Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte

2 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet. 4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av person enligt mom Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 11. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt 9 mom. 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut. Väcks vid ordinarie länsklubbsmöte förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 16 övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordförande och av denna anmäls innan mötet förklaras avslutat. Ordinarie länsklubbsårsmöte avslutas av länsklubbens ordförande eller vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.

3 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB STYRELSEN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 HEDERSLEDAMÖTER Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Anne-Marie Holmgren, Sundsvall Gullan Strömberg, Sundsvall Ingert Jansson, Sundsbruk Torsten Sjödin, Stöde Anja Abrahamsson, Sundsvall KLUBBSTYRELSEN Mandattid Ordförande Mats Guldenhed, Kovland Vice ordförande Annalena Danielsson, Sundsvall Ledamot Margaretha Carlsson, Liden Ledamot Ulla Förare, Matfors Ledamot Maria Sjöberg, Njurunda Ledamot Monica Karlsson, Sundsvall Ledamot Christel Sjödin, Stöde Ersättare Sofia Magnusson, Älandsbro Ersättare Susanne Gärdlund, Sundsvall Ersättare Eva Wedin, Härnösand REVISORER Benny Uppström, Ernst & Young Revisionsbyrå Ann-Charlotte Eriksson, Grönängens Redovisningsbyrå REVISORERSÄTTARE Charlotte Bouvin, Ernst & Young Revisionsbyrå Britt-Marie Rosenholm VALBEREDNING Ledamot (sammankallande) på 1 år, Eva Björkman Ledamot på 2 år, Jane Nyhlén Ledamot på 1 år, Glenn Holmgren ARBETSUTSKOTT Mats Guldenhed, ordförande Ulla Förare, sekreterare Maria Sjöberg, kassör UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ Annalena Danielsson, sammankallande AGILITYKOMMITTÉ Monica Karlsson, sammankallande

4 ARENAKOMMITTÉ Maria Sjöberg, sammankallande UTBILDNINGSANSVARIG Susanne Gärdlund PR ANSVARIG Mats Guldenhed WEBMASTER Maria Sjöberg Annalena Danielsson KENNELKONSULENTER I VÄSTERNOTTLANDS LÄN Carina Berglund, Petra Högberg, Monica Mattfolk, Ann-Louise Larsson, Anne-Lie Stridsberg-Sjöberg, Ulla-Britt Norgren och Birgitta Sondell. MEDLEMSANTAL 2504 medlemmar LÄNSKLUBBSÅRSMÖTE Årsmötet hölls den 1 mars 2014 i klubbens egen Klass Arena. På ett kompetent och effektivt sätt ledde Lars Fahlberg årsmötet där 26 röstberättigade medlemmar deltog. KLUBBSTYRELSEN Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie styrelsemöten, 1/4, 11/5, 18/6, 2/9, 1/11, 28/12 samt 28/ ARBETSUTSKOTT Fyra ärenden har behandlats under året. VETERINÄRFONDEN Inga pengar har betalats ut ur veterinärfonden under året. LÄNSKLUBBSSPALTEN I HUNDSPORT Länsklubbsspalten i Hundsport har under året 2014 skrivits av Sofia Magnusson, Eva Wedin och Susanne Gärdlund. KLUBBENS REPRESENTANT PÅ ORDFÖRANDEMÖTEN Vid Länsklubbsordförandekonferensen i slutet av januari deltog Mats Guldenhed som klubbens representant. Den september i Gävle var Mats Guldenhed och Annalena Danielsson klubbens representanter vid ordförandemötet.

5 HEMSIDAN Medlemmarnas bästa källa till aktuell information om aktiviteter, utställningar och diverse arrangemang som händer inom Västernorrlands kennelklubb är hemsidan. Under 2014 har en ny sida lanserats, SKK centralt har haft utbildningar för länsklubbarna för att alla nu skall ha en lika grund för sin hemsida. VnKK's nya sida lanserades den 4 november och används nu flitigt av klubben för att sprida information om kurser, aktiviteter, utställningar och där finns även möjligheten att hyra KLASS Arena. Webbmaster för sidan är Maria Sjöberg och adressen till sidan är MEDLEMSKONTAKT Genom en e-post adress direkt till styrelsen har medlemmarna möjlighet att när som helst komma i kontakt med styrelsen. E-post adresser och telefonnummer till några av styrelsens ledamöter har också funnits på hemsidan vilket också inneburit att medlemmarna haft möjlighet att nå någon speciell ledamot i styrelsen. SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET Utbildningarna under året har skett i samarrangemang med Studiefrämjandet, flertalet studiecirklar pågår fortfarande och klubben samarbetar även med Studiefrämjandet i KLASS Arena för att kunna hålla ner priserna vid uthyrning. EKONOMI VnKK har under 2014 haft ett flertal aktiviteter för medlemmarna som t.ex. kurser, utbildningar och flertalet utställningar som fallit väl ut. KLASS Arena har för första året burit sig och det känns hoppfullt inför Klubben har under året jobbat för att bygga upp ett kapital och har med gemensam strävan lyckats. För första gången på många år har klubben gått med vinst, en vinst som förhoppningsvis kan göra så att nytt material kan köpas in och renoveringen av KLASS Arena kan färdigställas. Årets resultat- och balansräkning framgår av bifogade handlingar. KLUBBLOKALEN KLASS ARENA Tredje året med KLASS Arena är nu slut. Många har hyrt in sig för olika arrangemang. Privatpersoner har tränat t.ex. lydnad, skydd och agility, olika klubbar har hyrt för att arrangera bl.a. utställningar och medlemsaktiviteter, VnKK har själva haft många olika aktiviteter, utställningar, utbildningar och kurser och även i år har Polisen och Securitas tränat sina hundekipage. Under 2014 har klubben haft ca 1100 timmar uthyrda fördelade på dagtid, kvällstid och helger mellan Det är en ökning med ca 100 timmar mot Under 2014 har klubben haft avtal med 11 sponsorer utöver huvudsponsorn Klassfoder i Sundsvall AB. För första året sedan arenan öppnades ser klubben en ljusning i ekonomin. Klubben har under året förhandlat sig till ett bra hyreskontrakt och om alla fortsätter att hyra och hjälpa till att jobba för att arenan skall finnas, så kommer den att kunna överleva. Västernorrlands kennelklubb hoppas nu inför 2015 att fler tar till vara på chansen att kunna träna och tävla sina hundar inomhus.

6 MEDLEMSAKTIVITETER Västernorrlandsmästaren 2013 Klubbens egna mästarshow ägde rum den 1 mars 2014 i KLASS Arena, Söråker. Showen dömdes av Zorica Salijevic, 49 hundar var anmälda och 79 middagsgäster deltog på den välsmakande middagssupén. Titeln Västernorrlandsmästare 2013 tilldelades Storpudeln Momambo s Eroica Symphony med sin ägare Mattias Löfstedt, Sundsvall, Till Västernorrlands vackraste Veteran 2013 valdes Dvärgpudeln INT UCH NORD UCH Super Sonik's Simply Touch O'Magic med sina ägare Christel & Torsten Sjödin, Stöde. Dog-Y-Awards För att lyfta fram och belysa bredden av hundsport i Västernorrlands län och alla duktiga aktiva hundförare som röner framgång såväl nationellt som internationellt med sina hundar delas utmärkelsen Dog-Y-Award ut till den som gjort mycket för sin gren och dess utveckling i länet, tävlat framgångrikt eller varit en stor inspirationskälla för andra utövare inom sporten års vinnare var: Årets hundförare - Drag: Nora Berglund, priset delas ut i samarbete med Klass Hundfoder. Årets hundförare - Polisen: Ulrika Norlin Årets hundförare - Försvarsmakten: Isabella Backlund Årets hundföretag : Eget Bevåg & HUNDraelvan Årets hundräddare: Barbro Börjesson Dog-Y-Mässa Den 16 mars anordnade Västernorrlands kennelklubb för första gången en hundmässa i KLASS Arena, Söråker. Mässan riktades till alla hundägare, blivande hundägare samt övriga hundintresserade. Inbjudan om att ha en monterplats gick ut till samtliga hundklubbar, djuraffärer, veterinärer, hunddagis och andra företag som är i hundbranschen. 23 företag nappade och fick för en mindre peng, som gick till annonsering i dagstidningarna, ett eget bord att marknadsföra sitt företag på. Ett antal prova på aktiviteter, öppen för alla, pågick under dagen, agility, ringträning och rallylydnad. Det anordnades också en Barn med hund tävling. Det stora dragplåstret var Barbro Börjesson som kom och pratade om vikten av att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med sin hund. Hon visade också några prov på det med hundar som var på plats. De drygt 300 besökarna var mycket nöjda med dagen och alla företag som hade monter sa sig var nöjda med mässan. Klubben var mycket nöjd med responsen från alla och vem vet - det kanske kommer en mässa igen. Utbildning - Utbildning av Utställningsarrangörer För att klubbar ska få anordna officiella utställningar måste de ha en person som är utbildad utställningsarrangör. Under två tillfällen i januari var Margareta Carlsson kursledare och utbildade 8 personer. Det var två intressanta dagar i KLASS Arena och alla blev klara och godkända. - Ringsekreterarutbildning Västernorrlands kennelklubb hade under våren 2014 en ringsekreterarutbildning i KLASS Arena som hölls av Britt-Inger Wallin och Maria Sjöberg. Totalt utbildades sex personer som sedan kunde fortsätta med den praktiska delen av utbildningen.

7 - Uppfödarutbildning VnKK har haft fem delkurser i SKK's Uppfödarutbildning under året. I den första delen var det fem deltagare, i den andra sex deltagare, den tredje sex deltagare, den fjärde sju deltagare och i den femte åtta deltagare. Ledare i de olika delkurserna var Maria Sjöberg, Annalena Danielsson, Monica Mattfolk, Margaretha Carlsson, Jan Sandström och Marie Hägglund. Kurser VnKK har under året arrangerat ett antal kurser i KLASS Arena. - Valpkurs i januari med fem deltagare, instruktörer var Maria Sjöberg och Susanne Gärdlund. - Rallylydnadskurs för nybörjare startade under november med åtta deltagare och ledare var Karin Morander. - Klubben har haft 11 tillfällen med utställningsträning under våren och nio tillfällen under hösten. De flesta tillfällena har varit mycket välbesökta. Klubben har varierat ledare så att deltagarna fått många tips och idéer. Ögonspegling Under 2014 har klubben haft två ögonspeglingstillfällen. Båda tillfällena anordnades i KLASS Arena, Söråker, första tillfället var den 30 mars och andra tillfället den 5 oktober. Totalt lystes ca 90 hundar under dessa två dagar. Ögonlysningarna utfördes av Vet. Nils Wallin Håkansson från Strömsholm. AGILITYVERKSAMHET Den nya arenan har tidigare inneburit ett lyft för agilityverksamheten i klubben och under 2014 har det verkligen tagit fart. Klubben har under året haft hela fem kurser, två för nybörjare, två fortsättningskurser och en tävlingskurs, det har varit två aktiva instruktörer i år i stället för en under tidigare år men framför allt har klubben fått fler aktiva som fortsätter med agility i klubben efter avslutad kurs. I jämförelse med de två närmast föregående vintrarna då det varit fyra personer som tränat så är det nu tretton personer med totalt sjutton hundar som tränar tillsammans i olika grupper under veckorna. Det är ju kursdeltagarna som med tiden bildar grunden för träningsgrupper och tävlande. Klubben trodde att det skulle vara ett ännu mer långsiktigt arbete att bygga upp detta och därför är det jättekul att kunna konstatera denna ökning av aktiva redan nu. Agilitysektorn kan redan nu avslöja att klubben under 2015 kommer att ha flera nya tävlingsekipage som gjort sin debut strax innan årsmötet! Klubben har även övergått från tidigare vintrars träningstävlingar till att ha arrangerat två officiella Klass 1- tävlingar med sammanlagt 356 starter. Största trycket ligger även i fortsättningen på kursverksamheten och glädjande nog är det dubbelt så många som i fjol så ser vi ett behov av fler instruktörer i klubben. Klubbens tävlingsekipage har varit fortsatt framgångsrika i olika klasser. Största framgången nådde klubbmedlemmen Sven Karlsson som med sin Parson Russell Terrier Avatar vann mediumklassen i Agria Agilitycup under Stockholms Hundmässa i december. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Jämna år arrangerar klubben två inomhusutställningar i Nordichallen, Gärdehov, vilka ger oss möjligheten att hålla en jämn och hög nivå på våra arrangemang och erbjuda utställarna bra förutsättningar att tävla med sina hundar. Ett stort antal rasklubbar har också utställning i närområdet samtidigt, vilket ger utställarna dubbla möjligheter till officiella utlåtanden. Huvudsponsor under 2014 har varit Eukanuba. Utöver dessa försöker klubben också att arrangera valputställningar och inofficiella utställningar.

8 Inofficiell utställning Under trettonhelgen den 4-5 januari genomfördes en inofficiell utställning för samtliga raser i KLASS Arena. Domare var Göran Åkesson och Micael Johansson. Det var totalt 221 hundar anmälda till utställningen. Valputställning Under det gångna året genomfördes två valputställningar i KLASS Arena, öppna för valpar av alla raser från 4-12 månaders ålder. Den 11 maj dömde Patric Ragnarsson de 75 anmälda valparna i tre olika åldersklasser. Den 1 november dömde Annica Uppström och Kerstin Henriksson, då var 107 valpar anmälda. Lillian de Wall's minnesutställning Helgen den april genomfördes nationella Lillan de Wall's minnesutställning inomhus i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 199 raser var anmälda till utställningen, vilket var runt 200 hundar färre än två år tidigare. En trolig orsak till minskningen är det ökade utbudet av inomhusutställningar under vårvintern som utställarna har att välja på. I bestyrelsen satt: Annalena Danielsson, Britt-Inger Wallin och Sofia Magnusson. Best In Show dömdes av Kurt Nilsson. Mittnorden utställningen I oktober, den 11-12, arrangerade klubben den årliga internationella Mitt Norden utställningen i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 222 raser var anmälda, en blygsam ökning med ett tiotal hundar I bestyrelsen satt: Mats Guldenhed, Annalena Danielsson och Britt-Inger Wallin. Best In Show dömdes av Bo Skalin. RESULTAT OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2014 Lillan de Wall's minnesutställning april BIS-1 & bästa Sällskapshund Pudel, Stor US CH Penndragon Owain AKCPR Ägare: Kim and Rick Bates, James & Kathleen Smith, USA BIS-2 & bästa Spetsar och Raser Av Urhundstyp Västgötaspets C.I.B FI UCH FI V-13 NO V-11 SE UCH SE V -08 SE V SE V-09 SE V-10 SE V SE V-11 SE&NO UCH VWW-14 WW-08 WW-11 Skogsbygdens Nora Supernova S35370/2006 Ägare & Uppfödare: Johansson Kim, Svenljunga BIS-3 & Bästa Schnauzer, Pinscher, Molosser Mfl Berner Sennenhund C.I.B. NO UCH NORD JV-11 NORD UCH NORD V-11 NORD V-13 SE V-13 Bernerdalens Jackpot SE17708/2011 Ägare & Uppfödare: Nilsson Lisa, Ljusdal BIS-4 & Bästa Terrier Borderterrier FI V-13 NORD UCH NORD V-13 Sweeping There Must Be An Angel SE35638/2012 Ägare & Uppfödare: Winberg Erica, Härryda

9 Harry de Wall's Vandringspris Priset uppsatt i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. VnKK's vandringspris Priserna uppsatta i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella utställning och tilldelas utställningens vackraste hundar eller tikar, BIS 2, 3 & 4, oavsett raser. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Mitt Norden utställningen oktober 2014 BIS-1 & Bästa Stötande- Apporterande Hundar Engelsk Springer Spaniel C.I.E FI JV-08 NORD UCH WW -11 Barecho Quest For Success S65791/2007 Ägare & Uppfödare: Björkman Helene & Björkman David, Årsunda BIS-2 & Bästa vinthundar Whippet Albicans Quick Sighted SE13353/2011 Ägare: Eklund Lena, Sollentuna Uppfödare: Cronander Åke, Tystberga BIS-3 & Bästa terrier Skotsk Terrier So What Willson S55999/2009 Ägare & Uppfödare: Pettersson Cindy, Södertälje BIS-4 & Bästa Vall, Boskap Och Herdehundar Bearded Collie C.I.B FI UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-11 SE UCH SE V-13 SE & NO UCH Potterdale Golddust SE17157/2011 Ägare: Sandberg Charlott & Olsson Ulrica, Gävle Uppfödare: Lewis M & J, England Sundsvalls Armélottakårs Vandringspris Priset uppsättes i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Lillan de Walls minne Västernorrlands Kennelklubbs pris till BIS-2, BIS-3 samt BIS-4 oavsett ras vid klubbens internationella utställning. Priset är INTE ett vandringspris utan tillfaller vinnaren. Resultat se ovan. Mikko Maljanens minne Vandringspriset tilldelas utställningens vackraste fågelhund i bäst i gruppen (BIG) vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella utställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare som fem gånger erhållit priset med samma eller olika hundar. Bästa Stående Fågelhund (Grupp7): Strävhårig Vorsteh NO JV-11 NO UCH NO VCH SE UCH SE VCH Mälarens Rr-Alphaville SE53603/2010 Ägare: Westgård Brigit, Trondheim, Norge STYRELSEARBETET 2014 Arbetet under året har präglats av samarbetsvilja och glädje. Under 2014 har vi genomfört mycket verksamhet som vi hoppas kommit många till del. En stor del av arbetet under året har varit KLASS Arena, att hantera uthyrningsverksamheten samt marknadsföra arenan till medlemmar, andra klubbar och intressenter.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB ÅR 2015 Utställning Västernorrlandsmästaren 28 februari Valputställning 11 april Inofficiell utställning 27 juni Internationell utställning Mitt-Norden-utställningen oktober Utbildning Ringsekreterarutbildning Handledarträff CUA utbildning Fördjupad handlerkurs Studiecirkel - Hunduppfödarutbildning Agilitykurser nybörjare och fortsättning Övrigt Årsmöte 28 februari Ögonlysning vår och höst Officiella agilitytävlingar, 7-8 februari, mars, april Utställningsträning vår och höst

20 Västernorrlands Kennelklubb BUDGET 2015 SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA INTÄKTER KOSTNADER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA UTGIFTER ÅRETS RESULTAT

21 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Ordförande 1 år omval Mats Guldenhed Ordinarie ledamot 2 år omval Maria Sjöberg Ordinarie ledamot 2 år omval Ulla Förare Ordinarie ledamot 2 år omval Christel Sjödin Ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval Susanne Gärdlund 1:a suppleant omval Sofia Magnusson 2:a suppleant nyval Lena Thörngren 3:e suppleant nyval Anette Gustafsson Revisor 1 år omval Ann-Charlotte Eriksson nyval Britt-Marie Rosenholm Revisorsuppleant 1 år nyval Inga Hedvall nyval Kjell Mikaelsson Mandattid kvar i styrelsen: Anna-Lena Danielsson Margareta Carlsson Sundsvall Eva Björkman Jane Nyhlén Glenn Holmgren

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG 2000-01-06 Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm.

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 2014 Verksamhetsberättelse Centralstyrelsen (vald vid KF 2013) Nils Erik Åhmansson Ordförande Ulf Uddman Verkställande direktör Mats Stenmark 1:e vice ordförande Pekka Olson 2:e vice ordförande Göran

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer