Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram"

Transkript

1 Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005

2 Tävlingsprogram Innehåll Inbjudan Bakgrund Det nya universitetssjukhusets uppdrag Vision Tävlingsuppgiften Sjukhuset som del av ett långsiktigt hållbart samhälle Sjukhuset i staden Sjukhusområdet Sjukhuslokaler Tävlingsområdet Förutsättningar Trafik Teknisk försörjning Tidplan Kostnadsram Tidigare utredningsmaterial Tävlingstekniska bestämmelser Tävlingsarrangör Tävlingsform Tävlingens syfte Tävlingsspråk Tävlingsfunktionär Startmöte Tävlingsfrågor Inlämning Redovisning av tävlingsförslag Jury Bedömning Tävlingsarvoden och priser Publicering/Utställning Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt Uppdrag efter tävlingen Tävlingsprogramhandlingar Tävlingsprogrammets godkännande 3

3 1.0 Inbjudan Stockholms läns landsting genom Locum AB inbjuder följande arkitektföretag: BSK Arkitekter AB Henning Larsens Tegnestue A/S HLLS Arkitekter AB Tengbomgruppen ab White Arkitekter AB till en formgivningstävling om ett nytt universitetssjukhus vid Karolinska sjukhuset i Solna. Formgivningstävlingen har två syften: att få fram ett förslag till utformning av sjukhuset som grund för den fortsatta planeringen och att söka en förtroendeingivande kreativ partner i det fortsatta arbetet. Tävlingen är inte avsedd att vara en traditionell arkitekttävling med krav på detaljerad redovisning baserad på specificerade programkrav. Den vill, genom att väcka ett antal frågor, uppmuntra till ett visionärt tänkande och okonventionella idéer. Arrangören hyser stor tilltro till att de tävlande, utifrån sina internationella och multidisciplinära kompetenser, kommer att forma nya koncept för det framtida universitetssjukhuset. 2.0 Bakgrund Stockholms läns landsting har under de senaste åren genomfört ett omfattande utredningsarbete med syftet att kartlägga, analysera och bemöta de aktuella kraven som ställs på dagens vårdgivare. Den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen, ökade vårdkostnader, dynamisk forskningsverksamhet och ändrade undervisningsformer ställer krav på nya, okonventionella lösningar för både vårdens organisation och vårdens fysiska miljö. I slutet av 2001 tillsattes Universitetssjukhusutredningen (SNUS, Stockholms Nya UniversitetsSjukhus) vars uppdrag var att undersöka behovet av och möjligheterna till att skapa ett nytt universitetssjukhus. Utredningsrapporten fastslog i november 2002 att ett universitetssjukhus skall bedriva specialistvård samt omfattande forskning och utbildning av högsta kvalitet. Man konstaterade vidare att en fortsatt stark samverkan mellan sjukvård och forskning och mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna talade för en lokalisering av ett nytt universitetssjukhus till Karolinska sjukhusområdet i Solna. I utredningen poängterades också att omdaningen av Karolinska sjukhuset till ett modernt och internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukhus måste gå hand i hand med förändringar inom andra delar av landstingets sjukvårdssystem. Under 2003 och 2004 gjordes en genomgripande utredning rörande den framtida strukturen av sjukvården i Stockholms län, den så kallade 3S-utredningen (Stockholms SjukvårdsStruktur). Utredningsarbetet har drivits i två delprojekt: ett delprojekt avseende det nya universitetssjukhuset och akutvårdsstrukturen och ett inriktat på närsjukvård. Kompletterande utredningar har gjorts för barnsjukvård och laboratoriemedicin. Inom ramen för 3S-utredningen fick Stockholms läns landstings fastighetsförvaltningsorganisation, Locum AB, uppdraget att genomföra ett antal förberedande aktiviteter avseende byggnationen av det nya sjukhuset. Dessa utredningar visade att det är fullt möjligt att lokalisera det nya sjukhuset till Karolinska sjukhusområde och att det finns goda förutsättningar att integrera sjukhuset i den på Norra stationsområdet framväxande staden i vars planering Stockholms läns landsting aktivt deltar (se vidare avsnitt Stadsförnyelsen på Norra stations-, KI- och KS-området, Gemensamma planeringsförutsättningar). Utifrån 3S-utredningen gav landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en formgivningstävling avseende ett nytt universitetssjukhus. Beslutet omfattar även framtagande av ett projektprogram inklusive ekonomiska ramar och genomförandestrategi för byggprojektet. Materialet skall läggas fram till landstingsfullmäktige för beslut vid årsskiftet 2007/

4 3.0 Det nya universitetssjukhusets uppdrag Uppgiften för det nya universitetssjukhuset är att bedriva vård, forskning och utbildning av betydande omfattning och av yppersta kvalitet. För att möjliggöra detta ställs höga krav på hur universitetssjukhuset utformas. Sjukvårdsuppdraget måste på bästa sätt balanseras mot forskningsuppdraget. Likaså bör utbildningsuppdraget relateras till verksamhetens forsknings- och sjukvårdsuppdrag. Enligt 3S-utredningen bör universitetssjukhuset inrikta sin verksamhet på högspecialiserad och specialiserad vård. Skälen till detta är de allt viktigare sambanden mellan forskning och utveckling av specialiserad vård och samtidigt nödvändigheten av koncentration av resurser och kompetens. En stor del av utrustning och kompetens (multidisciplinär) måste kunna samutnyttjas och förutsättningar skapas för snabb kunskapsöverföring mellan grundforskning, klinisk forskning och specialiserad vård. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen går mycket snabbt och den får stor betydelse för utvecklingen av den framtida sjukvårdstrukturen och inriktningen och omfattningen av den högspecialiserade/ specialiserade vården. Forskningsgenombrott sker inom f lera områden (ex genforskningen) och nya möjligheter för prevention, diagnostik och behandling introduceras. Utvecklingen inom genteknik ger nya möjligheter att diagnostisera sällsynta och ibland ärftliga sjukdomar. Med stöd av mikroteknik, digital bildbehandling och videoteknik ersätts tidigare mer invasiva diagnostiska metoder och allt fler ingrepp sker i öppen vård. Även avancerade operationer utförs i dagkirurgi. Utvecklingen gör det också möjligt att behandla allt äldre patienter med svåra sjukdomar och skador. Vid universitetssjukhuset ska forskningsmiljöer skapas där grundforskare och kliniker kan samverka och kopplingen mellan grundforskning och klinisk forskning stärkas. Kraftsamlingen i forskningscentra garanterar en bättre verkningsgrad av forskningsresurserna. Universitetssjukhuset ska vara internationellt konkurrenskraftigt och det ska inta en central roll vid utvecklingen av Stockholmsregionen till ett biomedicinskt och bioteknologiskt kraftcentrum. Det är mot denna bakgrund som planeringen av det nya universitetssjukhuset ska ses. 5

5 6

6 Vision Det nya universitetssjukhuset är......integrerat men självständigt......föränderligt men beständigt......effektivt men respektfullt och mänskligt......en lyckad förening av kreativitet, produktivitet och omtanke. 7

7 5.0 Tävlingsuppgiften Lokalisering Det nya universitetssjukhuset skall lokaliseras till sydvästra delen av nuvarande Karolinska sjukhusområdet i anslutning till Karolinska Institutet intill kommungränsen mellan Stockholm och Solna. Valet av tomt medför att sjukhusområdet ingår i ett pågående stadsförnyelseprojekt för Norra stations-, KI- och KS-området som, på många olika sätt, kommer att ha inverkan på sjukhusplaneringen. I tävlingsuppgiften måste andra frågor än utformningen av den enskilda sjukhusanläggningen beaktas och större område än själva tävlingsområdet beröras Huvuduppgiften De tävlande skall föreslå en lösning där frågor kring verksamhetssamband, gestaltning, långsiktig hållbarhet, trafik och logistik utvecklas till en helhet som, med stöd av modern teknik, kan möta sjukvårdens och forskningens krav på oförutsedda förändringar långt in i framtiden. Huvuduppgiften är: > att redovisa ett övergripande koncept för anläggningens identitet och bebyggelsens organisation i samspel med omgivningen > att utifrån ett antal frågeställningar illustrera hur området, byggnaderna och lokalerna över tiden kan disponeras för vård, forskning och utbildning samt > att gestalta den yttre och inre miljön utifrån högt ställda etiska och estetiska krav Särskilda frågeställningar Tävlingsuppgiften är formulerad utifrån f lera nivåer och aspekter. Varje avsnitt avslutas med särskilda frågeställningar vars lösningar kommer att beaktas vid bedömningen av förslagens konceptuella styrka och utvecklingsmöjligheter. Flygfoto från norr med tävlingsområdet utmärkt. 8

8 5.1 Sjukhuset som del av ett långsiktigt hållbart samhälle Nationella och regionala miljökvalitetsmål Ett hållbart samhälle är ett samhälle där ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning inte sker till priset av en miljöpåverkan som så småningom slår tillbaka mot tillväxtens möjligheter. I det hållbara samhället skall hög tillväxt och social rättvisa förenas med ren och människovärdig miljö. (ur Regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar utveckling 2001/02:172) Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen har sikte på 2020 och definierar det tillstånd för den svenska miljön som är önskvärt. År 2001 antogs ett antal delmål för att konkretisera miljöarbetet. Delmålen siktar i regel på 2010 och är utformade för att kunna följas upp. Ett av de 15 nationella miljökvalitetsmålen avser framförallt målet God bebyggd miljö. God bebyggd miljö innebär bl.a. följande: den byggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklat liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft miljöanpassat kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängligt och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda 9

9 användning av energi, vatten och andra naturresurser sker på effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnyelsebara energikällor används. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram förslag till regionala mål inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I förslaget talas bl.a. om att: göra regionens bebyggelsestruktur tätare skapa en god stadsmiljö med arkitektoniska värden skydda värdefulla områden stimulera samverkan mellan trafikslagen Det nya universitetssjukhuset skall utformas så att det möter alla dessa övergripande miljökvalitetsmål Landstingets miljömål i 3S-utredningen En av de bärande principerna i 3S-utredningens förslag (se är att skapa förutsättningar för en mer långsiktigt hållbar utveckling av vården. Den medicinska och tekniska utvecklingen skall tas till vara och vård med god kvalitet, god tillgänglighet och kontinuitet skapas Projektets miljömål Det nya universitetssjukhuset skall vara fullödigt i sin hänsyn till människan. Omtanken skall gälla både det nära och det övergripande, ekologiska, perspektivet och den skall återspeglas på alla nivåer i utformningen av sjukhusmiljön och val av material och teknik. hållbar stadsmiljö Staden ska vara en hållbar och attraktiv miljö för människor att bo, arbeta och leva i. Staden skapar förutsättningar för människors hälsa och välbefinnande. En god miljö lägger grunden för möjligheten att ha ett gott liv. Vid planeringen av det nya universitetssjukhuset och förändringar inom det nuvarande sjukhusområdet skall kommunernas övergripande mål beaktas. Solna stads miljöprogram (se utgår från Solnas särskilda problemområden och inför miljöarbetet prioriteras tre områden: miljöeffektiva transporter, hållbar energianvändning och miljökrav i upphandling. 10

10 Även Stockholm stads miljöprogram (se identifierar de mest angelägna miljöfrågorna i staden: miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar energianvändning, ekologisk planering och skötsel, miljöeffektiv avfallshantering och sund innemiljö. Byggandet av ett nytt universitetssjukhus i Stockholm kommer att få stora effekter i regionen. Ett nytt stort sjukhus med tillhörande markområden och försörjningsanläggningar innebär att nya och viktiga kvalitéer tillförs ett område som idag är relativt hårt exploaterat med hög befolkningstäthet och begränsad tillgång till grönområden. Trafikanläggningarna vid Norra stationsområdet och i dess närområde utgör en barriär som skiljer norra Vasastan från Solna. Investeringar i omfattande nybebyggelse öppnar möjligheter för förbättrade kontakter via f ler nytillkommande kvarter och sammanbindande gång-, cykel- och lokalgatunät på ömse sidor om Norra stationsområdet. Den diskuterade och i Gemensamma planeringsförutsättningar (bilaga 2) redovisade förläggningen av trafik på väg och järnväg i tunnlar minskar omgivningspåverkan och barriäreffekter påtagligt. Detta gör att Norra stations-, KI- och KS-området kan utvecklas på nya villkor. Utbyggnad av ett nytt universitetssjukhus öppnar också för möjligheter att skapa nya, allmänt tillgängliga, vistelse- och parkmiljöer i ett område som idag är relativt otillgängligt. hållbar vårdmiljö Med hållbar vårdmiljö avses miljön där etiska, estetiska, funktionella, tekniska, ekologiska och ekonomiska krav uppnår en optimal och bestående samverkan i vården. Många områden berörs: patient- och arbetsmiljö, säkerhets- och logistikfrågor, verksamheters organisation samt byggnaders/lokalers utformning och försörjning. Frågorna utvecklas vidare i kommande avsnitt av tävlingsuppgiften. och vara lätt åtkomliga för reparation, underhållsarbete samt lokalvård. Försörjningssystemen skall miljöanpassas mot förnyelsebara energislag, slutna kretslopp och höggradig återvinning. Tillförd energi skall minimeras genom energieffektiv teknik, intelligenta byggnadstekniska lösningar och lokal produktion av förnyelsebar energi. Nya tekniska lösningar med hög driftsäkerhet efterfrågas. Kravet på att det nya sjukhuset skall samverka med omgivningen och integreras i den kommande staden omfattar även energieffektiviseringsfrågan. Det är, både ur hållbarhetssynpunkt och ur samhällsekonomiskt perspektiv, önskvärt att finna idéer om möjliga vinster inom en bredare ram. För närvarande pågår diskussioner för samordnade insatser gällande upphandling, egen produktion och lagring av energi inom KS- och KI-området. De tävlande skall beakta detta och ange eventuell överkapacitet inom sjukhusanläggningen som skulle kunna nyttjas inom de angränsande områdena Särskilda frågeställningar Hur tillgodoses de nationella och regionala miljökvalitetsmålen Hur tillgodoses de specifika miljökraven för projektet Hur tillgodoses krav på tillgänglighet Hur tillgodoser valet av material krav på tidlös hållbarhet Hur tillgodoses högt ställda krav på energieffektivisering Vilka möjligheter ses för bredare energieffektivisering inom området respektive stadsdelen Vilka möjligheter ses för lokal produktion av förnyelsebar energi inom sjukhuset/området/ stadsdelen hållbar resursanvändning Det nya universitetssjukhuset skall karakteriseras av naturliga, återvinningsbara material som tål slitage och åldras vackert. Byggnadsdelar skall ha hög beständighet 11

11 5.2 Sjukhuset i staden Stockholm BioScience Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet avser, genom det gemensamma projektet Stockholm BioScience, realisera visionen att i den nya stadsdelen vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna skapa ett internationellt attraktivt kluster för biovetenskaplig forskning och företagande, där världsledande f lerdisciplinär forskning lägger grunden för nya innovationer och företag. Områdets attraktionskraft för etableringar av nya företag utgörs av närheten till ledande forskning vid universiteten och sjukhuset och till andra företag med kompletterande verksamhet. Det gynnsamma geografiska läget i närheten av innerstadens mångfald skall förstärkas ytterligare med förbättrade samband, utbyggd kollektivtrafik och områdets eget attraktionsvärde Vetenskapsstaden Placeringen av det nya universitetssjukhuset vid innerstadens norra entré är exklusiv. Här, i mötet mellan innerstad och det historiska parklandskapet verkar upp emot forskare och studenter. Denna kreativa verksamhet samlas under begreppet Vetenskapsstaden. Målsättningen är att etablera Vetenskapsstaden som Europas tätaste kluster av FoU-relaterad verksamhet med dragningskraft på studenter, lärare och forskare liksom kunskapsintensiva företag. Vetenskapsstaden omfattar det geografiska område som sträcker sig från Norra Djurgården Frescati via Albano/Kräftriket, Roslagstull, Norra station ner till Karlbergskanalen. Vetenskapsstadens fokusområden inkluderar alla vetenskapsgrenar som finns representerade på universitet/högskolor i Stockholm och kommer att såväl fysiskt som innehållsmässigt bidra till att ge Stockholm en starkare profil som vetenskapsstad. Det nya sjukhuset skall genom sin centrala roll i Institutionerna i mötet mellan staden och det historiska parklandskapet rymmer forskare och studenter. Kungliga Tekniska Högskolan Karolinska Universitetssjukhuset Fysikcentrum Alba Nova Karolinska Institutet Stockholms universitet 12

12 området stärka de befintliga sambanden och öppna för nya samverkansformer med internationellt konkurrenskraftig forskning och utveckling Stadsförnyelsen på Norra stations-, KI- och KSområdet, Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) Tillsammans med Stockholm stad, Solna stad, Karolinska Institutet och Akademiska Hus arbetar Stockholms läns landsting med utveckling av området kring Norra station till en ny stadsdel. Området som sträcker sig över kommungränsen mellan Solna och Stockholm omfattar i huvudsak Karolinska sjukhusområdet, Karolinska Institutet och Norra station. Målet är att förena stadens kvaliteter med högspecialiserad vård, världsledande forskning & utveckling, företagande och boende i en ny stadsdel. Det hittillsvarande planeringsarbetet har resulterat i rapporten Gemensamma planeringsförutsättningar för Norra stations-, KI- och KS-området, Stadsutveckling i gränslandet mellan Stockholm och Solna, November 2004 ( GPF, bilaga 2). I materialet redovisas bl.a. utgångspunkter för stadsstrukturen samt två illustrationer av gatu- och kvartersstrukturer som visar olika möjligheter till utveckling av en gränsöverskridande stadsdel och förlängning av innerstadens gatusystem. Rapporten har tjänat som underlag i den kommunala planeringsprocessen. Ett samordnat samråd om program för detaljplanering genomfördes av Solna och Stockholm under våren Resultatet av samrådet och fortsatta studier kan ge ytterligare nya strukturer. De synpunkter som framförts under programsamrådet finns sammanfattade i en programsamrådsredogörelse (del av bilaga 2) tillsammans med Stockholm och Solna stads kommentarer inför det fortsatta arbetet Den nya stadsdelen Den slutgiltiga utformningen av stadsstrukturen i den nya stadsdelen är ännu inte fastställd. De tävlande skall Norra stations-, KI- och KS-området sett från nordost. 13

13 därför visa hur utformningen av det nya sjukhuset påverkar respektive påverkas av den nya stadsstrukturen. Tävlingsresultatet kommer därvid att bli en del av beslutsunderlaget för den övergripande stadsstruktur som efter tävlingen kommer att utvecklas vid detaljplaneläggning. Den nya stadsdelen är avsedd att få en starkt urban prägel och innehålla blandade funktioner såsom bostäder, sjukvård, forskning, kontor, kultur och service. Stadsdelen skall ges ett funktionellt och visuellt samband med Vasastaden och i möjligaste mån anslutas till dess gatunät. Även kontakten med Solna centrum önskas stärkas. Den föreslagna strukturen skall ge förutsättningar för stadsrum med innerstadskaraktär. Redovisningsområde för stadsbyggnadsuppgiften respektive underlag för digital 3D-modell återfinns i bilaga 11. delen och med den befintliga bebyggelsen på och intill tävlingsområdet. Alltför dominerande skala på bebyggelsen bör undvikas, samtidigt som det nya sjukhuset skall ges en tydlig avläsbar identitet inom stadsdelen. Där det finns stadsbildsmässiga motiv kan höga byggnader föreslås. Det fysiska mötet mellan Stockholm, Solna, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt det funktionella mötet mellan sjukhuset och institutet bör noggrant studeras. Solnavägens passage genom området skall utformas med stor hänsyn till omgivande sjukhus- och universitetsmiljö och ges en mänsklig skala som anspelar på kringliggande verksamheter med stark human karaktär. Inom området önskas ett nytt representativt stadsrum, en entréplats där även en uppgång från en ny T-banestation kan förläggas. Platsens offentliga karaktär ska manifesteras genom att anläggningens utåtriktade Den gröna kilen Området för stadsförnyelseplanerna och för nybyggnad av det nya universitetssjukhuset ansluter till miljöer med exceptionella och kulturellt höga landskaps- och parkvärden. Den s k Järvakilen sträcker sig från Järfälla via Järvafältet till Igelbäckens dalgång vid Ulriksdals slottspark. Därifrån ansluter Nationalstadsparken i vilken Hagaparken ingår. KS- respektive KI-området angränsar till Nationalstadsparken och Karlbergs slottsområde. En mycket intressant grön kulturmiljö återfinns i Norra kyrkogården, i Karolinska Institutets campusmiljö samt i sjukhusparken inom nuvarande sjukhusområde. Detta skapar stora förväntningar på tävlingsförslagen. Behandlingen av det offentliga yttre rummet, sättet att lyfta fram nya och befintliga kvalitéer i den yttre miljön samt strävan efter att skapa kontakter mellan nya och historiska gröna kulturmiljöer kommer att ges stor uppmärksamhet Det nya universitetssjukhuset Det nya universitetssjukhuset skall vara en naturlig del av den framväxande staden. Det skall ha en struktur som länkar samman sjukhusanläggningen med den nya stads- Grönstrukturen kring tävlingsområdet > 14

14 funktioner vänder sig mot denna plats. Målsättningen är att skapa en variationsrik och levande stadsmiljö under hela dygnet. Genomgående gator och stråk gör att de olika entréerna till sjukhus och laboratorier kan få gatuadresser vilket skapar en position och tillgänglighet i staden som ger nya värden till gagn för sjukhusets patienter och personal. Den för sjukhuset föreslagna strukturen med dess rumsbildningar, stråk och platser, och med dess front mot Stockholm skall fungera även om den planerade överdäckningen av väg- och spårområdet inom Norra station försenas eller uteblir Särskilda frågeställningar Hur påverkar respektive påverkas det nya sjukhuset av en ny stadsstruktur på Norra stationsområdet Hur integreras sjukhuset i den nya stadsdelen Hur stärks sjukhusets identitet i stadsdelen Hur utformas den nya platsbildningen Hur utformas mötet mellan Karolinska Institutet, Solnavägen och Karolinska Universitetssjukhuset Hur stimuleras det urbana livet i sjukhusområdet och dess omgivning Hur utformas grönstrukturen i stadsdelen och inom sjukhusområdet Hur skapas kontaktytor med de omgivande parkoch grönområdena Hur definieras gränsen för sjukhusparken och hur ansluts stadsstrukturen till denna Hur utformas tillfarter till området och hur sker trafiken inom och genom området vid befintligt respektive överdäckat Norra stationsområde Hur kan trafikplaneringen av området medverka till färre trafikolyckor Beteckningar Natur och friluftsområde Annat viktigt grönområde, bebyggelsepräglat Behov av rekreationsförbindelse enligt Stockholms översiktsplan Yttre gräns för nationalstadspark Tävlingsområde 15

15 5.3 Sjukhusområdet Disposition Ett långsiktigt projekt måste alltid förberedas för omvärldsförändringar som kan påverka planeringen. En generell struktur med f lexibla lösningar samt tekniska system som samverkar med den totala visionen ses som en förutsättning för att stödja verksamhetens kontinuerliga krav på förändringar. I Gemensamma planeringsförutsättningar angivna illustrationer till sjukhusbebyggelsen, dess organisation och struktur skall ses som idéskisser till tidiga utredningar om möjligheten att disponera området för avsett ändamål och integrera sjukhuset i den framväxande staden. Det är fritt för de tävlande att föreslå andra lösningar som bäst motsvarar kraven ställda i detta program. Sjukhusområdet skall disponeras utifrån de av verksamheten definierade sambandskraven. Förutsättningar skall skapas för god logistik, för att kunna möta förändrade verksamhetskrav, för att kunna tillgodose framtida expansionsbehov och för att kunna tillgodose högt ställda säkerhets- och skyddskrav. Sjukhusområdet skall förses med en ny helikopterlandningsplats. Placeringen skall beakta sjukvårdsrelaterade sambandskrav, risker för störning av verksamheter, inf lygningsmöjligheter och miljöaspekter. Ytterligare en viktig faktor som påverkar sjukhusområdets struktur är den planerade men ej beslutade överdäckningen av Norra stationsområdet. Detta innebär att det nya sjukhuset måste utformas både som en fullt integrerad del av den kommande staden och samtidigt fungera i alla avseenden även utan den. Det nya sjukhuset placeras inom tävlingsområdet, i första hand på sjukhusområdets sida, öster om Solnavägen. För att manifestera samverkan med fakulteten och forskningen samt för att understryka den öst-västliga axeln kan även, till en mindre del, mark på Karolinska Institutets område väster om Solnavägen tas i anspråk för gemensamma funktioner. Nära samband och långtgående integration mellan vård, forskning och undervisning skall eftersträvas i hela sjukhusstrukturen. Kravet riktas även mot de befintliga laboratoriebyggnaderna i L-kvarteret. Även här är sambandet sjukvård-forskning väsentlig liksom det inbördes sambandet mellan de olika forskningsenheterna. De befintliga laboratoriebyggnaderna föreslås utnyttjas av den nya sjukhusverksamheten och användas som såväl forsknings- som rutinlaboratorier. Om totalekonomiska vinster påvisas kan de tävlande föreslå andra användningssätt eller ersätta de befintliga laboratoriebyggnaderna med nybyggda lokaler. Till sjukhuset ansluts ett patienthotell för anhöriga och patienter. Närheten till Nobel Forum och goda kommunikationer till Arlanda skapar goda förutsättningar även för en kommersiell hotellverksamhet. Patienthotellet kan kombineras med forskarlägenheter, hotell, konferensanläggning m m. Investeringen förutsätts göras av annan part och kommer inte omfattas av den fortsatta projekteringen i landstingets regi. Det är dock viktigt att vid områdets disposition beakta verksamhetens krav på inomhus förbindelse mellan det nya sjukhuset och hotellet Utformning Det nya sjukhuset skall erbjuda personal, patienter, forskare och studenter en attraktiv vård- och arbetsmiljö. Utformningen skall stödja sjukhusets profil som ett av Europas ledande universitetssjukhus och bidra till rekrytering av nationellt och internationellt framstående forskare och vårdpersonal. För patienter i behov av specialiserad och högspecialiserad vård skall sjukhusets utformning förmedla begrepp som omtanke, trygghet och kvalitet. Lokalutformningen skall stödja interdisciplinär samverkan och kreativitet. Möten med den befintliga bebyggelsen inom och intill tävlingsområdet liksom med sjukhusparken skall vara väl studerade och motiverade. Gestaltningen av den yttre miljön inom universitetssjukhusområdet skall erbjuda rika upplevelsevärden. Den skall utformas utifrån patienternas, anhörigas och personalens perspektiv, den skall vara del av stadens gaturum och skall, liksom den nuvarande sjukhusparken, vara tillgänglig för offentligt bruk. 16

16 Dagens möte mellan Solna och Stockholm och mellan Karolinska sjukhusområdet och Karolinska Institutet Försörjning och logistik God logistik är avgörande för sjukhusets funktionalitet. Transporter från och till anläggningen samt f löden av varor och material ska studeras särskilt med målet att skapa förutsättningar för rationella, energisnåla och miljöanpassade system som kräver minsta möjliga transporter och som samtidigt ger goda möjligheter till miljöanpassad materialhantering. Anläggningens säkerhet (försörjning, drift, brandskydd, passage, infektionsskydd) är av yttersta vikt. Flöden av varor, patienter, personal och besökande skall omhändertas utifrån högt ställda integritets- och säkerhetskrav Säkerhet Dispositionen av området skall beakta risktransportproblematiken redovisad i bilaga Särskilda frågeställningar Hur organiseras bebyggelsen inom området utifrån sambandskrav mellan vård, forskning och utbildning Hur åstadkommes överblickbarhet och orienterbarhet inom detta stora komplex Hur tillgodoses framtida expansionsmöjligheter av sjukhuset inom alternativt utanför tävlingsområdet Hur påverkas områdets disposition av eventuell minskning av verksamheten Hur stärker bebyggelsens organisation sambandet med KI Hur tillgodoses sambandet mellan sjukhus och patienthotell Hur kan den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljön bevaras och utvecklas Hur förhåller sig det nya sjukhuset till den befintliga bebyggelsen intill tävlingsområdet Hur utformas sjukhuset/sjukhusområdet för att skapa högt attraktionsvärde för patienter, sjukvårdspersonal, forskare och studenter Hur utformas den yttre miljön Hur tillgodoses behoven av visuell/fysisk tillgång till grönska Hur utnyttjas tillgången till den närliggande sjukhusparken Hur ordnas en trafikstruktur inom området som väl hänger samman med den övriga stadsdelen Hur omhändertas risktransportproblematiken vid överdäckning resp utebliven överdäckning av Norra stationsområdet Hur utformas helikopterlandningsplatsen för att klara krav på vårdsamband, miljöhänsyn och säkerhet Hur tillgodoses krav på kostnadseffektiv och säker logistik för patient-, personal- och godsf löden (inkl läkemedel) 17

17 5.4 Sjukhuslokaler Förutsättningar för att i dagsläget formulera en detaljerad verksamhetsbeskrivning finns inte och därmed är heller inte något lokalprogram upprättat. Planeringen skall ske utifrån verksamhetens mål och sambandskrav (se bilaga 1) samt utifrån nedan beskrivna behov. Vid dimensionering av sjukhuset måste hänsyn tas till universitetssjukvårdens speciella och resurskrävande karaktär. Detta innebär att traditionella nyckeltal för ett akutsjukhus som antal vårdplatser, operationssalar, mottagningsbesök, vårdtillfällen, operationer etc inte är direkt applicerbara på det planerade universitetssjukhuset. Istället är det ett samlat resurs- och kapacitetsutnyttjande som skall optimeras. Det nya sjukhuset måste kännetecknas av en hög grad av generalitet med möjlighet till f lexibelt lokalutnyttjande och expansionsmöjligheter inom såväl byggnader som område. Forskningsaktiviteter som idag utförs i forskningslaboratorier på KI-området resp. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska kunna överföras till de nya forskningslokalerna vid sjukhuset beroende på behov av multidisciplinärt samarbete och relationen till den kliniska forskningen och vården. För den framtida utbildningen behövs flexibla undervisningslokaler för såväl grundutbildning, vidareutbildning som forskarutbildning. Modern medicinsk pedagogik är beroende av lokaler för arbete i mindre grupper, datortillgång liksom simulatorer för klinisk träning, förutom traditionella seminarierum och föreläsningssalar. Avsikten är att skapa förutsättningar för forskningscentra ( Centers of excellence ) med en dynamisk och f lexibel miljö i anslutning till den högspecialiserade och specialiserade vården. Vid utformningen av det nya sjukhuset skall integrationen mellan fakultet (KI) och sjukhuset tydliggöras. Vissa funktioner som administrativa lokaler, bibliotek, hörsalar och aula samordnas i gemensamma lokaler. Forskningslokalerna omfattar forskningslaboratorier (våta och torra lab), kontor, core facilities med speciella krav (djuravdelningar m m), konferens- och utbildningslokaler och övriga lokaler (biobanker m m). De kliniska laboratorierna bör ha närhet till forskningslaboratorierna för effektivt utnyttjande av kompetens och viss gemensam avancerad utrustning. Den högspecialiserade och specialiserade vården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus överförs till den nya universitetssjukhusbyggnaden och ges där en sammanhållen och tydlig identitet. Samtidigt som särskilda omvårdnadsaspekter inom barnsjukvård tillgodoses skall en integration med övriga funktioner inom sjukhuset möjliggöras. Det nya universitetssjukhuset skall dimensioneras för ca 600 vårdplatser. Flertalet vårdplatser skall ge möjlighet till övervakning och tekniskt avancerad vård samtidigt som krav på integritet, god patient- och arbetsmiljö och anhörigas närvaro i vården skall tillgodoses. Intensivvård (ex.vis. respiratorvård) och postoperativ vård beräknas för 20 25% av vårdplatserna och ca 10% av 18

18 vårdplatserna bör medge isolering av infekterade eller särskilt infektionskänsliga patienter (slussade rum). Ytan runt varje vårdplats skall vara så stor att den förutom att ge utrymme för undervisning och forskning medger plats för erforderlig teknisk utrustning och mobila arbetsredskap (läkemedelsvagnar, patientliftar etc). Till vårdplatserna skall förutom hygienutrymmen kopplas enklare laboratorieutrymmen medan tyngre laboratorieutrustning samlas i närbelägna forskningslaboratorier (inom eller i anslutning till sjukhuset). Vid sjukhuset kommer omfattande dagvård och öppen vård att bedrivas och denna beräknas svara för ca 50% av sjukhusets vårdaktiviteter. Till sjukhuset ansluts ett patienthotell för anhöriga och patienter om ca 100 rum. Hotellet utnyttjas av patienter som genomgår upprepade undersökningar och/eller behandlingar och som inte kräver medicinsk övervakning och vård. Plats för anhöriga skall finnas. Hotellet får särskild betydelse då sjukhuset tar emot patienter från hela regionen och även utomläns- och utlandspatienter. Sjukhusets verksamhetsarea uppgår till kvm BTA nybyggnad. Till detta kommer kvm BTA i befintliga laboratorier som kan nyttjas för lämpliga delar av forskningsverksamheten inom uppdraget för det nya universitetssjukhuset. Bedömning av tillkommande erforderlig area för teknisk försörjning, servicefunktioner och parkering ingår i tävlingsuppgiften och finns inte angiven i tävlingsprogrammet. Områdets disposition och sjukhusets struktur måste hantera möjligheten att i framtiden kunna förändra omfattningen/volymen av hela eller delar av verksamheten. Tävlingsförslagen skall, primärt inom tävlingsområdet och sekundärt inom angivna expansionsriktningar redovisa förslagets utvecklingsmöjligheter med en ökning av verksamhetsarean med kvm. Även konsekvenserna för övriga delar av förslaget (ökat parkeringsbehov, försörjning m m) skall bedömas och redovisas Generalitet och flexibel användning Sjukhuset skall kännetecknas av en hög grad av generalitet som tillåter brett användningssätt och snabb anpassning till verksamhetens specifika och skiftande behov. Möjligheter bör finnas att tillgodose olika verksamheters krav i princip var som helst i byggnaderna utan att byggnadsstrukturen behöver förändras. Inom ramen för den generella byggnadsstrukturen skall lokalerna kunna anpassas till aktuella verksamheter på ett sådant sätt att kringliggande verksamheter störs minimalt. Driftsäkra, f lexibla, lättåtkomliga och utbyggbara system som minimerar underhåll och underlättar ombyggnader skall väljas. Vissa verksamheter inom vård och forskning såsom exempelvis strålbehandling ställer emellertid exceptionella krav på lokaler. Det får orimliga konsekvenser om dessa skulle vara dimensionerande för byggnadsstrukturen i sin helhet. De bör därför undantas och tillgodoses vid sidan av det generella systemet. 19

19 5.4.2 Informationsteknologi Utvecklingen inom informationsteknologin kommer att leda till nya arbetssätt såväl inom sjukhuset som mellan sjukhuset och andra vårdgivare, mellan sjukhuset och patienter och mellan sjukhuset och fastighetsautomation. Med trådlös datakommunikation kan f lera funktioner decentraliseras. Samtidigt implementeras telemedicinska lösningar för kommunikation mellan olika vårdgivare. Även patientinformationssystemen utvecklas och särskilda informationscentra med nätuppkopplade datorer etableras på sjukhuset för informationssökning Driftsäkerhet och skydd Vid universitetssjukhuset kommer teknikintensiv sjukvård och avancerad forskning att bedrivas. Detta måste beaktas både från arbets-/patientmiljö- och säkerhetsperspektiv. Elektromagnetiska fält skall minimeras likaväl som en säker strålmiljö eftersträvas. Kraven på driftsäkerhet och avbrottsfri teknisk försörjning kommer att vara högt ställda. Beroendet av modern informationsteknologi och datoriserade system ställer särskilda krav på säkra lösningar. Universitetssjukhusets mycket höga utrustningsnivå med känslig och stöldbegärlig utrustning, certifierade laboratorier och krav på integritet för såväl patienter som personal kräver säkerhetslösningar som ger nödvändigt skydd för såväl patienter och personal som vårdlokaler och forskningslaboratorier Patient- och arbetsmiljö Sjukvårds- och forskningsverksamhet är till stora delar av teknisk karaktär och det är viktigt att lokalerna anpassas till verksamhetskraven. Samtidigt är det väsentligt att de humanitära aspekterna på miljön beaktas. De mänskliga behoven skall stå i centrum vid planering och utformning av det nya universitetssjukhuset. Frågor som trygghet och omsorg för patienter och anhöriga samt trivsel och stimulans i arbetsmiljön för anställda kommer att ges hög prioritet Särskilda frågeställningar Hur utformas relationen mellan funktioner (ex.vis. operationsverksamhet, röntgen), teman (ex.vis. hjärtkärlsjukvård, barnsjukvård) och olika vårdformer (öppen- och slutenvård) Hur tillgodoses sambandet mellan sjukvård, klinisk forskning och laboratorieforskning Hur tillgodoses sambandet mellan sjukvård och utbildning Hur tillgodoses sambandet mellan nya forskningslaboratorier och befintliga forskningslaboratorier vid Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet Vilka är konsekvenserna av en eventuell utökning av verksamhetslokaler med kvm Hur tillgodoses maximal generalitet och f lexibilitet för byggnadsdelar och tekniska system Hur tillgodoses generalitetskravet i sjukhusets gestaltningskoncept Hur utformas generella lokaler (vårdrum, mottagningsrum eller operationssalar) Hur tillgodoses f lexibilitetskravet vid utformningen av vårdplatsen respektive vårdavdelningar/enheter Hur utformas mötesplatser (arenor) som alternativ till (ersättning för) traditionella personalexpeditioner Hur tillvaratas modern informationsteknologi för kommunikation inom sjukhuset och till sjukhuset och hur påverkar den sjukhusets infrastruktur och funktion Hur tillgodoses högt ställda krav på driftsäkerhet Hur tillgodoses säkerheten och skyddet för personal, patienter, lokaler och utrustning Hur tillgodoses de funktionshindrades behov Hur tillgodoses patient-, anhörig- och arbetsmiljö i en tekniskt avancerad struktur Hur skapas en arbetsmiljö där utveckling av nya samarbetsmetoder stimuleras Hur omhändertas mänskliga behov av omtanke, empati och trygghet 20

20 21

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 1 Innehållsförteckning 1. Nya förutsättningar vid omtävlan s.3... 2. Tävlingstekniska bestämmelser s.3 För

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Tävlingsprogram dat 2007-10-04 Bakgrund AB Stockholmshem inbjuder till formgivningstävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter!

Tävlingsprogram. Vi söker nya, idéer om boende för studenter! Tävlingsprogram Vi söker nya, innovativa idéer om boende för studenter! Tävling för arkitektstuderande Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun

Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun 1 (7) Arkitektbyrån design Inbjudan till idétävling Nytt attraktivt boende på Utsiktsberget i Fiskebäckskil, Lysekils kommun Program för inbjudna Peab AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org nr

Läs mer

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro

Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering USÖ Högspecialitetshuset, Örebro Inbjudan Arkitekttävling Prekvalificering Landstingsfastigheter tillhörande Örebro läns landsting Örebro 2013-01-11 Sid 2 (6) 1. TÄVLINGEN Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter

Läs mer

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Nytt badhus i Ängelholm. Allmän arkitekttävling

Nytt badhus i Ängelholm. Allmän arkitekttävling Nytt badhus i Ängelholm Allmän arkitekttävling Innehåll Inbjudan 3 Syfte Bakgrund Förutsättningar/lokalprogram 5 Ytsammanställning Funktion 5 Några viktiga och styrande principer för badet Målsättningar

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling Stora torget i Visby Inbjuden arkitekttävling 1 Innehåll Inbjudan Syfte Bakgrund Mål och vision Förutsättningar Tävlingsuppgiften Tävlingstekniska bestämmelser Inbjudan Gotlands kommun inbjuder härmed

Läs mer

Nybyggnation för operation, akutmottagning, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm. Tävlingsprogram

Nybyggnation för operation, akutmottagning, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm. Tävlingsprogram Nybyggnation för operation, akutmottagning, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm Tävlingsprogram Maj 2009 Nybyggnation för operation, akutmottagning, förlossning och sterilcentral

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering linköping innerstaden växer Över Ån 2012-08-28

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering linköping innerstaden växer Över Ån 2012-08-28 Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering LINKÖPING innerstaden VÄXER Över ÅN 2012-08-28 LINKÖPING - INNERSTADEN VÄXER ÖVER ÅN TÄVLINGSINFORMATION FÖR PROJEKTTÄVLING - PREKVALIFICERING 1.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att besvara frågeenkät Marknadsundersökning Innovationsupphandling för optimering av vårdflöden med stöd av bild- och funktionsutrustning 2013-01-28 År 2008 beslutades

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Januari 01 Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS examensarbete 20 p - fysisk planering 180 p - bth karlskrona - sebastian gårdendahl 2005.05.11 TY HÄR PÅ JORDEN HAR VI INGEN STAD SOM

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektprogram November 2007

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektprogram November 2007 NYA KAROLINSKA SOLNA Projektprogram November 2007 INNEHÅlLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.0 Projektets bakgrund... 3 1.1 Det nya sjukhusets uppdrag... 4 1.2 Vision... 5 1.3 Projektmål... 5 1.4 Aktuella

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010 NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan 23 september, 2010 1 Agenda 1. NKS-projektet 2. OPS-upphandlingen 3. Frågan 2 7 å r Historien 2001: första rapporten som identifierade behovet av ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Landskap, delen form och rumslighet Den Europeiska

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad Inlämnas senast 22/4 2014 Frågor Frågor och beställning av underlag kan göras till: Projektledare Magnus Gustavsson Stadsbyggnadskontoret, Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel: 08-591 262 40 Mobil: 0707-631

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer