Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i 2007 års nyemission i Medivir AB (publ)

2 Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av aktier i Medivir AB 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar 14 Skattefrågor i Sverige 16 Finansiell utveckling i sammandrag 18 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 20 Marknad 23 Verksamhet 29 Aktiekapital 39 Ägarförhållanden 41 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 42 Bolagsordning 45 Legala frågor och övrig information 47 Delårsrapport 1 januari 30 september Historiska finansiella rapporter 2004 och Historiska finansiella rapporter 2003 och Revisorsutlåtanden 106 Ordlista 108 Villkor för företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Varje femtal aktier i Medivir oavsett aktieslag berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B i Medivir för 29 kronor per aktie. Teckningsrätter För varje aktie erhålls tre teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Medivir. Handel med teckningsrätter 15 januari 30 januari Teckningstid 15 januari 2 februari Teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under teckningstiden. ISIN-nummer för teckningsrätter i Medivir SE ISIN-nummer för BTA i Medivir SE ISIN-nummer för B-aktie i Medivir SE Kortnamn för aktien på Stockholmsbörsen MVIR B Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2006 publiceras den 14 februari Delårsrapport för januari mars 2007 publiceras den 24 april Årsstämma hålls den 24 april Definitioner Bolaget: Medivir: Koncernen: VPC: Medivir AB (publ). Medivir AB (publ) med dotterbolag beroende på sammanhang. Medivir AB (publ) med dotterbolag. VPC AB. Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater, i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig heller inte till personer med hemvist i Australien, Japan eller Nya Zeeland. Medivir har givit Carnegie Investment Bank AB ( Carnegie ) i uppdrag att ombesörja att teckningsrätter, som annars skulle ha distribuerats till sådana amerikanska, australiensiska, japanska, kanadensiska och nya zeeländska personer, som ej omfattas av erbjudandet säljs och att försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, utbetalas till dem. Belopp om mindre än 100 kronor kommer inte att utbetalas. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Detta prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Medivirs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och Medivir gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Medivir anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalande. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Medivir är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Medivir ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Medivir känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt prospektet skall grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Styrelse, ledande befattningshavare, rådgivare och revisorer Styrelse: Anders Vedin (ordförande), Lars-Göran Andrén, Magnus Falk, Zsolt Lavotha 1), Alf Lindberg, Anna Malm Bernsten, Bo Öberg. Ledande befattningshavare: Lars Adlersson (verkställande direktör och koncernchef), Per Baumann (ekonomidirektör), Disa Böttiger (tillförordnad utvecklingschef), Eddy Littler (chef för Medivir UK Ltd.), Rein Piir (finansdirektör och IR-ansvarig), Bertil Samuelsson (forskningschef), Tom Schlossman (bolagsjurist) samt Paul Wallace (chef affärsutveckling). Finansiell rådgivare: Carnegie Investment Bank AB. Revisorer: Peter Clemedtson, auktoriserad revisor, Pricewaterhouse- Coopers AB, Liselott Stenudd, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB, Ulf Westerberg (suppleant), auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Teckning av aktier och tidsplan Vid extra bolagsstämma i Medivir den 22 december 2006, godkändes styrelsens beslut av den 5 december 2006, att öka aktiekapitalet med högst kronor genom utgivande av högst aktier av serie B i bolaget. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 218 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader om cirka 7 miljoner kronor. Varje femtal aktier i Medivir oavsett aktieslag berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B i Medivir för 29 kronor per aktie. För varje gammal aktie erhålls tre teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Medivir under perioden 15 januari 2 februari Handel med teckningsrätter kan ske under perioden januari Motiven för nyemissionen Medivir fokuserar verksamheten mot utveckling av proteashämmare, där Medivir byggt upp en ansenlig kompetens kring proteaser (Proteas är ett enzym som kan klyva proteiner till mindre bitar) och deras roll i olika sjukdomstillstånd. Att på ett effektivt och säkert sätt kunna hämma proteaser bedöms utgöra en högst väsentlig och relevant teknologi på vilken framtida läkemedel kan baseras. De proteasbaserade projekten framskrider väl och två projekt bedöms nå klinisk fas under 2007 samtidigt som de värden som finns i den polymerasbaserade (Polymeras är en typ av enzym som kopierar arvsmassan hos till exempel ett virus) projektportföljen tillvaratas genom utlicensieringar. Medivirs projekt Lipsovir som utvecklas för behandling av labial herpes (förhindrar utbrott av munsår) befinner sig i fas IIIstudier och bedöms komma att resultera i ett läkemedel godkänt för marknadsföring och försäljning. Lipsovir baseras på kända och väldokumenterade substanser som var för sig redan marknadsförs. Medivirs målsättning är att inom ett fåtal år kunna finansiera den forskningsbaserade verksamheten med intäkter från försäljning av såväl egenutvecklade läkemedel som andra specialistläkemedel, samt med intäkter från milestonebetalningar från existerande och nya samarbeten med andra företag. För att effektivisera Medivirs verksamhet kommer den forskningsverksamhet som bedrivs i Medivir UK Ltd. i England att överföras till Medivir i Huddinge. Koncentrationen av verksamheten till Sverige beräknas leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 50 miljoner kronor. Den kassaflödesmässiga engångskostnaden för denna omstrukturering beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Föreliggande nyemission genomförs för att kraftfullt driva Medivirs projekt och nå målet att bli ett vinstgivande läkemedelsbolag samt för att en stark finansiell ställning ger Medivir en bättre position vid förhandlingar om nya samarbetsavtal. Riskfaktorer Presumtiva investerare bör noga överväga risker i anslutning till Medivirs verksamhet, bransch och Bolagets aktier. Nedan följer en sammanfattning av dessa riskfaktorer, vilka beskrivs mer ingående under avsnittet Riskfaktorer. Flertalet av Medivirs potentiella produkter befinner sig i tidiga utvecklingsskeden vilket innebär att risknivån är hög och det finns ingen garanti för att Medivirs produktutveckling kommer att vara framgångsrik, att potentiella produkter kommer att vara säkra och effektiva, att erforderliga tillstånd kommer att kunna erhållas eller att de läkemedel som lanseras på marknaden kommer att bli väl mottagna. Det kan inte garanteras att Medivir kommer att kunna redovisa ett positivt resultat framgent eller att Medivir inte kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott eller att erforderligt kapital kan anskaffas på för Medivir acceptabla villkor. Processen för myndighetstillstånd avseende säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutveckling är mycket kostsam och tar lång tid i anspråk. Bolaget kan inte med säkerhet förutsäga när pågående kliniska prövningar kommer att slutföras. Framgångar i tidiga kliniska prövningar behöver inte innebära positiva resultat i senare kliniska prövningar. Det är inte säkert att Bolagets produkter erhåller kommersiell framgång och marknadsacceptans och samarbetet med externa parter kan försvåras och konflikter kan uppstå mellan Medivir och dess samarbetspartners. Konkurrensen inom Medivirs verksamhetsområde är betydande och konkurrenterna kan komma att utveckla och marknadsföra läkemedel som är effektivare, säkrare och billigare än Medivirs. 1) Zsolt Lavotha har meddelat valberedningen att han ämnar avgå ur styrelsen per 31 december 2006, detta på grund av tidsbrist. SAMMANFATTNING 1

4 Medivirs framgång kommer till stor del att bero av dess förmåga att erhålla skydd för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Medivirs produkter. Tredje part kan väcka talan mot Bolaget avseende intrång i annans immateriella rättigheter. Komplexa och föränderliga regelkrav kan öka Bolagets kostnader, försvåra utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidater samt ha en väsentlig negativ inverkan på Medivirs förmåga att generera intäkter. Medivirs verksamhet medför risk för produkt- och miljöansvar och försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp är begränsade. Marknadsföring och försäljning kan drabbas av högre kostnader eller vara mindre effektiv än beräknat. Medivir är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoner. Valutakursfluktuationer kan ge en negativ påverkan på Medivirs resultat och finansiella ställning. Incitamentsprogram är normalt förenade med viss osäkerhet i skattehänseende och kan komma att föranleda ökad skattebelastning för Medivir. Utestående teckningsoptioner kan späda ut befintligt aktieinnehav. Marknadspriset på Medivirs aktie kan falla till följd av större försäljningar vilket kan medföra svårighet att erhålla nytt kapital via nyemissioner. Framtida utdelning är beroende av ett antal faktorer och först då en långsiktig lönsamhet kan förutses kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Finansiering och finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2006 till 246,9 miljoner kronor. Räntebärande skulder uppgick per samma datum till 11,5 miljoner kronor, varav 9,2 miljoner kronor utgjorde kortfristig del. Det egna kapitalet uppgick per 30 september 2006 till 263,7 miljoner kronor och koncernens soliditet till 74,5 procent. Finansiell information Tabellerna nedan visar en översikt över koncernens finansiella utveckling. En utförligare beskrivning med definitioner och kommentarer återfinns under avsnitten Finansiell utveckling i sammandrag och Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter. Ej justerat Ej justerat Ej justerat Ej justerat enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS Resultaträkningar, MSEK Summa intäkter 104,9 85,1 85,1 152,6 259,4 126,9 Rörelsens kostnader 221,0 211,4 210,1 264,9 330,0 279,8 Rörelseresultat 116,1 126,3 125,0 112,3 70,6 152,9 Resultat från finansiella investeringar 8,3 12,3 12,3 69,6 6,4 13,5 Resultat efter finansiella investeringar 107,8 114,0 112,6 42,7 64,2 139,4 Full skatt 3,2 2,5 2,0 2,4 4,4 3,6 Resultat efter full skatt 104,6 111,5 110,6 40,3 59,8 135,8 Balansräkningar, MSEK Anläggningstillgångar 90,8 91,7 91,7 54,0 149,7 151,3 Varulager och kortfristiga fordringar 63,3 24,3 24,3 14,5 76,9 76,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 301,9 440,6 440,6 239,2 143,9 182,7 Eget kapital 378,0 475,7 478,2 277,9 320,0 361,2 Uppskjuten skatteskuld/avsättningar 2,0 2,5 0,0 0,0 3,7 4,5 Långfristiga skulder, räntebärande 11,2 21,2 18,7 3,4 4,5 1,0 Kortfristiga skulder 66,8 59,7 59,7 26,5 42,2 43,5 Balansomslutning 456,0 556,6 556,6 307,7 370,4 410,1 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 113,1 152,9 151,3 75,4 27,5 121,5 Vinstmarginal, % 105,0 138,0 136,4 28,7 25,1 110,7 Skuldsättningsgrad, ggr 0,05 0,06 0,06 0,0 0,0 0,0 Avkastning på: eget kapital, % 24,5 29,7 29,3 13,5 17,6 31,6 sysselsatt kapital, % 23,7 28,9 28,4 13,9 18,5 32,5 totalt kapital, % 21,0 26,2 25,9 12,4 16,3 29,0 Soliditet, % 82,9 85,5 85,9 90,3 86,4 88,1 Data per aktie Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat per aktie, kronor 8,10 10,38 10,29 4,69 7,09 16,38 Eget kapital per aktie, kronor 29,29 36,87 37,06 32,35 37,26 43,58 Kassaflöde per aktie: efter investeringar, kronor 2,17 22,12 12,72 11,20 7,45 19,43 efter finansieringsverksamheten, kronor 10,75 18,74 18,74 11,10 4,61 19,31 Utdelning per aktie, kronor SAMMANFATTNING

5 Marknad Medivirs prioriterade forskningsprojekt, av vilka samtliga förutom två baseras på proteashämmare, adresserar främst marknaderna för labial herpes, hepatit C, HIV, benskörhet, artros, benmetastaser, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och högt blodtryck. Den globala läkemedelsmarknaden växte med drygt sju procent under 2005 och uppgick till 566 miljarder USD. USA är fortsatt den enskilt viktigaste marknaden, följt av Europa. Den globala läkemedelsmarknaden beräknas årligen växa med mellan fem och åtta procent under de kommande fem åren. USA och Europa kommer i detta perspektiv fortsätta att vara de enskilt viktigaste marknaderna. Tillväxttakten påverkas i huvudsak av prisökningstakten som varit relativt konstant kring 2 procent årligen de senaste åren samt av volym och produktmix som fluktuerat i intervallet 2,5 till 8 procent årligen till följd av demografiska aspekter, nya marknader och myndigheters strävan att byta ut dyrare preparat mot billigare. Herpes simplex-virus finns i två närbesläktade former, HSV-1 och HSV-2. HSV-1 ger vanligtvis munsår (labial herpes), medan HSV-2 oftast ger upphov till sår på könsorganen, så kallad genital herpes. Medivir bedömer att cirka 7 procent av populationen i västvärlden, motsvarande cirka 60 miljoner människor, lider av svår munherpes. Det är Bolagets bedömning att en betydande marknadstillväxt kan förväntas. Under senare år har allt fler aktörer engagerat sig i marknaden, vilken domineras av GlaxoSmithKline och Novartis. Den totala marknaden för dessa herpesläkemedel uppgick 2005 till cirka 2 miljarder USD och visar en fortsatt tillväxt. Bältros och vattkoppor som orsakas av varicella zoster-virus, tillhör gruppen herpesvirus. Cirka 20 procent av befolkningen kommer att drabbas av bältros någon gång under sitt liv. Medivir bedömer att cirka 3,5 miljoner människor drabbas av bältros varje år, enbart i västvärlden. Inom den industriella världen växer andelen äldre människor med 4 5 procent per år, marknaden ökar därmed kontinuerligt. Medivir uppskattar att befintliga läkemedel mot bältros säljs för cirka 1 miljard USD per år. Hepatit C-infektion (en form av gulsot) är globalt mycket utbrett och vanligt. Smittoöverföring sker ofta via orena injektionssprutor eller, i sällsynta fall, genom blod. Hepatit C-virus orsakar inflammation i levern. Enligt WHO (World Health Organization) beräknas cirka miljoner människor i världen vara kroniska bärare av hepatit C, varav två till fyra miljoner i USA och fem till tio miljoner i Europa. Allt fler patienter diagnostiseras, vilket medför att marknaden växer kraftigt. Benskörhet (osteoporos) är en vanlig åkomma som innebär att benstommen förlorar en del av sitt kalkinnehåll och sin styrka. I Sverige uppskattas antalet kvinnor som har osteoporos till cirka I USA beräknas antalet människor med osteoporos uppgå till cirka 10 miljoner. Marknaden för produkter mot benskörhet uppgår till drygt 9 miljarder USD och beräknas uppvisa en kraftig tillväxt för att under 2008 uppgå till 11 miljarder USD. Artros eller osteoartrit (ledsvikt) är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen i världen. Artros är en degenerativ sjukdom och innebär att brosket i lederna bryts ned. För närvarande finns det inte någon behandlingsform som kan stoppa utvecklingen av artros. Behandlingen inriktas istället på att lindra smärtan och förbättra muskelfunktionen. Marknaden för behandling av artros utgörs primärt av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel. Produkter för behandling av artros beräknas omsätta cirka 4 5 miljarder USD enbart på den amerikanska marknaden. Benmetastaser förekommer vid en mängd olika typer av cancersjukdomar. Patienter som drabbas av benmetastaser upplever en mängd komplikationer och besvär som t.ex. värk i leder, frakturer, nedsatt rörlighet och kompression av ryggraden. Den nuvarande marknaden för läkemedel som används vid behandling av benmetastaser bedöms uppgå till cirka 1,5 miljarder USD årligen. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)är en grupp av sjukdomar som karakteriseras av sammandragning i luftvägarna, slembildning och inflammation vilket ger andningsbesvär. Sjukdomen uppkommer huvudsakligen hos rökare. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 600 miljoner människor i världen lider av KOL och att det är den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt. Det finns i dagsläget ingen tillfredsställande behandling av KOL. Försäljning av läkemedel för behandling av KOL och astma uppgick till cirka 16 miljarder USD under HIV-infektion och AIDS orsakas av ett så kallat retrovirus som lagras i kroppens arvsmassa. En HIV-infektion läker inte ut spontant, utan den smittade bär på viruset resten av livet. Blod och andra kroppsvätskor kan sålunda vara smittsamma för andra under mycket långa tider. Vid slutet av 2005 bedömdes cirka 39 miljoner människor i världen vara infekterade med HIV, varav totalt cirka två miljoner människor återfanns i Västeuropa och Nordamerika. Hepatit B-virus orsakar inflammation i levern en form av gulsot och sprids via blod från mor till barn eller genom oskyddade sexuella kontakter. Infektionen läker vanligen utan bestående men. Cirka fem procent utvecklar dock en kronisk leverinflammation. Smittan är globalt mycket spridd och cirka procent av befolkningen i vissa delar av Asien och Afrika är drabbade. Hepatit B behandlas med antivirala läkemedel och försäljningen av sådana behandlingar beräknas uppgå till cirka 700 miljoner USD årligen. Hypertoni, även känt som högt blodtryck. Hypertoni innebär inga akuta problem för den drabbade, men kan i längden leda till följdsjukdomar som åderförkalkning, hjärtsvikt och njurskador. Hypertoni är en folksjukdom och enligt vissa beräkningar lider cirka en tredjedel av den amerikanska befolkningen av hypertoni. Försäljningen av läkemedel för behandling av hypertoni uppgick till cirka 35 miljarder USD under Verksamhet Medivir inledde sin verksamhet 1988 på initiativ av forskare tidigare verksamma inom Astras antivirala forskning. Denna överläts till Medivir tillsammans med ett antal kemiska substanser samt rättigheter till patent och patentansökningar. I samband härmed kunde Bolaget också knyta till sig flera erfarna forskare. Grunden för verksamheten lades genom samarbetsavtal inom Medivirs ursprungliga kompetensområde polymerasforskning. Förvärven av CCS, Clean Chemical Sweden AB 1995 och Medivir UK Ltd. år 2000 har under senare år resulterat i en fokusering av verksamheten på proteasforskning och läkemedelsutveckling. Under slutet av 2005 beslutades att inrikta verksamheten till proteasbaserade projekt samt att i egen regi driva Lipsovir (ME-609) mot fas III-studier och marknadsregistrering. I samband därmed startades dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB, med ambitionen att avyttra/utlicensiera Medivirs polymerasbaserade projekt mot HIV, hepatit B och bältros. Hittills under 2006 har fem av dessa projekt utlicensierats. SAMMANFATTNING 3

6 Målsättning och strategier Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Medivir skall utveckla nya innovativa läkemedel fokuserade mot stora folksjukdomar. Forskningsstrategin är att utveckla selektiva hämmare (inhibitorer), vilka reglerar proteasers funktioner i olika sjukdomstillstånd. Den kommersiella strategin är att ingå partnerskap vid skilda tidpunkter för de olika forskningsprogrammen samt att i vissa projekt även i egen regi driva utvecklingen mot marknadsregistrering. Ett exempel på detta är Lipsovir (ME-609) mot labial herpes. Legal struktur Medivir är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med firmanamnet Medivir AB med säte i Huddinge kommun, Sverige. Koncernen består av moderbolaget Medivir AB och de tre helägda dotterbolagen Medivir UK Ltd. (under avveckling), Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Koncernens forskningsverksamhet bedrivs i Medivir AB. Dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB ansvarar för avyttring/utlicensiering av Medivirs polymerasbaserade projekt. Medivir Personal AB bedriver ingen verksamhet utan administrerar enbart Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram. Operativ struktur och personal Per 30 september 2006 hade Medivir 134 anställda, av vilka 105 var verksamma inom forskning och utveckling och 29 inom stabs-, lednings- och affärsutvecklingsfunktioner. Forsknings- och utvecklingsenheten består av en preklinisk enhet och en läkemedelsutvecklingsenhet. Den prekliniska enheten består av 100 medarbetare och är uppdelad på fyra avdelningar: Biologi och molekylärbiologi, Biologisk testning, farmakokinetik och metabolism, Läkemedelskemi samt Kombinatorisk kemi. Forsknings-och utvecklingsverksamhet Medivir har de senaste fem åren fokuserat på forskning kring proteashämmare i syfte att adressera stora folksjukdomar. Detta har inneburit att Medivirs ursprungliga forskningsplattform, baserad på kunskap om polymerashämning, fått allt mindre betydelse. Proteasernas funktion utgör normalt en förutsättning för att människokroppen ska kunna fungera och skydda sig mot allt icke-kroppseget. Det inträffar dock att mekanismerna inte fungerar, vilket föranleder en obalans i kroppen, varvid sjukdomar som benskörhet och artros kan utvecklas. Proteaserna omvandlar, aktiverar och bryter ned proteiner. Medivirs forskningsidé är att selektivt blockera proteasaktivitet och därigenom återställa ett normalt förlopp i kroppen. Projektportföljen Medivirs projektportfölj består av 14 projekt, varav fem befinner sig i klinisk utvecklingsfas, fem i den myndighetsreglerade delen av preklinisk utveckling samt fyra projekt i tidigare preklinisk utveckling. Av Medivirs projekt bedrivs idag tio i samarbete med en partner, varav fyra befinner sig i klinisk utvecklingsfas. Lipsovir är en kombinationsbehandling för episoder av återkommande labial herpes och som inte bara hämmar virusinfektionen utan även dämpar den inflammatoriska processen som orsakas av immunförsvaret vid ett herpesutbrott. Fas III-studier genomförs för närvarande. HCV PI är oralt aktiva hämmare för behandling av hepatit C. I december 2005 valde Tibotec, inom ramen för samarbetet, en läkemedelskandidat för klinisk utveckling. Ytterligare framgångar har gjorts inom den gemensamma prekliniska forskningen, vilket lett till att Tibotec förlängt samarbetsavtalet och det forskningsstöd Medivir erhåller. Projektet befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas och Tibotec har nyligen ansökt om att få starta kliniska fas I studier, vilka beräknas komma att påbörjas under första kvartalet CAT K/MIV-701 är en hämmare av proteaset cathepsin K, för utveckling mot indikationerna benskörhet (osteoporos), artros och benmetastaser. Cathepsin K-hämmaren har i studier visat en betydande förminskad nedbrytning av ben utan att påverka benformationen. Behandlingen är reversibel, innebärande att effekten upphör om patienten upphör med behandlingen. Vidare bedöms cathepsin K-hämmare ha stor potential som läkemedel mot artros, då de förebygger benurlakning och inhiberar destruktion av brosk. Blockad av cathepsin K-aktivitet kan även vara av vikt vid behandling och/eller förebyggande av benmetastaser. HIV PI är ett projekt, i samarbete med Tibotec, med substanser för att hämma HIVs proteasenzym. Projektet befinner sig i optimeringsfas. Medivir kommer i samarbete med Tibotec att fortsätta utveckla substanser inför ett framtida val av läkemedelskandidat. För Medivirs fortsatta insatser i projektet utgår ett fast forskningsstöd från Tibotec. MMP är ett projekt, i samarbete med det kinesiska läkemedelsbolaget Hengrui, som baseras på Medivirs proteashämmarprogram mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Projektet drivs tillsammans med Hengrui med målsättningen att välja en eller flera läkemedelskandidater för vidare klinisk utveckling. Projektet är nu på väg in i preklinisk optimeringsfas. Renin är ett projekt mot högt blodtryck och som baseras på Medivirs proteashämmarkunnande. Projektet gick in i optimeringsfas under fjärde kvartalet HCV POL är ett projekt, som ägs och drivs av Roche. Målet är att utveckla läkemedel mot kronisk hepatit C (HCV). Projektet befinner sig i preklinisk optimeringsfas. Därutöver har Medivir en projektportfölj bestående av polymerashämmare mot HIV, hepatit B och bältros. Medivir HIV Franchise AB ansvarar för avyttring/utlicensiering av denna portfölj, en process som initierades under 2006 och hittills resulterat i licensavtal för valomaciklovir, MIV-210 (HIV) och MIV-170 (HIV). Valomaciklovir (MIV-606) utliciensierat till Epiphany Biosciences är ett medel som i fas II studie visat effekt mot bältros och postherpetisk neuralgi som kan uppkomma efter bältros. Substansen har även effekt på sådana virus inom herpesvirusgruppen, som orsakar både munsår och genitala sår samt mononukleos typ 6. Valomaciklovir uppvisar även effekt på humant herpesvirus som bedöms vara inblandat vid multipel skleros och som även tycks påskynda sjukdomsförloppet hos HIV-patienter. Alovudine (MIV-310) är en NRTI för behandling av patienter med multiresistent HIV. Kliniska studier i Medivirs regi har visat attendosav7,5mggavenreduktionavhiviblodetmed 99 procent hos patienter med multiresistent HIV. HIV-310 är utlicensierat till Presidio Pharmaceuticals. MIV-210 är en NRTI som utvecklas för indikationsområdena HIV och hepatit B (HBV) och ett licensavtal har ingåtts med Tibotec avseende utvecklingen av MIV-210 mot HIV och HBV. 4 SAMMANFATTNING

7 MIV-210 har i laboratorieförsök uppvisat effekt mot HBV som utvecklat resistens mot lamivudin och adefovir, vilka båda används vid behandling av HBV-patienter men vilka leder till resistensutveckling och därmed förlust av behandlingseffekt. MIV-150 är en NNRTI vilken utlicensierats till Population Council i New York för att användas i en mikrobicid som avser att förhindra sexuell överföring av HIV. Laboratorieförsök tyder på att en tillsats av MIV-150 till denna microbicid väsentligt kan öka möjligheten att förhindra HIV-smitta. MIV-160 (HIV) är en NNRTI som befinner sig i preklinisk utveckling för indikationsområdet HIV. Medivir har dock valt att inte investera ytterligare resurser i detta projekt. Arbetet med att avyttra eller utlicensiera projektet pågår. MIV-170 är en NNRTI avsedd för behandling av HIV-1 infektioner som en komponent i en antiretroviral läkemedelsregim. I september 2006 ingick Medivir ett globalt samarbetsavtal med Bristol-Myers Squibb för utvecklingen och kommersialiseringen av MIV-170. MIV-410 är en NRTI som uppvisat god effekt mot HIV och som har en ny verkningsmekanism. Substansen har även visat effekt mot cytomegalvirus (CMV). Substansen befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. MIV-410 har utlicensierats till Presidio Pharmaceuticals. Patent Medivir arbetar strategiskt med patentfrågor och Bolagets policy är att ansöka om patent för att skydda teknologier, uppfinningar och förbättringar som är viktiga i utvecklingen av Bolagets verksamhet. Medivirs patentansökningar omfattar främst substanspatent och uppfinningar av terapeutiska metoder. Ett patent inlämnas först för prioritet i ett land och ambitionen är därefter att ansökan skall utvidgas så att varje patentfamilj skall inbegripa patent i 20 till 50 länder. Miljö Medivir har till Arbetsmiljöinspektionen anmält användning av biologiska ämnen i skyddsklass II samt har tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda biologiska ämnen i skyddsklass III och III**. Vidare har Medivir tillstånd från Huddinge kommun att hantera brandfarliga lösningsmedel. Därutöver har Arbetsmiljöverket tidigare inspekterat den svenska verksamheten inklusive de nya laboratorierna. Medivir har dessutom försökstillstånd från Jordbruksverket. Medivir arbetar kontinuerligt för att minska användandet av miljöfarliga ämnen och är inte involverat i någon miljötvist. Aktiekapital och aktier Antalet aktier i Medivir uppgår till aktier fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår till kronor. Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas, kommer aktiekapitalet att uppgå till kronor fördelat på aktier av serie A och aktier av serie B. Bemyndiganden: Styrelsen för Medivir har inte något emissionsbemyndigande. Tecknings- och personaloptioner: Utestående teckningsoptioner, , berättigar till teckning av nya B-aktier och motsvarar vid fullt utnyttjande samt efter full teckning av föreliggande emission cirka 3,4 procent av aktiekapitalet och cirka 2,6 procent av rösterna. Notering: Medivirs B-aktie noteras på Nordiska listan vid Stockholmbörsen. Handelsposten är 200 aktier. Medivirs A-aktie är inte noterad. Utdelningspolitik Koncernens resultat kommer i hög grad att disponeras för utveckling av nya och befintliga forskningsprojekt. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning. SAMMANFATTNING 5

8 Större aktieägare Medivir har cirka aktieägare. De tio största ägarna är: Aktieägare den 30 november 2006 A-aktier B-aktier Aktier, % Röster, % Öberg, Bo ,5 16,7 Johansson, Nils Gunnar ,5 16,0 Rasjö, Staffan ,9 6,8 DNB Nor Bank ASA ,1 5,5 Sahlberg, Christer ,0 5,1 Alecta ,3 5,0 Skandia liv ,7 2,5 Handelsbanken fonder ,6 2,5 SIS Segaintersettle AG ,4 2,3 Awake Swedish Equity Fund ,1 2,1 Övriga ,8 35,5 Totalt Källa: VPC Analys. Aktieägaravtal och hembud Mellan Medivirs A-aktieägare finns ett avtal avseende vissa beslut, överlåtelse och omstämpling av A-aktier. För aktier av serie A gäller hembud enligt bolagsordningen. Legala frågor och övrig information Väsentliga avtal Samarbetsavtal med Roche för att gemensamt utveckla läkemedel mot kronisk hepatit C (HCV). Licens-och samarbetsavtal inom området hepatit C (HCV) med Tibotec. Licens-och samarbetsavtal med Tibotec inom läkemedelsprojektet HIV PI. Licensavtal med Tibotec rörande den antivirala substansen MIV-210 mot hepatit B och HIV. Medivir och Novartis har, genom ett dubbelriktat vederlagsfritt licensavtal, löst frågan om delvis överlappande patent i USA avseende Medivirs herpesprojekt ME-609. Samarbetsavtal med Bristol-Myers Squibb för utvecklingen och kommersialiseringen av MIV-170. Licensavtal med Epiphany Biosciences rörande MIV-606 (valomaciclovir) Medivir förvärvade 2006 samtliga utvecklingsrättigheter till projektet Cathepsin S från sin globala partner, Peptimmune Forskningssamarbete med det kinesiska företaget Jiangsu Hengrui Medicine Company varigenom parterna avser att utveckla läkemedelskandidater för behandling av KOL. Licensavtal med Presidio Pharmaceuticals rörande alovudine (MIV-310) och MIV-410. Tillstånd Medivir bedriver tillståndspliktig verksamhet. Styrelsen bedömer att Medivir uppfyller gällande regler och innehar erforderliga tillstånd med avseende på dess verksamhet Försäkringar Medivirs försäkringsskydd är enligt styrelsens bedömning adekvat till storlek och omfattning. Lokaler Medivir äger ingen fast egendom. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Huddinge i Sverige och i Chesterford Research Park i Essex, England. Styrelsen bedömer att hyresvillkoren är marknadsmässiga. Transaktioner med närstående Det föreligger inte några utestående lån, garantier eller borgensförbindelser från Medivir till förmån för styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Medivir och ingen av dessa har haft någon delaktighet i affärstransaktion med Medivir som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på villkoren. Se härutöver under rubriken Relationer med närstående i avsnitt Historiska finansiella rapporter för 2004 och 2005 Not 4 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter. Tvister Medivir har inte under de senaste tolv månaderna varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande med betydande effekter på Medivirs finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner inte heller till något potentiellt sådant förfarande. 6 SAMMANFATTNING

9 Riskfaktorer En investering i Medivir är förenad med risk. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Koncernens framtida resultatutveckling och finansiella ställning. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad bedömning måste baseras på såväl den övriga informationen i prospektet som en allmän omvärldsbedömning. Verksamhets- och branschrelaterade risker Tidigt utvecklingsskede Medivir har, självt eller tillsammans med partners, sedan Bolaget inledde sin verksamhet 1988 byggt upp en betydande kunskap om medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Idag har Medivir flera samarbetsavtal med läkemedels- och forskningsföretag. Medivir har dock ännu inte, vare sig självständigt eller tillsammans med någon partner, slutfört kliniska prövningsprogram för någon produkt och har således inte påbörjat någon försäljning av produkter eller erhållit några royaltyintäkter eller försäljningsrelaterade milestonebetalningar från läkemedelsförsäljning. Medivirs potentiella produkter kräver fortsatt forskning och utveckling samt myndighetstillstånd innan de kan generera intäkter. Ett flertal av Medivirs potentiella produkter befinner sig således i tidiga utvecklingsskeden. Risknivån är därför hög och det finns ingen garanti för att Medivirs produktutveckling kommer att vara framgångsrik, att potentiella produkter kommer att vara säkra och effektiva, att erforderliga tillstånd kommer att kunna erhållas eller att de läkemedel som lanseras på marknaden kommer att bli väl mottagna. Framtida resultat och framtida kapitalbehov Medivir har redovisat förluster historiskt och gör bedömningen att förluster även kommer att redovisas under de närmaste åren. Avgörande för Koncernens framtida resultatutveckling och framtida kapitalbehov är Medivirs förmåga att kostnadseffektivt ta fram nya läkemedelskandidater som i kliniska prövningar utvecklas till nya produkter, att ingå partnerskap för Medivirs utvecklingsprojekt samt att kliniska utvecklingsprojekt utmynnar i framgångsrik lansering och marknadsföring av produkter. Ingångna och nya partnerskap kan komma att ha en betydande inverkan på Medivirs framtida intäkter och kassabehållning, men det är inte möjligt att tidsmässigt precisera intäktsflödet. Det kan inte garanteras att Medivir i framtiden kommer att kunna redovisa ett positivt resultat. Det finns inte heller någon garanti för att Medivir inte kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott eller att erforderligt kapital kan anskaffas på för Medivir acceptabla villkor. Säkerhets- och effektivitetskriterier i samband med produktutveckling Innan lansering av någon av Medivirs läkemedelskandidater initieras måste Medivir och/eller dess samarbetspartner visa att läkemedelskandidaten uppfyller de stränga normer för säkerhet och effektivitet som uppställs av myndigheterna i de länder där Medivir och/eller dess samarbetspartner planerar att marknadsföra läkemedlet. Medivir har inte erhållit något marknadsföringstillstånd från FDA, EMEA eller någon annan myndighet för någon av läkemedelskandidaterna i projektportföljen. Processen för myndighetstillstånd kräver vanligtvis omfattande prekliniska och kliniska data, är mycket kostsam och tar lång tid i anspråk. FDA, EMEA och andra myndigheter kan försena, begränsa eller vägra tillstånd av ett flertal orsaker, däribland att en läkemedelskandidat kanske inte är säker eller effektiv. De tillverkningsprocesser eller anläggningar som Medivir har valt kanske inte uppfyller gällande krav. Förändringar i myndigheternas tillståndspolicies eller införande av nya regler kan kräva ytterligare arbete. Även om Koncernens läkemedelskandidater uppfyller kraven på säkerhet och effektivitet i kliniska prövningar kan myndigheterna vara av en annan åsikt än Medivir vad avser tolkningen av data från prekliniska studier och kliniska prövningar och därför vägra ett godkännande. Inga garantier kan lämnas att Medivir kommer att få marknadsföringstillstånd för någon av sina nuvarande eller framtida läkemedelskandidater. Om Medivir inte lyckas att erhålla myndighetstillstånd för sina nuvarande eller framtida läkemedelskandidater kommer de inte att kunna marknadsföras och säljas. Myndigheter kan även komma att godkänna en läkemedelskandidat för färre indikationer än vad som har begärts eller meddela tillstånd villkorat av att eftermarknadsstudier genomförs. Sådana krav skulle försvåra för Medivir att generera tillräckliga intäkter från en sådan läkemedelskandidat. Även om ett läkemedel som tillverkas av Medivir eller enligt licens från Medivir skulle registreras såväl i USA som i Europa, finns det ingen garanti för att Medivir kommer att kunna erhålla motsvarande tillstånd på ytterligare marknader. Klinisk prövning Innan Medivir kan erhålla tillstånd att lansera någon av sina läkemedelskandidater måste man visa att de är säkra och effektiva genom tillräckliga och väl kontrollerade prekliniska studier och kliniska prövningar. Antalet prekliniska studier och kliniska prövningar som kommer att krävas varierar beroende på läkemedelskandidat, indikationer, prekliniska och kliniska resultat och de regler som gäller för den specifika läkemedelskandidaten. Medivir kan inte med säkerhet förutsäga när pågående kliniska prövningar kommer att slutföras, om det alls kommer att ske, eller när planerade kliniska prövningar kommer att inledas eller slutföras. Preklinisk och klinisk utveckling är en utdragen och kostsam process som påverkas av en mängd faktorer, däribland sådana som ligger utanför Medivirs kontroll, såsom långsammare patientrekrytering än förväntat och svårigheter avseende tidsplanering för den personal och de kliniska institutioner som skall delta i den kliniska prövningen. Det är också svårt att exakt förutse de kostnader som är förknippade med kliniska prövningar och de faktiska kostnaderna för att genomföra en klinisk prövning kan överstiga de budgeterade kostnaderna. Som en följd härav är resultaten av, och de totala kostnaderna för, Medivirs prekliniska och kliniska utvecklingsprogram i sig osäkra. Under den kliniska utvecklingen kan det visa sig att en läkemedelskandidat inte uppvisar erforderlig effektivitet eller att den har oönskade sidoeffekter, toxiciteter eller andra egenskaper som kan störa, försena eller stoppa klinisk utveckling samt förhindra RISKFAKTORER 7

10 eller begränsa dess kommersiella användning. Sådana resultat kan leda till att Medivir, dess samarbetspartners eller myndigheter med behörighet när det gäller kliniska prövningar, ställer in eller avbryter kliniska prövningar. Medivir kan inte garantera att någon av läkemedelskandidaterna i projektportföljen kommer att utvecklas till läkemedel som är säkra och effektiva för användning på människor eller att dessa läkemedel kommer att få de myndighetstillstånd som är nödvändiga för kommersialisering. Eventuella brister eller förseningar i genomförandet av kliniska prövningar kommer att reducera eller försena Medivirs förmåga att generera intäkter från kommersialiseringen av dess läkemedelskandidater och kan ha betydande negativ effekt på förmågan att behålla och komplettera projektportföljen. Framgångar i tidiga kliniska prövningar behöver inte innebära positiva resultat i senare kliniska prövningar Resultaten av Medivirs kliniska prövningar i tidiga stadier grundar sig på ett begränsat antal patienter och de kan efter ytterligare granskning revideras eller upphävas av myndigheter eller genom kliniska resultat i senare stadier. Historiskt har branschomfattande resultat från prekliniska tester och tidiga kliniska prövningar ofta inte indikerat de resultat som erhållits i senare kliniska prövningar. Ett antal nya läkemedelskandidater har visat lovande resultat i kliniska prövningar, men senare inte lyckats uppvisa tillräcklig säkerhet och effektivitet för att erhålla nödvändiga myndighetstillstånd. Inga garantier kan därför lämnas att de uppgifter som samlas in från de prekliniska studierna och kliniska prövningarna av Medivirs läkemedelskandidater kommer att räcka för att få tillstånd från FDA, EMEA eller någon annan myndighet. Kommersiell framgång och marknadsacceptans för Medivirs produkter Även om de potentiella produkterna i Medivirs projektportfölj erhåller myndighetstillstånd är det inte säkert att läkemedlen erhåller marknadsacceptans bland läkare, patienter, beställarorganisationer och den medicinska världen. Graden av marknadsacceptans för Medivirs läkemedelskandidater beror på ett antal faktorer, bland annat förmågan att presentera acceptabla bevis på säkerhet och effektivitet, förekomst av och graden av eventuella negativa sidoeffekter, tillgången till alternativa behandlingar, prisoch kostnadseffektivitet samt Medivirs utvecklingspartners eller licensinnehavares försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Koncernens framgång är vidare beroende av att de produkter som Medivir utvecklar omfattas av och är berättigade till ersättning genom privata eller statliga ersättningssystem inom hälsooch sjukvårdssektorn. Gällande och framtida regelverk kan begränsa dessa möjligheter. Ersättningen vid förskrivning av läkemedel varierar exempelvis betydligt mellan olika länder, varvid vissa länder kräver att produkterna genomgår tidskrävande och tvingande granskning för att kunna omfattas av de statliga ersättningssystemen. Om Medivirs läkemedel, trots att de godkänns, inte vinner marknadsacceptans eller inte omfattas av privata försäkringssystem, statliga ersättningssystem inom sjukvårdssektorn eller blir föremål för lagstiftning avseende medicinsk behandling eller prissättning, skulle resultat och finansiell ställning kunna påverkas negativt i betydande omfattning. Samarbeten med externa parter En del av Koncernens strategi är att ingå samarbetsavtal med läkemedels- och bioteknikföretag för utveckling och lansering av Medivirs potentiella produkter. Framgången med sådana samarbeten kommer i stor utsträckning att vara beroende av Medivirs samarbetspartners arbete, eftersom dessa har möjlighet att styra över vilket arbete och vilka resurser som skall läggas på projekten. Medivirs samarbetspartners kan göra interna förändringar av prioriteringar, ha en annan syn på resultaten av kliniska prövningar, hamna i ekonomisk kris eller drabbas av personalproblem. Sådana faktorer kan, enskilt eller tillsammans, ha en negativ effekt på deras vilja eller förmåga att utveckla Medivirs substanser eller på annat sätt samarbeta med Koncernen. Dessutom är flera samarbetspartners även Medivirs konkurrenter och inga garantier kan lämnas att dessa inte kommer att ha intressen som strider mot Koncernens egna. Vidare har Medivir för närvarande för avsikt att främst låta sina nuvarande och framtida samarbetspartners genomföra de avancerade kliniska prövningarna av Koncernens läkemedelskandidater. Som en följd härav kan Medivir komma att få mindre kontroll över genomförandet av dessa prövningar, tidplanen för och slutförandet av prövningarna, deras uppfyllande av gällande myndighetskrav samt hanteringen av uppgifter som utvecklas genom prövningen än vad Koncernen skulle ha om den endast utnyttjade egen personal och egna resurser. Det är också svårt att med säkerhet förutse kostnaderna i samband med kliniska prövningar och Medivirs kostnader kan komma att överstiga de beräknade kostnaderna. Ovanstående risker accentueras av att ett fåtal partnersamarbeten för närvarande svarar för större delen av Medivirs nuvarande och framtida potentiella intäkter. Konflikter kan uppstå mellan Medivir och dess samarbetspartners Från tid till annan kan konflikter eller meningsskiljaktigheter uppstå mellan Medivirs samarbetspartners eller motparter gällande tolkning av kliniska data, uppnående av milestonebetalningar, tolkning av finansiell ersättning för eller äganderätten till patent och liknande rättigheter som utvecklats inom ramen för samarbeten. Varje sådan konflikt eller meningsskiljaktighet kan resultera i förseningar, förhindrande eller försvårande av utvecklingen eller kommersialiseringen av Medivirs läkemedelskandidater, vilket skulle kunna påverka Koncernen väsentligt negativt. Risken accentueras av att ett fåtal partnersamarbeten för närvarande svarar för större delen av Medivirs nuvarande och framtida intäkter. Konkurrenssituation Konkurrensen inom Medivirs verksamhetsområde är betydande och konkurrenterna kan komma att utveckla och marknadsföra läkemedel som är effektivare, säkrare och billigare än Medivirs. Bland Medivirs konkurrenter återfinns multinationella läkemedelsföretag, specialiserade bioteknikföretag samt universitet och andra forskningsinstitut. Ett antal av Medivirs största konkurrenter utvecklar och marknadsför läkemedel mot samma sjukdomar som de som Medivir inriktar sig på. Många konkurrenter har väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser än Medivir. Dessutom har många konkurrenter mycket större erfarenhet inom prekliniska studier och kliniska prövningar på människor av nya läkemedelskandidater och av att ansöka om myndighetstill- 8 RISKFAKTORER

11 stånd för läkemedel. Konkurrenterna kan därmed komma att erhålla myndighetstillstånd för produkter snabbare än Medivir, vilket skulle ge sådana konkurrenter en fördel i marknadsföringen av produkter med liknande potentiella användningsområden. Koncernens konkurrenter kan också ha såväl högre tillverkningsoch distributionskapacitet som försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter än Medivir. Medivirs immateriella rättigheter Medivirs framgång kommer till stor del att bero av dess förmåga att erhålla skydd i USA, EU och andra länder för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Medivirs produkter. Patentsituationen inom området för bioteknik och läkemedel är generellt osäker och innefattar komplexa juridiska och vetenskapliga frågor. Det är inte säkert att Medivir kan erhålla patent för sina produkter eller sin teknologi. Även om patent utfärdas kan de bestridas, ogiltigförklaras eller kringgås, vilket skulle begränsa Medivirs förmåga att hindra konkurrenter från att marknadsföra liknande produkter och minska den tid under vilken Medivir har patentskydd för sina produkter. Dessutom är det inte säkert att Koncernens patent ger tillräckligt skydd mot konkurrenter med liknande produkter eller teknologi. Eftersom patentansökningar i USA och många andra utländska rättsområden vanligen inte publiceras förrän 18 månader efter det att de lämnas in, eller i vissa fall inte alls, och eftersom publiceringar av upptäckter i den vetenskapliga litteraturen ofta sker långt efter de faktiska upptäckterna, kan Medivir inte vara säkert på att det var först med uppfinningarna i meddelade patent eller ingivna patentansökningar, eller att Medivir var först med att ansöka om skydd för de uppfinningar som beskrivs i dessa patentansökningar. För det fall tredje part skulle ha ansökt om patent som omfattar samma produkt eller teknologi som Medivirs, kan Medivir tvingas föra rättsliga processer för att få fastslaget vem som har rätt till visst patent. Kostnaden för sådana processer kan vara betydande. Vidare kan Medivir förlora sådana processer och därmed rätten till patentet. Know-how och sekretess Utöver patenterade produkter och teknologi använder Medivir egen teknologi, egna processer och egen kunskap som inte skyddas av patent. Medivir strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är inte säkert att sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell information eller att avtalen ger tillräcklig kompensation vid avtalsbrott. Dessutom kan Medivirs affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Om Medivirs egen interna information och kunskap inte kan skyddas, kan verksamheten påverkas negativt i väsentlig omfattning. Intrång i annans immateriella rättigheter De teknologier som Medivir använder i sin forskning, eller som ingår i målprodukter eller läkemedelskandidater som Medivir strävar efter att utveckla och kommersialisera, kan göra intrång i patent eller patentansökningar som ägs eller kontrolleras av annan. Tredje part kan väcka talan mot Medivir eller dess samarbetspartners, vilket skulle kunna tvinga Medivir att betala betydande skadestånd. Om en stämning som avser patentintrång väcks mot Medivir eller dess samarbetspartners, skulle det/de kunna tvingas upphöra med eller skjuta upp forskning, utveckling, tillverkning eller försäljning av den produkt eller den läkemedelskandidat som är föremål för stämningen. Till följd härav kan Medivir eller Medivirs samarbetspartners tvingas att försöka skaffa licenser från tredje part. Det är emellertid inte säkert att dessa licenser är tillgängliga eller tillgängliga på acceptabla villkor. Även om Medivir eller dess samarbetspartners skulle erhålla erforderliga licenser på rimliga villkor kan licenserna vara ickeexklusiva, vilket skulle ge Medivirs konkurrenter tillgång till samma immateriella rättigheter. Det har förekommit omfattande rättstvister och andra processer avseende patent och andra immateriella rättigheter i läkemedels- och bioteknikbranschen. Utöver talan om intrång mot Medivir kan Bolaget bli part i andra patentprocesser och andra tvister. För det fall Medivir exempelvis skulle bli part i ett invändningsförfarande rörande tredjepartspatent kan inga garantier lämnas att resultatet av dessa eventuella förfaranden kommer att utfalla till Medivirs fördel. Även om utfallet blir till Medivirs fördel, kan Koncernens kostnader härför komma att bli betydande. Vissa av Medivirs konkurrenter har bättre möjligheter att hantera kostnaderna för sådana rättegångar och tvister än Medivir på grund av sina väsentligt större ekonomiska resurser. Osäkerhet till följd av att patenträttegångar eller andra processer inleds och fullföljs kan ha en väsentlig negativ effekt på Medivirs konkurrensförmåga. Patenträttegångar och andra processer kan även uppta en stor del av företagsledningens tid. Komplexa och föränderliga regelkrav De regler som rör prövning och marknadsföring av läkemedelskandidaterna i Medivirs projektportfölj kan förändras över tiden. Exempelvis finns bestämmelser på EU-nivå som ställer mer långtgående krav än vad som tidigare gällt avseende kliniska prövningar. Nya EU-regler om marknadstillstånd för läkemedel har också införts. Förändringar i läkemedelsregelverket, inte minst såvitt avser kliniska prövningar, kan öka Medivirs kostnader, försvåra utvecklingen av Medivirs läkemedelskandidater samt ha en väsentlig negativ inverkan på Medivirs förmåga att generera intäkter. Produktansvar och försäkringar Medivirs verksamhet medför risk för produkt- och miljöansvar, vilket är oundvikliga risker i samband med forskning och utveckling, prekliniska studier och kliniska prövningar, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Även om Medivirs styrelse bedömer att Medivir har ett adekvat försäkringsskydd, är försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp begränsade. Medivir innehar exempelvis ingen försäkring avseende ansvar för immaterialrättsliga intrång. Det finns därför ingen garanti för tillräckligt försäkringsskydd i detta eller andra hänseenden. Medivir kan komma att söka teckna ytterligare försäkringar i takt med att Koncernens substanser når marknaden. Det kan dock inte garanteras att en lämplig försäkringstäckning kan erhållas till acceptabel premie, att en sådan försäkringstäckning överhuvudtaget kan erhållas eller att inte produktansvarskrav eller andra krav kan komma att få väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning. RISKFAKTORER 9

12 Miljö Medivirs forskning och utveckling innefattar kontrollerad användning av biologiskt och potentiellt farligt material och avfall. Medivir omfattas av lagar och förordningar som styr användning, tillverkning, förvaring, hantering och bortskaffande av sådant material och avfallsprodukter. Trots att Medivir anser att dess säkerhetsrutiner för hantering och bortskaffande av sådant material uppfyller föreskrivna standarder, kan det inte helt eliminera risken för oavsiktlig kontamination från eller personskada på grund av sådant material. Om en olycka inträffar skulle Medivir kunna hållas ansvarigt för skadestånd eller bestraffas med böter och detta ansvar skulle kunna överstiga Koncernens ekonomiska resurser. Vidare kan Medivir drabbas av betydande kostnader för att uppfylla framtida miljölagar och förordningar. Marknadsföring och försäljning Medivir avser att på sikt etablera en egen försäljningsorganisation för försäljning av läkemedel som adresserar specialistläkare främst på den nordiska marknaden. Etableringskostnaden kommer enligt Medivirs bedömning att bli relativt begränsad. Det finns dock ingen garanti för att kostnaderna inte kan bli högre än beräknat. Inte heller kan det garanteras att Medivir kommer att kunna inlicensiera produkter och/eller erhålla produkträttigheter i samband med att framtida licens- och/eller samarbetsavtal ingås. Det finns inte heller någon garanti för att den egna försäljningsorganisationen kommer att vara framgångsrik. För framtida marknadsföring och försäljning av Koncernens övriga produkter på marknader utanför Norden är Medivir beroende av de partners med vilka Koncernen har ingått eller kommer att ingå licens- och/eller samarbetsavtal. Beroende av nyckelpersoner Medivir är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoner. Om någon eller flera av dessa skulle lämna Koncernen kan detta försena och/eller försvåra den fortsatta projektutvecklingen. Dessutom är det avgörande för Medivirs framgång att kunna attrahera och behålla kvalificerade forskare. Även om Medivir bedömer att det kommer att vara möjligt att såväl attrahera som behålla kvalificerade forskare, kan det inte garanteras att detta kan ske på acceptabla villkor med hänsyn till den konkurrens om erfarna forskare som förekommer. Valutakursfluktuationer Medivirs verksamhet är föremål för valutakursrisker. Huvuddelen av Koncernens kostnader uppstår i svenska kronor medan en betydande del av de potentiella intäkterna från Medivirs licensoch/eller samarbetsavtal utgörs av betalningar i andra valutor. Exempelvis regleras de potentiella betalningarna från avtalen med Bristol-Myers Squibb, Epiphany Biosciences och Tibotec i amerikanska dollar eller euro. Som en följd härav medför sänkta valutakurser på amerikanska dollar och euro eller andra utländska intäktsvalutor gentemot den svenska kronan en negativ påverkan på Medivirs resultat och finansiella ställning. Incitamentsprogram Medivir har behov av personal med hög kompetens inom olika områden. I syfte att bland annat öka incitamenten för befintlig personal och förbättra möjligheten att rekrytera ny personal, har anställda inom Medivir tidigare erbjudits deltagande i optionsprogram. Nu utestående optionsprogram är närmare beskrivna under avsnitt Aktiekapital. Ytterligare sådana eller liknande incitamentsprogram kan komma att föreslås i framtiden. Optionsprogram är normalt förenade med viss osäkerhet i skattehänseende och kan komma att föranleda ökad skattebelastning för Medivir. Risker hänförliga till aktien och nyemissionen Begränsad likviditet och aktiekursfluktuationer Kursen för Medivirs aktie kan framgent komma att fluktuera kraftigt, exempelvis till följd av realiserande av någon av de risker som beskrivs i detta prospekt, Medivirs historiska och förväntade rörelseresultat, tillkännagivanden av Medivir eller dess konkurrenter särskilt när det gäller kliniska prövningar och läkemedelskandidater, förändringar i ekonomiska beräkningar av aktieanalytiker avseende Medivir, dess bransch eller konkurrenter, villkor och trender i de branscher där Medivir eller dess konkurrenter är aktiva samt allmänna marknadsvillkor och ekonomiska villkor. Vidare kan begränsad likviditet i Medivirs aktie bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för enskilda aktieägare att sälja ojämna handelsposter. Det finns ingen garanti för att aktier i Medivir kan säljas till för innehavaren acceptabel kurs vid varje tidpunkt. Utestående teckningsoptioner kan späda ut befintligt aktieinnehav Bolaget har utestående optionsprogram. Ledande befattningshavare och övriga medarbetare i Medivir kan vidare komma att tilldelas ytterligare optioner i framtiden. Utnyttjande av de teckningsoptioner som ligger till grund för optionsprogrammen medför således att befintliga aktieägares ägarandelar späds ut (se vidare avsnitt Aktiekapital). Aktier för framtida försäljning Marknadspriset på Medivirs aktie kan falla till följd av att aktier avyttras på marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter nyemissionen, eller till följd av förväntningar att sådana avyttringar kommer att ske. Sådana avyttringar kan även göra det svårt för Medivir att i framtiden anskaffa kapital genom emission av aktier eller andra värdepapper vid de tidpunkter och till de villkor Medivir bedömer lämpligt. Framtida utdelning Storleken på framtida eventuella utdelningar till innehavare av aktier i Medivir är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer utdelning till aktieägarna att föreslås. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning. 10 RISKFAKTORER

13 Inbjudan till teckning av aktier i Medivir AB Vid extra bolagsstämma i Medivir den 22 december 2006, godkändes styrelsens beslut av den 5 december 2006, att öka aktiekapitalet med högst kronor 1) från kronor till högst kronor 1) genom utgivande av högst aktier 1) av serie B till teckningskursen 29 kronor per aktie. Genom nyemissionen kan antalet aktier komma att öka till högst ), varav aktier av serie A och högst aktier av serie B 1). Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 218 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader om cirka 7 miljoner kronor. Den utspädningseffekt som uppstår för de aktieägare som inte tecknar sin andel uppgår till 37,5 procent. Aktieägarna i Medivir inbjuds härmed att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget enligt villkoren i föreliggande prospekt. Huddinge den 22 december 2006 Medivir AB (publ) Styrelsen 1) Med förbehåll för den ökning av aktiekapital och antal aktier som kan följa på grund av mellankommande utnyttjande av utestående teckningsoptioner. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDIVIR AB 11

14 Bakgrund och motiv Medivir har de senaste åren tagit flera viktiga steg mot att bli ett vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsbolag, bland annat genom att i egen regi driva Lipsovir mot fas III-studier och marknadsregistrering, fokusera på forskning och utveckling av proteashämmare samt avyttra eller utlicensiera de polymerasbaserade projekten. En viktig del av fokuseringen på proteashämmare har varit en ökad satsning på flera lovande prekliniska projekt, bland annat gällande hepatit C och benskörhet. Fem av sex polymerasbaserade projekt har utlicensierats under 2006 till Tibotec, Epiphany Biosciences, Bristol-Myers Squibb och Presidio Pharmaceuticals. Medivirs starka position inom proteasområdet har under 2006 understrukits av att Tibotec valt att förlänga samarbetet avseende hepatit C (HCV-projektet) samt inleda ett nytt samarbete baserat på Medivirs proteashämmarprojekt riktat mot HIV. Kliniska prövningar med Medivirs längst framskridna proteashämmare beräknas inledas inom en snar framtid. Tibotec ansökte nyligen hos europeiska myndigheter att få starta kliniska fas I studier, vilka beräknas komma att påbörjas under första kvartalet Tidpunkten för erhållandet av ett läkemedel för marknadsföring i Norden från Johnson&Johnson, vilket utgör en delkomponent i HCV-samarbetsavtalet med Tibotec, har genom projektets snabba framsteg kommit närmare i tiden. Inom cathepsin K-projektet befinner sig läkemedelskandidaten MIV-701, mot indikationen benskörhet (osteoporos), i preklinisk utvecklingsfas. Utveckling av storskalig syntes och tillverkning av stora substansmängder har framgångsrikt genomförts och säkerhetsstudierna befinner sig i ett sent skede. Medivir avser inleda fas Ia-studier under första kvartalet 2007 följt av fas Ib-studier sent Medivirs strategi för MIV-701-projektet är att efter genomförda fas Ib-studier finna en industriell partner för att driva projektet vidare mot en marknadsregistrering. Lipsovir kan nå marknadsregistrering 2008 Som ett av få mindre europeiska forskningsbaserade bolag gör Medivir en stor statsning på ett projekt, Lipsovir (ME-609), som befinner sig i fas III-studier. Medivirs mål är att kunna påvisa att behandling med Lipsovir förhindrar utbrott av labial herpes (munherpes). Att Lipsovir nu är i fas III och att produkten baseras på kända och väldokumenterade substanser, vilka var för sig redan marknadsförs, bidrar ytterligare till att sänka risknivån i projektet och öka sannolikheten att erhålla marknadsföringstillstånd av relevanta myndigheter. Medivir har ett omfattande patentskydd för Lipsovir, både gällande beredningsformer och kombinationskonceptet. Det är Medivirs förhoppning att kunna erhålla sådana tillstånd under Således kan Medivir vid årsskiftet 2008/2009 ha tagit ett stort steg mot att bli ett vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsbolag med en egen försäljningsorganisation för specialistprodukter på den nordiska marknaden. Effektiviseringar och koncentration av verksamheten För att ytterligare effektivisera Medivirs verksamhet har styrelsen beslutat att koncentrera forskningsverksamheten till Huddinge i Sverige och att avveckla forskningsenheten i Essex i England. Sedan förvärvet av det brittiska forskningsbolaget Mimetrix under 2000, har Medivir kunnat integrera det brittiska företagets kompetens och teknologier inom proteashämning i hela Koncernen. En integrerad forskningsorganisation har byggts upp, vilken initierat en rad läkemedelsprojekt. Organisationens produktivitet och det kommersiella värdet av framtagna läkemedelsprojekt har bland annat bevisats av de två avtal avseende proteashämmare som de senaste åren tecknats med Tibotec inom hepatit C- och HIV-områdena. Båda dessa projekt har utvecklats av den svenska forskningsenheten. Det bedöms nu möjligt att, med bibehållen utvecklingstakt, helt koncentrera verksamheten till Sverige, vilket i sin tur beräknas leda till årliga kostnadsbesparingar på drygt 50 miljoner kronor. De kassaflödesmässiga engångskostnaderna för omstruktureringen beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Som en konsekvens av att verksamheten koncentreras till Sverige beräknas nettoantalet anställda, efter nödvändiga nyrekryteringar i Sverige minska med drygt 30 personer. Omstruktureringsåtgärderna kommer att påbörjas så snart förhandlingar med arbetstagarorganisationer genomförts och beräknas vara genomförda under första halvåret BAKGRUND OCH MOTIV

15 Fokuseringen till Sverige innebär att ett antal dubbelfunktioner elimineras. Dessutom överförs vissa resurser från explorativ forskning till etablerade läkemedelsprojekt. Därmed kan Medivir, trots reduktionen av det totala antalet anställda, fortsätta driva de prekliniska projekten Cathepsin K, HCV PI, MMP, HIV PI och Renin framåt med oförminskad hastighet. Projektet Cathepsin S, vilket befinner sig i tidig preklinisk fas, kommer dock tills vidare att läggas vilande. Medivirs kliniska projekt, det vill säga de projekt som gått in i prövningar på människa, bedrivs uteslutande från Sverige och resurserna för dessa påverkas således inte av omstruktureringen. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Renodla forskningsplattformen Fokusering till proteashämmare (dec 2005) Lipsovir Fas III Beslut driva Lipsovir in i fas III i egen regi (2005) Start fas III (juli 2006) Avknoppning av polymerasprojekt Medivir HIV Franchise AB (dec 2005 dec 2006) Tydligare synliggöra värden i proteasprojekten Förlängt samarbetsavtal HCV PI med J&J/Tibotec (juni 2006) Nytt samarbetsavtal HIV PI med J&J/Tibotec (juni 2006) Medivirs proteasprojekt in i fas I (1 kv 2007) Koncentrera preklinisk forskning Koncentrera verksamheten till Sverige (dec 2006) Säkra finansiell uthållighet Nyemission (dec 2006) Målsättning att bli ett vinstgivande forskande läkemedelsbolag Medivirs strategiprocess Nyemission Efter dessa åtgärder har Medivir en effektiv forskningsorganisation fokuserad på ett antal lovande projekt i fas III och preklinisk fas, bland annat Lipsovir, Cathepsin K och HCV PI. För att kraftfullt kunna driva dessa projekt och nå målet att bli ett vinstgivande läkemedelsbolag samt med vetskapen om att en stark finansiell ställning ger Medivir en bättre position vid förhandlingar om nya samarbetsavtal beslutade styrelsen den 5 december 2006 att genomföra en nyemission. Denna beräknas tillföra bolaget cirka 218 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas. Pro forma per 30 september 2006, efter genomförd nyemission enligt ovan, uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar, med en löptid kortare än 3 månader, till cirka 435 miljoner kronor och soliditeten till cirka 84 procent. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, som upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, av styrelsen i Medivir med anledning av nyemissionen. Styrelsen för Medivir är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Information om styrelseledamöter i Medivir återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Styrelsen för Medivir försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Huddinge den 22 december 2006 Medivir AB (publ) Styrelsen BAKGRUND OCH MOTIV 13

16 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 9 januari 2007 är registrerade som aktieägare i Medivir äger företrädesrätt att för varje femtal aktier oavsett aktieslag teckna tre nya aktier av serie B. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 29 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 9 januari Aktierna i Medivir noteras inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 4 januari 2007 och exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 5 januari Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Prospekt, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi samt en anmälningssedel med vidhängande, ej förtryckt, bankgiroavi utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare i Medivir som på avstämningsdagen den 9 januari 2007 är registrerade i den av VPC för Medivirs räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i Medivir är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Anmälan om teckning och betalning skall i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Teckningsrätter För varje aktie i Medivir som innehas på avstämningsdagen erhålls tre teckningsrätter. För teckning av en ny aktie i Medivir erfordras fem teckningsrätter. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum vid Stockholmsbörsen under perioden januari Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckning med stöd av teckningsrätter Teckning skall ske under perioden 15 januari 2 februari Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 2 februari 2007 kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontona. Styrelsen för Medivir förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningsberättigade personer bosatta i Sverige Teckning av nya aktier med företrädesrätt sker genom kontant betalning enligt de utsända bankgiroavierna eller genom samtidig kontant betalning och anmälan om teckning på därför avsedd anmälningssedel vid något av Carnegies kontor eller annat valfritt svenskt bankkontor eller svenskt värdepappersinstitut för vidarebefordran till Carnegie. Den förtryckta bankgiroavin, som vidhänger den förtryckta emissionsredovisningen används om samtliga teckningsrätter benämnt jämnt teckningsbart skall utnyttjas. Anmälningssedel enligt nedan skall då inte användas. Den ej förtryckta bankgiroavin, som vidhänger anmälningssedeln används om teckningsrätter köpts, överförts från annat VP-konto eller om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisning från VPC benämnt jämnt teckningsbart ej skall utnyttjas. Anmälningssedlar utsänds till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Medivir och kan även erhållas vid Carnegies kontor eller på telefon Teckningsberättigade personer ej bosatta i Sverige Teckningsberättigade personer som ej är bosatta i Sverige och inte kan använda den förtryckta bankgiroavin skall använda den utsända anmälningssedeln vid teckning. I samband med att anmälningssedeln insänds till nedan angivna adress skall betalning göras i svenska kronor genom S.W.I.F.T till nedan angivet bankkonto i Sverige. Carnegie Investment Bank AB Transaction Support SE Stockholm, Sverige S.W.I.F.T: ESSESESS Bankkontonummer: IBAN: SE Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress som VP-konto anges. Anmälningssedel och betalning skall vara Carnegie, Transaction Support tillhanda senast den 2 februari VILLKOR OCH ANVISNINGAR

17 Betalda tecknade aktier ( BTA ) Några dagar efter betalning och teckning kommer VPC att sända en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier ( BTA ) bokats in på aktieägarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring den 19 februari Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring den 21 februari Någon VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. BTA kommer att noteras vid Stockholmsbörsen. Handel med BTA beräknas ske från och med den 18 januari Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på därför avsedd anmälningssedel. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från något av Carnegies kontor eller hämtas på Anmälan kan ske per post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, Stockholm, eller genom att anmälningssedeln lämnas till något av Carnegies kontor. Anmälningssedeln måste vara Carnegie tillhanda senast den 2 februari Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall fördelas mellan dem som i övrigt anmält intresse för teckning utan företrädesrätt. Därvid skall tilldelning i första hand ske till befintliga aktieägare, med fördelning i förhållande till de antal aktier de äger. Resultat av teckning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande den 7 februari Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter utsänds en avräkningsnota till tecknaren. Tecknade och tilldelade aktier skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan senast tre bankdagar efter att tecknaren tillställts besked om tilldelning. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter likviddagen med avisering från VPC. Notering av nyemitterade aktier Medivirs aktier av serie B är noterade på den Nordiska listan vid Stockholmsbörsen. Efter att Bolagsverket har registrerat nyemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att noteras på den Nordiska listan. De nya aktierna förväntas bli föremål för handel från omkring den 21 februari Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret VILLKOR OCH ANVISNINGAR 15

18 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras av föreliggande nyemission. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information till aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat särskilt anges. Redogörelsen omfattar inte fall då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Nedan behandlas inte heller de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på innehav av värdepapper i bolag som har varit fåmansföretag. Vidare omfattar inte redogörelsen de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Medivir som anses vara näringsbetingade 1). Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare och innehavare av teckningsrätter beror delvis på dennes specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som ej finns beskrivna nedan kan bli tillämpliga för vissa kategorier av skattskyldiga. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Allmänt Fysiska personer För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Uppkommer kapitalförlust är denna som huvudregel avdragsgill till 70 procent. Kapitalförlust på aktier och marknadsnoterade teckningsrätter är dock fullt ut avdragsgill mot kapitalvinst samma år på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (t.ex. teckningsrätter) men även mot skattepliktig del av kapitalvinster på aktier som inte är marknadsnoterade. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av överskjutande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska personer innehålls preliminär skatt på aktieutdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Aktier i Medivir som är noterade på den Nordiska listan vid Stockholmsbörsen är inte förmögenhetsskattepliktiga. Aktiebolag För aktiebolag beskattas alla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Uppkommer kapitalförlust på aktier och t.ex. teckningsrätter för ett aktiebolag medges avdrag för förlusten endast mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I vissa fall kan sådan kapitalförlust dras av mot kapitalvinst på aktiebeskattade värdepapper inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinst på aktiebeskattade värdepapper under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Utnyttjande av erhållna teckningsrätter m.m. För aktieägare i Medivir som utnyttjar erhållna teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningsutgiften för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktier i Medivir kommer aktieägarens omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift inklusive förbättringsutgifter) för samtliga aktier av samma slag och sort att läggas samman och beräknas gemensamt vid tillämpning av genomsnittsmetoden. Interimsaktier, så kallade BTA, och vanliga aktier anses inte vara av samma slag och sort förrän beslutet om nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Schablonregeln, som innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av ersättningen sedan utgifter i samband med avyttringen dragits av, får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier. Avyttring av erhållna teckningsrätter Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. För teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i bolaget är anskaffningsutgiften noll. Schablonregeln får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen minskad med utgifter för avyttring skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. Utnyttjande av inköpta teckningsrätter För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Medivir utgör vederlaget omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift inklusive förbättringsutgifter) för dessa. Utnyttjande av inköpta teckningsrätter för teckning av aktier utlöser inte beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. Se också Utnyttjande av erhållna teckningsrätter ovan angående tillämpning av genomsnittsmetoden och schablonregeln vid avyttring av aktier i Medivir. 1) Marknadsnoterade aktier, såsom de förevarande, anses vara näringsbetingade om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. 16 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

19 Avyttring av inköpta teckningsrätter Såsom framgår ovan gäller att för den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Medivir utgör vederlaget omkostnadsbeloppet för dessa. Avyttras teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonregeln får användas för marknadsnoterade teckningsrätter som förvärvats på ovan angivet sätt. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent, vilken dock i allmänhet är reducerad genom skatteavtal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Erhållande av teckningsrätter utlöser inte skattskyldighet för kupongskatt. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier och teckningsrätter. De kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 17

20 Finansiell utveckling i sammandrag Ej justerad Ej justerad Ej justerad Ej justerad enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS Resultaträkningar, KSEK Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 2) Resultat efter finansiella poster 2) Full skatt Resultat efter full skatt Ej justerad Ej justerad Ej justerad Ej justerad enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS Balansräkningar, KSEK 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfristiga placeringar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld/avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder Balansomslutning Sysselsatt kapital ) I Medivirkoncernen ingår Medivir AB, Medivir UK Ltd., Medivir Personal AB samt Medivir HIV Franchise AB. 2) I finansiella investeringar 2003 ingick vinst vid avyttring av aktier i dotterbolaget CCS, Clean Chemical Sweden AB. Nyckeltal Ej justerat Ej justerat Ej justerat Ej justerat enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS enligt IFRS Rörelsemarginal, % 113,1 152,9 151,3 75,4 27,5 121,5 Vinstmarginal, % 105,0 138,0 136,4 28,7 25,1 110,7 Skuldsättningsgrad, ggr 0,05 0,06 0,06 0,0 0,0 0,0 Avkastning på: eget kapital, % 24,5 29,7 29,3 13,5 17,6 31,6 sysselsatt kapital, % 23,7 28,9 28,4 13,9 18,5 32,5 totalt kapital, % 21,0 26,2 25,9 12,4 16,3 29,0 Soliditet, % 82,9 85,5 85,9 90,3 86,4 88,1 18 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Medivir AB (publ) INFORMATION TILL INVESTERARE Med anledning av nyemissionen ( före trä des rätts emissionen ) av högst 5 243 878 nya aktier av

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Setra............. 3 Pressmeddelande från

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Pressrelease 2010-08-26 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Orasolv AB (publ) 556585-4394 Fortsatt tillväxt Orasolvs omsättning var under det första halvåret 22,7 miljoner kronor, vilket är en ökning

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

SAMMANFATTNING DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010

SAMMANFATTNING DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010 SAMMANFATTNING 2010 DIÖS FASTIGHETER NOVEMBER 2010 HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Bolagets årsredovisningar för 2009, 2008 och 2007 samt delårsrapporten för perioden 1 januari 30 september 2010

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 1 Bokslutskommuniké 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,6 MSEK (12,6 MSEK) varav 0,9 MSEK under fjärde kvartalet. Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005 PRESSMEDDELANDE 2005-04-21 MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2005 I mars avslutade Boehringer Ingelheim (BI) sitt forskningssamarbete med Medivir för HIV-substansen MIV-310. Medivir har beslutat

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE OMVANDLINGSRÄTTER I ERICSSON ENLIGT TIDIGARE AVISERING

OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE OMVANDLINGSRÄTTER I ERICSSON ENLIGT TIDIGARE AVISERING Pressmeddelande OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE OMVANDLINGSRÄTTER I ERICSSON ENLIGT TIDIGARE AVISERING En grupp svenska institutionella aktieägare 1 lämnar ett offentligt erbjudande om förvärv av de omvandlingsrätter

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 CHRONTECH PHARMA

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 CHRONTECH PHARMA ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN) samt vaccin och terapi mot hepatit D-virus. ChronTech är också

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 369 (-3 733) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5)

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5) org.nr. 556609-2762 1(5) Bokslutskommuniké, januari december 2009 Sammanfattning 2009 Bolagets huvudsakliga investeringar har gjorts i patent och prototypbåten. Bolagets kapital används huvudsakligen för

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007. vd har ordet kommentarer kring andra kvartalet

MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007. vd har ordet kommentarer kring andra kvartalet Pressmeddelande 2007-07-09 MEDIVIRS HALVÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2007 Nettoomsättningen i koncernen under perioden uppgick till 66,8 MSEK (18,5 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till -98,0 MSEK

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 3 tkr (11 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 tkr (-2 669 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 3 tkr (11 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 tkr (-2 669 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 26 november 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q2-2015

Delårsrapport Q2-2015 Delårsrapport - Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Helår Nettoomsättning, tkr 980 6 955 3 943 7 919 20 334 Totala Intäkter, tkr 1 213 7 098 4 469 8 260 21 220 Resultat efter

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2012-01-01 2012-09-30) Nettoomsättning/bidrag uppgick

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i WYA HOLDING AB (publ) Fredagen den 18 december 2015 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till omstrukturering av koncernen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008. Vd har ordet kommentarer kring första kvartalet

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008. Vd har ordet kommentarer kring första kvartalet Pressmeddelande 2008-04-23 MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 (53,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -41,2 (-25,6) MSEK. Resultat per

Läs mer

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Resultat enligt plan, -59 mkr (-75 mkr föregående år) Vaccinförsäljningen ökar med 20% Fortsatt positiv utveckling för Dukoral +42% Aventis Pasteur

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer