Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte

2 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet. 4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av person enligt mom Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 11. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt 9 mom. 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut. Väcks vid ordinarie länsklubbsmöte förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 16 övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordförande och av denna anmäls innan mötet förklaras avslutat. Ordinarie länsklubbsårsmöte avslutas av länsklubbens ordförande eller vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.

3 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB STYRELSEN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 HEDERSLEDAMÖTER Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Anne-Marie Holmgren, Sundsvall Gullan Strömberg, Sundsvall Ingert Jansson, Sundsbruk Torsten Sjödin, Stöde Anja Abrahamsson, Sundsvall KLUBBSTYRELSEN Mandattid Ordförande Mats Guldenhed, Kovland Vice ordförande Annalena Danielsson, Sundsvall Ledamot Margaretha Carlsson, Liden Ledamot Ulla Förare, Matfors Ledamot Maria Sjöberg, Njurunda Ledamot Monica Karlsson, Sundsvall Ledamot Christel Sjödin, Stöde Ersättare Sofia Magnusson, Älandsbro Ersättare Susanne Gärdlund, Sundsvall Ersättare Eva Wedin, Härnösand REVISORER Benny Uppström, Ernst & Young Revisionsbyrå Ann-Charlotte Eriksson, Grönängens Redovisningsbyrå REVISORERSÄTTARE Charlotte Bouvin, Ernst & Young Revisionsbyrå Britt-Marie Rosenholm VALBEREDNING Ledamot (sammankallande) på 1 år, Eva Björkman Ledamot på 2 år, Jane Nyhlén Ledamot på 1 år, Glenn Holmgren ARBETSUTSKOTT Mats Guldenhed, ordförande Ulla Förare, sekreterare Maria Sjöberg, kassör UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ Annalena Danielsson, sammankallande AGILITYKOMMITTÉ Monica Karlsson, sammankallande

4 ARENAKOMMITTÉ Maria Sjöberg, sammankallande UTBILDNINGSANSVARIG Susanne Gärdlund PR ANSVARIG Mats Guldenhed WEBMASTER Maria Sjöberg Annalena Danielsson KENNELKONSULENTER I VÄSTERNOTTLANDS LÄN Carina Berglund, Petra Högberg, Monica Mattfolk, Ann-Louise Larsson, Anne-Lie Stridsberg-Sjöberg, Ulla-Britt Norgren och Birgitta Sondell. MEDLEMSANTAL 2504 medlemmar LÄNSKLUBBSÅRSMÖTE Årsmötet hölls den 1 mars 2014 i klubbens egen Klass Arena. På ett kompetent och effektivt sätt ledde Lars Fahlberg årsmötet där 26 röstberättigade medlemmar deltog. KLUBBSTYRELSEN Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie styrelsemöten, 1/4, 11/5, 18/6, 2/9, 1/11, 28/12 samt 28/ ARBETSUTSKOTT Fyra ärenden har behandlats under året. VETERINÄRFONDEN Inga pengar har betalats ut ur veterinärfonden under året. LÄNSKLUBBSSPALTEN I HUNDSPORT Länsklubbsspalten i Hundsport har under året 2014 skrivits av Sofia Magnusson, Eva Wedin och Susanne Gärdlund. KLUBBENS REPRESENTANT PÅ ORDFÖRANDEMÖTEN Vid Länsklubbsordförandekonferensen i slutet av januari deltog Mats Guldenhed som klubbens representant. Den september i Gävle var Mats Guldenhed och Annalena Danielsson klubbens representanter vid ordförandemötet.

5 HEMSIDAN Medlemmarnas bästa källa till aktuell information om aktiviteter, utställningar och diverse arrangemang som händer inom Västernorrlands kennelklubb är hemsidan. Under 2014 har en ny sida lanserats, SKK centralt har haft utbildningar för länsklubbarna för att alla nu skall ha en lika grund för sin hemsida. VnKK's nya sida lanserades den 4 november och används nu flitigt av klubben för att sprida information om kurser, aktiviteter, utställningar och där finns även möjligheten att hyra KLASS Arena. Webbmaster för sidan är Maria Sjöberg och adressen till sidan är MEDLEMSKONTAKT Genom en e-post adress direkt till styrelsen har medlemmarna möjlighet att när som helst komma i kontakt med styrelsen. E-post adresser och telefonnummer till några av styrelsens ledamöter har också funnits på hemsidan vilket också inneburit att medlemmarna haft möjlighet att nå någon speciell ledamot i styrelsen. SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET Utbildningarna under året har skett i samarrangemang med Studiefrämjandet, flertalet studiecirklar pågår fortfarande och klubben samarbetar även med Studiefrämjandet i KLASS Arena för att kunna hålla ner priserna vid uthyrning. EKONOMI VnKK har under 2014 haft ett flertal aktiviteter för medlemmarna som t.ex. kurser, utbildningar och flertalet utställningar som fallit väl ut. KLASS Arena har för första året burit sig och det känns hoppfullt inför Klubben har under året jobbat för att bygga upp ett kapital och har med gemensam strävan lyckats. För första gången på många år har klubben gått med vinst, en vinst som förhoppningsvis kan göra så att nytt material kan köpas in och renoveringen av KLASS Arena kan färdigställas. Årets resultat- och balansräkning framgår av bifogade handlingar. KLUBBLOKALEN KLASS ARENA Tredje året med KLASS Arena är nu slut. Många har hyrt in sig för olika arrangemang. Privatpersoner har tränat t.ex. lydnad, skydd och agility, olika klubbar har hyrt för att arrangera bl.a. utställningar och medlemsaktiviteter, VnKK har själva haft många olika aktiviteter, utställningar, utbildningar och kurser och även i år har Polisen och Securitas tränat sina hundekipage. Under 2014 har klubben haft ca 1100 timmar uthyrda fördelade på dagtid, kvällstid och helger mellan Det är en ökning med ca 100 timmar mot Under 2014 har klubben haft avtal med 11 sponsorer utöver huvudsponsorn Klassfoder i Sundsvall AB. För första året sedan arenan öppnades ser klubben en ljusning i ekonomin. Klubben har under året förhandlat sig till ett bra hyreskontrakt och om alla fortsätter att hyra och hjälpa till att jobba för att arenan skall finnas, så kommer den att kunna överleva. Västernorrlands kennelklubb hoppas nu inför 2015 att fler tar till vara på chansen att kunna träna och tävla sina hundar inomhus.

6 MEDLEMSAKTIVITETER Västernorrlandsmästaren 2013 Klubbens egna mästarshow ägde rum den 1 mars 2014 i KLASS Arena, Söråker. Showen dömdes av Zorica Salijevic, 49 hundar var anmälda och 79 middagsgäster deltog på den välsmakande middagssupén. Titeln Västernorrlandsmästare 2013 tilldelades Storpudeln Momambo s Eroica Symphony med sin ägare Mattias Löfstedt, Sundsvall, Till Västernorrlands vackraste Veteran 2013 valdes Dvärgpudeln INT UCH NORD UCH Super Sonik's Simply Touch O'Magic med sina ägare Christel & Torsten Sjödin, Stöde. Dog-Y-Awards För att lyfta fram och belysa bredden av hundsport i Västernorrlands län och alla duktiga aktiva hundförare som röner framgång såväl nationellt som internationellt med sina hundar delas utmärkelsen Dog-Y-Award ut till den som gjort mycket för sin gren och dess utveckling i länet, tävlat framgångrikt eller varit en stor inspirationskälla för andra utövare inom sporten års vinnare var: Årets hundförare - Drag: Nora Berglund, priset delas ut i samarbete med Klass Hundfoder. Årets hundförare - Polisen: Ulrika Norlin Årets hundförare - Försvarsmakten: Isabella Backlund Årets hundföretag : Eget Bevåg & HUNDraelvan Årets hundräddare: Barbro Börjesson Dog-Y-Mässa Den 16 mars anordnade Västernorrlands kennelklubb för första gången en hundmässa i KLASS Arena, Söråker. Mässan riktades till alla hundägare, blivande hundägare samt övriga hundintresserade. Inbjudan om att ha en monterplats gick ut till samtliga hundklubbar, djuraffärer, veterinärer, hunddagis och andra företag som är i hundbranschen. 23 företag nappade och fick för en mindre peng, som gick till annonsering i dagstidningarna, ett eget bord att marknadsföra sitt företag på. Ett antal prova på aktiviteter, öppen för alla, pågick under dagen, agility, ringträning och rallylydnad. Det anordnades också en Barn med hund tävling. Det stora dragplåstret var Barbro Börjesson som kom och pratade om vikten av att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med sin hund. Hon visade också några prov på det med hundar som var på plats. De drygt 300 besökarna var mycket nöjda med dagen och alla företag som hade monter sa sig var nöjda med mässan. Klubben var mycket nöjd med responsen från alla och vem vet - det kanske kommer en mässa igen. Utbildning - Utbildning av Utställningsarrangörer För att klubbar ska få anordna officiella utställningar måste de ha en person som är utbildad utställningsarrangör. Under två tillfällen i januari var Margareta Carlsson kursledare och utbildade 8 personer. Det var två intressanta dagar i KLASS Arena och alla blev klara och godkända. - Ringsekreterarutbildning Västernorrlands kennelklubb hade under våren 2014 en ringsekreterarutbildning i KLASS Arena som hölls av Britt-Inger Wallin och Maria Sjöberg. Totalt utbildades sex personer som sedan kunde fortsätta med den praktiska delen av utbildningen.

7 - Uppfödarutbildning VnKK har haft fem delkurser i SKK's Uppfödarutbildning under året. I den första delen var det fem deltagare, i den andra sex deltagare, den tredje sex deltagare, den fjärde sju deltagare och i den femte åtta deltagare. Ledare i de olika delkurserna var Maria Sjöberg, Annalena Danielsson, Monica Mattfolk, Margaretha Carlsson, Jan Sandström och Marie Hägglund. Kurser VnKK har under året arrangerat ett antal kurser i KLASS Arena. - Valpkurs i januari med fem deltagare, instruktörer var Maria Sjöberg och Susanne Gärdlund. - Rallylydnadskurs för nybörjare startade under november med åtta deltagare och ledare var Karin Morander. - Klubben har haft 11 tillfällen med utställningsträning under våren och nio tillfällen under hösten. De flesta tillfällena har varit mycket välbesökta. Klubben har varierat ledare så att deltagarna fått många tips och idéer. Ögonspegling Under 2014 har klubben haft två ögonspeglingstillfällen. Båda tillfällena anordnades i KLASS Arena, Söråker, första tillfället var den 30 mars och andra tillfället den 5 oktober. Totalt lystes ca 90 hundar under dessa två dagar. Ögonlysningarna utfördes av Vet. Nils Wallin Håkansson från Strömsholm. AGILITYVERKSAMHET Den nya arenan har tidigare inneburit ett lyft för agilityverksamheten i klubben och under 2014 har det verkligen tagit fart. Klubben har under året haft hela fem kurser, två för nybörjare, två fortsättningskurser och en tävlingskurs, det har varit två aktiva instruktörer i år i stället för en under tidigare år men framför allt har klubben fått fler aktiva som fortsätter med agility i klubben efter avslutad kurs. I jämförelse med de två närmast föregående vintrarna då det varit fyra personer som tränat så är det nu tretton personer med totalt sjutton hundar som tränar tillsammans i olika grupper under veckorna. Det är ju kursdeltagarna som med tiden bildar grunden för träningsgrupper och tävlande. Klubben trodde att det skulle vara ett ännu mer långsiktigt arbete att bygga upp detta och därför är det jättekul att kunna konstatera denna ökning av aktiva redan nu. Agilitysektorn kan redan nu avslöja att klubben under 2015 kommer att ha flera nya tävlingsekipage som gjort sin debut strax innan årsmötet! Klubben har även övergått från tidigare vintrars träningstävlingar till att ha arrangerat två officiella Klass 1- tävlingar med sammanlagt 356 starter. Största trycket ligger även i fortsättningen på kursverksamheten och glädjande nog är det dubbelt så många som i fjol så ser vi ett behov av fler instruktörer i klubben. Klubbens tävlingsekipage har varit fortsatt framgångsrika i olika klasser. Största framgången nådde klubbmedlemmen Sven Karlsson som med sin Parson Russell Terrier Avatar vann mediumklassen i Agria Agilitycup under Stockholms Hundmässa i december. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Jämna år arrangerar klubben två inomhusutställningar i Nordichallen, Gärdehov, vilka ger oss möjligheten att hålla en jämn och hög nivå på våra arrangemang och erbjuda utställarna bra förutsättningar att tävla med sina hundar. Ett stort antal rasklubbar har också utställning i närområdet samtidigt, vilket ger utställarna dubbla möjligheter till officiella utlåtanden. Huvudsponsor under 2014 har varit Eukanuba. Utöver dessa försöker klubben också att arrangera valputställningar och inofficiella utställningar.

8 Inofficiell utställning Under trettonhelgen den 4-5 januari genomfördes en inofficiell utställning för samtliga raser i KLASS Arena. Domare var Göran Åkesson och Micael Johansson. Det var totalt 221 hundar anmälda till utställningen. Valputställning Under det gångna året genomfördes två valputställningar i KLASS Arena, öppna för valpar av alla raser från 4-12 månaders ålder. Den 11 maj dömde Patric Ragnarsson de 75 anmälda valparna i tre olika åldersklasser. Den 1 november dömde Annica Uppström och Kerstin Henriksson, då var 107 valpar anmälda. Lillian de Wall's minnesutställning Helgen den april genomfördes nationella Lillan de Wall's minnesutställning inomhus i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 199 raser var anmälda till utställningen, vilket var runt 200 hundar färre än två år tidigare. En trolig orsak till minskningen är det ökade utbudet av inomhusutställningar under vårvintern som utställarna har att välja på. I bestyrelsen satt: Annalena Danielsson, Britt-Inger Wallin och Sofia Magnusson. Best In Show dömdes av Kurt Nilsson. Mittnorden utställningen I oktober, den 11-12, arrangerade klubben den årliga internationella Mitt Norden utställningen i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 222 raser var anmälda, en blygsam ökning med ett tiotal hundar I bestyrelsen satt: Mats Guldenhed, Annalena Danielsson och Britt-Inger Wallin. Best In Show dömdes av Bo Skalin. RESULTAT OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2014 Lillan de Wall's minnesutställning april BIS-1 & bästa Sällskapshund Pudel, Stor US CH Penndragon Owain AKCPR Ägare: Kim and Rick Bates, James & Kathleen Smith, USA BIS-2 & bästa Spetsar och Raser Av Urhundstyp Västgötaspets C.I.B FI UCH FI V-13 NO V-11 SE UCH SE V -08 SE V SE V-09 SE V-10 SE V SE V-11 SE&NO UCH VWW-14 WW-08 WW-11 Skogsbygdens Nora Supernova S35370/2006 Ägare & Uppfödare: Johansson Kim, Svenljunga BIS-3 & Bästa Schnauzer, Pinscher, Molosser Mfl Berner Sennenhund C.I.B. NO UCH NORD JV-11 NORD UCH NORD V-11 NORD V-13 SE V-13 Bernerdalens Jackpot SE17708/2011 Ägare & Uppfödare: Nilsson Lisa, Ljusdal BIS-4 & Bästa Terrier Borderterrier FI V-13 NORD UCH NORD V-13 Sweeping There Must Be An Angel SE35638/2012 Ägare & Uppfödare: Winberg Erica, Härryda

9 Harry de Wall's Vandringspris Priset uppsatt i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. VnKK's vandringspris Priserna uppsatta i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella utställning och tilldelas utställningens vackraste hundar eller tikar, BIS 2, 3 & 4, oavsett raser. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Mitt Norden utställningen oktober 2014 BIS-1 & Bästa Stötande- Apporterande Hundar Engelsk Springer Spaniel C.I.E FI JV-08 NORD UCH WW -11 Barecho Quest For Success S65791/2007 Ägare & Uppfödare: Björkman Helene & Björkman David, Årsunda BIS-2 & Bästa vinthundar Whippet Albicans Quick Sighted SE13353/2011 Ägare: Eklund Lena, Sollentuna Uppfödare: Cronander Åke, Tystberga BIS-3 & Bästa terrier Skotsk Terrier So What Willson S55999/2009 Ägare & Uppfödare: Pettersson Cindy, Södertälje BIS-4 & Bästa Vall, Boskap Och Herdehundar Bearded Collie C.I.B FI UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-11 SE UCH SE V-13 SE & NO UCH Potterdale Golddust SE17157/2011 Ägare: Sandberg Charlott & Olsson Ulrica, Gävle Uppfödare: Lewis M & J, England Sundsvalls Armélottakårs Vandringspris Priset uppsättes i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Lillan de Walls minne Västernorrlands Kennelklubbs pris till BIS-2, BIS-3 samt BIS-4 oavsett ras vid klubbens internationella utställning. Priset är INTE ett vandringspris utan tillfaller vinnaren. Resultat se ovan. Mikko Maljanens minne Vandringspriset tilldelas utställningens vackraste fågelhund i bäst i gruppen (BIG) vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella utställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare som fem gånger erhållit priset med samma eller olika hundar. Bästa Stående Fågelhund (Grupp7): Strävhårig Vorsteh NO JV-11 NO UCH NO VCH SE UCH SE VCH Mälarens Rr-Alphaville SE53603/2010 Ägare: Westgård Brigit, Trondheim, Norge STYRELSEARBETET 2014 Arbetet under året har präglats av samarbetsvilja och glädje. Under 2014 har vi genomfört mycket verksamhet som vi hoppas kommit många till del. En stor del av arbetet under året har varit KLASS Arena, att hantera uthyrningsverksamheten samt marknadsföra arenan till medlemmar, andra klubbar och intressenter.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB ÅR 2015 Utställning Västernorrlandsmästaren 28 februari Valputställning 11 april Inofficiell utställning 27 juni Internationell utställning Mitt-Norden-utställningen oktober Utbildning Ringsekreterarutbildning Handledarträff CUA utbildning Fördjupad handlerkurs Studiecirkel - Hunduppfödarutbildning Agilitykurser nybörjare och fortsättning Övrigt Årsmöte 28 februari Ögonlysning vår och höst Officiella agilitytävlingar, 7-8 februari, mars, april Utställningsträning vår och höst

20 Västernorrlands Kennelklubb BUDGET 2015 SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA INTÄKTER KOSTNADER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA UTGIFTER ÅRETS RESULTAT

21 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Ordförande 1 år omval Mats Guldenhed Ordinarie ledamot 2 år omval Maria Sjöberg Ordinarie ledamot 2 år omval Ulla Förare Ordinarie ledamot 2 år omval Christel Sjödin Ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval Susanne Gärdlund 1:a suppleant omval Sofia Magnusson 2:a suppleant nyval Lena Thörngren 3:e suppleant nyval Anette Gustafsson Revisor 1 år omval Ann-Charlotte Eriksson nyval Britt-Marie Rosenholm Revisorsuppleant 1 år nyval Inga Hedvall nyval Kjell Mikaelsson Mandattid kvar i styrelsen: Anna-Lena Danielsson Margareta Carlsson Sundsvall Eva Björkman Jane Nyhlén Glenn Holmgren

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer