Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte

2 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet. 4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av person enligt mom Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 11. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt 9 mom. 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut. Väcks vid ordinarie länsklubbsmöte förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 16 övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt, och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordförande och av denna anmäls innan mötet förklaras avslutat. Ordinarie länsklubbsårsmöte avslutas av länsklubbens ordförande eller vid förfall för denne, av årsmötets ordförande.

3 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB STYRELSEN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 HEDERSLEDAMÖTER Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Hedersledamot Anne-Marie Holmgren, Sundsvall Gullan Strömberg, Sundsvall Ingert Jansson, Sundsbruk Torsten Sjödin, Stöde Anja Abrahamsson, Sundsvall KLUBBSTYRELSEN Mandattid Ordförande Mats Guldenhed, Kovland Vice ordförande Annalena Danielsson, Sundsvall Ledamot Margaretha Carlsson, Liden Ledamot Ulla Förare, Matfors Ledamot Maria Sjöberg, Njurunda Ledamot Monica Karlsson, Sundsvall Ledamot Christel Sjödin, Stöde Ersättare Sofia Magnusson, Älandsbro Ersättare Susanne Gärdlund, Sundsvall Ersättare Eva Wedin, Härnösand REVISORER Benny Uppström, Ernst & Young Revisionsbyrå Ann-Charlotte Eriksson, Grönängens Redovisningsbyrå REVISORERSÄTTARE Charlotte Bouvin, Ernst & Young Revisionsbyrå Britt-Marie Rosenholm VALBEREDNING Ledamot (sammankallande) på 1 år, Eva Björkman Ledamot på 2 år, Jane Nyhlén Ledamot på 1 år, Glenn Holmgren ARBETSUTSKOTT Mats Guldenhed, ordförande Ulla Förare, sekreterare Maria Sjöberg, kassör UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ Annalena Danielsson, sammankallande AGILITYKOMMITTÉ Monica Karlsson, sammankallande

4 ARENAKOMMITTÉ Maria Sjöberg, sammankallande UTBILDNINGSANSVARIG Susanne Gärdlund PR ANSVARIG Mats Guldenhed WEBMASTER Maria Sjöberg Annalena Danielsson KENNELKONSULENTER I VÄSTERNOTTLANDS LÄN Carina Berglund, Petra Högberg, Monica Mattfolk, Ann-Louise Larsson, Anne-Lie Stridsberg-Sjöberg, Ulla-Britt Norgren och Birgitta Sondell. MEDLEMSANTAL 2504 medlemmar LÄNSKLUBBSÅRSMÖTE Årsmötet hölls den 1 mars 2014 i klubbens egen Klass Arena. På ett kompetent och effektivt sätt ledde Lars Fahlberg årsmötet där 26 röstberättigade medlemmar deltog. KLUBBSTYRELSEN Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie styrelsemöten, 1/4, 11/5, 18/6, 2/9, 1/11, 28/12 samt 28/ ARBETSUTSKOTT Fyra ärenden har behandlats under året. VETERINÄRFONDEN Inga pengar har betalats ut ur veterinärfonden under året. LÄNSKLUBBSSPALTEN I HUNDSPORT Länsklubbsspalten i Hundsport har under året 2014 skrivits av Sofia Magnusson, Eva Wedin och Susanne Gärdlund. KLUBBENS REPRESENTANT PÅ ORDFÖRANDEMÖTEN Vid Länsklubbsordförandekonferensen i slutet av januari deltog Mats Guldenhed som klubbens representant. Den september i Gävle var Mats Guldenhed och Annalena Danielsson klubbens representanter vid ordförandemötet.

5 HEMSIDAN Medlemmarnas bästa källa till aktuell information om aktiviteter, utställningar och diverse arrangemang som händer inom Västernorrlands kennelklubb är hemsidan. Under 2014 har en ny sida lanserats, SKK centralt har haft utbildningar för länsklubbarna för att alla nu skall ha en lika grund för sin hemsida. VnKK's nya sida lanserades den 4 november och används nu flitigt av klubben för att sprida information om kurser, aktiviteter, utställningar och där finns även möjligheten att hyra KLASS Arena. Webbmaster för sidan är Maria Sjöberg och adressen till sidan är MEDLEMSKONTAKT Genom en e-post adress direkt till styrelsen har medlemmarna möjlighet att när som helst komma i kontakt med styrelsen. E-post adresser och telefonnummer till några av styrelsens ledamöter har också funnits på hemsidan vilket också inneburit att medlemmarna haft möjlighet att nå någon speciell ledamot i styrelsen. SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET Utbildningarna under året har skett i samarrangemang med Studiefrämjandet, flertalet studiecirklar pågår fortfarande och klubben samarbetar även med Studiefrämjandet i KLASS Arena för att kunna hålla ner priserna vid uthyrning. EKONOMI VnKK har under 2014 haft ett flertal aktiviteter för medlemmarna som t.ex. kurser, utbildningar och flertalet utställningar som fallit väl ut. KLASS Arena har för första året burit sig och det känns hoppfullt inför Klubben har under året jobbat för att bygga upp ett kapital och har med gemensam strävan lyckats. För första gången på många år har klubben gått med vinst, en vinst som förhoppningsvis kan göra så att nytt material kan köpas in och renoveringen av KLASS Arena kan färdigställas. Årets resultat- och balansräkning framgår av bifogade handlingar. KLUBBLOKALEN KLASS ARENA Tredje året med KLASS Arena är nu slut. Många har hyrt in sig för olika arrangemang. Privatpersoner har tränat t.ex. lydnad, skydd och agility, olika klubbar har hyrt för att arrangera bl.a. utställningar och medlemsaktiviteter, VnKK har själva haft många olika aktiviteter, utställningar, utbildningar och kurser och även i år har Polisen och Securitas tränat sina hundekipage. Under 2014 har klubben haft ca 1100 timmar uthyrda fördelade på dagtid, kvällstid och helger mellan Det är en ökning med ca 100 timmar mot Under 2014 har klubben haft avtal med 11 sponsorer utöver huvudsponsorn Klassfoder i Sundsvall AB. För första året sedan arenan öppnades ser klubben en ljusning i ekonomin. Klubben har under året förhandlat sig till ett bra hyreskontrakt och om alla fortsätter att hyra och hjälpa till att jobba för att arenan skall finnas, så kommer den att kunna överleva. Västernorrlands kennelklubb hoppas nu inför 2015 att fler tar till vara på chansen att kunna träna och tävla sina hundar inomhus.

6 MEDLEMSAKTIVITETER Västernorrlandsmästaren 2013 Klubbens egna mästarshow ägde rum den 1 mars 2014 i KLASS Arena, Söråker. Showen dömdes av Zorica Salijevic, 49 hundar var anmälda och 79 middagsgäster deltog på den välsmakande middagssupén. Titeln Västernorrlandsmästare 2013 tilldelades Storpudeln Momambo s Eroica Symphony med sin ägare Mattias Löfstedt, Sundsvall, Till Västernorrlands vackraste Veteran 2013 valdes Dvärgpudeln INT UCH NORD UCH Super Sonik's Simply Touch O'Magic med sina ägare Christel & Torsten Sjödin, Stöde. Dog-Y-Awards För att lyfta fram och belysa bredden av hundsport i Västernorrlands län och alla duktiga aktiva hundförare som röner framgång såväl nationellt som internationellt med sina hundar delas utmärkelsen Dog-Y-Award ut till den som gjort mycket för sin gren och dess utveckling i länet, tävlat framgångrikt eller varit en stor inspirationskälla för andra utövare inom sporten års vinnare var: Årets hundförare - Drag: Nora Berglund, priset delas ut i samarbete med Klass Hundfoder. Årets hundförare - Polisen: Ulrika Norlin Årets hundförare - Försvarsmakten: Isabella Backlund Årets hundföretag : Eget Bevåg & HUNDraelvan Årets hundräddare: Barbro Börjesson Dog-Y-Mässa Den 16 mars anordnade Västernorrlands kennelklubb för första gången en hundmässa i KLASS Arena, Söråker. Mässan riktades till alla hundägare, blivande hundägare samt övriga hundintresserade. Inbjudan om att ha en monterplats gick ut till samtliga hundklubbar, djuraffärer, veterinärer, hunddagis och andra företag som är i hundbranschen. 23 företag nappade och fick för en mindre peng, som gick till annonsering i dagstidningarna, ett eget bord att marknadsföra sitt företag på. Ett antal prova på aktiviteter, öppen för alla, pågick under dagen, agility, ringträning och rallylydnad. Det anordnades också en Barn med hund tävling. Det stora dragplåstret var Barbro Börjesson som kom och pratade om vikten av att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med sin hund. Hon visade också några prov på det med hundar som var på plats. De drygt 300 besökarna var mycket nöjda med dagen och alla företag som hade monter sa sig var nöjda med mässan. Klubben var mycket nöjd med responsen från alla och vem vet - det kanske kommer en mässa igen. Utbildning - Utbildning av Utställningsarrangörer För att klubbar ska få anordna officiella utställningar måste de ha en person som är utbildad utställningsarrangör. Under två tillfällen i januari var Margareta Carlsson kursledare och utbildade 8 personer. Det var två intressanta dagar i KLASS Arena och alla blev klara och godkända. - Ringsekreterarutbildning Västernorrlands kennelklubb hade under våren 2014 en ringsekreterarutbildning i KLASS Arena som hölls av Britt-Inger Wallin och Maria Sjöberg. Totalt utbildades sex personer som sedan kunde fortsätta med den praktiska delen av utbildningen.

7 - Uppfödarutbildning VnKK har haft fem delkurser i SKK's Uppfödarutbildning under året. I den första delen var det fem deltagare, i den andra sex deltagare, den tredje sex deltagare, den fjärde sju deltagare och i den femte åtta deltagare. Ledare i de olika delkurserna var Maria Sjöberg, Annalena Danielsson, Monica Mattfolk, Margaretha Carlsson, Jan Sandström och Marie Hägglund. Kurser VnKK har under året arrangerat ett antal kurser i KLASS Arena. - Valpkurs i januari med fem deltagare, instruktörer var Maria Sjöberg och Susanne Gärdlund. - Rallylydnadskurs för nybörjare startade under november med åtta deltagare och ledare var Karin Morander. - Klubben har haft 11 tillfällen med utställningsträning under våren och nio tillfällen under hösten. De flesta tillfällena har varit mycket välbesökta. Klubben har varierat ledare så att deltagarna fått många tips och idéer. Ögonspegling Under 2014 har klubben haft två ögonspeglingstillfällen. Båda tillfällena anordnades i KLASS Arena, Söråker, första tillfället var den 30 mars och andra tillfället den 5 oktober. Totalt lystes ca 90 hundar under dessa två dagar. Ögonlysningarna utfördes av Vet. Nils Wallin Håkansson från Strömsholm. AGILITYVERKSAMHET Den nya arenan har tidigare inneburit ett lyft för agilityverksamheten i klubben och under 2014 har det verkligen tagit fart. Klubben har under året haft hela fem kurser, två för nybörjare, två fortsättningskurser och en tävlingskurs, det har varit två aktiva instruktörer i år i stället för en under tidigare år men framför allt har klubben fått fler aktiva som fortsätter med agility i klubben efter avslutad kurs. I jämförelse med de två närmast föregående vintrarna då det varit fyra personer som tränat så är det nu tretton personer med totalt sjutton hundar som tränar tillsammans i olika grupper under veckorna. Det är ju kursdeltagarna som med tiden bildar grunden för träningsgrupper och tävlande. Klubben trodde att det skulle vara ett ännu mer långsiktigt arbete att bygga upp detta och därför är det jättekul att kunna konstatera denna ökning av aktiva redan nu. Agilitysektorn kan redan nu avslöja att klubben under 2015 kommer att ha flera nya tävlingsekipage som gjort sin debut strax innan årsmötet! Klubben har även övergått från tidigare vintrars träningstävlingar till att ha arrangerat två officiella Klass 1- tävlingar med sammanlagt 356 starter. Största trycket ligger även i fortsättningen på kursverksamheten och glädjande nog är det dubbelt så många som i fjol så ser vi ett behov av fler instruktörer i klubben. Klubbens tävlingsekipage har varit fortsatt framgångsrika i olika klasser. Största framgången nådde klubbmedlemmen Sven Karlsson som med sin Parson Russell Terrier Avatar vann mediumklassen i Agria Agilitycup under Stockholms Hundmässa i december. UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Jämna år arrangerar klubben två inomhusutställningar i Nordichallen, Gärdehov, vilka ger oss möjligheten att hålla en jämn och hög nivå på våra arrangemang och erbjuda utställarna bra förutsättningar att tävla med sina hundar. Ett stort antal rasklubbar har också utställning i närområdet samtidigt, vilket ger utställarna dubbla möjligheter till officiella utlåtanden. Huvudsponsor under 2014 har varit Eukanuba. Utöver dessa försöker klubben också att arrangera valputställningar och inofficiella utställningar.

8 Inofficiell utställning Under trettonhelgen den 4-5 januari genomfördes en inofficiell utställning för samtliga raser i KLASS Arena. Domare var Göran Åkesson och Micael Johansson. Det var totalt 221 hundar anmälda till utställningen. Valputställning Under det gångna året genomfördes två valputställningar i KLASS Arena, öppna för valpar av alla raser från 4-12 månaders ålder. Den 11 maj dömde Patric Ragnarsson de 75 anmälda valparna i tre olika åldersklasser. Den 1 november dömde Annica Uppström och Kerstin Henriksson, då var 107 valpar anmälda. Lillian de Wall's minnesutställning Helgen den april genomfördes nationella Lillan de Wall's minnesutställning inomhus i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 199 raser var anmälda till utställningen, vilket var runt 200 hundar färre än två år tidigare. En trolig orsak till minskningen är det ökade utbudet av inomhusutställningar under vårvintern som utställarna har att välja på. I bestyrelsen satt: Annalena Danielsson, Britt-Inger Wallin och Sofia Magnusson. Best In Show dömdes av Kurt Nilsson. Mittnorden utställningen I oktober, den 11-12, arrangerade klubben den årliga internationella Mitt Norden utställningen i Nordichallen, Gärdehov i Sundsvall hundar fördelade på 222 raser var anmälda, en blygsam ökning med ett tiotal hundar I bestyrelsen satt: Mats Guldenhed, Annalena Danielsson och Britt-Inger Wallin. Best In Show dömdes av Bo Skalin. RESULTAT OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2014 Lillan de Wall's minnesutställning april BIS-1 & bästa Sällskapshund Pudel, Stor US CH Penndragon Owain AKCPR Ägare: Kim and Rick Bates, James & Kathleen Smith, USA BIS-2 & bästa Spetsar och Raser Av Urhundstyp Västgötaspets C.I.B FI UCH FI V-13 NO V-11 SE UCH SE V -08 SE V SE V-09 SE V-10 SE V SE V-11 SE&NO UCH VWW-14 WW-08 WW-11 Skogsbygdens Nora Supernova S35370/2006 Ägare & Uppfödare: Johansson Kim, Svenljunga BIS-3 & Bästa Schnauzer, Pinscher, Molosser Mfl Berner Sennenhund C.I.B. NO UCH NORD JV-11 NORD UCH NORD V-11 NORD V-13 SE V-13 Bernerdalens Jackpot SE17708/2011 Ägare & Uppfödare: Nilsson Lisa, Ljusdal BIS-4 & Bästa Terrier Borderterrier FI V-13 NORD UCH NORD V-13 Sweeping There Must Be An Angel SE35638/2012 Ägare & Uppfödare: Winberg Erica, Härryda

9 Harry de Wall's Vandringspris Priset uppsatt i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. VnKK's vandringspris Priserna uppsatta i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs nationella utställning och tilldelas utställningens vackraste hundar eller tikar, BIS 2, 3 & 4, oavsett raser. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Mitt Norden utställningen oktober 2014 BIS-1 & Bästa Stötande- Apporterande Hundar Engelsk Springer Spaniel C.I.E FI JV-08 NORD UCH WW -11 Barecho Quest For Success S65791/2007 Ägare & Uppfödare: Björkman Helene & Björkman David, Årsunda BIS-2 & Bästa vinthundar Whippet Albicans Quick Sighted SE13353/2011 Ägare: Eklund Lena, Sollentuna Uppfödare: Cronander Åke, Tystberga BIS-3 & Bästa terrier Skotsk Terrier So What Willson S55999/2009 Ägare & Uppfödare: Pettersson Cindy, Södertälje BIS-4 & Bästa Vall, Boskap Och Herdehundar Bearded Collie C.I.B FI UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-11 SE UCH SE V-13 SE & NO UCH Potterdale Golddust SE17157/2011 Ägare: Sandberg Charlott & Olsson Ulrica, Gävle Uppfödare: Lewis M & J, England Sundsvalls Armélottakårs Vandringspris Priset uppsättes i tävlan vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella hundutställning och tilldelas utställningens vackraste hund eller tik, BIS-1, oavsett ras. Priset tillfaller för alltid den person, som med samma eller olika hundar vunnit priset tre gånger. Resultat se ovan. Lillan de Walls minne Västernorrlands Kennelklubbs pris till BIS-2, BIS-3 samt BIS-4 oavsett ras vid klubbens internationella utställning. Priset är INTE ett vandringspris utan tillfaller vinnaren. Resultat se ovan. Mikko Maljanens minne Vandringspriset tilldelas utställningens vackraste fågelhund i bäst i gruppen (BIG) vid Västernorrlands Kennelklubbs internationella utställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare som fem gånger erhållit priset med samma eller olika hundar. Bästa Stående Fågelhund (Grupp7): Strävhårig Vorsteh NO JV-11 NO UCH NO VCH SE UCH SE VCH Mälarens Rr-Alphaville SE53603/2010 Ägare: Westgård Brigit, Trondheim, Norge STYRELSEARBETET 2014 Arbetet under året har präglats av samarbetsvilja och glädje. Under 2014 har vi genomfört mycket verksamhet som vi hoppas kommit många till del. En stor del av arbetet under året har varit KLASS Arena, att hantera uthyrningsverksamheten samt marknadsföra arenan till medlemmar, andra klubbar och intressenter.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VERKSAMHETSPLAN FÖR VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB ÅR 2015 Utställning Västernorrlandsmästaren 28 februari Valputställning 11 april Inofficiell utställning 27 juni Internationell utställning Mitt-Norden-utställningen oktober Utbildning Ringsekreterarutbildning Handledarträff CUA utbildning Fördjupad handlerkurs Studiecirkel - Hunduppfödarutbildning Agilitykurser nybörjare och fortsättning Övrigt Årsmöte 28 februari Ögonlysning vår och höst Officiella agilitytävlingar, 7-8 februari, mars, april Utställningsträning vår och höst

20 Västernorrlands Kennelklubb BUDGET 2015 SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA INTÄKTER KOSTNADER INTERNATIONELL UTSTÄLLNING INOFFICIELL UTSTÄLLNING VALPUTSTÄLLNINGAR VÄSTERNORRLANDSMÄSTAREN KLASS ARENA AGILITY AKTIVITETER M.M SUMMA UTGIFTER ÅRETS RESULTAT

21 VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 Ordförande 1 år omval Mats Guldenhed Ordinarie ledamot 2 år omval Maria Sjöberg Ordinarie ledamot 2 år omval Ulla Förare Ordinarie ledamot 2 år omval Christel Sjödin Ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval Susanne Gärdlund 1:a suppleant omval Sofia Magnusson 2:a suppleant nyval Lena Thörngren 3:e suppleant nyval Anette Gustafsson Revisor 1 år omval Ann-Charlotte Eriksson nyval Britt-Marie Rosenholm Revisorsuppleant 1 år nyval Inga Hedvall nyval Kjell Mikaelsson Mandattid kvar i styrelsen: Anna-Lena Danielsson Margareta Carlsson Sundsvall Eva Björkman Jane Nyhlén Glenn Holmgren

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22.

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. 1(5) Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. Närvarande: Renée Östrand (vice ordf.), Marica Hofsäss (kassör), Eva Arnell (led.), Carola Sabel (led.), Helene Nordlöf (sup2),

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2009-03-14 1. Mötets öppnande Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRKs representant Torbjörn Augustinsson

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben SPRTK 2012-05-23 Sida 1(9) Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben Inledning Svenska Parson Russell Terrier K lubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben,

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer