PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium"

Transkript

1 PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium

2 Verktyg för bearbetning av aluminium Innehållsförteckning PFERD erbjuder ett omfattande verktygsprogram, med verktyg som uppfyller de mest skilda krav på bearbetning av aluminium. Alla verktyg har utvecklats speciellt för denna typ av användning och har också i praktiken visat sig hålla rätt prestanda. Vi har sammanfattat vår mångåriga erfarenhet och vår aktuella Know- How av det specifika förhållandet spånavverkning och prestanda vid bearbetning av aluminium och varierande aluminiumlegeringar i denna PFERD-PRAXIS. Aluminium Material med framtid Mer än legeringar... 4 Aluminiums egenskaper... 5 er för aluminium Rekommendationer för bearbetning av aluminium... 7 Viktiga säkerhetsanvisningar... 8 Arbetsprocesser vid bearbetning av aluminium... 9 På sidorna visar vi, med vilka PFERD-verktyg de olika arbetsprocesserna kan lösas vid bearbetning av aluminium. Kapa och skapa genomgångar Gradning Preparering av svetsar och fogar Preparering av svetsar och ytbearbetning Verktyg för bearbetning av aluminium enligt PFERD-katalogdelar På sidorna beskriver vi enligt PFERD Katalogstrukturen de speciella egenskaperna för de enskilda verktygsgrupperna, som är speciellt lämpliga för aluminiumbearbetning. Filar... Katalog Roterande filar... Katalog Hålsågar och kärnborrar... Katalog Katalog Slip- och polerverktyg... Katalog Kapskivor... Katalog Navrondeller... Katalog POLIFAN - Lamellrondeller... Katalog Industriella borstar... Katalog Maskiner för roterande verktyg... Katalog Svetsbearbetning Fin- och finishbearbetning Strukturering Polering

3 Aluminium Material med framtid Varför ökar åter användning och bearbetning av aluminium och aluminiumlegeringar? Med en andel av mer än 8 % är aluminium efter syre och kisel det vanligaste elementet i jordskorpan. På grund av materialegenskaperna för aluminium och aluminiumlegeringar n extrem hållbarhet, n låg vikt, n korrosionsbeständig och n återvinningsbar har användningen av aluminium och aluminiumlegeringar åter ökat de senaste åren. Utvecklingen av konstruktionsdelar med allt lägre vikt med samma hållfasthetskrav leder till ökad användning av aluminiumlegeringar. Den nästan fria formgestaltningsmöjligheten medelst industriellt tillgängliga tillverkningsmetoder (gjutning, valsning, strängsprutning) öppnar många möjligheter för industriell användning av aluminiumlegeringar. En tyngdpunkt för utvecklingen inom fogteknikens område syftar till att kunna använda de för metaller vanliga fogningsmetoderna även för aluminiumlegeringar. I många branscher och industrier måste materialen vara så beskaffade, att de uppfyller kraven på ytkvalitet, ekologi och säkerhet. Man kan inte längre tänka sig effektiva transportsystem utan användning av lätta konstruktionsdelar av aluminium. Även de ur miljösynpunkt ökade kraven på att kunna återvinna moderna produkter, uppfyller materialgruppen aluminium utmärkt. Vårt mål: Optimala arbetsresultat och största möjliga lönsamhet vid bearbetning av aluminium. Vid det här laget används nästan alla svetsmetoder i industrin för fogning av aluminium och dess legeringar under iakttagande av de specifika egenska perna för detta material. Många tillämpningar vid husbyggen, fordons-, behållar-, maskin- och fasadtillverkning, vid dörrar, fönster, fundament, värmeväxlare och i flygplan löser man idag med speciella aluminiumlegeringar. Allt fler användare eftersträvar optimala arbetsresultat och största möjliga lönsamhet vid bearbetning av aluminium. För PFERD har därför utvecklingen av nya verktyg för bearbetning av aluminiumlegeringar sedan årtionden högsta prioritet. 3

4 Aluminium Mer än legeringar Aluminium som aluminium? Naturligtvis inte. Bakom det i dagligt tal använda begreppet aluminium döljer sig en grupp legeringar med aluminium som huvudbeståndsdel resp en mängd legeringar av ren aluminium med ett eller flera element. Det finns mer än olika aluminiumlegeringar. De utvecklas speciellt för att åstadkomma en förbättring av grundmetallens egenskaper. Vad har de olika legeringarna gemensamt? n De innehåller minst 60% ren aluminium. n De har en väsentligt lägre specifik vikt än stål. n De är till övervägande del korrosionsbeständiga. n De har ypperlig förmåga att leda värme och elektricitet. Hur skiljer man mellan de olika aluminiumlegeringarna? n Smideslegeringar och deras tillsatsmaterial för svetsning (plåt, band, profiler, stänger, rör, smidesämnen) n Gjutlegeringar och deras tillsatsmaterial för svetsning (sand-, kokill-, låg-, tryck- och fingjutgods) Man skiljer också mellan: n härdbara legeringar och n icke härdbara legeringar. Materialets beskaffenhet har stor betydelse för bearbetningen vid härdbara legeringar. Genom värmebehandlingarna härdning eller mjukglödgning och de olika blandningarna erhåller man vitt skilda materialegenskaper: n hållfasthet, n densitet, n korrosionsbeständighet, n ledningsförmåga, n bearbetningsbarhet och n den rena metallens utseende förändras. 4

5 Aluminium Aluminiums egenskaper Vad påverkar bearbetningen av aluminium? Den största svårigheten vid bearbetning av de flesta aluminiumlegeringar är hur de uppför sig vid avverkning. Beroende på legering och härdning kan de vara antingen sega och kletande eller spröda och hårda. Hårdheten för det aluminiummaterial som skall bearbetas är avgörande. En icke optimal skärgeometri för verktyget gör att verktyget sätts igen genom att det bildas löseggar. I detta fall sjunker verktygets livslängd drastiskt. På grund av den höga syreaffiniteten för aluminium bildas ett tätt oxidskikt i luften och i vattnet. Detta skikt ger den underliggande metallen ett gott skydd mot korrosion. Vad måste man tänka på vid den mekaniska ytbearbetningen? Korrosionsbeteendet påverkas starkt av ytans beskaffenhet och förändringen av ytan genom slipning, polering och borstning. Varje glättning påverkar korrosionsbeständigheten positivt och varje uppruggning negativt. Främmande partiklar som trycks in i ytan minskar likaså korrosionsbeständigheten. Den mekaniska ytbearbetningen av ren aluminium och aluminiumlegeringar med en Brinellhårdhet mindre än 40 HB kräver försiktighet och erfarenhet. Det tryck som används vid slipning och polering måste beakta materialets specifika hårdhet, då mjuka material har en tendens att kleta, slipstoft och slipmedel kan tryckas in i arbetsstyckets yta, vilket kan medföra att den optiska förädlingseffekten uteblir. Foto: Otto Fuchs Även i framtiden kommer ännu fler nya material på aluminiumbasis att utvecklas, eftersom de har egenskaper, som gör dem oumbärliga för vår värld idag. Därför betecknas aluminium också som det nya århundradets metall. 5

6 Aluminium er MJUK, HÅLLFAST, HÅRD För att säkerställa optimal bearbetning av aluminium och de olika aluminiumlegeringarna enligt EN, skiljer PFERD mellan tre avverkningssgrupper (MJuk, HÅLLFAST, HÅRD) med olika Brinellhårdhetsområden. På följande sidor samordnar vi dessa avverkningsgrupper med lämpliga PFERD-verktyg. Foto: Otto Fuchs Foto: Otto Fuchs HB AVVERKNINGSGRUPP MJUK AVVERKNINGSGRUPP HÅllfast AVVERKNINGSGRUPP hård n Ej härdbara smideslegeringar EN AW EN AW EN AW EN AW n Härdbara smideslegeringar i mjukt tillstånd EN AW EN AW n Tillsatsmaterial för svetsning n Ej härdbara aluminium-gjut-legeringar EN AC EN AB n Härdbara aluminium-gjutlegeringar i mjukt tillstånd EN AC EN AB n Tillsatsmaterial för svetsning n Smideslegeringar med låg kiselandel EN AW n Härdbara smideslegeringar EN AW EN AW n Härdade aluminiumgjut-legeringar med kiselhalter < 12% EN AC EN AB n Ej härdade aluminiumgjut-legeringar med kiselhalter < 12% EN AC EN AB n Härdade smideslegeringar med spånbrytande egenskaper Index HB = Hårdhet Brinell EN = Europanorm AB = Legerade aluminiumtackor AC = Aluminiumgjutstycken AW = Aluminiumsmidesämnen n Aluminium-gjut-legeringar med kiselhalter > 12% (kraftigt verktygsslitande) n Självhärdande aluminiumgjutlegeringar utan kisel EN AC EN AC EN AB EN AB n Härdade aluminiumgjutlegeringar utan kisel EN AC EN AC EN AB EN AB n Tillsatsmaterial för svetsning n Härdade smideslegeringar EN AW EN AW n Tillsatsmaterial för svetsning 6

7 Aluminium Rekommendationer för bearbetning Vilka rekommendationer måste beaktas vid bearbetning av aluminium? Skärhastighet (varvtal) n För optimering av ytkvaliteten måste skärhastigheten anpassas till bearbetningsprocessen, legeringen och dess behandlingstillstånd. Beakta varvtalsrekommendationerna på följande sidor. Sliptryck n Lokal överhettning p g a för högt sliptryck vid slipningen kan trots den goda värmeledningsförmågan för aluminium lokalt medföra strukturförändringar. Vid eventuell efterföljande elektrolytisk ytbehandling kan det dekorativa utseendet därigenom försämras. n Undvik högt sliptryck, för att slipstoft och slipmedel inte skall fastna på arbetsstyckets yta. n Till skillnad från konventionella stålmaterial måste man arbeta med lägre sliptryck vid slipning av aluminiumlegeringar. Endast på detta sätt kan hög uppvärmning av arbetsstycket förhindras och god ytkvalitet uppnås. Kylning n Genom att använda slipoljor och slipfett förhindras hög temperaturutveckling vilket bidrar speciellt vid finare kornstorlekar till kylning. Korrosion n För att undvika kontaktkorrosion av slipstoftet på ytan som bearbetas får de verktyg som används (t ex borstar) inte bestå av kopparlegeringar eller stål. n Det är inte heller tillåtet, att använda slip- eller polerskivor liksom borstar, som redan använts vid bearbetning av andra metaller. Det är absolut nödvändigt att hålla verktygen strikt åtskilda. 7

8 Aluminium Viktiga säkerhetsanvisningar Den tyska branschorganisationens säkerhetsanvisningar I reglerna för säkerhet och hälsa i arbetet (BGR 109) fastställer den tyska branschorganisationen genom vilka handlingsätt och förebyggande åtgärder risker som dammbränder och dammexplosioner vid slipning, borstning och polering kan förhindras. Branschorganisationen ger bl a information om följande teman: n Konstruktion av bearbetningsmaskiner, tillhörande utrustning samt arbets- och lagerlokaler. n Transport, uppsamling och lagring av damm samt eventuellt slam som uppkommit. n Bearbetning och utfällning av olika material (aluminium och gnistbildande material som t ex stål). n Undvika antändningskällor. n Släckningsutrustning och släckning av bränder. n Rengörings- och underhållsarbeten. n Personliga skuyddsutrustningar och arbetskläder. n Driftsanvisningar, undervisning och kontroll av arbetsutrustning. n Riskbedömning, explosionsskyddsdokument, rengörings- och underhållsplanering. n Branschorganisatoriska föreskrifter, regler, principer och informationer samt lagar, förordningar och normer. Säkerhetsrekommendationer ÅTGÄRDER MOT SANNOLIKA FAROR OCH RISKER Vibrationer Iaktta FEPA s säkerhetsrekommendationer och piktogram! Inte avsedd för = Använd ögonskydd! = våtslipning! dåligt eller är slitna. Inte avsedd för = Använd skyddshandskar! = kraft mot slipverktygen. sidoslipning! Slipoperationer där maskinen eller arbetsstycket hålls i handen kan medföra vibrationsskador. Åtgärder behöver vidtas om stickningar, hetta, nålstick och domningar känns efter 10 min Använd rätt slipverktyg och slipmetod. inte = Använd hörselskydd! = skadade skivor! oavbruten användning av slipverktyget. Effekten av vibrationer blir större vid kyla. Håll fingrar och händer varma. Rör och motionera händer och fingrar regelbundet. Använd moderna maskiner med låga vibrationer. Underhåll maskinerna regelbundet och stanna maskinen för kontroll om överdrivna vibrationer uppstår. Håll kontroll på flänsar och underlagsplattor. Använd slipverktyg med bra kvalitet. Håll slipverktygen öppna, runda och slipaktiva hela tiden. Underhåll spännanordningar för arbetsstyckena för bra funktion. Byt dem om de fungerar Håll inte krampaktigt hårt i arbetsstycke eller maskin. Mata inte in arbetsstycken med för stor Använd rätt slipverktyg för slipningen. Ett olämpligt slipverktyg kan orsaka onödiga vibrationer. Ignorera inte känslan eller symptomen på vibrationsskador. Sök läkarhjälp. Arbeta inte för länge med vibrerande slipmaskiner. Variera arbetet. Skrotning av slipverktyg Uttjänta eller skadade slipverktyg ska deponeras/förstöras enligt lokala myndighetsregler. Inte tillåten för handhållen = Använd andningsskydd! = eller handmatad slipning! Förstör slipverktyg som ska skrotas så att de inte oavsiktligt kommer att återanvändas. Läs om slipverktygen egenskaper i varuinformationer som kan erhållas från leverantören. Uppmärksamma varje förorening på slipverktyget som kommer från arbetsstycke, kylmedel eller slipoperation. FEDERATION OF EUROPEAN PRODUCERS OF ABRASIVES REKOMMENDATIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV SLIPVERKTYG DETTA HÄFTE SKA LÄMNAS TILL DE SOM ANVÄNDER SLIPVERKTYGEN Rekommendationerna i detta häfte bör följas noga av alla som använder slipverktyg för deras personliga säkerhet. ALLMÄNNA SÄKERHETSPRINCIPER FELAKTIGT ANVÄNDA SLIPVERKTYG KAN BLI MYCKET FARLIGA. FÖLJ ALLTID DE ANVISNINGAR SOM FINNS I LEVERANTÖRERNAS INSTRUKTIONER OCH HANDBÖCKER. ANVÄNDNING AV SLIPVERKTYG VARIERAR MYCKET. RISKBEDÖMNING SKA SKE AV VARJE ENSKILD ARBETSPLATS OCH SLIPOPERATION FÖR ATT BEDÖMA DESS FAROR OCH RISKER OCH FÖR ATT VIDTA LÄMPLIGA SKYDDSÅTGÄRDER. VARA MEDVETEN OM DE FAROR SOM KAN UPPKOMMA VID SLIPNINGEN OCH FÖLJA REKOMMENDERADE SKYDDSÅTGÄRDER. Kroppskontakt med roterande slipverktyg vid arbetshastigheten Skador på grund av verktygssprängning Slipspån, damm, gnistor, rök och gaser som bildas vid slipningen Buller och oljud Vibrationer TILLÅT ENDAST KOMPETENT OCH UTBILDAD PERSONAL VÄLJA, HANTERA LAGRA, MONTERA OCH ANVÄNDA SLIPVERKTYG. ANVÄND ENDAST SLIPVERKTYG SOM UPPFYLLER DE HÖGSTA SÄKERHETSFORDRINGARNA. DESSA PRODUKTER ÄR MÄRKTA MED OSA ELLER GÄLLANDE EN STANDARD MED NUMMER EN för fasta slipverktyg EN för slipverktyg med diamant eller CBN slipmedel EN för flexibla slipverktyg ( fiberrondell, lamellrondell, lamellskivor, lamellstift ) KONTROLLERA OCH FÖRSÄKRA ER OM ATT MASKINERNA SOM ANVÄNDS UPPFYLLER SÄKERHETSKRAVEN I GÄLLANDE EUROPEISKA MASKINDIREKTIV. = = Stödrondell måste användas! Läs instruktioner och handböcker! Federation of European Producers of Abrasives VIKTIG INFORMATION Alla ansträngningar har vidtagits för att den information som ges i dessa s äkerhetsrekommendationer är riktiga och motsvarar nuvarande tekniska vetskapen. Emellertid kan vi inte ta på oss något ansvar för eventuella fel eller brister i texten och inte heller om några förluster eller skador skulle uppstå som en följd av texten (E&OE) FEPA 2003 För detta häfte ansvarar August Rüggeberg GmbH & Co. KG PFERD-Werkzeuge Hauptstraße Marienheide Tel. ( ) 90 Fax ( ) Avsikten med detta häfte är endast att visa de grundläggande säkerhetsrekommendationerna. Mer detaljerat om säker användning av slipverktyg finns i FEPA säkerhetsregler vilka finns tillgängliga hos branschorganisationen eller Er leverantör. SÄKERHETSREGLER FÖR FASTA SLIPVERKTYG OCH SLIPVERKTYG MED DIAMANT- OCH CBN- SLIPMEDEL, PRECISIONS- OCH PRODUKTIONSSLIPNING SÄKERHETSREGLER, DIAMANTVERKTYG FÖR STEN OCH BETONG BEARBETNING SÄKERHETSREGLER FÖR FLEXIBLA SLIPVERKTYG FEPA s säkerhetsrekommendationer finns för nedladdning på 8

9 Arbetsprocesser vid bearbetning av aluminium Sida Kapa och skapa genomgångar Gradning Preparering av svetsar och fogar Preparering av svetsar och ytbearbetning Svetsbearbetning Fin- och finishbearbetning Strukturering Polering 24 9

10 Kapa och skapa genomgångar Beskrivning av arbetsmetoderna: n Kapa profiler, plåt, stiggjut och rör n Skapa genomgångar i behållare och kopplingsskåp för anslutningar och rördragningar n Skapa urskärningar och ursparingar vid profiler och tunnväggiga konstruktionsdelar MJUK HSS-hålsågar HM-kärnborrar HB Kapskivor mm A 60 P SG HÅLLFAST HSS-hålsågar HM-kärnborrar HB Kapskivor mm A 60 P SG HÅRD HM-kärnborrar HB Foto: Otto Fuchs Kapskivor mm A 60 P SG 10

11 Kapa och skapa genomgångar Kapskivor A 24/30 N SG-Alu HB Kapskivor A 24/30 N SG-Alu Kapskivor A 60 R SG HB Kapskivor A 24/30 N SG-Alu Kapskivor C 36 K SG-CHOP Kapskivor A 60 R SG- Kapskivor C 30 R SG Kapskivor C 36 L SG-TABLE Kapskivor C 24 O SG-UNI HB 11

12 Gradning Beskrivning av arbetsmetoderna: n Gradning av kanter, genomgångar och konturer n Fasning n Borttagning av gjutgrader MJUK Poliflex - Finslipstift TX Slipdukshylsor GSB Z-COOL, + beläggning COMBIDISC - SiC HB Foto: Otto Fuchs HSS-rot. fil Hårdhet F-Alu Hårdhet L Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, Lamellslipskivor POLISTAR POL - Kompaktslipskivor PNER med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ med hål, vågig tråd, RBU SiC/ HÅLLFAST Poliflex - Finslipstift TX Slipdukshylsor GSB Z-COOL, HB + beläggning HSS-rot. fil Hårdhet F-Alu COMBIDISC - SiC, Lamellslipkroppar SiC,, A-COOL POLISTAR POL - Kompaktslipskivor PNER med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ Hårdhet L med hål, vågig tråd, RBU SiC/ HÅRD Poliflex - Finslipstift TX Slipdukshylsor GSB Z-COOL, HB Foto: Otto Fuchs + beläggning Z-3 Hårdhet F-Alu Hårdhet M COMBIDISC - SiC Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, POLISTAR POL - Kompaktslipskivor PNER med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ med hål, vågig tråd, RBU SiC/ 12

13 Gradning Fiberrondeller POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Korta band Raspar COMBICLICK Slipoljor 412 ALU Navrondeller A 24 N SG-ALU Navrondeller C 24 Q SG Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU Konisk borste med gänga, virad tråd, KBG Cirkulärborste med hål/gänga, virad tråd, RBG CT Långa band Slipoljor + beläggning HSS-rot. fil med hål, vågig tråd, RBU SiC/ med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ Filar för mjukmetall PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Rörborstar med gänga, IBU SiC/ HB Fiberrondeller POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Korta band Filar för mjukmetall COMBICLICK Slipoljor 412 ALU Navrondeller A 24 N SG-ALU Navrondeller C 24 Q SG Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU Konisk borste med gänga, virad tråd, KBG Cirkulärborste med hål/gänga, virad tråd, RBG CT Långa band Slipoljor + beläggning HSS-rot. fil med hål, vågig tråd, RBU SiC/ med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Rörborstar med gänga, IBU SiC/ HB Fiberrondeller POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Korta band Filar för mjukmetall COMBICLICK Slipoljor 412 ALU Navrondeller A 24 N SG-ALU Navrondeller C 24 Q SG Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU Konisk borste med gänga, virad tråd, KBG Cirkulärborste med hål/gänga, virad tråd, RBG CT Långa band Slipoljor + beläggning HSS-rot. fil med hål, vågig tråd, RBU SiC/ med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Diamantfilar Rörborstar med gänga, IBU SiC/ HB 13

14 Preparering av svetsar och fogar Beskrivning av arbetsmetoderna: n Fasning n Preparera V-svets n Urslipning av porer n Preparera för reparationssvets MJUK Slipdukshylsor GSB Z-COOL, HB + beläggning HSS-rot. fil Hårdhet F-Alu POLIROLL COMBIDISC -, SiC ATADISC - Hårdhet L HÅLLFAST Hårdhet L ATADISC - + beläggning Slipdukshylsor GSB Z-COOL, HB PLUS HSS-rot. fil POLIROLL COMBIDISC -, SiC Hårdhet F-Alu HÅRD Hårdhet M ATADISC HB + beläggning PLUS Z-3P Slipdukshylsor GSB Z-COOL, POLIROLL COMBIDISC -, SiC Hårdhet F-Alu 14

15 Preparering av svetsar och fogar Fiberrondeller Korta band Raspar COMBICLICK Långa band Filar för mjukmetall PLUS -fil HB Navrondeller A 24 N SG-ALU Verkstadsfil H1 POLIFAN -Lamellrondeller SG-A-COOL Frästa filar Fiberrondeller Korta band Filar för mjukmetall COMBICLICK Långa band PLUS -fil Navrondeller A 24 N SG-ALU Verkstadsfil H1 Frästa filar HB POLIFAN -Lamellrondeller SG-A-COOL Fiberrondeller Korta band Filar för mjukmetall COMBICLICK Långa band PLUS -fil Navrondeller A 24 N SG-ALU Verkstadsfil H1 Frästa filar HB POLIFAN -Lamellrondeller SG-A-COOL Diamantfilar 15

16 Preparering av svetsar och ytbearbetning Beskrivning av arbetsmetoderna: n Borttagning av oxidhud n Rengöring och rensning n Utan väsentliga förändringar av de geometriska måtten MJUK COMBIDISC - Polernylonrondeller med hål, vågig tråd, RBU SiC/ Poliflex -Finslipverktyg PUR, GR HB POL - Polerslipkropp PNZ/PNL/PNR/PNG POL - Polerskivor PNZ/PNL/PNR/PNG med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ HÅLLFAST COMBIDISC - Polernylonrondeller med hål, vågig tråd, RBU SiC/ Poliflex -Finslipverktyg GR / TX HB POL - Polerslipkropp PNZ/PNL/PNR/PNG POL - Polerskivor PNZ/PNL/PNR/PNG med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ HÅRD COMBIDISC - Polernylonrondeller Poliflex -Finslipverktyg GR/GHR/TX med hål, vågig tråd, RBU SiC/ HB Foto: Otto Fuchs POL - Polerslipkropp PNZ/PNL/PNR/PNG POL - Polerskivor PNZ/PNL/PNR/PNG med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ 16

17 Preparering av svetsar och ytbearbetning Lamellrondeller POLICLEAN - Disc för vinkelslipmaskiner RBU Polernylonband Filar för mjukmetall PLUS -fil Polernylon Polernylonark Kardborrerondeller Koniska borstar med gänga, virad tråd, KBU Verkstadsfil H1 Frästa filar Handborstar för finmekaniker HB Ark Lamellrondeller POLICLEAN - Disc för vinkelslipmaskiner RBU Polernylonband Filar för mjukmetall PLUS -fil Polernylon Polernylonark Kardborrerondeller Koniska borstar med gänga, virad tråd, KBU Verkstadsfil H1 Frästa filar Handborstar för finmekaniker HB Ark Lamellrondeller POLICLEAN - Disc Kardborrerondeller Koniska borstar med gänga, virad tråd, KBU för vinkelslipmaskiner RBU Polernylonband Filar för mjukmetall PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Polernylon Polernylonark Handborstar för finmekaniker HB Ark 17

18 Svetsbearbetning Beskrivning av arbetsmetoderna: n Utjämna svetsar n Bearbeta felaktigheter n Rengöring och rensning n Plana n Efterbearbetning efter reparationssvetsning HB MJUK + beläggning HSS-rot. fil Hårdhet F-Alu Slipdukshylsor GSB Z-COOL, COMBIDISC -, SiC ATADISC - med hål, vågig tråd, RBU Ändborstar med skaft, virad tråd, SINGLETWIST PBGS Ändborstar med skaft, vågig tråd, PBU + SiC Hårdhet L med skaft, vågig tråd, RBU 0, HB HÅLLFAST + beläggning PLUS HSS-rot. fil Hårdhet L Slipdukshylsor GSB COMBIDISC -, SiC ATADISC - med skaft, vågig tråd, RBU 0,30 med hål, vågig tråd, RBU Ändborstar med skaft, virad tråd, SINGLETWIST PBGS Ändborstar med skaft, vågig tråd, PBU + SiC Hårdhet F-Alu HÅRD Hårdhet M Slipskivor A 24 M SG HB + beläggning PLUS Z-3P Slipdukshylsor GSB COMBIDISC - TX, SiC ATADISC - med skaft, vågig tråd, RBU 0,30 med hål, vågig tråd, RBU Ändborstar med skaft, virad tråd, SINGLETWIST PBGS Hårdhet F-Alu Ändborstar med skaft, vågig tråd, PBU + SiC 18

19 Svetsbearbetning Lamellrondeller och kardborrerondeller Fiberrondeller COMBICLICK Slipoljor 412 ALU POLICLEAN - Disc Navrondeller A 24 N SG-ALU POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU ; virad tråd, KBG m. hål/gänga, virad tråd, RBG m. hål/gänga, vågig tråd, RBG Korta band Långa band Raspar Filar för mjukmetall PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Handborstar för finmekaniker HB Lamellrondeller och kardborrerondeller Fiberrondeller COMBICLICK Slipoljor 412 ALU POLICLEAN - Disc Navrondeller A 24 N SG-ALU POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU ; virad tråd, KBG m. hål/gänga, virad tråd, RBG m. hål/gänga, vågig tråd, RBG Korta band Långa band Filar för mjukmetall PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Handborstar för finmekaniker HB Lamellrondeller och kardborrerondeller Fiberrondeller COMBICLICK Slipoljor 412 ALU POLICLEAN - Disc Navrondeller A 24 N SG-ALU POLIFAN - Lamellrondeller SG-A-COOL Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU ; virad tråd, KBG m. hål/gänga, virad tråd, RBG m. hål/gänga, vågig tråd, RBG Korta band Långa band Filar för mjukmetall PLUS -fil Verkstadsfil H1 Frästa filar Diamantfilar Handborstar för finmekaniker HB 19

20 Fin- och finishbearbetning Beskrivning av arbetsmetoderna: n Uppruggning av ytor n Borttagning av ojämnheter n Borttagning av oxidhud n Borttagning av sekundärgrader n Putsning och rengöring MJUK POLICAP POLIROLL / POLICO COMBIDISC - Polernylonrondeller ATADISC - POL - Polerslipkropp PNZ/PNL SiC POL - Slipskivor PNZ/PNL/ PNR/PNG/PNER HB Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ 0,15 Lamellslipskivor Poliflex -Finslipverktyg PUR/GR med hål, vågig tråd, RBU SiC HÅLLFAST POLICAP ATADISC - med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ 0, HB POLIROLL / POLICO Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC Lamellslipskivor COMBIDISC - Polernylonrondeller Poliflex -Finslipverktyg GR/TX POL - Polerslipkropp PNZ/PNL SiC POL - Slipskivor PNZ/PNL/ PNR/PNG/PNER med hål, vågig tråd, RBU SiC HÅRD POLICAP ATADISC - med skaft, vågig tråd, RBU SiC/ 0, HB POLIROLL / POLICO Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC Lamellslipskivor COMBIDISC - Polernylonrondeller Poliflex -Finslipverktyg GR/GHR/TX POL - Polerslipkropp PNZ/ PNL SiC POL - Slipskivor PNZ/PNL/ PNR/PNG/PNER med hål, vågig tråd, RBU SiC 20

21 Fin- och finishbearbetning Lamellrondeller POLICLEAN - Disc Fiberrondeller COMBICLICK Z-COOL Kardborrerondeller Koniska borstar med gänga, vågig tråd, KBU Korta band Långa band Polernylonband Karosserifil specialskär Ark Sparrullar Polernylon Handborstar för finmekaniker HB Slipoljor 412 ALU Polernylonark Lamellrondeller Kardborrerondeller Korta band Karosserifil specialskär Handborstar för finmekaniker POLICLEAN - Disc Långa band Ark Fiberrondeller COMBICLICK Polernylonband Sparrullar Polernylon HB Slipoljor 412 ALU Polernylonark Lamellrondeller Kardborrerondeller Korta band Karosserifil specialskär Handborstar för finmekaniker POLICLEAN - Disc Långa band Z Ark Fiberrondeller COMBICLICK Polernylonband Sparrullar Polernylon HB Slipoljor 412 ALU Polernylonark 21

22 Strukturering Beskrivning av arbetsmetoderna: n Uppnå optiska effekter n Skapa en homogen slipbild n Marmorera n Mattera, streckmattera och satinera n Korrigera ytfelaktigheter MJUK Marmoreringskroppar m. polernylonrondeller Struktureringsverktyg PU-STRUC HB Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, Lamellslipskivor POLIFLAP -Sliphjul Poliflex -Marmoreringskroppar POL -Polerslipkroppar PNZ, PNL, PNR POL -Slipskivor PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER HÅLLFAST Marmoreringskroppar m. polernylonrondeller Struktureringsverktyg PU-STRUC HB Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, Lamellslipskivor POLIFLAP -Sliphjul Poliflex -Marmoreringskroppar POL -Polerslipkroppar PNZ,PNL, PNR POL -Slipskivor PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER HÅRD Marmoreringskroppar m. polernylonrondeller Struktureringsverktyg PU-STRUC HB Lamellslipkroppar Z-COOL, SiC, Lamellslipskivor POLIFLAP -Sliphjul Poliflex -Marmoreringskroppar POL -Polerslipkroppar PNZ, PNL, PNR POL -Slipskivor PNZ, PNL, PNR, PNG, PNER 22

23 Strukturering Lamellrondeller Korta band Ark POLICLEAN -Disc Långa band Polernylonark Kardborrerondeller Polernylonband HB Polernylonband Lamellrondeller Korta band Ark POLICLEAN -Disc Långa band Polernylonark Kardborrerondeller Polernylonband Polernylonband HB Lamellrondeller Korta band Ark POLICLEAN -Disc Långa band Polernylonark Kardborrerondeller Polernylonband Polernylonband HB 23

24 Polering Beskrivning av arbetsmetoderna: n Polering av små ytor n Högglanspolering MJUK Tygskivor Slippastor Filtstift HB Filtskivor COMBIDISC -Filtrondeller Polerpastablock HÅLLFAST Tygskivor Slippastor Filtstift HB Filtskivor COMBIDISC -Filtrondeller Polerpastablock HÅRD Tygskivor Slippastor HB Filtstift Filtskivor COMBIDISC -Filtrondeller Polerpastablock 24

25 Verktyg för bearbetning av aluminium enligt PFERD-katalogdelar Sida Katalog 201/201E Filar 26 Katalog 202 Roterande filar Katalog Katalog 204 Slip- och polerverktyg Katalog 205 Diamant- och CBN-verktyg 26 Katalog 206 Navrondeller, kapskivor och lamellrondeller Katalog 208 Industriella borstar 35 Katalog 209 Maskiner för roterande verktyg 36 25

26 Filar för bearbetning av aluminium Katalog 201 och 205 PFERD-filar är lämpliga för gradning, fasning, grov- och finbearbetning av aluminium och aluminiumlegeringar. Genom skärgeometrin som är speciellt anpassad till de krav som ställs vid bearbetning av mjuka, kletande material, förhindras att filen sätts igen. Resultatet blir ett mindre ansträngande arbete med god ytkvalitet. MJUK Raspar Ursprungligen utvecklade för träbearbetning, men fungerar även utmärkt på aluminium. n MJUK, HÅLLFAST och HÅRD (hårdhet: HB) Filar för mjukmetall Speciellt för gradning, fasning, grov- och finbearbetning av mjuka, kletande material. PLUS -filar Universella för grov- och finbearbetning samt gradning. Verkstadsfilar huggnng 1 Speciellt för gradning. Karosserifilar (specialskär) Ger mycket bra repfria ytor. Frästa filar Mycket hög avverkning. Specialtillverkningar HÅRD Diamantfilar (katalog 205) Speciellt lämplig för gradning. Filar som är speciellt anpassade till era bearbetningar kan tillverkas på förfrågan. Tips För ytterligare informationer se PFERD-Verktygshandbok, katalog 201 och 205. Filar för verkstaden, sågfilar, raspar och precisionsfilar E Verktyg för filning, slipning och kapning med diamant och CBN Användningsrekommendationer Om filarna satts igen vid användning, kan de rensas med filborsten HBF

27 Roterande filar för bearbetning av aluminium Katalog 202 Roterande filar av hårdmetall Roterande filar av hårdmetall är utmärkta verktyg vid bearbetning av aluminium t ex svetsbearbetning, gjutgodsrensning, gradning, fasning och anpassning av geometriska former. En mängd geometriska former, dimensioner (ø 3-16 mm), två tandningar och en beläggning som är speciellt anpassad till materialet står till förfogande för bearbetning i avverkningsgrupperna MJUK, HÅLLFAST och HÅRD. Tandningarna ALU och ALU PLUS är tillverkade enligt senaste teknologiska rön. Deras geometriska former är speciellt utvecklade för aluminiumbearbetning och garanterar i kombination med höga skärhastigheter upp till 1100 m/min optimala avverkningsresultat. HM Tandning ALU HM Tandning ALU PLUS HM HC-NFE beläggning, tandning ALU Vc m/min Bra spånavgång tack vare optimal tandgeometri. Ingen igensättning av tandbottnarna ens vid kletande material. Kan användas i avverkningsgrupperna MJUK, HÅLLFAST och HÅRD. HSS-Roterande filar Vc m/min Framför allt för grov avverkning av aluminiumlegeringar i avverkningsgrupperna HÅLLFAST och HÅRD och för icke-järn-metaller. Hög avverkning genom speciell tandgeometri. Vc m/min I synnerhet för långspånande, kletande icke-järn-metaller i avverkningsgrupperna MJUK, HÅLLFAST och hård. Liten uppkomst av löseggar genom förbättrade friktions- och glidegenskaper. I kombination med hög avverkning och bra livslängd. HSS-roterande filar är tack vare den speciella tandgeometrin och små toleranser speciellt lämpliga för gradning, fasning, putsning av gjutgods och för anpassning av konstruktionsdelar av aluminium. HSS-roterande filar uppnår hög ytfinhet. En mängd geometriska former och dimensioner i HSS-tandning ALU kan användas. HSS-tandningarna ALU och specialtandning för lättmetall garanterar lönsam användning av HSS-roterande filar och kan även användas optimalt med svaga maskiner i det lägre varvtalsområdet för bearbetning i avverkningsgrupperna MJUK och HÅLLFAST. HSS tandning ALU Vc = 300 m/min God spånavgång tack vare optimal tandgeometri. HSS-specialtandning för lättmetall Vc = 300 m/min Speciellt lämplig för grov gradning och putsning av lättmetall och gjutgods. Specialtillverkningar Skulle vårt omfattande katalogprogram inte vara tillräckligt, kan vi tillverka specialverktyg för att lösa Era specifika arbetsuppgifter med avseende på n tandning n skaftlängder n diametrar. Användningsrekommendationer n Förutsättning för lönsam användning av roterande filar är tillräcklig maskineffekt och ett anpassat varvtal på maskinen. Vid val av rätt typ av tandning gäller följande huvudregel: Ju hårdare och sprödare materialet är, desto finare skall tandningen vara. n Användning av beläggningar vid HM-roterande filar förhindrar i stor utsträckning, att verktyget sätts igen, även vid kraftigt kletande legeringar. Vid obelagda roterande filar förhindrar tillsats av slipolja att tandbottnarna snabbt sätts igen. Speciellt vid tillverkning av långa serier övertar robotar i allt större utsträckning arbetsmoment med roterande filar. Även för detta erbjuder PFERD roterande filar med små toleranser och konstant hög avverkning. Kontakta vår tekniska kundservice för råd och hjälp! 27

28 Hålsågar och kärnborrar för bearbetning av aluminium Katalog 202 HSS-Hålsågar HSS-Hålsågar passar utmärkt för att snabbt och exakt såga genomgångar. Den högvärdiga HSS-tandbeläggningen garanterar lönsam användning speciellt på tunnväggig aluminium i avverkningsgrupperna MJUK och HÅLLFAST. Bra livslängder och gradfria skärkanter uppnås. HSS-Hålsågs-sortiment PFERD erbjuder fem olika sortiment med de vanligaste diametrarna för hantverkare, installatörer, montörer, elektriker i Tyskland och för elektriker internationellt. 8 mm HM-Kärnborrar HM-Kärnborrar passar utmärkt för lönsam bearbetning av aluminiumlegeringar i avverkningsgrupperna MJUK, HÅLLFAST och HÅRD tack vare kärnborrens högvärdiga tänder av hårdmetall. Med de båda utförandena plant och långt kan en mängd konstruktionsdelar även i välvt utförande bearbetas. HM-Kärnborrar finns i två verktygslängder: n 8 mm (plant utförande) för bearbetning av plåt och plant material, finns i olika diametrar från 16 till 105 mm. n 35 mm (långt utförande) för bearbetning av rör och välvda ytor, finns i olika diametrar från 16 till 60 mm. 35 mm Användningsrekommendationer n För att minska skärkrafterna bör fett användas när man sågar aluminium. På detta sätt får man dessutom lugnare gång och förlänger hålsågens livslängd. Tips För ytterligare informationer se PFERD- Verktygshandbok, katalog 202. Roterande filar av hårdmetall, snabb- och verktygsstål, hålsågar, kärnborrar och tillbehör

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ 2007 lanserade Seco Duratomic -teknologin. För den här revolutionerande beläggningstekniken använder sig Seco av de banbrytande

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Bodycote Värmebehandling

Bodycote Värmebehandling Värmebehandling Bodycote Värmebehandling Med över 170 verksamheter runt om i världen är Bodycote det världsledande företaget inom affärsområdet Värmebehandling. Värmebehandling är en vital del i våra kunders

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET ALLMÄNNA RÅD 97:4 Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tel 08-698 10 00 Fax 08-698 15 15 E-post kundtjanst@environ.se Internet-hemsida http://www.environ.se

Läs mer

Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner

Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner Rapport från Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier Februari

Läs mer