Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl och den 12 februari 2014, kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Karlsson (S) och Marianne Larm-Svensson (C) Landstingshuset den 24 februari, kl Sekreterare Ordförande Justerande Charlotte Funseth Hans Lundqvist Paragrafer 1-51 Björn Karlsson Marianne Larm-Svensson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Jämtlands läns landstingsfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset Underskrift Astrid Johansson

2 Protokoll 2(48) Närvaroförteckning landstingsfullmäktige Östersunds valkrets Östra valkretsen Tommy Pettersson (S), 1-26 Harriet Jorderud (S) Kjell Karlsson (S), Elmer Andersson (S) Bendigt Eriksson (S), 1-26 Cathrine Blomqvist (S) Tord Andnor (S), Hans Lundqvist (S) Anna Gundersson (S) Solveig Lövlie (S) Glenn Löfblad (S) Jan-Ove Johansson (S) Gudrun Olsson (S) David Berglund (S) Jan-Olof Andersson (M), 1-26 Tahar Khalfallah (S) Anna-Karin Vernberg (M) Alvi Berglund (S) Björn Karlsson (S) Inger Jonsson (C) Agnetha Danielsson (S) Olle Arnsten (C), Christer Siwertsson (M) Elisabeth Svensson (M) Margareta Gladh (M) Lise Hjemgaard-Svensson (M) Gunnel Hennebo (M) Karin Ekblom (M) Marianne Larm-Svensson (C) Thomas Andersson (C) Berit Johansson (C) Göte Norlander (C) Börje Lundin (V), 1-31 Jörgen Blom (V), Elin Hoffner (V) Anna Hildebrand (MP) Owen Laws (MP) Karin Österberg (MP), ej Finn Cromberger (FP) Mats El Kott (FP) Gert Norman (V) Västra valkretsen Lena Bäckelin (S) Mikael Abramsson (S), 1-26 Leif Sivertsson (S), Monica Hallquist (S) Johnny Springe (S), 1-46 Ann-Marie Johansson (S) Stefan Fax (S), 1-26 Judith Hult (S) Britt Carlsson (S) Thomas Hägg (S), 1-26 Peter Bergman (S), Gunnar Hjelm (M) Susanné Wallner (M) Marian Stranne (M), 1-26 Brita Pettersson (M), Gunnar Geijer Bernt Söderman (C), 1-15, Cristine Persson (C), Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Monalisa Norrman (V) Alf Lundin (MP), 1-26 Bodil Sihm (MP), Kia Carlsson (FP), 1-26, 32-51

3 Protokoll 3(48) Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande 6 2 Upprop av ledamöter 6 3 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde 6 4 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om landstingets tågaffärer med USA (LS/53/2014) 6 5 Interpellation från Berit Johansson (C) om det långsiktiga förbättringsarbetet för de mest sjuka äldre (LS/78/2014) 7 6 Interpellation från Susanné Wallner (M) om mottagandet av asylsökande och nyanlända (LS/82/2014) 7 7 Interpellation från Susanné Wallner (M) om upphandling och testprotokoll av tåg (LS/85/2014) 8 8 Interpellation från Berit Johansson (C) om intäkter från patientavgifterna (LS/163/2014) 9 9 Interpellation från Thomas Andersson (C), om operationsmetoder (LS/184/2014) 9 10 Interpellation från Anna Hildebrand (MP) om långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa (LS/198/2014) Fullmäktigefråga från Susanné Wallner (M) om avstängning med full lön vid virusorsakad magsjuka (LS/133/2014) Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om att lägga ut folkhälsofrågorna direkt till primärvården (LS/214/2014) Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om hur rehabiliteringsskyldigheten och arbetsmiljölagen följs i verksamheten (LS/223/2014) Fullmäktigefråga från Karin Österberg (MP) om uppdrag och tidsplan för telemedicinprojekt (LS/231/2014) Fullmäktigefråga från Alf Lundin (MP) om påverkan från brukargrupper (LS/233/2014) Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Fullmäktiges presidiums information Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige Landstingsstyrelsens rapport Kammarrätten i Sundsvall: Fyllnadsval av nämndeman för tiden tom för Alf Lundin (MP) som avsagt sig uppdraget Anna Hildebrand (MP) önskar entledigas från uppdraget som 3:e vice ordförande i landstingsstyrelsen Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson (M) om ändring i arvodesreglerna (LS/1631/2013) 15

4 Protokoll 4(48) 23 Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om långa köer till neuropsykiatrisk utredning (LS/1643/2013) Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om psykiatrins kompetens för att möta flyktingars behov (LS/1707/2013) Svar på fullmäktigefråga från Marianne Larm-Svensson (C) om diagnostisering av gynekologiska cellprover (LS/1642/2013) Svar på fullmäktigefråga från Berit Johansson (C) om patientsäkerhetsarbetet (LS/1694/2013) Ny hälso- och sjukvårdspolitik (LS/726/2012) Begäran från Regionförbundet om borgen X11 (Transitio) (LS/1932/2012) Framtida ägande och ansvar i AB Transitio (LS/1164/2011) Begäran om anstånd med svar på medborgarförslag från Emma och Gunnar Hagqvist om att införa Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (LS/542/2013) s frågestund Allmänhetens frågestund Svar på medborgarförslag från Åke Durre om att landstinget inte ska tillhandahålla fria kondomer (LS/725/2013) Svar på medborgarförslag från Elisabet From och Ann-Margreth Bergvall, om en mötesplats för barn och deras föräldrar i utanförskap (LS/769/2013) Hälsoval 2015 (LS/1867/2012) Översyn av upphandlingspolicy (LS/1509/2012) Ändring i Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse (LS/1744/2011) Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och Regionförbundet (LS/1419/2012) Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om hemvist för pensionskapitalets avkastning (LS/743/2013) Svar på motion från Ann-Marie Johansson (S), om rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget (LS/1825/2011) Svar på interpellation från Christer Siwertsson (M) om landstingets tågaffärer med USA (LS/53/2014) Svar på interpellation från Berit Johansson (C) om det långsiktiga förbättringsarbetet för de mest sjuka äldre (LS/78/2014) Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om mottagandet av asylsökande och nyanlända (LS/82/2014) Svar på interpellation från Berit Johansson (C) om intäkter från patientavgifterna (LS/163/2014) 42

5 Protokoll 5(48) 45 Svar på interpellation från Thomas Andersson (C), om operationsmetoder (LS/184/2014) Svar på interpellation från Anna Hildebrand (MP) om långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa (LS/198/2014) Svar på fullmäktigefråga från Susanné Wallner (M) om avstängning med full lön vid virusorsakad magsjuka (LS/133/2014) Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om att lägga ut folkhälsofrågorna direkt till primärvården (LS/214/2014) Svar på fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om hur rehabiliteringsskyldigheten och arbetsmiljölagen följs i verksamheten (LS/223/2014) Svar på fullmäktigefråga från Karin Österberg (MP) om uppdrag och tidsplan för telemedicinprojekt (LS/231/2014) Svar på fullmäktigefråga från Alf Lundin (MP) om påverkan från brukargrupper (LS/233/2014) 48

6 Protokoll 6(48) 1 Sammanträdets öppnande Ordförande förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 2 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöter och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 3 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Fullmäktiges ordförande har den 28 februari 2014 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning. 4 Interpellation från Christer Siwertsson (M) om landstingets tågaffärer med USA (LS/53/2014) Christer Siwertsson (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Det av landstingen gemensamt ägda tågbolaget Transitio har nu av amerikanska investerare för andra gängen blivit avkrävda att skjuta till pengar. Detta på grund av att en av de amerikanska bankerna, som ingår i affärs- och skatteplaneringsupplägget, nu har fått sitt kreditbetyg sänkt. Den här sortens skatteplanering är numera förbjuden i USA och det är av största vikt att det klargörs vilka summor som Jämtlands läns landsting nu är ålagda att ställa upp med till Transitio. Fråga: Hur mycket pengar behöver nu Jämtlands läns landsting skjuta till för att tillmötesgå de amerikanska riskkapitalisternas krav på ökad säkerhet i bolaget Transitio, och hur mycket pengar har landstinget sedan tidigare blivit avkrävda? Om inget svar ges på frågan, med hänvisning till sekretess i affärsuppgörelsen, vill undertecknad veta hur detta kan vara möjligt att hålla hemligt, mot bakgrund av att landstinget är en av finansiärerna till Transitio. Frågan får ställas.

7 Protokoll 7(48) 5 Interpellation från Berit Johansson (C) om det långsiktiga förbättringsarbetet för de mest sjuka äldre (LS/78/2014) Berit Johansson (C) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Sedan 2010 har Centerpartiet och regeringen genomfört den största satsningen någonsin för ett långsiktigt förbättringsarbete vad gäller de mest sjuka äldre. Jämtlands läns landstinget och kommunerna i länet arbetar utifrån vår gemensamt antagna handlingsplanen. Satsningen omfattar bl.a. God demensvård, God vård i livets slutskede, Preventivt arbetssätt vad gäller fall, trycksår, nutrition och fr.o.m även munhälsan, God läkemedelsbehandling och Sammanhållen vård och omsorg. Det har årligen utdelats ekonomiska medel utifrån utförda insatser samt de registreringar som krävs i det långsiktiga och systematiska förbättringsarbetet. Till Jämtlands län har det för 2013 års kvalitetsförbättringar inom de olika områdena utbetalats drygt 18 miljoner kronor, vilket blir 652 kr/ invånare som är 65 år och äldre. Jämtlands läns landsting har fått kronor av dessa. Eftersom stora delar av de multisjuka äldre som ingår i denna målgrupp bor i egna hem eller på särskilda boenden ute i kommunerna så är samarbetet med primärvården ytterst viktigt! Det krävs ett gott samarbete och en trygghet och tillit till varandras kompetenser för ett lyckat resultat. Därför vill jag ställa följande frågor till Harriet Jorderud - Hur kommer dessa drygt 4 miljoner kronor att fördelas ut till respektive verksamhet? - Får även de privata utförarna inom primärvården ta del av dessa? - Kommer en handlingsplan att tas fram för hur utvecklingsarbetet skall genomföras i samarbete med respektive kommun och hälsocentral, utifrån dessa medel? Frågan får ställas. 6 Interpellation från Susanné Wallner (M) om mottagandet av asylsökande och nyanlända (LS/82/2014) Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Revisionsrapporten Granskning av Hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. angående flyktingmottagning visar stora brister gällande mottagandet av asylsökande och nyanlända samt deras rättigheter. Utöver detta så bedöms landstingets enhet som ska arbeta med flyktingsamordning alltför sårbar på grund av dess ringa storlek.

8 Protokoll 8(48) Återsökningen av statliga ersättningar som görs i samverkan med kommunerna kritiseras också i rapporten, då endast ett fåtal av de styrande dokumenten har hanterats enligt gällande regler, riktlinjer och rutiner för dokument- och ärendehantering. Med bakgrund av detta undrar jag: 1. På vilket sätt avser Harriet Jorderud och den sittande majoriteten att vi skall säkerställa att vi har en säker mottagning av asylsökande och nyanlända? 2. Hur avser ni att säkerställa att vi får den ekonomiska ersättning vi har rätt till av staten? 3. Hur kommer landstinget att effektivisera ansökningsförfarandet vad gäller de ekonomiska ersättningarna? Frågan får ställas. 7 Interpellation från Susanné Wallner (M) om upphandling och testprotokoll av tåg (LS/85/2014) Susanné Wallner (M) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: De tåg, som upphandlats av landstingens och kommunernas gemensamt ägda tågbolag Transitio, har visat sig ha stora brister och problem sedan de satts i trafik. Ett antal frågor kring upphandling och provkörning har uppstått i samband med köpen av tågen. Undertecknad har läst igenom upphandlingskontraktet och funnit ett antal tveksamheter i upphandlingsförfarandet och har därför, av både VD och teknisk chef, begärt ut kompletterande handlingar. Dessvärre har en av de viktigare handlingarna inte lämnats ut, och har av den anledningen gjort det omöjligt att bringa klarhet i upphandlingen. Jag har också i ett flertal mejl begärt ut de testprotokoll som gjorts av tågen i samband med köpet, och som ska visa hur tågen uppträder under våra norrländska förhållanden. För mig som fullmäktigeledamot är det viktigt att klargöra för länets medborgare vad som sker med våra skattepengar. På grund av de mycket oklara upphandlingsförfaranden och protokoll, från de tester som man uppger har gjorts, ställer därför undertecknad följande frågor direkt till driftbolaget Norrtågs ordförande, Thomas Hägg. 1. Varför håller man inne med de testprotokoll som uppges vara de viktigaste för att teckna avtal om köp av tågen, och hur ser du på detta faktum? 2. När testkörningsprotokollen inte redovisas uppstår frågor kring hur dessa har gått till. Är de testkörda överhuvudtaget och hur har testkörningarna genomförts? Och i så fall före eller efter upphandlingen av tågen? 3. Vad visar testprotokollen för resultat?

9 Protokoll 9(48) Yrkanden Ordföranden yrkar att frågan inte får ställas eftersom ämnet inte hör till fullmäktiges handläggning. Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget. Frågan får inte ställas. 8 Interpellation från Berit Johansson (C) om intäkter från patientavgifterna (LS/163/2014) Berit Johansson (C) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Nyhetstidningen Dagens Medicin skrev om patientskuldberget som finns till Sveriges landsting. Där talade man om enbart sjukvård, och summan låg då på 440 miljoner kronor. Siffrorna hade man sammanställt från uppgifter hämtade från landets landsting. I Jämtlands läns landsting finns en patientskuld på hela 14,3 miljoner kronor till tandoch sjukvården. Vid landstingsstyrelsen i oktober yrkade vi i centerpartiet på att det skulle analyseras varför intäkterna från patientavgifterna minskar. Det borde vara angeläget för respektive enhet att arbeta för att få in intäkterna eftersom de får behålla de ekonomiska medlen. Min undran är; 1. Hur är det med betalningstäckningen till de landstingsdrivna egna verksamheterna inom tandvård, primärvård och länssjukvård? 2. Hur är det med betalningstäckningen inom de privata utförarnas verksamheter? Frågan får ställas. 9 Interpellation från Thomas Andersson (C), om operationsmetoder (LS/184/2014) Thomas Andersson (C) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Det har framkommit i en stor finsk studie att det genomförs knäoperationer på olika sjukhus som inte har någon nytta för patienter. Studien har granskat resultat av olika ingrepp och resultatet visar på att många får genomgå stora operationer som inte leder till någon förbättring för hälsan.

10 Protokoll 10(48) I hälso- och sjukvården pågår ett ständigt förbättringsarbete och nya metoder kommer ständigt som utvecklar vården. För att kunna klara av detta är det viktigt att landstingen följer den medicinska utvecklingen noga och har ett tydligt arbete med införandet av olika metoder. Samtidigt är det av allra största vikt att det sker en granskning av vilka resultat olika ingrepp har för hälsa och välmående. Detta gäller såväl gamla etablerade metoder liksom nya. Mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande är: 1. Hur sker granskning av gamla såväl som nya metoder ut i Jämtlands län? 2. Genomförs samma form av operationer här som inte ger patienterna någon effekt? Frågan får ställas. 10 Interpellation från Anna Hildebrand (MP) om långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa (LS/198/2014) Anna Hildebrand (MP) har lämnat in en interpellation med följande lydelse: Beredningen för demokrati och folkhälsa har nu beslutat (140120) att inte anhålla hos fullmäktiges presidium om att få arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för folkhälsa. Folkhälsa är politik. Det är genom ett långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete som ohälsotalen kan minska och den ojämlika hälsan kan reduceras. Folkhälsan är i sin tur en viktig påverkans faktor för den regionala utvecklingens framgång. I Sverige har vi inte någon nationell plan för folkhälsa och det saknas lagstiftning som reglerar ansvaret mellan exempelvis landsting och kommun, samt att det är ont om nationella stimulansmedel som premierar folkhälsoarbete. Dessutom finns det inga egentliga metoder för sjukdomsförebyggande arbete. Däremot talar samhällsdebatten sitt tydliga språk (inte minst under otaliga hälso- och sjukvårdkonferenser de senaste åren); Välfärdssjukdomar inklusive den psykiska ohälsan måste bemästras, men vi måste vara uthålliga och ge det tid. Jämtlands län är inget undantag när det gäller höga ohälsotal - utan tvärtom återfinns våra värden bland de sämre inom flera ohälsotillstånd. Hälso- och sjukvårdskostnaderna ökar i takt med den åldrande befolkningen, och introduktionen av nya läkemedel och behandlingsmetoder, samt de stora kliv som tas inom forskningen för att upprätthålla liv.

11 Protokoll 11(48) Det pågår ett digert folkhälsoarbete runtom i vårt län och Jämtland har i flera hänseenden varit en viktig föregångare. Men, det saknas en enskild och övergripande plan för allt folkhälsoarbete som sammanfattar alla delar och tar höjd för den långa sikten. Av den anledningen finns det heller ingen kartläggning av folkhälsoarbetets helhetsstatus. Är det så att det nu inte längre finns en politisk ambition att upprätta en långsiktig utvecklingsplan för området folkhälsa? Frågan får ställas. 11 Fullmäktigefråga från Susanné Wallner (M) om avstängning med full lön vid virusorsakad magsjuka (LS/133/2014) Susanné Wallner (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse: I det senaste mötesprotokollet från personalpolitiska utskottet, står att läsa som följer: Enheten för smittskydd och vårdhygien har tagit fram ett förslag att ändra tidigare beslutade riktlinjer om avstängning med full lön från 48 timmar efter symtomfrihet till 24 timmar efter virusorsakad magsjuka. Enligt Smittskyddsinstitutet står att läsa som följer kring virusorsakad magsjuka: Inkubationstiden är 1-2 dygn. Smittade personer kan sprida smitta under flera dygn efter att de har tillfrisknat. Smittrisken anses dock som störst de två första dygnen efter det att symptomen upphört. Med bakgrund av att vi haft stora problem på delar av sjukhusets avdelningar med magsjuka och att detta återkommer i stort varje år, ställer jag följande fråga: Tycker inte du Bengt Bergqvist att vi också skall värna vår personal och våra patienter och gå på minst 48 timmar med avstängning och full lön, de rimliga borde väl vara minst 3 dygn? Frågan får ställas.

12 Protokoll 12(48) 12 Fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om att lägga ut folkhälsofrågorna direkt till primärvården (LS/214/2014) Christer Siwertsson (M) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse: Resultatet från den nationella patientenkäten om primärvården för 2013 har nu redovisats. På frågan om man blivit tillfrågad om sina levnadsvanor vid senaste besöket i primärvården visar på följande förändringar: Kostvanor, 23 procent = en minskning med 1 procent Motion, 33 procent = en minskning med 1 procent Tobak, 25 procent = ingen förändring Alkohol, 20 procent = en ökning med 2 procent Undersökningen visar på stora skillnader inom Jämtlands län, men det är glädjande att aldrig tidigare har så många blivit tillfrågade om sina alkoholvanor. Vi moderater är kritiska till att folkhälsoarbetet har samlats i ett folkhälsocentrum och har därför motionerat om att detta istället ska läggas ut till hälsocentralerna enligt modell; RISKBRUKSPROJEKTET, som handlar om alkohol. Som ovanstående siffror visar så är det just denna fråga som noterat en ökning och visar på bäst resultat. När folkhälsofrågorna bedrivs direkt i primärvården utan omvägar via en administrativ överprövare får man också bäst resultat. Fråga: Är det inte hög tid att tänka om och anamma den motion som Moderaterna lagt angående att lägga ut folkhälsofrågorna direkt till primärvården, och dessutom spara runt 4 miljoner kronor per år? Frågan får ställas. 13 Fullmäktigefråga från Mats El Kott (FP) om hur rehabiliteringsskyldigheten och arbetsmiljölagen följs i verksamheten (LS/223/2014) Mats El Kott (FP) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse: I landstingsplanen står under punkt 4.2 Medarbetare att landstinget är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett meningsfullt arbete m.m. Det är något som vi alla säkert kan skriva under på. Men även om landstinget lyckas uppfylla detta så kommer arbetstagare (medarbetare) att på grund av olika anledningar behöva rehabiliteringsinsatser för att kunna fortsätta sitt arbete. Jag har då jag letat inte kunnat finna att landstinget budgeterar rehabiliteringskostnader. Om det inte finns någon särskild budget för den typen av kostnader så är risken stor att rätt rehabilitering inte sätts in när den behövs.

13 Protokoll 13(48) Jag undrar nu hur landstinget kontrollerar att rehabiliteringsskyldigheten jämlikt arbetsmiljölagen följs i verksamheten? Frågan får ställas. 14 Fullmäktigefråga från Karin Österberg (MP) om uppdrag och tidsplan för telemedicinprojekt (LS/231/2014) Karin Österberg (MP) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse: Distansoberoende teknik, telemedicin, är avgörande i en hälso- och sjukvårdsstrategi för ett glesbygdslän som Jämtland. En fråga som Miljöpartiet har drivit länge. Landstingsdirektören fick i november 2012 ett uppdrag att inventera, omvärldsbevaka och ta fram länsspecifika tillämpningar inom telemedicin. Glädjande nog kunde vi häromdagen läsa i lokaltidningen att en projektledare ska anställas för ett tvåårigt projekt inom telemedicin. Jag vill därför fråga Harriet Jorderud hur uppdrag och tidsplan ser ut för detta projekt och om telemedicin jobbas med i Lean-arbetet? Frågan får ställas. 15 Fullmäktigefråga från Alf Lundin (MP) om påverkan från brukargrupper (LS/233/2014) Alf Lundin (MP) har lämnat in en fullmäktigefråga med följande lydelse: Hur kommer man i framtida organisation och styrning av hälso- och sjukvården att involvera och dra nytta av kompetens från brukargrupper, t.ex. personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar? Frågan får ställas.

14 Protokoll 14(48) 16 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag 1. Motion från Christer Siwertsson (M) om översyn av förskrivning av Tramadol till äldre (LS/1802/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober Motion från Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) och Marianne Larm Svensson (C), om etisk upphandling av kött och mejeriprodukter till Jämtlands läns landsting (LS/1870/2013) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober Motion från Karin Ekblom (M) om översyn av landstingsbostäders verksamhetsbeskrivning (LS/90/2014) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober Motion från Thomas Andersson (C) om att Jämtlands läns landsting ska servera smör (LS/186/2014) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast oktober Fullmäktiges presidiums information - Presidiet har uppdaterat Uppförandekod för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting och den har delats ut till alla ledamöter. - har mottagit protestlistor/namninsamling från PRO Hede/Vemdalen mot etableringen av filial på Vemdalsskalet och från Hervor Dahlén och Harry Jonsson, på uppdrag av Hoting-Tåsjöborna att få behålla Nya Närvården i Hoting-Tåsjödalen. Listorna finns utlagda i fullmäktiges First Class konferens. 18 Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige Landstingets revisorer Mona Nyberg (S) ordförande, redovisar Revisionsplan Patientnämnden Rune Berglund (S), ordförande, informerar om nämndens arbete. Rune informerar om en promemoria som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skickat till alla patientnämnder med förslag om ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. IVO klarar inte att behandla alla klagomål i tid och vill därför ha möjlighet att överlämna klagomålet till berörd patientnämnd.

15 Protokoll 15(48) Beredningen för demokrati och folkhälsa Monica Hallqvist (S) informerar om beredningens arbete med bland annat medborgardialoger. Beredningen för vård och rehabilitering Anna Gundersson (S) informerar om beredningens deltagande i Nätverkskonferensen, medborgardialoger på familjecentralerna och utvärdering av beredningarnas arbete under mandatperioden. 19 Landstingsstyrelsens rapport Harriet Jorderud presenterar landstingsstyrelsens rapport. - Erling Streman, läkare ögonkliniken, informerar om utvecklingsarbetet med gråstarrsoperationer, Gråstarr Direkt. - Harriet Jorderud (S) tackar berörda inom Jämtlands läns landsting som arbetat med Nätverkskonferensen i Sundsvall. - Harriet Jorderud redovisar kortfattat det ekonomiska resultatet för Ingående redovisning sker vid fullmäktige i april. Arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning har satts igång. 20 Kammarrätten i Sundsvall: Fyllnadsval av nämndeman för tiden tom för Alf Lundin (MP) som avsagt sig uppdraget. Nämndeman: Erika Ranbrandt (MP) 21 Anna Hildebrand (MP) önskar entledigas från uppdraget som 3:e vice ordförande i landstingsstyrelsen. Anna Hildebrand (MP) entledigas från uppdraget som 3:e vice ordförande i landstingsstyrelsen. 22 Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson (M) om ändring i arvodesreglerna (LS/1631/2013) Harriet Jorderud (S) besvarar den av Jan-Olof Andersson (M) ställda och under 219, , antecknade interpellationen om ändring i arvodesreglerna.

16 Protokoll 16(48) Jan-Olof Andersson frågar: 1. Ska det behöva ta 9 månader för ett återremitterat ärende att komma tillbaka till fullmäktige? 2. Om det är så att arvodet har fortsatt att betalats ut även under det här året, på vilka grunder har landstingets lönekontor kunnat betala ut ca kronor i arvode nu i snart tre år, när det inte finns några politiska beslut? 3. Vem har godkänt utbetalningarna? Svar på fråga 1: Ja det kan det göra. När ett ärende återremitteras ska det motiveras. Av fullmäktiges beslut framgår att: Innan frågan har diskuterats bland medlemmarna ska landstinget inte besluta om årsarvoden för presidiet för gemensam nämnd för Frostviken. Fullmäktiges beslut innebär att innan styrelsen kan lägga fram förslaget på nytt måste frågan ha diskuterats med Strömsunds kommun. Vid samma sammanträde i februari 2013 gav landstingsfullmäktige fullmäktiges presidium i uppdrag att gå igenom regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna som landstinget är med i med de övriga medlemmarna samt återkomma till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige med förslag. Vi har bestämt under hand att hanteringen av diskussionen med kommunerna om arvoden hanteras gemensamt. Samordningskansliet, som hanterar ärendena, skickade den 22 oktober i år en inbjudan till kommunerna till en träff för att diskutera frågorna i slutet på november eller början på december. På grund av för få svar från kommunerna har träffen ställts in och en ny inbjudan ska skickas ut med förslag till träff i januari När diskussionen är avslutat kan ärendet beredas för beslut i fullmäktige. Svar på fråga 2: Arvodet till vice ordföranden i Närvårdsnämnd Frostviken har betalats ut sedan januari Grunden för utbetalningarna ligger i en tolkning av arvodesbestämmelserna som samordningskansliet och tidigare sekretariatet gjort. Utbetalningarna har således sin grund i politiska beslut. Svar på fråga 3: Utbetalningarna har godkänts/attesterats av kanslichef eller tidigare chef för ledningsstab sekretariat, eller av dem utsedd attestant, som har ansvar för att utbetalningarna följer beslutade regler. Jan-Olof Andersson yttrar sig och tackar för svaret

17 Protokoll 17(48) 23 Svar på interpellation från Susanné Wallner (M) om långa köer till neuropsykiatrisk utredning (LS/1643/2013) Harriet Jorderud (S) besvarar den av Susanné Wallner (M) ställda och under 220, , antecknade interpellationen om långa köer till neuropsykiatrisk utredning. Susanné Wallner frågar: 1. Varför är köerna så långa i vårt landsting? 2. Hur ser ni i det stora hela på problematiken samt kostnaden för samhället att låta medborgare gå obehandlade med sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning och hamnar i sjukskrivning, depression, ångest och/eller utmattningsproblem? Svar på fråga 1: Förekomsten av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bland den vuxna befolkningen är ca 3-4%. Vilket motsvarar ca potentiella patienter i Jämtland/Härjedalen. Idag har vuxenpsykiatrin ca 400 patienter med ADHD diagnos. Inom vuxenpsykiatrin finns en specialistenhet, Enhet för Neuropsykiatri (ENP), som jobbar med utredning samt behandling av ADHD. Utredningar görs även vid beroendeenheten, Resursenheten för Vuxenhabilitering RVH samt affektiva enheten (hanterar förstämningssyndrom/känslomässiga störningar) då samsjuklighet finns. Antalet inkommande remisser kring ADHD har ökat kraftigt till ENP, vuxenhabiliteringen och område psykiatri de senaste tre åren. Borttaget av åldersgränsen vid 35 år har medfört att antalet inkommande remisser har ökat med ca 29-30% varje år. Totalt inkommande remisser till ENP samt vuxenhabiliteringen var 153 stycken 2011, 149 stycken 2012 samt 135 stycken fram till okt 2013 detta kan jämföras med ca 60 inkomna remisser 2008 och Område psykiatri är för närvarande inte dimensionerade för att hantera de antal patienter som området inväntar inom 1-3 år. Svar på fråga 2: Desto tidigare patienten får starta upp en individuellt anpassad behandling oavsett om den är farmakologisk eller icke farmakologiskt, desto bättre för den enskilde individen och dess omgivning. Ibland behöver insatser från sjukvården inte vara så stora. Det kan handla om psykopedagogiska insatser, där patienten lär sig hur det är att leva med denna funktionsnedsättning. Men generellt hinner pålagringarna inte bli så stora om patienten får en tidig utredning/behandling. Många av våra patienter med frågeställning neuropsykiatri har en stor samsjuklighet ex. depression, ångest eller sömnstörningar. Funktionsnedsättningen kan för den enskilde också innebära svårigheter att klara skolgång, arbete och privatliv. Vilket också kan bidra till en svår ekonomisk situation för patienten.

18 Protokoll 18(48) Det gör naturligtvis att dagens situation inte är tillfredsställande, och för att förbättra den så föreslår vi i förslaget till reviderad landstingsplan inprioriteringar för 2014 med 1 miljon kronor för att korta köerna till neuropsykiatrin. Susanné Wallner (M), Mats El Kott (FP), Christer Siwertsson (M), Monalisa Norrman (V), Berit Johansson (C) och Owen Laws (MP) yttrar sig. Susanné Wallner tackar för svaret. 24 Svar på fullmäktigefråga från Christer Siwertsson (M) om psykiatrins kompetens för att möta flyktingars behov (LS/1707/2013) Harriet Jorderud (S) besvarar den av Christer Siwertsson (M) ställda och under 223, , antecknade fullmäktigefråga om psykiatrins kompetens för att möta flyktingars behov. Christer Siwertsson frågar: Vilken fortbildning har personalen vid psykiatrin fått för att på ett professionellt sätt möta detta behov, med tanke på bland annat kulturkompetens, samt i förekommande fall även tortyr och krigsskador som många flyktingar upplevt och fått? Svar: Flyktingar utan uppehållstillstånd, vilket är de flesta för att inte säga samtliga boende vid Grytans läger, har rätt till akutinsatser. Det handlar oftast om läkemedelsbehandling från psykiatrins sida. Det innebär att dessa flyktingar inte erbjuds samtalskontakt eller psykoterapier i någon större omfattning. Personalen som kommer dit har varierande kompetens vad gäller flyktingar, dock har de flesta arbetat under flera år med att möta problematiken. När det gäller behandling som kan erbjudas flyktingar med uppehålls tillstånd och där längre kontakter kan etableras finns kompetens och erfarenhet i varierande grad hos personalen. Beroende på vilken psykiatrisk diagnos som fastställs erbjuds flyktingarna olika behandlingar. Vid psykossjukdom erbjuds i första hand läkemedel och fokus på aktuell problematik som eventuellt kan finnas. Om flyktingar diagnostiseras med depression eller PTSD (posttraumatisk stress diagnos) kan behandlingen inriktas på de krigs- och tortyrupplevelser som flyktingar har. Många av personalen har mött och fungerat stödjande för flyktingar men få har specialistkompetensen att mer djupgående och i psykoterapi behandla dem. Det finns ett behov av fler personal med specialistkompetensen att behandla flyktingar och traumatiska upplevelser då väntetiderna idag kan vara långa till personal som besitter den kompetensen. Läkemedelsbehandling har mycket begränsad effekt på traumatiska upplevelser.

19 Protokoll 19(48) Det finns brister inom flyktingområdet hos personalen. Få har gått någon utbildning eller så är det hos de flesta länge sedan. Viss personal har längre utbildningar och erfarenhet av flyktingmottagning. Behov av utbildningsinsatser finns. Christer Siwertsson yttrar sig och tackar försvaret. 25 Svar på fullmäktigefråga från Marianne Larm- Svensson (C) om diagnostisering av gynekologiska cellprover (LS/1642/2013) Harriet Jorderud (S) besvarar den av Marianne Larm-Svensson (C) ställda och under 221, , antecknade fullmäktigefrågan om diagnostisering av gynekologiska cellprover. Marianne Larm-Svensson frågar: 1. Sker analys av labbprover av detta slag nu på ett patientsäkert sätt? 2. Vilken huvudman ansvarar för labbverksamheten just? 3. Har Jämtlands läns landsting inlett rättslig prövning utifrån att Västerbottens läns landsting inte fullgjort sina åtaganden mot Jämtlands läns landsting och framförallt de drabbade patienterna? Svar på fråga 1: Ja. Västerbottens läns landsting (Laboratoriemedicin i Västerbotten) är nu liksom tidigare leverantör av laboratorieverksamhet inklusive cytologi för vårt landsting. De har ändrat arbetsrutiner vid laboratoriet i Östersund så att de nu i stort överensstämmer med de rutiner man har i Umeå. Samtliga brister som identifierades i Västerbottens läns landstings händelseanalys är åtgärdade eller planeras att åtgärdas. Bland flera åtgärder märks vidareutbildning, kollegial granskning och kontinuerlig kontroll. Sedan ett år tillbaka är diagnosmöjligheterna förbättrade. Förberedelser inför ackreditering i Östersund pågår. För den formella ackrediteringen (som görs av Swedac) pågår en dokumentrevision och den december åker fyra personer från Laboratoriemedicin i Umeå till Östersund för internrevision. Efter det planerar de att begära inspektion från Swedac. När den är genomförd och eventuella påpekanden blivit åtgärdade kan Västerbottens läns landstings cytologiverksamhet i Östersund bli ackrediterad. Svar på fråga 2: Jämtlands läns landsting har Västerbottens läns landsting (Laboratoriemedicin i Västerbotten) som leverantör av laboratorieverksamhet inklusive cytologi. Diskussioner

20 Protokoll 20(48) och förberedelser har påbörjats med Västerbottens läns landsting inför nytt avtal gällande patologi/cytologi. Svar på fråga 3: Västerbottens läns landsting har Lex Maria anmält hela händelsen som sådan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jämtlands läns landsting förbereder en Lex Maria anmälan när det gäller ett enskilt patientfall. De patienter som drabbats har kunnat söka ersättning via patientförsäkringen LÖF. Landstinget kan inte på eget initiativ ersätta enskild patient utanför ramen för patientförsäkringen. (Lex Maria är en lagregel som innebär att ett landsting/region eller en kommun ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Skadan eller risken för skada kan ha skett i samband med en undersökning, under vård eller behandling.) Jämtlands läns landsting har ingen avsikt att inleda en rättslig process mot Västerbottens läns landsting. Uppdraget till Västerbottens läns landsting regleras i avtal. För att landstinget ska kunna kräva ersättning måste Jämtlands läns landsting ha drabbats av ekonomisk skada. Landstinget har inte drabbats av skada i detta fall. Därför ser jag ingen nytta av en rättslig process mellan de två landstingen som ingått avtalet, varken för dem eller för de drabbade patienterna. Marianne Larm-Svensson yttrar sig och tackar för svaret. 26 Svar på fullmäktigefråga från Berit Johansson (C) om patientsäkerhetsarbetet (LS/1694/2013) Harriet Jorderud (S) besvarar den av Berit Johansson (C) ställda och under 222, , antecknade fullmäktigefrågan om patientsäkerhetsarbetet. Berit Johansson frågar: Kommer dietister att medverka i Patientsäkerhetsenhetens fortsatta arbete? Svar: Dietister finns inte med som anställda i patientsäkerhetsenheten. Men om man t ex vid patientsäkerhetsdialoger upptäcker brister eller utvecklingsbehov inom nutritions området finns möjlighet att konsultera dietister. Nutritionsfrågorna är viktiga och beaktas i verksamheterna på olika sätt. Bl a finns nutritionsfrågor med i kvalitetsregistret Senior Alert som använd i alla verksamheter, dessa frågor följs också nationellt i arbetet med Bättre liv för sjuka äldre. En av länets utvecklingsledare för Bättre liv för sjuka äldre är dietist som driver utvecklingsarbete på området och utgör kompetensstöd för både landstinget och kommunerna.

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Protokoll 1(5) Anna Gundersson (S) och Marianne Larm-Svensson (C) Paragrafer f f fl fln ~, L. A nf}~ Omedelbar

Protokoll 1(5) Anna Gundersson (S) och Marianne Larm-Svensson (C) Paragrafer f f fl fln ~, L. A nf}~ Omedelbar "".~ Jämtlands Läns ~Landsting Protokoll 1(5) Tid och plats för PB-hallen, OSD Östersund den 10 december 2014 kl. 08.00-19.00 sammanträdet Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Anna Gundersson

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 101-106

Sekreterare Paragrafer 101-106 Sammanträdets plats och tid Folkets Hus, Ramselevägen 6, Strömsund kl 10.00-10.30 Beslutande Anna Gundersson David Berglund BrittInger Håkansson Björn Karlsson Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta

Läs mer

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015)

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015) Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2016-01-15 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post:helge.jonsson@regionjh.se Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

2014-01-22 kl. 08.15-16.00 Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, hus 3, plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

2014-01-22 kl. 08.15-16.00 Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, hus 3, plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(38) Samordningskansliet 2014-01-13 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-01-21 kl. 08.30-14.00 PLATS:

Läs mer

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 april 2015 40 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar solenergi (RS/471/2015) - yrkande från Thomas Andersson om bifall

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Marie Holm Sherman Helge Scharf Wramling. Landstingshuset. Kyrkgatan 12, Östersund Sekreterare Paragrafer 13 19

Kerstin Weimer (FP) Marie Holm Sherman Helge Scharf Wramling. Landstingshuset. Kyrkgatan 12, Östersund Sekreterare Paragrafer 13 19 Sammanträdets plats och tid Lernia (gamla socialhögskolan), aulan. Rådhusgatan 72, Östersund., klockan 16.30-17.30 Beslutande Anna Gundersson Börje Lundin (V) Stefan Fax Björn Karlsson Alvi Berglund Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Landstingshuset, hus 2, Kyrkgatan 12 Östersund, plan 2, 2008-08-26 kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Karen Moe Jönsson (s) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Eija Dibba (v)

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) 1 (10) Plats och tid Landstingshuset hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-10-07, kl 09.00-16.30 Beslutande Owen Laws (mp) Eija Dibba (v) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Glenn Löfblad (s) Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.40 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Bodil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den juni 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den juni 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 16-17 juni 2015 78 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att införa betalautomater för betalning av besöksavgift (RS/842/2015) - yrkande från

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.00 Beslutande Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Eija Dibba (v) Inger Jonsson (c ) Jonny Springe (s) Karen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO=

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Carina Abidi (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-02-04. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur

PROTOKOLL. Datum: 2009-02-04. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-02-02 Kl 09.00-14.45. Färgfabriken, Stadsdel Norr, Byggnad 33, Infanterigatan 30. Kl 15.00-16.00. Beslutande Karen Moe Jönsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNMJMS=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNMJMS= Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Alvi Berglund (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Karin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Årsbokslut Landstingets pensionärsråd 2014

Årsbokslut Landstingets pensionärsråd 2014 Dnr:LS/1364/2014 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2015-01-28 Nyutgåva Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd 2015-01-28 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr:LS/1364/2014...

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, Hus 3, plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, Hus 3, plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(25) Samordningskansliet 2012-11-15 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-11-27--28 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(32) Samordningskansliet 2014-03-12 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-03-20--21 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011)

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-05-28 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Jämtlands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till landstingsfullmäktige 2010-09-19 Landsting: JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Plats: Linet konferens

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S)

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S) Protokoll 1(7) Tid och plats för Styrelserummet, Regionhuset, Östersund den 8 april 2016 kl. 8.30 9.15 Sammanträdet Beslutande Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) Linn Berglin

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(43) Tid och plats för Sammanträdet PB-hallen, OSD (Folkets hus), Östersund den 21 november 2012, kl 09.00 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats Och

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Styrelsens sammanträdesrum, Landstingshuset, Östersund klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Axelsson Gun-Marie

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Beredning för vård och rehabilitering 1 (6) Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, plan 2, Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Stefan Wikén (s) Siw Lundkvist (s) Annelie

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-02-06 1 (15) Plats och tid Omsorgsnämndens sammanträdesrum, Kl 13.15 17.00 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

I motionen yrkas att landstingsfullmäktigs ska verka för

I motionen yrkas att landstingsfullmäktigs ska verka för 76 Motionssvar. "Alternativ/Komplementärmedicin" (Lf) Bakgrund Gunvor G Ericson (mp) och Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-10-30 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde samma dag.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(76) Tid och plats för Sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 22 oktober 2013, kl 13.00-16.40 och den 23 oktober 2013, kl 08.00 17.00. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer