S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, page 28 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32

2 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. Vår uppgift är att skapa försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Dessutom ska vi identifiera och hantera försäkringsbara risker samt förebygga skador. Det totala försäkringsvärdet under 2004 uppgick till cirka 200 miljarder kronor. Bolaget bildades 1986 och har 6 medarbetare. På vår hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som gäller vid tecknande av en försäkring. Där finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Prevnet, som är Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Vissa dokument och blanketter, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad, finns också på hemsidan. Innehåll Året i korthet VD har ordet Bolagets uppgifter Verksamhetsgrenar Riskhantering Försäkringsservice Försäkringsverksamhet Försäkringar Våra kunder Skador Förvaltningsberättelse Definitioner och begrepp Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD A Selective Summary Kontakta oss Omslagsbild: Gyllene Salen i Stockholms stadshus. Gyllene Salen, med drygt 18 miljoner mosaikbitar av glas och guld, har Einar Forseth skapat en guldgnistrande bankettsal med plats för cirka 600 sittande gäster. Salen domineras av Mälardrottningen, Stockholm hyllad av Österland och Västerland på fondväggen. Cover picture: The Golden Hall in Stockholm s City Hall. The Golden Hall contains over 18,000,000 mosaic pieces made of glass and gold. Einar Forseth has created a glistening banquetting hall for up to 600 people sitting down. The Hall is dominated by the Queen of the lake Mälaren on the northern wall which represents Stockholm being honoured by the East and the West.

3 Året i korthet Lägre skadekostnader. De totala skadekostnaderna var lägre i jämförelse med föregående år. Riskbesiktningar. S:t Erik Försäkring lät genomföra riskbesiktningar på ett flertal av de största försäkringsobjekten. Resultatet av besiktningarna är ett underlag för upphandling av återförsäkring, men innehåller även rekommendationer till skadeförebyggande åtgärder hos kunderna. Hemförsäkring. Tillsammans med försäkringsbolaget Tennant utformade S:t Erik Försäkring en behovsanpassad hemförsäkring för personer med särskilt boende, främst äldre. Försäkringssystem. För att effektivisera den interna administrationen investerade S:t Erik Försäkring i ett nytt försäkringssystem. Detta mot bakgrund av att S:t Erik Försäkring från och med 2004 är direktförsäkringsgivare till flertalet bolag och förvaltningar inom Stockholms stad. Försäkringsplan. Styrelsen antog en försäkringsplan som reglerar kommunkoncernens försäkringstyper, självrisker och principer för premiesättning. Nytt skaderegleringsföretag. Ett nytt avtal upphandlades för skadereglering. I september tecknades avtal med Cunningham Lindsey som är ett av världens största internationella skaderegleringsföretag. Bolaget reglerar egendomsskador hos S:t Erik Försäkrings kunder. Ny hemsida. Under året lanserades en ny utformning av S:t Erik Försäkrings hemsida. Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, kkr Skadeprocent 79,7% 134,6% Driftkostnadsprocent 19,3% 29,2% Totalkostnadsprocent 99,0% 163,9% Totalt försäkringsvärde, kkr

4 VD har ordet 2004 blev ett bra år för S:t Erik Försäkring. Skadekostnaderna var lägre i jämförelse med föregående år och inga riktigt stora skadehändelser inträffade. Förutsättningarna är därför goda för att kunna sänka våra kunders premier inför Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera risker, förebygga skador och försäkra. Vår omvärld Många och tragiska naturkatastrofer drabbade världen under I USA och Karibien inträffade under hösten fyra större orkaner som ledde till skador för över 700 miljarder kronor, varav 300 miljarder på försäkrad egendom. På Annandag jul inträffade jordskalvet i Asien, den värsta naturkatastrof som inträffat i modern tid. Ur försäkringssynpunkt får dock naturkatastroferna en begränsad ekonomisk påverkan, då flertalet av skadorna inte täcks av försäkringar. I Sverige finns allt färre försäkringsbolag på marknaden. Detta förhållande drabbar framför allt kommunsektorn som har svårigheter att få acceptabla anbud i samband med försäkringsupphandlingar. För att möta den aktuella marknadssituationen har flera kommuner under året beslutat sig för att bilda egna försäkringsbolag enligt den modell som Stockholm haft sedan länge. Resultatet blir att kommuner som väljer detta sätt att hantera försäkringsfrågor får tillgång till den internationella marknaden och därmed fler försäkringsgivare. Stor köpare av återförsäkring S:t Erik Försäkrings största utgift, förutom skadekostnader, är köp av återförsäkring. Bolaget är en av landets större köpare av försäkring med ett samlat försäkringsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Vi lägger därför ner stor omsorg på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. Via S:t Erik Försäkring återförsäkrade under året nio världsledande försäkringsbolag stadens byggnader och inventarier. Genom avtal med flera olika återförsäkringsbolag med god säkerhet, enligt bedömning från professionella ratinginstitut, uppnår S:t Erik Försäkring en bra riskspridning. Skadeförebyggande arbete ger resultat Det är glädjande att skadekostnaderna minskat under Ingen skadehändelse har inträffat som överstigit S:t Erik Försäkrings egen andel på 15 miljoner kronor per skadehändelse. Mycket arbete och pengar läggs ner på att förebygga skador på stadens tillgångar. Extra insatser har under flera år lagts ner på att förebygga skador på stadens förskolor. En del av förskolorna har besiktigats enligt den så kallade Stockholm Bluemodellen och nästan alla förskolor har utrustats med magnetventiler för vattenavstängning. Dessa åtgärder har nu börjat ge resultat. Att förebygga skador är alltså en god investering för framtiden. Därför ska S:t Erik Försäkring fortsätta att hjälpa sina kunder att driva projekt för att finna lösningar för olika skadeförebyggande åtgärder. Lagen om skydd mot olyckor har nu börjat gälla och den ställer höga krav på ägare av fastigheter och verksamhetsutövare. Dokumenterade riskanalyser måste tas fram, vilket bör leda till en bättre samverkan mellan berörda enheter inom kommunkoncernen. Riskhantering i fokus Kundernas självrisker kommer även fortsättningsvis att ligga på en hög nivå samtidigt som S:t Erik Försäkring tar en stor andel av kostnaden per skadehändelse. Detta innebär att det kommer krävas mer fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. S:t Erik Försäkring har i budgeten för 2005 avsatt ökade resurser för att kunna driva fler skadeförebyggande projekt hos kunderna. Trots att det inte inträffat någon riktigt stor enskild skadehändelse under 2004 uppgår den totala skadekostnaden till 34 miljoner kronor, så potentialen att minska kostnaderna genom att förebygga frekvensskador är stor. Det kommer att bli årets stora utmaning! Framtida inriktning Vi kommer att koncentrera oss på att identifiera vilka risker som finns hos våra kunder. Dessa risker ska bli behandlade genom att förebygga skadehändelser och vid behov försäkra. Den viktigaste åtgärden för att förebygga skador är att det på ledningsnivå finns kunskap och engagemang för riskhantering. En ledstjärna för S:t Erik Försäkring är att skapa förutsättningar för stadens förvaltningar och bolag att ge god service till kommunmedborgarna. Anders Carlsund Verkställande direktör Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad. Förutom Stadsbiblioteket vid Sveavägen, ritat av arkitekt Gunnar Asplund och invigt 1928, ingår 40 bibliotek i stadsdelarna, bibliotek på sjukhus, servicehus samt Läsesalongen, Rum för barn och Serieteket i Kulturhuset. 2

5 Anders Carlsund 3

6 Bolagets uppgifter S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms Stadshus AB 15 dotterbolag S:t Erik Försäkring Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Fackförvaltningar 18 stycken Stadsdelsförvaltningar 18 stycken Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska ha som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag Koncernen Stockholms Stadshus AB har i budget och ägardirektiv för beslutat att S:t Erik Försäkring har följande uppdrag: Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med bolagets medverkan. Målsättningen är att bolaget ska ta en större andel av varje skadekostnad för att hålla kostnaderna för återförsäkring nere. 4

7 Anställda på S:t Erik Försäkring, från vänster på föregående sida: Anders Carlsund, Monica Ekwall, Håkan Hedin, Pia-Karin Törnstrand, Jan Willgård, Anneli Eriksson. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads förvaltningar och bolag att identifiera och hantera försäkringsbara risker samt erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Bolaget ska ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och risksituation. Mål Stockholms stads kommunfullmäktige har beslutat att övergripande inriktningsmål ska gälla för staden som helhet. S:t Erik Försäkring har utifrån dessa mål formulerat ett antal egna mätbara mål och åtaganden samt redovisat olika aktiviteter för hur dessa mål ska uppnås. Bland S:t Erik Försäkrings mål kan nämnas att: antalet försäkringsskador över kronor ska minskas kommunikationen med kunderna ska vara av hög kvalitet avtal ska finnas med flera världsledande återförsäkrare med högt kreditbetyg för att uppnå riskspridning bolaget ska ha samlad kunskap om skador och risksituation inom hela kommunkoncernen. Strategier S:t Erik Försäkring sätter ytterligare fokus på att: Identifiera risker Förebygga skador Försäkra egendom S:t Erik Försäkring ska hjälpa kunderna att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur dessa kan skadeförebyggas samt vid behov teckna försäkring. Det är viktigt att risker identifieras hos samtliga kunder, vilket gör att bolagets metoder för riskanalyser kontinuerligt kommer att utvecklas. S:t Erik Försäkring ska under 2005 med större kraft verka för att förebygga skador i samverkan med berörda enheter inom kommunkoncernen, återförsäkrare och externa specialister. Försäkringar utfärdas i regel direkt av S:t Erik Försäkring. Det innebär att kunden får en väl anpassad försäkring till självkostnadspris. Kunden får samma försäkringsgivare år efter år, vilket gör att kunskapen och kontakterna mellan parterna ökar. Stockholms stads försäkringsstrategi är att det ska köpas så lite extern försäkring som möjligt. Det uppnås genom att förvaltningar och bolag inom staden har en relativt hög självrisk och att S:t Erik Försäkring därutöver betalar en stor andel per skadehändelse. Vid skador över 15 miljoner kronor betalar återförsäkrarna sina andelar av skadekostnaden. Medarbetare Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medelåldern är 43 år. Alla medarbetare har lång erfarenhet från olika befattningar inom försäkringsbranschen. Enligt jämförande statistik mellan koncernbolagen i Stockholms Stadshus AB under 2004 har S:t Erik Försäkring låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. En presentation finns på sista sidan i årsredovisningen under Kontakta oss. 5

8 Verksamhetsgrenar Östermalms Saluhall är ett enastående byggnadsverk på mer än ett sätt. Idag håller den gamla konstruktionen från 1888 en mycket hög, modern standard ur både miljöoch driftssynpunkt. Men redan när hallen byggdes var den en, för sin tid, mycket avancerad och framstegsvänlig skapelse. Bilden ovan visar ett av Familjebostäders kvarter i Hammarby Sjöstad. Riskhantering Stockholm stad bedriver ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. På central nivå finns ett integrerat system för styrning och uppföljning av stadens verksamheter, benämnt ILS. Riskhantering är därmed en ledningsfråga inom Stockholms kommunkoncern. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning. Det finns drygt 60 personer inom organisationen som är utsedda till säkerhetssamordnare. Stockholms brandförsvar har till uppgift att i samverkan med S:t Erik Försäkring utbilda och stötta de olika säkerhetssamordnarna i deras arbete. Aktuella projekt Lag om skydd mot olyckor Lagen om skydd mot olyckor har nu börjat gälla. Syftet med lagen är bland annat att tydliggöra den enskildes ansvar, att fastighetsägare och nyttjanderättshavare gemensamt ska gå igenom sitt brandskydd. S:t Erik Försäkring ska verka för samordning av besiktningar inom stadens fastighetsbestånd. Utöver brandskyddet ska till exempel inbrottsskydd och arbetsmiljö besiktigas. Vattenskador För ett par år sedan installerades magnetavstängningsventiler på huvudvattenledningen i över 400 förskolor. Projektet har varit så framgångsrikt att S:t Erik Försäkring ska verka för att installationer genomförs även på andra typer av fastigheter. Andra projekt pågår hos bostadsbolagen för att förhindra vattenskador. Riskbesiktningar På S:t Erik Försäkrings uppdrag genomförs årligen ett trettiotal besiktningar enligt bolagets egen modell. Oberoende riskingenjörer har gjort grundliga besiktningar och anläggningsägarna har fått dokumentation om vilka brister som ska åtgärdas. S:t Erik Försäkring kommer under 2005 systematiskt att följa upp att detta blir genomfört. Minimistandard S:t Erik Försäkring har tagit initiativ till ett projekt för att ta fram en minimistandard när det gäller utformning av säkra byggnader för förskolor. Försäkringsservice S:t Erik Försäkring ska identifiera försäkringsbehovet hos alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad. För att ge varje kund en rätt anpassad försäkringslösning tar de kundansvariga hos S:t Erik Försäkring hand om alla försäkringsfrågor. I samband med inträffad skada finns alltid professionell skadeservice till kundens förfogande. Servicen sker i samverkan med Larmtjänst och ett oberoende skaderegleringsföretag. Anmälan om skada 6

9 Bilderna ovan visar Stockholmsmässan i Älvsjö, Globen och Stockholms stadsbilbliotek. görs via ett webbaserat skaderapporteringssystem. S:t Erik Försäkring bistår även sina kunder vid försäkringsfrågor i samband med till exempel kontraktsskrivning. För att underlätta för kunderna har S:t Erik Försäkring utarbetat ett antal mallar för byggnadsentreprenader, fastighetsförvaltning och konsulttjänster. S:t Erik Försäkring hjälper även staden på central nivå genom att ta fram kommunövergripande försäkringslösningar för till exempel tjänsteresa, barnolycksfall, förmögenhetsbrott, etc. Försäkring och återförsäkring Bolag och förvaltningar inom Stockholms stad Egen självrisk: 1 10 prisbasbelopp S:t Erik Försäkring Självbehåll: kkr/skada, max kkr/år Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings försäkringsrörelse är att minimera försäkringskostnaderna för stadens bolag och förvaltningar. Genom S:t Erik Försäkring köper stadens olika enheter försäkring. Bolaget utfärdar försäkringsbrev för egendomsförsäkring med egna försäkringsvillkor. Varje kund har sin egen självrisk i enlighet med beslutad försäkringsplan. Gemensam försäkringsportfölj (totalt värde ca 200 miljarder kr) Återförsäkring på den internationella marknaden (9 bolag 2004) S:t Erik Försäkring har cirka 50 olika försäkringstagare inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. De har en självrisk enligt en av styrelsen beslutad försäkringsplan. För att göra en effektiv upphandling av återförsäkring skapar S:t Erik Försäkring en gemensam försäkringsportfölj. Sedan upphandlas återförsäkring för portföljen på den internationella återförsäkringsmarknaden. S:t Erik Försäkrings självbehåll är 15 miljoner kronor av varje inträffad skada, dock maximalt 50 miljoner kronor per år. Under 2004 har det varit nio olika återförsäkrare som försäkrat andelar av Stockholms stads tillgångar. 7

10 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2005: Egendomsförsäkring för fast egendom (byggnader) Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger fastigheter. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Egendomsförsäkring för lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen ersätter även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Utställningsförsäkring för inlånad egendom Utställningsförsäkringen gäller för all egendom som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att ställa ut. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Allriskförsäkring för entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand Trafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom, s.k. ROT-försäkring. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Allmän ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållande. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och Styrelseansvarsförsäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 % av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Zürich Fler försäkringar på sidan 10 8

11 Stockholmssymbolen Globen invigdes 1989 och har en publikkapacitet på personer. Världens största sfäriska byggnad bjuder på upplevelser i världsklass. Stora sportevenemang, världsartister, körer, hästar och potentater från hela världen avlöser varandra.

12 Försäkringar Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdom upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Flerspråkig kundtjänst finns hos Folksam. Försäkringsgivare: Folksam Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som t.ex. inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd m.m. Dessutom ingår allriskskydd upp till kr per skada i försäkringens grundomfattning. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostadsställe utan samband med inbrott upp till max kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppna-dörren -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tilläggsförsäkringar: Allrisk för enskild egendom överstigande kr, bostadsrättstillägg och avbeställningsskydd. Försäkringsgivare: Tennant Försäkring Reseförsäkring för elever m.fl. Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Försäkringen omfattar resor utanför Norden. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Patientförsäkring Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Tjänstereseförsäkring Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Olycksfallsförsäkring för volontärer Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsgivare: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna. Anmäl inträffad skada via vår hemsida: 10

13 Familjebostäder är den tredje största fastighetsägaren på Stockholms bostadsmarknad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett av de viktigaste uppdragen under perioden är att bygga nya bostäder för stockholmarna. Bilden visar lägenheter i Hammarby Sjöstad, en stadsdel som präglas av innerstadskänsla, samt närheten till vatten och grönområden. När Sjöstaden är fullt utbyggd kommer här att finnas lägenheter för drygt invånare.

14 Våra kunder Torbjörn Dacke AB Svenska Bostäders ekonomichef Torbjörn Dacke är styrelsemedlem i S:t Erik Försäkring. Här ger han en inblick i styrelsearbetet och beskriver också något om nyttan av att vara kund hos S:t Erik Försäkring. Torbjörn Dacke har varit med i styrelsen för S:t Erik Försäkring sedan Hur ser du på din roll som styrelseledamot? Det har varit en stor förmån för mig att få vara med och utveckla S:t Erik Försäkring till ett sådant kundorienterat försäkringsbolag som det nu blivit. Styrelsen består ju idag, förutom mig själv, av flera olika representanter från de större försäkringstagarna. Den breda kompetens som finns i styrelsen tror jag har bidragit till den närhet som finns mellan försäkringsbolaget och kunden. Du har en särskild roll i styrelsen i och med att du är utsedd att företräda försäkringstagarintresset? Ja, Finansinspektionen kräver att det finns en sådan person inom styrelsen. Det är ingen betungande uppgift eftersom S:t Erik Försäkrings uppgift inte är att tjäna pengar, utan att spara pengar åt kunderna. Försäkringsbolaget arbetar ju efter självkostnadsprincipen, vilket gör att det är enkelt att konstatera vilka kostnader som finns i förhållande till premierna. Jag har ett särskilt ansvar för att premierna fördelas på ett rättvist sätt, men även att premierna sätts på ett ansvarsfullt sätt för S:t Erik Försäkring. Inom S:t Erik Försäkring måste vi ha ekonomiska reserver, så att bolaget även kan tåla år med höga skadekostnader. Vad är det för nytta för Svenska Bostäder med att vara kund hos S:t Erik Försäkring? Vi ser att våra premier är konkurrenskraftiga. Sedan tycker jag att S:t Erik Försäkrings service i alla möjliga försäkringsfrågor varit mycket bra för oss. Då S:t Erik Försäkring tar det fulla serviceansvaret behöver vi inte ha egen försäkringskompetens på bolaget. Svenska Bostäder är ju inte bara ett förvaltande bolag, utan vi är även inne i en fas med ökad nyproduktion. Det ställer särskilda krav på gedigen försäkringskompetens i samband med hela byggprocessen. Här har vi fått stor hjälp. S:t Erik Försäkring har också gett ett bra stöd till oss i flera skadeförebyggande projekt som bedrivs inom bolaget. Vidare tycker jag att vi har fått en ökad förståelse för vikten av att ha ett aktivt riskhanteringsarbete dels på ledningsnivå, dels på förvaltarnivå. En bra riskhantering sänker våra kostnader i bolaget och ökar kvaliteten för våra boende. 12

15 Barbro Johansson är chef för affärsområde Barnstugor på Stockholms stads Gatu- och fastighetskontor. Under 2005 överförs enheten till skolfastighetsbolaget SISAB. Staden äger och förvaltar cirka 450 fastigheter som inrymmer någon typ av barnverksamhet. Barbros erfarenheter visar att det lönar sig att investera i skadeförebyggande åtgärder. Barbro Johansson är ansvarig för förvaltningen av över 450 fastigheter där barn vistas, främst förskolor. Förskolorna hyrs ut till bland annat stadsdelsförvaltningarna som driver själva verksamheterna. Under 2005 blir det en omorganisation och förskolorna kommer att placeras på en ny enhet, men det ska förhoppningsvis inte påverka verksamheten. Förskolor lär vara utsatta för mycket brand och skadegörelse? Ja, våra förskolor och även parklekar har verkligen varit drabbade. För några år sedan hade vi till exempel tre anlagda bränder under ett och samma år. Byggnaderna blev totalförstörda och den sammanlagda kostnaden för bara dessa bränder blev 30 miljoner kronor. Sedan tillkommer ju en massa extra kostnader och för att inte tala om allt besvär för barn och föräldrarna. Förskolorna drabbas även av dyrbara vattenskador som varje år kostar miljonbelopp. Vad har ni gjort för att komma till rätta med problemen? Anlagda bränder är ett samhällsproblem där vi alla har ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med problemen. Vi måste jobba i samverkan med socialtjänsten, polisen, skolan och inte minst föräldrarna. Det vi konkret har gjort under de senaste åren är att vi investerat i s.k. magnetventiler på nästan alla förskolor. Detta innebär att inkommande huvudvattenledning stängs av när personalen går hem för dagen. Det har varit en investering på 3,5 miljoner kronor, som vi räknar med att tjäna in redan inom tre år. Vidare har vi varit engagerade i S:t Erik Försäkrings projekt med riskanalyser på varje förskola. Ett bra hjälpmedel har vart det webbaserade verktyget Stockholm Blue som ger en tydlig bild av den aktuella risksituationen. Bara det att man går ut och gör en riskbesiktning i samverkan med personalen på förskolorna har en skadeförebyggande verkan. Vad mer kan ni göra för att förhindra skador? Vi måste bli bättre på att samverka mellan oss som ägare och de som driver verksamhet i lokalerna. Oklar ansvarsfördelning är en av de större riskerna. Sedan skulle jag också önska att vi kan göra gemensamma besiktningar av förskolorna, så vi inte behöver besvära personalen flera gånger. Nu gäller ju till exempel Lagen om skydd mot olyckor som ställer nya krav på dokumenterad besiktning. Detta arbete borde samordnas med Stockholm Blue och gärna med arbetsmiljörelaterade besiktningar. Sedan tycker jag att bevakningstjänster borde upphandlas gemensamt i staden, så vi bättre kan utnyttja varandras resurser inom samma geografiska område. Vidare är det angeläget att finna billiga och ändamålsenliga brand- och inbrottslarm. Jag önskar även att det skapas en minimistandard för förskolorna, så att alla stadsdelar har samma kvalitetsnorm när det gäller byggnadernas säkerhet. Barbro Johansson 13

16 Skador År 2004 var ett bra år ur skadesynpunkt. Trots att antalet skador ökade så var den totala skadekostnaden avsevärt lägre än 2003, knappt 35 miljoner kronor. Vattenskadorna är flest till antalet, men kostnaderna för dessa minskar. Bland brandskadorna finns ett flertal anlagda bränder. Dessa är svåra att förebygga, så tekniska lösningar för tidig upptäckt måste prioriteras. Den största skadan under året var en garagebrand på Södermalm. Branden orsakade förutom skador i garaget även rökskador och strömavbrott i ovanliggande byggnad som inrymde såväl ett kontor som ett äldreboende. Skaderegleringstjänster köper S:t Erik Försäkring, sedan september 2004, från det fristående skaderegleringsföretaget Cunningham Lindsey. För restvärdesskydd har S:t Erik Försäkring ett avtal med Larmtjänst om service dygnet runt. Larmtjänsts insatser är mycket viktiga för att begränsa skadekostnaderna för både bränder och vattenskador. Skadekostnader per skadeår Antal skador per år I diagrammen framgår såväl skadekostnader som antal skador per år för de senaste 5 åren. Den stora kostnaden för brand under 2003 beror bl.a. på att en storbrand inträffade som kostade ca 15 miljoner kronor. I diagrammet till höger kan man se trender för olika skadetyper. Brand och vatten ökar, medan inbrotten minskar. När det gäller vattenskador så minskar emellertid den totala kostnaden, liksom genomsnittskostnaden, som ett troligt resultat av de installationer av magnetventiler som gjorts i förskolebyggnaderna, se vidare sidan

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2004, bolagets artonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i lag om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2004 bedrev S:t Erik Försäkring i huvudsak direktförsäkringsverksamhet. Mottagen återförsäkring har accepterats avseende egendoms- och avbrottsförsäkringar från försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm. Försäkringar har endast tecknats för förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 200 miljarder kronor (156). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. Bolagets självbehåll för 2004 uppgick till maximalt kkr per skadehändelse och totalt kkr per år. Förutom bolagets egen försäkringsverksamhet har S:t Erik Försäkring på uppdrag från kunder upphandlat vissa externa försäkringar som det funnits behov av inom kommunkoncernen till exempel byggfelsförsäkringar som är en lagstadgad försäkring vid ny- och ombyggnad. Skadeutfall S:t Erik Försäkrings återförsäkrare behövde inte betala några skadeersättningar för Alla inträffade skador ligger inom S:t Erik Försäkrings självbehåll. Vattenskadorna ligger kvar på en fortsatt hög nivå, både vad gäller antal och kostnader. Brandskadorna svarade dock för den högsta sammanlagda kostnaden. De totala ersättningskraven för försäkringsåret 2004 uppgick till kkr (55 905). Skadekostnaderna i S:t Erik Försäkrings direktförsäkringsverksamhet uppgick till totalt kkr (28 286) vid 129 (76) skadetillfällen. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på att försäkringsvärdena höjdes, framför allt avseende fastighetsförsäkringarna. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr ( ). Det positiva resultatet beror i huvudsak på att skadekostnaderna varit lägre i jämförelse med tidigare år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr ( 7 724). Till säkerhetsreserven avsätts kkr (upplösning 7 713). Årets driftskostnader uppgick till kkr (8 752). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (7 574). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 292 procent (434). Resultatet för 2004 blev, efter avsättning till säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte får ikläda sig ansvar för egen räkning som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp: för en och samma händelse 20 procent och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 20 procent av summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver. Bolaget får inte för egen räkning, efter återförsäkringsskydd, ikläda sig större risk på aggregerad nivå årligen än summan av premie för egen räkning, eget kapital inklusive säkerhetsreserv och exklusive aktiekapital. Återförsäkring tecknas med internationella återförsäkringsbolag. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha lägst rating BBB enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Riskspridning sker genom att återförsäkringsprogrammet fördelas procentuellt på ett antal olika återförsäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att internbankens referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med Finanspolicy för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Framtiden I Sverige förväntas konkurrensen inom sakförsäkring fortsätta att vara bristfällig. För att möta den rådande marknadssituationen övergår S:t Erik Försäkring under 2005 till att bli enbart direktförsäkringsgivare. Denna inriktning förväntas bolaget bibehålla framöver. Syftet med den nya inriktningen är att: Sänka försäkringskostnaderna. Öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster till kund. S:t Erik Försäkring kommer även i fortsättningen att vara endast upphandlare av vissa försäkringstyper som är mer lämpliga att externa försäkringsgivare tillhandahåller, till exempel VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den framtida rollen för S:t Erik Försäkring inom kommun- 15

18 koncernen kommer att ligga fast. Bolaget kommer att fokusera på att hjälpa sina kunder att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur dessa kan skadeförebyggas samt vid behov teckna försäkring. Förutsättningarna är goda för S:t Erik Försäkrings kunder att premierna kan sänkas för år 2006, då skaderesultatet har varit tillfredsställande under 2004 och om denna trend fortsätter under Kostnaderna för återförsäkring förväntas bli lägre för För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring ta ett högt självbehåll per skadefall. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att mer kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. Definitioner och begrepp Premieintäkt Med premieintäkt menas de premier som är hänförliga till räkenskapsåret. Premieintäkten är periodiserad och består av premiereserv vid årets början plus premieinkomst under året minus premiereserv vid årets slut. Premieinkomst Premieinkomsten är den totala bruttopremie som inbetalts under räkenskapsåret eller som tas upp som fordran vid årets slut. Premie för avgiven återförsäkring Den premie försäkringsbolaget betalar till ett eller flera andra försäkringsbolag för att de ska betala skadekostnader utöver en avtalad nivå (självbehållet). För egen räkning Med för egen räkning menas efter avdrag för återförsäkring. Det kan gälla premieintäkt för egen räkning som då är premieintäkt netto, efter att återförsäkringspremien är betald. Det kan även gälla utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning, det vill säga då återförsäkrarna betalat sin del av skadorna. Självbehåll Självbehåll är den del av skadekostnaderna som försäkringsbolaget behåller för egen räkning, d.v.s. exklusive återförsäkring. Det kan vara ett belopp per skada, och/eller ett maximalt belopp per år. Kostar skadorna mer än självbehållet så betalar återförsäkrarna resten. Oreglerade skador Med oreglerade skador menas att ett belopp reserverats för skador som har inträffat under räkenskapsåret men där ersättning ännu inte utbetalts till försäkringstagaren. Det kan t.ex. röra sig om ett hus som brunnit men ännu inte hunnit återuppföras och där den definitiva skadekostnaden alltså ännu inte är känd. Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkten. Driftskostnadsprocent Driftskostnaderna i procent av premieintäkten. Totalkostnadsprocent Summan av försäkringsersättningar och totala driftskostnader i procent av premieintäkten. 16

19 Rörelseresultat åren (kkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Återbäring Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 292% 434% 185% 300% 390% NYCKELTAL Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 79,7% 134,6% 84,6% 54,5% 72,3% Driftskostnadsprocent 19,3% 29,2% 28,8% 49,2% 20,9% Totalkostnadsprocent 99,0% 163,9% 113,4% 103,8% 100,9% Kapitalförvaltning Direktavkastning/Totalavkastning 2,6% 5,0% 5,0% 7,2% 7,1% PERSONAL Antal anställda Sjukfrånvaro 0% 0% 0% 0% 0% 17

20 Resultaträkning (kkr) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter 235 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet.................................1 VD har ordet................................. 2 Bolaget..................................... 4 Tre verksamhetsgrenar.........................

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Utlåtande 2004:22 RI (Dnr 009-4489/2003) Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2007 English Summary, pages 28 33 Innehåll Året som gått... 1 VD har ordet... 2 Vision, affärsidé, mål och strategi... 4 Skador... 6 Vi arbetar så här... 8 Försäkringar...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer