S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, page 28 32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32

2 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. Vår uppgift är att skapa försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Dessutom ska vi identifiera och hantera försäkringsbara risker samt förebygga skador. Det totala försäkringsvärdet under 2004 uppgick till cirka 200 miljarder kronor. Bolaget bildades 1986 och har 6 medarbetare. På vår hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som gäller vid tecknande av en försäkring. Där finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Prevnet, som är Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Vissa dokument och blanketter, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad, finns också på hemsidan. Innehåll Året i korthet VD har ordet Bolagets uppgifter Verksamhetsgrenar Riskhantering Försäkringsservice Försäkringsverksamhet Försäkringar Våra kunder Skador Förvaltningsberättelse Definitioner och begrepp Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD A Selective Summary Kontakta oss Omslagsbild: Gyllene Salen i Stockholms stadshus. Gyllene Salen, med drygt 18 miljoner mosaikbitar av glas och guld, har Einar Forseth skapat en guldgnistrande bankettsal med plats för cirka 600 sittande gäster. Salen domineras av Mälardrottningen, Stockholm hyllad av Österland och Västerland på fondväggen. Cover picture: The Golden Hall in Stockholm s City Hall. The Golden Hall contains over 18,000,000 mosaic pieces made of glass and gold. Einar Forseth has created a glistening banquetting hall for up to 600 people sitting down. The Hall is dominated by the Queen of the lake Mälaren on the northern wall which represents Stockholm being honoured by the East and the West.

3 Året i korthet Lägre skadekostnader. De totala skadekostnaderna var lägre i jämförelse med föregående år. Riskbesiktningar. S:t Erik Försäkring lät genomföra riskbesiktningar på ett flertal av de största försäkringsobjekten. Resultatet av besiktningarna är ett underlag för upphandling av återförsäkring, men innehåller även rekommendationer till skadeförebyggande åtgärder hos kunderna. Hemförsäkring. Tillsammans med försäkringsbolaget Tennant utformade S:t Erik Försäkring en behovsanpassad hemförsäkring för personer med särskilt boende, främst äldre. Försäkringssystem. För att effektivisera den interna administrationen investerade S:t Erik Försäkring i ett nytt försäkringssystem. Detta mot bakgrund av att S:t Erik Försäkring från och med 2004 är direktförsäkringsgivare till flertalet bolag och förvaltningar inom Stockholms stad. Försäkringsplan. Styrelsen antog en försäkringsplan som reglerar kommunkoncernens försäkringstyper, självrisker och principer för premiesättning. Nytt skaderegleringsföretag. Ett nytt avtal upphandlades för skadereglering. I september tecknades avtal med Cunningham Lindsey som är ett av världens största internationella skaderegleringsföretag. Bolaget reglerar egendomsskador hos S:t Erik Försäkrings kunder. Ny hemsida. Under året lanserades en ny utformning av S:t Erik Försäkrings hemsida. Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, kkr Skadeprocent 79,7% 134,6% Driftkostnadsprocent 19,3% 29,2% Totalkostnadsprocent 99,0% 163,9% Totalt försäkringsvärde, kkr

4 VD har ordet 2004 blev ett bra år för S:t Erik Försäkring. Skadekostnaderna var lägre i jämförelse med föregående år och inga riktigt stora skadehändelser inträffade. Förutsättningarna är därför goda för att kunna sänka våra kunders premier inför Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera risker, förebygga skador och försäkra. Vår omvärld Många och tragiska naturkatastrofer drabbade världen under I USA och Karibien inträffade under hösten fyra större orkaner som ledde till skador för över 700 miljarder kronor, varav 300 miljarder på försäkrad egendom. På Annandag jul inträffade jordskalvet i Asien, den värsta naturkatastrof som inträffat i modern tid. Ur försäkringssynpunkt får dock naturkatastroferna en begränsad ekonomisk påverkan, då flertalet av skadorna inte täcks av försäkringar. I Sverige finns allt färre försäkringsbolag på marknaden. Detta förhållande drabbar framför allt kommunsektorn som har svårigheter att få acceptabla anbud i samband med försäkringsupphandlingar. För att möta den aktuella marknadssituationen har flera kommuner under året beslutat sig för att bilda egna försäkringsbolag enligt den modell som Stockholm haft sedan länge. Resultatet blir att kommuner som väljer detta sätt att hantera försäkringsfrågor får tillgång till den internationella marknaden och därmed fler försäkringsgivare. Stor köpare av återförsäkring S:t Erik Försäkrings största utgift, förutom skadekostnader, är köp av återförsäkring. Bolaget är en av landets större köpare av försäkring med ett samlat försäkringsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Vi lägger därför ner stor omsorg på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. Via S:t Erik Försäkring återförsäkrade under året nio världsledande försäkringsbolag stadens byggnader och inventarier. Genom avtal med flera olika återförsäkringsbolag med god säkerhet, enligt bedömning från professionella ratinginstitut, uppnår S:t Erik Försäkring en bra riskspridning. Skadeförebyggande arbete ger resultat Det är glädjande att skadekostnaderna minskat under Ingen skadehändelse har inträffat som överstigit S:t Erik Försäkrings egen andel på 15 miljoner kronor per skadehändelse. Mycket arbete och pengar läggs ner på att förebygga skador på stadens tillgångar. Extra insatser har under flera år lagts ner på att förebygga skador på stadens förskolor. En del av förskolorna har besiktigats enligt den så kallade Stockholm Bluemodellen och nästan alla förskolor har utrustats med magnetventiler för vattenavstängning. Dessa åtgärder har nu börjat ge resultat. Att förebygga skador är alltså en god investering för framtiden. Därför ska S:t Erik Försäkring fortsätta att hjälpa sina kunder att driva projekt för att finna lösningar för olika skadeförebyggande åtgärder. Lagen om skydd mot olyckor har nu börjat gälla och den ställer höga krav på ägare av fastigheter och verksamhetsutövare. Dokumenterade riskanalyser måste tas fram, vilket bör leda till en bättre samverkan mellan berörda enheter inom kommunkoncernen. Riskhantering i fokus Kundernas självrisker kommer även fortsättningsvis att ligga på en hög nivå samtidigt som S:t Erik Försäkring tar en stor andel av kostnaden per skadehändelse. Detta innebär att det kommer krävas mer fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. S:t Erik Försäkring har i budgeten för 2005 avsatt ökade resurser för att kunna driva fler skadeförebyggande projekt hos kunderna. Trots att det inte inträffat någon riktigt stor enskild skadehändelse under 2004 uppgår den totala skadekostnaden till 34 miljoner kronor, så potentialen att minska kostnaderna genom att förebygga frekvensskador är stor. Det kommer att bli årets stora utmaning! Framtida inriktning Vi kommer att koncentrera oss på att identifiera vilka risker som finns hos våra kunder. Dessa risker ska bli behandlade genom att förebygga skadehändelser och vid behov försäkra. Den viktigaste åtgärden för att förebygga skador är att det på ledningsnivå finns kunskap och engagemang för riskhantering. En ledstjärna för S:t Erik Försäkring är att skapa förutsättningar för stadens förvaltningar och bolag att ge god service till kommunmedborgarna. Anders Carlsund Verkställande direktör Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad. Förutom Stadsbiblioteket vid Sveavägen, ritat av arkitekt Gunnar Asplund och invigt 1928, ingår 40 bibliotek i stadsdelarna, bibliotek på sjukhus, servicehus samt Läsesalongen, Rum för barn och Serieteket i Kulturhuset. 2

5 Anders Carlsund 3

6 Bolagets uppgifter S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms Stadshus AB 15 dotterbolag S:t Erik Försäkring Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Fackförvaltningar 18 stycken Stadsdelsförvaltningar 18 stycken Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska ha som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag Koncernen Stockholms Stadshus AB har i budget och ägardirektiv för beslutat att S:t Erik Försäkring har följande uppdrag: Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere. 4

7 Anställda på S:t Erik Försäkring, från vänster på föregående sida: Anders Carlsund, Monica Ekwall, Håkan Hedin, Pia-Karin Törnstrand, Jan Willgård, Anneli Eriksson. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads förvaltningar och bolag att identifiera och hantera försäkringsbara risker samt erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Bolaget ska ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och risksituation. Mål Stockholms stads kommunfullmäktige har beslutat att övergripande inriktningsmål ska gälla för staden som helhet. S:t Erik Försäkring har utifrån dessa mål formulerat ett antal egna mätbara mål och åtaganden samt redovisat olika aktiviteter för hur dessa mål ska uppnås. Bland S:t Erik Försäkrings mål kan nämnas att: antalet försäkringsskador över kronor ska minskas kommunikationen med kunderna ska vara av hög kvalitet avtal ska finnas med flera världsledande återförsäkrare med högt kreditbetyg för att uppnå riskspridning bolaget ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom hela kommunkoncernen. Strategier S:t Erik Försäkring sätter ytterligare fokus på att: Identifiera risker Förebygga skador Försäkra egendom S:t Erik Försäkring ska hjälpa kunderna att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur dessa kan skadeförebyggas samt vid behov teckna försäkring. Det är viktigt att risker identifieras hos samtliga kunder, vilket gör att bolagets metoder för riskanalyser kontinuerligt kommer att utvecklas. S:t Erik Försäkring ska under 2005 med större kraft verka för att förebygga skador i samverkan med berörda enheter inom kommunkoncernen, återförsäkrare och externa specialister. Försäkringar utfärdas i regel direkt av S:t Erik Försäkring. Det innebär att kunden får en väl anpassad försäkring till självkostnadspris. Kunden får samma försäkringsgivare år efter år, vilket gör att kunskapen och kontakterna mellan parterna ökar. Stockholms stads försäkringsstrategi är att det ska köpas så lite extern försäkring som möjligt. Det uppnås genom att förvaltningar och bolag inom staden har en relativt hög självrisk och att S:t Erik Försäkring därutöver betalar en stor andel per skadehändelse. Vid skador över 15 miljoner kronor betalar återförsäkrarna sina andelar av skadekostnaden. Medarbetare Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medelåldern är 43 år. Alla medarbetare har lång erfarenhet från olika befattningar inom försäkringsbranschen. Enligt jämförande statistik mellan koncernbolagen i Stockholms Stadshus AB under 2004 har S:t Erik Försäkring låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. En presentation finns på sista sidan i årsredovisningen under Kontakta oss. 5

8 Verksamhetsgrenar Östermalms Saluhall är ett enastående byggnadsverk på mer än ett sätt. Idag håller den gamla konstruktionen från 1888 en mycket hög, modern standard ur både miljöoch driftssynpunkt. Men redan när hallen byggdes var den en, för sin tid, mycket avancerad och framstegsvänlig skapelse. Bilden ovan visar ett av Familjebostäders kvarter i Hammarby Sjöstad. Riskhantering Stockholm stad bedriver ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. På central nivå finns ett integrerat system för styrning och uppföljning av stadens verksamheter, benämnt ILS. Riskhantering är därmed en ledningsfråga inom Stockholms kommunkoncern. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning. Det finns drygt 60 personer inom organisationen som är utsedda till säkerhetssamordnare. Stockholms brandförsvar har till uppgift att i samverkan med S:t Erik Försäkring utbilda och stötta de olika säkerhetssamordnarna i deras arbete. Aktuella projekt Lag om skydd mot olyckor Lagen om skydd mot olyckor har nu börjat gälla. Syftet med lagen är bland annat att tydliggöra den enskildes ansvar, att fastighetsägare och nyttjanderättshavare gemensamt ska gå igenom sitt brandskydd. S:t Erik Försäkring ska verka för samordning av besiktningar inom stadens fastighetsbestånd. Utöver brandskyddet ska till exempel inbrottsskydd och arbetsmiljö besiktigas. Vattenskador För ett par år sedan installerades magnetavstängningsventiler på huvudvattenledningen i över 400 förskolor. Projektet har varit så framgångsrikt att S:t Erik Försäkring ska verka för att installationer genomförs även på andra typer av fastigheter. Andra projekt pågår hos bostadsbolagen för att förhindra vattenskador. Riskbesiktningar På S:t Erik Försäkrings uppdrag genomförs årligen ett trettiotal besiktningar enligt bolagets egen modell. Oberoende riskingenjörer har gjort grundliga besiktningar och anläggningsägarna har fått dokumentation om vilka brister som ska åtgärdas. S:t Erik Försäkring kommer under 2005 systematiskt att följa upp att detta blir genomfört. Minimistandard S:t Erik Försäkring har tagit initiativ till ett projekt för att ta fram en minimistandard när det gäller utformning av säkra byggnader för förskolor. Försäkringsservice S:t Erik Försäkring ska identifiera försäkringsbehovet hos alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad. För att ge varje kund en rätt anpassad försäkringslösning tar de kundansvariga hos S:t Erik Försäkring hand om alla försäkringsfrågor. I samband med inträffad skada finns alltid professionell skadeservice till kundens förfogande. Servicen sker i samverkan med Larmtjänst och ett oberoende skaderegleringsföretag. Anmälan om skada 6

9 Bilderna ovan visar Stockholmsmässan i Älvsjö, Globen och Stockholms stadsbilbliotek. görs via ett webbaserat skaderapporteringssystem. S:t Erik Försäkring bistår även sina kunder vid försäkringsfrågor i samband med till exempel kontraktsskrivning. För att underlätta för kunderna har S:t Erik Försäkring utarbetat ett antal mallar för byggnadsentreprenader, fastighetsförvaltning och konsulttjänster. S:t Erik Försäkring hjälper även staden på central nivå genom att ta fram kommunövergripande försäkringslösningar för till exempel tjänsteresa, barnolycksfall, förmögenhetsbrott, etc. Försäkring och återförsäkring Bolag och förvaltningar inom Stockholms stad Egen självrisk: 1 10 prisbasbelopp S:t Erik Försäkring Självbehåll: kkr/skada, max kkr/år Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings försäkringsrörelse är att minimera försäkringskostnaderna för stadens bolag och förvaltningar. Genom S:t Erik Försäkring köper stadens olika enheter försäkring. Bolaget utfärdar försäkringsbrev för egendomsförsäkring med egna försäkringsvillkor. Varje kund har sin egen självrisk i enlighet med beslutad försäkringsplan. Gemensam försäkringsportfölj (totalt värde ca 200 miljarder kr) Återförsäkring på den internationella marknaden (9 bolag 2004) S:t Erik Försäkring har cirka 50 olika försäkringstagare inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. De har en självrisk enligt en av styrelsen beslutad försäkringsplan. För att göra en effektiv upphandling av återförsäkring skapar S:t Erik Försäkring en gemensam försäkringsportfölj. Sedan upphandlas återförsäkring för portföljen på den internationella återförsäkringsmarknaden. S:t Erik Försäkrings självbehåll är 15 miljoner kronor av varje inträffad skada, dock maximalt 50 miljoner kronor per år. Under 2004 har det varit nio olika återförsäkrare som försäkrat andelar av Stockholms stads tillgångar. 7

10 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2005: Egendomsförsäkring för fast egendom (byggnader) Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger fastigheter. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Egendomsförsäkring för lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen ersätter även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Utställningsförsäkring för inlånad egendom Utställningsförsäkringen gäller för all egendom som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att ställa ut. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Allriskförsäkring för entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand Trafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom, s.k. ROT-försäkring. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Allmän ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållande. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och Styrelseansvarsförsäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 % av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Zürich Fler försäkringar på sidan 10 8

11 Stockholmssymbolen Globen invigdes 1989 och har en publikkapacitet på personer. Världens största sfäriska byggnad bjuder på upplevelser i världsklass. Stora sportevenemang, världsartister, körer, hästar och potentater från hela världen avlöser varandra.

12 Försäkringar Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdom upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Flerspråkig kundtjänst finns hos Folksam. Försäkringsgivare: Folksam Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som t.ex. inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd m.m. Dessutom ingår allriskskydd upp till kr per skada i försäkringens grundomfattning. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostadsställe utan samband med inbrott upp till max kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppna-dörren -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tilläggsförsäkringar: Allrisk för enskild egendom överstigande kr, bostadsrättstillägg och avbeställningsskydd. Försäkringsgivare: Tennant Försäkring Reseförsäkring för elever m.fl. Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Försäkringen omfattar resor utanför Norden. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Patientförsäkring Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Tjänstereseförsäkring Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Olycksfallsförsäkring för volontärer Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsgivare: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna. Anmäl inträffad skada via vår hemsida: 10

13 Familjebostäder är den tredje största fastighetsägaren på Stockholms bostadsmarknad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett av de viktigaste uppdragen under perioden är att bygga nya bostäder för stockholmarna. Bilden visar lägenheter i Hammarby Sjöstad, en stadsdel som präglas av innerstadskänsla, samt närheten till vatten och grönområden. När Sjöstaden är fullt utbyggd kommer här att finnas lägenheter för drygt invånare.

14 Våra kunder Torbjörn Dacke AB Svenska Bostäders ekonomichef Torbjörn Dacke är styrelsemedlem i S:t Erik Försäkring. Här ger han en inblick i styrelsearbetet och beskriver också något om nyttan av att vara kund hos S:t Erik Försäkring. Torbjörn Dacke har varit med i styrelsen för S:t Erik Försäkring sedan Hur ser du på din roll som styrelseledamot? Det har varit en stor förmån för mig att få vara med och utveckla S:t Erik Försäkring till ett sådant kundorienterat försäkringsbolag som det nu blivit. Styrelsen består ju idag, förutom mig själv, av flera olika representanter från de större försäkringstagarna. Den breda kompetens som finns i styrelsen tror jag har bidragit till den närhet som finns mellan försäkringsbolaget och kunden. Du har en särskild roll i styrelsen i och med att du är utsedd att företräda försäkringstagarintresset? Ja, Finansinspektionen kräver att det finns en sådan person inom styrelsen. Det är ingen betungande uppgift eftersom S:t Erik Försäkrings uppgift inte är att tjäna pengar, utan att spara pengar åt kunderna. Försäkringsbolaget arbetar ju efter självkostnadsprincipen, vilket gör att det är enkelt att konstatera vilka kostnader som finns i förhållande till premierna. Jag har ett särskilt ansvar för att premierna fördelas på ett rättvist sätt, men även att premierna sätts på ett ansvarsfullt sätt för S:t Erik Försäkring. Inom S:t Erik Försäkring måste vi ha ekonomiska reserver, så att bolaget även kan tåla år med höga skadekostnader. Vad är det för nytta för Svenska Bostäder med att vara kund hos S:t Erik Försäkring? Vi ser att våra premier är konkurrenskraftiga. Sedan tycker jag att S:t Erik Försäkrings service i alla möjliga försäkringsfrågor varit mycket bra för oss. Då S:t Erik Försäkring tar det fulla serviceansvaret behöver vi inte ha egen försäkringskompetens på bolaget. Svenska Bostäder är ju inte bara ett förvaltande bolag, utan vi är även inne i en fas med ökad nyproduktion. Det ställer särskilda krav på gedigen försäkringskompetens i samband med hela byggprocessen. Här har vi fått stor hjälp. S:t Erik Försäkring har också gett ett bra stöd till oss i flera skadeförebyggande projekt som bedrivs inom bolaget. Vidare tycker jag att vi har fått en ökad förståelse för vikten av att ha ett aktivt riskhanteringsarbete dels på ledningsnivå, dels på förvaltarnivå. En bra riskhantering sänker våra kostnader i bolaget och ökar kvaliteten för våra boende. 12

15 Barbro Johansson är chef för affärsområde Barnstugor på Stockholms stads Gatu- och fastighetskontor. Under 2005 överförs enheten till skolfastighetsbolaget SISAB. Staden äger och förvaltar cirka 450 fastigheter som inrymmer någon typ av barnverksamhet. Barbros erfarenheter visar att det lönar sig att investera i skadeförebyggande åtgärder. Barbro Johansson är ansvarig för förvaltningen av över 450 fastigheter där barn vistas, främst förskolor. Förskolorna hyrs ut till bland annat stadsdelsförvaltningarna som driver själva verksamheterna. Under 2005 blir det en omorganisation och förskolorna kommer att placeras på en ny enhet, men det ska förhoppningsvis inte påverka verksamheten. Förskolor lär vara utsatta för mycket brand och skadegörelse? Ja, våra förskolor och även parklekar har verkligen varit drabbade. För några år sedan hade vi till exempel tre anlagda bränder under ett och samma år. Byggnaderna blev totalförstörda och den sammanlagda kostnaden för bara dessa bränder blev 30 miljoner kronor. Sedan tillkommer ju en massa extra kostnader och för att inte tala om allt besvär för barn och föräldrarna. Förskolorna drabbas även av dyrbara vattenskador som varje år kostar miljonbelopp. Vad har ni gjort för att komma till rätta med problemen? Anlagda bränder är ett samhällsproblem där vi alla har ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med problemen. Vi måste jobba i samverkan med socialtjänsten, polisen, skolan och inte minst föräldrarna. Det vi konkret har gjort under de senaste åren är att vi investerat i s.k. magnetventiler på nästan alla förskolor. Detta innebär att inkommande huvudvattenledning stängs av när personalen går hem för dagen. Det har varit en investering på 3,5 miljoner kronor, som vi räknar med att tjäna in redan inom tre år. Vidare har vi varit engagerade i S:t Erik Försäkrings projekt med riskanalyser på varje förskola. Ett bra hjälpmedel har vart det webbaserade verktyget Stockholm Blue som ger en tydlig bild av den aktuella risksituationen. Bara det att man går ut och gör en riskbesiktning i samverkan med personalen på förskolorna har en skadeförebyggande verkan. Vad mer kan ni göra för att förhindra skador? Vi måste bli bättre på att samverka mellan oss som ägare och de som driver verksamhet i lokalerna. Oklar ansvarsfördelning är en av de större riskerna. Sedan skulle jag också önska att vi kan göra gemensamma besiktningar av förskolorna, så vi inte behöver besvära personalen flera gånger. Nu gäller ju till exempel Lagen om skydd mot olyckor som ställer nya krav på dokumenterad besiktning. Detta arbete borde samordnas med Stockholm Blue och gärna med arbetsmiljörelaterade besiktningar. Sedan tycker jag att bevakningstjänster borde upphandlas gemensamt i staden, så vi bättre kan utnyttja varandras resurser inom samma geografiska område. Vidare är det angeläget att finna billiga och ändamålsenliga brand- och inbrottslarm. Jag önskar även att det skapas en minimistandard för förskolorna, så att alla stadsdelar har samma kvalitetsnorm när det gäller byggnadernas säkerhet. Barbro Johansson 13

16 Skador År 2004 var ett bra år ur skadesynpunkt. Trots att antalet skador ökade så var den totala skadekostnaden avsevärt lägre än 2003, knappt 35 miljoner kronor. Vattenskadorna är flest till antalet, men kostnaderna för dessa minskar. Bland brandskadorna finns ett flertal anlagda bränder. Dessa är svåra att förebygga, så tekniska lösningar för tidig upptäckt måste prioriteras. Den största skadan under året var en garagebrand på Södermalm. Branden orsakade förutom skador i garaget även rökskador och strömavbrott i ovanliggande byggnad som inrymde såväl ett kontor som ett äldreboende. Skaderegleringstjänster köper S:t Erik Försäkring, sedan september 2004, från det fristående skaderegleringsföretaget Cunningham Lindsey. För restvärdesskydd har S:t Erik Försäkring ett avtal med Larmtjänst om service dygnet runt. Larmtjänsts insatser är mycket viktiga för att begränsa skadekostnaderna för både bränder och vattenskador. Skadekostnader per skadeår Antal skador per år I diagrammen framgår såväl skadekostnader som antal skador per år för de senaste 5 åren. Den stora kostnaden för brand under 2003 beror bl.a. på att en storbrand inträffade som kostade ca 15 miljoner kronor. I diagrammet till höger kan man se trender för olika skadetyper. Brand och vatten ökar, medan inbrotten minskar. När det gäller vattenskador så minskar emellertid den totala kostnaden, liksom genomsnittskostnaden, som ett troligt resultat av de installationer av magnetventiler som gjorts i förskolebyggnaderna, se vidare sidan

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2004, bolagets artonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i lag om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2004 bedrev S:t Erik Försäkring i huvudsak direktförsäkringsverksamhet. Mottagen återförsäkring har accepterats avseende egendoms- och avbrottsförsäkringar från försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm. Försäkringar har endast tecknats för förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 200 miljarder kronor (156). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. Bolagets självbehåll för 2004 uppgick till maximalt kkr per skadehändelse och totalt kkr per år. Förutom bolagets egen försäkringsverksamhet har S:t Erik Försäkring på uppdrag från kunder upphandlat vissa externa försäkringar som det funnits behov av inom kommunkoncernen till exempel byggfelsförsäkringar som är en lagstadgad försäkring vid ny- och ombyggnad. Skadeutfall S:t Erik Försäkrings återförsäkrare behövde inte betala några skadeersättningar för Alla inträffade skador ligger inom S:t Erik Försäkrings självbehåll. Vattenskadorna ligger kvar på en fortsatt hög nivå, både vad gäller antal och kostnader. Brandskadorna svarade dock för den högsta sammanlagda kostnaden. De totala ersättningskraven för försäkringsåret 2004 uppgick till kkr (55 905). Skadekostnaderna i S:t Erik Försäkrings direktförsäkringsverksamhet uppgick till totalt kkr (28 286) vid 129 (76) skadetillfällen. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på att försäkringsvärdena höjdes, framför allt avseende fastighetsförsäkringarna. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr ( ). Det positiva resultatet beror i huvudsak på att skadekostnaderna varit lägre i jämförelse med tidigare år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr ( 7 724). Till säkerhetsreserven avsätts kkr (upplösning 7 713). Årets driftskostnader uppgick till kkr (8 752). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (7 574). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 292 procent (434). Resultatet för 2004 blev, efter avsättning till säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte får ikläda sig ansvar för egen räkning som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp: för en och samma händelse 20 procent och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 20 procent av summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver. Bolaget får inte för egen räkning, efter återförsäkringsskydd, ikläda sig större risk på aggregerad nivå årligen än summan av premie för egen räkning, eget kapital inklusive säkerhetsreserv och exklusive aktiekapital. Återförsäkring tecknas med internationella återförsäkringsbolag. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha lägst rating BBB enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Riskspridning sker genom att återförsäkringsprogrammet fördelas procentuellt på ett antal olika återförsäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att internbankens referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med Finanspolicy för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Framtiden I Sverige förväntas konkurrensen inom sakförsäkring fortsätta att vara bristfällig. För att möta den rådande marknadssituationen övergår S:t Erik Försäkring under 2005 till att bli enbart direktförsäkringsgivare. Denna inriktning förväntas bolaget bibehålla framöver. Syftet med den nya inriktningen är att: Sänka försäkringskostnaderna. Öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster till kund. S:t Erik Försäkring kommer även i fortsättningen att vara endast upphandlare av vissa försäkringstyper som är mer lämpliga att externa försäkringsgivare tillhandahåller, till exempel VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den framtida rollen för S:t Erik Försäkring inom kommun- 15

18 koncernen kommer att ligga fast. Bolaget kommer att fokusera på att hjälpa sina kunder att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur dessa kan skadeförebyggas samt vid behov teckna försäkring. Förutsättningarna är goda för S:t Erik Försäkrings kunder att premierna kan sänkas för år 2006, då skaderesultatet har varit tillfredsställande under 2004 och om denna trend fortsätter under Kostnaderna för återförsäkring förväntas bli lägre för För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring ta ett högt självbehåll per skadefall. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att mer kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. Definitioner och begrepp Premieintäkt Med premieintäkt menas de premier som är hänförliga till räkenskapsåret. Premieintäkten är periodiserad och består av premiereserv vid årets början plus premieinkomst under året minus premiereserv vid årets slut. Premieinkomst Premieinkomsten är den totala bruttopremie som inbetalts under räkenskapsåret eller som tas upp som fordran vid årets slut. Premie för avgiven återförsäkring Den premie försäkringsbolaget betalar till ett eller flera andra försäkringsbolag för att de ska betala skadekostnader utöver en avtalad nivå (självbehållet). För egen räkning Med för egen räkning menas efter avdrag för återförsäkring. Det kan gälla premieintäkt för egen räkning som då är premieintäkt netto, efter att återförsäkringspremien är betald. Det kan även gälla utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning, det vill säga då återförsäkrarna betalat sin del av skadorna. Självbehåll Självbehåll är den del av skadekostnaderna som försäkringsbolaget behåller för egen räkning, d.v.s. exklusive återförsäkring. Det kan vara ett belopp per skada, och/eller ett maximalt belopp per år. Kostar skadorna mer än självbehållet så betalar återförsäkrarna resten. Oreglerade skador Med oreglerade skador menas att ett belopp reserverats för skador som har inträffat under räkenskapsåret men där ersättning ännu inte utbetalts till försäkringstagaren. Det kan t.ex. röra sig om ett hus som brunnit men ännu inte hunnit återuppföras och där den definitiva skadekostnaden alltså ännu inte är känd. Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkten. Driftskostnadsprocent Driftskostnaderna i procent av premieintäkten. Totalkostnadsprocent Summan av försäkringsersättningar och totala driftskostnader i procent av premieintäkten. 16

19 Rörelseresultat åren (kkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Återbäring Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 292% 434% 185% 300% 390% NYCKELTAL Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 79,7% 134,6% 84,6% 54,5% 72,3% Driftskostnadsprocent 19,3% 29,2% 28,8% 49,2% 20,9% Totalkostnadsprocent 99,0% 163,9% 113,4% 103,8% 100,9% Kapitalförvaltning Direktavkastning/Totalavkastning 2,6% 5,0% 5,0% 7,2% 7,1% PERSONAL Antal anställda Sjukfrånvaro 0% 0% 0% 0% 0% 17

20 Resultaträkning (kkr) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter 235 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer