B er hang Hi n tebini... Ji bo hemü kes, komele ü rexisiinen Kurdistani Post_gi_ro: so-s tfn o faks o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.arsivakurd.org B er hang Hi n tebini... Ji bo hemü kes, komele ü rexisiinen Kurdistani Post_gi_ro: 64 38 so-s tfn o8-644 6622 faks o8-650 2120"

Transkript

1 ur ak rs iv.a w w w d. or g

2 B er hang Hejmar 1 No: 123, Nisan/ 2002 Berbang organa Federasyona Korndeyen Kurdistane li Swede ye ıl ji du mehan careke derdikeve Utges av Kurdiska Riksforbundet i Sverige Berpirsiyare gi[ti 1 ansvarig utgivare Keya İzol keya. org Redaktore Berpirsiyar: Viidan Tanrikulu Redaksiyon 1 i redaktionen Hemed Gohary Viidan T anrikulu Newzad W eli KovanAmedi layout-redigering lpergela rtlpe/an Faris Marsil Abonetiya salane 1 Prenumeration ]i bo kesan 150 SEK ]i bo dezgehan/myndigheter 300 SEK ]i bo welaten din 250 SEK Bihaye yekane 25 SEK annons en hel sida 5000 SEK Navnişan 1 Adress Adresa seredane Henriksdalsringen Nacka Berbang Box 5013 S Nacka SWEDEN tfn o faks o Post_gi_ro: so-s ISSN o Her niviskar ji nivisa xwe berpirsiyar e. Mafo redaksi- yone heye ku nivisen ji derve ten, serrast u kurt bike. Çapxane: APEC-Tryck Ji bo hemü kes, komele ü rexisiinen Kurdistani Ez li ser nave Federasyona Korndeyen Kurcliseane li Swede, sipasiyen xwe ji bo wan kes, komele, rexistin u partiyan dikim bi mesaj, kart u bi an Newroza me piroz kirine. Digel slaven germ Keya Izol Seroke FKKSe Hi n tebini... W ek te zanin ji du mehan careke (ango di her mehen cot de) Berbang derdikeve. Le mixabin ji ber sebaben tekniki u kadroyi me hejmara meha 2em ya sala 2002e Berbang dernexist. Ev hejmara deste we hejmara N isaneye. Le disa ji me rupelen Berbange -him kurdi u him ji Swedi- zede kirin u bi vi hawi me valayiya hejmara bere dagirt. XXX W ek te zanin di van 3 mehen dawiye de raya giştl ya Swede bi kuştina Fadime Şahindal mijul bu. Masmediya Swede trajediya malbateke kurd kir pirseke civaki ya Swede. Di ve hejmare de him di beşa kurdi de u him ji di beşa Swedi de piraniya nivisan li ser ve trajediya malbata kurd u kuştina Fadime Şahindal in. Nivls ji daxuyaniyen resmi yen Federasyona Korndeyen Kurdistane u ji nivlsen şexsan pek ten. W ek te zanin meha Adare wek meha kurdan te zanin. Di ve mehe de him plrozbayiya Newroze u him ji bibiranina qatlima Helep şeye ciyeke giring ya jiyana civata kurdan digre. Di ve hejmare de bi taybed ji di beşa Swedi de mı; ciyeki fireh da nivisen li ser biranina Helepçeye. H eta hejmareke din.... Kurdiskarf.orglberbang

3 Komeleyen endam ı-kurdıska Farenıngen i Borlange Sruregrand ll, Borlange 2-Kurdiska Idrorrs Fareningen Box 152 ı6, ı6ı 15 Bromma 3-Kurdiska Fareningen ı Boras Box m29, 507 ll Boras 4-Kurdiska Föreningen i Eskitsruna Box 14595, Eskitsruna 5-Kurdiska Fareningen i Falkoping Box 146, Falköpıng 6-Kurdıska Fareningen ı Falun box 6oıo, 791 o6 Falun 7-Kurdıska Fareningen i Hdsınborg Visırorsg. 13, Hdsingborg 8-Kurdiska Fareningen ı Gavle Box 1277, 8oı 37 Gavle 9-Kurdiska Farenıngen i Göteborg Box mo2, Göteborg ıokurdiska Föreningen i Hudiksvall Valv. 15, Hudiksval ll-kurdiska Kultur och Solidarıtetsföreningen, Box 225, Jarfalla 12-Kurdiska Fareningen ijönköping Box 8043, 550 o8 Jönkoping 13-Kurdiska Kultur Klubben Box 130, Karlskoga 14-Kurdiska Fareningen i Karlstad 15-Kurdiska Föreningen i Kristinstad Batalıonv.4o, Kristinstad ı6-kurdiska Fareningen i Linköping Box 657, Linkoping 17-Kurdiska Handikappsföreningen i Linkop ing, Box 657, Linköpıng 18-Kurdiska Kulrurföreningen i Lulea Box 170, Lulea 19- Kurdiska Föreningen i Lund Box 1633, 221 or Lund 20-Kurdistans Fredsförening i Malın o Fosilv. 29 B, 7 tr Malmo 21-Kurdiska Föreningen i Malmö N.Gransbergsg. 4, Malmö 22-Kurdiska Fareningen i Marsta do GharibAdil, Sleipersg 40, Marsta 23-Kurdiska Föreningen i Norrköping, Kungsgatan 26, Norrköpin 24- Kurdiska Föreningen i Nynashamn, Box 266, 149 oı Nynashamn 25-Kurdiska Föreningen i Sala-Haby Box 165, Sala 26-Kurdiska Förening i Sandviken Box 3070, 8n 33 Sandviken 27-Kurdiska Föreningen i Spanga Fagog. II, Karlstad Box 4II8, Spanga 28-Kurdiska Farenin i Stockholm Box 5013, Nacka 29-Kurdiska Författarforeningen Box 5013, Nacka 30-Kurdiska J uristfareningen Box 5013, Nacka 31-Kurdiska Fareningen i Sundsvall Box 6025, 850 o6 Sundsvall 32-Kurdiska Fareningen i Trollhatten Box 6043, 461 o6 Tmlthatten 33-Kurdiska Föreningen i Umea Box 257, 901 o6 Umea 34-Kurdıska Fareningen i Upplandsvasby Bjorkvalav. 29, Upplandsvasby 35-Kurdistans Forening ı Uppsala Box: Uppsala 36-Svensk Kurdsika Föreningen i Uppsala Box 25065, Uppsala 37- Kurdiska Föreningen i Vasteras Box 1369, Vasteras 38- Kurdiska Föreningen i Örebro Box 537, Örebro 39- Kurdiska Föreningen i Östersund Box 668, Östersund

4 Armancen Federasyone F K K S rexistineke demokratik e. Bi tu rexistinen siyasi u oli ve ne giredayi ye. Ji komele u yekitiyen Kurd li Swede pek te. Kurden li Swede temsil dike ı1 ji bo berjewendiya civata Kurd li Swede xebate dike. Kurden li Swede di derheqa civata Swede de agahdar dike ı1 ji bo çareserkirina pirs ı1 pirsegireken Kurden li Swede ı1 ji bo pirsa integrasyone xebate dike. ]i bo peşdebirina zirnan u belavkirina çanda Kurdl xebate dike. ]i bo çareserkirina pirsen jin Ci ciwan Ci zarok ı1 handikapen Kurd xebate dike ı1 ji bo peşdebirina wan hewildide ku Imkanan arnade bike. Allkariya penaberen Kurd dike Ci wan di derheqa mafen penaberan de agahdar dike. ]i bo başkirina rewşa wan hewildide. Gele Swede di derheqa pirsa Kurd ı1 Kurrustane de agahdar dike u ji wan doza piştgiriye dike. Li dij zordeseiye piştgiriya tevgera gele Kurdistane ya li Kurrustane ı1 li derveyi Kurdistane dike ı1 ji bo parastina nasnarneya neteweyi xebate dike. Bi rexistinen demokratik ı1 civakl (çi swedi,çi biyani) re hevkarl dike. F K K S e ji bo mafen biyaniyan ı1 perraberiye li gor peymanen navnetewl ı1 prensiben beyana cihan! yamafen miravan ben parastin dixebite. Komiteyen Federasyone Ev komiteyen Federasyonedi kongreya 19em a Federasyona Komeleyen Kurdistane li Swede ku di 21 u 22e Cotmeha 2oooan de li Stockholme li avayiya ABF e de pek hat, hatin hilbijartin. Korniteya Karger Keya fzo/-serok H amed Gohary-Sekreter Nasir Feyzul/ah- Berpirsiyare kultur u perwerde Viidan Tanrikulu-Berpirse reorganizekirina YJK O YCK Niz al Mahmud- Berpirse peneberan Kovan Amedi- Berpirsiyare peywendiyen navxweyi Fexreddin 0/çer- Berpirse o bori Seyran DOran(Seroka Yekitiya Jinen Kurdistane) Sev al Mert() i Yekitiya Ciwanen Kurd) Ci gir: Ezize Vatandost Enver Karahan Selam Ciziri Komiteya Gişti EmirCircis EhmedSindi NiyazEhmed Rehman Hessen Salih Demir Diyor MizGri Reşid Ehmedi Cemi/ Demircan Lokman Ertaş Xunav Xoşnav Adil Dihoki Macit Ebdurrehman Ci gir Nuri Salih, Gelale Nuri, Reşid Batte Korniteya Rawej Cemal Botan, Mustafa Aydogan, Bu be Eser, Serdar Omer, Şerif Şerif Korniteya Revisor Asi Rebbati, Fe/at Koçkaya, Lokman Po/at

5 naverok~~~ NamUs, kuştin, ew ü em... 6 Ber bi kongreya 2oem FKKS, endam ü endameti Pe li reha insan kirin, bombeyeke P.. k" k.ki ırsa J nan we pırse e cıva Bedengi pirsen me çareser nakin Fesadi U paşgotin i Newroz Çalakiyen Federasyone Beyana Seroke PDK-1 Mesud Barzani »Guherandinen di qanuna esasi ya Tirkiyeye ne guherandinen. 23 NUçeyen malbati Di mitolojiya VOnaniyan de evtn-0 sterik. 26 Diroka 20 saliya FKKsi lnnehall Pressmeddelande... 3 Ratten tillliv och frihet ar okrankbar! Stoppa v3ıldet mot kvinnor Aldrig mer Halabja

6 NamUs, kuştin ewuem... D u A Keya izol Seroke FKSSe keçen kurd di nav du salen dawiye de li Swede hatin kuştin. Pela ji Kurdistana Iraqe u Fadime ji Kurdistana Tirkiyeye bi desten bav u apen xwe hatin ku_tin. Yek ji sebeben esasi ku di herdu buyeran de derketin hole u di raya giştlya kurdan u swedlyan de bi awayekl intenslv hat behskirin, pirsa namıls u şerefe bu. Ev mineqeşe!ro jl bi şeweyeke bekontrol berdewam e. Di dema muneqeşeyan de gruba kurdan u kultur u edeten xwe hatin hedef girtin u tawan kirin. FKKSe di herdu buyeran de ji destpek heta dawlye xeteke berbiçav peşkeşl raya giştl kir. Bi xeten qalin dltina me ev bu; Em van kuştinan bi tundl mehkum dikin, hewl didin ku buyeren weha xirab dipeşeroje de careke din ru nedin. Herweha erlşa hin endamen medyaye ku li hemher kultura kurdan te meşandin, wek erlşeke neheq u xeter diblnin, ji her ve jl bi her awaye li dij ve kampanyaye bi helwest disekinin. M in di rupelen Berbange de gelek caran nivlslye u li vir careke din dubare dikim. Tevl ku mefhuma namıls u şerefe di nav kurdan de pirseke hessas e dive em bikaribin bawerlye xwe ji bo guherandinen civakl blnin. Gelek vekir!ye ku namus, bi menaya xwe ya teng ji bo nifşen bav u kalen me u nifşa me ne wek hev in. Herweha ferqa di navbera me u nifşa peş me j1 we wek hev nebe. Xort u keçen, ku çi li Kurdistane çi li derveyl welat mezin dibin pirsa namuse wek bav u dlya xwe nablnin. Dinyaye me j1 gelek hatiye guhertin. Buyeren hemu dinyaye di hernan wext de bi reya internet u satelite digihlje me. Beguman ev yeka li ser nifşen nuh teslreke hln mezintir dike. Peşveçuna teknlke bi giranlya xwe ji bo berjewendlya ınirovatiye ye ji her ku je fede d!tin ne mecburi ye u mafe hilbijartine serbest e u ferdi ye. Yani keseknikare li ser kes! ferz bike. Ferd bi xwe biryara xwe dide. Ev maf jl ji aliye Yekltlya Netewan ve hatiye teyid kirin. ""C' ger em belısa derveyl welat bikin, tesira civa ta piranlye Lyen welaten ku em le dijln u agahdariyen ku reya internet u satelite ten, bi hev re, jiyana rojane ya me pek tine. O guherandin pir zu ye. Ew çend zu ku di nav çend salan de ferqlyeten gelek mezin di navbera nifşan de dikare were hole. J i her ku teknik pq ketiye, em li derveyl wdat dijin em ne mecbfu in ku edet u kulturen xwe ji bir bikin yan Jı bavejin. U em dikarin di ve guherandine de rola xwe bileyzin. Gdek vekiri ye ku wek di kultura hemu milletan de heye, di kultura me de ji tişten nebaş hene. Tişten ku hemdem nine, tişten ku me ji hin kulttıren din ve hatiye ketiye nav kultura me, u li dij berjevendiya me ne, hene. Dive em betirs bikaribin xwe ji van beşen xeter ku mixabin di nav kultura me de heye, xilas bikin. Ji bo ku em wek şexs, wek malbat yan ji wek netewe je zerar nebinin di ve pevajoya civaki ku berdewam e de rola xwe bileyzin. E ger em ve yeke nekin, bi ciddi li ser van pirsan nesekinin, risk heye ku di peşeroje de em wek civat betir bibin hedef u perçebune hin malbaran were hole. Dive em ji bir ji nekin ku em bi xwe ji her zordestl u neçarlye hatine welate Swede. Em hez bikin yan na ev welat we hibe welata yekemln ya nifşa nuh ku li vir mezin dibin. Beşik ewe wek kurd nasnameya xwe j1 biparezin. Le di encam de we xwedl du nasnemeyan bibin. Allyekl kurd di aliye din ve swedi. Ji bo ku dltin u helwesten me yen li ser van pirsen giring ji hev dur nekevin dive em betin aktif bin. Bikaribin hin tabuyan bişklnin. Dive em wek civat, ne ji her ku swedl we dixwazin, em bi xwe dest bavejin van pirsan u ji bo guherandinen nuh vekirl bin. D i mineqeşeyan de helwesten heri xirab u besewiye ji aliye hin kurdan ve hate meşandin. Ez nave wan nadim ji her ku hemu kurden swede dizanin ew ki ne. Du cure helwest hebu. Helwesta yekemku lfadeye xwe di dijayetiya FKKSe de diani ziman, bi allkarlya wan buyeran dixwast tene bi erişa Fedrasyone ji bo rexistinen xwe nav çekin. Li ser nave rexistinan dipeymn. Helwesta duduyan, bi allkarlya huyeren trajik daxwaza istifadekirinen di ware şexsl de bu. Evan şexs bun u herroj li medyaye swed de xwe nlşan didan u li ser bingehen nerast gruba kurdan u kultura wan tawanbar dikirin. Carnan bi peşnlyariyen xwe, mafen demokratik ku bi gelek tekaşinan hatine hole u ji bo herkesi derhas dibin, digirtin bin lingan. şexsen weha bi agahdariyen nerast di derheq gruba kurdan de dixwastin ji xwe re piratıl çebikin. F KKSe van buyeran!ro di hemu organ u korndeyen xwe de kiriye babeta gotubeje. D!tinen me bi awayekl resmi peşkeşl wezlra entegrasyone Mona Sahlin buye. Raporeke berfıreh li ser Projeya Nakokiya Nifşan we di nezlk de derkeve. Em dixwazin ji her ku em wek grub zedetir zerar neblnin, di van mineqeşeyan de cihe xwe bigrin. BERBANG 122,

7 Ber bi Kongreya 20 em a FKKSe Di meha gulane de eme Kongreya xwe ya 20 an pek bini n. Em 18 mehen din li paş xwe dihelin. 18 mehen tije Cı dagirti. Gelek boyeren giring di nav van mehan de pek hatin. Federasyon bi xebaten xwe yen dewlemend betir cihe xwe di nav kurden Swede de girtiye. Hem di n av kurdan de hem ji di nav swediyan de xwedi prestijeke mezin bcıye. Xeten esasi ku Federasyon daye peş xwe Cı bi çalakiyen ku we teyid dike, baweriyeke mezin daye kurden S wed e. X eta netewi, demokratik, pirrengin Cı pirdengin buna Federasyon e sermiyana me ya jiyane ye Cı ya bi dile piraniya kurdan e. Loma ji dive de ma ku em di reya xwe ya rast de berdewam in, we biparezin, herweha xwe ji zeaf Cı kemasiyen xwe yen hundirin ji xilas bi kin. Bi heviya serkevtina Kongreya 20 emin. Kongreya 20em a Federasyona Komeleyen Konlistane li Swide di 4-Se Golana 2002e de li Stockholme ABFe dicive! BERBANG 123,

8 FKKS, redkirina cüdabünen me erekirina muştereken me ye! -ll- Endam ü endamefi W ke Viidan Tanrikulu.org ku hatibcı behskirin, endametiya FKKSe bi biryaren korndeyan bi xwe, ango iradeya azad yen korndeyan pek te. Ew korndeyen ku daxwaza endametiye ji FKKSe dikin, di we baweriye de nin ku, hewcedariya temsila kurdan ya li Swede di sewlyeya neteweyi de heye. Ev temslla iradeya demokratik ya kurden li Swede pwıstlyek ji bo parastina mafen me yen neteweyi Cı demokratik yen li Swede Cı her weha ji bo piştgiriya tevgera neteweyl u demokratik e. Eger ev daxwaz Cı pewisti tunebin yan jl neyen dltin, be guman tu kornde biryara endametiya FKKSe jl nagrin. Komdeyek li bajerek yan jili bdediyeyek li gora qancın Cı qaldeyen alikariye ne hewceyl giredanek weke FKKSe nin. T i herncı bajar Cı belediyeyan ji bo xebaten komeleyati qa Ldeyen wergirtina altkariye hene. Ev qatde Cı qancın he ji bo korndeyen Swediyan hem j1 ji bo korndeyen biyaniyan derhas dibin. Çawa ku komeleyek spore yan jl kultur! ya Swediyan, weke nimcıne, li bajare Salaye yan jl li her dhek dinbenikare ji belediyeyayan jl dezgehek din ya li Helsingborg allkarl werbigre, tu komeleyek biyaniyan jl ji dezgehen ji derveyl bajaren Cı belediyeyen xwe nikarin alikarlya rexistlni' Cı xebate (organisations och verksamhetsbidrag) werbigrin. Be guman, projeyen ku ji bo dezgehen merkezi yen dewlete ten amadekirin, derveyi ve qaideye nin. Ji xwe babeta me BERBANG 123, jl ne pirsa wergirtina alikariye ye. Min behsa wergirtina alikariye bi tene ji bo we yeke kir ku, yekitlya korndeyen kurdan ne ji bo we yeke ye ku kornde bikaribin ji dezgehen merkezi yen dewlete altkarl werbigrin. Ji derveyi' ku em kurd yan j1 ki dibe b ila bi be, ji bo berjewendiyen xwe yen muşterek di qada neteweyi de dengen xwe bikin yek, di rexistin Cı yekitiyen weke FKKSe de ten cem hev, tu sedemen aborl yan ji rexistini tuneye ku hin kornde li seransere Swede dengen xwe bikin yek Cı temsilek muşterek ava bikin. Vurd li tevahiya Swede henin, korndeyen kurdan bi se- 1'-dan belediyeyen Swede henin. Berjewendiyen kurdan ku bi huviyeta me ya neteweyi, rewşa wdate me Cı rewşa me ya penaberiye li Swede ve giredayl nin, hem li li bajara Bodane li bakure Swede hem ji li bajara Lunde li başura Swede her yek in. Tişte ku em di şexse FKKSe de dikin yek ew e ku, em dengen xwe ji bo van pirsen xwe yen muşterek dikin yek. Kes yan jl korndeyen ku van pirsan ji bo xwe weke pirsen muşterek yen kurdan nabinin, be guman azadin ku xwe li derveyi yekitlyek demokratik Cı neteweyi ya weke FKKSe de bihelin Cı nebin endamen FKKSe. Le endametiya FKKSe ne wisa hesan e. Ji bo ku komdeyek bikaribe bibe endame FKKS, dive ew kornde demokratik be, destur (ı armancen we bi berjewendiyen giştl ye kurdan ve lihevkiri be Cı ji herncı kurdan re vekirl be Cı her wisa dive destur Cı arınance FKKSe jl qebcıl bike. Ev yek ji tiştek pir eceb nine. H er Di destura FKKSe de armancen FKKSe bi deh (ro) ben awayek rexistinen, ew rexistin ji bo çi dibin bila bibin Cı ji aliye ki ve hatibin avakarin bila bi bin dive xwediye hin qaideyen rexiseini Cı armancen raybed bin. Armancen Cı qaideyen rexistini yen FKKSe di destura FKKSe de hacine diyarkirin u ev yek di her kongreyek FKKSe de dikarin ben munaqeşekirin Cı guherandin. Ü wisa ji' dibe. Li vir, xalen esasi yen ku dive mirov li bersiven wan bigere ew in ku, gelo armancen FKKSe ji bo herncı korndeyan muşterek in yan na? Gelo avahiya FKKSe demokratik e yan na?

9 »Em, kurden penaber li S wed e tevi zarok u neviyen xwe ve, civatek in. W ek şexsek bi gele k xisusiyeten xwe ve ji hev gel ek cuda nin. Le her weha xwediye pirsen muşterek in. FKKS, bi hemu kemaniyen u xeletiyen xwe ve nimuneyek giring a muştereken me, yen ku bi se gotinan dikare ben ifadekirine, ye. Ango FKKS kurdbuna me, Kurdistanibuna me u penaberiya me temsil dike. Di van her se gotinan de hem jin u mer, hem xort u pir, hem siyasi u ne siyasi, hem dewlemend u hejar, hem çep u rast, hem zaza u soran u kurmanc cih digrin.«dan ve hatine niv!sandin. Ez li vir yek bi yek niv!sandina u munaqeşekirina van benden arınanca FKKSe pewist nablnim. Ji xwe di meqaleyek de jl ev ne mumkun e. U qenaeta xwe u bawariya xwe tlnim zimen. Ez bawer dikim ku, bey! ku mirov behsa destura FKKSe bike, eger ew benden ku di xala armancen FKKSe de hatine nivisandin, ji her kurdek welatparez re be arnade kirin u pe pirsin, de yek kesek ku itiraz bike de dernekeve. Mumkun e ku, gelek kes van armancen diyarkiri kem bibinin (ez bi xwe j1 hin kemasiyan dibinim), le de nebejin ku ev ji bo kurden penaber yen li Swede pirsen muşterek nlnin! Bi gotinek din, benden ku di xala armancen FKKSe de li destura FKKSe hatine diyarkirin, pirsen me yen muşterek in. N e pirsen ku em ji hev cuda dikin ı1 dur dixin in. H er weha dive neye jibirkirin ku, ev arınane ji aliye kongreyen FKKSe ve hatine tesbltkirin. Ji derveyi kongreyen FKKSe tu kes yan ji dezgehek desthilatdar tuneye ku bikaribe armancen FKKSe biguhurlne. Ev yek j1 te maneya ku, EM bi xwe, bi qasi ku em dizanin, dikarin u li hev dikin, armancen muşterek tesbit dikin da ku ji bo wan arınancan mil bidin hev u bi hev re kar bikin. Ji bona gihiştina her arınancek muşterek, tevgiredanek, rexistinek pewist e. Her tevgiredan, hevkarl yan rexistin hewcedari hin qaideyen avakirin u birevebirina xebaten wan in. Hem şikle avahiya rexistini hem ji qa!deyen birevebirina xebaten muşterek dikarin ji hev pir cuda bin. U tu xebatek tune ye ku be qaide bikaribe bi re ve biçe. Ev qaide ji, her çend hi n naven din j1 hebin, bi gişti weke destur ten bi nav kirin. Desn1r, şen, maf, desthilatdarf ı1 awayen bireve birina xebaten muşterek tesbit dikin. Bi gotinek din destur peymanek di navbera ew kesen yan j1 tevgiredanen ku dixwazin bi hev u du re bixwebitin e, hiquqa navbera kes yan j1 tevgiredanen hevarmanc e. Ev peyman dikare gelek kevnare yan j1 modern be. Ev hiquq dikare gelek ne demokratik yan j1 pir demokratik be. U ev peyman u ev hiquq di navbera ev kes yan ji tevgiredanen hevarmanc ve hatibe tesbltkirin, dive her aliyek we peymane u we hiquqe xwe li go ra we eyar bikin. D i destura FKKSe de, şerten endametiye, armancen muşterek, pevajoya biryaran, temslla endaman di pevajoya biryaran de, maf u berpirsiyariyen endametiye, desthilatdariya birevebirina kar u xebat hatine tesbltkirin. Ev tişt ji dikarin kem bin yan li gora plvanen cuda rast yan j1 xelet bin. U ev peymanek e u hiquqek e ku ji aliye beşciaren azad yen ve xebata muşterek ve hatine tesbitkirin. Loma ji di rewşek weha de, tişte her! kem ku beşciaren ve xebata muşterek ji hev hevi bikin ew e ku, rez u hurmeta ev peyman u hiquqa muşterek bigrin. Dema ku rez u hurmeta peyman u hiquqa muşterek neye girtin, we deme her kes dikare li gora dile xwe, zanina xwe, bejahiyen xwe hereket bike. Ev yek ji zemina muşterek yen xebaten ji bo armancen muşterek ji hole radike. Em dikarin ji avahiya FKKSe misalek bidin. Di destura FKKSe de hatiye diyarkirin ku, şerte endametiye qebillkirina armancen FKKSe ye. Eger hin kes yan ji komele bibejin ku em ne li gel van arınancan in, we deme zemina xebata muşterek ji hole radibe. Yan j1 dema di destura FKKSe de hatibe diyarkirin ku mirov çawa nlineran hildibjere, le hin kes yan j1 komele bibejin ku em li gora dile xwe nuner dişinin kongreya FKKSe, de pe li mafen endamen din bikin ı1 zemlna xebata muşterek ji hole rakin. Yan jl, eger di destura FKKSe de hatibe dlyarkirin ku li her belediyeyek bi tene yek komele weke endam dikare be qebulkirin le li gora ve biryare hereket nekin, ev de bibe tekbirina peyman ı1 hiquqa muşterek. Misalen bi vi awayi dikarin pir direjtir ben niv! sandin. E m, kurden penaber li Swede tevi zarok u neviyen xwe ve, civatek in. W ek şexsek bi gelek xisusiyeten xwe ve ji hev gelek cuda nin. U her weha xwediye pirsen muşterek in. FKKS, bi hemu kemaniyen u xeletiyen xwe ve nimuneyek giring a muştereken me, yen ku bi se gotinan dikare ben ifadekirine, ye. Ango FKKS kurdbuna me, Kurdistanibuna me u penaberiya me temsil dike. Di van her se gotinan de hem jin u mer, hem xort u pir, hem siyasi u ne siyasi, hem dewlemend u hejar, hem çep u rast, hem zaza u soran u kurmanc dhdigrin. Tişten ku di van du hejmaren dawiye ya Berbange de min xwest binivisim, di esasa xwe de legerina xurtkirina zemina xebaten muşterek a di navbera me kurden li Swede ye. FKKS bi zanin u intrese nişandan, bi qa!de u rezgirtin dikare hin firehtir ı1 xurttir hibe. Ji bo ve yeke ji berdewamiya parastina hejahiyen ku FKKS li ser ava buye pmıst e. Ev pmısti ji her kurdek ku muştereken me li ser zeminek hiquqa muşterek derdixe pcş, berpirsiyariyek welatparezi ye. BERBANG 123,

10 Pe li reha insen ki ri n, bombeyeke hayjenebuyi ye! i ro çi jimere dive? Em e hin ji di nav xirecira kirinen Fadimeye O bav O biraye we de bin? Gelo birasti ji Fadime bi şikle jiyana xwe, keçeke kurd bo O bi zirnan O esle xwe serbilind bo? Gelo ve horiye Komeleya Kurd ya h Uppsalaye nas dikir O beşdari çalakiyeke we buye? Ji bo çi em e erişan li tore O tegihştinen xwe bi kin ku ew ne li gori kefa hi n kesan in O neweken van welatan in? Ma şeref an ji rureşiya me, tenebi kefkirina wan kesan ve giredayi ye? Ta kengi em e keysperest bin O bejin ku»dem ev dem e«o suc texin hustuye terefen ku dile me ji wan re naxwaze? Cemil Demircan Endame Korniteya Gişti IJ. ser buyera Fadimeye gelek tişt hatin gotin. Civin, xwepeşandan fr seminer pek hatin. Gazi fr qedniya >kurdan«bi we bahoza»nfrjen fr peşkeô«re bfrn yek fr»integrasyon«nişani dinya fr aleme da. Ew dengen ku pir bilind dibıln, di meqameki de bıln, le dişibiyan orkestrayeke ku ji nişka ve ıl ji xwe ber deng pev xistibe. Di ware erişkirine de herberi bi hev re dikir. Oor ne didan hevdu, sebir ıl debara wan ji qet tune bu ku nirxandinen cihe bibini. Roj roja wan bu. Begılman kuştina Fadlmeye ne bi dile piraniya kurdan bu. Dive ku çareseriya pirse ne bi vi şikll bılya. Mafe her mirovl bi jiyane heye ıl mafe tu kes! ji tune ye ku tecawizl vi mafi b i ke. H eta bave mirovi be!... Kuştİn tu cari nabe çare ıl di bingeha xwe de beçaretl ye. Ji xwe bave Fadlmeye ji di axaftina xwe ya li dadgehe veya tlne zimen ıl dibeje:»di jiyana xwe de min tu cari tade li keseki nekiriye. Le kaça min bobelatek bu. Em di televizyonan de hetikln. Tu çare nemabil, min xwe ji bo kuştina we mecbur dlt.«rojnamevane swedl Peter Kadhammar ji weha dibeje: >>Heta ev zilame ku bi kuştina keça xwe mehakeme dibe ji lnsanek e. Ev mesele heta ku glhaştiye ve qonaxe gelek bılyer qewimlnin ıl ew esire van bu- BERBANG 123, 2002 ı o yeran bu ye ıl xwe ji bandora wan xelas nekiri ye.<< Mirov çima beçare diminin? Ez e li ser van sedeman pir nesekinim, piranlya me dizanin. Le ez e tene tişteki destnişan bikim ku ew ji ev e: Sedema hen mezin ya beçaretiya bave Fadlmeye, netegihlştin e! Li hemberderketina guhertin ıl buyeren ku ne bi dile mirovi, ıl parastina hebılnen kevn e. Tirs ıl beheziya li hemher pelen gotinan e. Dilovani ıl pegiredayiya bi civata xwe, ango bi malbat ıl eşira xwe re ye. Hezkirineke çavgirti ıl bi nezani ye. Re beni ye... Ez dizanim ku gelek kes de ji van gotinen min aciz bibin ıl ew e wateyen cılda cılda ji xwe re derxinin ıl binerxlnin. Ez ne bave Fadlmeye ıl ne ji malhata we nas nakim. T ew kirina wl, ez qet ıl qet napejrinim. Le min ji rojen peşi ıl heta!ro xwestiye ku ez nivis, gotar, n ılçe ıllekolinen di vi wari de hatinin kirin, teqip bikim. Nuha tegihaştina min ew e ku gelek tişten his!, bebingeh, heradayi ıl befedl hatinin gotin ıl nivisandin. Di sere dawlye de, kul ıl derden xwe, agire hundiren xwe bi buyera Fadlmeye kirin yek ıl çi hat ber deven wan got T e ji bo min ya her! belkeş gotinen Husein Muhammed Lbun. Di nivisa wl ya ku di malpera xwe ya bi nave KO V ARA MEHNAMEye de, weha dinivlsine: >>Kes newere şaşiyen kurdan bine ziman. Her tişt li nik me şerm e.<< Le ew merxasiya xwe ıl werek buna xwe ispat dike ıl ji bo serkeşiya ve koroya bi yekdengi, dide nav: >>Gelo çima hişmendi, mi

11 rovpeıweri, azadi, evlndarl hemu bune koleyen namus u şerefe?<< Ew glhaştlye we baweriye ku namus u şerefa kurdan li ber hişmendl, mirovpeıwerl, azadi u evlndariya wan asteng e. }i xwe buyera Fadlmeye kurd di nav dhane de,»rureş u şermezar<< kiriye. Ne hewceye ku mirov zede direj bike. Ger arınancek Huseinl ku xwe ji ve astenge, ango ji namıls u şerefe azad bike heye, tu kes li ber nesekinlye u tu kes! j1 deve wl ne girtlye. Le ez bi ve helwesta netewa xwe serbilindim ku ew bi şeref (ı namusa xwe ve giredayl ye! Nivlskare me Ideayen giring jl dike u dibeje,»persson ji N. Barzani xwest ku re li ber»kuştina namus!<< be gircin. N. Barzani vegerl Kurdistane u mijar di pişt guhe xwe re avet.<< Min hln jl fahm nekirlye be çi peywendlya ve mijare bi kare hikumeta heremi re heye. Ciwanmeran ji bo ve statuye, hln we di keftulefta bidestxistina piştgirlya dewletan u di hesreta naslneke ferml de bin, em e j1 rabin wan ji bo her buyere tawanbar bikin. Ew e ji allyekl de»serok(!)<<e bi navudeng ji bo parastina yekbuna Tirklye kefxweşlya xwe bi asimlasyone bine (di parastina xwe ya di dadgehe de) (ı şere ve bidesrxistina kurdan bike u ji hela dine de j!, ew e rewşenblr, hişmend, mirovpeıwer u azadlxwazen me, ji bo ewrupaylbun u nujen(!)bune er!şl hejay!yen kurdan bikin! Bi rast! balkeş e. Ez hevldarim ku Qazl Mihemed van tiştan nebihlze Cı di mezele xwe de rehet rakeve ku wl di dadgehe de u beriya bidardakirine bi çend seetan weha gotibu,»ez wl mafi nadim tu kes! ku gele min berumet bike u nuha ji bo xatire vi milleti ez bi daliqandine hatime hukim kirin<< T e niviskare me wicdane xwe xera nake u erışı hemu Lerkaniyen xerabiye(!) dike:»fatime ji bed hatinkuştina xwe, di gotara xwe ya dawin de diyar dike ku Kornela Kurden Swede alikariya we u malhata we nekiriye u ew şiret nekirine. Di evaren kurdi de, di Newroz u şahiyan de min te derxistiye ku her car kemtir beşdar hene. Sedem ew e ku me bi dehan konfederasyon, kulfederasyon u qô.nfederasyon hene le ev an naxwazin an ji nizanin bi karô.baren civaten kurdl rabibin. Pirraniya wan xwedl tevger u mentallteyen bikernehaô ne u ji gotinen pevetir tişteki nakin.«pişti ku min ev rez xwendin, hesten şermezariye hatin min u xwedanek bi min ket. Min ji»paşdemayin«a xwe fedi kir. Haya min ji dinyaye tune buye. Min bihlstibu ku hin korndeyen qô.nekan li hin welaten Ewropaye vebô.nin. U min tu car nebihistibu ku komele an jl federasyonen qunekan yen kurd vebunin u waye ew qunfederasyon ji pek anmin. u ji tecrô.beyen niviskare me, mirov tedigheje ku karen wan ew ter nekiriye. Hemu»bikernehaô«nin. Iro çi ji me re dive? Em e h!n j1 di nav xirecira kirinen Fadlmeye Cı bav u biraye we de bin? Gelo birasti j1 Fadlme bi şikle jiyana xwe, keçeke kurd bu u bi zirnan u esle xwe serbilind bu? Gelo ve horiye Komeleya Kurd ya lı Uppsalaye nas dikir (ı beşdarl çalaklyeke we buye? }i bo çi em e erişan li to re Cı regihştinen xwe bikin ku ew ne li gorl kefa hin kesan in u ne wek en van welatan in? Ma şeref an j1 rureşlya me, tene bi kefkirina wan kesan ve gireday! ye? Ta kengl em e keysperest bin (ı bejin ku»dem ev dem e<< u suc texin hustuye terefen ku dile me ji wan re naxwaze? Li gorl bawerlya min dive ku em hem u, bey! erlşl tu allyan bikin, yek bi yek li ser ve huyere rawestin u ji encamen we dersan derxlnin. }i bo em karibin van pirsan -yen ku ji civat u adeten bere mayl- çareser bikin u bare xwe sivik bikin, dive ku em xwedlye ramanen nuh yen avakar bin. Bi dijminatlya hevdu Cı şeneklyan, em e nekaribin pirsen xwe yen civakl çareser bikin Cı ne j1 bigihejin tu deran. Bar u berpirslyarlya giran li ser mile me ye. Li ser mile dayik u bavan e. Bi leqedexekirin, zirt u tirsandine, mirov nikare teslreke eren! li ciwanan bike. Ew di pevajoke»jixwehezkirin<<e de nin. Ew di serxoşlya avakirina şexslyeteke nuh de nin. }i devla we fermana ku em bi bejeya»na!<< radighlnin wan, dive ku em fer! we toleranse bibin, da em bi bejeya»ger<< dest pe bikin. Adetek me ya xerab ji ew e ku em carinan di nav keç (ı lawen xwe de, newekhev!yeke eşkere peyde dikin. Em azadlya wan li gori >>law<< (ı >>keç<< buna wan didin wan. Azadlya lawan ku hevalen xwe yen keç blnin male heye (ı ji bo hin havan j1 ev dibe serbilindlyeke, le ne rabunuruniştina >>bi lawen xelke<< u ne j1 hevaltlya bi wan re, ji bo keçen me gengaz e. Her weha (ı hezar mixabin ku hin ciwanen me j1 ji adet u esle xwe fedl dikin, bere xwe je diguherin Cı bi nave nujenbune tinaziyen xwe pe dikin. }i dervey! xwe hem u kurdan hov u >>çiyayl<< diblnin. Ew, peş'i le hay nabin, le di pişt re diblnin ku ew bi xwe j!li dervl herdu civatan in. Ez di ve bawerlye de mim ku mirove esi! u dlroka xwe wenda dike, mlna miroven beblr u behiş in. Diviyabu ku wan ciwanan, ev cihebuna kultur! u torl ji xwe re wek maldariyeke bipejirandana. Em hemu dizanin ku azadlya me ya hilbijartina kinc, xiwarin, jin, mer, tirimbel, xanl, diblstan uhw. heye, le em nikarin ji xwe re xwişk, bira, dayik, bav u esi!, hilbijerin. Em çi bin, em ew in. Her tişt bi taybetmendlya xwe bedew e. Him lekollnen zaniyarl u him j1 huyeren Pela u Fadlmeye nlşan daye ku bi zirtan, bidare zore u bi hevdu beminnetkirine, em nikarin pirsen xwe çareser bikin. Ne tedblren polisi, ne zindan u ne j1 gefen dewlete, re li ber kuştina Fadlmeye negirtlye. Pe li reha lnsen kirin, bombeyeke hayjenebuyl ye! BERBANG 123, 2002 n

12 Pirsajinan wek pirseke civaki Dr. Şernal Çeliker Carna di civata kurdl da minaqeşeyen piçllk li ser pirsgireken jinan te kirin. U mixabin ji ber hinek sedemen weki, ku pirs pirseki şexsi ye, eşirtı ye, malbati ye, an jl li gor adeten me dive ku meriv pir bi aşkere li ser wan xeber nede, pir! caran munaqeşe bey! ku bighlje encameke, bi dawl ten. Ez ve yeke wek, çawa ku dewleten ciagirkere Kurdistane bi nave ku pirsa Kurdan, pirseke hundurl ye ı1 dewleten din mafen wan en mudaxelekirine tuneye ı1 bi vi awayl j!, dikarin dinyaye li himber zulma ku li ser Kurdan dikin bedeng bihelin, diblnim. Pirsa jinan ji di nav civata Kurdan da buye pirseke hundurl (i bi naven malbati, oli ı1 eşirtl hatiye tenggirtin ı1 fetisandin. Bi vi awayl ji, neheqi ı1 zulma li ser jinan di civata me da dewam dike ı1 dibe sederne hin trajedi ı1 hin tevgeren ku bi nave jinan bi re dikevin, le di ras- BERBANG 123, tiye da bi ideolojlyekl teng ı1 ji rastiyen civake dur, bi teqlidkirina mentalita meran dikevin nav xebate, le bele beyl bigihijin hin encamen berbiçav ji bo jinan. Ez xebat ı1 tekoşina jinen kurda!ro, rast nabinim ku ew weki xebaten feminist! be, feminlstiya ku jin li welaten Rojava dimeşinin. Ji ber ku welate me hatiye dabeşkirin ı1 çand ı1 kultura me j1 bi salan e ku di bin tesira çar dewleten cihe da maye. Herçiqas em Kurd hemu bi hesret ı1 xeyala Kurdistaneke mezin ı1 azad in, le bele ji ber ku slyaseta dine ya!ro re nade Kurdistaneke mezin çebibe, em bi otonoml yan ji bi federal! j1 raz:l dibin. Em jinen Kurd j:l, ji ber rewşa çandi ı1 siyasi ya welate me, iro em nikarin di ldlaya xebateki feminist! da bin. u ev naye we maneye ku em li diji xebateki bi vi awafı ne jl. İro em dive ku ji gaven bingehin dest pe bikin, heta ku di peşeroje da em ji karibin gaven mezintir bavejin. D m wek miletek xwediye tu qanun Ü platformen, ku yen me bi xwe bin ı1 li gor daxwazi ı1 rastiyen civata me hatibin nivısandin ninin. Ev ji buye sedemeki ji para mayina me, di waren kultur ı1 medeniyete da. Mixabin ev jiparamayln ji, di civate da betir xwe di mesela jinan ı1 mafen jinan da nişan dide. Em jinen Kurd gelo çawa dikarin :lro behsa wekhevibune bikin gava ku: -hej:l piraniya jin ı1 keçen Kurd nexwenda ne ı1 şanse wan e xwendine rune ye? -hej:l, ji sed! pend Keçen Kurd bi dare zore (i be dilen xwe ten zewicandin. -heji, bi nave şeref (i namuse ten kuşcin ı1 mafe jiyane ji wan te stendin? -hejl em jinen kurd pirsgireka xwe baş nizanin ı1 nikarain li ser pirsen xwe yekitlyek pek b:lnin ı1 bi yek denglli dij neheqlya li ser xwe helwest bigrin? B i d:ltina min sedemeki mezin e ku em jinen kurd he jl di xwebaten xwe yen ji bo mafen jinan da bi ser neketine ew e, ku xebateki me ye muşterek li ser pirsen me di civate da tune ye. Beri her tiştl dive em jinen kurd hewl bidin da ku pirsa jinan wek pirseki civak:l be naskirin ı1 qebulkirin. We gave em dikarin bi hemu endamen civake-çi mer (i çi jin-, bi hevra li ser van pirsan munaqeşe bikin u li riyen çareseriye bigerin. Dive konferans, seminer, panel ben li darxistin ı1 lekollnen zanistl li gor taybetmend!yen civata Kurd ben kirin. Bi van diyalog ı1 metoden zanistl em e karibin, ew e' det (i neheqlyen kevnare yen ku hejl hejmara wan di cıvata me da kem ninin ı1 nişanen Jiparamayine ne, ji nav kultura xwe bavejin. Ji bo gihiştina ve arınanca piroz, em jinen kurd dive ji xwe dest pe bikin ı1 hin gavan bavejin. W ek nimune: -Lawen xwe wisa terbiye bikin ku şexs:lyeta de ı1 xuşken xwe, ji ber ku jin in, piçılk nebinin. He ji piçukatlye va pif nekin guhen wan ku»tu«fficrl U dikart hemı1 tiştl biki,»tu mere male<< yi u berpirsiyare»namusa<< de ı1 xwişken xwey:l. -şexslyete bidin keçen xwe, bila bi xwe bawer bin, li himber neheqiyan bedeng neminin ı1 bi jinbuna xwe serbilinci bin. -Pirs ı1 pirsgireken jinan, ji bo berjewendiyen şexsi, malbati ı1 rexistlnl nedin aliki. Dive em bi hevra, tene bi nave jinen Kurd pirsgireken xwe descnişan bikin ı1 bi hevkariya meran li riyen çareseriye bigerin. Dive be fehmkirin ku civat ji mer ı1 jinan pek te. Nabe

13 Em jinen Kurd gelo çawa dikarin iro behsa wekhevibune bi kin gava ku:./ heji piraniya jin u keçen Kurd nexwenda ne u şan se wan e xwendine tu ne ye?./ heji, ji sedi pe nci Keçen Kurd bi dare zore u be dilen xwe ten zewicandin../ heji, bi nave şeref u namuse ten kuştin u mafe jiyane ji wan te stendin?./ heji em jinen kurd pirsgireka xwe baş nizani n u nikarin li ser pirsen xwe yekitiyek pek binin u bi yek dengi li dij neheqiya li ser xwe helwest bigrin? ku xebaten jinan li ser bingeha >>dijberiya meran«be avakirine. Bi vi awayl em e karibin bi hevkarlya rexistinen j inen li Kurdistane»daxwaznameyeki gişti<< pek binin ku ew li gor rastiyen civata me be u herwesa jlli gor daxwaz u hewcedariyen jinen kurd beçi li welet u çi jlli dervayi welet. Meriv dikare ve >>daxwazname<<ye peşkeşl desrhelatdaren başure Kurdistane u hemu rexistin u partiyen Kurdan bike u dawe li wan bike ku ve daxwaznameye di jiyane da pek blnin. Ez, wek jineki kurd bangl hem u meren kurd u parti u rexiseinen kurd dikim ku pirsen jinan u ew kemasl (ı neheqlyen ku di civat u kultura me da li ser jinan hene, bi awayekl cidi biblnin. Nebejin >>bila jin bi xwe li pirsen xwe xwey! deren<<. Ev gotin, gotineke di d da nlne. Ji xebaten jinan, an jl ji >>azadlya ji bo jinan<< çewt fehm nekin. Nebejin, wek ku di gotina peşiyan da hatlye gotin, jin dive >>piye xwe ji berra xwe direjtir nekin!«jina Kurd fedekarı:, cesaret u dilsozlya xwe ji bo mer u zaroken xwe, ji bo welate xwe di her demi da nlşan daye. Hevidar im ku htın wek bav u bira, wek şirike jlyane, allkare jinan bin u mil bidine xebateki, ku we civata Kurd ber bi peşveçune ve bibe u koka bee' daleti u neheqiya li ser keç u jinan rake. Ger em dixwazin civateki demokratik li welate xwe ava bikin, beri hertiştl dive em jimala xwe dest pe bikin u tekiliyen Insani u demokratik di navbera jin u mer da li dar xin. Ev yek, we re li ber gelek trajediyan bigre (ı mora jiparamayin u hovitlye, we careki din li civata Kurd nexe. Vasreras, ıo.o3.2oo2»kampanyaya peıwerde ü xwendekariya bi zimane kurdi«federasyona Korndeyen Kurdistane li Swede kampanyaya ji bo PERWERDE 0 XWENDEKA RIYA BIZIMANE KURDİ wek kampanyayeke rewa u di cih de dibine (ı piştgirlya xwe peşkeşe we dike. Kampanyaya ji bo parastina zimane kurdl!ro careke din ruye rejlma Tir ki ye eşkere dike. Rejim j i aliyeki ji bo derhasbuna»demokrasiye<< behsa guherandinen bingeh1n dike, le ji aliyeki din ve jl betahamulllya xwe li hemher zimane kurdi bi erişen hov dixe jlyane. Em ve kampanyaye wek hingaveki giring ya geleri diblnin u van erişen deweleta Tirk bi tundi mehkum dikin. Li ser ve mijare Federasyon bir u raya xwe bi nameyeke peşkeşl Wezareta derve ya Swede kir u daxwaz ji Wezira Derve ya Swede Anna Lindh kir ku rejlma Tirkiye ji ber kirinen xwe yen neinsanl rureş bike. Bi zmane kurdl, bixwlne binivisine (ı bipeyive I-2! Keyalwl Seroke FKKSe BERBANG 123,

14 Bidengi pirsin me çareser nakin!»li gor h~kolinan her sal nezi 35 jinen Swedi ji ber hesudi yan ji ji sebeben din ji aliye me ren xwe ve ten kuştin. Le bilyeren usa tene bi herfen biçlik di koşeyen rojnamen swedi de ten nivisandin, yani bi eweke din te veşartin. Gelo meriv dikare beje, ev xerabiyen ku di civata Swedi Kovan Arnedi Fadlme Şahindal ji aliye have xwe ve di roja an de li bajare Uppsalaye hat kuştin. Bave Fadlme Rahmi Şahindal bi cezaye muhebet hat cezakirin. Problema Fadlme 4 sal bere dest pe kiribu. Ew aşiqe xorteki nlv Swedl bubu. Bave lawik Iran! bu u dlya wl jl swedl bu. Li gor gotinan rojeki have Fadlme di kolanen bajare Upsalaye de rast! wan te. Li ser ve yeke Fadlme te male u dile xwe ji have xwe re vedike, evlna xwe ji bo Patrick, xorte ku je hez dike Ilan dike. Bav u biraye we ku hin jl xwedl kultur u ehlaqe fedodaliye ne, daxwaza Fadlme qebul nekirin u je aciz bun. Fadlme jl, ji bo evlna xwe ser xwe hildide ji mal dur dikeve. Piştl demeke, mala have lawik diçin Fadlme ji lawe xwe re dixwazin. Bave Fadlme ji bo zewaca wan ve care te razlkirin. Le astenga Fadlme ne tene have we bu, biraye we li dijl zewaca wan derdikeve u diçe peşlya we, le dixe u we tehdit dike. Fadlme xwe be çare dibine u gillya malhata xwe ji polis re dike. Fadlme keçeke Kurd bu le kurdl nizani bu. Malhata we bi tirki dipeyivln. Tekillya Fadlme bi Kurdan re gelek tunebu, kurdan baş nas nedikir. Bav u biraye we, xwedl kultur u ehlaqe fedadaliye bu, Fadlme jl ve yeke wek kultura kurdan dizani bu! We ji bo evlna xwe fsyan kiribu u be kontrol li her der! dipeyivi. Gava ku Federasyona Korndeyen Kurdistane u Yekitlya ]inen Kurdista- BERBANG 123, de çe dibin»kultura«swediyan e?!» ne, bi problema Fad!me dihesin, bi we re peyvendl datlnin. Ji bo alikariye amadebunen xwe nlşan didin. Fadlme te Stockholme, qasl meheke li cem malbateke kurd dimlne. Belki cara yekem bu ku tekiliyen we bi kurdan re ewqas ji nezlk ve çe bubu. Disa li gor gotinan, her di deme de Fadlme xwestlye hevpeyvlna xwe ya ku bi TV 4 re çe kiribu, paşve bigre. We di hevpeyvlne de, ji hin gotinen xwe poşman bubu. Le TV 4 daxwaza we qebul nekir u hevpeyvlna we di programeki taybed deweşand. Gava have we programa ku li ser Fadime di televlzyone de temaşe kiribu, gelek aciz bubu (ı gotibu:,, Fadlme te me li her çaven dinyaye rezil u risva kir u biçılk xist.«o we bi kuştine tehdit d ike. Le heyfe ku Fadlme bi deste have xwe hat kuştin. We guhdarlya dile xwe kir u ji bo evlna xwe reyeke weha ji xwe re hilbijart. Niha Fadlme ne di jiyane de ye, carek mir (ı çü gihişte mezlla xwe. Dikarlbu ew menzlla di şuna ınirine de ciye dilşahl u bextewarlye bigirta! Le ki çi dizane bekl have we ji xwe hesab dipirse u xwe bi xwe mehkeme dike, belkiji bo her pirse ku ji xwe dike, her roj dimre!.. L i Swede; esi! trajedl piştl kuştina fadlme destpe kir. Çapemenlya Swedl vala nesekinln, dijmine me be deng neman, hin firsetteleben kurd jl rihet nesekinln ku xwestin ve huyere ji bo berjevendlyen xwe yen şexsl bikarblnin. Hin terefen siyasi yen swedl j1 vala nesekinln u xwestin kuştina Fadlme, di şexslyeta kurdan de, bi gişt! di siyaseta perraberiye de li hemher hemu hiyarriyan li Swede bikar binin. Kuştina jinan yekser bi kultura kurdan xelke rojhilata navln (ı Afrikaye ve giredan. Meren kurd, jinkuj u qatll nişan dan. Li ser kurdan u kultura wan gelek tişt hatin gotin u nivlsandin. Çapemeniya swedl ve huyere ji bo Ewruplyan, weka tişteke pir xerlb nişan dan! Eger mesele kultura kurd be, di kultura kurdan de jin piroz in. Pir caran di şer de, di nakoyln civaki de, gava jin dikevin nav mesele, nakoiyen henin çareser dibin. Ji bo xatire jinan, dijminayetlye ku heye radibin, di şuna we de aşiri u dostayeti dh digre! Ç apemenlya swedi, aliye civakl ya huyere qet behskirin; bi ewayke ilmı tehlil ne kirin. Tim xwestin mesele wek reş u sipi nlşan bidin. Eger meriv li diroka Swede binere, li Swede ji, beri salen 1970 i, be zewac u mahrbirlne, keç (ı kur nikarlbun bi hevre bimana. Li Swede, gelek tişten ku!ro serbestin beri 40 salan qedexe u tahıl bun. Eger em wek çapemeniya Swedi u hin siyasetmedaren wan bifikirin, di civata swedi de gelek tişten usa xirab çe dibe ku ji kuştina jinan ji xerabtir in. İro li gor lekolinan, her sal bi hezaran jinen ku ji allye bav yan j1 meren xwe şiddet dltin e, gillye wana ji polis re kirinin. Li gor lekol1nan her sal neu 35 jinen Swedl ji her hesndi yan ji ji sebeben din ji allye meren xwe ve ten kuştin. U huyeren usa tene bi herfen biçllk di koşeyen rojnamen swedl de ten nivisandin, yani bi

15 eweke din te veşartin. Gelo meriv dikare beje, ev xerabtyen ku di civata Swedt de çe dibin»kultura«swedtyan e?! Na xer, meriv nikare şiddet u kuşrina jinan bi kultur u nasnama milletan ve gire bide. Ji ber ku şiddet bingeha xwe ji sistema jiyane digre, şekil u renge xwe jl li gor rewşa siyasi, abarl u peşveçuna civakl ya we welate ve digorlne. Yani şiddet pirseke civakl ye, di cıvaten tebeqeyl de ji hole ranabin, tene şiklen xwe digorlnin! Welaten Rojhilara Navln u Aslyaye ku piraniya wan bi dlktatoriyete ten idare kirin. Qanun u yasayen wan ne demokratlkin u xizmeta civate nakin, endamen civate ji mafen xwe yen Insani be parin. Li welaten dlktator, qlmeta lnsanan tuneye, xasima jin ji gelek mafen xwe yen Insani bepar in u wek malzemeyek ten bikar anin. Ji bo ve yeke jl biryara li ser jinan, pir! caran mer didin. Li welaten diktatar yasayen ku di vi warl de henin, ne li gor berjevendlyen civate nin. Loma li wan welatana gava mer, keç (ı jin dikujin u dibejin ji bo >>namuse«bu, pir cara ew kesana nayen ceza kirin, yan jl cezayeke sembolik digrin. W elateki w ek Kurdistan e ku di nav çar dewleten kolonyalist u diktatar de hatiye perçe kirin. Gele Kurd bi salane di bin bandora wan de bi qanun u yasayen wan ve ten Idare kirin. Dijmine me nehiştinin u naxwazin jl gele me şiyar be (ı di ware civakl de peşve hiçe. Bi kurt! kijan hezen kolonyalist hatinin ser hukum, bi alikariya feodalen kurd, li sere kurdan xistinin (ı ne hiştinin ku kurd çaven xwe vekin. Xen ji şiddet, zordesti u zulme tişteke din feri kurdan nekirin. M ixabin ku di nav me kurdan de jl, hemher keç u jinan, şiddet te bikar anin u ev ş!ddeta heta kuştina wan j1 diçe. İro li Swede ev tişta gelek te xeberdan. Di nav xelke de te gotin ku li Swede heta niha nezl IO jinen Kurd ji aliye meren xwe yan jl bav ıl bira xwe ve hatinin kuştin. Disa di nav xelke de te gotin ku fleankesl jina xwe briye welet, li wir kuştlye ıl li vir jl şma we danlye. Te gotin ku felankesi li jina xwe xistiye, dest ıl piye we şikandiye ıl şandiye welat. Te gotin ku felan mert, ji welat jin ant le pişti wexteke kurt berdaye ıl şandiye welat ıl çıl yeke di umre keça xwe de ji xwe re ani. Yan ji felan mert jin an1 le pişti çend mehan berda, jinike hln heqe xwe ye multecitiye jl negirtiye, bi v1 hale xwe ji şerman nema dikare vegere welet, ıl li vir bi qaçaxl, her roj di maleke de dimine. Bele ev tişten ku di nav xelke de te gotin ıl min ji ji wan çend nimılne peşkeşı wekir. Ez bawer im ku gelek ji me kurdan, bune şahide gotinen usa. Heta ew kesen ku bi pirs u pirsgireken civakl ve mijul dibin, pir caran bune şahlde buyeren usa jl. Ma eger usa be, gelo ev ne zulum e?! Vurdeki çend roj bere ji welat hati- 1'-.bu u min jl rewşa welat je pirsl u pere sohbet kir. W exteke sohbeta me geş bu u hat ser kuştina Fadfme. Min je pirsl u got: Gelo di ware bikaranlna şiddet u kuştina jinan de çi guhartinek li welet heye? Heval, hersiva min usa da u got: >> welle kaka!sal gelek baş e, li bajare Suleymanl kuştina jinan zor çenebu, yanitsal pir baş e, dikarim bejim bi tevayl nezike 20 jin hatinin kuştin<<! Li gor raya min, ed! wexta wl hatiye ku kurd pirsen xwe yen civakl, ne wek paşgotinl u xeyb qise bikin. Ji ber ku tu pirseki me bi inkarkirin ıl veşartina hin rastiyan ve çareser nabin. Eger em bi rasti ji dixwazin, pirsen xwe yen usa bi şlwekl medeni careser bikin, dive em edi bi eşkere qise bikin. Dive em çi wek ferd çi ji wek rexistin, ne ji kesl şerm bikin, ne jl ji kesi bitirsin. Li peş wl nebejin te baş kir ıl li paş wl ji bibejin felan kesi kareke gelek kiret kirtye. Dive em bikaribin bi dengekl bilind ıl eşkere huyeren weha mehkum bikin ıl bej in ey mero te tiştekl pir xerab kir! Di civate de re nedin kesen usa ku ji meren din ıl ji xort ıl nifşen nu re bi- Fadime Şahindal ji aliye bave xwe ve di roja an de li bajare Uppsalaye hat kuştin. bin nimuneyekl xerab. İro em li welateki peşketi ye Ewrupaye de dijln. Ev weler qanun u yasayen xwe li gor berjevendtyen welat u civata xwe çe kirine. Em kurd u biyanlyen din jl beşekiji ve civate nin, em jl li vir bi vi civate re dijin. Dive em ji birnekin ku gelek ji me ji bo parastina van hejaylyan, wek nimune; demokrasi, azadi, wekhevlya jin (ı meran bunin multed (ı hatinin van welatan. Loma dive em kurd wan hejaylyen xwe baş biparezin, van hejaylyana her tim di hemu peyvendiyen xwe yen siyasi, malbati u civakl de esas bigren. Beri her tişti guhartinen demokratik di xwe de çe bikin. Ji her ku kesen doza demokrasi u azadiye dikin dive beri herkesi ji xwe destpe bikin u bi xwe jl bibin demokrat. Dive em re bidin keç, jin u xuşken xwe ku di male de, di biryar girtine de muşterek bin. Re bidin wan ku di civate de dhe xwe bigrin u xwedl gotin u biryaran bin. Li vir pewlst diblnim ku bejim, di vi wari de bi taybed wazlfeyekl giring dikeve ser rexistinen me yen siyasi u demokratik. Her usa dikeve ser milen rewşenblren kurd jl ku ji bo çareserkirina pirsen usa xebateki bidin peş xwe u roleki baş bilizin. Şik tuneye ku pirsen salan, di rojeki de hal nabin u je re wext u sebir dive. Le eva di eynl wexte de pirseke gelek giring e u dive ciddi be girtin u ji bo wl jl kar be kirin. Bedengl pirsen me çareser nakin! BERBANG 123,

16 Nexweşiyeke civa ki: Fesadi u A Paşgotini Şukran Baksi Endama Korniteya Karger ya YJK Li ser kuştina Fadlme Şahindal, munaqeşeyek pir fireh u pirali çebu u ev munaqeşe hln ji dewam dike. Li ser ve pirse u sedemen we gelek tişt hem di çapemeniye de hatin nivisandin hem ji di seminer, konferans, civin u sohbeten şexsi u taybed de gelek dirinen cuda hatine amadekirin. Herkes li gora ditin, agahdarl u hejahiyen xwe dltin u helwesten xwe diyar kirin. Di nav van dltin u helwestan de hem tişten pozitif hem ji negatif dh digrin. Dirinen pozitif u negatif hem di çapemeniye de hem ji di cmn u sohbetan de hatin ziman. O dirinen pozitif u negatif hem ji aliye Swediyan ve hem ji ji aliye kurdan ve hatine peşkeşkirin. Li go ra min, ew dltin çi di bin bila bibin ş bi çi awayi hatibin gotin yan ji nivisandin, munaqeşeyek vekiri bi xwe tiştek pozitif e. Ji bo ku, bi ve buyera hov re, herkes li ser sedem u neticeyen we xwe mecbur his kir ku tiştek bibeje yan ji tiştek bike. O dema tişt eşkere ben kirin u ben gotin mirov rehettir dikare dltin u helwesten cuda fahm bike u binirxine. BERBANG 123, 2002 ı6 Yek ji sedemen gırıng ku Fadil Şahindal ji bona kuştina Fadimeye nişan dide ew e ku, li gora wl Fadime bi derketina televizyonan u rojnameyan ew rezil kitiye, hin kes kaseren videoye u nuçeyen rojnameyan şandine heta gundewi. Ev sedema ku Fadil Şahindal nişan dide ew e ku, ew fesadi u paşgotiniyen ku li gora Fadil Şahindal hatine kirin buye sedema esasi ku ew qiza xwe bikuje. Dema ku min ev tişt xwendin u golıdari kirin, hemu ew paşgotiniyen ku herkes herroj di jiyana xwe ya rojane dedibin şahid (Çi ji aliye meran ve çi ji ji aliye jinan ve hatibin kirin) hat bira min. O her wisa ez fikirlm ku ev paşgotini u fesadi dikarin neticeyen çawa xirab u hov derxin hole. Di gelek civaten jinan u meran de yan ji yen jinan u meran bi hev re de gotinen weke»te dir ku qiza filankes do bi ki re bu?«yan ji >>kure filankes ketiye riya xirab<< u bi dehan gotinen din. Gelek caran derdikeve hole ku van gotinen hatine kirin ne rast bune. U dema gotin belav dibin, di nav malbaran de dibin sedemen nakokiyen mezin uzaroku xort pir caran ji de u bave xwe dur dikevin u peywendiyen wan qut dibin. De u bav di van rewşan de bi tene difikirin ku de >>der u dor«çi bibeje u şuna ku bi zaroken xwe re bipeyivin, dest pe dikin u zore didin wan. Neticeyen van nakokiyan ji dibin ledan, xort ji mal direvin u di rewşa her! xirab de ji, weke ku di rewşa Fadimeye de derket hole, kuştin! Ji van paşgotini u fesadiyan ne tene zarok u xort tesiren xirab dibinin. Her weha, li ser mezinan ji gelek fesadi ten kirin. Mirov li pişt hev gelek tişten xirab ji hev re dibejin le dema ew rasti hev ten, weke ku ew dosten hevô.du yen heri baş in hereket dikin. ' Gelo, ji van helwesten ku min yekdu misal dan u her roj gelek kes bi helwesten wisa re ruberu dibin rast in yan na? Gelo, tu feydeyen helwesten wisa ji bo civate heye? Li gora dirina min, tu feydeya helwesten ku min li jor behs kir ne ji bo wan kesen ku van fesadiyan dikin ne ji ji bo civate heye. Tişten ku bi zanin yan ji bi nezani li ser kesen din ten gotin dikarin, di civata me de, bibin sedemen trajediyen giring yen malbaran u ew trajedi ji, weke ku di rewşa Fadimeye derket hole, dikare bibe sedema refandina jiyana keçek yan jinek. O weke ku di rewşa Fadimeye de derket hale, tu kes nikaribu xwe ji tesiren ve buyere dur bihele! Yek ji wan neticeyen ku em dive ji kuştina Fadimeye derxin, dive ew be ku dawi li paşgotini u fesadiyan be anin. Beşdariya paşgotini u fesadiyan yan ji geşkirina wan di esle xwe de şirlkatiya ew trajediyen ku weke neticeyen van fesadiyan derdikevin hole ne. Pirsek din a giring ji ew e ku, em kurd ne xwedi dewlet u dezgehen gişti yen neteweyi ne. Parti u hezen kurdan yen siyasi weke iradeya dewlet u hejahiyen peşketi yen kurdan ten qebul kirin. u di ve buyere de, taybed ji hezen siyasi be deng man. Gelo hezen me yen siyasi, mafe muqeddesiya jiyane naparezin? Gelo hezen me yen siyasi wekheviya civaki yen mer u jinan naparezin? Gelo hezen me yen siyasi mafe azadiya jiyana xort u keçen kurd naparezin? Bedengiya hezen me yen siyasi li Swede di sere min de van pirsan peyda kir. Herroj li ser gelek pirsan gelek beyan u civin ten amadekirin. Dive li ser ve pirsa giring ji bi beyan u civinan ve, hezen kurdan yen siyasi helwesten xwe diyar kiribuna. Buyera Fadimeye nişan da ku, heta her pirsek civaki eşkere neye munaqeşekirin, ji van pirsan re çare nikarin ben peyda kirin. Ji bo ve yeke ji dive beri her tişti em bi rexistin bin u dest bavejin pirsen xwe. ]inen Kurd şiqas bi rexistin bin u meren Kurd çiqas ji bo wekheviya civaki ya jin u meran aktif u eşkere helwest deynin u alikariya revgera jinen Kurd bikin, de buyeren weka Fadimeye u sedemen li pişt ve buyera xirab, ewqas kem bibin.

17 »Li hember eriş u zordestiyen dewleten dagirker dive kurd ji yekitiya xwe ya netewi U ~ siyasi pek bini n«axaftina seroke FKKSe, Keya lzol Newroz işk u birayen heja mevanen giranbiha, li ser nave Federasyona Korndeyen Kurdistane li wede ez Newroza we, ji dil u can piroz dikim. Bi heviya rojen bextewar u serkevti, we hemılyan silav dikim. Tekoşlna neteweye Kurdistane, ji bo azadi u demokrasi, iro li hem! perçeyen Kurdistane berdewam e. Her rojen ku diçin em zedetir nezikl azadiyl dibin j i ber ku hevı u daxwaza tekoşlne, li cem kurdan bi hez e e tu zordestiyan nasnake. Loma jl dijminen me her roj bi siyaset ıl kiryaren xwe hovrir dibin. T ekoşlna me li hemher dewleten dagirker, Tirkiye, Irak, Iran ıl Suriye, ji ber ku ew hebılna me naxwazin. Dibe ku imkanen van dewletan ji aliye eskeri u diplomasiye ji me heztir be. Le em heza xwe ya esasi ji doza xwe ya biheq ıl rewa digrin. Ev yeka ji bo doza me awantajake berbiçav ıl mezin e. Diroka mirovatiye, bi sedan nimılneyan, peşkeşl me dike, ku çawan hezen redakar ıl zordest li hemher tekoş!na hezen gelan, winda kirine. Doza gele Kurdistane jl we, cihe xwe ye rewa di diroka mirovatiye de bigre, dewleten dagirker we hermen winda bikin. Rejima hov ya Tirkiye!ro ji bi israr, di siyaseta xwe ya qirej, ku nasname u zimane kurde Inkar dike, berdewam e. Zordestiyen wan sinor nasnake. Le herweha bi kefxweşl em dibinin ku qedexe ıl inkara wan di jiyana rojane de çawan bi weşanen kurdl ya televizyone ıl malperen internete, te pılçkirin. Karbidesten rejima Tirkiye heta di siyaseta xwe ya lnkare de berdewam be, em e ji, ji bo rılreşkirina siyaseta wan bewestan xebata xwe do m bikin. Destkewtiyeke din ya giring, berdewamiya idareya kurd, li Kurdistana lrake ye ku, ıı sal in di axa azad da hebuna xwe ya siyasi, ji bo dost ıl dijminan nişan dide. Bi serkevrl meşandina hukme kurdi u rewşa aram, eriş ıl planen dewleten dagirker pılç derdixine. Kurdistana azad,!ro bi piştgiriyeke xurt, ji aliye gele kurd te himbez kirin. Tekoşlna gele me herweha li Kurdistana Irane li dij rejima kevneperset ya lrane u li hemher rejimabaasli Suriye herwedarn e. Herçend rewşa zordestiye li piraniya welate me berdewam be ji beşdar! u xwedl derketina kurdan ya cejna Newroze, her diçe geştir ıl xurtir dibe. Bi miljonan miroven kurd bi tevlibılna xwe yen Newroze alaya azadiye careke din bilind kirin. Çiyayen Kurdistane careke din, bi agire Newroze geş bıl, mizginiya rizgariye u demokrasiye ji bo rojen peş da gele Kurdistane. Li hemher eriş ıl zordestiyen dewleten dagirker dive kurd ji yekitiya xwe ya netewl ıl siyasi pek blnin. Bi heviya yekltiyeke weha ez we hemuyan careke din, bi germi silav dikim ıl dibejim Newroza me piroz be.. BERBANG 123,

18 Newroz bi eşqeke mezin hat pirozkirin Di roja an de li Stockholm, li Egeby Gorde, FKKS u Komeleya Spangaye şahlya Newroze, bi agireke geş (ı bi stran u awazen kurdi yen xweş, bi 3000 zedetir beşdaran ve piroz kir. Liser nave Korniteya amadekare Newroze, Salih Demir u nunere FKKSe Hemld Gewheri axaftinek kirin u piroznameya nunere Hukumeta Kurdistana Baştir T eha Berwari hat xwendin. Şahlya Newroze heta ıo şeve dom kir. Olsa di roja an de FKKS ji bo destpeka sala 2702 e kurdi u cejna netewlya kurd Newroz, bi agengek! mezin li Stockholme li Solnahalene pek ani. Nezlke 4ooo kurd ji hemu beşen Kurdistane beşdari ahenga Newroze bun. Di cejne de plroznama FKKSe, Hukumeta herema Kurdistanabaştir u ya Korniteya Hevkariya Hezen Siyasi yen Kurd (ı Kurdistan! hatin xwendin. Gelek rexistinen Kurd wek KOP Baştir Korniteya Swede, PSK- Komiteya Swede, PADEK- Korniteya Swede, HDK-İrane Korniteya Swede, YNK Komiteya Swede, Hevbendlya Demokrat a Kurd li Suriye - Korniteya Swede, Partiya Heq (ı Azadiyan HAK-PAR, Vejin- Korniteya Swede, RSDK- Komiteya Swede, KOMKAR-Swed, u ji rexistinen Swedl Part!ya Sos!yaldemokratan, ( SAP), Part!ya Çep (V), Partlya Jingehl (mp) SIOS, Federasyona İraniya, Federsayona Tirkan, Federasyona Spaniyan, Federasyona Yunaniyan, Federasyona İtal!yan, u gelek rexistinen din yen biyani pirozname şandibun. Ahenga Newroze bi şah! (ı dilane, bi denge Feqiye T eyran, H esen şerif, Ziyad Eshed, Hesen Melle, xero Melle, Kemal Mihemmed u Hozan Cano ve hin geştir u xweştir bu. Hunermenden Ciwan Nişt! u Öz j1 skeçeke peşkeş kirin. Ahenga cejna Newroze ji seet 7e evare heta 2e sibe bi eşq u moralaeke mezin ajot. Korniteya Amadekare ahenga Newroze ji van kesana pek hatibu: Keya BERBANG 123, 2002 ı8 İzol, Hem!d Gewheri, Kovan Amed!, Salih Demir, Nasir Feyzullabeygi, Fexd Olçer, Seyran Duran, Nuri Salih, Lokman Ertaş, Sil!va Hesen (ı Emir Sultan! bu n. Helebçe hat bibiranin Di roja ı an de FKKS u Kom!teya Hevkariya Hezen Siyasi yen Kurd (ı Kurdistan! bi hevre, civ!na blranina şeh!den Helebçeye li Stockholme li Dera Ad of F redrike pek anin. Nuneren partiyen swed! ji beşdari civ! na biranine bun. Li ser nave Sos!yaldemokratan Joe Frans, ji Parrlya Çep Eva Zetterberg, ji Part!ya Jingeh! Per Gharton, Li ser nave Korniteya Hevkariya Bistekji şahiya Newroze Bistekji biranina Helepçeye Hezen Siyasi yen Kurd u Kurdistan! Mihemed Sidlq, Li ser nave FKKSe Keya İzol u li ser nave Y]Ke ji Sillva Hesen axivln. Her usa hunermende Kurd Xalid Reşld bi bilara xwe çend agahengen matem! lexist u dlsa hunermend TaraResul jl li ser şehlden Helebçeye stranekl matemi xwend. Ji 500 kes! zedetir kurd u swedl beşdari civ!ne bubun. Civln bi rek u pek derbas bu. Her usa FKKSe di we roje de peşengehek ji weneyen şehiden Helebçeye ji bo beşdaran raxist. Di dawlya civ!ne de beşdaran ji bo şehlden Helebçeye m um hildan. Kom!teyeya amadekare ve çalakiye ev kesana bun: Hem!d Gewheri, VIiidan Tanrİkulu u Kovan Arnedi b un.

19 FKKSi Nizar Xezreçi şikayete Dadigeha Danimarkaye kir KK ya FKKSe li gor biryara KG, nameyek di heqe Nlzar Xezred de ji komeleyen endam re şan ku (N. Xezreçl di karesara Helebçe de deste wl jl hebıl ıl niha jl li Danlmarkaye daxwaza penaberlye kirlye.) bo mehkemekirina wl zedetir agahdarl bide hev. Disa nameyek Jİ bo tawanbarkirin ıl mehkemekirina N!zar Xezreçl, ji wezareta Derveya Danmake re şand. Her usa FKKSe şikayeknameyek bi I26 naven şehlden Helebçe ıl Enfale, ji bo mehkemekirina Nlzar Xezred, ji Wezareta Derve ya Danmarke re şand. 126 naven şehiden Helebçe ı1 Enfale, ji aliye Korueleya Kurdl li Goteborge hatibıl berhevkirin. Di roja de radyoya Swedl beşa Ingiliz!, li ser tawanbare şeh!den Helebçe ı1 Enfale Nizar Hezreçi, bi Keya İwl re hevpeyvlnek çe kir. Di roja an de ji 2 Dadiwer, li ser şikayetnama FKKSe ıl rılniştivanen Kurden Swede, hatin Federasyone Cı li ser Nlzar Xezreçl lekolin kirin. Miting ü çalaki li diji bi karanina şiddete Di roja an de FKKSe, civineki mezin Cı muşterek li diji şiddete, bi munasebeta kuştina Fadlme şahlndale, bi hevkarlya YCK, YJK ıl Korniteya Hevkarlye, li Stockholme pek ant Di civlne de wez!re edalete Tomas Bodstrom, nunere Partiya J!ngehl Lotta Nilsson Hedstrom, nunere Hukumeta Herema Kurdistan Başılr T eha Berwar!, seroke FKKSe Keya İzol, nfınere Y]Ke Sillva Hessen fı seroke YCKe Amir Salih axaftinek kirin. Ji 2000 ı zedetir kes beşdar bubfın. Di roja an de li ser nave FKKSe, endamen Korniteya Karger VIIdan T antikulu (ı Kovan Amed! fı li ser nave Y]Ke j1 Seyran Duran u sillva Hessen beşdarl meraslma Fadlme şahinciale li bajare Uppsalaye bfın. Li ser nave her se rexistinen me FKKS, YJK fı YCKe şelengeke mezin ji bo gorna Fadlme hat şandin. Di roja an de korueleya Gevleye serninerek li ser pirsa kuştina Fadime şahinciale pek ani. Seroke FKKSe Keya İzol beşdarl serninere bu, ı1 di serninere de, li hemher bikaranina şiddet fı kuştina jinan de helwesta FKKSe ant ziman. Di roja an de Korueleya Kultur! ya kurdi li Linkoplnge, li ser bfıyera kuştina Fadlme şahinciale serninerek arnade kir. Li ser nave FKKSe endame KG Dlyar Mizurl beşdarl sem!nere bfı fı helwesta FKKSe di waren huyeren weha de peşkeşl serninere kir. Civinek li ser pirsa keçen bi problemen malbati Di roja de li bin berpislyar!ya Wez!ra entegrasyone Mona Salin civlnek li ser pirsa keçen bi problemen malbart li Rosebade çe bu. Di civlne de ji hukumete lngela Thalen, Margereta Winberg fı lngegerd Wernersson ji arnade bfın. Li ser nave YJKe Sillva Hassan beşdar bu bi devkl ıl nivıskt beşdarl munakeşe bu. Peşnlyara Y]Ke peşkeşl wezlra entegrasyone Mona Saline kir. Her usa di civlne de Ji Federasyone Keya İzol ı1 ji YCK Amer bi aktivi beşdarl munaqeşeyan bun ı1 nertn ı1 peşnlyaren xwe peşkeşl civıne kirin. Civinen Hereman Herema3an: Di roja an de korniteya herema 3 an civina xwe ya s em li bajare Orebroye pek ant Ji Komela Orebroye Gelawej, Ahmed behadln, Serdar Ümer şeng eskert Ji Korueleya Karstade Ahmed sindl Serbest Emin, Ji Komeleya Linkopinge şiler Nejmeddln; Celal Xweşklam, Yunis Pirota Soor ıl EllP!nedozl ji Korueleya Eskilstunaye Menaf Hesen ı1 N!yaz Mihemmed beşdar bun.civln di bin serokaciya berbpirslyare hererne Cemi! demircan ve meşlya. Korueleya Norrkoping ıl Karskogaye beşdarl civlne nebun. Civln li ser kar ı1 xebaten federasyone, herem ıl koroeleyan sekint Ji bo kar ı1 xebaten peş rexne fı penlyar hatin kirin. Herema4an: Di roja i de Korniteya herema 4 an 4 min civlna xwe bi serokayet!ya Adil Dihokl li bajare Jonkoplnge pek ani. Ji Korueleya falkoping şex Kemal, Ji korueleya Goteborg Gelawej Baban, Ji korueleya Borose Kemal ı1 Bextiyar, Ji korueleya Jonkoplnge Rizgar Kesteyl, remezan omer had ı1 Niyazi Ebas beşdarlya civlne bun. Herema san: Di roja an de korniteya herema s an civlna xwe ya 4 em li bajare Kristianstade pek ani. 1s endam ji komeleyen Helsingborg, Malmo ıl Kristianstade beşdarl civlne bun. CiVın di bin serokatiya Emir Circis ı1 Madd Eli de hat bi revebirin.di civlne de li ser biranina Helebçe, li ser kongreya FKKSe ı1 karen qise hat kirin. Vekitiya Komeleyen Kurdi li Malmoye Di roja an de li ser daxwaza Korniteya Herema san ya FKKSe, ji bo yekiciya komeleyan, civlnek hevbeş ya Korndeyen Kurdl li Malmoye çe bu. Korniteya Herema san ya FKKSe, ji bo we civlne bange hemu koroeleyen Kurdl li bajare Molmoye kiribu. Di nav wan korndeyan de, koroeleyen ne endame FKKSe jl hebun. Di civlne de tene Korueleya Kurdl li Malmoye ı1 Korueleya Aşiri li Malmoye arnade bun. Piştl munaqeşeyen li ser rewşa Korndeyen Kurdl li Malmoye, Korueleya Kurdl li Malmoye ı1 Korueleya Aşltl li Malmoye biryar girtin ku her koroeleyen me ye endam bibin yek Kongreya hevbeş ya yekitiya her du koroeleyen me we di roja an de pek be. BERBANG 123,

20 Seroke PDK-Iraqe Mesüd Barzani:»Heger yeki biryar da be ko ji bo keseya rewa ya gele xwe bi m ew ji tehdiden ti kese natirse«seroke PDK-1, birez Mesud Barzani di 25-e ada ra 2002 yan de, bi munasebeta runiştina yekem a sala 11 min a Parlamentoya Federal a Herema Kurdistana Başur, li Parlamentoye axaftinek kir. Ev axaftin her weha di 27-e adara 2002 yan de ji aliye Parlamentoye ve weke biryar u belgeyeke Parlamentoye hate qebulkirin. Redaksiyona Berbange, giringiya ve axaftine u belgeya Parlamentoye li ber çav girt u çap d ike. Ez xwe bextewer diblnim ko ev derfet ji bo me çebu da careka di em bi minasebeta vekirina dewra yeke ya sala II -e ya Parlarnamoya Kurdistane bi hev re kom bibin. Heq e BERBANG 123, em ji ve mehe re bibejin meha kurdan. Bi rast! ji ber ko meha adare ji huyeren diltezln, xweş (ı nexweş tejl ye - ko li ser gele Kurdistane de hatine. Bi ve minasebete, ez ji bo wan huyeren xweş yen ko bi ser de hatine plrozbahiyeka germ li gele Kurdistane dikim. Di eynl wextl de serxweşiya xwe raberi gele Kurdistane dikim ji bo wan huyeren diltezln (ı ew jl gelek in. Em gava ko huyeren xweş tlnin blra xwe ji bo hinde ye da neviyen me yen paşeroje van destketiyen bi dest ve hatine wekl rojen xweş (ı huyeren xweş bizanin, ko ew jl herhemen dana gelek qurbanan (ı xebateka mezin in. Gerek em van buyeran ji bir nekin (ı ji bira me neçin. Buyeren dileezln jl ko em yad dikin ji bo we yeke ye da bizanin çi xedr (ı çi zilm li gele kurd (ı gele Kurcliseane hatiye kirin. Ev jl ne ji bo we yeke ye ko hizra tolvekirine di nav gele xwe de kur bikln. Le ji bo hinde ye ko em hem! bi hev re bixebitin da careka di ew huyeren diltezln, ew zilm (ı zordar! dubare nebe. H erweki hon yen birez jl dizanin, iro meseleya giring li dinyaye meseleya terare (ı şer! ye. Ew şere ko dirist buye, hindek rojname (ı li hindek cihan bi nave şere cihane ye seye bi nav dikin. Li blra me hemiyan e ko II-e ilona bori, çi buyereka mezin li Emrikaye qewimt Be şik piştl ve buyere gelek tişt li cihane hatin guhortin. Ew devcra ko em te de dijln yek ji wan deveran e ko rexmin te kirin ko de huyeren mezin le re B i biqewimin. rast! em serbilinci in ji ber ko sicila me gelek paqij Cı bijon e, herçend gelek teror li dijl me bi kar hat, xedrek mezin li me hat kirin, bele em bi merdane li meydane rawestiyan u me pena nebir ji bo ti kareke terorlstl. lro em herhemen we helwesta pak u bijon diblnin. Li hire jl ez pewlst dizanim ko işarete li we çende bikim ko bi rast! ev jl bi hikmeta Barzaniye nemir ve giredaye. Ewl re neda ko em tevli şaşiya bibin. Ev helwesta leborin (ı helwesta birayetiye ye. Heta xebat u berxwedan ji divet bi exlaq dagirti be. wı ev di nev me de çand. Helbet gelek behsa we yeke te kirin ko reng e Iraq bibe armanc. De le bidin yan le nedin? Jixwe ji bill xwediye biryare kes nikare bersiva ve pirse bide ko ew ji Emerika ye. Tişta ko bi me ve giredayi ew e ko le bidin yan le nedin, peywendiyeka mezin bi çarenivisa me ve heye: çi wek kurd çi weke iraq! jl. Ji aliye me ve gelek eşkere ye ku em bi ti biryara re nin in (ı nabin jl ko bi ziyana gele lraqe ternam bibe. Ji bo me geleki giring e ko em bizanin ka alternatif çi ye. Gelo mesele tene ledan e, yan ledan e (ı alternatif ıl hername heye? Bi rast! ev pirseka mezin e u heta niho bebersiv e. Tişta ji bo me giring em tecribeya xwe hiparezin ıl eger bikaribin bi peş ve bibin. Ç iqas ji me bet em ve tecribeye biparezin ıl herwiha çiqas ji me bet eynl helweste bo parastina Iraqe jl

Bi tevahî li ser piştgîriya nefeqeyê (Allmänt om underhållsstöd)

Bi tevahî li ser piştgîriya nefeqeyê (Allmänt om underhållsstöd) Bi tevahî li ser piştgîriya nefeqeyê (Allmänt om underhållsstöd) Dema ku zarokek bi tenê li cem dê û bavekî rûdine, divê dê û bavê din yarmetiya nefeqeyê bide. Ger bi yarmetiya nefeqeyê çê nebe dibe ku

Läs mer

Kurdiska (Kurmanji) Barn älskar böcker

Kurdiska (Kurmanji) Barn älskar böcker Kurdiska (Kurmanji) Barn älskar böcker Hûn bi xêr hatin BOKSTART ê Bernameya BOKSTART ê dixwaze te teşwîq bike, ku tu wek dêbavekî, ji bo zarokên xwe bi dengê bilind pirtûkan bixwînî, ji wan re bistirêyî,

Läs mer

Onsdagen den 30 oktober

Onsdagen den 30 oktober Den åttonde Kurdiska konferensen som anordnas av Slättgårdsskolan i Stockholm i samarbete med Skolverket och Kurdistansregering(Staden Erbil och Utbildningsdepartementet) Från måndag 28oktober till onsdag

Läs mer

Kî dijîn li Who lives in

Kî dijîn li Who lives in Mattorna BerättAr Vem bor i Kî dijîn li Who lives in Gävle? Archive of research and proposal for public artwork by Anne-Liis Kogan Mötas, dela, lära Mitt första möte med Gävle var online. Jag tittade

Läs mer

Ji bo kesê ku li Swêdê serî li penaberiyê dide

Ji bo kesê ku li Swêdê serî li penaberiyê dide Senast uppdaterad: 2015-09-28 Swedish Migration Agency Ji bo kesê ku li Swêdê serî li penaberiyê dide Till dig som söker asyl i Sverige Kurmandji www.migrationsverket.se 1 Ji bo kesê ku li Swêdê serî li

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? DU ZIMAN YAN JÎ PIRTIR? Råd till flerspråkiga familjer. Tawsîye ji bo malbatên duzimanî

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? DU ZIMAN YAN JÎ PIRTIR? Råd till flerspråkiga familjer. Tawsîye ji bo malbatên duzimanî TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer DU ZIMAN YAN JÎ PIRTIR? Tawsîye ji bo malbatên duzimanî Nordkurdisk (kurmanji) version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Läs mer

bimebon Kurdi.ska barn i Fittja, Newroı 2002

bimebon Kurdi.ska barn i Fittja, Newroı 2002 rs.a w w w rg iv ak ur d. o l bimebon ISSN 1402~ 7488 TIDSKRIFTEN UI'KOMMER 4 NUMMER PER AR. SE MEHAN CARE DERDIKEVE/ÜÇ AYDA BIR ÇIKAR. UTGES AV APEC FÖRLAG AB TEMANUMMER 16, VAREN/BIHAR 2002 ANSVARIG

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Boka. annonsplats. Magasin Roslagen är ett inspirerande upplevelseoch turistmagasin med stark passion och känsla

Boka. annonsplats. Magasin Roslagen är ett inspirerande upplevelseoch turistmagasin med stark passion och känsla Skärgården Bruken Städerna Havet UPPLEV ELSER LÄCKER HETER KULTUR ÄVENTY R & NATUR LOKALA INSPIRATION MÖTEN INS PIR ATI ON MÖ TEN ÄVE NTY R & NAT UR LOK ALA LÄC KER ike mountainb lturer HE TER KU LTU RU

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Parkinson Skåne. April 2015

Parkinson Skåne. April 2015 Parkinson Skåne April 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom, Atypisk Parkinsonism, anhöriga

Läs mer

TV4 AB Ansvarig utgivare

TV4 AB Ansvarig utgivare TV4 AB Ansvarig utgivare 2012 TV4 AB Casten Almqvist VD Kanaldirektör TV-kanaler & Billboards Digitala Medier Annonsering, på alla plattformar Canal + Peter Lindström Cecilia Beck-Friis Michael Grimborg

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN. HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig!

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN. HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig! BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig! 1 Innehåll: Berättarryggsäcken i Sandviken bakgrund 3 Sandvikens historia en kort sammanfattning 4 Metoder och tips för arbete med Berättarryggsäcken

Läs mer

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING BERÄTTARRYGGSÄCKEN HANDL EDNIN för dig som sk G med m a jobba ig! 1 Innehåll: Berättarryggsäcken i Sandviken bakgrund 3 Sandvikens historia en kort sammanfattning 4 Metoder och tips för arbete med Berättarryggsäcken

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Finn Kirja. ISBN 91-7428-041-4. Ca-pris: 60:-

Finn Kirja. ISBN 91-7428-041-4. Ca-pris: 60:- FINSKA/SUOMI A rumpus in the garden Kackel i grönsakslandet Sven Nordqvist Översättare: Peter Parsons. Opal ISBN 91-7299-155-0. Ca-pris: 125:- Someone is eating the potatoes in the garden. Findus decides

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Svenska Bostäders trygghetsarbete

Svenska Bostäders trygghetsarbete Svenska Bostäders trygghetsarbete Kartläggningar, åtgärder och resultat 2006-2009 Med fokus på Järva SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 1 Innehåll Förord Inledning Teorier Trygghetsarbetet ett lyft för

Läs mer

53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79

53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79 53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79 29 jun-13 dec 2014 TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK Tågab TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Abenius Iia, Tösse 9 S S S S S S S S S S S S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 E 9 E 9 E 9 E 8 8 9 Kosac K.L. Katrinebergs Jozze

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

gul = åk 3 orange = åk 2 / 3 rosa = åk 2 lila = åk 1 / 2 blå = åk 1 grön = alla årskurser

gul = åk 3 orange = åk 2 / 3 rosa = åk 2 lila = åk 1 / 2 blå = åk 1 grön = alla årskurser Kursbricka 2015-2016, Period I StarSoft Kurre 7.19f 1. perioden 12.08. - 24.09.2015 Abikurser i Ge, Sl, Ke, Hä, Bi, Hi, Re = ½ kurs Abikurs i filosofi ger ingen kurs utan består av några st. stödtimmar

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer