Bilaga 1. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård"

Transkript

1 Bilaga 1 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

2 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Nuvarande text: Innehåll Anestesisjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för den perioperativa vården av patienten, samt ett eget medicinskt yrkesansvar som utövas i samarbete med anestesiläkare. För denna funktion krävs en bred kompetens gällande patientens vård och behandling före, under och efter en operation eller undersökning. Dessutom inhämtas kunskaper som krävs för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med större olyckor och katastrofer. Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt och kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att i samtliga kurser träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring frågeställningar med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Samtliga undervisningsformer baseras på studentens egna aktiva kunskapssökande och lärandesätt. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Självständigt arbete (examensarbete). Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete inom ramen för utbildningen. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Under den första terminen läser studenten kurser inom medicinsk vetenskap med fördjupning inom fysiologi och farmakologi, anestesisjukvård, katastrofmedicin och traumasjukvård omfattande 22,5 högskolepoäng. Inom vårdvetenskap ingår en kurs i perioperativ vård 7,5 högskolepoäng. Under den andra terminen läser studenten kursen vårdvetenskap inom anestesisjukvård, specifik anestesisjukvård och en fortsättningskurs i medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård samt genomför ett självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård inom ämnet vårdvetenskap. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Ändras till: Anestesisjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden av patienten, samt ett eget medicinskt yrkesansvar som utövas i samarbete med anestesiläkare. För denna funktion krävs en bred kompetens gällande patientens vård och behandling före, under och efter en operation eller undersökning. Anestesisjukvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Sjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer.

3 Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, drar slutsatser, värderar och dokumenterar forsknings och erfarenhetsbaserade kunskaper kring frågeställningar med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, metod- scenarioövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete på 7.5 hp med inriktning mot omvårdnad inom anestesisjukvård.

4 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr: MDH /10 Programkod: ZOJ22 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Anesthetic Nursing Care, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och gäller för utbildning som ges efter Mål Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa på kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård med de olika kompetenser som yrket innehåller, samt utifrån arbetsmarknadens behov. Specialistsjuksköterskeprogrammet baseras på de mål som Högskolelag och Högskoleförordning föreskriver. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå; - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten dessutom visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - ha visat kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och - ha visat fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

5 Sida 2 av 6 Dnr: MDH /10 Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, - visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, - visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, -visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och - visa vårdpedagogisk förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall studenten därtill; - visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar - visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer. Utbildning vid Mälardalens Högskola ska dessutom; - utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället, - utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden, - utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt - utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m.

6 Sida 3 av 6 Dnr: MDH /10 Särskild behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre examen samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval Antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning/resp. högskoleprov. Innehåll Anestesisjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för den perioperativa vården av patienten, samt ett eget medicinskt yrkesansvar som utövas i samarbete med anestesiläkare. För denna funktion krävs en bred kompetens gällande patientens vård och behandling före, under och efter en operation eller undersökning. Dessutom inhämtas kunskaper som krävs för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med större olyckor och katastrofer. Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt och kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att i samtliga kurser träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring frågeställningar med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Samtliga undervisningsformer baseras på studentens egna aktiva kunskapssökande och lärandesätt. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Självständigt arbete (examensarbete). Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete inom ramen för utbildningen. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Under den första terminen läser studenten kurser inom medicinsk vetenskap med fördjupning inom fysiologi och farmakologi, anestesisjukvård, katastrofmedicin och traumasjukvård omfattande 22,5 högskolepoäng. Inom vårdvetenskap ingår en kurs i perioperativ vård 7,5 högskolepoäng. Under den andra terminen läser studenten kursen vårdvetenskap inom anestesisjukvård, specifik anestesisjukvård och en fortsättningskurs i medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård samt genomför ett självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård inom ämnet vårdvetenskap. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier.

7 Sida 4 av 6 Dnr: MDH /10 Termin 1 Termin 2 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs 7,5 hp Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 1, 7,5 hp Akutsjukvård 7,5 hp Vårdvetenskap Perioperativ vård 7,5 hp Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 2, 7,5 hp Specifik anestesisjukvård, 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom anestesisjukvård, 7,5 hp Självständigt arbete inom anestesisjukvård 7,5 hp Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO I enlighet med högskolans miljöpolicy ges studenterna därför en introduktion till begreppet hållbar utveckling för att de ska kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologiskt hållbar utveckling. Val inom programmet Programmet innehåller inga valbara kurser. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hälsa, vård och välfärd är värdakademi för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att uppfylla fordringarna för följande examen/examina: - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Anesthesia Care) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Vid akademin för hälsa, vård och välfärd följer kvalitetsarbetet en utarbetad kvalitetsplan. Muntlig och skriftlig utvärdering genomförs i slutet av samtliga kurser. Kursvärderingarna diskuteras tillsammans med studenterna och ligger till grund för fortsatt kursutveckling. Utbildningen i sin helhet utvärderas skriftligt, individuellt i slutet av läsåret. Resultaten redovisas till akademirådet och till den kommande studentgruppen.

8 Sida 5 av 6 Dnr: MDH /10 Studentmedverkan Studenter har genom sin linjeförening tillträde till alla arbetsgrupper som arbetar med utveckling av utbildningen. Studenterna är representerade i akademiråd, programråd, branschråd samt ledningsråd. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik- och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och välfärd. Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesisjukvård knyter an till inriktningen Hälsa och välfärd genom att i utbildningen inkludera forskning om den perioperativa vården som innehåller alla delar i den pre- per- och postoperativa vårdprocessen. Särskilt fokus läggs vid patientens situation och de olika behov av allmän och specifik omvårdnad som kan uppkomma under det perioperativa förloppet. Anknytning till aktuell medicinsk forskning inom anestesiområdet erhålls genom ett nära samarbete med kliniskt aktiva forskare. Vidare studeras metoder för forsknings- och utvecklingsarbete. Samverkan Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård bedrivs i nära samverkan med landstingen. Utbildningen planeras och följs upp i de branschråd som är knutna till utbildningsprogrammet. I denna samverkan genomförs även verksamhetsförlagd utbildning inom programmet. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annan stans i världen. Internationalisering är en viktig del i all högskoleutbildning. Högskolan har ett samhällsansvar för kunskap och bildning och i detta ingår att skapa ökad interkulturell förståelse. Det internationella perspektivet beaktas i utbildningen såväl i samband med olika delar i undervisningen som i litteraturen. Samarbeten med universitet/högskolor i andra länder kan i begränsad omfattning ske i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information.

9 Sida 6 av 6 Dnr: MDH /10 Jämlikhet Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället, när det gäller ålder, kön, social bakgrund, hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung, trosbekännelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Med jämställdhet avses förhållandet mellan män och kvinnor. Akademins arbete med jämlikhet och jämställdhetsfrågor skall vara välkänt bland studenter. Studenter ska ha kunskap om att det finns en handlingsplan i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och denna ska finnas tillgänglig via akademins webbplats. Information om vad kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas finns tillgänglig för varje student. Mångfaldsaspekter beaktas i utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid akademin. Relationen mellan personal och studenter kännetecknas av ett förhållningssätt som utmärks av demokratiska värderingar och rätten att vara olika.

10 UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av MDH /10 Programkod: ZOJ22 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Anesthetic Nursing Care, 60 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och reviderad av fakultetsnämndens utbildningsutskott för hälsa Mål Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa på kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård med de olika kompetenser som yrket innehåller, samt utifrån arbetsmarknadens behov. Specialistsjuksköterskeprogrammet baseras på de mål som Högskolelag och Högskoleförordning föreskriver. Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå; - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten dessutom visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - ha visat kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och - ha visat fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

11 Sida 2 av 6 MDH /10 Programkod: ZOJ22 Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, - visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, - visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och - visa vårdpedagogisk förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall studenten därtill: - visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar, - visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer. Utbildning vid Mälardalens högskola ska dessutom: - utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället, - utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden, - utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt - utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m. Särskild behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre examen samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp grundnivå

12 Sida 2 av 6 MDH /10 Programkod: ZOJ22 varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval Antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning/resp. högskoleprov. Innehåll Anestesisjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden av patienten, samt ett eget medicinskt yrkesansvar som utövas i samarbete med anestesiläkare. För denna funktion krävs en bred kompetens gällande patientens vård och behandling före, under och efter en operation eller undersökning. Anestesisjukvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Sjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som anestesisjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer. Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett varierat och problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, metod/scenarioövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete på 7,5 högskolepoäng med inriktning mot omvårdnad inom anestesisjukvård. I programtablån nedan redovisas vilka kurser som ingår i programmet. Termin 1 Termin 2 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs 7,5 hp Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 1, 7,5 hp Akutsjukvård 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom anestesisjukvård, 1. 7,5 hp Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 2, 7,5 hp Specifik anestesisjukvård, 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom anestesisjukvård,2. 7,5 hp Självständigt arbete inom anestesisjukvård 7,5 hp

13 Sida 2 av 6 MDH /10 Programkod: ZOJ22 Val inom programmet Programmet innehåller inga valbara kurser. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hälsa, vård och välfärd är värdakademi för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att uppfylla fordringarna för följande examen/examina: - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Anesthesia Care) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Vid akademin för hälsa, vård och välfärd följer kvalitetsarbetet en utarbetad kvalitetsplan. Muntlig och skriftlig utvärdering genomförs i slutet av samtliga kurser. Kursvärderingarna diskuteras tillsammans med studenterna och ligger till grund för fortsatt kursutveckling. Utbildningen i sin helhet utvärderas skriftligt, individuellt i slutet av läsåret. Resultaten redovisas till akademirådet och till den kommande studentgruppen. Studentmedverkan Studenter har genom sin linjeförening tillträde till alla arbetsgrupper som arbetar med utveckling av utbildningen. Studenterna är representerade i akademiråd, programråd, branschråd samt ledningsråd. Forskningsbas Den vetenskapliga kvaliteten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå garanteras genom för utbildningarna relevant forskning i högskolans sex etablerade forskningsinriktningar Hälsa och Välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation samt arbetslivsvetenskap, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resurs optimering samt Utbildningsvetenskap. Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesisjukvård knyter an till inriktningen Hälsa och välfärd genom att under utbildningen kontinuerligt relatera till och diskutera forskning om anestesiologisk omvårdnad, som inkluderar samtliga delar i patientens pre- per- och postoperativa vård. Särskilt fokus läggs vid patientens situation och de olika behov av allmän och specifik omvårdnad som kan uppkomma. Anknytning till aktuell medicinsk forskning inom anestesiområdet erhålls genom ett nära samarbete i

14 Sida 2 av 6 MDH /10 Programkod: ZOJ22 undervisningen med kliniskt aktiva forskare. Vidare studeras och granskas metoder för forsknings- och utvecklingsarbete. Samverkan Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård bedrivs i nära samverkan med landstingen. Utbildningen planeras och följs upp i de branschråd som är knutna till utbildningsprogrammet. I denna samverkan genomförs även verksamhetsförlagd utbildning inom programmet. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Internationalisering är en viktig del i all högskoleutbildning. Högskolan har ett samhällsansvar för kunskap och bildning och i detta ingår att skapa ökad interkulturell förståelse. Det internationella perspektivet beaktas i utbildningen såväl i samband med olika delar i undervisningen som i litteraturen. Samarbeten med universitet/högskolor i andra länder kan i begränsad omfattning ske i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Jämlikhet Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället, när det gäller ålder, kön, social bakgrund, hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung, trosbekännelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Med jämställdhet avses förhållandet mellan män och kvinnor. Akademins arbete med jämlikhet och jämställdhetsfrågor skall vara välkänt bland studenter. Studenter ska ha kunskap om att det finns en handlingsplan i jämställdhetsoch jämlikhetsfrågor och denna ska finnas tillgänglig via akademins webbplats. Information om vad kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas finns tillgänglig för varje student. Mångfaldsaspekter beaktas i utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid akademin. Relationen mellan personal och studenter kännetecknas av ett förhållningssätt som utmärks av demokratiska värderingar och rätten att vara olika.

15 Bilaga 2 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

16 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Nuvarande text: Innehåll Intensivvårdssjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för att både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper bedöma, planera och genomföra åtgärder relaterade till patientens omvårdnad och medicinska behandling. Yrket kräver en bred kompetens genom att patienterna har en stor bredd gällande ålder, sjukdomar och vårdbehov. Även kontakten med närstående är en viktig del i intensivvårdssjuksköterskans yrkesfunktion. Kunskaper krävs även för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med större olyckor och katastrofer, samt i sjukvårdsgrupper utanför sjukhuset. Utbildningen består av teoretiska och kliniskt förlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt och kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att i samtliga kurser träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar över, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring verklighetsbaserade frågeställningar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Undervisningsformerna bygger på studentens egna aktiva kunskapssökande. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Under den första terminen läser studenten kurser inom medicinsk vetenskap med fördjupning inom intensivvård och akutsjukvård omfattande 22,5 högskolepoäng. Inom vårdvetenskap ingår en kurs i intensivvård 7,5 högskolepoäng. Under den andra terminen läser studenten en kurs med fördjupning av vårdvetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng och två kurser med fördjupning i medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng vardera, samt genomför ett examensarbete med inriktning mot intensivvård 7,5 högskolepoäng inom ämnet vårdvetenskap. Sammanlagt läses under den andra terminen 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap och 15 högskolepoäng vårdvetenskap. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 23,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Ändras till: Innehåll Intensivvårdssjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för att både självständigt och i samarbete med andra yrkeskategorier planera, bedöma, genomföra och utvärdera åtgärder relaterade till den allvarligt sjuke patientens omvårdnad och medicinska behandling. Yrket kräver en bred kompetens genom att patienterna har en stor variation gällande ålder, sjukdomar och omvårdnadsbehov. Även kontakten med närstående är en viktig del i yrkesfunktionen. Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Sjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön.

17 Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer. Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, drar slutsatser, värderar och dokumenterar forsknings och erfarenhetsbaserade kunskaper kring frågeställningar med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, metod/scenarioövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete på 7.5 hp med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård.

18 Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH /10 Programkod: ZOJ23 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Intensive Care, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och gäller för utbildning som ges efter Mål Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom intensivvård med olika arbetsuppgifter samt utifrån arbetsmarknadens behov. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och - visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten - visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, - visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, - visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, - visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och - visa vårdpedagogisk förmåga. Därtill ska också studenten - visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och - visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

19 Sida 2 av 5 Dnr: MDH /10 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Utbildning vid Mälardalens Högskola ska dessutom: - utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället, - utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden, - utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt - utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m. Särskild behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre examen samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval Antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning resp. högskoleprov. Innehåll Intensivvårdssjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för att både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper bedöma, planera och genomföra åtgärder relaterade till patientens omvårdnad och medicinska behandling. Yrket kräver en bred kompetens genom att patienterna har en stor bredd gällande ålder, sjukdomar och vårdbehov. Även kontakten med närstående är en viktig del i intensivvårdssjuksköterskans yrkesfunktion. Kunskaper krävs även för att kunna arbeta som sjuksköterska i samband med större olyckor och katastrofer, samt i sjukvårdsgrupper utanför sjukhuset.

20 Sida 3 av 5 Dnr: MDH /10 Utbildningen består av teoretiska och kliniskt förlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt och kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att i samtliga kurser träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar över, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring verklighetsbaserade frågeställningar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Undervisningsformerna bygger på studentens egna aktiva kunskapssökande. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Under den första terminen läser studenten kurser inom medicinsk vetenskap med fördjupning inom intensivvård och akutsjukvård omfattande 22,5 högskolepoäng. Inom vårdvetenskap ingår en kurs i intensivvård 7,5 högskolepoäng. Under den andra terminen läser studenten en kurs med fördjupning av vårdvetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng och två kurser med fördjupning i medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng vardera, samt genomför ett examensarbete med inriktning mot intensivvård 7,5 högskolepoäng inom ämnet vårdvetenskap. Sammanlagt läses under den andra terminen 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap och 15 högskolepoäng vårdvetenskap. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 23,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO I enlighet med högskolans miljöpolicy ges därför en introduktion till studenterna av begreppet hållbar utveckling för att de ska kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologisk hållbar utveckling. Termin 1 Termin 2 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs 7, 5 hp Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp Akutsjukvård 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp Specifik Intensivvård 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp Examensarbete inom intensivvård 2, 7,5 hp Val inom programmet Programmet innehåller inga valbara kurser. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hälsa, vård och välfärd är värdakademi för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård.

21 Sida 4 av 5 Dnr: MDH /10 Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Vid akademin för hälsa, vård och välfärd följer kvalitetsarbetet en utarbetad kvalitetsplan. Kurser inom utbildningen utvärderas och dokumenteras kontinuerligt. Muntlig och skriftlig utvärdering genomförs i slutet av samtliga delkurser. Dessa utvärderingsresultat diskuteras tillsammans med studenterna, för att sedan leda vidare för fortsatt kursutveckling. Utbildningen i sin helhet utvärderas skriftligt, individuellt i slutet av läsåret. Studentmedverkan Studenter har genom sin linjeförening tillträde till alla arbetsgrupper som arbetar med utveckling av utbildningen. Studenterna är representerade i akademiråd, programråd, branschråd samt ledningsråd. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik- och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och välfärd. Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård knyter an till inriktningen Hälsa och välfärd genom att i utbildningen inkludera forskning om patienters behov av medicinsk behandling och omvårdnad (dvs. bedömning, planering, genomföring och utvärdering av allmän och specifik omvårdnad) inom intensivvård, katastrofmedicin och traumavård. Särskilt fokus läggs vid patientens situation och patienters och närståendes behov av delaktighet. Anknytning till aktuell medicinsk forskning inom intensivvård erhålls genom ett nära samarbete med kliniskt aktiva forskare. Vidare studeras metoder för forsknings- och utvecklingsarbete. Samverkan Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård bedrivs i nära samverkan med landsting, kommuner och andra aktörer inom verksamhetsområdet.. Utbildningen planeras och följs upp i de branschråd som är knutna till utbildningsprogrammet. I samverkan genomförs även verksamhetsförlagd utbildning/fältstudier inom

22 Sida 5 av 5 Dnr: MDH /10 programmet. Den aktiva samverkan med avnämarna är en av de åtgärder som ökar möjligheter för studenten att få jobb efter avslutad utbildning. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annan stans i världen. Internationalisering är en viktig del i all högskoleutbildning. Högskolan har ett samhällsansvar för kunskap och bildning och i detta ingår att skapa ökad interkulturell förståelse. Det internationella perspektivet beaktas i utbildningen såväl i samband med olika delar i undervisningen som i litteraturen. Samarbeten med universitet/högskolor i andra länder kan i begränsad omfattning ske i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Jämlikhet Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället, när det gäller ålder, kön, social bakgrund, hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung, trosbekännelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Med jämställdhet avses förhållandet mellan män och kvinnor. Akademins arbete med jämlikhet och jämställdhetsfrågor skall vara välkänt bland studenter. Studenter ska ha kunskap om att det finns en handlingsplan i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och denna ska finnas tillgänglig via akademins webbplats. Information om vad kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas finns tillgänglig för varje student. Mångfaldsaspekter beaktas i utvecklingen av det pedagogiska arbetet vid akademin. Relationen mellan personal och studenter kännetecknas av ett förhållningssätt som utmärks av demokratiska värderingar och rätten att vara olika.

23 UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av MDH /10 Programkod: ZOJ23 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Intensive Care, 60 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och reviderad av fakultetsnämndens utbildningsutskott för hälsa Mål Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom intensivvård med olika arbetsuppgifter samt utifrån arbetsmarknadens behov. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och - visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet. Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, - visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, - visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, - visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och - visa vårdpedagogisk förmåga. Därtill ska också studenten: - visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och - visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa självkännedom och empatisk förmåga,

24 Sida 2 av 5 MDH /10 Programkod: ZOJ23 - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Utbildning vid Mälardalens högskola ska dessutom: - utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället, - utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden, - utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt - utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m. Särskild behörighet Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre examen samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval Antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning resp. högskoleprov. Innehåll Intensivvårdssjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för att både självständigt och i samarbete med andra yrkeskategorier planera, bedöma, genomföra och utvärdera åtgärder relaterade till den allvarligt sjuke patientens omvårdnad och medicinska behandling. Yrket kräver en bred kompetens genom att patienterna har en stor variation gällande ålder, sjukdomar och omvårdnadsbehov. Även kontakten med närstående är en viktig del i yrkesfunktionen. Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Intensivvårdssjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som intensivvårdssjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer.

25 Sida 3 av 5 MDH /10 Programkod: ZOJ23 Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett varierat och problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, metod/scenarioövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas. Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete på 7,5 högskolepoäng med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. I programtablån nedan redovisas vilka kurser som ingår i programmet. Termin 1 Termin 2 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs 7,5 hp Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp Akutsjukvård 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp Specifik Intensivvård 7,5 hp Vårdvetenskap Vårdvetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp Självständigt arbete inom intensivvård 2, 7,5 hp Val inom programmet Programmet innehåller inga valbara kurser. Värdakademi eller motsvarande Akademin för hälsa, vård och välfärd är värdakademi för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZOJ23 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Intensive Care, 60 Credits Denna

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-01-19 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Anesthetic Nursing Care, 60 Credits

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ22 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Anesthetic Nursing Care, 60

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZOJ24 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Psychiatric Care, 60 Credits

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Specialist Nurse Education with focus on Primary Health Care, 75 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-12-15

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng 1(8) Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme Anesthesia Care, 60 credits Gäller från: Höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Physiotherapy program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAK Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor med fördjupad

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VDISA Avancerad

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 6 2011-10-19 MDH 2.1.2-20/10 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01 och är

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-43/10 Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Physiotherapy program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01 och är fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med vårterminen

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Dnr: HNT 2015/52 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Programkod: Programmets benämning: VASDI

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Dnr: HNT 363/13 Fastställd 2013-11-15 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Dnr: FAK 2011/82 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård,

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 OINR Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2007-03-07 Dnr LiU 328/07-41 Reviderad 2009-02-18; 2011

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Infectious Diseases, 60 Credits Programkod: VAIN1

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU13, 2B113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Sid 2 (7) 1. Basdata

Läs mer

Magisterprogram i hälsa och vård

Magisterprogram i hälsa och vård UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 5 2011-10-19 MDH: 2.1.2-535/11 Magisterprogram i hälsa och vård Master s Programme (60 credits) in Health and Care Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01

Läs mer

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Programme in Special Educational Needs, 90 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2007-03-07 Dnr LiU 327/07-41. Reviderad 2009-02-26;

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG POST GRADUATE SPECIALIST NURSING PROGRAMME MEDICAL CARE NURSING 60 CREDITS Dnr LiU-2015-00306 Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård VASIN. Programkod: Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård VASIN. Programkod: Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska 2DS13, 2D113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG SPECIALIST NURSING PROGRAMME IN MENTAL HEALTH CARE 60 CREDITS Dnr LiU-2014 00390 Fastställd av

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD Programkod: VASAM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: AVM01 Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Programme in Special Educational Needs, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-467/2009 Sida 1 (7) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Primary Health Care, 75 higher education

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap

Fakulteten för hälso och livsvetenskap Dnr: 2015/1167 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme, Elderly Care, 60 credits

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1740-14 Sid 1 (5) LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2014-12-23

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Industrial Design, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp Specialist Nursing Programme in Mental Health Care MAPY2 Gäller från: 2016 HT Utbildingsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG SPECIALIST NURSING PROGRAMME IN PAEDIATRIC CARE 60 CREDITS Dnr LiU-2014 00391

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Degree of Master of Science in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2009-05-08 Reviderad av dekanus 2011-10-19 Sid 1 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZMS20 Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Master Program in Financial Engineering, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer