Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten"

Transkript

1 Valprocessen Möjligheter, måsten och möten

2

3 Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen. Genom att granska sin egen verksamhet kan man upptäcka saker man inte tänkt på. Det är inte så konstigt. Man ärver traditioner, förhållningssätt och attityder. Så formas rutiner och arbetssätt som en gång varit ändamålsenliga, men som skapar fler hinder än möjligheter när de spelat ut sin roll.syftet med detta material är att granska och utveckla valberedningsarbetet inom hela förbundet, både lokalt och centralt. Organisationen får de ledare som rekryteringssystemet medger. Varje förtroendevald har ett ansvar för att skapa intresse för förbundets verksamhet. Genom sitt sätt att vara, men också genom att lotsa intresserade medlemmar till olika uppdrag i organisationen skapas en bild av vad förbundet står för. I texten används för enkelhetens skull mestadels lokala beteckningar som avdelning, årsmöte/representantskap osv. Det sagda är givetvis lika tillämpbart på nationell nivå. Vår vilja och ambition är att detta material ska leda till fruktbara möten mellan valberedning, styrelse och revisorer ge vägledning och trygghet vara tydligt, visa på möjligheter och klargöra måsten initiera till fruktbara diskussioner som stärker medlemmarnas demokratiska inflytande och förståelse för urvalsprocessen leda till respekt för givna förtroenden vad gäller valberedningens viktiga uppdrag leda till att valberedningen genom ett välplanerat arbete med stolthet kan föreslå kandidater till ett bra ledningsteam för Vårdförbundet ges möjlighet att hållas levande genom utvärdering och utveckling. Allt förändringsarbete börjar i en jämförelse: Hur har vi arbetat fram till nu och hur vill vi att arbetet ska läggas upp i fortsättningen? För att illustrera den förändringsprocess som är möjlig kommer vi att använda Y-modellen på olika platser i materialet. 3

4 Nuläge Avsett framtida läge Handlingsplan Förändringsbehov Handlingsalternativ Y-modellen Olika kombineationer av idéer med olika fokus bidrar till nya idéer om problem och lösningar. Nulägesbeskrivningarna är medvetet lite tillspetsade. I verkligheten finns det givetvis en mängd mellanformer mellan nuläge och avsett framtida läge. Beskrivningarna ska ses som exempel. Varje avdelning måste utgå från sin situation. Denna skrift har tagits fram av Verksamhetsgruppen för revisorer och valberedning. Gruppen har bestått av Karin Andersson Kronoberg, Wiktoria Granath Värmland, Annelie Gåverud Östergötland, Eva-Lisa Krabbe centrala kansliet, Stefan Lundberg centrala kansliet, Birgitta Olsson Dalarna, Eva Printzén Stockholm, Bengt Sjöberg Västerbotten och Agneta Wiberg Uppsala. I den slutliga utformningen av materialet har även Vårdförbundets valberedning deltagit. 4

5 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 6 Hur kommer en valberedning till? 7 Valprocessen 9 Valberedningens uppdrag 9 Valberedningens storlek 9 Valberedningens mandatperiod 10 Valberedningens möten 10 Valberedningens resurser och verktyg 10 Valberedningens arbete och samarbete 11 Var och hur hittar valberedningen kandidater 12 Ta fram och föreslå kandidater 13 Att sätta samman ett lag/team 14 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen 16 Val av styrelse 16 Val av revisorer 18 Val av kongressombud 19 Hur och när presentera valberedningens förslag 19 Valet på årsmöte/representantskap 20 Valprocessens utveckling 21 Bilaga Nomineringssedel 22 5

6 Vår gemensamma grund Ur Vårdförbundets stadga: Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss som yrkesutövare och yrkesförbund. Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka. I vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling. Vårdförbundets organisation utgår från medlemmarna och deras arbetsplatser. Medlemmarna ska ha ett stort inflytande och medverka i en demokratisk process som utvecklar organisationen. Delaktighet och medskapande för alla stärker Vårdförbundet. Valberedningens uppgift i detta sammanhang är att ta fram medlemmar inför avdelningens årsmöte som är beredda att leda och granska avdelningens arbete. Uppdraget för avdelningen utgår från det som enligt Vårdförbundets stadga ska göras gemensamt: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Påverka utvecklingen i samhällsfrågor 6

7 Hur kommer en valberedning till? För att ett valberedningsarbete ska kunna genomföras måste det självklart finnas en valberedning. Den fråga som uppstår är hur detta nomineringsarbete ska hanteras då det inte finns någon valberedning för valberedningen. Då det är styrelsen som är verkställande organ mellan årsmöten så är det styrelsen uppgift att på lämpligt och opartiskt sätt hantera nomineringsarbetet. NULÄGE Valet av valberedning bereds inte i förväg och det kan ta tid att få fram villiga kandidater under pågående möte. I det extremaste fallet konstaterar mötesordföranden att mötet inte kan avslutas innan ny valberedning är vald. Ställ upp nu så vi kommer härifrån! Om den nya valberedningen väljs på detta sätt kan givetvis både kvalitén i arbetet och motivationen för uppgiften påverkas med avhopp som följd. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valet av valberedning förbereds genom att medlemmarna uppmanas att lämna in förslag till ny valberedning till styrelsen. Medlemmarnas förslag delges alla inför årsmötet. Medlemmarna har möjlighet att förbereda sig inför valet. Ingen ytterligare beredning av de inkomna nomineringarna görs utan samtliga inkomna förslag redovisas i möteshandlingarna. Detta för att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 7

8 Det förekommer att valberedningen sitter år efter år och att den till en del fylls på med avgångna styrelseledamöter. Vad innebär detta i termer av kontinuitet, kompetens, utveckling, förändring? När medlemmarna funderar på vilka som kan vara lämpliga som valberedare kan det vara bra att utgå från kännetecken för en valberedare till exempel Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha kommunikationsförmåga Vara öppen och förtrogen med styrelsen och medlemmarna DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka vill du använda? Enligt stadgan är det årsmötet/representantskapet som väljer valberedning. Årsmötet utser lämpligen sammankallande till valberedningens första sammanträde. När valberedningen är vald börjar arbetet, vilket bland annat innebär samverkan med olika aktörer som styrelsen, revisorerna, kongressombuden och förtroendevalda på arbetsplatserna. Valberedningen behöver tillgång till olika mötesplatser och insyn i avdelningens arbete. Arbetet kan ses som en process enligt bilden på nästa sida där vi valt att exemplifiera med den nationella valberedningen som kongressen valde. I de kommande kapitlen kommer vi att gå igenom olika aspekter av processen och visa på samband och utvecklingsmöjligheter. 8

9 Valprocessen Valberedningsarbetet kan åskådliggöras som en process som har samband med andra processer som t ex styrelsens och revisorernas arbete. MEDLEMMAR AVDELNINGAR 110 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2002 Utvärderar Ger uppdrag Valberedning Ledamöter Förbundsstyrelse Ledamöter Revisorer Ordinarie Suppleanter 190 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2005 Utvärderar Ger uppdrag Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att mellan årsmöten/representantskap förbereda valen av styrelse, revisorer och kongressombud genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. Valberedningens storlek Enligt den nya stadgan väljer årsmötet/representantskapet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet/representantskapet beslutat. För att kunna fatta detta beslut så måste det finnas ett förslag till storlek på valberedningen. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig storlek. Enligt tidigare stadga bestod valberedningen av x ledamöter och y suppleanter vilka inträdde i den ordning de valts d v s utifrån antalet röster. Den nya stadgan innebär att det bara är ledamöter som ska väljas och inga suppleanter. Ledamot i valberedningen som tackat ja till att nomineras till styrelseuppdrag, revisor eller kongressombud får inte delta i beredningen av det egna valet. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika storlek på valberedningen vad passar bäst? 9

10 Valberedningens mandatperiod Det förekommer olika längd på mandatperioden, från ett år till tre år. Den kan löpa parallellt med styrelsens mandatperiod eller vara förskjuten till exempel ett år så att sittande valberedning kan följa resultatet av sitt förslag. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika längd på mandatperioden vad passar bäst? Fördelar och nackdelar med olika typer av mandatperioden vad passar bäst? Valberedningens möten Det är bra att komma överens om en del praktiska frågor omkring arbetet. Det gäller bland annat att utse någon som leder mötena samt hur man ska göra med dokumentationen av arbetet. Valberedningen kan även göra en preliminär mötesplanering som revideras varefter arbetet fortskrider. Det är bra att dokumentera valberedningens arbete. Detta förenklar planering, uppföljning och utvärdering. Enklast sker det genom minnesanteckningar. Minnesanteckningar förs för valberedningens eget bruk. Protokoll förs när man kommit så långt i beslutsprocessen att man på basis av inkomna nomineringar börjar forma förslag som ska offentliggöras i något sammanhang t ex på en hemsida eller på årsmötet. Valberedningen kan fatta beslut när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. DISKUTERA: Vilken typ av dokumentation gör vi? Är den tillräcklig`? Behöver den förändras? Valberedningens resurser och verktyg En viktig del av valberedningens resurser är budgeten. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för valberedningens arbete när det gäller t ex resor, förlorad arbetsförtjänst och kompetensutveckling. Valberedningen kan utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig budget. Valberedningen kan också ta fram en handlingsplan för de olika aktiviteterna som valberedningen tänker genomföra. Att kommunikationen är viktig kan inte nog understrykas. Valberedningen kan använda Vårdfacket, Kanalen, lokala medlemsblad, anslagstavlor samt Webben med avdelningarnas särskilda sidor för att informera om och marknadsföra sitt arbete. Som hjälpmedel i arbetet är det bra att ha nomineringsblanketter. Dessa kan med fördel läggas på hemsidan. Exempel på nomineringsblanketter återfinns i bilaga 1. 10

11 DISKUTERA: Vilka resurser har vi? Är de tillräckliga i relation till det arbete som ska utföras? Behöver de förändras? Valberedningens arbete och samarbete Valberedningens arbete har stor betydelse för den långsiktiga rekryteringen av förtroendevalda. Valberedningens arbete blir ibland något av förbjuden mark, särskilt för den sittande avdelningsstyrelsen för att värna demokrati och undvika otillbörliga påtryckningar. Men hur ska en valberedning kunna ta fram lämpliga kandidater om man inte vet hur nuvarande styrelse och revisorer arbetar och vilken utveckling som är på gång där? Mötet med styrelsen sker oftast genom att valberedningen följer arbetet vid ett antal styrelsemöten. Det förekommer även att valberedningen deltar vid revisorernas möten, även om det är sällsynt. Hur ofta förekommer det omvända, dvs att styrelse och revisorer deltar på valberedningens möte? En ömsesidig dialog mellan valberedning, styrelse och revisorer kan bilda grund för bättre förutsättningar för ett bra ledarskap i avdelningen. Vilka styrkor och svagheter finns? Vad vill var och en uppnå med sitt uppdrag? Valberedningen strävar efter Helhetssyn genom att vara väl förtrogen med Vårdförbundets politik och verksamhet samt väl insatt i uppdragens innehåll och krav i dag och i morgon Demokrati och öppenhet genom god kommunikation och dialog med medlemmar, förtroendevalda, styrelse och revisorer Processinriktning och metodutveckling i arbetet med att ta fram ett så välförankrat och välmotiverat förslag till styrelse och revisorer som möjligt Respekt, trygghet och kvalitet genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete, nomineringsarbetet och genom utvärdering DISKUTERA: Innebörden av dessa begrepp och vad de innebär för valberedningsarbetet: Genusperspektiv Professionell Engagerad Är valberedningen insatt i och förtrogen med organisationens politik och avdelningens arbete? På vilket sätt och hur ofta, träffas valberedning, styrelse, revisorer? 11

12 Var och hur hittar valberedningen kandidater NULÄGE Valberedningen skickar ut nomineringsblanketter och sammanställer sedan det inkomna resultatet. De som fått flest nomineringar kommer med. Valberedningen strävar efter geografisk och yrkesmässig representativitet. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. Dels för att delta i de diskussioner som pågår inom avdelningen men också för att lära känna medlemmar ochfå underlag för sitt arbete. Valberedningen deltar i de aktiviteter som avdelningen anordnar. Detta gäller såväl de aktiviteter som avdelningsstyrelsen står för men också de aktiviteter som förtroendevalda för olika områden anordnar. För att få hög delaktighet i avdelningens arbete redovisar valberedningen sin planering. Detta för att medlemmarna ska känna till hur de kan påverka vilka som ska leda avdelningen. Valberedningens förbereder valen genom att enligt stadgan ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 12

13 För att hitta lämpliga kandidater måste en kartläggning göras av alla medlemmar inom avdelningens område, dvs yrkesverksamma privat yrkesverksamma statligt yrkesverksamma kommunalt yrkesverksamma inom landstinget yrkesverksamma med eget företag studenter chefer, forskare eller lärare pensionärer icke yrkesverksamma som arbetar på exempelvis läkemedels- eller medicintekniskt företag eller Vårdförbundet. Det är också viktigt att valberedningen tänker igenom och diskuterar vilka man vill ge förtroendet att leda Vårdförbundet i framtiden. Bara ensamstående, friska, unga och starka, som kan lägga ner obegränsat med arbete på uppdraget? Eller vanliga människor kvinnor och män, med och utan barn, i olika åldrar och med olika livssituation som representerar de vanliga medlemmarna och som de kan identifiera sig med? Ta fram och föreslå kandidater Inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari. Inför val som ska förrättas av årsmötet/representantskapet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid årsmötet/representantskapet har beslutat. Om inget beslut fattas om detta kan nomineringar göras ända fram till det ögonblick årsmötet/ representantskapet förklarar nomineringen avslutad. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämpligt datum. Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater. Detta innebär att valberedningen inte enbart behöver förlita sig på inkomna nomineringar. Valberedningen kan självständigt ta fram kandidater. När det gäller nomineringarna kan det diskuteras vad många eller få nomineringar betyder. Det förekommer också olika typer av nomineringar. Det kan vara allt ifrån nomineringar från en medlem till en grupp i form av till exempel ett sjukhus. Det är bara genom aktiv dialog med medlemmarna som valberedningen kan få en känsla för vad nomineringarna står för. Det går således inte att komma fram till en styrelse genom att passivt räkna samman nomineringarna och ta de som fick flest. Ibland kommer också frågan om representativitet upp. Det finns gamla kvarlevande föreställningar om att en bra sammansatt styrelse på något sätt ska spegla de olika yrkesgrupperna och deras storlek. En annan föreställning är geografisk spridning. Det finns inga sådana regler utan valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. 13

14 Sammanfattning: delta vid de olika möten som arrangeras inom avdelningen delta i utbildningar som arrangeras inom avdelningen gör arbetsplatsbesök använd medlemsblad använd hemsidan. DISKUTERA: Hur hittar vi kandidater till de olika uppdragen? Kan alla i en styrelse komma från samma yrkesgrupp och arbetsplats eller? Vad innebär det att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång? Är det möjligt att ha en chef i styrelsen? Att sätta samman ett lag/team En grundläggande fråga är vilken utgångspunkt valberedningen har. Ett sätt att arbeta är att inför varje mandatperiod börja från noll och sätta samman ett nytt team. I detta kan givetvis tidigare valda komma med om de passar in i laget. Ett annat sätt att arbeta är att komplettera befintligt team utifrån de avgångar som man känner till. När arbetet med att sätta samman ett team börjar måste valberedningen även ta ställning till och lägga förslag på teamets storlek då årsmötesbeslutet om bl a styrelsens storlek föregår beslutet om vilka som ska ingå. Det är viktigt att alla team som ska arbeta tillsammans fungerar ihop oavsett om de är styrelseledamöter, revisorer eller kongressombud. Det finns olika metoder för urval som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Referenser från t ex medlemmar, förtroendevalda och chefer är ett sätt att få reda på vad andra anser om kandidaten. Svaren beror givetvis på vad man frågar om. Alla kandidater bör behandlas på ett så likformigt sätt som möjligt. Det är bra att använda sig av strukturerade intervjuer med t ex följande frågor Vad vill du uppnå med uppdraget? Hur mycket är du beredd att satsa? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vilka möjligheter och hot ser du? Har du några särskilda villkor för uppdraget? Det är också bra om kandidaterna gör en egen presentation/viljeförklaring där var och en får beskriva sig själv och sina förmågor. För att få ett allsidigt sammansatt team med olika förmågor och personligheter 14

15 kan man ibland vilja göra någon typ av personlighetsanalys av kandidaterna. Väljer man denna metod är det viktigt att anlita ett företag som har kompetens för uppdraget. När valberedningen diskuterar de olika kandidaterna och formar teamet är det bra att ha följande aspekter i åtanke: Förmåga att arbeta tillsammans Respekt och förståelse för olika uppfattningar Etnisk mångfald Olika perspektiv Passar in/gör laget spelbart Vågar ifrågasätta och förändra i styrelsearbetet Ser okonventionella lösningar Ser både lokalt och nationellt Ser möjligheter öppenhet Genusperspektiv Respekt för fattade beslut. 15

16 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen Val av styrelse Den som föreslås som styrelseledamot ska vara införstådd med uppdraget. Uppdraget innebär enligt stadgan att man tillsammans med de andra i avdelningens styrelse är verkställande organ mellan årsmöte/representantskap ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets grundläggande värderingar, uppgift, kongressbeslut och årsmötes-/representantskapsbeslut ansvarar för dialogen med medlemmarna, formar och utvecklar mötesplatser, planerar, samordnar och driver verksamheten, ansvarar för de tilldelade resurserna samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut, lagar och avtal. Detta ger emellertid inte så stor vägledning på frågan vad ett styrelseuppdrag egentligen innebär hur ser beställningen uppdragsbeskrivningen ut? Ur ett annat perspektiv återfinns uppdragsbeskrivningen i olika politiska dokument framför allt: Stadgan Vision 2007 Prioriterade områden under kongressperioden inriktningar Lust att leda Allt att vinna Ett ytterligare sätt att beskriva uppdraget utgår ifrån vilka krav som ställs i termer av Förmåga att möta medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Ledaregenskaper Tid för möten med styrelsen, medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Uppdrag i andra organisationen till följd av grunduppdraget Tid för inläsning av material Tid för resor Tid för reflektion Språkkunskaper Med mera listan kan göras lång 16

17 Ett annorlunda grepp att beskriva uppdraget kan vara att utforma det som en platsannons och annonsera ut uppdraget. DISKUTERA: Hur kan denna platsannons för en förbundsombudsman göras om till en som gäller en styrelseledamot? Vi arbetar i team som tillsammans ska utföra arbete inom olika kompetensområden som arbetsliv, hälso- och sjukvård, förhandlingsverksamhet, organisations- ledar- och kompetensutveckling samt beredningsarbete. Det innebär att du bör ha ett stort intresse av fackligt arbete och goda kunskaper om arbetsmarknadens olika frågor och områden. Din främsta uppgift kommer att bli att arbeta med organisations- ledar- och kompetensutvecklingsfrågor. Du bör också vilja och kunna arbeta med den professionella yrkesutvecklingen samt inneha erfarenheter och kompetens inom vuxenpedagogik. Vår grupp består idag av både kvinnor och män och vi ser gärna sökanden från båda könen. Då arbetet är mycket rörligt såväl arbetsmässigt som geografiskt och innebär en hel del resande inom och utom länet krävs det att du har körkort. Om du tycker arbetsuppgifterna låter intressanta och delar våra värderingar samt är beredd att arbeta för att stärka våra medlemmars yrkesfunktion och förbättra deras villkor är du välkommen med din ansökan. Beskriv även uppdraget som ordförande och vice ordförande. Finns det flera vice ordföranden fundera över varför? Ska vice ordförande utses av årsmötet? 17

18 Val av revisorer Det finns några måsten enligt stadgan: På kongressen/årsmötet/representantskapet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor väljs av kongressen. Revisor har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid kongressen/årsmötet/representantskapet. Förbundets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Utöver detta är det upp till valberedningens egen förmåga och fantasirikedom att hitta lämpliga kandidater. När valberedningen funderar på vilka som kan vara lämpliga som revisorer kan det vara bra att utgå från några kännetecken för en nämligen Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha förmåga att se samband Våga ifrågasätta Se revisionen som ett lärande, inte en dömande verksamhet DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka? Det är givetvis bra om kandidaterna har grundläggande kunskaper om ekonomisk redovisning och kvalitetsarbete enligt t ex följande regler: Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 1996:24 (M) Internkontroll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt arbtesmiljöarbete AFS 2001:1 18

19 Val av kongressombud Avdelningens årsmöte/representantskap är valkrets för kongressen. Detta innebär att årsmötet/representantskapet utser kongressombud på förslag av valberedningen. Den som föreslås som kongressombud ska vara införstådd med uppdraget. Detta innebär att man på kongressombudsmötet kongressen tillsammans med de andra ombuden: skapar och utvecklar en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets verksamhet granskar verksamheten beviljar avdelningsstyrelserna och förbundsstyrelsen ansvarsfrihet beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande kongressperioden fastställer förbundets organisation antar eller förkastar förbundsstyrelsens förslag till beslut om slutbud och arbetsmarknadskonflikt beslutar om medlemsavgiftens storlek väljer förbundsstyrelse, ordförande, revisorer och valberedning. DISKUTERA: Vad ställer du för krav på den som ska väljas? kännetecken? Hur och när presentera valberedningens förslag Det är viktigt att ha god kommunikation med befintliga styrelseledamöter och revisorer under hela processen. När valberedningen är klar presenteras förslagen för sittande styrelse och revisorer. Sammansättningen av styrelsen och revisorsgruppen motiveras. Personer som nominerats men inte är föreslagna av valberedningen bör få möjlighet att diskutera valberedningens bedömningar. Därefter informeras medlemmarna om förslaget. Detta bör göras så snart som möjligt och inte vänta till handlingarna ska skickas ut. Presentationen görs med så många kommunikationskanaler som möjligt. Medlemstidning, hemsidan, affischer på arbetsplatsernas anslagstavlor etc. 19

20 Valet på årsmöte/representantskap NULÄGE Det traditionella sättet att förrätta val innebär att de nominerade presenterar sig själva eller presenteras av någon annan. Presentationens förmåga att påverka de röstande blir delvis beroende av hur presentationen lyckats. Det är också svårt att beräkna tidsåtgången då presentationerna kan variera i längd. Valreglerna brukar se ut på följande sätt: Omröstning sker öppet. Vid val röstas slutet om någon begär detta. Utfaller röstetalet lika, avgör ordföranden sakfrågan men lotten valet. Vid sluten omröstning visar ombudet sitt röstkort, lägger sin valsedel i en valurna och avprickas av rösträknarna på en röstlängd. Under denna tid sker inget annat mötesarbete. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningens förslag samt övriga nominerade presenteras på ett enhetligt sätt t ex med ett bildspel vilket innebär att tidsåtgången är känd. När beslut fattats om antal ledamöter i styrelse och valberedning påbörjas valen. Alla ombud får en valsedel som innehåller samtliga val och nominerade kandidater. Ombuden lämnar sin valsedel när de tagit ställning till förslagen genom att markera valen på valsedeln. Valsedlarna kan lämnas i en särskild vallokal där valförrättarna kontrollerade identiteten samt prickar av på röstlängden. Genom detta förfarande så försvinner ingen tid från mötesarbetet och valet görs i princip på samma sätt som de politiska valen till kommun, landsting och riksdag. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN Valberedningens förslag samt övriga nominerade bör presenteras tidigt på årsmötet. Detta för att de röstande ska hinna reflektera över förslagen innan de fattar sitt beslut och avger sina röster. När omröstningen är klar är det bra om årsmötet får se resultatet det vill säga vilka som blev valda. Ett enkelt sätt att göra detta är att låta de olika teamen, styrelsen, revisorerna och valberedningen samlas i respektive grupper framför årsmötesdeltagarna. 20

21 DISKUTERA: Hur vill du lägga upp valet på nästa årsmöte/representantskap? Är nomineringar utöver valberedningens förslag ett tecken på demokrati/fri konkurrens eller är det ett underkännande av valberedningens arbete. Valprocessens utveckling När detta avsnitt påbörjades så handlade det om utbildning och kompetensutveckling för valberedningen. Vi byter nu perspektiv till att i stället tala om valprocessens utveckling. När valberedningarna arbetar åtskilt, var och en för sig, så utvecklas olika lösningar. Detta är i och för sig bra. Det finns förstås inte bara ett svar, en lösning på varje problemställning. Utvecklingskraften blir emellertid väsentligt större om valberedningarna kan jämföra sina erfarenheter av valprocessen och tillsammans diskutera nya vägar och sätt att utveckla valprocessen. Det är därför angeläget att forma och utveckla mötesplatser där den nationella valberedningen kan möta representanter för avdelningarnas valberedningar. På samma sätt bör avdelningarnas valberedningar forma och utveckla mötesplatser där de kan möta de valberedningar som finns inom avdelningen. En av många frågeställningar som skulle kunna diskuteras är till exempel hur en överlämning till kommande valberedning genomförs utan erfarenhetsförluster. Detta för att ge den nya valberedningen ska få så goda förutsättningar som möjligt för att inleda sin valprocess. DISKUTERA: Hur formar och utvecklar vi mötesplatser mellan valberedningarna inom Vårdförbundet? Hur åstadkommer vi en bra överlämning från den gamla till den nya valberedningen? 21

22 Bilaga Nomineringssedel Nominering till Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Revisor Revisorssuppleant Kryssa för aktuellt uppdrag Namn och personnummer... Adress Postnummer Ort Tel arbetet Tel bostaden adress Yrke/befattning Avdelning i Vårdförbundet Motivering Den nominerades egen presentation och viljeförklaring bifogas på särskild presentationssedel. Nomineringssedel och den nominerades presentation/viljeförklaring ska vara Valberedningen, tillhanda gärna tidigare... Ort/Datum Avdelning/uppgiftslämnare... Enskild medlem (namn och personnummer)

23 Presentationssedel Bilaga till Nomineringssedel Presentation/Viljeförklaring... Namn Jag kandiderar till posten som.... Jag är/presentation Jag ska väljas därför att Ort/Datum Namn 23

24 VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks kyrkogata 11. Box 3260, Stockholm. Tel

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer