193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2011), socialnämnden 3 Återremiss: Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun 13 Samordningsförbundets RAR i Sörmlands årsredovisning för 2010 med revisionsrapport 43 Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende perioden januari till april Fastställande av 2012 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sid Ärenden till kommunstyrelsen 55 Framtidsboxen 58 Årsredovisning och räkenskapssammanställning samt revisionsrapport för av kommunen förvaltade stiftelser Omdisponering av investeringsanslag till Sjölandsvägen 153 Utställning detaljplan för Trollestrand, del av Trolldalen 1:1 m fl, Katrineholms kommun Två kartor bifoga separat Sid Uppföljningar/Utvärderingar 193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag K:\Beredningsmöten\2011\KS110622\Sammanträdeshandlingar docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 IZatrineholms kommun \. SOCIALNÄMNDEN KATRINEHOLMS KOMMUN " Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRO OKOLL Sammanlradesdalum 20111ae Il Dnr2011:l8 Handläggare: Åke St i: 1 ß'ß',, 'i: --D"' Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Socialnämndens beslut l. Socialnämden beslutar att godkäna förvaltningschefens rapportering om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen för första kvaralet 20 II. 2. Til kommunfllmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap I socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämden från L juli 2006 rapportera alla gynnande nämdbeslut enligt 4 kap I SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, til socialstyrelsen och kommunens revisorer. För första kvartalet 20 Ii finns inga gynnande beslut enligt 4 kap i SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Ärendets handlingar. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 20l Justerandes sign / /r1 1(' (;" ßV..../'- Prolokollsuldraglill Kommunfullmäktig~ Komrev, ak1 ira9je ánde Vì, ~Wl~~1d )'1 \ j A;/I()í'V\1 _

3 EXELA MED INFÖRDA FÖRSLAG TILL ÄNRINGA Ny text == kursiv, understruken text Text som bör utgå = överstruken. överstruken kursiv text ar sådan text som Miljöstrategiska rådet föreslàr ska utgå. Katrineholms kommuns förfttningssamling ~ Nr &.26 W Policy för resor och transporter i tjänsten i Katrineholms kommun Antagen av kommunstyrelsen , 5 Inledning Det/a dokument är et/ anvisnine.sdokument som har beslutats av kommunfullmäktige oo ett uttrygic for l:smffurers "ärnande am "år miljö samt at vi har er möjlighet att :æ:erka ','år miijä gsreff vårt eget beteende när det gäller reser esa transporter,l4vsikten med resedolievn är att kommunens tjänstemän och förtroendevalda i tjänst flenom aktiva val ska färdas Då ett sätt att UDDsatta milömål frani as oeh nås.lp_oli~):1! ~r_ o_ck~~ ~ttl!l!ry~~ ros _at- y~ i ka-~i!!:n~n _ - tõrväntas uppträda som representanter rur en trygg och säker kommun. Kommentar (PJ1J: Miljóslrategiska rådeisfórslag Svftet med denna Dolier är att förbättra vilkoren för en h/íllbar ekononúsk och ekoloeisk utveckline i Katrineholms kommun där beflrej)j)en hälsa, nûliö och säkerhet i smr i centrum. Alla resor som omfattas av J)olicvn ska vara tratìksäj.ta, kostnadseffektiva och milöanoassade. Policyn gäller för resor och transporter i tjänsten/uppdraget fir såväl anställda som förtroendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommendation, i dessa sammanhang bör vi tänka på att vi är representanter for en trygg och säker kommun samt är en miljäkommun, llakglhnågte"ter till p"li,,'r argåerde trargp"rtema "Gh vår miljö samt," säkerhet åter f:rrs på Ferum. I remm återfinns w:en ett avsnitt am AHr tågesa r ser tjärsteeilar aakas. Be t,äffande upphandling av forder, se u~~hardlirggarvisrirgama, P9 Kommunstyrelsen har fastställt att filjande policy skall gälla dels fir anställdas och förtroendevaldas resor i tjänsten dels transporter utforda av anställda i kommunen. Tjänsteresor Vid mi (Iv lärdmede/ ska en/ora/ekonomîsk summai1\"örznina (f' kosf,'?uder, niiliijhönsvn. säkerhtf och ridsâtf!ànrz rzöras. Resande, ska i'älias litifrán /Ürzsta möilga i1iliövà\'erkan. J/ed tidsasljekt avses all valet al' f"ärrll1èdel ska l'äeas mo! kostnaden tor arbefsfid och tventuell öl'ernattninf!. r ':i/i /:3f.;:~:Î'::; l-i;'d::;;;d:.:.' ;.:~'il'.'et.; r,''::i://=:: :,1" ~'.r(','t:''::::::::;;''!':;tj::/::i~'. : ':i!/ :.~ :~~;,_, in:~ ::.'fh :::::)"~'sa;:.1:'11:,:,::.,"3 jn, :;;'~-f :':; ::J1..'", :'::;/; ti;-:; ;;/!::,'.!::I.~S /"3'":; _i:':!,1/~;' ~:,::,~..::::~:;: :';, rit'.';:"7 ::" (U,; :;:':;:'1,,1:.":../:is,'j!/d:.;' E,' ~:,1 ::,' ~::,1:. ::ic (r' ;~;'.':f S,J::l b.. ":,::/;' '-'~ ::.' :',: '! :.~'-:0:,':,;,""'::S3.,;,ll'~'r1::.' : a::i.'::',"';";;s:i"1 ::.,".':ert-(,';'(j ä,ei,';s bi och ks; ','::;;';:.':::"'c,:,'.i"y':::::."7 :::'s:yr: '11:': :;~'Ii~::";. :;.: 3'1 J,.::: :;,1 ":';.,:J~.. :;:_-: a~' ':31!~'/':;1':..:t/:1;.,0,

4 Konkret beti-'der resedolicvn att tåz ska välias i (irsta hand när det alternativet finns. Detta etiler zenerellt och alltid om t lfresan är mindre än (vra timmar. Vid val av andra kommimikationsmedel ska buss välias (öre bil när så är möilflt. Flv)! ska endast användas i undantazsfall och då vid lånza distanser där tidsskmnaden mot andra färdsätt överskrider sex timmar. Anställda får använda siz av taxi med miljöavtal. om sel finnes. som komolement vid tåz/bussresor i tjänsten om taxiresan är kortare än tio kilometer och bestämmelseadressen nås 20 minutër tidieare än om man använder sir! m; kollektivtrafikj - i Kommentar (PJ2): Miljöstrategiska i rådetsfórslag. Går det att ersätta en resa med nåflot annat sätt att kommunicera t ex telefonmöte, telefonkonferens. e-vost. el/er vicleokonferens. rekommenderas detta framför att resa. För resor med tde zäller eenerellt att 2:a k/ass ska nvttjas çænerellt. För resor med tåe I 1:0 klass ska särskilda skäl finnas. TransDorter til och från iärnviiflsstation eller flvfldlats ska i första hand ske med kollekúva fardnledel. Flvflresor ska endast utnvttjas där tidsmässiea eller praktiska skäl inte med!ler annat (se ovan). Läflsta Drisklass ska eftersträvas. Flvflresor ska kumatkomdenseras. Nedan anges i vilken prioritetsordning olika transportmedel ska användas vid tjänsteresor: i. Vid tjänsteärenden inom rimliga avstånd skall i första hand cykel användas om det är för långt att promenera. 2, Res kollektivt, 3, Samåk med någon i bil där så är möj ligt, Samåkning kan också inbegripa kollegor i grannkommunerna. 4, Vid enskild tjänsteresa använd tjänstebil i forsta hand, 5. Egen bil används endast i undantagsfall. Bokning av färdmedel Tiänsteresor som erfordrar bokninz. av bilietter ska om mviuzt ohmeras så alt biljetterna kan beställas I sa zod tid att den resande kon komma i åtnjutande av aktuella rabatter eller låz~ Drisbilietter. Boka resan via resebvïá. hvrhilsföretaz etc. som kommunen har avtal med. Undersök möilieheten til samàkninrz rör att rninska kosînuder och uts/ödd. Logi Vid val av!o'zi nä tiänstuesa ska prisklass.!ci.'z. l1i/iöhänsvi7 och säkerhet vara av'2örande. LInder normala omständi.z.heter ska hotell (/-" mellunklass onvändos. Enkelrum är standard. Boende nära besijksvlatsen ska efieïsn.ùv(!s i sd!.: an minska resor till och från det samma. Vid rest! med båt f if' e.' en In"! I shim.!urdk!u.,.s b("a:~ls. Vid 1":..';(f lí'2d noltåz ir ezen kuve b(j~ kos BäU!i?inz: m. boend r ska s,l' i.i~.! :~u!"j'i.!~.'. j~. e'lftid h,?z(i.('s och hic';jic.cis tr!! ~'c'lc!i~;.t;zs,!,(,..., "ci c'.'! ~'.;..c'.';,:.l!,'(,;~:.,,? (;(ii:...' :J/i.:'. l;"~'i?oi;,~:ji7!.,,'ho'!cdnif7'z. X-virto s:'.u "

5 Fordon Vid inköo eller eosinz av (onlon: A/ko/ás f/id ;nköd eller leasinz ska nva fordon innehálla alkoms som s/andanl, Säkerhetsutrustnlnq och säkerhetsk/assnlnq o Förstahjälvenutrustninz och refle.yväst ska finnas i varje bi! och brandsläckare i DerSOr7- bilar. o Bälteskuddar til barn under 135 cm tilhandahålls av resdekth'e fön;altnij1, J Personbilar ska i övr;zt ha hö sta möjlirza säkerhelsklassifceril1rz.j4iliöfordon ska iankas med rekornmenderal miliöbränsle. J För tianstecvkel 5!äller att den är utrustad enliz! ziïllande lae:stiftninz och även för mörker med reflexer och llisen samt dubbdäck vintertid. Cvkelhjälm skall tillhandahållas. lviiiö! första hand ska biaflosbil användas. VäIi fordon enliet Trafikverket milöbilsdefinilion och lor övriza fordon som inte täcks in i Tralikverke!s definiton. väl;s höesto mi/iöklass, Konferenser och evenemanç som ç er upphov til transporter För konferenser och evenemane: där Katrineholms kom1'mn är arranzör eller medarranf!ör ska Katrineholms kommun vlcmera och arbeta för att kvalitetssäkra transdorter t ex zenom att minimera deltgf!cf'nas sammantoena resande. Deltaffarna ska kunna ta sie til mötet på ett trafiksäkert. milövänlù?f och kostnadseffektivt sätt Uppträdande i trafiken Vid kommunala tjänsteresor eller godstransporter fórväntas fóljande uppträdande i trafiken:. I tjänsteärende, där cykel används, skall alltid cykelhjälm användas,. Vid användande av bil i ~änsten skall en "mjuk" körstil tillämpas, d,v,s, kör i lugnt tempo på så hög växel som möjligt utan kraftfulla accelerationer och hastiga inbromsningar. 03 Mobiltelefon får inte användas under körning av bil vid tjänsteresa. Undantag är om en handsfree-telefon (motsvarande) finns installerad i bilen, (t Alla anställda i tjänst skall använda reflexer i trafikmiljöer efter mörkrets inbrott, (t Ans!Üllda bör ha /wnskad om lorshi hjäloen och kunna tf!!äiìwa det. Godstransporter Kommunens godstransporter skall präglas av transporteffektivitet for att minska de totala transportsträckorna. ),\n.3var D0!t öl'erzriponde W- StLl ':." (ii;' (1ft J.'i7;'(! l'nkt ;;~;;',,,'-, " (j,'iicif' ko;;1 :?lmst1fds l. Si.ilwidier,t. l r din enskildu 'esi:nâ; 'i7 S ii;):,".)l'c '~-I,;'l;j " U,,' Si~ i\'~j ï~'s:,',:'d::r s,~ ;. i edizhet me'.! f)oí(- :',r7s /nt-.nrt,")ner, l,...du;.;!. i..' ~', ',-';::!,'li""i,'h"",,- x/i?;o!~.;':.j:7: :'Ú (ii" (Jr! nr), ;;i:,r(l,;(+1

6 om kol1uj1l1nens vo!ici" fdr resa!' och transljlff r och dess innebörd samt medveïka fill att tiänsteresorna ska i enl r!l1,! med oolicrns intentioner. UppfoJjninq Siftet med Ill)l)fölininr en är att få ett linder/w! för beslut och ateärder som medför milömässiz och ekonomisk effektiviserinz av kommunens tiänsteresor för savä/ förtroendevalda som anställda. UDvlölinine.en är kvantitativ och sker eenon/ insamlinr och sammanställnin av statistik ur kommunens redovisninessvstem: Kostnad Der ar fördelade efter färdmedel: kollektiva fcïrdmedel (iåe:. buss och fil/z), kon/numens eena bilar (kädla eller leasade) samt kortiidshvrda fordon. Uooföbninr en J!örs av kommunstvl'elsen årlieen i samband med kommunens årsredovisnine.. Giliqhet Detta dokument är eiltiet linder Der/oden I sedtemher JO/I-30 juni Lli

7 ~,.,.'.~-:;~1 /.. c)- l(atrìneholms kommun" ; TT?;.\NO:: ~\i: UOSï~,A.T~(3 S:C4 RAD::T,Jr "3r:lac;c;an = Il:l E,-3:;on-:-i:3g;~:-(\"3: ~3;'j, 2'='! -!-;Jj-J~ i,\',, /~/ I; ;.í i ) '/'-_. c. Of ) ý)1ji.- _"" -' u ".- ~a,:ç:',-irg (::/7.011:1JI-CCJ, ~.:,,-.,~:! ; 2~. :\::,r'~'-i.j I: jî,/ '3. 33:: Remlss: revìdenid r~~epiioni:yför Kalrîn~hi;Jms lmmmin'l i skrivelse daterad 20 i i -03- io, har miljöstrategiska rådet getts möjlighet att yttra sig angående revidering av resepolicy för Katrinehoims kommun, Yiìnllrlt\je Miljöstrategiska rådet anser att resepolicyn ska vara mer konkret. En ökad tydlighet och även detaljeringsgrad är något som gör policyn direkt tillämpbar. Exempel på detta är tjänstevikter på bilar för användning, rubriker som är konketa uppmaningar som samordna och samåk, försälaing vid utlandsresor m,m. Rådet vill nämna några kommuners motsvarande policy som kan vara av intresse att se närmare på finns i flera kommuner. Konkret föreslås följande tillägg under respekti" rubrik i det redovisade förslaget till resepolicy: Inledning Detta dokument är ett anvisningsdokument som hcr beslutats av kommunfullmäktige, Avsikten med resepolicyn är att kommunens tjäm'emän ochfärtroendevalda i tjänst genom aktiva va! s/w flirdas,od ett sätt att uppsal!cl miljämd! främjas och nds, Tjänsteresor Vid ved av färdrnedel ska iisandet vä!jc!s Htj/;'O?1l"Cld som är bäs!för miljön. de?! iota/ekonomiska sammanvägningen av kostnade,.,.miljöhänsyn säkerhet och tirl~;ltanna sjl'n.'yiíj'o'.'" "'r10"i'!ornc' 0oS0'Adoi ~to ',...;/ Oj,ii'ir"-,.;,'/ j; rrf0.nc'i);o-ri,"i.,.)i.'"b~"'ò,'-,-.1.." "lv'.',.. ""J. i-\~ "'J;_..".),..L.JJJ~". ~,.,_.I'...,~..).~,',.'.0'-' 7?i!jöpåvirxC/l!. KO.,l/G~?t biiydz." :1.)2.)0!;;;),,'1::t! ':15:; cc! hcil!,:i."!d7 d"!/ (j!2r?lath:it /111/1:; DSFc! gtii!i;" gi???:~i!!! och c l!lid o/v! róg:~!s::l7! ::ì",;': ',"ld/'! èl;l'j)"lc! i, ~?mct/. V!'c! val Cf'/ :::r!::rci kd?n::'emfku!ionsmidi! s,'co b~!ss,-,-:j!/c3,",(.'j.: s::l ä:~ /J16/:'gt, Flyg ska 2nd,!:i ~J,i11ìändo~" f ~lndct: ClgsfC1 c.c:.~ dà i/;d LÓ/L.g:, ~;h:'::t;3;;';' c!ä/'fdsskiii:/1dde:ri n?ot :::'!dr-:! /d;"dstir' j.-;??y/c'id2:" Ó ìi;f1j;"-c!;~,el'?; ej :Js ::i',. '::.':::. /:1?1..';;:;-' '- r ~_'~~..,5,:,_:::,,,'- 3.) C~''-'" -~:-Jjc:." r' ':'-,?,'~;j- S:;'-:'? /C);?;p!-;-'::?~... n'~.j,....,.~, ",. '.- " /:'!,I,,,,. "';~ j;;.'~'" :f!:~;?!,):,_ --3.~ 3-~3;,"~,. :3 ~ - :' _ 3-; :;"". :; '.~,,-_3-'33 :;.:::j:(:;~,:.,,::3

8 Î )ì ':3"~,"" I3rJ':i3C",-,rg 2J!: -':-3-,.:3 Säk9(het-3ulruslning J(:h 33X3thats,!t:/33,sni()r; j 3ilJ(jJ,; sko ::V?Yl r;!7!1/öndc/j, ;(n;-""í ;'.?30/ Upprräclancle j trafiken, Vid användande av bil i tjänsten ska en "mju:(' körstil tillämpas, d.v.s. kör i lugnt ten1po på så hög växel som möjligt, ino,"1! gällande hastighetsbegränsning, utan lr-,'o:ft+;il1a,"-...h. al-l-plp.ç t'innpr...,...'"~ '-u.....u nl-h H'-.:~'.::,. hç ~tiao: inhl"om":-inao!' 'u'-, ii,.) " ~2. f t.. L "f lk/elv i Uh. Michael H1gbe~gj Ordförande '\ \

9 1:-:2~f?L;i2. -','7:-,?:~T?jR.=-A,:.::7.3:'A': ~-ii.::,,-\-fc.3.~--~.;'j) :; - -' - - ) -: 1/',~,.'",_i",.A.l-"""~ )j.", ~ -."~,',-,tp;_.",..+-,,, i, 'i'~'~'..'.'l;,.)r,\ih;-rl-n~i-r';;i-fd-g ";-b.a'l*1-kl:~i-\;-fh"'-\;~lt,-h ~~-ltr -in-s,,'" "'~ *+~thg~ ~-:; J),-,': t,:. ~9.. l / ~-i;v Poll,c1 fcör ra; or och t,~n~pofieí ìjàirisb,m i 1\aocrJrial'oJm$ kommun,(.\ntagen av InJ&.dl"llrig De/UJ dokument är elf anvisninesdokumeni 50n1 hw' be,'llulclts al' k0fli17untúlimöktiq:c. Al-siklen med reseoolicin är att kommunens tiänstemän och fijrtl'oenc!emlda i tiänst zenom aktiva val ska färdas OG ett sätt att uimsatta miliöligi fìämias och nås, Policyn är också ett uttryck för att vi i kommunen förväntas uppträda som representanter för en trygg och säker kommun. Sl'fti,l med denna ooliel' är alt förbättra villkoren Mr Cil hållbar ekonomisk oeh ekolozisk ulvec!dinz i Katrineholms kommun där bezreooen hälsa. milii! och säkerhet i stgi' i centrum, Alla r('sor som omfattas av tjolicl'n ska vara traf ksäjml. kostnadleflektiva och mil/öanoassad,', Policyn gäller för resor och transporter i tjänstenluppdrag'.:tlör såväl anställda som föi1roendevalda. När det gäller resor till och från arbetet samt privat för kommunens anställda och förtroendevalda skall policyn uppfattas som en rekommend.!ion.! dessa sammanhang bör vi tänka I på att vi är representanter.- för en trygg och ~~~ säker komn,un samt är en miljökommun. ßa~q.dste)(teHi i--'n aagåe-m tralls Xm.."fBJ'..'ÁhW-,jamHrafiksä!cerfiei-åæ-f... O" Il' o,'"..,h "0 l', MI_.,,",...~.., g H-Rfa-1'-ør-a. _ ~Di=h'-.e--~q--~~.!9Td:..&;=q-B-b'-.:: ~a::: ~J~:-.;:'(:;ht.%t-ê :t-m~(as. e '--~L-L-~--~~=phQ -~i:".. -- ' se,,~nl,o.,~lc~_=n.~'-nc'm-"~~ n-.n,::nî_~...y ~'i.-i::5,::~-t-tt:t(;:'i, "~ppt.æ-...ti"(i~"~-o.n,.,.;ùii,~c(,l:,2sl~j KQnlrnun3t~i:_.ei5en har L:ist3tällt:iu följande pol~'::) ~XJ.l: ;s.:b. :i~i.3 föl' sl:.stä :ÌJs,)Ç:i (5nrJ-ec\- :~~""J.lja3 :"es0 ' tjä.n3ten Je!:; 'C'anspolt~er ;Jtf5r::!3. :1' :::.;, '~J~T~;n'_;;1ç:!. Tj'iri i'9l'8edl "i.) l'~,'/ I.t!. r:r:',j:;;!cl..:l s,'~_-:., :.!\U,'7,jt'r L..ï/jJ'- F,..:; "',. :-ii;' i,.! 'i,:.j:7. f J.:,'! 1(.,-,:r/:;/c)- ".?!_:,/c./ :;.:t;n:ï?un~'ä,.!r1jîh'::~'!? (11. krhi.:?i:fd'!ï. ;.if//' '."',_): ;"'~';',,"i\_ R::"::!;7Ji! _'ì,~_"u!îu3 uti/i'un hi.':,'... :',' 'r. ':: ;" ;' ) r:!. j ;-' ;',: ~ ':' "',", ";,' i I!)_"~;' ':;','. :,':':;' _\/~'.:"! :d::~i_~-.'!:-!/i. (l","~"; ~f'r L Jei (lì. rì;'j;;i!d~-/ r)_) )".':. ;';!l,' ;(.), ;_1,;!):';).(;,!,:'/!:.'i ('ch ii).,(;"i'c:": i!'-:-''-:(l! rn /fr-i:~,:.'.: 1)._'; ;ii), ;"~.,'; ~'1,.. n ",_,

10 i(l-f:- bu."'.-:'ï\:so/" i tjänsten om /a.rî "r?sw? ä;'!coïl(ci; Ö.~? riu hi? (Je.!? b!sfä;,;;ìi?:,/.',"'.'(ij;'es,í'':i? i.',~i.; 20 rì:/;7 t/djczu.-"e än 0;;7 ma;? (!i'l'änc/iï.'j'j? (n' /;:,'.ì!!3/.:- h'fïatifc Go!' dc! et! ci'.';ät/(i en ïc.')'o med l'ä.'ot (1;;;!(I!.~;'~',;ft C'ii \.ì;;,l.'7ll'i7iç:;ïc!! r!:( Î,-'L.7l()':',)i;J/j!~', le/':'/();7- konf~;"cn.;'. e-f)o.',r, ':Il,-'ï )'id:'ok:on(ere;!.)'. ï2,(:oj;;;7,';i?('~t(;'-,' d,:!fl(r kcl;nf(j," Oft ïesa. Fö ' n..'.';oi' m;;d lå:: zällt!rrzenerel!! o/t 2:0 kl(!.-.~' :,-ko,'?ll!itl', ::i?crellt. Fö;' re.;:oj' i;? d tà.z i L :u kloss sku särskilda skäl finnas. T"Cl'I"'fJO"I''''' tl'!l or' 11.1_, (..1., _i, /1.1. '? f ';I'1I'eï'''1I'c'l'a'''I'trll 'o-1 _II. -,,), '" )1 olli""... I'Jl'CFì!OI\' ~I,,_.J,.. 1''((/ j 1'1"j-""I,II,,'I'1,-1,i, /.) ", ',oh7 I. _,.,,_ i'ipel ~'O/J/.Jli-I/'l'" ~ 1,.",_..(. f2i 'r:h?-:del.. T:I-'O'..,,\'O'"....1 _. I.J,,-_ ('/'ri _ (. r-"i( (I"'IIrt'71'III'O~'. _.J. (?..... ( Clil'~'I;~/(;'~l;i'",-I'UrJ. L.. /1. _ ('!i,') I ". Lr'(-I'~-I'it'i-(l ' I.. '. ~.i",'il I\. _' ;:7(-;.,,"-Ji-r!u,?" ~ Ii. ~~".. (nl'i(11 _I., 1_, I-"f..J.. 01'Cm). L Îf ';t(/ f);sklass ska efh:'ts!í'ärcl;. Fh,r.i'i::or.,;'-/(o kliiïwrkoiìl.ei1sl!ra.\'. '(a' on-fiinda" 'i',d ':ii'i1.t~'o"o'" "'i-~d"n _' ç '-'na's,:,.utö'" : vil'(en. V--I'O--I"pt--o"dl".,u _, (l t t_,) L,01'1"'8,dd,= "'"T--'~ A", l_.i.,)':vt.d '''-1"rí"1. L "-,), ;. \ _1,) v ~J_l,) '..1..::.. i. "lid tjänsteärenden inorii rìn1liga Rvstand :sk:: ~ ióf3ta hand çykel användas om det är för!angt att promenera, 2. Res kollektiv'c J, Smnåk med någon i bit där så är fi1öjligt. SalTiåkning kan Dckså inbegripa kollegor grann(ommunerna, 4. \i d enskild tjänsteresa använd tjänstebil -r'örsi:r ha.nd ), Eg'on bi! används endasi i undantagsfa i'!eojmin,c! ÐV fj;idmeck~j Tiänsiercsor som er!òrc!rcl ' bokn;n.r (Il' bi!i Il'!í' s/m 0,'11 nö livt /-lunetl1s sä au hi/ietleí'l?a kan histcï!!(f.) Z so ffod hd at! den resand:: kun koiili1u i ÚiniutC/í1de (fl' a/auf!/lc! "abc/uer e!lir lä,r;- C"/JI,.:i;',:"!ìili'.-'.I'I.'O" Ei)!-,II't.\'rl" 1'1"'1 i--e l",l., _...1. H....~/....J..,i.. ",i '''C(_,' 111-"'(1' ".,~.~...t,~,,. l'i"fiï:'eto'y oli' ;'r),'~1,_ii. ~-I)-"'1"'1r1'1P"l'l,r' II_",.,,r-~f (11'1'11'll1-'.J/'1 i,i _ L "..L,. 1/:.1-- _" d~ -s,t ;?Öi!izh.ilen till samôkni:'1'! (Jr an mh?_':ko ku..'f10d:t och ulsläod.,')cii f Ìd n,i! (fl' luzi lju riä.'7.:;!cn:.-,'c! S,hf Di'.-,-!lO_';''- hi:~':'. ií.1í,'itj,i (i;i,itn (ll.'h :;,:'!,(eï!l'f l'(jì'(! (n'.- r) -o;7d:'. L';7.::';- ;-(j;'iì?u!u Oj;!.';tändi: h t~'ï,).'\.o ho!:::!i :1' ì.:~~'! c:?,!,-/i.-r: um'ändc'-,. E.: /;c!nfi:: j. sr';!.'ldciïd E'i,,;';~'l" n:lïn /7':,';li/, ',:,r)lm::::;ìl sko ef!:?,;'.~~'(ïh'::.: i.' i'ír~' Of; í:' :,~::l,"c:;o;' jí! och kci: (Iii SQiì!;;I(I. i-i I i" '.' /:r::(/;:~ hi il j '-j-l~i;".- ~:,.1..,1 Î j)"": i'." i:; i "j'. (-(,""'1 fu! í,- )-.1,_'.';1_. I~ ". _._- _._,--,-.-~ _.,----_."--'---,--.. -,..

11 A/ko/3s fi.) i,~7,~_'ö.'j el,lo;;"!:e.. j,:;c: st! n~'c! iò ' lo;.'!ì,:7.-2,: If'.~-, 11.','., "f'l: :;fe: ",-1!:'I-/.-i,;.,I/.~'..~.. ~,~ "~'ì"""- '..,,-_,.1 --~.., '.---~ '-... C:i':-, '7! (13L0UU LJSu ii i,d Den S8K:;j iî~(-:;/jd-3.:;; 7/; ().. FÖi'.','ro.!ic"i!rH:í?!!t;'uS!;-Jr;?,'l och j'.';ílexr(i.:;/ sk:! /I.:?;!:!.': i i':.:;'i~ riif och hto,'hi')-!(ic/'j.lic i D(:','SO.;?- biìff,.j Bäll Js'kuddo!' 1I1l bcçn l!nd ï J 35 Cin 1i!!hcmdClhci!!s (Ii' Fe.~:!)2k! 1':? )~jll'cilrnfi?r.. ') Pei'sonbilC!t sko I Öl'ri:zf ho hö.fis/a möj!izo s!~:ei'h21.sk!í!.si/1r;ei'j?i.jjil;ölol'don ska tcmku)' i?1f!d rekoíïlí1l!:nderal mi/iöbränsle. ) FÖr liänstecl'kd e:äller att den är u/rustad e;?!ir!.'.ö!/cltlde la,'!sli( niny. och även röj" mör- /ce;' -ned reflexer och ll'sen saint dubbdäck vintcïtid. C\'kelhili/ n skol/ tillhandahållas. J BilbÖle ska även ani'änl-as vid korta resor. 1li!iö I föi'sto hcmd ska bio'!osbil c!ivändc!s. Vä!i foiï.jon cnhrzt TrafUl-i'ei'læt miliöbilsdefinuion och fdr Öi'li.'!(! fordon som inte täck~' in i Tra ikl'erlu..'t5' difìni!ion rälis hözs!(i miliök/clss. r,onlers(j$,er och e'liinemancj som C/er upphov mi tren-3,ootler FÖr konfèrenser och evenen1an~ där Kairineholms kommun är arranzör eller niedclrrclnfzör ska Katrineholms kommun plcmera och arbe/a föl' a/i kvalitelssäkra transporler t ex rzenom (II/minimera delta'.anias sammantazna resande. Delwrzarnlf siw kunna la slrz lillmölel på ett trafiksäkerl, rniliövänlii!1 och kostnadleffektivi sdll, Uppträolal1dii j tniifikiil1 Vid kon1n1unala tjänsteresor eller godstïansport~r föt\ ~nta3 tò:jande uppträdande í trafiken. I tjänst~äi"endç, där cy'/(.el anvandso.")kn.:tlitid c/(';lhjäjm Jn;,-,~Üidas., 'e/id a.n\-ändande a'v bil i tjänst~n ska en"rri~uk'" ~(Öï3-ti~ J Ekí'lD8..3. j,': pá 3;,1 hög växel som möjiigt. inom f!öllunrje hasíi: h::í.\'b;!r ïtïn.'\nîi1r.. ~'9.1:iDne::",::.,:h h.13tig:i í;ibrom3n;ngar l" 'i.3. (Jr L.ugnt têmpo 'Jtan kraftfulla. icce!,~~ \Ic':'::~:~er':'n Ùi;: nl~ D.n-,~::cL:is ~:í':d::- :c.)r,:,,),' ".~; i ".:y "",'-"-n ; :~-:'-~ :1;:. a.~ Jr J:~:: ",''' ~"-.)r::~3t~':,~.~el=ton.)l~-',-_;i::ir.'~~e' nl-c'.3 : "".~.;.:l ).;' :;..1. ~~3. ; '. j:",.3 ': 3.,-. -~i;-:d.:t.~ ~I _. -~:Ö(~_":;:S.-::)~'::...lJ_'/)/ìch! h:\u /:u f,.-lt;,_ju..') o;n (Dï: (et /7;":','/ì1';'0! i, /:: 1'/!~':,:i? "C' ei:/. 30d.s i:r~ nlì polt--~l -, - ":- ~ - - _._.. - ) :' ~ ~_,"-J"" :s- _,e._~ ~,, - -, ~---._--~ _.

12 o;,' kn;n;~'iu.~!~';-,;;-,policr ;?5... ïe.)'(j," (),~'h ;'Ut?,,;:pO,"/t-'," o;.h el':...', Ù7i:,'i),:': d,';oiil - ;,edì'(!ïko ti!! (fi n"ä l::r 'ïcs'oi'!?(f ::Je ' j en!i;:h..?t ;?Cc. l)ol '~'l,:r.: '7.?nii:n;e,:'. UQ,;:;IJJ njn_c Slfì'3! in-:'d i!o.ofoli.;7iij.z.i!n d;' (!if rò Cif u;7d:-;-/cji? l,:;:" /~)::_':l!i! och crfv:'li'j!f,10;7;' í.;'edj(;ï ni!jö i"!â.';- ~- rz (ls-!i e/wno;nisk effìk!ìl'is'crin..' 'n' ko n;nllj!-~'r?,~'- fiä;nï;!;':;,,:or /o.~".'j,:"!räl fól!f'o'!nderoldu SO;71 (!!?ställdc!, U/JDfÖliniiirzcn (ii' ktcji'rital!l' GC!?,';ke ''Z'7l?Oi,'? in.',-aiî!/in,z och S'Cfiìl ìli!?st/j!!niny (l-' S'!O;"!,'!!,'\; li: konli.:!unel1,)' rl!doi'isn!;'l0:~.)'si'.)'/e 'ì?: f:o_jiljj ueï Ú " föi'd::!r.!de e/r'e;" r?i'dined:!/: /wllek:- Ih'(1 fän/;,'edel (tö:!. bliss och 171- ), konliì'lm:!ns e.(.2)l(! bilct - (köj)!o e!!'?i'leasclde) SOil?! korttids!ntdu fá,;dnr? Tjf)Ì-JÎ("!ii?h:z:'f" r!ö,:"s ar koiì?iìwì7';lln;'sen a;-li.i:i2n j sa;,'?/ymd lì~d koii'?;;iunen:;- ä:-:;r,'.'dori.~ï1i,"iz, ~3jlUcih7d D':!IC! do/olil?'.'r"1 äj'.zillizt linder.uei'ioden???? JO! /-30 j!l i 20!5,

13 "'0 \\OtlltlGSFÖRBUNOer ":~,,/y; :r~):, - -..~;, -. SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Samordningsförbundet RAR i Sörmland - styrelseprotokoll samt årsredovisning 2010 Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Styrelseprotokoll samt handlingarna o Arsredovisning 2010 samt missiv o Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2010 o Revisionsbiträdets granskning årsredovisning 2010 o Svar på revisionsberättelse Handlingarna finns även på Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping.. besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hemsida: www_larsomilafld_se Tel: mobil e-post annlårarsormlandse ORG NR \lrarsbs\r.direcledhilderslannl\m1 documemslsamordningsuilbundei rar\brev\löljebrev-medlemsutskick-prolokoll ink) or-2010_ docx,utsmili.datum: :17 SID 1 (1)

14 .i-o\,1)~~~r.!ji'ö,~~,:~ ~.-' "~rp~~~1'".,ö:i'.!l,_~i'm ),-,., j \ ~ '.:,,'le)" PROTOKOLl föi't. vid sammanträde med förbundsstyrelsim HAR i SÖrmlimrl i-\"1tur'1!-"';,':n::, \ian.i~,qride -,\J 1 lljl, ),1 1,1 q-~ Soori konto(et! rf:j$ ~ Alf SvenssorL orcjf, Mìkae! Edlund. 2 e i/ N(lt. Anna~Lena Karlsson. BírgiUa WerinèrtJI:~rg, kl(jrk! (ilmne Jerneborg, ~(atarina Enqvíst Bolin,,JBn-Enl.' L;:i-ssoo, Cathsrlna Fredriksson. Kristina Jonss~:;n t)r-ten Eriksson 8árnt O!r-: VViktorscl". förbun1sr,f':~,1 b n_3rvar::1niìe S8krstprare ',déle Bergentof! 1e v orclf Mats,Jo!ialissiW. Lotta Back, Magnus L~ngbefg, Knstina Rf-.;ngfsf;(')!' Cajsa \JV dqvist, Lisbet1i ßl8vìg,.Jan -()!of 8!ornst~~i Pär Holmström. (jömn SVård. I(HrH::fik i'\:_~t,l'4'v"" (3Öran Ehrenhom R ; ;:lt1nr\ Ren!: :t:.~~ s-;~tr'~ Bi~:)rn Ardersscn f\!jn itmdcl'flst GeorçJ 'lanimertjärn, Trosas socialchef och representant \ HAH_:s høred., ninrlsqrupp h~hsade oss välkomna till Trosa. Georg gav en kod iiiformati(\n ()f'lì bland annat G0Giaikontorets organisation (ich ved~~:-t""'h(..t S,lP'tf C ê~~ ('i' i:);7.~krhjn n9 på 1111r 1'1'0:51:1 r-1rbetm nierl "'(~;(~A(C' 1 Mötets öppnande OrdfÖrande,AJf EVi.:;nsson rìf'3!sade Rlkf välkonl'lt:"d"' f :lrl:1anjd2 daqen::', IlÖte hppnat 2 Dagordningeri godkännande Dagordningen gddkändes 3 Àrsredovisning 2010 inklusive revisionsrapport och granskníngsrapport samt svar på revisiol1srappo,t :-'8mOr('j!1ln(~srörbundet ska enligt förbundsordninqen arli98n s3rnmanslall;'.i an redovisning av árets verksamhet Arsredo~ :~,;ninç1er~ '~kn f;~lst~ti;'!j:;l':; "~:\,,-:~t~jre!søn (ich GÄndAs till medlellnìarn~~ l\rsrt'y'hwisninq RAR mefî boksiut ;/fj'~ O prf-:sentf'radp.~~ ::~~::'J1~7()reni,~ 113ï yttrat sig övef ;.:r.redovisning 20i O Re-\li'~I~rer!"'1 '~~; i- 'hr!': '( k.omm!t rned Virrande öl/et RAP:~ clelàr3rappon :201 G En~-:H 8: YounÇJ har på uppdrag av revisionen t ~!\!=~ :yan!-~ ' :if,:lr~,;rr."" t~\i;'--: :w':gpn ~1a it delan;lf,lpporten 8\/~ct~ndp ~)n n '-5e'~;"!u': h:: i;-llf/\9di 1,~nih0.3ns~f~l!t!?ta!"" ':'".-, ~,,' '::"'i;'t'"' 'i; fìi:ti hl! Sl',;"I::!S-S," i"n, J',d-';:-':;f:., :-::is,,' 1)8:;1' :~~de :.1~' ::J::i.~:~-:;!,.; :~: '-r "i_""_ 'ii,-~,. ';:~Y:V,". "" q,""!'::~!:': ""'1 ""-,.,.,~.. :c., '( ~ I.,1' r ~'Ì;'i':;..: ";::1 ': 'h

15 '';O; I._Ú~ID 'Ì" L1Kviditetspian )df hú~' fjii,gsr()rbun(!et hat unôt':i" de ( IEidande are)l.,aft di) -OG jikv ÛHd( ~)Jan~;n för perioden 201 '1.,2015 redovisas de fasta kostnadern~, styrelse' udi,a -isjj, kostnader föl' beslutade insatser/8ktivitetel Sdiiit (1er utrynirne. ~: ~mi finns för ytterhgaïe insatser/a!diviteter i,!\viöitetspian ska fevlclera~ niinst en gal1g arhger: tlfjsll.t förbundsswrelseri besiutade att faststalla iikvjditelsp13i- röi 0f:ii(; den LO! ï ~;:O 'i b 6 Medl"nismötet 2011 med budget 20'12 H.A '~.s iiiedlernsmöte çjenolnfôrs den fredagen den! apnl hi iù.- ).3C;Jd l xtatiolms Slott Hen Inbiudan är utsâncj via till medleniiiarid Sryrels."n föreslog att rollspelet som áskádliggör Tidig rehabilitering i sani. verkan (TRI Sì presenteras pit l1edlenisniötet 6 Ciceron - förändring i lokala projektplaner De iokaia sainverkansgnipperra i Oxelösund, Nyköpmg. Strängnäs sann Eëskilstuna har inkomniil med reviderade projektplaner avseende Ciceron hojektplanerna för OxelÖsund, Nyköping och Strängnäs ar utsända E6 kill,luna plan delades ut pá möt,,!. Planerna har beretts av R,'\Rkanslrel. ',om b.idömer att de uppfyller villkoren för medel Beslut: forbundsstyrelsen beslutade att fastställa äncirin.gafria J db iokala projekipìmiema för Oxelösund, Nyköping, Strängnäs ooh Eskilstuna,)i-dfÖra,iden föreslog styrelsen besluta om an presidiet lortsättningsv" tóststailòr eventuella revìdeliiigar -j de lokala projektplanerna. Detta for att ;;ndvìka dn törorójrung i processen. da presiciiet fier tatare möten ån styre:1 ;j8n 8esiut h-:; L:.mdsstyreisen tiesíutade ah presidiet! T'O tsäüìlirlgen ÙJStst~ilJt:~:,Jventuelía rev l;ennti;:il j de OkHk~ prç;jektplanernd ;~ yrelserf informerades üm (ien planeradh sarnverkdnsdagen den d JUi ii ud \jîi'mjí:: ::(IO'olf. forskare och ',onsult inom rjland aiinclt saniveil'\an, medvei ~'\::, i 1 Representatiuil t;l1 s!uivd:3e tol HA '~-l'\ansiiet ' ar förslag till ~winlordclh'gst(jrbundets i' aj!! n9 avseende alkdholservering i sanibancl med!\oi1ferensmåltider ~änin8t,) ;..orslagel srjrn innel)âr att förbundet inte betalar fór alkotiolhdit ga dryi:ke! i;,j ; nernd 3âmmankmnstBf tillstyrktes av presidiet 20.jl ~O~.~-OH i3esîtfi' FCílb!,jfìdsstyrelsen beslutade att förbun ;Jet inte' t)..~iaíai TOi coi1k:-i(tuf l13ltiqa (Î(yd-(.e: \ id (iterna salìiiankonistel,:.' Q ~,."1 Naiioneila Nätverket för S ~rnoror jnøsiötbund (NNS) '''jn,~; f'~:'(s,dg iiii olnölhj:lncfe (iii,öremn~..)(;(1 L:USdv-Y f: \!!'L; l:; ii.:;:ki::; í\overnber 2009 och har: dagslagm ~)3 l;-l~uielm;jr ::..;tyrci; ",i'::iiloteì:, fl,(j!\,ierenser u..:h arbetsgïupper rinal1sieras genom íjídldq ;TaCl ::.,~)',~-~ ln r_~."':7:w-igdr,,:'+k ;~d!lit d''' j'2 io,;'und ::;on~ ~,li ~nesl akt! Ja Undr~ -,I.;;.._..

16 ,.,",t; ~in ~""i',- (\!1-1i b(:!iovi2t av "t: st.:irk8organ!sa-ïinq0p:i'r' i\!f\í(:~ yr,::! '''io'r~''~' :~~~.:"- ():~i(' - inte rnins! avseende fjnansjennqer"!\ NS stvi-else har utarbetst ett förslag til ~)nib!ldni!19ir;;n )ì~h'j8rl' ii!! ;(ì: C);,-!,:; nernn ;itt 98 san-in-:8n rnød ffk Er! Inedlel-r,savgiP :l"i;l',~\j_~:),;lr:!-j,:~ 7'F-l,-:,-.-~.. je iv"! :1~Sp~*t!ve förbunds àrsbodget föreslâs ~JGks,:~ Fhr~la~~et onl omblidanôe kon!rner att beh31ìchðs pa ;\ll\j~~ :'Js;r;(,tC; '1 :-n 8prii d:~ även NN~~ stvn':~lse ::r)rj" för;~'3f;-?s_:t: K,'l:-', ':","11' ",'-) :""!,,,.-. :er Ì(Of'rHl1er;Jtt U!:SP ; Pri:sldiet har tjcirçjarb i'-,~o 1 CJ ',' i "t\ h~sl! jt,;:1,'~,! "~k'~"i~;"'~p'-'('~:-:" ;,;,\ il a?lse 8tt godkänna förslager -l..jominering UIIIVNS styrelse Pn~sidíet föres!ár styrelsen att nominera Alf Sv2ns-...w~n fi!! Nf\,!:"~ ~;t',!i-:;b::' fu~r.:'s r(~pr(;sentant vid \NS Òrsmöfe '13 ap/ii RAR ska utse representant vid NNS Élrsmóte Presidiet föreslgr styrelsen att utse Alf Svensstin ::"H r':..hi(~~'s:!!~tp(;i P.r\P "'d NNS 8r~,il'iöte 8esli,lt FÖrbundsstyrelsen beslutade att utifran ovanstående besluta,"il,l tillstyrka oiiibildanc!et av NNS från niíverk til förøning godkänna en medlemsavgift motsv~~rande fvr t)rgrn!h~ (1'7 f(-,~ hundets totala årsbudget. " nominera Alf Svensson till NNS styrelse : itse Alf Svensson ~:'tt representer21 R/\P vid NN~ "lr~unöh ~-~ apr!! 9 Lägesrapport, aktiviteter rr~.ls " -jetio rehajjjilonng í shlnverlwn) n.hf; projektledare har sagt upp sig Geli förbeíf~de ~.p' fr,! (;~lqdl F Ör Övrigt foga avvikelser,-1h rapfjorter~ r-p:r ift.mf':tioneli farmhülfjt;1jjf,! /\rbeif:~t rnèd terapîslna har startat_ Samordnare!! kon--irriei ;lh bjuda::. t:ii PAF-zs styrelst-~, Ett inform9;tionsbem'1l8(hsy', n\3'l-p;,_~s do~"! - "i. P','''' i,:igarden l MalnikÖpiflp 10 Rapp()f'ter1!nfo ri;,ot)o.o7isk rap,()()/l Pj\P '; utf,~'lll (v::h hudqet, redo\)is ;cips..j,'j!i(l!wn n;jtver '~.ckolìforens 20''1.t Pcn n,~ltionelirl n~ltvo(ksträffen ~ör ~;;;rnordn nqsfölhijnri CjanornfÖrs f~lr~~ t,j.." C'inq der 1:5~ -14 april_ pjf Svensson /i.nna.-len;3 K~)r!ss('rj (j!?) \ Vjk,t!jf~~/:". l'18rese Ejn18crtmtz samt. \nn Lundqvist avser att delta 'W! ;J(::rsonH(,--1' ann1äkja (ich kornrni2n- ah ges n-~ölliûhf~t ~i~f d~3 ts "'.tneâalsvockar: 201/ NNS pianerar för ï'ledvc.;rkari på Almedalsvec:kan 201 -j Bland i( ngt kor'" 'ner frukost möten på ca en timme rnàndag -- fredag att genomföras, F?/\F' ;jr ~~tt a\/ fem sa-mordningsfórbund son) medverk:8r. Ann::J"Snph:,:) v(!; rê.' ::-,.'i- :,;"y";n-,;~l ::'Ii- t' ç:':-~,,1bjì;tr-'( '" t-t ':-~:"i;!p;-!" ',~' ""i',' ", ~,)P!P,.~_:.-, '-'-"Ji';-,L;.-i':"-, 'C"''1 "',';'" ';;:(~ c;'::,.. -,',' ' ':-,DI:: o:r_.~,.':;r' i_1uj,-.,':

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 112) 2013-12-11 KALLELSE JILL ROOS OIREKT: 0224-74 70 52 LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Gustav Adolfsalen Tid Tisdagen den 17 december 2013, kl 13.30 1 Förbundet

Läs mer

KF KALLELSE 2015-03-31

KF KALLELSE 2015-03-31 KF KALLELSE 2015-03-31 A. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmaktige Annika Jax KUNGORELSE Datum 2015-03-23 Sida 1(1) Kommunfullmaktige kallas harmed till samrnantrade tisdag den 31 mars 2015 klts.30 i S:t Paulusgardcn.

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

85 Handlingar presenteras vid mötet.

85 Handlingar presenteras vid mötet. STORFORS KOMMUN Datum 2014-06-10 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 18 juni 2014, kl 10.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g

~;: ~~u,-n_d,-_= =. ASa~g BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-06-23 1 (14) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 23 juni 2009, k115.15-17.30 Asa Ragnarsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer