S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, pages 28 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32

2 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. Vår uppgift är att skapa försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. S:t Erik Försäkring ska dessutom identifiera och hantera försäkringsbara risker samt förebygga skador. Det totala försäkringsvärdet under 2005 uppgick till cirka 201 miljarder kronor. Bolaget bildades 1986 och har sex medarbetare. På vår hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som gäller vid tecknande av försäkring. Där finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Prevnet, som är Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Vissa dokument och blanketter, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad, finns också på hemsidan. Innehåll Året i korthet VD har ordet Styrelsens ordförande Vision, affärsidé, mål och strategi Vår roll Riskhantering i Stockholms stad Försäkring Skador En av våra kunder Försäkringar Skador Förvaltningsberättelse Definitioner och begrepp Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD A Selective Summary Kontakta oss omslag Omslagsbild: Sjöstadshallen, Hammarby Sjöstad. Foto Åsa Magnusson.

3 Året i korthet januari 2005 Stormen Gudrun drar fram över landets södra delar. Nya styrelseledamöter. Under 2005 valdes tre nya styrelseledamöter samt utsågs ny ordförande, som ersättare för avgående styrelsemedlemmar. Ny affärsplan. Den nya styrelsen antog under året en ny affärsplan. Stor skada. Den största skadehändelsen under 2005 var en brand i ett flerfamiljshus i Husby. Kostnaden beräknas överstiga 20 miljoner kronor. Upphandlingar. S:t Erik Försäkring genomförde under året ett antal upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, bland annat ansvarsförsäkring och patientförsäkring. februari 30/3 Bolagsstämman utser nya styrelseledamöter. april 24/2 Försäkringsdag. Informationsmöte för stadens försäkringsansvariga. mars 2005 Minimistandard för säkrare förskolor. En minimistandard för säkrare förskolebyggnader togs fram i samarbete med fastighetsägaren samt representanter från Stockholms Brandförsvar och ett par stadsdelsförvaltningar. Projektet syftar till att förhindra anlagda bränder och andra skador på förskolor. maj 17/4 Stor brand på förskola. Nytt skaderegleringsföretag. Ett nytt avtal upphandlades för skadereglering. I september tecknades avtal med Crawford & Company som är ett av världens största internationella skaderegleringsföretag. Bolaget reglerar skador hos S:t Erik Försäkrings kunder. juni 14/6 Informationsdag för våra återförsäkrare. juli Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, kkr 0 0 Skadeprocent, % 76,9 79,7 Driftkostnadsprocent, % 18,3 19,3 Totalkostnadsprocent, % 95,2 99,0 Totalt försäkringsvärde, kkr augusti Augusti/september Orkanerna Katrina och Rita drabbar USA och Karibien. oktober 12/11 Stor brand i flerfamiljshus i Husby. september 1/9 Nytt skaderegleringsavtal tecknas med Crawford & Company november 14/11 Ny affärsplan antas av styrelsen. december 2005

4 VD har ordet Det gångna året blev ett tillfredsställande år resultatmässigt för S:t Erik Försäkring, trots flera stora skadehändelser. Skadekostnaderna uppgår till nästan 45 miljoner kronor, varav en avsevärd del kan hänföras till en större brand i ett flerbostadshus. Den strategiska inriktningen; att identifiera risker, förebygga skador och försäkra Stockholms stad, kvarstår. Faktorer i vår omvärld Ett antal väderorsakade naturkatastrofer drabbade världen under I USA och Karibien inträffade under hösten flera större orkaner, varav Katrina och Rita orsakade mycket kostsamma skador för försäkringsbranschen. Stora skador av denna omfattning påverkar ofta hela försäkringsmarknaden med risk för premiehöjningar. I Sverige blev den enskilt största försäkringsskadan stormen Gudrun som drog fram över landets södra delar i januari och vållade försäkringsskador för över 4 miljarder kronor. Inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortsatt ganska få aktörer. På grund av detta har flera kommuner i landet gått samman och bildat egna försäkringsbolag. De får därmed tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden, fler försäkringsgivare och bättre konkurrens. Riskspridning genom återförsäkring S:t Erik Försäkring är en av landets större köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på över 200 miljarder kronor. Förutom skadekostnader är återförsäkringspremien bolagets största utgift. Därför lägger vi ner stor omsorg på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. S:t Erik Försäkring uppnår en bra riskspridning genom avtal med flera olika försäkrings- och återförsäkringsbolag med god finansiell styrka. Under året har S:t Erik Försäkring haft avtal med sju stora internationella bolag. De försäkrar därmed stadens byggnader och inventarier över S:t Erik Försäkrings självbehåll på 15 miljoner kronor per skada. Skadeförebyggande arbete en investering för framtiden Stadens förvaltningar och bolag lägger ner mycket arbete och pengar på att förebygga skador på stadens egendom. Det arbete som under flera år har utförts för att förebygga skador på stadens förskolor, till exempel genom att utrusta dem med magnetventiler för vattenavstängning, har nu gett resultat. Av skadestatistiken framgår att vattenskadorna har minskat avsevärt. Att förebygga olika skador är därför en god investering för framtiden och S:t Erik Försäkring fortsätter sitt samarbete med kunderna i olika skadeförebyggande projekt. Anders Carlsund Riskhantering en ledningsfråga Även för 2006 har S:t Erik Försäkring budgeterat medel för att kunna driva skadeförebyggande projekt hos kunderna. För att stimulera till skadeförebyggande insatser kommer S:t Erik Försäkring att göra fler riskbesiktningar av fastigheter, utveckla minimistandarder för vissa byggnadstyper och anpassa försäkringsvillkoren för att uppnå högre skyddsnivåer. Stockholms stads revisionskontor har under året lämnat en väl genomarbetad rapport om stadens riskhanteringsarbete. I den påtalas brister på kommunstyrelsenivå, när det gäller ledning, styrning och samordning av stadens interna skydd. Rapporten kommer troligen att leda till att riskhantering integreras som en process i stadens ordinarie styrsystem. Därmed har riskhantering blivit en ledningsfråga i Stockholms stad. Inför 2006 Styrelsen för S:t Erik Försäkring har antagit en ny affärsplan. Den formulerar bolagets nya vision, affärsidé och mål som betonar kundfokus och vikten av att bedriva ett skadeförebyggande arbete. S:t Erik Försäkrings strategier ligger fast och innebär att vi ska koncentrera oss på att identifiera vilka risker som finns hos våra kunder. Riskerna ska bli behandlade, skador ska förebyggas och vid behov ska försäkring tecknas. Från 2006 kommer alla förvaltningar och bolag inom staden att vara försäkrade direkt av S:t Erik Försäkring. En nyhet är också att ansvarsförsäkring kommer att tillhandahållas direkt av oss. Direktförsäkring hos S:t Erik Försäkring möjliggör anpassade försäkringsvillkor samt premiesättning enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär också att våra kunder endast behöver ha en kontakt när det gäller försäkringsfrågor och därmed får en förenklad försäkringsadministration. Anders Carlsund Verkställande direktör 2

5 Styrelsens ordförande S:t Erik Försäkrings nya styrelseordförande heter Catharina Gyllencreutz. Hon arbetar som vice stadsjurist i Stockholms stad. Här ger hon sin syn på styrelsearbetet. Vilka är dina erfarenheter av ditt första år som styrelseordförande? Framförallt har det varit väldigt roligt och intressant att arbeta i rollen som styrelseordförande och få möjlighet att lära känna en delvis ny verksamhet. Naturligtvis är det också roligt att bli bekant med människorna i styrelsen och de som arbetar i bolaget. Det har också varit stimulerande att fundera i nya banor om vilka olika roller styrelsen, verkställande ledningen och ägaren har. Varför har just du utsetts till styrelsens ordförande? Det ska ju inte jag svara på utan den frågan borde ägaren som har utsett styrelsen besvara. Men om jag ska gissa så är det för att jag har god kännedom om staden och dess verksamhet och för att jag är jurist, en yrkeskompetens som antagligen värdesätts. Varför har S:t Erik Försäkring en tjänstemannastyrelse? Bolaget bedriver ingen politiskt kontroversiell verksamhet, så politikerna har därför inget behov av att bemanna styrelsen. Sedan är det viktigt med kontinuitet. De politiskt tillsatta styrelserna förändras ju vid varje val i någon form. Men här har man väl tyckt att man har hittat en bra mix av olika erfarenheter bland stadens tjänstemän som kan behövas för den här typen av verksamhet. Har styrelsen kontroll och insyn i bolagets verksamhet? Hur? Finns en särskild arbetsordning? Ja, det har vi absolut. Vi har en arbetsordning och olika styrdokument i stort och smått. Det finns också en internkontrollplan för bolaget. Har styrelsen kunskap om försäkringsverksamhet och styrelsearbete? Ja, vi har en ledamot med särskild kunskap i försäkringsfrågor och han har tillsammans med två andra ledamöter suttit länge i styrelsen. Halva styrelsen är visserligen ny, men vi som är nya har gått en utbildning på StyrelseAkademien. Sammantaget tycker jag absolut att det finns erfarenhet i styrelsen. Får styrelsen ekonomisk ersättning för sitt arbete? Nej, det får vi inte. Vi håller våra styrelsemöten på arbetstid. Catharina Gyllencreutz Hur är kontakterna mellan styrelsen och bolagets revisor när det gäller att upprätthålla rutiner för redovisning och kontroll? Det första vi gjorde när den nya styrelsen tillträdde var att kalla revisorerna till oss. Vi bjöd in dem till ett styrelsemöte och hade en genomgång av hur de såg på sitt uppdrag och vad vi förväntade oss av dem. Det kändes bra, dels att få träffa dem, dels att få höra deras syn på sitt uppdrag. Revisorerna kommer att vara med på bokslutsmötet och jag strävar efter att försöka hålla en löpande kontakt. Hur vill du utveckla styrelsens arbete? Det är klart att jag vill koncentrera styrelsearbetet till de stora frågorna, hur bolaget ska bedriva sin verksamhet både på kort och på lång sikt, allt utifrån ägarens intressen. Vi ska försöka undvika att styra i detaljer. Syftet med S:t Erik Försäkring är inte att tjäna pengar utan att spara pengar åt sina försäkringstagare. Därmed måste ett skadeförebyggande arbete vara ett medel för att få nöjda kunder. Hur kan du medverka till att det skadeförebyggande arbetet kommer i fokus? Det gäller att få ett bättre grepp om alla skador och vara en katalysator i det skadeförebyggande arbetet. Alla försäkringsskador rapporteras till S:t Erik Försäkring så vi har en god överblick om dessa skador. Med de kunskaperna kan vi initiera olika projekt för att om möjligt minska skadorna. Det är en oerhört viktig del. Vi kan ju inte bara sitta här och hoppas att ingenting ska hända, utan vi vill gärna bidra med den kunskap och insikt vi har om skadebilden och vad som orsakar skador. Vi talar mycket om det i styrelsen också, att vi verkligen ska gå i bräschen för det skadeförebyggande arbetet och ta olika initiativ. Det blir ju inte bara billigare försäkringar för kunden om skadorna minskar utan de vinner en massa annat också. Om till exempel ett daghem drabbas av en brand blir det oerhört många andra problem för stadsdelen. 3

6 Vision, affärsidé, mål och strategi S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms Stadshus AB 16 dotterbolag S:t Erik Försäkring Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Fackförvaltningar 18 stycken Stadsdelsförvaltningar 18 stycken Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska ha som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag. Vision S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads förvaltningar och bolag stimulera till att förebygga och begränsa skador erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och försäkringsbara risker. Mål S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva verktyget för riskhantering, så att tillgångar och verksamheter som ägs av Stockholms stads förvaltningar och bolag skyddas optimalt. Anders Carlsund Monica Ekwall Håkan Hedin 4

7 Stockholms stads kommunfullmäktige har beslutat att fem övergripande inriktningsmål ska gälla för staden som helhet. S:t Erik Försäkring har utifrån dessa mål formulerat ett antal egna mätbara mål samt redovisat olika aktiviteter för hur dessa mål ska uppnås. Bland S:t Erik Försäkrings mål kan nämnas: Antalet försäkringsskador över kronor ska minskas. Kommunikationen med kunderna ska vara av hög kvalitet. Avtal ska finnas med flera världsledande återförsäkrare med högt kreditbetyg för att uppnå riskspridning. Bolaget ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom hela kommunkoncernen. Strategi S:t Erik Försäkrings strategier för att uppnå sina mål är att fokusera på följande områden: Identifiera S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation. Detta ska ske genom att identifiera och värdera de försäkringsbara risker som kan finnas inom Stockholms stads verksamheter och kanalisera kunskapen om risker samt föreslå åtgärder. Metoder ska kontinuerligt utvecklas för att analysera riskerna, så att de kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan ska även ske internt och externt med berörda parter inom området försäkring och riskhantering. Bolaget ska också aktivt följa och ta del av den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet, främst i Europa och i synnerhet när det gäller jämförelse med andra storstäder. Förebygga S:t Erik Försäkring ska verka för att det finns en aktiv riskhanteringsprocess inom kommunkoncernen. Bolaget ska ta initiativ till skadeförebyggande projekt. Alla byggnader med EML på över 100 miljoner kronor ska normalt riskbesiktigas årligen. Besiktningsrapporterna ska utgöra ett underlag för återförsäkringsupphandling och innehålla rekommendationer till fastighetsägaren och/eller hyresgästen om skadeförebyggande åtgärder. I försäkringsvillkoren ska regleras minimikrav när det gäller skyddsnivå. S:t Erik Försäkring ska visa på goda exempel för att stimulera och förbättra det skadeförebyggande arbetet inom kommunkoncernen. Bolaget ska verka för att riskhanteringsarbetet blir en ledningsfråga inom kommunkoncernen. Försäkra S:t Erik Försäkring ska ge service med hög kvalitet till sina kunder genom att informera om befintligt försäkringsskydd och hjälpa till i samband med skador och övriga försäkringsfrågor. Bolaget ska ta initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Försäkringar ska normalt utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Försäkringar som bolaget inte får utfärda eller av andra skäl inte kan tillhandahålla direkt ska upphandlas enligt gällande upphandlingsregler med hjälp av S:t Erik Försäkring. Detta för att bästa möjliga konkurrens uppstår. Respektive kund tecknar försäkring utifrån sitt behov och enligt av S:t Erik Försäkrings styrelse beslutad försäkringsplan. Bolaget är en inköpscentral för kommunkoncernens försäkringar och ett instrument för att hantera koncernens gemensamma självrisk. S:t Erik Försäkring ska ta så stor risk per skada som anges i bolagets försäkringstekniska riktlinjer och som är ekonomiskt försvarbart vid varje tillfälle. S:t Erik Försäkring ska årligen upphandla ett gemensamt återförsäkringsprogram. Syftet med detta är att uppnå storköpsfördelar och skapa bästa möjliga konkurrens genom tillgång till både svensk och internationell försäkringsmarknad. För att kunna leverera god kvalitet till kunderna ska S:t Erik Försäkring ha egen personal med gedigen branscherfarenhet. Bolaget ska vid behov anlita externa leverantörer, så att ledande kompetens alltid finns till förfogande. Externa leverantörer ska normalt användas för funktionerna skadereglering och viss intern administration. Pia-Karin Törnstrand Jan Willgård Anneli Eriksson 5

8 Vår roll Riskhantering i Stockholms stad Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning. Det finns drygt 60 personer inom organisationen som är utsedda till säkerhetssamordnare. Det finns också en säkerhetssamordnare för Stockholms stad, centralt placerad hos Stockholms Brandförsvar, som har till uppgift att stötta de lokala säkerhetssamordnarna och samordna säkerhetsarbetet. Även S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i säkerhetsarbetet och har ett omfattande samarbete med säkerhetssamordnarna. Ett av S:t Erik Försäkrings viktigaste styrmedel är försäkringsvillkoren som har anpassats så att de stimulerar till skadeförebyggande arbete. Vi har även deltagit i flera skadeförebyggande projekt under året, bland annat om brandlarm på förskolor och äldreboenden samt ett projekt rörande ITanvändning för ökad säkerhet inom äldrevården. Personal från S:t Erik Försäkring deltar även i olika nätverk som till exempel Brandskyddsrådet (Svenska Brandskyddsföreningen), Cost17 (ett internationellt nätverk för skadeförebyggande arbete och försäkring gällande kulturbyggnader) och Swerma (Swedish Risk Management Association). Försäkring S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads bolag och förvaltningar med alla typer av försäkringsfrågor med undantag för rena personalförsäkringar. Varje enhet har en utsedd kontaktperson hos S:t Erik Försäkring som ska identifiera försäkringsbehovet och att ge varje kund en rätt anpassad försäkringslösning. S:t Erik Försäkring bistår även sina kunder med försäkringsfrågor i samband med till exempel avtalsskrivning. S:t Erik Försäkring tillhandahåller också ett antal koncernövergripande försäkringar såsom tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring. Försäkring för egendom, och från 2006 även ansvar, tecknas direkt av S:t Erik Försäkring medan andra försäkringsformer placeras externt efter upphandling. Skador När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skadeorganisation in och hjälper till med allt praktiskt. Vid en större brand eller vattenskada är det ofta räddningsledaren från brandförsvaret som kallar ut Larmtjänst. Larmtjänst är en rikstäckande organisation som arbetar på uppdrag av samtliga svenska försäkringsbolag, inklusive S:t Erik Försäkring, med restvärdesskydd, information till skadedrabbade och samordning av de inblandade försäkringsbolagen. 6

9 Ett urval av våra försäkringsobjekt. Efter det akuta skedet tas skadan om hand av Crawford & Company, som är det oberoende skaderegleringsföretag som Reglerar S:t Erik Försäkring har avtal med. skador Mindre akuta skador anmäls till S:t Erik Försäkring i det webbaserade skade- och incidentrapporteringssystemet Prevnet och skickas sedan vidare till Crawford & Company för handläggning. När utredningen är klar skickar de en rapport till S:t Erik Försäkring som sedan betalar ut skadeersättningen. Från 2006 hanteras ansvarsskador på nästan samma sätt de anmäls i Prevnet och utreds av Crawford & Company. För samtliga skadetyper är det viktigt att skador anmäls så snart som möjligt för att underlätta skadeutredningen. Verksamheten S:t Erik Försäkring Köp av återförsäkring Självbehåll: kkr/skada, max kkr/år Identifierar risker och analyserar försäkringsbehov Förebygger skador 7

10 En av våra kunder Säkerhet i fokus på Globenarenorna Maj-Britt Gustafsson Wallin och Kristin Lundqvist arbetar på evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena som driver de fyra arenorna Globen, Annexet, Hovet och Söderstadion. Maj- Britt är administrativ chef och ansvarar för försäkringsfrågor, personal, ekonomi och IT. Kristin jobbar på ekonomisidan som projektcontroller med allt från budget till uppföljning och redovisning av resultat mot arrangörer. Hon hanterar också olika försäkringsfrågor i samband med evenemangen. Ett särskilt fastighetsbolag ansvarar för fastigheternas försäkringar. Vilken typ av arrangemang har ni i Globen? Vi har allt! Vi genomför cirka 250 evenemang per år med över en miljon besökare och det är sportevenemang, rockkonserter, barnteater, schlagerfinaler och mycket mer. Olika familjeevenemang är ett starkt växande område inom nöjesbranschen och Globenarenorna arrangerar många av dem. De mest kända är Globens Luciakonsert, Disney on Ice och Monster Jam, en ny typ av evenemang; truckracing med monstertruckar amerikanska bilar som väger flera ton och har gigantiska hjul. Olika företagsevenemang är också vanliga som mässor, bolagsstämmor och stora personalfester. 8

11 Vilken nytta har Globen av att vara kund hos S:t Erik Försäkring? Den hjälp vi får från S:t Erik Försäkring är ovärderlig. Vi har upparbetade kontakter, de kan och förstår vår verksamhet och det ger oss stor trygghet. Fastighetsförsäkringarna rullar på år från år, men i samband med nya typer av evenemang uppstår ibland nya försäkringssituationer om vad som egentligen gäller. Då kan vi behöva bolla över olika frågor. Det gäller att vara extra observant på att försäkringarna är heltäckande och där är hjälpen från S:t Erik Försäkring mycket viktig för oss. Ofta måste det också gå snabbt. Fokus för arrangören är ju själva genomförandet och det är inte alltid det finns en framförhållning för försäkringsfrågorna. Och när det är bråttom är det viktigt att kunna bolla mot någon som vet vad som gäller och som kan sin sak. Hur ofta brukar ni ha kontakt med försäkringsbolaget? Vi har både regelbundna och oregelbundna kontakter. Det är alltid ett uppföljningsmöte varje år och också en avstämning någon gång i månaden för kontroll om något nytt har kommit till. Vi kräver ju av våra kunder att de ska ha rörelse- och ansvarsförsäkringar och då vill de ofta veta vad som gäller i olika situationer. Då kan vi behöva få råd i någon speciell fråga från S:t Erik Försäkring. Sedan görs alltid regelbundna besiktningar av fastigheterna tillsammans med försäkringsbolaget och deras återförsäkrare. utrymningsvägar. En annan orsak är en stor medvetenhet om vilka risker som finns och att vi ställer stora krav på våra medarbetare att alltid tänka på säkerheten. Hur jobbar ni för att förebygga skador? Vi har ett inarbetat säkerhetstänkande i hela verksamheten med ett särskilt regelverk för riggning. Vi kräver till exempel att all personal som arbetar med riggning av arrangemang ska bära hjälm. Det är ett krav som inte är så vanligt i resten av Europa. Ibland är också polisen och brandförsvaret med i planeringen och deras regler och anvisningar är en självklarhet för oss. En del i säkerhetsarbetet är själva uppbyggnadsfasen av arrangemangen. Sedan under själva genomförandet krävs det rutiner. Då finns alltid bestämda driftsansvariga som kontrollerar att vi följer regelverket. Sedan har vi vakter, evenemangsvärdar och ordningsvakter. Våra säkerhetsregler finns också på vår hemsida så att en arrangör kan se vad vi förväntar oss av dem. Dessutom har vi bevakning dygnet runt och handlingsplaner för olika hot. Vi har även kontinuerliga genomgångar av våra fastigheter tillsammans med S:t Erik Försäkring och får synpunkter från dem på vilka åtgärder som behöver vidtas. Vilken typ av frågor behöver ni få hjälp med? S:t Erik Försäkring upprättar alla typer av försäkringshandlingar för de olika evenemangen. I normalfallet har vi försäkringar för vår verksamhet och för vår personal, och den arrangör som kommer till oss försäkrar i sin tur sin verksamhet. Då behöver ingen extra försäkring tecknas. Men det gäller att stämma av att de olika försäkringarna tillsammans täcker alla detaljer och att det är klart och tydligt vem som försäkrar vad. Det är detaljer som måste vara klara inför varje arrangemang. När det gäller återkommande arrangemang vet vi ju var vi har varandra och mycket är standard, men vi behöver få hjälp när det dyker upp helt nya evenemang som vi inte har tidigare erfarenhet av. Sedan har vi amerikanarna med Disney on Ice som är mycket noggranna och kräver att vi ska ha ett undertecknat certifikat på att vi har vissa försäkringar. Och här får vi hjälp av S:t Erik Försäkring som utfärdar ett intyg och skickar till dem. Är ni nöjda med den service ni får från S:t Erik Försäkring? Ja, de är kunniga, duktiga och servicemedvetna och ger alltid snabba svar. Har ni under det senaste året haft någon skada som försäkringsbolaget hjälpt er med? Vi har haft någon mindre ansvarsskada, annars har vi varit väldigt förskonade. Vi tror att det beror på att Globen är relativt nybyggd. Det fanns ett säkerhetstänkande i planeringen redan när Globen byggdes. Till exempel är det väl sörjt för Kristin Lundqvist och Maj-Britt Gustafsson Wallin 9

12 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2006: Fastigheter Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger byggnader. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen ersätter även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Utställningar Utställningsförsäkringen gäller för alla föremål som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att visa på en utställning. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand Trafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom, s.k. ROT-försäkring. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Motorfordon Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser. Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsbolag: Trygg-Hansa Ansvar Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållande. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel, begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och Styrelseansvar VD- och Styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 % av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsbolag: Zurich Fler försäkringar på sidan 12 10

13 Rinkeby torg: Ett typiskt 60-talstorg med ett stort utbud av varor, frukt och grönt från världens alla hörn. Torget är den scen på vilken livet i Rinkeby pulserar och som lockar folk från när och fjärran. 11

14 Försäkringar Olycksfall (elever m.fl.) Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Flerspråkig kundtjänst finns hos Folksam. Försäkringsbolag: Folksam Resor (elever m.fl.) Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm Tjänsteresor (stadens personal) Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm Patienter Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som t.ex. inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd m.m. Dessutom ingår allriskskydd upp till kr per skada i försäkringens grundomfattning. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostadsställe utan samband med inbrott upp till maximalt kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppna-dörren -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tilläggsförsäkringar: Allrisk för enskild egendom överstigande kr, bostadsrättstillägg och avbeställningsskydd. Försäkringsbolag: Tennant Försäkring Olycksfall (volontärer) Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsbolag: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna. 12

15 Skador Två stora brandskador under 2005 orsakade höga kostnader för S:t Erik Försäkring och störningar i stadens normala verksamhet. Skadorna drabbade brukare av stadens tjänster och ledde till merarbete för stadens anställda. Dessutom har bolag och stadsdelar haft kostnader som inte täcks av försäkringen. De totala skadekostnaderna för 2005 uppgick till cirka kkr, varav cirka kkr avsåg bränder, kkr vattenskador, 200 kkr inbrott och kkr övriga skador. Antalet skador var 95, vilket är en minskning jämfört med 2004 då antalet var 127. Brand i bostadshus kostade över 20 miljoner kronor Troligen var det en marschall placerad på en loftgång som orsakade den svåra branden i Husby en fredagsnatt i november Samtliga boende fick evakueras, några av dem med hjälp av brandförsvarets stegar. Fem personer fördes till sjukhus med rökskador, dock inte allvarliga. Redan under släckningsarbetet kunde restvärdesarbetet påbörjas, genom att hyresgästernas möbler täcktes med plast och släckvattnet sögs upp. Brandförsvaret kallade också ut Larmtjänst som snabbt hade en restvärdesledare på plats. Restvärdesledarens uppgift är att samordna restvärdesskyddet och ta hand om evakuerade hyresgäster, för samtliga försäkringsbolags räkning. Alla inblandade försäkringsbolag kallades till platsen och var på plats följande morgon. Flera informationsmöten för hyresgästerna hölls och på eftermiddagen kunde de flesta återvända till sina lägenheter. Dock var sex lägenheter högst upp i byggnaden totalförstörda och de närmast underliggande lägenheterna hade mycket svåra vattenskador. Dessvärre visade det sig att flera hyresgäster saknade hemförsäkring och måste få hjälp med tak över huvudet av socialjouren. Kostnaden för skadan beräknas till dryga 20 miljoner kronor varav S:t Erik Försäkrings återförsäkrare kommer att få stå för 5 miljoner kronor. Till detta ska läggas hyresgästernas förstörda inventarier som bekostas av respektive hemförsäkringsbolag. Förskola totalförstörd av anlagd brand Förskolan på Skäftingebacken i Tensta drabbades av en anlagd brand i april En förskolebrand innebär alltid stora problem för verksamheten. Byggnaden blev totalförstörd och måste rivas. Därför evakuerades barnen till en paviljong som uppfördes på en intilliggande fotbollsplan. Direkt efter skadan var det en period då barnen inte hade någonstans att ta vägen och det blev nödvändigt för föräldrar att stanna hemma från sina arbeten för att ta hand om sina barn. Detta innebär en kostnad för samhället som är svår att överblicka och som inte täcks av någon försäkring. Byggnaden är nu under återuppförande och beräknas bli klar till sommaren Kostnaden uppskattas till cirka 14 miljoner kronor, vilket inkluderar en ny byggnad, nya inventarier, hyra av paviljong, löner till extra personal etc. Nytt avtal om skadereglering S:t Erik Försäkring har under 2005 upphandlat ett nytt avtal om skaderegleringstjänster. Det nya avtalet som trädde i kraft den 1 september innebär att det är Crawford & Company som svarar för skadeservicen gentemot S:t Erik Försäkrings kunder. 13

16 Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad invigdes Hallen erbjuder en fullstor arena för de flesta inomhusidrotter, ett friskvårdsplan och parkeringsplatser. 14

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2005, bolagets nittonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter om årsredovisning i försäkringsföretag (2003:13). Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2005 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet. Försäkringar har endast tecknats för förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 201 miljarder kronor (195). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. Förutom den egna försäkringsverksamheten har S:t Erik Försäkring upphandlat vissa externa försäkringar som kommunkoncernen haft behov av, till exempel ansvarsförsäkring och lagstadgade försäkringar som byggfelsförsäkring och patientförsäkring. Skadeutfall Det har inträffat flera kostsamma skadehändelser under 2005, bland annat en stor brandskada som beräknas kosta över 20 miljoner kronor. Övriga skador ligger inom S:t Erik Försäkrings självbehåll. Brandskadorna svarade för den högsta sammanlagda kostnaden. Vattenskadorna har minskat, både när det gäller antal och kostnader. De totala ersättningskraven för 2005 uppgick till kkr (34 480) vid 95 (129) skadetillfällen. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror på att försäkringsvärdena höjdes och att ett antal nya fastigheter har tillkommit. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr (3 201). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (7 794) varav kkr (7 517) avsätts till säkerhetsreserven. Årets driftskostnader uppgick till kkr (9 092). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (5 408). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 271 procent (292). Resultatet för 2005 blev, efter avsättning till säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte får ikläda sig ansvar för egen räkning som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp; för en och samma händelse 20 procent och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 20 procent av summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver. Bolaget får inte för egen räkning, efter återförsäkringsskydd, ikläda sig större risk på aggregerad nivå årligen än summan av premie för egen räkning, eget kapital inklusive säkerhetsreserv och exklusive aktiekapital. För 2005 begränsades bolagets självbehåll för egendomsförsäkring till kkr per skadehändelse och totalt kkr per år. Återförsäkring tecknas med internationella återförsäkringsbolag. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha lägst rating BBB enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Riskspridning sker genom att återförsäkringsprogrammet fördelas procentuellt på ett antal olika återförsäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att internbankens referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med Finanspolicy för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Personal Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medelåldern är 44 år. Alla medarbetare har lång erfarenhet från olika befattningar inom försäkringsbranschen. S:t Erik Försäkring har låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Då bolaget endast har sex personer anställda upprättas ingen jämställdhetsplan. Det kan konstateras att könsfördelningen är jämn både i bolaget och i styrelsen. Framtiden När det gäller egendomsförsäkring är S:t Erik Försäkring från och med 2005 uteslutande direktförsäkringsgivare. Under 2006 avser bolaget även tillhandahålla ansvarsförsäkring direkt. S:t Erik Försäkring kommer även i fortsättningen att fungera som upphandlare av vissa försäkringstyper som är mer lämpliga att externa försäkringsgivare tillhandahåller, till exempel VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den nuvarande rollen för S:t Erik Försäkring inom kommunkoncernen kom- 15

18 mer att bestå. Bolaget kommer att fokusera på att hjälpa sina kunder att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur skador kan förebyggas samt vid behov teckna försäkring. Förutsättningarna är goda för att premierna ska kunna sänkas för år 2007 om kostnaderna för skador och återförsäkring hamnar på en rimlig nivå. För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring fortsätta att ta ett högt självbehåll per skada. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att mer kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. Definitioner och begrepp Premieintäkt Med premieintäkt menas de premier som är hänförliga till räkenskapsåret. Premieintäkten är periodiserad och består av premiereserv vid årets början plus premieinkomst under året minus premiereserv vid årets slut. Premieinkomst Premieinkomsten är den totala bruttopremie som inbetalts under räkenskapsåret eller som tas upp som fordran vid årets slut. Premie för avgiven återförsäkring Den premie försäkringsbolaget betalar till ett eller flera andra försäkringsbolag för att de ska betala skadekostnader utöver en avtalad nivå (självbehållet). För egen räkning Med för egen räkning menas efter avdrag för återförsäkring. Det kan gälla premieintäkt för egen räkning som då är premieintäkt netto, efter att återförsäkringspremien är betald. Det kan även gälla utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning, det vill säga då återförsäkrarna betalat sin del av skadorna. Självbehåll Självbehåll är den del av skadekostnaderna som försäkringsbolaget behåller för egen räkning, d.v.s. exklusive återförsäkring. Det kan vara ett belopp per skada, och/eller ett maximalt belopp per år. Kostar skadorna mer än självbehållet så betalar återförsäkrarna resten. Oreglerade skador Med oreglerade skador menas att ett belopp reserverats för skador som har inträffat under räkenskapsåret men där ersättning ännu inte utbetalts till försäkringstagaren. Det kan t.ex. röra sig om ett hus som brunnit men ännu inte hunnit återuppföras och där den definitiva skadekostnaden alltså ännu inte är känd. Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkten. Driftskostnadsprocent Driftskostnaderna i procent av premieintäkten. Totalkostnadsprocent Summan av försäkringsersättningar och totala driftskostnader i procent av premieintäkten. 16

19 Rörelseresultat åren (kkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Återbäring Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 271% 292% 434% 185% 300% NYCKELTAL Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 76,9% 79,7% 134,6% 84,6% 54,5% Driftskostnadsprocent 18,3% 19,3% 29,2% 28,8% 49,2% Totalkostnadsprocent 95,2% 99,0% 163,9% 113,4% 103,8% Kapitalförvaltning Direktavkastning / Totalavkastning 1,9% 2,6% 5,0% 5,0% 7,2% PERSONAL Antal anställda Sjukfrånvaro 0% 0% 0% 0% 0% 17

20 Resultaträkning (kkr) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan 252 Resultat före skatt 5 25 Skatt på årets resultat 5 25 ÅRETS RESULTAT

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet.................................1 VD har ordet................................. 2 Bolaget..................................... 4 Tre verksamhetsgrenar.........................

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Utlåtande 2004:22 RI (Dnr 009-4489/2003) Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2007 English Summary, pages 28 33 Innehåll Året som gått... 1 VD har ordet... 2 Vision, affärsidé, mål och strategi... 4 Skador... 6 Vi arbetar så här... 8 Försäkringar...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Årsredovisning 2010. English Summary, pages 29 32

Årsredovisning 2010. English Summary, pages 29 32 S:t Er ik För säkrin g Årsredovisning 2010 English Summary, pages 29 32 Innehåll Året i korthet............................... 1 Balansräkning............................. 16 Styrelse, revisorer, VD...................

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer