Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 Hänt under året Året har präglats av att välja nya läkemedelskandidater och december blev en hektisk månad. 1 Medivir i korthet Korta fakta om företaget, affärsidé, forsknings- och kommersiell strategi. 2 Kära aktieägare och intressenter! Medivirs vd Lars Adlersson beskriver verksamhetsåret 2005, ett år med både med- och motgångar. 3 Medarbetare Fokuserad satsning på forskning inom proteaser har breddat kunskapen bland Medivirs medarbetare som kommer från totalt 19 olika nationer. 5 Framgångsrik forskning Kroppens arbetare och ingenjörer eller biologiska saxar som klipper av långa proteinkedjor. Så beskrivs proteaser; som är bra för kroppen när de fungerar som de ska, men som också kan klippa till och orsaka sjukdom. Medivirs forskning riktar in sig på att återställa ett normalt förlopp i kroppen och hindra saxarna från att klippa fel. 6 Patent Egna uppfinningar och substanser måste patenteras. Medivir arbetar strategiskt med patent och hade vid årets slut 60 patentfamiljer. 7 Mediviraktien Det mesta om aktiens utveckling och omsättning under Riskanalys Vid bedömning av medicinskt forskande bolag är det viktigt att ta hänsyn till de operationella och finansiella riskerna. 12 Frågor till Medivirs finansdirektör Vad i omvärlden påverkar Medivir mest och varför tar det egentligen så lång tid att utveckla läkemedel? Det är frågor som Medivirs finansdirektör Rein Piir fått svara på under året. 13 Verksamheten Det är de stora folksjukdomarna som hepatit C, benskörhet, artros, reumatisk artrit och multipel skleros som nu har störst prioritet inom Medivir. Verksamheten har renodlats. 15 Projektbeskrivningar Läs mera om respektive projekt. 18 Trender och tendenser Vad pågår inom utvalda sjukdomsområden i dag? Hur stor är försäljningen av läkemedel mot de olika sjukdomarna och hur ser konkurrenssituationen ut? 20 Sidorna 8 11 och är upprättade enligt IFRS. Medivir startar egna studier Medivir har påbörjat arbetet med att ta sin substans ME-609 ett steg närmare marknadslansering och förbereder studier i klinisk utveckling fas III i egen regi. 23 Motion bra mot benskörhet Någon effektiv medicinering mot benskörhet finns inte i dag. Behovet av nya läkemedel är stort. 24 Medivir och benskörhet Målet med vår forskning är att åstadkomma balans mellan bennedbrytning och benuppbyggnad, säger forskningschef Bertil Samuelsson som nöjt konstaterar att Medivir tagit fram en läkemedelskandidat mot benskörhet under året. 25 Hindra nedbrytning av brosk vid artros Artros, eller ledsvikt, är ett nytt sjukdomsområde som Medivir nu ska utvärdera. 26 Forskningen inom gulsot Cirka 200 miljoner människor över hela världen är smittade av HCV, gulsot. Sjukdomen som är fem gånger vanligare än HIV är mycket svårbotad och uppfattas av många bärare som en sjukdom att skämmas över. Forskning på hepatit C är ett av Medivirs största projekt och det genomförs bland annat i samarbete med Tibotec. 27 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalyser Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Sexårsöversikt Nyckeltal Definitioner Styrelse och revisorer Ledningsgrupp Ordlista Lästips för snabb orientering av Medivir Medivir i korthet, sid 2 VD-ordet, sid 3-4 Medivirs verksamhet, sid 15 Tabell, företagets projekt i snabb översikt, sid 18-19

3 Medivirs pressmeddelanden under 2005 innehöll bland annat val av två läkemedelskandidater och beslut om registreringsstudier (fas III) i egen regi för läppherpesprojekt. Hänt under året 18 februari: Bokslutskommuniké. Medivir sänder ut bokslutskommunikén för 1 januari 31 december mars: Boehringer Ingelheim avslutar avtal om MIV-310. Slutförd fas II-studie med MIV-310 motiverar inte fortsatt utveckling hos Boehringer Ingelheim. De prövade doserna av MIV-310 visade antiviral aktivitet mot multiresistent HIV men nådde inte upp till den i förväg beslutade målnivån. Boehringer Ingelheim avslutar avtalet. 21 april: Rapport. Kvartalsrapport 1 januari 31 mars. 21 april: Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma i Medivir AB. 3 maj: Val av läkemedelskandidat. Forskningsprogrammet Cathepsin K har valt en läkemedelskandidat (CD), MIV-701. MIV-701 är en oralt aktiv, lågmolekylär hämmare av proteaset cathepsin K. Målet är att finna läkemedel mot skadlig bennedbrytning, som vid benskörhet (osteoporos), ledgångsreumatism (reumatoid artrit), artros och benmetastasering. 7 juli: Rapport. Delårsrapport 1 januari 30 juni. 31 augusti: MIV-210 in i fas II. MIV-210, ett potentiellt läkemedel mot hepatit B och HIV, går in i fas II. Medivir inleder en fas IIa-studie på patienter med multiresistent HIV, virus som är resistent mot flera olika läkemedel. Syftet är att fastställa den kliniska effekten av MIV-210 vid given dos. Utvärdering väntas ske under våren oktober: Rapport. Delårsrapport 1 januari 30 september. 21 november: Framgångar i kinesiskt samarbete kring KOL. Medivir rapporterar om framgångar i forskningsprogrammet kring kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Medivir och ett av Kinas största läkemedelsbolag, Jiangsu Hengrui Medicine Company, Shanghai, förlänger sitt forskningssamarbete kring utvecklingen av läkemedel mot KOL. 9 december: RP-606-rättigheter återförs till Medivir. Reliant Pharmaceuticals Inc och Medivir avslutar sitt samarbete kring bältros i projektet RP-606, även kallat MIV-606. Rättigheterna kring utvecklingen av substansen återgår till Medivir som avser att fortsätta diskussionerna med FDA och undersöka möjligheten att genomföra en kombinerad fas II/III-studie för att påskynda utvecklingstakten i projektet. 22 december: Registreringsstudier (fas III) i egen regi för läppherpesprojekt. Medivir påbörjar förberedelser för att i egen regi genomföra fas III-prövningar med ME-609 mot läppherpes. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Medivirs förslag till utformning av registreringsstudier. Projektet anses ha låg utvecklingsrisk och substansen har potential att helt hindra uppkomsten av läppherpessår hos en del av patienterna. 22 december: Medivir formerar sig för avyttring av alla polymerashämmare mot HIV, HBV och bältros. Medivir startar dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB som ska sköta verksamheten för samtliga projekt mot HIV, HBV och bältros, baserade på det äldre forskningsområdet polymerashämmare. Syftet är att så snart som möjligt sälja eller utlicensiera dessa projekt för att frigöra resurser till forskningen inom proteashämmarområdet. 29 december: Val av läkemedelskandidat mot hepatit C och milestonebetalning om 5 MEUR. Samarbetet med Tibotec Pharmaceuticals Ltd leder till att en läkemedelskandidat mot gulsot (hepatit C) väljs. Målet är att identifiera och utveckla oralt aktiva hämmare av HCV-proteaset NS3/4A. En första preklinisk milstolpe har nåtts och Medivir erhåller en delbetalning, en milestone, från Tibotec på 5 meur. H Ä N T U N D E R Å R E T 1

4 Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Medivir i korthet Medivir startades Företaget är i Sverige lokaliserat i Huddinge, och i England i Chesterford Research Park i Essex. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd., Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB noterades Medivir på Stockholmsbörsens O-lista. Vid utgången av december 2005 hade koncernen 133 anställda. I december 2005 beslutade Medivirs styrelse att fokusera verksamheten och att i egen regi driva ME-609 (läppherpes) i fas IIIstudier mot marknadsregistrering. I samband därmed startades dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB, som ska vara verksamt med att avyttra Medivirs polymerasbaserade projekt mot HIV, hepatit B och bältros. Därmed kommer den framtida forskningen att fokuseras till proteasbaserade projekt. Affärsidén är att utveckla nya innovativa läkemedel fokuserat mot stora folksjukdomar. Forskningsstrategin är att utveckla selektiva hämmare (inhibitorer), vilka reglerar proteasers funktioner i olika sjukdomstillstånd. Detta görs med utgångspunkt från en forskningsstrategi byggd på två komponenter. Den ena är att vara först med att utveckla substanser som påverkar en helt ny biologisk sjukdomsmekanism, så kallad first-in-class. Här banar Medivir en obruten väg, eftersom ingen arbetat med just vår frågeställning tidigare och därmed finns heller ingen tidigare kunskap att jämföra med. I den andra utgår vi ifrån ett mer eller mindre validerat sjukdomskoncept och utvecklar en ny substans med bättre terapeutiska egenskaper, proteashämmare, i ett så kallade fast-follower-projekt. Ett fast-follower-program minskar risken i projekten, då någon annan redan banat väg och visat att principen fungerar. Målsättningen är att förbättra egenskaperna, vilket kan ge en lägre risk för problem i projektet under vägen mot marknaden. Den kommersiella strategin är att ingå partnerskap vid skilda tidpunkter för de olika forskningsprogrammen. Medivir strävar efter att i samband med nya partneravtal eller separat förvärva försäljningsrättigheter till ytterligare specialistprodukter för i första hand de nordiska länderna. Medivir avser att i framtiden bygga en egen försäljningsorganisation för dessa produkter, i första hand i Norden. 2 M e d i v i r i k o r t h e t

5 VD HAR ORDET Kära aktieägare och intressenter! Ur ett aktiemarknadsperspektiv blev 2005 ett dåligt år. Kursen har påverkats av bakslag inom våra polymerashämmarprojekt mot HIV och under året har vi alla på ett smärtsamt sätt fått uppleva vad enskilda motgångar i mogna projekt kan betyda för aktiekursen i ett företag av Medivirs karaktär. Ser vi enbart till vad som skett internt inom Medivir har vi haft ett starkt år där vi dels fått bekräftelse på att vår forskning inom proteashämmarområdet är framgångsrik, dels lagt färdigt grunden för hur vi vill arbeta framöver. Inom Cathepsin K-projektet har vi valt ut en substans, MIV-701, som vi anser är en stark kandidat till att kunna bli ett läkemedel mot benskörhet. Vi räknar med att kunna starta kliniska fas I-prövningar tidigt Dessutom har vi beslutat fortsätta forskningssamarbetet med Hengrui i Kina, där vi arbetar för att få fram substanser som har potential att kunna bli läkemedel mot sjukdomen KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Därutöver har Tibotec, i det med Medivir gemensamma hepatit C-projektet, valt en läkemedelskandidat (CD) och påbörjat tillverkning i större skala av substansen. Proteashämmarna genererar intäkter För drygt ett år sedan visste inte omvärlden att vårt proteashämmarprojekt mot Hepatit C ens existerade. Projektet hade initierats knappt två år tidigare och den första gången vi informerade omvärlden var i november 2004, när Medivir tecknade ett samarbetsavtal med Tibotec ett företag i Johnson & Johnson-koncernen. Sedan dess har projektet inbringat drygt 100 miljoner kronor till Medivir. Projektet går nu med snabba steg vidare mot kliniska fas I-prövningar. Det gör att vi nu vågar ta nästa steg i vår fokusering på proteaser som målenzym för läkemedel. V D H A R O R D E T 3

6 Ny väg framåt Ett led i Medivirs fokusering på proteashämmarprojekten och ME-609 är bildandet av ett nytt dotterbolag; Medivir HIV Franchise AB. I detta bolag arbetar vi dedikerat för att avyttra eller utlicensiera våra polymerasprojekt mot HIV, hepatit B och bältros, medan vi i Medivir AB ägnar all kraft och resurser åt läppherpesprojektet ME-609 och proteashämmarprojekten. På så sätt skapar vi en tydlighet kring vår strategi, såväl externt som internt. Vår vilja att avyttra våra polymerasprojekt hänger samman med förändringarna på HIV-marknaden. Antalet patienter med multiresistent virus har tack och lov ännu inte blivit så stort som många tidigare befarat. Eftersom det just är effekten på motståndskraftigt virus som gör våra polymerasprojekt mot HIV unika, så har det blivit svårare att bedöma den kommersiella potentialen i projekten. Beslutet att inte själva driva bältrosprojektet MIV-606 mot marknaden beror helt enkelt på att nästa utvecklingssteg är mycket kostsamt för ett företag av Medivirs karaktär. Sammanfattningsvis kan sägas att vi bedömer det som mer lönande och mindre riskabelt att satsa våra resurser på proteasprojekten och ME-609 än på våra polymerashämmare mot HIV, hepatit B och bältros. Prioriteringen av projekt är unik för varje företag för företag med en annorlunda pipeline eller strategi kan dessa projekt bli ytterst attraktiva. Renodling Medivir AB utvecklas nu till ett renodlat proteashämmarföretag, med forskning på substanser som kan utvecklas till läkemedel mot en mängd stora och svårbehandlade sjukdomar; däribland benskörhet, gulsot och artros. Medivirs kompetens inom proteashämmarområdet har vi byggt upp sedan år Vi har fått bekräftelse på att vår forskning inom proteashämmarområdet fungerar. Vår förmåga att generera intäkter från våra proteashämmare ger oss råg i ryggen att gå vidare i snabbare takt. Med polymerashämmarprojekten hanterade i Medivir HIV Franchise AB får vi utrymme att göra annat. Vi väljer nu att satsa stort på att få in proteashämmarprojekten i klinisk forskningsfas och investera i att ta vårt första projekt ME-609 mot läppherpes genom fas III-studier till en marknadsregistrering. Att ändra inriktning och bygga en ny infrastruktur är inte gjort över en natt. För fem år sedan hade vi ett enda tidigt projekt inom proteashämmare Cathepsin S. I dag har vi betydligt fler, varav några har kommit mycket långt på kort tid. Den strategiska resan Vi har sex viktiga strategiska mål som vi måste uppnå för att Medivir ska bli ett uthålligt vinstgivande läkemedelsföretag. På kort tid har vi lyckats nå tre av dessa mål: Vi har byggt en proteashämmarfabrik där vi effektivt och konkurrenskraftigt kan få fram nya läkemedelskandidater. Vi har framgångsrikt startat projekt mot folksjukdomar och på kort tid kunnat driva dessa projekt in i sen preklinisk fas. Vi har börjat kommersialisera vår kompetens att ta fram proteashämmare. Tre punkter återstår på vår åtgärdslista Vi arbetar nu fokuserat för att ta våra första proteashämmarprojekt in i klinisk utveckling. Det kommer att ge omvärlden ytterligare ett kvitto på de värden vi bygger i Medivir. Vi gör vårt yttersta för att så snart som möjligt få en egenutvecklad produkt till marknaden. Vi räknar med att ME-609 mot läppherpes ska kunna lanseras sent Genom vårt nya dotterföretag, Medivir HIV Franchise AB, försöker vi finna en ny hamn för våra polymerasprojekt inom HIV, HBV och bältros. Tittar vi tillbaka ser vi att det vi påbörjade för fem år sedan nu har tagit form och utkristalliserats till en hållbar strategi. Vi står konkurrenskraftiga mitt i huvudströmmen av det forskningsområde som kanske är det mest spännande just nu; proteaser. Vi arbetar enträget vidare med att göra Medivir till ett uthålligt vinstgivande läkemedelsföretag. Vi vet att vi har en del fantastiska dagar framför oss, precis som vi vet att en del dagar kommer att kännas väldigt tunga. För så ser branschen ut. Det är just därför jag vill att ni aktieägare och intressenter fortsätter ha ett långt perspektiv på er resa med Medivir. Lars Adlersson Verkställande direktör V D H A R O R D E T

7 Medarbetare Under de senaste fem åren har kunskapsbasen bland medarbetarna i Medivir breddats markant. De flesta som tidigare arbetat med polymerashämmare är nu mycket erfarna inom proteasområdet. Samtidigt pågår en föryngring och vi rekryterar nya medarbetare med erfarenhet från läkemedelsindustrin för att snabbt kunna ta våra proteasprojekt till klinisk utvecklingsfas, säger forskningschef Bertil Samuelsson. Under senare år har det skett en omställning där fokus i allt större utsträckning lagts på proteasforskning. Det har fått lov att ta tid och de kunskaper våra medarbetare byggt upp under åren har varit till stor nytta. Vår forskningsmotor fungerar mycket bra. Vi har gått från lågvarv på motorn inom proteasforskningen till högvarv på ungefär fyra år. Då det ställs stora krav på kompetensutveckling är det också viktigt att medarbetarna har rätt verktyg och att de tekniska hjälpmedel som ställs till förfogande följer med i utvecklingen. Medivir har under året kompletterat och vidareutvecklat sin egen patenterade RAPiD Focus-teknologi. Vi har utvecklat både mjuk- och hårdvara. RAPiD-biblioteket tillsammans med Focus-mjukvaran är utmärkta verktyg för att snabbt få fram mycket raffinerade struktur- och aktivitetssamband för hur vi ska sätta samman och utforma proteashämmarna. Baserat på denna information kan vi bygga vidare på läkemedelslika föreningar. Vi arbetar även parallellt med strukturbaserad läkemedelsdesign och röntgenkristallografi. Vi har varit fokuserade i vår inriktning och det har gjort att de nya projekten, hepatit C och benskörhet, gått snabbt att utveckla vidare. För medarbetarna inom Medivirs utvecklingsavdelning väntar en spännande tid. I slutet av året beslutade styrelsen att Medivir ska genomföra en fas III-studie på ME-609 mot läppherpes. Studien ska genomföras i egen regi och beräknas initieras under hösten Medivirs medarbetare kommer från totalt 19 olika nationer. Av koncernens 133 (126) anställda arbetar 85 personer i Sverige och 48 i England och är fördelade på 78 (74) män och 55 (52) kvinnor. Medelåldern är 42 år. Utbildningsnivån är mycket hög; 105 av koncernens anställda är forskare, varav 70 har disputerat och tre är professorer. På de administrativa funktionerna, i stab och ledning arbetar 28 personer. Personalomsättningen i Medivir är 5,4 % och den genomsnittliga anställningstiden i Sverige är sju år. Under 2005 har 14 personer anställts i koncernen medan 7 personer har slutat. Medarbetarna har i genomsnitt 15 års arbetslivserfarenhet inom läkemedelsbranschen. Företaget erbjuder medarbetarna motionstillfällen under arbetsveckan och förebyggande hälsovård i form av hälsoundersökningar eller privat hälsovård. Samtliga anställda träffas årligen antingen i Sverige eller England för uppdatering av projekten och gemensamma aktiviteter. Under året har 14 personer genomgått ledarskapsutbildning. Utbildningskostnad per person är sek och antalet utbildningstimmar är 53. Hälsorisker Medivir bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kontinuerligt förbättra säkerheten och arbetsmiljön. Det finns säkerhetsrutiner och medarbetarna utbildas löpande i säkerhetsfrågor. De största hälsoriskerna uppstår vid hantering av kemikalier. I laboratorierna hanteras många kemikalier, även brandfarliga ämnen förekommer. Genom att göra riskbedömningar före laboratorieexperimenten och hantera alla kemikalier på ett korrekt sätt minimeras hälsoriskerna. Skyddsutrustning och skyddskläder används. Allt arbete med kemikalier görs i ventilerade utrymmen. Alla dragskåp och säkerhetsbänkar är försedda med larm som kontrolleras regelbundet. Inga incidenter finns inrapporterade för Medarbetarnas ålder och kön Antal Kvinnor Män Övrig utbildning 16% Högskola 34% Utbildning Doktorsexamen 53% Total sjukfrånvaro redovisat per grupp Medivir AB 2005 (2004) Arbetstid i tusental timmar Total sjukfrånvaro (%) % varav > 60 dagar Kvinnor 72 (65) 3,1 (4,2) 5,3 (46,1) Män 94 (78) 0,5 (0,3) 0 (0) < 29 år 17 (8) 3,5 (1,5) 19,4 (0) år 111 (102) 1,7 (2,4) 0 (50,9) > 50 år 38 (33) 0,6 (1,2) 0 (0) M e d a r b e t a r e 5

8 Framgångsrik forskning Våra läkemedelssubstanser syftar till att minska proteasernas aktivitet, i vissa fall tills de inte fungerar alls. Så fort vi tar bort substansen återfår de dock sin aktivitet igen. Har vi genom att blockera proteaserna undertryckt ett sjukdomsförlopp är det bra att inte medicinen eller effekten av medicineringen finns kvar i kroppen längre än vad som behövs, säger Bertil Samuelsson, forskningschef på Medivir AB. Konceptet fungerar Medivirs forskning riktad mot gulsot och benskörhet har hittills varit den mest framgångsrika. Här har vi på tre år gått från tidig preklinisk fas till att nu vara nära att ta projekten vidare in i klinisk fas. Vi har en stark forskningsmotor i Medivir och våra erfarenheter och kunskaper från proteasforskningen som vi utvecklat under de senaste fem åren har verkligen hjälpt oss att öka hastigheten i våra projekt. För att vara i läkemedelsbranschen har vi på oerhört kort tid kunnat utveckla starka och hållbara projekt. När det gäller gulsot (hepatit C) har vi tillsammans med vår partner valt en läkemedelskandidat (CD). På kort tid har vi med vår fokusering och kunskap i att utveckla substanser som hämmar specifika proteaser lyckats att från ingenting skapa ett kraftfullt projekt, generera data och har skaffat heltäckande patent. Cathepsin K-projektet mot benskörhet är ett annat exempel. Det tog oss 1,5 år från att vi hade en kemisk startpunkt, en så kallad lead, till att vi testat oss fram, utvecklat nya biologiska verktyg och modeller och valt en CD. Våra CD-val görs alltid på samma klassiska maner som i storbolagen, med samma mallar och samma kvalitetskrav. Båda de här projekten är dessutom firstin-class så vi har själva fått bryta mark och ändå har det gått så fort. De områden vi tror att vi kommer snabbast fram inom idag är benskörhet och gulsot, dessa kommer sedan snabbt att följas av fler projekt vilka redan är under utveckling internt. Snabbt framåt med tvådelad forskningsstrategi Medivir arbetar med utgångspunkt från en tvådelad strategi. Dels söker vi vara först med substanser inom en ny behandlingsprincip inom vissa sjukdomsområden, så kallad first-inclass. Då banar vi obruten väg och eftersom ingen bearbetat just detta forskningsområde tidigare har vi inte någon annan att jämföra oss med. Dels söker vi utveckla nya substanser baserade på en sjukdomsmekanism som redan är validerad, så kallade fast-follower-projekt. Ett fast-follower-projekt minskar risken, eftersom någon annan redan banat väg och visat att principen fungerar, men det finns fortfarande risker. Projektet kan stupa på till exempel otillräcklig effekt eller oönskad bieffekt även om mekanismen visar sig vara rätt. Med en blandad strategi kan vi arbeta både säkrare och snabbare än om vi enbart hade first-inclass-projekt. Medivir går bara in i prekliniska projekt där forskarna anser att vi kan tillföra en unik kemisk startpunkt, detta för att alltid har ett fullgott patentskydd, eller om en helt ny sjukdomsmekanism föreligger. Det är viktigt att ha ett patentskydd som sträcker sig över mycket lång tid och där vi inte ser några inskränkningar på grund av andras patentkrav. Saknas dessa förutsättningar går vi inte in i området. Många satsar på proteashämning Det har skett ett paradigmskifte i forskningen och många av de stora läkemedelsbolagen har idag utökat forskningen inom proteasområdet. Vi fokuserar nu enbart på proteaser och blir därmed mer specialiserade, samtidigt ser jag det som en fördel att fler spelare kommer in på arenan. Det ger vår forskning en bekräftelse och ett bevis på att vi satsat rätt. Vi befinner oss i forskningsfronten och kan leda utvecklingen inom de områden som vi satsar på. I kroppen finns cirka 600 olika proteaser, alla med någon speciell funktion av betydelse för vår hälsa, kroppens utveckling och sjukdomars uppkomst. Proteasernas arbete utgör normalt en förutsättning för att vi människor ska kunna leva och skydda oss mot allt icke-kroppseget. Ibland slår dock mekanismerna fel. Då uppstår obalans i kroppen, varvid sjukdomar som artros, ledgångsreumatism, benskörhet, multipel skleros och diabetes kan utvecklas. Då behöver balansen återställas. Proteaserna skulle kunna kallas kroppens arbetare och ingenjörer. De omvandlar, aktiverar och bryter ned proteiner (äggviteämnen). Proteaser är själva en typ av proteiner och fungerar som mycket exakta biologiska saxar de klipper av långa proteinkedjor så att just det proteinets aktivitet ökar eller minskar. Saxarnas arbete kan också orsaka sjukdom. Medivirs forskningsidé är att selektivt blockera just proteasaktivitet och därigenom återställa ett normalt förlopp i kroppen. Proteaser är ett livsnödvändigt enzym i kroppen. Att fler läkemedel inte finns som reglerar proteasers aktivitet beror på att forskningsområdet är svårt. Läkemedelsbolag har traditionellt inriktat sig på andra biologiska principer som är enklare att ta fram läkemedel mot. Därför finns också en outnyttjad potential i proteashämning. 6 F R A M G Å N G S R I K F O R S K N I N G

9 Patent Vid årets slut hade Medivir över 60 patentfamiljer. En patentfamilj är den samling av patentansökningar, regionala och nationella, som täcker en uppfinning eller grupp av närbesläktade uppfinningar. Hos 31 av dessa familjer har den officiella granskningsprocessen kommit så långt att patent har beviljats i minst USA eller EU. Det totala antalet beviljade nationella patent inom våra 60 patentfamiljer uppgick till cirka 450 samt cirka 490 nationella patentansökningar som är under behandling. Dessutom ingår cirka 12 internationella ansökningar (så kallade PCT-ansökningar) eller familjer av prioritetsgrundande ansökningar som är i tidigt granskningsförfarande. Var och en är giltig i 128 länder, inklusive alla de stora marknaderna. Totalt lämnades 22 prioritetsgrundande ansökningar (dvs den officiella handling som för första gången presenterar en unik aspekt av en uppfinning) in under året samt 8 internationella ansökningar vilka fullföljer vissa av förra årets inlämnade prioritetsansökningar. Ytterligare prioritetsgrundande ansökningar lämnades in av samarbetspartnern Tibotec gällande gemensamt ägda uppfinningar inom ramen för HCV-proteasprojektet. Projekt Patentnummer Normal utgång AU CA CN EU 15 EU 25 IL IN KR JP MX MY RU TH TW US ZA Ytterligare patentfamiljer (utgångstid) ME-609 WO96/ /2016 B U B B G U B U B U B B B 2019 MIV-701 WO05/ /2025 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2026 Cat S WO05/ /2025 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2026 HCV-PI WO05/ /2025 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2026 HIV-PI Ej publicerad 2/2026 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2026 MMP12 Ej publicerad 11/2026 U U U U alla U U U U U U U U U U U RAPiD WO97/ /2017 B U B U B 2018 MIV-606 WO97/ /2017 B G B B 22 B B U B U B U B B B 2026 MIV-210 WO99/ /2018 B U B B 21 U U U U B U B U B B B MIV-150 WO99/ /2019 B U B B 23 U U U U U U B U B B B MIV-160 WO02/ /2022 U U U U 19 U U U U U U U U B B MIV-170 WO05/ /2024 U U U U alla U U U U U U U U U MIV-410 Ej publicerad 12/2025 U U U U alla U U U U U U U U U U U 2026 MIV-310 US /2019 B 2023 B G U Beviljat patent Godkänt av patentgranskare men formaliteter ej avslutade Under behandling; väntar på granskning hos patentverket Normal utgångstid Sedan 1995 fastställer de flesta länder en patentlivslängd på 20 år räknat från den internationella ansökningsdagen. Äldre USA-patent har en livslängd på 17 år räknat från beviljandedatum, vilket kan medföra stora skillnader i patentlivslängd i olika länder. Ett exempel är MIV-310 som har en ovanligt lång patenttid på världens största läkemedelsmarknad, USA. Europa tillåter dessutom upp till fem års förlängning av läkemedelspatent där det europeiska marknadsföringstillstånd beviljades mer än 5 år från patentansökningsdatum. Per den var Medivir berättigat till följande europeiska förlängningar: MIV-606 (2/2022), ME-609 (2/2021), MIV-210 (12/2022), MIV-150 (1/2020). Ett flertal länder har ytterligare en form av marknadsexklusivitet för läkemedel som kallas dataexklusivitet. Denna förhindrar att generiska läkemedelsansökningar ANDA baserade på en originalprodukt godkänns på ett bestämt antal år, nämligen 10 år i Europa, 5 år i USA och 6 år i Kina. Denna exklusivitet är oberoende av patent och baserar sig på lanseringsdatum vilket gör att exklusiviteten kan förlängas utöver patenttiden. Som exempel kan MIV-310 i Europa få 10 års skydd mot generiska ansökningar efter det att det europeiska patentet gått ut. Landskoder Patent använder samma 2-bokstavskoder som används i valutakoder (t.ex. USD, CHF, JPY). AU Australien, CA Kanada, CN Kina/HongKong, IL Israel, IN Indien, KR Sydkorea, JP Japan, MX Mexico, MY Malaysia, RU Ryssland, TH Thailand, TW Taiwan, US USA, ZA Sydafrika. WO är en internationell (PCT) patentansökan. EU-15 Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige. Trots att Schweiz inte är med i EU så täcks det av EU-15-patent EU-25 Siffran i denna kolumn visar antalet länder i det utvidgade EU, men inklusive Schweiz, som täcks av Medivirs patent. Ytterligare patentfamiljer Med undantag av MIV-310 inkluderar alla Medivirs patentfamiljer produktuppfinningar (även känt som substanspatent ) och uppfinningar av terapeutiska metoder. Produktuppfinningar är att föredra i läkemedelssammanhang eftersom de ger kontroll över produktpriset trots att ytterligare användningsområden för en produkt kan upptäckas i framtiden. Medivir tillämpar så kallad patent portfolio management och lämnar in ansökningar på efterföljande generationer av patent på vidareutvecklingar gjorda både internt och hos kontraktslaboratorier (CRO), så som formuleringar, syntesmetoder och synergistiska kombinationer. Även om sådana patentfamiljer sällan helt kan förhindra generisk konkurrens efter det att det grundpatentet för produkten löpt ut, spelar de en roll när det gäller att säkerställa fortsatta royaltyintäkter från Medivirs partners även efter introduktion av generisk konkurrens. Den förlängda royaltyperioden visas i denna kolumn. P A T E N T 7

10 Mediviraktien B-Aktien SIX Generalindex SIX Bioteknik Omsatt antal aktier, 1000-tal (inkl.efteranm.) (c) SIX Medivirs B-aktie introducerades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 14 november Den röststarka A-aktien är inte noterad. Aktiestruktur Antalet aktier i Medivir uppgår till fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktier av serie B berättigar till en röst. Aktiekapitalet uppgår till sek. Kursutveckling och omsättning 2005 Under 2005 sjönk Medivirs aktiekurs med 33% från 94 sek till 62,75 sek. OM Stockholmsbörsens generalindex (OMX- SPI) steg under samma period med 31,7% och bioteknikindex med 50,4%. Vid utgången av 2005 uppgick Medivirs marknadsvärde till 809 msek, baserat på årets senaste betalkurs, 62,75 sek. Per den 28 februari uppgick aktiekursen till 52,25 sek, vilket gav ett marknadsvärde på 674 msek. Antalet omsatta Mediviraktier på OM Stockholmsbörsen uppgick till motsvarande en omsättningshastighet på 59% jämfört med 107% för OM Stockholmsbörsen. Betavärde Medivirs B-aktie hade per den sista december 2005 ett betavärde på 0,96. Betavärdet baseras på historiska värden för aktiens betalkurs den sista börsdagen i var och en av de 24 senaste månaderna. Samma mätning görs på OM Stockholmsbörsens generalindex. Betavärdet anger hur mycket en aktiekurs fluktuerar i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde 1,0. Om aktien har större kurssvängningar är värdet högre än 1,0 och vice versa. Aktieägare Medivirs aktieägare uppgick per den 30 december 2005 till (5 016) av vilka 413 (483) var institutionella investerare, män och kvinnor. De 15 största aktieägarna svarade vid utgången av 2005 för 70,8 (73,6) procent av rösterna och 57,5 (61,4) procent av kapitalet. Utländska ägare svarade för 19,4 (16,1)% av rösterna och 28,3 (23,5)% av kapitalet. Institutionella investerare ägde 41,4 (42,7)% av rösterna och 60,5 (62,3)% av kapitalet. Bland de svenska institutionerna har Alecta och SIF ökat sina innehav och bland de internationella institutionella bolagen har DNB Nor Bank ökat sitt innehav sedan fjolåret. Aktieägarna finns i 32 länder förutom Sverige. Utdelningspolitik Koncernens resultat kommer i hög grad att disponeras för utveckling av nya och befintliga forskningsprojekt. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning. Tecknings- och personaloptioner Medivir har per bokslutsdagen fyra utestående personaloptionsprogram (se tabell). I och med den genomförda nyemissionen 2004 har de tidigare optionsprogrammen för år 2001 och 2002 omräknats. Optionerna från dessa program berättigar till konvertering av 1,10 aktie per option och lösenpriset har omräknats, se tabell. Under år 2005 har inga optioner utnyttjats vilket medför att antalet utestående optioner per 31 december 2005 uppgår till och att totala antalet aktier vid full konvertering kommer att uppgå till Program Programmet, som omfattade teckningsoptioner till teckningskursen 302,90 sek, förföll 30 juni 2005 utan att någon konvertering skett. Program Ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 beslutade om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. 8 M e d i v i r a k t i e n

11 Av de optionerna har cirka tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB i en så kallad kassaflödeshedge för täckande av sociala kostnader. Medivirs hedge för de olika personaloptionsprogrammen innebär inte att Medivir tillämpar så kallad säkringsredovisning enligt IAS 39. För en redogörelse av Medivirs hedge, se avsnittet om redovisningsprinciper under Personaloptionsprogram och även avsnittet om Rätt att förvärva aktier. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 januari juni 2006 till kursen 97,00 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva 1,10 aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 100% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 97 sek) för varje aktie. Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det verkliga värdet per option vid tilldelningstidpunkten har inte beräknats eftersom detta krav ej fanns vid denna tidpunkt och således är detta program inte redovisat i enlighet med IFRS 2 i motsats till efterföljande program som redovisas enligt IFRS 2, se vidare Personaloptionsprogram sidan 40. Det teoretiskt beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid bokslutstidpunkten 31 december 2005 till 0,14 sek per option. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel med ca 22,4 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,15 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. Program Vid en extra bolagsstämma den 16 december 2002 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 januari december 2007 till kursen 58,90 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva 1,10 aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 125% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 58,90 sek) för varje aktie. Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det teoretiskt beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholesmodellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2005 till 13,80 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och egna kapital med ca 13,0 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,1 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. Under år 2004 har personaloptioner utnyttjats Utestående optionsprogram 30 december 2005 Berättigar Utest. aktier till antal Lösen- i dag och vid Sort Löptid Antal aktier pris sek full konv Pers.opt , Pers.opt , Pers.opt , Pers.opt , Totalt Aktiestruktur 30 december 2005 Antal Antal % av % av Aktier efter fullt utnyttjande av Aktieslag aktier röster kapital röster optionsrätter A 10 röster ,1 35, B 1 röst ,9 65, Totalt ,0 100, Medivirs 15 största aktieägare 30 december 2005* Rangordnade efter röstandel A-aktier B-aktier * Källa: VPC Analys, ägarförteckning. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en institutions eller privatpersons totala ägande i Medivir. Denna sammanslagning har inte gjorts i övriga tabeller i Mediviraktien. Aktieägarkategorier 30 december 2005* % av röster % av kapital Svenska privatpersoner 58,3 39,1 Svenska institutioner 22,3 32,6 Utländska institutioner 19,1 27,9 Utländska privatpersoner 0,3 0,4 Totalt 100,0 100,0 * Källa: VPC Analys. Aktieägarstatistik 30 december 2005*, fördelning i storleksklasser Antal Antal % av % av Storleksklass aktieägare aktier kapital röster ,6 0, ,9 4, ,2 5, ,7 5, ,4 9, ,2 75,5 Totalt ,0 100,0 * Källa: VPC Analys. % av röster % av kapital Öberg, Bo ,7 4,5 Johansson, Nils Gunnar ,0 3,6 Rasjö, Staffan ,8 9,9 Sahlberg, Christer ,1 1,0 Alecta ,6 6,8 Livförsäkningsaktiebolaget Skandia ,2 4,7 DNB Nor Bank ,9 4,2 State Street Bank and Trust ,5 3,7 Banque Carnegie Luxembourg S.A ,4 3,5 SIS Segaintersettle AG ,1 3,0 Andra AP-fonden ,0 2,9 SIF ,7 2,5 Al Amoudi, Mohammed ,6 2,4 Nordea Bank Finland ,6 2,4 Banco Fonder ,6 2,4 Övriga ,2 42,5 Totalt ,0 100,0 M e d i v i r a k t i e n 9

12 och antalet B-aktier har ökat med , vilket medförde en ökning av likvida medel och eget kapital med 0,8 msek. I samband med konverteringen belastades rörelseresultatet med sociala kostnader om 0,2 msek. Teckningsoptionerna i Medivir Personal AB nyttjades inte för att täcka utgifterna för de sociala avgifterna. Under 2005 har ingen konvertering skett. Program Vid den ordinarie bolagsstämman den 22 april 2004 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Personaloptionerna ska endast kunna utnyttjas i den mån den sammanlagda vinsten vid konverteringen inte överstiger ett belopp motsvarande produkten av antalet personaloptioner, och 500% av personaloptionernas lösenkurs. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 maj juni 2009 till kursen 126,00 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 126 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 19,90 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2005 till 3,49 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 26,5 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,05 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. Program Vid den ordinarie bolagsstämman den 21 april 2005 beslutades om att upptaga ett förlagslån om sek genom utgivande av skuldebrev förenat med avskiljbara teckningsoptioner. Räntesatsen på förlagslånet var 5% och lånet har återbetalats. Av de optionerna har tilldelats personalen, resterande optioner innehas av Medivir Personal AB för täckande av sociala kostnader. Nyteckning av aktier av serie B kan ske under tiden 1 juli december 2010 till kursen 87,00 sek. Dotterbolaget Medivir Personal AB förfogar över dessa teckningsoptioner för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna. Varje personaloption skall kunna utnyttjas för att genom dotterbolagets försorg förvärva en aktie i Medivir AB mot betalning av ett lösenbelopp motsvarande minst 130% av den senaste betalkursen för Medivirs B-aktie enligt OM Stockholmsbörsens O-lista vid tilldelningstidpunkten (dock lägst 87,00 sek). Personaloptionerna har vederlagsfritt utfärdats till anställda inom Medivirkoncernen. Det teoretiska beräknade marknadsvärdet, enligt Black & Scholes-modellen, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 11,60 sek per option, och vid bokslutstidpunkten 31 december 2005 till 12,75 sek. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets likvida medel och eget kapital med cirka 24,4 msek, varav aktiekapitalet tillförs 1,4 msek. Antalet B-aktier ökar med stycken. Aktiekapitalets utveckling Nominellt Förändring av Totalt aktie- Totalt antal Totalt antal Totalt antal År Transaktion belopp, sek aktiekapital, sek kapital, sek A-aktier B-aktier aktier 1988/89 Bildande av bolag Nyemission 1: Nyemission 3: /92 Fondemission 1: Nyemission 1: /93 Fondemission 4: /95 Apportemission 1: Fondemission 3: Split 2: Omstämpling till B-aktier Nyemission 598:2700 till teckningskursen 125 sek Omstämpling till B-aktier Apportemission Riktad nyemission Apportemission Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Riktad nyemission Nyemission 2: Utnyttjande av optioner M e d i v i r a k t i e n

13 Rätt att förvärva aktier Rätten att förvärva nya aktier enligt köpoptionerna, som utfärdades 2001, 2002 och 2004, ska för respektive innehavare kunna utnyttjas med 1/3 av hela antalet tilldelade köpoptioner från och med det datum som infaller ett år efter tilldelningen och med ytterligare 1/3 vid vart och ett av de två kommande årsdatumen, under förutsättning att köpoptionsinnehavaren fortfarande är anställd inom Medivirkoncernen. För programmet utfärdat 2005 gäller som ovanstående med skillnaden att första 1/3 kan utnyttjas först efter två år och därpå följande två år med 1/3. Vid personalens eventuella framtida utnyttjande av köpoptionerna uppstår ett förmånsvärde på vilket det utgår sociala avgifter. För att täcka eventuella framtida sociala kostnader förfogar dotterbolaget över ett antal optionsrätter för nyteckning av aktier i Medivir AB (här kallat kassaflödeshedge). Hedgen fungerar på så sätt att de i Medivir Personal AB till hedgen avsatta optionerna nyttjas för nyteckning av aktier. Aktierna säljs på marknaden för att ge ett kassaflöde in till koncernen som kommer att täcka betalningen av sociala kostnader. Personalkostnaden som uppstår i koncernens resultaträkning (sociala avgifter) kommer dock inte att mötas av en kostnadsminskning (intäkt) utan effekten uppstår endast kassaflödesmässigt. Detta eftersom likviden från försäljningen av aktierna, ur koncernperspektiv, är att betrakta som en emission av eget kapital. Se även Redovisningsprinciper, sociala avgifter på personaloptioner sidan 40. Utestående optioner Det totala antalet kvarvarande utestående teckningsoptioner, stycken, berättigar till nya B-aktier och motsvarar vid fullt utnyttjande cirka 6,7% av aktiekapitalet och cirka 4,7% av rösterna. Under räkenskapsåret har 0 (13 005) personaloptioner lösts in och konverterats till 0 (13 329) nya B-aktier. Totalt antalet optioner var vid årets början och vid slutet av året , skillnaden avser de förfallna optionerna, avseende program , samt de nyutgivna personaloptionerna i program I årets resultaträkning har ca 0,8 (0,8) msek reserverats för upplupna sociala kostnader som skulle uppstå på förmånsvärdet vid lösen av personaloptionerna. Värdet på de utställda optionerna för beräkning av den upplupna posten är i enlighet med URA 46, IFRS 2 och sociala avgifter, som införts För redovisningsprinciper, se under avsnittet Personaloptionsprogram sidan 40. Värdering av personalens ersättning via personaloptionsprogram Medivir använder sig av Black & Scholes-modellen vid beräkningar av det teoretiska värdet av de personaloptioner som de anställda erhåller. Modellen används dels vid tilldelningstidpunkten och dels vid varje kvartalsbokslut. Värdet, fastställt enligt Black & Scholes vid tilldelningstidpunkten av optionerna, används för att enligt IFRS 2 redovisa en personalkostnad, vilken fördelas under intjänandeperioden. För en beskrivning av hanteringen enligt IFRS 2, se vidare under Redovisningsprinciper avsnitt personaloptionsprogram sidan 40 och/eller under moderbolaget, Byte av redovisningsprinciper för personaloptionsprogram sidan 39. Värdet på optionen beräknas även varje kvartal och nyttjas för att fastställa den avsättning för sociala avgifter som ska redovisas enligt URA 46. Vid beräkningen tas hänsyn till aktiekursen, lösenpriset, optionens löptid, förväntad volatilitet, riskfri ränta samt förväntad utdelning. För årets program ( ), som godkändes på bolagsstämman 21 april, presenterades en utredning av Carnegie Investment Bank AB som visade på en förväntad volatilitet om cirka 30%. Vid tilldelningstidpunkten för optionerna var aktiekursen 59,75 sek, den riskfria räntan 2,5%, optionens löptid 5,5 år och lösenpriset 87 sek. Anpassning till nya IFRS-regler och effekter av detta Medivir redovisar sina personaloptionsprogram i enlighet med IFRS 2. Detta har skett i tillämplig del även retroaktivt för de program som ligger inom övergångsreglernas tidsintervall för IFRS 2. På tidigare program, från år 2000 och 2001, har Medivir inte tillämpat IFRS 2. Dock lämnas de upplysningar som IRFS 2 anger. Rekommendationen innebär att Medivir, i motsats till tidigare, värderar aktuella program (för närvarande de tre programmen 2002/2007, 2004/2009 och 2005/2010) vid utställandetidpunkten till verkligt värde och sedan periodiserar värdet under intjänande perioden som en personalkostnad. Denna ersättning till personalen innebär att Medivir emitterar egna kapitalinstrument (teckningsoptioner som personalen har rätt till genom avtalen i programmen) och därför för varje periods kostnad får motsvarande ökning i bundet eget kapital. Enligt tidigare principer har inte optionsprogrammen i sig inneburit några personalkostnader för Medivir, med undantag för reservering av sociala kostnader på av personalen intjänad förmån, se ovan under Utestående optioner. Från och med 1 januari 2005 tillämpar moderbolaget Medivir AB IFRS 2 för sin redovisning av personaloptionsprogram. Detta har inneburit retroaktiv tillämpning av IFRS 2 för samma tidperioder som koncernen. För mer information om principbytet se under Redovisningsprinciper avsnitt Moderbolaget. Den kvantitativa effekten från principbytet på ingående eget kapital 2004 och effekten i den omgjorda resultaträkningen 2004 framgår av moderbolagets eget kapitaluppställning, sidan 37, samt not 30 på sidan Tillämpningen av IFRS 2 medför 2005 en personalkostnad om 2,0 msek i koncernen samt en ökning av kapitalfonden övrigt tillskjutet kapital med samma belopp. Aktieägaravtal och hembud Mellan Medivirs A-aktieägare finns ett avtal som innebär att avtalsparterna skall uppträda i enlighet med de beslut i aktuella frågor som parterna fattat före bolagsstämma. Skulle parterna vid sin förberedande överläggning inte enas i visst ärende gäller som beslut den uppfattning som företräds av majoriteten av vid överläggningen representerade A-aktieröster. Vidare innebär avtalet att om en A-aktieägare önskar överlåta sina A-aktier till annan A-aktieägare eller tredje man skall aktierna omstämplas till B-aktier. Detsamma ska gälla om part på annat sätt förvärvar A-aktier i Medivir. Om en majoritet av A-aktieägarna så beslutar skall A-aktierna kunna överlåtas till ny ägare utan omstämpling, varvid den nye ägaren skall inträda i gällande A-aktieägaravtal som part. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. M e d i v i r a k t i e n 11

14 Riskanalys Det finns många kritiska faktorer vid bedömningen av medicinskt forskande bolag. Indelningen av risker kan enklast göras i operationella och finansiella, vilka i sig är varandra avhängiga. Operativt handlar det om sannolikheten för en substans att lyckas ta sig till marknadsregistrering. Finansiellt rör det sig om projektens och bolagets förmåga till kapitalförsörjning. Nedan beskrivs några av de viktigaste faktorerna att analysera vid bedömning av Medivir och liknande bolag. Operationella risker Bolagsstruktur Forskningsmässig utgångspunkt och strategi Produktportfölj och sannolikheter Finansiella risker Partnerskap Marknadspotential Konkurrenter Finansiell ställning Operationella risker Bolagsstorlek och struktur är en viktig och ofta bortglömd frågeställning. Hastighet med bibehållen kvalitet är en förutsättning för det lilla forskningsbolaget och dess existens. Slutmålet för projekten är marknadsregistrering, vilket kräver partnerskap med större läkemedelsbolag och understryker nödvändigheten av kvalitet i projekten. Partnerskap är det bästa betyget på att kvalitet uppnåtts. Forskningsmässig startpunkt, vilket läkemedelsmål ligger till grund för företagets affärsidé? Medivir arbetar numera enbart med proteaser som läkemedelsmål. Detta område attraherar allt fler aktörer och de stora läkemedelsbolagen har under senare år börjat etablera sig inom proteasområdet. Det är viktigt att söka information och referenser kring detta för att bredda sin uppfattning om bolaget och dess möjligheter. Det finns oftast ett antal olika angreppssätt att adressera samma sjukdom. Den centrala frågan är hur intressanta och hållbara dessa angreppssätt är i jämförelse. Här kan man söka information om registrerade läkemedel och forskningsprojekt i utveckling. Kan man bedöma dessa nyckelfrågor får man en god uppfattning om projekten och därmed bolagets projektportfölj samt sannolikheten till positiv utveckling. När en substans väl har valts som läkemedelskandidat (CD) och övergår i preklinisk utvecklingsfas börjar den myndighetsreglerade utvecklingen av ett läkemedel. Av de CD som kommit in i klinisk fas I når cirka 20% marknaden. Det finns ett antal skäl till att substanser inte når marknaden, varav de tre vanligaste är: brist på effekt, farmakokinetiska egenskaper såsom upptag och distribution i kroppen samt toxicitet vilket studeras i testsystem. Finansiella risker Den finansiella försörjningen av ett forskningsbolag är avhängig projektens kvalitet och konkurrensförmåga. Aktieägare och deras villighet att finansiera delar av ett forskningsbolag är likaledes beroende av den kommersiella potentialen i projekten. Som de flesta forskningsbolag är även Medivirs affärsmodell baserad på att, genom olika typer av partneravtal, ge projekten de bästa förutsättningarna för framgång. Medivir har genom åren haft många olika partnerskap och har lyckats finansiera stora delar av sin verksamhet den vägen. Tidpunkten för att ingå partnerskap är å ena sidan en avvägning mellan portfölj och bolagsrisk, å andra sidan projektets olika värdeskapande steg och resursbehov. Värdet i projektet ökar stegvis och markant när det når en bit in i klinisk utveckling. Det gör också risken då informationsmängden ökar från prövningar på patienter. Generellt är värdet av innovativa läkemedelsprojekt inom folksjukdomar mer värda än produktförbättringar inom etablerade sjukdomsområden. Det är viktigt att parallellt med projektutvecklingen bedöma konkurrenssituation och förändringar i marknadsplatsen och därmed projektets kommersiella potential. Omvärldsanalys och nära kontakter med potentiella kunder, det vill säga de stora läkemedelsbolagen, är några av de arbetsmoment som gör det möjligt för Medivir att hålla sig ajour. Regelbunden uppdatering av dessa faktorer gör att vi kan se trendbrott och anpassa vår vardag till detta. Forskningsbolagets finansiella ställning är en central fråga. Utvecklingsbolag av typen forskningsbolag har per definition en affärsmodell som är förknippad med hög risk och svår finansiell prognostiserbarhet. Fluktuationerna i intäktsströmmarna mellan olika år är påtagliga. I USA har motsvarande typ av bolag oftast betydligt större resurser, allt annat lika. Därför kan dessa bolag ofta driva projekten längre i värdekedjan och utnyttja innovativa möjligheter och därmed vara banbrytande om de lyckas. Det skapar en större grad av flexibilitet och lägre beroende av de stora läkemedelsbolagen som partner. 12 R i s k a n a l y s

15 Det är viktigt att följa en utstakad långsiktig strategi och genomföra den förutsatt att verkligheten stämmer med kartan. Det kräver dock ett strukturerat arbetssätt där hänsyn måste tas till omvärldshändelser, kommersiella förändringar och möjligheter till nya behandlingsprinciper, det vill säga nya affärsmöjligheter. Frågor till Medivirs finansdirektör Målsättningen är att skapa ett uthålligt lönsamt företag. Läkemedelsutveckling är som bekant en högriskaffär vilket präglar vår vardag. Med begränsade finansiella resurser är det extra viktigt att på ett pragmatiskt sätt hantera risker och kommersiella möjligheter för våra projekt. Beslutet att i egen regi driva registreringsstudier (fas III) för ME-609 mot läppherpes är en stor satsning men också en unik möjlighet. Projektet har en relativt låg utvecklingsrisk eftersom det är ett kombinationspreparat baserat på två väl dokumenterade och beprövade substanser. Uppnås önskad effekt i kommande prövningar så har vi ett läkemedel vars profil saknar motstycke att registrera för marknadslansering inom några år. Under 2005 har Medivir kommit i mål med uppbyggnaden av en väl fungerande forskningsfabrik för läkemedelsutveckling baserat på proteashämning som huvudinriktning. Förändringar tar tid att genomföra och vår organisation kan beskrivas som ett etablerat läkemedelsbolag i miniatyr. Med anledning av året som gått finns ett antal viktiga frågor vars svar kan belysa vår vardag och för aktieägaren skapa större förståelse. Kontakter med kapitalmarknaden Medivir presenterade verksamheten vid ett flertal tillfällen under året vid olika arrangemang anordnade av banker och fondkommissionärsfirmor både i Sverige och utomlands. Medivir följs kontinuerligt av flertalet banker och fondkommissionärer verksamma inom life science-sektorn i Norden. När det gäller information till aktieägare och kapitalmarknad strävar Medivir efter att åstadkomma så öppen, snabb och korrekt information som möjligt. REIN PIIR Finansdirektör F r å g o r t i l l M e d i v i r s f i n a n s d i r e k t ö r 13

16 Vad i omvärlden påverkar Medivir mest? Som för de flesta företag, oavsett bransch, i första hand förändringar för konkurrerande forskningsprojekt (nya produkter) samt marknadsutvecklingen för registrerade produkter. De etablerade läkemedelsbolagens behov och villighet att köpa innovation är ytterligare en viktig faktor. Under de senaste fem åren har en allt större andel av läkemedelsföretagens forskningsbudget använts för att köpa in projekt till deras projektportföljer, en trend som är fortsatt växande. Har Medivirs strategi ändrats under året? De senaste åren har vi konsekvent arbetat med att etablera ett nytt Medivir inriktat mot stora folksjukdomar. Beslutet att driva ME-609 i registreringsstudier är att strategiskt skärpa målsättningen att bli ett lönsamt företag. Vi kommer sannolikt att ta flera av våra projekt längre i klinisk utveckling. MIV-701 (cathepsin K- hämmare) mot benskörhet är ett sådant exempel. Beslutet att bilda ett dotterbolag, Medivir HIV Franchise AB, är även det ett förtydligande av vår strategi snarare än en förändring. Vilka är de största hoten för fortsatt utveckling? I detta sammanhang är det värt att beröra tre centrala frågor. Den första frågan är om proteaser av något skäl skulle kunna kollapsa som läkemedelsmål. Detta är osannolikt. Det är svårt att ha längre perspektiv än 8-10 år, men under den tiden kommer proteaser att erbjuda många mycket intressanta utvecklingsmöjligheter. Intresset och kunskapen inom detta område har vuxit de senaste 2 3 åren och det är först nu som flertalet stora bolag börjat engagera sig. Den andra frågan gäller konkurrerande projekt inom respektive terapiområde. Proteaser är ett angreppssätt med många intressanta egenskaper och här känner vi oss trygga i vår kunskap och position inom de områden vi verkar. Den tredje frågan gäller om vi har valt rätt affärsmodell, där vi är beroende av partner i olika skeden. Att driva samtliga egna projekt mot marknadsregistrering är en omöjlighet för ett bolag av vår storlek. Därför kommer vi även framledes ingå partneravtal. Det gör oss beroende av andras prioriteringar vilket kan ha negativ påverkan på projekten. Genom att utveckla proteasprojekten brett, med flera olika molekylstrukturer ökar sannolikheten att lyckas. Dessutom kan man med samma kunskap arbeta inom flera sjukdomsområden. Varför tar det så lång tid att utveckla läkemedel? Läkemedelsutveckling är tidsmässigt en lång process, från idé till färdig produkt kan det ta 15 år. Sannolikheten att lyckas är låg eftersom det är viktigt att ha effekt utan biverkningar, kroppen är en komplex organism. Läkemedelsmyndigheterna reglerar denna process med krav på omfattande dokumentation, höga krav på långa säkerhetsstudier och en mängd andra tids- och kostnadskrävande moment. Det är en sund process då slutmålet är att säkert medicinera människor som har olika sjukdomar. Det är inte enbart studier utan också mycket administrativt arbete mellan de olika faserna av forskning och utveckling vilka skall dokumenteras och diskuteras med myndigheter. Varför kan det gå så långa perioder utan att Medivir kommunicerar något? Detta är ett av forskningsbolagens dilemman. Medivir har en enkel kommunikationspolicy: att kommunicera förändringar och händelser som är väsentliga för bedömningen av bolaget. Det kan ibland vara en balansgång på marginalen att rapportera det som är viktigt för bedömningen av ett enskilt projekt och samtidigt ta hänsyn till att inte skada detta ur ett konkurrensperspektiv. Det är än svårare om projekten licensierats till partner. Dessa är ofta betydligt mindre benägna att kommunicera något förrän projekt är en bit in i klinisk utveckling. Ju längre in i klinisk utveckling projekten befinner sig desto mer blir kommunikationen en del av marknadsföringen av projektet inför framtida lanseringar. Vi har regelbunden kontakt med våra institutionella ägare, investmentbanker och deras analytiker. Analytikerna blir i mångt och mycket våra dagliga språkrör till aktieägare som inte har möjlighet att träffa oss. Vi deltar även i olika seminarier och aktiesparträffar för att på så sätt hålla privata aktieägare uppdaterade. Periodvis kan dock mängden kommunikation vara större, eller mindre. Det är helt naturligt. 14 F r å g o r t i l l M e d i v i r s f i n a n s d i r e k t ö r

17 Verksamheten Medivir har de senaste fem åren gjort stora investeringar i humankapital och utrustning inom läkemedelsutveckling mot stora folksjukdomar. Det hela baseras på stort kunnande om proteashämning. Den strategiska transformation som genomförts har under året givit ett flertal kvittenser på att proteashämmarfabriken nu är fullt fungerande. Parallellt med den målmedvetna utökningen av verksamheten har Medivirs ursprungliga forskningsplattform, baserad på kunskap om polymerashämning, fått allt mindre utrymme. Då denna kunskap främst är användbar för att utveckla läkemedel mot virus och cancersjukdomar, i Medivirs fall enbart mot virus, och främst mot HIV, finns en kommersiell begränsning. Sedan 2004 har inga större investeringar gjorts på polymerashämmare utan enbart selektiva insatser för att göra projekten klara för vidareutveckling i någon annans regi. De senaste årens snabba scenförändring på HIV-marknaden, med ökande antal patienter med multiresistens, har nu avstannat till följd av fler och bättre administrerade läkemedel. I ljuset av detta har Medivir under året fått erfara motgångar för några av sina kliniska polymerasbaserade HIV-projekt. Resursprioritering och förtydligande av fokus I december beslutade Medivir att starta ett nytt dotterbolag, Medivir HIV Franchise AB. Bolaget kommer att verka för att avyttra eller utlicensiera samtliga Medivirs substanser mot HIV, hepatit B samt bältros. I bolaget kommer några av Medivirs antiviralt mest kunniga personer att arbeta med dessa uppgifter. Framtida fokus Medivirs proteasbaserade projekt adresserar idag sjukdomsområden som hepatit C, benskörhet, artros, reumatisk artrit och multipel skleros. De innebär en större risk då de befinner sig tidigt i utvecklingskedjan men har chansen att bli läkemedel baserade på nya mekanismer och möjliggöra effektiva behandlingsprinciper där det idag saknas sådana, till exempel mot artros. Medivirs ledning beslutade i början av 2005 att fullt ut prioritera nyinvesteringar i dessa projekt eftersom de är kommersiellt och vetenskapligt vida intressantare att utveckla i egen regi för ett bolag med begränsade resurser som Medivir. Att driva ME-609 i egen regi i fas III på väg mot marknadsregistrering är av strategisk vikt. Detta projekt har en relativt låg utvecklingsrisk och kan bli Medivirs första egenutvecklade produkt att nå marknaden inom några år. Den stegvisa processen inom forskning och utveckling Medivir har fyra prekliniska forskningsfaser och tre kliniska utvecklingsfaser, se definitioner sidan 16. I den första prekliniska fasen, kallad explorativ verksamhet, pågår kontinuerligt många aktiviteter, varav många läggs ned. Medivir driver mycket av den explorativa verksamheten genom nätverk med universitet, främst i Europa. På detta vis kan nya idéer tas in för att trygga försörjningen av aktiviteter i explorativ verksamhet och därmed den långsiktiga projektgenereringen. Aktiviteterna övergår till projektförberedelse i fasen för identifiering av modellsubstanser och till projektform när de når optimeringsfasen. Det är i projekt inom optimeringsfasen som 90% av Medivirs medarbetare inom den prekliniska forskningen är verksamma. Medivir har genom sina patenterade prekliniska teknologier och omfattande substansbibliotek en mycket tidseffektiv projektgenereringskapacitet. Det är i fasen för identifiering av modellsubstanser och optimeringsfasen som Medivir har sin största konkurrensfördel. Det senaste exemplet är den läkemedelskandidat (CD) i hepatit C-proteasprojektet med Tibotec som valdes i december. Detta är det tredje CD-valet i raden av proteasbaserade CD som Medivir har gjort på mindre än två år. Det är ett bevis för att vår forskningsmotor på ett fokuserat och effektivt sätt kan producera CD och det ökar möjligheten för att under de kommande åren starta kliniska studier för ett flertal projekt mot stora folksjukdomar. V e r k s a m h e t e n 15

18 Projektportfölj Medivirs projektportfölj består sedan december av två delar, se figuren nedan. Den första innehåller ME-609 mot läppherpes, de proteashämmarbaserade projekten mot benskörhet, artros, immunologi, hepatit C och det av Roche ägda polymerasprojektet mot hepatit C. På sidorna finns dessa projekt belysta i ett omvärldsperspektiv. Dessutom bedrivs ett antal tidiga aktiviteter inom proteasforskning i samarbete med partner eller universitet. Den andra delen är projekt som ska avyttras eller utlicensieras av Medivir HIV Franchise AB omfattar HIV, hepatit B och bältros, se figuren nedan. Fakta kring samtliga Medivirs projekt finns sammanfattade på sidorna Medivir AB Explorativ verksamhet Modellsubstanser Optimeringsfas IND Fas I Fas II Fas III NDA ME-609 (Läppherpes) Cat S (Autoimmuna sjukdomar) MIV-701 (Benskörhet) HCV (Hepatit C) Program A Cat K - program A * Cat S (Autoimmuna sjukdomar) Artros HCV (Hepatit C) Program B Cat K - program B * * Medivir AB förvärvade i februari 2006 alla rättigheter i detta projekt av Peptimmune Inc. Medivir HIV Franchise AB kommer att ombesörja avyttringen/utlicensieringen av nedanstående projekt Valomaciklovir (Bältros) Alovudine (HIV-NRTI) MIV-210 (HIV-NRTI) MIV-150 (HIV-NNRTI) MIV-160 (HIV-NNRTI) MIV-170 (HIV-NNRTI) Proteashämmare Polymerashämning / hydrokortison Polymerashämmare Beskrivning av prekliniska forskningsfaser Explorativ fas identifiering av aktiva substanser. Identifiering av modellsubstanser identifiering av tänkbara substanser med läkemedelsliknande egenskaper. Optimeringsfas arbete inriktat på att ta fram optimala substanser/substansgrupper som har läkemedelspotential. I slutskedet av denna fas väljs läkemedelskandidater (CD). IND Sen preklinisk utveckling sista arbetssteget innan valda CD går in i kliniska studier. Fasen är myndighetsreglerad, vilket bland annat innebär omfattande säkerhetsstudier, farmakokinetik, metabolismutredningar och att de första kg-mängderna aktiv substans tillverkas. Man ansöker även om myndighetsgodkännande för kliniska prövningar av valda CD. Beskrivning av kliniska utvecklingsfaser Fas I omfattar studier med vald CD på friska frivilliga försökspersoner. Studierna omfattar vanligtvis mellan 20 och 50 individer. Fas I delas in i två delmoment; fas Ia är benämningen på en studie där försökspersonen ges en enda dos och fas Ib är en studie där försökspersonen ges upprepade doser. Fas II omfattar de första studierna av ett läkemedel på patienter som har den sjukdom medlet är avsett för. Studierna omfattar vanligtvis 100 till 500 patienter och man mäter både effekt och säkerhet. Även fas II är indelad i två delmoment; fas IIa syftar till att visa att sjukdomsförloppet verkligen kan påverkas och fas IIb visar effekten av olika doser på sjukdomsförloppet. Fas III innebär jämförande studier på ett stort antal patienter för att mäta effekt i förhållande till annan behandling, om sådan finns, samt säkerhet. Oftast behövs fas III-studier som dokumentation inför en registreringsansökan (NDA) för ett nytt läkemedel. 16 V E R K S A M H E T E N

19 Registreringsstudier för ME-609 Under 2005 har samtal med FDA avseende starten av en fas IIIstudie avslutats i ett så kallat End-of-phase-II-möte där FDA godkänt Medivirs förslag till utformning av registreringsstudier för projektet. I december beslutades att i egen regi driva ME-609 i registreringsstudier (fas III), vilka förväntas starta efter sommaren Projektet karaktäriseras av en låg utvecklingsrisk och kan inom några år bli Medivirs första egenutvecklade produkt att nå marknaden. Slutmålet i dessa registreringsstudier är att visa att användande av ME-609 kan förhindra uppkomst av läppherpes. Om studierna uppnår önskad effekt är ME-609 en unik produkt som för första gången kan erbjuda vissa patienter att helt undvika uppkomst av herpessår. MIV-701 mot benskörhet på väg mot kliniska studier MIV-701 är ett av Medivirs två projekt baserade på hämning av proteasenzymet cathepsin K. Enzymet är involverat i bennedbrytning, vilken är en av orsakerna till benskörhet. Konceptet, som Novartis och Merck prövat i fas II respektive fas I-studier är nu validerat i människa och det är bekräftat att det har en effekt på sjukdomen. Medivirs föreningar i detta program har mycket konkurrenskraftiga egenskaper och under våren valdes en CD, som nu är i preklinisk utvecklingsfas. I denna fas genomförs säkerhetsstudier, utveckling av storskalig syntes och uppskalning av substansmängder från gram till kilogram. Sista steget i denna fas är att hos myndigheter ansöka om att få starta kliniska studier. Projektet beräknas kunna nå kliniska fas I- studier tidigt Inom hepatit C proteasprojektet valdes nyligen CD Medivir utlicensierade i november 2004 sitt hepatit C (HCV) projekt till Tibotec, ett bolag inom Johnson & Johnsonkoncernen. Målet för forskningssamarbetet med Tibotec är att identifiera och utveckla oralt aktiva hämmare av HCV-proteaset NS3/4A. Projektet baseras på flera av varandra oberoende substansklasser med mycket attraktiva egenskaper, vilket ökar sannolikheten att kunna nå framgång. Valet av CD gör att projektet nu är i den prekliniska utvecklingsfasen med kliniska studier som nästa stora delmål. Hämning av enzymet NS3/4A har visat effekt på sjukdom i människa. För närvarade finns ett par projekt från andra företag i klinisk utvecklingsfas II. Dessa föreningar har andra egenskaper än de som utvecklas i vårt samarbete med Tibotec. Hämning av cathepsin K med potential för nya läkemedel mot artros Baserat på Medivirs samlade kunskap om hämning av enzymet cathepsin K startades under året ett projekt inom sjukdomsområdet artros. Projektet befinner sig i optimeringsfasen och arbete pågår med att pröva och utvärdera effekt i olika testmodeller som simulerar sjukdom. Dessa resultat kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet att optimera de strukturklasser av substanser som nu är under utveckling. Skulle resultaten från det pågående arbetet falla väl ut kan ett val av CD förhoppningsvis ske redan under Cathepsin S, två program mot autoimmuna sjukdomar Projektet är inriktat på att utveckla en ny klass läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar som bland annat ledgångsreumatism (reumatoid artrit), multipel skleros och allergier. Projektet drevs gemensamt med det amerikanska forskningsbolaget Peptimmune men i februari 2006 förvärvade Medivir samtliga rättigheter till projektet. Det finns idag två program, A respektive B. Program A valde under 2004 en CD och är i den prekliniska utvecklingsfasen. Programmet har dock bromsats under hösten i väntan på resultaten från det efterföljande programmet B som baseras på helt andra substansstrukturer. Program B som startade för drygt ett år sedan befinner sig i optimeringsfas och har visat annorlunda och i många stycken överlägsna egenskaper jämfört med substanser i program A. Arbetet är nu inriktat på att komma till ett förval av CD, ett steg där många olika substanser testas och utvärderas. Vissa av dessa kommer därefter att vidareutvecklas mot målet att kunna välja en CD. Parallellt med detta arbete kommer de bägge programmen att utvärderas. Målsättningen är att driva de föreningar som uppvisar de gynnsammaste egenskaperna vidare mot klinisk utveckling. Denna utvärdering kommer att ske under Det Rocheägda projektet gällande HCV-polymeras Samarbetsprojektet med Roche avseende utveckling av nya så kallade nukleosidanaloger som hämmar hepatit C-viruspolymeras befinner sig i optimeringsfas. Medivir har sedan början av 2004 erhållit forskningsstöd för det gemensamma arbetet att ta fram föreningar. Ett flertal intressanta substanser finns nu framtagna, vilket innebär att Roche kommer att vidareutveckla dessa med målsättning att välja en läkemedelskandidat (CD). Medivir har framgångsrikt och på förväntat sätt uppfyllt sin roll gentemot partnern. Därmed upphör forskningsstödet och Medivirs aktiva engagemang i projektet och i avtalets nya fas finns möjlighet till olika milestonebetalningar, liksom royalty, om projektet utvecklas vidare mot kliniska studier. Explorativ verksamhet Här finns ett flertal intressanta aktiviteter baserade på hämning av olika proteaser. Sjukdomar som Alzheimer, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är några av dessa. Den aktivitet som bedrivs inriktad på KOL tillsammans med det kinesiska bolaget Hengrui har utvecklats väl. Under 2006 kommer ett flertal läkemedelslika substanser att utvärderas i olika sjukdomsmodeller. Skulle resultaten vara positiva kommer projektet att kunna uppnå projektstatus och gå in i optimeringsfas under V e r k s a m h e t e n 17

20 Medivir AB Projektbeskrivning ME-609 Cathepsin S, program A & B Cathepsin K, program A & B Terapiområde Episodisk kombinationsbehandling vid återkommande läppherpes. Fas Planering för fas III-studier, som väntas starta under Konkurrensfördelar Den första behandlingen med påtaglig effekt mot återkommande läppherpes. Projektdata Den första behandlingen mot återkommande läppherpes med potential att förhindra herpesutbrott Liten risk för biverkningar Genital herpes är ytterligare ett möjligt indikationsområde Terapiområde Autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit, multipel skleros och kronisk smärta. Fas Program A: I preklinisk utveckling Program B: I sen optimeringsfas Konkurrensfördelar Cathepsin S-hämmare har potential till förbättrad effekt, färre biverkningar och högre kostnadseffektivitet än befintliga autoimmuna behandlingsprinciper. Projektdata Potenta läkemedelslika substanser som hämmar cathepsin S har identifierats Substanserna i program B uppvisar signifikanta fördelar jämfört med CDn i program A som valdes under 2004 Proof-of-principle har etablerats i prekliniska testmodeller av humana sjukdomar, inklusive RA och MS Terapiområde Bennedbrytande sjukdomar inkl. osteoporos och artros. Fas CD, MIV-701, i preklinisk utveckling. Konkurrensfördelar Cathepsin K-hämmare ger en markant förminskad nedbrytning av ben utan att påverka benformationen, vilket förväntas leda till ökad styrka i skelettet. En snabbt insättande och upphörande effekt på bennedbrytning är en stor konkurrensfördel gentemot bisfosfonaterna. Projektdata Högeffektiva och selektiva hämmarsubstanser Utmärkta farmakokinetiska och farmakologiska effektegenskaper i olika prekliniska modeller Kraftfull effekt i en human cellbaserad modell De största produkterna på USA-marknaden, försäljning (läppherpes) 2004 musd Valtrex 170 Zovirax topical 90 Abreva (OTC) 50 De största produkterna, försäljning (RA) 2004 musd Enbrel Remicade Humira 592 De största produkterna, försäljning 2004 musd Fosamax Actonel Evista Medivir HIV Franchise AB Valomaciklovir (MIV-606) Alovudine (MIV-310) MIV-210 Terapiområde NRTI mot bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN). Fas Utvärdering av nästa kliniska steg, fas II/III. Konkurrensfördelar Fas II-resultat indikerar reduktion av den postherpetiska neuralgin (PHN), relaterad till bältros, mer effektivt än acyklovir. Terapiområde NRTI för behandling av patienter med multiresistent HIV. Fas Fas IIa avslutad. Konkurrensfördelar Markant aktivitet mot multiresistenta HIV-stammar. Terapiområde NRTI för behandling av patienter med HIV och/eller hepatit B (HBV). Fas Fas IIa pågår. Konkurrensfördelar Effekt mot både HIV- och hepatit B-resistent virus. Projektdata Potent antiherpesmedel med brett spektrum 400x kraftfullare än acyklovir mot varicellazoster virus (VZV) i cellkulturförsök Flera virala indikationer möjliga Projektdata Långsam resistensutveckling i cellkulturförsök och i 4-veckors fas IIa-studier Cellkulturdata visar god effekt mot multiresistent HIV God oral biotillgänglighet, dosering en gång om dagen Projektdata Pågående kliniska studier ska vägleda vidare utveckling De största produkterna, försäljning 2004 musd Valtrex Famvir 239 Zovirax 160 De största produkterna, försäljning 2004 musd Combivir Viread 795 Trizivir 676 De största produkterna, försäljning 2004 musd Combivir Viread 795 Trizivir P r o j e k t b e s k r i v n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 M edivir rsredovisning 2008

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 M edivir rsredovisning 2008 Å r s R e d o v i s n i n g 2 0 0 8 Innehåll 1 Medivir i korthet, Fokus 2008 2 Vd har ordet 5 Stora framsteg i portföljen 6 Kompetenta medarbetare 7 Patent och patentansökningar 8 Riskhantering och värdeskapande

Läs mer

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005 PRESSMEDDELANDE 2005-04-21 MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005 I mars avslutade Boehringer Ingelheim (BI) sitt forskningssamarbete med Medivir för HIV-substansen MIV-310. Medivir har beslutat

Läs mer

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram 2013/2017 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning 2012-01-01 2012-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL) JANUARI MARS 2007 Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för Orexo AB (org.nr. 556500-0600) förslag till årsstämma den 27 april 2006 om antagande av Orexo AB:s personaloptionsprogram 2006/2016 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB PRESSMEDDELANDE 2006-04-04 Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB Aktieägarna i Nextlink AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 3 maj 2006 kl. 09.00

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine Aerocrine AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 kl. 09:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Rätt att deltaga

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 556738-7864 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Delårsrapport Q2-2015

Delårsrapport Q2-2015 Delårsrapport - Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Helår Nettoomsättning, tkr 980 6 955 3 943 7 919 20 334 Totala Intäkter, tkr 1 213 7 098 4 469 8 260 21 220 Resultat efter

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet ) Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ) Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av aktier i Medivir AB 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Pressmeddelande 19 mars 2008

Pressmeddelande 19 mars 2008 Pressmeddelande 19 mars 2008 Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ) Aktieägare i, 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00, i Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr 556567-4941 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2013 kl. 12.00 i Bolagets

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel.

Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel. M E D I V I R Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Att utveckla läkemedel är som att lägga pussel. Innehåll Affärshändelser under 2007... 1 Medivir i sammandrag Korta fakta om företaget, affärsidé och strategier...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2012-01-01 2012-09-30) Nettoomsättning/bidrag uppgick

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

MEDIVIRS BOKSLUTKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2004

MEDIVIRS BOKSLUTKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2004 PRESSMEDDELANDE 2005-02-18 MEDIVIRS BOKSLUTKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2004 Medivirs nyemission fulltecknades i juni varvid bolaget tillfördes 322,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Medivir

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Pressrelease 2010-08-26 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Orasolv AB (publ) 556585-4394 Fortsatt tillväxt Orasolvs omsättning var under det första halvåret 22,7 miljoner kronor, vilket är en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer