MILJÖRAPPORT Åre Östersund Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport"

Transkript

1 RAPPORT D (34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter; NFS 2006:9

2 RAPPORT D (34) Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING (NFS 2006:9 4 1, 5 PKT) TILLSTÅNDSGIVEN VERKSAMHET(NFS 2006:9 4 6 PKT) FAKTISK VERKSAMHET 2010 (NFS 2006:9 4 6 PKT) VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN(NFS 2006:9 4 1 PKT) GÄLLANDE BESLUT OCH VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN (NFS 2006:9 4 2,7 PKT) GÄLLANDE BESLUT OCH VILLKOR SAMT ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA DESSA ANMÄLNINGSÄRENDEN UNDER OCH ANDRA GÄLLANDE BESLUT (NFS 2006:9 4 3,4 PKT) NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2006:9 4 8 PKT) ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS UNDER ÅRET FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER (NFS 2006: PKT) ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS MED ANLEDNING AV EVENTUELLA DRIFTSTÖRNINGAR, AVBROTT, OLYCKOR MM (NFS 2006: PKT) ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET MED SYFTE ATT MINSKA VERKSAMHETENS FÖRBRUKNING AV ENERGI OCH RÅVAROR (NFS 2006: PKT) Förbrukning av el, fjärrvärme och vatten Bränsleförbrukning ERSÄTTNING AV KEMISKA PRODUKTER I VERKSAMHETEN (NFS 2006: PKT) Förbrukning av kemiska produkter Brandövningar Halkbekämpning Avisning AVFALL FRÅN VERKSAMHETEN OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET (NFS 2006: PKT) ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER SOM KAN GE UPPHOV TILL OLÄGENHETER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA. (NFS 2006: PKT) Risker och rutiner för riskhantering... 25

3 RAPPORT D (34) 15 REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN MÄTNINGAR, BERÄKNINGAR ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR (NFS 2006:9 4 9 PKT) Buller Utsläpp till luft Utsläpp till mark och vatten Kontroll av dagvatten Kontroll av spillvatten Kontroll av dricksvatten Skogsbruksplan MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR (NFS 2006: PKT)... 34

4 RAPPORT D (34) 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING (NFS 2006:9 4 1, 5 PKT) Fram till den 31 mars 2010 ingick Åre Östersund Airport i LFVs (Luftfartsverkets) organisation. Sedan den 1 april 2010 drivs de statligt ägda flygplatserna av ett statligt bolag, Swedavia AB. I denna rapport används Swedavia som helhetsbegrepp till den organisation som flygplatsen hör till. Miljörapporten omfattar hela 2010 års verksamhet, både LFVs och Swedavias drift av verksamheten. Swedavias uppgift som flygplatshållare är att driva och utveckla Åre Östersund Airport, med tillhörande verksamhet på ett företagsekonomiskt effektivt sätt. Detta för att tillgodose regionens, medborgarnas och näringslivets behov av flygresor och godstransporter. Åre Östersund Airport utpekades 1996 som kommunikationsanläggning av riksintresse. Under 2010 initierade flygplatsen arbetet med att precisera markanspråk med tillhörande influensområde hos Trafikverket. Trafikverket har lett arbetet, som kommer att slutföras under våren 2011, för att sedan remissbehandlas. Flygplatsen är lokaliserad på Frösön, 8,3 km väster om Östersunds tätort, på fastigheten Kungsgården 5:4. Flygplatsen har en rullbana med en längd av m och en bredd på 45 m. Rullbanan har beteckningarna 12 och 30. Vid flygplatsen bedrivs flygplatsverksamhet som innefattar start och landning av flygplan, passagerar- och terminalservice, drift- och underhåll av landningsbana, parkeringsytor, teknisk utrustning och fastigheter. Swedavia utför även fälthållning och tjänster åt flygbolag som t.ex. tankning av flygplan, samt ansvarar för driften av bilparkering, tvätthallar och fordonsverkstad. Byggnadsbeståndet består av terminalbyggnad, ett brandgarage, samt byggnader för garage, fälthållning, verkstad, biltvättar, elförsörjning mm. Swedavia har verksamhetsansvaret för den yttre miljön, flygsäkerheten och luftfartsskyddet. Flygplatschefen är juridiskt ansvarig för miljöfrågor. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i Jämtland. På flygplatsen verkar åtta stycken företag bl. a. flygbolag, speditörer, fraktbolag, biluthyrningsföretag, taxibolag, bussföretag, restaurangföretag, tull och polis. Totalt arbetar cirka 100 personer på flygplatsen, varav Swedavia hade 54 årsanställda (exkl. flygtrafikledningen) år Huvuddelen av flygverksamheten sker under dagtid och består av inrikes linjefart och charter, utrikes charter, allmänflyg och militärt flyg. Under 2010 ökade antalet passagerare med 8 % och antalet landningar med 10 % jämfört med föregående år. Framförallt utrikes charter har ökat mycket. Flygplatsen tillämpar modellen Basic Airport, vilket innebär att en medarbetare i huvudsak har 3-4 kompetenser och arbetar integrerat mellan olika arbetsuppgifter.

5 RAPPORT D (34) Kompetenserna kan vara brandman, maskinförare i fälthållningen, säkerhetskontrollant och flygplanstankare inom skiftet. Sedan 2002 är ett miljöledningssystem enligt ISO infört, dock är flygplatsen inte certifierad. Interna revisioner genomförs årligen av Swedavia koncernrevision. 2 TILLSTÅNDSGIVEN VERKSAMHET(NFS 2006:9 4 6 PKT) Åre Östersund Airport är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Flygplatsen har tillstånd som flottiljflygplats och tillstånd till verksamheten meddelades av Koncessionsnämnden för miljöskydd. Försvarsmakten var då driftansvarig för anläggningen. Jämtlands flygflottilj avvecklades under 2005 och den 15 dec 2005 övertog LFV tillståndet och ansvaret som flygplatshållare, för den numera helt civila verksamheten. Den 1 april 2010 övertogs tillståndet och ansvaret av Swedavia. Tillståndet är meddelat för flygrörelser med militära flygplan och flygrörelser med civila flygplan, varav högst med tunga flygplan. Eftersom karaktären på flygplatsen förändrats väsentligt i och med nedläggningen av flottiljverksamheten lämnades en tillståndsansökan in till Miljödomstolen i Östersund i början av september Huvudförhandlingar hölls i Miljödomstolen 22 oktober Dom meddelades i november 2008 och den överklagades till Miljööverdomstolen av både LFV och Naturvårdsverket. Prövningstillstånd meddelades och förhandlingar hölls den 22 september Dom meddelades 3 november 2009, men överklagades av Naturvårdsverket till Högsta Domstolen. Den 1 december 2010 beslutade Högsta Domstolen att inte meddela prövningstillstånd i ärendet. Miljööverdomstolens avgörande stod därmed fast. Anmälan har gjorts till länsstyrelsen, om att ta det nya tillståndet i anspråk fr.o.m. 1 januari Då de nya villkoren inte användes under 2010, redovisas de inte i denna rapport.

6 RAPPORT D (34) 3 FAKTISK VERKSAMHET 2010 (NFS 2006:9 4 6 PKT) Under 2010 var antalet passagerare stycken, en ökning med 8 % jämfört med året innan. Totala antalet landningar var stycken, en ökning med 10 % jämfört med I tabellerna nedan redovisas antalet landningar samt passagerare under åren 2003 till Inrikes finns operatörerna SAS och Next Jet. Fram till juni fanns även Östersundsflyg och under perioden augusti till november fanns en linje till Trondheim. Antalet landningar utrikes har ökat kraftigt under året och den största anledningen till detta är linjen till Trondheim. De vanligaste flygplanstyperna har varit Boeing , MD-80, SAAB 340 och SAAB Inkommande chartertrafik har under året kommit från Finland, Danmark, England och Ryssland. Utgående Charter har avgått till Turkiet, Egypten och Grekland. Tabell 1 Landningar vid Åre Östersund Airport 2010 År Antal landningar Linjefart och charter Taxi-, Totalt Förändring allmänflyg, aerial work, m fl Inrikes Utrikes ,5 % ,8 % ,3 % ,3 % % % % Tabell 2 Antal passagerare vid Åre Östersund Airport 2010 År Passagerare Utrikes Inrikes Totalt Förändring ,7 % ,8 % ,7 % ,5% % % %

7 RAPPORT D (34) 4 VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN(NFS 2006:9 4 1 PKT) Verksamheten vid Åre Östersund Airport påverkar miljön och människors hälsa på olika sätt, bl.a. genom utsläpp till luft, vatten, mark, förbrukning av ändliga naturresurser samt störningar genom buller. Verksamheten genererar även avfall samt farligt avfall. Utsläpp till luft kommer från flygtrafiken, servicefordon på flygplatsen, brandövningar, hanteringsförluster vid tankning av flygplan och fordon, provkörning och drift av reservkraft, personalens tjänsteresor, samt trafiken till och från flygplatsen. Utsläppen består främst av koldioxid (CO 2 ), kolväten (HC), kväveoxider (NO x ) och svaveldioxid (SO 2 ). Dessa ämnen bidrar till växthuseffekten, försurningen, är hälsoskadliga samt påverkar halten marknära ozon. Utsläpp till mark och vatten kommer främst från halkbekämpning av rullbana, taxibanor och plattor, avisning av flygplan och användning av tvätthallar. Utsläppen består huvudsakligen av urea och glykol. Dessa utsläpp har i första hand en gödande effekt samt är syreförbrukande vid nedbrytning. Buller från flygtrafiken påverkar omgivningen. Bullersituationen är sammansatt och komplex runt en flygplats. Utifrån antal flygrörelser och typ av flygplan beräknas max-buller och FBN, som är ett mått på medelljudnivån. Förbrukning av naturresurser förekommer i verksamheten, främst i form av fossila bränslen. Avfall och farligt avfall uppkommer i verksamheten. Hushållsavfall kommer i första hand från flygplanen och verksamheterna på flygplatsområdet. Från verkstäderna uppkommer även farligt avfall i form av spilloljor, slam och kemikalierester.

8 RAPPORT D (34) 5 GÄLLANDE BESLUT OCH VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN (NFS 2006:9 4 2,7 PKT) Flera beslut med villkor och prövotidsvillkor har meddelats för verksamheten. Beslutande instanser är Koncessionsnämnden och Länsstyrelsen. En stor del av besluten och villkoren rör den militära verksamheten som pågick tidigare. I samband med övertagandet av tillståndet från Försvarsmakten har LFV och numera Swedavia åtagit sig att följa de villkor och beslut som är relevanta för den civila verksamheten. Aktuella villkor följs i tillämpliga delar upp i det kontrollprogram som fastställdes för verksamheten Tabell 3 Sammanställning av beslut som är tillämpliga på civila verksamheten. Beslut Myndighet Datum Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till verksamheten vid F 4 och Östersund/Frösö flygplats, med flygrörelser med militära flygplan och helikoptrar, varav högst med flygplan 37 Viggen och 39 Gripen Dessutom till flygrörelser med civila flygplan, varav högst tunga flygplan. Tillsyn av kemikaliehantering vid Östersunds flygstation Tillsyn av kemikaliehantering vid Östersunds Flygstation Villkor avseende utsläpp av skadliga ämnen i dag- och spillvattnet samt omhändertagande av kulfångssand Kontrollprogram för verksamheten vid jämtlands flygflottilj F4 och Östersunds flygplats Koncessionsnämnden Lst Jämtlands län Lst Jämtlands län Lst Jämtlands län Lst Jämtlands län

9 RAPPORT D (34) 6 GÄLLANDE BESLUT OCH VILLKOR SAMT ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA DESSA. Koncessionsnämnden för miljöskydd Villkor 1 Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar och andra störningar till omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Försvarsmakten uppgivit eller åtagit sig. Ett övergripande villkor som hanteras via miljöledningssystemet, den egenkontroll och det kontrollprogram som finns för verksamheten. Villkor 2-5 Berörde den militära verksamheten Villkor 6 Villkor 7 Under tider då militär flygverksamhet normalt inte pågår skall, under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras, för civila flygplan användas bana 30 vid start och bana 12 vid landning. Flygtrafikledningen är instruerad att civila flygplan ska landa på bana 12 och starta på bana 30, om detta inte möter hinder med hänsyn till flygsäkerheten. Under året har 61 % av landningarna skett på bana 12 och 68 % av starterna har gått på bana 30. Se redovisning i tabell 11 och 12. Från och med den 1 april 2002 får reguljär linjetrafik ske endast med flygplan som uppfyller kraven i ICAO Annex 16 kap 3. Kapitel 3 plan används inte längre vid flygplatsen. Villkor 8 Från och med 1 juli 1996 får reguljär linjetrafik under tiden ske endast med flygplan som uppfyller det i villkor 7 angivna kravet. Kapitel 3 plan används inte längre. Villkor 9 Villkor 10 Ett system för flygvägsuppföljning ska vara infört senast den 1 juli Två system för flygvägsuppföljning finns; SIGMA samt ANOMS som är tillgängligt via Swedavia Konsult. Bullerbegränsande åtgärder ska vidtas..osv Bullerbegränsande åtgärder och isolering av bostadshus har gjorts av Försvarsmakten. Något ytterligare behov av bullerbegränsande åtgärder finns inte i dagsläget.

10 RAPPORT D (34) Villkor 11 Villkor 12 Villkor 13 Villkor 14 Villkor 15 Dagvattenavlopp från ytor där drivmedel hanteras ska före utgången av 1997 förses med oljeavskiljare. Halten mineralolja i utgående vatten får uppgå till högst 5 mg/l. Oljeavskiljare är installerade vid de dagvattenavlopp, som finns där drivmedel hanteras. Vid årets samtliga fem provtagningstillfällen i punkten D7 har oljehalten legat under detektionsgränsen. Ingen olja har heller noterats vid tömning av oljeavskiljarna. Oljehaltigt avloppsvatten från verkstäder ska behandlas i oljeavskiljare. Halten mineralolja i utgående vatten till spillvattennätet får uppgå till högst 100 mg/l. Samtliga avlopp från verkstäder är anslutna till oljeavskiljare. Provtagningar har gjorts av utgående vatten vid S2, pumpstation före anslutningspunkten till kommunens spillvattennät. Oljehalterna har vid samtliga tillfällen legat långt under riktvärdet. Spill av glykol från avisning av flygplan ska samlas upp till minst 85% Efter avisning samlas glykolspillet upp med sugbil och tippas i en betongficka. Från betongfickan avleds vattnet till en uppsamlingstank på 40 m 3 varifrån det sedan transporteras till kommunens reningsverk. Under 2010 samlades 78 % av spilld glykol upp med sugbil. Större andelen av det spill som inte sugs upp från uppställningsplattan med sugbil, går via uppsamlingsrännor till kommunens spillvattennät. Även detta glykolspill betraktas som omhändertaget. Villkoret bedöms vara uppfyllt. En tvätthall för tvätt av flygplan och fordon skall vara uppförd före utgången av år Tvättvattnet ska genomgå intern rening innan det avleds till spill- eller dagvattennätet. Tvätthall för flygplan och fordon med tillhörande reningsanläggning för olja och tungmetaller finns. För samråd i frågor angående flygplatsverksamheten skall finnas ett samarbetsorgan, i vilket skall ingå representanter från Försvarsmakten, Luftfartsverket, länsstyrelsen, Östersunds och Krokoms kommuner. Till samarbetsorganet kan även knytas ytterligare kommuner och andra som deltagarna anser bör delta i organets arbete. Samarbetsorganet har träffats vid ett tillfälle under året. Deltagare har varit representanter från Östersunds kommun, länsstyrelsen och

11 RAPPORT D (34) Swedavia. Krokoms kommun var inbjuden men kunde ej närvara vid mötet. Länsstyrelsen i Jämtlands län Punkt 1 Befintliga olje- och fettavskiljare tömms vid behov dock minst två ggr per år. Kontroll av larmfunktionen hos respektive avskiljare utförs i samband med tömning. Tömning av fett- och oljeavskiljare har skett två gånger under I samband med tömningen kontrollerades larmen i avskiljarna. I de oljeavskiljare där filter finns har dessa rengjorts. Några brister har inte noterats i samband med tömningarna. Punkt 2 Punkt 3 Journal upprättas med uppgifter om bl a tömning av avskiljare, utförda kontroller och eventuellt vidtagna åtgärder, omställning av kranar för vinter/sommarfunktion hos avskiljare. Journaler finns för detta och har förts under året. Oljebaren i garaget förses med anordning som förhindrar att eventuellt spill och läckage kan rinna ner i befintligt golvavlopp eller på annat sätt förorena mark och vatten. Oljebaren är utbytt och oljefaten är placerade i uppsamlingskar som samlar upp eventuellt spill och läckage. Länsstyrelsen i Jämtlands län Punkt 1 Befintlig glykoltank utomhus bör vara uppställd på hårdgjord yta under tak och invallas så att den rymmer minst en tiondel (1/10) av tankens volym. Alternativt kan uppställning och förvaring ske i tät kassun eller motsvarande så att spill och läckage kan samlas upp. Det finns ingen tank utomhus längre. Glykolen förvaras i tankar inomhus. Punkt 2 Uppställd blandningstank inomhus bör endast fyllas med den blandningsvolym av glykol som är avsedd för omedelbar användning och inte nyttjas som lagringstank. Det finns ingen blandningstank. Endast två tankar för förvaring, en för glykol typ 1 och en för glykol typ 2.

12 RAPPORT D (34) Punkt 3 Punkt 4 Hanteringen av glykol skall journalföras med uppgifter om förbrukad mängd glykol för avisning av flygplan och uppsamlad mängd från avisningen. Journal förs över förbrukad mängd glykol vid varje flygplansavisning. Alla uppsugningar med uppsugningsbilen dokumenteras. Vid driftsstörningar eller haverier av betydelse ur miljösynpunkt bör tillsynsmyndigheten underrättas snarast möjligt. Skriftlig redovisning av det inträffade bör därefter ske till tillsynsmyndigheten kompletterad med redogörelse för ev vidtagna åtgärder. Några driftstörningar eller haverier har inte skett under året. Rutiner finns för hur rapportering ska gå till. Länsstyrelsen i Jämtlands län Punkt 1-2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Berörde den militära verksamheten. Tvätt av standardfordon, fälthållningsfordon, flygplan och helikoptrar skall ske i tvätthall försedd med reningsanläggning ansluten till spillvattennätet. Enstaka tvättningar av fälthållningsfordon får ske utomhus på tvättramp utanför byggnad 88 om tvätthall med reningsanläggning är hårt belastad. Tvättrampen skall vara ansluten till oljeavskiljare innan tvätt får ske. All tvätt av fordon sker idag i tvätthallen, som efter oljeavskiljare och internt reningsverk är ansluten till kommunens spillvattennät. Karuselltvättvatten ska tas om hand som farligt avfall. Tvättvattnet från karuselltvätten tas omhand som farligt avfall när den töms. Kemikalier som innehåller svårnedbrytbara eller bioackumulerbara ämnen skall successivt upphöra att användas eller ersättas av annan kemikalie. Det fortlöpande arbetet med utbyte av dessa kemikalier skall redovisas i den årliga miljörapporten. Swedavia arbetar kontinuerligt med att minska mängden farliga kemiska ämnen som används i verksamheten. Kemikalier som är klassade som utfasningsämnen enligt kemikalieinspektionens PRIOverktyg eller finns upptagna på begränsningsdatabasen har gåtts igenom och då det varit relevant och möjligt har utfasning skett.

13 RAPPORT D (34) Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Förråd där oljor och kemikalier lagras och hanteras skall vara försedda med golv av hårdgjort beständigt material som är så utformat att eventuellt spill och läckage inte kan nå dag- eller spillvattennätet. Absorptionsmaterial skall finnas tillgängligt så att eventuellt spill och läckage kan samlas upp. Lagringen av kemikalier och oljor sker på ett sådant sätt som föreskrivs i punkten. Absorptionsmedel finns tillgängligt för att kunna samla upp ev spill och läckage. Lagring och hantering av farligt avfall skall ske under tak på hårdgjord yta av beständigt material. Ytan skall vara invallad så att den rymmer all förvarad volym. Absorptionsmedel skall finnas tillgängligt. Hanteringen av farligt avfall sker på sådant sätt som föreskrivs i punkten, i en särskild Miljöstation. Mängden borttransporterat avfall redovisas i tabell 10. Berörde den militära verksamheten. Förslag till provtagning av dag- och spillvatten skall lämnas till tillsynsmyndigheten senast 3 mån efter lagakraftvunnet beslut. Detta finns i det kontrollprogram som länsstyrelsen fastställt LFV har i skrivelse till länsstyrelsen begärt att få göra några mindre ändringar i kontrollprogrammet. LFV har inte fått några kommentarer på detta från länsstyrelsen, varför LFV tolkar det som ett medgivande till förändringen. Ett reviderat kontrollprogram kommer att utarbetas under Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen förelägger Östersund Garnison, med stöd av 39a och 43 miljöskyddslagen, att utföra undersökningar och kontroll av verksamheten och dess verkningar enligt det föreslagna kontrollprogrammet med smärre, angivna kompletteringar och ändringar. Swedavia följer i tillämpliga delar det kontrollprogram som länsstyrelsen har fastställt. Provtagning av dag- och recipientvatten har på initiativ av Swedavia, utökats de senaste åren. Föreläggandet är uppfyllt.

14 RAPPORT D (34) 7 ANMÄLNINGSÄRENDEN UNDER OCH ANDRA GÄLLANDE BESLUT (NFS 2006:9 4 3,4 PKT) Anmälan enligt 9:6 MB om en ny brandövningsplats. Något beslut i ärendet har inte delgivits LFV Anmälan om uppläggning av massor på fastigheten Kungsgården 5:1. Meddelande från länsstyrelsen Meddelande från länsstyrelsen Anmälan enligt 9:6 MB om försäljning av bensin vid Åre Östersund Airport. Något beslut i ärendet har inte delgivits LFV Begäran om mindre revidering av kontrollprogram- gällande provtagning efter oljeavskiljare, samt tidpunkt för samrådsmöte. Något beslut i ärendet har inte delgivits LFV Anmälan om att använda annat brandövningsbränsle, Sekundol. Meddelande från länsstyrelsen Anmälan om anläggande av mindre platta vid brandövningsplatsen. Meddelande från länsstyrelsen Anmälan om bilrekonditionering, LFV Car Care Meddelande från länsstyrelsen Anmälan om ändring av flygvägar Något beslut i ärendet har inte delgivits LFV Anmälan om att ta miljötillstånd i anspråk Något beslut i ärendet har inte delgivits Swedavia. 8 NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER (NFS 2006:9 4 8 PKT) Swedavias verksamhet vid Åre Östersund Airport, berörs inte av någon av Naturvårdsverkets föreskrifter; SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, SNFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28.

15 RAPPORT D (34) 9 ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS UNDER ÅRET FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER (NFS 2006: PKT) Under året har miljörådgivaren gjort sju stycken interna kontroller av verksamheten. Kontrollerna har bl.a. omfattat uppföljning av checklistor, kemikaliehantering, avfallshantering samt allmän ordning och reda. Egenkontrollen har även förbättrats genom att nya checklistor för kontroller har tagits fram. Rutinen för tillsyn av miljöstationen har förbättrats, bl.a. journalförs kontrollerna i en lista. Rutiner och instruktioner har utarbetats och reviderats i miljöledningssystemet. Dessa samlas i ett system som heter QDHB och som även innefattar drifthandbok. QDHB är gemensamt för de flesta flygplatserna i Sverige. Personalen har genomgått utbildning i systemet och därmed har kunskapen och förståelsen för miljöledningssystemet ökat. Ledningens genomgång av miljöledningssystemet har hållits. Miljörevision av hela miljöledningssystemet genomfördes av Swedavia koncernrevision den 13 oktober I samband med revisionen noterades 2 mindre avvikelser och 4 observationer. Till detta tillkommer de noteringar, 1 mindre avvikelse och 1 observation, som förts över från föregående revision. Avvikelserna åtgärdas enligt med revisorn överenskommen åtgärdsplan. Eftersom Swedavia fått en ny kontaktperson på tillsynsmyndigheten har rundvandring och visning av verksamheten skett under året. Flygplatsen har ansökt om och erhållit tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Östersunds kommun. Inför den slutliga avsyningen har samtliga rutiner och instruktioner uppdaterats. I samband med detta förbättrades även märkningen av cisternerna, samt vissa underhållsåtgärder gjordes och nya kontrollistor utarbetades. För att uppfylla invallningskravet för de fyra Jet A1 cisternerna med volymen 50 m 3, som Air BP ansvarar för, har den operativa nivån för respektive cistern sänkts till 45 m 3. Givare som varnar med ljud- och ljussignaler då maxnivån i cisternen närmar sig, samt ett automatpejlingssystem som kan fjärravläsas har monterats på samtliga cisterner. Driftinstruktioner och arbetsbeskrivningar har uppdaterats. Förteckningarna över oljeavskiljare har kompletterats med mer information och ritningar. Samtliga oljeavskiljare har tömts och kontrollerats. Funktionstest av larm har genomförts och där filter funnits har dessa rengjorts. Vid årets samtliga provtagningstillfällen har oljehalten legat under detektionsgränsen. Ingen olja har heller noterats vid tömning av oljeavskiljarna. Swedavia har anlitat Niwentec AB, som är ett ackrediterat kontrollorgan, för underhåll, kontroll och service av kylanläggningar. Leveranser av köldmedier får

16 RAPPORT D (34) endast ske av ackrediterat kontrollorgan. Under 2010 släpptes inget köldmedium ut från anläggningarna på flygplatsen. Årsrapporten bifogas miljörapporten. 10 ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS MED ANLEDNING AV EVENTUELLA DRIFTSTÖRNINGAR, AVBROTT, OLYCKOR MM (NFS 2006: PKT) Inga olyckor eller driftstörningar har rapporterats under året. Två klagomål rörande flygbuller har inkommit. Det ena gällde ett lågtflygande Herkulesplan, den klagande hänvisades därför till Försvarsmakten. Det andra klagomålet gällde inflygning bana 12 över Norderön. Med anledning av detta har flygtrafikledningen lagt in en ny radarpunkt som innebär att man inte flyger rakt över Norderön längre. 11 ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET MED SYFTE ATT MINSKA VERKSAMHETENS FÖRBRUKNING AV ENERGI OCH RÅVAROR (NFS 2006: PKT) Swedavia har stort fokus på energibesparande åtgärder och att minska företagets klimatpåverkan. Sedan 2005 är hela Swedavia, tidigare LFV, klimatneutralt. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid från verksamheten, kompenseras genom att Swedavia bekostar projekt som bidrar till en sänkning av utsläpp i motsvarande grad. Ett stort koncerngemensamt energiprojekt har pågått sedan 2008 fram till slutet av Åre Östersund Airport använder enbart vindkraftsel och fjärrvärmen som används är 100 % förnyelsebar. Under 2010 påbörjades ett arbete med att undersöka möjligheterna att starta ett forskningsprojekt för odling av energihampa, som Jämtkraft skulle kunna använda i fjärrvärmeproduktionen. Flygplatsen har också medverkat i projektet Green Highway som innebär att ett stort antal strategiska platser försetts med laddstolpar för elbilar, utmed sträckan Sundsvall- Trondheim. Vid flygplatsen har två stycken laddstolpar monterats, där resenärer eller besökare gratis kan ladda sin elbil. Motorvärmare har installerats på långtidsparkeringen. Upphandling pågår för att ansluta rampgaraget till befintlig fjärrvärme. Kollektivtrafiken har förbättrats genom att en busslinje till Åre har etablerats. Sedan tidigare finns flygbuss till Östersunds centrum Förbrukning av el, fjärrvärme och vatten I tabell 4 nedan redovisas förbrukningen av el, fjärrvärme och vatten. Förbrukningen av fjärrvärme och el har ökat något under året, detta beror främst på den stränga vintern 09/10 och den extremt tidiga och kalla vintern 10/11.

17 RAPPORT D (34) Tabell 4 Förbrukning av el, fjärrvärme och vatten Förbrukning Elförbrukning, 2 317* 2 099* 2 865* MWh Fjärrvärme, 1 776* 1 485* 1 054* MWh Vatten, m ** 3 997** 6 277** * I dessa siffror ingår byggnader på f d F4-sidan, som inte räknats med i Swedavias förbrukning tidigare. **I siffran ingår samtliga byggnader och brandvattenreservoar på terminalsidan. Tidigare år har endast terminalbyggnaden redovisats Bränsleförbrukning Nedan redovisas bränsleförbrukning i den egna verksamheten samt den mängd flygbränsle som har hanterats på flygplatsen. Förbrukningen av bränslen ligger på liknande nivåer som tidigare år. Tabell 5 Förbrukning av bränslen i egen verksamhet Parameter Bensin 95 (m 3 ) 6,9 5,7 4,9 5,3 6,7 1,1 1,2 Diesel MK1 (m 3 ) 88,8 85,9 83,3 113,0 106,1 18,3 12,0 Jet-A1 (m 3 ) 0,3 0,3 0,2-0, Brandövningar Diesel MK1 (m 3 ) 0,1 0,02 0 0,1 0, Brandövningar Diesel till drift/provdrift av reservkraftsaggregat (m 3 ) 3,1 4,1 2,4 Kommentar: Ökningen av bränsleförbrukningen mellan år 2005 och 2006, beror på att militären tidigare skötte fälthållning och brand. Detta har nu övertagits av Swedavia. Tabell 6 Hantering av flygbränslen Parameter Jet-A1 (m 3 ) Avgas 100-LL (m 3 ) 18,7 22,7 24,6 25,0 24,75 25,7 26,1 Hanteringen av Jet A1 har ökat under året, vilket ligger i linje med den ökande flygtrafiken. Hanteringen av Avgas 100 LL har minskat något.

18 RAPPORT D (34) 12 ERSÄTTNING AV KEMISKA PRODUKTER I VERKSAMHETEN (NFS 2006: PKT) Swedavia har sedan flera år tillbaka en koncerngemensam kemikaliegrupp. Ett av gruppens uppdrag är att verka för att mängden farliga kemiska ämnen i verksamheten minskar. Samtliga kemiska produkter miljöbedöms innan de tas in i verksamheten. Produkterna registreras därefter i ett gemensamt centralt kemikalieinformationssystem, som alla anställda har tillgång till via dator. Här finns SDB, skyddsblad och all annan tänkbar information kring hantering. Riskbedömning av alla kemikalier från arbetsmiljösynpunkt pågår. Under 2010 har de kemiska produkter som innehåller ämnen som klassificerats som PRIO utfasningsämnen gåtts igenom och merparten har ersatts eller fasats ut. Även de produkter som finns upptagna i begränsningsdatabasen har gåtts igenom. Ett koncerngemensamt arbete för att upphandla nya brandsläckningskemikalier har inletts. Representanter från kemikaliegruppen, brand och inköp har tillsammans undersökt marknaden på ur brandsynpunkt godtagbara alternativ med bästa möjliga miljöprestanda. Representanter har bl.a. varit på seminarium i Köpenhamn och Gardemoen om nya miljömässigt bättre alternativ som förhoppningsvis kommer att godkännas enligt ICAO. Eftersom det skarpa brandsläckningsskummet AFFF tidigare innehöll miljögiftet PFOS, har arbete också inletts med att ta fram en koncerngemensam rutin för sanering av brandbilarnas skumtankar vid byte till nytt brandskum. Arbetet med att köpa in och byta släckskum planeras vara avslutat i slutet av juni Flygplatsen planerar att framöver använda det förnybara brandövningsbränslet Sekundol 85, som är baserat på etanol. En miljö- och hälsobedömning av produkten är gjord och en omfattande utredning av släckvattnet påbörjades under året. Släckvattenutredningen kommer vara klar i början på sommaren 2011 och ger svar på släckvattnets karaktär samt hur det bör behandlas. Personalen har utbildats i användningen av kemikalieinformationssystemet. Information om inköp och hantering av kemikalier görs vid personalträffar och i miljöutbildning. Rutiner för hantering, inköp och förvaring finns upprättade. Kemikalieanvändningen har inventerats på samtliga avdelningar under året och antalet använda produkter har minskat genom gallring. Till mindre gräsklippare och handredskap används alkylatbensin. Vid elinstallationer används alltid halogenfri kabel Förbrukning av kemiska produkter Använda mängder kemikalier finns redovisat i det kemikalieinformationssystem som finns för flygplatsen och hela Swedavia.

19 RAPPORT D (34) 12.2 Brandövningar Vid flygplatsen saknas f n möjlighet till brandövningar. I dagsläget skickas brandmännen till den kommunala räddningstjänstens brandövningsplats, för varma övningar. Under 2010 har några mycket enkla varma brandövningar genomförts vid ett fåtal tillfällen. Dessa övningar ägde rum på en betongplatta inom flygplatsområdet (f d platta syd), där avloppet är anslutet till en oljeavskiljare. Något släckmedel förutom vatten, användes inte vid övningarna. Under 2007 har en anmälan om att anlägga en ny brandövningsplats, inlämnats till länsstyrelsen. Brandövningsplatsen kommer att ligga på tidigare platta syd. Under 2009 har 2 anmälningsärenden lämnats in till länsstyrelsen, som rör brandövningsplatsen. Anläggande av en mindre platta för s k smutsiga övningar, där allt släckvatten kommer att samlas upp. LFV har också anmält att få använda Sekundol istället för gasol som övningsbränsle. Sekundol är en restprodukt vid etanolframställning, en alkohol och som är till 100 % förnyelsebart bränsle. Det släckmedel som kommer att användas vid övningarna är endast vatten. Från övningsplattan kommer vattnet att avledas via oljeavskiljare till dagvattnet. Under 2008 lät LFV gjuta en helt ny betongplatta. På denna har en flygplansatrapp monterats. Även en mindre byggnad för styrning av bränsletillförseln till övningsanläggningen har byggts. Anläggningen kommer att färdigställas under Det filmbildande släckmedlet AFFF används inte vid några övningar. Medlet finns endast för att kunna användas vid behov i skarpa lägen. En upphandling av brandläckningsskum pågår centralt inom Swedavia, se ovanstående avsnitt Halkbekämpning För halkbekämpning av bansystemet används urea,(nh 2 ) 2 CO, som innehåller 46,6 % kväve. Den förbrukade urean går ut i dagvattensystemet eller perkolerar genom marken mot grundvattenytan. Dagvattnet från banan leds via dagvattenbrunnar vidare till diken som bl a passerar Glasättflon innan det rinner vidare mot Storsjön via Lövtorpsbäcken. Den sand som har använts under året har lagts ut på gångbanor, parkeringar m.m. inom flygplatsområdet. I nedanstående diagram och tabell redovisas ureaförbrukningen mellan åren Den långsiktiga trenden har varit sjunkande sedan LFV övertog driften av flygplatsen 2006, vilket är mycket positivt. Under året har förbrukad mängd urea för halkbekämpning ökat jämfört med föregående år, vilket beror på väderförhållandena. Swedavia använder i möjligaste mån mekanisk bearbetning, sopning och blåsning, för halkbekämpning av banan. Urea används då väderförhållandena är sådana att den mekaniska behandlingen inte räcker till. Personalen jobbar aktivt för att hålla goda bromsvärden på banan utan användning av kemikalier. Viktigt att komma ihåg är dock att användningen av urea är mycket väderberoende. Vid underkylt

20 ton Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida RAPPORT D (34) regn och temperaturer nära noll kan det vara svårt att klara godkända bromsvärden utan ureautläggning Ureaförbrukning År Urea (ton) Figur 1 Ureaförbrukning Tabell 7 Årsförbrukning av ämnen för halkbekämpning och avisning Parameter/År Sand (ton) 37,0 108? Urea (ton) 42,0 27, Glykol typ I (m 3 ) 1 55,4 42,5 42,8 47,3 46,6 42,7 26,4 Glykol typ II (m 3 ) 11,0 8,9 15,7 18,2 11,3 9,5 6, Avisning För avisning av flygplan används en avisningsvätska huvudsakligen bestående av monopropylenglykol (C 3 H 8 O 2 ) och vatten. Glykolen förekommer i två olika typer (typ 1 och typ 2). Skillnaden mellan dessa består främst i olika viskositet och vidhäftningsförmåga. Typ 1 är den dominerande typen, mer lättflytande och med låg vidhäftning. Typ 2 är mer geléartad och har en hög vidhäftningsförmåga. När typ 1 används går spillet lättare att samla upp, medan typ 2 inte ger så mycket spill på plattan eftersom det mesta sitter kvar på flygplanet. Vid beräkning av andel glykolspill som samlas upp enligt villkor 13 antas 80 % av använd mängd resultera i spill som teoretiskt sett kan samlas upp. Övrigt följer med flygplanen och sprids diffust. 1 Glykol är normalt blandat med vatten t.ex. är typ I 70 % glykol och 30 % vatten. Typ II är blandat 50 /50. För att beräkna hur mycket glykol som förbrukats och återsamlats räknas all glykol om till 100% glykol.

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport RAPPORT 2012-03-29 01.00 D 2012-003255 1(29) MILJÖRAPPORT 2011 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport RAPPORT 2013-03-26 01.00 D 2013-001048 1(30) MILJÖRAPPORT 2012 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport RAPPORT 2014-02-25 01.00 D 2014-0005494 1(30) MILJÖRAPPORT 2013 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417 MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Dokumentnummer D 2013-001417 RAPPORT 2013-03-22 00.01 D 2013-001417 2(16) MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2008

MILJÖRAPPORT för år: 2008 1 Landstinget Kronoberg 29 11 23 Bilaga: 158 LF 5/29 Grunddel MILJÖRAPPORT för år: 28 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Växjö Flygplats AB Anläggningens (plats-) nummer: 78-26 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Stockholm-Arlanda är en av Europas största flygplatser. År 2001 passerade drygt 18 miljoner passagerare dess terminaler. Två

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till flygplatsverksamhet, Uppsala flygplats, Uppsala kommun

Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till flygplatsverksamhet, Uppsala flygplats, Uppsala kommun MEDDELANDE 1 (5) Mona J-Åkerström 018-19 50 11 Se SÄNDLISTA Försvarsmakten c/o Åke Lewensjö Gärde Wesslau Advokatbyrå Lilla Torget 411 18 Göteborg Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Domslut, deldom Mål nr M 545-99

Domslut, deldom Mål nr M 545-99 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Miljörapport 2012. Karlstad Airport

Miljörapport 2012. Karlstad Airport Rapport KSD-2013-42 1(20) Miljörapport 2012 Karlstad Airport Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter; NFS 2006:9 Rapport KSD-2013-42 2(20)

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Titel År Antal sidor Plats Verksamhet Miljöriskbedömning av örlogshamnarna 2008 49 Rindö, Berga, Göteborg m fl Örlogshamn Rindö, Berga, Göteborg m

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16 Välkommen till Miljöassistans Norden AB. Miljöassistans är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot medelstora och mindre industriers behov av kompetens och resurser i sitt miljöarbete.

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser VILLKORSSAMLING 1(209) Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser Inledning Detta dokument innehåller en sammanställning av de miljötillstånd och därtill hörande villkor som meddelats

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer