193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2011), socialnämnden 3 Återremiss: Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun 13 Samordningsförbundets RAR i Sörmlands årsredovisning för 2010 med revisionsrapport 43 Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende perioden januari till april Fastställande av 2012 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sid Ärenden till kommunstyrelsen 55 Framtidsboxen 58 Årsredovisning och räkenskapssammanställning samt revisionsrapport för av kommunen förvaltade stiftelser Omdisponering av investeringsanslag till Sjölandsvägen 153 Utställning detaljplan för Trollestrand, del av Trolldalen 1:1 m fl, Katrineholms kommun Två kartor bifoga separat Sid Uppföljningar/Utvärderingar 193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag K:\Beredningsmöten\2011\KS110622\Sammanträdeshandlingar docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 IZatrineholms kommun \. SOCIALNÄMNDEN KATRINEHOLMS KOMMUN " Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRO OKOLL Sammanlradesdalum 20111ae Il Dnr2011:l8 Handläggare: Åke St i: 1 ß'ß',, 'i: --D"' Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Socialnämndens beslut l. Socialnämden beslutar att godkäna förvaltningschefens rapportering om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen för första kvaralet 20 II. 2. Til kommunfllmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämden från L juli 2006 rapportera alla gynnande nämdbeslut enligt 4 kap I SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, til socialstyrelsen och kommunens revisorer. För första kvartalet 20 Ii finns inga gynnande beslut enligt 4 kap i SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Ärendets handlingar. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 20l Justerandes sign / /r1 1(' (;" ßV..../'- Prolokollsuldraglill Kommunfullmäktig~ Komrev, ak1 ira9je ánde Vì, ~Wl~~1d )'1 \ j A;/I()í'V\1 _

3 EXELA MED INFÖRDA FÖRSLAG TILL ÄNRINGA Ny text == kursiv, understruken text Text som bör utgå = överstruken. överstruken kursiv text ar sådan text som Miljöstrategiska rådet föreslàr ska utgå. Katrineholms kommuns förfttningssamling ~ Nr &.26 W Policy för resor och transporter i tjänsten i Katrineholms kommun Antagen av kommunstyrelsen , 5 Inledning Det/a dokument är et/ anvisnine.sdokument som har beslutats av kommunfullmäktige oo ett uttrygic for l:smffurers "ärnande am "år miljö samt at vi har er möjlighet att :æ:erka ','år miijä gsreff vårt eget beteende när det gäller reser esa transporter,l4vsikten med resedolievn är att kommunens tjänstemän och förtroendevalda i tjänst flenom aktiva val ska färdas Då ett sätt att UDDsatta milömål frani as oeh nås.lp_oli~):1! ~r_ o_ck~~ ~ttl!l!ry~~ ros _at- y~ i ka-~i!!:n~n _ - tõrväntas uppträda som representanter rur en trygg och säker kommun. Kommentar (PJ1J: Miljóslrategiska rådeisfórslag Svftet med denna Dolier är att förbättra vilkoren för en h/íllbar ekononúsk och ekoloeisk utveckline i Katrineholms kommun där beflrej)j)en hälsa, nûliö och säkerhet i smr i centrum. Alla resor som omfattas av J)olicvn ska vara tratìksäj.ta, kostnadseffektiva och milöanoassade. Policyn gäller för resor och transporter i tjänsten/uppdraget fir såväl anställda som förtroendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommendation, i dessa sammanhang bör vi tänka på att vi är representanter for en trygg och säker kommun samt är en miljäkommun, llakglhnågte"ter till p"li,,'r argåerde trargp"rtema "Gh vår miljö samt," säkerhet åter f:rrs på Ferum. I remm återfinns w:en ett avsnitt am AHr tågesa r ser tjärsteeilar aakas. Be t,äffande upphandling av forder, se u~~hardlirggarvisrirgama, P9 Kommunstyrelsen har fastställt att filjande policy skall gälla dels fir anställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten dels transporter utforda av anställda i kommunen. Tjänsteresor Vid mi (Iv lärdmede/ ska en/ora/ekonomîsk summai1\"örznina (f' kosf,'?uder, niiliijhönsvn. säkerhtf och ridsâtf!ànrz rzöras. Resande, ska i'älias litifrán /Ürzsta möilga i1iliövà\'erkan. J/ed tidsasljekt avses all valet al' f"ärrll1èdel ska l'äeas mo! kostnaden tor arbefsfid och tventuell öl'ernattninf!. r ':i/i /:3f.;:~:Î'::; l-i;'d::;;;d:.:.' ;.:~'il'.'et.; r,''::i://=:: :,1" ~'.r(','t:''::::::::;;''!':;tj::/::i~'. : ':i!/ :.~ :~~;,_, in:~ ::.'fh :::::)"~'sa;:.1:'11:,:,::.,"3 jn, :;;'~-f :':; ::J1..'", :'::;/; ti;-:; ;;/!::,'.!::I.~S /"3'":; _i:':!,1/~;' ~:,::,~..::::~:;: :';, rit'.';:"7 ::" (U,; :;:':;:'1,,1:.":../:is,'j!/d:.;' E,' ~:,1 ::,' ~::,1:. ::ic (r' ;~;'.':f S,J::l b.. ":,::/;' '-'~ ::.' :',: '! :.~'-:0:,':,;,""'::S3.,;,ll'~'r1::.' : a::i.'::',"';";;s:i"1 ::.,".':ert-(,';'(j ä,ei,';s bi och ks; ','::;;';:.':::"'c,:,'.i"y':::::."7 :::'s:yr: '11:': :;~'Ii~::";. :;.: 3'1 J,.::: :;,1 ":';.,:J~.. :;:_-: a~' ':31!~'/':;1':..:t/:1;.,0,

4 Konkret beti-'der resedolicvn att tåz ska välias i (irsta hand när det alternativet finns. Detta etiler zenerellt och alltid om t lfresan är mindre än (vra timmar. Vid val av andra kommimikationsmedel ska buss välias (öre bil när så är möilflt. Flv)! ska endast användas i undantazsfall och då vid lånza distanser där tidsskmnaden mot andra färdsätt överskrider sex timmar. Anställda får använda siz av taxi med miljöavtal. om sel finnes. som komolement vid tåz/bussresor i tjänsten om taxiresan är kortare än tio kilometer och bestämmelseadressen nås 20 minutër tidieare än om man använder sir! m; kollektivtrafikj - i Kommentar (PJ2): Miljöstrategiska i rådetsfórslag. Går det att ersätta en resa med nåflot annat sätt att kommunicera t ex telefonmöte, telefonkonferens. e-vost. el/er vicleokonferens. rekommenderas detta framför att resa. För resor med tde zäller eenerellt att 2:a k/ass ska nvttjas çænerellt. För resor med tåe I 1:0 klass ska särskilda skäl finnas. TransDorter til och från iärnviiflsstation eller flvfldlats ska i första hand ske med kollekúva fardnledel. Flvflresor ska endast utnvttjas där tidsmässiea eller praktiska skäl inte med!ler annat (se ovan). Läflsta Drisklass ska eftersträvas. Flvflresor ska kumatkomdenseras. Nedan anges i vilken prioritetsordning olika transportmedel ska användas vid tjänsteresor: i. Vid tjänsteärenden inom rimliga avstånd skall i första hand cykel användas om det är för långt att promenera. 2, Res kollektivt, 3, Samåk med någon i bil där så är möj ligt, Samåkning kan också inbegripa kollegor i grannkommunerna. 4, Vid enskild tjänsteresa använd tjänstebil i forsta hand, 5. Egen bil används endast i undantagsfall. Bokning av färdmedel Tiänsteresor som erfordrar bokninz. av bilietter ska om mviuzt ohmeras så alt biljetterna kan beställas I sa zod tid att den resande kon komma i åtnjutande av aktuella rabatter eller låz~ Drisbilietter. Boka resan via resebvïá. hvrhilsföretaz etc. som kommunen har avtal med. Undersök möilieheten til samàkninrz rör att rninska kosînuder och uts/ödd. Logi Vid val av!o'zi nä tiänstuesa ska prisklass.!ci.'z. l1i/iöhänsvi7 och säkerhet vara av'2örande. LInder normala omständi.z.heter ska hotell (/-" mellunklass onvändos. Enkelrum är standard. Boende nära besijksvlatsen ska efieïsn.ùv(!s i sd!.: an minska resor till och från det samma. Vid rest! med båt f if' e.' en In"! I shim.!urdk!u.,.s b("a:~ls. Vid 1":..';(f lí'2d noltåz ir ezen kuve b(j~ kos BäU!i?inz: m. boend r ska s,l' i.i~.! :~u!"j'i.!~.'. j~. e'lftid h,?z(i.('s och hic';jic.cis tr!! ~'c'lc!i~;.t;zs,!,(,..., "ci c'.'! ~'.;..c'.';,:.l!,'(,;~:.,,? (;(ii:...' :J/i.:'. l;"~'i?oi;,~:ji7!.,,'ho'!cdnif7'z. X-virto s:'.u "

5 Fordon Vid inköo eller eosinz av (onlon: A/ko/ás f/id ;nköd eller leasinz ska nva fordon innehálla alkoms som s/andanl, Säkerhetsutrustnlnq och säkerhetsk/assnlnq o Förstahjälvenutrustninz och refle.yväst ska finnas i varje bi! och brandsläckare i DerSOr7- bilar. o Bälteskuddar til barn under 135 cm tilhandahålls av resdekth'e fön;altnij1, J Personbilar ska i övr;zt ha hö sta möjlirza säkerhelsklassifceril1rz.j4iliöfordon ska iankas med rekornmenderal miliöbränsle. J För tianstecvkel 5!äller att den är utrustad enliz! ziïllande lae:stiftninz och även för mörker med reflexer och llisen samt dubbdäck vintertid. Cvkelhjälm skall tillhandahållas. lviiiö! första hand ska biaflosbil användas. VäIi fordon enliet Trafikverket milöbilsdefinilion och lor övriza fordon som inte täcks in i Tralikverke!s definiton. väl;s höesto mi/iöklass, Konferenser och evenemanç som ç er upphov til transporter För konferenser och evenemane: där Katrineholms kom1'mn är arranzör eller medarranf!ör ska Katrineholms kommun vlcmera och arbeta för att kvalitetssäkra transdorter t ex zenom att minimera deltgf!cf'nas sammantoena resande. Deltaffarna ska kunna ta sie til mötet på ett trafiksäkert. milövänlù?f och kostnadseffektivt sätt Uppträdande i trafiken Vid kommunala tjänsteresor eller godstransporter fórväntas fóljande uppträdande i trafiken:. I tjänsteärende, där cykel används, skall alltid cykelhjälm användas,. Vid användande av bil i ~änsten skall en "mjuk" körstil tillämpas, d,v,s, kör i lugnt tempo på så hög växel som möjligt utan kraftfulla accelerationer och hastiga inbromsningar. 03 Mobiltelefon får inte användas under körning av bil vid tjänsteresa. Undantag är om en handsfree-telefon (motsvarande) finns installerad i bilen, (t Alla anställda i tjänst skall använda reflexer i trafikmiljöer efter mörkrets inbrott, (t Ans!Üllda bör ha /wnskad om lorshi hjäloen och kunna tf!!äiìwa det. Godstransporter Kommunens godstransporter skall präglas av transporteffektivitet for att minska de totala transportsträckorna. ),\n.3var D0!t öl'erzriponde W- StLl ':." (ii;' (1ft J.'i7;'(! l'nkt ;;~;;',,,'-, " (j,'iicif' ko;;1 :?lmst1fds l. Si.ilwidier,t. l r din enskildu 'esi:nâ; 'i7 S ii;):,".)l'c '~-I,;'l;j " U,,' Si~ i\'~j ï~'s:,',:'d::r s,~ ;. i edizhet me'.! f)oí(- :',r7s /nt-.nrt,")ner, l,...du;.;!. i..' ~', ',-';::!,'li""i,'h"",,- x/i?;o!~.;':.j:7: :'Ú (ii" (Jr! nr), ;;i:,r(l,;(+1

6 om kol1uj1l1nens vo!ici" fdr resa!' och transljlff r och dess innebörd samt medveïka fill att tiänsteresorna ska i enl r!l1,! med oolicrns intentioner. UppfoJjninq Siftet med Ill)l)fölininr en är att få ett linder/w! för beslut och ateärder som medför milömässiz och ekonomisk effektiviserinz av kommunens tiänsteresor för savä/ förtroendevalda som anställda. UDvlölinine.en är kvantitativ och sker eenon/ insamlinr och sammanställnin av statistik ur kommunens redovisninessvstem: Kostnad Der ar fördelade efter färdmedel: kollektiva fcïrdmedel (iåe:. buss och fil/z), kon/numens eena bilar (kädla eller leasade) samt kortiidshvrda fordon. Uooföbninr en J!örs av kommunstvl'elsen årlieen i samband med kommunens årsredovisnine.. Giliqhet Detta dokument är eiltiet linder Der/oden I sedtemher JO/I-30 juni Lli

7 ~,.,.'.~-:;~1 /.. c)- l(atrìneholms kommun" ; TT?;.\NO:: ~\i: UOSï~,A.T~(3 S:C4 RAD::T,Jr "3r:lac;c;an = Il:l E,-3:;on-:-i:3g;~:-(\"3: ~3;'j, 2'='! -!-;Jj-J~ i,\',, /~/ I; ;.í i ) '/'-_. c. Of ) ý)1ji.- _"" -' u ".- ~a,:ç:',-irg (::/7.011:1JI-CCJ, ~.:,,-.,~:! ; 2~. :\::,r'~'-i.j I: jî,/ '3. 33:: Remlss: revìdenid r~~epiioni:yför Kalrîn~hi;Jms lmmmin'l i skrivelse daterad 20 i i -03- io, har miljöstrategiska rådet getts möjlighet att yttra sig angående revidering av resepolicy för Katrinehoims kommun, Yiìnllrlt\je Miljöstrategiska rådet anser att resepolicyn ska vara mer konkret. En ökad tydlighet och även detaljeringsgrad är något som gör policyn direkt tillämpbar. Exempel på detta är tjänstevikter på bilar för användning, rubriker som är konketa uppmaningar som samordna och samåk, försälaing vid utlandsresor m,m. Rådet vill nämna några kommuners motsvarande policy som kan vara av intresse att se närmare på finns i flera kommuner. Konkret föreslås följande tillägg under respekti" rubrik i det redovisade förslaget till resepolicy: Inledning Detta dokument är ett anvisningsdokument som hcr beslutats av kommunfullmäktige, Avsikten med resepolicyn är att kommunens tjäm'emän ochfärtroendevalda i tjänst genom aktiva va! s/w flirdas,od ett sätt att uppsal!cl miljämd! främjas och nds, Tjänsteresor Vid ved av färdrnedel ska iisandet vä!jc!s Htj/;'O?1l"Cld som är bäs!för miljön. de?! iota/ekonomiska sammanvägningen av kostnade,.,.miljöhänsyn säkerhet och tirl~;ltanna sjl'n.'yiíj'o'.'" "'r10"i'!ornc' 0oS0'Adoi ~to ',...;/ Oj,ii'ir"-,.;,'/ j; rrf0.nc'i);o-ri,"i.,.)i.'"b~"'ò,'-,-.1.." "lv'.',.. ""J. i-\~ "'J;_..".),..L.JJJ~". ~,.,_.I'...,~..).~,',.'.0'-' 7?i!jöpåvirxC/l!. KO.,l/G~?t biiydz." :1.)2.)0!;;;),,'1::t! ':15:; cc! hcil!,:i."!d7 d"!/ (j!2r?lath:it /111/1:; DSFc! gtii!i;" gi???:~i!!! och c l!lid o/v! róg:~!s::l7! ::ì",;': ',"ld/'! èl;l'j)"lc! i, ~?mct/. V!'c! val Cf'/ :::r!::rci kd?n::'emfku!ionsmidi! s,'co b~!ss,-,-:j!/c3,",(.'j.: s::l ä:~ /J16/:'gt, Flyg ska 2nd,!:i ~J,i11ìändo~" f ~lndct: ClgsfC1 c.c:.~ dà i/;d LÓ/L.g:, ~;h:'::t;3;;';' c!ä/'fdsskiii:/1dde:ri n?ot :::'!dr-:! /d;"dstir' j.-;??y/c'id2:" Ó ìi;f1j;"-c!;~,el'?; ej :Js ::i',. '::.':::. /:1?1..';;:;-' '- r ~_'~~..,5,:,_:::,,,'- 3.) C~''-'" -~:-Jjc:." r' ':'-,?,'~;j- S:;'-:'? /C);?;p!-;-'::?~... n'~.j,....,.~, ",. '.- " /:'!,I,,,,. "';~ j;;.'~'" :f!:~;?!,):,_ --3.~ 3-~3;,"~,. :3 ~ - :' _ 3-; :;"". :; '.~,,-_3-'33 :;.:::j:(:;~,:.,,::3

8 Î )ì ':3"~,"" I3rJ':i3C",-,rg 2J!: -':-3-,.:3 Säk9(het-3ulruslning J(:h 33X3thats,!t:/33,sni()r; j 3ilJ(jJ,; sko ::V?Yl r;!7!1/öndc/j, ;(n;-""í ;'.?30/ Upprräclancle j trafiken, Vid användande av bil i tjänsten ska en "mju:(' körstil tillämpas, d.v.s. kör i lugnt ten1po på så hög växel som möjligt, ino,"1! gällande hastighetsbegränsning, utan lr-,'o:ft+;il1a,"-...h. al-l-plp.ç t'innpr...,...'"~ '-u.....u nl-h H'-.:~'.::,. hç ~tiao: inhl"om":-inao!' 'u'-, ii,.) " ~2. f t.. L "f lk/elv i Uh. Michael H1gbe~gj Ordförande '\ \

9 1:-:2~f?L;i2. -','7:-,?:~T?jR.=-A,:.::7.3:'A': ~-ii.::,,-\-fc.3.~--~.;'j) :; - -' - - ) -: 1/',~,.'",_i",.A.l-"""~ )j.", ~ -."~,',-,tp;_.",..+-,,, i, 'i'~'~'..'.'l;,.)r,\ih;-rl-n~i-r';;i-fd-g ";-b.a'l*1-kl:~i-\;-fh"'-\;~lt,-h ~~-ltr -in-s,,'" "'~ *+~thg~ ~-:; J),-,': t,:. ~9.. l / ~-i;v Poll,c1 fcör ra; or och t,~n~pofieí ìjàirisb,m i 1\aocrJrial'oJm$ kommun,(.\ntagen av InJ&.dl"llrig De/UJ dokument är elf anvisninesdokumeni 50n1 hw' be,'llulclts al' k0fli17untúlimöktiq:c. Al-siklen med reseoolicin är att kommunens tiänstemän och fijrtl'oenc!emlda i tiänst zenom aktiva val ska färdas OG ett sätt att uimsatta miliöligi fìämias och nås, Policyn är också ett uttryck för att vi i kommunen förväntas uppträda som representanter för en trygg och säker kommun. Sl'fti,l med denna ooliel' är alt förbättra villkoren Mr Cil hållbar ekonomisk oeh ekolozisk ulvec!dinz i Katrineholms kommun där bezreooen hälsa. milii! och säkerhet i stgi' i centrum, Alla r('sor som omfattas av tjolicl'n ska vara traf ksäjml. kostnadleflektiva och mil/öanoassad,', Policyn gäller för resor och transporter i tjänstenluppdrag'.:tlör såväl anställda som föi1roendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommend.!ion.! dessa sammanhang bör vi tänka I på att vi är representanter.- för en trygg och ~~~ säker komn,un samt är en miljökommun. ßa~q.dste)(teHi i--'n aagåe-m tralls Xm.."fBJ'..'ÁhW-,jamHrafiksä!cerfiei-åæ-f... O" Il' o,'"..,h "0 l', MI_.,,",...~.., g H-Rfa-1'-ør-a. _ ~Di=h'-.e--~q--~~.!9Td:..&;=q-B-b'-.:: ~a::: ~J~:-.;:'(:;ht.%t-ê :t-m~(as. e '--~L-L-~--~~=phQ -~i:".. -- ' se,,~nl,o.,~lc~_=n.~'-nc'm-"~~ n-.n,::nî_~...y ~'i.-i::5,::~-t-tt:t(;:'i, "~ppt.æ-...ti"(i~"~-o.n,.,.;ùii,~c(,l:,2sl~j KQnlrnun3t~i:_.ei5en har L:ist3tällt:iu följande pol~'::) ~XJ.l: ;s.:b. :i~i.3 föl' sl:.stä :ÌJs,)Ç:i (5nrJ-ec\- :~~""J.lja3 :"es0 ' tjä.n3ten Je!:; 'C'anspolt~er ;Jtf5r::!3. :1' :::.;, '~J~T~;n'_;;1ç:!. Tj'iri i'9l'8edl "i.) l'~,'/ I.t!. r:r:',j:;;!cl..:l s,'~_-:., :.!\U,'7,jt'r L..ï/jJ'- F,..:; "',. :-ii;' i,.! 'i,:.j:7. f J.:,'! 1(.,-,:r/:;/c)- ".?!_:,/c./ :;.:t;n:ï?un~'ä,.!r1jîh'::~'!? (11. krhi.:?i:fd'!ï. ;.if//' '."',_): ;"'~';',,"i\_ R::"::!;7Ji! _'ì,~_"u!îu3 uti/i'un hi.':,'... :',' 'r. ':: ;" ;' ) r:!. j ;-' ;',: ~ ':' "',", ";,' i I!)_"~;' ':;','. :,':':;' _\/~'.:"! :d::~i_~-.'!:-!/i. (l","~"; ~f'r L Jei (lì. rì;'j;;i!d~-/ r)_) )".':. ;';!l,' ;(.), ;_1,;!):';).(;,!,:'/!:.'i ('ch ii).,(;"i'c:": i!'-:-''-:(l! rn /fr-i:~,:.'.: 1)._'; ;ii), ;"~.,'; ~'1,.. n ",_,

10 i(l-f:- bu."'.-:'ï\:so/" i tjänsten om /a.rî "r?sw? ä;'!coïl(ci; Ö.~? riu hi? (Je.!? b!sfä;,;;ìi?:,/.',"'.'(ij;'es,í'':i? i.',~i.; 20 rì:/;7 t/djczu.-"e än 0;;7 ma;? (!i'l'änc/iï.'j'j? (n' /;:,'.ì!!3/.:- h'fïatifc Go!' dc! et! ci'.';ät/(i en ïc.')'o med l'ä.'ot (1;;;!(I!.~;'~',;ft C'ii \.ì;;,l.'7ll'i7iç:;ïc!! r!:( Î,-'L.7l()':',)i;J/j!~', le/':'/();7- konf~;"cn.;'. e-f)o.',r, ':Il,-'ï )'id:'ok:on(ere;!.)'. ï2,(:oj;;;7,';i?('~t(;'-,' d,:!fl(r kcl;nf(j," Oft ïesa. Fö ' n..'.';oi' m;;d lå:: zällt!rrzenerel!! o/t 2:0 kl(!.-.~' :,-ko,'?ll!itl', ::i?crellt. Fö;' re.;:oj' i;? d tà.z i L :u kloss sku särskilda skäl finnas. T"Cl'I"'fJO"I''''' tl'!l or' 11.1_, (..1., _i, /1.1. '? f ';I'1I'eï'''1I'c'l'a'''I'trll 'o-1 _II. -,,), '" )1 olli""... I'Jl'CFì!OI\' ~I,,_.J,.. 1''((/ j 1'1"j-""I,II,,'I'1,-1,i, /.) ", ',oh7 I. _,.,,_ i'ipel ~'O/J/.Jli-I/'l'" ~ 1,.",_..(. f2i 'r:h?-:del.. T:I-'O'..,,\'O'"....1 _. I.J,,-_ ('/'ri _ (. r-"i( (I"'IIrt'71'III'O~'. _.J. (?..... ( Clil'~'I;~/(;'~l;i'",-I'UrJ. L.. /1. _ ('!i,') I ". Lr'(-I'~-I'it'i-(l ' I.. '. ~.i",'il I\. _' ;:7(-;.,,"-Ji-r!u,?" ~ Ii. ~~".. (nl'i(11 _I., 1_, I-"f..J.. 01'Cm). L Îf ';t(/ f);sklass ska efh:'ts!í'ärcl;. Fh,r.i'i::or.,;'-/(o kliiïwrkoiìl.ei1sl!ra.\'. '(a' on-fiinda" 'i',d ':ii'i1.t~'o"o'" "'i-~d"n _' ç '-'na's,:,.utö'" : vil'(en. V--I'O--I"pt--o"dl".,u _, (l t t_,) L,01'1"'8,dd,= "'"T--'~ A", l_.i.,)':vt.d '''-1"rí"1. L "-,), ;. \ _1,) v ~J_l,) '..1..::.. i. "lid tjänsteärenden inorii rìn1liga Rvstand :sk:: ~ ióf3ta hand çykel användas om det är för!angt att promenera, 2. Res kollektiv'c J, Smnåk med någon i bit där så är fi1öjligt. SalTiåkning kan Dckså inbegripa kollegor grann(ommunerna, 4. \i d enskild tjänsteresa använd tjänstebil -r'örsi:r ha.nd ), Eg'on bi! används endasi i undantagsfa i'!eojmin,c! ÐV fj;idmeck~j Tiänsiercsor som er!òrc!rcl ' bokn;n.r (Il' bi!i Il'!í' s/m 0,'11 nö livt /-lunetl1s sä au hi/ietleí'l?a kan histcï!!(f.) Z so ffod hd at! den resand:: kun koiili1u i ÚiniutC/í1de (fl' a/auf!/lc! "abc/uer e!lir lä,r;- C"/JI,.:i;',:"!ìili'.-'.I'I.'O" Ei)!-,II't.\'rl" 1'1"'1 i--e l",l., _...1. H....~/....J..,i.. ",i '''C(_,' 111-"'(1' ".,~.~...t,~,,. l'i"fiï:'eto'y oli' ;'r),'~1,_ii. ~-I)-"'1"'1r1'1P"l'l,r' II_",.,,r-~f (11'1'11'll1-'.J/'1 i,i _ L "..L,. 1/:.1-- _" d~ -s,t ;?Öi!izh.ilen till samôkni:'1'! (Jr an mh?_':ko ku..'f10d:t och ulsläod.,')cii f Ìd n,i! (fl' luzi lju riä.'7.:;!cn:.-,'c! S,hf Di'.-,-!lO_';''- hi:~':'. ií.1í,'itj,i (i;i,itn (ll.'h :;,:'!,(eï!l'f l'(jì'(! (n'.- r) -o;7d:'. L';7.::';- ;-(j;'iì?u!u Oj;!.';tändi: h t~'ï,).'\.o ho!:::!i :1' ì.:~~'! c:?,!,-/i.-r: um'ändc'-,. E.: /;c!nfi:: j. sr';!.'ldciïd E'i,,;';~'l" n:lïn /7':,';li/, ',:,r)lm::::;ìl sko ef!:?,;'.~~'(ïh'::.: i.' i'ír~' Of; í:' :,~::l,"c:;o;' jí! och kci: (Iii SQiì!;;I(I. i-i I i" '.' /:r::(/;:~ hi il j '-j-l~i;".- ~:,.1..,1 Î j)"": i'." i:; i "j'. (-(,""'1 fu! í,- )-.1,_'.';1_. I~ ". _._- _._,--,-.-~ _.,----_."--'---,--.. -,..

11 A/ko/3s fi.) i,~7,~_'ö.'j el,lo;;"!:e.. j,:;c: st! n~'c! iò ' lo;.'!ì,:7.-2,: If'.~-, 11.','., "f'l: :;fe: ",-1!:'I-/.-i,;.,I/.~'..~.. ~,~ "~'ì"""- '..,,-_,.1 --~.., '.---~ '-... C:i':-, '7! (13L0UU LJSu ii i,d Den S8K:;j iî~(-:;/jd-3.:;; 7/; ().. FÖi'.','ro.!ic"i!rH:í?!!t;'uS!;-Jr;?,'l och j'.';ílexr(i.:;/ sk:! /I.:?;!:!.': i i':.:;'i~ riif och hto,'hi')-!(ic/'j.lic i D(:','SO.;?- biìff,.j Bäll Js'kuddo!' 1I1l bcçn l!nd ï J 35 Cin 1i!!hcmdClhci!!s (Ii' Fe.~:!)2k! 1':? )~jll'cilrnfi?r.. ') Pei'sonbilC!t sko I Öl'ri:zf ho hö.fis/a möj!izo s!~:ei'h21.sk!í!.si/1r;ei'j?i.jjil;ölol'don ska tcmku)' i?1f!d rekoíïlí1l!:nderal mi/iöbränsle. ) FÖr liänstecl'kd e:äller att den är u/rustad e;?!ir!.'.ö!/cltlde la,'!sli( niny. och även röj" mör- /ce;' -ned reflexer och ll'sen saint dubbdäck vintcïtid. C\'kelhili/ n skol/ tillhandahållas. J BilbÖle ska även ani'änl-as vid korta resor. 1li!iö I föi'sto hcmd ska bio'!osbil c!ivändc!s. Vä!i foiï.jon cnhrzt TrafUl-i'ei'læt miliöbilsdefinuion och fdr Öi'li.'!(! fordon som inte täck~' in i Tra ikl'erlu..'t5' difìni!ion rälis hözs!(i miliök/clss. r,onlers(j$,er och e'liinemancj som C/er upphov mi tren-3,ootler FÖr konfèrenser och evenen1an~ där Kairineholms kommun är arranzör eller niedclrrclnfzör ska Katrineholms kommun plcmera och arbe/a föl' a/i kvalitelssäkra transporler t ex rzenom (II/minimera delta'.anias sammantazna resande. Delwrzarnlf siw kunna la slrz lillmölel på ett trafiksäkerl, rniliövänlii!1 och kostnadleffektivi sdll, Uppträolal1dii j tniifikiil1 Vid kon1n1unala tjänsteresor eller godstïansport~r föt\ ~nta3 tò:jande uppträdande í trafiken. I tjänst~äi"endç, där cy'/(.el anvandso.")kn.:tlitid c/(';lhjäjm Jn;,-,~Üidas., 'e/id a.n\-ändande a'v bil i tjänst~n ska en"rri~uk'" ~(Öï3-ti~ J Ekí'lD8..3. j,': pá 3;,1 hög växel som möjiigt. inom f!öllunrje hasíi: h::í.\'b;!r ïtïn.'\nîi1r.. ~'9.1:iDne::",::.,:h h.13tig:i í;ibrom3n;ngar l" 'i.3. (Jr L.ugnt têmpo 'Jtan kraftfulla. icce!,~~ \Ic':'::~:~er':'n Ùi;: nl~ D.n-,~::cL:is ~:í':d::- :c.)r,:,,),' ".~; i ".:y "",'-"-n ; :~-:'-~ :1;:. a.~ Jr J:~:: ",''' ~"-.)r::~3t~':,~.~el=ton.)l~-',-_;i::ir.'~~e' nl-c'.3 : "".~.;.:l ).;' :;..1. ~~3. ; '. j:",.3 ': 3.,-. -~i;-:d.:t.~ ~I _. -~:Ö(~_":;:S.-::)~'::...lJ_'/)/ìch! h:\u /:u f,.-lt;,_ju..') o;n (Dï: (et /7;":','/ì1';'0! i, /:: 1'/!~':,:i? "C' ei:/. 30d.s i:r~ nlì polt--~l -, - ":- ~ - - _._.. - ) :' ~ ~_,"-J"" :s- _,e._~ ~,, - -, ~---._--~ _.

12 o;,' kn;n;~'iu.~!~';-,;;-,policr ;?5... ïe.)'(j," (),~'h ;'Ut?,,;:pO,"/t-'," o;.h el':...', Ù7i:,'i),:': d,';oiil - ;,edì'(!ïko ti!! (fi n"ä l::r 'ïcs'oi'!?(f ::Je ' j en!i;:h..?t ;?Cc. l)ol '~'l,:r.: '7.?nii:n;e,:'. UQ,;:;IJJ njn_c Slfì'3! in-:'d i!o.ofoli.;7iij.z.i!n d;' (!if rò Cif u;7d:-;-/cji? l,:;:" /~)::_':l!i! och crfv:'li'j!f,10;7;' í.;'edj(;ï ni!jö i"!â.';- ~- rz (ls-!i e/wno;nisk effìk!ìl'is'crin..' 'n' ko n;nllj!-~'r?,~'- fiä;nï;!;':;,,:or /o.~".'j,:"!räl fól!f'o'!nderoldu SO;71 (!!?ställdc!, U/JDfÖliniiirzcn (ii' ktcji'rital!l' GC!?,';ke ''Z'7l?Oi,'? in.',-aiî!/in,z och S'Cfiìl ìli!?st/j!!niny (l-' S'!O;"!,'!!,'\; li: konli.:!unel1,)' rl!doi'isn!;'l0:~.)'si'.)'/e 'ì?: f:o_jiljj ueï Ú " föi'd::!r.!de e/r'e;" r?i'dined:!/: /wllek:- Ih'(1 fän/;,'edel (tö:!. bliss och 171- ), konliì'lm:!ns e.(.2)l(! bilct - (köj)!o e!!'?i'leasclde) SOil?! korttids!ntdu fá,;dnr? Tjf)Ì-JÎ("!ii?h:z:'f" r!ö,:"s ar koiì?iìwì7';lln;'sen a;-li.i:i2n j sa;,'?/ymd lì~d koii'?;;iunen:;- ä:-:;r,'.'dori.~ï1i,"iz, ~3jlUcih7d D':!IC! do/olil?'.'r"1 äj'.zillizt linder.uei'ioden???? JO! /-30 j!l i 20!5,

13 "'0 \\OtlltlGSFÖRBUNOer ":~,,/y; :r~):, - -..~;, -. SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Samordningsförbundet RAR i Sörmland - styrelseprotokoll samt årsredovisning 2010 Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Styrelseprotokoll samt handlingarna o Arsredovisning 2010 samt missiv o Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2010 o Revisionsbiträdets granskning årsredovisning 2010 o Svar på revisionsberättelse Handlingarna finns även på Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping.. besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hemsida: www_larsomilafld_se Tel: mobil e-post annlårarsormlandse ORG NR \lrarsbs\r.direcledhilderslannl\m1 documemslsamordningsuilbundei rar\brev\löljebrev-medlemsutskick-prolokoll ink) or-2010_ docx,utsmili.datum: :17 SID 1 (1)

14 .i-o\,1)~~~r.!ji'ö,~~,:~ ~.-' "~rp~~~1'".,ö:i'.!l,_~i'm ),-,., j \ ~ '.:,,'le)" PROTOKOLl föi't. vid sammanträde med förbundsstyrelsim HAR i SÖrmlimrl i-\"1tur'1!-"';,':n::, \ian.i~,qride -,\J 1 lljl, ),1 1,1 q-~ Soori konto(et! rf:j$ ~ Alf SvenssorL orcjf, Mìkae! Edlund. 2 e i/ N(lt. Anna~Lena Karlsson. BírgiUa WerinèrtJI:~rg, kl(jrk! (ilmne Jerneborg, ~(atarina Enqvíst Bolin,,JBn-Enl.' L;:i-ssoo, Cathsrlna Fredriksson. Kristina Jonss~:;n t)r-ten Eriksson 8árnt O!r-: VViktorscl". förbun1sr,f':~,1 b n_3rvar::1niìe S8krstprare ',déle Bergentof! 1e v orclf Mats,Jo!ialissiW. Lotta Back, Magnus L~ngbefg, Knstina Rf-.;ngfsf;(')!' Cajsa \JV dqvist, Lisbet1i ßl8vìg,.Jan -()!of 8!ornst~~i Pär Holmström. (jömn SVård. I(HrH::fik i'\:_~t,l'4'v"" (3Öran Ehrenhom R ; ;:lt1nr\ Ren!: :t:.~~ s-;~tr'~ Bi~:)rn Ardersscn f\!jn itmdcl'flst GeorçJ 'lanimertjärn, Trosas socialchef och representant \ HAH_:s høred., ninrlsqrupp h~hsade oss välkomna till Trosa. Georg gav en kod iiiformati(\n ()f'lì bland annat G0Giaikontorets organisation (ich ved~~:-t""'h(..t S,lP'tf C ê~~ ('i' i:);7.~krhjn n9 på 1111r 1'1'0:51:1 r-1rbetm nierl "'(~;(~A(C' 1 Mötets öppnande OrdfÖrande,AJf EVi.:;nsson rìf'3!sade Rlkf välkonl'lt:"d"' f :lrl:1anjd2 daqen::', IlÖte hppnat 2 Dagordningeri godkännande Dagordningen gddkändes 3 Àrsredovisning 2010 inklusive revisionsrapport och granskníngsrapport samt svar på revisiol1srappo,t :-'8mOr('j!1ln(~srörbundet ska enligt förbundsordninqen arli98n s3rnmanslall;'.i an redovisning av árets verksamhet Arsredo~ :~,;ninç1er~ '~kn f;~lst~ti;'!j:;l':; "~:\,,-:~t~jre!søn (ich GÄndAs till medlellnìarn~~ l\rsrt'y'hwisninq RAR mefî boksiut ;/fj'~ O prf-:sentf'radp.~~ ::~~::'J1~7()reni,~ 113ï yttrat sig övef ;.:r.redovisning 20i O Re-\li'~I~rer!"'1 '~~; i- 'hr!': '( k.omm!t rned Virrande öl/et RAP:~ clelàr3rappon :201 G En~-:H 8: YounÇJ har på uppdrag av revisionen t ~!\!=~ :yan!-~ ' :if,:lr~,;rr."" t~\i;'--: :w':gpn ~1a it delan;lf,lpporten 8\/~ct~ndp ~)n n '-5e'~;"!u': h:: i;-llf/\9di 1,~nih0.3ns~f~l!t!?ta!"" ':'".-, ~,,' '::"'i;'t'"' 'i; fìi:ti hl! Sl',;"I::!S-S," i"n, J',d-';:-':;f:., :-::is,,' 1)8:;1' :~~de :.1~' ::J::i.~:~-:;!,.; :~: '-r "i_""_ 'ii,-~,. ';:~Y:V,". "" q,""!'::~!:': ""'1 ""-,.,.,~.. :c., '( ~ I.,1' r ~'Ì;'i':;..: ";::1 ': 'h

15 '';O; I._Ú~ID 'Ì" L1Kviditetspian )df hú~' fjii,gsr()rbun(!et hat unôt':i" de ( IEidande are)l.,aft di) -OG jikv ÛHd( ~)Jan~;n för perioden 201 '1.,2015 redovisas de fasta kostnadern~, styrelse' udi,a -isjj, kostnader föl' beslutade insatser/8ktivitetel Sdiiit (1er utrynirne. ~: ~mi finns för ytterhgaïe insatser/a!diviteter i,!\viöitetspian ska fevlclera~ niinst en gal1g arhger: tlfjsll.t förbundsswrelseri besiutade att faststalla iikvjditelsp13i- röi 0f:ii(; den LO! ï ~;:O 'i b 6 Medl"nismötet 2011 med budget 20'12 H.A '~.s iiiedlernsmöte çjenolnfôrs den fredagen den! apnl hi iù.- ).3C;Jd l xtatiolms Slott Hen Inbiudan är utsâncj via till medleniiiarid Sryrels."n föreslog att rollspelet som áskádliggör Tidig rehabilitering i sani. verkan (TRI Sì presenteras pit l1edlenisniötet 6 Ciceron - förändring i lokala projektplaner De iokaia sainverkansgnipperra i Oxelösund, Nyköpmg. Strängnäs sann Eëskilstuna har inkomniil med reviderade projektplaner avseende Ciceron hojektplanerna för OxelÖsund, Nyköping och Strängnäs ar utsända E6 kill,luna plan delades ut pá möt,,!. Planerna har beretts av R,'\Rkanslrel. ',om b.idömer att de uppfyller villkoren för medel Beslut: forbundsstyrelsen beslutade att fastställa äncirin.gafria J db iokala projekipìmiema för Oxelösund, Nyköping, Strängnäs ooh Eskilstuna,)i-dfÖra,iden föreslog styrelsen besluta om an presidiet lortsättningsv" tóststailòr eventuella revìdeliiigar -j de lokala projektplanerna. Detta for att ;;ndvìka dn törorójrung i processen. da presiciiet fier tatare möten ån styre:1 ;j8n 8esiut h-:; L:.mdsstyreisen tiesíutade ah presidiet! T'O tsäüìlirlgen ÙJStst~ilJt:~:,Jventuelía rev l;ennti;:il j de OkHk~ prç;jektplanernd ;~ yrelserf informerades üm (ien planeradh sarnverkdnsdagen den d JUi ii ud \jîi'mjí:: ::(IO'olf. forskare och ',onsult inom rjland aiinclt saniveil'\an, medvei ~'\::, i 1 Representatiuil t;l1 s!uivd:3e tol HA '~-l'\ansiiet ' ar förslag till ~winlordclh'gst(jrbundets i' aj!! n9 avseende alkdholservering i sanibancl med!\oi1ferensmåltider ~änin8t,) ;..orslagel srjrn innel)âr att förbundet inte betalar fór alkotiolhdit ga dryi:ke! i;,j ; nernd 3âmmankmnstBf tillstyrktes av presidiet 20.jl ~O~.~-OH i3esîtfi' FCílb!,jfìdsstyrelsen beslutade att förbun ;Jet inte' t)..~iaíai TOi coi1k:-i(tuf l13ltiqa (Î(yd-(.e: \ id (iterna salìiiankonistel,:.' Q ~,."1 Naiioneila Nätverket för S ~rnoror jnøsiötbund (NNS) '''jn,~; f'~:'(s,dg iiii olnölhj:lncfe (iii,öremn~..)(;(1 L:USdv-Y f: \!!'L; l:; ii.:;:ki::; í\overnber 2009 och har: dagslagm ~)3 l;-l~uielm;jr ::..;tyrci; ",i'::iiloteì:, fl,(j!\,ierenser u..:h arbetsgïupper rinal1sieras genom íjídldq ;TaCl ::.,~)',~-~ ln r_~."':7:w-igdr,,:'+k ;~d!lit d''' j'2 io,;'und ::;on~ ~,li ~nesl akt! Ja Undr~ -,I.;;.._..

16 ,.,",t; ~in ~""i',- (\!1-1i b(:!iovi2t av "t: st.:irk8organ!sa-ïinq0p:i'r' i\!f\í(:~ yr,::! '''io'r~''~' :~~~.:"- ():~i(' - inte rnins! avseende fjnansjennqer"!\ NS stvi-else har utarbetst ett förslag til ~)nib!ldni!19ir;;n )ì~h'j8rl' ii!! ;(ì: C);,-!,:; nernn ;itt 98 san-in-:8n rnød ffk Er! Inedlel-r,savgiP :l"i;l',~\j_~:),;lr:!-j,:~ 7'F-l,-:,-.-~.. je iv"! :1~Sp~*t!ve förbunds àrsbodget föreslâs ~JGks,:~ Fhr~la~~et onl omblidanôe kon!rner att beh31ìchðs pa ;\ll\j~~ :'Js;r;(,tC; '1 :-n 8prii d:~ även NN~~ stvn':~lse ::r)rj" för;~'3f;-?s_:t: K,'l:-', ':","11' ",'-) :""!,,,.-. :er Ì(Of'rHl1er;Jtt U!:SP ; Pri:sldiet har tjcirçjarb i'-,~o 1 CJ ',' i "t\ h~sl! jt,;:1,'~,! "~k'~"i~;"'~p'-'('~:-:" ;,;,\ il a?lse 8tt godkänna förslager -l..jominering UIIIVNS styrelse Pn~sidíet föres!ár styrelsen att nominera Alf Sv2ns-...w~n fi!! Nf\,!:"~ ~;t',!i-:;b::' fu~r.:'s r(~pr(;sentant vid \NS Òrsmöfe '13 ap/ii RAR ska utse representant vid NNS Élrsmóte Presidiet föreslgr styrelsen att utse Alf Svensstin ::"H r':..hi(~~'s:!!~tp(;i P.r\P "'d NNS 8r~,il'iöte 8esli,lt FÖrbundsstyrelsen beslutade att utifran ovanstående besluta,"il,l tillstyrka oiiibildanc!et av NNS från niíverk til förøning godkänna en medlemsavgift motsv~~rande fvr t)rgrn!h~ (1'7 f(-,~ hundets totala årsbudget. " nominera Alf Svensson till NNS styrelse : itse Alf Svensson ~:'tt representer21 R/\P vid NN~ "lr~unöh ~-~ apr!! 9 Lägesrapport, aktiviteter rr~.ls " -jetio rehajjjilonng í shlnverlwn) n.hf; projektledare har sagt upp sig Geli förbeíf~de ~.p' fr,! (;~lqdl F Ör Övrigt foga avvikelser,-1h rapfjorter~ r-p:r ift.mf':tioneli farmhülfjt;1jjf,! /\rbeif:~t rnèd terapîslna har startat_ Samordnare!! kon--irriei ;lh bjuda::. t:ii PAF-zs styrelst-~, Ett inform9;tionsbem'1l8(hsy', n\3'l-p;,_~s do~"! - "i. P','''' i,:igarden l MalnikÖpiflp 10 Rapp()f'ter1!nfo ri;,ot)o.o7isk rap,()()/l Pj\P '; utf,~'lll (v::h hudqet, redo\)is ;cips..j,'j!i(l!wn n;jtver '~.ckolìforens 20''1.t Pcn n,~ltionelirl n~ltvo(ksträffen ~ör ~;;;rnordn nqsfölhijnri CjanornfÖrs f~lr~~ t,j.." C'inq der 1:5~ -14 april_ pjf Svensson /i.nna.-len;3 K~)r!ss('rj (j!?) \ Vjk,t!jf~~/:". l'18rese Ejn18crtmtz samt. \nn Lundqvist avser att delta 'W! ;J(::rsonH(,--1' ann1äkja (ich kornrni2n- ah ges n-~ölliûhf~t ~i~f d~3 ts "'.tneâalsvockar: 201/ NNS pianerar för ï'ledvc.;rkari på Almedalsvec:kan 201 -j Bland i( ngt kor'" 'ner frukost möten på ca en timme rnàndag -- fredag att genomföras, F?/\F' ;jr ~~tt a\/ fem sa-mordningsfórbund son) medverk:8r. Ann::J"Snph:,:) v(!; rê.' ::-,.'i- :,;"y";n-,;~l ::'Ii- t' ç:':-~,,1bjì;tr-'( '" t-t ':-~:"i;!p;-!" ',~' ""i',' ", ~,)P!P,.~_:.-, '-'-"Ji';-,L;.-i':"-, 'C"''1 "',';'" ';;:(~ c;'::,.. -,',' ' ':-,DI:: o:r_.~,.':;r' i_1uj,-.,':

17 ,,'hi.iln;,,:-~~-ì\/;nu~_\ \,:;',:i32~;:c' :; '\,. ;,,'jrú io:.t-:,..i 1.';,..f :._Ji,-11,:;( i":_'! _.'_YJ:,:)(yre:!seii l1ik\nn(i)l KieS Un';; lt Fi\ ':: -;l/rdse \)1(. rcne.:\,'-1 U.-J j :3 r_.h;lb:(ii;-i de att bevilla samtli~1a styrelse!' föi db fii'lan~jei a sam;,xûr1lngsfört)ul1(li::j: dn~svarsfriliet för 2009 FK SKriver att bø:~ utøt k8ti tyckas i,ommd sent 'i art(y de haï en ambiton att snabba l.ipp prucessen tnl Ilasta tillälle SeJdaft -Ótetdqat1(j~ Pit uppdrag av llaf~ l-d( C;IJOilipanion Sbrrnland u i1cü-; i nüsteii )U i O Q:.! 'ìonifört en undersbkliinu,,,ing sociala företag Vid ett ifqrrnationsseininanulii om çlrbei51ntegrerade sociala företag (Iei" n februbri presenterades resultatet. Dessutom föreslogs lâl1pliga aktiviw ter för att underlätta föi enskilda personer att starta el! social fóretatj Iniormation gavs om ah Sveriges koitiihunei- och aneisting (SKl) anüjdn~.-ìï en i,onferens OITl ßocìala företag den -J 3 api-!i Katrinel.ioin1!::Sf'.arisok-dt! FÖrbundschefen nar drnbitjone-n an RAf~ ska SÖkd :--ned8i tran E:SF ilh'jlrl integratíonson')nkit:~t l'l Övriga tràgoi ' ( n..1r; ìld!íui-ì:::;i :JdW'nal f-~ar:s nya. ìnfofmatìünsi-n~lfenai ih2q r ldíitj an:ìdt t;lv:.i.nyi"t::; ucn i\ì;j 'lip':'7 ~~oinmer att present~ras vki styrelsens utbildninfls. oç(') saninianträdes(ií:;i~j den :5 april~-. fnöjhgen även vid rnedlenimnötet eien! april om materialet hinner fürdigställas i2 Avslutnilì\1 OrdtÖr-anden tacl'ia.cle styrelsen tör ett Uivanöe ßìlínuldld(Jt? ": l~t! tr8vil9\ ::iarnverkansarbete den ~1ánqna mantiatperiodein tn IHen g~va (jefades ut till de styreiseìedal1,öter som arnndl sitt i.a)p(ïa~ Si8rnordningsförbufìcfet Mi/,aef Edlund tackacie för tiden l HAH)ì StVielB6 ridj urden 'Vi dl' en bra Dn pa vag mot en fungerande sarnverkan Dareftef avs uta(f~s san1rnantrarlei h,j t;luilii~.( iit';'1 i\iin U,ii ioqvis( ),_iste,; S '\.ìi' Svenss,:!r~ )rdfor8i h.--k: :-\nn~l'-lend t(:.3l!::-s(i".. Gl3a,; n:~ls \ds38f' "~'j

18 'I'.'''''i,.'-m l\rsredovisning ~- SgmOrdn ng~)förblmd~t RAR i SÖnnla0d Sainúîdningsförbundet ska enligt förbiin\lsordninqen,~r!ìq0n f,arnrnan~t;.l!r~ '~~-i'i redovisning av årets. verksanil1hter,r\fsn:-idovi::ninqfnl r:k:i f~lfòtstjh",f'.:1'; styrelsen och Sändas till rnedh?mrnarn':: Arst' 'dovisnmg 20 -! Ci l)ifriqas Forslaq UJ! bes/ut. ljtifrlm ()v8nst endf:~ före-s!btl RAP :.:; fr)r~)iin(hs vri~ ':p fv-lsh,!t :-:If faststäha ~r-i;r?flnvisrdnq );11 n r";,~-lmt HH :: nri8 den PH mthi ~"dpt~~ I~'i,:jd iemrnai San1or0nin9sförbuncJ~t Rl\L? ~'~Òrq'ílnnd :(~;~~Ä~;';~7-~' ~ Ola Wiktorson F örbundsçtief Bilaqa l\rsrt:idov!sl1inq R/\P?n' n \,11 p'~lci"; '\':' ",F',i-'~,'''' '-'-',",'-,") ','\,'.' "5\,-\'-:; ~=G:::L/:

19 i.!,.teif? i\ilùig RAR 201f '~.', ; Samordningsförbundet RAR Sörmland i Inlednine, ~ainordt1 ngsförbuni.kt 1\.\1\ ~\)ri;ll; iid ili ~la\.k':, d..--;ì'.;uní 2005 cnligllag (SFS 2003; 121 o) oin Finansiell sami;)!'dn ng!lh)l1 'chabititcringsomràdet. I fdrbundct ìngür Wn ;ts samtliga mo l"immiincr \'-ir:~iikcingskassaii, Landstinget samt ArbcistÖrniçdlíng('jl SamordningstÖl'bundet crhtiiicr dl. (l1slai:~ ft\11 "k,\.dl,- 111\:dlcnimarna syltc att fì'iiinja samverk,i1l norr: n.."hahil kdn~'~~t)inr:idcl ah':!lan aktörerna. 2. fi'jrvalfnings.!criif!"îsc',,\'anllligii he/opp tljl)ltls tusental hroflof' 2.1 Hudget Respektive medkms lüllni~:iktigl elkr iidt:,\.anindl' bs!süilidc budgeten för 2010 tijl tkr, Kommuner och i:mdstiilg budgi.t(~rade för en total budget pd tkr men staten/ (irsükri iß,kassan ril!ddade 6,500 tkr vart(ir den totala budgeten t,lststalldcs till IL.(iOO (Kr FÖrdelning av finansieringen anges lagstitlningen ull 50'% Irân Försäki'ingskassanlsiatcn. 25%) från Landstinget och,~) Hi(- gc'mensamt från länets nio kommuner, K()nnnuth:~rnas andd ha.st'r:is p:í ;mtal,j innevånare per i november årei mle biidgt..t~!'.'f, Or anlsation Vin åker Gnesta N kö in Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strån näs Trosa Summa kommuner 'w,+ FÖrsäkring~~s_silli~Slal"n.mi- ~andstin9.~l T otalt, mm IArs.~mUdge!u 'm.~~-~._.'''ï', 'm.~._-_. m'...r--...'6-lg ,..,'-1., ----,..,...._._-l.._~, : 136 : '19'1! _., ,..._'-.._--,._..._...T-..' L,."..----_ _._ G i I I ị _.._.~... v,,~,_,,. /1l

20 Inreduvinlliig RAR loit 'i:, 2,2 Blldg:èta\r~ikning r' -,, ,., , i Iintäkter--.-,---." Medlemsavgifter Övrioa intakter Summa Intäkier----- Kostnader Styrelsen Personal Lokaier Administration Revision Projektkostnader Samverkansinsatser Utbildning Övrigt AvSkrivninoar Summa kostnader Isii(i-;;T!. 'Z01Ò IVlfall ~.o~i_o.,~01 0. Utfall i----t-- 0.,1 ; l.jl'(' 'rl:100'j- -- i : ~~~~ -lßj i -'jt:n i,.5,., I'!,~ 2-1') I i SOO --' !s--;'~'..--,.. IÂvvikelse'" -"_. I _-, 3 nec L ;), "~l 130 1,3 130 i ".: ~.~-~, 422: :38) I s ) r ' ! 8 72,207,-'; O 312, i O 5., '; ! Finansiella intäkter Finansiella kostnader Tot.lt l ijo, O '---I :8741!._~~._... L , ).2-3, Koml1ielita/'er till re!'iu/liite/ 2fJj (j Avvikelsen avseende intäki:cll;l Hi ikr, ''It.'(;a P;.l \~I'säHníngaJ' för utförda tjänstei' ât NNS!ìtfk samt ;m~íktlt fr:il1 \."ü,,'n';.~èminai'cr som anordnais mom ramen 1';1' NNS~ \vvikclserna avseende adinjjis liiojl l!(:n'f t_-iù att DiiUn:.~ upparbetade ruti.. nej'. Stora poster som k\hui:rat lxl Ü\'n~'J :11' ibildningsiflsatser. rråmst de ':mm riktats till "tart av Ci( l-ju),\': dl'n :;t".,ni_ ungd~iin~satslììng RAR gjort.nde!' 20 L O.\nnat iìl' utbildnin.!! :~t\ l'.: :; -'ji:,; ;ni_ ji)l,~nnat ons nsatsl'r.,... '. ;cn..lrt än bertikn~i1. Finansiella inuktcr. ~ \ ti" J, ;1\.;~~i 1./dL! \i,-itssku!ds\ii:,dar ;Kh andr:i tinad' i, '; i~igri. :i\ l:istníiig:in ';'h'\ji~ :\i t)v~rskottct i IjroickihHd~!i.t"T! t''.-'l'!' idrf~"l ;--'a,tj1_ (~1\1.~dd oeh msatser -.larlat i\; pu,likl\jüun sanlt placcl'ngnr "-L:n ndc!",h(~it('t herol ni (:11.,-$

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Korta Fakta. s c m fp mp kd v vtl. Antal. Parti

Korta Fakta. s c m fp mp kd v vtl. Antal. Parti Korta Fakta 9280 9260 9240 9220 9200 9180 9160 9140 9120 9181 9179 9178 9269 9212 021231 031231 041231 051231 061231 År Antal 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 6 3 1 1 2 1 3 s c m fp mp kd v vtl Parti Innehållsförteckning!

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per 2013-07-31 1. Inledning Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer