t;() Årsredovisning fö. räkenskapsill ct F'lrJcd J)ahlrllU EI~onoll1isl, Förening Ol'g nr Styrelsen avger foljande årsredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t;() Årsredovisning fö. räkenskapsill ct 20 10 F'lrJcd J)ahlrllU EI~onoll1isl, Förening Ol'g nr 769611-3997 Styrelsen avger foljande årsredovisning."

Transkript

1 --~..._.- LANDSTINGET DALARNA INK O,.,? DNR.6..Q/!./.~~(.ciT sl<r... I... KOD.... )(7) F'lrJcd J)ahlrllU EI~onoll1isl, Förening Ol'g nr Årsredovisning fö. räkenskapsill ct Styrelsen avger foljande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansrukning - noter Sida 2 4 S 6 Om inte annat särskill anges, reduvisus alla belopp i krollor. Uppgifier inom parenles avset' förcgucndc år. t;()

2 FurIed Utdarno Ekonomisk Fnrcnin~ ()97 ~ (7) FörvaltningsbcrUttelse Infurmution om vc. I'S:lmhcten l:öl'eningens iindamål och verksamhet enligt sladgamu 2: tl Föreningell hell' till ändamål till främjll medlemnw,.ntl.f ekanmuiska inlressen gcllom till ell turfs/bålled Sk"I'CLV ICings Daliilven från Ors" vi" Si/jlm Ii/I BflrJcinge. Syftet,ir all.fik"}'t' en bållcd som medfiir.tll ru" positivl.l efli4klel'jur liillel. Lilnels alll'ulclioll J'om lllrij'tl,11l J'kalllJka medjler besöklincle lurister. vclrumä,.ket,"/)"/(",,,/.. skall stärka.', tjch jlel' ",.bel.fllil/fallen sk.,,/l skapas. II Styrelsen har under räkenskapsåret han 2 styrelsesamnumträden. MedlC!lnllUlr Föreningens nlcdlcmmar består av LandslingC:l Dalarn~ Region Siljan, Falun llorulnge Regionen AB, Gagnets kommun. In~iöns hatkluhh samt tva privatpersoner, Projekt r:3rl~p Dulnrnu ):(jrcningens huvudsak.liga verksamhet har sedan starten varit all driva projektet '''Farled Ilalama genolnrsrand\!ftls l', Projektet avslulad~s i septemher 2007, Avsikten var i det läget au fortsätta utvecklingen av Farled Dalarna i en fas 2, vilken kostnadsberäknades till 100 miljoner kronor. [)å medel till n,s 2 inte beviljades har styrelsen arbetat med att försöka skapa finansiering aven alternativ fansättning av uppbyggnaden uv Fnrled DalanIa. I det arbetet hm" styrels.:n bland annal konstalcrutllu det krävs ett betydligt bn:dare cngugcnuulg, intc lll;nst från ideella sektorn, för au konuna vidare i mrverkligandet uv visionen. Föreningens verksamhet under har varit vilande med undantag av uthyrning av den mfltbål som föreningen äger. ~f

3 Farled Dah\ram Ekullomi~k Förening 7(;96) ).: (7) 'lerarsjiimfiirelse Föreningens ekonomiska utveckling i samnmndmg. Netloomsällning tkr Resultat efter finansiella poster tkr l3alnnsomslutning tkr Antal anstlll1da Si Soliditet % S ' : 47i I NyckcltaJsdcfinilioncr framgår av not l Förslag till behandling nv förlust Till fureningssulnulluns behandling slår Rnjande Dtedel: Balansenid fbrlust Årclc; vinst kronor Styrclsen föreslår att förlusten disponeras så att i ny räkning överfors kronor Resultat och ställning (e'orcningcns vinst eftt:r llnllnsiella posler uppgår lill kr. Rcsultatet av föreningens verksamhet samt dcn ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång franlgår i övrigt av cftcrfoljnndc rcsultnlliikning:u och balansräkningar l\lcd noter.

4 Farled DuJtlrml Ekonomisk Förening ~ (7) Resultaträkning Rörelsens intälder Nc UoomslUtn i ng Övrigtl inulktcr Sunlnul rörelsens intiilder Rörelsens kostnader Externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Rcsultut från finansiella poster Räntcintllkter Summat resultat flin finansiella poster Resultat efter finunsjelbt poster Not _ Årets vinst _. ~,

5 00103 Farled Dabtn18 Ekunomisk Förening Q97 5(7) Dn lallsrii 1'0 in g Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordrimmr Övriga kortfristiga fordringar Ktlssa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not _ _ Eget I(apital och skulder Eget kapitui Rundet eget kapital Insatskapital Fritt eget kapitaj/ansanllad förlust AnsainIad lbrlust Arets vinst Summa eget kllpital IOS _ (» _...-._ _..._ _ Kortfristigu skulder Övriga kortfristiga skulder U ppjupnn kostnnder och flsrutbelaldn intflktcr Sunlma kortfristigu slc.uldc. Summa eget knpital och skulde II J J.12~?~ ,.... _-----_..,.- Ställda säkc. laeter Ansvnrsfiirbindelser lngu lngn Inga Inga

6 00104 I:arlcll DalarlUl Ekonolnisk Förening (7) Noter Not I Red ovis n Ings- ocb värderingsllrincfpcl F6reningcns ålosredovisning har upplillluts enligt Arsredovisningslogen och Boktbringsnftmndens allmänna råd, Om inte annal anges lir pl'incipcrna oförändrade i jflmtbrelse med tidigare Ar. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som encr individucll)'r6vning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdermitioner Soliditet. Eget kapital och obeskattnde reserver (med avdrag fur uppskjuten skatt) i R>rhållande tilj bnlansomslutningcn. Not 2 Rö relsein tilkter l "örclscintiklcr ingår: Verket för nilringslivsfrågor Medlemsavgifter Övriga intäkter _o.. Summa i,

7 00105 Furled Dulurnu Ekunumisk Förening 7(,96] f 3 C )97 '/(7) Not3 Förändring uv eget kapital I nsutskapital Bnlansenld furlust Summa eget kllpital Ingilende baluns Arets resultat Eget kapital J Arets resultat Eget kul,ital J 2 31 Årets resultat Eget knpitnl 20 I _ _---_.. ---_ _ _ ~~ Resu1tat- och balansrllkningcn kommer alt förelägga~ ursstämman 20 ll-j))-~ 7: fastställelse o mr Oagnef2011-0S--2:}._- ~Ca/. Monica R6nnlund Q ~f)~ Bertil Dunicls.1tJ+, 'fet t. Zi~ Ulrika I.,iljet/erg J Vår revisiunsberättelse hu.olånlnats , Nt~~ ~/~ Nils Johans on Auktoriscru _ rcvis(.lr Rcngl Hansson

8 00106 Revisionsberättelse Till rörening.fistiimmnn i Farled DalarnA Ekonomisk Förenhlg Org nr'1696u-3991 Vi har granskat ärsrcdovisnmgcn ocll bokföringen samt styrelsens förvaltning I Farled Dalarna Ekonomisk Förening för Ar Det är styrelscn som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att Arsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av ilrsredovisningcn. VBrt ansvar är att uttala oss om Irsredovisllingen och mrvaltningen p1\ grundval av var revision. Revisionen har utfört., i enlighet med god revisionsscd i Sverige. Det innebär att vi planemt och genomfört revisionen för att med hög mon Inte absolut säkerhet försäkra 09S om att Arsredovisningen inte innehlillerväsentjiga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan inrormation i räkenskapshandungama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när do upprättat Arsrcdovisningcn samt ntt utvärdera den sam1ade informationen i Arsredovisningen. Som undering för vlrt uttalande om ansvarsfnnet har vi granskat väsentliga beslut. Itgiirder och förhftuanden i föreningen för att kunna bedöma om nagon styrelseledamot är ersiittning.c;skyjdig mot föreningen. Vi har även granskat om nlgon styrelseledamot pli annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, Arsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund för vara uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsrcdovisningslagen och ger en rättvisande bild nv föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed I Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med lirsredovisningens övriga delar. VI tulstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. behandlar förlusten enligt förslaget l förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för rikenskapsaret. Borlänge den 27 maj 2011 ~~~I\Wv-. Nils Johans 'on Auktorisera l'cvisor Ucngl 111InS50n '---_~c:.-

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2007 o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 Vd har ordet Verksamheten Vindkraft EKONOMISK REDOVISNING 6 7 8 10 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor.

lu'/ ::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor. "::ä'-täjffi:':, Styrelsen och Verkstållande Direktören för GodFond i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2009 lnnehåll Förvaltningsberåttelse Resultatråkning Balansråkning Tillåggsupplysningar

Läs mer

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O -1-1 - 21 O -1 2-31 Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer