S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, pages 30 33

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33

2 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkrings uppgift är att identifiera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter och vara en katalysator i det skadeförebyggande arbetet. Bolaget är en inköpscentral för försäkringar. Bolagets verksamhet påbörjades Innehåll Året som gått... 1 VD har ordet... 2 Vision, affärsidé, mål och strategi... 4 Olycksfallsförsäkring... 6 jänstereseförsäkring Skador Vi arbetar så här...10 Försäkringar...11 Förvaltningsberättelse...13 Vinstdisposition...14 Rörelseresultat åren Resultaträkning...16 Resultatanalys...17 Balansräkning Sammandrag över förändringar i eget kapital...20 Kassaflödesanalys...21 Noter till resultat- och balansräkning Definitioner och begrepp Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD English Summary A message from the CEO...31 his is S:t Erik Försäkring...32 he year in brief...32 Claims Insurance...33 Five-year overview...34 Kontakta oss/contact information... omslag På S:t Erik Försäkrings hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som finns när en försäkring ska tecknas. På hemsidan finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Även vissa dokument och blanketter finns på hemsidan, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad.

3 med skadeförebyggande krav och rekommendationer Försäkrad enhet: Stockholmsmässan Fastighetsbeteckning: Mässhallen 1, Älvsjö - Stockholm Besiktningsdatum: Rapportdatum: Besiktigad av: Föregående rapportdatum: Sören Karlsson, Brandingenjör, Zurich Insurance Ireland Limited Sweden Branch Året som gått Färre skolbränder. Som ett resultat av långvariga och kraftfulla förebyggande insatser kan konstateras att antalet skol- och förskolebränder under året minskade i jämförelse med 2006 och Stor brandskada. En lägenhetsbrand utvecklades till den största enskilda skadehändelsen någonsin till en beräknad kostnad på cirka 32 miljoner kronor. Kostnaden för övriga brandskador var totalt 66 miljoner kronor. RISK. S:t Erik Försäkring har fått förtroendet att utveckla och driva det nya, för hela Stockholms stad koncerngemensamma, systemet för skade- och incidentrapportering, RISK. Upphandlingar. Under året genomfördes ett antal upphandlingar, bland annat en reseförsäkring för Stockholms stads skolelever och en koncerngemensam ansvarsförsäkring med utökat ansvarsbelopp. Vidare upphandlades elva byggfelsförsäkringar och sju försäkringar angående byggherreansvar åt stadens bostadsbolag. S:t Erik Försäkring har bland annat hjälpt kunderna med avtalsfrågor i samband med entreprenader. Dessutom upphandlades hemförsäkring för bostadsbolagens hyresgäster som en frivillig försäkring. Riskrapporter. Cirka 30 riskinventeringar genomfördes där inhyrda riskingenjörer besökte större försäkringsobjekt för att dokumentera anläggningarnas status. Rapporterna innehåller även rekommendationer till säkerhetshöjande åtgärder för S:t Erik Försäkrings kunder. Värderingsprojekt. Det är viktigt att S:t Erik Försäkrings kunder har korrekta och aktuella försäkringsvärden på sina objekt. Ett värderingsprojekt har därför genomförts för att hjälpa kunderna med den uppgiften. Besöksrapport Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, kkr 0 0 Skadeprocent, % 87,6 91,9 Driftkostnadsprocent, % 13,3 18,8 otalkostnadsprocent, % 101,0 110,7 otalt försäkringsvärde, kkr

4 VD har ordet En stor brandskada, den största som bolaget drabbats av, har inträffat hos en av våra kunder under året. Glädjande är att antalet bränder i skolor och för skolor har minskat. Arbetet med att förebygga skade händelser har intensifierats. Ägarens resultatkrav har uppfyllts. Bolagets strategiska inriktning; att identifiera risker, förebygga skador och försäkra Stockholms stad, står fast. Faktorer i vår omvärld Den finansiella krisen påverkar direkt försäkrings- och återförsäkringsmarknaden. Flera bolag har fått sänkt kreditvärdering och många bolag har ekonomiska bekymmer på grund av försämrad kapitalavkastning och för att man tagit okontrollerade finansiella risker. Vi bedömer dock att våra samarbetspartner, som är världsledande återförsäkringsbolag, är så välkonsoliderade att de klarar sina åtaganden. En positiv effekt av den finansiella krisen är att byggkostnaderna beräknas sjunka, vilket minskar våra återställandekostnader i samband med inträffad skada. Återförsäkringsbolagen har drabbats av höga kostnader under 2008 för väderrelaterade katastrofskador. Det är främst USA och Asien som drabbats av orkaner och jordbävningar. Europa har varit mer förskonat från större katastrofer. I slutändan är det vi alla kunder som får betala för försäkringsrelaterade skador oavsett var i världen de inträffar. I Sverige fortsätter de höga kostnaderna för brandskador, vilka under de senaste tio åren legat på en total kostnad av cirka 4 miljarder kronor årligen. Mer än 50 procent av bränderna i Sverige är anlagda eller har okänd orsak. Stockholms stad har, tillsammans med ett antal kommuner och försäkringsbolag, beviljat pengar till forskning kring problemet med anlagd brand. Återförsäkring sprider riskerna S:t Erik Försäkring är en av landets större försäkringsköpare med ett samlat försäkringsvärde på över 250 miljarder kronor. Förutom skadekostnader, är återförsäkringspremien bolagets största utgift. Därför lägger vi ner stor omsorg på att presentera 2

5 Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. S:t Erik Försäkring uppnår en bra riskspridning genom avtal med flera olika försäkrings- och återförsäkringsbolag med god finansiell styrka. Under året har S:t Erik Försäkring haft avtal med åtta stora internationella bolag. Det är alltså dessa bolag som försäkrar stadens byggnader och inventarier över S:t Erik Försäkrings självbehåll. Samlat grepp för att förebygga skador Efter två dystra år minskade äntligen antalet brandskador under Fastighetsägarna inom Stockholms stads förvaltningar och bolag har gjort stora insatser för att förebygga skador. Bland annat har stora investeringar gjorts inom larm och bevakning. Anlagda bränder är ett samhällsproblem där Stockholms stad nu har tagit ett mer samlat grepp tillsammans med polisen och de sociala myndigheterna samt även kulturen som har bidragit med stora insatser. Mot denna bakgrund, är det lätt att se att kostnaderna för förebyggande insatser betalar sig mycket fort. Det är också en fråga om anseende att se till att våra byggnader inte skadas, så att staden kan upprätthålla sin utlovade service till medborgarna. S:t Erik Försäkring kommer att bidra med utökade insatser för att hjälpa våra kunder att förebygga skadehändelser och ha en betydelsefull del i stadens samlade arbete med att göra Stockholm till en trygg och säker stad. Anders Carlsund Verkställande direktör 3

6 Vision, affärsidé, mål och strategi S:t Erik Försäkring bildades 1986 och verksamheten påbörjades Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms Stadshus AB 17 dotterbolag S:t Erik Försäkring Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen och därmed vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag. I bolagets affärsplan anges: Stockholms stad (Rating: AAA S&P) Fackf örvaltningar 18 stycken Stadsdels - förvaltningar 14 stycken Vision S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern stimulera till att förebygga och begränsa skador ha samlad kunskap om kommunkoncernens skador och incidenter erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäk ringslösningar. Mål S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador ska minska och att konsekvenserna av dessa begränsas för att minimera försäkringspremierna och därigenom bidra till att sänka den totala riskkostnaden* inom Stockholms stads kommunkoncern. Stockholms kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål styr S:t Erik Försäkrings verksamhet. Bolagets egna verksamhetsspecifika inriktningsmål med tillhörande aktiviteter för att uppnå målen redovisas i bolagets rapportering till stadens integrerade ledningssystem (ILS). Strategier För att uppnå målen strävar S:t Erik Försäkring efter att följa strategin baserad på tre områden: identifiera, förebygga och försäkra. Dessa fokusområden innebär att bolaget ska hjälpa sina kunder att identifiera försäkringsbara risker, förebygga skador och vid behov teckna försäkring. Identifiera S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation samt kunna identifiera och värdera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter. Metoder ska kontinuerligt utvecklas för att analysera riskerna, så att de kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan ska ske internt, med bland annat riskhanteringsrådet, och externt med berörda parter inom området försäkring och riskhantering. Bolaget ska också aktivt följa och ta del av den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet, främst i Europa och i synnerhet när det gäller jämförelser med andra storstäder. Förebygga S:t Erik Försäkring ska varje år genomföra riskbesiktningar av ett flertal försäkringsobjekt som är betydelsefulla ur risksynpunkt eller av annat skäl bör besiktigas. Besiktningsrapporterna ska innehålla rekommendationer till fastighetsägaren och/eller hyresgästen om skadeförebyggande åtgärder. Rappor terna ska * Riskkostnad är summan av försäkringspremier, självrisker, oförsäkrade skadehändelser, kostnader för skadeförebyggande åtgärder och riskhanteringsadministration. 4

7 regelbundet följas upp. I försäkringsvillkoren ska vid behov minimikrav regleras när det gäller skyddsnivå. S:t Erik Försäkring ska visa på goda exempel för att stimulera och förbättra det skadeförebyggande arbetet inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ansvarar för driften av Stockholms stads skadeoch incidentrapporteringssystem, RISK. Bolaget levererar skadestatistik till riskhanteringsrådet. Försäkra Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om en försäkringspolicy som bland annat anger att S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla försäkring till kommunkoncernens tillgångar och verksamheter. Respektive kund inom kommunkoncernen ska kunna teckna försäkring utifrån sitt behov och enligt den av S:t Erik Försäkrings styrelse beslutade försäkringsplanen. Bolaget fungerar som en inköpscentral för kommunkoncernens försäkringar och ett instrument för att hantera koncernens gemensamma självrisk. S:t Erik Försäkring ska årligen upphandla återförsäkring. Syftet med detta är att uppnå storköpsfördelar och skapa bästa möjliga konkurrens genom tillgång till både svensk och internationell försäkringsmarknad. Försäkringar utfärdas normalt direkt av S:t Erik Försäkring. Försäkringar som bolaget inte får utfärda eller av andra skäl inte kan tillhandahålla direkt upphandlas enligt gällande upphandlingsregler med hjälp av S:t Erik Försäkring. S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Bolaget ansvarar för att ge försäkringsservice med hög kvalitet till sina kunder genom att informera om befintligt försäkringsskydd och hjälpa till i samband med skador och övriga försäkringsfrågor. För att kunna leverera god kvalitet till kunderna har S:t Erik Försäkring egen personal med gedigen branscherfarenhet. Bolaget anlitar vid behov externa leverantörer, så att ledande kompetens alltid finns till förfogande. Externa leverantörer används normalt enbart i fråga om tjänster såsom funktionerna skadereglering och riskbesiktningar. 5

8 Olycksfallsförsäkring Att tänka på vid olycksfallsskador Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spar alla kvitton i original. Anmäl snarast olycksfallsskadan till AIG Europe. Kontakta AIG Europe om det, p.g.a. olycksfallet, uppstår behov av taxi till eller från skolan. Vi försäkrar dina barn också Allmänt om försäkringen Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom stadens verksamhetsområde. Försäkringen gäller utan självrisk och försäkringsgivare är AIG Europe. För barn och ungdomar upp till 24 år gäller försäkringen dygnet runt, det vill säga både på fritiden och under skoltid. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Information om försäkringen finns översatt till tio språk och kan laddas ner från S:t Erik Försäkrings hemsida Vad ersätter försäkringen? Försäkringen ersätter kroppsskador som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre olyckshändelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Den ersätter även invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Det är viktigt att notera att försäkringen inte ger någon ersättning vid sjukdom. Anmälan av skada En skada till följd av olycksfall anmäls genom att fylla i den skadeanmälningsblankett som finns på S:t Erik Försäkrings hemsida. Blanketten skickas sedan till AIG. När AIG tagit emot anmälan skickar de snarast, via brev eller e-post, en skriftlig bekräftelse till den skadelidande. För att kunna reglera skadan behöver AIG konsultera medicinskt sakkunniga. Det är skadans komplexitet som avgör hur lång handläggningstiden för skadan blir. Av AIG:s statistik för Stockholms stad 2008 framgår att de under året handlagt drygt olycksfallsskador. Dessa består till 80 procent av olika typer av tandskador. 6

9 jänsterreseförsäkring En trygghet för alla som reser i tjänsten Alla anställda inom Stockholm stad omfattas av en tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller utan självrisk och försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Vad ersätter försäkringen? Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Även invaliditet till följd av olycksfall ersätts. Vid resor med egen bil i tjänsten täcker försäkringen självrisken i den privata bilförsäkringen. Anmälan av skada En tjänstereseskada anmäls genom att fylla i den skadeanmälningsblankett som finns på S:t Erik Försäkrings hemsida. Det är viktigt att bifoga ett intyg från arbetsgivaren om att det var en tjänsteresa som gjordes då skadan inträffade. Vid anmälan av skada på privat personbil i tjänsten ska även ett ersättningsbeslut från den privata bilförsäkringen bifogas där självrisk framgår. Samma dag som anmälan görs skickar Europeiska ett e-postmeddelande till den försäkrade och informerar om att skadan mottagits. Om alla handlingar finns med i anmälan och uppgifterna är kompletta, betalas ersättning ut inom en vecka. Av Europeiskas skadestatisk för Stockholms stad 2008 fram går att de främst handlägger skador som drabbat den försäkrades privata personbil då den använts i tjänsten. Skadeår Moment 2008 Antal Skador Bagageförsening 2 Skadestatistik Europeiska per Bagageskydd 15 Olycksfall 1 Sjukdom 2 Självriskskydd 52 Skador Anlagda bränder i skolor och förskolor är fortfarande ett stort problem, men efter kraftfulla förebyggande insatser kan konstateras att antalet har minskat i jämförelse med 2006 och Detta har bidragit till att 2008 ur skadesynpunkt har varit ett bättre år än de två föregående. Skadekostnaderna för 2008 beräknas till totalt 79 mkr, varav 66 mkr avser brandskador. Antalet skador är 169, varav 47 är bränder. Det har även under 2008 inträffat ett flertal stora bränder inom Stockholms stad, varav många var anlagda. Ser man på de fem största skadorna var alla orsakade av brand, och tre av dessa bränder var anlagda. De fem största skadorna 2008 Datum Skadeplats Skadetyp otalt byggnad + innehåll, mkr Bostadshus, Södermalm Brand 32, Förskola, Spånga Brand 5, Fastighet, Bagarmossen Brand 4, Skola, Vällingby Brand 4, Skola, Hässelby Brand 4,3 7

10 Antalet skador är relativt oförändrade 2008 jämfört mot Däremot minskade kostnaderna, mest anmärkningsvärt gällande brand- och vattenskador. ill skillnad från 2007 har det under 2008 endast förekommit en storbrand, vilken inträffade i en bostadsfastighet. Denna brandskada beräknas kosta drygt 32 mkr. Det är den enskilt största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Antalet ansvarsskador har minskat, vilket kan bero på en eftersläpning innan de blir anmälda. Det är alltså troligt att det verkliga antalet är i nivå med Fördelning mellan olika skadetyper yp av skada Brand 66,1 104,0 Inbrott 0,6 1,1 Vatten 4,1 11,4 Ansvar 7,2 6,8 Övrigt 0,7 0,1 otalt, mkr 79,0 123,0 Brandskadorna är de skador som kostar mest per skadetillfälle. Anledningen är att det ofta är träbyggnader som brinner (exempelvis förskolor) och de brukar bli totalförstörda. Vid bränder är det även stor risk för omfattande vattenskador till följd av släckningsarbetet. Bränder skolor och förskolor Från 2006 till 2008 kan man se en tydlig nedgång i skadekostnaden gällande stora bränder för skolor och förskolor i Stockholm stad var skadekostnaden för bränder 8 gånger högre än Även antalet brandskador har minskat noterades 8 brandskador, sedan skedde en ökning 2007 (11) för att återigen minska 2008 (4). En orsak till denna betydande nedgång i skadekostnader och antal skador är kraftfulla förebyggande insatser från bl.a. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Det är dock viktigt att påpeka att trots nedgången är anlagda bränder i skolor och förskolor fortfarande ett stort problem. Dessutom redovisar S:t Erik Försäkring endast de brandskador som överstiger SISAB: s, eller annat fastighetsbolags, och verksamhetens självrisk. Skadekostnader under 5 år Antal skador Bränder skolor och förskolor Mkr Ansvar Skolor Egendom övrigt 2008 År Övrigt Ansvar Vatten Inbrott Brand År Antal Antal bränder Skadekostnader 2008 Mkr Diagrammen avser S:t Erik Försäkrings skadekostnader för åren Notera att när det gäller egendomsskador på skolor samt ansvarskador för åren 2004 och 2005 är S:t Erik Försäkring inte direktförsäkringsgivare. Diagrammet avser antalet bränder i skolor och förskolor under åren samt S:t Erik Försäkrings skadekostnader för dessa. 8

11 Skadeförebyggande projekt Under 2008 har det pågått ett antal skadeförebyggande projekt där syftet framför allt har varit att minska antalet anlagda bränder. Projekten har drivits i samarbete med SISAB och Utbildningsförvaltningen samt vissa stadsdelar. För att öka riskmedvetandet i organisationerna har informationsmöten hållits, där såväl de ansvariga vid stadsdelarna som SISAB:s personal har deltagit. Fastighetsbesiktningar för brand och säkerhet S:t Erik Försäkring genomför årligen risktekniska besiktningar på ett antal av stadens försäkrade objekt. Vid årets besiktningar har det framkommit att staden har brister i sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). illsammans med ett av stadens bolag och en förvaltning driver S:t Erik Försäkring ett projekt som kommer att löpa under Projektet innebär att ett flertal av bolagets och förvaltningens fastigheter kommer att besiktigas. Resultatet kommer att visa en djupgående och detaljerad bild av varje fastighet vad gäller personsäkerhet, brand, inbrott, skadegörelse och stöld. Både fastighetsägare och hyresgäster kommer att involveras i projektet. På kvällen den 14 november 2008 gick larmet hos Räddningstjänsten. Det brann på vinden i ett bostadshus på Södermalm i Stockholm. Bran den var omfattande och rasade i flera timmar. Risken var stor att branden skulle sprida sig till underliggande lägenheter. Det gick lyckligtvis att hindra, men vattenskadorna blev mycket stora. Först vid ettiden på natten hade man branden under kontroll. Orsaken till branden är i dagsläget ännu inte fastställd. Skadorna på byggnaden beräknas uppgå till cirka 32 mkr. Det är den enskilt största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Antal skador per skadetyp Brand Inbrott Vatten Ansvar Övrigt

12 05-02 Besiktningsanmärkningar brandlarmsbesiktning I besiktningsintyget avseende brandlarm finns kvarstående besiktningsanmärkningar från besiktningar utförda 2002, 2003 och 2004 som ej åtgärdats. Merkostnader konstnärlig Försäkrad enhet: Stockholmsmässan Rekommendationer Fastighetsbeteckning: I prioritetsordning Mässhallen 1, Älvsjö - Stockholm Katastrof och avbrottsplan I dagsläget finns ingen formell katastrof- och avbrottsplan skapad för Er verksamhet. Anmärkningarna åtgärdade Rekommendationen åtgärdad. med skadeförebyggande krav och rekommendationer För att vara bra rustad och förberedd i händelse av en större skada på Er anläggning är en uppdaterad katastrof och avbrottsplan ett viktigt hjälpmedel i den akuta situation som då uppstår för Er verksamhet. Planen skall innefatta såväl akuta åtgärder som möjliga alternativa lösningar för att upprätthålla Er verksamhet. Försäkringsgivarna efterfrågar en tidsplan för när detta arbete uppskattas kunna vara färdigställt Brännbara byggnadsdelar Rekommendationen avseende ett Försäkringsgivarna efterfrågar en utbyte av den brännbara isoleringen tidsplan för detta arbete, baserad på i vissa delar av mässhallarnas tak, när aktuella ytskikt planeras att har varit uppe till diskussion i läggas om enligt Er underhållsplan Besiktningsdatum: samband med tidigare besiktningar. för taken. Rapportdatum: Ledningens kommentar till denna rekommendation har tidigare Besiktigad av: Sören varit Karlsson, att Brandingenjör, Zurich Insurance man kommer att beakta ett utbyte av Ireland Limited Sweden Branch det brännbara materialet i samband med omläggning av ytskikt eller vid Föregående annan rapportdatum: ombyggnation av aktuella takytor. / Extrakostnader otalt Vi arbetar så här Förebygger skador S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador, men ansvaret för den dagliga riskhanteringen har varje enskilt bolag och förvaltning. Inom Stockholms stad finns ett riskhanteringsråd med uppgift att samordna kommunkoncernens riskhanteringsarbete. Rådet leds av stadsdirektören och S:t Erik Försäkring är en av de permanenta parterna i rådet. Av rådet har S:t Erik Försäkring fått uppgiften att ansvara för driften av skade- och incidentrapporteringssystemet, RISK. Inom Stockholms stad finns över 60 personer som har till uppgift att vara säkerhetssamordnare och svara för det dagliga säkerhetsarbetet. illsammans med kunderna driver S:t Erik Försäkring olika skadeförebyggande projekt. Under året har bland annat strukturerade rutiner utarbetats för att följa upp de riskbesiktningar som bolaget gör hos kunderna. Detta för att föreslagna åtgärder verkligen blir genomförda. Försäkrar S:t Erik Försäkring bistår Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla frågor som rör deras sakförsäkringar. Egendoms- och ansvarsförsäkring utfärdas dock direkt av S:t Erik Försäkring. Bolaget tillhandahåller också ett antal koncernövergripande försäkringar som utfärdas av externa försäkringsgivare. Rutiner när en skada sker S:t Erik Försäkrings skadeorganisation träder in och hjälper till med allt praktiskt när en skada inträffar. Vid en större brandeller vattenskada är det ofta räddningsledaren från brandförsvaret som kontaktar Försäkringsbranschens restvärderäddning för skadebegränsande åtgärder på skadeplatsen. Efter det akuta skedet tas skadan om hand av Crawford & Company, som är ett oberoende skaderegleringsföretag med vilket S:t Erik Försäkring har ett samarbete. Mindre akuta skador anmäls i skade- och incidentrapporteringssystemet, RISK, via S:t Erik försäkrings hemsida. Därefter skickas anmälan vidare till skade reglerings företaget som upprättar förslag till skadereglering, så att S:t Erik Försäkring snabbt kan betala ut ersättning till kunden. Översikt Försäkringsvärden Egendom Avbrott/ Besöksrapport Försäkringsbelopp KSEK KSEK Hyresförlust utsmyckning Merkostnader för myndighetskrav (24 månaders ansvarstid) KSEK KSEK KSEK KSEK KSEK EML egendom KSEK KSEK KSEK EML maskinskada KSEK KSEK Största skadeexponering: En brand som under EML förhållanden antingen startar i mässhallarna under en utställning med hög brandbelastning (ex. båtutställning), eller en brand som startar i S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador. hotelldelen på en våning som är belägen på en höjd högre än vad räddningstjänstens höglyftande fordon når, kan båda resultera i mycket omfattande brandskador. Allmänt omdöme om risken: Stockholmsmässan bedriver ett bra säkerhetsarbete med en väl fungerande intern organisation. Positiva faktorer är säkerhetsarbetet inom Stockholmsmässan samt att större delen av anläggningen är utrustad med ett automatiskt sprinkler- och brandlarmssystem som är direktkopplat till räddningstjänsten. Negativa faktorer är den höga brandbelastningen som finns vid vissa utställningar samtidigt som brandavskiljande väggar mellan hallarna endast motsvarar en 30 minuters brandklass. Vidare är förekomsten av kork / cellplast som isolering i vissa delar av taket en negativ faktor. Sammanfattande betyg: Utmärkt X Bra Godkänd Dålig S:t Erik Försäkring utför riskbesiktningar med förslag till konkreta åtgärder. När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skadeorganisation in och hjälper till med allt praktiskt. Vi hjälper Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla typer av frågor som rör försäkringar. Skador anmäls på vår hemsida. 10

13 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2009: Fastigheter Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger byggnader. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador samt hyresförlust. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen ersätter även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Utställningar Utställningsförsäkringen gäller för alla föremål som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att visa på en utställning. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när sta den själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand rafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och be fint lig egendom, s.k. RO-försäkring. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Motorfordon Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser. Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsbolag: rygg-hansa Ansvar Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållan de. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med vissa fel begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och styrelseansvar VD- och styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 procent av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsbolag: Zurich 11

14 Försäkringar Olycksfall (elever m.fl.) Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i park lek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Försäkringsbolag: AIG Europe Resor (elever m.fl.) Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycks fall utomlands ersätts också. Försäkringsbolag: Europeiska Försäkrings AB jänsteresor (stadens personal) Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resa inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsbolag: Europeiska Försäkrings AB Patienter Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostadsställe utan samband med inbrott upp till maximalt kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppen stöld -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tillläggs försäkringar: Allrisk och bostadsrättstillägg. Försäkringsbolag: Moderna Försäkringar Olycksfall (volontärer) Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsbolag: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna 12

15 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2008, bolagets tjugoandra verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt föreskrifter och allmänna råd, FFFS (2008:26), lagbegränsad IFRS med avvikelse enligt RFR 2.1. Verksamhetens omfattning Under 2008 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet för Stockholms stads förvaltningar och närstående bolag. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 250 miljarder kronor (250). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. S:t Erik Försäkring har under året haft tre separata återförsäkringsprogram, ett för enbart skolor och förskolor, ett annat för övrig egendom och det tredje för ansvarsförsäkring. Förutom den egna försäkringsverksamheten har S:t Erik Försäkring upphandlat vissa externa försäkringar som kommunkoncernen haft behov av. Skadeutfall otala antalet skador har minskat under 2008 i jämförelse med de två föregående åren. S:t Erik Försäkring har dock under året drabbats av en stor brandskada som inträffade i en bostadsfastighet. Den brandskadan beräknas kosta cirka 32 miljoner, vilket är den enskilt största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Brandskadorna svarade för den högsta sammanlagda kostnaden under Vattenskadorna har minskat något, både när det gäller antal och kostnader. De totala ersättningskraven för egendomsskador under 2008 uppgick till kkr ( ) vid 113 (118) skadetillfällen. Ansvarsskadorna uppgick till totalt kkr (2 038) vid 56 (47) skadetillfällen. Skadekostnaderna varierar över åren beroende på att skadereserverna justeras uppåt eller neråt när den faktiska skadekostnaden blir känd. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror främst på att försäkringsvärdena höjdes och att nya fastigheter har tillkommit. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr ( 3 183). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (1 277). Årets driftskostnader uppgick till kkr (11 737). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (8 486). Alla likvida tillgångar är placerade på koncernkontot. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 171 procent (206). Resultatet för 2008 blev, efter av sättning till säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas i enlighet med av bolagsstyrelsen beslutade försäkringstekniska riktlinjer. För 2008 begränsades bolagets självbehåll genom köp av återförsäkring hos välkända återförsäkrings- eller försäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras inom Stockholms stads koncernkontorutin. I avtal med Stockholm stad anges att referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med finanspolicyn för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon väsentlig motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. En närmare beskrivning av bolagets risker i verksamheten återfinns i not 2. Personal Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt sex anställda, varav fyra kvinnor och två män. Medelåldern är 45 år. S:t Erik Försäkring har låg sjukfrånvaro, 1 %. Då bolaget endast har sex personer anställda upprättas ingen jämställdhetsplan. Det kan konstateras att könsfördelningen är jämn både i bolaget och i styrelsen. Framtiden Den nuvarande rollen för S:t Erik Försäkring inom kommunkoncernen kommer att bestå. Bolaget kommer att fokusera på att hjälpa sina kunder att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra och informera om hur skador kan förebyggas samt vid behov teckna försäkring. För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring fortsätta att ta ett högt självbehåll per skada. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att stor kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. 13

16 Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition ill bolagsstämmans förfogande står följande belopp (kr): Fritt eget kapital Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överförs i ny räkning. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar (beloppen anges i tusental kronor). Stockholm den 5 mars 2009 Catharina Gyllencreutz homas Atterdal Patrik Emanuelsson Ordförande Åsa Öttenius Ingrid Gyllfors Per Åkenes Anders Carlsund Verkställande direktör Revisionsberättelse beträffande denna redovisning har avlämnats den 5 mars Svante Forsberg Auktoriserad revisor 14

17 Femårsöversikt Resultat Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 171% 206% 215% 271% 292% Nyckeltal Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 87,6% 91,9% 131,0% 76,9% 79,7% Driftskostnadsprocent 13,3% 18,8% 16,0% 18,3% 19,3% otalkostnadsprocent 101,0% 110,7% 147,0% 95,2% 99,0% Kapitalförvaltning Direktavkastning / otalavkastning 4,6% 4,5% 3,3% 1,9% 2,6% Personal Antal anställda Sjukfrånvaro 1% 0% 1% 0% 0% 15

18 Resultatanalys Mottagen Direktförsäkring återförsäkring Resultatanalys (kkr) Not otalt Egendom Ansvar Ansvar Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2008 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse (a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i Ej intjänade premier (b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

19 Resultaträkning (kkr) eknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (3) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (4) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (5) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (6) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-EKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (7) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat (8) ÅRES RESULA

20 Balansräkning (kkr) illgångar Not Placeringstillgångar Lån till koncernföretag (9) Övriga finansiella placeringstillgångar (9) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador (10) Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar inventarier (11) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter SUMMA ILLGÅNGAR

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer