193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2011), socialnämnden 3 Återremiss: Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun 13 Samordningsförbundets RAR i Sörmlands årsredovisning för 2010 med revisionsrapport 43 Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende perioden januari till april Fastställande av 2012 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sid Ärenden till kommunstyrelsen 55 Framtidsboxen 58 Årsredovisning och räkenskapssammanställning samt revisionsrapport för av kommunen förvaltade stiftelser Omdisponering av investeringsanslag till Sjölandsvägen 153 Utställning detaljplan för Trollestrand, del av Trolldalen 1:1 m fl, Katrineholms kommun Två kartor bifoga separat Sid Uppföljningar/Utvärderingar 193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag K:\Beredningsmöten\2011\KS110622\Sammanträdeshandlingar docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 IZatrineholms kommun \. SOCIALNÄMNDEN KATRINEHOLMS KOMMUN " Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRO OKOLL Sammanlradesdalum 20111ae Il Dnr2011:l8 Handläggare: Åke St i: 1 ß'ß',, 'i: --D"' Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Socialnämndens beslut l. Socialnämden beslutar att godkäna förvaltningschefens rapportering om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen för första kvaralet 20 II. 2. Til kommunfllmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämden från L juli 2006 rapportera alla gynnande nämdbeslut enligt 4 kap I SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, til socialstyrelsen och kommunens revisorer. För första kvartalet 20 Ii finns inga gynnande beslut enligt 4 kap i SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Ärendets handlingar. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 20l Justerandes sign / /r1 1(' (;" ßV..../'- Prolokollsuldraglill Kommunfullmäktig~ Komrev, ak1 ira9je ánde Vì, ~Wl~~1d )'1 \ j A;/I()í'V\1 _

3 EXELA MED INFÖRDA FÖRSLAG TILL ÄNRINGA Ny text == kursiv, understruken text Text som bör utgå = överstruken. överstruken kursiv text ar sådan text som Miljöstrategiska rådet föreslàr ska utgå. Katrineholms kommuns förfttningssamling ~ Nr &.26 W Policy för resor och transporter i tjänsten i Katrineholms kommun Antagen av kommunstyrelsen , 5 Inledning Det/a dokument är et/ anvisnine.sdokument som har beslutats av kommunfullmäktige oo ett uttrygic for l:smffurers "ärnande am "år miljö samt at vi har er möjlighet att :æ:erka ','år miijä gsreff vårt eget beteende när det gäller reser esa transporter,l4vsikten med resedolievn är att kommunens tjänstemän och förtroendevalda i tjänst flenom aktiva val ska färdas Då ett sätt att UDDsatta milömål frani as oeh nås.lp_oli~):1! ~r_ o_ck~~ ~ttl!l!ry~~ ros _at- y~ i ka-~i!!:n~n _ - tõrväntas uppträda som representanter rur en trygg och säker kommun. Kommentar (PJ1J: Miljóslrategiska rådeisfórslag Svftet med denna Dolier är att förbättra vilkoren för en h/íllbar ekononúsk och ekoloeisk utveckline i Katrineholms kommun där beflrej)j)en hälsa, nûliö och säkerhet i smr i centrum. Alla resor som omfattas av J)olicvn ska vara tratìksäj.ta, kostnadseffektiva och milöanoassade. Policyn gäller för resor och transporter i tjänsten/uppdraget fir såväl anställda som förtroendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommendation, i dessa sammanhang bör vi tänka på att vi är representanter for en trygg och säker kommun samt är en miljäkommun, llakglhnågte"ter till p"li,,'r argåerde trargp"rtema "Gh vår miljö samt," säkerhet åter f:rrs på Ferum. I remm återfinns w:en ett avsnitt am AHr tågesa r ser tjärsteeilar aakas. Be t,äffande upphandling av forder, se u~~hardlirggarvisrirgama, P9 Kommunstyrelsen har fastställt att filjande policy skall gälla dels fir anställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten dels transporter utforda av anställda i kommunen. Tjänsteresor Vid mi (Iv lärdmede/ ska en/ora/ekonomîsk summai1\"örznina (f' kosf,'?uder, niiliijhönsvn. säkerhtf och ridsâtf!ànrz rzöras. Resande, ska i'älias litifrán /Ürzsta möilga i1iliövà\'erkan. J/ed tidsasljekt avses all valet al' f"ärrll1èdel ska l'äeas mo! kostnaden tor arbefsfid och tventuell öl'ernattninf!. r ':i/i /:3f.;:~:Î'::; l-i;'d::;;;d:.:.' ;.:~'il'.'et.; r,''::i://=:: :,1" ~'.r(','t:''::::::::;;''!':;tj::/::i~'. : ':i!/ :.~ :~~;,_, in:~ ::.'fh :::::)"~'sa;:.1:'11:,:,::.,"3 jn, :;;'~-f :':; ::J1..'", :'::;/; ti;-:; ;;/!::,'.!::I.~S /"3'":; _i:':!,1/~;' ~:,::,~..::::~:;: :';, rit'.';:"7 ::" (U,; :;:':;:'1,,1:.":../:is,'j!/d:.;' E,' ~:,1 ::,' ~::,1:. ::ic (r' ;~;'.':f S,J::l b.. ":,::/;' '-'~ ::.' :',: '! :.~'-:0:,':,;,""'::S3.,;,ll'~'r1::.' : a::i.'::',"';";;s:i"1 ::.,".':ert-(,';'(j ä,ei,';s bi och ks; ','::;;';:.':::"'c,:,'.i"y':::::."7 :::'s:yr: '11:': :;~'Ii~::";. :;.: 3'1 J,.::: :;,1 ":';.,:J~.. :;:_-: a~' ':31!~'/':;1':..:t/:1;.,0,

4 Konkret beti-'der resedolicvn att tåz ska välias i (irsta hand när det alternativet finns. Detta etiler zenerellt och alltid om t lfresan är mindre än (vra timmar. Vid val av andra kommimikationsmedel ska buss välias (öre bil när så är möilflt. Flv)! ska endast användas i undantazsfall och då vid lånza distanser där tidsskmnaden mot andra färdsätt överskrider sex timmar. Anställda får använda siz av taxi med miljöavtal. om sel finnes. som komolement vid tåz/bussresor i tjänsten om taxiresan är kortare än tio kilometer och bestämmelseadressen nås 20 minutër tidieare än om man använder sir! m; kollektivtrafikj - i Kommentar (PJ2): Miljöstrategiska i rådetsfórslag. Går det att ersätta en resa med nåflot annat sätt att kommunicera t ex telefonmöte, telefonkonferens. e-vost. el/er vicleokonferens. rekommenderas detta framför att resa. För resor med tde zäller eenerellt att 2:a k/ass ska nvttjas çænerellt. För resor med tåe I 1:0 klass ska särskilda skäl finnas. TransDorter til och från iärnviiflsstation eller flvfldlats ska i första hand ske med kollekúva fardnledel. Flvflresor ska endast utnvttjas där tidsmässiea eller praktiska skäl inte med!ler annat (se ovan). Läflsta Drisklass ska eftersträvas. Flvflresor ska kumatkomdenseras. Nedan anges i vilken prioritetsordning olika transportmedel ska användas vid tjänsteresor: i. Vid tjänsteärenden inom rimliga avstånd skall i första hand cykel användas om det är för långt att promenera. 2, Res kollektivt, 3, Samåk med någon i bil där så är möj ligt, Samåkning kan också inbegripa kollegor i grannkommunerna. 4, Vid enskild tjänsteresa använd tjänstebil i forsta hand, 5. Egen bil används endast i undantagsfall. Bokning av färdmedel Tiänsteresor som erfordrar bokninz. av bilietter ska om mviuzt ohmeras så alt biljetterna kan beställas I sa zod tid att den resande kon komma i åtnjutande av aktuella rabatter eller låz~ Drisbilietter. Boka resan via resebvïá. hvrhilsföretaz etc. som kommunen har avtal med. Undersök möilieheten til samàkninrz rör att rninska kosînuder och uts/ödd. Logi Vid val av!o'zi nä tiänstuesa ska prisklass.!ci.'z. l1i/iöhänsvi7 och säkerhet vara av'2örande. LInder normala omständi.z.heter ska hotell (/-" mellunklass onvändos. Enkelrum är standard. Boende nära besijksvlatsen ska efieïsn.ùv(!s i sd!.: an minska resor till och från det samma. Vid rest! med båt f if' e.' en In"! I shim.!urdk!u.,.s b("a:~ls. Vid 1":..';(f lí'2d noltåz ir ezen kuve b(j~ kos BäU!i?inz: m. boend r ska s,l' i.i~.! :~u!"j'i.!~.'. j~. e'lftid h,?z(i.('s och hic';jic.cis tr!! ~'c'lc!i~;.t;zs,!,(,..., "ci c'.'! ~'.;..c'.';,:.l!,'(,;~:.,,? (;(ii:...' :J/i.:'. l;"~'i?oi;,~:ji7!.,,'ho'!cdnif7'z. X-virto s:'.u "

5 Fordon Vid inköo eller eosinz av (onlon: A/ko/ás f/id ;nköd eller leasinz ska nva fordon innehálla alkoms som s/andanl, Säkerhetsutrustnlnq och säkerhetsk/assnlnq o Förstahjälvenutrustninz och refle.yväst ska finnas i varje bi! och brandsläckare i DerSOr7- bilar. o Bälteskuddar til barn under 135 cm tilhandahålls av resdekth'e fön;altnij1, J Personbilar ska i övr;zt ha hö sta möjlirza säkerhelsklassifceril1rz.j4iliöfordon ska iankas med rekornmenderal miliöbränsle. J För tianstecvkel 5!äller att den är utrustad enliz! ziïllande lae:stiftninz och även för mörker med reflexer och llisen samt dubbdäck vintertid. Cvkelhjälm skall tillhandahållas. lviiiö! första hand ska biaflosbil användas. VäIi fordon enliet Trafikverket milöbilsdefinilion och lor övriza fordon som inte täcks in i Tralikverke!s definiton. väl;s höesto mi/iöklass, Konferenser och evenemanç som ç er upphov til transporter För konferenser och evenemane: där Katrineholms kom1'mn är arranzör eller medarranf!ör ska Katrineholms kommun vlcmera och arbeta för att kvalitetssäkra transdorter t ex zenom att minimera deltgf!cf'nas sammantoena resande. Deltaffarna ska kunna ta sie til mötet på ett trafiksäkert. milövänlù?f och kostnadseffektivt sätt Uppträdande i trafiken Vid kommunala tjänsteresor eller godstransporter fórväntas fóljande uppträdande i trafiken:. I tjänsteärende, där cykel används, skall alltid cykelhjälm användas,. Vid användande av bil i ~änsten skall en "mjuk" körstil tillämpas, d,v,s, kör i lugnt tempo på så hög växel som möjligt utan kraftfulla accelerationer och hastiga inbromsningar. 03 Mobiltelefon får inte användas under körning av bil vid tjänsteresa. Undantag är om en handsfree-telefon (motsvarande) finns installerad i bilen, (t Alla anställda i tjänst skall använda reflexer i trafikmiljöer efter mörkrets inbrott, (t Ans!Üllda bör ha /wnskad om lorshi hjäloen och kunna tf!!äiìwa det. Godstransporter Kommunens godstransporter skall präglas av transporteffektivitet for att minska de totala transportsträckorna. ),\n.3var D0!t öl'erzriponde W- StLl ':." (ii;' (1ft J.'i7;'(! l'nkt ;;~;;',,,'-, " (j,'iicif' ko;;1 :?lmst1fds l. Si.ilwidier,t. l r din enskildu 'esi:nâ; 'i7 S ii;):,".)l'c '~-I,;'l;j " U,,' Si~ i\'~j ï~'s:,',:'d::r s,~ ;. i edizhet me'.! f)oí(- :',r7s /nt-.nrt,")ner, l,...du;.;!. i..' ~', ',-';::!,'li""i,'h"",,- x/i?;o!~.;':.j:7: :'Ú (ii" (Jr! nr), ;;i:,r(l,;(+1

6 om kol1uj1l1nens vo!ici" fdr resa!' och transljlff r och dess innebörd samt medveïka fill att tiänsteresorna ska i enl r!l1,! med oolicrns intentioner. UppfoJjninq Siftet med Ill)l)fölininr en är att få ett linder/w! för beslut och ateärder som medför milömässiz och ekonomisk effektiviserinz av kommunens tiänsteresor för savä/ förtroendevalda som anställda. UDvlölinine.en är kvantitativ och sker eenon/ insamlinr och sammanställnin av statistik ur kommunens redovisninessvstem: Kostnad Der ar fördelade efter färdmedel: kollektiva fcïrdmedel (iåe:. buss och fil/z), kon/numens eena bilar (kädla eller leasade) samt kortiidshvrda fordon. Uooföbninr en J!örs av kommunstvl'elsen årlieen i samband med kommunens årsredovisnine.. Giliqhet Detta dokument är eiltiet linder Der/oden I sedtemher JO/I-30 juni Lli

7 ~,.,.'.~-:;~1 /.. c)- l(atrìneholms kommun" ; TT?;.\NO:: ~\i: UOSï~,A.T~(3 S:C4 RAD::T,Jr "3r:lac;c;an = Il:l E,-3:;on-:-i:3g;~:-(\"3: ~3;'j, 2'='! -!-;Jj-J~ i,\',, /~/ I; ;.í i ) '/'-_. c. Of ) ý)1ji.- _"" -' u ".- ~a,:ç:',-irg (::/7.011:1JI-CCJ, ~.:,,-.,~:! ; 2~. :\::,r'~'-i.j I: jî,/ '3. 33:: Remlss: revìdenid r~~epiioni:yför Kalrîn~hi;Jms lmmmin'l i skrivelse daterad 20 i i -03- io, har miljöstrategiska rådet getts möjlighet att yttra sig angående revidering av resepolicy för Katrinehoims kommun, Yiìnllrlt\je Miljöstrategiska rådet anser att resepolicyn ska vara mer konkret. En ökad tydlighet och även detaljeringsgrad är något som gör policyn direkt tillämpbar. Exempel på detta är tjänstevikter på bilar för användning, rubriker som är konketa uppmaningar som samordna och samåk, försälaing vid utlandsresor m,m. Rådet vill nämna några kommuners motsvarande policy som kan vara av intresse att se närmare på finns i flera kommuner. Konkret föreslås följande tillägg under respekti" rubrik i det redovisade förslaget till resepolicy: Inledning Detta dokument är ett anvisningsdokument som hcr beslutats av kommunfullmäktige, Avsikten med resepolicyn är att kommunens tjäm'emän ochfärtroendevalda i tjänst genom aktiva va! s/w flirdas,od ett sätt att uppsal!cl miljämd! främjas och nds, Tjänsteresor Vid ved av färdrnedel ska iisandet vä!jc!s Htj/;'O?1l"Cld som är bäs!för miljön. de?! iota/ekonomiska sammanvägningen av kostnade,.,.miljöhänsyn säkerhet och tirl~;ltanna sjl'n.'yiíj'o'.'" "'r10"i'!ornc' 0oS0'Adoi ~to ',...;/ Oj,ii'ir"-,.;,'/ j; rrf0.nc'i);o-ri,"i.,.)i.'"b~"'ò,'-,-.1.." "lv'.',.. ""J. i-\~ "'J;_..".),..L.JJJ~". ~,.,_.I'...,~..).~,',.'.0'-' 7?i!jöpåvirxC/l!. KO.,l/G~?t biiydz." :1.)2.)0!;;;),,'1::t! ':15:; cc! hcil!,:i."!d7 d"!/ (j!2r?lath:it /111/1:; DSFc! gtii!i;" gi???:~i!!! och c l!lid o/v! róg:~!s::l7! ::ì",;': ',"ld/'! èl;l'j)"lc! i, ~?mct/. V!'c! val Cf'/ :::r!::rci kd?n::'emfku!ionsmidi! s,'co b~!ss,-,-:j!/c3,",(.'j.: s::l ä:~ /J16/:'gt, Flyg ska 2nd,!:i ~J,i11ìändo~" f ~lndct: ClgsfC1 c.c:.~ dà i/;d LÓ/L.g:, ~;h:'::t;3;;';' c!ä/'fdsskiii:/1dde:ri n?ot :::'!dr-:! /d;"dstir' j.-;??y/c'id2:" Ó ìi;f1j;"-c!;~,el'?; ej :Js ::i',. '::.':::. /:1?1..';;:;-' '- r ~_'~~..,5,:,_:::,,,'- 3.) C~''-'" -~:-Jjc:." r' ':'-,?,'~;j- S:;'-:'? /C);?;p!-;-'::?~... n'~.j,....,.~, ",. '.- " /:'!,I,,,,. "';~ j;;.'~'" :f!:~;?!,):,_ --3.~ 3-~3;,"~,. :3 ~ - :' _ 3-; :;"". :; '.~,,-_3-'33 :;.:::j:(:;~,:.,,::3

8 Î )ì ':3"~,"" I3rJ':i3C",-,rg 2J!: -':-3-,.:3 Säk9(het-3ulruslning J(:h 33X3thats,!t:/33,sni()r; j 3ilJ(jJ,; sko ::V?Yl r;!7!1/öndc/j, ;(n;-""í ;'.?30/ Upprräclancle j trafiken, Vid användande av bil i tjänsten ska en "mju:(' körstil tillämpas, d.v.s. kör i lugnt ten1po på så hög växel som möjligt, ino,"1! gällande hastighetsbegränsning, utan lr-,'o:ft+;il1a,"-...h. al-l-plp.ç t'innpr...,...'"~ '-u.....u nl-h H'-.:~'.::,. hç ~tiao: inhl"om":-inao!' 'u'-, ii,.) " ~2. f t.. L "f lk/elv i Uh. Michael H1gbe~gj Ordförande '\ \

9 1:-:2~f?L;i2. -','7:-,?:~T?jR.=-A,:.::7.3:'A': ~-ii.::,,-\-fc.3.~--~.;'j) :; - -' - - ) -: 1/',~,.'",_i",.A.l-"""~ )j.", ~ -."~,',-,tp;_.",..+-,,, i, 'i'~'~'..'.'l;,.)r,\ih;-rl-n~i-r';;i-fd-g ";-b.a'l*1-kl:~i-\;-fh"'-\;~lt,-h ~~-ltr -in-s,,'" "'~ *+~thg~ ~-:; J),-,': t,:. ~9.. l / ~-i;v Poll,c1 fcör ra; or och t,~n~pofieí ìjàirisb,m i 1\aocrJrial'oJm$ kommun,(.\ntagen av InJ&.dl"llrig De/UJ dokument är elf anvisninesdokumeni 50n1 hw' be,'llulclts al' k0fli17untúlimöktiq:c. Al-siklen med reseoolicin är att kommunens tiänstemän och fijrtl'oenc!emlda i tiänst zenom aktiva val ska färdas OG ett sätt att uimsatta miliöligi fìämias och nås, Policyn är också ett uttryck för att vi i kommunen förväntas uppträda som representanter för en trygg och säker kommun. Sl'fti,l med denna ooliel' är alt förbättra villkoren Mr Cil hållbar ekonomisk oeh ekolozisk ulvec!dinz i Katrineholms kommun där bezreooen hälsa. milii! och säkerhet i stgi' i centrum, Alla r('sor som omfattas av tjolicl'n ska vara traf ksäjml. kostnadleflektiva och mil/öanoassad,', Policyn gäller för resor och transporter i tjänstenluppdrag'.:tlör såväl anställda som föi1roendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommend.!ion.! dessa sammanhang bör vi tänka I på att vi är representanter.- för en trygg och ~~~ säker komn,un samt är en miljökommun. ßa~q.dste)(teHi i--'n aagåe-m tralls Xm.."fBJ'..'ÁhW-,jamHrafiksä!cerfiei-åæ-f... O" Il' o,'"..,h "0 l', MI_.,,",...~.., g H-Rfa-1'-ør-a. _ ~Di=h'-.e--~q--~~.!9Td:..&;=q-B-b'-.:: ~a::: ~J~:-.;:'(:;ht.%t-ê :t-m~(as. e '--~L-L-~--~~=phQ -~i:".. -- ' se,,~nl,o.,~lc~_=n.~'-nc'm-"~~ n-.n,::nî_~...y ~'i.-i::5,::~-t-tt:t(;:'i, "~ppt.æ-...ti"(i~"~-o.n,.,.;ùii,~c(,l:,2sl~j KQnlrnun3t~i:_.ei5en har L:ist3tällt:iu följande pol~'::) ~XJ.l: ;s.:b. :i~i.3 föl' sl:.stä :ÌJs,)Ç:i (5nrJ-ec\- :~~""J.lja3 :"es0 ' tjä.n3ten Je!:; 'C'anspolt~er ;Jtf5r::!3. :1' :::.;, '~J~T~;n'_;;1ç:!. Tj'iri i'9l'8edl "i.) l'~,'/ I.t!. r:r:',j:;;!cl..:l s,'~_-:., :.!\U,'7,jt'r L..ï/jJ'- F,..:; "',. :-ii;' i,.! 'i,:.j:7. f J.:,'! 1(.,-,:r/:;/c)- ".?!_:,/c./ :;.:t;n:ï?un~'ä,.!r1jîh'::~'!? (11. krhi.:?i:fd'!ï. ;.if//' '."',_): ;"'~';',,"i\_ R::"::!;7Ji! _'ì,~_"u!îu3 uti/i'un hi.':,'... :',' 'r. ':: ;" ;' ) r:!. j ;-' ;',: ~ ':' "',", ";,' i I!)_"~;' ':;','. :,':':;' _\/~'.:"! :d::~i_~-.'!:-!/i. (l","~"; ~f'r L Jei (lì. rì;'j;;i!d~-/ r)_) )".':. ;';!l,' ;(.), ;_1,;!):';).(;,!,:'/!:.'i ('ch ii).,(;"i'c:": i!'-:-''-:(l! rn /fr-i:~,:.'.: 1)._'; ;ii), ;"~.,'; ~'1,.. n ",_,

10 i(l-f:- bu."'.-:'ï\:so/" i tjänsten om /a.rî "r?sw? ä;'!coïl(ci; Ö.~? riu hi? (Je.!? b!sfä;,;;ìi?:,/.',"'.'(ij;'es,í'':i? i.',~i.; 20 rì:/;7 t/djczu.-"e än 0;;7 ma;? (!i'l'änc/iï.'j'j? (n' /;:,'.ì!!3/.:- h'fïatifc Go!' dc! et! ci'.';ät/(i en ïc.')'o med l'ä.'ot (1;;;!(I!.~;'~',;ft C'ii \.ì;;,l.'7ll'i7iç:;ïc!! r!:( Î,-'L.7l()':',)i;J/j!~', le/':'/();7- konf~;"cn.;'. e-f)o.',r, ':Il,-'ï )'id:'ok:on(ere;!.)'. ï2,(:oj;;;7,';i?('~t(;'-,' d,:!fl(r kcl;nf(j," Oft ïesa. Fö ' n..'.';oi' m;;d lå:: zällt!rrzenerel!! o/t 2:0 kl(!.-.~' :,-ko,'?ll!itl', ::i?crellt. Fö;' re.;:oj' i;? d tà.z i L :u kloss sku särskilda skäl finnas. T"Cl'I"'fJO"I''''' tl'!l or' 11.1_, (..1., _i, /1.1. '? f ';I'1I'eï'''1I'c'l'a'''I'trll 'o-1 _II. -,,), '" )1 olli""... I'Jl'CFì!OI\' ~I,,_.J,.. 1''((/ j 1'1"j-""I,II,,'I'1,-1,i, /.) ", ',oh7 I. _,.,,_ i'ipel ~'O/J/.Jli-I/'l'" ~ 1,.",_..(. f2i 'r:h?-:del.. T:I-'O'..,,\'O'"....1 _. I.J,,-_ ('/'ri _ (. r-"i( (I"'IIrt'71'III'O~'. _.J. (?..... ( Clil'~'I;~/(;'~l;i'",-I'UrJ. L.. /1. _ ('!i,') I ". Lr'(-I'~-I'it'i-(l ' I.. '. ~.i",'il I\. _' ;:7(-;.,,"-Ji-r!u,?" ~ Ii. ~~".. (nl'i(11 _I., 1_, I-"f..J.. 01'Cm). L Îf ';t(/ f);sklass ska efh:'ts!í'ärcl;. Fh,r.i'i::or.,;'-/(o kliiïwrkoiìl.ei1sl!ra.\'. '(a' on-fiinda" 'i',d ':ii'i1.t~'o"o'" "'i-~d"n _' ç '-'na's,:,.utö'" : vil'(en. V--I'O--I"pt--o"dl".,u _, (l t t_,) L,01'1"'8,dd,= "'"T--'~ A", l_.i.,)':vt.d '''-1"rí"1. L "-,), ;. \ _1,) v ~J_l,) '..1..::.. i. "lid tjänsteärenden inorii rìn1liga Rvstand :sk:: ~ ióf3ta hand çykel användas om det är för!angt att promenera, 2. Res kollektiv'c J, Smnåk med någon i bit där så är fi1öjligt. SalTiåkning kan Dckså inbegripa kollegor grann(ommunerna, 4. \i d enskild tjänsteresa använd tjänstebil -r'örsi:r ha.nd ), Eg'on bi! används endasi i undantagsfa i'!eojmin,c! ÐV fj;idmeck~j Tiänsiercsor som er!òrc!rcl ' bokn;n.r (Il' bi!i Il'!í' s/m 0,'11 nö livt /-lunetl1s sä au hi/ietleí'l?a kan histcï!!(f.) Z so ffod hd at! den resand:: kun koiili1u i ÚiniutC/í1de (fl' a/auf!/lc! "abc/uer e!lir lä,r;- C"/JI,.:i;',:"!ìili'.-'.I'I.'O" Ei)!-,II't.\'rl" 1'1"'1 i--e l",l., _...1. H....~/....J..,i.. ",i '''C(_,' 111-"'(1' ".,~.~...t,~,,. l'i"fiï:'eto'y oli' ;'r),'~1,_ii. ~-I)-"'1"'1r1'1P"l'l,r' II_",.,,r-~f (11'1'11'll1-'.J/'1 i,i _ L "..L,. 1/:.1-- _" d~ -s,t ;?Öi!izh.ilen till samôkni:'1'! (Jr an mh?_':ko ku..'f10d:t och ulsläod.,')cii f Ìd n,i! (fl' luzi lju riä.'7.:;!cn:.-,'c! S,hf Di'.-,-!lO_';''- hi:~':'. ií.1í,'itj,i (i;i,itn (ll.'h :;,:'!,(eï!l'f l'(jì'(! (n'.- r) -o;7d:'. L';7.::';- ;-(j;'iì?u!u Oj;!.';tändi: h t~'ï,).'\.o ho!:::!i :1' ì.:~~'! c:?,!,-/i.-r: um'ändc'-,. E.: /;c!nfi:: j. sr';!.'ldciïd E'i,,;';~'l" n:lïn /7':,';li/, ',:,r)lm::::;ìl sko ef!:?,;'.~~'(ïh'::.: i.' i'ír~' Of; í:' :,~::l,"c:;o;' jí! och kci: (Iii SQiì!;;I(I. i-i I i" '.' /:r::(/;:~ hi il j '-j-l~i;".- ~:,.1..,1 Î j)"": i'." i:; i "j'. (-(,""'1 fu! í,- )-.1,_'.';1_. I~ ". _._- _._,--,-.-~ _.,----_."--'---,--.. -,..

11 A/ko/3s fi.) i,~7,~_'ö.'j el,lo;;"!:e.. j,:;c: st! n~'c! iò ' lo;.'!ì,:7.-2,: If'.~-, 11.','., "f'l: :;fe: ",-1!:'I-/.-i,;.,I/.~'..~.. ~,~ "~'ì"""- '..,,-_,.1 --~.., '.---~ '-... C:i':-, '7! (13L0UU LJSu ii i,d Den S8K:;j iî~(-:;/jd-3.:;; 7/; ().. FÖi'.','ro.!ic"i!rH:í?!!t;'uS!;-Jr;?,'l och j'.';ílexr(i.:;/ sk:! /I.:?;!:!.': i i':.:;'i~ riif och hto,'hi')-!(ic/'j.lic i D(:','SO.;?- biìff,.j Bäll Js'kuddo!' 1I1l bcçn l!nd ï J 35 Cin 1i!!hcmdClhci!!s (Ii' Fe.~:!)2k! 1':? )~jll'cilrnfi?r.. ') Pei'sonbilC!t sko I Öl'ri:zf ho hö.fis/a möj!izo s!~:ei'h21.sk!í!.si/1r;ei'j?i.jjil;ölol'don ska tcmku)' i?1f!d rekoíïlí1l!:nderal mi/iöbränsle. ) FÖr liänstecl'kd e:äller att den är u/rustad e;?!ir!.'.ö!/cltlde la,'!sli( niny. och även röj" mör- /ce;' -ned reflexer och ll'sen saint dubbdäck vintcïtid. C\'kelhili/ n skol/ tillhandahållas. J BilbÖle ska även ani'änl-as vid korta resor. 1li!iö I föi'sto hcmd ska bio'!osbil c!ivändc!s. Vä!i foiï.jon cnhrzt TrafUl-i'ei'læt miliöbilsdefinuion och fdr Öi'li.'!(! fordon som inte täck~' in i Tra ikl'erlu..'t5' difìni!ion rälis hözs!(i miliök/clss. r,onlers(j$,er och e'liinemancj som C/er upphov mi tren-3,ootler FÖr konfèrenser och evenen1an~ där Kairineholms kommun är arranzör eller niedclrrclnfzör ska Katrineholms kommun plcmera och arbe/a föl' a/i kvalitelssäkra transporler t ex rzenom (II/minimera delta'.anias sammantazna resande. Delwrzarnlf siw kunna la slrz lillmölel på ett trafiksäkerl, rniliövänlii!1 och kostnadleffektivi sdll, Uppträolal1dii j tniifikiil1 Vid kon1n1unala tjänsteresor eller godstïansport~r föt\ ~nta3 tò:jande uppträdande í trafiken. I tjänst~äi"endç, där cy'/(.el anvandso.")kn.:tlitid c/(';lhjäjm Jn;,-,~Üidas., 'e/id a.n\-ändande a'v bil i tjänst~n ska en"rri~uk'" ~(Öï3-ti~ J Ekí'lD8..3. j,': pá 3;,1 hög växel som möjiigt. inom f!öllunrje hasíi: h::í.\'b;!r ïtïn.'\nîi1r.. ~'9.1:iDne::",::.,:h h.13tig:i í;ibrom3n;ngar l" 'i.3. (Jr L.ugnt têmpo 'Jtan kraftfulla. icce!,~~ \Ic':'::~:~er':'n Ùi;: nl~ D.n-,~::cL:is ~:í':d::- :c.)r,:,,),' ".~; i ".:y "",'-"-n ; :~-:'-~ :1;:. a.~ Jr J:~:: ",''' ~"-.)r::~3t~':,~.~el=ton.)l~-',-_;i::ir.'~~e' nl-c'.3 : "".~.;.:l ).;' :;..1. ~~3. ; '. j:",.3 ': 3.,-. -~i;-:d.:t.~ ~I _. -~:Ö(~_":;:S.-::)~'::...lJ_'/)/ìch! h:\u /:u f,.-lt;,_ju..') o;n (Dï: (et /7;":','/ì1';'0! i, /:: 1'/!~':,:i? "C' ei:/. 30d.s i:r~ nlì polt--~l -, - ":- ~ - - _._.. - ) :' ~ ~_,"-J"" :s- _,e._~ ~,, - -, ~---._--~ _.

12 o;,' kn;n;~'iu.~!~';-,;;-,policr ;?5... ïe.)'(j," (),~'h ;'Ut?,,;:pO,"/t-'," o;.h el':...', Ù7i:,'i),:': d,';oiil - ;,edì'(!ïko ti!! (fi n"ä l::r 'ïcs'oi'!?(f ::Je ' j en!i;:h..?t ;?Cc. l)ol '~'l,:r.: '7.?nii:n;e,:'. UQ,;:;IJJ njn_c Slfì'3! in-:'d i!o.ofoli.;7iij.z.i!n d;' (!if rò Cif u;7d:-;-/cji? l,:;:" /~)::_':l!i! och crfv:'li'j!f,10;7;' í.;'edj(;ï ni!jö i"!â.';- ~- rz (ls-!i e/wno;nisk effìk!ìl'is'crin..' 'n' ko n;nllj!-~'r?,~'- fiä;nï;!;':;,,:or /o.~".'j,:"!räl fól!f'o'!nderoldu SO;71 (!!?ställdc!, U/JDfÖliniiirzcn (ii' ktcji'rital!l' GC!?,';ke ''Z'7l?Oi,'? in.',-aiî!/in,z och S'Cfiìl ìli!?st/j!!niny (l-' S'!O;"!,'!!,'\; li: konli.:!unel1,)' rl!doi'isn!;'l0:~.)'si'.)'/e 'ì?: f:o_jiljj ueï Ú " föi'd::!r.!de e/r'e;" r?i'dined:!/: /wllek:- Ih'(1 fän/;,'edel (tö:!. bliss och 171- ), konliì'lm:!ns e.(.2)l(! bilct - (köj)!o e!!'?i'leasclde) SOil?! korttids!ntdu fá,;dnr? Tjf)Ì-JÎ("!ii?h:z:'f" r!ö,:"s ar koiì?iìwì7';lln;'sen a;-li.i:i2n j sa;,'?/ymd lì~d koii'?;;iunen:;- ä:-:;r,'.'dori.~ï1i,"iz, ~3jlUcih7d D':!IC! do/olil?'.'r"1 äj'.zillizt linder.uei'ioden???? JO! /-30 j!l i 20!5,

13 "'0 \\OtlltlGSFÖRBUNOer ":~,,/y; :r~):, - -..~;, -. SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Samordningsförbundet RAR i Sörmland - styrelseprotokoll samt årsredovisning 2010 Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Styrelseprotokoll samt handlingarna o Arsredovisning 2010 samt missiv o Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2010 o Revisionsbiträdets granskning årsredovisning 2010 o Svar på revisionsberättelse Handlingarna finns även på Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping.. besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hemsida: www_larsomilafld_se Tel: mobil e-post annlårarsormlandse ORG NR \lrarsbs\r.direcledhilderslannl\m1 documemslsamordningsuilbundei rar\brev\löljebrev-medlemsutskick-prolokoll ink) or-2010_ docx,utsmili.datum: :17 SID 1 (1)

14 .i-o\,1)~~~r.!ji'ö,~~,:~ ~.-' "~rp~~~1'".,ö:i'.!l,_~i'm ),-,., j \ ~ '.:,,'le)" PROTOKOLl föi't. vid sammanträde med förbundsstyrelsim HAR i SÖrmlimrl i-\"1tur'1!-"';,':n::, \ian.i~,qride -,\J 1 lljl, ),1 1,1 q-~ Soori konto(et! rf:j$ ~ Alf SvenssorL orcjf, Mìkae! Edlund. 2 e i/ N(lt. Anna~Lena Karlsson. BírgiUa WerinèrtJI:~rg, kl(jrk! (ilmne Jerneborg, ~(atarina Enqvíst Bolin,,JBn-Enl.' L;:i-ssoo, Cathsrlna Fredriksson. Kristina Jonss~:;n t)r-ten Eriksson 8árnt O!r-: VViktorscl". förbun1sr,f':~,1 b n_3rvar::1niìe S8krstprare ',déle Bergentof! 1e v orclf Mats,Jo!ialissiW. Lotta Back, Magnus L~ngbefg, Knstina Rf-.;ngfsf;(')!' Cajsa \JV dqvist, Lisbet1i ßl8vìg,.Jan -()!of 8!ornst~~i Pär Holmström. (jömn SVård. I(HrH::fik i'\:_~t,l'4'v"" (3Öran Ehrenhom R ; ;:lt1nr\ Ren!: :t:.~~ s-;~tr'~ Bi~:)rn Ardersscn f\!jn itmdcl'flst GeorçJ 'lanimertjärn, Trosas socialchef och representant \ HAH_:s høred., ninrlsqrupp h~hsade oss välkomna till Trosa. Georg gav en kod iiiformati(\n ()f'lì bland annat G0Giaikontorets organisation (ich ved~~:-t""'h(..t S,lP'tf C ê~~ ('i' i:);7.~krhjn n9 på 1111r 1'1'0:51:1 r-1rbetm nierl "'(~;(~A(C' 1 Mötets öppnande OrdfÖrande,AJf EVi.:;nsson rìf'3!sade Rlkf välkonl'lt:"d"' f :lrl:1anjd2 daqen::', IlÖte hppnat 2 Dagordningeri godkännande Dagordningen gddkändes 3 Àrsredovisning 2010 inklusive revisionsrapport och granskníngsrapport samt svar på revisiol1srappo,t :-'8mOr('j!1ln(~srörbundet ska enligt förbundsordninqen arli98n s3rnmanslall;'.i an redovisning av árets verksamhet Arsredo~ :~,;ninç1er~ '~kn f;~lst~ti;'!j:;l':; "~:\,,-:~t~jre!søn (ich GÄndAs till medlellnìarn~~ l\rsrt'y'hwisninq RAR mefî boksiut ;/fj'~ O prf-:sentf'radp.~~ ::~~::'J1~7()reni,~ 113ï yttrat sig övef ;.:r.redovisning 20i O Re-\li'~I~rer!"'1 '~~; i- 'hr!': '( k.omm!t rned Virrande öl/et RAP:~ clelàr3rappon :201 G En~-:H 8: YounÇJ har på uppdrag av revisionen t ~!\!=~ :yan!-~ ' :if,:lr~,;rr."" t~\i;'--: :w':gpn ~1a it delan;lf,lpporten 8\/~ct~ndp ~)n n '-5e'~;"!u': h:: i;-llf/\9di 1,~nih0.3ns~f~l!t!?ta!"" ':'".-, ~,,' '::"'i;'t'"' 'i; fìi:ti hl! Sl',;"I::!S-S," i"n, J',d-';:-':;f:., :-::is,,' 1)8:;1' :~~de :.1~' ::J::i.~:~-:;!,.; :~: '-r "i_""_ 'ii,-~,. ';:~Y:V,". "" q,""!'::~!:': ""'1 ""-,.,.,~.. :c., '( ~ I.,1' r ~'Ì;'i':;..: ";::1 ': 'h

15 '';O; I._Ú~ID 'Ì" L1Kviditetspian )df hú~' fjii,gsr()rbun(!et hat unôt':i" de ( IEidande are)l.,aft di) -OG jikv ÛHd( ~)Jan~;n för perioden 201 '1.,2015 redovisas de fasta kostnadern~, styrelse' udi,a -isjj, kostnader föl' beslutade insatser/8ktivitetel Sdiiit (1er utrynirne. ~: ~mi finns för ytterhgaïe insatser/a!diviteter i,!\viöitetspian ska fevlclera~ niinst en gal1g arhger: tlfjsll.t förbundsswrelseri besiutade att faststalla iikvjditelsp13i- röi 0f:ii(; den LO! ï ~;:O 'i b 6 Medl"nismötet 2011 med budget 20'12 H.A '~.s iiiedlernsmöte çjenolnfôrs den fredagen den! apnl hi iù.- ).3C;Jd l xtatiolms Slott Hen Inbiudan är utsâncj via till medleniiiarid Sryrels."n föreslog att rollspelet som áskádliggör Tidig rehabilitering i sani. verkan (TRI Sì presenteras pit l1edlenisniötet 6 Ciceron - förändring i lokala projektplaner De iokaia sainverkansgnipperra i Oxelösund, Nyköpmg. Strängnäs sann Eëskilstuna har inkomniil med reviderade projektplaner avseende Ciceron hojektplanerna för OxelÖsund, Nyköping och Strängnäs ar utsända E6 kill,luna plan delades ut pá möt,,!. Planerna har beretts av R,'\Rkanslrel. ',om b.idömer att de uppfyller villkoren för medel Beslut: forbundsstyrelsen beslutade att fastställa äncirin.gafria J db iokala projekipìmiema för Oxelösund, Nyköping, Strängnäs ooh Eskilstuna,)i-dfÖra,iden föreslog styrelsen besluta om an presidiet lortsättningsv" tóststailòr eventuella revìdeliiigar -j de lokala projektplanerna. Detta for att ;;ndvìka dn törorójrung i processen. da presiciiet fier tatare möten ån styre:1 ;j8n 8esiut h-:; L:.mdsstyreisen tiesíutade ah presidiet! T'O tsäüìlirlgen ÙJStst~ilJt:~:,Jventuelía rev l;ennti;:il j de OkHk~ prç;jektplanernd ;~ yrelserf informerades üm (ien planeradh sarnverkdnsdagen den d JUi ii ud \jîi'mjí:: ::(IO'olf. forskare och ',onsult inom rjland aiinclt saniveil'\an, medvei ~'\::, i 1 Representatiuil t;l1 s!uivd:3e tol HA '~-l'\ansiiet ' ar förslag till ~winlordclh'gst(jrbundets i' aj!! n9 avseende alkdholservering i sanibancl med!\oi1ferensmåltider ~änin8t,) ;..orslagel srjrn innel)âr att förbundet inte betalar fór alkotiolhdit ga dryi:ke! i;,j ; nernd 3âmmankmnstBf tillstyrktes av presidiet 20.jl ~O~.~-OH i3esîtfi' FCílb!,jfìdsstyrelsen beslutade att förbun ;Jet inte' t)..~iaíai TOi coi1k:-i(tuf l13ltiqa (Î(yd-(.e: \ id (iterna salìiiankonistel,:.' Q ~,."1 Naiioneila Nätverket för S ~rnoror jnøsiötbund (NNS) '''jn,~; f'~:'(s,dg iiii olnölhj:lncfe (iii,öremn~..)(;(1 L:USdv-Y f: \!!'L; l:; ii.:;:ki::; í\overnber 2009 och har: dagslagm ~)3 l;-l~uielm;jr ::..;tyrci; ",i'::iiloteì:, fl,(j!\,ierenser u..:h arbetsgïupper rinal1sieras genom íjídldq ;TaCl ::.,~)',~-~ ln r_~."':7:w-igdr,,:'+k ;~d!lit d''' j'2 io,;'und ::;on~ ~,li ~nesl akt! Ja Undr~ -,I.;;.._..

16 ,.,",t; ~in ~""i',- (\!1-1i b(:!iovi2t av "t: st.:irk8organ!sa-ïinq0p:i'r' i\!f\í(:~ yr,::! '''io'r~''~' :~~~.:"- ():~i(' - inte rnins! avseende fjnansjennqer"!\ NS stvi-else har utarbetst ett förslag til ~)nib!ldni!19ir;;n )ì~h'j8rl' ii!! ;(ì: C);,-!,:; nernn ;itt 98 san-in-:8n rnød ffk Er! Inedlel-r,savgiP :l"i;l',~\j_~:),;lr:!-j,:~ 7'F-l,-:,-.-~.. je iv"! :1~Sp~*t!ve förbunds àrsbodget föreslâs ~JGks,:~ Fhr~la~~et onl omblidanôe kon!rner att beh31ìchðs pa ;\ll\j~~ :'Js;r;(,tC; '1 :-n 8prii d:~ även NN~~ stvn':~lse ::r)rj" för;~'3f;-?s_:t: K,'l:-', ':","11' ",'-) :""!,,,.-. :er Ì(Of'rHl1er;Jtt U!:SP ; Pri:sldiet har tjcirçjarb i'-,~o 1 CJ ',' i "t\ h~sl! jt,;:1,'~,! "~k'~"i~;"'~p'-'('~:-:" ;,;,\ il a?lse 8tt godkänna förslager -l..jominering UIIIVNS styrelse Pn~sidíet föres!ár styrelsen att nominera Alf Sv2ns-...w~n fi!! Nf\,!:"~ ~;t',!i-:;b::' fu~r.:'s r(~pr(;sentant vid \NS Òrsmöfe '13 ap/ii RAR ska utse representant vid NNS Élrsmóte Presidiet föreslgr styrelsen att utse Alf Svensstin ::"H r':..hi(~~'s:!!~tp(;i P.r\P "'d NNS 8r~,il'iöte 8esli,lt FÖrbundsstyrelsen beslutade att utifran ovanstående besluta,"il,l tillstyrka oiiibildanc!et av NNS från niíverk til förøning godkänna en medlemsavgift motsv~~rande fvr t)rgrn!h~ (1'7 f(-,~ hundets totala årsbudget. " nominera Alf Svensson till NNS styrelse : itse Alf Svensson ~:'tt representer21 R/\P vid NN~ "lr~unöh ~-~ apr!! 9 Lägesrapport, aktiviteter rr~.ls " -jetio rehajjjilonng í shlnverlwn) n.hf; projektledare har sagt upp sig Geli förbeíf~de ~.p' fr,! (;~lqdl F Ör Övrigt foga avvikelser,-1h rapfjorter~ r-p:r ift.mf':tioneli farmhülfjt;1jjf,! /\rbeif:~t rnèd terapîslna har startat_ Samordnare!! kon--irriei ;lh bjuda::. t:ii PAF-zs styrelst-~, Ett inform9;tionsbem'1l8(hsy', n\3'l-p;,_~s do~"! - "i. P','''' i,:igarden l MalnikÖpiflp 10 Rapp()f'ter1!nfo ri;,ot)o.o7isk rap,()()/l Pj\P '; utf,~'lll (v::h hudqet, redo\)is ;cips..j,'j!i(l!wn n;jtver '~.ckolìforens 20''1.t Pcn n,~ltionelirl n~ltvo(ksträffen ~ör ~;;;rnordn nqsfölhijnri CjanornfÖrs f~lr~~ t,j.." C'inq der 1:5~ -14 april_ pjf Svensson /i.nna.-len;3 K~)r!ss('rj (j!?) \ Vjk,t!jf~~/:". l'18rese Ejn18crtmtz samt. \nn Lundqvist avser att delta 'W! ;J(::rsonH(,--1' ann1äkja (ich kornrni2n- ah ges n-~ölliûhf~t ~i~f d~3 ts "'.tneâalsvockar: 201/ NNS pianerar för ï'ledvc.;rkari på Almedalsvec:kan 201 -j Bland i( ngt kor'" 'ner frukost möten på ca en timme rnàndag -- fredag att genomföras, F?/\F' ;jr ~~tt a\/ fem sa-mordningsfórbund son) medverk:8r. Ann::J"Snph:,:) v(!; rê.' ::-,.'i- :,;"y";n-,;~l ::'Ii- t' ç:':-~,,1bjì;tr-'( '" t-t ':-~:"i;!p;-!" ',~' ""i',' ", ~,)P!P,.~_:.-, '-'-"Ji';-,L;.-i':"-, 'C"''1 "',';'" ';;:(~ c;'::,.. -,',' ' ':-,DI:: o:r_.~,.':;r' i_1uj,-.,':

17 ,,'hi.iln;,,:-~~-ì\/;nu~_\ \,:;',:i32~;:c' :; '\,. ;,,'jrú io:.t-:,..i 1.';,..f :._Ji,-11,:;( i":_'! _.'_YJ:,:)(yre:!seii l1ik\nn(i)l KieS Un';; lt Fi\ ':: -;l/rdse \)1(. rcne.:\,'-1 U.-J j :3 r_.h;lb:(ii;-i de att bevilla samtli~1a styrelse!' föi db fii'lan~jei a sam;,xûr1lngsfört)ul1(li::j: dn~svarsfriliet för 2009 FK SKriver att bø:~ utøt k8ti tyckas i,ommd sent 'i art(y de haï en ambiton att snabba l.ipp prucessen tnl Ilasta tillälle SeJdaft -Ótetdqat1(j~ Pit uppdrag av llaf~ l-d( C;IJOilipanion Sbrrnland u i1cü-; i nüsteii )U i O Q:.! 'ìonifört en undersbkliinu,,,ing sociala företag Vid ett ifqrrnationsseininanulii om çlrbei51ntegrerade sociala företag (Iei" n februbri presenterades resultatet. Dessutom föreslogs lâl1pliga aktiviw ter för att underlätta föi enskilda personer att starta el! social fóretatj Iniormation gavs om ah Sveriges koitiihunei- och aneisting (SKl) anüjdn~.-ìï en i,onferens OITl ßocìala företag den -J 3 api-!i Katrinel.ioin1!::Sf'.arisok-dt! FÖrbundschefen nar drnbitjone-n an RAf~ ska SÖkd :--ned8i tran E:SF ilh'jlrl integratíonson')nkit:~t l'l Övriga tràgoi ' ( n..1r; ìld!íui-ì:::;i :JdW'nal f-~ar:s nya. ìnfofmatìünsi-n~lfenai ih2q r ldíitj an:ìdt t;lv:.i.nyi"t::; ucn i\ì;j 'lip':'7 ~~oinmer att present~ras vki styrelsens utbildninfls. oç(') saninianträdes(ií:;i~j den :5 april~-. fnöjhgen även vid rnedlenimnötet eien! april om materialet hinner fürdigställas i2 Avslutnilì\1 OrdtÖr-anden tacl'ia.cle styrelsen tör ett Uivanöe ßìlínuldld(Jt? ": l~t! tr8vil9\ ::iarnverkansarbete den ~1ánqna mantiatperiodein tn IHen g~va (jefades ut till de styreiseìedal1,öter som arnndl sitt i.a)p(ïa~ Si8rnordningsförbufìcfet Mi/,aef Edlund tackacie för tiden l HAH)ì StVielB6 ridj urden 'Vi dl' en bra Dn pa vag mot en fungerande sarnverkan Dareftef avs uta(f~s san1rnantrarlei h,j t;luilii~.( iit';'1 i\iin U,ii ioqvis( ),_iste,; S '\.ìi' Svenss,:!r~ )rdfor8i h.--k: :-\nn~l'-lend t(:.3l!::-s(i".. Gl3a,; n:~ls \ds38f' "~'j

18 'I'.'''''i,.'-m l\rsredovisning ~- SgmOrdn ng~)förblmd~t RAR i SÖnnla0d Sainúîdningsförbundet ska enligt förbiin\lsordninqen,~r!ìq0n f,arnrnan~t;.l!r~ '~~-i'i redovisning av årets. verksanil1hter,r\fsn:-idovi::ninqfnl r:k:i f~lfòtstjh",f'.:1'; styrelsen och Sändas till rnedh?mrnarn':: Arst' 'dovisnmg 20 -! Ci l)ifriqas Forslaq UJ! bes/ut. ljtifrlm ()v8nst endf:~ före-s!btl RAP :.:; fr)r~)iin(hs vri~ ':p fv-lsh,!t :-:If faststäha ~r-i;r?flnvisrdnq );11 n r";,~-lmt HH :: nri8 den PH mthi ~"dpt~~ I~'i,:jd iemrnai San1or0nin9sförbuncJ~t Rl\L? ~'~Òrq'ílnnd :(~;~~Ä~;';~7-~' ~ Ola Wiktorson F örbundsçtief Bilaqa l\rsrt:idov!sl1inq R/\P?n' n \,11 p'~lci"; '\':' ",F',i-'~,'''' '-'-',",'-,") ','\,'.' "5\,-\'-:; ~=G:::L/:

19 i.!,.teif? i\ilùig RAR 201f '~.', ; Samordningsförbundet RAR Sörmland i Inlednine, ~ainordt1 ngsförbuni.kt 1\.\1\ ~\)ri;ll; iid ili ~la\.k':, d..--;ì'.;uní 2005 cnligllag (SFS 2003; 121 o) oin Finansiell sami;)!'dn ng!lh)l1 'chabititcringsomràdet. I fdrbundct ìngür Wn ;ts samtliga mo l"immiincr \'-ir:~iikcingskassaii, Landstinget samt ArbcistÖrniçdlíng('jl SamordningstÖl'bundet crhtiiicr dl. (l1slai:~ ft\11 "k,\.dl,- 111\:dlcnimarna syltc att fì'iiinja samverk,i1l norr: n.."hahil kdn~'~~t)inr:idcl ah':!lan aktörerna. 2. fi'jrvalfnings.!criif!"îsc',,\'anllligii he/opp tljl)ltls tusental hroflof' 2.1 Hudget Respektive medkms lüllni~:iktigl elkr iidt:,\.anindl' bs!süilidc budgeten för 2010 tijl tkr, Kommuner och i:mdstiilg budgi.t(~rade för en total budget pd tkr men staten/ (irsükri iß,kassan ril!ddade 6,500 tkr vart(ir den totala budgeten t,lststalldcs till IL.(iOO (Kr FÖrdelning av finansieringen anges lagstitlningen ull 50'% Irân Försäki'ingskassanlsiatcn. 25%) från Landstinget och,~) Hi(- gc'mensamt från länets nio kommuner, K()nnnuth:~rnas andd ha.st'r:is p:í ;mtal,j innevånare per i november årei mle biidgt..t~!'.'f, Or anlsation Vin åker Gnesta N kö in Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strån näs Trosa Summa kommuner 'w,+ FÖrsäkring~~s_silli~Slal"n.mi- ~andstin9.~l T otalt, mm IArs.~mUdge!u 'm.~~-~._.'''ï', 'm.~._-_. m'...r--...'6-lg ,..,'-1., ----,..,...._._-l.._~, : 136 : '19'1! _., ,..._'-.._--,._..._...T-..' L,."..----_ _._ G i I I ị _.._.~... v,,~,_,,. /1l

20 Inreduvinlliig RAR loit 'i:, 2,2 Blldg:èta\r~ikning r' -,, ,., , i Iintäkter--.-,---." Medlemsavgifter Övrioa intakter Summa Intäkier----- Kostnader Styrelsen Personal Lokaier Administration Revision Projektkostnader Samverkansinsatser Utbildning Övrigt AvSkrivninoar Summa kostnader Isii(i-;;T!. 'Z01Ò IVlfall ~.o~i_o.,~01 0. Utfall i----t-- 0.,1 ; l.jl'(' 'rl:100'j- -- i : ~~~~ -lßj i -'jt:n i,.5,., I'!,~ 2-1') I i SOO --' !s--;'~'..--,.. IÂvvikelse'" -"_. I _-, 3 nec L ;), "~l 130 1,3 130 i ".: ~.~-~, 422: :38) I s ) r ' ! 8 72,207,-'; O 312, i O 5., '; ! Finansiella intäkter Finansiella kostnader Tot.lt l ijo, O '---I :8741!._~~._... L , ).2-3, Koml1ielita/'er till re!'iu/liite/ 2fJj (j Avvikelsen avseende intäki:cll;l Hi ikr, ''It.'(;a P;.l \~I'säHníngaJ' för utförda tjänstei' ât NNS!ìtfk samt ;m~íktlt fr:il1 \."ü,,'n';.~èminai'cr som anordnais mom ramen 1';1' NNS~ \vvikclserna avseende adinjjis liiojl l!(:n'f t_-iù att DiiUn:.~ upparbetade ruti.. nej'. Stora poster som k\hui:rat lxl Ü\'n~'J :11' ibildningsiflsatser. rråmst de ':mm riktats till "tart av Ci( l-ju),\': dl'n :;t".,ni_ ungd~iin~satslììng RAR gjort.nde!' 20 L O.\nnat iìl' utbildnin.!! :~t\ l'.: :; -'ji:,; ;ni_ ji)l,~nnat ons nsatsl'r.,... '. ;cn..lrt än bertikn~i1. Finansiella inuktcr. ~ \ ti" J, ;1\.;~~i 1./dL! \i,-itssku!ds\ii:,dar ;Kh andr:i tinad' i, '; i~igri. :i\ l:istníiig:in ';'h'\ji~ :\i t)v~rskottct i IjroickihHd~!i.t"T! t''.-'l'!' idrf~"l ;--'a,tj1_ (~1\1.~dd oeh msatser -.larlat i\; pu,likl\jüun sanlt placcl'ngnr "-L:n ndc!",h(~it('t herol ni (:11.,-$

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Övriga granskningsinsatser ska besvara fö ljande revisionsfrågor:

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Övriga granskningsinsatser ska besvara fö ljande revisionsfrågor: Deloitte. Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2012. Samordningsförbundet Samspelet Mars 201 3 Alldit Tax. Conslllting. Financial Advisory. 1. Uppdraget På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer