Å r s r e d o v i s n i n g M edivir rsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 M edivir rsredovisning 2008"

Transkript

1 Å r s R e d o v i s n i n g

2 Innehåll 1 Medivir i korthet, Fokus Vd har ordet 5 Stora framsteg i portföljen 6 Kompetenta medarbetare 7 Patent och patentansökningar 8 Riskhantering och värdeskapande 10 Analytikerns syn på värdeskapande 11 Mediviraktien 16 Verksamhetsbeskrivning 19 Projektportfölj 23 Bolagsstyrning 30 Styrelse och revisorer 32 Ledningsgrupp 34 Sexårsöversikt 35 Nyckeltal 35 Definitioner 36 Ordlista 38 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkningar 44 Balansräkningar 46 Förändringar i eget kapital 47 Kassaflödesanalyser 48 Redovisningsprinciper 52 Noter 64 Revisionsberättelse B-Aktien OMX Stockholm OMX Bioteknik Omsatt antal aktier 1000-tal Konsten att hantera risk och skapa möjligheter. Finansdirektör Rein Piir redogör för operativa och finansiella risker och möjligheter Under 2008 utvecklades Mediviraktien betydligt bättre än general- och branschindex JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Marknader, produktportfölj och prioriterade sjukdomsområden 16 NASDAQ OMX L ästips för snabb orientering: 1 Medivir i korthet 2 Vd har ordet 16 Verksamhetsbeskrivning 19 Projektportfölj

3 Medivir i korthet Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar, för närvarande med störst engagemang inom hepatit C-området. Bolaget har ett flertal samarbeten med såväl etablerade läkemedelsbolag som mindre bioteknikbolag, både i kliniska och prekliniska projekt. Medivirs målsättning är att bli ett vinstgivande läkemedelsbolag med egen försäljnings organisation på den nordiska marknaden. I projektportföljen finns läkemedlet Lipsovir, för vilket registreringsansökan för Europa och USA inlämnades i oktober Det pågår fyra projekt i fas II och två i fas I. Därutöver pågår ett flertal prekliniska projekt. Nettoomsättningen för 2008 uppgick till 97,2 msek och koncernen hade per den sista december 103 anställda. Koncernen består av moderbolaget Medivir AB (publ) samt dotterbolagen Medivir HIV Franchise AB, Medivir Personal AB och Medivir UK Ltd. Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan Fokus 2008 Under året har Medivir framgångsrikt fokuserat på fyra områden: Att föra sitt eget läkemedel Lipsovir närmare en marknadsregistrering. Att kraftfullt driva sina innovativa projekt på hepatit C-området tillsammans med samarbetspartnern Tibotec. Att koncentrera stora resurser i den prekliniska forskningen till att ta fram en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom, med proteaset BACE som målenzym. Att etablera en egen marknadsorganisation för försäljning av läkemedel. 1

4 Vd har ordet Medivir skapar positiv uppmärksamhet bland investerare för sina projekt inom hepatit C. Trots att börsen under året gått ned med nästan 50 procent har aktien klarat sig bra 2008 har varit ett intressant och produktivt år för Medivir. Det finns ett stort djup i den finansiella kris som uppstått under året som har haft en negativ inverkan på industrins finansiering av tidiga projekt. Det är en omvärld vi måste leva i ett tag framöver vilket ställer krav på strategiskt fokus och uthållighet. Den projektportfölj vi byggt upp under senare år har långsiktigt ett stort, potentiellt affärsvärde och inkluderar en egen produkt i registreringsfas. Året började med att vi förlängde vårt HIV-proteassamarbete med Tibotec Pharmaceuticals ytterligare ett år. Det ställs höga krav på en ny proteashämmare mot HIV eftersom det redan finns många sådana på marknaden. Vi har arbetat mot en helt ny och kommersiellt intressant kravprofil. Som en följd av de framsteg vi gjort i detta forskningssamarbete kan Tibotec nu driva projektet vidare i egen regi mot val av läkemedelskandidat under Partnerskap och avtal Vi arbetar gärna med långsiktiga och breda avtal där vi kan erhålla ett fast arvode för våra insatser i ett samarbetsprojekt. Modellen med tidiga partnerskap har vi använt några år nu. Först arbetar vi tillsammans i preklinisk forskning och sedan låter vi det andra företaget ta över när vi tagit fram en läkemedels kandidat. Det gör att vi optimalt utnyttjar vår spetskompetens på området proteashämmare inom preklinisk forskning. Med tidiga samarbeten och utlicensieringar kan vi använda större resurser inom vårt kompetensområde för att ta fram nya proteashämmare, samtidigt som andra företag utvecklar projekten vidare. Till tidiga samarbetsavtal hör även milstolpebetalningar och framtida royalty på sedvanligt sätt. Det senaste exemplet på denna typ av samarbetsavtal är ett prekliniskt hepatitprojekt (Hepatit C-polymeras) som sedan i våras drivs tillsammans med Tibotec. Detta arbete har snabbt resulterat i val av substanser för vidare utveckling samt en milstolpebetalning. Registreringsansökan inlämnad Under 2008 kunde vi presentera resultatet av vår fas III-studie med Lipsovir. Läkemedlet kan, precis som vi hade hoppats på, förebygga utbrott av munsår. På samtliga punkter utom en nådde vi upp till de önskemål som den amerikanska läkemedels mydigheten (FDA) tidigare framfört. Och slutsatsen är hur som helst klar: Lipsovir är det första preparatet som förebygger munsår vid tidigt insatt behandling. Viktiga affärshändelser under JANUARI Samarbetsavtalet med Tibotec gällande HIV-proteashämmare förlängs och Medivir erhåller fortsatt forskningsbidrag för hela FEBRUARI Bokslutskommuniké för 2007 presenteras. 19 MARS Fas III-studien med Lipsovir presenteras på en presskonferens. Studien visar att läkemedlet är först med att förhindra uppkomst av munsår vid tidig behandling. Behandling med Lipsovir förhindrade utveckling av munsår hos 42 procent av patienterna. Hos dem som ändå fick munsår minskades svårighetsgraden och läkningstiden förkortades signifikant. 7 APRIL Medivirs årsredovisning 2007 publiceras. 2

5 För en läkemedelsmyndighet är bedömningen huruvida läkemedlet är bättre än andra på marknaden viktig. Vi har under hösten lämnat in ansökan för registrering till både de europeiska och amerikanska myndigheterna och tidigast under hösten 2009 kommer besluten från dem. Medivir ett läkemedelsbolag I förra årets vd-ord presenterades planerna på att utveckla Medivir till ett läkemedelsbolag och att skapa en egen säljorganisation för inlicensierade produkter i väntan på att våra egna produkter kommer till marknaden. Under våren tecknades ett samarbetsavtal med GlaxoSmithKline som innebär att vi tar över ansvaret att marknadsföra en portfölj av deras produkter; hudprodukter, infektionsläkemedel och ett preparat för rökavvänjning. Samarbetsavtal av det här slaget gör att vi har kostnadstäckning för vår säljorganisation för läkemedel under Vi studerar kontinuerligt möjligheter att knyta ytterligare produkter till oss så att vi kan fylla vår portfölj med fler läkemedel. Vår sälj- och marknadsenhet har under året arbetat med att kontakta och informera läkemedelskommittéer och opinionsledare om produkterna, vilket också innebär att arbetet med att stärka vårt varumärke har påbörjats. 15 APRIL Samarbetsavtal ingås med GlaxoSmithKline (GSK) som ger Medivir rättigheterna att marknadsföra produkter ur GSK:s läkemedels portfölj inom områdena hudvård, infektion och rökavvänjning. Avtalet är ett viktigt steg i utvecklingen av en egen försäljnings- och marknadsorganisation samt i etableringen som läkemedelsbolag på den nordiska marknaden. 23 APRIL Medivir håller årsstämma. Samtidigt presenteras kvartalsrapporten för första kvartalet 2008, med extra uppmärksamhet kring resultaten från fas III-studien med Lipsovir och det nya samarbetsavtalet med GSK. 24 APRIL Pressmeddelande tillkännager att resultaten från forskningssamarbetet med Tibotec Pharmaceuticals kring proteashämmaren TMC435 visar på antiviral effekt vid dosering i patienter med kronisk hepatit C-infektion som tidigare inte svarat på behandling. 15 MAJ Samarbetet med Tibotec kring hepatit C breddas med ett nytt avtal kring HCV-polymeraser. Målet för forskningssamarbetet är att ta fram och utveckla oralt aktiva hämmare av HCVpolymeraset NS5B. Medivir och Tibotec ska gemensamt driva projektet i den prekliniska fasen i syfte att nominera en eller flera läkemedelskandidater. 3

6 VD har ordet Hepatit C (HCV), ett spännande läkemedelsmål Våra hepatit C-projekt har bemötts med stort intresse under året. Fas I-data från TMC435 (HCV-proteas hämmare) visade att virusnivåerna trycktes ned mycket kraftfullt, när läkemedlet gavs en gång om dagen. Baserat på de första mycket positiva resultaten från fas IIa-studien tog vår samarbetspartner Tibotec under senhösten beslutet att starta förberedelser för kommande fas IIb-studier med betydligt fler patienter än i de tidigare prövningarna. Dessa studier beräknas kunna starta under våren Det pågår något av en kapplöpning inom hepatit C-området och det finns två konkurrenter före och en i samma utvecklingsfas men så här långt ser det ut som om vårt preparat har för delar som andra inte har, både när det gäller dosering och effekt. I maj 2008 skrev vi vårt hittills bästa avtal. Det är ett prekliniskt samarbete med Tibotec Pharmaceuticals på hepatit C- området men med ett annat angreppssätt än tidigare här ska vi hitta substanser som hämmar virusets polymerasenzym. Vi har varit mycket nöjda med Tibotecs engagemang och snabba framsteg på HCVproteashämmar-sidan. Det är extra roligt att kunna teckna ytter ligare ett avtal inom samma spännande område med samma duktiga partner baserat på ytterligare en teknologi. Här har vi redan kunnat välja en läke medelskandidat, vilket vi gjorde före årsskiftet. Intresserar omvärlden Inom hepatit C-forskningen diskuteras tänkbara positiva effekter av att kombinera en proteashämmare med en polymerashämmare i behandlingen. Vi har projekt i båda substansklasserna, vilket är en stor tillgång. Medivir har också fått mycket stor uppmärksamhet från internationella forskare och investerare till följd av våra hepatit C-projekt. Framtiden för hepatit C-forskningen är ljus och vi hoppas mycket på den fortsatta utvecklingen. Samtidigt vet vi att framtagning av nya läkemedel alltid är förknippad med stora risker där mycket kan hända på vägen. Själv står jag nu inför nya utmaningar och går vidare till andra uppgifter efter sex år på Medivir. Det har varit roliga och spännande år under vilka vi lyckats både utveckla en stark projektportfölj, skapa värde fulla samarbetsavtal, samt tagit ett första steg mot en egen försäljningsorganisation i Norden. Huddinge, januari 2009 Lars Adlersson Verkställande direktör För 2009 räknar vi med att den första läkemedelskand idaten i HCV polymeras projektet kommer att närma sig kliniska fas I- prövningar. När det gäller TMC435 kommer fas IIb-studien att startas och för Lipsovir kommer dialogen med myndigheterna kring registrering att fortsätta. Vi vill göra det lätt för allmänheten att få tillgång till Lipsovir och hoppas att det blir receptfritt på så många marknader som möjligt. En stor del av våra forsknings resurser lägger vi på Alzheimersprojektet BACE, som är ett proteasprojekt i optimeringsfas. Området drar till sig stort intresse från de stora läkemedelsföretagen och vi ingår gärna ett nytt tidigt forskningssamarbete. Givet det utmanande affärsklimat som kommer att känneteckna 2009 har vi under februari startat en process att minska vår kostnadsbas. Ambitionen är att sänka kostnaderna till en årlig nivå kring sek 150 m. Detta kommer att omfatta personalneddragningar, sänkta externa kostnader samt vissa projektomprioriteringar. Den fulla besparingseffekten räknar vi med att kunna se i början av Vi kommer fortsatt lägga största omsorg på att prioritera nya affärsmöjligheter för våra projekt samt vårda våra befintliga partnerskap. Huddinge, mars 2009 Ron Long Verkställande direktör 20 MAJ Företaget deltar vid Acumen BioFin Rodman & Renshaw 5th Annual Healthcare Conference i Monaco och presenterar pågående projekt samt det nytecknade avtalet kring hepatit C-polymerashämmare. 9 JULI Halvårsrapport för 2008 presenteras. 24 SEPTEMBER Pressmeddelande informerar om att fas IIa-data från hepatit C-patienter behandlade med TMC435 kommer att presenteras vid kongressen AASLD, 59:e Annual Meeting of the American Association for Study of Liver Diseases (AASLD) i San Fransisco 31 oktober till 4 november. 1 OKTOBER Enligt tidigare meddelad tidsplan inlämnas en registreringsansökan för Lipsovir till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det är ett stort och viktigt steg för Medivir att lämna in sin första registreringsansökan, kommenterar vd Lars Adlersson. 20 OKTOBER Medivir presenterar delårsrapport för de tre första kvartalen 2008 och poängterar särskilt de viktiga kliniska resultaten från TMC435 mot hepatit C. 23 OKTOBER Registreringsansökan för Lipsovir nu även inlämnad till de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Vi har uppnått ett viktigt delmål för Lipsovir när vi nu lämnat in registrerings ansökningar för både USA och Europa, säger Börje Darpö, ansvarig för Medivirs kliniska utvecklingsavdelning. 4

7 Stora framsteg Flera projekt har gjort stora framsteg under 2008 och störst framgångar har skett inom hepatit C och för Lipsovir mot läppherpes. På hepatit C-området driver Medivir tillsammans med sin partner Tibotec två projekt med olika angreppssätt mot sjukdomen. Dokumentation i samband med registreringsansökan för Lipsovir. Proteashämmaren TMC435 mot hepatit C Under året har kliniska resultat från studier med proteashämmaren TMC435 presenterats. Arbetet drivs i samarbete med Tibotec Pharmaceutical Ltd. Resultaten från fas Ib, samt de första resultaten från fas IIa, visar att virus nivåerna i HCV-patienter tryckts ned på ett mycket effektivt och kraftfullt sätt när läkemedlet gavs en gång om dagen. Detta är mycket konkurrenskraftigt eftersom andra läkemedel i klinisk utveckling måste ges i fler och högre doser per dag. Baserat på resultaten från de två lägsta dosgrupperna i fas IIa-studien startade planeringen av nästa kliniska steg, fas IIb, som förväntas komma igång under första kvartalet Projektet har rönt mycket stort intresse, inte minst på den amerikanska marknaden där Medivir presenterat resultaten i olika sammanhang under året. Polymerashämmare som läkemedelskandidat mot hepatit C Framtidens hepatit C-behandling blir sannolikt kombinationer av en proteashämmare och en polymerashämmare vilket kan ge en behandling där virus elimineras på kortare tid med mindre risk för resistensutveckling och med markant färre biverkningar än dagens behandling med interferon och ribavirin. Medivir arbetar framgångsrikt både med proteas- och polymerashämmare och har under hösten kunnat välja en ny läkemedelskandidat baserad på polymeras hämning. Att få fram ett läkemedel med kombinationen polymeras/proteashämmare mot hepatit C ligger dock flera år fram i tiden. Om konceptet håller blir det en förbättring av behandlingen jämfört med dagens standardterapi och många fler patienter kommer då att kunna bli behandlade. Lipsovir mot läppherpes Medivir har under hösten 2008 lämnat in ansökningar om marknadsregistrering i USA och EU av det egenutvecklade läkemedlet Lipsovir mot läppherpes. Den sista fas III-studien avslutades i december 2007 och resultaten kommunicerades i slutet av mars I oktober inlämnades ansökningar om registrering av läkemedlet till både den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Besked från läkemedelsmyndigheterna väntas komma tidigast under hösten Fas III-studien visar att det är möjligt att helt förhindra uppkomsten av munsår om man vid tidiga symptom börjar behandla med Lipsovir. Detta gör Lipsovir effektivare än de behandlingsalternativ mot läppherpes som finns på mark naden idag, och det innebär att patienter med återkommande munsår kan få tillgång till en bättre behandling. Mer information om projekten återfinns i verksamhetstexterna på sidorna NOVEMBER Fas IIa-data från hepatit C-patienter behandlade med TMC435 presenteras tillsammans med samarbetspartnern Tibotec på AASLDs kongress för lever sjuk domar. Resultaten väcker stort intresse bland amerikanska investerare. 13 NOVEMBER Företaget deltar på Rodman & Renshaw Annual Global Investment Conference i New York, USA, och presenterar forskningsportföljen, framgångarna med Lipsovir samt Medivirs tyngd på hepatit-c området. Presentationen följdes av det största intresset i Medivirs historia från amerikanska investerare. 8 DECEMBER De amerikanska, (FDA) och europeiska läkemedelsmyndigheterna har accepterat registreringsansökan för Lipsovir, vilket innebär att deras arbete med att granska och utvärdera de data som Medivir lämnat in kan påbörjas. 9 DECEMBER Forskningssamarbetet kring hepatit C med Tibotec Pharmaceuticals inom polymerasområdet resulterar i en milstolpebetalning till Medivir på 2,6 m e u r. 10 DECEMBER Vid Financial Hearings, Avanza Banks Företagsdag, på Operaterassen i Stockholm är Medivir ett av de presenterande bolagen. 15 DECEMBER Medivir meddelar att vd Lars Adlersson kommer att lämna sin befattning den 31 januari

8 Kompetenta medarbetare Medivir har sedan starten växt från ett litet privat forskningsföretag till ett publikt och börsnoterat forsknings- och läkemedelsföretag med stora internationella partners. Detta tack vare långsiktiga institutionella aktieägare, partnerskap, anpassning av projekten till deras marknadsmässiga förutsättningar samt kompetenta och engagerade medarbetare. Utbildning Övrig utbildning 14% Högskola 36% Doktorsexamen 50% Antal medarbetare, ålder och kön Antal Kvinnor Män I Medivirs personalpolicy ryms värderingar kring jämställdhet och hälsa som också praktiseras i den dagliga verksamheten. Medarbetarna ska må bra på jobbet och arbetsbelastningen ska anpassas så att det är möjligt att kombinera arbete med familj. Den etniska mångfalden är och har alltid varit stor i Medivir. Medarbetarna kommer från ett tiotal olika nationer, vilket bland annat är till stor fördel i företagets internationella samarbeten. Organisation och kompetens Medivir AB samt dotterbolagen Medivir HIV Franchise AB, Medivir Personal AB och Medivir UK Ltd, sysselsatte under (97) medarbetare. Kompetensnivån bland medarbetarna är hög, 50 procent (51%) har disputerat, varav tre är professorer. Merparten medarbetare är forskare. Företaget har kompetens att bedriva forskning från tidig upptäcksfas i preklinisk forskning till att hantera kliniska prövningar samt registrera och nu även marknadsföra läkemedel. Bred kompetensbas och korta beslutsvägar i företaget bidrar till hög flexibilitet, vilket gör att Medivir snabbt kan ställa om och byta riktning i ett projekt vid behov. Hälsa och arbetsmiljö Medarbetarna uppmuntras att vårda sin hälsa. Som en av flera hälsofrämjande aktiviteter under 2008 deltog man i Tappa.se, ett projekt i vilket medarbetarna tillsammans promenerade lika långt som sträckan Malmö Berlin, uppmätt med hjälp av stegräknare. Arbetsmiljöfrågor, säkerhetstänkande och miljöfrågor är högt prioriterade och ständigt aktuella i det dagliga arbetet. I Medivirs miljöpolicy uppmanas till ökad återvinning och minskade avfallsmängder. Säkerhetsrutiner för att skydda medarbetarna och arbetsmiljön i forskningsarbetet är mycket strikta. Interna utbildningar i säkerhet, ergonomi och miljöfrågor hålls löpande.

9 Patent och patentansökningar Grunden för alla nya läkemedel och deras kommersiella möjligheter är ett brett patentskydd. Patentarbetet är en viktig och integrerad del av det tidiga prekliniska arbetet i Medivir. Vid slutet av 2008 hade Medivir 89 patent familjer, inklusive de som lämnats in av samarbetspartners och som kan ge Medivir royalty. En patentfamilj är den samling patent och patentansökningar, regionala och nationella, som täcker en uppfinning eller grupp närbesläktade uppfinningar. Hos 20 av dessa 89 familjer har den officiella granskningsprocessen kommit så långt att patent har beviljats i åtminstone USA eller EU. Inklusive dessa beviljade USA/EU-patent hade Medivir 374 beviljade enskilda patent vid årets slut. Av de patent familjer som befinner sig tidigt i gransknings processen är 40 familjer internationella och omfattar över 130 länder. Av dessa är 15 familjer så kallade PCT-ansökningar, vilka lämnades in under året. Tidigare i processen har så kallade prioritetsansökningar för 26 patentfamlijer inlämnats under 2008, det vill säga de världs omfattande officiella handlingar som först presenterar en unik aspekt av en uppfinning. Projekt Patentnummer Normal utgång AU BR CA CN EU IL IN KR JP MX MY RU TH TW US ZA Ytterligare patent familjer (utgångstid) Lipsovir WO96/ /2016 B B B 19 B B B B B U B B B 2019 TMC435 WO07/ /2026 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2028 HCV polymeras WO08/ /2027 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2029 BACE Alzheimers Ej publicerad 10/2029 U U U U alla U U U U U U U U U U U MIV-701 WO05/ /2025 U U U G alla U U U U U U U U U 2028 HIV-PI W006/ /2026 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2029 MMP12 W007/ /2026 U U U U alla U U U U U Cathepsin S Ej publicerad 12/2029 U U U U alla U U U U U U U U U U U Renin WO08/ /2028 U U U U alla U U U U U U U U U 2029 RAPiD WO97/ /2017 B U 9 G B 2018 Cancer Ej publicerad 1/2029 U U U U U U U U U U U U U U U U MIV-606 WO97/ /2017 B B B B 25 B B G B B B U B B B 2026 MIV-210 WO99/ /2018 B B B 20 U B B B B B B U B B B MIV-150 WO99/ /2019 B U U B 23 B B B U B B B U B B B MIV-160 WO02/ /2022 B U U B 19 U U U U B U B U B B MIV-170 WO05/ /2024 U U U U alla U U U U U B U G MIV-410 W007/ /2026 U U U U G U U U U U U U U MIV-310 US /2019 B 2027 Beviljat patent Godkänt av patentgranskare men formaliteter ej avslutade Under behandling; väntar på granskning hos patentverket Normal utgångstid Sedan 1995 fastställer de flesta länder en patentlivslängd på 20 år räknat från den internationella ansökningsdagen. Äldre USA-patent har en livslängd på 17 år räknat från beviljandedatum, vilket kan medföra stora skillnader i patentlivslängd i olika länder. Ett exempel är MIV-310 som har en ovanligt lång patenttid på världens största läkemedelsmarknad, USA. Europa tillåter dessutom upp till 5 års förlängning av läkemedelspatent där det europeiska marknadsföringstillståndet beviljades mer än 5 år från patentansökningsdatum. Projekt som är aktuella för europeisk förlängning (förlängd utgång i parentes) är MIV-606 (2/2022), Lipsovir (2/2021), MIV-210 (8/2023), MIV-150 (1/2024) och MIV-160 ( 3/2027). Ett flertal länder har ytterligare en form av marknadsexklusivitet för läkemedel som kallas dataexklusivitet. Denna förhindrar att generiska läkemedelsansökningar ANDA baserade på en originalprodukt godkänns under ett bestämt antal år, nämligen 10 år i Europa, 2,5 5 år i USA och 6 år i Kina. Denna exklusivitet är oberoende av patent och baserar sig på lanseringsdatum vilket gör att exklusiviteten kan förlängas utöver patenttiden. Som exempel kan MIV-310 i Europa få 10 års skydd mot generiska ansökningar oavsett om det europeiska patentet gått ut. Landskoder AU Australien, BR Brasilien, CA Kanada, CN Kina/Hongkong, IL Israel, IN Indien, KR Sydkorea, JP Japan, MX Mexiko, MY Malaysia, RU Ryssland, TH Thailand, TW Taiwan, US USA, ZA Sydafrika. WO är en internationell. (PCT) patentansökan. EU Ett europeiskt patent kan nuförtiden täcka alla länder i EU samt en del andra europeiska länder t ex Schweiz och Norge. Medivir validerar alltid beviljade europeiska patent i åtminstone de viktiga läkemedelsländerna Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz och Sverige. Siffran i denna kolumn visar det totala antalet europeiska länder där patentet har validerats respektive är under behandling. Ytterligare patentfamiljer Med undantag av MIV-310 och vissa cancerprojekt inkluderar alla Medivirs patentfamiljer produktuppfinningar (även känt som substans patent ) och uppfinningar av terapeutiska metoder. Produktuppfinningar är att föredra i läkemedelssammanhang eftersom de ger kontroll över produktpriset trots att ytterligare användningsom råden för en produkt kan upptäckas i framtiden. Medivir tillämpar så kallad patent portfolio management och lämnar in ansökningar på efterföljande generationer av patent på vidareutvecklingar gjorda både internt och hos kontraktslaboratorier (CRO), såsom formuleringar, syntesmetoder och synergistiska kombinationer. Även om sådana patentfamiljer sällan helt kan förhindra generisk konkurrens efter det att grundpatentet för produkten löpt ut, spelar de en roll när det gäller att säkerställa fortsatta royaltyintäkter från Medivirs partners även efter introduktion av generisk konkurrens. Den förlängda royaltyperioden visas i denna kolumn. 7

10 Riskhantering och värdeskapande Vi har två typer av risker att hantera de finansiella och de operativa. En konsekvent och systematisk hantering av verksamhets riskerna är en viktig länk i kedjan för fram gång och därmed värdeskapande. Medivir har under de senaste åren arbetat målmedvetet och strategiskt för att skapa bästa möjliga för utsättningar att driva projekten snabbt och riskbalanserat. Riskspridning Vi har två typer av risker att hantera: de operativa, det vill säga de projekt specifika, och de finansiella. Trots att vi kontinuerligt arbetar med detta finns ändå faktorer vi inte kan påverka. I varje ny utvecklingsfas i ett projekt kommer ny information i takt med att resultaten från olika studier färdigställs. Det gäller att ha beredskap för olika utfall i projektportföljen för att snabbt kunna agera för att säkra en stabil utveckling och värdeskapande över tiden. Vår förmåga att attrahera partners spelar en avgörande roll i vår riskhantering och resursförsörjning i projekten, säger Rein Piir. Investerarfrågor Intresset för Medivir är stort bland inhemska och internationella investerare, framför allt i och med företagets framgångar inom hepatit C som främsta förklaring. Värdet på projekten blir dock synligt först när dessa befinner sig i klinisk utveckling eftersom projekt/ produktprofil avgörs på basis av kliniska data. Investerare som satsar på utvecklings företag som Medivir vet att affärsmodellen präglas av hög risk och att majoriteten av projekten aldrig når marknadsregistrering. De nordiska investerarnas riskvillighet har förändrats de senaste tio åren. Idag fokuserar man på företag med kliniska projekt och därmed närhet till positivt kassaflöde. Även amerikanska investerare har ändrat investeringsfokus till bolag med projekt i sen klinisk utveckling. Riskspridning, mogenhet i projektport följen och likviditet i aktien är några avgörande faktorer för att kunna attrahera investerare. Medivir arbetar kontinuerligt med att förklara hur vi arbetar med projekten och hur dessa står sig i jämförelse med sina konkurrenter. Det är också viktigt att vara tydlig med vad företaget gör för att minska de olika risker som är förknippade med vår verksamhet samt att belysa de möjligheter som våra projekt har, säger Medivirs finanschef Rein Piir. Detta gör vi genom att regelbundet träffa potentiella och befintliga aktieägare. Vi arbetar även dedikerat med att träffa nordiska och internationella investmentbanker som visar intresse för vårt arbete. Partnerskap Under de senaste tre-fyra åren har Medivir medvetet ingått partnerskap när projekten befunnit sig i preklinisk forskning. På så sätt kan projekten få de personella och finansiella resurser som krävs för att snabbt nå klinisk utveckling, samtidigt som Medivir erhåller forskningsstöd för sina medarbetare i projekten, vilket också stärker oss finansiellt. Våra partners tar samtliga kostnader i projekten och Medivir får intäkter i form av milstolpe betalningar i takt med att projekten utvecklas på väg mot marknaden. Dessa intäkter hjälper oss att finansiera andra delar av vår verksamhet, säger Rein Piir. 8

11 Branschmodellen De flesta bolag behöver integrera framåt för att synliggöra sina värden i verksamheten. För svenskbaserade utvecklingsföretag är det extremt kostnadskrävande att driva stora kvalitativa kliniska program. Partnerskap är ett alternativt sätt att finansiellt minska verksamhetsrisken och ändå möjliggöra fram steg i portföljen. Partnerskap för försäljning av andra etablerade bolags produkter eller rena kassaflödesförvärv har blivit allt vanligare. Att kombinera detta med lansering av en egenutvecklad produkt skulle öka framgångsmöjligheterna ytterligare. Nästa steg Förra året började Medivir planera och förbereda för en organisation med uppgift att etablera Medivir som ett läkemedelsbolag. Enheten har tagit form under 2008 och startade i liten skala genom att teckna samarbetsavtal med GlaxoSmithKline gällande Sverige. Ett etablerat samarbete med ett stort läkemedelsbolag som innebär att vi kan sälja deras produkter skapar möjlighet för oss att sprida riskerna. Vi är inte låsta vid att själva utveckla alla läkemedel vi säljer utan kan rikta in oss på specialistprodukter även från andra företag. Vi strävar efter att bygga en specialist läkemedelsportfölj som är möjlig att marknadsföra och sälja till specialister och beslutsfattande instanser inom sjukvården. De om råden vi fokuserar på ligger inom våra egna forsknings- och intresseområden, främst hud och infektion. Fram över kan dock även andra områden bli aktuella, säger Stefan Mårtensson, marknadsdirektör på Medivir. För stora läkemedelsbolag innebär ett samarbete kring marknadsföring och försäljning en möjlighet att behålla, och eventuellt öka, försäljningen av mogna och relativt sett små produkter. Kan ett annat företag hjälpa till att öka försäljningen av sådana produkter på den nordiska marknaden så kan det vara värt för större läkemedelsbolag att avstå en del av intäkterna. För oss kan sådana intäkter vara av stor betydelse. Med våra mått mätt är Norden en attraktiv marknad. Vi har inlett verksamheten med ett samarbete med GSK och ambitionen är att etablera fler samarbeten. Genom att redan nu börja arbeta med försäljning och marknadsföring förbereder sig Medivir även inför lansering av en eventuell egen produkt. Om och när Lipsovir blir godkänt är förhoppningen att det ska bli receptfritt på så många marknader som möjligt. Vi vill, av flera skäl, marknadsföra Lipsovir i egen regi på den nordiska marknaden. Dels skulle Lipsovir bli den första produkt som Medivir utvecklat helt själv vilket gör att signalvärdet av en lansering i eget namn blir stort. Dessutom är den nordiska marknaden för behandling av läppherpes ekonomiskt intressant. Men det är inte bara försäljning av egenutvecklade produkter och produkter ingående i samarbetsavtal med andra läkemedelsföretag som ingår i Medivirs planer. En tredje, skulle kunna vara inlicensiering eller köp av specialistprodukter från andra företag. Ett sökande efter produkter som är intressanta för den nordiska marknaden pågår kontinuerligt. 9

12 Analytikerns syn på värdeskapande Alexander Lindström CFA, ABG Sundal Collier Healthcare Team Medivirs utveckling och projekt följs dagligen aktivt av merparten av de nordiska investmentbankerna. Det ökade nyhetsflödet kring Medivirs hepatit C-projekt har under 2008 även genererat intresse bland internationella investerare, i första hand amerikanska. Enligt börs analytiker är nyhetsflödet en viktig faktor vid värderingen av bolag som Medivir. Är det någon skillnad i placerarens syn på sektorn igår, idag och imorgon? Tillgången på kapital, i detta fall aktiemarknaden, avgör investeringsklimatet inom bioteknik. Under det senaste året har intresset för bioteknik sjunkit då riskaptiten minskat i takt med att tiderna blivit sämre, bland annat till följd av rådande finanskris. Trots att slutmarknaden för produkten, det vill säga alla människor i behov av läkemedel, inte är beroende av ekonomin och läget på finansmarknaden, påverkas även etablerade läkemedels- och forskningsbolag av en förändrad syn på risk. Framöver kanske insikten om att läkemedelsbolagen inte är lika konjunkturkänsliga som andra bolag kan förbättra investeringsklimatet för dessa företag. Vad skapar störst aktieägarvärde? Det är marknaden som bestämmer värdet på ett bolag och framstegen är viktiga att kommunicera för att rätt bedömning av företagsvärdet ska kunna ske. Medivirs framgångar inom hepatit C-forskningen har på ett tydligt sätt visat detta. Det är först nu när resultaten från hepatit C-projekten börjar kommu niceras som omvärlden förstår att det har skapats värden i bolaget som tidigare inte synts i värderingen av aktien. Bolag som verkligen åstadkommit framsteg i sitt värdeskapande är de som själva har haft en del produkter att marknadsföra och sälja. För ett litet bolag gäller då att välja en produkt på en nischad marknad så att försäljningen kan hanteras av ett fåtal personer. När man väl fått ut en produkt på marknaden genom egen säljkår skapas möjligheter att även sälja andra bolags produkter. Ett exempel är utbytesprodukter, så kallade quids från större läkemedelsbolag. För ett större bolag kanske samarbetet är av marginell betydelse men för ett litet bolag som får rättigheten i Norden får det stora positiva effekter. Man kan även ta in kompletterande produkter från små bolag, vilket kan bidra till att täcka lönekostnader och minska sårbarheten i bolaget. Bioteknikbranschen är inne i en omformning från den klassiska bioteknikmodellen med forskning och utlicensiering av produkter till ett slags hybrid där allt fler bolag vill äga egna läkemedel och styr verksamheten mer mot specialisthållet, speciality pharma. Ur ett värdeskapande perspektiv är det bra, samtidigt som det medför andra risker. Innovationshöjden på de produkter som utvecklas kanske blir lägre i och med att man inte har råd att köpa in, utveckla och sälja de allra bästa projekten. Vad styr dagens värderingar av bolag som Medivir? Likviditet och nyhetsflöde är de viktigaste frågorna för bolaget att fokusera på. I mindre bolag kan lik viditeten vara låg, vilket är en nackdel. Det är generellt förknippat med hög risk att investera i läkemedelsforskning. Om bolagets kassa riskerar att sina inom en snar framtid är risken hög. Har bolaget däremot en bra chans att erhålla framtida milstolpebetalningar innebär det en förstärkning av kassan. Då nyhetsflödet styr kursutvecklingen i ett kort perspektiv är det för investeraren viktigt att förstå bolagets verksamhet och långsiktiga strategi. 10

13 Mediviraktien B-Aktien OMX Stockholm OMX Bioteknik Omsatt antal aktier 1000-tal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB NASDAQ OMX Lipsovir förhindrar uppkomst av munsår. Fas III-programmet först att visa att tidig behandling förhindrar munsår. 5. Registreringsansökan för Lipsovir nu inlämnad till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). 2. Resultaten från TMC doserat i patienter med kronisk hepatit C-infektion som tidigare inte svarat på behandling visar antiviral effekt. 3. Medivir AB breddar sitt hepatit C-samarbete med Tibotec och tecknar nytt samarbetsavtal inom HCV polymeraser. 6. Registreringsansökan för Lipsovir nu inlämnad till de europeiska läkemedelsmyndigheterna. 7. Fas IIa data från hepatit C-patienter behandlade med TMC nu presenterade vid den pågående kongressen för leversjuk domar, AASLD. 4. Fas IIa data från hepatit C-patienter behandlade med TMC kommer att presenteras vid kongressen, AASLD. 8. Medivir erhåller milstolpebetalning från sitt HCV-samarbete med Tibotec inom polymerasområdet. 11

14 Mediviraktien Mediviraktien Medivirs B-aktie introducerades på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen den 14 november Den röststarka A-aktien är inte noterad. Aktiestruktur Antalet aktier i Medivir uppgår till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktier av serie B berättigar till en röst. Aktiekapitalet uppgår till sek. Aktiestruktur 30 december 2008 Aktieslag Antal aktier Antal röster % av kapital % av röster Aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter A 10 röster ,0 25, B 1 röst ,0 75, Totalt ,0 100, Kursutveckling och omsättning 2008 Under 2008 sjönk Medivirs aktiekurs med 6% från 50 sek till 46,9 sek. Nasdaq OMX Stockholmsbörsens småbolagsindex (OMX-SSCPI) sjönk under samma period med 46,2% och bioteknik index med 16,2%. Vid utgången av 2008 uppgick Medivirs marknadsvärde till 980 msek, baserat på årets senaste betalkurs, 46,9 sek. Antalet omsatta Mediviraktier på Nasdaq OMX Stock - holmsbörsen uppgick 2008 till motsvarande en omsättningshastighet på 24% jämfört med 152% för Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Per den 28 februari 2009 uppgick aktiekursen till 46,1 sek, motsvarande ett marknadsvärde om 961 msek. Betavärde Medivirs B-aktie hade den sista december 2008 ett betavärde på 1,08. Betavärdet baseras på historiska värden för aktiens betalkurs den sista börsdagen i var och en av de 24 senaste månaderna. Samma mätning görs på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens generalindex. Betavärdet anger hur mycket en aktiekurs fluktuerar i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0. Om aktien har större kurssvängningar är värdet högre än 1,0 och vice versa. Utdelningspolitik Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Utestående optionsprogram 30 december 2008 Sort Löptid Antal Berättigar till antal aktier Lösenpris s e k Utest. aktier idag och vid full konv Pers.opt , Pers.opt , Pers.opt , Totalt Medivirs 15 största aktieägare 30 december 2008* Rangordnade efter röstandel A-aktier B-aktier % av röster % av kapital Bo Öberg ,9 3,0 Nils-Gunnar Johansson ,5 2,6 Staffan Rasjö ,3 14,5 DNB Nor Bank AB ,6 7,2 Skandia ,6 5,8 Länsförsäkringar ,9 5,0 Christer Sahlberg ,6 0,6 Awake Swedish Equity Fund ,1 4,0 Tredje AP-fonden ,9 3,8 Handelsbanken ,8 3,6 Nordea Bank Finland ,6 3,4 Unionen ,1 2,7 SIX SIS AG ,0 2,6 Bear Sterns & Co ,9 2,4 Reabourne Melin Life Science ,3 1,7 Övriga ,9 37,1 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC Analys, ägarförteckning. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en institutions eller privatpersons totala ägande i Medivir. Denna sammanslagning har inte gjorts i övriga tabeller i Mediviraktien. Aktieägarkategorier 30 december 2008* % av röster % av kapital Antal ägare Svenska institutioner 26,1 33,5 290 Utländska institutioner 21,2 27,2 178 Svenska privatpersoner 52,4 38, Utländska privatpersoner 0,3 0,4 61 Totalt 100,0 100, Aktieägarstatistik 30 december 2008*, fördelning i storleksklasser Storleksklass Antal aktieägare A n t a l aktier % av kapital % av röster ,3 0, ,0 4, ,2 5, ,4 4, ,0 9, ,1 76,0 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC Analys. 12

15 Mediviraktien År Transaktion Nominellt belopp, s e k Förändring av aktiekapital, s e k Totalt aktiekapital, s e k Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier 1988/89 Bildande av bolag Nyemission 1: Nyemission 3: /92 Fondemission 1: Nyemission 1: /93 Fondemission 4: /95 Apportemission 1: Fondemission 3: Split 2: Omstämpling till B-aktier Nyemission 598:2700 till teckningskursen 125 sek Omstämpling till B-aktier Apportemission Riktad nyemission Apportemission Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Riktad nyemission Nyemission 2: Utnyttjande av optioner Nyemission 5: Utnyttjande av optioner Tecknings- och personaloptioner Medivir har per bokslutsdagen tre utestående personaloptionsprogram, se tabell sidan 12. Vid ingången av året fanns utestående optioner, under året har optioner konverterats till B-aktier, optioner har löpt ut och optioner har tillkommit i nytt optionsprogram kallat Antalet utestående optioner var vid årets slut , vilket motsvarar B-aktier. Antalet utestående optioner kan komma att öka eget kapital med 82,9 msek och det totala antalet aktier kan vid full konvertering komma att uppgå till I och med nyemissionen som genomförs under början av 2007 har personaloptionsprogrammen lanserade 2004 och 2006 omräknats varvid personaloptionerna berättigar till 1,27 aktie per option och lösenpriset har omräknats, se tabell sidan 12. Program Vid årsstämman den 22 april 2004 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Medivirs hedge för de olika personaloptions programmen innebär inte att Medivir tillämpar så kallad säkringsredovisning enligt IAS 39. För en redogörelse av Medivirs hedge, se avsnittet om redovisningsprinciper under Personal optionsprogram, sidan 49 och även avsnittet om Rätt att förvärva aktier, sidan 14. Personaloptionerna ska endast kunna utnyttjas i den mån den sammanlagda vinsten vid konverteringen inte överstiger ett belopp motsvarande produkten av antalet personaloptioner, och 500% av personaloptionernas lösenkurs. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 maj juni 2009 till kursen 126 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption 13

16 Mediviraktien ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösen belopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt Nasdaq OMX Stockholmsbörsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 126 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda i Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-mod ellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 19,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 30 december 2008 till 0 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 26,5 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,33 msek. Antalet B-aktier ökar med I och med den genomförda nyemissionen 2007 har programmet omräknats varvid en option berättigar till 1,27 aktie till lösenpriset 99,30 sek. Program Vid årsstämman den 21 april 2005 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 juli december 2010 till kursen 87 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet ut färdade personaloptionerna. Varje personaloption ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt Nasdaq OMX Stockholmsbörsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 87,00 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,60 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 30 december 2008 till 2,63 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 24,4 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,78 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. I och med den genomförda nyemissionen 2007 har programmet omräknats varvid en option berättigar till 1,27 aktie till lösenpriset 68,60 sek. Program Vid årsstämman den 24 april 2007 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 18 Juni april 2012 till kursen 66,64 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva 1,0 aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 115% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt Nasdaq OMX Stockholms börsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 64,64 sek) för varje aktie. Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda i Medivirkoncernen. Det teoretiskt beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 30 december 2008 till 6,41 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och egna kapital med cirka 32,0 msek, varav aktiekapitalet tillförs 2,4 msek. Antalet B-aktier ökar med Rätt att förvärva aktier Rätten att förvärva nya aktier enligt köpoptionerna, som ut färdades 2004, ska för respektive innehavare kunna utnyttjas med 1/3 av hela antalet tilldelade köpoptioner från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 1/3 vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, under förutsättning att köpoptionsinnehavaren fortfarande är anställd i Medivirkoncernen. För programmet utfärdat 2005 gäller som ovanstående med skillnaden att första 1/3 kan utnyttjas först efter två år och därpå följande två år med 1/3. 14

17 Mediviraktien För programmet utfärdat 2007 gäller rätten att förvärva nya aktier med 30% av hela antalet tilldelade köpoptioner från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 30% vid årsdag två och 40% vid det tredje årsdatumet. Vid personalens eventuella framtida utnyttjande av köp optionerna uppstår ett förmånsvärde på vilket det utgår sociala avgifter. För att täcka eventuella framtida sociala kostnader förfogar dotterbolaget över ett antal optionsrätter för nyteckning av aktier i Medivir AB (här kallat hedge). Hedgen fungerar på så sätt att de i Medivir Personal AB till hedgen avsatta optionerna nyttjas för nyteckning av aktier. Aktierna säljs på marknaden för att ge ett kassaflöde in till koncernen som kommer att täcka betalningen av sociala kostnader. Personalkostnaden som uppstår i koncernens resultaträkning (sociala avgifter) kommer dock inte att mötas av en kostnadsminskning (intäkt) utan effekten uppstår endast kassaflödesmässigt. Detta eftersom likviden från försäljningen av aktierna, ur koncernperspektiv, är att betrakta som en emission av eget kapital. Se ävenredovisningsprinciper, sociala avgifter på personaloptioner, sidan 49. Kontantavräkning Styrelsen införde i november 2008 en möjlighet till kontantavräkning för samtliga personaloptionsprogram. Syftet med detta är att underlätta tecknande av aktier. Utestående optioner Det totala antalet kvarvarande utestående teckningsoptioner den 31 december 2007, stycken, berättigar till nya B-aktier och motsvarar vid fullt utnyttjande cirka 5,3% av aktiekapitalet och cirka 4.1% av rösterna. Under räkenskapsåret har (0) personaloptioner lösts in och konverterats till (0) nya B-aktier. Totalt antal optioner var vid årets början och vid slutet av året Skillnaden avser de nyutgivna optionerna, nytecknade och förfallna optionerna avseende program I årets resultaträkning har cirka 0,8 (0,2) msek res erverats för upplupna sociala kostnader som skulle uppstå på förmånsvärdet vid lösen av personaloptionerna. Värdet på de utställda optionerna för beräkning av den upplupna posten är i enlighet med URA 46, IFRS 2 och sociala avgifter, som införts För redovisningsprinciper, se avsnittet Personaloptionsprogram, sidan 49. Värdering av personalens ersättning via personaloptionsprogram Medivir använder sig av Black & Scholes-modellen vid be - räkningar av det teoretiska värdet av de personaloptioner som de anställda erhåller. Modellen används dels vid tilldelnings tidpunkten och dels vid varje kvartalsbokslut. Värdet, fastställt enligt Black & Scholes vid tilldelningstidpunkten av optionerna, används för att enligt IFRS 2 redovisa en personalkostnad, vilken fördelas under intjänandeperioden. För en beskrivning av hanteringen enligt IFRS 2, se vidare under Redovisnings principer avsnitt personaloptionsprogram, sidan 49. Marknadsvärdet på optionen beräknas även varje kvartal och nyttjas för att fastställa den avsättning för sociala avgifter som ska redovisas enligt URA 46. Vid beräkningen tas hänsyn till aktiekursen, lösenpriset, optionens löptid, förväntad volatilitet, riskfri ränta samt förväntad utdelning. Under räkenskapsåret har en förväntad volatilitet om 30% använts i beräkningarna i enlighet med tidigare utredningar utförda av Carnegie Investment Bank AB. Aktieägaravtal och hembud Mellan Medivirs A-aktieägare finns ett avtal som innebär att avtalsparterna ska uppträda i enlighet med de beslut i aktuella frågor som parterna fattat före årsstämma. Skulle parterna vid sin förberedande överläggning inte enas i visst ärende gäller som beslut den uppfattning som företräds av majoriteten av vid överläggningen representerade A-aktieröster. Vidare innebär avtalet att om en A-aktieägare önskar överlåta sina A-aktier till annan A-aktieägare eller tredje man ska aktierna omstämplas till B-aktier. Detsamma ska gälla om part på annat sätt för värvar A-aktier i Medivir. Om en majoritet av A-aktieägarna så beslutar ska A-aktierna kunna överlåtas till ny ägare utan omstämpling, varvid den nye ägaren ska inträda i gällande A-aktieägaravtal som part. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. 15

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Hänt under året Året har präglats av att välja nya läkemedelskandidater och december blev en hektisk månad. 1 Medivir i korthet Korta fakta om företaget, affärsidé,

Läs mer

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram 2013/2017 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning 2012-01-01 2012-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 1 Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2015-01-01

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) ü Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i WYA HOLDING AB (publ) Fredagen den 18 december 2015 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

Pressmeddelande 19 mars 2008

Pressmeddelande 19 mars 2008 Pressmeddelande 19 mars 2008 Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ) Aktieägare i, 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00, i Bolagets

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 2009-02-26 Helåret 2008 (faktiska resultat jämförda med 2007 års resultat) Nettoomsättningen för helåret 2008 uppgick till 389 tkr (579 tkr). Rörelseresultat för 2008 uppgick till

Läs mer

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 556738-7864 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för Orexo AB (org.nr. 556500-0600) förslag till årsstämma den 27 april 2006 om antagande av Orexo AB:s personaloptionsprogram 2006/2016 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av

Läs mer

Bokslutskommuniké - 2014 QBNK Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké - 2014 QBNK Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - 2014 QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning (f.g. års siffor inom parantes) Nettoomsättning för perioden uppgick till 20,9 mkr (0,8 mkr) Rörelseresultat för perioden

Läs mer

1(4) STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Concentric AB har etablerade principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer. Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31 Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet 2014-01-01 till 2014-03-31 Nettoomsättningen uppgick till 1 609 979 SEK (1 422 064). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Positiva data från första delen av PLIANT-studien En fortsättning av en del av det första USA patentet

Läs mer

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel.

Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel. M E D I V I R Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel. Innehåll Affärshändelser under 2007... 1 Medivir i sammandrag Korta fakta om företaget, affärsidé och strategier...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007 Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

Årsstämma 26 april 2007

Årsstämma 26 april 2007 Årsstämma 26 april 2007 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Kapitalutskiftning Sammanfattning Inledning Resultat och värdering

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2013 kl. 12.00 i Bolagets

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Pressrelease 2010-08-26 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Orasolv AB (publ) 556585-4394 Fortsatt tillväxt Orasolvs omsättning var under det första halvåret 22,7 miljoner kronor, vilket är en ökning

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga

Läs mer

Nyckeltal i Koncernen, TSEK. Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK

Nyckeltal i Koncernen, TSEK. Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK Nyckeltal i Koncernen, TSEK Period: Kvartal 1-4, 2014 (Kvartal 1-4, 2013) TSEK Omsättning: 36 096 (24 088) Rörelseresultat efter avskrivningar: -382 (-3 008) Resultat efter finansiella poster: -954 (-

Läs mer