Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell"

Transkript

1 Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll Handbok för installation, drift och underhåll 1

2 2 l Handbok för installation, drift och underhåll

3 Handbok för installation, drift och underhåll Dokumentnummer: Typer: MAA, MAP,MAD, MAT, MAV, MAF, MAR, MAI, MAW och MAL Språk: Svenska Version: 0 Oktober Handbok för installation, drift och underhåll 3

4 4 l Handbok för installation, drift och underhåll

5 Bästa kund, Tack för att du har valt en WEG-motor. Detta är en produkt som har utvecklats med en kvalitet och effektivitet som garanterar utmärkt prestanda. Elektriska motorer har stor betydelse för komfort och välbefinnande, och behöver därför betraktas och behandlas som drivenheter med vissa särskilda nödvändiga procedurer för förvaring, installation och underhåll. Vi har ansträngt oss till det yttersta för att förvissa oss om att all information om motorns konfigurationer och tillämpningar i denna handbok är korrekt. Vi rekommenderar därför starkt att du läser handboken noggrant före installation, drift eller underhåll av motorn. På så vis förvissar du dig om en säker drift av motorn utan avbrott, och skyddar både motorn och dess tillhörande installationer. Om någonting fortfarande är oklart efter att du har läst handboken, var vänlig kontakta WEG. Förvara alltid denna handbok nära motorn, så att den alltid kan rådfrågas. OBSERVERA 1. För att produktgarantin ska gälla är det obligatoriskt att följa alla anvisningar i denna handbok. 2. Procedurer för installation, drift och underhåll får enbart utföras av kvalificerad personal. ANMÄRKNINGAR 1. Fullständig eller delvis reproduktion av informationen i denna handbok är tillåtet, på villkor att källan tydligt uppges. 2. Om handboken tappas bort kan en PDF-kopia laddas ner från webbplatsen Alternativt kan en extra kopia tillhandahållas av WEG. WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A Handbok för installation, drift och underhåll 5

6 6 l Handbok för installation, drift och underhåll

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING TERMINOLOGI SÄKERHETSAR ALLMÄNNA INSTRUKTIONER KVALIFICERAD PERSONAL SÄKERHETSINSTRUKTIONER STANDARDER ARBETSMILJÖER DRIFTFÖRHÅLLANDEN SPÄNNING OCH FREKVENS MOTTAGNING, FÖRVARING OCH HANTERING MOTTAGNING FÖRVARING Förvaring inomhus Förvaring utomhus Ytterligare försiktighetsåtgärder inför förvaring Långvarig förvaring Förvaringsplats Förvaring inomhus Förvaring utomhus Separata delar Luftvärmare Isolationsresistans Utsatta frästa ytor Lager Fettsmorda lager Oljesmorda lager Slutna lager Borstar Uttagslåda Förberedelser för driftsättning Rengöring Lagersmörjning Kontroll av isolationsresistans Övrigt Inspektioner och noteringar under förvaring Underhållsplan under förvaring HANTERING INSTALLATION PLATSEN FÖR INSTALLATION ROTATIONSRIKTNING ISOLATIONSRESISTANS Säkerhetsinstruktioner Allmänt att beakta Mätning av statorns lindningar Minimivärden för isolationsresistans Polarisationsindex Omvandling av uppmätta värden SKYDD Termiskt skydd Temperaturgivare Temperaturgränser för lindningar Larm- och avstängningstemperaturer Temperatur och resistans hos Pt100-resistanstermometrar Luftvärmare Vattenläckagesensor KYLNING Slutna motorer Öppna motorer Handbok för installation, drift och underhåll 7

8 4.5.3 Vattenkylare Kylare för tillämpningar med sjövatten Självständiga fläktar ELEKTRISK KARAKTERISTIK Elektriska kopplingar Huvudanslutning Jord Kopplingsschema Kopplingsschema IEC k Kopplingsschema NEMA MG Rotationsriktning Kopplingsschema för tillbehör Kopplingsschema för motordriven borsthållare Tillstånd inför start med sänkta borstar och icke-kortslutna kommutatorringar Preparation inför start med höjda borstar och kortslutna kommutatorringar Funktionell logik för motordriven borsthållare MEKANISKA EGENSKAPER Fundament Belastning på fundament Typer av fundament Betongfundament Glidande fundament Metallfundament Förankringar Förankringsplattans sats Fundamentets naturliga frekvens Uppriktning och nivåjustering Kopplingar Direkt koppling Växelkoppling Koppling vid remskivedrift Koppling av motorer utrustade med slutna lager med spelrum IGÅNGSÄTTNING IGÅNGSÄTTNING MED REOSTAT IGÅNGSÄTTNING AV MOTORN MED MOTORDRIVEN BORSTHÅLLARE Motorns igångsättningsförhållanden Efter igångsättning Manuell användning DRIFTSÄTTNING FÖRBEREDANDE INSPEKTION FÖRSTA STARTEN DRIFT Allmänt Temperaturer Lager Kylare Vibration Gränsvärden för axelvibrationer Avstängning UNDERHÅLL ALLMÄNT ALLMÄN RENGÖRING INSPEKTION AV LINDNINGAR RENGÖRING AV LINDNINGAR RENGÖRING AV BORSTUTRYMMET UNDERHÅLL AV KYLSYSTEM Underhåll av kylare KOMMUTATORRINGAR BORSTHÅLLARE OCH BORSTAR Justering av borstarna utifrån belastningsförhållanden AVSTÄNGNING AV MOTORN AXELJORDNING l Handbok för installation, drift och underhåll

9 7.11 UNDERHÅLL AV LAGER Fettsmorda rullager Instruktioner för smörjning Procedurer för omsmörjning av lager Smörjning av lager med draglåda för avlägsnande av fett Smörjfettets typ och mängd Alternativa smörjfetter Procedur för byte av smörjfett Lågtemperaturfett Smörjfetters kompatibilitet Demontering och montering av lager Oljesmorda rullager Instruktioner för smörjning Oljetyper Byte av olja Användning av lagren Montering och demontering av lagren Slutna lager Lagerkarakteristik Installation och användning av lagren Vattenkylning Byte av olja Tätningar Användning av slutna lager Underhåll av slutna lager Montering och demontering av lagren Skydd av lagren Skyddsinställningar Montering/demontering av lagrens temperaturgivare UNDERHÅLL AV BORSTARNAS LYFTSYSTEM Delar Förebyggande underhållsprocedurer Justering av det elektromekaniska donet Mekanisk justering Elektrisk justering MONTERING OCH DEMONTERING AV MOTORN DEMONTERING MONTERING ÅTDRAGNINGSMOMENT MÄTNING AV LUFTGAP RESERVDELAR UNDERHÅLLSPLAN AVVIKELSER, ORSAKER OCH LÖSNINGAR MOTORER LAGER GARANTI Handbok för installation, drift och underhåll 9

10 10 l Handbok för installation, drift och underhåll

11 1 INLEDNING Denna handbok är avsedd för standardmotorer. Specialmotorer kan levereras med särskild dokumentation (ritningar, kopplingsscheman, karakteristik osv.). Sådana dokument måste liksom denna handbok granskas och bedömas noggrant innan motorn installeras, körs eller underhålls. Vid behov av ytterligare förtydliganden rörande specialkonstruerade motorer, var god kontakta WEG. Alla procedurer och standarder som berörs i denna handbok måste följas för att säkerställa korrekt drift hos motorn och säkerheten hos all personal som är involverad i driften. Att dessa procedurer följs är också avgörande för att motorns garanti ska vara giltig. Därför rekommenderas att denna handbok läses omsorgsfullt före installation och drift av motorn. Kontakta WEG om någonting är oklart efter att du har läst handboken. 1.1 TERMINOLOGI M A F 560 A MOTORSERIE M Master-serie ROTORTYP A Släpringsrotor KYLSYSTEM A Öppet, självventilerat IP23W P Öppet, självventilerat IP24W D - Självventilerat, in- och utförsel av luft via rör D - Mekanisk ventilation, in- och utförsel av luft via rör V Mekanisk ventilation, ventilation på motorn och utförsel via rör F - Självventilerat med luft/luft-värmeväxlare på motorn R - Självventilerat med luft/luft-värmeväxlare runt motorn I - Mekanisk ventilation i den inre och yttre luftkretsen, luft/luft-värmeväxlare W Luft/vatten-värmeväxlare L Luft/vatten-värmeväxlare, mekanisk ventilation i det inre luftsystemet IEC-RAM Höjd från axeländen i mm (450 till 5 000) FOTHÅL ABNT / IEC (S, M, L, A, B, C, D, E) 1.2 SÄKERHETSAR Följande olika sorters varningar används i denna handbok: FARA Bristande uppfyllelse av de rekommenderade procedurerna i varningstexten kan medföra död, allvarliga skador och betydande skador på egendom. Bristande uppfyllelse av de rekommenderade procedurerna i varningstexten kan medföra skador på egendom. OBSERVERA Varningen innehåller relevant information för lämplig drift och service av produkten Handbok för installation, drift och underhåll 11

12 2 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER All personal som arbetar med montering, drift eller underhåll av elektriska installationer måste hållas ständigt informerade och uppdaterade om gällande säkerhetsinstruktioner och standarder, och följa dem noggrant. Innan varje arbetsuppgift utförs åligger det ansvarig personal att förvissa sig om att alla punkter har iakttagits, samt att upplysa respektive medarbetare om de faror som föreligger i samband med uppgiften som ska utföras. Motorerna kan orsaka allvarliga person- och materiella skador om de tillämpas felaktigt, underhålls bristfälligt eller hanteras av okvalificerad personal. Därför rekommenderas att dessa uppgifter alltid utförs uteslutande av kvalificerad personal. 2.1 KVALIFICERAD PERSONAL Begreppet kvalificerad personal omfattar personer som till följd av träning, erfarenhet, utbildningsnivå, kännedom om tillämpliga standarder, säkerhetsstandarder, olycksförebyggande eller kännedom om driftförhållanden har getts behörighet av verksamhetens ansvariga att utföra alla nödvändiga arbetsuppgifter, och förväntas kunna upptäcka och undvika alla tänkbara faror. Den kvalificerade personalen måste även vara bekant med första hjälpen-procedurer, och måste kunna utföra sådana åtgärder om nödvändigt. Alla arbetsuppgifter som berör drift, underhåll och reparationer får uteslutande utföras av kvalificerad personal. 2.2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FARA Denna utrustning innehåller komponenter som är strömsatta och rörliga under drift, och kan innehålla hög spänning eller höga temperaturer. Drift med öppna uttagslådor, oskyddade kopplingar eller felaktig hantering, som inte följer driftanvisningarna, kan orsaka allvarliga person- och materiella skador. Om maskinerna och utrustningen används i en icke-industriell miljö måste slutkunden säkerställa utrustningens säkerhet genom att vidta förebyggande säkerhetsåtgärder vid installation (till exempel genom att hindra människor från att komma för nära och hålla barn på avstånd). Personalen som är ansvarig för installationens säkerhet måste förvissa sig om att: Endast tränad personal installerar och kör utrustningen. Sådan personal måste ha omedelbar tillgång till denna handbok och annan dokumentation som hör till motorn, och utföra alla uppgifter i fullständig överensstämmelse med anvisningarna för användning, relevanta standarder och den produktspecifika dokumentationen. Om säkerhetsstandarderna för installation inte uppfylls kan produktens garanti bli ogiltig. Brandsläckningsutrustning och första hjälpeninformation måste finnas på arbetsplatsen, väl synligt och nära till hands. All kvalificerad personal måste också beakta: all teknisk information om godkända tillämpningar (driftförhållanden, miljön för anslutningar och installation) som finns i kataloger, beställningsdokument, driftanvisningar, handböcker och annan dokumentation; specifika bestämmelser och villkor för lokal installation; användningen av lämpliga verktyg och lämplig utrustning för hantering och transport; att enskilda anordningar som skyddar komponenter avlägsnas ordentligt före installationen; Individuella delar måste förvaras i vibrationsfria miljöer där de kan ligga helt stilla, och där de är skyddade mot skadliga ämnen och/eller inte utgör något hot mot personalens säkerhet. 2.3 STANDARDER Motorerna är specificerade, konstruerade, tillverkade och testade i enlighet med följande standarder: Tabell 2.1: Tillämpliga standarder för trefasmotorer IEC NBR NEMA Specifikation MG1-1,10,20 Dimensioner MG1-4,11 Tester MG1-12 Skyddsnivåer MG1-5 Kylning MG1-6 Konstruktionsformer MG1-4 Buller MG1-9 Mekanisk vibration MG ARBETSMILJÖER Motorerna är konstruerade för följande driftförhållanden: Omgivningstemperatur -15 ºC till +40 ºC Höjd: m Omgivningar som motsvarar motorns skyddsnivå. Omgivningstemperaturen får inte vara lägre än +5 C för vattenkylda motorer. Kylarskyddvätska måste tillsättas i vattnet vid temperaturer under +5 C. Speciella driftförhållanden kan möjliggöras på begäran, och måste då specificeras i beställningen. De beskrivs i sådana fall på varje motors namnplåt och särskilda datablad. 12 l Handbok för installation, drift och underhåll

13 2.5 DRIFTFÖRHÅLLANDEN För att produktgarantin ska förbli giltig måste motorn användas i enlighet med de märkdata som anges på namnplåten. Alla tillämpliga standarder och koder måste efterföljas, liksom informationen i denna handbok. 2.6 SPÄNNING OCH FREKVENS Det är mycket viktigt att förvissa sig att motorns strömtillförsel är den rätta. Ledarna och hela skyddssystemet måste garantera en strömkvalitet till motorns plinter som ligger inom de fastslagna parametrarna i standarden IEC : Spänning: kan variera med ±10 % av märkvärdet Frekvens: kan variera mellan 5 % till +3 % från märkvärdet Figur 2.1: Variationsgränser för spänning och frekvens Förklaring av Figur 2.1: 1. Spänning 2. Zon A 3. Frekvens 4. Zon B (utanför zon A) 5. Märkspänning Motorn måste vara i stånd att utföra sin huvudsakliga funktion i zon A utan avbrott, men den kan avvika något från sin märkspänning och märkfrekvens (se karakteristikpunkten i Figur 2.1), och därmed från sin prestandakarakteristik. Temperaturökningar kan vara större än vid märkspänning och märkfrekvens. Motorn måste vara i stånd att utföra sin huvudsakliga funktion i zon B. Prestandakarakteristiken rörande märkspänning och märkfrekvens kan dock uppvisa större avvikelser än i zon A. Temperaturökningar kan vara större än de som observeras vid märkspänning och märkfrekvens, och sannolikt större än i zon A. Långvarig drift i gränsen till zon B rekommenderas inte Handbok för installation, drift och underhåll 13

14 3 MOTTAGNING, FÖRVARING OCH HANTERING 3.1 MOTTAGNING Alla motorer har testats och levereras i perfekt fungerande skick. Alla frästa ytor måste skyddas mot korrosion. Emballage måste undersökas vid mottagandet för eventuella skador från transporten. Alla skador måste utan dröjsmål fotograferas, dokumenteras och meddelas till speditören, försäkringsbolaget och WEG. Om denna procedur inte efterföljs blir produktens garanti ogiltig. Delar som levereras i separat emballage måste också kontrolleras vid mottagandet. När ett emballage (eller en container) lyfts måste de rätta lyftpunkterna, vikten som uppges på emballaget eller namnplåten samt lyftanordningens kapacitet iakttas. Motorer som är packade i trälådor måste alltid lyftas i sina egna öglebultar/lyftöglor eller med en ordentlig gaffeltruck. De får aldrig lyftas i några trädelar. Emballaget får aldrig falla till golvet. Placera det försiktigt på golvet (utan stötar) för att undvika skador på lagren. Ta inte bort det fettbaserade korrosionsskyddet från axeländen, eller ändpluggarna i hålen på kopplingsdosor. Dessa skydd måste sitta kvar tills monteringen avslutas. En fullständig visuell inspektion av motorn måste genomföras efter att emballaget har avlägsnats. Drivaxelns låsanordning får bara avlägsnas strax före installation och förvaring av motorn på en säker plats för framtida transport. 3.2 FÖRVARING Alla skador på lack eller rostskyddsbehandling på frästa delar måste åtgärdas. Luftvärmare måste vara igång under förvaringstiden för att undvika att vatten kondenserar inuti motorn Förvaring inomhus Om motorn inte installeras omedelbart efter leverans måste den lämnas kvar i sitt emballage och förvaras på en plats som är skyddad mot fukt, ångor, snabba temperaturväxlingar, gnagare och insekter. Motorn måste förvaras på en plats utan vibrationer för att undvika skador på lagren Förvaring utomhus Motorn måste förvaras på en torr plats skyddad från översvämningar och vibrationer. Innan motorn placeras i förvaring måste allt emballage som är nödvändigt för att säkerställa adekvata förvaringsförhållanden återställas eller repareras. Placera motorn på plattformar eller fundament för att skydda den från fukt på marken och hindra den från att sjunka ner i marken. Fri luftcirkulation under motorn måste ombesörjas. Kåpan eller duken som skyddar motorn mot väder och vind får inte vara i kontakt med motorns ytor. För att garantera fri luftcirkulation mellan motorn och dylika överdrag bör träblock användas som mellanlägg Ytterligare försiktighetsåtgärder inför förvaring Om motorn ska förvaras i mer än 2 månader måste borstarna höjas och tas ur sina hus för att undvika oxidering till följd av kontakt med kommutatorringar. Innan motorn används måste alla borstar installeras igen och deras placering noga kontrolleras Långvarig förvaring Om motorn ska förvaras under en längre tid innan den används kommer den att hotas av externa krafter såsom temperaturväxlingar, fukt, skadliga ämnen o.s.v. Tomma utrymmen inuti motorn, exempelvis lager, uttagslådor och lindningar, hotas av fukt som kan skapa kondens. Beroende på mängden luftföroreningar kan skadliga ämnen också tränga in i dessa tomma utrymmen. Efter längre förvaringsperioder kan därför lindningens isolationsresistans sjunka till under acceptabla nivåer. Interna komponenter, till exempel rullar, kan oxidera, och smörjförmågan hos rullarnas smörjmedel kan därför påverkas negativt. Alla dessa faktorer ökar risken för skador när motorn ska startas igen. Alla preventiva åtgärder som beskrivs i denna handbok, från konstruktionsaspekter till underhåll, emballage, förvaring och periodiska inspektioner, måste följas och noteras för att produktgarantin ska förbli giltig. Följande instruktioner gäller för motorer som förvaras under längre tidsperioder och/eller har varit oanvända i två eller fler månader innan användning. 14 l Handbok för installation, drift och underhåll

15 Förvaringsplats För att förvissa sig om bästa möjliga förvaringsförhållanden för motorn under långa tidsperioder måste den förvaringsplats som väljs helt och hållet uppfylla kriterierna som beskrivs nedan Förvaring inomhus Förvaringsrummet måste vara stängt och tilltäppt. Platsen måste vara skyddad mot fukt, ångor, skadliga ämnen, gnagare och insekter. Platsen måste vara fri från frätande gaser såsom klor eller svaveldioxid, samt från syror. Omgivningen måste vara fri från kontinuerliga eller återkommande vibrationer. Platsen måste ha ett ventilationssystem med luftfiltrering. Omgivningstemperaturen ska vara mellan 5 C och 60 C, och plötsliga temperaturförändringar får inte förekomma. Den relativa luftfuktigheten ska vara < 50 %. Skydd mot anhopning av smuts och damm. Brandvarningssystem. Platsen måste ha ström som kan driva luftvärmarna. Om förvaringsplatsen inte uppfyller något av dessa krav rekommenderar WEG att ytterligare skydd inkluderas i motorns emballage inför förvaringsperioden, enligt följande anvisningar: Sluten trälåda eller motsvarande med korrekt elinstallation som förser luftvärmarna med ström. Om det föreligger risk för angrepp av skadedjur och svampbildning måste emballaget skyddas där det står genom att det sprejas eller målas med de rätta kemiska ämnena. Inpackningen av motorn måste utföras noggrant av erfaren personal Förvaring utomhus Förvaring utomhus rekommenderas inte Om utomhusförvaring inte kan undvikas måste motorn packas in i emballage särskilt avsett för sådana förhållanden, enligt följande: För förvaring utomhus måste emballaget, utöver rekommendationerna för inomhusförvaring, vara täckt med skydd mot damm, fukt och andra främmande ämnen, med hjälp av en packduk eller plast. Det inpackade motorn måste placeras på galler eller fundament för att skydda den från smuts och fukt och hindra den från att sjunka ner i marken. När motorn har täckts över måste ett tak konstrueras för att skydda den mot direkt regn, snö och starkt solsken. Om motorn står i förvaring under långa perioder rekommenderas att den inspekteras regelbundet, enligt anvisningarna i avsnittet Underhåll under förvaring i denna handbok Separata delar Om separata delar har levererats (exempelvis uttagslådor, kåpor o.dyl.) måste dessa emballeras i enlighet med avsnitten Förvaring inomhus och Förvaring utomhus i denna handbok. Luftfuktigheten inuti emballaget får inte överstiga 50 % Luftvärmare Motorns luftvärmare måste förses med ström under förvaringen för att undvika att fukt kondenserar inuti motorn, och säkerställa att lindningarnas isolationsresistans håller sig inom godtagbara nivåer. Motorns luftvärmare måste vara igång om motorn förvaras på en plats med temperaturer < 5 C, och/eller med en relativ luftfuktighet > 50 % Isolationsresistans Under förvaringsperioden måste motorns lindningars isolationsresistans mätas och noteras varje kvartal innan motorn kan installeras. Alla eventuella minskningar i isolationsresistansen måste undersökas Utsatta frästa ytor Alla exponerade frästa ytor (t.ex. axelände och flänsar) förses vid tillverkning med ett tillfälligt rostskydd. Denna skyddsfilm måste appliceras på nytt minst två gånger om året eller när den har avlägsnats och/eller skadats. Rekommenderade produkter: Namn: Dasco Guard 400 TX AZ, tillverkare: D.A. Stuart Ltda Namn: TARP, tillverkare: Castrol Lager Fettsmorda lager Lagren smörjs på fabriken för att motortester ska kunna utföras. Varannan månad under förvaringsperioden måste axelns låsanordning avlägsnas och axeln roteras manuellt för att fördela fettet jämnt inuti lagren, och bevara dem i gott skick. Efter 6 månaders förvaring måste lagren smörjas på nytt innan motorn används. Om motorn står i förvaring i mer än 2 år måste lagren tas isär, rengöras, inspekteras och smörjas Oljesmorda lager Beroende på i vilken position den är installerad kan motorn transporteras med eller utan olja i lagren. Motorn får endast förvaras i sin ursprungliga driftposition och med ordentligt smorda lager. Oljenivåerna måste respekteras. De skall hållas i mitten av oljenivåglaset. Varannan månad under förvaringsperioden måste axelns låsanordning avlägsnas och axeln roteras manuellt för att fördela oljan jämnt inuti lagren och hålla lagren i gott skick Handbok för installation, drift och underhåll 15

16 Efter 6 månaders förvaring måste lagren smörjas på nytt innan motorn används. Om motorn står i förvaring i mer än 2 år måste lagren tas isär, rengöras, inspekteras och smörjas Slutna lager Beroende på i vilken position den är installerad kan motorn transporteras med eller utan olja i lagren. Den måste dock förvaras i sin ursprungliga driftposition med olja i lagren. Oljenivåerna måste respekteras. De skall hållas i mitten av oljenivåglaset. Varannan månad under förvaringsperioden måste axelns låsanordning avlägsnas och axeln roteras med 30 varv/min för att cirkulera oljan i lagren, och bevara lagren i gott skick. Om det inte är möjligt att rotera motoraxeln måste följande procedur utföras för att skydda lagrens inre delar och kontaktytor mot korrosion: Töm ut all olja ur lagret. Demontera lagret. Rengör lagret. Applicera medel som motverkar korrosion (t.ex. TECTIL 511 Valvoline eller Dasco Guard 400TXAZ) på lagrets övre och nedre hylshalva, och på motoraxelns kontaktyta. Sätt ihop lagret. Täpp till alla gängade hål med pluggar. Stäng gapet mellan axeln och lagertätningen i axeln genom att applicera en vattentät klisterremsa. Alla flänsar (t.ex. för oljans in- och utflöde) måste stängas till med blindkåpor. Avlägsna lagrets övre halva och applicera medel som motverkar korrosion inuti lagret. Placera några påsar med avfuktningsmedel (silica-gel) inuti lagret. Avfuktningsmedlet absorberar fukt och hindrar att vatten kondenserar inuti lagret. Stäng lagret med den övre halvan. Om förvaringsperioden är längre än 6 månader: Upprepa procedurerna som beskrivits ovan. Sätt tillbaka påsarna med avfuktningsmedel (silica-gel) inuti lagret. Om förvaringsperioden är längre än 2 år: Demontera lagret. Spara och lagra alla lagrets delar Borstar Borstarna måste höjas i borsthållaren, eftersom kontakt mellan dem och kommutatorringarna under förvaringsperioden kan ge upphov till oxidation på kommutatorringarna. Före installation och drift av motorn måste alla borstar sänkas ner till sina ursprungliga lägen Uttagslåda När isolationsresistansen i motorns lindningar mäts måste även huvuduttagslådan och andra uttagslådor inspekteras särskilt ur följande aspekter: Innandömet måste vara torrt, rent och fritt från ansamlingar av damm. Kontakterna får inte ha korroderat. Tätningen måste vara i adekvat skick. Kabelingångarna måste vara ordentligt tätade. Om det finns brister på någon av dessa punkter måste delarna rengöras eller bytas ut Förberedelser för driftsättning Rengöring Motorns inre och yttre delar måste vara fria från olja, vatten, smuts och damm. Motorns innandöme måste rengöras med tryckluft vid reducerat tryck. Ta bort rostskyddet från de exponerade ytorna med hjälp av en trasa som fuktats med en petroleumbaserad lösning. Kontrollera att lagren och håligheterna som används för smörjning är fria från smuts, och att håligheternas pluggar är ordentligt tätade och åtsittande. Oxidation och märken på lagrens säten och på axeln måste avlägsnas försiktigt Lagersmörjning Använd föreskrivet smörjmedel för att smörja lagren. Information om lager och smörjmedel finns på lagrets namnplåt, och smörjning måste utföras i enlighet med beskrivningen i avsnittet Underhåll av lager i denna handbok, med hänsyn till den aktuella lagertypen. OBSERVERA Slutna lager där korrosionshindrande medel och avfuktande medel har applicerats måste tas isär, rengöras och det avfuktande medlet måste avlägsnas. Montera ihop lagren och applicera smörjmedlet Kontroll av isolationsresistans Innan motorn används måste isolationsresistansen mätas enligt anvisningarna i avsnittet Isolationsresistans i denna handbok Övrigt Följ de återstående procedurerna i avsnittet Driftsättning i denna handbok innan motorn börjar användas Inspektioner och noteringar under förvaring Motorer i förvaring måste inspekteras regelbundet och resultaten måste bevaras skriftligen. Följande måste undersökas: 1. Fysiska skador 2. Renlighet 3. Tecken på vattenkondens 4. Tillståndet hos skyddande ytbehandlingar 5. Tillståndet hos målarfärg 6. Tecken på ohyra eller insekter 7. Fullgod drift av luftvärmare Det rekommenderas att ett signal- eller larmsystem installeras på förvaringsplatsen för att kunna upptäcka strömavbrott i luftvärmare. 8. Notera omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet runt motorn, lindningarnas temperatur (med hjälp av en resistanstermometer) samt isolationsresistans och index. 9. Förvaringsutrymmet måste även inspekteras för att kontrollera att det uppfyller kriterierna som beskrivs i avsnittet Förvaringsplan. 16 l Handbok för installation, drift och underhåll

17 Underhållsplan under förvaring Under förvaringsperioden måste underhåll av motorn utföras och antecknas i enlighet med planen som beskrivs i Tabell 3.1. Förvaringsplats Tabell 3.1: Förvaringsplan Varje månad 2 månader 6 månader 2 år Inför drift Inspektera renlighetsförhållanden X X Inspektera fukt- och temperaturförhållanden Leta efter tecken på angrepp från skadedjur Mät vibrationsnivåer Emballage Leta efter fysiska skador Kontrollera relativ luftfuktighet inuti motorn Byt ut det avfuktande medlet inuti emballaget (om förefintligt) 1 Luftvärmare Kontrollera driften Hela motorn Utför yttre rengöring X X Kontrollera skicket hos målarfärg Kontrollera oxidationsförebyggande medel på exponerade frästa delar Byt ut oxidationsförebyggande medel Lindningar Mät isolationsresistansen X X Mät polarisationsindex X X Uttagslåda och jorduttag Rengör dosornas innandöme X X Inspektera tätningar Smörj eller olja lagren Rotera axeln Smörj lagren på nytt X X Ta isär och rengör lagren Slutna lager Rotera axeln Applicera korrosionshindrande medel och avfuktande medel Rengör och smörj lagren Ta isär och lagra lagerdelarna Borstar Höj borstarna 2 X X X X X X X X X X X X X X X X Sänk borstarna och kontrollera deras kontakt med kommutatorringarna 1) Vid behov 2) Under förvaring X Handbok för installation, drift och underhåll 17

18 3.3 HANTERING Figur 3.1: Hantering av motorer 1. Använd aldrig värmeväxlarens öglebultar/lyftöglor för att lyfta motorn (om förefintligt). 2. Lyft motorn enligt anvisningarna på namnplåten eller i motorns dokumentation. Avlägsna om nödvändigt värmeväxlaren för att kunna lyfta motorn. 3. Om tyngdpunkten inte är exakt i mitten av öglebultarna/lyftöglorna, använd någon av de former som visas i del 3 av Figur 3.1. ANMÄRKNINGAR Motorns märkvikt måste beaktas. Skaka inte motorn under lyft, och släpp den inte plötsligt. Det kan skada lagren. Använd endast de specifika öglebultar/lyftöglor som har tillhandahållits för att lyfta motorn. Använd om nödvändigt en kryssbalk för att skydda motorns delar. Öglebultar/lyftöglor i värmeväxlaren, kåpor, lager, kylaren, uttagslådor o.s.v. är särskilt konstruerade för lyft av sina respektive komponenter och ingenting annat. Lyft aldrig motorn i dess axel. Innan motorn kan flyttas måste axeln vara låst med den låsanordning som medföljer motorn. Stålkablar, klykor och lyftutrustning måste vara dimensionerade för att klara av motorns vikt. 18 l Handbok för installation, drift och underhåll

19 4 INSTALLATION 4.1 PLATSEN FÖR INSTALLATION Motorer måste installeras på lätt åtkomliga platser som möjliggör periodiska inspektioner, lokalt underhåll och, om nödvändigt, avlägsnande för service på annan plats. Omgivningen måste uppfylla följande krav: Platsen ska vara ren och väl ventilerad. Annan utrustning eller får inte blockera motorns ventilation. Utrymmet runt omkring och ovanför motorn måste vara tillräckligt stort för underhåll eller hantering av motorn. Motorns omgivning måste motsvara dess skyddsnivå. 4.2 ROTATIONSRIKTNING Motorns rotationsriktning visas på en platta som sitter på drivändens ram. Motorer som levereras med en enda rotationsriktning får inte köras i den omvända riktningen. Kontakta WEG om motorn behöver köras i omvänd riktning. 4.3 ISOLATIONSRESISTANS Mätning av statorns lindningar Isolationsresistansen måste mätas med en megohmmeter. Testspänning för motorns lindningar måste överensstämma med Tabell 4.1 och standarden IEEE43. Tabell 4.1: Testspänning för isolationsresistans hos lindning Lindningens märkspänning (V) Test av isolationsresistans kontinuerlig spänning (V) < > Innan isolationsresistansen hos statorns lindning mäts, kontrollera att: styrtransformatorns anslutningar inte är brutna (om förefintliga); alla strömkablar är bortkopplade; motorns ram är jordad; lindningarnas temperatur har mätts; samt att alla temperaturgivare är jordade. Mätningen av isolationsresistansen hos statorns lindningar måste utföras i huvuduttagslådan. Instrumentet (megohmmetern) måste anslutas mellan motorns ram och lindningen. Ramen måste vara jordad Säkerhetsinstruktioner FARA För att isolationsresistans ska kunna mätas måste motorn vara avstängd. Lindningarna som testas måste vara anslutna till ramen och jordade, så att all elektrostatisk restspänning elimineras. Kondensatorerna (om förefintliga) måste också jordas innan plintarna kopplas loss och separeras, och isolationsresistansen mäts med en megohmmeter. Om dessa procedurer inte efterföljs kan det leda till personskador Allmänt att beakta När motorn inte är i drift måste den skyddas mot fukt, höga temperaturer och smuts, och förändringar i isolationsresistansen måste undvikas. Lindningarnas isolationsresistans måste mätas innan motorn används. Om omgivningen är överdrivet fuktig måste isolationsresistansen mätas periodiskt under förvaring. Det är svårt att fastställa bestämda regler för det faktiska nödvändiga värdet hos en motors isolationsresistans, då det varierar beroende på omgivningsförhållanden (temperatur, luftfuktighet), maskinens renhetsgrad (damm, olja, fett, smuts) samt kvaliteten och tillståndet hos det isolationsmaterial som används. Utvärdering av periodiska uppföljningsprotokoll är användbart för att slå fast om motorn är i användbart skick. Figur 4.1: Anslutning av megohmmeter Om den sammanlagda mätningen av lindningarna ger ett värde under det rekommenderade måste jordanslutningarna brytas och isolationsresistansen hos varje fas måste mätas separat. Mycket högre värden kan erhållas från en motor som har körts under en lång period. Jämförelser med värden som har uppmätts vid tidigare tester på samma motor, med likartad belastning, temperatur och luftfuktighet kan vara en bra parameter att väga in vid bedömningar av lindningarnas isolationsförhållanden, i stället för att endast utgå från värdet som har uppmätts vid ett enda testtillfälle. Betydande eller abrupta minskningar bör betraktas som misstänkt. Tabell 4.2: Referensgränser för isolationsresistans i elektriska maskiner Handbok för installation, drift och underhåll 19

20 Isolationsresistansens värde Isolationsbedömning 2 M eller mindre Dålig < 50 M Farlig M Normal M Bra M Mycket bra > 1000 M Utmärkt Minimivärden för isolationsresistans Om den uppmätta isolationsresistansen är mindre än 100 M vid 40 ºC innan motorn har använts, måste lindningarna torkas enligt följande procedur: Demontera motorn och avlägsna rotorn och lagren. Värm upp ramen med statorlindningarna till 130 C i en industriugn i minst 8 timmar (minst 12 timmar för motorer över 630 IEC- eller 104-ramen i NEMA-serien). Kontakta WEG före tillämpning av några andra metoder. Kontrollera om isolationsresistansen befinner sig inom acceptabla gränser enligt Tabell 4.2. I annat fall, kontakta WEG Polarisationsindex Polarisationsindex definieras traditionellt som relationen mellan den isolationsresistans som uppmätts för 10 minuter och den isolationsresistans som uppmätts för 1 minut. Denna mätprocedur genomförs alltid vid relativt konstanta temperaturer. Polarisationsindex gör det möjligt att utvärdera motorns isolationsförhållanden enligt Tabell 4.3. Variationskoefficient Kt40ºC för isolationsresistans Tabell 4.3: Polarisationsindex (förhållandet mellan värdet vid 10 minuter och värdet vid 1 minut) Polarisationsindex Isolationsbedömning 1 eller mindre Dålig < 1,5 Farlig 1,5 till 2,0 Marginell 2,0 till 3,0 Bra 3,0 till 4,0 Mycket bra > 4,0 Utmärkt FARA För att undvika olyckor måste motorns lindningar jordas omedelbart efter mätningen av isolationsresistans Omvandling av uppmätta värden Isolationsresistansen måste mätas vid 40 C. Om mätningen utförs vid en annan temperatur behöver det uppmätta värdet korrigeras till 40 C med hjälp av en kurva över hur isolationsresistansen varierar tillsammans med motorns uppmätta temperatur. Om ingen sådan kurva finns att tillgå kan den ungefärliga korrigeringen erhållas från kurvan i Figur 4.2, i enlighet med standarden NBR 5383/IEEE43. Figur 4.2: Isolationsresistansens variationskoefficient enligt temperatur 4.4 SKYDD För att konvertera den uppmätta isolationsresistansen (Rt) till 40 C, multiplicera den med t t k ffi i t (Kt) Lindningstemperatur C R40ºC = Rt x Kt40ºC Motorkretsarna har huvudsakliga typer av skydd: motorns skydd mot överbelastning/blockerad rotor och kretsskyddet (uttag och fördelning) mot kortslutning. Motorer som används kontinuerligt måste skyddas mot överbelastning med en anordning som är integrerad i motorn, eller med en självständig skyddsanordning vanligtvis ett värmerelä med en märkström som är samma som eller mindre än det värde som erhålls genom att multiplicera den maximala märkströmmen vid full belastning av motorn med: 1,25 för motorer med en servicefaktor på 1,15 eller mer 1,15 för motorer med en servicefaktor på 1,0 Motorn är också försedd med skyddsanordningar mot överhettning (vid överlast, låsning av motorn, låg spänning, bristfällig motorventilation). 20 l Handbok för installation, drift och underhåll

21 4.4.1 Termiskt skydd Skyddsanordningar mot överhettning finns i huvudstatorn, lagren och andra komponenter som behöver temperaturövervakning och termiskt skydd. Dessa anordningar måste anslutas till ett externt system för temperaturövervakning och termiskt skydd Temperaturgivare Termostat (bimetallisk) - Bimetalliska värmedetektorer, vanligtvis med silverkontakter som normalt är stängda. De öppnas vid en viss temperatur. Termostaterna är anslutna i serie eller oberoende av varandra, enligt kopplingsschemat. Termistorer (PTC eller NTC-typ) - Värmedetektorer som består av halvledare som plötsligt ändrar sin resistans när de når en viss temperatur. Termostater är anslutna i serie eller oberoende av varandra, enligt kopplingsschemat. OBSERVERA Termostater och termistorer måste vara anslutna till en styrenhet som stänger av motorns strömförsörjning eller aktiverar en signalanordning. Resistanstermometer (Pt100) - Ett kalibrerat resistanselement. Dess funktion bygger på principen att en metalledares resistans varierar linjärt med temperaturen. Givarplintarna måste vara anslutna till en kontrollpanel med en temperaturmätare. OBSERVERA Resistanstermometrar möjliggör övervakning genom den absoluta temperatur som deras direkta resistansvärde indikerar. Med denna information kan reläet utföra såväl temperaturavläsning som parameterisering av larm och avstängning, enligt fördefinierade temperaturer Temperaturgränser för lindningar Temperaturen vid lindningens varmaste punkt måste hållas under isolationsklassens gränsvärde. Den sammanlagda temperaturen utgörs av omgivningstemperaturen plus temperaturökningen (T) plus differensen mellan den genomsnittliga lindningstemperaturen och temperaturen vid lindningens varmaste punkt. Omgivningstemperaturen får vara högst 40 C. Arbetsförhållanden över den nivån betraktas som speciella. Tabell 4.4 visar de numeriska värdena och sammansättningen hos acceptabla temperaturer vid lindningens varmaste punkt. Om motorn arbetar vid temperaturer över gränsvärdena för isolationsklassen kommer isolationens livslängd och därmed motorns livslängd att förkortas avsevärt. Det kan till och med resultera i att motorn exploderar Larm- och avstängningstemperaturer Temperaturnivåerna som utlöser larm och avstängning måste parameteriseras med lägsta möjliga värde. Denna temperaturnivå kan fastställas med testresultat eller genom motorns arbetstemperaturer. Larmtemperaturen kan sättas till 10 C över maskinens arbetstemperatur vid full belastning alltid med hänsyn till den lokala omgivningstemperaturen. Avstängningstemperaturerna får inte överstiga den maximala acceptabla temperaturen för statorlindningarnas isolationsklass eller för lagren (med hänsyn till smörjningstyp och -system). Temperatur Klass Tabell 4.5: Maximal statortemperatur Maximala justeringstemperaturer för skydden ( C) Larm Avstängning F H Tabell 4.6: Maximal lagertemperatur Maximala justeringstemperaturer för skydden ( C) Larm Avstängning Larm- och avstängningsvärden kan definieras baserat på erfarenhet. De får dock inte överstiga de maximala värden som anges i Tabell 4.5 och Tabell 4.6. Motorns skyddsanordningar visas i WEGdiagrammet specifikt kopplingsschema för varje motor. Vid underlåtelse att använda sådana anordningar bär användaren hela ansvaret och om skador uppstår kan produktgarantin bli ogiltig. Tabell 4.4: Isolationsklass Isolationsklass F H Omgivningstemperatur C T = temperaturökning (mätmetod för temperatur: resistansvariation) C Differensen mellan varmaste punkten och genomsnittlig temperatur C Totalt: temperatur vid varmaste punkten C Handbok för installation, drift och underhåll 21

22 Temperatur och resistans hos Pt100-resistanstermometrar Tabell 4.7 visar temperaturvärden som funktion av resistansen i ohm uppmätt för Pt100-resistanstermometrar. Tabell 4.7: Temperatur X resistans (Pt100) º C ,00 100,39 100,78 101,17 101,56 101,95 102,34 102,73 103,12 103, ,90 104,29 104,68 105,07 105,46 105,95 106,24 106,63 107,02 107, ,79 108,18 108,57 108,96 109,35 109,73 110,12 110,51 110,90 111, ,67 112,06 112,45 112,83 113,22 113,61 113,99 114,38 114,77 115, ,54 115,93 116,31 116,70 117,08 117,47 117,85 118,24 118,62 119, ,40 119,78 120,16 120,55 120,93 121,32 121,70 122,09 122,47 122, ,24 123,62 124,01 124,39 124,77 125,16 125,54 125,92 126,31 126, ,07 127,45 127,84 128,22 128,60 128,98 129,37 129,75 130,13 130, ,89 131,27 131,66 132,04 132,42 132,80 133,18 133,56 133,94 134, ,70 135,08 135,46 135,84 136,22 136,60 136,98 137,36 137,74 138, ,50 138,88 139,26 139,64 140,02 140,39 140,77 141,15 141,53 141, ,29 142,66 143,04 143,42 143,80 144,17 144,55 144,93 145,31 145, ,06 146,44 146,81 147,19 147,57 147,94 148,32 148,70 149,07 149, ,82 150,20 150,57 150,95 151,33 151,70 152,08 152,45 152,83 153, ,58 153,95 154,32 154,70 155,07 155,45 155,82 156,19 156,57 156, ,31 157,69 158,06 158,43 158,81 159,18 159,55 159,93 160,30 160, Luftvärmare Om motorn är utrustad med en luftvärmare för att förebygga vattenkondens i dess innandöme under långa perioder av inaktivitet, måste det säkerställas att denna luftvärmare aktiveras omedelbart efter att motorn har stängts av, och att den stängs av så fort motorns drift återupptas. Värden för installerade motstånd, matningsspänning och ström anges i motorns kopplingsschema och på den specifika namnplåt som sitter på motorn Vattenläckagesensor Motorer med luft/vatten-värmeväxlare är utrustade med en vattenläckagesensor som känner av eventuella vattenläckor från värmeelementet till motorns innandöme. Denna sensor måste vara ansluten till kontrollpanelen i enlighet med motorns kopplingsschema. Denna sensor måste användas för att utlösa larmet. När detta skydd aktiveras måste en inspektion av värmeväxlaren genomföras. Om en vattenläcka i värmeelementet bekräftas måste motorn frånkopplas och problemet åtgärdas. Formel: = C 0, l Handbok för installation, drift och underhåll

23 4.5 KYLNING Endast en korrekt installation av motorn och dess kylsystem kan säkerställa kontinuerlig drift utan överhettning Slutna motorer 1 MAF 2 3 MAD Luft/luftvärmeväxlare, självventilerad Självventilerad, in- och utförsel av luft via rör 1. Nedsmutsad miljö 2. Icke-nedsmutsat område 3. Icke-nedsmutsat område MAW MAT Luft/vattenvärmeväxlare, självventilerad 1. Nedsmutsad miljö 2. Icke-nedsmutsat område 3. Icke-nedsmutsat område Självständig ventilation, inoch utförsel av luft via rör MAL Luft/vattenvärmeväxlare, med självständig ventilation MAT Självständig ventilation, inoch utförsel av luft via rör MAI Luft/luftvärmeväxlare, med självständig ventilation Öppna motorer MAA eller MAP Självventilerad MAV Självständig ventilation 1. Varmluft 2. Kall luft 3. Kall luft Handbok för installation, drift och underhåll 23

24 4.5.3 Vattenkylare Vattenkylaren (om förefintlig) överför ytvärme genom att indirekt skingra värme från elektrisk utrustning. Luften som cirkulerar i en sluten krets kyls ner av kylaren efter att värmen som genererades av utrustningen har avlägsnats. Därför överförs värme från utrustningen till luften, och från luften till vattnet. Offeranoder OBSERVERA Kylsystemets anordningar måste övervakas regelbundet. OBSERVERA In- och utlopp för luft och vatten får inte blockeras, eftersom det kan göra att motorn överhettas eller till och med exploderar. Som kylarvätska måste rent vatten med följande egenskaper användas: ph: mellan 6 och 9 Klorid: maximalt 25,0 mg/l Sulfat: maximalt 3,0 mg/l Mangan: maximalt 0,5 mg/l Fasta ämnen i suspension: maximalt 30,0 mg/l Ammoniak: inga spår Uppgifter om luft/vatten-värmeväxlarens kylare återfinns i motorns kopplingsschema och på dess namnplåt. Dessa uppgifter måste beaktas för korrekt användning av motorns kylsystem och för att undvika överhettning Kylare för tillämpningar med sjövatten I kylare som används i tillämpningar med sjövatten måste de material som kommer i kontakt med vatten (rör och infällda plattor) vara korrosionsbeständiga. Kylaren kan även förses med offeranoder (av t.ex. zink eller magnesium) så som visas i Figur 4.3. På så vis korroderar anoderna under driften, medan kylarelementen skyddas. För att bevara kylarelementen intakta måste dessa anoder bytas ut regelbundet, och nivån av korrosion måste alltid iakttas. Figur 4.3: Kylare med offeranoder OBSERVERA Offeranodernas typ, position och antal kan behöva varieras beroende på tillämpningen Självständiga fläktar Självständiga fläktar (när sådana används) drivs vanligtvis av trefas asynkronmotorer. Denna motors uttagslåda sitter vanligtvis på dess ram. Dess specifikationer (frekvens, spänning) anges på motorns namnplåt, och rotationsriktningen indikeras med en skylt på fläktens hölje eller i närheten av det. OBSERVERA Kontrollera visuellt den självständiga fläktens rotationsriktning innan maskinen startas. Om fläkten roterar i fel riktning måste dess anslutnings två faser byta plats. Luftfilter som skyddar motorns innandöme mot nedsmutsning måste också inspekteras regelbundet. Filtren måste bevaras i perfekt skick för att säkerställa att kylsystem fungerar som det ska och att motorns inre delar är säkra. 4.6 ELEKTRISK KARAKTERISTIK Elektriska kopplingar Huvudanslutning Beroende på motorns konstruktion är statorns plintar monterade på isolatorer eller går genom kopparuttag i huvuduttagslådan. Placeringen av uttagslådor, jord och rotor beskrivs i motorns specifika måttritning. Anslutningar till plintar måste göras i enlighet med kopplingsschemat för motorns specifika stator. Kontrollera att strömkablarnas tjocklek och isolering är lämpliga för motorns ström och spänning. Statorns och rotorns plintmärkningar och motsvarande kontakter visas på motorns specifika kopplingsschema, i enlighet med standard IEC eller NEMA MG1. Motorns rotationsriktning kan ändras genom att byta plats på två faser. Motorn måste dock rotera i den riktning som 24 l Handbok för installation, drift och underhåll

25 anges på anslutningsplåten och på namnplåten som sitter på motorn. OBSERVERA Rotationsriktningen fastställs genom att titta på axeländen i motorns drivände. Motorer med bara en enda rotationsriktning får bara roteras i den angivna riktningen, då fläktar och andra enheter är enkelriktade. Kontakta WEG om motorn behöver köras i omvänd riktning. Innan motorn ansluts till elnätet måste lindningarnas isolationsresistans mätas noggrant. För att ansluta motorns huvudströmkablar, skruva loss kåpan till statorns uttagslåda, skär i tätningsringarna (normala motorer utan packboxar) i enlighet med diametern på kablarna som ska användas, och sätt in kablarna i tätningsringarna. Skär strömkablarna till önskad längd, frilägg ändarna och sätt in dem i de plintar som ska användas Jord Motorns ram och huvuduttagslåda måste jordas innan motorn ansluts till elnätet. Anslut kabelns metallöverdrag (om förefintligt) till jordledaren. Skär jordkabeln till lämplig längd och anslut den till uttagslådans plintar och/eller plinten på ramen. Fixera alla anslutningar ordentligt. Använd inte stålbrickor eller brickor av material med låg elektrisk ledningsförmåga för att fixera plintarna. Applicera skyddande fett i alla kontakter innan anslutningarna görs. Sätt in alla tätningsringar i sina spår. Stäng uttagslådan och förvissa dig om att tätningsringarna är rätt placerade Handbok för installation, drift och underhåll 25

26 4.6.2 Kopplingsschema Kopplingsschema IEC k Nedanstående kopplingsscheman visar uttagslådans plintar och alla möjliga anslutningar till statorn (faser) och rotorn i en trefas induktionsmotor. Siffrorna i varje kopplingsschema möjliggör dess uttydande med hjälp av namnplåten som sitter på motorn och innehåller kodsiffror som motsvarar motorns specifika kopplingsschema för stator och tillbehör. 3 ELEKTRISKA 6 ELEKTRISKA UTTAG UTTAG Δ Y 9102 Δ 6 ELEKTRISKA UTTAG - DAHLANDER 9103 YY 9104 Y 9105 YY 9106 Δ 3 ELEKTRISKA UTTAG + JORD 9121 LÄGSTA HASTIGHET HÖGSTA HASTIGHET LÄGSTA HASTIGHET LÄGSTA HASTIGHET HÖGSTA HASTIGHET 9107 ΔΔ 9 ELEKTRISKA UTTAG 12 ELEKTRISKA UTTAG Δ YY Y ΔΔ YY Δ 9114 Y ELEKTRISKA UTTAG - (dellindning) ROTOR FÖR UPPSTART Y FÖR UPPSTART I Δ Y ENDAST FÖR UPPSTART FÖR MÄRK- HASTIGHET OBSERVERA När 2 eller fler anslutningskablar används parallellt i syfte att dela upp den elektriska strömmen identifieras de med ett extra suffix som avskiljs med ett bindestreck, likt i följande exempel: 26 l Handbok för installation, drift och underhåll

27 Kopplingsschema NEMA MG1 3 ELEKTRISKA UTTAG 6 ELEKTRISKA UTTAG 6 ELEKTRISKA UTTAG - DAHLANDER Δ YY Y YY Δ Y 9206 Δ 3 ELEKTRISKA UTTAG + JORD 9221 LÄGSTA HASTIGHET HÖGSTA HASTIGHET LÄGSTA HASTIGHET LÄGSTA HASTIGHET HÖGSTA HASTIGHET 9207 ΔΔ 9 ELEKTRISKA UTTAG 12 ELEKTRISKA UTTAG Δ YY Y ΔΔ YY Δ 9214 Y ELEKTRISKA UTTAG - (dellindning) ROTOR FÖR UPPSTART Y FÖR UPPSTART I Δ Y ENDAST FÖR UPPSTART FÖR MÄRK- HASTIGHET OBSERVERA När 2 eller fler anslutningskablar används parallellt i syfte att dela upp den elektriska strömmen identifieras de med ett extra suffix som avskiljs med ett bindestreck, likt i följande exempel: Rotationsriktning Rotationsriktningen visas på namnplåten och kan observeras genom att titta på axeländen i motorns drivände. Rotationsriktningen måste kontrolleras innan motorn kopplas ihop med den drivna maskinen. Motorer med anslutningar och uttagsmärkningar som beskrivs i avsnitt och i denna handbok har en medurs rotationsriktning. För att byta rotationsriktning måste anslutningen av de två faserna inverteras. Motorer med en enda rotationsriktning, som anges på namnplåten och på en indikerande skylt på motorns ram, har en enkelriktad fläkt och får uteslutande köras i den angivna rotationsriktningen. Kontakta WEG vid behov av att byta rotationsriktning på enkelriktade motorer Kopplingsschema för tillbehör För korrekt installation av tillbehören, se den specifika ritningen på motorns kopplingsschema Handbok för installation, drift och underhåll 27

28 Kopplingsschema för motordriven borsthållare Följande kopplingsscheman visar uttagen i uttagslådorna och anslutningarna i borstarnas motordrivna lyftsystem i släpringsmotorer som är utrustade med denna anordning Tillstånd inför start med sänkta borstar och icke-kortslutna kommutatorringar Uttagslåda för tillbehör Signalering Styrning Luftvärmare inuti borstutrymmet Termostat Gränsbrytare (sänkta eller höjda borstar) Gränsbrytare (sänkta eller höjda borstar) Höjda borstar 4ZE Sänkta borstar 3ZE Elektromekaniskt manöverdon Manuell Motordriven Sänkta borstar 1ZE Höjda borstar 2ZE B B Sänkta borstar och icke-kortslutna kommutatorringar Sänkta borstar Position innan start av motorn Komponentbeskrivning: A. Trefasmotor hölje 71-6 poler - 0,25 kw - F.C. B3E - IPW55 - Fläns C105 - DIN Spänning och frekvens enligt kundens önskemål. B. Gränsbrytare med dubbel isolation. 28 l Handbok för installation, drift och underhåll

29 Preparation inför start med höjda borstar och kortslutna kommutatorringar Uttagslåda för tillbehör Signalering Styrning Luftvärmare inuti borstutrymmet Termostat Gränsbrytare (sänkta eller höjda borstar) Gränsbrytare (sänkta eller höjda borstar) Höjda borstar 4ZE Elektromekaniskt manöverdon Motordriven Manuell Sänkta borstar 3ZE Höjda borstar 2ZE Sänkta borstar 1ZE Höjda borstar och kortslutna kommutatorringar Motorn efter primär igångsättning (motorn arbetar under normala förhållanden) Höjda borstar Handbok för installation, drift och underhåll 29

30 Funktionell logik för motordriven borsthållare MOTORDRIVEN ANVÄNDNING: 1. Driftförhållanden med sänkta borstar och ickekortslutna kommutatorringar För att garantera att borstarna sänks och kommutatorringarna inte kortsluts, måste knapparna 1ZE - kontakt 3 och 2; 3ZE - kontakt 8 och 9; samt 5ZE - kontakt 20 och 21 vara stängda. När det elektromekaniska manöverdonet aktiveras placerar knappen 5ZE, i det elektromekaniska manöverdonet, borstarna i starttillståndet (sänkta borstar), och signaleringsknapparna 1ZE och 3ZE, som sitter inuti borstutrymmet, bekräftar detta tillstånd. Med denna logik är motorn redo att startas. 2. Driftförhållanden med höjda borstar och kortslutna kommutatorringar För att garantera att borstarna höjs och att kommutatorringarna kortsluts, måste knapparna 2ZE - kontakt 6 och 5; 4ZE - kontakt 12 och 11; samt 6ZE - kontakt 24 och 23 vara stängda. När det elektromekaniska manöverdonet aktiveras för att höja borstarna placerar knappen 6ZE, i det elektromekaniska manöverdonet, borstarna i rätt höjda position, och signaleringsknapparna 2ZE och 4ZE, som sitter inuti borstutrymmet, bekräftar detta tillstånd. Med denna programmeringslogik är motorn redo att startas. MANUELL ANVÄNDNING: Rotationsriktning hos svänghjul SYMBOLFÖRKLARING 1WE = Momentnyckel för avstängning vid överlast (eller fasvändning) när borstarna sänks. Vid fel i 5ZE. höjning (öppning) sänkning (stängning) meddelar när borstarna är helt sänkta. 6ZE = Gränsbrytare för det elektromekaniska manöverdonet som meddelar när borstarna är helt höjda. 1HZ = Väljaromkopplare som indikerar manuell eller motordriven position. Manuell användning YTTERLIGARE GRÄNSBRYTARE FÖR SIGNALERING 2ZE och 4ZE = Gränsbrytare som indikerar när borstarna är helt höjda. 1ZE och 3ZE = Gränsbrytare som indikerar när borstarna är helt sänkta. Signalknapparna 2ZE, 4ZE, 1ZE och 3ZE får inte användas för att manövrera (starta stoppa) det elektromekaniska manöverdonet. 4.7 MEKANISKA EGENSKAPER Fundament Det fundament (eller den struktur) som motorn installeras på måste vara tillräckligt fast, slätt, fritt från externa vibrationer och i stånd att motstå den mekaniska belastning som det utsätts för under igångsättning eller om motorn kortsluts. Valet av typ av fundament är avhängigt av karaktären hos marken på installationsplatsen, eller av golvets motståndskraft. Om fundamentet inte är noggrant dimensionerat kan allvarliga vibrationsproblem i fundamentblocket, motorn och den drivna maskinen uppstå. Den strukturella dimensioneringen av fundamentet måste baseras på måttritningen, informationen om mekanisk belastning på fundamenten och på motorns fixtur. Motordriven användning Placera mellanlägg av olika tjocklek (sammanlagt ungefär 2 mm) mellan motorns fötter och fundamentets stödytor, för att kunna utföra en precis vertikal uppriktning. 2WE = Momentnyckel för avstängning vid överlast (eller fasvändning) när borstarna höjs. OBSERVERA Användaren är ansvarig för fundamentets mått och konstruktion. Vid fel i 6ZE. 5ZE = Gränsbrytare för det elektromekaniska manöverdonet som Belastning på fundament Baserat på Figur 4.4 kan belastningen på fundamentet räknas ut med hjälp av följande ekvationer: 30 l Handbok för installation, drift och underhåll

31 (4C max) F m. g. ( A) (4C max) F m. g. ( A) där: F1 och F2 - Fötternas verkan på grundvalen (N) t - tyngdacceleration (9,81 m/s 2 ) m - Motorns massa (kg) Cmax - Maximalt vridmoment (Nm) A - Erhålls från motorns måttritning (m) Glidande fundament Vid remskivedrift måste motorn monteras på ett glidande fundament (skenor), och den nedre delen av remmen måste spännas. Skenan närmast drivskivan monteras på ett sådant sätt att justerskruven ligger mellan motorn och den drivna maskinen. Den andra skenan måste monteras med justerskruven placerad i motsatt riktning, så som Figur 4.5 visar. Motorn skruvas fast på skenorna och anbringas sedan på fundamentet. Drivskivan riktas sedan in på så sätt att dess mittpunkt befinner sig på samma plan som den rörliga skivans mittpunkt, med motorns och maskinens axlar fullständigt parallella. Remmen får inte spännas för hårt. Efter uppriktningen ska skenorna fixeras. Figur 4.4: Belastning på fundament Typer av fundament Betongfundament Betongfundament är den vanligaste fundamenttypen för installationer med dessa motorer. Fundamentets typ, storlek, bultar och förankringsplattor beror på motorns storlek och typ. Exempel på förberedelser: Avlägsna all smuts från fundamentet för att säkerställa en adekvat förankring mellan fundamentblocken och motorn. Fixera fundamentblocken i motorns fötter med bultar. Placera mellanlägg av olika tjocklek (sammanlagt ungefär 2 mm) mellan motorns fötter och fundamentets stödytor, för att kunna utföra precis vertikal uppriktning. Kila in metallplåt eller styvt papper (presspan) mellan bultarna och fothålen för att säkerställa deras centrering och möjliggöra en precis horisontell uppriktning. Placera nivåjusteringsmellanlägg eller bultar under fundamentblocken för att säkerställa ordentlig nivåjustering och perfekt uppriktning av motorn och den drivna maskinen. När cement har tillförts måste uppriktningen kontrolleras exakt. Eventuella små korrigeringar kan göras med brickor eller metallplåt, alternativt genom att justera fixeringsbultarnas åtdragningsmoment. Dra åt alla fixeringsbultar hårt. Försiktighet måste iakttas så att motorns fötters stödytor har ett jämnt stöd som inte får motorns ram att förvridas. För korrekt fixering, för in två koniska pinnar efter avslutat test. De förgängade hålen på motorns fötter måste användas. Figur 4.5: Glidande fundament Metallfundament Motorns fötter måste vara jämnt understödda på metallfundamentet för att undvika deformering av ramen. Eventuella höjdojämnheter i motorfötternas stödytor kan korrigeras med mellanlägg (en maximal höjd på 2 mm rekommenderas). Avlägsna inte maskinerna från den gemensamma grunden vid uppriktningen. Själva fundamentet måste nivåjusteras med hjälp av vattenpass eller annat nivåjusteringsverktyg. Om ett metallfundament används för att rikta in höjden på motorns axelände tillsammans med den drivna maskinens axelände måste det nivåjusteras på betonggrunden. Efter att fundamentet har nivåjusterats, förankringar har dragits åt och kopplingar kontrollerats injekteras metallfundamentet och förankringarna Förankringar Förankringar är utrustning för förankring av motorer direkt i fundamentet i fall med motorer som är utrustade med en flexibel koppling. Denna sorts koppling kännetecknas av att den inte belastar lagren, samt medför lägre investeringskostnader. Förankringar får inte målas och måste vara helt rostfria, då rost skulle inverka negativt på betongens fästförmåga och skulle få förankringarna att lossna. Figur 4.6: Förankringar Handbok för installation, drift och underhåll 31

32 4.7.4 Förankringsplattans sats Förankringsplattans sats innefattar en förankringsplatta, nivåjusteringsskruv, nivåjusteringsmellanlägg, uppriktningsskruvar och förankringar. Om användningen av en förankringsplatta är nödvändigt för motorns fixering och uppriktning levereras en sådan tillsammans med motorn. Procedur för montering, nivåjustering och förankring av förankringsplattor Steg 1 Bygg fundamentet (1) med förankringsstänger (2) enligt måttritningen. Ta hänsyn till den belastning som fundamentet kommer att utsättas för. Steg 2 Placera förankringarna (3) på förankringsstängerna och placera nivåjusteringsskruvarna på den primära betongen. Steg 3 Placera förankringsplattorna (5) ovanpå nivåjusteringsskruvarna (4). Steg 4 Nivåjustera förankringsplattorna med de instrument som krävs. Beakta att ett spelrum på upp till 2 mm måste finnas mellan förankringsplattorna och motorns botten, för placering av mellanlägg för motorns vertikala uppriktning. Steg 5 Efter att förankringsplattorna har nivåjusterats måste de förankras (6) med förankringarna i definitiva positioner. MOTOR Steg 6 När injekteringsbruket har härdat, placera motorn på förankringsplattorna, rikta in den med de horisontella uppriktningsskruvarna (7 och 8) och fixera den i förankringen genom hålen i dess botten. 32 l Figur 4.7: Förankringsplattans sats Handbok för installation, drift och underhåll Nivåjustering och injektering med förankringsplattorna fästa i motorn Nivåjustering och injektering av förankringsplattorna kan också göras efter att plattorna har fästs i motorns botten med upp till 2 mm av mellanlägg mellan motorns botten och förankringsplattorna. Motorn och förankringsplattorna måste då stödjas av nivåjusteringsskruvarna (4). Fortsätt med nivåjusteringsprocessen med dessa nivåjusteringsskruvar, och utför motorns föruppriktning med hjälp av uppriktningsskruvarna (7 och 8).

33 4.7.5 Fundamentets naturliga frekvens För att säkerställa säker drift krävs, förutom ett stabilt fundament, att motorn riktas in exakt med den kopplade utrustningen och de komponenter som monteras på dess axel, som behöver vara korrekt balanserad. Efter att motorn har monterats och kopplats in är förhållandet mellan fundamentets naturliga frekvens: Motorns rotationsfrekvens Dubbelt så mycket som rotationsfrekvensen Dubbelt så mycket som horisontalfrekvensen Dessa naturliga frekvenser måste vara följande: Fundamentets naturliga frekvens +25 % eller -20 % i förhållande till de ovan angivna frekvenserna. Fundamentets naturliga frekvenser av högre grad +10 % eller -10 % i förhållande till de ovan angivna frekvenserna Uppriktning och nivåjustering Motorn måste riktas in ordentligt med den drivna maskinen, i synnerhet om direkt koppling används. Bristfällig uppriktning kan framkalla skador på lagren, ge upphov till överdrivna vibrationer och till och med att axeln bryts av. Uppriktningen måste genomföras i enlighet med kopplingselementets tillverkares rekommendationer. I synnerhet vid direkt koppling måste motorns och den drivna maskinens axlar riktas in axiellt och radiellt, så som visas i Figur 4.8 och Figur 4.9. Parallell feluppriktning Figur 4.8: Parallell uppriktning Radiell mätning Figur 4.8 visar parallell feluppriktning av båda axeländar och den praktiska mätproceduren med hjälp av adekvata mätklockor. Mätningen görs på 4 punkter med en 90 förskjutning från varandra, och med de två kopplingshalvorna snurrandes tillsammans för att eliminera effekterna av ojämnheter i stödytor i mätklockans yttersta del. Om en vertikal punkt väljs som är större än 0 utgör hälften av mätklockans uppmätta differens mellan 0 - och punkterna ett vertikalt uppriktningsfel. Vid avvikelser måste lämplig korrigering göras genom att lägga till eller ta bort justerbrickor. Hälften av mätklockans uppmätta differens mellan 90 º- och 270 º-punkterna utgör ett horisontellt uppriktningsfel. Detta mått indikerar när det är nödvändigt att höja eller sänka motorn, alternativt flytta den åt höger eller vänster på den drivna sidan för att eliminera uppriktningsfelet. Hälften av mätklockans maximala uppmätta differens i en fullständig rotation utgör den maximala observerade skevningen. Uppriktningsfelet vid en fullständig axelrotation får inte vara större än 0,03 mm. Om flexibla kopplingar används är värden som är större än de som anges ovan acceptabla, förutsatt att de inte överskrider de godtagbara värden som kopplingselementets tillverkare har angett. Det rekommenderas att en säkerhetsmarginal upprätthålls för dessa värden. Vinkeluppriktningsfel Figur 4.9: Vinkeluppriktning Axiell mätning Figur 4.9 visar vinkeluppriktningsfelet och hur denna mätprocedur ser ut praktiskt. Mätningen görs på 4 punkter med en 90 förskjutning från varandra, och med de två kopplingshalvorna snurrandes tillsammans för att eliminera effekterna av ojämnheter i stödytor i mätklockans yttersta del. Om en vertikal punkt väljs som är större än 0 utgör hälften av mätklockans uppmätta differens mellan 0 - och punkterna ett vertikalt uppriktningsfel. Avvikelser måste korrigeras ordentligt genom att lägga till eller ta bort justerbrickor under motorns fötter. Hälften av mätklockans uppmätta differens mellan 90 - och 270 -punkterna utgör ett horisontellt uppriktningsfel, som måste korrigeras ordentligt genom att flytta motorn lateralt eller vinkelmässigt. Hälften av mätklockans maximala uppmätta differens i en fullständig rotation utgör det maximala observerade vinkeluppriktningsfelet. Uppriktningsfelet vid en fullständig axelrotation för rigid eller semiflexibel koppling får inte vara större än 0,03 mm. Om flexibla kopplingar används är värden som är större än de som anges ovan acceptabla, förutsatt att de inte överskrider de godtagbara värden som kopplingselementets tillverkare har angett. Det rekommenderas att en säkerhetsmarginal upprätthålls för dessa värden. I uppriktnings-/nivåjusteringsprocessen måste temperaturens inverkan på motorn och den drivna maskinen beaktas. Varierande värmeutvidgning i komponenter kan förändra uppriktningens och nivåjusteringens tillstånd under användningen Kopplingar Endast lämpliga kopplingar som överför vridmoment utan att generera transversella krafter får användas. Motorns och den drivna maskinens axelcentrum måste placeras helt i linje för både flexibla och rigida kopplingar. Flexibla kopplingar möjliggör lindring av kvardröjande feluppriktningseffekter och undviker att vibrationer överförs mellan de sammankopplade maskinerna något som inte sker när rigida kopplingar används. Kopplingarna måste alltid monteras eller avlägsnas med hjälp av lämpliga redskap, och aldrig med grova redskap som hammare, klubbor, eller dylikt. Sprintar, bultar, mellanlägg och rehabiliteringsbehov kan levereras tillsammans med motorn om det begärs i köpordern Handbok för installation, drift och underhåll 33

34 ANMÄRKNINGAR Användaren ansvarar för installationen av motorn. WEG bär inget ansvar för skador på motorn, tillhörande utrustning eller installationen som inträffar till följd av: kraftig överföring av vibrationer felaktiga installationer felaktiga uppriktningar olämpliga förvaringsförhållanden bristande uppfyllelse av instruktioner före igångsättning felaktiga elektriska anslutningar Direkt koppling Direkt koppling är att föredra när det är möjligt, med tanke på kostnaden, utrymmesbesparingen, avsaknaden av en rem som slirar samt ett gott skydd mot olyckor. För växellådor med turboväxling är direkt koppling det enda alternativet. Upprikta noggrant axeländarna. Använd om möjligt flexibel koppling och lämna ett minsta spel på 3 mm mellan kopplingarna Växelkoppling Axiellt spel Figur 4.10: Axiellt spel När hastigheten behöver höjas eller sänkas är remskiveutväxling lämpligt. För att undvika onödig radialbelastning på lagren måste axlar och skivor vara perfekt uppriktade med varandra. Sneda remmar överför kraft i olika riktningar till rotorn, vilket kan orsaka skador på lagren. Glidande remmar kan undvikas genom att applicera ett kådaktigt material såsom tjära på remmen. Remmens spänning ska endast vara tillräcklig för att undvika glidning under drift. OBSERVERA För kraftigt spända remmar ökar belastningen på axeländen, vilket orsakar vibrationer och ansträngning och i längden kan få axeln att gå av. Undvik att använda överdrivet små remskivor, då de får motoraxeln att böja sig på grund av remmens dragkraft, vilken ökar med en minskande skivdiameter. I varje specifikt fall av dimensionering av remskivor måste WEG kontaktas för att säkerställa en korrekt tillämpning. OBSERVERA Använd alltid ordentligt balanserade remskivor. Undvik alltför tung kil, då det innebär en ökning av massan som bringar skivorna ur balans. Bristande uppfyllelse av denna uppmaning kommer att orsaka ökade vibrationsnivåer Koppling av motorer utrustade med slutna lager med spelrum Dåligt uppriktade växelkopplingar skapar vibrationer i motorns växellåda. Därför måste det kontrolleras att axlarna är perfekt uppriktade: att de i fall med koniska eller snedskurna kugghjul är i en perfekt justerad vinkel till varandra, och att de i fall med raka växelkugghjul är perfekt parallella med varandra. Kugghjulens ingrepp kan kontrolleras genom att föra in en pappersremsa, där märken från alla tänderna kommer att synas när hjulen har snurrat ett varv Koppling vid remskivedrift Rätt 3 2 Fel Fel Figur 4.11: Koppling med remskivor och remmar Förklaring av Figur 4.12: 1. Axiellt spelrum 2. Axel 3. Lagerhylsa Figur 4.12: Slutna lager Motorer utrustade med slutna lager måste arbeta med direkt koppling till den drivna maskinen eller via ett reducerstycke. Denna sorts lager tillåter inte koppling via rem och remskiva. 34 l Handbok för installation, drift och underhåll

35 Motorer utrustade med lagerhylsor har tre märken i axeländen: mittpunktsmärket (i rött), som visar den magnetiska mittpunkten, och de två externa märken som visar de acceptabla gränserna för rotorns axiella rörelse. Axiellt spel Svetsa vid 4 punkter Figur 4.14: Motorfixering Figur 4.13: Markering för magnetisk mittpunkt Vid koppling av denna motor måste följande faktorer beaktas: Lagrens axiella spelrum Axelns förflyttning i den drivna maskinen (om förekommande) Det maximala axiella spelrum som kopplingen tillåter Flytta axeln längst fram och mät sedan det axiella spelrummet noggrant. Upprikta noggrant axeländarna. Använd om möjligt flexibel koppling och lämna ett minsta axiellt spelrum på 3 till 4 mm mellan kopplingarna. OBSERVERA Om det är omöjligt att flytta axeln, notera axelns position, axelns förflyttning framåt (enligt märkena på axeln) samt det axiella spelrum som rekommenderas för kopplingen. Bekräfta innan drift att motorns axel tillåter fri axiell rörelse inom de specificerade frigångsförhållandena. Under drift måste pilen befinna sig på mittpunktsmärket (rött) som visar att motorn är i sin magnetiska mittpunkt. Under igångsättning eller drift kan motorn röra sig fritt mellan de två yttre gränsmärkena. Motorn får inte under några omständigheter köras kontinuerligt med axelbelastning på lagren. De slutna lager som används är inte konstruerade för att klara av konstant axelbelastning. Efter att ha riktat upp installationen och säkerställt en perfekt uppriktning (i både kallt och varmt tillstånd), måste en motorfixeringsprocess genomföras i förankringsplattan eller i botten, så som visas i Figur Handbok för installation, drift och underhåll 35

36 5 IGÅNGSÄTTNING 5.1 IGÅNGSÄTTNING MED REOSTAT Igångsättning av motorer med lindad rotor måste göras med en extern reostat ansluten till rotorkretsen via en uppsättning borstar och kommutatorringar. Startreostatens funktion är att minska startströmmen och öka motorns vridmoment under igångsättning. Allt eftersom motorns hastighet ökar måste reostaten gradvis minska sin resistans tills den når minsta möjliga värde. Reostaten måste kortslutas när motorn börjar arbeta vid sin märkeffekt. Det är också möjligt att reglera reostaten för att erhålla ett igångsättningsvridmoment som är lika med eller nära motorns maximala vridmoment. Ett undantagsfall är när särskilda reostater avsedda att variera motorns rotation används. I sådana fall är reostaterna konstruerade för att vara permanent anslutna till motorn och variera sin resistans med fördefinierade värden. 5.2 IGÅNGSÄTTNING AV MOTORN MED MOTORDRIVEN BORSTHÅLLARE 1. Den externa startreostaten måste vara satt till sitt minsta resistansvärde. 2. Stäng reostatens strömbrytare. 3. Stäng rotorns kortslutningskontakter och höj motorborstarna med det elektromekaniska manöverdonet. 4. Kortslutningen av ringarna sker via en glidande hylsa (2) som håller uppe kortslutningskontakterna. Därefter aktiveras mekanismen som höjer borstarna (4). 5. När borstarna har höjts fullständigt stängs det elektromekaniska manöverdonet av av gränsbrytaren 6ZE. 6. Procedurens fullbordande bekräftas av brytarna 2ZE, 4ZE, och 6ZE enligt den arbetslogik hos den motordrivna borsthållaren som beskrivits ovan i denna handbok. 7. Ingen av gränsbrytarna 1WE eller 2WE får vara aktiverade. 8. Motorn måste ha borstarna höjda och kommutatorringarna kortslutna under driften. Även om reostaten är inställd på sitt minsta resistansvärde måste den stängas av innan kommutatorringarna stängs av för att undvika gnistbildning under kontakternas stängning, vilket kan skada dem. Efter igångsättning av motorn får inte borstarna vara i kontakt med kommutatorringarna, då det kan orsaka överdrivet slitage på borstarna och kommutatorringarna, samt skada borstarnas lyftsystem. Figur 5.1: Borstarnas lyftanordning Motorns igångsättningsförhållanden Förutom motorns normala igångsättningsprocedurer måste borstarnas lyftsystem kontrolleras enligt följande ordning: 1. Den externa reostaten måste vara inställd till det maximala resistansvärdet. 2. Reostatens strömbrytare måste vara öppen. 3. Rotorns kortslutningskontakter måste vara brutna, vilket ska bekräftas av att gränsbrytaren 1ZE stängs. 4. Borstarna måste vara sänkta, vilket ska bekräftas av att gränsbrytaren 3ZE (9) stängs. 5. Det elektromekaniska manöverdonet (1) måste vara i motorns startposition, vilket ska bekräftas av gränsbrytaren 5ZE. 6. Ingen av gränsbrytarna 1WE eller 2WE får vara aktiverade. 7. Korrekt positionering av systemet innan igångsättning av motorn kan utföras av den motordrivna styrningen genom att använda det elektromekaniska manöverdonet (1). När någon av gränsbrytarna för vridmoment 2WE eller 1WE aktiveras får inte systemet användas igen förrän orsaken har utretts och åtgärdats. Användaren måste installera ett signalsystem i kontrollpanelen för borstarnas motordrivna lyftsystem, som kan indikera hur systemets logik arbetar för tillfället. Styr- och signalsystemet för borstarnas lyftanordning, den externa reostaten och reostaten och strömbrytaren ingår inte i den utrustning som tillhandahålls av WEG Manuell användning Om det motordrivna systemet inte kan användas på grund av exempelvis mekaniska problem kan borstarna manövreras manuellt via ett svänghjul (7) som monteras i den övre delen av det elektromekaniska manöverdonet. Bytet mellan de två typerna av styrning görs med spaken (8). Omkopplaren 1HZ anger spakens (8) position som bestämmer motordriven eller manuell användning Efter igångsättning När motorn uppnår sin nominella rotation måste kommutatorringarna kortslutas och borstarna måste höjas med hjälp av det elektromekaniska manöverdonet (1), enligt följande sekvens: 36 l Handbok för installation, drift och underhåll

37 6 DRIFTSÄTTNING 6.1 FÖRBEREDANDE INSPEKTION Innan den första igångsättningen av motorn efter att den har varit ur bruk under en längre period måste följande verifieras: 1. Motorns fixeringsskruvar måste vara åtdragna. 2. Lindningarnas isolationsresistanser måste mätas för att kontrollera att de ligger inom föreskrivna värden. 3. Kontrollera att motorn är ren och att emballage, mätinstrument och uppriktningsanordningar har avlägsnats från motorns arbetsområde. 4. Kopplingskomponenter måste vara i perfekt arbetsskick, ordentligt åtdragna och smorda vid behov. 5. Motorn måste vara korrekt uppriktad. 6. Kontrollera att lagren är ordentligt smorda. Smörjmedlet som används måste vara det som specificeras på namnplåten. 7. Kontrollera oljenivån på motorer med oljesmorda lager. Lager med mekanisk smörjning måste uppvisa det oljetryck och -flöde som anges på namnplåten. 8. Inspektera tillbehörens kabelanslutningar (termiska skydd, jord, luftvärmare, o.s.v.). 9. Kontrollera att alla elektriska anslutningar överensstämmer med motorns kopplingsschema för start. 10. Motorn måste vara korrekt jordad. 11. Ledningarna till statorns och rotorns huvuduttag måste vara ordentligt fästa för att hindra att de lossnar och orsakar kortslutning. 12. Inspektera kylsystemet. På motorer med vattenkylsystem, kontrollera att kylarens vattentillförsel fungerar. På motorer med självständig ventilation, kontrollera fläktarnas rotationsriktning. 13. Motorns in- och utlopp av luft måste vara obehindrat. 14. Motorns rörliga delar måste skyddas för att undvika olyckor. 15. Kopplingsdosornas kåpor måste fixeras ordentligt. 16. Alla skruvar i motorn måste dras åt ordentligt. 17. Kontrollera att strömförsörjningens spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på motorns namnplåt. 18. Undersök borsthållarna och kommutatorringarna. 19. Kontrollera att borstarna sitter rätt, att de är uppriktade med kommutatorringarna och att de enkelt glider in i borsthållaren. 20. Inspektera hur borstarnas lyftsystem fungerar (om tillämpligt). 21. Undersök startreostaten och dess anslutning till motorn. 6.2 FÖRSTA STARTEN Efter att ha följt alla instruktioner ovan måste följande procedur följas för att genomföra motorns första start: 1. Koppla loss alla luftvärmare. 2. Justera alla kontrollpanelens skydd. 3. Kontrollera oljenivåerna på motorer med oljesmorda lager. 4. Vid lager med mekanisk smörjning, aktivera oljecirkulationssystemet och verifiera att oljenivåerna, - flödet och -trycket överensstämmer med värdena på namnplåten. 5. Om systemet är försett med utrustning för detektion av oljeflöde måste retursignalen för oljeflöde i båda lagrens cirkulationssystem inväntas, då den bekräftar att oljan har nått lagren. 6. Aktivera kylvattensystemet och kontrollera nödvändigt flöde och tryck (på motorer med luft/vattenvärmeväxlare). 7. Aktivera fläktarna (på motorer med mekanisk ventilation). 8. Rotera långsamt motoraxeln för att kontrollera om det finns delar som fastnat i den och för att identifiera ovanliga ljud. 9. Efter att stegen ovan har genomförts kan motorns startsekvens initieras. 10. Kör motorn utan någon belastning och verifiera att den snurrar obehindrat och inte ger ifrån sig några ovanliga ljud. 11. Kontrollera rotationsriktningen med motorn okopplad. 12. För att byta rotationsriktning måste anslutningen av de två faserna inverteras. För att byta rotationsriktning på en motor som endast har en rotationsriktning måste WEG kontaktas. 13. Fortsätt köra motorn i dess nominella varvtal och notera lagertemperaturerna med 1 minuts intervall tills de blir oföränderliga. Alla plötsliga ökningar i lagrens temperaturer tyder på problem med smörjning eller friktionsytor. 14. Övervaka temperaturen, oljenivåerna i lagren och vibrationsnivåerna. Vid betydande förändringar i något av dessa värden, avbryt motorns driftsättningsprocedur, identifiera möjliga orsaker och vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder. 15. När lagrens temperatur stabiliseras kan driften av motorn återupptas. Bristande efterlevnad av procedurerna ovan kan äventyra motorns prestanda, orsaka skador och i värsta fall leda till en motorexplosion. Det gör även garantin ogiltig Handbok för installation, drift och underhåll 37

38 6.3 DRIFT Procedurer under drift varierar avsevärt beroende på motorns tillämpning och typen av styrutrustning som används. Denna handbok beskriver endast allmänna procedurer. För styrsystemets användningsprocedurer, se handboken för den specifika utrustningen Allmänt Efter ett lyckat första starttest, koppla motorn till den drivna anordningen och fortsätt driftsättningsproceduren enligt beskrivningarna nedan: Kör den kopplade motorn under belastning tills den når sin stabila temperatur, och kontrollera om några ovanliga ljud, vibrationer eller överdriven uppvärmning förekommer. Om betydande avvikelser identifieras i vibrationerna mellan det ursprungliga drifttillståndet och tillståndet vid stabil temperatur måste uppriktning och nivåjustering kontrolleras. Mät den absorberade elektriska strömmen och jämför den med värdet som anges på namnplåten. Vid kontinuerlig drift utan några variationer i belastning får inte det uppmätta värdet överstiga värdet som anges på namnplåten multiplicerat med servicefaktorn. Alla mät- och styrningsinstrument och anordningar måste övervakas permanent för att upptäcka tillfälliga förändringar, fastställa deras orsakar och vidta lämpliga korrigerande åtgärder. Testa med de faktiska belastningsförhållanden som motorn kommer att arbeta under och dimensionera om nödvändigt om uppsättningen av borstar. Om någonting fortfarande är oklart efter att du har läst handboken, var vänlig kontakta WEG Temperaturer Temperaturer hos lager, statorlindningar och kylluft måste övervakas under motorns användning. Temperaturerna hos lager och statorlindningar måste ha blivit stabila inom 4 till 8 timmars drift. Statorlindningarnas temperaturer varierar med belastningen. Därför måste den aktiva belastningseffekten också övervakas under motorns användning Lager Systemets start och första timmar i drift måste övervakas noggrant. Innan motorn startas, kontrollera: att det externa smörjsystemet (om förefintligt) fungerar att smörjmedlet som används motsvarar alla specifikationer smörjmedlens egenskaper oljenivåer (vid oljesmorda lager) att lagrens larm- och avstängningstemperatur är inställda. Under systemets första start är det viktigt att undersöka om ovanliga vibrationer eller ljud förekommer. Om lagren inte snurrar tyst och jämnt måste motorn stängas av omedelbart. Motorn måste köras i flera timmar tills lagertemperaturerna stabiliserar sig inom de ovan angivna gränserna. Om temperaturen överstiger dessa gränser måste motorn omedelbart stängas av. Lager och temperaturgivare måste inspekteras, och lämpliga åtgärder måste vidtas. Efter att lagrens temperaturer har stabiliserats, kontrollera om det förekommer några läckor i pluggar, packningar eller i axeländen Kylare Kontrollera kylarens in- och utloppstemperaturer och justera om nödvändigt vattenflödet. Reglera vattnets tryck precis tillräckligt mycket för att överträffa rörledningarnas och kylarens motstånd. Det rekommenderas att termometrar installeras i kylarens luft- och vatteninlopp och -utlopp, och att temperaturerna mellan vissa tidsintervall nedtecknas, för att kontrollera motorns drift. Utöver termometrar kan även registrerings- och signaleringsinstrument sirener och lampor installeras på vissa platser. Kontroll av kylarens prestanda För bättre kontroll av driften rekommenderas att periodvis mäta och notera temperaturerna på kylarens in- och utlopp av luft och vatten. Kylarens prestanda mäts som temperaturdifferensen mellan kallt och varmt vatten under normal drift. Denna differens måste övervakas rutinmässigt. Ökningar i denna differens efter långa perioder av regelbunden drift kan tyda på att kylaren behöver rengöras. En minskning i prestanda eller skada på kylaren kan också tyda på att luft har ansamlats inuti kylaren. I sådana fall kan problemet ibland lösas genom att avlägsna luft från kylaren och vattenledningarna. Differentialtrycket på vattensidan kan tas som en indikation på att kylaren behöver rengöras. Det rekommenderas även att de differentiella vattentrycken mäts och noteras före och efter kylaren. Nya mätningar måste rutinmässigt jämföras med den ursprungliga mätningen. Ökningar i differentialtrycket tyder på att kylaren behöver rengöras Vibration Motorerna balanseras av tillverkaren enligt de vibrationsgränsvärden som fastslås i standarderna IEC , NEMA MG1 - Del 7 och NBR (såvida inte beställningen uttryckligen specificerar andra gränsvärden). Vibrationer mäts vertikalt, horisontellt och axiellt vid främre och bakre lager. När en kund skickar den halva kopplingen till WEG är motorn balanserad med halva kopplingen ansluten till axeln. I annat fall balanseras motorn med halv kil enligt ovannämnda standarder (det vill säga en stång med samma höjd, längd och bredd används för att fylla kilspåret under balanseringen). De maximala nivåer för motorvibration som WEG följer specificeras i Tabell 6.1. Dessa värden är endast till för allmän vägledning, och de specifika tillämpningsförhållandena måste beaktas. 38 l Handbok för installation, drift och underhåll

39 Tabell 6.1: Vibration (effektivvärde) Nominell rotationshastighet (v/min) 600 n < n 3600 Vibrationsnivåer (mm/s effektivvärde) Ram < till 630 > 630 Larm 4,5 4,5 5,5 Avstängning 7,0 7,0 8,0 Larm 3,5 4,5 5,5 Avstängning 5,5 6,5 7,5 De vanligaste orsakerna till ökade axelvibrationer är: problem med bristfällig balansering eller koppling, eller andra problem som kan orsaka maskinvibrationer problem med axelns form på platsen för mätningen, som inte förelåg under tillverkningsprocessen restspänning eller magnetism på axelns yta där mätningen görs repor, ojämnheter eller variationer i axelns ytbehandling på platsen för mätningen De vanligaste orsakerna till vibrationer är: uppriktningsfel mellan motorn och den drivna utrustningen otillräcklig fixering av motorn i fundamentet, med lösa mellanlägg under en eller flera av motorns stödfötter, och lösa fixeringsskruvar olämpligt eller inte tillräckligt starkt fundament externa vibrationer från andra anordningar Användning av motorn med vibrationsvärden som överskrider de som beskrivs i Tabell 6.1 kan förkorta dess livslängd och/eller försämra dess prestanda Gränsvärden för axelvibrationer För motorer som är utrustade med eller väntas utrustas med närhetssensor (används ofta med glidlager) appliceras ett särskilt ytskikt på axelns ytor nära lagren för att säkerställa att mätningar av axelns vibrationer blir korrekta. Axelvibrationer som uppmäts på dessa motorer måste överensstämma med standarden IEC eller NEMA MG 1. Gränsvärden för larm och avstängning som anges i Tabell 6.2 är acceptabla axelvibrationsvärden för elektriska maskiner som kopplas i enlighet med standarden ISO Dessa värden är endast allmänna vägledningar, och specifika tillämpningsförhållanden måste alltid beaktas, i synnerhet skillnaden i diameter mellan axeln och lagret Avstängning Hur motorns avstängning går till beror på dess tillämpning, men de huvudsakliga riktlinjerna är följande: Minska om möjligt arbetsbelastningen. Slå ifrån huvudströmbrytaren. Aktivera luftvärmaren (om förefintlig), om den inte aktiveras automatiskt av kontrollanordningar. Stäng av lagrens oljecirkulationssystem (om förefintligt). Stäng av värmeväxlarens kylares vattentillförselsystem (om förefintligt). FARA Det är livsfarligt att röra någon av rotorns aktiva delar medan den är i drift även efter avstängning. Uttagslådorna på motorer med kondensatorer får inte öppnas innan fullständig urladdning har uppnåtts. Kondensatorns urladdningstid: 5 minuter efter att motorn har stängts av. Tabell 6.2: Axelvibration Nominell rotationshastig het (v/min) Axelvibration (μm topp till topp) Ram 280 och till 450 > 450 Larm Avstängning Larm Avstängning Användning av motorn med axelvibrationsnivåer i närheten av larm- eller avstängningsvärdena kan skada lagerskålarna Handbok för installation, drift och underhåll 39

40 7 UNDERHÅLL 7.1 ALLMÄNT När ett adekvat underhållsprogram för elektriska motorer används korrekt innehåller det följande rekommendationer: Håll motorn alla tillhörande enheter rena. Mät regelbundet isolationsnivåer. Mät regelbundet temperaturökningar (hos lindningar, lager och ventilationssystem). Kontrollera slitage, smörjning och lagrens livslängd. Kontrollera sporadiskt slitage på borstar och kommutatorringar. Kontrollera ventilationssystem för att säkerställa att luften cirkulerar korrekt. Inspektera värmeväxlaren. Mät alla maskinens vibrationsnivåer. Kontrollera all tillhörande utrustning (hydraulisk enhet, vattensystem, o.s.v.). Inspektera alla motorns tillbehör, skyddsanordningar och anslutningar, och säkerställ att de fungerar som de ska. Bristande uppfyllelse av någon av punkterna ovan kan ge upphov till oväntade fel på maskinen. Nödvändiga inspektionsintervall varierar med lokala tillämpningsförhållanden. Om motorn är i behov av reparationer eller några skadade delar behöver bytas ut, kontakta WEG. För att flytta eller transportera motorer med cylindriska rullager och vinkelkontaktkullager, använd alltid axelns låsanordning som levererades med motorn även när motorn måste kopplas loss från den drivna maskinen. 7.2 ALLMÄN RENGÖRING För att underlätta värmeväxlingsprocessen i miljön måste ramen hållas ren och fri från ansamlingar av olja eller damm i det externa området. Motorns innandöme måste också hållas rent och fritt från damm, skräp och oljor. Använd borstar eller rena bomullstrasor för rengöring. Om dammet inte är slipande måste en industriell dammsugare användas för att avlägsna smuts från fläktens kåpa och överdrivna dammansamlingar från fläktens blad och på ramen. Skräp som är indränkt med olja eller fukt kan avlägsnas med hjälp av en trasa som fuktats med lämpliga lösningsmedel. Rengöring av uttagslådorna rekommenderas också. Uttag och kontakter måste hållas rena, rostfria och i perfekt arbetsskick. Undvik kontakt mellan anslutningsdelar och fett eller ärg. 7.3 INSPEKTION AV LINDNINGAR Lindningarnas isolationsresistans måste mätas regelbundet, i synnerhet vid fuktig väderlek eller efter längre motorstillestånd. Lindningarna måste regelbundet genomgå fullständiga visuella inspektioner, då varenda fel eller skada noteras och åtgärdas. Låga värden eller plötsliga variationer i isolationsresistansen måste undersökas noggrant. På platser där isolationsresistansen är låg (på grund av ansamlat damm eller fukt) kan det ökas till erforderliga värden genom att ta bort dammet och torka upp fukt från lindningarna. 7.4 RENGÖRING AV LINDNINGAR För tillfredsställande drift av och längre livslängd hos isolerade lindningar rekommenderas att de hålls fria från smuts, olja, metalldamm, föroreningar o.dyl. Lindningarna måste därför regelbundet inspekteras och rengöras, och måste ha tillgång till ren luft. Om återimpregnering är nödvändigt, kontakta WEG. Lindningarna måste rengöras med en industriell dammsugare försedd med ett smalt, icke-metalliskt munstycke, alternativt helt enkelt med en torr trasa. För extremt smutsiga förhållanden kan ett lämpligt lösningsmedel krävas vid rengöring. Denna procedur måste gå snabbt, för att undvika att lindningarna utsätts för medlets upplösande effekt under en längre tid. Efter rengöring med lösningsmedel måste lindningarna torkas ordentligt. Mät isolationsresistans och polarisationsindex för att kontrollera att lindningarna är helt torra. Lindningarnas torkningstid efter rengöring varierar beroende på väderförhållanden, exempelvis temperatur, luftfuktighet o.s.v. FARA De flesta lösningsmedel är mycket giftiga, lättantändliga eller både och. Lösningsmedel får inte användas på platta delar av högspänningsmotorers spolar, då det kan påverka deras skyddsförmåga mot corona-effekten. Inspektioner Följande inspektioner måste genomföras efter att lindningarna har rengjorts ordentligt: Kontrollera anslutningarna och lindningarnas isolation. Kontrollera om distanser, bindningar, spårkilar, bandage och stöd är ordentligt fixerade. Kontrollera att inga bristningar har uppstått, att inga svetsfogar är skadade, samt att inga kortslutningar har skett mellan varv eller mot jordningen på spolar och anslutningar. Om några oegentligheter upptäcks, kontakta omedelbart WEG. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna, och att uttagens fixeringskomponenter är ordentligt åtdragna. Dra åt dem på nytt om nödvändigt. Återimpregnering Om något hartslager på lindningarna skadas under rengöring eller inspektion måste det åtgärdas med adekvat material (kontakta i sådana fall WEG). 40 l Handbok för installation, drift och underhåll

41 Isolationsresistans Isolationsresistanser måste mätas efter alla underhållsprocedurer. Innan motorn åter strömsätts, om den har vilat under en lång period, måste statorlindningarnas isolationsresistans mätas, och det måste säkerställas att de uppmätta värdena ligger inom de angivna gränserna. 7.5 RENGÖRING AV BORSTUTRYMMET Borstutrymmet måste rengöras med en dammsugare, så att dammet på borstarna avlägsnas från motorn. Kommutatorringarna måste rengöras med en ren, torr och luddfri trasa. Utrymmena mellan ringarna måste rengöras med en dammsugarslang med en plastpinne fäst i munstycket. Lösningsmedel får inte användas för att rengöra kommutatorringar, eftersom sådana produkters ångor kan skada borstar och kommutatorringar. Luftfilter måste avlägsnas och rengöras varannan månad (om förefintligt). 7.6 UNDERHÅLL AV KYLSYSTEM Luft/luft-värmeväxlares rör (om förefintligt) måste hållas rena och fria för att säkerställa perfekt värmeväxling. För att ta bort smuts från rören kan en rund borste användas, fäst i en pinne. För luft/vatten-värmeväxlare krävs en regelbunden rengöringsprocess av kylarledningarna som helt och hållet avlägsnar alla föroreningar. OBSERVERA Om motorn är utrustad med filter på luftinlopp och -utlopp måste dessa rengöras med tryckluft. Om dammet är svårt att få bort, tvätta filtren i kallt vatten med ett neutralt rengöringsmedel, och torka dem sedan i horisontellt läge Underhåll av kylare Om rent vatten används kan kylaren användas kontinuerligt i flera år utan behov av rengöring. Om orent vatten används måste kylaren rengöras var 12:e månad. Tilltagande smuts i kylaren indikeras av att dess utloppstemperatur ökar. Om den kalla luftens temperatur under oförändrade arbetsförhållanden överskrider acceptabla värden kan det vara en indikation på att ledningarna är smutsiga. Om korrosion upptäcks måste ett lämpligt korrosionsskydd appliceras (exempelvis zinkanoder, plastöverdrag, epoxi eller andra liknande skyddsprodukter) för att förhindra ytterligare skador på de berörda delarna. Alla kylarens delars yttre överdrag måste hållas rena och i gott skick. Instruktioner för avlägsnande och underhåll av kylaren När värmeväxlaren ska avlägsnas för underhåll måste stegen nedan följas: 1. Stäng alla in- och utloppsventiler för vatten efter att ventilationen har stängts av. 2. Töm ut vattnet genom dräneringspluggar. 3. Skruva loss cylinderlocken och förvara skruvar, muttrar, brickor och packningar på en säker plats. 4. Borsta försiktigt inuti rören med nylonborstar för att ta bort avlagringar. Om skador på kylarens ledningar upptäcks under rengöringen måste dessa repareras. 5. Sätt tillbaka cylinderlocken och byt ut packningarna om nödvändigt. 7.7 KOMMUTATORRINGAR Ringarna måste hållas rena och jämna. Rengöring måste ske varje månad. Eventuellt ansamlat damm mellan ringarna måste tas bort (se avsnittet Rengöring av borstutrymme ). Om kommutatorringarna behöver demonteras måste det vid efterföljande montering kontrolleras att de är centraliserade för att förhindra oregelbundna rörelser eller radiell interferens. Borstarnas korrekta placering på ringarna (100 % kontakt) måste verifieras. Om dessa säkerhetsåtgärder inte vidtas kommer kommutatorringarna och borstarna att uppvisa slitage. 7.8 BORSTHÅLLARE OCH BORSTAR Borsthållarna måste ha en radiell riktning i förhållande till kommutatorringarna, och ha högst 4 mm avstånd till kontaktytan för att undvika bristningar eller skador på borstarna. (Figur 7.1). Höger Figur 7.1: Montering av borsthållare Borstarna måste inspekteras varje vecka för att kontrollera att de kan glida fritt inuti borsthållarnas hölje. Borstar Elektriska motorer utrustade med kommutatorringar levereras med en viss typ av borste som är specifik för motorns märkeffekt. Olika typer av borstar får aldrig användas på samma ring. Ändringar av borsttypen får bara göras med WEGs godkännande, eftersom användning av flera olika sorters borstar kan påverka motorns funktionsduglighet. Borstarna måste inspekteras varje vecka under drift. Borstar som uppvisar något slitage ovanför markeringen som visas i Figur 7.2 måste bytas ut. Slitagemärke Figur 7.2: Markering för borstslitage Fel Handbok för installation, drift och underhåll 41

42 På maskiner som alltid arbetar i samma rotationsriktning får borstarna endast placeras i denna rotationsriktning, och inte varieras. Under axelns returrörelse måste borstarna alltid vara höjda. Figur 7.3. OBSERVERA Under kortare stilleståndsperioder rekommenderas att vattenflödet upprätthålls i låg fart, än att flödet genom värmeväxlaren avbryts utan att den töms. På så vis kan man nämligen säkerställa att skadliga ämnen såsom ammoniumblandningar och svavelväte förs ut ur kylaren och inte stannar i dess innandöme. Figur 7.3: Placering av borste Borstarna måste placeras med jämnt tryck över ringens kontaktyta för att säkerställa jämn fördelning av strömmen och minimalt slitage på borstarna. Det är viktigt att alla monterade borstar har samma tryck, med en tolerans på 10 %. Större avvikelser än så leder till ojämn strömfördelning, vilket orsakar ojämnt slitage på borstarna. Borstarnas tryckkontroll utförs med en dynamometer. Utslitna fjädrar måste bytas ut Justering av borstarna utifrån belastningsförhållanden När motorn lämnar fabriken är borstarna redan justerade till de nominella belastningsförhållandena, och den slutliga justeringen måste utföras med belastning under den första månaden av användning på installationsplatsen. Om motorn körs under sin märkeffekt (låg belastning) eller med periodisk belastning måste borstuppsättningen (borstarnas typ och antal) anpassas till de faktiska arbetsförhållandena, för att inte riskera allvarliga skador på motorn. Denna anpassning måste göras genom att kontakta WEG. 7.9 AVSTÄNGNING AV MOTORN Följande anvisningar måste följas om motorn ska tas ur drift under en längre period. Aktivera luftvärmarna för att bibehålla en temperatur inuti motorn som är något högre än omgivningstemperaturen, och på så vis undvika kondens och medföljande minskning av lindningarnas isolationsresistans och oxidering på metalldelar. Kylarna och alla vattenledningar (om förefintligt) måste dräneras för att minimera korrosion och mängden material som vilar i kylarvatten. Följ sedan anvisningarna som beskrivs i avsnittet Långvarig förvaring i denna handbok. Förvaring av kylaren efter användning När tas ur drift för en längre tidsperiod måste den dräneras och torkas. Torkningsprocessen kan genomföras med uppvärmd tryckluft. Om det under vintern finns risk för nedfrysning måste kylaren tömmas även om den bara ska tas ur drift kortare perioder, för att undvika skador eller deformeringar AXELJORDNING På vissa induktionsmotorer används en borste för jordning av axeln, i synnerhet i fall då det är nödvändigt att använda en frekvensinverterare för att kontrollera hastigheten. En sådan anordning förhindrar att den elektriska strömmen flödar genom lagren, vilket är extremt skadligt för dem. Borsten sätts i kontakt med axeln och ansluts med en kabel till motorramen, som alltid måste vara jordad. Kontrollera att fixeringen av borsthållaren och anslutningen till ramen genomförs korrekt. Shaft Figur 7.4: Axelns jordningsborste För att undvika skador på motorns axlar under transport skyddas de med syntetisk olja. För att säkerställa perfekt funktion hos jordningsborsten måste denna olja samt alla restprodukter mellan axeln och borsten avlägsnas innan motorn används. Borsten måste hela tiden övervakas under drift, och när den nått slutet av sin livslängd måste den bytas ut mot en annan borste av samma kvalitet (samma kornstorlek) UNDERHÅLL AV LAGER Fettsmorda rullager Figur 7.5: Fettsmorda rullager 1 2 Förklaring av Figur 7.5: 1. Smörjfettsinlopp 2. Smörjfettsutlopp 42 l Handbok för installation, drift och underhåll

43 Instruktioner för smörjning Smörjsystemet har konstruerats så att allt gammalt fett avlägsnas från lagerbanorna under lagrens omsmörjningsprocess och förs ut genom en sil som låter fett tömmas ut men hindrar damm och andra skadliga föroreningar från att komma in i lagret. Denna sil förhindrar också skador på kullagren till följd av det välkända problemet med överdriven omsmörjning. Det rekommenderas att smörjprocessen genomförs medan motorn är igång för att förvissa sig om att fettet i rullagrets lagerhus förnyas. Om detta inte är möjligt på grund av delar som snurrar nära fettsprutan (skivor o.dyl.) vilka kan äventyra operatörens säkerhet, gör på följande sätt: När motorn har stängts av, spruta in ungefär hälften av den totala mängden fett som ska användas och kör motorn i cirka 1 minut i full rotationshastighet. Stäng av motorn och spruta in resten av fettet. Injektion av hela mängden fett i en overksam motor kan få en del av smörjmedlet att tränga in i motorns inre delar genom lageröverfallets inre tätning. Det är viktigt att rengöra smörjnipplarna före smörjningsprocessen, för att hindra främmande ämnen från att dras in i rullagret. Använd endast en handhållen fettspruta för smörjningen. OBSERVERA Uppgifter om rullagren, deras typ, rätt fettmängd och smörjningsintervall återfinns på namnplåten som sitter på motorn. Verifiera denna information innan smörjningsprocessen påbörjas. Smörjningsintervallen som anges på namnplåten gäller för en rullagertemperatur på 70 ºC. Tillämpa rätt korrigeringsfaktor baserat på aktuell arbetstemperatur i följande lista: Arbetstemperatur över 60 ºC: 1,59. Arbetstemperatur från 70 ºC till 80 ºC: 0,63. Arbetstemperatur från 80 ºC till 90 ºC: 0,40. Arbetstemperatur från 90 ºC till 100 ºC: 0,25 Arbetstemperatur från 100 ºC till 110 ºC: 0, Procedurer för omsmörjning av lager 1. Ta bort silens lock. 2. Använd en bomullstrasa för göra rent smörjnippelns hål. 3. Spruta in fettet med en handhållen fettspruta medan motorn är igång tills fettet börjar komma ut genom silen, eller tills mängden fett som anges i Tabell 7.2 har uppnåtts. 4. Kör motorn så länge som det behövs för att överskottsfettet ska läcka ut genom silen. 5. Kontrollera lagrens temperatur för att verifiera att inga betydande förändringar har skett. 6. Sätt tillbaka silens lock Smörjning av lager med draglåda för avlägsnande av fett. Smörjningsanvisningar: 1. Rengör smörjnippeln med en bomullstrasa innan lagrens smörjningsprocess påbörjas. 2. Avlägsna draglådans pinne för att ta bort det gamla fett. Rengör sedan lådan och sätt tillbaka den. 3. Med motorn igång, spruta in den mängd fett som anges på rullagrets namnplåt med en handhållen fettspruta. 4. Överskottsfettet kommer ut genom den nedre silen och rinner ner i lådan. 5. Håll motorn igång så länge som behövs för att allt överskottsfett ska hinna rinna ut. 6. Detta fett måste samlas upp genom att dra ut draglådan i dess lilla pinne och rengöra lådan. Denna procedur måste upprepas så många gånger som krävs för att lådan inte längre ska innehålla något fett. 7. Kontrollera lagrens temperatur för att verifiera att inga betydande förändringar har skett Smörjfettets typ och mängd Omsmörjning av lagren måste alltid göras med det originalfett som anges på lagrets namnplåt och i motorns dokumentation. WEG rekommenderar inte att några andra sorters smörjfett används än motorns ursprungliga fettsort Alternativa smörjfetter Om det inte är möjligt att använda originalfettet kan de alternativa fetter som räknas upp i Tabell 7.2 användas, så länge som följande villkor respekteras: 1. Det måste kontrolleras att motorns rotation inte överskrider det gränsvärde som har fastställts för varje sorts lagerfett enligt Tabell Lagrens smörjningsintervall måste justeras genom att multiplicera det intervall som anges på lagrets namnplåt med den faktor som anges i Tabell Följ rätt anvisningar för byte av smörjfett i avsnittet Procedur för byte av smörjfett i denna handbok. Tabell 7.1: Alternativa smörjfetter och karakteristik för normala tillämpningar Tillverkar e Exxon Mobil Shell Petrobras Shell SKF Smörjfett UNIREX N3 (Komplex litiumtvål) ALVANIA RL3 (Litiumtvål) LUBRAX INDUSTRIA L GMA-2 (Litiumtvål) STAMINA RL2 (Diurea-tvål) LGHP 2 (Poliureatvål) Konstant arbetstemperat ur ( C) Multiplikationsfakt or (-30 till +150) 0,90 (-30 till +120) 0,85 (0 till +130) 0,85 (-20 till +180) 0,94 (-40 till +150) 0,94 För att kunna utföra omsmörjning av lagren avlägsnas gammalt smörjfett med hjälp av den draglåda för avlägsnande av fett som har installerats i varje lager Handbok för installation, drift och underhåll 43

44 Tabell 7.2 visar de vanligaste lagertyperna i horisontella motorer, mängden av smörjfett och rotationsgränserna vid användning av alternativa smörjfetter. Lager Fettmängd (g) Tabell 7.2: Användning av alternativa smörjfetter Rotationsgräns för fett (v/min) Horisontella motorer* Stamina RL2 LGHP 2 Unirex N3 Alvania RL3 Lubrax Industrial GMA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU * Var god kontakta WEG för uppgifter om vertikala motorer. 44 l Handbok för installation, drift och underhåll

45 Procedur för byte av smörjfett För att byta ut fettet POLYREX EM103 mot någon av de alternativa fettsorterna måste lagren öppnas för avlägsnande av det gamla fettet, och fyllas med det nya fettet. Om det inte går att öppna lagret måste allt det gamla fettet rensas ut genom att det nya fettet sprutas in tills det börjar synas i utloppslådan medan motorn är igång. För att byta ut fettet STABURAGS N12MF mot något av de alternativa fettsorterna måste lagren öppnas och det gamla fettet tas bort helt och hållet, innan det nya fettet kan sprutas in. Eftersom det inte finns något fett som är kompatibelt med STABURAGS N12MF får inga andra fetter sprutas in i försök att rensa ut det. Det är inte möjligt att tränga ut allt det gamla fettet med denna procedur, utan det finns en risk att gammalt och nytt fett blandas, vilket kan skada lagren Lågtemperaturfett Tabell 7.3: Smörjfett för tillämpningar med låg temperatur Konstant Tillverkare Smörjfett arbetstemperat Tillämpning ur ( C) MOBILITH SHC Exxon Mobil 100 Låg (Komplex (-50 till +150) temperatur litiumtvål och syntetisk olja) OBSERVERA Var god kontakta WEG innan några andra alternativa fettsorter än MOBILITH SHC 100 används för tillämpningar med låg temperatur. 1. När lagret är öppet, spruta in det nya fettet genom smörjnippeln för att tränga ut det gamla fettet som finns i fettinloppsröret, och applicera det nya fettet på ett av lagren, på de inre yttre låsringarna, så att ¾ av de tomma utrymmena fylls. I fall med dubbla lager (kullager + rullager), fyll ¾ av de tomma utrymmena mellan de mellanliggande ringarna. 2. Rengör aldrig lager med bomullsbaserade trasor, då de kan ge ifrån sig ludd som agerar som fasta partiklar. 3. Det är viktigt att smörjningen sker korrekt, dvs. att rätt mängd fett appliceras, eftersom bristfällig smörjning liksom överdriven smörjning skadar lagren. 4. Överdriven smörjning orsakar temperaturökningar till följd av det stora motstånd som det bjuder de roterande delarna, och framför allt till följd av smörjfettsinterferens, vilket innebär att fettet helt förlorar sin smörjande effekt. OBSERVERA WEG bär inget ansvar för bytet av smörjfett eller några eventuella skador som kan orsakas av fettbytet. Fetter med olika grundbeståndsdelar får aldrig blandas. Exempel: Litiumbaserat fett får aldrig blandas med natrium- eller kalciumbaserade fetter Smörjfetters kompatibilitet Kompatibiliteten mellan olika sorters smörjfett kan utgöra ett problem. Man kan säga att olika sorters fetter är kompatibla om blandningens egenskaper förblir inom de individuella fetternas egenskapskategorier. Fetter med samma sorts tvål är i allmänhet kompatibla, men beroende på blandningens proportioner kan även de bli oförenliga. Därför rekommenderas inte att blanda olika sorters fett utan att först ha kontaktat fettleverantören eller WEG. Vissa förtjockningsmedel och basoljor får inte blandas därför att de inte bildar homogena blandningar. Den hårdnande eller mjuknande tendensen hos fettet, eller sänkningen av den resulterande blandningens smältpunkt, kan i sådana fall inte förbises Handbok för installation, drift och underhåll 45

46 Demontering och montering av lager 2. Kontrollera att lagerytorna, axlarna och fixeringsringarna är helt och hållet jämna. 3. Fyll ¾ av de inre och yttre fixeringsringarnas behållare med det rekommenderade smörjfettet (Figur 7.7) och smörj lagren med en tillräcklig mängd fett innan de monteras ihop igen. 4. Innan lagren monteras på axeln, värm upp dem till en temperatur mellan 50 ºC och 100 ºC. 5. För fullständig montering av lagren, följ demonteringsinstruktionerna i omvänd ordning. Figur 7.7: Ett lagers yttre fixeringsring Figur 7.6: Smörjning av rullager Förklaring av Figur 7.6: 1. Inre lageröverfall 2. Vit filt 3. Ringfixeringsskruv 4. Skivfixeringsskruv 5. Yttre fixeringsring 6. Taconite-tätning 7. Fettstänkskivans fixeringsskruv 8. Fettstänkskiva 9. Fettuppsamlingstråg 10. Lager 11. Smörjnippel 12. Termiskt skydd 13. Yttre stängningsskiva Innan demontering 1. Avlägsna rörskaften till smörjfettets in- och utlopp. 2. Rengör noggrant lagrets utsida. 3. Ta bort jordningsborsten (om förefintlig). 4. Ta bort temperaturgivarna från lagret och ordna ett stöd för axeln för att undvika skador på lagret. Byte av lager Demontering av lager måste alltid utföras med rätt verktyg (lageravdragare). Avdragarens klämmor måste placeras över den inre ringens sida eller en motstående del. Figur 7.8: Lageravdragare Demontering Var särskilt noggrann med att inte skada kulor, rullar, lagrets ytor eller axeln. För demontering av ett lager, följ noggrant instruktionerna nedan, och förvara alla delar på en ren och säker plats: 1. Avlägsna skruvarna (4) som håller fast stängningsskivorna (13). 2. Avlägsna taconite-tätningen (6). 3. Avlägsna skruven (3) från fixeringsringarna (1 och 5). 4. Avlägsna den yttre fixeringsringen (5). 5. Avlägsna skruven (7) som håller fast fettstänkskivan (8). 6. Avlägsna stänkskivan (8). 7. Avlägsna frontkåpan. 8. Avlägsna lagret (10). 9. Avlägsna om nödvändigt det inre lageröverfallet (1). Montering 1. Rengör lagren noggrant. Undersök deras beståndsdelar och fixeringsringarnas innandöme. 46 l Handbok för installation, drift och underhåll

47 Oljesmorda rullager Byte av olja Byte av lageroljan måste genomföras i enlighet med följande tabell, och alltid med beaktande av lagrens arbetstemperatur: Förklaring av Figur 7.9: 1. Oljeinlopp 2. Oljenivåglas 3. Oljeutlopp Figur 7.9: Oljesmorda rullager Instruktioner för smörjning Borttagning av olja: För att ersätta oljan i lagren, ta bort oljans utloppslock (3) och töm ut all olja. Oljeinlopp i lagret: Stäng oljeutloppet med locket (3). Ta bort oljeinloppets lock eller filter (1). Fyll på med den föreskrivna oljan upp till den föreskrivna nivån på oljenivåglaset Oljetyper ANMÄRKNINGAR 1. Alla gängade hål måste sättas igen med proppar, och inga läckor får förekomma i anslutningarna. 2. Den rätta oljenivån är uppnådd när smörjmedlet fyller ungefär hälften av nivåglaset. 3. Om en större mängd olja används skadar det inte lagren, men kan orsaka läckor genom axeltätningarna. 4. Hydraulolja får aldrig användas eller blandas med lagersmörjningsolja. Typen och mängden av smörjolja som ska användas specificeras på motorns namnplåt. Under 75 ºC = timmar Mellan 75 ºC och 80 ºC = timmar Mellan 80 ºC och 85 ºC = timmar Mellan 85 ºC och 90 ºC = timmar Mellan 90 ºC och 95 ºC = timmar Mellan 95 ºC och 100 ºC = timmar Lagrens livslängd är avhängig av driftförhållandena, motorns arbetsförhållanden och underhållsarbetet. Följande rekommendationer måste iakttas: Viskositeten hos den olja som väljs måste vara lämplig för lagrens temperatur. Den typ av olja som rekommenderas av WEG tar dessa kriterier i beaktning. Undermålig eller olämplig olja kan skada lagren. Den minsta rekommenderade oljenivån är nådd när smörjoljan syns i den nedre delen av oljenivåglaset, med motorn avstängd. Oljenivåerna måste kontrolleras dagligen och måste hållas i mitten av oljenivåglaset Användning av lagren Systemets igångsättning och första timmar i drift måste övervakas noggrant. Kontrollera följande innan systemet startas: att oljan som används uppfyller specifikationerna på motorns namnplåt smörjmedlets specifikationer oljenivåer att larm- och avstängningstemperaturerna är rätt inställda för lagren Under systemets första start är det viktigt att undersöka om ovanliga vibrationer eller ljud förekommer. Om lagren inte snurrar tyst och jämnt måste motorn stängas av omedelbart. Motorn måste köras i flera timmar tills lagertemperaturerna stabiliserar sig inom de ovan angivna gränserna. Om temperaturen överstiger de rekommenderade gränserna måste motorn stängas av och lager och givare undersökas. När lagrens arbetstemperatur har nåtts, kontrollera att det inte förekommer något oljeläckage genom proppar, packningar eller i axeländen Handbok för installation, drift och underhåll 47

48 Montering och demontering av lagren 11. Om fullständig isärplockning av lagret är nödvändig, ta bort det inre lageröverfallet (6) och den interna oljebehållaren (2). Montering av lagret Rengör ordentligt rullen och oljebehållarna och kontrollera att alla delar är oskadda innan lagret monteras ihop. Säkerställ att alla lagrets kontaktytor är jämna och fria från repor eller tecken på korrosion. Värm upp lagret till mellan 50 ºC och 100 ºC innan det monteras på axeln. För en detaljerad beskrivning av lagermonteringsproceduren, följ demonteringsinstruktionerna i omvänd ordning. Oljenivåerna måste kontrolleras dagligen och måste hållas i mitten av oljenivåglaset. Figur 7.10: Rullagrens oljekomponenter Förklaring av Figur 7.10: 1. Extern oljebehållare 2. Intern oljebehållare 3. Yttre fixeringsring 4. Oljecentrifug 5. Skruv 6. Inre fixeringsring 7. Lager 8. Taconite-tätning 9. Skruv 10. Ventilator 11. Fixeringsskruv för extern behållare 12. Fixeringsskruv för intern behållare 13. Fixeringsskruv för kåpa 14. Lagrets skyddskåpa Följ dessa instruktionerna för att demontera lagret: Innan demontering Rengör alla lagrets externa ytor. Avlägsna all olja helt och hållet från lagret. Avlägsna lagrets temperaturgivare (10). Ta bort jordningsborsten (om förefintlig). Ordna ett stöd för axeln för att hålla uppe rotorn under demonteringen. Demontering av lagret Var särskilt noggrann med att inte skada kulor, rullar, lagrets ytor eller axeln. För demontering av ett lager, följ noggrant instruktionerna nedan, och förvara alla delar på en ren och säker plats: 1. Avlägsna skruven (9) som håller fast taconitetätningen (8). 2. Avlägsna taconite-tätningen (8). 3. Avlägsna skruvarna (11) som håller fast lagrets skyddskåpa (14). 4. Avlägsna skyddskåpan (14). 5. Avlägsna skruvarna (5) som håller fast oljestänkskivan (4) och ta bort stänkskivan. 6. Avlägsna skruvarna (11) från den yttre fixeringsringen (3). 7. Avlägsna den yttre fixeringsringen (3). 8. Skruva loss skruvarna (12 och 13). 9. Avlägsna den externa oljebehållaren (1). 10. Avlägsna lagret (7) Slutna lager Lagerkarakteristik Uppgifter om lagren såsom oljetyp, -volym och -flöde beskrivs på lagrets namnplåt och måste iakttas noga för att undvika att lagret överhettas och skadas. Användarna ansvarar för den hydrauliska installationen (för lager med mekanisk smörjning) och motorlagrens oljetillförsel Installation och användning av lagren För information om komponenter, instruktioner för montering och demontering, var god se det specifika lagrets handbok för installation och användning Vattenkylning Slutna lager med vattenkylning har en slinga inuti oljebehållaren, genom vilket vatten flödar. För att säkerställa effektiv kylning av lagret måste det genomströmmande vattnet ha samma temperatur som omgivningen eller lägre. Vattentrycket måste vara 0,1 bar och flödet måste vara 0,7 l/s. PH-värdet måste vara neutralt. OBSERVERA Vattenläckage inuti oljebehållaren får absolut inte förekomma, då det kan förorena smörjmedlet Byte av olja Självsmörjande lager Byte av lageroljan måste genomföras i enlighet med nedanstående tabell, och alltid med beaktande av lagrens arbetstemperatur: Under 75 ºC = timmar Mellan 75 ºC och 80 ºC = timmar Mellan 80 ºC och 85 ºC = timmar Mellan 85 ºC och 90 ºC = timmar Mellan 90 ºC och 95 ºC = timmar Mellan 95 ºC och 100 ºC = timmar 48 l Handbok för installation, drift och underhåll

49 Lager med (extern) oljecirkulation Byte av lagrens olja måste ske var :e driftstimme, eller när smörjmedlets egenskaper förändras. Oljans viskositet och ph-värde måste kontrolleras ofta. OBSERVERA Oljenivåerna måste kontrolleras dagligen och måste hållas i mitten av oljenivåglaset. Lagren måste smörjas med den föreskrivna oljan. Specifikationerna på lagrets namnplåt måste alltid respekteras. Alla gängade hål måste sättas igen med proppar, och inga läckor får förekomma i anslutningarna. De rätta oljenivåerna är uppnådda när smörjmedlet fyller ungefär hälften av nivåglaset. Om en större mängd olja används skadar det inte lagren, men kan orsaka läckor genom axeltätningarna. Lagrets livslängd och motorns säkerhet är beroende av de smörjningsåtgärder som vidtas. Det är därför viktigt att följa dessa rekommendationer: Den valda smörjoljan måste ha rätt viskositet med hänsyn till lagrets arbetstemperatur. Detta måste kontrolleras när oljan bys ut eller vid rutinmässigt underhåll. Använd eller blanda aldrig hydraulolja med lagersmörjningsolja. Otillräckligt smörjmedel, till följd av underlåtenhet att fylla oljebehållaren tillräckligt eller övervaka oljenivån, kan skada lagerskålarna. Den minsta rekommenderade oljenivån är nådd när smörjoljan syns i den nedre delen av oljenivåglaset, med motorn avstängd. Kontrollera följande innan motorn startas: att oljan som används motsvarar alla specifikationer smörjmedlets specifikationer oljenivåer att larm- och avstängningstemperaturerna är rätt inställda för lagren Under systemets första start är det viktigt att undersöka om ovanliga vibrationer eller ljud förekommer. Om lagren inte arbetar ljudlöst och jämnt måste motorn omedelbart stängas av, och alla lämpliga korrigerande åtgärder måste vidtas. Motorn måste köras i flera timmar tills lagertemperaturerna stabiliserar sig inom de ovan angivna gränserna. Om temperaturen överstiger de rekommenderade gränserna måste motorn stängas av och lager och givare undersökas. När lagrens arbetstemperatur har nåtts, kontrollera att det inte förekommer något oljeläckage genom proppar, packningar eller i axeländar Underhåll av slutna lager Underhåll av slutna lager innebär: rutinmässig kontroll av oljenivåer och smörjmedlets egenskaper undersökning av lagrens ljud- och vibrationsnivåer övervakning av arbetstemperatur och åtdragning av fixerings- och monteringsskruvar att ramen hålls ren och fri från olja eller damm, för att främja värmeväxlingsprocessen Ändlagret är elektriskt isolerat. De runda ytor som förbinder lagerskålen med ramen är täckta med ett isolerande material. Avlägsna aldrig denna isolering. Antirotationsstiftet är också isolerat, och alla tätningar är tillverkade i icke-ledande material. Temperaturkontrollanordningar som kommer i kontakt med lagerskålen måste också isoleras Tätningar Vid underhåll av lagren, när lagren ska justeras, måste taconite-tätningens båda halvor hållas ihop av en ringfjäder. Fjädern måste placeras i ringhöljet så att låstappens fördjupning passar in i ramens övre halva. En felaktig installation kan förstöra tätningen. Innan tätningarna sätts ihop ska ringens kontaktytor och hölje rengöras noggrant, och tätningarna ska täckas med ett icke-härdande tätningsmedel. I nedre halvan av ringen sitter dräneringshål som måste hållas rena och fria. När denna halva av tätningsringen installeras ska den tryckas lätt mot den nedre delen av axeln Användning av slutna lager Att köra en motor med slutna lager är i princip likadant som att köra en motor med rullager. Systemets igångsättning och första timmar i drift måste övervakas noggrant Handbok för installation, drift och underhåll 49

50 Montering och demontering av lagren Figur 7.11: Glidlagrets komponenter Förklaring av Figur 7.11: 1. Dräneringsplugg 2. Lagerram 3. Motorram 4. Fixeringsskruvar 5. Lagerramens kåpa 6. Skruva för kåpa till tvådelat glidlager 7. Maskintätning 8. Maskintätningens skruvar 9. Öglebult 10. Yttre kåpans skruvar 11. Yttre kåpa 12. Nedre lagerskål 13. Övre lagerskål 14. Lös smörjring 15. Oljeinlopp 16. Anslutning för temperaturgivare 17. Oljenivåglas eller smörjoljeutlopp 18. Tubpropp 19. Yttre skyddsskruvar 20. Hus för labyrinttätning 21. Labyrinttätning 22. Ventilatorrör Demontering Följ noggrant instruktionerna nedan för att demontera lagret och komma åt lagerskålarna och andra komponenter. Förvara alla isärplockade beståndsdelar på en säker plats (Figur 7.11). Drivande ände: Rengör noggrant ramens utsida. Skruva loss och avlägsna oljedräneringspluggen (1) i ramens nedre del, och låt smörjmedlet tömmas ut fullständigt. Avlägsna skruvarna (4) som håller fast ramens övre halva (5) i motorn (3). Avlägsna skruvarna (6) som håller ihop ramens två sidor (2 och 5). Använd öglebultarna (9) för att lyfta ramens övre halva (5) så att den separeras helt från den yttre tätningens nedre halvor (11), taconite-tätningen, taconite-ramen (20) och lagerskålen (12). Plocka isär ramens övre halva på en arbetsbänk. Skruva loss bultarna (19) och avlägsna det yttre skyddets övre halva. Avlägsna skruvarna (10) och separera taconiteramens övre halva (20). Lossa och ta bort lagerskålens övre halva (13). Ta bort skruvarna som håller ihop den lösa smörjringens två halvor (14) och separera och avlägsna försiktigt halvorna. Avlägsna taconite-tätningarnas ringfjädrar och ta bort varje rings ovandel. Vrid ut ringarnas nedre delar ur sina höljen och avlägsna dem. Koppla ur och avlägsna temperaturgivaren i lagerskålens nedre del. Lyft axeln några millimeter med en hiss eller domkraft för att skruva loss lagerskålens nedre halva från sitt säte. Lossa skruv 4 och 6 på lagrets andra halva för att kunna göra detta. Skruva försiktigt ur lagerskålens nedre halva och ta bort den. Skruva loss bultarna (19) och avlägsna det yttre skyddets nedre halva (11). Skruva loss skruvarna (10) och avlägsna taconitetätningens rams nedre halva (20). Ta bort skruvarna (4) och avlägsna ramens nedre halva (2). Skruva loss skruvarna (8) och avlägsna maskintätningen (7). Rengör och inspektera alla avlägsnade delar och ramens innandöme. För att montera ihop lagret, följ instruktionerna ovan i omvänd ordning. OBSERVERA Åtdragningsmoment hos motorns lagers fixeringsskruvar = 10 kgf-m Icke-drivande ände: Rengör noggrant ramens utsida. Skruva loss och avlägsna oljedräneringspluggen (1) i ramens nedre del, och låt smörjmedlet tömmas ut fullständigt. Skruva loss bultarna (19) och ta bort lageröverfallet (11). Skruva loss skruvarna (4) som håller fast ramens övre halva (5) i motorn (3). Avlägsna skruvarna (6) som håller ihop lagerramens två sidor (2 och 5). Använd öglebultarna (9) för att lyfta ramens övre halva (5) så att den separeras helt från ramens nedre halvor (2), taconite-tätningen och lagerskålen (12). Lossa och ta bort lagerskålens övre halva (13). 50 l Handbok för installation, drift och underhåll

51 Ta bort skruvarna som håller ihop den lösa smörjringens två halvor (14) och separera och avlägsna försiktigt halvorna. Ta bort ringfjädern från taconite-tätningen och avlägsna ringens ovandel. Vrid ut taconite-tätningens nedre halva ur dess hölje och avlägsna den. Koppla ur och avlägsna temperaturgivaren i lagerskålens nedre del. Lyft axeln några millimeter med en hiss eller domkraft för att skruva loss lagerskålens nedre halva från sitt säte. Skruva försiktigt ur lagerskålens nedre halva (12) och ta bort den. Ta bort skruvarna (4) och avlägsna ramens nedre halva (2). Skruva loss skruvarna (8) och avlägsna maskintätningen (7). Rengör och inspektera noggrant alla avlägsnade delar och ramens innandöme. För att montera ihop lagret, följ instruktionerna ovan i omvänd ordning. OBSERVERA Åtdragningsmoment hos motorns lagers fixeringsskruvar = 10 kgf-m Montering Undersök flänshylsans ytor och säkerställ att de är rena, släta och jämna. Kontrollera att axelns mått överensstämmer med tillverkarens specifikationer, och att skrovligheten motsvarar kraven (< 0,4 m). Avlägsna ramens övre halva (2) och lagerskålarna (12 och 13). Kontrollera att inga skador uppstått under transporten, och rengör noggrant kontaktytorna. Lyft axeln några millimeter och fäst lagrets nedre fläns i den frästa fördjupningen på enhetens kåpa, och skruva fast den i denna position. Applicera olja runt ramens säte och på axeln. Placera den nedre lagerskålen (12) på axeln och rotera den till rätt position. Undvik noga att skada axelns positioneringsytor. Efter att försiktigt ha passat ihop lagerskålens nedre halvas ytor med ramen, sänk långsamt axeln till dess arbetsposition. Knacka lätt på ramen med en hammare så att lagerskålen placeras korrekt i förhållande till sitt säte och till axeln. Denna procedur skapar högfrekventa vibrationer, vilka minskar friktionen mellan lagerskålen och ramen och underlättar deras korrekta inriktning. Lagrets förmåga till självinriktning är bara avsedd att kompensera för normala avvikelser hos axeln under monteringen. Därefter måste den lösa smörjringen försiktigt installeras, då lagrets felfria funktion är beroende av den smörjning som ringen tillhandahåller. Skruvarna måste vara något åtdragna och eventuellt skägg måste noggrant avlägsnas, så att ringen kan fungera mjukt och smidigt. Vid underhåll måste försiktighet iakttas så att ringens geometri inte förändras. Lagerskålens nedre och övre halvor har identifikationsnummer eller markeringar som gör dem lättare att passa ihop. Passa ihop lagerskålens övre halvas märken med den nedre halvans märken. Felaktig ihopsättning kan orsaka allvarliga skador på lagerskålen. Se till att den lösa smörjringen roterar fritt på axeln. När lagerskålens nedre halva sitter på plats, installera tätningen på lagrets flänsade sida. (Se avsnittet Tätning.) Efter att ramens tvådelade ytor har täckts med ett ickehärdande tätningsmedel, montera ramens övre del (5) och säkerställ att packningstätningarna sitter perfekt i sina fattningar. Säkerställ även att antirotationsstiftet sitter fast och inte kommer i kontakt med motsvarande lagerskåls hål Skydd av lagren Skyddsinställningar Följande temperaturer måste ställas in i lagerskyddssystemet: Larm 110 ºC Avstängning 120 ºC Larmtemperaturen måste ställas in till 10 ºC över drifttemperaturen och får aldrig vara högre än 110 ºC Montering/demontering av lagrens temperaturgivare 5 Förklaring av Figur 7.12: 1. Reduktionsnippel 2. Isolerande adapter 3. Låsmutter 4. Kula 5. Slang 6. Pt Icke-isolerat lager 8. Isolerat lager Figur 7.12: Pt100 på ett lager Demonteringsinstruktioner: Om Pt100 måste avlägsnas inför underhåll av lagren, följ denna procedur: Avlägsna försiktigt Pt100, lås låsmuttern (3) och skruva bara loss kulans beslag (4). Del (2) och (3) får inte monteras isär. Monteringsinstruktioner: Innan Pt100 monteras ihop i lagret, kontrollera att den är fri från formfläckar eller andra skador som kan äventyra en smidig drift. Sätt in Pt100 i lagret. Lås låsmuttern (3) med en nyckel. Skruva på kulan (4) och justera den tills änden på Pt100 nuddar lagrets utsida. ANMÄRKNINGAR Pt100 måste monteras direkt på ickeisolerade lager, då dessa inte behöver isolerande adaptrar (2). Åtdragningsmomentet för Pt100 och adaptern får inte överstiga 10 Nm Handbok för installation, drift och underhåll l 51

52 7.12 UNDERHÅLL AV BORSTARNAS LYFTSYSTEM Hylsans rörelsesats Fyll detta utrymme med litiumbaserat fett Figur 7.13: Borstarnas lyftsystem 52 I Handbok för installation, drift och underhåll

53 Delar A) Elektromekaniskt don B) Lyftskiva C) Rörelsearm D) Honkontakt E) Hankontakt F) Kortslutningshylsa G) RS1-lager (3 delar) H) Svänghjul I) Drivmotor, elektromekaniskt don J) Lyftstång K) Kommutatorringar L) Borstar M) Borsthållare N) RS1-lager O) Gränsbrytare för signalering 1. Överarmsstång 2. M12-mutter 3. B12-fjäderbricka 4. Hylsans rörelsearm 5. B16-fjäderbricka 6. M16-mutter 7. Fogstödstång 8. Rulle 9. B5-fjäderbricka 10. Cylindrisk inre sexkantskruv M5x Fjäderring Z-lager (4 delar) 13. Kåpa, rullager 14. Distansbussning 15. Fogstödstång Förebyggande underhållsprocedurer Dagligen Undersök eventuella ljud och vibrationer. Månatligen Undersök hur borstarnas lyftsystem fungerar. Testa det motordrivna manöverdonet för att höja och sänka borstarna. Testa det manuella manöverdonet för att höja och sänka borstarna. Säkerställ att rullarna (8) inte är i kontakt med kortslutningshylsan (F) efter igångsättning. Undersök eventuella ljud och vibrationer. Kontrollera tillståndet hos hylsorna, borsthållarna och kommutatorringarna. Varje halvår Rengör utrustningen genom att dammsuga ut smuts ur innandömet. Undersök hon- och hankortslutningskontakterna (D och E) för eventuellt slitage, gnistmärken, smuts eller heta ytor. Rengör kontakterna med ett finkornigt sandpapper och ett lämpligt lösningsmedel. Inspektera kommutatorringarna (K). Inspektera borstarna och borsthållarna (L och M). Mät isolationsresistansen i kommutatorringarna och borsthållarna. Dra åt alla anslutningar (elektriska och mekaniska). Smörj alla mekaniska delar (undvik överskottsfett). Årligen Dra åt alla anslutningar (elektriska och mekaniska). Undersök tillståndet hos lagren (12) i den rulle som förflyttar kortslutningshylsan, och byt ut dem om nödvändigt. Kontrollera tillståndet hos lagren (G) i lyftstångens stödskiva, och byt ut dem om nödvändigt. Kontrollera tillståndet hos lagret (N) som har kontakt med lyftskivan. Inspektera och justera det elektromekaniska donet (rengöring, åtdragning och inspektion av lager och mekaniska delar). Rullarna (8) får inte komma i kontakt med kortslutningshylsan (F) efter att igångsättningsmanövern är avslutad. OBSERVERA Efter 6 månaders användning måste alla delar med mekaniska kontakter smörjas. Borstarna håller längre om motorns igångsättningar inte sker för ofta. De måste dock inspekteras regelbundet oavsett. Kontrollera borstarnas kontaktytor med kommutatorringarna, borstarnas fixering i borsthållaren samt trycket i borsthållarens fjädrar Handbok för installation, drift och underhåll l 53

54 Justering av det elektromekaniska donet 3. Skruva på justeringsskruven tills den nuddar låsskivan, och lås den. 4. Vrid lyftskivan i motsatt riktning till ett ickekortslutande läge (sänkta borstar). 5. Skruva på justeringsskruven på motsatt sida tills den kommer i kontakt med låsskivan, och lås den Elektrisk justering 1 2 Figur 7.16: Gränsbrytare för elektromekaniskt manöverdon Förklaring av Figur 7.16: 1. Brytare 6ZE och 5ZE 2. Brytare 2WE och 1WE Figur 7.14: Delar i det elektromekaniska manöverdonet Förklaring av Figur 7.14: 1. Svänghjul 2. Elektromekaniskt don 3. Låsanordningens kåpa 4. Drivaxel 5. Justeringsskruv 6. Låsskiva 7. Låsanordningens ram 8. Drivenhetens fläns 9. Lager 10. Hylsa 11. Lyftskiva 12. Motor 13. Manuellt manöverdon Mekanisk justering Det elektromekaniska manöverdonet i borstarnas lyftsystem justeras på fabriken. Om nya justeringar blir nödvändiga måste dessa anvisningar följas: 1. Manövrera det manuella systemet i manöverdonet med omställningsspaken. 2. Vrid enheten med svänghjulet till ett kortslutningsläge (borstarna höjda), till den punkt där rullarna för hylsans rörelse är centrerade mellan hylsans kontaktytor utan att direkt nudda dem. 1 Nödvändig utrustning Skruvmejsel och universalinstrument 1. Justera gränsbrytarna 6ZE och 5ZE i det elektromekaniska manöverdonet så att de utlöses strax innan låsskivan nuddar justeringsskruvarna och stänger av manöverdonets motor. 2. Justera momentgränsbrytarna 2WE och 1WE i det elektromekaniska manöverdonet så att de utlöses strax efter positioneringsbrytarnas utlösningspunkt (± 2 mm), så att manöverdonsmotorn bara stängs av när de inte fungerar. Signaleringsgränsbrytarna 2ZE, 4ZE, 1ZE och 3ZE, som sitter inuti borstutrymmet, får endast användas för signalering, och inte för att driva det elektromekaniska manöverdonet. 2 Förklaring av Figur 7.15: 1. Hylsa 2. Rulle Figur 7.15: Hylsa och rulle 54 I Handbok för installation, drift och underhåll

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer