DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr Dnr 22/420/98 1 (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr 203.13 Dnr 22/420/98 1 (11)"

Transkript

1 1 (11) De anvisningsavsnitt som ingår i respektive kapitel av föreskriften nedan och som inte är bindande på samma sätt som de egentliga föreskriftsavsnitten har indragits och kursiverats. DERIVATKONTRAKT 1 DEFINITIONER Med derivatkontrakt avses i dessa föreskrifter standardiserade och icke standardiserade kontrakt, vars värde beror på förändringar i värdet av en eller flera verkliga eller fiktiva underliggande tillgångar eller förändringar i ett index som beskriver förändringar i värdet av de underliggande tillgångarna. Anvisning om definitionerna: Derivatkontrakt är bl.a. ränte-, valuta-, aktieoch varurelaterade options- och futurkontrakt, obligationsterminer, penningmarknadsterminer, FRA, valutaterminer och ränte- och valutaswappar. Om i en kontraktshelhet ingår beståndsdelar som uppfyller kännetecknen för ett separat derivatkontrakt, skall varje sådan del i regel redovisas separat till sitt bruttobelopp enligt den allmänna bruttoprincipen för bokföring. Om det mellan samma kontraktsparter finns motsatta öppna kontrakt, för vilka prestationsskyldigheten är fastställd till sitt nettobelopp enligt ett kontrakt som slutits mellan kontraktsparterna och som är bindande för deras borgenärer, kan kontrakten emellertid redovisas som nettobeloppet av ett enda kontrakt. Om öppna kontrakt nettas bilateralt i bokföringen skall det finnas tillräckliga belägg för att nettningen är juridiskt bindande för kontraktsparternas borgenärer. I clearingsystem som baserar sig på bilateral eller multilateral nettning kan ett nettobelopp som skall betalas eller erhållas för kontrakt av samma slag, med samma förfallodag och med samma användningssyfte upptas i bokföringen på kontraktens förfallodag. Nettobeloppet skall vid behov kunna specificeras enligt kontrakt. Med position avses en ränte-, valuta- eller värdepappersposition som bildas av en eller flera specificerade tillgångs- och/eller skuldposter eller ett eller flera specificerade derivatkontrakt eller en kombination av dessa. En position kan således också bestå av enbart derivatkontrakt. Derivatkontraktens användningssyfte är avgörande för hur de behandlas i bokföringen. Derivatkontrakt kan tecknas i säkringssyfte eller av andra orsaker. Med säkring avses en situation där ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag skyddar en viss balanspost eller position eller ett visst kassaflöde mot framtida värdeförändringar. För att ett derivatkontrakt skall betraktas som ett säkringsinstrument måste följande kriterier vara uppfyllda:

2 2 (11) 1) Det säkrade objektet skall vara exponerat för kurs- eller ränterisker. 2) Mellan förändringarna i värdet av det skyddande derivatkontraktet och förändringarna i värdet av den säkrade positionen skall finnas tillräcklig korrelation. 3) Det skyddande derivatkontraktets användningssyfte och eventuella senare ändringar av användningssyftet skall vara dokumenterade. 4) De tillgångar, skulder och derivatkontrakt som ingår i positionen, positiva och negativa förändringar i deras värde och det belopp av värdeförändringarna som upptagits i bokslutet måste löpande kunna redovisas. 5) Det skall vara dokumenterat att det skyddande kontraktet säkrar - en position som räknas till handelslagret - en position i värdepapper som utgör rörliga aktiva men som inte räknas till handelslagret - en position som räknas till den finansiella verksamheten - en position i derivatkontrakt/ett enskilt derivatkontrakt - enskilda balansposter. Enligt Finansinspektionens föreskrift ingår följande poster i handelslagret: 1) sådana värdepapper och derivatkontrakt som värdepappersföretaget har förvärvat i avsikt att på kort sikt dra nytta av faktiska eller förväntade differenser mellan anskaffnings- och försäljningspriser eller andra förändringar av priser eller räntesatser 2) sådana skulder och derivatkontrakt som skyddar poster som avses ovan i punkt 1 3) övriga poster som är jämförbara med posterna i punkterna 1 2 ovan. Till värdepapper enligt punkt 1 räknas också övriga sådana värdepapper under rörliga aktiva som värdepappersföretaget har klassificerat som värdepapper avsedda för handel enligt bestämmelserna i föreskrift Övriga värdepapper som innehas i försäljningssyfte I posten ingår värdepapper som utgör rörliga aktiva men som inte räknas till handelslagret. Med position i den finansiella verksamheten (banking book) avses en position i fordrings- och skuldposter som värderas till sitt anskaffningspris.

3 3 (11) Anvisning om definitionerna: Derivatkontraktets användningssyfte (skyddande/icke skyddande) och den säkrade positionen eller balansposten skall framgå entydigt för varje derivatkontrakt. Om derivatkontrakt tecknas i olika syften av samma enhet eller i samma system måste användningssyftet och det säkrade objektet registreras för varje enskilt kontrakt. Om användningssyftet och det säkrade objektet direkt framgår av en fastställd skriftlig strategi, instruktioner etc. för värdepappersföretaget eller respektive enhet och användningssyftet sålunda är entydigt utan särskild dokumentation, behöver det inte dokumenteras separat för varje kontrakt. Säkringssyftet behöver därför inte dokumenteras separat t.ex. då värdepappersföretaget har som sin strategi att teckna enbart skyddande derivatkontrakt och säkringskriterierna uppfylls fortlöpande. Skyddande derivatkontrakt skall säkra antingen - en position som räknas till handelslagret - en position i värdepapper som utgör rörliga aktiva men som inte räknas till handelslagret - en position som räknas till den finansiella verksamheten - en position i derivatkontrakt/ett enskilt derivatkontrakt - enskilda balansposter. Kreditinstitutet eller värdepappersföretaget skall löpande kunna redovisa vilka enskilda fordringar, värdepapper eller andra tillgångsposter, skulder och derivatkontrakt som i varje enskilt fall har inkluderats i den säkrade positionen. Föreskriften förutsätter inte att kreditinstituten eller värdepappersföretagen skall föra separata register över skyddande och säkrade poster om säkringen täcker alla poster på ett eller flera bokföringskonton eller i ett eller flera register i bokföringssystemet och positionens innehåll kan specificeras direkt genom hänvisning till registret, kontona eller kontogrupperna. Mellan förändringarna i det skyddande derivatkontraktets värde och förändringarna i den säkrade balanspostens eller den öppna positionens värde skall det finnas tillräcklig korrelation såväl vid tecknandet av kontraktet som under kontraktsperioden. Korrelationen kan anses tillräcklig då förändringen i det skyddande derivatkontraktets marknadsvärde täcker en väsentlig del av den motsatta förändringen i den säkrade balanspostens eller den öppna positionens marknadsvärde under den aktuella perioden. Korrelationen kan grovt uppskattat anses tillräcklig om förändringen i det skyddande kontraktets marknadsvärde är 0,8 1,2 gånger förändringen i den säkrade balanspostens eller den säkrade positionens marknadsvärde men har motsatt förtecken. Utöver detta tal skall emellertid också de absoluta markbeloppen av värdeförändringarna alltid gås igenom för kontroll att kriterierna för ett skyddande derivatkontrakt uppfylls. Tillräcklig korrelation skall påvisas då kontraktet tecknas och därefter åtminstone en gång i månaden i efterhand. Om det skulle visa sig att någon korrelation inte längre finns måste användningssyftet för derivatkontraktet ändras till icke skyddande.

4 4 (11) En balanspost eller ett derivatkontrakt kan samtidigt hänföra sig till både en ränte- eller aktieposition och en valutaposition. Ränte- eller aktiepositionen och valutapositionen och de skyddande kontrakten skall då specificeras separat, och på motsvarande sätt skall å ena sidan värdeförändringarna till följd av förändringar i räntor eller aktiekurser och förändringarna i värdet av de skyddande derivatkontrakten och å andra sidan värdeförändringarna till följd av förändringar i valutakurser och förändringarna i värdet av de skyddande derivatkontrakten behandlas separat. Utfärdade optioner kan i regel inte inkluderas som skyddande poster i en position, utan de måste behandlas som icke skyddande kontrakt. Utfärdade optioner kan emellertid beaktas som en del av säkringsstrategin, om de tillsammans med ett eller flera andra finansiella instrument bildar en helhet som kan värderas som ett enskilt instrument. Efter att kontraktet tecknats kan kontraktets användningssyfte ändras endast genom ett välgrundat skriftligt beslut som fattats inom ramen för de befogenheter som gäller inom kreditinstitutet eller värdepappersföretaget. Användningssyftet får inte ändras retroaktivt. Med stängning av ett kontrakt avses att ett motsatt identiskt kontrakt tecknas, med vilket den intäkt eller kostnad som kontraktet medför slutgiltigt låses före kontraktets förfallodag. 2 REDOVISNING AV AFFÄRSHÄNDELSER SOM GÄLLER DERIVATKONTRAKT 2.1 Tecknande av kontrakt En premie som erhållits eller betalts för ett optionskontrakt bokförs som övriga tillgångar eller övriga skulder när kontraktet tecknas. Eftersom tecknande av andra derivatkontrakt än optionskontrakt inte medför någon kassatransaktion bokförs kontrakten inte i den egentliga bokföringen. Över derivatkontrakten skall emellertid föras ett register med uppgifter om de enskilda kontraktens villkor, användningssyfte och kontraktspart. Anvisning om redovisning av affärshändelser som gäller derivatkontrakt: En premie som tas emot för en utfärdad köp- eller säljoption betraktas som erhållet förskott och redovisas som skuld, då optionen har utfärdats genom ett bindande kontrakt. På motsvarande sätt betraktas en premie som betalas för en köpt köp- eller säljoption som erlagd förskottsbetalning och redovisas som en tillgång, då ett bindande kontrakt har tecknats om köp av optionen. I den premiebetalning som upptas i balansräkningen beaktas vid behov provisioner och andra liknande kostnader som direkt hänför sig till tecknandet av kontraktet.

5 5 (11) Övriga derivatkontrakt, t.ex. valuta- och ränteterminer, futurer, FRA och andra kontrakt av terminstyp samt ränte- och valutaswappar, redovisas inte som tillgångar eller skulder då kontraktet tecknas. Differenserna mellan kontraktens inlösningspris och sannolika stängningspris (kontraktets sannolika positiva eller negativa värde eller återköpskostnad) redovisas emellertid som tillgångar eller skulder senast i bokslutet såsom nedan sägs i avsnittet om värdering av kontrakten. I praktiken skall värdet av kontrakten upptas i balansräkningen redan innan årsbokslutet görs upp i enlighet med föreskrifterna om kreditinstitutens och värdepappersföretagens månads- och kvartalsrapportering. Dylika kontrakt och ändringar av dem måste i varje fall omedelbart redovisas som åtaganden utanför balansräkningen räknat från kontraktsdatum med iakttagande i tillämpliga delar av det som föreskrivs om redovisning av affärshändelser. 2.2 Redovisning av intäkter och kostnader i resultaträkningen En premie som erhållits eller betalts för ett optionskontrakt och som korrigerats för värdeförändringar som bokförts under tidigare räkenskapsperioder redovisas som intäkt eller kostnad för den räkenskapsperiod då kontraktet stängs, utnyttjas eller förfaller. Skillnaden mellan stängningspriset och avslutspriset för ett terminskontrakt korrigerad för värdeförändringar som bokförts under tidigare räkenskapsperioder redovisas som intäkt eller kostnad för den räkenskapsperiod då kontraktet stängs eller utnyttjas. Om ett derivatkontrakt tecknats för säkring mot ränteförändringar efter kontraktets stängnings- eller slutdag periodiseras intäkten eller kostnaden av kontraktet över den säkrade perioden. Om derivatkontraktet utnyttjas genom förvärv av kontraktets underliggande tillgångar, redovisas premien för en option eller skillnaden mellan derivatkontraktets värde på avslutsdagen och dess stängnings- eller inlösningsvärde som en ökning eller minskning av instrumentets anskaffningsutgift. En inkomst eller utgift som uppkommer då ett skyddande kontrakt hävs periodiseras som intäkt eller kostnad över det ursprungliga skyddande kontraktets eller det säkrade kontraktets återstående löptid beroende på vilken som är kortare. Om det säkrade objektet säljs eller annars avvecklas, periodiseras inte den inkomst eller utgift som uppstår till följd av omklassificeringen av det skyddande kontraktet till ett icke skyddande, utan den redovisas som inkomst eller kostnad för den räkenskapsperiod då kontraktet omklassificeras. Omklassificering av ett icke skyddande kontrakt till ett skyddande kräver alltid att ändringen av användningssyftet dokumenteras och att kriterierna för ett skyddande kontrakt uppfylls. Kontraktet värderas före omklassificeringen till ett försiktigt uppskattat sannolikt värde, och inkomsten eller utgiften av kontraktet redovisas som intäkt eller kostnad för räkenskapsperioden, varefter värderings- och redovisningsprinciperna för skyddande kontrakt skall följas. Anvisning om redovisning av affärshändelser som gäller derivatkontrakt: En premie som erhållits för ett optionskontrakt och som korrigerats för värdeförändringar som bokförts under tidigare räkenskapsperioder redovisas

6 6 (11) som intäkt för den räkenskapsperiod då kontraktet löper ut eller stängs. Ett optionskontrakt kan löpa ut genom att det utnyttjas kontraktsenligt på förfallodagen eller på förfallodagen förfaller som värdelöst. På motsvarande sätt kan en premie som betalts för ett optionskontrakt och som korrigerats för värdeförändringar som bokförts under tidigare räkenskapsperioder redovisas som kostnad för den räkenskapsperiod då kontraktet löper ut eller stängs. Om optionskontraktet utnyttjas genom kontraktsenligt förvärv av den underliggande tillgången, redovisas emellertid den erhållna eller betalda premien mot anskaffningsutgiften. Om ett kontrakt av terminstyp avvecklas genom nettovärdesredovisning och betalning av enbart skillnaden mellan inlösningspriset och marknadspriset, redovisas det betalda beloppet som intäkt eller kostnad för den räkenskapsperiod då kontraktet löper ut och skyldigheten att redovisa nettovärdet uppstår eller, om kontraktet har stängts under en tidigare räkenskapsperiod, för den räkenskapsperiod då kontraktet stängdes. Till skillnad från vad som ovan nämnts skall ett belopp som på förfallodagen erhållits eller betalts för en penningmarknadstermin, ett FRA eller ett annat derivatkontrakt som tecknats för att säkra en balanspost eller position mot ränteförändringar efter förfallodagen dock periodiseras som intäkt eller kostnad över den säkrade perioden. Då fordringar eller skulder säkras med en penningmarknadstermin och med ett FRA är den säkrade perioden den ränteperiod som specificerats i villkoren för penningmarknadsterminen. 2.3 Redovisning av utelöpande derivatkontrakt i bokslutet På balansdagen utelöpande derivatkontrakt värderas kontraktsvis enligt ställningen på balansdagen, och beroende på kontraktets användningssyfte upptas kontraktens värdeförändringar i resultat- och balansräkningen på det sätt som beskrivs nedan. Av ett skyddande kontrakts värdeförändring redovisas som korrigeringspost ett belopp som motsvaras av en bokförd förändring med motsatt förtecken av den säkrade positionen. Om den säkrade balansposten eller positionen värderas till sitt anskaffningsvärde eller om derivatkontraktet säkrar en förutsedd transaktion, resultatförs inte skillnaden mellan förändringarna i marknadsvärdena av derivatkontraktet och den säkrade balansposten eller positionen. Det skyddande derivatkontraktets och balanspostens eller positionens sannolika värden på balansdagen skall dock följas upp för att garantera att tillräcklig korrelation råder mellan de skyddande och de säkrade posternas värdeförändringar. Det värde till vilket ett derivatkontrakt upptas i balansräkningen bestäms enligt vad som sägs om värdering av kontrakt i avsnitt 3 nedan.

7 2.4 Resultatposter, balansposter och noter 7 (11) För räkenskapsperioden intäkts- eller kostnadsförda poster avseende ränterelaterade derivatkontrakt för säkring av fordringar i den finansiella positionen redovisas i resultaträkningen mot ränteintäkter. Mot räntekostnader redovisas på motsvarande sätt intäkts- eller kostnadsförda poster avseende ränterelaterade derivatkontrakt för säkring av skulder i den finansiella positionen. Om det i den säkrade finansiella positionen ingår fordringar och skulder, skall en intäktsförd positiv värdeförändring för ett skyddande derivatkontrakt upptas som ränteintäkt i resultaträkningen och en motsvarande negativ värdeförändring som räntekostnad. Om positiva och negativa värdeförändringar för kontrakt som skyddar en sådan position behandlas på samma konto i bokföringen, kan ett positivt nettosaldo på kontot föras som en post till ränteintäkter i resultaträkningen och ett negativt nettosaldo på motsvarande sätt som en post till räntekostnader. Räkenskapsperiodens intäkter eller kostnader för kontrakt för säkring av värdepapper som ingår i handelslagret och andra värdepapper hänförliga till rörliga aktiva samt värdeförändringar för ränterelaterade derivatkontrakt som tecknats i icke skyddande syfte redovisas i resultaträkningen under Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet. Räntor på ränterelaterade derivatkontrakt redovisas som ränteintäkter. Räkenskapsperiodens intäkter eller kostnader för valutarelaterade derivatkontrakt redovisas i resultaträkningen i delposten Nettoresultat av valutaverksamhet med undantag av differensen mellan terminskursen och avistakursen, som redovisas som ränteintäkt/räntekostnad. Resultatet av värderingen av derivatkontrakten upptas i balansräkningen under övriga tillgångar eller övriga skulder. I noterna till bokslutet redovisas de sammanräknade värdena och kreditmotvärdena av de underliggande tillgångarna för ränte-, aktie- och valutarelaterade derivatkontrakt som är öppna på balansdagen. I anvisningarna om uppställningen av resultaträkningen och balansräkningen i bilaga I till föreskrift beskrivs närmare i vilka poster affärshändelser relaterade till derivatkontrakt skall redovisas. 3 VÄRDERING 3.1 Allmänna principer Derivatkontrakten värderas på balansdagen enligt offentligt noterade räntor eller kurser, om dessa kan anses tillförlitliga. Om inga offentliga prisnoteringar finns

8 8 (11) tillgängliga får kontrakten värderas med hjälp av en prissättningsmodell som godkänts av Finansinspektionen. Skyddande och icke skyddande derivatkontrakt i utländsk valuta omräknas till finsk valuta enligt avistakursen på balansdagen med iakttagande av vad som sägs i föreskrift om omräkning av balansposter i utländsk valuta till finsk valuta. 3.2 Skyddande kontrakt Skyddande kontrakt för värdepapper som utgör rörliga aktiva Som värdeförändring för ett skyddande kontrakt intäktsförs skillnaden mellan kontraktets försiktigt uppskattade sannolika värde på balansdagen och det lägre ursprungliga värdet till ett belopp som motsvarar det belopp som i nettoresultatet av värdepappershandeln kostnadsförts för räkenskapsperioden för de värdepapper under rörliga aktiva som ingår i den säkrade positionen, korrigerat för värdeförändringar som redovisats under tidigare räkenskapsperioder. Som värdeförändring för ett skyddande kontrakt kostnadsförs skillnaden mellan det ursprungliga värdet och det lägre försiktigt uppskattade sannolika värdet på balansdagen till ett belopp som motsvarar det belopp som i nettoresultatet av värdepappershandeln intäktsförts för räkenskapsperioden för de värdepapper under rörliga aktiva som ingår i den säkrade positionen (återförda nedskrivningar), korrigerat för värdeförändringar som redovisats under tidigare räkenskapsperioder. Derivatkontrakt och värdepapper som räknas till handelslagret värderas enligt principerna i avsnitt 3.3 nedan Kontrakt för säkring av den finansiella verksamheten För derivatkontrakt som säkrar en position i den finansiella verksamheten intäkts- eller kostnadsförs ingenting, eftersom motsvarande balansposter värderas till anskaffningspriset. Anvisning om kontrakt för säkring av den finansiella verksamheten: Kurseller ränteriskexponeringen i positionen i eller balansposten för den finansiella verksamheten och giltigheten av motsvarande säkring skall påvisas med hjälp av kapital, maturiteter och räntebestämningsperioder Derivatkontrakt för säkring av andra derivatkontrakt Då ett skyddande kontrakt hänför sig till en position som består av ett eller flera derivatkontrakt värderas kontraktet till ett försiktigt uppskattat sannolikt värde, och värdeförändringar med motsatt förtecken redovisas som intäkt eller kostnad.

9 9 (11) 3.3 Icke skyddande kontrakt samt derivatkontrakt och värdepapper i handelslagret Icke skyddande kontrakt samt derivatkontrakt och värdepapper i handelslagret värderas till sitt försiktigt uppskattade sannolika värde. Anvisning om värderingsprinciper: Optionernas sannolika värde på balansdagen kan i regel fås från offentliga ränte- eller prisnoteringar, varvid antingen sälj- eller köpnoteringen används beroende på optionstypen. Om en option som inte noteras offentligt kan värderas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en optionsprissättningsmetod som godkänts av Finansinspektionen, får optionen värderas till ett värde som fastställts på detta sätt. Om ingen tillförlitlig värdering kan göras på ovannämnda sätt, vilket särskilt är fallet med OTC-optioner, skall optionerna värderas enligt lägsta värdets princip, varvid ett sannolikt värde lägre än anskaffningsvärdet skall beräknas enligt tillbudsstående uppgifter med iakttagande av särskild försiktighet. För kontrakt av terminstyp (futurer, penningmarknadsterminer, FRA, valutaterminer) fastställs det sannolika värdet på balansdagen som skillnaden mellan det avtalade inlösningspriset och det sannolika värdet av kontraktets underliggande tillgångar på balansdagen. För standardiserade kontrakt av terminstyp kan som sannolikt värde betraktas det offentligt noterade priset för kontraktet på balansdagen, om priset kan anses tillförlitligt. Vid icke standardiserade kontrakt i situationer där inga offentliga noteringar av terminskurserna finns tillgängliga skall kontrakten värderas enligt lägsta värdets princip, varvid ett sannolikt värde lägre än värdet vid kontraktstidpunkten skall beräknas enligt tillbudsstående uppgifter med iakttagande av särskild försiktighet. Kontrakt av terminstyp kan också värderas genom diskontering av de kontraktsenliga betalningsströmmarna. Värderingsprinciperna skall så noga som möjligt motsvara de principer för prissättning av instrument som tillämpas på marknaden. För ränte- och valutaswappar fastställs det sannolika värdet på balansdagen som skillnaden mellan de på balansdagen diskonterade nuvärdena av de kontraktsenliga kassaflödena. Som diskonteringsränta bör i regel användas en avkastning/ränta som motsvarar kontraktets återstående löptid. Nuvärdet av det led av en ränteswap som löper med rörlig ränta kan beräknas från följande räntebindningsdag till balansdagen med användning av den marknadsränta som på balansdagen noteras för räntebindningsperioden. För standardiserade ränte- och valutaswappar kan det finnas prisnoteringar på marknaden, varvid kontrakten direkt får upptas i bokföringen till det noterade priset, om priset kan anses tillförlitligt. Den allmänna principen för värdering av ränte- och valutaswappar är att värderingsprinciperna, särskilt valet av diskonteringsräntesats, så noga som möjligt skall motsvara de principer för prissättning av instrument som tillämpas på marknaden.

10 10 (11) Vid värdering av kontrakt är det i regel inte nödvändigt att beakta eventuella förväntade transaktionskostnader. Däremot skall faktorer som motpartsrisk, kontraktens likviditet, osäkerhet om prissättningsmetoden etc. beaktas i värderingen enligt försiktighetsprincipen, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt som noterats på godkända marknadsplatser och för vilka säkerhetskraven och en tillräcklig dagsomsättning i praktiken garanterar likviditeten. Derivatkontrakt i utländsk valuta omräknas till finsk valuta på samma sätt som balansposter. Valutaterminskontraktets ränteelement differensen mellan kontraktsdagens avistakurs och kontraktets terminskurs skall upptas som korrigering av ränteintäkter eller räntekostnader under kontraktsperioden. I bokslutet värderas öppna terminskontrakt enligt balansdagens avistakurs, och en korrigeringspost differensen mellan kontraktsdagens avistakurs och balansdagens avistakurs redovisas mot den redovisade kursdifferensen för balansposterna. Även om positiva och negativa kursdifferenser för skyddande och icke skyddande kontrakt resultatförs på samma sätt, skall användningssyftet för valutarelaterade derivatkontrakt (skyddande/icke skyddande) registreras separat liksom varje senare ändring av det. 4 BESKRIVNING AV BOKFÖRINGSPRINCIPERNA FÖR DERIVAT- KONTRAKT Finansinspektionen har meddelat en allmän anvisning om hantering av derivatrisker (105.12/ ). Dessutom skall kreditinstituten och värdepappersföretagen ha en skriftlig beskrivning av redovisningen av derivatkontrakt. Beskrivningen skall innehålla åtminstone följande uppgifter, separat för skyddande och icke skyddande kontrakt: Skyddande kontrakt - enheter där skyddande kontrakt tecknas - innehållet i de positioner (åtminstone balansposter och valuta) som säkras av enheterna och typerna av derivatkontrakt som används för säkringen - limiter för derivatkontrakten enligt position och kontraktstyp och uppgifter om hur limiterna fastställs och övervakas - värderings- och periodiseringsprinciper för kontrakten inkl. uppgifter om vilka ränte- och kursnoteringar och eventuellt vilken diskonteringsräntesats eller prissättningsmodell värderingen av varje kontraktstyp baserar sig på

11 11 (11) - beskrivning av hur värdeförändringarna för balansposterna och för derivatkontrakten i varje position och de belopp till vilka de skall redovisas i resultaträkningen för räkenskapsperioden registreras - de konton på vilka de affärshändelser som hänför sig till kontrakten bokförs - de uppgifter om kontrakten som samlas in för noterna till det officiella bokslutet samt de konton eller register från vilka uppgifterna hämtas - beskrivning av hur användningssyftet dokumenteras då kontraktet tecknas, om det i samma system eller enhet tecknas kontrakt i olika syften - beskrivning av hur en ändring av användningssyftet dokumenteras. Icke skyddande kontrakt - enheter där icke skyddande kontrakt tecknas - enheternas limiter för dylika kontrakt enligt kontraktstyp och motpart och uppgifter om hur limiterna fastställs och övervakas - värderings- och periodiseringsprinciper för kontrakten inkl. uppgifter om vilka ränte- och kursnoteringar och eventuellt vilken diskonteringsräntesats eller prissättningsmodell värderingen av varje kontraktstyp baserar sig på - de konton på vilka de affärshändelser som hänför sig till kontrakten bokförs - de uppgifter om kontrakten som samlas in för noterna till det officiella bokslutet samt de konton eller register från vilka uppgifterna hämtas - beskrivning av hur användningssyftet dokumenteras då kontraktet tecknas, om det i samma enhet eller system tecknas kontrakt i olika syften - beskrivning av hur en ändring av användningssyftet dokumenteras. Anvisning om beskrivning av bokföringsprinciperna för derivatkontrakt: Hur omfattande och detaljerad beskrivningen av den bokföringsmässiga behandlingen av derivatkontrakt skall vara beror på verksamhetens natur och omfattning. Beskrivningen skall dock utgöra ett separat dokument. Det är därför inte tillräckligt att inkludera de uppgifter som avses i denna föreskrift i beskrivningar över produkter, datasystem, bokföringsmetoder etc. som utarbetas och förvaras av enheterna.

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER)

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) 1 (8) ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER BLANKETT FX1: KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) Allmänt Blanketten fylls i av de kreditinstitut som godkänts som motparter vid

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis)

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid:

Läs mer

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 Till värdepappersföretagen )g5(6.5,)7ãã20ãã5$33257(5,1*ãã$9ãã.$3,7$/%$6(1ã 2&+ÃÃ'(1ÃÃ*5833%$6(5$'(ÃÃ.$3,7$/%$6(1Ãg5 7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 )LQDQVLQVSHNWLRQHQÃPHGGHODUÃPHGÃVW GÃDYÃÃ ÃÃSXQNWHQÃRFKÃÃ

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.01.2000 KOM(1999) 749 slutlig 2000/0019 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 för

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 Ersätter 10.6.2000 Träder i kraft från 31.3.2005 P ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Uppgiftslämnarnivåer:

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu *

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * 12 Mars 2008 *connectedthinking Finansiella instrument och säkringsredovisning Hur har IAS 39 tillämpats av svenska företag? Vad är det för särskilda svårigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 641 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2010 2009 31/8 31/8 2011 2010 HSB BRF MUSKÖTEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Musköten i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten

Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 84 24.6.2008 Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten 1 Begäran om utlåtande Sökanden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer