KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 11 december år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. Irja Gustavsson Ordförande Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande John Omoomian (S) vice ordf Bo Stenberg (S) Fredrik Kjellberg (S) Mona Westerlund (S) Birgitta Lind Axelsson (V) Anniette Lindvall (M) Sven-Erik Larsson (M) Christina Pettersson (C) Tuula Marjeta (C) Inger Karlsson (-) Jessica Brogren Sekreterare Ersättare Lennart Olsson (S) Maria Eriksson (S) Zakaria Entezar (S) Annamaria Ericsson (S) Marita Haraldsson (MP) Marie Fändrik (V) Agneta Holmgran (M) Hlödur Bjarnasson (KD) Karl Arne Löthgren (C) Göran Gustavsson (FP) Virosa Viberg (SD) Föredragningslista Nr. Ärende Anm. Sid 1. Val av justerare Förslag: Anniette Lindvall (M) Ersättare: Tuula Marjeta (C) 2. Tid och plats för justeringen Förslag: Torsdagen den 18 december år 2014, på socialförvaltningen EKONOMI 3. Budgetuppföljning extra utskick 4. Lönekostnader extra utskick INDIVID OCH FAMILJ 5. Försörjningsstöd extra utskick 6. Auroragruppen kl Förebyggande arbete 8. Ensamkommande barn extra utskick 9. Riktlinjer avseende boendestöd Forts. 1

2 Forts. Föredragningslista Nr. Ärende Anm. Sid VÅRD OCH OMSORG 10. Resursfördelning hemtjänst handl på bordet 11. Rapport omfattande enkät Måltider på särskilt boende år 2014 dietist Mikael Karlsson informerar 21 FUNKTIONSSTÖD 12. Skogsgruppens organisatoriska tillhörighet ÖVRIGA ÄRENDEN 13. Tillsynsplan Lindesbergs kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Tillsynsplan Lindesbergs kommun detaljhandel tobaksvaror enligt Tobakslagen(1993:581) Kontaktpolitikerverksamhet redovisning 2/år 2014 extra utskick 16. Föreningsbidrag extra utskick 17. Socialnämndens delegationsordning extra utskick 18. Förordnande till ny ordförande i socialnämnden extra utskick 19. Ersättningsord för brukare 20. Socialnämndens sammanträdestider år 2015 extra utskick 21. Anmälningsärenden* 22. Meddelanden* 23. Delegationsbeslut tagna inom socialförvaltningen 24. Kurser och konferenser Extra Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år * * * SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga) * handlingar redovisas i pärm på bordet samt finns på nämndens kansli 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 TJÄNSTESKRIVELSE Socialförvaltningen Sofie Bragesjö Socialnämnden Kommunstyrelsen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Utökning av antalet platser, enligt avtal med Migrationsverket, från 6 asylplatser till 10 asylplatser och från 10 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) till 20 PUT platser. Ärendebeskrivning 1 januari 2014 kom en ny lag som innebar att kommuner var/är tvingade att ta emot ensamkommande barn. Möjlighet fanns att skriva avtal med Migrationsverket om dessa platser. När avtal finns så får kommunen ersättning per plats oavsett om platsen är belagd eller ej. I dagsläget innebär det 1600:-/plats/dygn. Vid beläggning innebär det 1900:- /plats/dygn. Lindesbergs kommun skrev, i december 2013, avtal med Migrationsverket om 6 asylplatser och 10 PUT-platser, för ensamkommande barn. 1/ kommer Lindesberg bli anvisade att ta emot 10 stycken ensamkommande barn som kommer på asyl. Detta innebär en utökning av de redan befintliga platserna om 4 stycken. Vågen har i dagsläget 16 platser, varav 6 för asyl och 10 platser för PUT. Migrationsverket uppskattar tiden, för beslut om avvisning eller PUT, till 4-5 månader. Detta innebär att 10 asylplatser genererar 20 barn/år. Detta leder då till att Vågen kommer vara fullbelagt snart, då vi i dagsläget har 13 belagda platser på Vågen. Utifrån detta behöver platsantalet, enligt avtal med Migrationsverket, utökas till 10 asylplatser och till 20 PUT-platser. Ärendets beredning Enhetschef, Sofie Bragesjö, för Vågen samt avdelningschef för IoF, Marie Ekblad, har beräknat platsantalet utifrån rådande statistik. Samråd med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Örebro samt övriga kommuner i länet har skett. 19

20 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Utifrån lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande har Migrationsverket rätten att anvisa barn/ungdomar till kommuner. Kommunerna blir då så kallande anvisningskommuner, vilket innebär att kommunen har ansvar för barnet/ungdomen fram tills denne fyller 21 år. Kommunerna har möjlighet att skriva avtal med Migrationsverket om antal platser, detta görs utifrån anvsningstalet. Då avtal skrivits får även kommunen ersättning från Migrationsverket oavsett om platsen är belagd eller ej. Lindesbergs kommun har i dagsläget avtal om 16 platser varav 13 stycken är belagda. De nya anvsningstalet för Lindesbergs kommun är 10 stycken asylplatser, dvs 4 fler än Konsekvenser Utifrån i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande har Migrationsverket rätt att anvisa kommuner barn/ungdomar även om det inte finns avtal. Detta sker enligt steg 3a (se bilaga 1, sid 2). Konsekvensen blir då att Lindesbergs kommun endast får ersättning med 1900:-/dygn/ungdom, kontra kostnaden för de köpta platserna om ca :-/dygn/plats. Detta beräknas innebär ett underskott på minst 1100:-/dygn/plats. Att utöka antalet asyl och PUT- platser innebär en utökning av personalgruppen, vilket genererar ytterligare arbetstillfällen i Lindesbergs kommun. Marie Ekblad Avdelningschef Sofie Bragesjö Enhetschef Meddelas för åtgärd: Socialchef, Madde Gustavsson Avdelningschef, Marie Ekblad Enhetschef, Sofie Bragesjö För kännedom: Ekonomienheten, Anette Persson och Sofie Sälle. Bilagor: Bilaga 1, novemberrapporten från Migrationsverket 20

21 Underlag till SN Dnr. 2014/xxx Socialförvaltningen Mikael Karlsson SN Måltider särskilt boende och demensboende sammanställning av enkät 2014 Slutsats De allra flesta svarar att de blir mätta på den portion som serveras till lunch och middag och att de är nöjda med smaken på maten. Skillnaderna mellan olika boenden är dock stora. På flertalet boenden finns ett behov att anpassa matsedeln efter matgästerna samt att förbättra utbudet vid mellanmålen. Sammanfattning av ärendet Som en del i arbetet att förbättra vår service till personer som bor på särskilt boende eller demensboende genomfördes en enkät. Samtliga som bodde i särskilt boende eller i demensboende på hösten 2014 inbjöds att delta och ingen exkluderades på förhand. Enkäten omfattade frågor kring mat och måltider och delades ut under slutet av september och början av oktober Svarsfrekvensen var drygt 61 % (169 av 274 personer) med en spridning på % mellan olika boenden. Detta anses vara en god svarsfrekvens för målgruppen och tillräcklig för att kunna dra vissa slutsatser. En låg svarsfrekvens (25 %) på vissa boenden kan till viss del förklaras av individernas kognitiva förmåga. Majoriteten av dem som svarade var kvinnor (64 %) och mer än hälften (60 %) var 85 år eller äldre. En liten andel (17 %) har uppgett att de fyllt i enkäten själv och resterande andel har fått hjälp av anhörig (17 %), personal (66 %) eller annan (2 %). Utvärderingen belyser dels matens kvalitet (smak, utseende och val av maträtter) men även tidpunkten för måltid, utbud och möjlighet att anpassa utifrån individuella önskemål. Enkätens utformning gör att den enskilde individen får ta ställning till i vilken grad vissa påstående stämmer överens med den egna upplevelsen (Instämmer helt, Instämmer till stor del, Instämmer delvis eller Instämmer inte alls). Vad gäller upplevelsen av smaken på maten har vi i denna enkät valt att dela upp måltiderna i fyra kategorier (lunch på vardagar, lunch på helger, middag på vardagar samt middag på helger). Anledningen till detta är att leveranssättet av mat skiljer sig åt i kommunen. Grönboda, Solliden och Ekgården får varm mat från köket till samtlig lunch och middag. Källgården, Tallåsen samt Ågården får varm mat levererad till lunch på vardagar, kyld mat till lunch på helger och till samtliga middagar. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Plusgiro Lindesberg Lindesberg fax Bankgiro

22 2 Inga större skillnader ses när det gäller påståendet maten smakar bra och den största andelen blir mätta på den portion de serveras. Vad gäller utbud till frukost når vi upp till 75 % kundnöjdhet vilket troligtvis betyder att de allra flesta får en individanpassad frukost. Utbudet till mellanmål skattas dock lägre och visar på behov av förbättringar. När vi tittar på boende var för sig skiljer framförallt de i centrala Lindesberg ut sig i vissa av frågorna. Här är man mindre nöjd vad gäller de flesta parameterar som är kopplade till lunch och middag. Dessa tre boende har samma produktionskök. Aktuellt produktionskök levererar kyld mat till lunch på helger samt till samtliga middagar, En likhet mellan detta kök och det kök som levererar mat till Ekgården är att de även producerar mat till skola vilket möjligen kan påverka valet av maträtter till lunch som skattas lågt på dessa boende. Kyld mat i sig behöver inte upplevas negativt men ställer krav på uppvärmning som kan vara svåra att klara med konventionella ugnar. Mikael Karlsson Nutritionsansvarig dietist 22

23 Datum: Måltider på särskilt boende 2014 Sammanställning av enkät riktad till personer som bor på särskilt boende eller demensboende i Lindesbergs kommun Mikael Karlsson, leg. dietist 23

24 2 24

25 MÅLTIDER PÅ SÄRSKILT BOENDE BAKGRUND BESKRIVNING AV UNDERLAG METOD SYFTE RESULTAT KOMMUNNIVÅ ENHETS/BOENDENIVÅ Kyld respektive varm mat Produktionskök Utbud till frukost och mellanmål DISKUSSION SLUTSATS

26 Bakgrund Som en del i arbetet att förbättra vår service till personer som bor på särskilt boende eller demensboende genomfördes en enkät. Samtliga som bodde i särskilt boende eller i demensboende på hösten 2014 inbjöds att delta och ingen exkluderades på förhand. Enkäten distribuerades via kostombud på respektive boende. Enkäten omfattade frågor kring mat och måltider. 1 Beskrivning av underlag Svarsfrekvensen var drygt 61 % (169 av 274 personer) med en spridning på % mellan olika boenden. Detta anses vara en god svarsfrekvens för målgruppen och tillräcklig för att kunna dra vissa slutsatser. En låg svarsfrekvens (25 %) på vissa boenden kan till viss del förklaras av individernas kognitiva förmåga. Majoriteten av dem som svarade var kvinnor (64 %) och mer än hälften (60 %) var 85 år eller äldre. Se tabell 1. En liten andel (17 %) har uppgett att de fyllt i enkäten själv och resterande andel har fått hjälp av anhörig (17 %), personal (66 %) eller annan (2 %). Tabell 1. Beskrivning av underlag (%) Kön Man Kvinna n= Ålder < 75 år år > 85 år n= Metod Enkäten utvecklades i samverkan mellan Måltidsenheten och Socialförvaltningen. Aktuell rapport är framtagen av Socialförvaltningen. Resultaten kommer även att redovisas för respektive boende. Enkäten delades ut under slutet av september och början av oktober Utvärderingen belyser dels matens kvalitet (smak, utseende och val av maträtter) men även tidpunkten för måltid, utbud och möjlighet att anpassa utifrån individuella önskemål. Enkätens utformning gör att den enskilde individen får ta ställning till i vilken grad vissa påstående stämmer överens med den egna upplevelsen (Instämmer helt, Instämmer till stor del, Instämmer delvis eller Instämmer inte alls). 3 Syfte Att undersöka brukarnas upplevelse av mat och måltider. 4 Resultat Resultaten redovisas både på kommunnivå och på enhet/boendenivå. Resultaten redovisas som andel (%). Fokus kommer att ligga på att redovisa skillnader mellan olika boenden. I dagsläget har Lindesbergs kommun inga mätbara mål uppsatta vad gäller kundnöjdhet inom mat och måltider. Ett målvärde som ofta nämns inom kommun och landsting i samband med upphandling av matleverantör är en kundnöjdhet motsvarande minst 75 %. I avsaknad av egna målvärden kommer denna utvärdering att använda 75 % kundnöjdhet som mål. Brukarna som har valt Instämmer helt och Instämmer till stor del bedöms vara nöjda i den frågan som påståendet berör varför resultatet redovisas på detta sätt. 4 26

27 4.1 Kommunnivå Vad gäller upplevelsen av smaken på maten har vi i denna enkät valt att dela upp måltiderna i fyra kategorier (lunch på vardagar, lunch på helger, middag på vardagar samt middag på helger). Anledningen till detta är att leveranssättet av mat skiljer sig åt i kommunen. Grönboda, Solliden och Ekgården får varm mat från köket till samtlig lunch och middag. Källgården, Tallåsen samt Ågården får varm mat levererad till lunch på vardagar, kyld mat till lunch på helger och till samtliga middagar. Inga större skillnader ses när det gäller påståendet maten smakar bra. På kommunnivå finns det en tendens att middag på vardagar skattas lägre (70 % är nöjda) jämfört med övriga måltider där % är nöjda, se diagram 1. Diagram 1. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Lunchen på vardagar smakar bra, Lunchen på helger smakar bra, Middag på vardagar smakar bra samt Middagen på helger smakar bra. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal 5 27

28 Det finns även en tendens till att maträtterna som serveras till middag skattas lägre jämfört med lunch, se diagram 2. Diagram 2. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Vid lunch serveras maträtter som jag tycker om samt Vid middag serveras maträtter som jag tycker om. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal Vad gäller utbud till frukost respektive mellanmål är majoriteten nöjd. Det är dock stora skillnader i nöjdhet mellan utbud till frukost respektive mellanmål där 89 % är nöjda med utbudet till frukost och 63 % är nöjda med utbudet till mellanmål, se diagram 3. Diagram 3. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Jag är nöjd med utbudet till frukost samt Jag är nöjd med utbudet till mellanmål. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal 6 28

29 4.2 Enhets/boendenivå När vi tittar på boenden var för sig skiljer framförallt boenden i centrala Lindesberg ut sig i vissa av frågorna. Här är man mindre nöjd vad gäller de flesta parameterar som är kopplade till lunch och middag Kyld respektive varm mat I enkäten fanns inte någon fråga angående kyld eller varm mat och dess eventuella påverkan på nöjdhet. Men uppdelningen på enhetsnivå (var man bor) gör det möjligt att särskilja de kök som levererar varm mat till varje måltid från det kök som levererar varm mat till lunch på vardagar och kyld mat till övriga måltider. I samtliga parameterar kopplade till mat som serveras till lunch och middag är andelen nöjda lägre på de boenden som får kyld mat, se diagram 4. Men den största andelen blir mätta på den portion de serveras. Diagram 4. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Maten doftar gott, Maten ser aptitlig ut, Konsistensen på maten är bra, Jag blir mätt på den portion jag får, Temperaturen på maten är lagom, Lunchen på vardagar smakar bra, Lunchen på helger smakar bra, Middag på vardagar smakar bra, Middagen på helger smakar bra, Vid lunch serveras jag maträtter som jag tycker om samt Vid middag serveras maträtter som jag tycker om. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal 7 29

30 4.2.2 Produktionskök När vi jämför resultatet mellan boenden ser vi en lägre nöjdhet gällande lunch och middag för Källgården, Tallåsen och Ågården. Dessa tre boenden har samma produktionskök. Aktuellt produktionskök levererar kyld mat till lunch på helger samt till samtliga middagar dessutom producerar detta kök även mat till skola. En likhet mellan detta kök och det kök som levererar mat till Ekgården är att de även producerar mat till skola vilket möjligen kan påverka valet av maträtter till lunch som skattas lågt på dessa boenden, se diagram 5. Diagram 5. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Maten doftar gott, Maten ser aptitlig ut, Konsistensen på maten är bra, Jag blir mätt på den portion jag får, Temperaturen på maten är lagom, Lunchen på vardagar smakar bra, Lunchen på helger smakar bra, Middag på vardagar smakar bra, Middagen på helger smakar bra, Vid lunch serveras jag maträtter som jag tycker om samt Vid middag serveras maträtter som jag tycker om. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal 8 30

31 4.2.3 Utbud till frukost och mellanmål Vad gäller utbud till frukost och mellanmål framkommer stora skillnader. En stor andel är nöjda med utbudet till frukost och samtliga boende ligger över 75 % i kundnöjdhet. Vi ser dock stora skillnader i nöjdhet vad gäller utbud av mellanmål där drygt en tredjedel (38 %) på Grönboda är nöjda med utbudet jämfört med Tallåsen (74 %) och Solliden (77 %) där tre fjärdedelar är nöjda, se diagram 6. Diagram 6. Svar på i vilken grad påståenden stämmer överens med den egna upplevelsen. Följande påståenden redovisas: Jag är nöjd med utbudet till frukost samt Jag är nöjd med utbudet till mellanmål. Resultaten redovisas i procent, avrundat till närmsta heltal 5 Diskussion Detta verkar vara den första utvärdering som är gjord på detta sätt vilket inte möjliggör några jämförelser med tidigare resultat. Vad gäller smaken på maten når vi nästan upp till målvärdet 75 % på kommunnivå men ser skillnader mellan olika boende. Centrala delen av kommunen redovisar lägre kundnöjdhet i de flesta variabler kopplade till lunch och middag men orsaken är oklar. Troligtvis finns det flera orsaker som kan vara av betydelse för nöjdhet vad gäller lunch och middag då det är mer än ett kök som producerar mat till särskilt boende. Den största skillnaden mellan de olika köken är att det kök som producerar maten till Ågården, Källgården och Tallåsen levererar kyld mat till lunch på helger samt till samtliga middagar. Kyld mat i sig behöver inte upplevas negativt men ställer krav på uppvärmning som kan vara svåra att klara med konventionella ugnar. Svaren visar på ett behov av att anpassa matsedlar utifrån kundkategoriens önskemål. Kök som även producerar skolmat har lägre kundnöjdhet vad gäller maträtter som serveras till lunch på särskilt boende och demensboende. Vad gäller utbud till frukost når vi upp till 75 % kundnöjdhet vilket troligtvis betyder att de allra flesta får en individanpassad frukost. Utbudet till mellanmål skattas dock lågt och visar på behov av förbättringar. Det bör nämnas att vi under drygt ett års tid har arbetat med utbudet av mellanmål på Solliden. Ett arbete som kan ha bidragit till att vi når målet 75 % kundnöjdhet på det boendet. Ågården, Tallåsen och Källgården köper sina livsmedle direkt från grossist och har därmed ett större utbud än de boenden som får sina livsmedel levererade från respektive produktionskök. I dagsläget har vi inga uppgifter kring vad respektive boende 9 31

32 köper vad gäller livsmedel till frukost respektive mellanmål eller vad kostnaden är för detta. Dessa uppgifter kommer vi troligen att kunna ta fram med start år Slutsats De allra flesta svarar att de blir mätta på den portion som serveras till lunch och middag och att de är nöjda med smaken på maten. Skillnaderna mellan olika boenden är dock stora. På flertalet boenden finns ett behov att anpassa matsedeln efter matgästerna samt att förbättra utbudet vid mellanmålen

33 Måltider på särskilt boende

34 Enkät Utvecklad tillsammans med måltidsenheten Rapport - socialförvaltningen Slutet av september början av oktober Påståenden stämmer överens med egna upplevelsen Instämmer helt + Instämmer till stor del = nöjd 34

35 Deltagare 169 svar (61 %) Majoriteten kvinnor (64 %) Mer än hälften var > 85 år (60%) Några har svarat själva (17 %) 35

36 100 Maten smakar bra Lunch vardag Lunch helger Middag vardag Middag helger 36

37 100 Maträtter jag tycker om Lunch Middag 37

38 Utbud - kommunnivå 100 Utbud Frukost Mellanmål 38

39 Utbud 100 Utbud Frukost Mellanmål Grönboda Källgården Tallåsen Ågården Solliden Ekgården 39

40 Ågården Tallåsen Källgården Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården

41 Ågården Tallåsen Källgården Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården

42 Ågården Tallåsen Källgården Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården

43 Ågården Tallåsen Källgården Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården

44 Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården 44

45 Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården 45

46 Ågården Tallåsen Källgården Grönboda Solliden Ekgården 0 46

47 Slutsats Förbättra utbudet av mellanmål Anpassa matsedel utifrån kundkategori 47

48 48

49 Information till nämnden Avrapportering görs i nämnden. I samband med rapporteringen för året diskuteras om särskilda mål för kontaktpolitikerverksamheten skall sättas upp för kommande år. Besökt enhet: Datum för besök: ÅGÅRDEN Träffat följande personer: Anna-Lena Magnusson, Marianne Jansson och 5 personal Iakttagelser och reflexioner gjorda under besöket: Uppföljning av målen: VÄRDEGRUNDEN Inga avvikelser från Socialnämnden värdegrund SOCIALA AKTIVITETER I samtal med personal och de enskilda har jag i stort sett fått en positiv bild av de aktiviteterna som finns. En enskild påpekade om att det skulle vara bra om man kunde vara ute mer speciellt på sommaren. En annan enskild påpekade om hur svårt det är i början av placeringen då man inte känner de andra som bor här, och hur tufft det är att anpassa sig socialt i början. 49

50 ANHÖRIGAS ROLL På Ågården prioriteras Anhörig-frågan högt. Man har kontinuerliga anhörigträffar. Jag har själv deltagit i ett sådant. Man brukar bjuda in externa aktörer ibland som t ex primärvåden eller läkare osv. Den bild jag har fått av Anhörigas roll är positiv och jag känner mig ganska trygg i den struktur som enhetschefen har presenterat för mig kring arbetet med de anhöriga.... MATSITUATIONEN De jag har pratat med under besöket den 10 nov, majoriteten av de var inte särskilt nöjda med maten. Detta var dock inte utifrån något specifikt de påpekade förutom smaken på maten som de flesta enskilda tyckte att maten inte var god. Sedan kan jag naturligtvis inte dra några statistiska slutsatser av det här. Men jag tycker ändå att det är viktigt att de rösterna kommer fram. Det var en kommentar från en av enskilda som var följande: Ta med dina politiker kompisar hit och stanna några dagar och smaka på maten så får se hur det är! ÖVRIGT Ågården är den enhet som vi har valt som en pilot-enhet för att höja sysselsättningsgraden. På Ågården finns det idag 9 st som har höjd sysselsättning. De flesta ca 92-93% (Genomsnitt). 8 st av de är nöjda med detta utifrån olika aspekter som ekonomi osv. Alla har stor önskan att de inte behöver skickas till andra enheter men de är medvetna att detta kan ske vid behov. Enligt enhetschefen är förslaget att höja bemanningen från 0,65 till 0,68 och demenst 0,68 till 0,71 positivt men det ger inte fler händer. Något som jag personligen ser som en ledningsfråga. Vid besöket frågade jag Marianne Jansson (Sjuksköterska) om medicinhanteringen och de avvikelserna som man har sett i olika redovisningar kring Ågården. Man hoppas att nya sjuksköterskeorganisationen leder till förbättringar där eftersom vi har ett utvecklingsområde där. Det finns en stark vilja/önskan hos personalen att vi politiskt kan lyckas med att ta bort de delade turerna. Datum för rapportering till nämnden: December- nämnden 2014 Inlämnat av: John Omoomian (s) 50

51 TJÄNSTESKRIVELSE Socialförvaltning Marie Ekblad Socialnämnden. Förändring av delegationsordningen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att anta de förändringar förvaltningen föreslår i socialnämndens delegationsordning. Ärendebeskrivning Utifrån dom meddelad av Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nummer: och och utifrån lagstiftning ser socialförvaltningen att delegationsordningen behöver förändras utifrån målgruppsdefinitionen i riktlinjen. Utifrån ny ordförande i socialnämnden från och med 1 januari 2015 ska beslutaderätten vid brådskande beslut ändras. Från och med 1 januari 2015 har Susanne Karlsson (C) ordförande i socialnämnden, delegation att fatta beslut enligt särskild beslutanderätt i brådskande fall. Marie Ekblad Avdelningschef 51

52 52

53 Avdelning för Funktionsstöd delegation Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning FS 0 Beslut att inleda och att avsluta utredning 11 kap 1 SoL handläggare Utr. inleds per automatik vid ansökan FS 1 Beslut om bistånd i form av sysselsättning för 4 kap. 1 SoL handläggare psykiskt funktionsnedsatta FS 2 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta 4 kap 1 SoL handläggare Se riktlinje för boendestöd antagen av nämnd FS 3 Beslut om bistånd i form av avlösarservice i hemmet 4 kap 1 SoL 5 kap. 10 SoL dagar i följd handläggare - Mer än 7 dagar i följd SNAU FS 4 FS 5 FS 5:1 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet dagar per månad - Mer än 14 dagar per månad Beslut om bistånd i form av kontaktperson för personer med psykisk funktionsnedsättning - Samt förordnande och entledigande av kontaktperson Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson - Enligt norm och riktlinjer 4 kap 1 SoL 5 kap. 10 SoL 4 kap 1 SoL 3 kap. 6 b SoL Avser beslut enligt SoL handläggare SNAU handläggare enhetschef enhetschef/samordnare externa insatser Se aktuellt cirkulär från SKL och sn:s riktlinjer FS 6 - Utöver norm och riktlinjer Beslut om köp av plats i annan kommun eller av annan vårdgivare avdelningschef 4 kap 1 SoL SNAU I brådskande ärenden sn:s ordf., vice ordf eller annan ledamot nämnden utser. Beslutet avser personer med långvarig funktionsnedsättning. Se även 2 kap 5 SoL, att sluta avtal 53

54 FS 7 Beslut om ersättning i samband med ledsagning enligt LSS 4 kap 2 SoL enhetchef/ handläggare Enligt riktlinje 54

55 Beslutanderätt enligt lag, s.k kompletterande beslutanderätt Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom som är under 20 år 2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under tiden 3 Beslut att den unge får vistas i sitt egna hem under vårdtiden 6 1 st LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf Susanne Karlsson 11 1och3 st LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson 11 2 och 3 st LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson 4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 2 st LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. 55

56 5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 6 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 6.1 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson 43 1 p LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson 43 2 p LVU Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, Sven- Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson 43 2 p LVU Socialchef Mladenka Gustavsson Avdelningschef Marie Ekblad, Enhetscheferna Sara Jansson och Else-Marie Saker Besluten anmäls vid nästa sammanträde Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Socialjouren i Örebro, se särskild delegationsordning, förordning av namngivna personer. Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/ Socialjouren i Örebro, se särskild delegationsordning, förordning av namngivna personer. Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas 56

57 7 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Ordf. Irja Gustavsson, vice ordf. John Omoomian, annan ledamot som nämnden förordnat Sven-Erik Larsson Ordf. Susanne Karlsson Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid nästa sammanträde. Delegation för Ordf. Susanne gäller från och med 1/

58 58

59 Förslag - Socialnämndens sammanträdestider 2015 Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Månad SNau SN Lokal SN Lokal SN partigrupp partigrupp torsdag torsdag (S, xx) (xx,xx,xx) Januari 00 jan 08 jan Leja Leja 0 Januari 21 jan 00 jan Leja Leja 0 Februari 05 feb 12 feb Leja Leja 0 Mars 05 mar 12 mar Leja Leja 0 April 09 apr 16 apr Leja Leja 0 Maj 07 maj 13 maj Leja Leja 0 Juni 04 jun 11 jun Leja Leja 0 Juli 00 jan 00 jan Augusti 06 aug 13 aug Leja Leja 0 September 03 sep 17 sep Leja Leja 0 Oktober 08 okt 15 okt Leja Leja 0 November 05 nov 12 nov Leja Leja 0 December 03 dec 10 dec Leja Leja 0 Starttider kl kl kl kl Undantag 13 maj hålls sammanträdet på en onsdag. 59

60 60

61 4 Sveriges 1 (6) Kommuner och Landsting CIRKULÄR 14:48 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familj eomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Från den 1januari 2007 är det nya regler gällande beskattning av omkostnadsersättning. Förändringen är ett led i finansieringen av de skattesänkningar som regeringen beslutat om. Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Denna rekommendation gäller även för år cirkuläret finns tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs, inte via telefon eller meji. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Kiicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: skl.se/web/familjehernsvardsformul ar.aspx Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , 61

62 Sveriges CIRKULAR Kommuner (6 och Landsting Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för Vård och omsorg Åsa Furén-Thulin 62

63 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR (6) Ersättningar vid familj ehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2015 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av oinkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en ålders fördelad schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt. Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagits till att familjehemmen vanligen har en högre standard än den som ligger till grund för Konsumentverkets beräkningar. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av Kronor % av prisbasbeloppet prisbasbeloppet kr 105% 5563kr 150% kr 120% 6304kr 170% Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 2.9 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode kr 8981kr 10671kr 12632kr kr 8981kr 10671kr 12632kr 63

64 Sveriges CIRKULAR Kommuner (6) och Landsting Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2015 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år Beloppen är beriknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari Individuell bedömning måste göras utfrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av oinkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omnkostnadsersättningen. Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av Kronor % av prisbasbeloppet prisbasbeloppet 4450kr 120% 6304kr 170% Arvodesersättn ing Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 2.9 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 8981kr 10671kr 12632kr Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och barnet. omkostnadsersättning även för 64

65 Sveriges CIRKULAR VÅ Kommuner och Landsting Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2015 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte hbjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av Kronor % av prisbasbeloppet prisbasbeloppet 4450kr 120% 6304kr 170% Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 2.9 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode 8981kr 10671kr 12632kr 65

66 Ö Sveriges CIRKULÄR Kommuner och Landsting - (6) Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2015 Omkostnadsersättn ing Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari hidividuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av oinkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Fast omkostnadsersättning 1 Rörlig omkostnads ersättning 1-2 platser % av 3-4 platser % av Enligt rekomnien prisbasbelopp prisbasbelopp dationer för omkostnadsersätt 927 kr 25 % kr 50 % Arvodesersättn ing 2 ningar för familjehem Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 2.9 % för år Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 1 plats 2 platser 3-4 platser 12632kr 18233kr 25249kr 1 Då inga barn finns placerade 2 Då barn finns placerade 66

67 N Sveriges 1 (4) r Kommuner och Landsting CIRKULÄR 14:49 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagareförfaktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familj ehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger. Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs, inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Klicka här för att kornm.a till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: skl. se/web/famil jehemsvardsformul ar.aspx Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , 67

68 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR (4) Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för Vård och omsorg Åsa Furén-Thulin 68

69 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULAR (4) Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2015 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av oinkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive grundkostnad % av Kr/dygn % av Kr/dygn prisbasbelopp prisbasbelopp 0 l2år 105% 128kr 150% 183kr 13<år 120% 146kr 170% 207kr Arvodesersättn ing Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och heigdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 l2år 187kr 300kr 421kr 13 l9år 244kr 356kr 421kr Vuxna 300kr 356kr 421kr 69

70 1 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULAR Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2015 Om kostnadsersättn ing Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor. Individuell bedönming måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp 10% 371kr 25% 927kr 40% 1483kr Arvodesersättn ing Kronor /månad Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Beloppet är beräknat på 2015 års prisbasbelopp, kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Arvode i procent av Kronor/månad prisbasbeloppet Kategori 1 kontakt minst 10 35% 371 kr 1 298kr en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera % 742 kr gånger /vecka 669 kr Kategori 3 kontakt i stort % kr kr sett dagligen 70

71 Svenges V Kommuner och Landsting (3) CIRKULÄR 14:50 Avdelningen för Vård och omsorg Socialniimnd Individ och fam i Ijeomsorg Funkiionsnedsiitning LSS Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja oinkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagareförfaktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger. Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast innehålla rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har begränsade möjligheter att ge råd utifrån enskilda ärenden. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs, inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Avdelngn för Vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Post Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , 71

72 ÅT Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULAR Crir Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2015 Om kostnadsersättning Beräkning av rekommenderad onikostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2015 års prisbasbelopp, kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av oinkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad % av Kr /dygn % av Kr/dygn prisbasbelopp prisbasbelopp 0 l2år 105% 128kr 150% 183kr 13<år 120% 146kr 170% 207kr Arvodesersättn ing Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (2.9 % år 2015) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 l2år 187kr 300kr 421kr 13<år 244kr 356kr 421kr 72

73 1 1 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR Cnr (3) Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2015 Omkostnadsersättni ng Beräkning av rekommenderad onikostnadsersättning för år Beloppen är beräknat på 2015 års prisbasbelopp, kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie oinkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp 10% 371kr 25% 927kr 40% 1483kr Arvodesersättn ing Kronor / månad Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Beloppet är beräknat på 2015 års prisbasbelopp, kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Arvode i procent av Kronor/månad prisbasbeloppet Kategori 1 kontakt minst % 371 kr en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera % 742 kr gånger /vecka 298 kr 669 kr Kategori 3 kontakt i stort % kr kr sett dagligen Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent. 73

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015 4 Sveriges 1 (6) 2014 12 02 CIRKULÄR 14:48 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familj eomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 14:49 Diarienr: 14/6574 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Rubrik: Ersättning

Läs mer

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 2014-12-08 1 (4) Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2016-01-18 13 CIRKULÄR 15:39 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 15:38 Diarienr: 15/06253 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2015-12-08 Mottagare: Rubrik: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar till

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 februari 2016 kl. 09.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum:

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-11-27 Mottagare: Rubrik: Socialnämnd Individ och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar

Läs mer

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017 2016-11 - 25 1 ( 6 ) CIRKULÄR Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ - och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar

Läs mer

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen SID 1/3 Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen Tid: 26 september 2016, kl. 14:00-16:00 Plats: Rosendal, Socialförvaltningen Närvarande: Linnea Nyman, Leif Pehrson, Vildana Zorlak, avdelningschef VSK och

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Cirkulärnr: 14:48 Diarienr: 14/6573 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar beslutande nämnd KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 augusti 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, hus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00 i Kindla, hus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 19 januari 2017 kl. 09.00 i Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN TILLÄGGSHANDLINGAR KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(43) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 11 december år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges Sveriges 1 (6) 2013-11-26 CIRKULÄR 13:62 Avdelningen vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl

Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl Plats och tid Näset sammanträdesrum i Lindesberg, kl. 09.00-09.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Daniel

Läs mer

Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3

Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Partigruppmöten S, V, C tisdag den 28 januari kl. 11.00 i sammanträdesrum

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 19 januari 2017 kl. 09.00 i Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN. Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 10 december 2015 kl. 14.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN. Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 10 december 2015 kl. 14.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 10 december 2015 kl. 14.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv

Läs mer

Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem

Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-09-08 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 23 oktober år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 20 november år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2012-12-17 1(13) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2012-12-17, kl 09 00-10 30 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Margareta Johansson (åkl)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga 2009-11-25 Socialförvaltningen Inga-Stina JohanssonIndivid- och familjeomsorg Socialnämnden Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 20 augusti kl. 14.00 i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-06-01, kl. 08:30-12:20 Ajournering: 10:25-10-35, 11:15-11-25 Sammanträdesdatum s. 1 (25) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00. Plats: Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-01-22 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:35 09:45 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Kallelse 2015-03-19 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Gunnel Kask Ledamöter Gunnel Kask (S) Margareta Engman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl. 9.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Lis Melin (M), förste vice ordförande Ann-Britt Larsson (C) ersätter

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i mars 2016 Tid: Måndagen den 14 mars kl. 15.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg Kallade ledamöter

Läs mer

Håkan Andersson Agneta Jonsson, 25 Patrik Germer, 22. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-03-24. Sekreterare Paragrafer 22-30 Jan-Åke Ahlin

Håkan Andersson Agneta Jonsson, 25 Patrik Germer, 22. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-03-24. Sekreterare Paragrafer 22-30 Jan-Åke Ahlin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2010-03-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Inga-Lill

Läs mer

BEGÄRAN OM ARVODE ENLIGT LAG (2005:429) OM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

BEGÄRAN OM ARVODE ENLIGT LAG (2005:429) OM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN BEGÄRAN OM ARVODE ENLIGT LAG (2005:429) OM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN ASYL-period Avser perioden från och med förordnande (dagen då du blev god man) till och med dagen då barnet får uppehållstillstånd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom

Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom PM 2002 RVII (Dnr 3566/02) Nytt beräkningssätt för arvoden till familjehem för barn och ungdom Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Svenska Kommunförbundets rekommendationer

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten 2010-10-14 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010, kl 09.00 12.00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Redogörelse för god man för ensamkommande barn

Redogörelse för god man för ensamkommande barn Redovisningen avser period Redovisning och arvodering sker kvartalsvis. Redovisningsperiod * 1 jan - 31 mar 1 apr - 30 jun 1 jul - 30 sep 1 okt - 31 dec annan period fr.o.m. t.o.m. Personuppgifter Barnets

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer