Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram"

Transkript

1 Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005

2 Tävlingsprogram Innehåll Inbjudan Bakgrund Det nya universitetssjukhusets uppdrag Vision Tävlingsuppgiften Sjukhuset som del av ett långsiktigt hållbart samhälle Sjukhuset i staden Sjukhusområdet Sjukhuslokaler Tävlingsområdet Förutsättningar Trafik Teknisk försörjning Tidplan Kostnadsram Tidigare utredningsmaterial Tävlingstekniska bestämmelser Tävlingsarrangör Tävlingsform Tävlingens syfte Tävlingsspråk Tävlingsfunktionär Startmöte Tävlingsfrågor Inlämning Redovisning av tävlingsförslag Jury Bedömning Tävlingsarvoden och priser Publicering/Utställning Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt Uppdrag efter tävlingen Tävlingsprogramhandlingar Tävlingsprogrammets godkännande 3

3 1.0 Inbjudan Stockholms läns landsting genom Locum AB inbjuder följande arkitektföretag: BSK Arkitekter AB Henning Larsens Tegnestue A/S HLLS Arkitekter AB Tengbomgruppen ab White Arkitekter AB till en formgivningstävling om ett nytt universitetssjukhus vid Karolinska sjukhuset i Solna. Formgivningstävlingen har två syften: att få fram ett förslag till utformning av sjukhuset som grund för den fortsatta planeringen och att söka en förtroendeingivande kreativ partner i det fortsatta arbetet. Tävlingen är inte avsedd att vara en traditionell arkitekttävling med krav på detaljerad redovisning baserad på specificerade programkrav. Den vill, genom att väcka ett antal frågor, uppmuntra till ett visionärt tänkande och okonventionella idéer. Arrangören hyser stor tilltro till att de tävlande, utifrån sina internationella och multidisciplinära kompetenser, kommer att forma nya koncept för det framtida universitetssjukhuset. 2.0 Bakgrund Stockholms läns landsting har under de senaste åren genomfört ett omfattande utredningsarbete med syftet att kartlägga, analysera och bemöta de aktuella kraven som ställs på dagens vårdgivare. Den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen, ökade vårdkostnader, dynamisk forskningsverksamhet och ändrade undervisningsformer ställer krav på nya, okonventionella lösningar för både vårdens organisation och vårdens fysiska miljö. I slutet av 2001 tillsattes Universitetssjukhusutredningen (SNUS, Stockholms Nya UniversitetsSjukhus) vars uppdrag var att undersöka behovet av och möjligheterna till att skapa ett nytt universitetssjukhus. Utredningsrapporten fastslog i november 2002 att ett universitetssjukhus skall bedriva specialistvård samt omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Man konstaterade vidare att en fortsatt stark samverkan mellan sjukvård och forskning och mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna talade för en lokalisering av ett nytt universitetssjukhus till Karolinska sjukhusområdet i Solna. I utredningen poängterades också att omdaningen av Karolinska sjukhuset till ett modernt och internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus måste gå hand i hand med förändringar inom andra delar av landstingets sjukvårdssystem. Under 2003 och 2004 gjordes en genomgripande utredning rörande den framtida strukturen av sjukvården i Stockholms län, den så kallade 3S-utredningen (Stockholms SjukvårdsStruktur). Utredningsarbetet har drivits i två delprojekt: ett delprojekt avseende det nya universitetssjukhuset och akutvårdsstrukturen och ett inriktat på närsjukvård. Kompletterande utredningar har gjorts för barnsjukvård och laboratoriemedicin. Inom ramen för 3S-utredningen fick Stockholms läns landstings fastighetsförvaltningsorganisation, Locum AB, uppdraget att genomföra ett antal förberedande aktiviteter avseende byggnationen av det nya sjukhuset. Dessa utredningar visade att det är fullt möjligt att lokalisera det nya sjukhuset till Karolinska sjukhusområde och att det finns goda förutsättningar att integrera sjukhuset i den på Norra stationsområdet framväxande staden i vars planering Stockholms läns landsting aktivt deltar (se vidare avsnitt Stadsförnyelsen på Norra stations-, KI- och KS-området, Gemensamma planeringsförutsättningar). Utifrån 3S-utredningen gav landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en formgivningstävling avseende ett nytt universitetssjukhus. Beslutet omfattar även framtagande av ett projektprogram inklusive ekonomiska ramar och genomförandestrategi för byggprojektet. Materialet skall läggas fram till landstingsfullmäktige för beslut vid årsskiftet 2007/

4 3.0 Det nya universitetssjukhusets uppdrag Uppgiften för det nya universitetssjukhuset är att bedriva vård, forskning och utbildning av betydande omfattning och av yppersta kvalitet. För att möjliggöra detta ställs höga krav på hur universitetssjukhuset utformas. Sjukvårdsuppdraget måste på bästa sätt balanseras mot forskningsuppdraget. Likaså bör utbildningsuppdraget relateras till verksamhetens forsknings- och sjukvårdsuppdrag. Enligt 3S-utredningen bör universitetssjukhuset inrikta sin verksamhet på högspecialiserad och specialiserad vård. Skälen till detta är de allt viktigare sambanden mellan forskning och utveckling av specialiserad vård och samtidigt nödvändigheten av koncentration av resurser och kompetens. En stor del av utrustning och kompetens (multidisciplinär) måste kunna samutnyttjas och förutsättningar skapas för snabb kunskapsöverföring mellan grundforskning, klinisk forskning och specialiserad vård. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen går mycket snabbt och den får stor betydelse för utvecklingen av den framtida sjukvårdstrukturen och inriktningen och omfattningen av den högspecialiserade/ specialiserade vården. Forskningsgenombrott sker inom f lera områden (ex genforskningen) och nya möjligheter för prevention, diagnostik och behandling introduceras. Utvecklingen inom genteknik ger nya möjligheter att diagnostisera sällsynta och ibland ärftliga sjukdomar. Med stöd av mikroteknik, digital bildbehandling och videoteknik ersätts tidigare mer invasiva diagnostiska metoder och allt fler ingrepp sker i öppen vård. Även avancerade operationer utförs i dagkirurgi. Utvecklingen gör det också möjligt att behandla allt äldre patienter med svåra sjukdomar och skador. Vid universitetssjukhuset ska forskningsmiljöer skapas där grundforskare och kliniker kan samverka och kopplingen mellan grundforskning och klinisk forskning stärkas. Kraftsamlingen i forskningscentra garanterar en bättre verkningsgrad av forskningsresurserna. Universitetssjukhuset ska vara internationellt konkurrenskraftigt och det ska inta en central roll vid utvecklingen av Stockholmsregionen till ett biomedicinskt och bioteknologiskt kraftcentrum. Det är mot denna bakgrund som planeringen av det nya universitetssjukhuset ska ses. 5

5 6

6 Vision Det nya universitetssjukhuset är......integrerat men självständigt......föränderligt men beständigt......effektivt men respektfullt och mänskligt......en lyckad förening av kreativitet, produktivitet och omtanke. 7

7 5.0 Tävlingsuppgiften Lokalisering Det nya universitetssjukhuset skall lokaliseras till sydvästra delen av nuvarande Karolinska sjukhusområdet i anslutning till Karolinska Institutet intill kommungränsen mellan Stockholm och Solna. Valet av tomt medför att sjukhusområdet ingår i ett pågående stadsförnyelseprojekt för Norra stations-, KI- och KS-området som, på många olika sätt, kommer att ha inverkan på sjukhusplaneringen. I tävlingsuppgiften måste andra frågor än utformningen av den enskilda sjukhusanläggningen beaktas och större område än själva tävlingsområdet beröras Huvuduppgiften De tävlande skall föreslå en lösning där frågor kring verksamhetssamband, gestaltning, långsiktig hållbarhet, trafik och logistik utvecklas till en helhet som, med stöd av modern teknik, kan möta sjukvårdens och forskningens krav på oförutsedda förändringar långt in i framtiden. Huvuduppgiften är: > att redovisa ett övergripande koncept för anläggningens identitet och bebyggelsens organisation i samspel med omgivningen > att utifrån ett antal frågeställningar illustrera hur området, byggnaderna och lokalerna över tiden kan disponeras för vård, forskning och utbildning samt > att gestalta den yttre och inre miljön utifrån högt ställda etiska och estetiska krav Särskilda frågeställningar Tävlingsuppgiften är formulerad utifrån f lera nivåer och aspekter. Varje avsnitt avslutas med särskilda frågeställningar vars lösningar kommer att beaktas vid bedömningen av förslagens konceptuella styrka och utvecklingsmöjligheter. Flygfoto från norr med tävlingsområdet utmärkt. 8

8 5.1 Sjukhuset som del av ett långsiktigt hållbart samhälle Nationella och regionala miljökvalitetsmål Ett hållbart samhälle är ett samhälle där ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning inte sker till priset av en miljöpåverkan som så småningom slår tillbaka mot tillväxtens möjligheter. I det hållbara samhället skall hög tillväxt och social rättvisa förenas med ren och människovärdig miljö. (ur Regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar utveckling 2001/02:172) Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen har sikte på 2020 och definierar det tillstånd för den svenska miljön som är önskvärt. År 2001 antogs ett antal delmål för att konkretisera miljöarbetet. Delmålen siktar i regel på 2010 och är utformade för att kunna följas upp. Ett av de 15 nationella miljökvalitetsmålen avser framförallt målet God bebyggd miljö. God bebyggd miljö innebär bl.a. följande: den byggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklat liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft miljöanpassat kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängligt och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda 9

9 användning av energi, vatten och andra naturresurser sker på effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnyelsebara energikällor används. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram förslag till regionala mål inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I förslaget talas bl.a. om att: göra regionens bebyggelsestruktur tätare skapa en god stadsmiljö med arkitektoniska värden skydda värdefulla områden stimulera samverkan mellan trafikslagen Det nya universitetssjukhuset skall utformas så att det möter alla dessa övergripande miljökvalitetsmål Landstingets miljömål i 3S-utredningen En av de bärande principerna i 3S-utredningens förslag (se är att skapa förutsättningar för en mer långsiktigt hållbar utveckling av vården. Den medicinska och tekniska utvecklingen skall tas till vara och vård med god kvalitet, god tillgänglighet och kontinuitet skapas Projektets miljömål Det nya universitetssjukhuset skall vara fullödigt i sin hänsyn till människan. Omtanken skall gälla både det nära och det övergripande, ekologiska, perspektivet och den skall återspeglas på alla nivåer i utformningen av sjukhusmiljön och val av material och teknik. hållbar stadsmiljö Staden ska vara en hållbar och attraktiv miljö för människor att bo, arbeta och leva i. Staden skapar förutsättningar för människors hälsa och välbefinnande. En god miljö lägger grunden för möjligheten att ha ett gott liv. Vid planeringen av det nya universitetssjukhuset och förändringar inom det nuvarande sjukhusområdet skall kommunernas övergripande mål beaktas. Solna stads miljöprogram (se utgår från Solnas särskilda problemområden och inför miljöarbetet prioriteras tre områden: miljöeffektiva transporter, hållbar energianvändning och miljökrav i upphandling. 10

10 Även Stockholm stads miljöprogram (se identifierar de mest angelägna miljöfrågorna i staden: miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar energianvändning, ekologisk planering och skötsel, miljöeffektiv avfallshantering och sund innemiljö. Byggandet av ett nytt universitetssjukhus i Stockholm kommer att få stora effekter i regionen. Ett nytt stort sjukhus med tillhörande markområden och försörjningsanläggningar innebär att nya och viktiga kvalitéer tillförs ett område som idag är relativt hårt exploaterat med hög befolkningstäthet och begränsad tillgång till grönområden. Trafikanläggningarna vid Norra stationsområdet och i dess närområde utgör en barriär som skiljer norra Vasastan från Solna. Investeringar i omfattande nybebyggelse öppnar möjligheter för förbättrade kontakter via f ler nytillkommande kvarter och sammanbindande gång-, cykel- och lokalgatunät på ömse sidor om Norra stationsområdet. Den diskuterade och i Gemensamma planeringsförutsättningar (bilaga 2) redovisade förläggningen av trafik på väg och järnväg i tunnlar minskar omgivningspåverkan och barriäreffekter påtagligt. Detta gör att Norra stations-, KI- och KS-området kan utvecklas på nya villkor. Utbyggnad av ett nytt universitetssjukhus öppnar också för möjligheter att skapa nya, allmänt tillgängliga, vistelse- och parkmiljöer i ett område som idag är relativt otillgängligt. hållbar vårdmiljö Med hållbar vårdmiljö avses miljön där etiska, estetiska, funktionella, tekniska, ekologiska och ekonomiska krav uppnår en optimal och bestående samverkan i vården. Många områden berörs: patient- och arbetsmiljö, säkerhets- och logistikfrågor, verksamheters organisation samt byggnaders/lokalers utformning och försörjning. Frågorna utvecklas vidare i kommande avsnitt av tävlingsuppgiften. och vara lätt åtkomliga för reparation, underhållsarbete samt lokalvård. Försörjningssystemen skall miljöanpassas mot förnyelsebara energislag, slutna kretslopp och höggradig återvinning. Tillförd energi skall minimeras genom energieffektiv teknik, intelligenta byggnadstekniska lösningar och lokal produktion av förnyelsebar energi. Nya tekniska lösningar med hög driftsäkerhet efterfrågas. Kravet på att det nya sjukhuset skall samverka med omgivningen och integreras i den kommande staden omfattar även energieffektiviseringsfrågan. Det är, både ur hållbarhetssynpunkt och ur samhällsekonomiskt perspektiv, önskvärt att finna idéer om möjliga vinster inom en bredare ram. För närvarande pågår diskussioner för samordnade insatser gällande upphandling, egen produktion och lagring av energi inom KS- och KI-området. De tävlande skall beakta detta och ange eventuell överkapacitet inom sjukhusanläggningen som skulle kunna nyttjas inom de angränsande områdena Särskilda frågeställningar Hur tillgodoses de nationella och regionala miljökvalitetsmålen Hur tillgodoses de specifika miljökraven för projektet Hur tillgodoses krav på tillgänglighet Hur tillgodoser valet av material krav på tidlös hållbarhet Hur tillgodoses högt ställda krav på energieffektivisering Vilka möjligheter ses för bredare energieffektivisering inom området respektive stadsdelen Vilka möjligheter ses för lokal produktion av förnyelsebar energi inom sjukhuset/området/ stadsdelen hållbar resursanvändning Det nya universitetssjukhuset skall karakteriseras av naturliga, återvinningsbara material som tål slitage och åldras vackert. Byggnadsdelar skall ha hög beständighet 11

11 5.2 Sjukhuset i staden Stockholm BioScience Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet avser, genom det gemensamma projektet Stockholm BioScience, realisera visionen att i den nya stadsdelen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna skapa ett internationellt attraktivt kluster för biovetenskaplig forskning och företagande, där världsledande f lerdisciplinär forskning lägger grunden för nya innovationer och företag. Områdets attraktionskraft för etableringar av nya företag utgörs av närheten till ledande forskning vid universiteten och sjukhuset och till andra företag med kompletterande verksamhet. Det gynnsamma geografiska läget i närheten av innerstadens mångfald skall förstärkas ytterligare med förbättrade samband, utbyggd kollektivtrafik och områdets eget attraktionsvärde Vetenskapsstaden Placeringen av det nya universitetssjukhuset vid innerstadens norra entré är exklusiv. Här, i mötet mellan innerstad och det historiska parklandskapet verkar upp emot forskare och studenter. Denna kreativa verksamhet samlas under begreppet Vetenskapsstaden. Målsättningen är att etablera Vetenskapsstaden som Europas tätaste kluster av FoU-relaterad verksamhet med dragningskraft på studenter, lärare och forskare liksom kunskapsintensiva företag. Vetenskapsstaden omfattar det geografiska område som sträcker sig från Norra Djurgården Frescati via Albano/Kräftriket, Roslagstull, Norra station ner till Karlbergskanalen. Vetenskapsstadens fokusområden inkluderar alla vetenskapsgrenar som finns representerade på universitet/högskolor i Stockholm och kommer att såväl fysiskt som innehållsmässigt bidra till att ge Stockholm en starkare profil som vetenskapsstad. Det nya sjukhuset skall genom sin centrala roll i Institutionerna i mötet mellan staden och det historiska parklandskapet rymmer forskare och studenter. Kungliga Tekniska Högskolan Karolinska Universitetssjukhuset Fysikcentrum Alba Nova Karolinska Institutet Stockholms universitet 12

12 området stärka de befintliga sambanden och öppna för nya samverkansformer med internationellt konkurrenskraftig forskning och utveckling Stadsförnyelsen på Norra stations-, KI- och KSområdet, Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) Tillsammans med Stockholm stad, Solna stad, Karolinska Institutet och Akademiska Hus arbetar Stockholms läns landsting med utveckling av området kring Norra station till en ny stadsdel. Området som sträcker sig över kommungränsen mellan Solna och Stockholm omfattar i huvudsak Karolinska sjukhusområdet, Karolinska Institutet och Norra station. Målet är att förena stadens kvaliteter med högspecialiserad vård, världsledande forskning & utveckling, företagande och boende i en ny stadsdel. Det hittillsvarande planeringsarbetet har resulterat i rapporten Gemensamma planeringsförutsättningar för Norra stations-, KI- och KS-området, Stadsutveckling i gränslandet mellan Stockholm och Solna, November 2004 ( GPF, bilaga 2). I materialet redovisas bl.a. utgångspunkter för stadsstrukturen samt två illustrationer av gatu- och kvartersstrukturer som visar olika möjligheter till utveckling av en gränsöverskridande stadsdel och förlängning av innerstadens gatusystem. Rapporten har tjänat som underlag i den kommunala planeringsprocessen. Ett samordnat samråd om program för detaljplanering genomfördes av Solna och Stockholm under våren Resultatet av samrådet och fortsatta studier kan ge ytterligare nya strukturer. De synpunkter som framförts under programsamrådet finns sammanfattade i en programsamrådsredogörelse (del av bilaga 2) tillsammans med Stockholm och Solna stads kommentarer inför det fortsatta arbetet Den nya stadsdelen Den slutgiltiga utformningen av stadsstrukturen i den nya stadsdelen är ännu inte fastställd. De tävlande skall Norra stations-, KI- och KS-området sett från nordost. 13

13 därför visa hur utformningen av det nya sjukhuset påverkar respektive påverkas av den nya stadsstrukturen. Tävlingsresultatet kommer därvid att bli en del av beslutsunderlaget för den övergripande stadsstruktur som efter tävlingen kommer att utvecklas vid detaljplaneläggning. Den nya stadsdelen är avsedd att få en starkt urban prägel och innehålla blandade funktioner såsom bostäder, sjukvård, forskning, kontor, kultur och service. Stadsdelen skall ges ett funktionellt och visuellt samband med Vasastaden och i möjligaste mån anslutas till dess gatunät. Även kontakten med Solna centrum önskas stärkas. Den föreslagna strukturen skall ge förutsättningar för stadsrum med innerstadskaraktär. Redovisningsområde för stadsbyggnadsuppgiften respektive underlag för digital 3D-modell återfinns i bilaga 11. delen och med den befintliga bebyggelsen på och intill tävlingsområdet. Alltför dominerande skala på bebyggelsen bör undvikas, samtidigt som det nya sjukhuset skall ges en tydlig avläsbar identitet inom stadsdelen. Där det finns stadsbildsmässiga motiv kan höga byggnader föreslås. Det fysiska mötet mellan Stockholm, Solna, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt det funktionella mötet mellan sjukhuset och institutet bör noggrant studeras. Solnavägens passage genom området skall utformas med stor hänsyn till omgivande sjukhus- och universitetsmiljö och ges en mänsklig skala som anspelar på kringliggande verksamheter med stark human karaktär. Inom området önskas ett nytt representativt stadsrum, en entréplats där även en uppgång från en ny T-banestation kan förläggas. Platsens offentliga karaktär ska manifesteras genom att anläggningens utåtriktade Den gröna kilen Området för stadsförnyelseplanerna och för nybyggnad av det nya universitetssjukhuset ansluter till miljöer med exceptionella och kulturellt höga landskaps- och parkvärden. Den s k Järvakilen sträcker sig från Järfälla via Järvafältet till Igelbäckens dalgång vid Ulriksdals slottspark. Därifrån ansluter Nationalstadsparken i vilken Hagaparken ingår. KS- respektive KI-området angränsar till Nationalstadsparken och Karlbergs slottsområde. En mycket intressant grön kulturmiljö återfinns i Norra kyrkogården, i Karolinska Institutets campusmiljö samt i sjukhusparken inom nuvarande sjukhusområde. Detta skapar stora förväntningar på tävlingsförslagen. Behandlingen av det offentliga yttre rummet, sättet att lyfta fram nya och befintliga kvalitéer i den yttre miljön samt strävan efter att skapa kontakter mellan nya och historiska gröna kulturmiljöer kommer att ges stor uppmärksamhet Det nya universitetssjukhuset Det nya universitetssjukhuset skall vara en naturlig del av den framväxande staden. Det skall ha en struktur som länkar samman sjukhusanläggningen med den nya stads- Grönstrukturen kring tävlingsområdet > 14

14 funktioner vänder sig mot denna plats. Målsättningen är att skapa en variationsrik och levande stadsmiljö under hela dygnet. Genomgående gator och stråk gör att de olika entréerna till sjukhus och laboratorier kan få gatuadresser vilket skapar en position och tillgänglighet i staden som ger nya värden till gagn för sjukhusets patienter och personal. Den för sjukhuset föreslagna strukturen med dess rumsbildningar, stråk och platser, och med dess front mot Stockholm skall fungera även om den planerade överdäckningen av väg- och spårområdet inom Norra station försenas eller uteblir Särskilda frågeställningar Hur påverkar respektive påverkas det nya sjukhuset av en ny stadsstruktur på Norra stationsområdet Hur integreras sjukhuset i den nya stadsdelen Hur stärks sjukhusets identitet i stadsdelen Hur utformas den nya platsbildningen Hur utformas mötet mellan Karolinska Institutet, Solnavägen och Karolinska Universitetssjukhuset Hur stimuleras det urbana livet i sjukhusområdet och dess omgivning Hur utformas grönstrukturen i stadsdelen och inom sjukhusområdet Hur skapas kontaktytor med de omgivande parkoch grönområdena Hur definieras gränsen för sjukhusparken och hur ansluts stadsstrukturen till denna Hur utformas tillfarter till området och hur sker trafiken inom och genom området vid befintligt respektive överdäckat Norra stationsområde Hur kan trafikplaneringen av området medverka till färre trafikolyckor Beteckningar Natur och friluftsområde Annat viktigt grönområde, bebyggelsepräglat Behov av rekreationsförbindelse enligt Stockholms översiktsplan Yttre gräns för nationalstadspark Tävlingsområde 15

15 5.3 Sjukhusområdet Disposition Ett långsiktigt projekt måste alltid förberedas för omvärldsförändringar som kan påverka planeringen. En generell struktur med f lexibla lösningar samt tekniska system som samverkar med den totala visionen ses som en förutsättning för att stödja verksamhetens kontinuerliga krav på förändringar. I Gemensamma planeringsförutsättningar angivna illustrationer till sjukhusbebyggelsen, dess organisation och struktur skall ses som idéskisser till tidiga utredningar om möjligheten att disponera området för avsett ändamål och integrera sjukhuset i den framväxande staden. Det är fritt för de tävlande att föreslå andra lösningar som bäst motsvarar kraven ställda i detta program. Sjukhusområdet skall disponeras utifrån de av verksamheten definierade sambandskraven. Förutsättningar skall skapas för god logistik, för att kunna möta förändrade verksamhetskrav, för att kunna tillgodose framtida expansionsbehov och för att kunna tillgodose högt ställda säkerhets- och skyddskrav. Sjukhusområdet skall förses med en ny helikopterlandningsplats. Placeringen skall beakta sjukvårdsrelaterade sambandskrav, risker för störning av verksamheter, inf lygningsmöjligheter och miljöaspekter. Ytterligare en viktig faktor som påverkar sjukhusområdets struktur är den planerade men ej beslutade överdäckningen av Norra stationsområdet. Detta innebär att det nya sjukhuset måste utformas både som en fullt integrerad del av den kommande staden och samtidigt fungera i alla avseenden även utan den. Det nya sjukhuset placeras inom tävlingsområdet, i första hand på sjukhusområdets sida, öster om Solnavägen. För att manifestera samverkan med fakulteten och forskningen samt för att understryka den öst-västliga axeln kan även, till en mindre del, mark på Karolinska Institutets område väster om Solnavägen tas i anspråk för gemensamma funktioner. Nära samband och långtgående integration mellan vård, forskning och undervisning skall eftersträvas i hela sjukhusstrukturen. Kravet riktas även mot de befintliga laboratoriebyggnaderna i L-kvarteret. Även här är sambandet sjukvård-forskning väsentlig liksom det inbördes sambandet mellan de olika forskningsenheterna. De befintliga laboratoriebyggnaderna föreslås utnyttjas av den nya sjukhusverksamheten och användas som såväl forsknings- som rutinlaboratorier. Om totalekonomiska vinster påvisas kan de tävlande föreslå andra användningssätt eller ersätta de befintliga laboratoriebyggnaderna med nybyggda lokaler. Till sjukhuset ansluts ett patienthotell för anhöriga och patienter. Närheten till Nobel Forum och goda kommunikationer till Arlanda skapar goda förutsättningar även för en kommersiell hotellverksamhet. Patienthotellet kan kombineras med forskarlägenheter, hotell, konferensanläggning m m. Investeringen förutsätts göras av annan part och kommer inte omfattas av den fortsatta projekteringen i landstingets regi. Det är dock viktigt att vid områdets disposition beakta verksamhetens krav på inomhus förbindelse mellan det nya sjukhuset och hotellet Utformning Det nya sjukhuset skall erbjuda personal, patienter, forskare och studenter en attraktiv vård- och arbetsmiljö. Utformningen skall stödja sjukhusets profil som ett av Europas ledande universitetssjukhus och bidra till rekrytering av nationellt och internationellt framstående forskare och vårdpersonal. För patienter i behov av specialiserad och högspecialiserad vård skall sjukhusets utformning förmedla begrepp som omtanke, trygghet och kvalitet. Lokalutformningen skall stödja interdisciplinär samverkan och kreativitet. Möten med den befintliga bebyggelsen inom och intill tävlingsområdet liksom med sjukhusparken skall vara väl studerade och motiverade. Gestaltningen av den yttre miljön inom universitetssjukhusområdet skall erbjuda rika upplevelsevärden. Den skall utformas utifrån patienternas, anhörigas och personalens perspektiv, den skall vara del av stadens gaturum och skall, liksom den nuvarande sjukhusparken, vara tillgänglig för offentligt bruk. 16

16 Dagens möte mellan Solna och Stockholm och mellan Karolinska sjukhusområdet och Karolinska Institutet Försörjning och logistik God logistik är avgörande för sjukhusets funktionalitet. Transporter från och till anläggningen samt f löden av varor och material ska studeras särskilt med målet att skapa förutsättningar för rationella, energisnåla och miljöanpassade system som kräver minsta möjliga transporter och som samtidigt ger goda möjligheter till miljöanpassad materialhantering. Anläggningens säkerhet (försörjning, drift, brandskydd, passage, infektionsskydd) är av yttersta vikt. Flöden av varor, patienter, personal och besökande skall omhändertas utifrån högt ställda integritets- och säkerhetskrav Säkerhet Dispositionen av området skall beakta risktransportproblematiken redovisad i bilaga Särskilda frågeställningar Hur organiseras bebyggelsen inom området utifrån sambandskrav mellan vård, forskning och utbildning Hur åstadkommes överblickbarhet och orienterbarhet inom detta stora komplex Hur tillgodoses framtida expansionsmöjligheter av sjukhuset inom alternativt utanför tävlingsområdet Hur påverkas områdets disposition av eventuell minskning av verksamheten Hur stärker bebyggelsens organisation sambandet med KI Hur tillgodoses sambandet mellan sjukhus och patienthotell Hur kan den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljön bevaras och utvecklas Hur förhåller sig det nya sjukhuset till den befintliga bebyggelsen intill tävlingsområdet Hur utformas sjukhuset/sjukhusområdet för att skapa högt attraktionsvärde för patienter, sjukvårdspersonal, forskare och studenter Hur utformas den yttre miljön Hur tillgodoses behoven av visuell/fysisk tillgång till grönska Hur utnyttjas tillgången till den närliggande sjukhusparken Hur ordnas en trafikstruktur inom området som väl hänger samman med den övriga stadsdelen Hur omhändertas risktransportproblematiken vid överdäckning resp utebliven överdäckning av Norra stationsområdet Hur utformas helikopterlandningsplatsen för att klara krav på vårdsamband, miljöhänsyn och säkerhet Hur tillgodoses krav på kostnadseffektiv och säker logistik för patient-, personal- och godsf löden (inkl läkemedel) 17

17 5.4 Sjukhuslokaler Förutsättningar för att i dagsläget formulera en detaljerad verksamhetsbeskrivning finns inte och därmed är heller inte något lokalprogram upprättat. Planeringen skall ske utifrån verksamhetens mål och sambandskrav (se bilaga 1) samt utifrån nedan beskrivna behov. Vid dimensionering av sjukhuset måste hänsyn tas till universitetssjukvårdens speciella och resurskrävande karaktär. Detta innebär att traditionella nyckeltal för ett akutsjukhus som antal vårdplatser, operationssalar, mottagningsbesök, vårdtillfällen, operationer etc inte är direkt applicerbara på det planerade universitetssjukhuset. Istället är det ett samlat resurs- och kapacitetsutnyttjande som skall optimeras. Det nya sjukhuset måste kännetecknas av en hög grad av generalitet med möjlighet till f lexibelt lokalutnyttjande och expansionsmöjligheter inom såväl byggnader som område. Forskningsaktiviteter som idag utförs i forskningslaboratorier på KI-området resp. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska kunna överföras till de nya forskningslokalerna vid sjukhuset beroende på behov av multidisciplinärt samarbete och relationen till den kliniska forskningen och vården. För den framtida utbildningen behövs flexibla undervisningslokaler för såväl grundutbildning, vidareutbildning som forskarutbildning. Modern medicinsk pedagogik är beroende av lokaler för arbete i mindre grupper, datortillgång liksom simulatorer för klinisk träning, förutom traditionella seminarierum och föreläsningssalar. Avsikten är att skapa förutsättningar för forskningscentra ( Centers of excellence ) med en dynamisk och f lexibel miljö i anslutning till den högspecialiserade och specialiserade vården. Vid utformningen av det nya sjukhuset skall integrationen mellan fakultet (KI) och sjukhuset tydliggöras. Vissa funktioner som administrativa lokaler, bibliotek, hörsalar och aula samordnas i gemensamma lokaler. Forskningslokalerna omfattar forskningslaboratorier (våta och torra lab), kontor, core facilities med speciella krav (djuravdelningar m m), konferens- och utbildningslokaler och övriga lokaler (biobanker m m). De kliniska laboratorierna bör ha närhet till forskningslaboratorierna för effektivt utnyttjande av kompetens och viss gemensam avancerad utrustning. Den högspecialiserade och specialiserade vården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus överförs till den nya universitetssjukhusbyggnaden och ges där en sammanhållen och tydlig identitet. Samtidigt som särskilda omvårdnadsaspekter inom barnsjukvård tillgodoses skall en integration med övriga funktioner inom sjukhuset möjliggöras. Det nya universitetssjukhuset skall dimensioneras för ca 600 vårdplatser. Flertalet vårdplatser skall ge möjlighet till övervakning och tekniskt avancerad vård samtidigt som krav på integritet, god patient- och arbetsmiljö och anhörigas närvaro i vården skall tillgodoses. Intensivvård (ex.vis. respiratorvård) och postoperativ vård beräknas för 20 25% av vårdplatserna och ca 10% av 18

18 vårdplatserna bör medge isolering av infekterade eller särskilt infektionskänsliga patienter (slussade rum). Ytan runt varje vårdplats skall vara så stor att den förutom att ge utrymme för undervisning och forskning medger plats för erforderlig teknisk utrustning och mobila arbetsredskap (läkemedelsvagnar, patientliftar etc). Till vårdplatserna skall förutom hygienutrymmen kopplas enklare laboratorieutrymmen medan tyngre laboratorieutrustning samlas i närbelägna forskningslaboratorier (inom eller i anslutning till sjukhuset). Vid sjukhuset kommer omfattande dagvård och öppen vård att bedrivas och denna beräknas svara för ca 50% av sjukhusets vårdaktiviteter. Till sjukhuset ansluts ett patienthotell för anhöriga och patienter om ca 100 rum. Hotellet utnyttjas av patienter som genomgår upprepade undersökningar och/eller behandlingar och som inte kräver medicinsk övervakning och vård. Plats för anhöriga skall finnas. Hotellet får särskild betydelse då sjukhuset tar emot patienter från hela regionen och även utomläns- och utlandspatienter. Sjukhusets verksamhetsarea uppgår till kvm BTA nybyggnad. Till detta kommer kvm BTA i befintliga laboratorier som kan nyttjas för lämpliga delar av forskningsverksamheten inom uppdraget för det nya universitetssjukhuset. Bedömning av tillkommande erforderlig area för teknisk försörjning, servicefunktioner och parkering ingår i tävlingsuppgiften och finns inte angiven i tävlingsprogrammet. Områdets disposition och sjukhusets struktur måste hantera möjligheten att i framtiden kunna förändra omfattningen/volymen av hela eller delar av verksamheten. Tävlingsförslagen skall, primärt inom tävlingsområdet och sekundärt inom angivna expansionsriktningar redovisa förslagets utvecklingsmöjligheter med en ökning av verksamhetsarean med kvm. Även konsekvenserna för övriga delar av förslaget (ökat parkeringsbehov, försörjning m m) skall bedömas och redovisas Generalitet och flexibel användning Sjukhuset skall kännetecknas av en hög grad av generalitet som tillåter brett användningssätt och snabb anpassning till verksamhetens specifika och skiftande behov. Möjligheter bör finnas att tillgodose olika verksamheters krav i princip var som helst i byggnaderna utan att byggnadsstrukturen behöver förändras. Inom ramen för den generella byggnadsstrukturen skall lokalerna kunna anpassas till aktuella verksamheter på ett sådant sätt att kringliggande verksamheter störs minimalt. Driftsäkra, f lexibla, lättåtkomliga och utbyggbara system som minimerar underhåll och underlättar ombyggnader skall väljas. Vissa verksamheter inom vård och forskning såsom exempelvis strålbehandling ställer emellertid exceptionella krav på lokaler. Det får orimliga konsekvenser om dessa skulle vara dimensionerande för byggnadsstrukturen i sin helhet. De bör därför undantas och tillgodoses vid sidan av det generella systemet. 19

19 5.4.2 Informationsteknologi Utvecklingen inom informationsteknologin kommer att leda till nya arbetssätt såväl inom sjukhuset som mellan sjukhuset och andra vårdgivare, mellan sjukhuset och patienter och mellan sjukhuset och fastighetsautomation. Med trådlös datakommunikation kan f lera funktioner decentraliseras. Samtidigt implementeras telemedicinska lösningar för kommunikation mellan olika vårdgivare. Även patientinformationssystemen utvecklas och särskilda informationscentra med nätuppkopplade datorer etableras på sjukhuset för informationssökning Driftsäkerhet och skydd Vid universitetssjukhuset kommer teknikintensiv sjukvård och avancerad forskning att bedrivas. Detta måste beaktas både från arbets-/patientmiljö- och säkerhetsperspektiv. Elektromagnetiska fält skall minimeras likaväl som en säker strålmiljö eftersträvas. Kraven på driftsäkerhet och avbrottsfri teknisk försörjning kommer att vara högt ställda. Beroendet av modern informationsteknologi och datoriserade system ställer särskilda krav på säkra lösningar. Universitetssjukhusets mycket höga utrustningsnivå med känslig och stöldbegärlig utrustning, certifierade laboratorier och krav på integritet för såväl patienter som personal kräver säkerhetslösningar som ger nödvändigt skydd för såväl patienter och personal som vårdlokaler och forskningslaboratorier Patient- och arbetsmiljö Sjukvårds- och forskningsverksamhet är till stora delar av teknisk karaktär och det är viktigt att lokalerna anpassas till verksamhetskraven. Samtidigt är det väsentligt att de humanitära aspekterna på miljön beaktas. De mänskliga behoven skall stå i centrum vid planering och utformning av det nya universitetssjukhuset. Frågor som trygghet och omsorg för patienter och anhöriga samt trivsel och stimulans i arbetsmiljön för anställda kommer att ges hög prioritet Särskilda frågeställningar Hur utformas relationen mellan funktioner (ex.vis. operationsverksamhet, röntgen), teman (ex.vis. hjärtkärlsjukvård, barnsjukvård) och olika vårdformer (öppen- och slutenvård) Hur tillgodoses sambandet mellan sjukvård, klinisk forskning och laboratorieforskning Hur tillgodoses sambandet mellan sjukvård och utbildning Hur tillgodoses sambandet mellan nya forskningslaboratorier och befintliga forskningslaboratorier vid Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet Vilka är konsekvenserna av en eventuell utökning av verksamhetslokaler med kvm Hur tillgodoses maximal generalitet och f lexibilitet för byggnadsdelar och tekniska system Hur tillgodoses generalitetskravet i sjukhusets gestaltningskoncept Hur utformas generella lokaler (vårdrum, mottagningsrum eller operationssalar) Hur tillgodoses f lexibilitetskravet vid utformningen av vårdplatsen respektive vårdavdelningar/enheter Hur utformas mötesplatser (arenor) som alternativ till (ersättning för) traditionella personalexpeditioner Hur tillvaratas modern informationsteknologi för kommunikation inom sjukhuset och till sjukhuset och hur påverkar den sjukhusets infrastruktur och funktion Hur tillgodoses högt ställda krav på driftsäkerhet Hur tillgodoses säkerheten och skyddet för personal, patienter, lokaler och utrustning Hur tillgodoses de funktionshindrades behov Hur tillgodoses patient-, anhörig- och arbetsmiljö i en tekniskt avancerad struktur Hur skapas en arbetsmiljö där utveckling av nya samarbetsmetoder stimuleras Hur omhändertas mänskliga behov av omtanke, empati och trygghet 20

20 21

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud

Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud 1 (6) PRESSMEDDELANDE 2009-03-31 Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud Idag skickas förfrågningsunderlaget ut från Stockholms läns landsting för byggandet av Stockholms

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM BOSTADSHUS PÅ TOMT NR 3 KV GRILLGÅRDEN ÖREBRO

INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM BOSTADSHUS PÅ TOMT NR 3 KV GRILLGÅRDEN ÖREBRO 1 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB Foto från Faktorigatan INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING OM BOSTADSHUS PÅ TOMT NR 3 KV GRILLGÅRDEN ÖREBRO TÄVLINGSPROGRAM 2002-08-26 2 1. BAKGRUND Kvarteret Grillgården ligger norr om

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd ÄRENDET Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus

Läs mer

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 1 Innehållsförteckning 1. Nya förutsättningar vid omtävlan s.3... 2. Tävlingstekniska bestämmelser s.3 För

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim)

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) BAKGRUND : 1 Strategisk fysisk planering - - s.k. fastighetsutvecklingsplan (FUP),

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

att godkänna föreslagen vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet NKS

att godkänna föreslagen vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet NKS 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Strategiska utskottet Strategisk utvecklingsplan för användning av den del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av utrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna 2012-08-31 År 2008 beslutades att genomföra byggnationen

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Vi bygger Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden sätter en ny

Läs mer

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Februari 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på över 40 år En förändrad roll för länets universitetssjukhus Det största

Läs mer

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Tävlingsprogram dat 2007-10-04 Bakgrund AB Stockholmshem inbjuder till formgivningstävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Nya Karolinska Solna 2015/2016 Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Data om Nya Karolinska Solna 600 vårdplatser, varav ca 125 intensivvårds- och intermediärvårdsplatser och

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Täby kommunhus Allmän arkitekttävling

Täby kommunhus Allmän arkitekttävling 1 Version 2010-01-27 Täby kommunhus Allmän arkitekttävling 2 Innehåll Inbjudan, s. 3 Syfte, s. 3 Bakgrund, s. 3 Om Täby, s. 4 Förutsättningar, s. 6 Tävlingsuppgiften, s. 9 Tävlingsområdet, s. 10 Tävlingstekniska

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35 Bilaga 1: PM Parkering Detaljplan (SBN 2009:419) för nybyggnad av en aula och ett kontorhus inom Karolinska Institutet Campus Solna. Parkeringsutredning daterad 2008-03-01 PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

MAJELDEN Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i Linköping

MAJELDEN Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i Linköping 2011-11-03 MAJELDEN Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i Linköping Tävlingsprogram 1 Innehåll Inbjudan Syfte Bakgrund Förutsättningar Tävlingsuppgiften Tävlingstekniska bestämmelser 2 Inbjudan

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet New Karolinska Solna - Sustainability Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Vi söker nya, fräscha idéer om bostäder och boendemiljöer för äldre!

Vi söker nya, fräscha idéer om bostäder och boendemiljöer för äldre! Vi söker nya, fräscha idéer om bostäder och boendemiljöer för äldre! Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i en idétävling

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Information om pågående planarbete

Information om pågående planarbete 2017-01-10 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2014/381-214 Projekt Bergs gård Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Information om pågående planarbete Detaljplan för Bergs gård på västra Sicklaön

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 1 De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 Tillsammans med Per Lagheim från Locum i Stockholm kommer vi att här redovisa två svenska

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Stationsområde. Södra Munksjön - Jönköping INBJUDAN - IDÉTÄVLING

Stationsområde. Södra Munksjön - Jönköping INBJUDAN - IDÉTÄVLING INBJUDAN - IDÉTÄVLING Stationsområde Södra Munksjön - Jönköping - Idétävling för stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping 2015-11-30 inför idétävling avseende utformning av stationsområde vid Södra

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2014-01-08 P L A N AV D E L N I N G E N Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Forum Medicums process

Forum Medicums process Forum Medicums process - bakgrund, process, synpunkter på konceptkatalogen och synpunkter på placering av delar av verksamheten Den ursprungliga tanken bakom Projektet Forum Medicum föddes i samband med

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun

Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun 1 (7) Arkitektbyrån design Inbjudan till idétävling Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun Program för inbjudna Peab AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org nr

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 1 Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 2 2015-05-22 Norra länken Stockholms län i korthet Stockholmsregionen växer. Idag bor det cirka 2 miljoner människor i området, och

Läs mer

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge KUN 2014-11-20, p 15 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/317 Handläggare: Finbar Krook Rosato Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 1(6) Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 BEHOVSBEDÖMNING Dnr 2012-0818-214/205 Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun Enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen ska en miljöbedömning

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35.

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. SOLNA STAD Utlåtande efter utställning 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Helena Persson 2010-09-07 SBN/2010:626 Utlåtande efter utställning Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. Bakgrund

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Attraktiva fastigheter till salu i Stockholmsregionen

Attraktiva fastigheter till salu i Stockholmsregionen Attraktiva fastigheter till salu i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting säljer fastigheter Under de närmaste åren kommer flera av landstingets verksamheter att flyttas till nya lokaler. Den största

Läs mer

Inbjudan till industridialog

Inbjudan till industridialog Inbjudan till industridialog Förstudie inför upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset 2011-10-17 Som svar på de krav som ställs på morgondagens sjukvård har Stockholms

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer