Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

2

3 Sidan 3 av 180 Ärende 1

4 Sidan 4 av 180

5 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Sammanfattning Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som är både systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av patientsäkerhetsberättelsen Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelse upprättats för 2013 inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den kommunala hälsooch sjukvården bedrivs och utgår från Hälso- och sjukvårdsenheten, som är den verksamhet som ansvarar för den hälso- och sjukvården inom särskilda boenden i kommunal regi samt dagverksamheten Solrosen. I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur Hälso- och sjukvårdsenhetens personal medverkat i kvalitetsarbetet genom bland annat medverkan i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Under 2013 har man arbetat utifrån de elva punkter som finns angivna i verksamhetsplanen, för att bland annat uppnå brukares delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård. Enheten har utökats med 50 % sjukgymnast och 50 % arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Man har under året fortsatt arbeta utifrån föreliggande samverkansöverenskommelse med läkarorganisationen, som förtydligar arbetsfördelning och ansvar mellan kommunal hälso- och sjukvårdspersonal i förhållande till läkarorganisationen. Under 2013 har enheten arbetat utifrån de värdighetsgarantier som togs fram inom kommunens äldreomsorg Därutöver har majoriteten av Hälso- och sjukvårdsenhetens personal genomgått Socialstyrelsens webutbildning Äldreomsorgens nationella värdegrund. Riskbedömningarna har utökats med

6 2(2) Sidan 6 av 180 riskbedömning avseende munhälsa och man har övergått till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Under året har enhetens personal övergått till säker inloggning med SITHS-kort även till Palliativa registret. Man har även gått in i ett försök som Inera startat med att prova Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för en säkrare läkemedelshantering. Sjuksköterskorna har under året genomgått Socialstyrelsens webutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre. Under 2013 har enhetens personal anslutits till NPÖ- Nationell Patient Översikt för en ökad patientsäkerhet och för att minska tidskrävande dubbelarbete. Avvikelsehantering, egenkontroll, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering med apotekare samt utbildningar inom vårdhygien, hjälpmedel och kommunens organisationsfilosofi HEP, är exempel på andra områden som belyses inom 2013 års patientsäkerhetsarbete. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret anser att kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården under 2013 har vidareutvecklats och att arbetet för en ökad patientsäkerhet har synliggjorts i patientsäkerhetsberättelsen. Kvalitetsarbete är dock ett arbete som ska vara en ständigt pågående process, för att högsta möjliga patientsäkerhet ska kunna uppnås. Socialkontoret föreslår att socialnämnden godkänner rapporten. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Helena Åhman Avdelningschef utföraravdelningen Bilagor: Patientsäkerhetsberättelse för år 2013

7 Sidan 7 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem Socialkontoret Elisabeth Hedrenius Enhetschef PATIENTSÄKERHETS- BERÄTTELSE för år 2013 Enhet för kommunal hälso- och sjukvård avseende: Norrgårdens äldreboende Allégårdens äldreboende Kungsgårdens äldreboende Kungsängen servicehus Bro servicehus Solrosens dagverksamhet (Hagtorps Äldreboende tom ) 1. Personalen medverkan i kvalitetsarbetet Patientansvarig sjuksköterskor har under 2013 regelbundet deltagit i respektive äldreboendes kvalitetsgrupper. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har därutöver deltagit vid behov. Kvalitetsgrupperna har sammanträtt en gång i månaden. Vid mötena har de avvikelser som inkommit under månaden tagits upp och beslut fattats om vilka förbättringar som behöver vidtas. Personalen har arbetat med verksamhetsplaner och rutiner på APT möten och på planeringsdagar. 2. Vision, mål och uppdrag För att uppnå målet med brukarens delaktighet och inflytande avseende kommunal hälso- och sjukvård, fortsatte arbetet under 2013 utifrån de elva punkter som finns i verksamhetsplanen. Verksamheten har arbetat utifrån miljömålen i 2013 års verksamhetsplan. Målet har delvis uppnåtts p.g.a. att resorna har minskat med anledning av att personalen i högre grad är fast stationerad på sin respektive arbetsplats. På grund av verksamhetens akuta karaktär har inte målet att använda kommunala färdmedel och tjänstecykel helt kunnat uppnås. 3. Verksamhetsbeskrivning Inom enheten, som leds av en enhetschef, finns nu 5 st patientansvariga sjuksköterskor som arbetar vardagar dagtid. Obekväm tid finns en jourorganisation att tillgå för akuta och i vissa fall planerade åtgärder av hälso - och sjukvårdskaraktär. Därutöver ingår 1,6 årsarbetare sjukgymnast och 1,5 årsarbetare arbetsterapeut. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten arbetar inom hela kommunens äldreomsorg. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker boendeenheterna en gång i veckan. Läkare och kommunal hälso - och sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. 4. Värdegrund Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor lika värde. Enheten under året arbetat med att förtydliga att vården bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Hälso - och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgen, har under 2013 arbetat utifrån de värdighets-garantier som togs fram inom äldreomsorgen under Majoriteten av hälso-och sjukvårdspersonalen har också genomgått den av socialstyrelsen framtagna web utbildningen Äldreomsorgens nationella värdegrund 5. God och säker vårdkvalitet i verksamhet Under året har verksamheten genomfört riskanalyser avseende trycksår, undernäring, munhälsa och fall. Under 2013 övergick man till att registrera dessa i kvalitetsregistret Senior Alert. Resultatet av riskanalyserna dokumenteras därefter i patientjournalen. Verksamheten har under 2013 registrerat i Palliativa registret. 6. Systematiskt förbättringsarbete SITHS e-tjänstekort används numera av all legitimerad personal, för en säker inloggning med stark autentisering avseende patientuppgifter. Under 2013 har personalen även övergått till säker inloggning med SITHS-kort till Palliativa registret. Hälso - och sjukvårdsenheten deltar i ett försök som Inera startat där man prövar Pascal ordinationsverktyg på surfplatta för att effektivisera sitt arbete. Sedan tidigare arbetar behöriga sjuksköterskor i Pascal gällande den enskildes läkemedel och i Visma Proceedo för beställningar till akut och buffertförrådet. Under 2013 anslöts enhetens personal till Nationell Patient Översikt, NPÖ, vilket medför en högre grad

8 Sidan 8 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem av patientsäkerhet. I och med detta kan man nu hämta information från andra vårdgivares patientjournaler. Detta ger en ökad vårdkvalitet, bättre samplanering och samordning mellan vårdgivare, samt sparar kostsamt och tidskrävande dubbelarbete. Sjuksköterskorna har även genomgått den av socialstyrelsen framtagna webutbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre för att höja kvaliteten inom området läkemedelsgenomgångar. Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser kontaktar omedelbart tjänstgörande legitimerad ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, eller sjukgymnast och upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade vidtar i samband med avvikelsen nödvändiga åtgärder. PAS sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i ett datoriserat avvikelsesystem. Avvikelsen tas därefter upp i den månatliga kvalitetsgruppen för vidare kvalitetsutveckling, där ansvarig chef ingår. MAS informeras omedelbart om avvikelser av allvarlig karaktär. Under 2013 har hälso- och sjukvårdsenheten hanterat totalt 400 avvikelser ( i dessa ingår Hagtorps verksamhet 1 januari 15 maj 2013 som då övergick till annan entreprenör). Av dessa har 258 st. utgjort fallincidenter, 141 st. varit läkemedelsrelaterade incidenter och 1st hot och våld. Samverkan i syfte att identifiera processer för att förebygga vårdskador har kontinuerligt skett med omsorgspersonal, läkare och anhöriga. Det huvudsakliga arbetet har skett i kvalitetsgrupperna där även risker för vårdskador diskuterats, se ovan. Med anledning av detta har risker för skador fångats upp i ett tidigt skede. Egenkontroll av hälso- och sjukvårdsverksamheten har genomförts av MAS i enkätform som även gjort journalgranskning. Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen vid samtliga äldreboenden har gjorts av apotekare från apoteket i enlighet med SOSFS:2000:1. Symtomskattningar inför läkemedelsgenomgångar görs numera med vedertaget instrument, Phase 20, istället för med tidigare apoteksversion. Samverkan med vårdhygienisk expertis har skett enl. avtal med Vårdhygien SLL. Under året gick ca 30 st omsorgspersonal vid särskilda boenden en hygienutbildning avseende basala hygienrutiner för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Delar av HSE har haft utbildning för övrig personal i hur man arbetar med BPSD-registrering. Handledning i dokumentation har alla inom enheten gått under året. Personal har under året även genomgått utbildningar i Vårdhygien, utbildningar om hjälpmedel, HEP om organisationsfilosofin. 7. Personal Alla medarbetare inom HSE har haft medarbetaroch lönesamtal under året. Enheten har utökats med 50% sjukgymnast och 50% arbetsterapeut för att bättre kunna tillgodose behovet av rehabiliteringsinsatser. Dessa tjänster har varit vakanta sedan år Enheten har under året haft en pensionsavgång och en uppsägning bland sjuksköterskor. 8. Samverkan och samarbete Se punkt 3 och Information I samband med inflyttning till äldreboendet Sjuksköterskan ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården. Informationen ges i samband med att den enskilde flyttar till servicehus/äldreboende eller blir inskriven vid kommunal dagverksamhet. I samband med detta tas även samtycken från den enskilde in avseende informationsöverföring till annan vårdgivare. Vid anhörigträffar Enhetschef och vid behov patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att anhöriga/närstående/god man får löpande information om kommunal hälso- och sjukvård i samband med anhörigträffar. Anhörigträffar har anordnats 2 gång under året. Minnesanteckningar från det har skickats till de anhöriga så att alla får samma info. Information om budget och bokslut som avser kommunal hälso- och sjukvård samt gällande verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar finns tillgänglig för alla, på kommunens hemsida. Enhetschefen informerar medarbetare både skriftligt och muntligt vid introduktion av nyanställda, vid APT, planeringsdagar, medarbetarsamtal och övriga möten. Informationen har handlat om anställning, verksamhet, rutiner, arbetssätt, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete m.m.

9 Sidan 9 av 180 Bilaga 4b - Ledningssystem 10. Uppföljning, utvärdering och utveckling Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljning av den specifika omvårdnaden i den enskildes vårdplan enligt fastställd tid i planen. Vårdplanen har gjorts på varje nyinflyttad person och följs upp var 6:e månad eller vid behov. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten ansvarar för uppföljning av brukares åtgärdsplan inom sitt område enligt fastställd plan. Uppföljning av åtgärder följs upp inom en vecka. Patientansvarig sjuksköterska och vid behov sjukgymnast och arbetsterapeut har deltagit i berörda boendeenheters kvalitetsmöten, avseende kommunal hälso- och sjukvård, en gång/månad. I dessa kvalitetsmöten har avvikelser samt fel och brister följts upp.

10 Sidan 10 av 180

11 Sidan 11 av 180 Ärende 2

12 Sidan 12 av 180

13 Sidan 13 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marita Lindell-Jansson Dnr Socialnämnden Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen - anta överenskommelsen - meddela kommunens ställningstagande till KSL senast 30 april. Sammanfattning Kommunstyrelsen Stockholms län (KSL) beslutade vid sitt sammanträde den 12 december, att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter, mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner. Förslaget till överenskommelse har framtagits med anledning av att kostnadsfördelningen varit ett problem i form av återkommande diskussioner mellan länets kommuner och lanstinget. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från gemensamma presidiegruppen, att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. I samband med arbetet med denna, blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL förelåg gällande kostnadsfördelningen av läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i särskilda boenden (SÄBO). Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan en målbild kan fastställas. Ett förslag till överenskommelse avseende kostnadsfördelning har därför tagits fram av KSL och SLL. Syftet med denna är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman i form av kommun respektive Stockholms läns landsting, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för målgruppen äldre 65 år i SÄBO. Klara och tydliga regler för kostnadsansvar, skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter, med fokus på behandlingen och nyttan och inte på

14 2(3) Sidan 14 av 180 vem som ska betala. I överenskommelsen ges MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) uppdraget att inom kommunen hantera förslag/frågor och avvikelser gällande överenskommelsen. Socialkontorets synpunkter Socialkontoret ställer sig positiv till överenskommelsen. Kontorets bedömning är att det är positivt att det finns en tydlig beskrivning av kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter för äldre 65 år i SÄBO. Överenskommelsen bedöms inte medföra några ökade kostnader för kommunen utifrån kostnadsfördelningen, utan syftar till att ytterligare tydliggöra kostnadsansvaret mellan parterna. Barnperspektiv Socialkontoret bedömer att beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitet- och verksamhetsstöd Bilagor: Rekommendation , dnr KSL/12/0169: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen

15 Sidan 15 av 180 REKOMMENDATION Dnr: KSL/12/0169 Gunilla Hjelm-Wahlberg För kännedom: Socialnämnd och motsvarande Socialchef och motsvarande Kommunstyrelser i Stockholms läns kommuner Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2013 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner. Ärendebeskrivning KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag i maj 2012 från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och KSL om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Målbilden skulle mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Genomförande En arbetsgrupp bildades i september 2012 med representanter från KSL och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. (KSL har haft en parallell arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor ur ett kommunalt perspektiv). Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Direkt Mobil E-post E-post Hemsida Organisationsnummer

16 Sidan 16 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Uppföljning En gemensam rutin för avvikelsehantering/förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS, och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. Dialog och förankring Arbetet har förankrats på två möten med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) under året och på Hälso- och sjukvårdsförvaltning har kostnadsfördelningen godkänts av ansvariga chefer. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla från den 1 juni Svarsperiod KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 30 april 2014 med e- post till Alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM 2 (3)

17 Sidan 17 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Frågor och information Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla Hjelm- Wahlberg, telefon , e-post Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Madeleine Sjöstrand Förbundsdirektör Bilaga: Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner 3 (3)

18 Sidan 18 av 180 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län Bakgrund KSL-kansliet och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick ett uppdrag från den gemensamma presidiegruppen att ta fram ett förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om en gemensam målbild för att förbättra den äldres läkemedelsanvändning. Den ska innehålla förslag till handlingsplan, riktlinjer och avtal. Målbilden ska mynna ut i en gemensam samverkansmodell för förbättrad läkemedelsanvändning och optimal läkemedelsförsörjning. Ansvarsfördelningen mellan SLL och kommunerna styrs av olika lagar, författningar och ingångna avtal. Kommunen ansvarar för vård och omsorg i särskilt boende för äldre (SÄBO) upp t o m sjuksköterskenivå. SLL ansvarar för all hälso-och sjukvård utförd av läkare i SÄBO och för läkemedelskostnaderna samt läkemedelsnära produkter, som ingår i förmånen. Arbetet påbörjades i augusti 2012 och beräknas vara klart i början av I samband med arbetet om överenskommelsen blev det tydligt att en problematik i samarbetet mellan kommunerna och SLL var att kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter var en ständigt återkommande diskussion. Det innebar att en överenskommelse om kostnadsfördelning måste föreligga innan målbilden kan läggas fast. Syfte Att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, kommun respektive SLL, gällande läkemedel och läkemedelsnära produkter i SÄBO. Målgrupp Målgruppen omfattar de som är över 65 år och bor i någon av Stockholms läns särskilda boende, vilket även omfattar korttidsvård, servicehus och profilboenden. Mål för överenskommelsen Klara och tydliga regler för kostnadsansvar som skapar förutsättningar för en trygg och säker användning av läkemedelsnära produkter med fokus på behandlingen och nyttan och inte på vem som ska betala. Överenskommelsen ska tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman kommun respektive Stockholm läns landsting.

19 Sidan 19 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Läkemedel Läkemedelslagen (1992:859) är en av de lagar som reglerar läkemedelsområdet. Vad som skall klassificeras som ett läkemedel bestäms av läkemedelslagen, klassificeringen grundar sig på två faktorer, produktens innehåll och syfte. Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor klassificeras som läkemedel, Eller kan användas på eller tillföras människor i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Läkemedelsnära produkter Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och som behövs för egenkontroll av medicinering samt för stomivård, enligt lag (2003:76) och (2002:160) Stockholms läns landsting respektive kommunernas ansvar Stockholms läns landsting har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden i akut och buffertförråden och Dos-dispenserade läkemedel i särskilt boende. De boende har ingen kostnad för läkemedel från förråden men betalar läkemedelskostnaden upp till högkostnadsskydd för Dos-dispenserade läkemedel I övrigt föreslås kostnadsfördelning enligt nedan: Typ av behandling/produkter Infusions- och injektionsbehandling Infusionspumpar Morfinpumpar läkemedelspumpar Trevägskranar, sprutor, infusionsoch injektionskanyler, propp, injektionsventil Droppställning Infusionsaggregat för blodtransfusion och intravenösa infusioner Porth á Cath + tillbehör MiniSpike, överföringskanyler Kommun/Särskilt boende x SLL x x x x x x 2 (5)

20 Sidan 20 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 PICC-line + tillbehör Spädningsvätska för intravenösa injektioner Enteral nutrition Sondspruta Enterala nutritionskatetrar t.ex. gastroknapp, PEG, Jejuno-katetrar, matningslang Droppställning Sondnäring Sondpump och aggregat Kosttillägg Andningshjälpmedel Inhalalatorer/nebulisatorer och tillbehör Oxygenbehandling och tillbehör Ventilatorer med tillbehör Syrgas, personförskriven Slemsugar Personförskriven sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar Sugkatetrar Enhetsbunden sug med tillbehör, laddare, transformator, sugfilter, kopplingsslangar, sugkatetrar Kompressionsbehandling Kompressionspump, inkl stövlar el dyl Behandlande kompressionsmaterial enligt ordination av läkare, specialistmottagning Stödstrumpa utan ordination betalas av den enskilde själv. Apparater för smärtlindring TENS med tillbehör Inkontinenshjälpmedel Inkontinenshjälpmedel Stomimaterial Provtagningsmaterial T ex vaccutainer, blodprovskanyler, butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar, faecesburkar, microkuvetter, teststickor för urinanalys. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 (5)

21 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Stickor till blodsockermätare personligt förskrivna enligt läkarordination Sidan 21 av 180 Remissblanketter Undersöknings- och provtagningsremisser Permanent tracheostoma Kanyler och nässpeculum Kanylband Förband Specialförband och specialkanylband för tracheostomerade Fuktväxlare Talventil Dialysbehandling Utrustning för hemdialys Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial Omläggningsmaterial och Förbrukningsmaterial 1 som ordineras av kommunal dsk/ ssk Av läkare ordinerade specialbehandlingar av icke förmånsgrundande läkemedelsnära produkter. Specialförband, salvor material som ordinerats av specialistsjukvården enligt särskilt beslut Urinkateter ( tappningskatetrar och KAD ) sterilt vatten, klorhexidinlösning Katetriseringsset, uppsamlingspåsar, fixationsanordningar, Nacl x x x x x x x x x x x x 1 Omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial där kommunen/det särskilda boendet har kostnadsansvar. Kommunen står för kostnader för omläggningsmaterial/förbrukningsmaterial som inte i sig kräver läkarordination och som ingår omvårdnadsuppdraget som t ex: Sterila kompresser,rena kompresser, sterila omläggningsset, sterila handskar, rena handskar, absorbtionsförband, fixationsförband (sterilt) till PVK, fixeringsnät (tex tubnät) eller lindor till PVK, kanylförband, sterilt häftande sårfilm till venport, hudvänlig häfta, plåster, tape, gasbindor,kompressionslindor, tubgas, polstervadd odyl, steristrip, fixeringstejp Spritsuddar, zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva odyl som sjuksköterska ordinerat för behandling, träspatlar, bomullspinnar, tvål, tvättlappar, pincetter, sax, peang, suturkniv. Munvårdsmaterial för vård i livets slutskede/akut sjukdom. Riskavfallsburkar. 4 (5)

22 Sidan 22 av 180 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0169 Blodtrycksmanchett, stetoskop mm x En gemensam rutin för avvikelsehantering/ förslag på förändringar av kostnadsfördelningen håller på att arbetas fram. Förslagen/avvikelserna från verksamheterna ska skickas till respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, MAS och namngiven funktion på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens medicinska stab. Uppföljningsmöten kommer att ske var 6:e månad av representanter utsedda av KSL och HSF. Dessa får också uppdraget att ge förslag på eventuella behov av att revidera avtalet. 5 (5)

23 Sidan 23 av 180 Ärende 3

24 Sidan 24 av 180

25 Sidan 25 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning Dnr Socialnämnden Avtalsuppföljning Hagtorps äldreboende Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning avseende efterlevnad av gällande entreprenadavtal för Hagtorps äldreboende. Sedan drivs verksamheten av Frösunda Omsorg AB. Sammanfattning Med hänvisning till gällande avtal har avtalsuppföljning genomförts på Hagtorps äldreboende februari 2014 av socialkontoret i Upplands-Bro kommun. Boendet drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan Vid avtalsuppföljningen konstaterar socialkontoret att det finns påtagliga brister i verksamheten. Brister har identifierats och sammanfattningsvis finns brister avseende mat, aktiviteter, kvalitet, bemanning och insyn. Socialkontoret ser mycket allvarligt på bristerna i och har muntligen och skriftligen uppmanat Frösunda Omsorg AB att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna skyndsamt. Den 24 mars kommer socialkontoet att genomföra en förnyad uppföljning på Hagtorps äldreboende för att kontrollera att identifierade brister åtgärdats. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad Ärendet Inom Upplands-Bro kommun är Socialnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro beslutade 2011 att driften av Hagtorps äldreboende skulle upphandlas. Skäl till upphandlingen var att öka mångfalden bland utförare i kommunen samt att uppnå ökad kvalitet och effektivitet. Socialnämnden beslöt att tilldela uppdraget till Frösunda LSS AB, numera Frösunda Omsorg AB. Enligt förfrågningsunderlaget ska parterna fortlöpande samverka genom kontinuerligt uppföljningsarbete. Vägledande för detta arbete är att en god måluppfyllelse i verksamheten är ett gemensamt intresse för både Frösunda och kommunen. Detta medför att samsyn i mål, medel och åtaganden är av största vikt.

26 2(3) Sidan 26 av 180 Parterna ska ta tillvara de möjligheter till utbyte av kunskaper, erfarenheter och information som kontraktsförhållandet erbjuder i syfte att uppnå bästa tänkbara verksamhet och utveckling av densamma. Samråd Samrådsmöten ska hållas regelbundet enligt fastställd dagordning och behandla för parterna gemensamma frågor samt uppföljningsfrågor beträffande entreprenadens vård- och omsorgskvalitet. Sedan starten har Frösunda Omsorg AB och socialkontoret haft åtta samrådsmöten enligt en fastställd dagordning och stort fokus har legat på uppfyllelsen av de mervärden som bidrog till att Frösunda Omsorg AB vann entreprenadupphandlingen. Samarbetet har varit gott med en god dialog där kommunen har visat förståelse för att förändringar tar tid. Vid samråden har socialkontoret efterfrågat aktuellt bemanningsschema för att få det säkerställt att bemanningen överensstämmer med inlämnat anbud. Kommunen har fått till svar att nytt schema är på gång och att täthetsschemat som lämnades vid verksamhetsövergången gäller. Ett flertal avvikelser har inkommit till kommunen sedan start rörande bland annat bemanning, kost, brist på material, delaktighet, brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa brister har kommunicerats till ansvarig verksamhetschef på Hagtorp som inkommit till socialkontoret med svar på vilka förbättringar man ska genomföra och vilka som har genomförts. Åtgärderna har sedan följts upp på nästkommande samrådsmöte. Ansvariga vid Frösunda Omsorg AB har förmedlat att förbättrande åtgärder vidtas kontinuerligt med fokus på avtalsefterlevnad. Samrådsorganet har konstaterat att vissa mervärden ännu inte uppfyllts, trots påstötningar från kommunens sida. Avtalsuppföljning I enlighet med förfrågningsunderlaget och gällande avtal ska kommunen genomföra årliga avtalsuppföljningar samt genoföra tillsyn av den hälso- och sjukvård som bedrivs av utföraren för att säkerställa att verksamheten bedriver en trygg och säker vård. Avtalsuppföljning genomfördes februari Socialkontoret informerade utförren i förväg vilka områden som skulle ingå i uppföljningen, med hjälp av en i förväg utskickad enkät från medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avtalsuppföljningen genomfördes i form av platsbesök, genom intervju med verksamhetschef och omvårdnadspersonal, genom observation samt dokumentations- och aktgranskning. Uppföljningen har gjorts med stöd av uppföljningsmall från Sveriges kommuner och landsting (SKL) utifrån gällande avtal. Värdering av skallkrav har gjorts i en skala 1-3: 1 = liten vikt 2 = medelstor vikt

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

g g fä uppifiluf, Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende

g g fä uppifiluf, Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende g g fä uppifiluf, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson 2015-06-18 ALN-2014-0443 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Västergården vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) KVALITETSSÄKRING AV SOCIALA TJÄNSTER 4 kap 2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se 1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2013 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen) 1(8) Socialförvaltningen Socialförvaltningen Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2014 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen (2010:6599)

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer