Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:"

Transkript

1 Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 24 oktober samt den 14 november år Organisationen Organisationen heter elevrådet vid Rudbeckianska Gymnasiet som har sitt säte på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås. Den är politiskt och religiöst obunden och den bygger på representativ demokrati. 2 Elevrådets sammansättning Elevrådet ska verka för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras intressen och deras utbildning. Elevrådet skall föra elevernas gemensamma talan i aktuella frågor. Elevernas intressen skall alltid sättas främst. Elevrådet ska verka för samarbete mellan elever, lärare, skolledning, övrig personal och beslutsfattare. 3 Elevrådets sammansättning Varje klass väljer i början av läsåret två representanter samt två suppleanter, som skall ersätta de ordinarie klassrepresentanterna vid behov. Mandatperioden för en klassrepresentant är på ett läsår. Klassen kan när som helst avsätta sina klassrepresentanter och välja ut nya. För detta krävs enkel majoritet (1/2). Varje klassrepresentant har en röst på stormöten, en klass har då totalt två röster. Varje klass väljer i början av läsåret en ordförande och en sekreterare för klassrådet. En suppleant skall väljas varje år. Dessa skall fungera som fasta mötesfunktionärer och har rätt till utbildning och information för att kunna sköta sitt uppdrag. Dessa kan avsättas av klassen med enkel majoritet (1/2). 4 Klassrepresentanternas åliggande Klassrepresentanterna skall företräda klassen på stormöten och årsmöte. Kan en ordinarie representant inte närvara skall en suppleant ta dennes plats. Före ett klassrådsmöte skall klassrepresentanterna presentera dagordningen inför klassen och ta upp frågor från klassen att föra vidare till stormöten. Under mötet skall klassrepresentanterna eller suppleanterna föra klassens talan och ta upp de frågor som klassen vill väcka. Vid omröstning skall klassrepresentanterna betänka att de lägger sina röster för hela klassens intressen och inte sina privata. Klassrepresentanternas röster ska spegla klassens åsikt så väl så möjligt. Efter mötet skall klassrepresentanterna redovisa för klassen vad som behandlats och vilka beslut som har tagits på mötet. Klassrepresentanterna ansvarar för klassens exemplar av elevrådets stadgar, klassens röstkort samt andra, för elevrådet, viktiga dokument, protokoll, verksamhetsberättelse m.m. 5 Möten Vid samtliga möten inom elevrådets verksamhet skall beslutsprotokoll föras. Dessa skall undertecknas av mötesordförande, mötessekreterare samt minst två justerare. Samtliga protokoll skall samlas i en särskild pärm där även elevrådets verksamhetsberättelser skall finnas. Klassrådsmöte, stormöte samt skolkonferensen bör ligga tre veckor i följd. Detta för att möjliggöra en smidig, snabb och enkel beslutsgång. Tidpunkterna för dessa möten skall skrivas in i skolans kalendarium i början av varje termin. Klassråd:

2 Klassråd kallas de möten där klassen får möjlighet att diskutera och ta ställning i frågor väckta av elevråd, styrelse, skolledning, enskild elev eller annan elev på skolan. Klassråden är klassrepresentanternas möjlighet att informera och ta reda på klassens åsikt i aktuella frågor. Klassråd skall hållas veckan före stormöte. Förslag till dagordningen samt beslutsunderlag skall skrivas av elevrådsstyrelsen och skickas ut minst sju skoldagar före stormöte. Klassrådet är beslutande om minst hälften av eleverna är närvarande. Protokoll från klassråd skall lämnas till elevrådsstyrelsen för genomgång och sammanställning som senare ska föras vidare till elevrådet vid ett stormöte. Varje klass väljer i början av läsåret en ordförande och en sekreterare för klassrådet. En suppleant skall väljas varje år. Dessa skall fungera som fasta mötesfunktionärer och har rätt till utbildning och information för att kunna sköta sitt uppdrag. Dessa kan avsättas av klassen med enkel majoritet (1/2). Stormöte: Stormöte kallas de möten där klassrepresentanter sammanträder. Alla skolans elever äger dock rätt att närvara. Rätten att adjungera utomstående till elevrådsmöte tillfaller styrelsen. Klassrepresentanter har yttrande-, förslags- och rösträtt. Övriga elever har ytrrande-, och förslagsrätt under gängse former. Stormöte skall hållas minst sju gånger per år varav ett är beslutsunderlag. Stormötet kan besluta om att väcka frågor om skolkonferensen. Protokoll från elevrådsmöten skall vara samtliga klassrepresentanter tillhanda senaste sju skoldagar efter mötet. Under stormöte bör följande alltid behandlas: Fråga om stormötes stadgeenliga utlysande. Inval av sektioner samt äskande från sektioner. Information om sektionernas pågående verksamhet. Information från elevrådets kommittéer. Information från tillsatta utskott; förutsatt att ett utskott är tillsatt. Ekonomisk rapport Förberedande frågor som behandlats av klassråden. Frågor väckta av klassråden. Stormötet är beslutande då det är stadgeenligt sammankallat och hälften av klasserna är representerade. Årsmöte: Årsmötet är elevrådets högsta beslutande organ. Det ska hållas i februari månad. Under stormötet skall följande alltid behandlas: Frågan om årsmötet stadgeenliga utlysande. Fastställande av arbetsordning. Fastställande av röstlängd. Bestämning av ersättning till SOS-hjälplärare inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsberättelse från sektioner, kommittéer och utskott. Elevrådets verksamhetsberättelse, bokslut och revision. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Behandling av propositioner och motioner till årsmötet. Val av elevrådsordförande, vice ordförande, tre ledamöter, två suppleanter, valberedning, revisionsgrupp samt elevrepresentant till skolkonferensen. Kallelse till årsmötet skall vara ute i klasserna minst tre veckor före mötet äger rum. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmötet. Propositioner, motioner och styrelsens motionssvar skall vara ute i klasserna minst sju skoldagar före årsmöte. I övrigt fungerar årsmötet som ett elevrådsmöte. Protokoll från årsmötet skall vara samtliga klassrepresentanter tillhanda senast 10 skoldagar efter mötet.

3 Styrelsemötet: Elevrådsstyrelsen sammanträder minst varannan skolvecka då ordförande, person som denne utsett eller då minst fem av styrelsens ledamöter så begär. På styrelsemöte äger endast styrelsemedlemmar, adjungerade, revisorer och valberedning närvarorätt. Protokoll från styrelsemöten skall vara utskrivna senast sju dagar efter det att mötet ägt rum och presenteras för alla elever på lämpligt sätt. Styrelsemöte är beslutande då minst hälften av ledamöterna närvarar. Adjungerande ledamöter har yttrande-, och förslagsrätt samt rätt att till protokollet anteckna avvikande mening. Skolkonferens: Skolkonferensen är det organ där elevrådet kan väcka egna frågor och föra vidare elevernas åsikter i aktuella frågor till skolledningen och lärare. Skolkonferensen består av fem representanter från eleverna och fem representanter från personalen. En av dessa bör vara elevrådsordförande. De resterande tre väljs av årsmötet och sitter på en period av ett år. Som fast mötesordförande och sammankallade fungerar rektor och person från skolledningen som denne utsett. Varje representant har en röst. Skolkonferensen har beslutsmandat i, av rektor, delegerande frågor. Annars fungerar skolkonferensen som rådgivande. Vid samtliga skolkonferenser skall protokoll föras som skall skickas ut till alla klasser inom två skolveckor. Omröstning: Vid samtliga omröstningar i elevrådets regi tillämpas enkel majoritet utom då stadgan föreskriver annat. Sluten omröstning tillämpas vid alla personval med flera kandidater samt i övriga fall då någon begär. Utsedda justerare fungerar som rösträknare. Vid lika röstetal har elevrådets ordförande utslagsröst utom vid personval då en lottning avgör. 6 Styrelsen Elevrådets styrelse väljs under årsmötet och sitter i en period av ett år. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, fem ledamöter samt två suppleanter. Fyllnadsval sker vid ordinarie stormöte. Alla elever på skolan kan väljas till styrelsen och beslutar inom sig poster och ansvarsområden. Styrelsen kan besluta om att delegera ansvar till personer utanför styrelsen och adjungera personer till styrelsemöten. Person vald till styrelse kan inte samtidigt fungera som klassrepresentant, varför en ny sådan skall utses av klassen om en av dess representanter väljs in i styrelsen. Om sittande elevrådsordförande är tvungen att lämna sin post, skall vice elevrådsordförande, som är vald under årsmötet ta över dennes roll och titel. Val av ny vice elevrådsordförande sker då vid följande stormöte. Denne får då samma roll som vice elevrådsordförande vald vid årsmöte. Valberedningen förbereder valet. Styrelsen skall verkställa elevrådets beslut och sköta den löpande verksamheten. Styrelsen är sammankallade för störmöte och årsmöte och skall också förbereda ärenden som skall behandlas där. Styrelsen skall också sköta frågor som inte kan vänta till elevrådsmöte. Styrelsen står till svars för sitt agerande inför hela elevrådet. Styrelsen har rätt att fatta ekonomiska beslut upp till 2000 kronor. I enskilda fall kan dock styrelsen beviljas fullmakt av elevrådet, att besluta om större belopp. 7 Valberedningen Årsmötet skall välja fem ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallade. Valberedningen väljer en ordförande och en sekreterare. Vid valberedningens möten skall beslutsprotokoll föras. Alla elever på skolan kan väljas till valberedningen. Årsmötet kan, om skäl föreligger, även välja en utomstående till valberedningen. Valberedningen väljs genom personval efter direkt nominering på mötet. Valberedningen står för arbetet inför alla val, utom val av valberedning, inom elevrådet. Den skall ta emot nomineringar, sammanträda alla nominerade och

4 inför årsmötet eller elevrådsmötet presentera ett förslag till beslut. I sitt förslag skall de ta hänsyn till kompetens och kvalifikationer, men även spridning i årskurser, kön, program och klasser bör ingå i bedömningen. Detta för att styrelsen skall bli så representativ så möjligt. Om styrelsen blir avsatt genom en förtroendeomröstning övertar valberedningen dess uppgifter tills ett nytt val hållits. 8 Elevskyddsombud Vid årsmötet skall ett elevskyddsombud samt en suppleant för denna väljas för varje program. Dessa personer skall se till att elevernas arbetsmiljö följer gällande lagar och förordningar. Elevskyddsombuden har rätt till utbildning och information så att de kan fullgöra sina uppdrag, de skall kontinuerligt informera styrelsen och elevråd om sin verksamhet. Elevskyddsombud kan även väljas på stormöten om särskilda skäl föreligger. 9 Elevomröstning Om 2/3 av klassrepresentanterna, eller 1/3 av elevrådet, så önskar skall en omröstning bland skolans elever hållas. Styrelsen kan även besluta om elevomröstningen skall anordnas och om den skall vara beslutande eller rådgivande. Om 3/4 av klassrepresentanterna, eller 1/2 av elevrådet vill ha en elevomröstning är den direkt beslutande. Annars fungerar den som rådgivande för elevrådet. Alla skolans elever innehar en röst. Ansvarig för anordningen av omröstning är elevrådsstyrelsen. 10 Utskott Genom att tillsätta ett utskott kan elevrådet eller styrelsen delegera arbetet till en grupp. Ett utskott kan även tillsättas i utredande syfte. Utskotten informerar kontinuerligt styrelsen och elevrådet om sitt arbete och lämnar även en verksamhetsberättelse/resultatrapport vid årsmöte. Denna skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmöte. Utskott kan tillsättas av stormöte, årsmöte eller vid styrelsemöte när detta anses nödvändigt. Ett utskott består av minst tre personer varav en sammankallande. Som ledamöter kan representanter från skolans alla delar ingå; elever, lärare,skolledning och övrig personal. Utskott väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. Ordförande är sammankallande för utskottets möten. Vid utskottens möten skall protokoll föras. Den instans som tillsätter de utskottet beslutar om och i vilken utsträckning utskottet har beslutsrätt. Utskotten verkar tills det har slutfört sin uppgift eller tills någon instans d.v.s. elevrådsstyrelsen, stormöte eller årsmöte, upplöser det. För att upplösa ett utskott krävs kvalificerad majoritet (2/3). 11 Sektioner Sektioner kan bildas av alla elever på skolan och är till för att tillvara elevernas intresse och hobbys. Inval kan ske när som helst under året vid stormöte eller årsmöte. Då gäller enkel majoritet (1/2). Styrelsen har ej rätt att välja in sektioner. En sektion kan startas om följande krav uppfylls: Sektionen är politiskt och religiöst obunden. Ansökan har inkommit till styrelsen minst två veckor före stormöte eller årsmöte. Verksamheten är tydligt definierad i ansökan. Minst tre elever vill starta sektioner. En ordförande är utsedd. Sektionen kan visa att deras verksamhet på något sätt kan komma eleverna till gagn. Ingen medlemsavgift kommer att tas ut. Alla som är intresserande kan delta i verksamheten. Sektionernas verksamhet följer riktlinjer som elevrådet arbetar efter.

5 En sektion har rätt att: Äska pengar vid stormöte eller årsmöte. Äskningen ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor innan stormöte eller årsmöte. 25 % av de pengar som avsats i elevrådets budget får äskas av en och samma sektion. Om en sektion önskar äskar mer än 25 % ska en skriftlig förklaring lämnas in till elevrådsstyrelse innan kommande stormöte, en omröstning med kvalificerad majoritet (2/3) följer. Få hjälp från elevrådsstyrelsen vid behov. En sektion är skyldig att: Kontinuerligt informera om sin verksamhet till styrelse och stormöte. Redovisa alla tilldelade pengar. Ordna en aktivitet för skolan. Senast två veckor före stormöte lämna in verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. En sektion kan när som helst upplösas av stormöte eller årsmöte om av ovanstående krav inte uppfylls eller andra särskilda skäl föreligger. Även här gäller enkel majoritet (1/2). Uppstår problem med redovisningen av tilldelade pengar eller problem av annan natur står sektionen som grupp ansvarig. 12 Kommittéer I skolans föreningsliv bör det finnas ett antal fasta kommittéer som skall bevaras från år till år. Dessa skall ha egna regler och stadgar men gemensamt är att det ska finnas en ordförande, sekreterare och kassör inom kommittén och att elevrådsstyrelsen ha som ansvar att se till att dessa kommittéer fortlever. Kommittéerna är skyldiga att skriva och arkivera protokoll vid möten samt kontinuerligt redovisa sin verksamhet för elevråd och elevrådsstyrelse. De delar ekonomi med elevråd, vilket innebär att beslut om uppgifter för kommittéer följer samma regler som vanliga elevrådsbeslut. Festkommitéen: Festkommittéen ansvar för att anordnande av fester på skolan. Detta innefattar bland annat julbalen, gymnasiefester, studentfester m.fl. Festkommittéens ekonomi: Festkommittéen delar ekonomi med elevrådet. Vinster från fester som har arrangerats av festkommittéen delas lika mellan elevråd och Rudbeckianska Gymnasiets Idrottsförening. Festkommittéen har rätten att äska pengar, senast två veckor före en fest, av elevrådet om det finns risk för att ett event går med förlust. Redovisningen av hur mycket pengar som har tagits samt vad pengarna använts till sker vid varje stormöte. Festkommittéens valberedning: Valberedningen består av två personer från sittande festkommitté vilka går i kurs tre, samt tre stycken utomstående. Endast dessa är medverkande vid intervjuer. Valberedningen presenterar sina förslag samt motivering på ett stormöte i oktober månad. I sitt förslag skall de ta hänsyn till kompetens och kvalifikationer, men även spridning av årskurser, kön, program och klasser bör ingå i bedömningen. Detta för att festkommittéen skall bli så representativ för skolans elever så möjligt.

6 Festkommittéens sammansättning: Festkommittéen består av åtta personer. Av dess åtta personer skall en ordförande samt sekreterare utses. Alla i festkommittéen väljs på en tid på ett år. Festkommittéen behöver inte ha fysiska möten för att diskutera kommande arrangemang utan kan använda sig av sociala medier samt eventuella sms-grupper. Dock måste festkommittéen ha minst ett fysiskt möte inför varje arrangemang där man gör upp en planering och fattar beslut inför kommande arrangemang samt delegerar ut arbetsuppgifter. Sekreteraren skall föra protokoll över allt som sägs under mötena. Sekreteraren skickar sedan ut protokoll för justering innan protokollet offentliggörs, senast sju dagar efter möte. Samtliga protokoll under verksamhetsåret gång ska finnas tillgängliga för skolans förtroendevalda. 13 Elevrådets ekonomi I början av varje läsår ger skolan ett bidrag till elevrådet. Storleken på detta bidrag bestäms avid sista skolkonferens före sommarlovet. Vid behov kan extra bidrag sökas från skolledningen, men endast då särskilda skäl föreligger. Hur många och vilka som ska vara firmatecknare bestäms inom styrelsen första styrelsemöte efter årsmöte. Alla beslut rörande elevrådets pengar bör protokollföras för att vara giltiga. Detta gäller även inköp. I undantagsfall kan elevrådsordförande och/eller kassör attestera att inköp sker. 14 Revision Organisationens bokföring sammanfaller med verksamhetsåret. Vid årsmöte skall bokslut över elevrådets ekonomi genomgås och godkännas. Val av två oberoende revisorer sker vid två tillfällen under verksamhetsåret. En väljs vid årsmöte och en väljs i september månad vid ordinarie stormöte. Detta för att det alltid ska finnas en revisor ska vara insatt och kan föra vidare erfarenheter och kunskap. Dessa personer fungerar som elevernas intressen tillgodoses och att bistå med hjälp och stöd i elevrådsstyrelsen. Inför årsmötet skall revisorerna skriva revisionsberättelse som behandlar årets verksamhet och ekonomi. Revisorerna bör också ge förslag på förbättringar i verksamheten och ge råd till den sammanträdande elevrådsstyrelsen. Revisorerna råder eller avråder även årsmötet att ge elevrådsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, beroende på om arbetet har skötts som det ska. Elevrådsstyrelsen skall kontinuerligt redovisa verksamheten för revisorsgruppen. 15 Stadgetolkning Råder oklarhet om stadgornas innebörd vid stormöte kan elevrådet vid tillfället besluta om tolkningen. Är stormötet ej sammankallat gäller styrelsens åsikt efter samråd med revisionsgrupp. Stadgetolkning skall alltid definieras och motiveras i protokoll för aktuellt möte. 16 Stadgeändring Förslag på stadgeändring skall vara elevrådet tillhanda minst två veckor före elevrådsmöte eller årsmöte. Punkten stadgeändring förs då in i dagordning. Ändringen av stadgar kan göras om så beslutas vid två på vardera följande stormöten med enkel majoritet (1/2) eller vid årsmöte med kvalificerande majoritet (2/3). 17 Missförtroendeförklaring Alla som är valda till förtroendeposter i elevrådet kan ersättas genom en missförtroendeförklaring på stormöte. Detta gäller också styrelsen som helhet. För detta krävs att stormötet så beslutar med kvalificerande majoritet (3/4). Missförtroendeförklaring kan väckas om den skriftliga delges elevrådets revisionsgrupp minst sju dagar före stormöte eller årsmöte. Missförtroendeförklaring mot revisorer eller revisionsgrupp lämnas till valberedning. 18 Organisationens upplösande För upplösande av organisationen krävs kvalificerad majoritet (2/3), vid två av följande stormöten eller 3/4 majoritet vid årsmöte. Yrkande på upplösande skall skriftligen delges revisionsgrupp minst

7 två veckor innan beslutande möte. Vid upplösande tillfaller eventuella tillgångar Rudbeckianska Gymnasiet. Om verksamheten senare skulle återtas återgår tillgångarna till organisationen.

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer