Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel."

Transkript

1 M E D I V I R Å R S R E D O V I S N I N G Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel.

2 Innehåll Affärshändelser under Medivir i sammandrag Korta fakta om företaget, affärsidé och strategier... 2 Medarbetare strategisk styrka... 3 vd har ordet Verksamheten har bra fart... 4 Lipsovir året som gått Fas III-programmet avslutat med totalt fem genomförda studier... 6 Mediviraktien Om aktiens utveckling Konsten att hantera risk och skapa möjligheter Finansdirektör Rein Piir redogör för operativa och finansiella risker Patent och patentansökningar Hepatit C i väntan på nya läkemedel Utrymmet för fler och bättre mediciner är stort HCv-forskningen gör framsteg Många nya läkemedel på väg, proteashämmare spås stor potential Medivir ligger i frontlinjen TMC har kommit längst bland andra generationens HCV-proteashämmare Marknaden står inför mycket stark tillväxt Fördubbling väntas de närmaste fem åren verksamhetsbeskrivning Marknader, produktportfölj och prioriterade sjukdomsområdens Projektbeskrivning Översiktlig beskrivning av varje projekt, inklusive terapiområde och konkurrensfördelar Förvaltningsberättelse resultaträkningar Balansräkningar Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalyser redovisningsprinciper noter revisionsberättelse Sexårsöversikt nyckeltal definitioner Styrelse och revisorer Ledningsgrupp ordlista Lästips för snabb orientering Medivir i sammandrag... 2 vd har ordet... 4 verksamhetsbeskrivning Projektbeskrivning... 16

3 4 jan 18 jan 5 feb 7 feb Medivir ansöker om att få starta kliniska fas I-prövningar med MIV-701 riktat mot benskörhet, artros och reumatoid artrit. Två delstudier i fas III-programmet för Lipsovir startas där preparatet prövas mot munsår hos barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Docent Börje Darpö utses till chef för Medivirs utvecklingsavdelning. Medivirs nyemission fulltecknad. 8 feb Fas I-prövning startar för Medivirs och Tibotecs projekt kring behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion, HCV, med proteashämmaren TMC Affärshändelser under feb 6 mar 19 mar 3 maj 6 jul 21 aug 30 aug 4 sep 6 sep 10 sep 13 sep 20 sep 1 okt 8 nov 21 nov 22 nov 10 dec 14 dec 21 dec Medivir utlicensierar den antivirala substansen MIV-160 till Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. Medivir startar klinisk fas I-prövning med cathepsin K-hämmaren MIV-701 mot benskörhet. Epiphany Biosciences, Medivirs licenspartner för bältrosprojektet MIV-606 (EPB-348), avslutar en nyemission. Medivir får till följd härav en delbetalning på 0,5 miljoner dollar samt aktier i bolaget. Medivirs partner presenterar prekliniska data kring anti-hiv substansen MIV-410 (PPI-801) vid ett symposium i USA. Bristol-Myers Squibb Company återlämnar MIV-170 riktad mot HIV. Medivir kommer inte att vidareutveckla projektet i egen regi. Medivir överför licensrättigheterna för MIV-160 till ett dotterbolag till en av Kinas största kondomtillverkare, Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd. I samband med att licenspartnern Presidio genomför en nyemission erhåller Medivir aktier i bolaget. Tibotec återlämnar licensrättigheterna för MIV-210 mot hepatit B-virus och Medivir tecknar nytt avtal med kinesiska Hainan Noken Pharmaceutical Industry Ltd. Stefan Mårtensson anställs som Vice President Sales & Marketing med ansvar för uppbyggnad och drift av en framtida försäljnings- och marknadsorganisation, han tillträder sin tjänst i oktober. Prekliniska data kring hepatit C-substansen TMC presenteras vid ett symposium i Skottland. I fas III-prövningarna med munsårsläkemedlet Lipsovir har samtliga patienter inkluderats i den pivotala studien (tilldelats läkemedel). Positiva effektdata för MIV-701 i prekliniska testmodeller mot benskörhet presenteras vid ett forskarmöte i USA. Data från en klinisk fas Ia-studie visar att hepatit C-hämmaren TMC tolereras väl och tas upp i kroppen på ett sätt som sannolikt möjliggör dosering med en tablett om dagen. Resultaten presenteras på en kongress om leversjukdomar i USA den 6 november. Epiphany Biosciences startar kliniska fas IIb-studier med valomaciklovir (MIV-606, EBP-348), licensierad från Medivir, på bältrospatienter. Efter en framgångsrikt avslutad fas I-studie med hepatit C-proteashämmaren TMC435350, med intresseväckande resultat, beslutar Medivirs licenspartner Tibotec att starta en europeisk fas IIa-studie omfattande 130 patienter. Den sista patienten i den pivotala studien i fas III-programmet för Lipsovir har påbörjat sin behandling. Interimresultat från fas I-studien med MIV-701 som visar att substansen har effekt på bennedbrytningsprocessen på ett kliniskt relevant sätt, så kallat proof-of-concept, presenteras på en kapitalmarknadsdag. Epiphany Biosciences startar ytterligare kliniska fas II-studier med valomaciklovir, den här gången riktade mot körtelfeber (mononukleos) orsakad av Epstein-Barr-virus, EBV. Medivir får två milstolpebetalningar kopplade till HCV-samarbetet med Tibotec. Licensintäkten, på sammanlagt 17 miljoner euro, är Medivirs största hittills. Medivir överför licensen för MIV-310 från Presidio till det kinesiska bolaget Mefuvir, som tidigare även licensierat MIV-160.

4 Medivir i sammandrag Koncernen består av Medivir AB (publ) och dotterbolagen Medivir HIV Franchise AB, Medivir Personal AB samt Medivir UK Ltd., vars verksamhet överfördes till Medivir AB i Huddinge i början av Fas III-prövningarna av Medivirs projekt Lipsovir var vid årsskiftet klara resultaten kommer i slutet av första kvartalet Utöver Lipsovir har Medivir fyra projekt i fas II och två projekt i fas I. Medivir har ett flertal samarbeten med etablerade läkemedelsbolag såväl som mindre bioteknikbolag. Vid utgången av 2007 hade koncernen 97 anställda. Medivir är noterat på Stockholmsbörsen sedan Medivirs nettoomsättning för 2007 uppgick till 249,6 miljoner kronor. Konkurrensfördelar Förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt återkommande producera läkemedelskandidater (CD) baserade på selektiv hämning av proteasenzymer, vilka spelar en viktig roll i en rad sjukdomstillstånd. En bred välbalanserad projektportfölj med ett projekt i fas III, fyra projekt i fas II och två projekt i fas I samt en rad prekliniska forskningsprogram. Mål och strategi Medivir strävar efter att uppnå uthållig lönsamhet baserat på: Intäkter från nuvarande och framtida licensavtal för sina prekliniska och kliniska läkemedelsprojekt. Intäkter från regional försäljning av framför allt specialistläkemedel. Det kan röra sig om egna produkter som antingen utvecklats internt, erhållits som ersättning inom ramarna för licensavtal eller förvärvats, såväl som co-promotion av produkter som tillhör andra företag. Intäkter från egna projekt som Medivir kan komma att driva till marknadsregistrering. 2

5 Medarbetarna strategisk styrka Medarbetarnas höga utbildningsnivå och specialistkompetens är Medivirs styrka och en viktig strategisk förutsättning för att framgångsrikt driva läkemedelsutveckling med många projekt i olika faser. Utbildning och erfarenhet Hos Medivirs medarbetare finns en stor bredd i kunskap och erfarenhet att driva projekt från riktigt tidig upptäcksfas inom preklinisk forskning via omfattande klinisk utveckling och hela vägen genom en registreringsprocess. Den kunskapsbas som de anställda i Medivir representerar är mycket konkurrenskraftig och samtliga medarbetare ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Cirka 51 procent av forskarna har disputerat, tre av dessa är professorer. Medarbetarna har en genomsnittlig arbetslivserfarenhet inom läkemedelsbranschen på 15 år. Jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Företaget strävar även efter att underlätta för medarbetarna att förena förvärvsarbete med föräldraansvar och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till föräldraledighet. Den etniska mångfalden i företaget är stor, vilket skapar en positiv och utvecklande dynamik, och ger möjligheter att snabbt etablera kontakter med företag och organisationer i andra länder. Arbetsmiljö och säkerhetstänkande I en forskande verksamhet ställs mycket höga krav på arbetsmiljön och säkerhetstänkandet är därför en viktig del av den laborativa verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten. Det görs en riskbedömning före laborativa arbeten och det finns rutiner för arbeten med förhöjd risk. Företaget arbetar kontinuer- ligt med att minska arbetsmiljöriskerna. Därutöver genomförs skyddsronder, löpande kontroller av fläktsystem, skyddsventilation och annan teknisk utrustning. Ergonomin är viktig och företaget investerar såväl i flera ståbord som sittriktiga kontors miljöer. Även belysningen vid arbetsplatserna ses över. Enligt Medivirs arbetsmiljöpolicy ska arbetsmiljön bidra positivt till verksamhetens utveckling och skapa både fysiskt och psykiskt välbefinnande samt engagemang, livskvalitet och personlig utveckling hos varje medarbetare. Det övergripande miljöarbetet är en integrerad del av Medivirs verksamhet och företaget lägger stor vikt vid att skydda såväl medarbetare som omgivande miljö och personer utanför företaget. Medarbetarna informeras och utbildas regelbundet i miljöfrågor. Företaget har detaljerade skriftliga SOP-instruktioner, Standard Operating Procedures. Ett mål i Medivirs miljöpolicy är också att minska avfallsmängderna samt öka återvinningen av avfall som uppstår i verksamheten. Friskvård och hälsa Företaget erbjuder en timmes friskvårdsaktivitet i veckan samt ger medarbetarna bidrag för besök hos till exempel massageterapeut, kiropraktor eller naprapat. Företaget står även för regelbundna hälsokontroller. Färsk frukt bjuds varje dag och samtliga anställda har möjlig het att äta lunch och fika i gemensamma utrymmen. När det gäller skatte pliktiga förmåner följer före taget i alla avseenden Riksskatteverkets rekommendationer. personaldata 2007 Könsfördelning Medelantal kvinnor: 43 Medelantal män: 54 Utbildning, % Doktorsexamen: 51 Högskola: 35 Övrig utbildning: 14 sjukfrånvaro, % Total sjukfrånvaro: 1,3 Långtidssjukfrånvaro: 0,9 övrigt Genomsnittlig anställningstid: 7 år Genomsnittsålder: 44 år Antal nationaliteter: 12 3

6 VD har ordet Tre av våra projekt har tagit sig vidare in i kliniska prövningar under året och vi har kunnat slutföra ett eget fas III-program. De positiva ekonomiska effekterna av att ha samlat forskningen till sverige börjar synas och året avslutades med en intäktsvolym som är den högsta hittills i Medivirs historia. I korthet har verksamheten haft bra fart under Under året har vi tagit två projekt till klinisk prövning, varav det ena, riktat mot hepatit C, redan hunnit in i fas II. I det andra, cathepsin K mot benrelaterade sjukdomar, har den första läkemedelskandidaten, MIV-701, genomgått fas I- prövningar med positiva resultat. Det har dessutom gått mycket bra att integrera de två forsknings enheterna, i Storbritannien och Sverige, till en gemensam anläggning i Huddinge, Stockholm. Vi har kunnat upprätthålla produktiviteten till lägre kostnader. En mycket spännande aktivitet under året har varit fas III-studien med Lipsovir. Nu väntar vi på att få bryta koden för den pivotala studien och därmed få resultaten, detta beräknas ske i slutet av mars Det känns bra att vi har lyckats driva programmet i egen regi. Medivirs och Tibotecs samarbete kring hepatit C och substansen TMC har så här långt ut - vecklats väldigt bra. Under året har vi sett att det är en extremt effektiv och potent hämmare, och den har snabbt kunnat tas till fas II-prövningar. Den fas Ia-studie som Tibotec genomförde visar att läkemedlet tas upp av kroppen så effektivt att doseringen sannolikt kan hållas till en tablett per dag. Låg dos och få tabletter är en stor fördel för patienten. en gång per dag kan räcka. Genom ytterligare biomarkörstudier har vi också sett att substansen har förväntad effekt på bennedbrytningen. Cathepsin K (MIV-701) kan riktas mot både benskörhet, artros och benmetastaser. Att äga ett forskningsprojekt som adresserar så här breda folksjukdomar är intressant, trots att vår företagsstorlek gör det svårt för oss att driva det vidare i egen regi. Vi känner oss nu väl rustade att inleda diskussioner med tänkbara partners. Medivirs ambition är att bilda ett partnerskap med ett stort företag, som kan utnyttja fas I-produkten Bredd i projektportföljen Medivir har även tagit ett helt eget program, MIV-701 (cathepsin K) in i fas I-prövningar. MIV-701 riktar sig mot benrelaterade sjukdomar och även här har vi kunnat konstatera att substansen tas upp väl i kroppen, varför dosering LARs ADLERssoN, VD 4

7 och även vidareutveckla andra uppföljningssubstanser. Vidare har sam arbetspartnern Epiphany tagit MIV-606 till fas II-prövningar både avseende bältros och körtelfeber. specialistläkemedel kan vi bygga en plattform för en egen säljorganisa tion som sedan står beredd om och när de utlicensierade projekten blir registrerade läkemedel. Att gå in i 2008 med en stark finansiell ställning ger oss handlings frihet för framtiden. sänkta kostnader stärkta finanser Att samla all vår forskningsverksamhet till Huddinge har gjort oss mer effektiva. Vi har under året börjat se positiva effekter på kostnadsutvecklingen för vår prekliniska forskningsverksamhet. På intäktssidan innebar 2007 ett nytt rekord i Medivirs historia vår nettoomsättning uppgick till 249,6 (126,0) miljoner kronor. Intäkt sökningen var cirka 98 procent jämfört med förra året, främst tack vare två betalningar i december på totalt 17 miljoner euro enligt avtalen med Tibotec kring substansen TMC mot hepatit C. En del av intäkterna var en så kallad milstolpebetalning för att projektet gick in i fas II-studier. Dessutom erhöll vi 12 miljoner euro i utbyte mot att vi avsagt oss möjligheten att i framtiden eventuellt erhålla rättigheterna till ett läkemedel för egen försäljning på den nordiska marknaden. sälja specialistläkemedel En mindre del av vår kassabehållning kommer att användas för att utveckla en egen sälj- och marknadsorganisation. Vår typ av affärsverksamhet kräver hela tiden god marginal eftersom det är svårt att exakt förutse när nästa intäkt kommer och hur stor den blir. Att gå in i 2008 med en stark finansiell ställning ger oss handlingsfrihet för framtiden. I samband med utlicensieringar av projekt har vi sedan flera år varit noga med att behålla de nordiska marknadsrättigheterna. Vi har tänkt oss att en dag själva ha möjlighet att sälja läkemedel med bra marginal på den nordiska marknaden. I år har vi rekryterat en person med bred erfarenhet från läkemedelsbranschen och vi arbetar för närvarande med att undersöka om det finns möjligheter till att hjälpa stora läkemedelsbolag att sälja läkemedel till en begränsad grupp läkare, nämligen specialist läkare. Genom att börja sälja Närmaste framtiden i korthet Om Lipsovir -studierna visar positiva resultat öppnar det många nya möjligheter under 2008, inklusive partnerskap kring marknadsföring och omfattande registreringsansökningar till läkemedelsverken i USA och Europa. I forskningen kring cathepsin K kommer vi att välja ytterligare en läkemedelskandidat, baserat på det breda forskningsprogrammet som berör flera olika kroniska sjukdomar. Med vårt prekliniska program och fas I-substansen MIV-701 i bagaget ska vi nu söka ett brett partnerskap med något etablerat läkemedelsbolag. Vår samarbetspartner Tibotec startade i slutet av 2007 fas IIa-studier med TMC och vi ser fram emot data från dessa under Resultaten blir ett värdefullt underlag för utformning av fas IIb-studierna. Vi ser också fram emot de fas II-prövningar Epiphany startat på patienter med bältros och körtelfeber. Ambitionen är att säkra samarbetsavtal kring specialistläkemedel under 2008, få en liten säljorganisation på plats och börja generera intäkter. Från den prekliniska forskningen hoppas vi dessutom att kunna leverera minst en ny läkemedelskandidat under året. Kostnadsnivån 2008 kommer att vara väsentligt lägre än 2007, främst till följd av att kostnaderna för Lipsovir -programmet minskar och att vår prekliniska forskning har koncentrerats till anläggningen i Sverige. Huddinge, februari 2008 Lars Adlersson Verkställande direktör 5

8 Lipsovir året som gått I december 2007 slutförde Medivir det sista steget i sitt fas III-program för Lipsovir mot munsår orsakade av herpesvirus. Det är första gången i företagets historia som samtliga forskningssteg i den kliniska utvecklingen av ett läkemedel drivits i egen regi. Ett intensivt arbete väntar nu fram till den tidpunkt i slutet av första kvartalet 2008 då koden till samtliga data kan brytas och effekten av Lipsovir kan bedömas. Fas III-programmet för Lipsovir genomfört Under 2007 har arbetet med Medivirs fas III-program för en ny topikal behandling mot munsår gått in i sitt slutskede. Totalt har fem kliniska studier genomförts. Det mesta av årets aktiviteter kan sammanfattas med ett fåtal ord: genomförande, avslut, dokumentation, logistik, analys och förberedelser. Det är ovanligt att ett bolag av Medivirs karaktär och storlek själv genomför hela den kliniska delen av ett utvecklingsprogram, inklusive fas III. Det har krävt mycket resurser och tagit på krafterna men vi har klarat det och som projektledare för Lipsovir är jag mycket nöjd och stolt över sättet vi genomfört det på, säger Eva Arlander. Huvudstudien i fas III-programmet startade sommaren 2006 och var, som alltid när studier ska ligga till grund för nyregistrering av läkemedel, dubbel-blind. Det innebär att patienterna fick sitt läkemedel i kodmärkta tuber och att ingen, vare sig patienter, läkare eller Medivir, vet vilka som fick placebo och vilka som fick den aktiva läkemedelssubstansen förrän studien är avslutad. Avslut och dokumentation Efter att den sista patienten startat sin behandling tar det drygt tre månader innan Medivir med hjälp av CRO s fått in och registrerat alla data. Under den tiden ska de sista patienterna avsluta sin behandling och komma på ett återbesök. Alla data och läkemedel från de patienter som inte startat någon behandling ska också samlas in. Rutinerna efter varje studie är i stort sett likadana. När vi fått in alla data läggs de in i en databas informationen om vilken behandling varje enskild patient fått är fortfarande helt okänd. Alla data ska kontrolläsas och i de fall vi har frågor kring några uppgifter skickas dessa till studieklinikerna. Deras svar läggs in i databasen. När detta är klart görs en kvalitetskontroll av databasen, som sedan låses varefter inga uppgifter kan ändras. När databasen är låst avblindas studien så att varje patients behandling blir känd. Först då vet vi vilka tuber som innehållit Lipsovir. Därefter kan vi göra de statistiska analyser som talar om vilka effekter dessa läkemedelssubstanser verkligen har haft på munsåren, berättar Eva Arlander. Totalt har fem studier genomförts i fas III-programmet En ungdomsstudie genomfördes i Sverige och Ryssland. Den avslutades före tidplan och sista patienten behandlades under hösten. En studie på patienter med nedsatt immunförsvar blev klar i september, även den före utsatt datum. Studien genomfördes i Ryssland och Ukraina. Den pivotala studien som omfattade totalt patienter genomfördes i USA och Kanada. I två olika fototoxicitets-studier har vi undersökt om solljusexponering efter applikation av Lipsovir ger några effekter på huden. Studierna är avslutade. Logistik och förberedelser Om resultaten i den pivotala studien är positiva gäller det att snabbt skicka in registreringsansökan i både USA och Europa. Medivir har under året haft flera kontakter och möten med läkemedelsmyndigheter och fört ett antal samtal med tänkbara marknadsföringspartners. Förberedelser har också gjorts för myndighetsinspektion av den anläggning i Kanada som ska tillverka Lipsovir. Alla moment måste utföras inom snäva tidsramar så att processen mot en läkemedelsregistrering inte fördröjs i något steg. Läkemedelsmyndigheterna har till exempel olika lång handläggningstid, vilket tidplanerna måste ta höjd för. Vi samarbetar med många konsulter runt om i världen. Ju mer vi närmar oss ett resultat desto viktigare blir det att samla våra styrkor. Det krävs mycket analys och god koordinering för att sammanfoga alla delar till en registreringsansökan för ett läkemedel. Det är en utmaning och vi kommer att klara det! Resultatsammanställning pågår Resultaten från det kliniska programmet sammanställs och bearbetas under första kvartalet Tidplanen för den slutliga avrapporteringen styrs av datainsamlingen och resultatutvärderingen av den pivotala studien. För närvarande beräknas samtliga resultat från de fem genomförda kliniska studierna kunna presenteras i månadsskiftet mars/april. E Va A R L A N D E R, A n sva r i g f ö r L i p sov i r s fas III - program på medivir 6

9 Mediviraktien B-Aktien SIX Generalindex SIX Bioteknik Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteramn.) (C) SIX 2007 B-Aktien Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteramn.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 (C) SIX. Medivir ansöker om att få starta kliniska fas I-prövningar med MIV-701 riktat mot benskörhet, artros och reumatoid artrit. 2. Två delstudier i fas III-programmet för Lipsovir startas där preparatet prövas mot munsår hos barn och patienter med nedsatt immunförsvar. 3. Fas I-prövning startar för Medivirs och Tibotecs projekt kring behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion, HCV, med proteashämmaren TMC Bokslutskommuniké. 5. Medivir startar klinisk fas I-prövning med cathepsin K-hämmaren MIV-701 mot benskörhet. 6. Q1-rapport. 7. Bristol-Myers Squibb Company återlämnar MIV-170 riktad mot HIV. Medivir kommer inte att vidareutveckla projektet i egen regi. 8. Q2-rapport. 9. Prekliniska data kring hepatit C-substansen TMC presenteras vid ett symposium i Skottland. 0. Data från en klinisk fas Ia-studie visar att hepatit C-hämmaren TMC tolereras väl och tas upp i kroppen på ett sätt som sannolikt möjliggör dosering med en tablett om dagen. Resultaten presenteras på en kongress om lever sjukdomar i USA den 6 november.. Q3-rapport. 2. Epiphany Biosciences startar kliniska fas IIb-studier med valomaciklovir (MIV-606, EBP-348), licensierad från Medivir, på bältrospatienter. 3. Efter en framgångsrikt avslutad fas I-studie med hepatit C-proteashämmaren TMC435350, med intresseväckande resultat, beslutar Medivirs licenspartner Tibotec att starta en europeisk fas IIa-studie omfattande 130 patienter. 4. Medivir får två milstolpebetalningar kopplade till HCV-samarbetet med Tibotec. Licensintäkten, på sammanlagt 17 miljoner euro, är Medivirs största hittills. 7

10 M e d i v i r a k t i e n Mediviraktien Medivirs B-aktie introducerades på Stockholmsbörsen den 14 november Den röststarka A-aktien är inte noterad. Aktiestruktur Antalet aktier i Medivir uppgår till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktier av serie B berättigar till en röst. Aktiekapitalet uppgår till sek. Aktiestruktur 28 december 2007 Aktieslag Antal aktier Antal röster % av kapital % av röster Aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter A 10 röster ,0 25, B 1 röst ,0 75, Totalt ,0 100, Kursutveckling och omsättning 2007 Under 2007 steg Medivirs aktiekurs med 12,9% från 44.3 sek till 50 sek. OMX Stockholmsbörsens småbolagsindex (OMX- SSCPI) sjönk under samma period med 15,3% och bioteknikindex med 38,1%. Vid utgången av 2007 uppgick Medivirs marknadsvärde till msek, baserat på årets senaste betalkurs, 50 sek. Antalet omsatta Mediviraktier på OMX Stockholmsbörsen uppgick 2007 till motsvarande en omsättningshastighet på 64% jämfört med 139% för OMX Stockholmsbörsen. Per den 29 februari 2008 uppgick aktiekursen till 53 sek, motsvarande ett marknadsvärde om msek. Betavärde Medivirs B-aktie hade den sista december 2007 ett betavärde på 1,14. Betavärdet baseras på historiska värden för aktiens betalkurs den sista börsdagen i var och en av de 24 senaste månaderna. Samma mätning görs på OMX Stockholmsbörsens generalindex. Betavärdet anger hur mycket en aktiekurs fluktuerar i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0. Om aktien har större kurssvängningar är värdet högre än 1,0 och vice versa. Utdelningspolitik Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning. Tecknings- och personaloptioner Medivir har per bokslutsdagen tre utestående personaloptionsprogram, se tabell sidan 9. Vid ingången av året fanns utestående optioner, under året har optioner konverterats till B-aktier, optioner har löpt ut och optioner har tillkommit i nytt optionsprogram kallat Antalet utestående optioner var vid årets slut , vilket motsvarar B-aktier. Antalet utestående optioner kan komma att öka eget kapital med 82,9 msek och det totala antalet aktier kan vid full konvertering komma att uppgå till I och med nyemissionen som genomförs under början av 2007 har personaloptionsprogrammen lanserade 2004 och 2006 omräknats varvid personaloptionerna berättigar till 1,27 aktie per option och lösenpriset har omräknats, se tabell sidan 9. Program Programmet, som omfattade personaloptioner till teckningskursen sek, förföll 31 december Under året konverterades optioner till B-aktier medan optioner löpte ut utan att någon konvertering skedde. I och med den genomförda nyemissionen 2007 har programmet omräknats varvid en option berättigade till 1,4 aktie till lösenpriset 46,40 sek. Program Vid årsstämman den 22 april 2004 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Medivirs hedge för de olika personaloptionsprogrammen innebär inte att Medivir tillämpar så kallad säkringsredovisning enligt IAS 39. För en redogörelse av Medivirs hedge, se avsnittet om redovisningsprinciper under Personaloptionsprogram, sidan 37 och även avsnittet om Rätt att förvärva aktier, sidan 10. Personaloptionerna ska endast kunna utnyttjas i den mån den sammanlagda vinsten vid konverteringen inte överstiger ett belopp motsvarande produkten av antalet personaloptioner, och 500% av personaloptionernas lösenkurs. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 maj juni 2009 till kursen 126 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OMX Stockholmsbörsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 126 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt 8

11 M e d i v i r a k t i e n utfärdats till anställda i Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 19,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2007 till 0,15 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 26,5 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,33 msek. Antalet B-aktier ökar med I och med den genomförda nyemissionen 2007 har programmet omräknats varvid en option berättigar till 1,27 aktie till lösenpriset 99,30 sek. Program Vid årsstämman den 21 april 2005 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 juli december 2010 till kursen 87 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OMX Stockholmsbörsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 87,00 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholesmodellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,60 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2007 till 4,93 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 24,4 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,78 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. I och med den genomförda nyemissionen 2007 har programmet omräknats varvid en option berättigar till 1,27 aktie till lösenpriset 68,60 sek. Program Vid årsstämman den 24 april 2007 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 18 Juni april 2012 till kursen 66,64 sek. Utestående optionsprogram 28 december 2007 Sort Löptid Antal Berättigar till antal aktier Lösenpris sek Utest. aktier idag och vid full konv Pers.opt , Pers.opt , Pers.opt , Totalt Medivirs 15 största aktieägare 28 december 2007* % av % av Rangordnade efter röstandel A-aktier B-aktier röster kapital Bo Öberg ,8 3,0 Nils-Gunnar Johansson ,5 2,6 Staffan Rasjö ,7 13,8 DNB Nor Bank AB ,9 6,3 Christer Sahlberg ,6 0,6 Länsförsäkringar ,5 4,5 Handelsbanken ,5 4,5 Awake Swedish Equity Fund ,1 3,9 Nordea Bank Finland ,0 3,8 Tredje AP-fonden ,9 3,7 Skandia Liv ,8 3,6 INTER ,5 3,2 Unionen ,1 2,7 Bear Sterns & Co ,5 1,9 Reabourne Melin Life Science ,3 1,7 Övriga ,3 40,2 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC Analys, ägarförteckning. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en institutions eller privatpersons totala ägande i Medivir. Denna sammanslagning har inte gjorts i övriga tabeller i Mediviraktien. Aktieägarkategorier 28 december 2007* % av röster % av kapital Antal ägare Svenska institutioner 25,9 33,2 304 Utländska institutioner 21,9 28,2 172 Svenska privatpersoner 51,9 38, Utländska privatpersoner 0,3 0,4 65 Totalt 100,0 100, * Källa: VPC Analys. Aktieägarstatistik 28 december 2007*, fördelning i storleksklasser Storleksklass Antal aktieägare Antal aktier % av kapital % av röster ,3 0, ,2 4, ,6 6, ,1 4, ,1 9, ,7 75,7 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC Analys. 9

12 M e d i v i r a k t i e n Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption ska kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva 1,0 aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 115% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OMX Stockholmsbörsens småbolagslista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 64,64 sek) för varje aktie. Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda i Medivirkoncernen. Det teoretiskt beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2007 till 9,28 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och egna kapital med cirka 32,0 msek, varav aktiekapitalet tillförs 2,4 msek. Antalet B-aktier ökar med Rätt att förvärva aktier Rätten att förvärva nya aktier enligt köpoptionerna, som utfärdades 2004, ska för respektive innehavare kunna utnyttjas med 1/3 av hela antalet tilldelade köpoptioner från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 1/3 vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, under förutsättning att köpoptionsinnehavaren fortfarande är anställd i Medivirkoncernen. För programmet utfärdat 2005 gäller som ovanstående med skillnaden att första 1/3 kan utnyttjas först efter två år och därpå följande två år med 1/3. För programmet utfärdat 2007 gäller rätten att förvärva nya aktier med 30% av hela antalet tilldelade köpoptioner från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 30% vid årsdag två och 40% vid det tredje årsdatumet. Vid personalens eventuella framtida utnyttjande av köpoptionerna uppstår ett förmånsvärde på vilket det utgår sociala avgifter. För att täcka eventuella framtida sociala kostnader förfogar dotterbolaget över ett antal optionsrätter för nyteckning av aktier i Medivir AB (här kallat hedge). Hedgen fungerar på så sätt att de i Medivir Personal AB till hedgen avsatta optionerna nyttjas för nyteckning av aktier. Aktierna säljs på marknaden för att ge ett kassaflöde in till koncernen som kommer att täcka betalningen av sociala kostnader. Personalkostnaden som uppstår i koncernens resultaträkning (sociala avgifter) kommer dock inte att mötas av en kostnadsminskning (intäkt) utan effekten uppstår endast kassaflödesmässigt. Detta eftersom likviden från försäljningen av aktierna, ur koncernperspektiv, är att betrakta som en emission av eget kapital. Se även Redovisningsprinciper, sociala avgifter på personaloptioner, sidan 37. Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nominellt belopp, sek Förändring av aktiekapital, sek Totalt aktiekapital, sek Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier 1988/89 Bildande av bolag Nyemission 1: Nyemission 3: /92 Fondemission 1: Nyemission 1: /93 Fondemission 4: /95 Apportemission 1: Fondemission 3: Split 2: Omstämpling till B-aktier Nyemission 598:2700 till teckningskursen 125 sek Omstämpling till B-aktier Apportemission Riktad nyemission Apportemission Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Riktad nyemission Nyemission 2: Utnyttjande av optioner Nyemission 5: Utnyttjande av optioner

13 M e d i v i r a k t i e n Kontantavräkning Styrelsen beslutade i november att införa en möjlighet till kontantavräkning för samtliga personaloptionsprogram. Syftet med detta var att underlätta tecknande av aktier. Utestående optioner Det totala antalet kvarvarande utestående teckningsoptioner den 31 december 2007, stycken, berättigar till nya B-aktier och motsvarar vid fullt utnyttjande cirka 5,3% av aktiekapitalet och cirka 4.1% av rösterna. Under räkenskapsåret har (0) personaloptioner lösts in och konverterats till (0) nya B-aktier. Totalt antal optioner var vid årets början och vid slutet av året Skillnaden avser de nyutgivna optionerna, nytecknade och förfallna optionerna avseende program I årets resultaträkning har cirka 0,8 (0,2) msek reserverats för upplupna sociala kostnader som skulle uppstå på förmånsvärdet vid lösen av personaloptionerna. Värdet på de utställda optionerna för beräkning av den upplupna posten är i enlighet med URA 46, IFRS 2 och sociala avgifter, som införts För redovisningsprinciper, se under avsnittet Personaloptionsprogram, sidan 37. Värdering av personalens ersättning via personaloptionsprogram Medivir använder sig av Black & Scholes-modellen vid beräkningar av det teoretiska värdet av de personaloptioner som de anställda erhåller. Modellen används dels vid tilldelningstidpunkten och dels vid varje kvartalsbokslut. Värdet, fastställt enligt Black & Scholes vid tilldelningstidpunkten av optionerna, används för att enligt IFRS 2 redovisa en personalkostnad, vilken fördelas under intjänandeperioden. För en beskrivning av hanteringen enligt IFRS 2, se vidare under Redovisningsprinciper avsnitt personaloptionsprogram, sidan 38. Marknadsvärdet på optionen beräknas även varje kvartal och nyttjas för att fastställa den avsättning för sociala avgifter som ska redovisas enligt URA 46. Vid beräkningen tas hänsyn till aktiekursen, lösenpriset, optionens löptid, förväntad volatilitet, riskfri ränta samt förväntad utdelning. Under räkenskapsåret har en förväntad volatilitet om 30% använts i beräkningarna i enlighet med en utredning utförd av Carnegie Investment Bank AB föregående år. Anpassning till IFRS 2 och effekter av det Medivir redovisar sina personaloptionsprogram i enlighet med IFRS 2. Så har skett i tillämplig del även retroaktivt för de program som ligger inom övergångsreglernas tidsintervall för IFRS 2. Rekommendationen innebär att Medivir värderar aktuella program (för närvarande de tre programmen , och ) vid utställandetidpunkten till verkligt värde och sedan periodiserar värdet under intjänande-perioden som en personalkostnad. Denna ersättning till personalen innebär att Medivir emitterar egna kapitalinstrument (teckningsoptioner som personalen har rätt till genom avtalen i programmen) och därför för varje periods kostnad får motsvarande ökning i övrigt tillskjutet kapital (överkursfond i moderbolaget). Från och med 1 januari 2005 tillämpar moderbolaget Medivir AB IFRS 2 för sin redovisning av personaloptionsprogram. Detta har inneburit retroaktiv tillämpning av IFRS 2 för samma tidsperioder som koncernen. Tillämpningen av IFRS 2 medför en personalkostnad om 2,1 (1,5) msek i koncernen samt en ökning av kapitalfonden övrigt tillskjutet kapital med samma belopp. Aktieägaravtal och hembud Mellan Medivirs A-aktieägare finns ett avtal som innebär att avtalsparterna ska uppträda i enlighet med de beslut i aktuella frågor som parterna fattat före årsstämma. Skulle parterna vid sin förberedande överläggning inte enas i visst ärende gäller som beslut den uppfattning som företräds av majoriteten av vid överläggningen representerade A-aktieröster. Vidare innebär avtalet att om en A-aktieägare önskar överlåta sina A-aktier till annan A-aktieägare eller tredje man ska aktierna omstämplas till B-aktier. Detsamma ska gälla om part på annat sätt förvärvar A-aktier i Medivir. Om en majoritet av A-aktieägarna så beslutar ska A-aktierna kunna överlåtas till ny ägare utan omstämpling, varvid den nye ägaren ska inträda i gällande A-aktieägaravtal som part. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. 11

14 Konsten att hantera risk och skapa möjligheter Medivirs befintliga och potentiella aktieägare vet att det innebär hög risk att investera i ett forsknings- och läkemedelsbolag. Generellt faller cirka 85 procent av alla läkemedelskandidater (CD) bort under de kliniska utvecklingsfaserna på väg mot marknadsregistrering. Detta faktum visar på komplexiteten och risknivån i läkemedelsutveckling. Ur ett operativt perspektiv Vi har två typer av risk att adressera: den operativa och den finansiella. Medivir har arbetat strategiskt och målmedvetet under många år för att skapa en så stabil grund som möjligt, men det finns ändå alltid faktorer vi inte kan påverka. I varje ny utvecklingsfas får vi nya resultat som kan påverka både företaget och våra projekt. Vår styrka är att vi har låtit bli att fokusera vår verksamhet på vissa specifika sjukdomsområden. Istället har vi valt att fokusera på ett enda angreppssätt mot en rad olika sjukdomar vi utvecklar proteashämmare och vi gör det effektivt, med bra resultat, säger Rein Piir, Medivirs finanschef. Proteaser är en typ av enzym som är involverade i många olika sjukdomstillstånd och som om det vill sig illa kan ställa till mycket bekymmer i kroppen. Genom Medivirs kunskap och kapacitet inom preklinisk forskning såväl som klinisk utveckling kan vi samtidigt driva flera projekt i flera olika utvecklingsfaser. Därigenom kan vi sprida och minska den operativa risken det finns alltid projekt att fylla på med om ett faller. Ur ett finansiellt perspektiv Att utveckla läkemedelsprojekt är tids- och resurskrävande och ju längre ett projekt drivs i klinisk utveckling desto mer resurser krävs. För att nå framgång ingår Medivir partneravtal med läkemedelsbolag under olika skeden av utvecklingsarbetet. Hänsyn tas då till Medivirs och projektets behov. Medivir har ett flertal partneravtal med etablerade läkemedelsbolag såväl som med mindre bioteknikbolag. Dessa samarbetsavtal stärker oss och skapar både stabilitet och möjligheter. Våra partners ansvarar för finansieringen av projekten och Medivir får intäkter i form av milstolpebetalningar i takt med att projekten utvecklas på väg mot marknaden. Dessa intäkter hjälper oss finansiera andra delar av vår verksamhet. Det viktiga är att ha en bra mix av partnerstrukturer, både i tidiga forskningssamarbeten och för projekt i senare klinisk utveckling. Det finansiella paradigmskiftet kommer den dag då en av våra egna substanser är ett läkemedel på marknaden, säger Rein Piir. Integration framåt Medvetet förflyttar sig Medivir sakta men säkert från sin position som ett renodlat forskningsbolag till att bli ett forskande läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation. Första steget togs när vi beslutade att i egen regi genomföra en klinisk fas III-studie med Lipsovir, den sista fasen innan en substans kan godkännas som läkemedel. Projektet har varit en bra erfarenhet och har tydligt visat att vi har kunskap och kapacitet att leda ett fas III-program, men det har också kostat tid, pengar och kraft. Målsättningen är att ingå partneravtal efter att vi sett resultaten från programmet. Ett partneravtal för ett projekt med starka fas III-resultat är kommersiellt ett marknadsföringsavtal snarare än ett forskningssamarbete. Parallellt med denna process har arbetet startat med att söka samarbeten med etablerade läkemedelsbolag för att hjälpa dem att sälja sina produkter. Vi hoppas därmed kunna lägga grunden för en egen liten och snabbrörlig nordisk säljorganisation som kan fokusera på att sälja läkemedel till specialistläkare och kliniker. De intäkter som detta genererar stärker vår kassa och minskar vår finansiella risk. Riskhantering är kontinuerligt arbete för att skapa bästa förutsättningar för bolagets projekt. 12

15 Valmöjligheter för investerare För den som investerar i forskning och läkemedelsbolag finns många karakteristika att studera. Terapifokus, plattformsfokus, geografisk exponering och projektportföljens bredd och mognad, för att nämna några. Medivir har till största delen nordiska aktieägare och många ser sannolikt fördelar med att investera i bolaget utifrån den regionala tillhörigheten och noteringen på den nordiska börsen. Många nordiska investerare har till exempel visat stort intresse för potentialen i Lipsovir projektet. Andelen internationella investerare har dock ökat. I första hand har amerikanska investerare tillkommit som aktieägare i Medivir under Deras primära intresse är hepatit C programmet som Medivir driver i samarbete med Tibotec och som befinner sig i fas IIa. För Medivir gäller det att förklara hur vi jobbar med projekten samt hur dessa står sig i jämförelse med sina konkurrenter. Det är också viktigt att vara tydlig med vad företaget gör för att minska de olika risker som är förknippade med vår verksam het samt att belysa de möjligheter som våra projekt har, säger Rein Piir. Detta gör vi genom att regelbundet träffa potentiella och befintliga aktieägare. Vi arbetar även dedikerat med att träffa nordiska och internationella investmentbanker som visar intresse för vårt arbete. Vetskapen om Medivir utanför Norden har ökat betydligt under de gångna två åren. Kapitalmarknadsaktiviteter Under 2007 har Medivir medverkat vid ett tiotal investerarkonferenser, genomfört drygt 50 investerarpresenta tioner samt hållit en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare och investmentbanker. Medivir följdes aktivt under 2007 av åtta nordiska investmentbanker och deras analytiker. Vissa av Medivirs projekt följs aktivt av ett flertal internationella investmentbanker. Vad är viktigast för Medivir de närmaste åren? I närtid är de kommande fas III resultaten för Lipsovir viktiga och vi hoppas naturligtvis att dessa ska infria våra förväntningar. Det är också viktigt att den nyligen påbörjade processen att söka samarbeten med etablerade läkemedelsbolag får ett positivt utfall. Fortsatta framgångar för vårt hepatit C projekt, TMC435350, är också av stor vikt för Medivir. Långsiktigt är det väsentligt att fortsätta ta fram produkter med hög sannolikhet för marknadslansering. Vi hoppas naturligtvis också att våra licenstagare ska fortsätta driva projekten framåt minst lika effektivt som de gjort under REIN PIIR, FINANSCHEF 13

16 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsfokus Idag fokuseras Medivirs forsknings- och utvecklingsprojekt på proteaser (en klass av enzym) och proteashämmare. Dessa riktar sig mot viktiga sjukdomsområden som bland annat hepatit C, HIV, benskörhet, artros, benmetastaser, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och högt blodtryck. Tidigare arbetade Medivir aktivt även med substanser vars syfte var att blockera polymeraser, en annan klass av enzymer. Utöver de projekt som redovisas på sidorna bedrivs aktiviteter i tidiga faser på proteashämmarområdet i samarbete med partners eller i nätverk med olika universitet. Dessa tidiga aktiviteter syftar till att skapa ett kontinuerligt flöde av nya idéer och därigenom säkra den långsiktiga försörjningen av nya projekt i Medivir. Medivirs projektportfölj beskrivs på sidan 18. Fokusering Att driva läkemedelsutveckling från idé till kliniska studier kräver fokus och hög effektivitet. Tack vare specialisering kring en enzymklass kan Medivir driva förhållandevis många parallella tidiga projekt i preklinisk forskning, trots företagets begränsade storlek. Det är i dessa prekliniska faser som Medivir har sin största konkurrensfördel, att på ett mycket tidseffektivt sätt ta fram läkemedelskandidater. För vidareutveckling av projekten efter att de nått sena prekliniska eller tidiga kliniska faser har företaget valt som strategi att ingå partnerskap med andra bolag. Klinisk utveckling är betydligt mer resurskrävande, både finansiellt och kompetensmässigt. Behovet av resurser och kunnande inom olika sjukdomsområden (terapiområden) gör det ofta lämpligare att låta etablerade läkemedelsbolag driva projekten mot marknadsregistrering. Partnerskap Medivir har ingått partnerskap i olika utvecklingsfaser. Ett exempel på samarbete i tidig fas är proteashämmaren TMC mot hepatit C, som utlicensierades i tidig preklinisk forskning. Projektet drivs i samarbete med Tibotec och befinner sig redan tre år efter utlicensiering i fas IIa-studier. Ett exempel på projekt som Medivir har valt att driva i egen regi fram till tidig klinisk utveckling är cathepsin K-hämmaren MIV-701 mot benrelaterade sjukdomar. Medivir drev under 2007 projektet i klinisk utveckling fram till fas Ib, där mätning av s.k. biomarkörer för bennedbrytning visade på önskad god effekt. Vissa unika möjligheter att driva projekt i egen regi mot marknadsregistrering kan utgöra undantag från principen om partnerskap. Lipsovir mot munsår orsakade av läppherpes kan komma att bli ett exempel i närtid på en produkt för vilken Medivir ingår partnerskap efter fas III. Av avgörande vikt för att skapa största kommersiella avkastning över tid är att partnerskap ingås vid rätt tidpunkt för varje projekt. Försäljning av läkemedel steg för steg Medivirs ambition är att starta en säljorganisation för i första hand den nordiska marknaden. Ett första steg till försäljningsintäkter blir att söka samarbetsavtal med etablerade läkemedelsbolag för att sälja specialistläkemedel. Ytterligare möjligheter till försäljningsvolym är att vid framtida partnerskap byta till sig säljrättigheter för vissa produkter eller att göra selektiva förvärv. Medivir har i sina befintliga partnerskap behållit säljoch marknadsrättigheterna i Norden och i några fall säljrättigheterna även till andra delar av världen (se även sidan 18). Längre fram i tiden kommer försäljning av dessa produkter att addera försäljningsintäkter i Medivirs säljregioner. Det stora intäktsskiftet kommer dock den dag då någon av Medivirs egenutvecklade produkter via partners börjar generera royaltyintäkter ett aktivt år Under 2007 har Medivir i egen regi eller tillsammans med partners genomfört sju kliniska studier, omfattande drygt individer, och startat tre kliniska studier som fortfarande pågår. Lipsovir fas III-program Sammanlagt avslutades fem kliniska studier under året. Till den pivotala studien rekryterades patienter varav behandlades med antingen Lipsovir, aciklovir eller placebo. Två ytterligare stödjande fas III-studier startades och avslutades under året, omfattande 430 rekryterade och 240 behandlade patienter. I två mindre studier behandlades 80 patienter. Fas III-programmet är nu avslutat och resultaten under sammanställande. Resultaten beräknas vara klara i slutet av mars Givet positiva resultat kommer arbetet med att förhandla fram partner eller partners och struktur för framtida försäljning av Lipsovir att genomföras under TMC hepatit C-projektet i samarbete med Tibotec Fas I-studier påbörjades och genomfördes under 2007 med mycket positiva resultat. Resultaten visar att TMC kan ges i låga doser och en gång om dagen, vilket är en stor konkurrensfördel jämfört med andra utvecklingsprogram på området. Baserat på de positiva utfallen i dessa studier startade fas IIastudier i slutet av året, vilka kommer att omfatta 130 patienter, varav 34 som inte svarat på behandling med befintliga läkemedel. 14

17 MIV-701 fas I-studien påbörjad och avslutad under 2007 I det nu avslutade kliniska fas I-programmet har Medivir undersökt hur en oral beredningsform (ges via munnen) av MIV-701 tas upp och tolereras av kroppen. Genom att studera så kallade biomarkörer har vi dessutom fått en första uppfattning om medlets effekt vid benskörhet. Den sista delen i studien inkluderade en grupp post-menopausala kvinnor (en grupp som ofta drabbas av benskörhet), hos vilka effekten av MIV-701 mätt på biomarkörer för benskörhet studerats. Vid dosering av MIV-701 en gång om dagen under 14 dagar visar effekten på biomarkörer att bennedbrytningen minskade med cirka 50 procent. Resultatet är i linje med Medivirs förhoppning och innebär att så kallad proof of principle har uppnåtts. Valomaciklovir (MIV-606) drivs av det amerikanska bolaget Epiphany Biosciences. Under senhösten startades två kliniska fas IIb-prövningar, varav den första riktar sig mot bältros där MIV-606 jämförs med dagens marknadsledande läkemedel Valtrex. Den andra studien riktar sig mot körtelfeber, en sjukdom som idag saknar effektiva läkemedel. Fler potentiella läkemedelskandidater i preklinisk forskning Under året har resurserna för tidig preklinisk forskning i huvudsak lagts på att driva proteasprojekten cathepsin K (uppföljningssubstanser till MIV-701), hepatit C (uppföljningssubstanser till TMC435350), HIV-proteashämmare i samarbete med Tibotec och projektet mot KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Vidare har vissa tidiga aktiviteter inom högt blodtryck (Renin) och Alzheimer s sjukdom (BACE) gjort framsteg. I takt med framgångar i mer mogna prekliniska projekt under 2008 kommer dessa tidiga aktiviteter att resurssättas ytterligare och drivas in i optimeringsfas. Nya partnerskap för polymerasbaserade HIV / Hepatit B-projekt Tre av de polymerasbaserade projekten har under året bytt partner. MIV-310, MIV-210 och MIV-160 har alla fått mer lämpade partners givet de förutsättningar som substanserna har. Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co Ltd i Kina kommer att ansvara för och finansiera den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av MIV-310 och MIV-160 mot HIV i Asien. Medivir har behållit marknadsrättigheterna till dessa substanser utanför Asien. Noken Pharmaceutical Industry Ltd i Kina kommer att ansvara för finansiering och klinisk utveckling av läkemedelssubstansen MIV-210 (inom området hepatit B). Medivir har behållit marknadsrättigheterna till substansen utanför Asien. Projektportfölj Medivirs projektportfölj består av 17 projekt, varav sju befinner sig i klinisk utvecklingsfas, tre i den myndighetsreglerade fasen av preklinisk utveckling och sju i tidigare preklinisk fas. Av Medivirs projekt bedrivs idag nio i samarbete med partners, varav fem befinner sig i klinisk utvecklingsfas. 15

18 Projektbeskrivning Polymerashämning / hydrokortison Proteashämmare Polymerashämmare Medivir AB Lipsovir Terapiområde Topikal kombinationsbehandling vid återkommande läppherpes. TMC435350, HCV proteashämmare Terapiområde Behandling av hepatit C-virus (HCV) infektion. MIV-701, cathepsin K -hämmare Terapiområde Bennedbrytande sjukdomar inkl. osteoporos, artros och benmetastaser. Fas Fas III-studier slutförs under 2007 och resultat kommuniceras i mars Fas Fas II-studier initierades i november Fas Fas I-studier avslutade (singel och multipel dos samt Proof-of-concept). Konkurrensfördelar Den första behandlingen med påtaglig effekt mot återkommande läppherpes, förväntas kunna hindra uppkomst av sår vid tidigt insatt behandling. Konkurrensfördelar HCV NS3/4A proteashämmare med mycket potent antiviral aktivitet i ett cellbaserat testsystem. Fas I-studier visar att läkemedelskandidaten, TMC435350, tolererades väl och uppvisade mycket god oral biotillgänglighet vilket möjliggör dosering en gång per dag. Konkurrensfördelar Cathepsin K-hämmare ger en markant minskad nedbrytning av ben utan att påverka benbildningen, vilket förväntas leda till ökad styrka i skelettet. En snabbt insättande och upphörande effekt på bennedbrytning är en stor konkurrensfördel gentemot de läkemedel som förskrivs mest idag. Projektdata Den första behandlingen mot återkommande läppherpes med potential att förhindra herpesutbrott. Liten risk för biverkningar. Genital herpes är ytterligare ett möjligt indikationsområde. Projektdata Samarbete med Tibotec Pharmaceuticals Ltd sedan slutet av TMC är en mycket potent HCV NS3/4A proteashämmare. Fas I-studie (friska frivilliga Ia och patienter Ib) genomfördes under TMC utvärderas nu i en fas IIa- studie. Projektdata Fas I-studien har givit Proof-of-concept för MIV-701 och därmed cathepsin K-programmet. Mål att ingå samarbetsavtal för att utveckla MIV-701 för osteoporos samt andra indikationer. De tre största produkterna 2007 musd* Valtrex GlaxoSmithKline Zovirax GSK/Biovail 350 Famvir Novartis 272 De tre största produkterna 2007 musd* Pegasys Roche Pegintron Schering-Plough 880 Rebetol Schering-Plough 280 De tre största produkterna 2007 musd* Fosamax Merck Actonel Procter & Gamble Ej tillgänglig Evista Eli Lilly Renin BACE Cathepsin S Terapiområde Högt blodtryck, organprotektion. Terapiområde Proteashämmare för behandling av Alzheimers sjukdom. Terapiområde Autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit, multipel skleros samt kronisk smärta. Fas På väg in i preklinisk optimeringsfas. Fas På väg in i preklinisk optimeringsfas. Fas På väg in i preklinisk optimeringsfas. Konkurrensfördelar Blodtryckssänkning kombinerat med en potentiell positiv effekt på målorgan som hjärta och njurar. Konkurrensfördelar Potenta och selektiva BACE-hämmare med lovande farmakokinetik har identifierats. BACEhämmare har potential att bli det första behandlingsalternativet som hämmar utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Konkurrensfördelar Cathepsin S-hämmare har potential till förbättrad effekt, färre biverkningar och högre kostnadseffektivitet än befintliga autoimmuna behandlingsprinciper. 16

19 Cathepsin K -hämmare (uppföljningssubstans) KOL HIV-PI Terapiområde Bennedbrytande sjukdomar inkl. osteoporos, artros och benmetastaser. Terapiområde Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Terapiområde HIV. Fas Val av klinisk utvecklingskandidat. Fas Preklinisk optimeringsfas. Fas Preklinisk optimeringsfas. Konkurrensfördel Cathepsin K-hämmare ger en markant minskad nedbrytning av ben utan att påverka benbildningen, vilket förväntas leda till ökad styrka i skelettet. En snabbt insättande och upphörande effekt på bennedbrytning är en stor konkurrensfördel gentemot de läkemedel som förskrivs mest idag. Konkurrensfördel Potenta proteashämmare med god selektivitet. Det finns i dagsläget ingen tillfredsställande behandling av KOL. Konkurrensfördel HIV-proteashämmare med mycket potent antiviral effekt mot både vildtyp och multiresistent virus har identifierats. Mycket fördelaktig farmakokinetik kan möjliggöra dosering en gång om dagen. Projektdata Mycket potenta och selektiva cathepsin K-hämmare. Lång effektduration i prekliniska modeller. Två patenterade nya substansklossar. Projektdata Högeffektiva och selektiva hämmarsubstanser. Hög och signifikant effekt i en preklinisk testmodell för KOL. God oral biotillgänglighet. Projektdata Samarbete med Tibotec Pharmaceuticals Ltd sedan 30 juni Flera serier med potenta substanser mot både HIV vildtyp och mot resistent virus. De tre största produkterna 2007 musd* Fosamax Merck Actonel Procter & Gamble Ej tillgänglig Evista Eli Lilly De tre största produkterna 2007 musd* Seretide/Advair GlaxoSmithKline Symbicort AstraZeneca Pulmicort AstraZeneca De tre största produkterna 2007 musd* Truvada Gilead Sciences Kaletra Abbot Reyataz Bristol-Myers Squibb HCV POL Terapiområde Behandling av hepatit C-virusinfektion. *Försäljningssiffrorna avser Q Q Fas Preklinisk optimeringsfas. Konkurrensfördelar HCV-polymerashämmare har i kliniska studier uppvisat att effektiv hämning av virusförökning kan uppnås. 17

20 P r o j e k t b e s k r i v n i n g Prioriterade projekt Projekt Indikation(er) Partners/ Avtal ingånget Avtalsvillkor Medivirs marknader Explorativ verksamhet Optimeringsfas Preklinisk utv. fas 1) Fas I Fas II Fas III NDA Lipsovir (ME-609) Läppherpes Egen regi TMC (HCV-PI) Hepatit C Tibotec / ,5 meur + royalty och forskningsstöd Norden MIV-701 (Cath K) Benskörhet, artros, benmetastaser Egen regi Cathepsin K Benskörhet, artros, benmetastaser Egen regi HCV POL Hepatit C Roche / 2003 / Egen regi Ej offentliggjort Norden HIV PI HIV Tibotec / 2006 KOL PI KOL Egen regi (Hengrui) Renin Högt blodtryck Egen regi 64 meur + royalty och forskningsstöd Norden Världen exkl. Kina BACE Alzheimers Egen regi Cathepsin S Reumatoid artrit, multipel skleros Egen regi Polymerasbaserade projekt Optimeringsfas Projekt Valomaciklovir (MIV-606) Alovudine (MIV-310) MIV-210 MIV-150 Indikation(er) Bältros, körtelfeber Partners/ Avtal ingånget Epiphany Biosciences / 2006 HIV Mefuvir/2007 Royalty Hepatit B, HIV HIV Hainan Noken/2007 Population Council / 2003 MIV-160 HIV Mefuvir/2007 MIV-410 HIV, CMV Presidio / 2006 Avtalsvillkor 24,5 musd + royalty. Aktier i Epiphany 7 musd + royalty. Aktier i Mefuvir och royalty 52,25 musd + royalty. Aktier i Presidio Medivirs marknader Norden Världen exkl. Asien Världen exkl. Kina, Taiwan och Macao Option på 50% av västvärlden Världen exkl. Kina, Taiwan och Macao Norden och Storbritannien. Option på Europa Explorativ verksamhet Preklinisk utv. fas 1) Fas I Fas II Fas III NDA MIV-170 HIV Polymerashämning / hydrokortison Proteashämmare Polymerashämmare 1) Den av myndigheten regulerade fasen av preklinisk utveckling. Prekliniska forskningsfaser Explorativ fas identifiering av aktiva substanser. Identifiering av modellsubstanser identifiering av tänkbara substanser med läkemedelsliknande egenskaper. Optimeringsfas arbete inriktat på att ta fram optimala substanser/substansgrupper som har läkemedelspotential. I slutskedet av denna fas väljs läkemedelskandidater (CD). IND Sen preklinisk utveckling sista arbetssteget innan valda CD går in i kliniska studier. Fasen är myndighetsreglerad, vilket bland annat innebär omfattande säkerhetsstudier, farmakokinetik, metabolismutredningar och att de första kg-mängderna aktiv substans tillverkas. Man ansöker även om myndighetsgodkännande för kliniska prövningar av valda CD. Kliniska utvecklingsfaser Fas I studier med vald CD på friska frivilliga försökspersoner. Studierna omfattar vanligtvis mellan 20 och 50 individer. Fas I delas in i två delmoment. I fas Ia studeras endos i stegrad styrka och därefter upprepade doser allt i friska frivilliga. Ibland genomförs fas Ib-studier på en liten grupp patienter under kort tid. Fas II de första studierna av ett läkemedel på patienter som har den sjukdom medlet är avsett för. Studierna omfattar vanligtvis 100 till 500 patienter och man mäter både effekt och säkerhet. Även fas II är indelad i två delmoment; fas IIa syftar till att visa att sjukdomsförloppet verkligen kan påverkas och fas IIb visar effekten av olika doser på sjukdomsförloppet. Fas III jämförande studier på ett stort antal patienter för att mäta effekt i förhållande till annan behandling, om sådan finns, samt säkerhet. Oftast behövs fas III-studier som dokumentation inför en registreringsansökan. NDA (New Drug Application ) registreringsansökan för ett nytt läkemedel. 18

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 M edivir rsredovisning 2008

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 M edivir rsredovisning 2008 Å r s R e d o v i s n i n g 2 0 0 8 Innehåll 1 Medivir i korthet, Fokus 2008 2 Vd har ordet 5 Stora framsteg i portföljen 6 Kompetenta medarbetare 7 Patent och patentansökningar 8 Riskhantering och värdeskapande

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007. vd har ordet kommentarer kring andra kvartalet

MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007. vd har ordet kommentarer kring andra kvartalet Pressmeddelande 2007-07-09 MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007 Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 66,8 MSEK (18,5 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till -98,0 MSEK

Läs mer

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008. Vd har ordet kommentarer kring första kvartalet

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008. Vd har ordet kommentarer kring första kvartalet Pressmeddelande 2008-04-23 MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 (53,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -41,2 (-25,6) MSEK. Resultat per

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Hänt under året Året har präglats av att välja nya läkemedelskandidater och december blev en hektisk månad. 1 Medivir i korthet Korta fakta om företaget, affärsidé,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

vd har ordet kommentarer kring fjärde kvartalet

vd har ordet kommentarer kring fjärde kvartalet Pressmeddelande 2008-02-13 MEDIVIRS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 249,6 (126,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -29,3

Läs mer

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen för

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN Bakgrund Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget 2005 beslutades om antagande av Ortivus

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020 BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Införande av Optionsprogram 2017/2020 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram 2013/2017 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2017.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2017. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 november - Mobile Loyalty, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201

Läs mer

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2007

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2007 Pressmeddelande 2007-04-24 MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 53,3 MSEK (9,5 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till -25,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 Styrelsens för BTS Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om (A.) godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 ( Personaloptionsplanen) (B.) säkringsåtgärder för Personaloptionsplanen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Personaloptionerna kan inte överlåtas till tredje man.

Personaloptionerna kan inte överlåtas till tredje man. Styrelsens för Nobia AB (publ), org nr 556528-2752, förslag till beslut vid årsstämma 2011 om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 9 mars 2004 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning och övriga medarbetare A. Information

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ)

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Sectra-03.134-1.0sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 26 juni 2003 Sectra-03.134-1.0sve 2(4) Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

JM Incitamentsprogram 2008/2012 ska tecknas och betalas av Dotterbolaget senast den 11 juni 2008 till av Bolaget anvisat bankkonto.

JM Incitamentsprogram 2008/2012 ska tecknas och betalas av Dotterbolaget senast den 11 juni 2008 till av Bolaget anvisat bankkonto. 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 110 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2008/2012 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till 556970-5790 Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2016-04-01 2016-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

A. Införande av optionsprogram för Orc Softwares medarbetare

A. Införande av optionsprogram för Orc Softwares medarbetare Punkt 17 Styrelsens för Orc Software AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om (A.) införande av ett optionsprogram avseende anställda i Bolaget och dess dotterföretag ( Orc Software-koncernen ) och

Läs mer

MEDIVIRS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2006

MEDIVIRS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2006 PRESSMEDDELANDE 2007-02-14 MEDIVIRS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2006 Beslut om fokusering av forskningsverksamheten till anläggningen i Huddinge Beslut om företrädesemission om 224,5 MSEK Tibotec

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer