Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

2

3 Sidan 3 av 180 Ärende 1

4 Sidan 4 av 180

5 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Sammanfattning Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som är både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av patientsäkerhetsberättelsen Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelse upprättats för 2013 inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den kommunala hälsooch sjukvården bedrivs och utgår från Hälso- och sjukvårdsenheten, som är den verksamhet som ansvarar för den hälso- och sjukvården inom särskilda boenden i kommunal regi samt dagverksamheten Solrosen. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur Hälso- och sjukvårdsenhetens personal medverkat i kvalitetsarbetet genom bland annat medverkan i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Under 2013 har man arbetat utifrån de elva punkter som finns angivna i verksamhetsplanen, för att bland annat uppnå brukares delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård. Enheten har utökats med 50 % sjukgymnast och 50 % arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Man har under året fortsatt arbeta utifrån föreliggande samverkansöverenskommelse med läkarorganisationen, som förtydligar arbetsfördelning och ansvar mellan kommunal hälso- och sjukvårdspersonal i förhållande till läkarorganisationen. Under 2013 har enheten arbetat utifrån de värdighetsgarantier som togs fram inom kommunens äldreomsorg Därutöver har majoriteten av Hälso- och sjukvårdsenhetens personal genomgått Socialstyrelsens webutbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund. Riskbedömningarna har utökats med

6 2(2) Sidan 6 av 180 riskbedömning avseende munhälsa och man har övergått till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Under året har enhetens personal övergått till säker inloggning med SITHS-kort även till Palliativa registret. Man har även gått in i ett försök som Inera startat med att prova Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för en säkrare läkemedelshantering. Sjuksköterskorna har under året genomgått Socialstyrelsens webutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre. Under 2013 har enhetens personal anslutits till NPÖ- Nationell Patient Översikt för en ökad patientsäkerhet och för att minska tidskrävande dubbelarbete. Avvikelsehantering, egenkontroll, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering med apotekare samt utbildningar inom vårdhygien, hjälpmedel och kommunens organisationsfilosofi HEP, är exempel på andra områden som belyses inom 2013 års patientsäkerhetsarbete. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret anser att kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården under 2013 har vidareutvecklats och att arbetet för en ökad patientsäkerhet har synliggjorts i patientsäkerhetsberättelsen. Kvalitetsarbete är dock ett arbete som ska vara en ständigt pågående process, för att högsta möjliga patientsäkerhet ska kunna uppnås. Socialkontoret föreslår att socialnämnden godkänner rapporten. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Helena Åhman Avdelningschef utföraravdelningen Bilagor: Patientsäkerhetsberättelse för år 2013

7 Sidan 7 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem Socialkontoret Elisabeth Hedrenius Enhetschef PATIENTSÄKERHETS- BERÄTTELSE för år 2013 Enhet för kommunal hälso- och sjukvård avseende: Norrgårdens äldreboende Allégårdens äldreboende Kungsgårdens äldreboende Kungsängen servicehus Bro servicehus Solrosens dagverksamhet (Hagtorps Äldreboende tom ) 1. Personalen medverkan i kvalitetsarbetet Patientansvarig sjuksköterskor har under 2013 regelbundet deltagit i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har därutöver deltagit vid behov. Kvalitetsgrupperna har sammanträtt en gång i månaden. Vid mötena har de avvikelser som inkommit under månaden tagits upp och beslut fattats om vilka förbättringar som behöver vidtas. Personalen har arbetat med verksamhetsplaner och rutiner på APT möten och på planeringsdagar. 2. Vision, mål och uppdrag För att uppnå målet med brukarens delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård, fortsatte arbetet under 2013 utifrån de elva punkter som finns i verksamhetsplanen. Verksamheten har arbetat utifrån miljömålen i 2013 års verksamhetsplan. Målet har delvis uppnåtts p.g.a. att resorna har minskat med anledning av att personalen i högre grad är fast stationerad på sin respektive arbetsplats. På grund av verksamhetens akuta karaktär har inte målet att använda kommunala färdmedel och tjänstecykel helt kunnat uppnås. 3. Verksamhetsbeskrivning Inom enheten, som leds av en enhetschef, finns nu 5 st patientansvariga sjuksköterskor som arbetar vardagar dagtid. Obekväm tid finns en jourorganisation att tillgå för akuta och i vissa fall planerade åtgärder av hälso - och sjukvårdskaraktär. Därutöver ingår 1,6 årsarbetare sjukgymnast och 1,5 årsarbetare arbetsterapeut. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten arbetar inom hela kommunens äldreomsorg. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker boendeenheterna en gång i veckan. Läkare och kommunal hälso - och sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. 4. Värdegrund Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor lika värde. Enheten under året arbetat med att förtydliga att vården bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Hälso - och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgen, har under 2013 arbetat utifrån de värdighets-garantier som togs fram inom äldreomsorgen under Majoriteten av hälso-och sjukvårdspersonalen har också genomgått den av socialstyrelsen framtagna web utbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund 5. God och säker vårdkvalitet i verksamhet Under året har verksamheten genomfört riskanalyser avseende trycksår, undernäring, munhälsa och fall. Under 2013 övergick man till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Resultatet av riskanalyserna dokumenteras därefter i patientjournalen. Verksamheten har under 2013 registrerat i Palliativa registret. 6. Systematiskt förbättringsarbete SITHS e-tjänstekort används numera av all legitimerad personal, för en säker inloggning med stark autentisering avseende patientuppgifter. Under 2013 har personalen även övergått till säker inloggning med SITHS-kort till Palliativa registret. Hälso - och sjukvårdsenheten deltar i ett försök som Inera startat där man prövar Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för att effektivisera sitt arbete. Sedan tidigare arbetar behöriga sjuksköterskor i Pascal gällande den enskildes läkemedel och i Visma Proceedo för beställningar till akut och buffertförrådet. Under 2013 anslöts enhetens personal till Nationell Patient Översikt, NPÖ, vilket medför en högre grad

8 Sidan 8 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem av patientsäkerhet. I och med detta kan man nu hämta information från andra vårdgivares patientjournaler. Detta ger en ökad vårdkvalitet, bättre samplanering och samordning mellan vårdgivare, samt sparar kostsamt och tidskrävande dubbelarbete. Sjuksköterskorna har även genomgått den av socialstyrelsen framtagna webutbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre för att höja kvaliteten inom området läkemedelsgenomgångar. Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser kontaktar omedelbart tjänstgörande legitimerad ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, eller sjukgymnast och upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade vidtar i samband med avvikelsen nödvändiga åtgärder. PAS sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i ett datoriserat avvikelsesystem. Avvikelsen tas därefter upp i den månatliga kvalitetsgruppen för vidare kvalitetsutveckling, där ansvarig chef ingår. MAS informeras omedelbart om avvikelser av allvarlig karaktär. Under 2013 har hälso- och sjukvårdsenheten hanterat totalt 400 avvikelser ( i dessa ingår Hagtorps verksamhet 1 januari 15 maj 2013 som då övergick till annan entreprenör). Av dessa har 258 st. utgjort fallincidenter, 141 st. varit läkemedelsrelaterade incidenter och 1st hot och våld. Samverkan i syfte att identifiera processer för att förebygga vårdskador har kontinuerligt skett med omsorgspersonal, läkare och anhöriga. Det huvudsakliga arbetet har skett i kvalitetsgrupperna där även risker för vårdskador diskuterats, se ovan. Med anledning av detta har risker för skador fångats upp i ett tidigt skede. Egenkontroll av hälso- och sjukvårdsverksamheten har genomförts av MAS i enkätform som även gjort journalgranskning. Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen vid samtliga äldreboenden har gjorts av apotekare från apoteket i enlighet med SOSFS:2000:1. Symtomskattningar inför läkemedelsgenomgångar görs numera med vedertaget instrument, Phase 20, istället för med tidigare apoteksversion. Samverkan med vårdhygienisk expertis har skett enl. avtal med Vårdhygien SLL. Under året gick ca 30 st omsorgspersonal vid särskilda boenden en hygienutbildning avseende basala hygienrutiner för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Delar av HSE har haft utbildning för övrig personal i hur man arbetar med BPSD-registrering. Handledning i dokumentation har alla inom enheten gått under året. Personal har under året även genomgått utbildningar i Vårdhygien, utbildningar om hjälpmedel, HEP om organisationsfilosofin. 7. Personal Alla medarbetare inom HSE har haft medarbetaroch lönesamtal under året. Enheten har utökats med 50% sjukgymnast och 50% arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Dessa tjänster har varit vakanta sedan år Enheten har under året haft en pensionsavgång och en uppsägning bland sjuksköterskor. 8. Samverkan och samarbete Se punkt 3 och Information I samband med inflyttning till äldreboendet Sjuksköterskan ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården. Informationen ges i samband med att den enskilde flyttar till servicehus/äldreboende eller blir inskriven vid kommunal dagverksamhet. I samband med detta tas även samtycken från den enskilde in avseende informationsöverföring till annan vårdgivare. Vid anhörigträffar Enhetschef och vid behov patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att anhöriga/närstående/god man får löpande information om kommunal hälso- och sjukvård i samband med anhörigträffar. Anhörigträffar har anordnats 2 gång under året. Minnesanteckningar från det har skickats till de anhöriga så att alla får samma info. Information om budget och bokslut som avser kommunal hälso- och sjukvård samt gällande verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar finns tillgänglig för alla, på kommunens hemsida. Enhetschefen informerar medarbetare både skriftligt och muntligt vid introduktion av nyanställda, vid APT, planeringsdagar, medarbetarsamtal och övriga möten. Informationen har handlat om anställning, verksamhet, rutiner, arbetssätt, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete m.m.

9 Sidan 9 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem 10. Uppföljning, utvärdering och utveckling Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljning av den specifika omvårdnaden i den enskildes vårdplan enligt fastställd tid i planen. Vårdplanen har gjorts på varje nyinflyttad person och följs upp var 6:e månad eller vid behov. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten ansvarar för uppföljning av brukares åtgärdsplan inom sitt område enligt fastställd plan. Uppföljning av åtgärder följs upp inom en vecka. Patientansvarig sjuksköterska och vid behov sjukgymnast och arbetsterapeut har deltagit i berörda boendeenheters kvalitetsmöten, avseende kommunal hälso- och sjukvård, en gång/månad. I dessa kvalitetsmöten har avvikelser samt fel och brister följts upp.

10 Sidan 10 av 180

11 Sidan 11 av 180 Ärende 2

12 Sidan 12 av 180

13 Sidan 13 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marita Lindell-Jansson Dnr Socialnämnden Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen - anta överenskommelsen - meddela kommunens ställningstagande till KSL senast 30 april. Sammanfattning Kommunstyrelsen Stockholms län (KSL) beslutade vid sitt sammanträde den 12 december, att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter, mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner. Förslaget till överenskommelse har framtagits med anledning av att kostnadsfördelningen varit ett problem i form av återkommande diskussioner mellan länets kommuner och lanstinget. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från gemensamma presidiegruppen, att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. I samband med arbetet med denna, blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL förelåg gällande kostnadsfördelningen av läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i särskilda boenden (SÄBO). Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan en målbild kan fastställas. Ett förslag till överenskommelse avseende kostnadsfördelning har därför tagits fram av KSL och SLL. Syftet med denna är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman i form av kommun respektive Stockholms läns landsting, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för målgruppen äldre 65 år i SÄBO. Klara och tydliga regler för kostnadsansvar, skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter, med fokus på behandlingen och nyttan och inte på

14 2(3) Sidan 14 av 180 vem som ska betala. I överenskommelsen ges MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) uppdraget att inom kommunen hantera förslag/frågor och avvikelser gällande överenskommelsen. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret ställer sig positiv till överenskommelsen. Kontorets bedömning är att det är positivt att det finns en tydlig beskrivning av kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i SÄBO. Överenskommelsen bedöms inte medföra några ökade kostnader för kommunen utifrån kostnadsfördelningen, utan syftar till att ytterligare tydliggöra kostnadsansvaret mellan parterna. Barnperspektiv Socialkontoret bedömer att beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitet- och verksamhetsstöd Bilagor: Rekommendation , dnr KSL/12/0169: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

15 Sidan 15 av 180 REKOMMENDATION Dnr: KSL/12/0169 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd och motsvarande Socialchef och motsvarande Kommunstyrelser i Stockholms läns kommuner Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner. Ärendebeskrivning KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Målbilden skulle mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Genomförande En arbetsgrupp bildades i september 2012 med representanter från KSL och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. (KSL har haft en parallell arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor ur ett kommunalt perspektiv). Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Direkt Mobil E-post E-post Hemsida Organisationsnummer

16 Sidan 16 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Uppföljning En gemensam rutin för avvikelsehantering/förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS, och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. Dialog och förankring Arbetet har förankrats på två möten med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) under året och på Hälso- och sjukvårdsförvaltning har kostnadsfördelningen godkänts av ansvariga chefer. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla från den 1 juni Svarsperiod KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 30 april 2014 med e- post till Alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM 2 (3)

17 Sidan 17 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla Hjelm- Wahlberg, telefon , e-post Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Madeleine Sjöstrand Förbundsdirektör Bilaga: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner 3 (3)

18 Sidan 18 av 180 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län Bakgrund KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Den ska innehålla förslag till handlingsplan, riktlinjer och avtal. Målbilden ska mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Ansvarsfördelningen mellan SLL och kommunerna styrs av olika lagar, författningar och ingångna avtal. Kommunen ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende för äldre (SÄBO) upp t o m sjuksköterskenivå. SLL ansvarar för all hälso-och sjukvård utförd av läkare i SÄBO och för läkemedelskostnaderna samt läkemedelsnära produkter, som ingår i förmånen. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Syfte Att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter i SÄBO. Målgrupp Målgruppen omfattar de som är över 65 år och bor i någon av Stockholms läns särskilda boende, vilket även omfattar korttidsvård, servicehus och profilboenden. Mål för överenskommelsen Klara och tydliga regler för kostnadsansvar som skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter med fokus på behandlingen och nyttan och inte på vem som ska betala. Överenskommelsen ska tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman kommun respektive Stockholm läns landsting.

19 Sidan 19 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Läkemedel Läkemedelslagen (1992:859) är en av de lagar som reglerar läkemedelsområdet. Vad som skall klassificeras som ett läkemedel bestäms av läkemedelslagen, klassificeringen grundar sig på två faktorer, produktens innehåll och syfte. Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor klassificeras som läkemedel, Eller kan användas på eller tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Läkemedelsnära produkter Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och som behövs för egenkontroll av medicinering samt för stomivård, enligt lag (2003:76) och (2002:160) Stockholms läns landsting respektive kommunernas ansvar Stockholms läns landsting har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden i akut och buffertförråden och Dos-dispenserade läkemedel i särskilt boende. De boende har ingen kostnad för läkemedel från förråden men betalar läkemedelskostnaden upp till högkostnadsskydd för Dos-dispenserade läkemedel I övrigt föreslås kostnadsfördelning enligt nedan: Typ av behandling/produkter Infusions- och injektionsbehandling Infusionspumpar Morfinpumpar läkemedelspumpar Trevägskranar, sprutor, infusionsoch injektionskanyler, propp, injektionsventil Droppställning Infusionsaggregat för blodtransfusion och intravenösa infusioner Porth á Cath + tillbehör MiniSpike, överföringskanyler Kommun/Särskilt boende x SLL x x x x x x 2 (5)

20 Sidan 20 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 PICC-line + tillbehör Spädningsvätska för intravenösa injektioner Enteral nutrition Sondspruta Enterala nutritionskatetrar t.ex. gastroknapp, PEG, Jejuno-katetrar, matningslang Droppställning Sondnäring Sondpump och aggregat Kosttillägg Andningshjälpmedel Inhalalatorer/nebulisatorer och tillbehör Oxygenbehandling och tillbehör Ventilatorer med tillbehör Syrgas, personförskriven Slemsugar Personförskriven sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar Sugkatetrar Enhetsbunden sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar, sugkatetrar Kompressionsbehandling Kompressionspump, inkl stövlar el dyl Behandlande kompressionsmaterial enligt ordination av läkare, specialistmottagning Stödstrumpa utan ordination betalas av den enskilde själv. Apparater för smärtlindring TENS med tillbehör Inkontinenshjälpmedel Inkontinenshjälpmedel Stomimaterial Provtagningsmaterial T ex vaccutainer, blodprovskanyler, butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar, faecesburkar, microkuvetter, teststickor för urinanalys. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 (5)

21 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Stickor till blodsockermätare personligt förskrivna enligt läkarordination Sidan 21 av 180 Remissblanketter Undersöknings- och provtagningsremisser Permanent tracheostoma Kanyler och nässpeculum Kanylband Förband Specialförband och specialkanylband för tracheostomerade Fuktväxlare Talventil Dialysbehandling Utrustning för hemdialys Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial Omläggningsmaterial och Förbrukningsmaterial 1 som ordineras av kommunal dsk/ ssk Av läkare ordinerade specialbehandlingar av icke förmånsgrundande läkemedelsnära produkter. Specialförband, salvor material som ordinerats av specialistsjukvården enligt särskilt beslut Urinkateter ( tappningskatetrar och KAD ) sterilt vatten, klorhexidinlösning Katetriseringsset, uppsamlingspåsar, fixationsanordningar, Nacl x x x x x x x x x x x x 1 Omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial där kommunen/det särskilda boendet har kostnadsansvar. Kommunen står för kostnader för omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial som inte i sig kräver läkarordination och som ingår omvårdnadsuppdraget som t ex: Sterila kompresser,rena kompresser, sterila omläggningsset, sterila handskar, rena handskar, absorbtionsförband, fixationsförband (sterilt) till PVK, fixeringsnät (tex tubnät) eller lindor till PVK, kanylförband, sterilt häftande sårfilm till venport, hudvänlig häfta, plåster, tape, gasbindor,kompressionslindor, tubgas, polstervadd odyl, steristrip, fixeringstejp Spritsuddar, zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva odyl som sjuksköterska ordinerat för behandling, träspatlar, bomullspinnar, tvål, tvättlappar, pincetter, sax, peang, suturkniv. Munvårdsmaterial för vård i livets slutskede/akut sjukdom. Riskavfallsburkar. 4 (5)

22 Sidan 22 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Blodtrycksmanchett, stetoskop mm x En gemensam rutin för avvikelsehantering/ förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. 5 (5)

23 Sidan 23 av 180 Ärende 3

24 Sidan 24 av 180

25 Sidan 25 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Avtalsuppföljning Hagtorps äldreboende Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning avseende efterlevnad av gällande entreprenadavtal för Hagtorps äldreboende. Sedan drivs verksamheten av Frösunda Omsorg AB. Sammanfattning Med hänvisning till gällande avtal har avtalsuppföljning genomförts på Hagtorps äldreboende februari 2014 av socialkontoret i Upplands-Bro kommun. Boendet drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan Vid avtalsuppföljningen konstaterar socialkontoret att det finns påtagliga brister i verksamheten. Brister har identifierats och sammanfattningsvis finns brister avseende mat, aktiviteter, kvalitet, bemanning och insyn. Socialkontoret ser mycket allvarligt på bristerna i och har muntligen och skriftligen uppmanat Frösunda Omsorg AB att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna skyndsamt. Den 24 mars kommer socialkontoet att genomföra en förnyad uppföljning på Hagtorps äldreboende för att kontrollera att identifierade brister åtgärdats. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet Inom Upplands-Bro kommun är Socialnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro beslutade 2011 att driften av Hagtorps äldreboende skulle upphandlas. Skäl till upphandlingen var att öka mångfalden bland utförare i kommunen samt att uppnå ökad kvalitet och effektivitet. Socialnämnden beslöt att tilldela uppdraget till Frösunda LSS AB, numera Frösunda Omsorg AB. Enligt förfrågningsunderlaget ska parterna fortlöpande samverka genom kontinuerligt uppföljningsarbete. Vägledande för detta arbete är att en god måluppfyllelse i verksamheten är ett gemensamt intresse för både Frösunda och kommunen. Detta medför att samsyn i mål, medel och åtaganden är av största vikt.

26 2(3) Sidan 26 av 180 Parterna ska ta tillvara de möjligheter till utbyte av kunskaper, erfarenheter och information som kontraktsförhållandet erbjuder i syfte att uppnå bästa tänkbara verksamhet och utveckling av densamma. Samråd Samrådsmöten ska hållas regelbundet enligt fastställd dagordning och behandla för parterna gemensamma frågor samt uppföljningsfrågor beträffande entreprenadens vård- och omsorgskvalitet. Sedan starten har Frösunda Omsorg AB och socialkontoret haft åtta samrådsmöten enligt en fastställd dagordning och stort fokus har legat på uppfyllelsen av de mervärden som bidrog till att Frösunda Omsorg AB vann entreprenadupphandlingen. Samarbetet har varit gott med en god dialog där kommunen har visat förståelse för att förändringar tar tid. Vid samråden har socialkontoret efterfrågat aktuellt bemanningsschema för att få det säkerställt att bemanningen överensstämmer med inlämnat anbud. Kommunen har fått till svar att nytt schema är på gång och att täthetsschemat som lämnades vid verksamhetsövergången gäller. Ett flertal avvikelser har inkommit till kommunen sedan start rörande bland annat bemanning, kost, brist på material, delaktighet, brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa brister har kommunicerats till ansvarig verksamhetschef på Hagtorp som inkommit till socialkontoret med svar på vilka förbättringar man ska genomföra och vilka som har genomförts. Åtgärderna har sedan följts upp på nästkommande samrådsmöte. Ansvariga vid Frösunda Omsorg AB har förmedlat att förbättrande åtgärder vidtas kontinuerligt med fokus på avtalsefterlevnad. Samrådsorganet har konstaterat att vissa mervärden ännu inte uppfyllts, trots påstötningar från kommunens sida. Avtalsuppföljning I enlighet med förfrågningsunderlaget och gällande avtal ska kommunen genomföra årliga avtalsuppföljningar samt genoföra tillsyn av den hälso- och sjukvård som bedrivs av utföraren för att säkerställa att verksamheten bedriver en trygg och säker vård. Avtalsuppföljning genomfördes februari Socialkontoret informerade utförren i förväg vilka områden som skulle ingå i uppföljningen, med hjälp av en i förväg utskickad enkät från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avtalsuppföljningen genomfördes i form av platsbesök, genom intervju med verksamhetschef och omvårdnadspersonal, genom observation samt dokumentations- och aktgranskning. Uppföljningen har gjorts med stöd av uppföljningsmall från Sveriges kommuner och landsting (SKL) utifrån gällande avtal. Värdering av skallkrav har gjorts i en skala 1-3: 1 = liten vikt 2 = medelstor vikt

Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län

Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län Bakgrund KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-08-26 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas

Läs mer

Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan

Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan REKOMMENDATION 2013-12-12 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd och motsvarande Socialchef och motsvarande Kommunstyrelser i Stockholms läns kommuner Överenskommelse om kostnadsfördelning av

Läs mer

Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i Stockholms län i särskilt boende för äldre samt korttidsplats juni 2014

Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i Stockholms län i särskilt boende för äldre samt korttidsplats juni 2014 Bilaga 1 Sid 1 (3) Kostnadsansvar för Stockholms läns landsting, SLL, respektive kommun i Stockholms län för äldre samt korttidsplats juni 2014 Infusions- och injektionsbehandling Infusionspump Insulinpump

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Nyköping 2015-02-17 Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad och uppdrag från

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1(5) Kaija Partanen Diarienummer 2012/SN 0078 014 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS)

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2014:64 RV (Dnr 325-1884/2013) Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner Rekommendation

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Förändringar av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott

Uppföljning. Gästhemmet Edsby slott Uppföljning Gästhemmet Edsby slott Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Riggargatan Verksamhetsår: 2011 Förenade Care AB driver sedan 2010 Riggargatans äldreboende på entreprenad av uppdrag från Nyköpings kommun. Förenade

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-11 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Servicehus: Edö servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Servicehus: Edö servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Entreprenör/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Anna Prenke Adress: Nordmarksvägen 82-84, 123 72 Farsta Telefon: 08-50847095 Verksamhetens

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Attendo Ängsö. År Patientsäkerhetsberättelse Kristin Fjällström. Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Attendo Ängsö. År Patientsäkerhetsberättelse Kristin Fjällström. Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Attendo Ängsö Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 20160209 Kristin Fjällström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer