Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten"

Transkript

1 Valprocessen Möjligheter, måsten och möten

2

3 Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen. Genom att granska sin egen verksamhet kan man upptäcka saker man inte tänkt på. Det är inte så konstigt. Man ärver traditioner, förhållningssätt och attityder. Så formas rutiner och arbetssätt som en gång varit ändamålsenliga, men som skapar fler hinder än möjligheter när de spelat ut sin roll.syftet med detta material är att granska och utveckla valberedningsarbetet inom hela förbundet, både lokalt och centralt. Organisationen får de ledare som rekryteringssystemet medger. Varje förtroendevald har ett ansvar för att skapa intresse för förbundets verksamhet. Genom sitt sätt att vara, men också genom att lotsa intresserade medlemmar till olika uppdrag i organisationen skapas en bild av vad förbundet står för. I texten används för enkelhetens skull mestadels lokala beteckningar som avdelning, årsmöte/representantskap osv. Det sagda är givetvis lika tillämpbart på nationell nivå. Vår vilja och ambition är att detta material ska leda till fruktbara möten mellan valberedning, styrelse och revisorer ge vägledning och trygghet vara tydligt, visa på möjligheter och klargöra måsten initiera till fruktbara diskussioner som stärker medlemmarnas demokratiska inflytande och förståelse för urvalsprocessen leda till respekt för givna förtroenden vad gäller valberedningens viktiga uppdrag leda till att valberedningen genom ett välplanerat arbete med stolthet kan föreslå kandidater till ett bra ledningsteam för Vårdförbundet ges möjlighet att hållas levande genom utvärdering och utveckling. Allt förändringsarbete börjar i en jämförelse: Hur har vi arbetat fram till nu och hur vill vi att arbetet ska läggas upp i fortsättningen? För att illustrera den förändringsprocess som är möjlig kommer vi att använda Y-modellen på olika platser i materialet. 3

4 Nuläge Avsett framtida läge Handlingsplan Förändringsbehov Handlingsalternativ Y-modellen Olika kombineationer av idéer med olika fokus bidrar till nya idéer om problem och lösningar. Nulägesbeskrivningarna är medvetet lite tillspetsade. I verkligheten finns det givetvis en mängd mellanformer mellan nuläge och avsett framtida läge. Beskrivningarna ska ses som exempel. Varje avdelning måste utgå från sin situation. Denna skrift har tagits fram av Verksamhetsgruppen för revisorer och valberedning. Gruppen har bestått av Karin Andersson Kronoberg, Wiktoria Granath Värmland, Annelie Gåverud Östergötland, Eva-Lisa Krabbe centrala kansliet, Stefan Lundberg centrala kansliet, Birgitta Olsson Dalarna, Eva Printzén Stockholm, Bengt Sjöberg Västerbotten och Agneta Wiberg Uppsala. I den slutliga utformningen av materialet har även Vårdförbundets valberedning deltagit. 4

5 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 6 Hur kommer en valberedning till? 7 Valprocessen 9 Valberedningens uppdrag 9 Valberedningens storlek 9 Valberedningens mandatperiod 10 Valberedningens möten 10 Valberedningens resurser och verktyg 10 Valberedningens arbete och samarbete 11 Var och hur hittar valberedningen kandidater 12 Ta fram och föreslå kandidater 13 Att sätta samman ett lag/team 14 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen 16 Val av styrelse 16 Val av revisorer 18 Val av kongressombud 19 Hur och när presentera valberedningens förslag 19 Valet på årsmöte/representantskap 20 Valprocessens utveckling 21 Bilaga Nomineringssedel 22 5

6 Vår gemensamma grund Ur Vårdförbundets stadga: Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss som yrkesutövare och yrkesförbund. Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka. I vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling. Vårdförbundets organisation utgår från medlemmarna och deras arbetsplatser. Medlemmarna ska ha ett stort inflytande och medverka i en demokratisk process som utvecklar organisationen. Delaktighet och medskapande för alla stärker Vårdförbundet. Valberedningens uppgift i detta sammanhang är att ta fram medlemmar inför avdelningens årsmöte som är beredda att leda och granska avdelningens arbete. Uppdraget för avdelningen utgår från det som enligt Vårdförbundets stadga ska göras gemensamt: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Påverka utvecklingen i samhällsfrågor 6

7 Hur kommer en valberedning till? För att ett valberedningsarbete ska kunna genomföras måste det självklart finnas en valberedning. Den fråga som uppstår är hur detta nomineringsarbete ska hanteras då det inte finns någon valberedning för valberedningen. Då det är styrelsen som är verkställande organ mellan årsmöten så är det styrelsen uppgift att på lämpligt och opartiskt sätt hantera nomineringsarbetet. NULÄGE Valet av valberedning bereds inte i förväg och det kan ta tid att få fram villiga kandidater under pågående möte. I det extremaste fallet konstaterar mötesordföranden att mötet inte kan avslutas innan ny valberedning är vald. Ställ upp nu så vi kommer härifrån! Om den nya valberedningen väljs på detta sätt kan givetvis både kvalitén i arbetet och motivationen för uppgiften påverkas med avhopp som följd. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valet av valberedning förbereds genom att medlemmarna uppmanas att lämna in förslag till ny valberedning till styrelsen. Medlemmarnas förslag delges alla inför årsmötet. Medlemmarna har möjlighet att förbereda sig inför valet. Ingen ytterligare beredning av de inkomna nomineringarna görs utan samtliga inkomna förslag redovisas i möteshandlingarna. Detta för att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 7

8 Det förekommer att valberedningen sitter år efter år och att den till en del fylls på med avgångna styrelseledamöter. Vad innebär detta i termer av kontinuitet, kompetens, utveckling, förändring? När medlemmarna funderar på vilka som kan vara lämpliga som valberedare kan det vara bra att utgå från kännetecken för en valberedare till exempel Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha kommunikationsförmåga Vara öppen och förtrogen med styrelsen och medlemmarna DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka vill du använda? Enligt stadgan är det årsmötet/representantskapet som väljer valberedning. Årsmötet utser lämpligen sammankallande till valberedningens första sammanträde. När valberedningen är vald börjar arbetet, vilket bland annat innebär samverkan med olika aktörer som styrelsen, revisorerna, kongressombuden och förtroendevalda på arbetsplatserna. Valberedningen behöver tillgång till olika mötesplatser och insyn i avdelningens arbete. Arbetet kan ses som en process enligt bilden på nästa sida där vi valt att exemplifiera med den nationella valberedningen som kongressen valde. I de kommande kapitlen kommer vi att gå igenom olika aspekter av processen och visa på samband och utvecklingsmöjligheter. 8

9 Valprocessen Valberedningsarbetet kan åskådliggöras som en process som har samband med andra processer som t ex styrelsens och revisorernas arbete. MEDLEMMAR AVDELNINGAR 110 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2002 Utvärderar Ger uppdrag Valberedning Ledamöter Förbundsstyrelse Ledamöter Revisorer Ordinarie Suppleanter 190 ombud + förbundsstyrelsen KONGRESS 2005 Utvärderar Ger uppdrag Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att mellan årsmöten/representantskap förbereda valen av styrelse, revisorer och kongressombud genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. Valberedningens storlek Enligt den nya stadgan väljer årsmötet/representantskapet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet/representantskapet beslutat. För att kunna fatta detta beslut så måste det finnas ett förslag till storlek på valberedningen. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig storlek. Enligt tidigare stadga bestod valberedningen av x ledamöter och y suppleanter vilka inträdde i den ordning de valts d v s utifrån antalet röster. Den nya stadgan innebär att det bara är ledamöter som ska väljas och inga suppleanter. Ledamot i valberedningen som tackat ja till att nomineras till styrelseuppdrag, revisor eller kongressombud får inte delta i beredningen av det egna valet. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika storlek på valberedningen vad passar bäst? 9

10 Valberedningens mandatperiod Det förekommer olika längd på mandatperioden, från ett år till tre år. Den kan löpa parallellt med styrelsens mandatperiod eller vara förskjuten till exempel ett år så att sittande valberedning kan följa resultatet av sitt förslag. DISKUTERA: Fördelar och nackdelar med olika längd på mandatperioden vad passar bäst? Fördelar och nackdelar med olika typer av mandatperioden vad passar bäst? Valberedningens möten Det är bra att komma överens om en del praktiska frågor omkring arbetet. Det gäller bland annat att utse någon som leder mötena samt hur man ska göra med dokumentationen av arbetet. Valberedningen kan även göra en preliminär mötesplanering som revideras varefter arbetet fortskrider. Det är bra att dokumentera valberedningens arbete. Detta förenklar planering, uppföljning och utvärdering. Enklast sker det genom minnesanteckningar. Minnesanteckningar förs för valberedningens eget bruk. Protokoll förs när man kommit så långt i beslutsprocessen att man på basis av inkomna nomineringar börjar forma förslag som ska offentliggöras i något sammanhang t ex på en hemsida eller på årsmötet. Valberedningen kan fatta beslut när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. DISKUTERA: Vilken typ av dokumentation gör vi? Är den tillräcklig`? Behöver den förändras? Valberedningens resurser och verktyg En viktig del av valberedningens resurser är budgeten. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för valberedningens arbete när det gäller t ex resor, förlorad arbetsförtjänst och kompetensutveckling. Valberedningen kan utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämplig budget. Valberedningen kan också ta fram en handlingsplan för de olika aktiviteterna som valberedningen tänker genomföra. Att kommunikationen är viktig kan inte nog understrykas. Valberedningen kan använda Vårdfacket, Kanalen, lokala medlemsblad, anslagstavlor samt Webben med avdelningarnas särskilda sidor för att informera om och marknadsföra sitt arbete. Som hjälpmedel i arbetet är det bra att ha nomineringsblanketter. Dessa kan med fördel läggas på hemsidan. Exempel på nomineringsblanketter återfinns i bilaga 1. 10

11 DISKUTERA: Vilka resurser har vi? Är de tillräckliga i relation till det arbete som ska utföras? Behöver de förändras? Valberedningens arbete och samarbete Valberedningens arbete har stor betydelse för den långsiktiga rekryteringen av förtroendevalda. Valberedningens arbete blir ibland något av förbjuden mark, särskilt för den sittande avdelningsstyrelsen för att värna demokrati och undvika otillbörliga påtryckningar. Men hur ska en valberedning kunna ta fram lämpliga kandidater om man inte vet hur nuvarande styrelse och revisorer arbetar och vilken utveckling som är på gång där? Mötet med styrelsen sker oftast genom att valberedningen följer arbetet vid ett antal styrelsemöten. Det förekommer även att valberedningen deltar vid revisorernas möten, även om det är sällsynt. Hur ofta förekommer det omvända, dvs att styrelse och revisorer deltar på valberedningens möte? En ömsesidig dialog mellan valberedning, styrelse och revisorer kan bilda grund för bättre förutsättningar för ett bra ledarskap i avdelningen. Vilka styrkor och svagheter finns? Vad vill var och en uppnå med sitt uppdrag? Valberedningen strävar efter Helhetssyn genom att vara väl förtrogen med Vårdförbundets politik och verksamhet samt väl insatt i uppdragens innehåll och krav i dag och i morgon Demokrati och öppenhet genom god kommunikation och dialog med medlemmar, förtroendevalda, styrelse och revisorer Processinriktning och metodutveckling i arbetet med att ta fram ett så välförankrat och välmotiverat förslag till styrelse och revisorer som möjligt Respekt, trygghet och kvalitet genom goda förberedelser, genom att utveckla valberedningens interna arbete, nomineringsarbetet och genom utvärdering DISKUTERA: Innebörden av dessa begrepp och vad de innebär för valberedningsarbetet: Genusperspektiv Professionell Engagerad Är valberedningen insatt i och förtrogen med organisationens politik och avdelningens arbete? På vilket sätt och hur ofta, träffas valberedning, styrelse, revisorer? 11

12 Var och hur hittar valberedningen kandidater NULÄGE Valberedningen skickar ut nomineringsblanketter och sammanställer sedan det inkomna resultatet. De som fått flest nomineringar kommer med. Valberedningen strävar efter geografisk och yrkesmässig representativitet. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. Dels för att delta i de diskussioner som pågår inom avdelningen men också för att lära känna medlemmar ochfå underlag för sitt arbete. Valberedningen deltar i de aktiviteter som avdelningen anordnar. Detta gäller såväl de aktiviteter som avdelningsstyrelsen står för men också de aktiviteter som förtroendevalda för olika områden anordnar. För att få hög delaktighet i avdelningens arbete redovisar valberedningen sin planering. Detta för att medlemmarna ska känna till hur de kan påverka vilka som ska leda avdelningen. Valberedningens förbereder valen genom att enligt stadgan ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN 12

13 För att hitta lämpliga kandidater måste en kartläggning göras av alla medlemmar inom avdelningens område, dvs yrkesverksamma privat yrkesverksamma statligt yrkesverksamma kommunalt yrkesverksamma inom landstinget yrkesverksamma med eget företag studenter chefer, forskare eller lärare pensionärer icke yrkesverksamma som arbetar på exempelvis läkemedels- eller medicintekniskt företag eller Vårdförbundet. Det är också viktigt att valberedningen tänker igenom och diskuterar vilka man vill ge förtroendet att leda Vårdförbundet i framtiden. Bara ensamstående, friska, unga och starka, som kan lägga ner obegränsat med arbete på uppdraget? Eller vanliga människor kvinnor och män, med och utan barn, i olika åldrar och med olika livssituation som representerar de vanliga medlemmarna och som de kan identifiera sig med? Ta fram och föreslå kandidater Inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari. Inför val som ska förrättas av årsmötet/representantskapet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid årsmötet/representantskapet har beslutat. Om inget beslut fattas om detta kan nomineringar göras ända fram till det ögonblick årsmötet/ representantskapet förklarar nomineringen avslutad. Den befintliga valberedningen kan givetvis utifrån sin erfarenhet av valberedningsarbetet lägga förslag på lämpligt datum. Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater. Detta innebär att valberedningen inte enbart behöver förlita sig på inkomna nomineringar. Valberedningen kan självständigt ta fram kandidater. När det gäller nomineringarna kan det diskuteras vad många eller få nomineringar betyder. Det förekommer också olika typer av nomineringar. Det kan vara allt ifrån nomineringar från en medlem till en grupp i form av till exempel ett sjukhus. Det är bara genom aktiv dialog med medlemmarna som valberedningen kan få en känsla för vad nomineringarna står för. Det går således inte att komma fram till en styrelse genom att passivt räkna samman nomineringarna och ta de som fick flest. Ibland kommer också frågan om representativitet upp. Det finns gamla kvarlevande föreställningar om att en bra sammansatt styrelse på något sätt ska spegla de olika yrkesgrupperna och deras storlek. En annan föreställning är geografisk spridning. Det finns inga sådana regler utan valberedningens uppdrag är enligt stadgan att förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång. 13

14 Sammanfattning: delta vid de olika möten som arrangeras inom avdelningen delta i utbildningar som arrangeras inom avdelningen gör arbetsplatsbesök använd medlemsblad använd hemsidan. DISKUTERA: Hur hittar vi kandidater till de olika uppdragen? Kan alla i en styrelse komma från samma yrkesgrupp och arbetsplats eller? Vad innebär det att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång? Är det möjligt att ha en chef i styrelsen? Att sätta samman ett lag/team En grundläggande fråga är vilken utgångspunkt valberedningen har. Ett sätt att arbeta är att inför varje mandatperiod börja från noll och sätta samman ett nytt team. I detta kan givetvis tidigare valda komma med om de passar in i laget. Ett annat sätt att arbeta är att komplettera befintligt team utifrån de avgångar som man känner till. När arbetet med att sätta samman ett team börjar måste valberedningen även ta ställning till och lägga förslag på teamets storlek då årsmötesbeslutet om bl a styrelsens storlek föregår beslutet om vilka som ska ingå. Det är viktigt att alla team som ska arbeta tillsammans fungerar ihop oavsett om de är styrelseledamöter, revisorer eller kongressombud. Det finns olika metoder för urval som kan användas var för sig eller i olika kombinationer. Referenser från t ex medlemmar, förtroendevalda och chefer är ett sätt att få reda på vad andra anser om kandidaten. Svaren beror givetvis på vad man frågar om. Alla kandidater bör behandlas på ett så likformigt sätt som möjligt. Det är bra att använda sig av strukturerade intervjuer med t ex följande frågor Vad vill du uppnå med uppdraget? Hur mycket är du beredd att satsa? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vilka möjligheter och hot ser du? Har du några särskilda villkor för uppdraget? Det är också bra om kandidaterna gör en egen presentation/viljeförklaring där var och en får beskriva sig själv och sina förmågor. För att få ett allsidigt sammansatt team med olika förmågor och personligheter 14

15 kan man ibland vilja göra någon typ av personlighetsanalys av kandidaterna. Väljer man denna metod är det viktigt att anlita ett företag som har kompetens för uppdraget. När valberedningen diskuterar de olika kandidaterna och formar teamet är det bra att ha följande aspekter i åtanke: Förmåga att arbeta tillsammans Respekt och förståelse för olika uppfattningar Etnisk mångfald Olika perspektiv Passar in/gör laget spelbart Vågar ifrågasätta och förändra i styrelsearbetet Ser okonventionella lösningar Ser både lokalt och nationellt Ser möjligheter öppenhet Genusperspektiv Respekt för fattade beslut. 15

16 Uppdragsbeskrivningar för de olika valen Val av styrelse Den som föreslås som styrelseledamot ska vara införstådd med uppdraget. Uppdraget innebär enligt stadgan att man tillsammans med de andra i avdelningens styrelse är verkställande organ mellan årsmöte/representantskap ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets grundläggande värderingar, uppgift, kongressbeslut och årsmötes-/representantskapsbeslut ansvarar för dialogen med medlemmarna, formar och utvecklar mötesplatser, planerar, samordnar och driver verksamheten, ansvarar för de tilldelade resurserna samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut, lagar och avtal. Detta ger emellertid inte så stor vägledning på frågan vad ett styrelseuppdrag egentligen innebär hur ser beställningen uppdragsbeskrivningen ut? Ur ett annat perspektiv återfinns uppdragsbeskrivningen i olika politiska dokument framför allt: Stadgan Vision 2007 Prioriterade områden under kongressperioden inriktningar Lust att leda Allt att vinna Ett ytterligare sätt att beskriva uppdraget utgår ifrån vilka krav som ställs i termer av Förmåga att möta medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Ledaregenskaper Tid för möten med styrelsen, medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter, massmedia Uppdrag i andra organisationen till följd av grunduppdraget Tid för inläsning av material Tid för resor Tid för reflektion Språkkunskaper Med mera listan kan göras lång 16

17 Ett annorlunda grepp att beskriva uppdraget kan vara att utforma det som en platsannons och annonsera ut uppdraget. DISKUTERA: Hur kan denna platsannons för en förbundsombudsman göras om till en som gäller en styrelseledamot? Vi arbetar i team som tillsammans ska utföra arbete inom olika kompetensområden som arbetsliv, hälso- och sjukvård, förhandlingsverksamhet, organisations- ledar- och kompetensutveckling samt beredningsarbete. Det innebär att du bör ha ett stort intresse av fackligt arbete och goda kunskaper om arbetsmarknadens olika frågor och områden. Din främsta uppgift kommer att bli att arbeta med organisations- ledar- och kompetensutvecklingsfrågor. Du bör också vilja och kunna arbeta med den professionella yrkesutvecklingen samt inneha erfarenheter och kompetens inom vuxenpedagogik. Vår grupp består idag av både kvinnor och män och vi ser gärna sökanden från båda könen. Då arbetet är mycket rörligt såväl arbetsmässigt som geografiskt och innebär en hel del resande inom och utom länet krävs det att du har körkort. Om du tycker arbetsuppgifterna låter intressanta och delar våra värderingar samt är beredd att arbeta för att stärka våra medlemmars yrkesfunktion och förbättra deras villkor är du välkommen med din ansökan. Beskriv även uppdraget som ordförande och vice ordförande. Finns det flera vice ordföranden fundera över varför? Ska vice ordförande utses av årsmötet? 17

18 Val av revisorer Det finns några måsten enligt stadgan: På kongressen/årsmötet/representantskapet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Auktoriserad revisor väljs av kongressen. Revisor har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid kongressen/årsmötet/representantskapet. Förbundets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Utöver detta är det upp till valberedningens egen förmåga och fantasirikedom att hitta lämpliga kandidater. När valberedningen funderar på vilka som kan vara lämpliga som revisorer kan det vara bra att utgå från några kännetecken för en nämligen Känna delaktighet i Vårdförbundets verksamhet Vilja ha uppdraget Ha förmåga att se samband Våga ifrågasätta Se revisionen som ett lärande, inte en dömande verksamhet DISKUTERA: Ställer du upp på dessa kännetecken? Finns det fler? Vilka? Det är givetvis bra om kandidaterna har grundläggande kunskaper om ekonomisk redovisning och kvalitetsarbete enligt t ex följande regler: Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 1996:24 (M) Internkontroll Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt arbtesmiljöarbete AFS 2001:1 18

19 Val av kongressombud Avdelningens årsmöte/representantskap är valkrets för kongressen. Detta innebär att årsmötet/representantskapet utser kongressombud på förslag av valberedningen. Den som föreslås som kongressombud ska vara införstådd med uppdraget. Detta innebär att man på kongressombudsmötet kongressen tillsammans med de andra ombuden: skapar och utvecklar en gemensam vilja och strategi för Vårdförbundets verksamhet granskar verksamheten beviljar avdelningsstyrelserna och förbundsstyrelsen ansvarsfrihet beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande kongressperioden fastställer förbundets organisation antar eller förkastar förbundsstyrelsens förslag till beslut om slutbud och arbetsmarknadskonflikt beslutar om medlemsavgiftens storlek väljer förbundsstyrelse, ordförande, revisorer och valberedning. DISKUTERA: Vad ställer du för krav på den som ska väljas? kännetecken? Hur och när presentera valberedningens förslag Det är viktigt att ha god kommunikation med befintliga styrelseledamöter och revisorer under hela processen. När valberedningen är klar presenteras förslagen för sittande styrelse och revisorer. Sammansättningen av styrelsen och revisorsgruppen motiveras. Personer som nominerats men inte är föreslagna av valberedningen bör få möjlighet att diskutera valberedningens bedömningar. Därefter informeras medlemmarna om förslaget. Detta bör göras så snart som möjligt och inte vänta till handlingarna ska skickas ut. Presentationen görs med så många kommunikationskanaler som möjligt. Medlemstidning, hemsidan, affischer på arbetsplatsernas anslagstavlor etc. 19

20 Valet på årsmöte/representantskap NULÄGE Det traditionella sättet att förrätta val innebär att de nominerade presenterar sig själva eller presenteras av någon annan. Presentationens förmåga att påverka de röstande blir delvis beroende av hur presentationen lyckats. Det är också svårt att beräkna tidsåtgången då presentationerna kan variera i längd. Valreglerna brukar se ut på följande sätt: Omröstning sker öppet. Vid val röstas slutet om någon begär detta. Utfaller röstetalet lika, avgör ordföranden sakfrågan men lotten valet. Vid sluten omröstning visar ombudet sitt röstkort, lägger sin valsedel i en valurna och avprickas av rösträknarna på en röstlängd. Under denna tid sker inget annat mötesarbete. AVSETT FRAMTIDA LÄGE Valberedningens förslag samt övriga nominerade presenteras på ett enhetligt sätt t ex med ett bildspel vilket innebär att tidsåtgången är känd. När beslut fattats om antal ledamöter i styrelse och valberedning påbörjas valen. Alla ombud får en valsedel som innehåller samtliga val och nominerade kandidater. Ombuden lämnar sin valsedel när de tagit ställning till förslagen genom att markera valen på valsedeln. Valsedlarna kan lämnas i en särskild vallokal där valförrättarna kontrollerade identiteten samt prickar av på röstlängden. Genom detta förfarande så försvinner ingen tid från mötesarbetet och valet görs i princip på samma sätt som de politiska valen till kommun, landsting och riksdag. FÖRÄNDRINGSBEHOV HANDLINGSALTERNATIV HANDLINGSPLAN Valberedningens förslag samt övriga nominerade bör presenteras tidigt på årsmötet. Detta för att de röstande ska hinna reflektera över förslagen innan de fattar sitt beslut och avger sina röster. När omröstningen är klar är det bra om årsmötet får se resultatet det vill säga vilka som blev valda. Ett enkelt sätt att göra detta är att låta de olika teamen, styrelsen, revisorerna och valberedningen samlas i respektive grupper framför årsmötesdeltagarna. 20

21 DISKUTERA: Hur vill du lägga upp valet på nästa årsmöte/representantskap? Är nomineringar utöver valberedningens förslag ett tecken på demokrati/fri konkurrens eller är det ett underkännande av valberedningens arbete. Valprocessens utveckling När detta avsnitt påbörjades så handlade det om utbildning och kompetensutveckling för valberedningen. Vi byter nu perspektiv till att i stället tala om valprocessens utveckling. När valberedningarna arbetar åtskilt, var och en för sig, så utvecklas olika lösningar. Detta är i och för sig bra. Det finns förstås inte bara ett svar, en lösning på varje problemställning. Utvecklingskraften blir emellertid väsentligt större om valberedningarna kan jämföra sina erfarenheter av valprocessen och tillsammans diskutera nya vägar och sätt att utveckla valprocessen. Det är därför angeläget att forma och utveckla mötesplatser där den nationella valberedningen kan möta representanter för avdelningarnas valberedningar. På samma sätt bör avdelningarnas valberedningar forma och utveckla mötesplatser där de kan möta de valberedningar som finns inom avdelningen. En av många frågeställningar som skulle kunna diskuteras är till exempel hur en överlämning till kommande valberedning genomförs utan erfarenhetsförluster. Detta för att ge den nya valberedningen ska få så goda förutsättningar som möjligt för att inleda sin valprocess. DISKUTERA: Hur formar och utvecklar vi mötesplatser mellan valberedningarna inom Vårdförbundet? Hur åstadkommer vi en bra överlämning från den gamla till den nya valberedningen? 21

22 Bilaga Nomineringssedel Nominering till Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot Revisor Revisorssuppleant Kryssa för aktuellt uppdrag Namn och personnummer... Adress Postnummer Ort Tel arbetet Tel bostaden adress Yrke/befattning Avdelning i Vårdförbundet Motivering Den nominerades egen presentation och viljeförklaring bifogas på särskild presentationssedel. Nomineringssedel och den nominerades presentation/viljeförklaring ska vara Valberedningen, tillhanda gärna tidigare... Ort/Datum Avdelning/uppgiftslämnare... Enskild medlem (namn och personnummer)

23 Presentationssedel Bilaga till Nomineringssedel Presentation/Viljeförklaring... Namn Jag kandiderar till posten som.... Jag är/presentation Jag ska väljas därför att Ort/Datum Namn 23

24 VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks kyrkogata 11. Box 3260, Stockholm. Tel

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015.

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. Demokratihandboken Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Så ser förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker

Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 och 2009, 2015. Ändamål 1 Sveriges Cytodiagnostiker

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

HANDBOK. Valberedningen

HANDBOK. Valberedningen HANDBOK FÖR Valberedningen ett sätt att arbeta som valberedning Arne Karlsson INNEHÅLL 1. Handbokens syfte 2. Tidplan 3. Policy 4. Arbetsordning 5. Mandatperioder 6. Uppdragsbeskrivningar 6.1 Förbundets

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för distrikt/region

Stadgar för distrikt/region Stadgar för distrikt/region, antagna vid förbundsmötet 2013 1(7) Stadgar för distrikt/region 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn Distriktets/regionens namn är DHR, följt av namnet på det eller de

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet 2016 är igång. Valberedningen för UN Women nationell

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer