Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box TINGSRYD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD"

Transkript

1 Jönköping Länsstyrelsen i Kronobergs län VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby respektive Älmhults kommuner. 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökanden Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box TINGSRYD Tfn (Johnny Fohlins redovisningsbyrå): Org. Nr (Jiffy Unitorv AB): Kontaktperson Konsult Simeon Adler Tel: e- post: GeoPro AB Oskar Karlsson von Platensgatan JÖNKÖPING Tfn/Fax: Mobil: e- post: Saken Verksamhetsutövare Kartmaterial och höjdsystem Ansökan om tillstånd till torvtäkt enligt 9 kap miljöbalken inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby respektive Älmhults kommuner, Kronobergs län. Bolaget Till grund för bearbetnings- och efterbehandlingsplanen ligger en underlagskarta vilken är fotogrametiskt upprättad 2012 av Metria. Kartan redovisas inte särskilt, utan utgör underlag för brytnings- och efterbehandlingsplanen och redovisar täktens närområde i skala 1:5 000 med höjdkurvor med 5 meters ekvidistans. Koordinater anges i SWEREF 99 och höjdsystemet är RH KORT BAKGRUND Nr (11)

2 Bolaget planerar att bedriva torvtäkt inom rubricerade fastigheter och söker därför nu tillstånd för verksamheten enligt 9 kap miljöbalken innebärande ett uttag av ca m 3 torv under i första hand en icke tidsbegränsad period och i andra hand för 50 år. Torven kommer att användas för odlingsändamål i form av odlingssubstrat eller som jordförbättrare. Den torvtäktsverksamhet som är aktuell på Runnebodamyren är skörd av växttorv. Den skördemetod som Bolaget framförallt avser att använda är den s k blocktorvsmetoden. Med hjälp av vanliga grävmaskiner utrustade med ett speciellt grävaggregat grävs större block upp ur mossen. Dessa block läggs sedan åt sidan för att få torka innan de transporteras iväg till en fabrik där torven förädlas och förpackas. Vid verksamhetens slutskede och/eller om efterfrågan förändras kan det bli aktuellt att skörda torv med den s k frästorvsmetoden. Frästorvsmetoden innebär att ett 1,5-2,0 cm skikt av mossytan lösgöres med cylindriska s k kam- eller pinnfräsar eller stora modifierade jordbruksharvar vilka avverkar upp till halva tegbredden, d v s ca 9 m i varje körning. För att torven skall torka snabbare vänds den på tegarna en eller flera gånger med ett i regel harvliknande redskap. Torvskörd påbörjas på våren då mossen har torkat upp och pågår en bit inpå hösten när dagg, korta dagar och höstregn hindrar arbetet. Skörd av växttorv kan i princip likställas med vanlig jordbruksverksamhet och innefattar i princip samma typ av maskinpark. Skörden pågår normalt från april till oktober mellan kl 06 till kl 22. Eftersom torvskörd är väderberoende kan de angivna tider behöva förskjutas varför skörd undantagsvis kan pågå även på tider utöver de ovan angivna samt under helger. Underhållsarbete på täkten kan komma att ske dagtid året runt. Transporterna från täkten beräknas uppgå till ca 600 lastbilar årligen vilket motsvarar i genomsnitt ca 2-3 transporter per dag. Nr (11)

3 Lokalisering Det planerade verksamhetsområdet är beläget mellan Agunnaryd och Eneryda samt ca 3,5 km norr om riksväg 124, i Ljungby och Älmhults kommun, Kronobergs län. Verksamhetsområdet är beläget i ett svagt kuperat landskap och angränsar framförallt mot skogs- och jordbruksmark. I närheten av den planerade verksamheten finns ett antal mossar och våtmarksområden. Området redovisas på översiktskarta i skala 1: och fastighetskarta i skala 1: (se flik 5). Berörda fastigheter Täktens verksamhetsområde berör fastigheter och fastighetsägare enligt tabell nedan. Fastighet Gydingstorp 1:11, Moen 1:4 Runneboda 1:3, Bjällerberg 1:10, 1:12 Fastighetsägare Kent Guttesen Wowk Svanningehuse 30 DK-5600 FAABORG DANMARK Sveaskog Förvaltnings AB Torsgatan STOCKHOLM 4. YRKANDEN, VILLKOR M M Nr (11)

4 Yrkanden Bolaget yrkar att 1. Länsstyrelsen lämnar Bolaget tillstånd för täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby respektive Älmhults kommuner. 2. täkttillståndet grundas på teknisk beskrivning, se flik 4 och på täktplan upprättad av GeoPro AB XX- XX, se flik tillståndet ska gälla för i första hand en icke tidsbegränsad period och i andra hand för 50 år. 4. det totala uttaget av material ur täkten under tillståndstiden får uppgå till m en slutlig efterbehandlingsplan presenteras för länsstyrelsen senast fem år innan Bolaget beräknar att avsluta torvbrytningen. Förslag till villkor och skyddsåtgärder Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för tillståndet: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig. 2. Brytning skall ske i enlighet med det förslag till täktplan som upprättats av GeoPro AB daterat Slutligt förslag till efterbehandlingsplan skall inlämnas till Länsstyrelsen senast 5 år innan täkten avslutas i sin helhet. Den slutliga detaljutformningen av efterbehandlingen skall i god tid planeras i samråd med markägarna och Länsstyrelsen. 4. På arbetsplatsen skall hållas god ordning. Inom täktområdet får inte finnas upplag som inte hör till verksamheten. Tippning/återfyllnad av schaktmassor, avfall eller annat får inte förekomma inom täktområdet. 5. Om inte ansökan om fortsatt täkt inkommer före tillståndstidens utgång skall efterbehandlingen vara slutförd inom tillståndstiden. Buller Nr (11)

5 6. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande värde: - 50 db(a) vardagar måndag - fredag (kl ) - 40 db(a) nattetid (kl ) - 45 db(a) övrig tid Den momentana ljudnivån vid arbete nattetid (kl ) får inte överstiga 55 db(a) utomhus vid bostäder. De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras så snart det skett en förändring i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller om tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll skall ske enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för mätning av externt industribuller SNV 1973:5 eller motsvarande uppdaterad metod vid berörda bostäder. Om buller från verksamheten, utomhus vid bostäder, ger upphov till högre ekvivalentvärden än värdena ovan ska Bolaget underrätta tillsynsmyndigheten samt redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som Bolaget kommer att vidta för att överskridandet inte ska upprepas. Mätning enligt vad som anges i stycket ovan ska därefter utföras för att kontrollera att värdena innehålls. Maximala ljudnivåer nattetid (kl ) ska inte överskrida 55 dba (momentant) vid bostäder. Utsläpp till vatten 7. Allt vatten som avleds från täktområdet skall passera sedimenteringsdamm. 8. Sedimenteringsdammen/arna skall anläggas vid lågvatten och vara funktionsdugliga innan täktverksamheten startas upp. 9. Underhåll av sedimentationsdammen/arna ska ske så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Rensning av dammarna ska ske vid behov. Utsläpp till luft Nr (11)

6 10. Uppstår problem med damning från verksamheten inklusive planer åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa damningen. Kemikalier och avfall 11. Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter samt farligt avfall som förvaras inom verksamhetsområde skall lagras invallat på avloppslös och ogenomsläpplig yta. Invallningen skall vara försedd med tak eller regnskydd. Alternativt skall uppsamlingsvolymen i invallningen minst motsvara den största behållarens volym samt 10 % av summan av övriga behållares volym. Dieselolja kan alternativt förvaras i dubbelmantlade säkerhetstankar, s k ADR- tankar. 12. Hantering av olja och andra kemikalier, samt tankning och uppställning av fordon och maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Utrustning för akutsanering av olja och liknande skall medföras i samtliga arbetsfordon och maskiner som används inom täktområdet. 13. Vid utsläpp av petroleumprodukter skall det förorenade området omedelbart saneras. Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål informeras. Förorenade material skall omhändertas i samråd med tillsynsmyndigheten och i enlighet med vid varje tillfälle gällande bestämmelser. Övriga villkor 14. Vid tillfartsvägar som leder in mot täktområdet finns skylt som upplyser om att området utgör torvtäkt och som varnar för diken, brandfara etc. 15. Inom sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft ska bolaget inkomma med ett förslag på kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Detta ska omfatta rutiner och kontroll av till exempel sedimentationsdammarna, vattenprovtagning och kemikaliehantering. 16. En slutlig efterbehandlingsplan presenteras för Länsstyrelsen senast fem år innan Bolaget beräknar att avsluta torvbrytningen. Nr (11)

7 Sakägare Samråd Bolaget har definierat sakägarkretsen som de fastigheter med bostadsbebyggelse som ligger inom 500 meter från gränsen för verksamhetsområdet samt de fastigheter som omfattas av verksamhetsområdet. Sakägarna redovisas i sändlistan i bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivningen under flik 6. Ett inledande myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län har skett (se bilaga 1 för samrådshandlingar, flik 6). Information och samrådshandlingar har skickats ut till de som antas bli särskilt berörda av verksamheten samt till Trafikverket, Naturskyddsföreningen Linnébygden, Skogsstyrelsen och Möckeln med flera sjöars fiskevårdsområde (se bilaga 2, flik 6). Den planerade verksamheten kan automatiskt antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 3 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. För att inhämta synpunkter på planerad torvtäkt och innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) vände sig Bolaget till övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda och som inte tidigare beretts tillfälle till samråd samt även de som tidigare har fått information genom annonsering i Smålandsposten och Smålänningen (se bilaga 3 och 4, flik 6). En detaljerad samrådsredogörelse finns redovisad i miljökonsekvensbeskrivningen under flik 6. Aktförvarare Som aktförvarare föreslås Älmhults kommun, ÄLMHULT Besöksadress: Stortorget 1, ÄLMHULT Tfn: Nr (11)

8 5. GRUNDERNA FÖR ATT MEDGE ANSÖKANS YRKANDEN Teknisk beskrivning Miljökonsekvens- beskrivning Planförenlighet Under flik 4 finns en beskrivning av verksamheten i täkten. Under flik 6 finns en miljökonsekvensbeskrivning. Det planerade täktområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen. Täktområdet är inte representerat i Ljungby eller Älmhults kommuners översiktsplan ( , ) gällande naturmiljöer av riksintresse eller i något av Länsstyrelsen i Kronobergs naturvårdsprogram. Den föreslagna verksamheten bedöms därmed inte strida mot bestämmelserna i Ljungby eller Älmhult kommuners översiktsplaner. Förenlighet med de allmänna hänsynsreglerna I det följande avsnittet redogörs för de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken och på vilket sätt Bolaget beaktar dessa i sin verksamhet. Bevisbörderegeln Bolaget är medvetet om att Bolaget är skyldigt att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna iakttas. Kunskapskravet Miljöbalken anger att kunskap i rimlig omfattning ska finnas hos verksamhetsutövaren, med tanke på verksamhetens art och omfattning och vad som krävs för att skydda mot skador. De erfarenheter som tidigare verksamhet gett under flera år har tagits till vara och påverkar projektet. Bolaget driver ett flertal torvtäkter i framförallt Kronobergs län men även i Jönköpings län. Bolaget är väl medvetet om att ställa höga miljökrav på sin verksamhet och eftersträvar att ha en så modern och miljövänlig maskinpark som möjligt inom rimlig ekonomisk gräns. Bolaget kan på goda grunder väl anses fylla kunskapskravet. Nr (11)

9 Bolagets verksamhet drivs med högt ställda miljömål. Bolaget har en hög kompetens på sina medarbetare. Genom egenkontroll kommer Bolaget kontinuerligt att hålla sig underrättat om verksamhetens påverkan på miljön och kan på så sätt planera för att motverka skador. Miljöbalkens krav på kunskap är väl tillgodosedda. Försiktighetsmått Bolaget är väl medvetet om att försiktighet skall iakttas vid hanering av kemikalier och oljor samt att åtgärder skall vidtas som kan behövas för att skydda människors hälsa och miljö mot skador och olägenheter, bl a genom användandet av bästa möjliga teknik. Bolaget avser att förebygga eventuella risker för skador och olägenheter på sätt som beskrivs i ansökan och i villkor för att förebygga och förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljö. Genom Bolagets egenkontroll under utveckling kommer detta att kunna kontrolleras. Bolaget har en maskinpark som är modern, fortlöpande förbättrad och väl underhållen. När maskinparken uppdateras beaktar Bolaget kravet om att bästa möjliga teknik ska användas. Lokaliseringsprincipen Täktområdet är bra lokaliserad ur försörjningssynpunkt och kommer att ha en mycket god anslutning till omgivande vägsystem. Störningar för människor i omgivningarna är inte av den omfattningen att de kan anses göra platsen olämplig för täktverksamhet. Enligt våtmarksinventeringen (VMI) är delar av Runnebodamyren sedan tidigare dikad. Den befintliga naturresursen kan tas tillvara och efterbehandlingen kan ske med en god anslutning till det omgivande landskapet. Miljöbalkens lokaliseringskrav är uppfyllda. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Bolagets avsikt är en långsiktig verksamhet i den aktuella täkten för att optimalt kunna tillgodogöra sig råvaran till torvprodukter inom ett samlat produktionsområde. Nr (11)

10 Bolaget sorterar avfallet och lämnar till återvinning, där så är möjligt. Produktvalsprincipen Vid arbetsplatsen hanteras kemiska produkter i form av oljor, smörj- och drivmedel. Kemikalier förvaras i miljöcontainer och drivmedel i invallad, påkörningsskyddad tank med nederbördsskydd. Bolaget verkar för att miljöfarliga ämnen ska ersättas av mer miljöanpassade alternativ, så snart sådana finns att tillgå på marknaden och är ekonomiskt samt tekniskt likvärdiga. Bolaget undersöker fortlöpande oljor som finns på marknaden. Avsikten är att identifiera miljöanpassade oljor (mindre farliga eller längre livslängd) som kan ersätta befintliga oljor utan avkall på funktion. Bolaget använder biologiskt nedbrytbara hydrauloljor i maskiner där så är möjligt ur teknisk synpunkt. Diesel av miljöklass 1 eller motsvarande bränsle används till samtliga fordon. Ansvar för att avhjälpa skador Bolaget är medvetet om ansvaret för skada eller olägenhet på miljön intill dess att denna upphört eller avhjälpts i tillräcklig omfattning. Bolaget är också medvetet om att den som förorenar betalar aktuella kostnader. Förenlighet med hänsynsreglerna Bolaget bedömer att den ansökta verksamheten med de villkor som föreslagits, och därutöver med beaktande av försiktighetsåtgärder i övrigt, är förenlig med hänsynsreglerna. Normer för miljökvalitet Enligt 5 kapitlet i miljöbalken skall en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Bolaget redogör för gällande miljökvalitetsnormer i miljökonsekvensbeskrivningen under flik 6 och bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. Nr (11)

11 Samlad bedömning Med beaktande av allmänna hänsynsregler, försiktighetsåtgärder (bl a egenkontroll) och villkor bedömer Bolaget att täktverksamheten på rubricerad fastighet kan bedrivas utan olägenheter för människors hälsa och miljö. Bolaget verkar för en god hushållning med naturresurser och ska tillse att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Jönköping GepPro AB Oskar Karlsson Nr (11)

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer