Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

2

3 Sidan 3 av 180 Ärende 1

4 Sidan 4 av 180

5 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Sammanfattning Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som är både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av patientsäkerhetsberättelsen Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelse upprättats för 2013 inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den kommunala hälsooch sjukvården bedrivs och utgår från Hälso- och sjukvårdsenheten, som är den verksamhet som ansvarar för den hälso- och sjukvården inom särskilda boenden i kommunal regi samt dagverksamheten Solrosen. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur Hälso- och sjukvårdsenhetens personal medverkat i kvalitetsarbetet genom bland annat medverkan i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Under 2013 har man arbetat utifrån de elva punkter som finns angivna i verksamhetsplanen, för att bland annat uppnå brukares delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård. Enheten har utökats med 50 % sjukgymnast och 50 % arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Man har under året fortsatt arbeta utifrån föreliggande samverkansöverenskommelse med läkarorganisationen, som förtydligar arbetsfördelning och ansvar mellan kommunal hälso- och sjukvårdspersonal i förhållande till läkarorganisationen. Under 2013 har enheten arbetat utifrån de värdighetsgarantier som togs fram inom kommunens äldreomsorg Därutöver har majoriteten av Hälso- och sjukvårdsenhetens personal genomgått Socialstyrelsens webutbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund. Riskbedömningarna har utökats med

6 2(2) Sidan 6 av 180 riskbedömning avseende munhälsa och man har övergått till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Under året har enhetens personal övergått till säker inloggning med SITHS-kort även till Palliativa registret. Man har även gått in i ett försök som Inera startat med att prova Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för en säkrare läkemedelshantering. Sjuksköterskorna har under året genomgått Socialstyrelsens webutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre. Under 2013 har enhetens personal anslutits till NPÖ- Nationell Patient Översikt för en ökad patientsäkerhet och för att minska tidskrävande dubbelarbete. Avvikelsehantering, egenkontroll, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering med apotekare samt utbildningar inom vårdhygien, hjälpmedel och kommunens organisationsfilosofi HEP, är exempel på andra områden som belyses inom 2013 års patientsäkerhetsarbete. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret anser att kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården under 2013 har vidareutvecklats och att arbetet för en ökad patientsäkerhet har synliggjorts i patientsäkerhetsberättelsen. Kvalitetsarbete är dock ett arbete som ska vara en ständigt pågående process, för att högsta möjliga patientsäkerhet ska kunna uppnås. Socialkontoret föreslår att socialnämnden godkänner rapporten. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Helena Åhman Avdelningschef utföraravdelningen Bilagor: Patientsäkerhetsberättelse för år 2013

7 Sidan 7 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem Socialkontoret Elisabeth Hedrenius Enhetschef PATIENTSÄKERHETS- BERÄTTELSE för år 2013 Enhet för kommunal hälso- och sjukvård avseende: Norrgårdens äldreboende Allégårdens äldreboende Kungsgårdens äldreboende Kungsängen servicehus Bro servicehus Solrosens dagverksamhet (Hagtorps Äldreboende tom ) 1. Personalen medverkan i kvalitetsarbetet Patientansvarig sjuksköterskor har under 2013 regelbundet deltagit i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har därutöver deltagit vid behov. Kvalitetsgrupperna har sammanträtt en gång i månaden. Vid mötena har de avvikelser som inkommit under månaden tagits upp och beslut fattats om vilka förbättringar som behöver vidtas. Personalen har arbetat med verksamhetsplaner och rutiner på APT möten och på planeringsdagar. 2. Vision, mål och uppdrag För att uppnå målet med brukarens delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård, fortsatte arbetet under 2013 utifrån de elva punkter som finns i verksamhetsplanen. Verksamheten har arbetat utifrån miljömålen i 2013 års verksamhetsplan. Målet har delvis uppnåtts p.g.a. att resorna har minskat med anledning av att personalen i högre grad är fast stationerad på sin respektive arbetsplats. På grund av verksamhetens akuta karaktär har inte målet att använda kommunala färdmedel och tjänstecykel helt kunnat uppnås. 3. Verksamhetsbeskrivning Inom enheten, som leds av en enhetschef, finns nu 5 st patientansvariga sjuksköterskor som arbetar vardagar dagtid. Obekväm tid finns en jourorganisation att tillgå för akuta och i vissa fall planerade åtgärder av hälso - och sjukvårdskaraktär. Därutöver ingår 1,6 årsarbetare sjukgymnast och 1,5 årsarbetare arbetsterapeut. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten arbetar inom hela kommunens äldreomsorg. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker boendeenheterna en gång i veckan. Läkare och kommunal hälso - och sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. 4. Värdegrund Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor lika värde. Enheten under året arbetat med att förtydliga att vården bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Hälso - och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgen, har under 2013 arbetat utifrån de värdighets-garantier som togs fram inom äldreomsorgen under Majoriteten av hälso-och sjukvårdspersonalen har också genomgått den av socialstyrelsen framtagna web utbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund 5. God och säker vårdkvalitet i verksamhet Under året har verksamheten genomfört riskanalyser avseende trycksår, undernäring, munhälsa och fall. Under 2013 övergick man till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Resultatet av riskanalyserna dokumenteras därefter i patientjournalen. Verksamheten har under 2013 registrerat i Palliativa registret. 6. Systematiskt förbättringsarbete SITHS e-tjänstekort används numera av all legitimerad personal, för en säker inloggning med stark autentisering avseende patientuppgifter. Under 2013 har personalen även övergått till säker inloggning med SITHS-kort till Palliativa registret. Hälso - och sjukvårdsenheten deltar i ett försök som Inera startat där man prövar Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för att effektivisera sitt arbete. Sedan tidigare arbetar behöriga sjuksköterskor i Pascal gällande den enskildes läkemedel och i Visma Proceedo för beställningar till akut och buffertförrådet. Under 2013 anslöts enhetens personal till Nationell Patient Översikt, NPÖ, vilket medför en högre grad

8 Sidan 8 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem av patientsäkerhet. I och med detta kan man nu hämta information från andra vårdgivares patientjournaler. Detta ger en ökad vårdkvalitet, bättre samplanering och samordning mellan vårdgivare, samt sparar kostsamt och tidskrävande dubbelarbete. Sjuksköterskorna har även genomgått den av socialstyrelsen framtagna webutbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre för att höja kvaliteten inom området läkemedelsgenomgångar. Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser kontaktar omedelbart tjänstgörande legitimerad ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, eller sjukgymnast och upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade vidtar i samband med avvikelsen nödvändiga åtgärder. PAS sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i ett datoriserat avvikelsesystem. Avvikelsen tas därefter upp i den månatliga kvalitetsgruppen för vidare kvalitetsutveckling, där ansvarig chef ingår. MAS informeras omedelbart om avvikelser av allvarlig karaktär. Under 2013 har hälso- och sjukvårdsenheten hanterat totalt 400 avvikelser ( i dessa ingår Hagtorps verksamhet 1 januari 15 maj 2013 som då övergick till annan entreprenör). Av dessa har 258 st. utgjort fallincidenter, 141 st. varit läkemedelsrelaterade incidenter och 1st hot och våld. Samverkan i syfte att identifiera processer för att förebygga vårdskador har kontinuerligt skett med omsorgspersonal, läkare och anhöriga. Det huvudsakliga arbetet har skett i kvalitetsgrupperna där även risker för vårdskador diskuterats, se ovan. Med anledning av detta har risker för skador fångats upp i ett tidigt skede. Egenkontroll av hälso- och sjukvårdsverksamheten har genomförts av MAS i enkätform som även gjort journalgranskning. Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen vid samtliga äldreboenden har gjorts av apotekare från apoteket i enlighet med SOSFS:2000:1. Symtomskattningar inför läkemedelsgenomgångar görs numera med vedertaget instrument, Phase 20, istället för med tidigare apoteksversion. Samverkan med vårdhygienisk expertis har skett enl. avtal med Vårdhygien SLL. Under året gick ca 30 st omsorgspersonal vid särskilda boenden en hygienutbildning avseende basala hygienrutiner för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Delar av HSE har haft utbildning för övrig personal i hur man arbetar med BPSD-registrering. Handledning i dokumentation har alla inom enheten gått under året. Personal har under året även genomgått utbildningar i Vårdhygien, utbildningar om hjälpmedel, HEP om organisationsfilosofin. 7. Personal Alla medarbetare inom HSE har haft medarbetaroch lönesamtal under året. Enheten har utökats med 50% sjukgymnast och 50% arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Dessa tjänster har varit vakanta sedan år Enheten har under året haft en pensionsavgång och en uppsägning bland sjuksköterskor. 8. Samverkan och samarbete Se punkt 3 och Information I samband med inflyttning till äldreboendet Sjuksköterskan ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården. Informationen ges i samband med att den enskilde flyttar till servicehus/äldreboende eller blir inskriven vid kommunal dagverksamhet. I samband med detta tas även samtycken från den enskilde in avseende informationsöverföring till annan vårdgivare. Vid anhörigträffar Enhetschef och vid behov patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att anhöriga/närstående/god man får löpande information om kommunal hälso- och sjukvård i samband med anhörigträffar. Anhörigträffar har anordnats 2 gång under året. Minnesanteckningar från det har skickats till de anhöriga så att alla får samma info. Information om budget och bokslut som avser kommunal hälso- och sjukvård samt gällande verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar finns tillgänglig för alla, på kommunens hemsida. Enhetschefen informerar medarbetare både skriftligt och muntligt vid introduktion av nyanställda, vid APT, planeringsdagar, medarbetarsamtal och övriga möten. Informationen har handlat om anställning, verksamhet, rutiner, arbetssätt, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete m.m.

9 Sidan 9 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem 10. Uppföljning, utvärdering och utveckling Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljning av den specifika omvårdnaden i den enskildes vårdplan enligt fastställd tid i planen. Vårdplanen har gjorts på varje nyinflyttad person och följs upp var 6:e månad eller vid behov. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten ansvarar för uppföljning av brukares åtgärdsplan inom sitt område enligt fastställd plan. Uppföljning av åtgärder följs upp inom en vecka. Patientansvarig sjuksköterska och vid behov sjukgymnast och arbetsterapeut har deltagit i berörda boendeenheters kvalitetsmöten, avseende kommunal hälso- och sjukvård, en gång/månad. I dessa kvalitetsmöten har avvikelser samt fel och brister följts upp.

10 Sidan 10 av 180

11 Sidan 11 av 180 Ärende 2

12 Sidan 12 av 180

13 Sidan 13 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marita Lindell-Jansson Dnr Socialnämnden Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen - anta överenskommelsen - meddela kommunens ställningstagande till KSL senast 30 april. Sammanfattning Kommunstyrelsen Stockholms län (KSL) beslutade vid sitt sammanträde den 12 december, att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter, mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner. Förslaget till överenskommelse har framtagits med anledning av att kostnadsfördelningen varit ett problem i form av återkommande diskussioner mellan länets kommuner och lanstinget. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från gemensamma presidiegruppen, att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. I samband med arbetet med denna, blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL förelåg gällande kostnadsfördelningen av läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i särskilda boenden (SÄBO). Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan en målbild kan fastställas. Ett förslag till överenskommelse avseende kostnadsfördelning har därför tagits fram av KSL och SLL. Syftet med denna är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman i form av kommun respektive Stockholms läns landsting, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för målgruppen äldre 65 år i SÄBO. Klara och tydliga regler för kostnadsansvar, skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter, med fokus på behandlingen och nyttan och inte på

14 2(3) Sidan 14 av 180 vem som ska betala. I överenskommelsen ges MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) uppdraget att inom kommunen hantera förslag/frågor och avvikelser gällande överenskommelsen. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret ställer sig positiv till överenskommelsen. Kontorets bedömning är att det är positivt att det finns en tydlig beskrivning av kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i SÄBO. Överenskommelsen bedöms inte medföra några ökade kostnader för kommunen utifrån kostnadsfördelningen, utan syftar till att ytterligare tydliggöra kostnadsansvaret mellan parterna. Barnperspektiv Socialkontoret bedömer att beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitet- och verksamhetsstöd Bilagor: Rekommendation , dnr KSL/12/0169: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

15 Sidan 15 av 180 REKOMMENDATION Dnr: KSL/12/0169 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd och motsvarande Socialchef och motsvarande Kommunstyrelser i Stockholms läns kommuner Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner. Ärendebeskrivning KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Målbilden skulle mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Genomförande En arbetsgrupp bildades i september 2012 med representanter från KSL och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. (KSL har haft en parallell arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor ur ett kommunalt perspektiv). Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Direkt Mobil E-post E-post Hemsida Organisationsnummer

16 Sidan 16 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Uppföljning En gemensam rutin för avvikelsehantering/förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS, och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. Dialog och förankring Arbetet har förankrats på två möten med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) under året och på Hälso- och sjukvårdsförvaltning har kostnadsfördelningen godkänts av ansvariga chefer. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla från den 1 juni Svarsperiod KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 30 april 2014 med e- post till Alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM 2 (3)

17 Sidan 17 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla Hjelm- Wahlberg, telefon , e-post Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Madeleine Sjöstrand Förbundsdirektör Bilaga: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner 3 (3)

18 Sidan 18 av 180 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län Bakgrund KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Den ska innehålla förslag till handlingsplan, riktlinjer och avtal. Målbilden ska mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Ansvarsfördelningen mellan SLL och kommunerna styrs av olika lagar, författningar och ingångna avtal. Kommunen ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende för äldre (SÄBO) upp t o m sjuksköterskenivå. SLL ansvarar för all hälso-och sjukvård utförd av läkare i SÄBO och för läkemedelskostnaderna samt läkemedelsnära produkter, som ingår i förmånen. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Syfte Att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter i SÄBO. Målgrupp Målgruppen omfattar de som är över 65 år och bor i någon av Stockholms läns särskilda boende, vilket även omfattar korttidsvård, servicehus och profilboenden. Mål för överenskommelsen Klara och tydliga regler för kostnadsansvar som skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter med fokus på behandlingen och nyttan och inte på vem som ska betala. Överenskommelsen ska tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman kommun respektive Stockholm läns landsting.

19 Sidan 19 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Läkemedel Läkemedelslagen (1992:859) är en av de lagar som reglerar läkemedelsområdet. Vad som skall klassificeras som ett läkemedel bestäms av läkemedelslagen, klassificeringen grundar sig på två faktorer, produktens innehåll och syfte. Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor klassificeras som läkemedel, Eller kan användas på eller tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Läkemedelsnära produkter Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och som behövs för egenkontroll av medicinering samt för stomivård, enligt lag (2003:76) och (2002:160) Stockholms läns landsting respektive kommunernas ansvar Stockholms läns landsting har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden i akut och buffertförråden och Dos-dispenserade läkemedel i särskilt boende. De boende har ingen kostnad för läkemedel från förråden men betalar läkemedelskostnaden upp till högkostnadsskydd för Dos-dispenserade läkemedel I övrigt föreslås kostnadsfördelning enligt nedan: Typ av behandling/produkter Infusions- och injektionsbehandling Infusionspumpar Morfinpumpar läkemedelspumpar Trevägskranar, sprutor, infusionsoch injektionskanyler, propp, injektionsventil Droppställning Infusionsaggregat för blodtransfusion och intravenösa infusioner Porth á Cath + tillbehör MiniSpike, överföringskanyler Kommun/Särskilt boende x SLL x x x x x x 2 (5)

20 Sidan 20 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 PICC-line + tillbehör Spädningsvätska för intravenösa injektioner Enteral nutrition Sondspruta Enterala nutritionskatetrar t.ex. gastroknapp, PEG, Jejuno-katetrar, matningslang Droppställning Sondnäring Sondpump och aggregat Kosttillägg Andningshjälpmedel Inhalalatorer/nebulisatorer och tillbehör Oxygenbehandling och tillbehör Ventilatorer med tillbehör Syrgas, personförskriven Slemsugar Personförskriven sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar Sugkatetrar Enhetsbunden sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar, sugkatetrar Kompressionsbehandling Kompressionspump, inkl stövlar el dyl Behandlande kompressionsmaterial enligt ordination av läkare, specialistmottagning Stödstrumpa utan ordination betalas av den enskilde själv. Apparater för smärtlindring TENS med tillbehör Inkontinenshjälpmedel Inkontinenshjälpmedel Stomimaterial Provtagningsmaterial T ex vaccutainer, blodprovskanyler, butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar, faecesburkar, microkuvetter, teststickor för urinanalys. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 (5)

21 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Stickor till blodsockermätare personligt förskrivna enligt läkarordination Sidan 21 av 180 Remissblanketter Undersöknings- och provtagningsremisser Permanent tracheostoma Kanyler och nässpeculum Kanylband Förband Specialförband och specialkanylband för tracheostomerade Fuktväxlare Talventil Dialysbehandling Utrustning för hemdialys Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial Omläggningsmaterial och Förbrukningsmaterial 1 som ordineras av kommunal dsk/ ssk Av läkare ordinerade specialbehandlingar av icke förmånsgrundande läkemedelsnära produkter. Specialförband, salvor material som ordinerats av specialistsjukvården enligt särskilt beslut Urinkateter ( tappningskatetrar och KAD ) sterilt vatten, klorhexidinlösning Katetriseringsset, uppsamlingspåsar, fixationsanordningar, Nacl x x x x x x x x x x x x 1 Omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial där kommunen/det särskilda boendet har kostnadsansvar. Kommunen står för kostnader för omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial som inte i sig kräver läkarordination och som ingår omvårdnadsuppdraget som t ex: Sterila kompresser,rena kompresser, sterila omläggningsset, sterila handskar, rena handskar, absorbtionsförband, fixationsförband (sterilt) till PVK, fixeringsnät (tex tubnät) eller lindor till PVK, kanylförband, sterilt häftande sårfilm till venport, hudvänlig häfta, plåster, tape, gasbindor,kompressionslindor, tubgas, polstervadd odyl, steristrip, fixeringstejp Spritsuddar, zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva odyl som sjuksköterska ordinerat för behandling, träspatlar, bomullspinnar, tvål, tvättlappar, pincetter, sax, peang, suturkniv. Munvårdsmaterial för vård i livets slutskede/akut sjukdom. Riskavfallsburkar. 4 (5)

22 Sidan 22 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Blodtrycksmanchett, stetoskop mm x En gemensam rutin för avvikelsehantering/ förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. 5 (5)

23 Sidan 23 av 180 Ärende 3

24 Sidan 24 av 180

25 Sidan 25 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Avtalsuppföljning Hagtorps äldreboende Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning avseende efterlevnad av gällande entreprenadavtal för Hagtorps äldreboende. Sedan drivs verksamheten av Frösunda Omsorg AB. Sammanfattning Med hänvisning till gällande avtal har avtalsuppföljning genomförts på Hagtorps äldreboende februari 2014 av socialkontoret i Upplands-Bro kommun. Boendet drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan Vid avtalsuppföljningen konstaterar socialkontoret att det finns påtagliga brister i verksamheten. Brister har identifierats och sammanfattningsvis finns brister avseende mat, aktiviteter, kvalitet, bemanning och insyn. Socialkontoret ser mycket allvarligt på bristerna i och har muntligen och skriftligen uppmanat Frösunda Omsorg AB att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna skyndsamt. Den 24 mars kommer socialkontoet att genomföra en förnyad uppföljning på Hagtorps äldreboende för att kontrollera att identifierade brister åtgärdats. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet Inom Upplands-Bro kommun är Socialnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro beslutade 2011 att driften av Hagtorps äldreboende skulle upphandlas. Skäl till upphandlingen var att öka mångfalden bland utförare i kommunen samt att uppnå ökad kvalitet och effektivitet. Socialnämnden beslöt att tilldela uppdraget till Frösunda LSS AB, numera Frösunda Omsorg AB. Enligt förfrågningsunderlaget ska parterna fortlöpande samverka genom kontinuerligt uppföljningsarbete. Vägledande för detta arbete är att en god måluppfyllelse i verksamheten är ett gemensamt intresse för både Frösunda och kommunen. Detta medför att samsyn i mål, medel och åtaganden är av största vikt.

26 2(3) Sidan 26 av 180 Parterna ska ta tillvara de möjligheter till utbyte av kunskaper, erfarenheter och information som kontraktsförhållandet erbjuder i syfte att uppnå bästa tänkbara verksamhet och utveckling av densamma. Samråd Samrådsmöten ska hållas regelbundet enligt fastställd dagordning och behandla för parterna gemensamma frågor samt uppföljningsfrågor beträffande entreprenadens vård- och omsorgskvalitet. Sedan starten har Frösunda Omsorg AB och socialkontoret haft åtta samrådsmöten enligt en fastställd dagordning och stort fokus har legat på uppfyllelsen av de mervärden som bidrog till att Frösunda Omsorg AB vann entreprenadupphandlingen. Samarbetet har varit gott med en god dialog där kommunen har visat förståelse för att förändringar tar tid. Vid samråden har socialkontoret efterfrågat aktuellt bemanningsschema för att få det säkerställt att bemanningen överensstämmer med inlämnat anbud. Kommunen har fått till svar att nytt schema är på gång och att täthetsschemat som lämnades vid verksamhetsövergången gäller. Ett flertal avvikelser har inkommit till kommunen sedan start rörande bland annat bemanning, kost, brist på material, delaktighet, brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa brister har kommunicerats till ansvarig verksamhetschef på Hagtorp som inkommit till socialkontoret med svar på vilka förbättringar man ska genomföra och vilka som har genomförts. Åtgärderna har sedan följts upp på nästkommande samrådsmöte. Ansvariga vid Frösunda Omsorg AB har förmedlat att förbättrande åtgärder vidtas kontinuerligt med fokus på avtalsefterlevnad. Samrådsorganet har konstaterat att vissa mervärden ännu inte uppfyllts, trots påstötningar från kommunens sida. Avtalsuppföljning I enlighet med förfrågningsunderlaget och gällande avtal ska kommunen genomföra årliga avtalsuppföljningar samt genoföra tillsyn av den hälso- och sjukvård som bedrivs av utföraren för att säkerställa att verksamheten bedriver en trygg och säker vård. Avtalsuppföljning genomfördes februari Socialkontoret informerade utförren i förväg vilka områden som skulle ingå i uppföljningen, med hjälp av en i förväg utskickad enkät från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avtalsuppföljningen genomfördes i form av platsbesök, genom intervju med verksamhetschef och omvårdnadspersonal, genom observation samt dokumentations- och aktgranskning. Uppföljningen har gjorts med stöd av uppföljningsmall från Sveriges kommuner och landsting (SKL) utifrån gällande avtal. Värdering av skallkrav har gjorts i en skala 1-3: 1 = liten vikt 2 = medelstor vikt

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer