Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten"

Transkript

1 Valprocessen Möjligheter, måsten och möten

2

3 Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen. Genom att granska sin egen verksamhet kan man upptäcka saker man inte tänkt på. Det är inte så konstigt. Man ärver traditioner, förhållningssätt och attityder. Så formas rutiner och arbetssätt som en gång varit ändamålsenliga, men som skapar fler hinder än möjligheter när de spelat ut sin roll.syftet med detta material är att granska och utveckla valberedningsarbetet inom hela förbundet, både lokalt och centralt. Organisationen får de ledare som rekryteringssystemet medger. Varje förtroendevald har ett ansvar för att skapa intresse för förbundets verksamhet. Genom sitt sätt att vara, men också genom att lotsa intresserade medlemmar till olika uppdrag i organisationen skapas en bild av vad förbundet står för. I texten används för enkelhetens skull mestadels lokala beteckningar som avdelning, årsmöte/representantskap osv. Det sagda är givetvis lika tillämpbart på nationell nivå. Vår vilja och ambition är att detta material ska leda till fruktbara möten mellan valberedning, styrelse och revisorer ge vägledning och trygghet vara tydligt, visa på möjligheter och klargöra måsten initiera till fruktbara diskussioner som stärker medlemmarnas demokratiska inflytande och förståelse för urvalsprocessen leda till respekt för givna förtroenden vad gäller valberedningens viktiga uppdrag leda till att valberedningen genom ett välplanerat arbete med stolthet kan föreslå kandidater till ett bra ledningsteam för Vårdförbundet ges möjlighet att hållas levande genom utvärdering och utveckling. Allt förändringsarbete börjar i en jämförelse: Hur har vi arbetat fram till nu och hur vill vi att arbetet ska läggas upp i fortsättningen? För att illustrera den förändringsprocess som är möjlig kommer vi att använda Y-modellen på olika platser i materialet. 3

4 Nuläge Avsett framtida läge Handlingsplan Förändringsbehov Handlingsalternativ Y-modellen Olika kombineationer av idéer med olika fokus bidrar till nya idéer om problem och lösningar. Nulägesbeskrivningarna är medvetet lite tillspetsade. I verkligheten finns det givetvis en mängd mellanformer mellan nuläge och avsett framtida läge. Beskrivningarna ska ses som exempel. Varje avdelning måste utgå från sin situation. Denna skrift har tagits fram av Verksamhetsgruppen för revisorer och valberedning. Gruppen har bestått av Karin Andersson Kronoberg, Wiktoria Granath Värmland, Annelie Gåverud Östergötland, Eva-Lisa Krabbe centrala kansliet, Stefan Lundberg centrala kansliet, Birgitta Olsson Dalarna, Eva Printzén Stockholm, Bengt Sjöberg Västerbotten och Agneta Wiberg Uppsala. I den slutliga utformningen av materialet har även Vårdförbundets valberedning deltagit. 4

5 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 6 Hur kommer en valberedning till? 7 Valprocessen 9 Valberedningens uppdrag 9 Valberedningens storlek 9 Valberedningens mandatperiod 10 Valberedningens möten 10 Valberedningens resurser och verktyg 10 Valberedningens arbete och samarbete 11 Var och hur hittar valberedningen kandidater 12 Ta fram och föreslå kandidater 13 Att sätta samman ett lag/team 14 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen 16 Val av styrelse 16 Val av revisorer 18 Val av kongressombud 19 Hur och när presentera valberedningens förslag 19 Valet på årsmöte/representantskap 20 Valprocessens utveckling 21 Bilaga Nomineringssedel 22 5

6 Vår gemensamma grund Ur Vårdförbundets stadga: Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss som yrkesutövare och yrkesförbund. Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka. I vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling. Vårdförbundets organisation utgår från medlemmarna och deras arbetsplatser. Medlemmarna ska ha ett stort inflytande och medverka i en demokratisk process som utvecklar organisationen. Delaktighet och medskapande för alla stärker Vårdförbundet. Valberedningens uppgift i detta sammanhang är att ta fram medlemmar inför avdelningens årsmöte som är beredda att leda och granska avdelningens arbete. Uppdraget för avdelningen utgår från det som enligt Vårdförbundets stadga ska göras gemensamt: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Påverka utvecklingen i samhällsfrågor 6

7 Hur kommer en valberedning till? För att ett valberedningsarbete ska kunna genomföras måste det självklart finnas en valberedning. Den fråga som uppstår är hur detta nomineringsarbete ska hanteras då det inte finns någon valberedning för valberedningen. Då det är styrelsen som är verkställande organ mellan årsmöten så är det styrelsen uppgift att på lämpligt och opartiskt sätt hantera nomineringsarbetet. NULÄGE Valet av valberedning bereds inte i förväg och det kan ta tid att få fram villiga kandidater under pågående möte. I det extremaste fallet konstaterar mötesordföranden att mötet inte kan avslutas innan ny valberedning är vald. Ställ upp nu så vi kommer härifrån! Om den nya valberedningen väljs på detta sätt kan givetvis både kvalitén i arbetet och motivationen för uppgiften påverkas med avhopp som följd. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valet av valberedning förbereds genom att medlemmarna uppmanas att lämna in förslag till ny valberedning till styrelsen. Medlemmarnas förslag delges alla inför årsmötet. Medlemmarna har möjlighet att förbereda sig inför valet. Ingen ytterligare beredning av de inkomna nomineringarna görs utan samtliga inkomna förslag redovisas i möteshandlingarna. Detta för att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 7

8 Det förekommer att valberedningen sitter år efter år och att den till en del fylls på med avgångna styrelseledamöter. Vad innebär detta i termer av kontinuitet, kompetens, utveckling, förändring? När medlemmarna funderar på vilka som kan vara lämpliga som valberedare kan det vara bra att utgå från kännetecken för en valberedare till exempel Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha kommunikationsförmåga Vara öppen och förtrogen med styrelsen och medlemmarna DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka vill du använda? Enligt stadgan är det årsmötet/representantskapet som väljer valberedning. Årsmötet utser lämpligen sammankallande till valberedningens första sammanträde. När valberedningen är vald börjar arbetet, vilket bland annat innebär samverkan med olika aktörer som styrelsen, revisorerna, kongressombuden och förtroendevalda på arbetsplatserna. Valberedningen behöver tillgång till olika mötesplatser och insyn i avdelningens arbete. Arbetet kan ses som en process enligt bilden på nästa sida där vi valt att exemplifiera med den nationella valberedningen som kongressen valde. I de kommande kapitlen kommer vi att gå igenom olika aspekter av processen och visa på samband och utvecklingsmöjligheter. 8

9 Valprocessen Valberedningsarbetet kan åskådliggöras som en process som har samband med andra processer som t ex styrelsens och revisorernas arbete. MEDLEMMAR AVDELNINGAR 110 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2002 Utvärderar Ger uppdrag Valberedning Ledamöter Förbundsstyrelse Ledamöter Revisorer Ordinarie Suppleanter 190 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2005 Utvärderar Ger uppdrag Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att mellan årsmöten/representantskap förbereda valen av styrelse, revisorer och kongressombud genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. Valberedningens storlek Enligt den nya stadgan väljer årsmötet/representantskapet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet/representantskapet beslutat. För att kunna fatta detta beslut så måste det finnas ett förslag till storlek på valberedningen. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig storlek. Enligt tidigare stadga bestod valberedningen av x ledamöter och y suppleanter vilka inträdde i den ordning de valts d v s utifrån antalet röster. Den nya stadgan innebär att det bara är ledamöter som ska väljas och inga suppleanter. Ledamot i valberedningen som tackat ja till att nomineras till styrelseuppdrag, revisor eller kongressombud får inte delta i beredningen av det egna valet. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika storlek på valberedningen vad passar bäst? 9

10 Valberedningens mandatperiod Det förekommer olika längd på mandatperioden, från ett år till tre år. Den kan löpa parallellt med styrelsens mandatperiod eller vara förskjuten till exempel ett år så att sittande valberedning kan följa resultatet av sitt förslag. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika längd på mandatperioden vad passar bäst? Fördelar och nackdelar med olika typer av mandatperioden vad passar bäst? Valberedningens möten Det är bra att komma överens om en del praktiska frågor omkring arbetet. Det gäller bland annat att utse någon som leder mötena samt hur man ska göra med dokumentationen av arbetet. Valberedningen kan även göra en preliminär mötesplanering som revideras varefter arbetet fortskrider. Det är bra att dokumentera valberedningens arbete. Detta förenklar planering, uppföljning och utvärdering. Enklast sker det genom minnesanteckningar. Minnesanteckningar förs för valberedningens eget bruk. Protokoll förs när man kommit så långt i beslutsprocessen att man på basis av inkomna nomineringar börjar forma förslag som ska offentliggöras i något sammanhang t ex på en hemsida eller på årsmötet. Valberedningen kan fatta beslut när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. DISKUTERA: Vilken typ av dokumentation gör vi? Är den tillräcklig`? Behöver den förändras? Valberedningens resurser och verktyg En viktig del av valberedningens resurser är budgeten. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för valberedningens arbete när det gäller t ex resor, förlorad arbetsförtjänst och kompetensutveckling. Valberedningen kan utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig budget. Valberedningen kan också ta fram en handlingsplan för de olika aktiviteterna som valberedningen tänker genomföra. Att kommunikationen är viktig kan inte nog understrykas. Valberedningen kan använda Vårdfacket, Kanalen, lokala medlemsblad, anslagstavlor samt Webben med avdelningarnas särskilda sidor för att informera om och marknadsföra sitt arbete. Som hjälpmedel i arbetet är det bra att ha nomineringsblanketter. Dessa kan med fördel läggas på hemsidan. Exempel på nomineringsblanketter återfinns i bilaga 1. 10

11 DISKUTERA: Vilka resurser har vi? Är de tillräckliga i relation till det arbete som ska utföras? Behöver de förändras? Valberedningens arbete och samarbete Valberedningens arbete har stor betydelse för den långsiktiga rekryteringen av förtroendevalda. Valberedningens arbete blir ibland något av förbjuden mark, särskilt för den sittande avdelningsstyrelsen för att värna demokrati och undvika otillbörliga påtryckningar. Men hur ska en valberedning kunna ta fram lämpliga kandidater om man inte vet hur nuvarande styrelse och revisorer arbetar och vilken utveckling som är på gång där? Mötet med styrelsen sker oftast genom att valberedningen följer arbetet vid ett antal styrelsemöten. Det förekommer även att valberedningen deltar vid revisorernas möten, även om det är sällsynt. Hur ofta förekommer det omvända, dvs att styrelse och revisorer deltar på valberedningens möte? En ömsesidig dialog mellan valberedning, styrelse och revisorer kan bilda grund för bättre förutsättningar för ett bra ledarskap i avdelningen. Vilka styrkor och svagheter finns? Vad vill var och en uppnå med sitt uppdrag? Valberedningen strävar efter Helhetssyn genom att vara väl förtrogen med Vårdförbundets politik och verksamhet samt väl insatt i uppdragens innehåll och krav i dag och i morgon Demokrati och öppenhet genom god kommunikation och dialog med medlemmar, förtroendevalda, styrelse och revisorer Processinriktning och metodutveckling i arbetet med att ta fram ett så välförankrat och välmotiverat förslag till styrelse och revisorer som möjligt Respekt, trygghet och kvalitet genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete, nomineringsarbetet och genom utvärdering DISKUTERA: Innebörden av dessa begrepp och vad de innebär för valberedningsarbetet: Genusperspektiv Professionell Engagerad Är valberedningen insatt i och förtrogen med organisationens politik och avdelningens arbete? På vilket sätt och hur ofta, träffas valberedning, styrelse, revisorer? 11

12 Var och hur hittar valberedningen kandidater NULÄGE Valberedningen skickar ut nomineringsblanketter och sammanställer sedan det inkomna resultatet. De som fått flest nomineringar kommer med. Valberedningen strävar efter geografisk och yrkesmässig representativitet. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. Dels för att delta i de diskussioner som pågår inom avdelningen men också för att lära känna medlemmar ochfå underlag för sitt arbete. Valberedningen deltar i de aktiviteter som avdelningen anordnar. Detta gäller såväl de aktiviteter som avdelningsstyrelsen står för men också de aktiviteter som förtroendevalda för olika områden anordnar. För att få hög delaktighet i avdelningens arbete redovisar valberedningen sin planering. Detta för att medlemmarna ska känna till hur de kan påverka vilka som ska leda avdelningen. Valberedningens förbereder valen genom att enligt stadgan ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 12

13 För att hitta lämpliga kandidater måste en kartläggning göras av alla medlemmar inom avdelningens område, dvs yrkesverksamma privat yrkesverksamma statligt yrkesverksamma kommunalt yrkesverksamma inom landstinget yrkesverksamma med eget företag studenter chefer, forskare eller lärare pensionärer icke yrkesverksamma som arbetar på exempelvis läkemedels- eller medicintekniskt företag eller Vårdförbundet. Det är också viktigt att valberedningen tänker igenom och diskuterar vilka man vill ge förtroendet att leda Vårdförbundet i framtiden. Bara ensamstående, friska, unga och starka, som kan lägga ner obegränsat med arbete på uppdraget? Eller vanliga människor kvinnor och män, med och utan barn, i olika åldrar och med olika livssituation som representerar de vanliga medlemmarna och som de kan identifiera sig med? Ta fram och föreslå kandidater Inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari. Inför val som ska förrättas av årsmötet/representantskapet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid årsmötet/representantskapet har beslutat. Om inget beslut fattas om detta kan nomineringar göras ända fram till det ögonblick årsmötet/ representantskapet förklarar nomineringen avslutad. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämpligt datum. Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater. Detta innebär att valberedningen inte enbart behöver förlita sig på inkomna nomineringar. Valberedningen kan självständigt ta fram kandidater. När det gäller nomineringarna kan det diskuteras vad många eller få nomineringar betyder. Det förekommer också olika typer av nomineringar. Det kan vara allt ifrån nomineringar från en medlem till en grupp i form av till exempel ett sjukhus. Det är bara genom aktiv dialog med medlemmarna som valberedningen kan få en känsla för vad nomineringarna står för. Det går således inte att komma fram till en styrelse genom att passivt räkna samman nomineringarna och ta de som fick flest. Ibland kommer också frågan om representativitet upp. Det finns gamla kvarlevande föreställningar om att en bra sammansatt styrelse på något sätt ska spegla de olika yrkesgrupperna och deras storlek. En annan föreställning är geografisk spridning. Det finns inga sådana regler utan valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. 13

14 Sammanfattning: delta vid de olika möten som arrangeras inom avdelningen delta i utbildningar som arrangeras inom avdelningen gör arbetsplatsbesök använd medlemsblad använd hemsidan. DISKUTERA: Hur hittar vi kandidater till de olika uppdragen? Kan alla i en styrelse komma från samma yrkesgrupp och arbetsplats eller? Vad innebär det att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång? Är det möjligt att ha en chef i styrelsen? Att sätta samman ett lag/team En grundläggande fråga är vilken utgångspunkt valberedningen har. Ett sätt att arbeta är att inför varje mandatperiod börja från noll och sätta samman ett nytt team. I detta kan givetvis tidigare valda komma med om de passar in i laget. Ett annat sätt att arbeta är att komplettera befintligt team utifrån de avgångar som man känner till. När arbetet med att sätta samman ett team börjar måste valberedningen även ta ställning till och lägga förslag på teamets storlek då årsmötesbeslutet om bl a styrelsens storlek föregår beslutet om vilka som ska ingå. Det är viktigt att alla team som ska arbeta tillsammans fungerar ihop oavsett om de är styrelseledamöter, revisorer eller kongressombud. Det finns olika metoder för urval som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Referenser från t ex medlemmar, förtroendevalda och chefer är ett sätt att få reda på vad andra anser om kandidaten. Svaren beror givetvis på vad man frågar om. Alla kandidater bör behandlas på ett så likformigt sätt som möjligt. Det är bra att använda sig av strukturerade intervjuer med t ex följande frågor Vad vill du uppnå med uppdraget? Hur mycket är du beredd att satsa? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vilka möjligheter och hot ser du? Har du några särskilda villkor för uppdraget? Det är också bra om kandidaterna gör en egen presentation/viljeförklaring där var och en får beskriva sig själv och sina förmågor. För att få ett allsidigt sammansatt team med olika förmågor och personligheter 14

15 kan man ibland vilja göra någon typ av personlighetsanalys av kandidaterna. Väljer man denna metod är det viktigt att anlita ett företag som har kompetens för uppdraget. När valberedningen diskuterar de olika kandidaterna och formar teamet är det bra att ha följande aspekter i åtanke: Förmåga att arbeta tillsammans Respekt och förståelse för olika uppfattningar Etnisk mångfald Olika perspektiv Passar in/gör laget spelbart Vågar ifrågasätta och förändra i styrelsearbetet Ser okonventionella lösningar Ser både lokalt och nationellt Ser möjligheter öppenhet Genusperspektiv Respekt för fattade beslut. 15

16 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen Val av styrelse Den som föreslås som styrelseledamot ska vara införstådd med uppdraget. Uppdraget innebär enligt stadgan att man tillsammans med de andra i avdelningens styrelse är verkställande organ mellan årsmöte/representantskap ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets grundläggande värderingar, uppgift, kongressbeslut och årsmötes-/representantskapsbeslut ansvarar för dialogen med medlemmarna, formar och utvecklar mötesplatser, planerar, samordnar och driver verksamheten, ansvarar för de tilldelade resurserna samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut, lagar och avtal. Detta ger emellertid inte så stor vägledning på frågan vad ett styrelseuppdrag egentligen innebär hur ser beställningen uppdragsbeskrivningen ut? Ur ett annat perspektiv återfinns uppdragsbeskrivningen i olika politiska dokument framför allt: Stadgan Vision 2007 Prioriterade områden under kongressperioden inriktningar Lust att leda Allt att vinna Ett ytterligare sätt att beskriva uppdraget utgår ifrån vilka krav som ställs i termer av Förmåga att möta medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Ledaregenskaper Tid för möten med styrelsen, medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Uppdrag i andra organisationen till följd av grunduppdraget Tid för inläsning av material Tid för resor Tid för reflektion Språkkunskaper Med mera listan kan göras lång 16

17 Ett annorlunda grepp att beskriva uppdraget kan vara att utforma det som en platsannons och annonsera ut uppdraget. DISKUTERA: Hur kan denna platsannons för en förbundsombudsman göras om till en som gäller en styrelseledamot? Vi arbetar i team som tillsammans ska utföra arbete inom olika kompetensområden som arbetsliv, hälso- och sjukvård, förhandlingsverksamhet, organisations- ledar- och kompetensutveckling samt beredningsarbete. Det innebär att du bör ha ett stort intresse av fackligt arbete och goda kunskaper om arbetsmarknadens olika frågor och områden. Din främsta uppgift kommer att bli att arbeta med organisations- ledar- och kompetensutvecklingsfrågor. Du bör också vilja och kunna arbeta med den professionella yrkesutvecklingen samt inneha erfarenheter och kompetens inom vuxenpedagogik. Vår grupp består idag av både kvinnor och män och vi ser gärna sökanden från båda könen. Då arbetet är mycket rörligt såväl arbetsmässigt som geografiskt och innebär en hel del resande inom och utom länet krävs det att du har körkort. Om du tycker arbetsuppgifterna låter intressanta och delar våra värderingar samt är beredd att arbeta för att stärka våra medlemmars yrkesfunktion och förbättra deras villkor är du välkommen med din ansökan. Beskriv även uppdraget som ordförande och vice ordförande. Finns det flera vice ordföranden fundera över varför? Ska vice ordförande utses av årsmötet? 17

18 Val av revisorer Det finns några måsten enligt stadgan: På kongressen/årsmötet/representantskapet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor väljs av kongressen. Revisor har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid kongressen/årsmötet/representantskapet. Förbundets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Utöver detta är det upp till valberedningens egen förmåga och fantasirikedom att hitta lämpliga kandidater. När valberedningen funderar på vilka som kan vara lämpliga som revisorer kan det vara bra att utgå från några kännetecken för en nämligen Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha förmåga att se samband Våga ifrågasätta Se revisionen som ett lärande, inte en dömande verksamhet DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka? Det är givetvis bra om kandidaterna har grundläggande kunskaper om ekonomisk redovisning och kvalitetsarbete enligt t ex följande regler: Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 1996:24 (M) Internkontroll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt arbtesmiljöarbete AFS 2001:1 18

19 Val av kongressombud Avdelningens årsmöte/representantskap är valkrets för kongressen. Detta innebär att årsmötet/representantskapet utser kongressombud på förslag av valberedningen. Den som föreslås som kongressombud ska vara införstådd med uppdraget. Detta innebär att man på kongressombudsmötet kongressen tillsammans med de andra ombuden: skapar och utvecklar en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets verksamhet granskar verksamheten beviljar avdelningsstyrelserna och förbundsstyrelsen ansvarsfrihet beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande kongressperioden fastställer förbundets organisation antar eller förkastar förbundsstyrelsens förslag till beslut om slutbud och arbetsmarknadskonflikt beslutar om medlemsavgiftens storlek väljer förbundsstyrelse, ordförande, revisorer och valberedning. DISKUTERA: Vad ställer du för krav på den som ska väljas? kännetecken? Hur och när presentera valberedningens förslag Det är viktigt att ha god kommunikation med befintliga styrelseledamöter och revisorer under hela processen. När valberedningen är klar presenteras förslagen för sittande styrelse och revisorer. Sammansättningen av styrelsen och revisorsgruppen motiveras. Personer som nominerats men inte är föreslagna av valberedningen bör få möjlighet att diskutera valberedningens bedömningar. Därefter informeras medlemmarna om förslaget. Detta bör göras så snart som möjligt och inte vänta till handlingarna ska skickas ut. Presentationen görs med så många kommunikationskanaler som möjligt. Medlemstidning, hemsidan, affischer på arbetsplatsernas anslagstavlor etc. 19

20 Valet på årsmöte/representantskap NULÄGE Det traditionella sättet att förrätta val innebär att de nominerade presenterar sig själva eller presenteras av någon annan. Presentationens förmåga att påverka de röstande blir delvis beroende av hur presentationen lyckats. Det är också svårt att beräkna tidsåtgången då presentationerna kan variera i längd. Valreglerna brukar se ut på följande sätt: Omröstning sker öppet. Vid val röstas slutet om någon begär detta. Utfaller röstetalet lika, avgör ordföranden sakfrågan men lotten valet. Vid sluten omröstning visar ombudet sitt röstkort, lägger sin valsedel i en valurna och avprickas av rösträknarna på en röstlängd. Under denna tid sker inget annat mötesarbete. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningens förslag samt övriga nominerade presenteras på ett enhetligt sätt t ex med ett bildspel vilket innebär att tidsåtgången är känd. När beslut fattats om antal ledamöter i styrelse och valberedning påbörjas valen. Alla ombud får en valsedel som innehåller samtliga val och nominerade kandidater. Ombuden lämnar sin valsedel när de tagit ställning till förslagen genom att markera valen på valsedeln. Valsedlarna kan lämnas i en särskild vallokal där valförrättarna kontrollerade identiteten samt prickar av på röstlängden. Genom detta förfarande så försvinner ingen tid från mötesarbetet och valet görs i princip på samma sätt som de politiska valen till kommun, landsting och riksdag. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN Valberedningens förslag samt övriga nominerade bör presenteras tidigt på årsmötet. Detta för att de röstande ska hinna reflektera över förslagen innan de fattar sitt beslut och avger sina röster. När omröstningen är klar är det bra om årsmötet får se resultatet det vill säga vilka som blev valda. Ett enkelt sätt att göra detta är att låta de olika teamen, styrelsen, revisorerna och valberedningen samlas i respektive grupper framför årsmötesdeltagarna. 20

21 DISKUTERA: Hur vill du lägga upp valet på nästa årsmöte/representantskap? Är nomineringar utöver valberedningens förslag ett tecken på demokrati/fri konkurrens eller är det ett underkännande av valberedningens arbete. Valprocessens utveckling När detta avsnitt påbörjades så handlade det om utbildning och kompetensutveckling för valberedningen. Vi byter nu perspektiv till att i stället tala om valprocessens utveckling. När valberedningarna arbetar åtskilt, var och en för sig, så utvecklas olika lösningar. Detta är i och för sig bra. Det finns förstås inte bara ett svar, en lösning på varje problemställning. Utvecklingskraften blir emellertid väsentligt större om valberedningarna kan jämföra sina erfarenheter av valprocessen och tillsammans diskutera nya vägar och sätt att utveckla valprocessen. Det är därför angeläget att forma och utveckla mötesplatser där den nationella valberedningen kan möta representanter för avdelningarnas valberedningar. På samma sätt bör avdelningarnas valberedningar forma och utveckla mötesplatser där de kan möta de valberedningar som finns inom avdelningen. En av många frågeställningar som skulle kunna diskuteras är till exempel hur en överlämning till kommande valberedning genomförs utan erfarenhetsförluster. Detta för att ge den nya valberedningen ska få så goda förutsättningar som möjligt för att inleda sin valprocess. DISKUTERA: Hur formar och utvecklar vi mötesplatser mellan valberedningarna inom Vårdförbundet? Hur åstadkommer vi en bra överlämning från den gamla till den nya valberedningen? 21

22 Bilaga Nomineringssedel Nominering till Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Revisor Revisorssuppleant Kryssa för aktuellt uppdrag Namn och personnummer... Adress Postnummer Ort Tel arbetet Tel bostaden adress Yrke/befattning Avdelning i Vårdförbundet Motivering Den nominerades egen presentation och viljeförklaring bifogas på särskild presentationssedel. Nomineringssedel och den nominerades presentation/viljeförklaring ska vara Valberedningen, tillhanda gärna tidigare... Ort/Datum Avdelning/uppgiftslämnare... Enskild medlem (namn och personnummer)

23 Presentationssedel Bilaga till Nomineringssedel Presentation/Viljeförklaring... Namn Jag kandiderar till posten som.... Jag är/presentation Jag ska väljas därför att Ort/Datum Namn 23

24 VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks kyrkogata 11. Box 3260, Stockholm. Tel

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer