S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003

2 Innehåll Året i korthet VD har ordet Bolaget Tre verksamhetsgrenar Riskhantering Försäkringsservice Försäkringsverksamhet Försäkringar Skador Förvaltningsberättelse Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD Kontakta oss

3 Året i korthet Ökad direktförsäkring. Flertalet av stadens förvaltningar och bolag övergick till att teckna försäkringsavtal direkt med S:t Erik Försäkring. Årligen upphandlas en gemensam återförsäkring för kommunkoncernens samlade tillgångar. Ökat aktiekapital. Genom en nyemission utökade ägaren Stockholms Stadshus AB S:t Erik Försäkrings aktiekapital till 100 miljoner kronor. Tack vare detta kan bolaget ta en större andel av skadekostnaden per skadehändelse, vilket leder till sänkta återförsäkringskostnader. Totalskada på gymnastikhall. En kulturhistoriskt värdefull gymnastikhall på Södermalm i Stockholm totalförstördes i juli. Kostnaden för S:t Erik Försäkring beräknas till cirka 17 miljoner kronor. Det är den största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Skadeförebyggande projekt. Flera skadeförebyggande projekt påbörjades under året. Arbetet med att förebygga vattenskador har prioriterats. Riskbesiktningar. S:t Erik Försäkring lät under året genomföra 30 riskbesiktningar på de största objekten inom kommunkoncernen. Besiktningarna ligger till grund för upphandling av återförsäkring, men innehåller även rekommendationer till skadeförebyggande åtgärder. Kundenkät. En kundenkät visade att över 80 procent av S:t Erik Försäkrings kunder är nöjda eller mycket nöjda med hur bolaget bedriver sin verksamhet.

4 VD har ordet S:t Erik Försäkring i ny roll och med ny profil Under 2003 fortsatte S:t Erik Försäkring sitt nya arbetssätt med att alltmer övergå till direktförsäkring, vilket innebär att bolaget utfärdar försäkring direkt till sina kunder. Tidigare utfördes detta arbete av de traditionella försäkringsbolagen. S:t Erik Försäkrings roll har härmed väsentligt förändrats. Från att tidigare ha genomfört försäkringsupphandlingar styckvis för varje kund kan vi nu skapa ett sammanhållet försäkringsprogram för hela kommunkoncernen. Återförsäkring för detta program upphandlas årligen på den nationella- och internationella marknaden. Syftet är att minska kostnaderna och öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster. En ökad direktkontakt med S:t Erik Försäkrings kunder förbättrar kvaliteten i alla delar av försäkringsprocessen. Kunderna behöver bara en partner för alla sina försäkringsfrågor. Under året har bolaget ändrat sin logotype och påbörjat ett nytt profilprogram. Den nya profileringen vill markera bolagets nydaning, men med bibehållande av kundbas, ägare och historisk förankring. Den nya profilen har tagits fram utifrån nyckelorden kompetens, samordning, tillgänglighet och öppenhet. Återförsäkring S:t Erik Försäkrings största utgift, förutom skadekostnader, är köp av återförsäkring. Bolaget är en av landets största för- 2

5 säkringsköpare med ett samlat försäkringsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Stor omsorg läggs därför på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, ärligt och öppet sätt. För 2003 är det ett antal världsledande återförsäkrare som försäkrar Stockholms stads risker. Skador Tyvärr inträffade flera kostsamma skadehändelser inom försäkringsbeståndet under året. I juli blev en gymnastikhall på Södermalm totalförstörd vid en anlagd brand. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde. Detta är den största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Av de stora brandskador som inträffade under året kan konstateras att samtliga var anlagda, vilket gör att det är svårt att förebygga denna typ av skada. Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som kräver samlade insatser för att komma till rätta med. Det är inte bara bränder som inträffar. Även vattenskador har ökat till både antal och kostnad. Under året har därför flera projekt för att förebygga vattenskador kommit igång. Byggherrar och entreprenörer har här ett stort ansvar för att gemensamt förebygga framtida vattenskador. Ett ökat kvalitets- och säkerhetstänkande är nödvändigt i alla led. Riskhantering i fokus Utvecklingen går mot att kundernas självrisker ökar och att S:t Erik Försäkring tar en större andel av kostnaden per skadehändelse. För att klara dessa ökade åtaganden och minska behovet av köp av återförsäkring har aktiekapitalet höjts till 100 miljoner kronor. Ett ökat aktiekapital markerar att ägaren tar ett ansvar för kommunkoncernens egna risker och är berett att genom S:t Erik Försäkring ta en större andel av kostnaden per skadehändelse. Målet är att köpa så lite extern försäkring som möjligt. Av de premier som S:t Erik Försäkring uppbär ska så stor del som möjligt stanna inom stadens internbank. Detta innebär att det under de kommande åren krävs mer fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. S:t Erik Försäkrings avsikt är att initiera fler skadeförebyggande projekt och att stötta kunderna i deras riskhanteringsprocess i samverkan med bland annat våra återförsäkrare. Med S:t Erik Försäkring har Stockholms stad ett kraftfullt verktyg för att skapa en trygg stad med god service till kommunmedborgarna. Anders Carlsund 3

6 Bolaget S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är helägd av Stockholms stad. Enligt bolagsordningen är ändamålet att meddela försäkring till verksamhet bedriven av Stockholms kommun, av kommunen direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägda bolag och andra som dessa samarbetar med samt stiftelser vars styrelser kommunen helt eller delvis utser. Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Stockholms Stadshus AB 15 dotterbolag Fackförvaltningar 18 stycken Stadsdelsförvaltningar 18 stycken S:t Erik Försäkring Bolagets uppgifter Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om S:t Erik Försäkrings mål och uppgifter i samband med budget 2004 för Stockholms stad. Bland annat anges att S:t Erik Försäkring skall vara det bästa alternativet för Stockholms stads förvaltningar och bolag. Syftet är att ytterst och indirekt minimera kostnaderna för stadens medborgare. S:t Erik Försäkring skall erbjuda marknadens bästa och mest kostnadseffektiva försäkringslösningar för stadens förvaltningar och bolag. S:t Erik Försäkring har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget skall förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. Enligt kommunfullmäktiges utvecklingsdirektiv för ska S:t Erik Försäkring, utifrån ett försäkringsperspektiv, ha en samlad kunskap om skador och risksituation inom hela kommunkoncernen. Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av skall tecknas med bolagets medverkan. S:t Erik Försäkring skall förmedla försäkringar direkt eller indirekt och vid behov ta fram underlag för beslut om övergripande försäkringslösningar. Mål Stockholms stads kommunfullmäktige har i budget 2004 beslutat om fem övergripande inriktningsmål för staden som helhet. Det har beslutats att varje bolag ska ange egna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål: Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. Bygg bostäder och utveckla Stockholm. Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad. Bryt segregationen och fördjupa demokratin. Ta ansvar för ekonomin. S:t Erik Försäkring har beslutat att bolaget inför 2004 ska genomföra ett flertal olika generella åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads förvaltningar och bolag att identifiera och hantera försäkringsbara risker samt erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Bolaget ska ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och risksituation. 4

7 Gyllene salen i Stadshuset. Strategier S:t Erik Försäkring har tre verksamhetsgrenar riskhantering, försäkringsservice och försäkringsverksamhet. Under 2004 kommer bolaget att fokusera på att tillfredsställa kundernas försäkringsbehov och intensifiera insatserna för att förebygga skador på kundernas egendom. Outsourcing av delar av den egna administrationen kvarstår och vid behov upphandlas specialisttjänster. Bolagets metoder för riskanalyser hos respektive kund kommer kontinuerligt att utvecklas. S:t Erik Försäkring ska verka för att förebygga skador i samverkan med berörda enheter inom kommunkoncernen, återförsäkrare och externa specialister. För att minska kommunkoncernens försäkringskostnader inför 2004 kommer S:t Erik Försäkring även i fortsättningen att erbjuda stadens bolag och förvaltningar att teckna försäkring direkt hos S:t Erik Försäkring. Det innebär att mellanledet med ett traditionellt försäkringsbolag försvinner. S:t Erik Försäkring fortsätter också att göra en årlig upphandling av en gemensam återförsäkringsportfölj för hela kommunkoncernen på nationell- och internationell återförsäkringsmarknad för att därigenom bredda marknaden och öka konkurrensen. Personal S:t Erik Försäkring har totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medelåldern är 42 år. Alla medarbetare har lång erfarenhet från olika befattningar inom försäkringsbranschen. För en närmare presentation av personalen hänvisas till sidan 28 Kontakta oss. 5

8 Tre verksamhetsgrenar 1. Riskhantering S:t Erik Försäkring har bland annat till uppgift att ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation. Det ska ske genom att identifiera och värdera de försäkringsbara risker som kan finnas inom Stockholms stads verksamheter och kanalisera kunskapen om risker samt föreslå åtgärder. 2. Försäkringsservice S:t Erik Försäkring tillhandahåller försäkringslösningar direkt eller indirekt till stadens bolag och förvaltningar. I bolagets uppgifter ingår: Information. Skadeservice och övriga försäkringsfrågor. Kommunövergripande försäkringslösningar. 3. Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings egen försäkringsverksamhet är att hantera kommunkoncernens självrisk på ett kostnadseffektivt sätt genom att erbjuda direktförsäkring eller genom att acceptera mottagen återförsäkring. Bolaget kan ta en begränsad risk per skada och år i syfte att minimera kommunkoncernens kostnad för köp av extern försäkring. Bolagets eget risktagande begränsas genom att ett återförsäkringsskydd upphandlas årligen på nationell- och/eller internationell marknad för att på detta sätt skapa ökad konkurrens. Försäkring och återförsäkring Stadens bolag och förvaltningar Externt försäkringsbolag Direkt försäkring Mottagen återförskring S:t Erik Försäkring Avgiven återförskring Återförsäkringsbolag 6

9 Brandtest av olika larmkablar. Riskhantering Inom Stockholms stad bedrivs ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. På central nivå finns ett integrerat system för styrning och uppföljning av stadens verksamheter, benämnt ILS. I budget 2004 för Stockholms stad anges bland annat att varje förvaltning och bolag ska göra en risk- och väsentlighetsanalys. En plan för intern kontroll och för hur risker ska hanteras är två av flera medel för stadens nämnder och bolagsstyrelser när det gäller att skapa underlag för hur strategier ska genomföras och mål ska uppnås. Riskhantering har därmed blivit en ledningsfråga inom Stockholms kommunkoncern. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning. Det finns drygt 60 personer inom organisationen som är utsedda till säkerhetssamordnare. Stockholms brandförsvar har till uppgift att i samverkan med S:t Erik Försäkring utbilda och stötta säkerhetssamordnarna i deras arbete. Pågående skadeförebyggande projekt är bland annat: Stockholm Blue. Samtliga 450 barnstugor riskbesiktigas enligt en speciell metod. Besiktningen ska slutföras under S:t Erik Försäkring kommer att projektanställa en person som ska genomföra besiktningarna. Vattenskadeprojekt. Ett gemensamt projekt pågår för bostadsbolagen för att förhindra vattenskador. Gatu- och Fastighetskontoret har fattat beslut om att alla barnstugor ska ha magnetavstängningsventiler på huvudvattenledningen. Riskbesiktningar. 30 större anläggningar har besiktigats enligt en ny gemensam modell. Externa riskingenjörer har gjort grundliga besiktningar och har dokumenterat till anläggningsägarna vilka brister som ska åtgärdas. S:t Erik Försäkring kommer under 2004 att systematiskt följa upp att detta genomförs. Takfotslarm. En projektgrupp arbetar för att ta fram ett takfotslarm som kan godkännas av Stockholm brandförsvar för direktanslutning till larmcentralen. S:t Erik Försäkring har bekostat tester av olika larmmodeller. Syftet är att få en snabb indikering av brand på utsidan av en fastighet. 7

10 Försäkringsservice S:t Erik Försäkring ska identifiera vilket försäkringsbehov bolagets kunder, dvs stadens förvaltningar och bolag, har. Hos S:t Erik Försäkring finns kundansvariga som tar hand om alla försäkringsfrågor, så att varje kund har en rätt anpassad försäkringslösning. I samband med inträffad skada hjälper S:t Erik Försäkring försäkringstagaren. Skadeservicen sker i samverkan med Larmtjänst och ett oberoende skaderegleringsföretag, så att professionell hjälp alltid finns till kundens förfogande. Skadeanmälan görs via ett webb-baserat skadeoch incidentrapporteringssystem. S:t Erik Försäkring bistår även sina kunder vid försäkringsfrågor i samband med kontraktsskrivning. För att underlätta för kunderna har ett antal mallar utarbetats för byggnadsentreprenader, fastighetsförvaltning och konsulttjänster. S:t Erik Försäkring hjälper även staden på central nivå att ta fram kommunövergripande försäkringslösningar för till exempel tjänsteresa, barnolycksfall, förmögenhetsbrott, etc. 8

11 Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings verksamhet är att minimera försäkringskostnaderna för stadens bolag och förvaltningar. Genom S:t Erik Försäkring köper stadens olika enheter försäkring med lokalt anpassade självrisker. S:t Erik Försäkring förpackar hela sitt försäkringsåtagande i en gemensam portfölj där bolagets självrisk för år 2004 uppgår till 15 miljoner kronor per skada. Den samlade försäkringsportföljen för stadens alla bolag och förvaltningar blir föremål för upphandling varje år. Genom att staden äger ett försäkringsbolag skapas en direkt tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden. Därmed får varje enhet en anpassad försäkringslösning samtidigt som Stockholms stad bara köper så mycket försäkring som anses nödvändigt i ett koncernperspektiv. 9

12 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2004: Egendomsförsäkring för lös egendom Allriskskydd för all lös egendom som staden äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Extrakostnadsförsäkring ingår. Självrisk 1 prisbasbelopp. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Egendomsförsäkring för fast egendom (byggnader) Byggnaderna försäkras av den förvaltning eller det bolag som äger dem. Försäkringen omfattar i allmänhet brand, inbrott och vattenskador. Självrisken varierar från 1 prisbasbelopp 5 miljoner kronor. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring, Länsförsäkringar Stockholm

13 Utställningsförsäkring för inlånad egendom Försäkringen gäller vid utställningar där Stockholms stad är huvudarrangör och gäller för konstverk som staden har lånat in från annan ägare. Försäkringsbelopp: 1 miljon kronor. Självrisk kronor. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkring Omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i bolag som ägs till mer än femtio procent av Stockholms stad. Omfattar alla krav, såväl skadestånd som personligt betalningsansvar avseende ren förmögenhetsskada, som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet, oavsett rättslig grund. Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Zürich Allriskförsäkring för entreprenader Försäkringen omfattar viss entreprenadverksamhet bedriven av stadens förvaltningar, inklusive arbeten på broar, viadukter, kajer och tunnlar. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Allmän ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen ersätter utrednings- och skadeståndskostnader i samband med inträffad person- eller sakskada som Stockholms stad anses vållande till. Försäkringen omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel i myndighetsutövning eller vid fel begångna vid upphandling enligt LOU. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring

14 Patientförsäkring Lagstadgad obligatorisk försäkring. Ersättning lämnas för personskador som orsakats av en medicinsk åtgärd eller olycksfall som inträffat i samband med hälso- och sjukvård samt tandvård, m.m. som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Olycksfallsförsäkring för barn och ungdom m.fl. Försäkringen gäller dygnet runt. Barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även för andra personkategorier som deltar i verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. För vissa av dessa (t.ex. vuxenstuderande) gäller försäkringen endast under verksamhetstid. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Folksam Reseförsäkring för barn och ungdom m.fl. Försäkringen gäller som ett komplement till olycksfallsförsäkringen för barn och ungdom och omfattar samma personkategorier. Egendom, försening, ansvar, rättsskydd, överfall och läkekostnader samt olycksfall ingår. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm

15 Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott, begångna av anställda inom staden, som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar AB Olycksfalls- och krisförsäkring för frivilligarbetare inom Stockholms stad Omfattar samtliga frivilligarbetare som arbetar inom Stockholms stad och som har någon form av skriftlig överenskommelse med staden. Försäkringen omfattar olycksfalls- och dödsfallsersättning samt nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Folksam Tjänstereseförsäkring Omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Tjänstereseförsäkringen omfattar samtliga tjänsteresor (även inom verksamhetsorten). Egendom, försening, ansvar, rättsskydd, överfall och läkekostnader samt olycksfall ingår. Försäkringen täcker även kostnaden för självrisk på privat bil som skadats vid användande i tjänsten. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Motorfordon Fordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar, samt vissa bolag, är försäkrade genom ett storkundsavtal med Trygg-Hansa. Försäkringen administreras av S:t Erik Försäkring. Försäkringsomfattningen är i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko-, vagnskadeförsäkring). Även oregistrerade motorfordon omfattas i vissa fall. För mer information om stadens försäkringar, besök vår hemsida: Vid inträffad skada ska anmälan göras på vår hemsida. Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

16 Foto: Peter Andersson, Larmtjänst Skador S:t Erik Försäkring har flera olika samarbetspartners som samverkar vid större skador. På bilden ses bl a representanter för Stockholms brandförsvar, Larmtjänst och skaderegleringsföretaget Crawford & Co som diskuterar den stora branden i gymnastikhallen vid Katarina Västra vårdgymnasium i juli S:t Erik Försäkring har avtal med Larmtjänst som är specialiserade på restvärdesskydd. Larmtjänst samordnar insatserna för samtliga försäkringsbolag som är inblandade vid större skadehändelser. Crawford & Co är ett oberoende skaderegleringsföretag som anlitas av S:t Erik Försäkring för praktisk skadehantering samt utredning av kostnaderna i samband med en skada. Av diagrammen nedan framgår att 2003 var ett skadedrabbat år. Visserligen minskade antalet skador något, vilket beror på att antalet inbrott återgick till normal nivå efter en inbrottsvåg under sommaren Brandskadorna ökade dock både till antal till kostnad. Antal skador per skadeår Skadekostnad per skadeår Antal 140 Övrigt Vatten 120 Stöld Skadegörelse 100 Maskin 80 Inbrott Brand 60 Ansvar Allrisk Kronor Övrigt Vatten Stöld Skadegörelse Maskin Inbrott Brand Ansvar Allrisk

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2003, bolagets sjuttonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i lag om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2003 bedrev S:t Erik Försäkring återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet och bolaget tecknade egendomsoch avbrottsförsäkringar genom mottagen återförsäkring från försäkringsbolagen Länsförsäkringar Stockholm och Zurich. Samtliga dessa försäkringar avser objekt hos förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad. Under året övergick S:t Erik Försäkring alltmer till att direktförsäkra bolag och förvaltningar inom kommunkoncernen. Även den lösa egendom som finns inom stadens förvaltningar försäkras direkt av S:t Erik Försäkring. Denna egendomsförsäkring utgör en del av den gemensamma kommunförsäkringen som även omfattar momenten ansvar och förmögenhetsbrott. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgår till cirka 156 miljarder kronor (106). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. Bolagets självbehåll för 2003 uppgick till maximalt kkr per skadehändelse och kkr per år. Skadeutfall Till S:t Erik Försäkring rapporterades under 2003 tre större brandskador, med en uppskattad skadekostnad på kkr, kkr respektive kkr. Vattenskadorna ligger kvar på en fortsatt hög nivå, både vad gäller antal och kostnader. Det inträffade bland annat en vattenskada som beräknas kosta kkr. Antalet inbrottsskador återgick till normal nivå efter en topp under Totala ersättningskraven för försäkringsåret 2003 uppgick till kkr (24 810). Skadekostnaderna i S:t Erik Försäkrings direktförsäkringsverksamhet uppgick till totalt kkr (7 980) vid 76 (81) skadetillfällen, varav inbrottsskadorna var i majoritet. Årets resultat Premieinkomsten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på att försäkringsvärdena höjdes, framför allt avseende fastighetsförsäkringarna. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr (1 145). Det negativa resultatet beror i huvudsak på att det inträffat många skadehändelser, varav flera storskador. Till följd av att de totala skadekostnader som drabbade bolaget blev onormalt höga lämnar S:t Erik Försäkring inte någon återbäring för Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (5 507). Ur säkerhetsreserven upplöstes kkr (avsättning 5 464). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (5 164). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr (77 504), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 153 procent (185). Resultatet för 2003 blev, efter upplösning av säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Övrigt Årets driftskostnader uppgick till kkr (8 313). Genom en nyemission utökade ägaren Stockholms Stadshus AB S:t Erik Försäkrings aktiekapital till 100 miljoner kronor. Härigenom har S:t Erik Försäkring möjlighet att vid behov ta ett större självbehåll per skadehändelse. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte för egen räkning får ikläda sig ansvar, som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger 20 procent av det egna kapitalet. Detta antingen för en och samma händelse eller för ett och samma försäkringsfall. Riskerna för stora enskilda skadeutfall eller omfattande årligt totalt skadeutfall begränsas genom köp av Excess of Lossåterförsäkring samt Stop Loss-återförsäkring. Återförsäkring tecknas med internationella eller nordiska återförsäkringsbolag. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha minimum rating BBB enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Riskspridning sker genom att återförsäkringsprogrammet fördelas procentuellt på ett antal olika återförsäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att avkastningen ska uppgå till motsvarande den genomsnittliga räntan av handlade 5-åriga statsobligationer under de senaste fem åren. 15

18 Avtalet har omförhandlats inför 2004, vilket innebär att avkastningen kommer att minska. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Framtiden Under 2003 började lönsamheten i försäkringsbranschen i allmänhet att bli bättre, såväl i Sverige som internationellt. Det är främst höjda premier, inskränkningar i försäkringsvillkoren och en förbättring i finansrörelsen som bidragit till ökad lönsamhet. I Sverige väntas konkurrensen inom sakförsäkring fortsätta att vara bristfällig. Speciellt kommun- och fastighetsförsäkring drabbas negativt. För att möta den aktuella marknadssituationen övergår S:t Erik Försäkring alltmer till att bli direktförsäkringsgivare, vilket bland annat innebär att utfärda försäkringsbrev och reglera skador. Syftet med den nya inriktningen är att: Sänka kostnaderna. Öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster. Öka kontakterna med den globala marknaden för att få bättre konkurrens. Uppnå en ökad riskspridning genom att ingå avtal med många väletablerade försäkrings- eller återförsäkringsbolag. Premierna väntas ligga kvar på en relativt hög nivå de närmaste åren. För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring ta ett högt självbehåll per skadefall. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att mer kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. 16

19 Rörelseresultat åren (kkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Återbäring Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning * Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 153% 185% 300% 390% 379% *Inkluderar premier avseende direktförsäkring 2004, fakturerade NYCKELTAL Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 134,6% 84,6% 54,5% 72,3% 87,2% Driftskostnadsprocent 29,2% 28,8% 49,2% 20,9% 22,2% Totalkostnadsprocent 163,9% 113,4% 103,8% 100,9% 117,3% Kapitalförvaltning Direktavkastning/Totalavkastning 5,0% 5,0% 7,2% 7,1% 7,2% PERSONAL Antal anställda Sjukfrånvaro 0% 0% 0% 0% 0% 17

20 Resultaträkning (kkr) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning, kostnader (6) 0 7 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Utlåtande 2004:22 RI (Dnr 009-4489/2003) Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003

Svenska Kommun Försäkrings AB. Årsredovisning 2003 Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2003 INNEHÅLL VD har ordet... 4 Försäkringar som vi erbjuder... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Femårsöversikt och nyckeltal... 9 Resultatanalys... 10 Resultaträkning...12

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer