Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration på två typer av enzym Medivir får snabbt fram nya läkemedelskandidater 6 Risk- och känslighetsanalys 8 Mediviraktien 11 Sexårsöversikt 14 Nyckeltal 15 Definitioner 15 Verksamhetsbeskrivning Marknadstrend, försäljning och produkter under utveckling 16 Projekt i klinisk utveckling och preklinisk portfölj 18 Beskrivning av projekten år sedan första HIV-fallet Nu är 42 miljoner människor smittade 22 Intervju med HIV-patient Utan medicinerna hade jag inte funnits idag 24 Herpesvirus Bjuder på många varianter på samma tema 25 Bältros en smärtsam sjukdom Drabbar var femte svensk 26 Intervju med bältrospatient Drabbad av bältros två gånger 27 Benskörhet Osteoporos, ett ökande hot mot folkhälsan 28 Intervju med benskörhetspatient Stukningarna var tecken på benskörhet 29 Hepatit B Hepatit B-virus och HIV, två virus med vissa likheter 30 Autoimmuna sjukdomar När immunförsvaret attackerar den egna kroppen 31 Patent Medivirs nyckelpatent och patentansökningar 33 Patent En förutsättning för att utveckla nya läkemedel 34 Jonas Nilsson, VD CCS Fortsatta framgångar för CCS 36 CCS produktportfölj Brett sortiment från läkemedel till kroppsvårdsprodukter 37 Medivirs Medarbetare 38 CCS Miljöarbete Vi satsar på ISO Förvaltningsberättelse 40 Resultaträkningar 43 Balansräkningar 44 Kassaflödesanalyser 46 Redovisningsprinciper 47 Noter 49 Förslag till behandling av förlust 57 Revisionsberättelse 57 Styrelse, Ledningsgrupp och Revisorer 58 Ordlista 60 OII

3 Medivir i korthet Medivir AB Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd, CCS AB och Medivir Personal AB samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB. Vid utgången av år 2002 hade koncernen 221 anställda, varav 101 inom Medivir. Medivir bedriver forskning i Huddinge, Sverige, och Cambridge, England. CCS verksamhet bedrivs i anläggningar i Borlänge, Sverige, och i England via ett försäljningsbolag. Agrivir AB Ägarandel 47% Medivir UK Ltd Ägarandel 100% CCS AB Ägarandel 100% Medivir Personal AB Ägarandel 100% Medivir bedriver fokuserad läkemedelsforskning baserad på detaljerad kunskap om gener och genprodukterna proteaser och polymeraser. Forskningen är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel som hämmar och reglerar funktionen hos proteaser och polymeraser i olika sjukdomstillstånd. Genom flera patenterade teknologier och unika substansbibliotek, där vissa klasser tillhör de största i världen, kan den prekliniska forskningen bedrivas snabbare och effektivare än i större läkemedelsbolag. Forskningsprojekten drivs både självständigt och inom ramen för samarbetsavtal med andra läkemedelsbolag.vidare finns ett flertal universitetssamarbeten av explorativ karaktär, vilka bland annat bidrar till Medivirs långsiktiga försörjning av uppfinningar och nya läkemedelssubstanser. Medivir fokuserar primärt på två terapiområden, infektions- och immunsjukdomar. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet samt immunsjukdomar såsom RA reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och MS multipel skleros. CCS (UK) Ltd Ägarandel 100 % Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas IIstudier på väg mot fas III. Ett befinner sig efter avslutad fas IIastudie på väg mot fas IIb-studier och ett är i fas I- studier. Inom den prekliniska forskningen finns ett femtontal aktiviteter varav sju är klassade som projekt och preprojekt och ett befinner sig i sen preklinisk forskningsfas. CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Bolagets verksamhet inom läkemedelsområdet omfattar såväl receptfria som receptbelagda läkemedel samt utveckling av beredningar för både interna och externa forskningsprojekt. Vidare bedriver CCS kontraktstillverkning av ett antal kroppsvårdsprodukter och läkemedel med väletablerade varumärken. Medivir har tillsammans med BioAgri AB, ett 47-procentigt ägarskap i Agrivir AB. Målsättningen med Agrivirs verksamhet är att ta fram nya svamphämmande substanser. Nordic Care Sweden AB Ägarandel 100% Medivirs affärsidé är att utveckla selektiva hämmare (inhibitorer) som reglerar funktionen hos polymeraser och proteaser i olika sjukdomstillstånd. Medivirs målsättning är att skapa långsiktiga mervärden för dess aktieägare. Detta skall ske genom att ingå partnerskap och breda allianser för Medivirs forskningsprojekt. Medivirs strategi är att med regelbundenhet leverera läkemedelskandidater till klinisk läkemedelsutveckling. 1

4 Året i korthet Verksamhetsåret 2002 präglades av en mångfald aktiviteter, nya kommersiellt attraktiva partnerskap och positiva prekliniska och kliniska forskningsresultat. CCS fortsätter att utvecklas positivt både omsättningsoch resultatmässigt. Den 1 januari 2003 lämnade Jonas Frick bolaget och professor Bo Öberg utsågs av styrelsen till verkställande direktör. Den 1 mars tillträdde Lars Adlersson som VD och koncernchef för Medivir. Nettoomsättning: 256,3 (125,9) MSEK Resultat: -64,2 (-139,4) MSEK Tre nya partnerskapsavtal ingångna Framgångar både i de prekliniska och kliniska projekten. RP-606 Medivir och Reliant Pharmaceuticals Inc. ingick i februari en strategisk allians för Medivirs antivirala medel MIV-606, numera kallad RP-606, mot bältros. Med utgångspunkt från resultaten i den tidigare genomförda fas II-studien i patienter med bältros (herpes zoster) kommer Reliant att finansiera och genomföra ett kliniskt fas III-program för RP-606. Reliant kommer att ansvara för genomförandet av kliniska studier, registreringsarbete för marknadsgodkännande och försäljning av RP-606 i Nordamerika. Inom ramen för alliansen kommer Reliant och Medivir gemensamt söka marknadsföringspartner för Europa, Japan och Asien för vilka intäkterna kommer att delas, med undantag för att Medivir kommer att få en större del i Europa. Medivir har behållit marknadsrättigheterna för RP-606 i Norden. Totala värdet av avtalet med Reliant uppgår till 17 MUSD. Reliant betalade under 2002 Medivir 5 MUSD i en så kallad down payment medan resterande 12 MUSD kommer att utbetalas när vissa utvecklingssteg i projektet har uppnåtts. Medivir kommer vidare att erhålla en tvåsiffrig royalty från försäljningen på de nordamerikanska marknaderna. Reliant har efter överföring av projektet, det vill säga under andra halvåret 2002, fokuserat på formulerings- och syntesutveckling samt planeringsarbeten inför kommande fas III-studier. MV Medivir träffade i mitten av april ett avtal med Roche om en utlicensiering av sin innovativa HIV/AIDS läkemedelssubstans MV som i december 2001 valts till CD (läkemedelskandidat). MV är en polymerashämmare (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI) som under året varit i preklinisk utveckling hos Roche och väntas gå in i fas I-kliniska studier under Roche kommer att ansvara för utveckling av läkemedlet och ha den exklusiva världsomfattande marknadsrätten för MV026048, med undantag av Norden som behålls av Medivir. Det totala värdet av detta avtal med Roche uppgår till 42 MUSD. Av dessa har Medivir erhållit 5 MUSD i så kallad down payment under 2002, varav 2 MUSD i en riktad nyemission till Roche vilken genomfördes under våren. Resterande 37 MUSD kommer att utbetalas när olika utvecklingssteg i projektet har uppnåtts. Vidare kommer Roche att betala royalty på försäljningen. MIV-150 Chiron beslutade i slutet av april att avsluta sitt samarbete med Medivir gällande MIV-150 (HIV- NNRTI) på grund av omprioriteringar i Chirons projektportfölj, vilket innebär att Medivir nu återfått projektet. Medivir har en bred projektportfölj inkluderande nya och innovativa HIV-substanser av olika typer. Dessa befinner sig med lovande resultat i olika utvecklingsfaser och Medivir avsätter inte egna resurser till MIV-150. Cathepsin S Medivir driver gemensamt med Peptimmune ett prekliniskt forskningsprogram inom cathepsin S- området. Cathepsin S är ett proteas (proteinnedbrytande enzym) som spelar en viktig roll vid aktivering av vissa immunreaktioner. Projektet befinner sig i preklinisk optimeringsfas. Detta projekt har utvecklats mycket positivt under I slutet av maj offentliggjordes forskningsresultat. Dessa visar att det kan vara möjligt att utveckla en helt ny klass av läkemedel mot reumatoid artrit (RA), liksom mot multipel skleros (MS) vilket tidigare rapporterats, baserade på nya substanser som Medivir utvecklat. En hämmare av cathepsin S undertrycker utvecklingen av experimentell autoimmun encefalomyelit (EAE) i en djurmodell för MS. Oral dosering av denna hämmare reducerade frekvensen och utvecklingen av de neurologiska symtomen utan några uppenbara tecken på biverkningar. Denna oberoende undersökning gjord vid William Harvey Research Institute, St Bartholomew s and Royal London School of Medicine and Dentistry, visar lovande resultat vid användandet av en oralt aktiv lågmolekylär proteashämmare. 2

5 MIV-310 Medivirs substans MIV-310 visade i en klinisk fas IIa-studie kraftig antiviral effekt i patienter med multiresistent virus. Dessa mycket imponerande resultat offentliggjordes i slutet av maj och presenterades vid International HIV Drug Resistance Workshop i Sevilla samt på XIV International AIDS Conference i Barcelona under juli MIV-310 (alovudine) har givits som tillägg till övrig pågående behandling i patienter som på grund av multiresistent HIV haft höga virusnivåer i blodet. Huvudgruppen av patienter svarade på behandlingen med en sänkning av virusnivåerna i plasma med omkring 99%. Resultaten från denna fas IIa-studie är särskilt viktiga då multiresistens mot befintliga HIV-läkemedel är ett snabbt växande problem. De amerikanska patentmyndigheterna utfärdade under våren ett patent med patentnummer 6,358,840 vilket skyddar Medivirs MIV-310 som en antiviral substans mot HIV. Detta patent gäller till mars MIV-210 I slutet av september offentliggjordes positiva resultat för Medivirs projekt MIV-210 mot hepatit B (gulsot) och HIV vilka presenterades vid ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Projektet befinner sig i kliniska studier fas I och substansen har i flera avseenden en unik profil jämfört med idag registrerade läkemedel. MIV-210 är en nukleosidanalog och är patentskyddad till år Parallellt med kliniska studier har ett antal prekliniska studier med lovande resultat utförts. En klinisk fas I-studie har visat att MIV-210 givet till friska individer har en mycket bra oral biotillgänglighet (kan ges som tabletter eller kapslar) och att höga plasmanivåer av läkemedlet uppnås. Fas I- kliniska studier med upprepad dosering kommer nu att slutföras. Nya resultat visar att MIV-210 har en unik resistensprofil och synes behålla sin effekt även mot HIV som blivit resistent mot alla relevanta läkemedel som finns på marknaden. I cellkultur har MIV-210 visat sig även hämma HBV som blivit resistent mot det viktigaste läkemedlet på marknaden, lamivudine. Vidare har MIV-210 prövats på nordamerikanska murmeldjur med kronisk hepatit. Detta är den idag främsta modellen för att utvärdera nya läkemedel mot hepatit B. MIV-210 har i denna modell visat sig minska mängden hepatitvirus i blodet till en tiondels miljondel eller mindre, av vad som fanns före behandlingen. Liksom vid behandling av HIV kommer behandling av hepatit B att kräva kombinationer av olika preparat. Proteashämmare Medivir och Paradigm Therapeutics ingick i december ett 3-årigt samarbetsavtal för att identifiera nya läkemedelsmål inom proteashämmarområdet. Tillsammans kan parterna komma att identifiera och validera upp till sex nya proteaser per år och därefter utveckla lågmolekylära hämmare som läkemedel. Substanser framtagna inom partnerskapet kommer att kommersialiseras genom utlicensieringar. Detta är för Medivir ett viktigt avtal då det tillför högkvalitativa målproteaser till den tidiga prekliniska forskningen. Personaloptionsprogram I mitten av december godkändes styrelsens förslag till personaloptionsprogram vid en extra bolagsstämma. Personaloptionsprogrammet omfattar optioner med löptiden Av dessa personaloptioner kommer optioner att tilldelas personalen i tre kategorier, samt bolagets tillträdande VD. Medivir Personal AB kommer att inneha personaloptioner i en så kallad hedge att täcka framtida sociala kostnader för detta personaloptionsprogram. VD Jonas Frick,VD för Medivir sedan börsintroduktionen 1996, lämnade sitt uppdrag per den 1 januari Medivirs styrelse har utsett professor Bo Öberg till VD för bolaget från 1 januari 2003 fram till 1 mars då Lars Adlersson tillträdde som VD och koncernchef för bolaget. CCS CCS har fortsatt sin expansion under Både omsättning och resultat har utvecklats positivt. Bolaget har ökat sina marknadsandelar på egenutvecklade produkter samt förvärvat ett sortiment ögonprodukter. Under andra halvåret har produktion och försäljning av ögonprodukter samt kontraktstillverkning av Nezeril kommit igång vilket ger full resultateffekt under CCS har sedan 1998 samarbetat med Population Council, en fristående amerikansk forskningsorganisation. Under hösten har detta samarbete utökats innebärande att CCS kommer att tillverka den gel som skall användas i fas III-studier av kvinnor, för att hindra spridning av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Totalt kommer cirka 1,5 miljoner enheter att levereras under de tre närmaste åren.

6 VD HAR ORDET Kommersiell bas för framtiden Att blicka tillbaka på år 2002 är intressant. Det vi arbetat med sedan vi lade om vår affärsplan för två år sedan har börjat visa resultat. Vi startade i mars år 2000, med att vidareutveckla vår prekliniska forskning och utökade vår kunskapsbas omfattande enzymen polymeraser såväl som proteaser bland annat genom förvärvet av Medivir UK Ltd.Vi beslöt oss också för att etablera en starkare enhet för affärsutveckling. I år har vi börjat kunna räkna hem en del av den investeringen.vi har bland annat varit framgångsrika med att teckna nya avtal.vi har licensierat ut antivirussubstansen MIV-606 till Reliant Pharmaceuticals i USA, HIV-medlet MV till schweiziska Roche och precis före jul tecknade vi ett samarbetsavtal med Paradigm Therapeutics kring forskning inom proteasområdet. Under året har vi också arbetat framgångsrikt med två andra partner; Peptimmune inom autoimmuna sjukdomar och Chiron inom hepatit C. Nya avtal är bevis på att vår forskning är kommersiellt intressant och konkurrenskraftig. Även den kliniska organisationen har visat prov på sin styrka i de affärsförhandlingar vi har kring projekten.vi har sett värdet av att arbeta nära våra partner, för att vårda de partnerskap vi har. Medivir har visat att det kan leverera.vi kan ta fram en CD, en läkemedelskandidat, på extremt kort tid.vår verkliga framgång mäts dock först när vi har en produkt på marknaden vilket Medivir hoppas ha inom en överskådlig framtid. Under mina år som VD för Medivir har vi upplevt både med- och motvind. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att det blivit ett riktigt forskande läkemedelsföretag av Medivir under den här tiden. Våra samarbeten är en anledning till detta.vår prekliniska forskningsorganisation, som nu attraherar forskare i den absoluta världsklassen, är en annan. Vi har lyckats med föresatsen att ta projekt vidare, från den prekliniska forskningen, in i klinisk fas. Vi har ökat vår kunskapsbas kring polymeraser och proteaser. Inom proteasområdet finns nu många bra projekt, redskap och kunniga medarbetare att det finns förutsättningar att etablera ett bredare samarbete med stora läkemedelsföretag. Vi har vuxit i antal anställda. Medivir har spännande projekt för att växa ytterligare, men här kommer kopplingen till ekonomin in; det gäller att balansera storleken mot de ekonomiska resurser vi har och vara ekonomiskt effektiva och värna om de medel vi har. Medivirs dotterbolag CCS har haft ett bra år och ger ett mycket starkt resultat. Företaget är nu väl etablerat. CCS har, under sin utveckling, köpt in produkter från Astra och är även kontraktstillverkare för flera stora läkemedelsbolag. Som VD är det lätt att enbart koncentrera sig på företagsfinanser och affärer. På Medivir har vi ytterligare en stark drivkraft; det roliga i att det vi tar fram faktiskt har potentialen att leda till ett läkemedel som kan hjälpa människor, att bota dem och/eller lindra deras sjukdom. För mig personligen har det inneburit en viktig dimension och ett mervärde i mitt liv som jag är tacksam över. Under 2003 kommer vi att få se ytterligare resultat från Medivirs organisationsförändring. Med än mer styrka kan Medivir fortsätta bygga på den trovärdighet och gedigna kunskapsbas som finns. Jag vill samtidigt ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare för fina insatser under året. Tack för mig, Jonas Frick Avgående VD och koncernchef, Medivir AB LARS ADLERSSON har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträdde 1 mars Lars Adlersson, 38 år, har en civilekonomexamen. Han har innehaft ett antal positioner i Janssen Pharma och Glaxokoncernen. Under sin tid inom Glaxo har han bland annat varit VD i Sverige och Österrike samt dessförinnan marknadsdirektör för ett antal terapiområden. Närmast kommer Lars från Handelsbanken Securities, där han sedan 2002 arbetat som Senior Analyst inom Healthcaregruppen. 4

7 INTERVJU MED STYRELSEORDFÖRANDEN Den fortsatta strategiska resan Det är som leverantör av bra substanser, läkemedelskandidater i olika utvecklingssteg som Medivir nu tar allt större plats på marknaden, säger Anders Vedin, styrelseordförande i Medivir. Anders Vedin är medicine doktor och professor vid Chalmers. Han har erfarenhet från såväl sjukvården som läkemedelsbranschen. Under sin tid som hjärtspecialist på Östra Sjukhuset i Göteborg forskade Anders Vedin kring betablockerare, blodtrycks- och hjärtmediciner. I samband med detta kom han i kontakt med läkemedelsbolaget Hässle. Anders Vedin utsågs 1985 till VD för Hässle och blev ansvarig för Astras forskning och strategiska marknadsföring inom hjärt-kärl- och mage-tarm-områdena. Uppdraget omfattade bland annat läkemedlet Losec, under en följd av år världens mest sålda läkemedel. Losec fick en otroligt positiv utveckling. Det gick bra för oss och som bäst hade Hässles forskning placerat fyra läkemedel på listan över världens tio mest sålda. I dag är Anders Vedin styrelseordförande för Medivir och styrelsemedlem för ett antal andra medicinska forskningsbolag samt rådgivare till investerare inom läkemedels- och sjukvårdsområdet. Det är en intressant bransch som under de senaste åren genomgått en våldsam omstrukturering. De stora läkemedelsbolagen brottas med den otillräckliga produktiviteten i sina prekliniska forskningsenheter. Istället ingår de samarbeten med storleksmässigt mindre och mer flexibla forskningsbolag för att snabbare och mer effektivt ta fram nya mediciner. För Medivir, med fokus på den prekliniska forskningen, innebär detta att företaget kommer att ha stora möjligheter att skapa samarbeten inför den avslutande kliniska dokumentationsfasen och den framtida marknadsföringen för sina framforskade substanser. Medivir baserar sin forskningsstrategi på en djup kunskap om två enzymklasser. Detta har lett till att Medivir har spetskompetens bland annat inom forskning på resistent HIV och andra stora sjukdomsområden där behoven i dag är otillfredsställda. De närmaste tio åren kommer att bli mycket intressanta, förutspår Anders Vedin. Längre utblick än så är svårt att göra. För att lyckas i den här branschen måste man vara forskningsmässigt, finansiellt och affärsmässigt duktig. Medivir är väl positionerat. Det sägs ofta att ett företag inte är framgångsrikt förrän dess produkter finns på marknaden. I ett företag som Medivir är framgångsrika forskningsresultat svåra att planera. De stora genombrotten är alltid oförutsägbara. Jag kan koppla tillbaka till Losec, som från början hade mycket modesta förutsägelser om hur mycket det skulle kunna sälja. Marknaden sades vara belåten med vad som redan fanns. I dag vet vi bättre, vi kunde adressera behoven bättre och då blev alla intresserade att få den nya behandlingen. Men insikten om att forskningsresultat är svåra att planera och förutsäga gör det svårt bland annat i förhållande till finansmarknaden som bara arbetar med linjär framskrivning ett märkesår Vi har gjort spännande framsteg i vår forskning och vi ska fortsätta att vara duktiga inom forskningen som är kärnan i vår verksamhet. Det är för att människor tror på vår forskning som vi får aktieägarnas förtroende. Det måste vi manifestera i form av nya affärer och nya avtal.vi måste lyckas med detta i en finansiellt svår marknad. Det stämmer till ödmjukhet men vi tror att vi klarar det. Ny VD under 2003 Vi uppskattar Jonas mycket och önskar honom lycka till. För Medivir gäller det nu att gå vidare, utmaningarna kommer inte att vara färre. Professor Bo Öberg gick in som interimistisk VD med start 1 januari 2003 fram till 1 mars då Lars Adlersson tillträdde som VD och koncernchef för att leda Medivir i framtiden. 5

8 MED KONCENTRATION PÅ TVÅ TYPER AV ENZYM Medivir får snabbt fram nya läkemedelskandidater Medivir inriktar sin forskning på två typer av centrala enzym, polymeraser och proteaser, som är inblandade i ett stort antal av de vanligaste folksjukdomarna. Utvecklingsbara forskningsresultat kommer från den interna verksamheten eller genom samarbeten med ledande forskargrupper världen över. Med hjälp av egna patenterade forskningsteknologier tar Medivir snabbt fram substanser som kan utvecklas till nya läkemedel. Sedan Medivir startades 1988, som en avknoppning från Astras virusforskning, har företaget byggt upp en bred kunskap om två typer av enzym: polymeraser och proteaser. Dessa enzym är centrala i utvecklingen av sjukdomar som HIV, hepatit, herpes, tuberkulos, benskörhet, Alzheimer och ledgångsreumatism för att nämna några. Att ta fram substanser som verkar hämmande på dessa enzymer kan på sikt bidra till läkemedel med positiva effekter för miljontals människor världen över. Kunskap Det är den grundliga och breda kunskapen kring polymeraser och proteaser samt deras funktioner som utgör företagets vetenskapliga bas. Medivirs forskare har under flera år arbetat med hämmare riktade mot viruspolymeraser och proteaser. Många sjukdomar uppkommer när det produceras för mycket av något av kroppens enzym eller för mycket av den produkt som enzymet bildar. Man kan då bota sjukdomen genom att delvis hämma detta enzym så att man får kvar en normal enzymaktivitet eller en normaliserad nivå av den bildade produkten. När det gäller enzym hos virus och bakterier vill man helt blockera dessa enzym för att stoppa infektionen. Polymeraser sammanfogar små byggstenar, nukleotider, till långa kedjor, DNA och RNA, vilka utgör gener hos både virus och människor. Proteaser klipper av långa kedjor av aminosyror till funktionella proteiner. Att hämma ett polymeras eller proteas har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept för utveckling av antivirala läkemedel. Den erfarenheten är en styrka vid framtagning av hämmare till de nya proteaser som under de senaste åren upptäckts och antas ha betydelse för många av de riktigt omfattande folksjukdomarna. Utvecklingen av nya läkemedel är en lång och kostsam process. Den som först får ut sitt läkemedel på marknaden har ett viktigt försprång gentemot konkurrenterna. Mycket av tiden går åt i de första faserna, i den tidiga prekliniska forskningen. Där brottas alla läkemedelsbolag med tre kritiska processer som blir tidsödande flaskhalsar. Identifieringen av målprotein (target), som läkemedlet skall påverka Validering där effekten av att påverka målproteinet undersöks i en sjukdomsmodell Identifiering av modellsubstans där det handlar om att hitta biologiskt aktiva substanser, den kemiska startpunkten, för utveckling av läkemedlet. Teknologier I kombination med kunskap möjliggör bra metoder, teknologier, en snabb utveckling av substanser som kan hämma olika sjukdomsförlopp. Många av de teknologier som Medivir använder är patenterade och företagsunika. De adresserar på olika sätt problemen med de tidskritiska flaskhalsarna i läkemedelsprocessen. Identifieringen av ett målprotein underlättas av att Medivir är inriktat på två typer av målenzym, polymeraser och proteaser. De kan båda lätt identifieras från genetisk information. Medivir kan snabbt validera ett målenzym genom RAPiD och FOCUS, egenutvecklade plattformsteknologier som bland annat genererar en kemisk inaktivering av målenzymet. När de första aktiva substanserna (som är startpunkten för att utveckla ett nytt läkemedel) sedan ska identifieras har Medivir tre parallella teknologier till hjälp. Förutom RAPiD och FOCUS används strukturbaserad läkemedelsdesign inkluderande röntgenkristallografi samt Medivirs omfattande substansbibliotek med specifika hämmare. Genom att använda dessa teknologier integrerat arbetar Medivir på ett mycket tidseffektivt sätt. 6

9 Effektivitet RAPiD - och FOCUS-teknologierna har medfört att Medivir förkortat tiden från den allra första identifieringen av målproteinet till identifieringen av den första modellsubstansen, som är den kemiska startpunkten för ett nytt läkemedel. Den tid som används till den tidiga prekliniska processen har stor betydelse för ett projekt. Genom vår arbetsmetodik kan vi göra prekliniska tidsvinster med minst 50 procent jämfört med industrin i allmänhet. De egna patenterade teknologiplattformarna, i kombination med en fokuserad inriktning på de två specifika typerna av enzym, ger företagets prekliniska forskning en mycket konkurrenskraftig ställning, både ekonomiskt och tidsmässigt sett. Substansbibliotek Medivirs substansbibliotek tillhör, inom vissa klasser såsom polymerashämmare, de största i världen. Biblioteken av proteashämmare är ännu inte lika stora men växer snabbt. Det är från substansbiblioteken som nya modellsubstanser snabbt kan identifieras. Specialinriktade bibliotek som de Medivir tagit fram har visat sig överlägsna substansbibliotek med en generell karaktär. Medivir har dessutom över olika substrat vilka med RAPiD -teknologin snabbt kan användas för att karaktärisera den aktiva ytan hos ett proteas. Fokusering För Medivir som forskande läkemedelsbolag är det en fördel att kunna fokusera på ett begränsat område, som polymeraser och proteaser, med många utvecklingsmöjligheter. Denna fokusering är en del av styrkan i Medivirs prekliniska forskning som på detta vis görs tids- och kostnadseffektiv. Det särskiljer också Medivir från andra forskningsbolag som valt att arbeta terapiområdesinriktat mot specifika sjukdomstyper. Samarbeten I ett mindre företag, som Medivir, är det dock svårt att nå tillräckligt stor kunskapsbas internt för att kunna ta hand om alla steg i läkemedelsutvecklingen. Här är ett brett kontaktnät och samarbeten med universitet, högskolor och forskande sjukhus samt kontraktslaboratorier till stor hjälp i arbetet med de prioriterade prekliniska projekten. Istället för att göra allt själva, vilket är mycket tidsödande, skapas fruktbara samarbeten där andras specialistkunskaper tas till vara i olika projekt. Ju tidigare i processen ett samarbete av den här typen kan starta, desto mer tidseffektivt blir arbetet. Dessa samarbeten har också visat sig mycket givande ur vetenskaplig synpunkt för de olika universitetsgrupperna. Målsättningen för Medivirs forskning är att snabbt och regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater för vidare klinisk utveckling. Denna utveckling behöver inte göras helt i egen regi. Den kan mycket väl göras tillsammans med partner, mycket beroende på terapiområde, marknadssituation och Medivirs resurser vid olika tidpunkter. För att vidareutveckla en läkemedelskandidat som nått fram till klinisk utveckling kan Medivir licensiera ut projektet, till exempel till ett läkemedelsbolag vars inriktning ligger inom samma terapiområde. Medivir kan också välja att driva projekten gemensamt med en samarbetspartner. Företagets gedigna kunskap om virussjukdomar har under åren sedan starten 1988 medfört att Medivir tagit sex substanser från preklinisk forskning till klinisk utveckling och sedan start haft samarbeten med många globala läkemedelsbolag. Av dessa substanser är fyra för närvarande i klinisk utveckling, samtliga utvecklade med Medivirs kunskaper om polymeraser som grund. När det gäller infektionssjukdomar har Medivir kompetens att själva ta projekten vidare till och med fas II i den kliniska utvecklingen. 7

10 Risk- och känslighetsanalys Sannolikhet för en substans att nå marknad när den nått en viss utvecklingsfas* % Läkemedel genomsnitt 23,0 30,2 20,3 Introduktion Detta avsnitt syftar till att belysa de faktorer som mest påverkar ett forskningsbolags verksamhet ur ett riskperspektiv samt att belysa Medivir i detta sammanhang. Begreppet risk innefattar både interna och externa faktorer i utvecklingskedjan för ett potentiellt läkemedel på väg mot marknadslansering. Läkemedelsutveckling är en industriell process med tydligt reglerade myndighetskrav vad gäller bland annat säkerhet och effekt för läkemedel. Innovationsnivån i ett forskningsbolag återfinns i dess prekliniska kompetens och forskningsstrategi medan den senare delen av utvecklingskedjan, den kliniska utvecklingen, är en av myndigheterna väldefinierad process av mera allmängiltig karaktär. Kvaliteten på den kliniska utvecklingen är dock av avgörande betydelse. I koncernen är generellt den operativa risken för Medivirs verksamhet avsevärt högre än för CCS. Att investera i ett forskningsföretag som Medivir innebär hög risk. Då den operativa risken är hög blir det ur ett investerarperspektiv ett högt finansiellt risktagande. Ju tidigare i utvecklingen bolagets projekt befinner sig, desto högre är den operativa risken då sannolikheten för en tidig produkt att nå marknaden statistiskt sett är liten. Sannolikheten att nå marknaden ökar givetvis i takt med att projekten flyttas fram i den prekliniska forskningen till den senare kliniska utvecklingen. I ett finansiellt perspektiv är kostnaderna för den prekliniska forskningen små jämfört med den kliniska utvecklingen. Hantera risker Investerare kan hantera sin riskexponering primärt på två sätt; variera avkastningskravet eller välja investeringstidpunkt. Utvecklingscykeln för produkter inom läkemedelsforskning är lång, från idé till produktlansering är det minst 10 år. Detta innebär en lång och kostsam utvecklingskedja samt riskexponering. Då konkurrensen är hård och risken stor att en lovande produkt i forskningsstadiet Läkemedel mot infektionssjukdomar 30,7 38,5 Läkemedel mot sjukdomar i centrala nervsystemet Fas I Fas II Fas III * Källa: DiMasi, Hansen, Grabowski, and Lasagna (Tufts Center for the Study of Drug Development), Research and Development Costs for New Drugs by Therapeutic Category, Pharmaco-Economics (published by Adis International, Inc.). 22,6 63,5 77,2 42,1 antingen misslyckas eller blir omsprungen av en konkurrent, kan risken hanteras via avkastningskravet för investeringen. Ett forskningsbolag måste hantera de olika utvecklingsstegen rationellt för att balansera företagets portföljrisker kostnadseffektivt. Forskningssamarbeten och partnerskap är ett måste för små bolag med begränsade resurser, finansiellt som kompetensmässigt. Viktiga parametrar Forskningsbolag verkar i en komplex verklighet. Här beskrivs ett antal parametrar som är viktiga vid bedömningen av en investering i forskningsbolag. Dessa är inte rangordnade, då alla är väsentliga om än vid olika tidpunkter och infallsvinklar. Vissa är marknadsinriktade, andra mera tekniskt orienterade. Val av affärsmodell En affärsmodell kan mycket väl variera över tiden, i takt med att bolagets projekt blir mer mogna eller att projekt faller. En breddning av ett bolags forskningsfokus kan givetvis också kräva en annan typ av affärsmodell. I praktiken är de flesta forskningsbolags affärsmodeller föränderliga över tiden beroende på mognadsgrad i projekt, forskning och bolag samt den globala trenden bland dessa. Medivirs affärsmodell utgår från dess forskningskompetens och enskilda kommersiella bedömningar av projekten. Ser vi det ur ett vetenskapligt perspektiv har Medivir lång erfarenhet inom infektionsområdet av både preklinisk forskning och klinisk utveckling då bolaget har tagit sex projekt in i klinisk utveckling. I Medivirs kliniska portfölj återfinns fyra projekt varav två efter avslutade fas II-studier är på väg mot fas III-studier och kommer därmed närmare en möjlighet till marknadsgodkännande. Medivir skulle kompetensmässigt klara utvecklingen av enskilda projekt i fas III inom infektionsområdet, men det skulle i de flesta fall krävas mycket större finansiella resurser än de som finns tillgängliga i den europeiska bioteknikbranschen. Medivirs utvecklingsstrategi är att ta projekten till fas II-studier om inte partnerskap ingåtts tidigare. Detta är en fråga om en kontinuerlig portfölj och riskanalys. Inom immunologiska sjukdomar eller andra projekt som exempelvis benskörhet, krävs ett något annorlunda agerande för att tidigare stärka kompetensen och/eller dela riskerna. Detta görs genom att tidigt inleda breda samarbeten med både universitetsgrupper och bolag. Sedd ur ett finansiellt perspektiv måste strategin anpassas till tillgängliga eller beräknade resurser. För att uppnå detta måste man över tiden balansera projekttillgångarna så att man tydligt kan visa på långsiktigt mervärdeskapande för bolagets finansiärer, det vill säga aktieägare. Det slutliga målet är givetvis att kunna få bolagets projekt att bli registrerade läkemedel och därmed generera intäkter. 8

11 Partnerskap Små forskningsföretag är beroende av avtal med samarbetspartner för stöd vid preklinisk forskning och kliniska prövningar, produktion samt försäljning och marknadsföring av produkterna. Under senare år har många stora läkemedelsbolag fusionerat vilket lett till revideringar och omprioriteringar av de löpande projektportföljerna. Trenden idag är dock att flera stora bolag ökar sina ambitioner och lägger allt större del av sin forskning externt. Detta görs dels genom nedbrytning av forskningsorganisationer till mindre enheter, dels genom att omfattningen av externa forskningssamarbeten ökar. Vidare har nu storbolagen sänkt miniminivån för tänkt försäljning av ett visst preparat vid inlicensiering av läkemedelsprojekt. Under 2002 var dock licensieringsaktiviteterna förhållandevis låga i ett historiskt perspektiv. Aktivitetsnivån kommer säkerligen att öka om läkemedelsbolagen skall lyckas fylla på sina portföljer. Parallellt med de stora bolagen växer det fram ett stort segment medelstora läkemedelsallianser och bolag, både i Europa och USA. Flertalet av dessa bolag har i många avseenden nischstrategier med mycket gott resultat när det gäller tillväxt och lönsamhet. Under 2002 ingick Medivir en allians med Reliant Pharmaceuticals gällande RP-606 (tidigare MIV-606). Flera affärsdiskussioner pågår och kommer i förlängningen att föra de kliniska projekten vidare i utveckling. Vidare har Medivir ingått samarbeten redan i den prekliniska fasen som avtalet med Roche eller av explorativ karaktär, som med Paradigm. Avtalet med Paradigm slöts för att bredda Medivirs forskning och närvaro inom nya proteasområden på ett kostnadseffektivt sätt. Partnerskap är en nyckel till riskspridning och finansiering samt, i senare skede, marknadsföring och royaltyintäkter. Finansiering av verksamheten Utveckling av läkemedel är förknippat med stora kostnader. Ett forskningsbolag utan någon produkt på marknaden inbringande intäkter för att täcka hela eller delar av forskningskostnaderna, har endast en begränsad tid innan kapitalet är förbrukat. Att ha en bred projektportfölj kan vara en god riskspridning men är samtidigt mer kapitalkrävande. Med flera projekt under utveckling ökar möjligheterna och sannolikheten att någon produkt skall nå marknaden samt att Medivir därmed kan uppnå självfinansiering. Självfallet kan mångfalden inom forskningen vara en källa till en stegvis finansiering av verksamheten i form av partnerskap som inbringar downpayments och milestone -betalningar vid olika utvecklingssteg. Partnerskap är ett sätt att finansiera den framtida verksamheten i syfte att i förlängningen skapa mervärde för bolagets ägare. Ett annat sätt är att ingå forskningssamarbeten med olika modeller för intäkts-och kostnadsdelning. Det viktiga är att kombinera olika affärslösningar som det passar bäst för de olika projekten, så att portföljhelheten i ett riskperspektiv balanseras över tiden. Ett tredje sätt att finansiera verksamheten är att ta in kapital från investerare. För att nya investerare skall gå in med nytt kapital krävs att bolaget redovisat bra resultat både i form av projektutveckling och i effektiv kapitalanvändning.denna finansieringsväg kan helt eller i delar finansiera en verksamhet. Utvecklingscykeln är lång men en kapitalbuffert kan underlätta en snabbare vidareutveckling av ett projekt. Marknadspotential Det är viktigt att tidigt göra en realistisk bedömning av ett projekts kommersiella potential med tanke på marknad, produktprofil och produktens livslängd. Att utvärdera potentialen hos en ny substans är oerhört svårt. Även den substans forskarna ser som en självklar succé kan visa sig vara en felsatsning. Vidare finns det ett flertal projekt som läggs ned för att senare återupptas med en annan terapiområdesinriktning och slutligen lanseras med stor framgång. Det finns dessutom många nya substanser som aldrig omvandlas till kommersiella vinster, vilket delvis är en effekt av de enorma utvecklingskostnader som är förknippade med stora kliniska prövningar. Medivir har genom åren utvecklat ett projektstyrningssystem vilket innebär att forskningshypoteser prövas innan de övergår i preklinisk projektform. Detta görs med avseende på terapeutisk nytta samt kommersiella möjligheter och risker. Därefter görs detta kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprocessen genom att projekten prövas inför varje ny forskningsfas. På så sätt uppnår Medivir en kostnadseffektiv forskningsprocess kopplad till terapeutisk nytta och kommersiell framgång för framtida produkter. Av Medivirs prekliniska forskningsresurser läggs 20% på de tidiga aktiviteterna innan de övergår i projektform. Denna explorativa verksamhet, de tidiga aktiviteterna, omsätts med relativt hög hastighet i syfte att endast ta fram kandidater som uppfyller projektsystemets högt ställda krav. Medivir är underleverantör till läkemedelsindustrin och måste därmed ha högre krav på projektprofilen än de stora bolagen. Konkurrenter I möjligaste mån bör investeraren försöka bedöma det enskilda bolagets effektivitet och det unika för varje produkt. Ett stort bolag som agerar inom samma område har betydligt större resurser för ett visst forskningsområde jämfört med de mindre forskningsbolagen som Medivir. Det finns alltid en 9

12 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS risk att ett bolags produkt blir omsprungen av en snarlik produkt från en konkurrent eller att utvecklingen av helt nya teknologier slår ut forskning som bygger på äldre teknologier. Här är det viktigt att ha förståelse för bolagens vetenskapliga angreppssätt och arbetsmetodik. Medivirs forskning är unik genom att utgå från två centrala typer av enzym, polymeraser och proteaser, som är inblandade i en mångfald av sjukdomsförlopp och att utnyttja detta kunnande för att täcka in ett brett terapispektrum. Kliniska prövningar Innan en produkt under utveckling kan få tillstånd att marknadslanseras är det upp till forskningsbolaget att bevisa att det potentiella läkemedlet är säkert och har effekt. Genom att studera resultaten från prekliniska undersökningar försöker man förutsäga utfallet i den efterföljande kliniska utvecklingen. De prekliniska prövningarna är dock inte alltid rättvisande för de resultat som kan uppnås vid försök på människor, i kliniska studier. Förutsägbarheten för den kliniska effekten varierar oerhört beroende på terapiområde. Det är till exempel lättare att förutsäga effekt hos patienter med infektionssjukdomar jämfört med att förutsäga effekt mot depression. Vissa sjukdomstillstånd går att simulera i olika modeller på ett adekvat sätt, andra inte. I stort sett alla läkemedel ger någon form av biverkan. Avgörande för en produkts kommersiella potential är balansen mellan biverkningar och klinisk nytta. Bolaget måste därför kunna redovisa tillförlitliga säkerhetsdata. Preliminära data erhålls i fas I med hjälp av friska försökspersoner. Fas II-försöken syftar till att bevisa att läkemedlet har avsedd effekt på sjukdomen samt att ge en utökad säkerhetsdokumentation. Man gör vidare en jämförelse med andra liknande läkemedel, om det finns några. En framgångsrik fas III-prövning föregås vanligen av grundligt genomförda fas II-prövningar. Ett läkemedel med god säkerhetsprofil och effekt har hög sannolikhet att klara en fas III-prövning. Det är oerhört viktigt att bedöma utformningen av fas II- och III-prövningar så att de uppsatta slutmålen kan nås på ett statistiskt verifierbart sätt. Denna bedömningspunkt är viktig för den kommande produktens och projektets framtid. Dåligt utformade studier, till exempel med felaktiga kontrollgrupper, kan leda till förseningar och fördyringar. De kontrollerande myndigheterna som Läkemedelsverket och FDA är till stor hjälp när det gäller att få en god design på prövningar. Tillverkningskostnader Tillverkningskostnad vid storskalig produktion av det tänkta läkemedlet har under senare år fått en allt större roll i utlicensieringsdiskussioner. Tillverkningskostnaden för sålda varor (COGS) har blivit allt viktigare i bedömningen av möjligheterna för ett potentiellt läkemedel. Eftersom fas III-prövningar normalt görs med substans som tillverkats med den metod som senare skall användas vid produktion till låg kostnad för marknaden, kan ett omfattande utvecklingsarbete av syntesmetoden vara nödvändigt mellan fas II och III. Patent Medivirs framgång är mycket beroende av att ha patentskydd för produkterna. En investerare bör undersöka om ett bolag har de nödvändiga patentskydd som krävs för att få exklusivitet för sin produkt samt för hur lång tid de gäller. Substanspatent är alltjämt det starkaste, följt av användnings- och beredningspatent. Medivirs patentportfölj beskrivs på sidan 33. Beroende av nyckelpersoner Medivir är som de flesta forskningsföretag beroende av ett antal nyckelpersoner. Generellt är Medivir idag betydligt mindre känsligt för enskilda individer då bolaget under de senaste åren vuxit personellt. Offentlig tillsyn och produktgranskning För att ett läkemedel skall kunna kommersialiseras krävs godkännande från tillsynsmyndigheter i varje enskilt land. Samtliga läkemedel skall genomgå en omfattande procedur av myndighetsgodkännanden. Proceduren som omfattar såväl prekliniska som kliniska prövningar kan ta åtskilliga år. Data från de kliniska prövningarna kan ibland bedömas på olika sätt, vilket kan försena, begränsa eller förhindra godkännanden från myndigheters sida. För att ett bolag skall få sin produkt godkänd är det viktigt att rådgöra med myndigheterna kontinuerligt under de pågående kliniska prövningarna. Produktansvar CCS verksamhet medför ett produktansvar. Även forskningsverksamhet innebär ett visst produktansvar och utgör en oundviklig risk vid forskning och utveckling, prekliniska och kliniska prövningar, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel. 10

13 Mediviraktien Kursutveckling Mediviraktien B-Aktien Affärsvärldens Generalindex Affärsvärldens Bioteknikindex Omsatt antal aktier tal (inklusive efteranmälning) Källa: SIX Medivirs B-aktie introducerades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 november Den röststarka A-aktien är ej noterad. Under andra halvåret 2002 har Medivirs aktie handlats på O-listans Attract-40 lista. Aktiestruktur Antalet aktier i Medivir uppgår till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktier av serie B berättigar till en röst. Aktiekapitalet uppgår till SEK. Kursutveckling och omsättning Under 2002 sjönk Medivirs aktiekurs med 31 procent från 62 SEK till 43 SEK. Affärsvärldens generalindex (AFGX) sjönk under samma period med 37,2 procent och bioteknikindex med 67 procent. Vid utgången av 2002 uppgick Medivirs börsvärde till 338 MSEK, baserat på senaste betalkurs. Per den 28 februari 2003 uppgick aktiekursen till 44 SEK, vilket gav ett börsvärde på 378 MSEK. Antalet omsatta Mediviraktier på OM Stockholmsbörsen uppgick till , motsvarande en omsättningshastighet på 46 procent under 2002 jämfört med 122 procent för OM Stockholmsbörsen. Betavärde Medivirs B-aktie hade per den sista december 2002 ett betavärde på 0,95. Betavärdet baseras på historiska värden för aktiens betalkurs den sista börsdagen i var och en av de 24 senaste månaderna. Samma mätning görs på Affärsvärldens generalindex. Betavärdet anger hur mycket en aktiekurs fluktuerar i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0. Om aktien har större kurssvängningar är värdet högre än 1,0 och vice versa. Aktieägare Medivirs aktieägare uppgick per den 30 december 2002 till (4.954) av vilka 440 (432) var institutionella investerare. De femton största aktieägarna svarade vid utgången av 2002 för 74,1 (74,8) procent av rösterna och 56,1 (56,8) procent av kapitalet. Utländska ägare svarade för 14,4 (10,5) procent av rösterna och 24,4 (18) procent av kapitalet. Institutionella investerare ägde 35,6 (33,9) procent av rösterna och 60,2 (58,1) procent av kapitalet. Bland de svenska institutionerna har Länsförsäkringar och Alecta ökat sina innehav medan bland annat 4:e AP Fonden och SHB Fonder sålt sina Medivir-innehav under Samtidigt har det internationella institutionella ägandet ökat, bland dem som ökat sina innehav markant under året finns Banque Carnegie Luxembourg och SIS Segaintersettle AG. Utdelningspolitik Koncernens resultat kommer i hög grad att disponeras för utveckling av nya och befintliga forskningsprojekt. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden kommer utdelning till aktieägarna att ske. Under de närmaste åren kommer det därför ej att vara aktuellt med någon utdelning. Förlagslån med frånskiljbara teckningsoptioner I juli 1998 emitterades ett förlagslån om nominellt SEK med avskiljbara teckningsoptioner. Priset per option var 28,70 SEK. Lånet erbjöds nyanställda och personer knutna till Medivirkoncernen samt CCS AB. Räntesatsen var 5 procent. Lånet återbetalades den 31 oktober De avskiljbara optionerna berättigar till teckning av aktier av serie B till kursen 240 SEK. Teckning kan ske under tiden 1 juli september 2003.Vid full teckning ökar eget kapital med 15,2 MSEK och antalet B-aktier med stycken. 11

14 MEDIVIRAKTIEN Aktiestruktur 30 december 2002 Aktier efter fullt Antal Antal % av % av utnyttjande av Aktieslag aktier röster kapital röster optionsrätter A 10 röster ,7 45, B 1 röst ,3 54, Totalt ,0 100, Medivirs femton största aktieägare 30 december 2002* Rangordnade efter röstandel A-aktier B-aktier % av röster % av kapital Öberg, Bo ,5 6,6 Johansson, Nils Gunnar ,6 5,1 Sahlberg, Christer ,6 1,5 Banque Carnegie Luxembourg ,6 6,0 Livförsäkrings AB Skandia ,3 5,6 AMF Pensionsförsäkrings AB ,8 4,6 Robur ,5 4,3 SIS Segaintersettle AG ,5 4,2 SEB Sverige Småbolagsfond ,3 4,0 Morgan Stanley & Co ,8 3,0 Banco ,8 3,0 Alecta ,5 2,6 Deutsche Bank AG ,2 2,1 Länsförsäkringar Småbolagsfonden ,2 2,1 Bayerische Hypo- und Vereinsbank ,9 1,4 Övriga ,9 43,9 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC AB, Direkt- och förvaltarregistrerade. I tabellen med Medivirs största aktieägare kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en institutions eller privatpersons totala ägande i Medivir. Denna sammanslagning har ej gjorts i övriga tabeller i Mediviraktien. Aktieägarkategorier 30 december 2002* Antal Antal Storleksklass aktieägare aktier % av kapital , , , , , ,25 Totalt * Källa: VPC Analys. % av röster % av kapital Svenska privatpersoner 63,9 38,9 Svenska institutioner 21,7 36,7 Utländska institutioner 13,9 23,5 Utländska privatpersoner 0,5 0,9 Totalt * Källa: VPC Analys Aktieägarstatistik 30 december 2002*, fördelning i storleksklasser I mars år 2000 beslöt bolagsstämman om utgivande av ytterligare ett förlagslån om nominellt SEK med avskiljbara teckningsoptioner. Priset per option var 49,50 SEK. Lånet erbjöds personer knutna till Medivirkoncernen. Vidare tilldelades CCS AB optionsrätter i syfte att dessa skall kunna överlåtas till personer som efter teckningstidens utgång erhåller anställning i Medivir AB eller dess dotterbolag. De anställda som tilldelades optionsrätter erhöll dessa vederlagsfritt då den förmån som därvid uppstod kompenserades av bolaget med bonus. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. De avskiljbara optionerna berättigar till teckning av aktier av serie B till kurs 334 SEK. Teckning kan ske under tiden 1 juli juni Vid full konvertering ökar eget kapital med 13,3 MSEK och antalet B-aktier med stycken. Ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 beslutade om att upptaga ett förlagslån om SEK genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B, varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1,05 MSEK. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Nyteckning av aktier kan ske under tiden 1 januari 2002 t o m 30 juni 2006 till kursen 107 SEK.Vidare godkände bolagsstämman att dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa optioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade köpoptionerna. Varje köpoption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 100% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 107 SEK). Köpoptionerna skall vederlagsfritt utfärdas till anställda inom Medivirkoncernen. Efter full konvertering av de optionerna till lika många aktier kan bolagets egna kapital öka med ca 22,4 MSEK. Vid en extra bolagsstämma den 16 december 2002 beslutades om att upptaga ett förlagslån om SEK genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B, varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1,0 MSEK. Räntesatsen på förlagslånet är 5% och lånet förfaller 28 februari Nyteckning av aktier kan ske under tiden 1 januari 2004 till och med 31 december 2007 till kursen 65 SEK. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa optioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade köpoptionerna. Varje köpoption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB 12

15 MEDIVIRAKTIEN Aktiekapitalets utveckling Nominellt Förändring av Totalt aktie- Totalt antal Totalt antal Totalt antal År Transaktion belopp, SEK aktiekapital, SEK kapital, SEK A-aktier B-aktier aktier 1988/89 Bildande av bolag Nyemission 1: Nyemission 3: /92 Fondemission 1: Nyemission 1: /93 Fondemission 4: /95 Apportemission 1: Fondemission 3: Split 2: Omstämpling till B-aktier Nyemission 598:2700 till teckningskursen 125 kr 1997 Omstämpling till B-aktier Riktad apportemission Riktad nyemission Riktad apportemission Konvertering av optioner Konvertering av optioner Riktad nyemission mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 125% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 65 SEK). Köpoptionerna skall vederlagsfritt utfärdas till anställda inom Medivirkoncernen. Efter full konvertering av de optionerna till lika många aktier kan bolagets egna kapital öka med ca 13,0 MSEK. Rätten att förvärva nya aktier enligt köpoptionerna, som utfärdades 2001 och 2002, skall för respektive innehavare kunna utnyttjas med 1/3 av hela antalet tilldelade köpoptioner, från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 1/3 vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, under förutsättning att köpoptionsinnehavaren fortfarande är anställd inom Medivirkoncernen. För att täcka framtida sociala kostnader vid utnyttjandet av köpoptionerna, förfogar dotterbolaget över ett antal optionsrätter för nyteckning av aktier i Medivir AB. Det totala antalet utestående optionsrätter, stycken, motsvarar vid full teckning cirka 5,6% av aktiekapitalet och cirka 3,4% av rösterna. Aktieägaravtal och hembud Mellan Medivirs A-aktieägare finns ett avtal som innebär att avtalsparterna skall uppträda i enlighet med de beslut i aktuella frågor som parterna fattat före bolagsstämma. Skulle parterna vid sin förberedande överläggning ej enas i visst ärende, gäller som beslut den uppfattning som företräds av majoriteten av vid överläggningen representerade A-aktieröster. Vidare innebär avtalet att om en A-aktieägare önskar överlåta sina A-aktier till annan A-aktieägare eller tredje man skall aktierna omstämplas till B-aktier. Det samma skall gälla om part på annat sätt förvärvar A-aktier i Medivir. Om en majoritet av A-aktieägarna så beslutar skall A-aktierna kunna överlåtas till ny ägare utan omstämpling, varvid den nye ägaren skall inträda i gällande A-aktieägaravtal som part. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. Kontakter med kapitalmarknaden Medivir presenterade verksamheten vid ett flertal tillfällen under året vid olika arrangemang anordnade av banker, fondkommissionärsfirmor och aktiesparföreningar både i Sverige och utomlands. Medivir följs kontinuerligt av flertalet banker och fondkommissionärer verksamma inom life science sektorn i Norden. När det gäller information till aktieägare och kapitalmarknad strävar Medivir efter att åstadkomma så öppen, snabb och korrekt information som möjligt. Analytiker som följde Medivir år 2002 ABG-Securities Ingemar Kihlström Alfred Berg Fondkommission Mattias Häggblom Nordea Securities Stefan Wikholm Credit Agricol Indosuez Cheuvreux Rosalind Lee D.Carnegie Peter Sellei Den Danske Bank Erik Kinnman Handelsbanken Astrid Samuelsson, Annika Espander Bankaktiebolaget JP Nordiska Conny Granelli

16 Sexårsöversikt Medivirkoncernen 1 kkr RESULTATRÄKNINGAR Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Full skatt Resultat efter full skatt BALANSRÄKNINGAR Goodwill Anläggningstillgångar, materiella och finansiella Varulager och kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfristiga placeringar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Sysselsatt kapital I Medivirkoncernen ingår Medivir AB, Medivir UK Ltd (från 1 april 2000), Medivir Personal AB (från 1 mars 2001), CCS AB, CCS (UK) Ltd samt NCS AB (från 1 januari 2001). 2 Nettoomsättningen 2002 har ökat tack vare utlicensiering av två projekt i Medivir AB samt ökad försäljning av egenutvecklade och förvärvade produkter i CCS. 3 Resultatförbättringen 2002 är i huvudsak hänförlig till utlicensieringen av forskningsprojekt i Medivir AB. 4 Ökad satsning på forskningsutrustning samt utbyggnad av produktionsanläggningar. 5 Likvida medel ökade under år 2000 tack vare den genomförda nyemissionen (296 Mkr) samt konvertering av Medivirs optionsprogram från 1996 (18 Mkr). 6 Soliditeten är fortsatt hög, ca 86,4% 14

17 Nyckeltal Medivirkoncernen Rörelsemarginal, % - 27,5-121,5-91,4 8,6-74,1-14,8 Vinstmarginal, % - 25,1-110,7-77,4 11,3-55,8-3,1 Skuldsättningsgrad, ggr Avkastning på : eget kapital, % - 17,6-31,6-22,9 9,6-16,9-1,1 sysselsatt kapital, % - 18,5-32,5-23,2 9,5-16,9-1,0 totalt kapital, % - 16,3-29,0-20,6 8,3-15,1-0,9 Soliditet, % 86,4 88,1 90,3 85,7 89,4 89,3 Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier vid årets slut, tusental Resultat per aktie, kr - 7,09-16,38-11,29 3,24-5,87-0,40 Eget kapital per aktie, kr 37,26 43,58 59,99 35,83 31,92 37,51 Substansvärde per aktie, kr 37,81 44,66 61,00 36,63 32,80 38,50 Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr - 7,45-19,43-15,94 2,16-6,50-2,53 Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, kr - 4,61-19,31 26,12 2,16-6,19-2,60 Utdelning per aktie, kr Antal utestående teckningsoptioner, st Resultat per aktie, kr 2-6,42-15,57-10,72 3,33-5,31-0,11 Eget kapital per aktie, kr 2 42,44 48,14 64,01 41,79 38,11 43,43 Substansvärde per aktie, kr 2 42,97 49,18 65,00 42,55 38,94 44,38 Resultat per aktie, prognos för år 2002, se under rubriken Framtidsutsikter i förvaltningsberättelsen sid I Medivirkoncernen ingår Medivir AB, Medivir UK Ltd, Medivir Personal AB,CCS AB, CCS (UK) Ltd samt NCS AB. 2 Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner motsvarande B-aktier, vilka vid full teckning ökar det egna kapitalet med kkr. Enligt RR 18 ger inte potentiella stamaktier upphov till någon utspädningseffekt när en konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av resultat per aktie. Detta skulle bli fallet vid konvertering av de utestående optionerna i Medivir AB. Ovanstående är därför inte att betrakta som beräkning av utspädningseffekt utan en teoretisk beräkning, efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner, av resultat, eget kapital per aktie, samt substansvärde per aktie. Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster minus full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Eget kapital Beskattat eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Full skatt Skatt på resultat efter finansiella poster samt uppskjuten skatt på förändringar av obeskattade reserver. Genomsnittligt antal aktier Det ovägda genomsnittliga antalet aktier under året. Kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster minus full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerade med eget kapital. Soliditet Eget kapital i relation till balansomsluningen. Substansvärde per aktie Eget kapital plus dolda tillgångar i marknadsnoterade aktier efter avdrag för uppskjuten skatt, dvs tillgångar som inte ingår i den ordinarie verksamheten, dividerat med antalet aktier vid periodens slut. I substansvärdet har ej inräknats något värde för forskningsprojekten, patent, fastighet, CCS verksamhet etc. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning. 15

18 VERKSAMHETSBESKRIVNING Marknadstrend, försäljning och produkter under utveckling BÄLTROS prognostiserad marknadstillväxt 6% Åldrande befolkning och högre genomsnittsålder 95% av befolkningen har latent herpesvirus VZV Otillräckligt fungerande mediciner mot kronisk smärta (PHN) Generisk aciklovir till lägre pris Vaccin kan komma att minska incidensen långsiktigt (30-40 år) MUNHERPES prognostiserad marknadstillväxt 3-4% Vaccin, kommer inte att nå något större genomslag Dagens läkemedel har dålig verkningskraft Generisk aciklovir till lägre pris Försäljning av läkemedel mot olika herpesvirus, MUSD Läkemedel Företag Zovirax (aciklovir) GSK Valtrex (valaciklovir) GSK Famvir (famciklovir) Novartis Abreva (docosanol) * n.a GSK/Avanir Generiska preparat * Lanserades sent år Produkter i klinisk utveckling Licenstagare/ Produkt Fas Licensgivare Företag HSV-vaccin III GSK ME-609 II Medivir RP-606 II Medivir Reliant C31G II Biosyn HIV prognostiserad marknadstillväxt >10% Resistensutveckling mot befintliga läkemedel ökar snabbt Kombinationsterapier krävs Längre överlevnad ökar behovet och tiden för behandling Förbättrade möjligheter att diagnostisera mutanter Patientpopulationen växer allt snabbare i nya marknader Vaccin, har dock ännu inte fungerat Generisk konkurrens från 2005 Vaginala microbicider kan komma att minska spridning Försäljning av läkemedel mot HIV, MUSD Polymerashämmare NRTI Läkemedel Företag Total försäljning* Combivir GSK Zerit BMS Epivir GSK * Dessa produkter står 2001 för 68% av total NRTI-försäljning. Produkter i klinisk utveckling Polymerashämmare NRTI Licenstagare/ Produkt Fas Licensgivare Företag Coviracil NDA Emory Gilead Amdoxovir II Emory Gilead MIV-310 II Medivir Elvucitabine II Yale / Vion Achillion Pharma MIV-210 I Medivir Polymerashämmare NNRTI Läkemedel Företag Total försäljning* Sustiva BMS Viramune B-I Rescriptor Pfizer * Dessa produkter står 2001 för 100% av total NNRTI-försäljning. Polymerashämmare NNRTI Licenstagare/ Produkt Fas Licensgivare Företag AG1549 III Shionogi Pfizer DPC083 III BMS TMC-124 I Tibotec-Virco J&J Proteashämmare Läkemedel Företag Total försäljning* Crixivan Merck Viracept Pfizer Kaletra Abbott Viracept Roche * Dessa produkter står 2001 för 75% av total proteashämmarförsäljning. Proteashämmare Licenstagare/ Produkt Fas Licensgivare Företag GW III Vertex GSK BMS III Novartis BMS Tipranavir II Pharmacia B-I TMC-114 II Tibotec-Virco J&J 16

19 HEPATIT B prognostiserad marknadstillväxt 5-8% Öppnandet av den kinesiska marknaden Resistensutveckling Kombinationsterapier kommer att bli standard Möjlighet att bota patienter helt Försäljning av läkemedel mot hepatit B-virus, MUSD Läkemedel Företag Intron A 1) Schering-Plough lamivudine (Zeffix) GSK Hepsera 2) 0 0 Gilead Engerix B (Vaccin) GSK 1) Flertal indikationer däribland Hepatit B och Cancer 2) Marknadsgodkännande år 2002 Vaccin kommer att minska marknaden långsiktigt (20-35 år) Billigare läkemedel Nya marknader svåra att nå Produkter i klinisk utveckling Produkt Fas Licensgivare Företag Coviracil NDA Emory Gilead Entecavir III BMS Pegasys III Roche Elvucitabine II Yale / Vion Achillion Clevudine II Bukwang Gilead MIV-210 I Medivir MULTIPEL SKLEROS (MS) prognostiserad marknadstillväxt >9% Medivirs prekliniska forskningsprogram cathepsin S inriktar sig bland annat mot MS och RA. Tidiga forskningsresultat visar att genom att hämma enzymet cathepsin S i djurmodeller kan uppkomst av sjukdomar regleras. Dessa sjukdomsområden är snabbt växande på grund av högre levnadsålder och att antalet äldre ökar. Konkurrensen inom området är stort liksom den kommersiella potentialen. Dagens behandlingar lindrar symtomen i olika grad medan den stora utmaningen ligger i att finna ett läkemedel som hindrar sjukdomarnas utbrott. Försäljning av läkemedel mot MS, MUSD Läkemedel Företag Betaseron Schering AG Avonex Biogen Copaxone Teva/Aventis Novantrone n.a 71 Immunex Rebif Serono Produkter i klinisk utveckling Produkt Fas Licensgivare Företag Oral Copaxone III Autoimmune Teva / Lundbeck Antegren III Elan Biogen Angerix.MS II Covixa NBI-5788 IIb Neurocrine MBP-8298 II U. Alberta BioMS Medical HMR 1726 II Aventis SAIK-MS II Active Biotech ZK II Schering AG E-2007 I Eisai IL-4 SA I Bayer REUMATOID ARTRIT (RA) prognostiserad marknadstillväxt 6-9% Symtomen är värk och inflammation. Behandlingen av reumatoid artrit är indelad i två kategorier, första- respektive andrahandsbehandling. Förstahandsbehandlingen riktar in sig på de lindrigare fallen och de patienter som är tidigt i sin sjukdomsprocess. Här återfinns majoriteten av patienterna. Andrahandsbehandlingen är riktad till patienter med svårare problem, dessa läkemedel är betydligt dyrare och ger oftast flera biverkningar varför de används selektivt. Förstahandsbehandling Försäljning av läkemedel mot reumatoid artrit, MUSD Läkemedel 1) Företag Celebrex Pfizer/Pharmacia Vioxx Merck Voltaren Novartis Produkter i klinisk utveckling Produkt Fas Licensgivare Företag Prexige Preregistrering Novartis CS-502 II Sankyo 1) Dessa läkemedel är de tre mest sålda. Totalt säljs ett knappt tiotal läkemedel. Andrahandsbehandling Försäljning av läkemedel mot reumatoid artrit, MUSD Läkemedel Företag Remicade Schering-Plough/J&J Enbrel Wyeth/Amgen Arava Aventis Källor för samtliga tabeller på sidorna 16 och 17: Pharma Business och företagens årsredovisningar. Produkter i klinisk utveckling Det finns idag ett tjugotal produkter i klinisk utveckling för andrahandsbehandling av RA.De produkter som idag är i fas II-studier eller tidigare kommer vid lyckosam utveckling att nå marknaden tidigast

20 VERKSAMHETSBESKRIVNING Projekt i klinisk utveckling och preklinisk portfölj Medivirs forskningsstrategi är att utveckla selektiva hämmare vilka reglerar proteasers och polymerasers funktioner i olika sjukdomstillstånd. Denna strategi möjliggör för Medivir att på ett fokuserat sätt kontinuerligt öka sin kompetens inom området. Detta öppnar i sin tur många möjligheter inom olika terapiområden. Medivirs djupa kunskap om proteaser och polymeraser kompletterar många gånger storbolagens mer breda kunskap om ett sjukdomsområde. Detta skapar möjligheter för Medivir att knyta samarbeten och kundrelationer med dessa bolag. Medivir har en välbalanserad forsknings- och utvecklingsportfölj avseende risk och kommersiell potential. Den innehåller projekt mot stora sjukdomsområden där dagens behandlingsmetoder behöver förbättras. Exempel på sjukdomsområden i Medivirs portfölj är bland annat HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet samt immunsjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Till och med fas II Medivirs utvecklingsstrategi är att kunna ta projekten fram till och med fas II. Tidpunkten för sökandet av partnerskap/utlicensiering av de olika projekten förläggs så att projektets värde jämfört med projektets risk optimeras. Beroende på ett stort antal överväganden kan Medivir besluta att söka partnerskap/utlicensiering i olika faser av ett projekt. I den kliniska utvecklingsportföljen återfinns fyra projekt, samtliga inom infektionsområdet. Av dessa är två efter avslutade fas II-studier på väg mot fas III, ett efter avslutad fas IIa-studie på väg mot fas IIbstudier och ett är i fas Ib-studier. Preklinisk forskning I den prekliniska forskningsportföljen återfinns ett 15-tal aktiviteter inom bland annat områdena infektions- och immunsjukdomar. Medivir har fyra prekliniska forskningssteg, se definitioner i tabellen på sidan 19. I den första som är av explorativ karaktär pågår kontinuerligt en mångfald av aktiviteter. Dessa drivs i egen regi, via partnerskap med bolag eller samarbetsavtal med universitet eller liknande. Av Medivirs prekliniska resurser används cirka 20% på dessa aktiviteter. Resursåtgången ökar då dessa aktiviteter övergår i projektform vilket de gör i fasen för modellsubstansidentifiering. Den tidiga forskningen är i huvudsak inriktad på infektions- och immunologiska sjukdomar, men har även andra inriktningar, som till exempel de proteaser som är involverade i Alzheimers sjukdom. Status och aktiviteter utförda under 2002 för Medivirs projekt i klinisk utveckling samt de prekliniska projekt som nått optimeringsfas eller senare beskrivs nedan. Medivirs dotterbolag CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Vidare utför CCS kontraktstillverkning av ett antal kroppsvårdsprodukter och läkemedel för väletablerade varumärken. CCS beskrivs mer i detalj i ett eget avsnitt på sidorna Projekt i klinisk utveckling Polymeras Klinisk fas Konkurrensfördel Terapiområde Proteas Produkt Indikation I II III mot befintliga läkemedel Infektions- Polymeras RP-606 Bältros Minskad kronisk smärta sjukdomar Polymeras ME-609 Munherpes Minskar symtom Polymeras MIV-310 Multiresistent HIV Aktiv mot multiresistent HIV Polymeras MIV-210 Hepatit-B/HIV Aktiv mot resistent virus Avslutad i fas, på väg till nästa fas i utveckling Pågående i fas 18

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 1 INNEHÅLL Information till aktieägarna 2 Viktiga händelser 2000 3 VD har ordet 4 Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 Utvecklingen inom genomics i korthet 8 Pyrosequencing Framtidens teknologi 10

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 Om prospektet Definitioner I detta prospekt gäller

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Årsredovisning 2013. Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4. Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS...

Årsredovisning 2013. Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4. Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS... 2013 INNEHÅLL Årsredovisning 2013 Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4 Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS... 16 Utvecklingsprojekt och produkter... 19 Hansa

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer