S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003

2 Innehåll Året i korthet VD har ordet Bolaget Tre verksamhetsgrenar Riskhantering Försäkringsservice Försäkringsverksamhet Försäkringar Skador Förvaltningsberättelse Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD Kontakta oss

3 Året i korthet Ökad direktförsäkring. Flertalet av stadens förvaltningar och bolag övergick till att teckna försäkringsavtal direkt med S:t Erik Försäkring. Årligen upphandlas en gemensam återförsäkring för kommunkoncernens samlade tillgångar. Ökat aktiekapital. Genom en nyemission utökade ägaren Stockholms Stadshus AB S:t Erik Försäkrings aktiekapital till 100 miljoner kronor. Tack vare detta kan bolaget ta en större andel av skadekostnaden per skadehändelse, vilket leder till sänkta återförsäkringskostnader. Totalskada på gymnastikhall. En kulturhistoriskt värdefull gymnastikhall på Södermalm i Stockholm totalförstördes i juli. Kostnaden för S:t Erik Försäkring beräknas till cirka 17 miljoner kronor. Det är den största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Skadeförebyggande projekt. Flera skadeförebyggande projekt påbörjades under året. Arbetet med att förebygga vattenskador har prioriterats. Riskbesiktningar. S:t Erik Försäkring lät under året genomföra 30 riskbesiktningar på de största objekten inom kommunkoncernen. Besiktningarna ligger till grund för upphandling av återförsäkring, men innehåller även rekommendationer till skadeförebyggande åtgärder. Kundenkät. En kundenkät visade att över 80 procent av S:t Erik Försäkrings kunder är nöjda eller mycket nöjda med hur bolaget bedriver sin verksamhet.

4 VD har ordet S:t Erik Försäkring i ny roll och med ny profil Under 2003 fortsatte S:t Erik Försäkring sitt nya arbetssätt med att alltmer övergå till direktförsäkring, vilket innebär att bolaget utfärdar försäkring direkt till sina kunder. Tidigare utfördes detta arbete av de traditionella försäkringsbolagen. S:t Erik Försäkrings roll har härmed väsentligt förändrats. Från att tidigare ha genomfört försäkringsupphandlingar styckvis för varje kund kan vi nu skapa ett sammanhållet försäkringsprogram för hela kommunkoncernen. Återförsäkring för detta program upphandlas årligen på den nationella- och internationella marknaden. Syftet är att minska kostnaderna och öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster. En ökad direktkontakt med S:t Erik Försäkrings kunder förbättrar kvaliteten i alla delar av försäkringsprocessen. Kunderna behöver bara en partner för alla sina försäkringsfrågor. Under året har bolaget ändrat sin logotype och påbörjat ett nytt profilprogram. Den nya profileringen vill markera bolagets nydaning, men med bibehållande av kundbas, ägare och historisk förankring. Den nya profilen har tagits fram utifrån nyckelorden kompetens, samordning, tillgänglighet och öppenhet. Återförsäkring S:t Erik Försäkrings största utgift, förutom skadekostnader, är köp av återförsäkring. Bolaget är en av landets största för- 2

5 säkringsköpare med ett samlat försäkringsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Stor omsorg läggs därför på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, ärligt och öppet sätt. För 2003 är det ett antal världsledande återförsäkrare som försäkrar Stockholms stads risker. Skador Tyvärr inträffade flera kostsamma skadehändelser inom försäkringsbeståndet under året. I juli blev en gymnastikhall på Södermalm totalförstörd vid en anlagd brand. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde. Detta är den största skadehändelse som drabbat S:t Erik Försäkring. Av de stora brandskador som inträffade under året kan konstateras att samtliga var anlagda, vilket gör att det är svårt att förebygga denna typ av skada. Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som kräver samlade insatser för att komma till rätta med. Det är inte bara bränder som inträffar. Även vattenskador har ökat till både antal och kostnad. Under året har därför flera projekt för att förebygga vattenskador kommit igång. Byggherrar och entreprenörer har här ett stort ansvar för att gemensamt förebygga framtida vattenskador. Ett ökat kvalitets- och säkerhetstänkande är nödvändigt i alla led. Riskhantering i fokus Utvecklingen går mot att kundernas självrisker ökar och att S:t Erik Försäkring tar en större andel av kostnaden per skadehändelse. För att klara dessa ökade åtaganden och minska behovet av köp av återförsäkring har aktiekapitalet höjts till 100 miljoner kronor. Ett ökat aktiekapital markerar att ägaren tar ett ansvar för kommunkoncernens egna risker och är berett att genom S:t Erik Försäkring ta en större andel av kostnaden per skadehändelse. Målet är att köpa så lite extern försäkring som möjligt. Av de premier som S:t Erik Försäkring uppbär ska så stor del som möjligt stanna inom stadens internbank. Detta innebär att det under de kommande åren krävs mer fokus på ett aktivt riskhanteringsarbete inom stadens alla enheter. S:t Erik Försäkrings avsikt är att initiera fler skadeförebyggande projekt och att stötta kunderna i deras riskhanteringsprocess i samverkan med bland annat våra återförsäkrare. Med S:t Erik Försäkring har Stockholms stad ett kraftfullt verktyg för att skapa en trygg stad med god service till kommunmedborgarna. Anders Carlsund 3

6 Bolaget S:t Erik Försäkring bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är helägd av Stockholms stad. Enligt bolagsordningen är ändamålet att meddela försäkring till verksamhet bedriven av Stockholms kommun, av kommunen direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägda bolag och andra som dessa samarbetar med samt stiftelser vars styrelser kommunen helt eller delvis utser. Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Stockholms Stadshus AB 15 dotterbolag Fackförvaltningar 18 stycken Stadsdelsförvaltningar 18 stycken S:t Erik Försäkring Bolagets uppgifter Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om S:t Erik Försäkrings mål och uppgifter i samband med budget 2004 för Stockholms stad. Bland annat anges att S:t Erik Försäkring skall vara det bästa alternativet för Stockholms stads förvaltningar och bolag. Syftet är att ytterst och indirekt minimera kostnaderna för stadens medborgare. S:t Erik Försäkring skall erbjuda marknadens bästa och mest kostnadseffektiva försäkringslösningar för stadens förvaltningar och bolag. S:t Erik Försäkring har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Bolaget skall förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. Enligt kommunfullmäktiges utvecklingsdirektiv för ska S:t Erik Försäkring, utifrån ett försäkringsperspektiv, ha en samlad kunskap om skador och risksituation inom hela kommunkoncernen. Samtliga sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av skall tecknas med bolagets medverkan. S:t Erik Försäkring skall förmedla försäkringar direkt eller indirekt och vid behov ta fram underlag för beslut om övergripande försäkringslösningar. Mål Stockholms stads kommunfullmäktige har i budget 2004 beslutat om fem övergripande inriktningsmål för staden som helhet. Det har beslutats att varje bolag ska ange egna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål: Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. Bygg bostäder och utveckla Stockholm. Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad. Bryt segregationen och fördjupa demokratin. Ta ansvar för ekonomin. S:t Erik Försäkring har beslutat att bolaget inför 2004 ska genomföra ett flertal olika generella åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål. Affärsidé S:t Erik Försäkring ska hjälpa Stockholms stads förvaltningar och bolag att identifiera och hantera försäkringsbara risker samt erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Bolaget ska ge kommunkoncernen samlad kunskap om skador och risksituation. 4

7 Gyllene salen i Stadshuset. Strategier S:t Erik Försäkring har tre verksamhetsgrenar riskhantering, försäkringsservice och försäkringsverksamhet. Under 2004 kommer bolaget att fokusera på att tillfredsställa kundernas försäkringsbehov och intensifiera insatserna för att förebygga skador på kundernas egendom. Outsourcing av delar av den egna administrationen kvarstår och vid behov upphandlas specialisttjänster. Bolagets metoder för riskanalyser hos respektive kund kommer kontinuerligt att utvecklas. S:t Erik Försäkring ska verka för att förebygga skador i samverkan med berörda enheter inom kommunkoncernen, återförsäkrare och externa specialister. För att minska kommunkoncernens försäkringskostnader inför 2004 kommer S:t Erik Försäkring även i fortsättningen att erbjuda stadens bolag och förvaltningar att teckna försäkring direkt hos S:t Erik Försäkring. Det innebär att mellanledet med ett traditionellt försäkringsbolag försvinner. S:t Erik Försäkring fortsätter också att göra en årlig upphandling av en gemensam återförsäkringsportfölj för hela kommunkoncernen på nationell- och internationell återförsäkringsmarknad för att därigenom bredda marknaden och öka konkurrensen. Personal S:t Erik Försäkring har totalt sex anställda, varav tre kvinnor och tre män. Medelåldern är 42 år. Alla medarbetare har lång erfarenhet från olika befattningar inom försäkringsbranschen. För en närmare presentation av personalen hänvisas till sidan 28 Kontakta oss. 5

8 Tre verksamhetsgrenar 1. Riskhantering S:t Erik Försäkring har bland annat till uppgift att ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation. Det ska ske genom att identifiera och värdera de försäkringsbara risker som kan finnas inom Stockholms stads verksamheter och kanalisera kunskapen om risker samt föreslå åtgärder. 2. Försäkringsservice S:t Erik Försäkring tillhandahåller försäkringslösningar direkt eller indirekt till stadens bolag och förvaltningar. I bolagets uppgifter ingår: Information. Skadeservice och övriga försäkringsfrågor. Kommunövergripande försäkringslösningar. 3. Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings egen försäkringsverksamhet är att hantera kommunkoncernens självrisk på ett kostnadseffektivt sätt genom att erbjuda direktförsäkring eller genom att acceptera mottagen återförsäkring. Bolaget kan ta en begränsad risk per skada och år i syfte att minimera kommunkoncernens kostnad för köp av extern försäkring. Bolagets eget risktagande begränsas genom att ett återförsäkringsskydd upphandlas årligen på nationell- och/eller internationell marknad för att på detta sätt skapa ökad konkurrens. Försäkring och återförsäkring Stadens bolag och förvaltningar Externt försäkringsbolag Direkt försäkring Mottagen återförskring S:t Erik Försäkring Avgiven återförskring Återförsäkringsbolag 6

9 Brandtest av olika larmkablar. Riskhantering Inom Stockholms stad bedrivs ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. På central nivå finns ett integrerat system för styrning och uppföljning av stadens verksamheter, benämnt ILS. I budget 2004 för Stockholms stad anges bland annat att varje förvaltning och bolag ska göra en risk- och väsentlighetsanalys. En plan för intern kontroll och för hur risker ska hanteras är två av flera medel för stadens nämnder och bolagsstyrelser när det gäller att skapa underlag för hur strategier ska genomföras och mål ska uppnås. Riskhantering har därmed blivit en ledningsfråga inom Stockholms kommunkoncern. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning. Det finns drygt 60 personer inom organisationen som är utsedda till säkerhetssamordnare. Stockholms brandförsvar har till uppgift att i samverkan med S:t Erik Försäkring utbilda och stötta säkerhetssamordnarna i deras arbete. Pågående skadeförebyggande projekt är bland annat: Stockholm Blue. Samtliga 450 barnstugor riskbesiktigas enligt en speciell metod. Besiktningen ska slutföras under S:t Erik Försäkring kommer att projektanställa en person som ska genomföra besiktningarna. Vattenskadeprojekt. Ett gemensamt projekt pågår för bostadsbolagen för att förhindra vattenskador. Gatu- och Fastighetskontoret har fattat beslut om att alla barnstugor ska ha magnetavstängningsventiler på huvudvattenledningen. Riskbesiktningar. 30 större anläggningar har besiktigats enligt en ny gemensam modell. Externa riskingenjörer har gjort grundliga besiktningar och har dokumenterat till anläggningsägarna vilka brister som ska åtgärdas. S:t Erik Försäkring kommer under 2004 att systematiskt följa upp att detta genomförs. Takfotslarm. En projektgrupp arbetar för att ta fram ett takfotslarm som kan godkännas av Stockholm brandförsvar för direktanslutning till larmcentralen. S:t Erik Försäkring har bekostat tester av olika larmmodeller. Syftet är att få en snabb indikering av brand på utsidan av en fastighet. 7

10 Försäkringsservice S:t Erik Försäkring ska identifiera vilket försäkringsbehov bolagets kunder, dvs stadens förvaltningar och bolag, har. Hos S:t Erik Försäkring finns kundansvariga som tar hand om alla försäkringsfrågor, så att varje kund har en rätt anpassad försäkringslösning. I samband med inträffad skada hjälper S:t Erik Försäkring försäkringstagaren. Skadeservicen sker i samverkan med Larmtjänst och ett oberoende skaderegleringsföretag, så att professionell hjälp alltid finns till kundens förfogande. Skadeanmälan görs via ett webb-baserat skadeoch incidentrapporteringssystem. S:t Erik Försäkring bistår även sina kunder vid försäkringsfrågor i samband med kontraktsskrivning. För att underlätta för kunderna har ett antal mallar utarbetats för byggnadsentreprenader, fastighetsförvaltning och konsulttjänster. S:t Erik Försäkring hjälper även staden på central nivå att ta fram kommunövergripande försäkringslösningar för till exempel tjänsteresa, barnolycksfall, förmögenhetsbrott, etc. 8

11 Försäkringsverksamhet Syftet med S:t Erik Försäkrings verksamhet är att minimera försäkringskostnaderna för stadens bolag och förvaltningar. Genom S:t Erik Försäkring köper stadens olika enheter försäkring med lokalt anpassade självrisker. S:t Erik Försäkring förpackar hela sitt försäkringsåtagande i en gemensam portfölj där bolagets självrisk för år 2004 uppgår till 15 miljoner kronor per skada. Den samlade försäkringsportföljen för stadens alla bolag och förvaltningar blir föremål för upphandling varje år. Genom att staden äger ett försäkringsbolag skapas en direkt tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden. Därmed får varje enhet en anpassad försäkringslösning samtidigt som Stockholms stad bara köper så mycket försäkring som anses nödvändigt i ett koncernperspektiv. 9

12 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2004: Egendomsförsäkring för lös egendom Allriskskydd för all lös egendom som staden äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Extrakostnadsförsäkring ingår. Självrisk 1 prisbasbelopp. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Egendomsförsäkring för fast egendom (byggnader) Byggnaderna försäkras av den förvaltning eller det bolag som äger dem. Försäkringen omfattar i allmänhet brand, inbrott och vattenskador. Självrisken varierar från 1 prisbasbelopp 5 miljoner kronor. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring, Länsförsäkringar Stockholm

13 Utställningsförsäkring för inlånad egendom Försäkringen gäller vid utställningar där Stockholms stad är huvudarrangör och gäller för konstverk som staden har lånat in från annan ägare. Försäkringsbelopp: 1 miljon kronor. Självrisk kronor. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkring Omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i bolag som ägs till mer än femtio procent av Stockholms stad. Omfattar alla krav, såväl skadestånd som personligt betalningsansvar avseende ren förmögenhetsskada, som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet, oavsett rättslig grund. Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Zürich Allriskförsäkring för entreprenader Försäkringen omfattar viss entreprenadverksamhet bedriven av stadens förvaltningar, inklusive arbeten på broar, viadukter, kajer och tunnlar. Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkring Allmän ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen ersätter utrednings- och skadeståndskostnader i samband med inträffad person- eller sakskada som Stockholms stad anses vållande till. Försäkringen omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel i myndighetsutövning eller vid fel begångna vid upphandling enligt LOU. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring

14 Patientförsäkring Lagstadgad obligatorisk försäkring. Ersättning lämnas för personskador som orsakats av en medicinsk åtgärd eller olycksfall som inträffat i samband med hälso- och sjukvård samt tandvård, m.m. som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring Olycksfallsförsäkring för barn och ungdom m.fl. Försäkringen gäller dygnet runt. Barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även för andra personkategorier som deltar i verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. För vissa av dessa (t.ex. vuxenstuderande) gäller försäkringen endast under verksamhetstid. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Folksam Reseförsäkring för barn och ungdom m.fl. Försäkringen gäller som ett komplement till olycksfallsförsäkringen för barn och ungdom och omfattar samma personkategorier. Egendom, försening, ansvar, rättsskydd, överfall och läkekostnader samt olycksfall ingår. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm

15 Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott, begångna av anställda inom staden, som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar AB Olycksfalls- och krisförsäkring för frivilligarbetare inom Stockholms stad Omfattar samtliga frivilligarbetare som arbetar inom Stockholms stad och som har någon form av skriftlig överenskommelse med staden. Försäkringen omfattar olycksfalls- och dödsfallsersättning samt nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Folksam Tjänstereseförsäkring Omfattar samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Tjänstereseförsäkringen omfattar samtliga tjänsteresor (även inom verksamhetsorten). Egendom, försening, ansvar, rättsskydd, överfall och läkekostnader samt olycksfall ingår. Försäkringen täcker även kostnaden för självrisk på privat bil som skadats vid användande i tjänsten. Ingen självrisk. Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm Motorfordon Fordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar, samt vissa bolag, är försäkrade genom ett storkundsavtal med Trygg-Hansa. Försäkringen administreras av S:t Erik Försäkring. Försäkringsomfattningen är i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko-, vagnskadeförsäkring). Även oregistrerade motorfordon omfattas i vissa fall. För mer information om stadens försäkringar, besök vår hemsida: Vid inträffad skada ska anmälan göras på vår hemsida. Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

16 Foto: Peter Andersson, Larmtjänst Skador S:t Erik Försäkring har flera olika samarbetspartners som samverkar vid större skador. På bilden ses bl a representanter för Stockholms brandförsvar, Larmtjänst och skaderegleringsföretaget Crawford & Co som diskuterar den stora branden i gymnastikhallen vid Katarina Västra vårdgymnasium i juli S:t Erik Försäkring har avtal med Larmtjänst som är specialiserade på restvärdesskydd. Larmtjänst samordnar insatserna för samtliga försäkringsbolag som är inblandade vid större skadehändelser. Crawford & Co är ett oberoende skaderegleringsföretag som anlitas av S:t Erik Försäkring för praktisk skadehantering samt utredning av kostnaderna i samband med en skada. Av diagrammen nedan framgår att 2003 var ett skadedrabbat år. Visserligen minskade antalet skador något, vilket beror på att antalet inbrott återgick till normal nivå efter en inbrottsvåg under sommaren Brandskadorna ökade dock både till antal till kostnad. Antal skador per skadeår Skadekostnad per skadeår Antal 140 Övrigt Vatten 120 Stöld Skadegörelse 100 Maskin 80 Inbrott Brand 60 Ansvar Allrisk Kronor Övrigt Vatten Stöld Skadegörelse Maskin Inbrott Brand Ansvar Allrisk

17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2003, bolagets sjuttonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i lag om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter. Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2003 bedrev S:t Erik Försäkring återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet och bolaget tecknade egendomsoch avbrottsförsäkringar genom mottagen återförsäkring från försäkringsbolagen Länsförsäkringar Stockholm och Zurich. Samtliga dessa försäkringar avser objekt hos förvaltningar och bolag som tillhör Stockholms stad. Under året övergick S:t Erik Försäkring alltmer till att direktförsäkra bolag och förvaltningar inom kommunkoncernen. Även den lösa egendom som finns inom stadens förvaltningar försäkras direkt av S:t Erik Försäkring. Denna egendomsförsäkring utgör en del av den gemensamma kommunförsäkringen som även omfattar momenten ansvar och förmögenhetsbrott. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgår till cirka 156 miljarder kronor (106). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. Bolagets självbehåll för 2003 uppgick till maximalt kkr per skadehändelse och kkr per år. Skadeutfall Till S:t Erik Försäkring rapporterades under 2003 tre större brandskador, med en uppskattad skadekostnad på kkr, kkr respektive kkr. Vattenskadorna ligger kvar på en fortsatt hög nivå, både vad gäller antal och kostnader. Det inträffade bland annat en vattenskada som beräknas kosta kkr. Antalet inbrottsskador återgick till normal nivå efter en topp under Totala ersättningskraven för försäkringsåret 2003 uppgick till kkr (24 810). Skadekostnaderna i S:t Erik Försäkrings direktförsäkringsverksamhet uppgick till totalt kkr (7 980) vid 76 (81) skadetillfällen, varav inbrottsskadorna var i majoritet. Årets resultat Premieinkomsten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på att försäkringsvärdena höjdes, framför allt avseende fastighetsförsäkringarna. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr (1 145). Det negativa resultatet beror i huvudsak på att det inträffat många skadehändelser, varav flera storskador. Till följd av att de totala skadekostnader som drabbade bolaget blev onormalt höga lämnar S:t Erik Försäkring inte någon återbäring för Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (5 507). Ur säkerhetsreserven upplöstes kkr (avsättning 5 464). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (5 164). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr (77 504), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 153 procent (185). Resultatet för 2003 blev, efter upplösning av säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Övrigt Årets driftskostnader uppgick till kkr (8 313). Genom en nyemission utökade ägaren Stockholms Stadshus AB S:t Erik Försäkrings aktiekapital till 100 miljoner kronor. Härigenom har S:t Erik Försäkring möjlighet att vid behov ta ett större självbehåll per skadehändelse. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte för egen räkning får ikläda sig ansvar, som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger 20 procent av det egna kapitalet. Detta antingen för en och samma händelse eller för ett och samma försäkringsfall. Riskerna för stora enskilda skadeutfall eller omfattande årligt totalt skadeutfall begränsas genom köp av Excess of Lossåterförsäkring samt Stop Loss-återförsäkring. Återförsäkring tecknas med internationella eller nordiska återförsäkringsbolag. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha minimum rating BBB enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Riskspridning sker genom att återförsäkringsprogrammet fördelas procentuellt på ett antal olika återförsäkringsbolag. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att avkastningen ska uppgå till motsvarande den genomsnittliga räntan av handlade 5-åriga statsobligationer under de senaste fem åren. 15

18 Avtalet har omförhandlats inför 2004, vilket innebär att avkastningen kommer att minska. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Framtiden Under 2003 började lönsamheten i försäkringsbranschen i allmänhet att bli bättre, såväl i Sverige som internationellt. Det är främst höjda premier, inskränkningar i försäkringsvillkoren och en förbättring i finansrörelsen som bidragit till ökad lönsamhet. I Sverige väntas konkurrensen inom sakförsäkring fortsätta att vara bristfällig. Speciellt kommun- och fastighetsförsäkring drabbas negativt. För att möta den aktuella marknadssituationen övergår S:t Erik Försäkring alltmer till att bli direktförsäkringsgivare, vilket bland annat innebär att utfärda försäkringsbrev och reglera skador. Syftet med den nya inriktningen är att: Sänka kostnaderna. Öka kvaliteten på bolagets försäkringstjänster. Öka kontakterna med den globala marknaden för att få bättre konkurrens. Uppnå en ökad riskspridning genom att ingå avtal med många väletablerade försäkrings- eller återförsäkringsbolag. Premierna väntas ligga kvar på en relativt hög nivå de närmaste åren. För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring ta ett högt självbehåll per skadefall. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att mer kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. 16

19 Rörelseresultat åren (kkr) RESULTAT Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Återbäring Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning * Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 153% 185% 300% 390% 379% *Inkluderar premier avseende direktförsäkring 2004, fakturerade NYCKELTAL Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 134,6% 84,6% 54,5% 72,3% 87,2% Driftskostnadsprocent 29,2% 28,8% 49,2% 20,9% 22,2% Totalkostnadsprocent 163,9% 113,4% 103,8% 100,9% 117,3% Kapitalförvaltning Direktavkastning/Totalavkastning 5,0% 5,0% 7,2% 7,1% 7,2% PERSONAL Antal anställda Sjukfrånvaro 0% 0% 0% 0% 0% 17

20 Resultaträkning (kkr) TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning, kostnader (6) 0 7 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning Event tillsammans med Räddningstjänsten utanför vårt kontor i Visby. länsförsäkringar gotland årsredovisning 2012 3 Innehåll 2012 i några korta punkter Inledning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer