HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL

2 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2012:27, att genomföras. ÄRENDEN 1. Justering 2. Avsägelse, s Fyllnadsval, s Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden, s Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2, Kvickbadet, s Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2, Viken, s Försäljning av kommunala tomter i Arild, Blossalyckan, via Höganäs kommuns tomtkatalog, s Redovisning av "hur undgår vi barnfattigdom i Höganäs?", s Beslut om investeringsstopp, s Antagande av drogpolicy med tillhörande riktlinjer för elever i grund- och gymnasieskola i Höganäs kommun, s Antagande av grafisk profil för Kullagymnasiet, s Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 11:3 med flera, Höganäs kommun, s Nya motioner, s Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

3 Ärende 1 Justering 2

4 Ärende 2 Avsägelse 23

5 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSE KS/2013/358 Sammanfattning av ärendet Leif Svensson (SPI) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse från Leif Svensson (SPI), inkommen den 16 april Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Leif Svenssons (SPI) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

6 5

7 Ärende 3 Fyllnadsval 6

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2013/116 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2013, 38, att bordlägga fyllnadsvalet efter avsägelse från Steinar Hagfoss (M) avseende uppdrag som ledamot i revisionen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, 38. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 8

10 Ärende 4 Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden 9

11 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE REVIDERING AV UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING KS/2013/174 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2013, 9, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta en reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden. Bakgrunden till förslaget att revidera delegationsordningen för utbildningsnämnden ligger Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling (SKOLFS 2012:10). I SKOLFS 2012:10 framkommer att huvudmannen bland annat bör se till att det finnas en tydlig ansvarsfördelning för utredning av kränkande behandling och att det finns rutiner för detta. Enligt utbildningsnämndens nuvarande delegationsordning är det elevhälsochefen som ansvarar för utredning av kränkande behandling, trots att det i praktiken utgörs av rektorer och förskolechefer. Fördelen med detta är att utredningen sker närmare den som blivit utsatt för kränkande behandling och att utredningen sker snabbare än om det skulle skötas centralt. Med anledning av ovanstående skriver utbildningsnämnden i ovan nämnda beslut att nämnden föreslår att nuvarande delegationsordning revideras under punkt och att elevhälsochef (Ec) byts ut mot respektive chef (Rc). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 84, Utbildningsnämndens beslut den 31 januari 2013, 9, Höganäs kommun, delegationsordning för utbildningsnämnden KFS 2009:37. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 mars 2013, 58, Skolverket, Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling (SKOLFS 2012:10). Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att revidera delegationsordning för utbildningsnämnden, KFS 2009:37, genom att under punk byta elevhälsochef (Ec) mot respektive chef (Rc). Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

12 11

13 PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 13 (19) BESLUT OM REVIDERAD DELEGATIONSORDNING UN/2013/11 Sammanfattning av ärendet Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredning av kränkande behandling och att det finns tydliga rutiner för detta. Enligt utbildningsnämndens nuvarande delegationsordning är det elevhälsochefen som ansvarar för utredning av kränkande behandling, trots att det i praktiken utförs av rektorer och förskolechefer. Fördelen med detta är att utredningen sker närmare den som blivit utsatt för kränkande behandling och att utredningen sker snabbare än om det skulle skötas centralt. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att delegationsordningen revideras under punkt och att elevhälsochef (Ec) byts ut mot respektive chef (Rc). Beslutsunderlag Skollagen 6 kap 10 Skolfs 2012:10, s 27 Delegationsordning för utbildningsnämnden, dnr UN/2012/103-2 Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade delegationsordningen för utbildningsnämnden. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR 12

14 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2004:15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:37 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen: Dnr: 2007/UTB

15 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Delegationsbestämmelser regleras i KOMMUNALLAGEN enligt följande: A. Kommunfullmäktiges delegation till utbildningsnämnden. KL 3 kap. Fullmäktiges delegationsrätt 10. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnden. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap Fullmäktiges finansbemyndigande 12. I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra år en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag. Nämndernas uppgifter 13. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Beredning 14. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Återredovisning från nämnd 15. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd av 10 första stycket och 12. Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för dem. 14

16 B. Utbildningsnämndens delegation KL 6 kap. Nämndsdelegation 33. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt annan anställd hos kommun eller landsting att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. Delegationsförbud 34. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Obligatorisk anmälningsskyldighet 35. Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Brådskande ärenden 36. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegation 37. Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. Brukarmedverkan, villkor 38. Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig, innan beslut fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har till styrkt beslutet. 15

17 Utbildningsnämndens beslut och anvisningar för delegation 1. Beslut i brådskande ärenden har delegerats till ordförande eller dennes ersättare enligt Kommunallagen 6 kap Ärenden som delgerats till förvaltningschefen får denne delegera vidare till annan anställd inom kommunen. I övrigt föreligger ingen rätt till vidaredelegering. 3. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som om styrelsen själv beslutat. Om delegaten finner att ett ärende är av principiell eller prejudicerande natur bör ärendet underställas nämnden för beslut. 4. Det åligger delegat att i förekommande fall föra förhandlingar enligt MBL 11 och 12 samt lämna information enligt Beslut i ärenden där delegat är jävig skall överlämnas till utbildningsnämnden för beslut. (Förvaltningslagen 11 och 12, KL 6 kap 24 och 25.). 6. Beslutsfattare skall lämna besvärshänvisning till myndighetsbeslut som går den sökande emot och kan överklagas. (Förvaltningslagen 20, 21). Vid eventuellt överklagande skall delegat avge förslag till yttrande, vilket behandlas i utbildningsnämnden. 7. Delegat skall lämna rapport på delegationsbeslut till utbildningsnämnden. Rapporten lämnas senast vid månadsskiftet som kopia på beslutet eller på därför särskilt avsedd blankett. 8. Utöver delegationsbeslut omfattar planen en ansvarsfördelning angående beslut som enligt lag och författning åvilar nämnden, där det genom lagstiftning, nämndens fastställande av riktlinjer eller prejudicerande beslut fastställts en tydlig norm. Tjänstemans beslut i sådana ärenden betraktas som verkställighetsbeslut. Beslut av denna karaktär, markerade med v), skall hållas systematiskt ordnade och tillgängliga hos beslutsfattaren. Delegationsplanen tar inte upp sådana verkställighetsärenden eller ärenden där tjänsteman enligt lag eller förordning har att fatta beslut. 16

18 FÖRKORTNINGAR Författningar SFS Svensk författningssamling SL Skollagen Grf Grundskoleförordningen Gyf Gymnasieförordningen Vf Förordning om kommunal vuxenutbildning Säf Särskoleförordningen KL Kommunallagen LoU Lagen om offentlig upphandling LAS Lagen om anställningsskydd AB Allmänna bestämmelser KomF Kommunal författningssamling AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamling HöAr Höganäs kommun Arbetsmiljöhandbok HöEk Höganäs kommun Ekonomihandbok HöPe Höganäs kommun Personalhandbok Bu Beslut i nämnden/styrelsen för barnomsorg/skola Skp Höganäs skolplan Delegater AU Utbildningsnämndens arbetsutskott OR Områdeschef tillika rektor R Rektor Gy-chef Gymnasiechef tillika rektor Rp Rektor med programansvar R-vux Rektor för vuxenutbildningsenheten Rc Respektive chef Fc Förvaltningschef Adm Administrativ chef Ek Förvaltningsekonom Chi Chef för intagningskansli Kc Kostchef Upph Upphandlingsansvarig KS Kommunstyrelsen KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott v) Verkställighetsbeslut 17

19 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING ORGANISATION, UNDERVISNING, ELEVÄRENDEN, BARNOMSORG 1.1 Förskoleklass, Grundskolan, Särskolan, Kulturskolan Överenskommelse om elevs skolgång i Fc SL 4:5, 6:5 annan kommun v) Mottagande av elev från annan kommun R SL 4:8, 9 eller annan skola i kommunen v) Anordnande av skolskjuts enligt Ek Un kommunens normer Skolskjutsförordning Skolskjutsberättigande p g a särskilda AU SL 4:7, 6:6 skäl v) Erbjudande av ämnen för elevens val R Grf 2:7-20 och språkval Säf 2:7, Elevs fullgörande av skolplikten på Adm SL 10:4, 5 annat sätt Undervisning av elev i v) - särskild undervisningsgrupp R Grf 5:5 - anpassad studiegång externt AU* Grf 5:10, Säf 5:8 - anpassad studiegång internt R - skoldaghemsplacering i annan kommun AU v) - särskild undervisning R SL 10:3, Grf 5: 6-9, Säf 5: Elevers ledighet utöver 10 dagar Fc Grf 6:8, Säf 6: Fördelning av timplanens timmar OR Grf 2:4 och Säf 2:4 mellan årskurser SL Bil v) Inskrivning av elev i särskola Rsär SL 3: v) Skolgång i grundsärskola Rsär SL 6:3 eller träningsskola v) Provskolgång i särskolan Rsär SL 3: v) Avstängning av elev i kulturskolan R v) Skoldagens längd (skolskjutstider) Fc SL 3:11, Grf 4:1-3 Säf 4: Uppskjuten skolplikt R SL 3:7, Un bil 98:9 * Rektor kan ta interimistiskt beslut. 18

20 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 1.2 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan v) Mottagande av sökande Chi SL 5:8, 10-12, 13 b-d v) Mottagande och intagning av elev R SL 5:15, v) Beslut angående åtagande att svara för Chi SFS 1992:233 kostnaderna för elevs utbildning Vf 3:10-11 (efter direktiv och policy från intagningsnämnden) v) Fastställande av utbildningsplan för R SL 5:13 individuellt program Uppdragsutbildning inom gy-skolans Gy-chef SFS 1991:1109 (inkl ändr) och vuxenutbildningens verksamhetsomr R-vux SFS 1992: Inackorderings- och resetillägg vid AU SL 5:33 särskilda skäl och omprövning Fördelning av undervisningstid över läsåren Gy-chef Gyf 1: v) Omfattning av arbetsplatsförlagd utbildning R Gyf 5: v) Förlängd undervisningstid R Gyf 5: Intagning vid senare tidpunkt R Gyf 6: Avstängning eller förvisning AU Gyf 6: Fastställandet av plan för specialutformat R program för enskild elev 1.3 Vuxenutbildning, Särvux, Sfi v) Mottagande av elev till grundläggande R-vux SL 11:9-11, 14 vuxenutbildning v) Intagning av elever till vuxen- R-vux SL 11:19-22 (ej 21:a) utbildning Vf 3: v) Åtagande att svara för studerandes R-vux - - utbildning i annan kommun v) Intagning av elever till Sfi R-vux SL 13:6, v) Intagning/mottagande av elev vid särvux R-vux SL 12:6, 7, 12, v) Undervisningens upphörande inom R-vux SL 11:14, 22 12:12, 13 vuxenutbildning, särvux och Sfi 13:11, v) Beslut om lokala kursplaner för R-vux Vf 2:6 orienteringskurser 1.4 Barnomsorg v) Erbjudande av plats enligt regler R KomF, SL 2a: v) Beslut om tilldelning av resurser Adm SL 2a: 9 för barn i behov av särskilt stöd v) Beslut om rätt till placering vid R avvikelse från regler v) Beslut om nedsättning eller befrielse Adm SL 2a:9 från avgift för plats i barnomsorg SL 2a: v) Beslut om rätt till förskoleskjuts AU Un:s riktlinjer vid avvikelse från reglerna Beslut om avstängning från barnom- Adm Un:s riktlinjer sorgsplats vid betalningsunderlåtelse v) Beslut om placering enl SL 2a:9 Adm SL 2a:9 * Rektor kan ta interimistiskt beslut. 19

21 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 2. PERSONALÄRENDEN 2.1 v) Ledigkungörande av tillsvidare- Rc c) HöPe eller tidsbegränsade anställningar 2.2 Tillsättning av tillsvidareanställning Rc a), c) AB (inkl löneöverenskommelse) SL 2 kap 3-6 d) LAS HöPe 2.3 Tillsättning av tidsbegränsade Rc LAS 5, 5a, 6 anställningar. (Endast anställningar med HöPe längre varaktighet än 2 mån rapporteras) 2.4 Ledighet för 1.a) föräldraledighet och studieledighet utöver lagstadgad rätt - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc b) pröva annat arbete - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc c) personliga skäl - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc 2.a) föräldraledighet och studieledighet utöver lagstadgad rätt - utöver tidigare beviljade 6 mån AU b) pröva annat arbete - utöver tidigare beviljade 6 mån AU c) personliga skäl - utöver tidigare beviljade 6 mån AU 3. Partiell tjänstledighet för viss tid, Rc p g a schematekniska skäl 2.5 Uppsägning från arbetstagarens sida Rc AB 2.6 v) Beslut om ledighet med lön HöPe a) för fackliga uppdrag Fc b) enskilda angelägenheter av vikt Rc 2.7 v) Bidrag enligt regler för fritidsstudier Rc HöPe inom ramen för resp enhets budget 2.8 Beslut om disciplinär åtgärd Fc AB 2.9 Beslut om uppsägning från arbets- Fc b) LAS 7-17 givarens sida a) Undantag: anställning av rektorer är ej delegerat biträdande rektorer anställs av förvaltningschef b) Varsel administreras av personalkontoret och verkställs av respektive chef. c) I samråd med personalstrategen d) Vid avvikelse från behörighetskrav skall anställningen prövas av utbildningsnämndens arbetsutskott. 20

22 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 3. EKONOMI Policy och delegation vad gäller upphandling regleras i KF:s beslut enligt följande Avtal om leasing eller hyrköp över KS 10 basbelopp Avtal om leasing eller hyrköp under Ekonomichefen 10 basbelopp 3.2 Upphandling inom inköpsfunktionens Inköpschefen samordningsansvar upp till 15 basbelopp (Förteckning över varugrupper som samupphandlas bifogas del-planen) 3.3 Beslut om förfrågningsunderlag gällande KSAU upphandling över basbelopp som skall upphandlas av kommunstyrelsen 3.4 Beslut om förfrågningsunderlag gällande UN LoU övrig upphandling över 10 basbelopp som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande inom budget Upph LoU 3.5 v) Beslut om förfrågningsunderlag gällande Fc LoU övrig upphandling 3-10 basbelopp för tjänster, och 2-10 basbelopp för varor som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande Upph LoU inom budget 3.6 v) Beslut om förfrågningsunderlag gällande R, Kc LoU övrig upphandling under 3 basbelopp för tjänster och 2 basbelopp för varor som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande Upph LoU inom budget 3.7 Avskrivning av fordran AU 3.8 v) Avtal angående uppdragsutbildning Fc SFS 1991:1109 (inkl ändr) 1992:395 (inkl ändr) 3.9 Upphandling av utbildningsanordnare Fc för kunskapslyftet 3.10 Interkommunal ersättning/elevavgifter Adm SL 4 kap kap 22 9 kap 10 I övrigt fastställs delegationen gällande ekonomi årligen av utbildningsnämnden genom beslut angående internbudgeten. Fc äger rätt att utse beslutsattestanter för denna. OBS! Avrop av varugrupper inom ram för tidigare gjord upphandling verkställs av respektive budgetattestant, vid behov efter samråd med upphandlingsansvarig. 21

23 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 4. ARBETSMILJÖ Övergripande arbetsmiljö inom förvaltningen Fc Arbetsmiljön inom det egna ansvarsområdet Rc Arbetsmiljölag SFS 1977:1160 (inkl ändr) Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1166, (inkl ändr) Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1/2008:15 Samverkansavtal/Utveckling 92 HöAr Område Tillsynsansvar Åtgärdsansvar 4.1 v) Lokaler, utemiljö Rc KS 4.2 v) Inredning, utrustning Rc Rc för åtgärder inom ekonomiskt anslag. I övrigt utbildningsnämnden 4.3 v) Skyddsanvisningar, Rc Rc Produktblad mm Tillämpliga författningar från ASS 4.4 v) Psykosocial arbetsmiljö Rc Rc 4.5 Personalvårdsärenden Rc Rc, Fc 4.6 v) Utbildning angående Rc Rc skyddsfrågor (Även elever på H, gy och komvux) 4.7 v) Arbetsmiljöronder Rc I fall då tillsynsansvarig inte själv har ansvaret för att åtgärda bristerna skall han/hon uppmärksamma åtgärdsansvarig om behov av åtgärd och av denne ha en skriftlig plan både vad gäller åtgärder och tidpunkter. Med begreppet tillsynsansvar innefattas även genomförande- och uppföljningsansvar. Med nuvarande ledningsorganisation inom skolan äger rektor rätt att uppdra åt institutionsansvariga m fl att fullgöra ett rapporteringsansvar inom begränsade områden. Om så sker skall rektor som bilaga upprätta anvisningar för dessa uppdrag. Samråd som rör den egna enhetens arbetsmiljöområde, ska fullgöras inom enhetens samverkansgrupp och/eller arbetsplatsträff. ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 5. ÖVRIGT 5.1 Nämndens prövning av begäran om Fc Tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling Sekr. lagen 2 kap 14 TF 15 kap 6-7 SekrL 14 kap 9-10 SekrL 5.2 Nämndens prövning och beslut Adm 2009 UN 30 gällande ansökan om vårdnadsbidrag 22

24 Ärende 5 Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2, Kvickbadet 23

25 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/184 GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN HÖGANÄS 36:2, KVICKBADET Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 att förvaltningen har haft i uppdrag om att genom annonsering söka entreprenör för att få till stånd en restaurang i hamnen som är öppen på helårsbasis. Annonsering har skett och ett antal intressenter har kommit in med sina förslag. Efter utvärdering återstod endast ett förslag som stämde överrens med kommunens uppsatta krav. Exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till avtal med SB. Naeini om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Vidare står i tjänsteskrivelsen att köparen avser att inom tomten uppföra byggnader för restaurangändamål och har för avsikt att ha öppet året runt. Ändamålet stämmer överens med gällande plan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 88, Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, Förslag till avtal med SB. Naeini AB avseende ( ) avseende försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 daterat den 22 februari 2013, Kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och marknad, Företagspm den 12 mars 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 mars 2013, 14, Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, Förslag till avtal med SB. Naeini avseende del av fastigheten Höganäs 36:2 den 22 februari Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättat avtal undertecknat av motparten och daterat den 22 februari 2013 om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 till SB. Naeini AB ( ) för en köpeskilling om kronor. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTGILTLIG INSTANS: KS/2013/184 MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN HÖGANÄS 36:2, KVICKBADET Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag om att genom annonsering söka entreprenör för att få till stånd en restaurang i hamnen som är öppen på helårsbasis. Annonsering har skett och ett antal intressenter har kommit in med sina förslag. Efter utvärdering återstod endast ett förslag som stämde överrens med kommunens uppsatta krav. Exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till avtal med SBNaeini om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Köparen avser att inom tomten uppföra byggnader för restaurangändamål och har för avsikt att ha öppet året runt. Ändamålet stämmer överrens med gällande plan. Beslutsunderlag PM: Företagspm Förslag till avtal med SBNaeini avseende del av fastigheten Höganäs 36:2. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att godkänna upprättat avtal om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 till SB Naeini för en köpeskilling om kronor. Stina Andersson Exploateringsavdelningen HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

33 (1) FÖRETAGS-PM: S.B. NAEINI AB ( ) Bröderna Said och Bahram Naeini är väl etablerade krögare i Höganäs. Jourpizza och restaurang Aquarius på Kullagatan är populära matställen. Sommartid drivs Kajkanten i Höganäs Hamn. Kajkanten är ett provisorium med tillfälliga bygglov. Genom sitt företag S.B. Naeini har man lämnat intresseanmälan för den byggrätt för strandrestaurang som möjliggjorts genom ny detaljplan i Höganäs Hamn. Naeinins förslag var det som bedömdes bäst i den öppna markanvisning som annonserats under Förslaget har vidare bearbetats så att avtal nu kan slutas med företagaet så att planerna på en året-runt-öppen restaaurang kan förverkligas på platsen. Aktiebolaget S.B. Naeini bildades Företaget omsatte verksamhetsåret 2011/12 8,5 miljoner kr. Företaget bedöms ha en stabil marknad som ger verksamheten en trygghet framöver Höganäs Peter Nyström näringslivsansvarig HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

34 Ärende 6 Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2, Viken 33

35 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/180 GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN STUBBARP 34:2, VIKEN Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningen har upprättat förslag till avtal med PEEN fastighetsbolag om försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken. Köpeskillingen är fastställd till kronor. I tjänsteskrivelsens står att köparen avser att inom fastigheten bygga verksamhetslokaler, kontor och lager för företaget Nordicare. En byggnad föreslås om totalt 880 kvm, varav 400 kontor övriga 480 lager, vilket stämmer överrens med gällande detaljplan. Som exploateringschefen informerade om i ovan nämnda tjänsteskrivelse samt vid planutskottets sammanträde den 19 mars 2013 föreslogs vid kommunstyrelsens sammanträde att ett nytt avtal godkänns. Anledningen är att motparten har bildat ett fastighetsbolag, Grundat 39, som ska genomföra köpet av del av fastigheten Stubbarp 34:2, även om förhandlingarna om förvärvet har skett med PEEN fastighetsbolag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 87, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Förslag till avtal med Grundat 39 ( ) avseende försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 daterat den 8 april, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 mars 2013, Kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och marknad, Företagspm den 12 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 mars 2013, 13, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Förslag till avtal med PEEN fastighetsbolag daterat den 14 februari avseende försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att godkänna upprättat avtal undertecknat av motparten och daterat den 8 april 2013 om försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 till Grundat 39 ( ) för en köpeskilling om kronor. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 35

37 HOGANAS KOMMUN (3) KOPEAVTAL Mellan Hoganas kommun ( ), nedan kallad saljaren, samt Grundat 39 (under namnandring), ( ), nedan kallad koparen, har traffats foljande avtal om forsaljning av del av fastigheten Hoganas Stubbarp 34:2, nedan kallad fastigheten. Berort omráde ar markerat med rott pá bifogad karta (bilaga 1). 1. Fastigheten overlátes i befintligt skick. Fastighetens areal ar ea 6500kvm. 2. Tilltrade till fastigheten sker efter sarskild óverenskommelse mellan parterna dock senast Kopeskillingen utgor kronor. Kopeskillingen erlagges kontant pá tilltradesdagen mot kvitterat kopebrev. 4. Fürsaljningspriset ar bestamt med hansyn till att koparen har att beakta rádande grund- oeh hojdforhállanden vid fastighetens bebyggande. 5. Koparen avser att inom fastigheten bygga en verksambetslokal om ea kvm i overensstammelse med gállande detaljplan. 6. Saljaren ansoker snarast om oeh bekostar erforderlig fastighetsbildning. Ledningsratter fór underjordiska ledningar skall upplátas át respektive huvudman om sá erfordras oeh pákallas. Óverlátelsen galler med de granser oeh arealer som kan fólja av fastighetsbildningen. ~HOGANASKOMMUN _ q; FORVALTNING Hóqonós ~ ~ 36

38 HÓGANAS KOMMUN 2 (3) 7. Saljaren garanterar att fastigheten pá tilltradesdagen ej belastas av nágra pantratter, servitut eller nyttjanderatter med undantag fór eventuella ledningsrátter enligt pkt Koparen erlagger anlaggningsavgift, for vatten och avlopp enligt gallande taxa. 9. Koparen har sjalv att ansoka om de tillstánd som kan behovas for verksamhetens bedrivande. 10. Saljaren ansvarar for och bekostar byggation av fordrojningsmagasin for dagvatten soder om omrádet som i detaljplanen avsatts for ándamálet. Saljaren ansvarar och bekostar flytt av den átervinningsstation som idag ar placerad pá fastighetens noita del. Dessa átgarder skall vara utforda senast pá tilltradelsedagen. li. Kóparen ansvarar for eventuell flytt av och vattenledning pá blivande fastighet om sá behovs for att byggnation ska kunna ske. 12. Skatter och avgifter som utgár fór fastigheten och beloper pá ti den fr o m tilltradesdagen bares av koparen. 13. Koparen svarar for lagfartskostnadema i samband med detta forvarv ovrigt galler vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om kop av fast egendom. 15. Detta avtal galler under forutsattning av att kommunstyrelsen i Hoganas godkant avtalet, att bygglov erhállits for planerad byggnation enligt pkt 5, ~ HÓGANASKOMMUN ~~ FÓRVALTNING ~ Hóqcnós > OO ~ _w_w_w_.h_o_g_a_n_a_s_.s_e ~~~.~ 37

39 HÓGANAS KOMMUN 3 (3) att koparen fore tilltradesdagen foreter intyg pá beviljat byggnadskreditiv for planerad byggnation enligt pkt 5, samt att koparen fore tilltradesdagen foreter intyg pá att bindande avtal tecknats for genomforandet av planerad byggnation enligt pkt Om villkoren enligt pkt 15 ej uppfyllts eller om kopeskillingen ej erlagges pá tilltradesdagen senast forfaller detta avtal i sin helhet. Detta avtai har upprattats i tvá likalydande exemplar varav partema tagit var sitt. HÓGANAS KOMMUN Kommunstyrelsen Péter Kovács Herman Crespin saljare Bjórn ters kópar Péter Kovács och Herman Crespins egenhandiga namnteckningar bevittnas: Bjorn Peters egenhandiga namnteckning bevittnas: ~ HOGANASKOMMUN _ FORVALTNING ~ Hóqonós

40 (1) Bilaga 1 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer