Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga"

Transkript

1 Socialförvaltningen Inga-Stina JohanssonIndivid- och familjeomsorg Socialnämnden Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1 Fortsatt följa SKL:s rekommendationer avseende ersättning för familjehemsvård. 2 Begränsa ersättning vid förlorad arbetsförtjänst till max 12 månader med undantag för spädbarnsplacering där ersättning utgår till 18 månader då plats i förskola bör finnas. 3 Vid ett stadigvarande behov av att en vuxen är hemma på heltid, utbetala en maximal ersättning på 2 x högsta arvode vilket för 2009 blir : -. 4 Beslutsdelegat avseende punkterna 2 och 3 är socialutskottet. Ärende Socialnämnden i Falkenberg följer SKL: s rekommendationer när det gäller ersättningar till familjehem. Aktuellt förslag till riktlinjer är avsedda att utgöra ett förtydligande av dessa rekommendationer vad gäller den ekonomiska ersättningen mellan nämnd och familjehem/jourhem. Behov har framförallt funnits av förtydligande av ersättningar vid förlorad arbetsförtjänst. Sergio Garay Socialchef Wolf Zughaft Avdelningschef

2 Aktuell situation Familjehem har länge utgjort främsta alternativet då barn behöver externt placeras. Placeringar skall i första hand sökas i barnens naturliga nätverk. Vad som är bäst för barnet skall alltid i första hand beaktas. Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) som föreslår en ny och samlad lagstiftning för barn och ungdom, lyfter fram familjehemmens centrala roll. Behov och krav på utbildning och stöd betonas. Vi kan därför räkna med att familjehem fortsatt kommer att utgöra främsta placeringsalternativet då barn inte längre kan bo med sina biologiska föräldrar. Utvecklingen i Falkenberg Falkenberg följer samma utveckling som övriga kommuner; d v s att färre barn placeras på institution utan man försöker utforma stödet på hemmaplan. Kan barnet/ungdomen inte bo hemma söker man framförallt familjehem även när det gäller äldre barn och tonåringar. Kraven på familjehemmens förmåga och kompetens ökar successivt eftersom de placerade barnen idag har en betydligt mera omfattande och sammansatt problematik. Placeringsform Institution Jourplacering Familjehem Om vi går längre tillbaka i tid hade framförallt antalet unga på institution varit betydligt fler. Antalet i familjehem ökar successivt. Ett antal familjehem försvinner genom att vårdnadsöverflyttning sker till familjehemsföräldrarna. Barnet avslutas som familjehemsplacerat barn men en ekonomisk ersättning utgår utifrån förhållandet som rådde vid vårdnadsöverflyttningen. Barnskyddsutredningen föreslår här ett fortsatt stöd till familjehemmet. Familjehemsersättningar Den ekonomiska ersättningen till familjehemmen består av ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen utgår till den eller de fysiska personer som socialnämnden ingått avtal med om placering. Familjehemmen är uppdragstagare för socialnämnden och således inte anställda. Arvode Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t ex barnskötare, vårdbiträde, och behandlingsassistenter. SKL reviderar varje år arvode utifrån sin lönestatistik. Arvodet är uppdelat i två åldersintervaller; 0-12 år och år eller till dess att den unge lämnar gymnasieskolan. Arvodet skall kopplas till placeringens svårighetsgrad och förväntad prestation från familjehemmet. SKL:s riktlinjer ger exempel på förhållanden som motiverar en förhöjning av arvodet. Man konstaterar också att barn kan ha ett så omfattande behov av vård och 2

3 omsorg att det inte går att kombinera med förvärvsarbete och att ersättning då kan utgår utöver SKL:s rekommendationer. Arvodet skall tydligt regleras i samband med placeringen. Ett skriftligt avtal upprättas i samband med placering. Vanligtvis utgår man vid ny placering med placering på grundarvode. Vid ändrade förutsättningar omprövas arvodet. Våren 2009 gjordes en genomgång av ersättning i 34 pågående familjehemsplaceringar. Av dessa 34 låg 19 på ett grundarvode. Tre placeringar hade ersättning motsvarande maximalt förhöjda arvodet :-. För de familjehem som erhöll ett arvode utöver grundarvode fanns skäl som motiverade förhöjt arvode. Aktuella nivåer för 2009 bilägges. Förlorad arbetsförtjänst/inkomstbortfall Fråga om kompensation för inkomstbortfall blir aktuell då någon av familjehemsföräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete och vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet. SKL:s rekommendation är att kompensation sker med inkomstbortfall inklusive semesterersättning. Utöver detta utgår arvode. I SKL:s riktlinjer fram till och med 2008 rekommenderades att sänka arvode till grundarvode. I riktlinje 2009 rekommenderas att bibehålla den nivå som fastställts utifrån barnets förhållande. Falkenberg har fortsatt tillämpa tidigare rekommendation; d v s att sänka arvode till grundarvode. under inskolningsperioden Ibland är det nödvändigt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet. Tiden och omfattningen är individuell. vid spädbarnsplaceringar Ersättning för tjänstledighet vid placering av spädbarn beviljas och jämställs med sedvanlig föräldraledighet för nyfött barn. Ledigheten beviljas längst tills barnet är 18 månader. Därefter bör barnomsorg kunna erbjudas. vid tidsbegränsad tjänstledighet Det kan förekomma att nämnden med hänsyn till barnets behov bedömer att någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma partiellt eller på heltid. Om behovet kvarstår efter 12 månader tjänstledighet, bör en bedömning ske om en justering av arvode för att det skall motsvara arbetsinsatsen. Ersättning kan då utgå utöver SKL;s riktlinjer. Beslut fattas av utskott. Omkostnadsersättningar Omkostnadsersättningen skall ersätta familjehemmet för de merkostnader som följer av placeringen. Barn och ungdomar som placeras i familjehem får inte särbehandlas i familjen. Hänsyn måste därför tas både till det placerade barnets behov och till 3

4 familjehemmets standard. Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del som överstiger 5 000: -/år. Även omkostnaden är indelad i åldersintervall motsvarande de för arvode. Ersättningen utgörs av en åldersfördelad schablon som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt efter det placerade barnets speciella behov. Utöver detta finns övriga kostnader/extra utrustning. basutrustning I samband med att barnen placeras ansvarar socialnämnden för att barnet har en basgarderob för årstiden samt om behov finns, utrustning till barnets rum i familjehemmet. grundkostnaden I grundkostnad ingår utgifter för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Med livsuppehälle avses livsmedel, kläder/skor, personlig hygien, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, Tv, telefon och normalt slitage. Omkostnadsersättningar inkluderar barnbidrag/studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet respektive ungdomen. I grundkostnad ingår del i boendekostnad. Om familjehemmet behöver byta till större bostad kan ersättning motsvarande den merkostnad för högre hyra utgå. tilläggskostnader Barnets individuella behov kan medföra att det tillkommer utgifter utöver grundkostnaden. Exempel på detta är barn/skolbarnomsorgsavgift, specialkost, medicin, glasögon/linser, kostsamma fritidssysselsättningar som ishockey, ridning, balett, semesterresor. Familjehemmet kan också vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas och det kan därför vara motiverat att som tilläggskostnad bevilja busskort eller inköp av moped. övriga/extra utrustning till barnet Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller extra utgifter. Det kan vara fråga om inköp av cykel, moped och dator. I de fall då barnen har egna tillgångar som t ex medel på spärrat konto bör kontakt tas med överförmyndare för att få pengar till extra utrustning. Denna extra utrustning tillhör då barnet. Jourplaceringar Ibland uppstår akuta behov av placering av barn och ungdomar. Den vanligaste placeringsformen är jourplacering. På samma sätt som vid familjehemsplacering, skall placering först sökas i det naturliga nätverket. Socialnämnden har också ett antal kontrakterade jourhem. Jourhemmen skall finnas till hands i akuta situationer för placering i avvaktan av en mera permanent lösning. Lösningen kan antingen vara en återgång till det biologiska hemmet eller till familjehem för stadigvarande vård. Jourhemmen måste hålla 4

5 en hög beredskap och är därmed bundna till uppdraget. Möjligheten att påverka vilka barn/ungdomar som kommer är begränsad. Avtal tecknas med de kontrakterade jourhemmen för att tydliggöra uppdrag och ömsesidiga förväntningar. De kontrakterade jourhemmen är liksom familjehemmen, uppdragstagare åt socialnämnden. ersättning vid jourplaceringar Rekommendationer finns om ersättning till kontrakterade jourhem. Ersättningen baseras på antalet platser. Falkenbergs ersättning till kontrakterade jourhem ligger något över SKL; s rekommendationer. Vid placering i jourhemmet utgår en omkostnadsersättning utifrån barnets ålder och behov. Vid övriga akuta jourplaceringar utbetalas grundarvode/familjehemsersättning. Försäkringar När enskilda personer engageras för samhälleliga vårduppgifter är det angeläget att de skyddas mot skador som kan inträffa med anledning av uppdraget. hemförsäkring I samband med placering är det viktigt att underrätta familjehemmet att kontakta sitt försäkringsbolag och att kontrollera att försäkringen också omfattar det placerade barnet. Om skada uppstår som orsakats av det placerade barnet bör familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och till socialnämnden. Socialnämnden rekommenderas att ersätta självrisken. kommunens ansvarsförsäkring Falkenbergs kommun har en ansvarsförsäkring för personer som är placerade i familjehem enl. Socialtjänstlagen, LVU eller LVM. När skada uppkommer som kan omfattas av ansvarsförsäkringen, skall familjehemmet omgående anmäla detta till socialnämnden. Nämnden överlämnar anmälan vidare till aktuellt försäkringsbolag utan att göra egen värdering. Försäkringsbolaget kontaktar familjehemmet för att utreda och reglera ärendet. barnens försäkringsskydd Familjehemsplacerade barn omfattas av samma olycksfallsskydd som barn i förskola, skolbarnsomsorg och skola under tiden i verksamheten men ibland också på sin fritid. Familjehemmen uppmanas att teckna särskild olycksfallsförsäkring för barnet. Kostnaden ersättes via omkostnadsersättningen. 5

6 uppdragstagares försäkringsskydd Uppdragstagare som t ex familjehem och jourhem, omfattas inte av de kollektiva olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. Avslutning/sammanfattning Familjehem utgör grunden i den sociala barn- och ungdomsvården då barn/ungdomar inte kan bo i sina biologiska hem. Dagens och sannolikt morgondagens placerade ungdomar har i stort sett överlag en omfattande psykosocial problematik som kräver mycket av familjehemmen som tar emot barnen. Samtidigt skall familjehemmen även stå för en normalitet alltså utgöra ett vanligt hem för barnen. Aktuellt förslag till riktlinjer är avsedda att tydliggöra den ekonomiska regleringen mellan nämnd och familjehem. En del är att inte längre ersätta för förlorad arbetsförtjänst mer än maximalt under 12 månader. Därefter görs en bedömning av arbetsinsats från familjehemmet. Sannolikt kommer vi att ha ett antal familjehemsplacerade barn som kräver så mycket av vård, omsorg och skydd att vi måste gå utöver den av SKL rekommenderade högsta ersättningen. Undantag utgörs av spädbarnsplacering och där tillgång till plats i förskola finns först efter 18 månader. 6

Riktlinjer för familjehemsersättningar

Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 1 Riktlinjer för familjehemsersättningar Individ- och familjenämnd 2011-06-21 Sid 2 1. Inledning Individ- och familjenämnden har under årens lopp till största delen

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012

Information till familjehem. Norrköpings Kommun 2012 Norrköpings Kommun 2012 Information till familjehem Vi hoppas att all fakta stämmer men kan inte garantera detta eftersom det hela tiden händer nya saker som påverkar familjehemsvården. Tveka inte att

Läs mer

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer