Projektplan; Mötesbokaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan; Mötesbokaren"

Transkript

1 Projektplan; Mötesbokaren Informatik B, Systemutvecklingsprojekt V.1.2 [120215] Projektmedlemmar: Per Gerdin & Petter Källström

2 1.0 Unik identifiering & versionshantering av projektplanen Översikt Projektöversikt Målbild Nytta för verksamheten Avgränsningar Organisation Projektmedlemmar Kontaktperson Uppdragsgivare/verksamhetsbeskrivning Arbetsmiljö Rollbeskrivning och ansvarsområden Problem & målbeskrivning Problemformulering Mål och syfte Slutmål och krav Leverabler Tidslinje Genomförande & tidplan Product Backlog Preliminära Sprint Backlogs UI- prototyp med grundläggande händelseflöde i webbapplikation Översikt - grundläggande användarflöde Resursanalys Preliminär tidsuppskattning Utrustning Verktyg och programvaror Litteratur Tidigare förvärvad utbildning inom projektgruppen Kvalitetskriterier Översikt Funktionalitet Användbarhet Tillförlitlighet Underhållbarhet Effektivitet Övriga åtgärder för säkrad kvalité Testning Riskanalys Kunskapsfördjupning Tilltänkta områden för kunskapsfördjupning

3 11.0 Källförteckning Webblänkar Bilagor Bilaga 01 Product Backlog Bilaga 02 ER- Diagram Förtydligande av ER- diagram/databas- schema Bilaga 03 Databas- schema Bilaga 04 Grundläggande användningsflöde/ui- prototyp

4 1.0 Unik identifiering & versionshantering av projektplanen Version Datum Ändring i projektplansdokument Skapande av dokument Inledande målsättning, projektbeskrivning Testning & kvalitetssäkring Resursanalys, kunskapsfördjupning Leverabler, riskanalys, Product Backlog v ER- diagram och databas- schema UI- prototyp med grundläggande användarflöde Åtgärdsplan och reviderad riskanalys Utökad tidsplan, analys/design- material i bilaga, justeringar 4

5 2.0 Översikt 2.1 Projektöversikt Projektet innefattar utveckling av en webbaserad tjänst utvecklad i ASP.NET och HTML/CSS med eventuellt JavaScript för bokning av sammanträden om anställningar och befordran inom KTH. Idag används tjänsten Doodle.com, men det finns en önskan och ett behov av en egen optimerad tjänst med liknande funktionalitet för särskilda möten. 2.2 Målbild Högsta prioritet är en fungerande webbtjänst för hantering av mötesförfrågningar enligt projektöversikt ovan (2.1). Ett högprioriterat mål är att tjänsten skall, enligt uppdragsgivarens önskemål, ha bättre och mer anpassad funktionalitet i mötesbokningens senare skeden än vad som upplevts med Doodle.com. Mötesbokaren bör också vara enkel att administrera (lägga till/ta bort användare etc.) så mycket som möjligt via ett webbgränssnitt för personer utan kunskaper om webbutveckling. Tjänsten skall följa Kungliga tekniska högskolans övergripande form och design och ha den funktionalitet som önskas. Om målen uppnås till fullo kan KTH ha för intresse att använda Mötesbokaren även för andra institutioner inom skolan förutom den nu aktuella gällande projektet. 2.3 Nytta för verksamheten Om de mål som sätts upp uppnås kommer Mötesbokaren innebära att tid sparas i och med bland annat fördefinierade mallar anpassade för projektbeställaren. Flera steg onödiga steg kommer att undanröjas i jämförelse med Doodle.com och vissa andra önskade kommer att läggas till. Slutprocessen i mötesbokningarna som upplevts som ofullständiga tidigare kommer att fungera bättre. Större enhetlighet kommer att uppnås med en egen tjänst istället för en kommersiell tjänst, vilket varit ett av incitamenten till projektidén från KTH:s sida. 2.4 Avgränsningar Webbtjänsten kommer inledningsvis enbart att omfatta den specifika institution på KTH som beställt projektet, men projektet bör utvecklas med tanke på att eventuell användning för andra inom KTH ska vara möjligt att implementera i efterhand utan att stöta på för stora hinder. Mötesbokaren skall ha obligatorisk inloggning, men det kommer vara avgränsat på så vis att det inte kommer vara kopplat till skolans egna system och lagrade användaruppgifter. 3.0 Organisation Produktägare: Kungliga Tekniska Högskolan, Universitetsförvaltningen, gruppen för lärartillsättningar. 3.1 Projektmedlemmar Per Gerdin

6 Petter Källström Kontaktperson Johan Gerdin Kungl. Tekniska högskolan Universitetsförvaltningen Personalavdelningen/Lärartillsättningar 3.3 Uppdragsgivare/verksamhetsbeskrivning Den centrala tjänsteförslagsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor. I denna nämnd ingår även lärartillsättningar inom Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i respektive tjänsteförslagsnämnd Arbetsmiljö Vi har valt att arbeta till stor del med SCRUM som utvecklingsmetod, dels för att utvecklingsgruppen har viss erfarenhet av SCRUM samt att vi är en liten grupp och SCRUM som agil metodik kan användas med fördel under utvecklingen. Angående arbetsplats, så kommer vi att försöka jobba tillsammans fyra gånger i veckan på universitetsområdet. Utöver det så kommer det vara en del arbete på distans, med dagliga Skype- möten (daily scrum) när gruppen inte ses på plats Rollbeskrivning och ansvarsområden Product Owner - Kungliga Tekniska Högskolan, kontaktperson Johan Gerdin. Scrum Master - Ett gemensamt ansvarsområde som kommer att roteras inom gruppen. Team members - Per Gerdin, Petter Källström 4.0 Problem & målbeskrivning 4.1 Problemformulering Gruppen för lärartillsättningar vid KTH är i behov av en webbaserad bokningstjänst för sammanträden. De anser att den nuvarande lösningen innehåller för många onödiga steg i användarflödet och har definierat vad de istället önskar och hur funktionalitet bör implementeras (se 4.2 Mål och syfte). Mötena görs i dag med webbtjänsten Doodle.com. Tjänsten är gratis och fungerar förhållandevis väl. Den är dock för grundläggande och innehar inte all önskad funktionalitet. 1 fakultetsrad/centrala- tjansteforslagsnamnden- ctfn

7 4.2 Mål och syfte Syftet med Mötesbokaren är att den ska ge ett professionellt intryck. Mötesbokaren ska inneha standardiserade meddelanden, i jämförelse med en gratistjänst där varje handläggare formulerar sina meddelanden på sitt eget sätt. Det nya projektet ska underlätta arbetet för mötesbokningar genom att ta bort onödiga steg samt lägga till funktionalitet anpassad för processen och därmed effektivisera arbetsgången för personalen. I förhållande till Doodle och dagens hantering har föreliggande förslag på en mötesbokare följande fördelar: Handläggaren kommer att använda sig av förinställda textmallar på svenska och engelska. Det är tidsbesparande och leder till enhetlighet. Det kommer också finnas förinställda e- postlistor för att handläggaren effektivt ska kunna få ut mötesförfrågningarna. Handläggaren använder i dag Doodle, Outlook och fysiska anteckningar för att producera förslag på nämndsammansättning. Mötesbokaren innehåller samtliga steg som handläggaren gör från det att en mötesförfrågan ska skickas ut till det att allt är klart för utskick av kallelsen. På så sätt slipper handläggaren använda flera olika verktyg, i stället görs allt i ett och samma verktyg. Mötesbokaren håller koll på följande moment: utskick av förfrågan om mötestider, sammanställning av svaren och möjlighet att lämna förslag på nämnd till ordförande, lokalbokning samt möjlighet att skicka påminnelse. 4.3 Slutmål och krav Efter möte med Johan Gerdin, vår kontaktperson på KTH, har ett större antal mål/krav samlats ihop (se 6.1) med hjälp av produktägarens beställningsdokument samt insamling under mötet. Slutmålet är en intern webbtjänst för hantering av mötesförfrågningar inom verksamheten som ska vara integrerad med Kungliga Tekniska Högskolans webbplats och ha specifik funktionalitet för mötesplanering anpassat för gruppen för lärartillsättningar. Slutmålet innefattar att högprioriterade krav (se bilaga 01 för krav och prioritet samlat) som samlats in fungerar i överlämnad produkt. 5.0 Leverabler Leverabel Leverans Mottagare Tidigt utkast av projektplan Opponentgrupp, Handledare ÖU Kravspecifikation (första version, del av projektplan) Johan Gerdin, KTH ER- diagram (databasmodell, del av projektplan) Handledare 7

8 Databas- schema (del av projektplan) Handledare Fullständig projektplan Handledare Fullständig projektplan Johan Gerdin, KTH UI- protoyp av Mötesbokaren Johan Gerdin, KTH Tidig alfatestversion av Mötesbokaren Johan Gerdin, KTH Delleverans av Mötesbokaren Handledare, ÖU Betatestversion av Mötesbokaren Johan Gerdin, KTH Programkod, systemdokumentation samt färdig körbar version av Mötesbokaren Johan Gerdin, KTH Programkod, systemdokumentation samt färdig körbar version av Mötesbokaren Handledare, ÖU 5.1 Tidslinje 8

9 6.0 Genomförande & tidplan 6.1 Product Backlog Projektets Product Backlog innefattar samtliga krav och den funktionalitet som ska implementeras. Kraven är prioriterade på en sifferskala där 1 är av högsta prioritet. Dokumentet kan komma att ändras och fyllas på med krav under utvecklingens gång. Product Backlogen finns som Bilaga Preliminära Sprint Backlogs I vår sprint backlog kommer vi att plocka ut de olika delar som vi kommer behandla under de olika sprintarna från vår product backlog. Än så länge finns inte en grovskiss på alla sprintar, men vi kommer veckovis sammanställa en sprint backlog utififrån product backloggen att arbeta efter. 6.3 UI- prototyp med grundläggande händelseflöde i webbapplikation UI- prototyp är en preliminär grovskiss på hur Mötesbokaren ska fungera från projektskapande till lokalbokning för bestämt möte. Den innehåller inga steg vid felaktig inmatning utan visar hur det ska se ut om alla steg utförs korrekt. Den kan komma att ändras i viss mån, men är i stort sett vad vår kontaktperson på KTH önskat i stora drag. Se bilaga 04 för händelseförloppet i bilder samt mer specificerad process- information Översikt - grundläggande användarflöde DEL 1. Skapande av projekt (förfrågan om mötesdagar) Steg 1 Inloggning Steg 2 Välj Skapa projekt eller Öppna projekt Steg 3 Skapa projekt Steg 4 Förslag på datum för sammanträde Steg 5 Mötesförfrågan, förslag på text Steg 6 Välj mottagare Steg 7 Förhandsgranskning av utskick Steg 8 Projekt skapas/mötesförslag skickas ut DEL 2. Mottagarsvar och sammanställning av svar Steg 8 Mottagaren väljer tider via en länk i e- postutskicket Steg 9 Handläggare kan se svar via öppnat befintligt projekt Steg 10 Handläggare väljer preliminära deltagare för möte DEL 3. Förslag på nämnd, kallelse till möte och lokalbokning Steg 11 Ordförande väljer ledamöter, skickar till handläggare Steg 12 Handläggare skickar ut preliminär kallelse Steg 13 Handläggare skickat ut e- post för lokalbokning 9

10 7.0 Resursanalys 7.1 Preliminär tidsuppskattning Vi räknar med den tid som finns från och med vecka 7, måndagen den 13 februari och till och med vecka 21, måndagen den 21 maj. Vidare uppskattar vi att ett medel på cirka 35 timmar i veckan per person i gruppen finns till förfogande efter att vi räknat bort handledning, slack- tid, eventuellt sjukdom och särskilda helgdagar (påsk). 70 h/vecka vilket innebär att 910 timmar finns att disponera. De första tre veckorna innefattar tid för att planera ytterligare och förvärva ny kunskap för att kunna slutföra projektet. I projektets product backlog (se bilaga 01) finns en grov tidsuppskattning för olika delar som behöver betas av under utvecklingen. Notera att tiderna ibland är stora i och med att vi anser att vissa delar kräver att samtliga projektmedlemmar bör arbeta på samma uppgift. Vidare så kan tidsuppskattning skilja sig kraftigt åt i efterhand samt att flera delmål kan komma att läggas till i loggen under tiden, särskilt i ett tidigt skede (kunskapsfördjupning, inledande programmering). 7.2 Utrustning Tillgång till personliga datorer under utvecklingen är nödvändigt och samtliga projektinvolverade har tillgång till utrustningen. Internetanslutning för kommunikation och tillgång till onlinebaserad schemaplanering via telefon/3g- nätet. 7.3 Verktyg och programvaror Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft SQL Server 2008 R2 Ordbehandlare (Word, Google Docs) Kalkylbehandlare (Excel, Google Docs) Bildredigerare (Gimp, Photoshop CS) HTML/CSS- redigerare (Coda, Notepad++) Versionshantering (Google Code, TortoiseVSN) Kommunikation (Skype, e- post, telefon) Övrig fildelning (Dropbox) Komplimenterande kodgranskning (Sonar) UML- modellering (OmniGraffle, Umbrello) Webbläsare för testning (Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer, Safari, mobila webbläsare Android/iOS). 7.4 Litteratur Schwaber Ken & Beedle Mike (2002), Agile Software Development with Scrum, by Prentice Hall. Lunell Hans (2003), Fyra rundor med RUP, av Studentlitteratur AB Lund. Eriksson Ulf (2004 / 2008), Test och kvalitetssäkring av IT- system, av Studentlitteratur AB Lund. Syverson Bryan & Murach Joel (2008), SQL Server 2008 for developers, by Mike Murach & Associates Inc. Duckett Jon (2008), Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, Wiley Publishing Inc. Liberty & Hurwitz (2008), Programming ASP.NET 3.5, O reily 10

11 Dhillon (2007), Principles of information systems security, Wiley Liberty & Xie (2008), Programmering c# 3.0, O Reily W3Schools (http://www.w3schools.com/) 7.5 Tidigare förvärvad utbildning inom projektgruppen Objektorienterad programmering med C# Databashantering med SQL Server Klientprogrammering för webbsystem, HTML/CSS/JavaScript Interaktionsdesign Agil utvecklingsmetodik och praktik (SCRUM/XP) Webbsystem med.net Objektorienterad analys & design med RUP Informations- och IT- säkerhet Test & kvalitetssäkring 8.0 Kvalitetskriterier Kavalitetskriterie Mätmetod Kommentar Funktionalitet Acceptanstester För att säkehetsställa att alla mål är uppnådda från kundens kravspecifikation, så kommer vi att applicera acceptanstester med handhavandefelshantering vid prototyp- och sluttester. Användbarhet Användningstester Produktägaren har gett oss riktlinjer att följa en viss design av gränssnittet. Där enkelhet är ett nyckelord. Men under uppbyggnaden, så kommer han få kontinuerliga utskick där han kan gå igenom förändringar och lämna sin feedback angående designen. För att han ska få ett system som han och hans kollegor ska trivas med. Tillförlitlighet Simulering & vid acceptanstesternas handhavandefelshantering Under utvecklingen så kommer systemet testas kontinuerligt, för att fånga upp buggar och fel i koden. Som kan göra så att systemet kraschar etc. Olika redskap som vi kommer att använda oss av finns under rubriken

12 Underhållbarhet Kodgranskning Att ha en kodstandard & bra och tydlig kodkommentering. Så att det blir lättare att sätta in sig i koden, för systemförvaltaren. Effektivitet Scenario Man kollar responstiden vid olika handhavanden i systemet. Som tex att lägga till projekt. 8.1 Översikt Under projektarbetet syftar vi på att validera och verifiera utvecklingen för att säkra de kvalitetskriterier som är relevanta för Mötesbokaren. ISO standard blir den huvudsakliga utgångsvinkeln. Den här delen av projektplanen innehåller de kriterier och applicerbara tester för att under senare utvecklingsfaser avgöra om projektet når upp till de önskvärda kriterierna/kraven Funktionalitet Mål för funktionalitet är ändamålsenlighet där högprioriterade krav ska implementeras. Noggrannhet för att implementerade funktioner ska fungera enligt produktägarens kravspecifikation. Tester är planerade under iterationsfaserna samt avstämning/testning med produktägaren vid iterationsstadier där ny relevant funktionalitet implementerats. Säkerhet för att undvika obehörig tillgång till funktionalitet och minimera risk för sabotage. Säkerhetskrav avser valideringen vid extern input, säker lösenordshantering, åtgärder för motverka SQL- injektion. Eventuell samverkan med andra applikationer eftersträvas. Implementation av en WCF Service för att möjliggöra detta Användbarhet Syftar på begriplighet, körbarhet och lärbarhet i form av webbtjänsten ska vara enkel att hantera och lära sig. Arbetsflödet ska vara logiskt. Målgruppen sträcker sig i ett åldersspann från cirka år med varierande datorvana. Enkelt och intuitivt är ett krav. Målen är att följa de önskemål som satts upp tillsammans med produktägaren. Användbarheten ska testas när en större justering gjorts. Tjänstens formgivning ska följa Kungliga tekniska högskolans design riktlinjer och en tidig version av tjänstens gränssnitt kommer att stämmas av med produktägaren. Vidare söker vi att följa grundläggande riktlinjer för god praktik inom interaktionsdesign och vedertagna och rådande designregler Tillförlitlighet För att leverera kvalitativ tillförlitlighet ska feltolerans hanteras på så vis att tjänsten ska ha god validering samt hantera databas- transaktioner på ett säkert sätt Underhållbarhet För att säkra kvalitet gällande underhållbarhet är störst fokus i det här specifika projektet föränderlighet. I den mån det är möjligt ska relevant funktionalitet brytas ut egna klasser/klassbibliotek. En tre- lagersarkitektur med datalager, logiklager och databaslager ska 3 12

13 implementeras för att underlätta vidare utveckling i ett senare skede. Implementation av WCF Service- funktionalitet för att kunna åskådliggöra webbapplikationen utåt. Lämplig kommentering, standardiserad notation ska användas Effektivitet Effektivitet för att kvalitetssäkra tjänsten gällande resursutnyttjande så ska de projekt handläggaren skapar lagras i en databas. Slutförda projekt ska raderas i efterhand för att spara resurser och inte spara irrelevant data. Lösningen på problemet är inte ännu klargjort dock. För att effektivisera svarstider finns ett krav med lägre prioritet att lagra sakkunniga och använda Ajax för snabb åtkomst till dessa vid mötesbokningar. 8.2 Övriga åtgärder för säkrad kvalité Vi syftar att föra utvecklingsprojektet framåt och säkra kvalité genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog med produktägaren/kontaktpersonen för projektet. Kravspecifikationen dokumenteras i användarfall, för processöverskådlighet vid programmatisk implementation, och user stories med olika prioritet, för att kunna arbeta iterativt enligt SCRUM i sprintar veckovis. Vidare finns en överenskommelse av ett gemensamt språkbruk för att sätta namn på funktioner etc och kontinuerlig dokumentation/kommentering vid kodblock dels för att underlätta utvecklingen och öka förståelsen för eventuella utomstående. Relevanta visuella modeller/diagram ska upprättas innan konstruktionsfasen inleds. Verktyget Sonar kommer att testas för att granska kod. 8.3 Testning Inledningsvis ska projektets insamlade krav granskas och diskuteras inom utvecklingsgruppen. Vid iterationsintervaller ska ett regressionstest utföras för att fånga upp eventuella oönskade bieffekter#. Informella och formella statiska tester ska göras av skriven kod kontinuerligt tillsammans i utvecklingsgruppen och stämmas av med projektplanens krav och användarfall. Finns det behov att utvärdera specifika krav på nytt är det möjligt att föra en dialog med produktägaren via e- post/skype/telefon. Dynamiska tester för ska göras för att verifiera kodlogik när funktionalitet för validering skrivits för relevanta kontroller. Tillståndstester ska göras när funktionalitet för inloggning implementeras, likaså när administratörsfunktionalitet implementerats. För att säkerställa användbarhet ska webbtjänsten testas (icke- funktionell testning) av produktägaren (och eventuella kollegor/framtida användare) när en tidig version färdigställs och likaså med jämna mellanrum. Upplevelser och åsikter samlas in och eventuella justeringar kan ske i kravspecifikationen. Vid felmeddelande eller andra oönskade fel ska det noteras/loggas ifall det inte blir löst efter att det upptäckts. 13

14 För att verifiera och testa CSS/(X)HTML/JavaScript används följande: validator Riskanalys nr Område/risk Sannolikhet (1-5) Påverkan (1-5) Upplevd risk Åtgärd 01 Kunskapsbrist Gruppen tittar tidigt på grundläggande design och analys för att se lösningar för viktiga krav som sedan blir en stor del av kunskapsfördjupningen. 02 Bristfällig/ofullständig planering 03 Felaktig tidsuppskattning Tidiga versioner av analys- dokument skapas för att kunna göra en mer korrekt planering Svårt att motverka, men tidsuppskattning görs i överkant för säkerhetsskull även vid mindre implementationer. Product backloggen uppdateras frekvent. 04 Sjukdom Vid sjukdom kommer Skype- möten användas och arbete hemifrån görs i den mån det är möjligt. 05 Projektmedlem lämnar gruppen Projektet planeras i den mån att det ska vara möjligt för även två personer att kunna klara av prioriterad funktionalitet. 06 Tekniska problem Samtliga projektmedlemmar har tillgång till sekundär utrustning ifall det är nödvändigt. 07 Mjukvaruproblem Inledande installation och tester görs i planeringsfas för att undvika tidsförlust i senare iterationer. 14

15 08 Felaktiga krav Återkommande Skype- möten med kontaktperson kommer ske där viktiga krav gås igenom igen för att säkerställa riktigheten. Åtgärdsplan grundat på upplevd risk(sannolikhet * Påverkan): Låg (1-5) - Ska ses över vid mån av tid, alt ignorera risken. Medel (6-10) - Ska ses över under projektet gång. Hög (11-15) - Ska ses över så tidigt som möjligt. Extremt hög (16-25) - Ska ses över så tidigt som möjligt, samt att ha en reserv plan Kunskapsfördjupning För att slutföra projektet finns det ett behov av att fördjupad och specifikt inriktad kunskap inom vissa områden. Det kan det också vara en fördel att uppdatera och/eller damma av viss kunskap inom gruppen. Främst handlar det om att åter gå igenom SCRUM som metodik. Gruppmedlemmarna har i vissa avseenden olika kunskap sen tidigare och vi ska försöka att lära varandra i den mån det är möjligt. Utvecklingsgruppen har tidigare erfarenhet av ASP.NET (websystem med.net- kurs), men inte gällande alla de aspekter som behöver behandlas i att skapa Mötesbokaren. Att hantera automatiskt skapande av dynamiska webbdokument beroende på viss data är något vi inte tidigare praktiserat. En mer ingående förståelse för att skriva säker inloggning känns också som relevant kunskap att ta in. En del element inom projektet (exempelvis inloggning) är också menat att ha skrivas från grunden och inte användas via färdiga moduler, vilket kräver en del fördjupning. CSS/HTML- formatering i e- postmeddelanden med hantering av hyperlänkar är också något gruppen inte ha tidigare erfarenhet. En av de sekundära kraven är också att koppla tider mot kalender- applikationer vilket också är ny kunskap som behöver läsas in. Mer avancerad hantering av webbformulär är också ett område som behöver täckas då webbtjänsten t.ex. ska ha funktionalitet för att redigera e- post på sidan med automatiskt html- formatering Tilltänkta områden för kunskapsfördjupning SCRUM Fördjupning i ASP.NET Test & Kvalitetssäkring Datasäkerhet/kryptering Dynamiskt skapande av unika aspx- sidor i ASP.NET Tidsbaserad automatisering/triggers HTML/CSS i epostutskick Gcal/iCal- support (eventuellt) Scalability 15

16 11.0 Källförteckning 11.1 Webblänkar fakultetsrad/centrala- tjansteforslagsnamnden- ctfn Bilagor ID Dokument 01 Product Backlog 02 ER- diagram 03 Databas- schema 04 UI- prototyp/användarflöde 16

17 12.1 Bilaga 01 Product Backlog 17

18 18

19 12.2 Bilaga 02 ER- Diagram Förtydligande av ER- diagram/databas- schema Attributet type i tabellen Project innehåller de ärendetyper som en handläggare/projektskapare kan välja. Ärendetyperna har olika rubriker samt olika mallar. Varje variant av ärende, rubrik och mall för e- postutskicket har ett unikt ID. Mallarna finns sparade i XML- filer och hämtas därifrån. Type- attributet har för uppgift att hålla reda på vilken typ av ärende och rubrik som är aktuell för specifikt projekt. Type- attributet i participant - tabellen håller reda på vilken typ av deltagare det handlar om. Dessa kan vara ordförande, sakkunniga och nämndemän i dagsläget. Vi har valt att använda ett attribut för att hålla reda på detta istället för att använda ärvda tabeller då de i övrigt inte i skiljer sig i åt i data som behöver lagras. UniqueStr- attributet är ett längre slumpmässigt genererad sträng som skapas för varje inbjuden mötesdeltagare innan inbjudan skickas. Strängen är unik för varje deltagare. Syftet är att verifiera deltagaren via data i maillänken för att lösa eventuella problem med att deltagaren skulle kunna skriva sitt namn och e- post fel vid svarande av vilka tider som passar denne. Strängen raderas efter att deltagaren givit sitt svar på vilka tider som passar. Är deltagaren inbjuden till två möten kan strängen användas för båda möten. Observera att den här funktionaliteten är av sekundär prioritet, då utvecklingsgruppen inte ännu helt löst eventuella problem som kan uppstå. En annan lösning ifall tiden inte räcker till är att hämta en deltagarlista via databasen för aktuellt möte där deltagare får välja sitt namn i rullgardinsmeny på sidan dit maillänken leder dom till (se GUI- prototyp, bilaga 04 för mer tydlighet). 19

20 Attributet Accepted vid Chooses- relationen (som blir en egen tabell av primära nycklar från AppointmentTime och Participant) är där deltagarens svar på vilka tider som passar lagras. Comment - attributet i samma tabell/relation är den eventuella kommentar som den inbjudne deltagaren kan lämna. ProjectOwner är de handläggare som skapar projekt/möten och är de enda som ska behöva login- uppgifter. En (eller flera) av dessa ska också ha administrativa rättigheter. Attributet FinalInvite håller reda på de deltagarna som handläggare och ordförande väljer att bjuda in till den tid som i slutänden väljs som mötestid. Detta för att produktägaren bett om att kunna spara den listan med deltagare innan det skickas ut en inbjudan till den bokade tiden. 20

21 12.3 Bilaga 03 Databas- schema 21

22 12.4 Bilaga 04 Grundläggande användningsflöde/ui- prototyp 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har.

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektplan Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har. Projektöversikt Roller och ansvar Projektledare: Fanny

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad

Malmö StadsAtlas. Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö Stad Ulf Minör Anna-Stina Munsin Johan Lahti GIT-utvecklare Stad Disposition Inledning om våra webbkartor - Verksamhetsstöd Stadskarta på malmo.se Webbkartor på väg. smap Samarbete -Lund-Helsingborg Kartor

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

KAi SENSEMAKING SYSTEM

KAi SENSEMAKING SYSTEM Alexander Hall, 791023-8554 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp Linnéuniversitetet 2013-06-09 KAi SENSEMAKING SYSTEM ABSTRAKT KAi Sensemaking System är en webbapplikation för feedback/återkoppling

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 AV Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 1 INLEDNING Som examensarbete på min utbildning på Nackademin Programutveckling.NET kommer jag skapa ett webbaserat system för statistik, tabeller

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Externa deltagare i Lync

Externa deltagare i Lync Externa deltagare i Lync Du kan använda Lync för chatt, samtal och onlinemöten med externa deltagare. Beroende på vilken programvara de externa deltagarna har kan de chatta och se delade dokument eller

Läs mer

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE VT-09 Innehållsförteckning Inledning & problembeskrivning...1 Systembeskrivning...2 Affärsobjekt...2 Databasen...4

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson

Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Solvändan slutrapport Daniel Hallqvist, Therese Samuelsson & Emil Carlsson Sammanfattning Det här är slutrapporten för ett projekt som gjordes i kursen Webbprojekt I av tre studenter på programmet webbprogrammerare.

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem

Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Grupparbete ACSD Projektplanering för ett Patientjournalsystem Uppsala Universitet Institutionen för Informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign Grupp 8, ht03 Christian Rick, rick@bahnhof.se Frida

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer