HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL

2 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2012:27, att genomföras. ÄRENDEN 1. Justering 2. Avsägelse, s Fyllnadsval, s Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden, s Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2, Kvickbadet, s Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2, Viken, s Försäljning av kommunala tomter i Arild, Blossalyckan, via Höganäs kommuns tomtkatalog, s Redovisning av "hur undgår vi barnfattigdom i Höganäs?", s Beslut om investeringsstopp, s Antagande av drogpolicy med tillhörande riktlinjer för elever i grund- och gymnasieskola i Höganäs kommun, s Antagande av grafisk profil för Kullagymnasiet, s Antagande av detaljplan för del av Jonstorp 11:3 med flera, Höganäs kommun, s Nya motioner, s Höganäs Göran Tornée Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

3 Ärende 1 Justering 2

4 Ärende 2 Avsägelse 23

5 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSE KS/2013/358 Sammanfattning av ärendet Leif Svensson (SPI) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Avsägelse från Leif Svensson (SPI), inkommen den 16 april Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Leif Svenssons (SPI) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

6 5

7 Ärende 3 Fyllnadsval 6

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2013/116 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2013, 38, att bordlägga fyllnadsvalet efter avsägelse från Steinar Hagfoss (M) avseende uppdrag som ledamot i revisionen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013, 38. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 8

10 Ärende 4 Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden 9

11 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE REVIDERING AV UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING KS/2013/174 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2013, 9, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta en reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden. Bakgrunden till förslaget att revidera delegationsordningen för utbildningsnämnden ligger Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling (SKOLFS 2012:10). I SKOLFS 2012:10 framkommer att huvudmannen bland annat bör se till att det finnas en tydlig ansvarsfördelning för utredning av kränkande behandling och att det finns rutiner för detta. Enligt utbildningsnämndens nuvarande delegationsordning är det elevhälsochefen som ansvarar för utredning av kränkande behandling, trots att det i praktiken utgörs av rektorer och förskolechefer. Fördelen med detta är att utredningen sker närmare den som blivit utsatt för kränkande behandling och att utredningen sker snabbare än om det skulle skötas centralt. Med anledning av ovanstående skriver utbildningsnämnden i ovan nämnda beslut att nämnden föreslår att nuvarande delegationsordning revideras under punkt och att elevhälsochef (Ec) byts ut mot respektive chef (Rc). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 84, Utbildningsnämndens beslut den 31 januari 2013, 9, Höganäs kommun, delegationsordning för utbildningsnämnden KFS 2009:37. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 mars 2013, 58, Skolverket, Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling (SKOLFS 2012:10). Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att revidera delegationsordning för utbildningsnämnden, KFS 2009:37, genom att under punk byta elevhälsochef (Ec) mot respektive chef (Rc). Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

12 11

13 PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 13 (19) BESLUT OM REVIDERAD DELEGATIONSORDNING UN/2013/11 Sammanfattning av ärendet Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredning av kränkande behandling och att det finns tydliga rutiner för detta. Enligt utbildningsnämndens nuvarande delegationsordning är det elevhälsochefen som ansvarar för utredning av kränkande behandling, trots att det i praktiken utförs av rektorer och förskolechefer. Fördelen med detta är att utredningen sker närmare den som blivit utsatt för kränkande behandling och att utredningen sker snabbare än om det skulle skötas centralt. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att delegationsordningen revideras under punkt och att elevhälsochef (Ec) byts ut mot respektive chef (Rc). Beslutsunderlag Skollagen 6 kap 10 Skolfs 2012:10, s 27 Delegationsordning för utbildningsnämnden, dnr UN/2012/103-2 Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade delegationsordningen för utbildningsnämnden. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR 12

14 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2004:15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:37 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen: Dnr: 2007/UTB

15 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Delegationsbestämmelser regleras i KOMMUNALLAGEN enligt följande: A. Kommunfullmäktiges delegation till utbildningsnämnden. KL 3 kap. Fullmäktiges delegationsrätt 10. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnden. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap Fullmäktiges finansbemyndigande 12. I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra år en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag. Nämndernas uppgifter 13. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Beredning 14. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Återredovisning från nämnd 15. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd av 10 första stycket och 12. Fullmäktige skall besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för dem. 14

16 B. Utbildningsnämndens delegation KL 6 kap. Nämndsdelegation 33. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt annan anställd hos kommun eller landsting att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. Delegationsförbud 34. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Obligatorisk anmälningsskyldighet 35. Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Brådskande ärenden 36. En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegation 37. Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. Brukarmedverkan, villkor 38. Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig, innan beslut fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har till styrkt beslutet. 15

17 Utbildningsnämndens beslut och anvisningar för delegation 1. Beslut i brådskande ärenden har delegerats till ordförande eller dennes ersättare enligt Kommunallagen 6 kap Ärenden som delgerats till förvaltningschefen får denne delegera vidare till annan anställd inom kommunen. I övrigt föreligger ingen rätt till vidaredelegering. 3. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som om styrelsen själv beslutat. Om delegaten finner att ett ärende är av principiell eller prejudicerande natur bör ärendet underställas nämnden för beslut. 4. Det åligger delegat att i förekommande fall föra förhandlingar enligt MBL 11 och 12 samt lämna information enligt Beslut i ärenden där delegat är jävig skall överlämnas till utbildningsnämnden för beslut. (Förvaltningslagen 11 och 12, KL 6 kap 24 och 25.). 6. Beslutsfattare skall lämna besvärshänvisning till myndighetsbeslut som går den sökande emot och kan överklagas. (Förvaltningslagen 20, 21). Vid eventuellt överklagande skall delegat avge förslag till yttrande, vilket behandlas i utbildningsnämnden. 7. Delegat skall lämna rapport på delegationsbeslut till utbildningsnämnden. Rapporten lämnas senast vid månadsskiftet som kopia på beslutet eller på därför särskilt avsedd blankett. 8. Utöver delegationsbeslut omfattar planen en ansvarsfördelning angående beslut som enligt lag och författning åvilar nämnden, där det genom lagstiftning, nämndens fastställande av riktlinjer eller prejudicerande beslut fastställts en tydlig norm. Tjänstemans beslut i sådana ärenden betraktas som verkställighetsbeslut. Beslut av denna karaktär, markerade med v), skall hållas systematiskt ordnade och tillgängliga hos beslutsfattaren. Delegationsplanen tar inte upp sådana verkställighetsärenden eller ärenden där tjänsteman enligt lag eller förordning har att fatta beslut. 16

18 FÖRKORTNINGAR Författningar SFS Svensk författningssamling SL Skollagen Grf Grundskoleförordningen Gyf Gymnasieförordningen Vf Förordning om kommunal vuxenutbildning Säf Särskoleförordningen KL Kommunallagen LoU Lagen om offentlig upphandling LAS Lagen om anställningsskydd AB Allmänna bestämmelser KomF Kommunal författningssamling AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamling HöAr Höganäs kommun Arbetsmiljöhandbok HöEk Höganäs kommun Ekonomihandbok HöPe Höganäs kommun Personalhandbok Bu Beslut i nämnden/styrelsen för barnomsorg/skola Skp Höganäs skolplan Delegater AU Utbildningsnämndens arbetsutskott OR Områdeschef tillika rektor R Rektor Gy-chef Gymnasiechef tillika rektor Rp Rektor med programansvar R-vux Rektor för vuxenutbildningsenheten Rc Respektive chef Fc Förvaltningschef Adm Administrativ chef Ek Förvaltningsekonom Chi Chef för intagningskansli Kc Kostchef Upph Upphandlingsansvarig KS Kommunstyrelsen KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott v) Verkställighetsbeslut 17

19 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING ORGANISATION, UNDERVISNING, ELEVÄRENDEN, BARNOMSORG 1.1 Förskoleklass, Grundskolan, Särskolan, Kulturskolan Överenskommelse om elevs skolgång i Fc SL 4:5, 6:5 annan kommun v) Mottagande av elev från annan kommun R SL 4:8, 9 eller annan skola i kommunen v) Anordnande av skolskjuts enligt Ek Un kommunens normer Skolskjutsförordning Skolskjutsberättigande p g a särskilda AU SL 4:7, 6:6 skäl v) Erbjudande av ämnen för elevens val R Grf 2:7-20 och språkval Säf 2:7, Elevs fullgörande av skolplikten på Adm SL 10:4, 5 annat sätt Undervisning av elev i v) - särskild undervisningsgrupp R Grf 5:5 - anpassad studiegång externt AU* Grf 5:10, Säf 5:8 - anpassad studiegång internt R - skoldaghemsplacering i annan kommun AU v) - särskild undervisning R SL 10:3, Grf 5: 6-9, Säf 5: Elevers ledighet utöver 10 dagar Fc Grf 6:8, Säf 6: Fördelning av timplanens timmar OR Grf 2:4 och Säf 2:4 mellan årskurser SL Bil v) Inskrivning av elev i särskola Rsär SL 3: v) Skolgång i grundsärskola Rsär SL 6:3 eller träningsskola v) Provskolgång i särskolan Rsär SL 3: v) Avstängning av elev i kulturskolan R v) Skoldagens längd (skolskjutstider) Fc SL 3:11, Grf 4:1-3 Säf 4: Uppskjuten skolplikt R SL 3:7, Un bil 98:9 * Rektor kan ta interimistiskt beslut. 18

20 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 1.2 Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan v) Mottagande av sökande Chi SL 5:8, 10-12, 13 b-d v) Mottagande och intagning av elev R SL 5:15, v) Beslut angående åtagande att svara för Chi SFS 1992:233 kostnaderna för elevs utbildning Vf 3:10-11 (efter direktiv och policy från intagningsnämnden) v) Fastställande av utbildningsplan för R SL 5:13 individuellt program Uppdragsutbildning inom gy-skolans Gy-chef SFS 1991:1109 (inkl ändr) och vuxenutbildningens verksamhetsomr R-vux SFS 1992: Inackorderings- och resetillägg vid AU SL 5:33 särskilda skäl och omprövning Fördelning av undervisningstid över läsåren Gy-chef Gyf 1: v) Omfattning av arbetsplatsförlagd utbildning R Gyf 5: v) Förlängd undervisningstid R Gyf 5: Intagning vid senare tidpunkt R Gyf 6: Avstängning eller förvisning AU Gyf 6: Fastställandet av plan för specialutformat R program för enskild elev 1.3 Vuxenutbildning, Särvux, Sfi v) Mottagande av elev till grundläggande R-vux SL 11:9-11, 14 vuxenutbildning v) Intagning av elever till vuxen- R-vux SL 11:19-22 (ej 21:a) utbildning Vf 3: v) Åtagande att svara för studerandes R-vux - - utbildning i annan kommun v) Intagning av elever till Sfi R-vux SL 13:6, v) Intagning/mottagande av elev vid särvux R-vux SL 12:6, 7, 12, v) Undervisningens upphörande inom R-vux SL 11:14, 22 12:12, 13 vuxenutbildning, särvux och Sfi 13:11, v) Beslut om lokala kursplaner för R-vux Vf 2:6 orienteringskurser 1.4 Barnomsorg v) Erbjudande av plats enligt regler R KomF, SL 2a: v) Beslut om tilldelning av resurser Adm SL 2a: 9 för barn i behov av särskilt stöd v) Beslut om rätt till placering vid R avvikelse från regler v) Beslut om nedsättning eller befrielse Adm SL 2a:9 från avgift för plats i barnomsorg SL 2a: v) Beslut om rätt till förskoleskjuts AU Un:s riktlinjer vid avvikelse från reglerna Beslut om avstängning från barnom- Adm Un:s riktlinjer sorgsplats vid betalningsunderlåtelse v) Beslut om placering enl SL 2a:9 Adm SL 2a:9 * Rektor kan ta interimistiskt beslut. 19

21 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 2. PERSONALÄRENDEN 2.1 v) Ledigkungörande av tillsvidare- Rc c) HöPe eller tidsbegränsade anställningar 2.2 Tillsättning av tillsvidareanställning Rc a), c) AB (inkl löneöverenskommelse) SL 2 kap 3-6 d) LAS HöPe 2.3 Tillsättning av tidsbegränsade Rc LAS 5, 5a, 6 anställningar. (Endast anställningar med HöPe längre varaktighet än 2 mån rapporteras) 2.4 Ledighet för 1.a) föräldraledighet och studieledighet utöver lagstadgad rätt - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc b) pröva annat arbete - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc c) personliga skäl - upp till 6 mån - rektor, biträdande rektor Fc - övrig personal Rc 2.a) föräldraledighet och studieledighet utöver lagstadgad rätt - utöver tidigare beviljade 6 mån AU b) pröva annat arbete - utöver tidigare beviljade 6 mån AU c) personliga skäl - utöver tidigare beviljade 6 mån AU 3. Partiell tjänstledighet för viss tid, Rc p g a schematekniska skäl 2.5 Uppsägning från arbetstagarens sida Rc AB 2.6 v) Beslut om ledighet med lön HöPe a) för fackliga uppdrag Fc b) enskilda angelägenheter av vikt Rc 2.7 v) Bidrag enligt regler för fritidsstudier Rc HöPe inom ramen för resp enhets budget 2.8 Beslut om disciplinär åtgärd Fc AB 2.9 Beslut om uppsägning från arbets- Fc b) LAS 7-17 givarens sida a) Undantag: anställning av rektorer är ej delegerat biträdande rektorer anställs av förvaltningschef b) Varsel administreras av personalkontoret och verkställs av respektive chef. c) I samråd med personalstrategen d) Vid avvikelse från behörighetskrav skall anställningen prövas av utbildningsnämndens arbetsutskott. 20

22 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 3. EKONOMI Policy och delegation vad gäller upphandling regleras i KF:s beslut enligt följande Avtal om leasing eller hyrköp över KS 10 basbelopp Avtal om leasing eller hyrköp under Ekonomichefen 10 basbelopp 3.2 Upphandling inom inköpsfunktionens Inköpschefen samordningsansvar upp till 15 basbelopp (Förteckning över varugrupper som samupphandlas bifogas del-planen) 3.3 Beslut om förfrågningsunderlag gällande KSAU upphandling över basbelopp som skall upphandlas av kommunstyrelsen 3.4 Beslut om förfrågningsunderlag gällande UN LoU övrig upphandling över 10 basbelopp som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande inom budget Upph LoU 3.5 v) Beslut om förfrågningsunderlag gällande Fc LoU övrig upphandling 3-10 basbelopp för tjänster, och 2-10 basbelopp för varor som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande Upph LoU inom budget 3.6 v) Beslut om förfrågningsunderlag gällande R, Kc LoU övrig upphandling under 3 basbelopp för tjänster och 2 basbelopp för varor som ej skall upphandlas av KS. Beslut om leverantör och avtalstecknande Upph LoU inom budget 3.7 Avskrivning av fordran AU 3.8 v) Avtal angående uppdragsutbildning Fc SFS 1991:1109 (inkl ändr) 1992:395 (inkl ändr) 3.9 Upphandling av utbildningsanordnare Fc för kunskapslyftet 3.10 Interkommunal ersättning/elevavgifter Adm SL 4 kap kap 22 9 kap 10 I övrigt fastställs delegationen gällande ekonomi årligen av utbildningsnämnden genom beslut angående internbudgeten. Fc äger rätt att utse beslutsattestanter för denna. OBS! Avrop av varugrupper inom ram för tidigare gjord upphandling verkställs av respektive budgetattestant, vid behov efter samråd med upphandlingsansvarig. 21

23 ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 4. ARBETSMILJÖ Övergripande arbetsmiljö inom förvaltningen Fc Arbetsmiljön inom det egna ansvarsområdet Rc Arbetsmiljölag SFS 1977:1160 (inkl ändr) Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1166, (inkl ändr) Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1/2008:15 Samverkansavtal/Utveckling 92 HöAr Område Tillsynsansvar Åtgärdsansvar 4.1 v) Lokaler, utemiljö Rc KS 4.2 v) Inredning, utrustning Rc Rc för åtgärder inom ekonomiskt anslag. I övrigt utbildningsnämnden 4.3 v) Skyddsanvisningar, Rc Rc Produktblad mm Tillämpliga författningar från ASS 4.4 v) Psykosocial arbetsmiljö Rc Rc 4.5 Personalvårdsärenden Rc Rc, Fc 4.6 v) Utbildning angående Rc Rc skyddsfrågor (Även elever på H, gy och komvux) 4.7 v) Arbetsmiljöronder Rc I fall då tillsynsansvarig inte själv har ansvaret för att åtgärda bristerna skall han/hon uppmärksamma åtgärdsansvarig om behov av åtgärd och av denne ha en skriftlig plan både vad gäller åtgärder och tidpunkter. Med begreppet tillsynsansvar innefattas även genomförande- och uppföljningsansvar. Med nuvarande ledningsorganisation inom skolan äger rektor rätt att uppdra åt institutionsansvariga m fl att fullgöra ett rapporteringsansvar inom begränsade områden. Om så sker skall rektor som bilaga upprätta anvisningar för dessa uppdrag. Samråd som rör den egna enhetens arbetsmiljöområde, ska fullgöras inom enhetens samverkansgrupp och/eller arbetsplatsträff. ÄRENDE DELEGAT LAGRUM/ANVISNING 5. ÖVRIGT 5.1 Nämndens prövning av begäran om Fc Tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling Sekr. lagen 2 kap 14 TF 15 kap 6-7 SekrL 14 kap 9-10 SekrL 5.2 Nämndens prövning och beslut Adm 2009 UN 30 gällande ansökan om vårdnadsbidrag 22

24 Ärende 5 Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2, Kvickbadet 23

25 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/184 GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN HÖGANÄS 36:2, KVICKBADET Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 att förvaltningen har haft i uppdrag om att genom annonsering söka entreprenör för att få till stånd en restaurang i hamnen som är öppen på helårsbasis. Annonsering har skett och ett antal intressenter har kommit in med sina förslag. Efter utvärdering återstod endast ett förslag som stämde överrens med kommunens uppsatta krav. Exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till avtal med SB. Naeini om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Vidare står i tjänsteskrivelsen att köparen avser att inom tomten uppföra byggnader för restaurangändamål och har för avsikt att ha öppet året runt. Ändamålet stämmer överens med gällande plan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 88, Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, Förslag till avtal med SB. Naeini AB avseende ( ) avseende försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 daterat den 22 februari 2013, Kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och marknad, Företagspm den 12 mars 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 mars 2013, 14, Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsavdelningen, Förslag till avtal med SB. Naeini avseende del av fastigheten Höganäs 36:2 den 22 februari Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna upprättat avtal undertecknat av motparten och daterat den 22 februari 2013 om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 till SB. Naeini AB ( ) för en köpeskilling om kronor. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTGILTLIG INSTANS: KS/2013/184 MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN HÖGANÄS 36:2, KVICKBADET Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag om att genom annonsering söka entreprenör för att få till stånd en restaurang i hamnen som är öppen på helårsbasis. Annonsering har skett och ett antal intressenter har kommit in med sina förslag. Efter utvärdering återstod endast ett förslag som stämde överrens med kommunens uppsatta krav. Exploateringsavdelningen har upprättat ett förslag till avtal med SBNaeini om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Köparen avser att inom tomten uppföra byggnader för restaurangändamål och har för avsikt att ha öppet året runt. Ändamålet stämmer överrens med gällande plan. Beslutsunderlag PM: Företagspm Förslag till avtal med SBNaeini avseende del av fastigheten Höganäs 36:2. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att godkänna upprättat avtal om försäljning av del av fastigheten Höganäs 36:2 till SB Naeini för en köpeskilling om kronor. Stina Andersson Exploateringsavdelningen HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

33 (1) FÖRETAGS-PM: S.B. NAEINI AB ( ) Bröderna Said och Bahram Naeini är väl etablerade krögare i Höganäs. Jourpizza och restaurang Aquarius på Kullagatan är populära matställen. Sommartid drivs Kajkanten i Höganäs Hamn. Kajkanten är ett provisorium med tillfälliga bygglov. Genom sitt företag S.B. Naeini har man lämnat intresseanmälan för den byggrätt för strandrestaurang som möjliggjorts genom ny detaljplan i Höganäs Hamn. Naeinins förslag var det som bedömdes bäst i den öppna markanvisning som annonserats under Förslaget har vidare bearbetats så att avtal nu kan slutas med företagaet så att planerna på en året-runt-öppen restaaurang kan förverkligas på platsen. Aktiebolaget S.B. Naeini bildades Företaget omsatte verksamhetsåret 2011/12 8,5 miljoner kr. Företaget bedöms ha en stabil marknad som ger verksamheten en trygghet framöver Höganäs Peter Nyström näringslivsansvarig HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

34 Ärende 6 Godkännande av avtal avseende markförsäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2, Viken 33

35 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/180 GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE MARKFÖRSÄLJNING AV DEL AV FASTIGHETEN STUBBARP 34:2, VIKEN Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningen har upprättat förslag till avtal med PEEN fastighetsbolag om försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken. Köpeskillingen är fastställd till kronor. I tjänsteskrivelsens står att köparen avser att inom fastigheten bygga verksamhetslokaler, kontor och lager för företaget Nordicare. En byggnad föreslås om totalt 880 kvm, varav 400 kontor övriga 480 lager, vilket stämmer överrens med gällande detaljplan. Som exploateringschefen informerade om i ovan nämnda tjänsteskrivelse samt vid planutskottets sammanträde den 19 mars 2013 föreslogs vid kommunstyrelsens sammanträde att ett nytt avtal godkänns. Anledningen är att motparten har bildat ett fastighetsbolag, Grundat 39, som ska genomföra köpet av del av fastigheten Stubbarp 34:2, även om förhandlingarna om förvärvet har skett med PEEN fastighetsbolag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2013, 87, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Förslag till avtal med Grundat 39 ( ) avseende försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 daterat den 8 april, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 mars 2013, Kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och marknad, Företagspm den 12 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 19 mars 2013, 13, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Förslag till avtal med PEEN fastighetsbolag daterat den 14 februari avseende försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att godkänna upprättat avtal undertecknat av motparten och daterat den 8 april 2013 om försäljning av del av fastigheten Stubbarp 34:2 till Grundat 39 ( ) för en köpeskilling om kronor. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

36 35

37 HOGANAS KOMMUN (3) KOPEAVTAL Mellan Hoganas kommun ( ), nedan kallad saljaren, samt Grundat 39 (under namnandring), ( ), nedan kallad koparen, har traffats foljande avtal om forsaljning av del av fastigheten Hoganas Stubbarp 34:2, nedan kallad fastigheten. Berort omráde ar markerat med rott pá bifogad karta (bilaga 1). 1. Fastigheten overlátes i befintligt skick. Fastighetens areal ar ea 6500kvm. 2. Tilltrade till fastigheten sker efter sarskild óverenskommelse mellan parterna dock senast Kopeskillingen utgor kronor. Kopeskillingen erlagges kontant pá tilltradesdagen mot kvitterat kopebrev. 4. Fürsaljningspriset ar bestamt med hansyn till att koparen har att beakta rádande grund- oeh hojdforhállanden vid fastighetens bebyggande. 5. Koparen avser att inom fastigheten bygga en verksambetslokal om ea kvm i overensstammelse med gállande detaljplan. 6. Saljaren ansoker snarast om oeh bekostar erforderlig fastighetsbildning. Ledningsratter fór underjordiska ledningar skall upplátas át respektive huvudman om sá erfordras oeh pákallas. Óverlátelsen galler med de granser oeh arealer som kan fólja av fastighetsbildningen. ~HOGANASKOMMUN _ q; FORVALTNING Hóqonós ~ ~ 36

38 HÓGANAS KOMMUN 2 (3) 7. Saljaren garanterar att fastigheten pá tilltradesdagen ej belastas av nágra pantratter, servitut eller nyttjanderatter med undantag fór eventuella ledningsrátter enligt pkt Koparen erlagger anlaggningsavgift, for vatten och avlopp enligt gallande taxa. 9. Koparen har sjalv att ansoka om de tillstánd som kan behovas for verksamhetens bedrivande. 10. Saljaren ansvarar for och bekostar byggation av fordrojningsmagasin for dagvatten soder om omrádet som i detaljplanen avsatts for ándamálet. Saljaren ansvarar och bekostar flytt av den átervinningsstation som idag ar placerad pá fastighetens noita del. Dessa átgarder skall vara utforda senast pá tilltradelsedagen. li. Kóparen ansvarar for eventuell flytt av och vattenledning pá blivande fastighet om sá behovs for att byggnation ska kunna ske. 12. Skatter och avgifter som utgár fór fastigheten och beloper pá ti den fr o m tilltradesdagen bares av koparen. 13. Koparen svarar for lagfartskostnadema i samband med detta forvarv ovrigt galler vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om kop av fast egendom. 15. Detta avtal galler under forutsattning av att kommunstyrelsen i Hoganas godkant avtalet, att bygglov erhállits for planerad byggnation enligt pkt 5, ~ HÓGANASKOMMUN ~~ FÓRVALTNING ~ Hóqcnós > OO ~ _w_w_w_.h_o_g_a_n_a_s_.s_e ~~~.~ 37

39 HÓGANAS KOMMUN 3 (3) att koparen fore tilltradesdagen foreter intyg pá beviljat byggnadskreditiv for planerad byggnation enligt pkt 5, samt att koparen fore tilltradesdagen foreter intyg pá att bindande avtal tecknats for genomforandet av planerad byggnation enligt pkt Om villkoren enligt pkt 15 ej uppfyllts eller om kopeskillingen ej erlagges pá tilltradesdagen senast forfaller detta avtal i sin helhet. Detta avtai har upprattats i tvá likalydande exemplar varav partema tagit var sitt. HÓGANAS KOMMUN Kommunstyrelsen Péter Kovács Herman Crespin saljare Bjórn ters kópar Péter Kovács och Herman Crespins egenhandiga namnteckningar bevittnas: Bjorn Peters egenhandiga namnteckning bevittnas: ~ HOGANASKOMMUN _ FORVALTNING ~ Hóqonós

40 (1) Bilaga 1 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING Höganäs

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen: 2012-07-01 Dnr: UN/2012/103-2 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Delegationsbestämmelser regleras i KOMMUNALLAGEN enligt följande: A. Kommunfullmäktiges

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2013:28 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2014:17 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION LAGRUM Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2015:18 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:32 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION LAGRUM Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2016:20 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:23 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION LAGRUM Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente Reviderat senast: 2015-01-29, KF 17 Tjörn Möjligheternas ö Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 1(6) Delegations- och beslutsordning för s ansvarsområde Inledning Regler för delegering av beslutanderätt i ärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-10-21 169 ) Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr.o.m.: 2015-10-21 Dokumentansvarig:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun Enligt beslut av KF 2008-12-15 236 att gälla fr.o.m. 2009-01-01 (Dnr 08KS341) med ändring införd utifrån KF-beslut 2009-06-15 116 (09KS237) att gälla fr.o.m

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2006-04-26 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer