Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier"

Transkript

1 Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef BILAGA Verksamhetsinformation Datum (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1 2. Stiftelsen Skånska landskap 2a tertial 2014 sid 4 1. s Miljövårdsfond Nedan redovisas, till s Miljövårdsfond, inkomna slutrapporter under andra halvan av 2014 till och med oktober månad Några detaljredovisas nedan, övriga återfinns i lista. Texten är projektägarnas egen. Samtliga rapporter finns tillgängliga hos Bo Fransman, Område Samhällsplanering, enheten för miljöstrategier. Projekt M 097 Framtidsveckan Projektägare: Kristianstads FN-förening Initiativet till projektet Framtidsveckan kom från Kristianstads FN-förening där medlemmar inspirerats av den svenska Omställningsrörelsen, i kommuner norrut genomförda Framtidsdagar och av filmen In Transition 2.0 som visats för olika målgrupper. I styrgruppen återfanns FN-föreningen (sammankallande), Naturskyddsföreningen, Röda Korset, ABF, Studiefrämjandet, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening och Agenda 21. Inledningsvis delade vi upp planerade aktiviteter inom områdena: Hållbar konsumtion hållbar tillväxt Miljö/klimat Social inkludering, social rättvisa Demokrati/delaktighet Resultatet blev att vi under Framtidsveckan kunde erbjuda över 50 programpunkter i form av föreläsningar, utflykter, politikerutfrågning, samtal, studiebesök, försäljning, musik mm. Några höjdpunkter under veckan: Invigningen 26 augusti kl 11 med fd landshövdingen, numera ordföranden i tankesmedjan Global utmaning Kristina Persson Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (10) Politikerutfrågning inför valet 28 augusti kl på Rådhus Skåne kring Kristianstad som den mest hållbara kommunen i Skåne Föredrag om tillståndet för miljön och klimatpåverkan i Skåne och Kristianstad Temakväll om hållbar tillväxt och konsumtion Stort lufttält 27 augusti på Stora Torg med föreläsningar, försäljning, förevisningar, lunchservering, jazzkonsert och närproducerad musik med lokala band hela dagen Diskussion om mediasituationen i nordöstra Skåne med Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad, cykelseminarium på temat Kristianstad den bästa cykelkommunen i Skåne, samtal om medborgardemokrati Föreläsning av Tapio Salonen om I vilken grad har det svenska välfärdssystemet övergivits? Föreläsningar om bin och om fjärilar och dess betydelse i ekosystemet Det är vi som förändrar klimatet! med klimatologen Markku Rummukainen Social inklusion för ett hållbart samhälle diskussion kring ett socialt hållbart Kristianstad Har vi bostäder för alla i vår kommun? Samtal och diskussion Kristianstad och Sverige: hur bidrar vi till en mer hållbar värld? Stefan Edman, författare och debattör (Arkelstorp 31 augusti) OCH MYCKET ANNAT som Kom och prata cykel på Cykelcentralen, ekovaror på Ica i Arkelstorp, Framtidens avfallslösning, besök på kolonin på Gamlegården, cykeltur till Furuboda mm Budget och medfinansiering: Kristianstads kommun, jubiléumsanslaget, kronor (miljövårdsfonden kronor Sparbanken Skåne kronor SUMMA intäkter kronor SUMMA kostnader kronor Projekt M 093 Bioraffinaderi Projektägare: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) Detta projekt har varit en pilotstudie för att undersöka bioraffinaderimöjligheter med potential för hållbar tillväxt i regionen. Detta har lett till en rad intressanta diskussioner med, små och stora lokala företag, Lunds universitet, SLU och klusterorganisationer som Biogas syd, Sustainable business hub och Krinova och sått flera idéer till nya projekt. Projektet kan ligga till grund för framtida applikationsprojekt. I projektet har mängd och användning av biomassa kartlagts och analyserats med ett skånskt fokus. Forskarna ger förslag på hur nya biobaserade produkter kan tas ut ur befintliga processer för optimal resursanvändning i ett bioraffinaderikoncept. Exempel på möjliga produkter som kan utvinnas ur ett bioraffinaderi med råvaror producerade i Skåne är högvärdiga kemikalier och/eller biodrivmedel från mikroalger, bioplaster från glukosrika jordbruksgrödor och proteinprodukter från industriella restströmmar. I Skåne kan den existerande biogasinfrastrukturen och livsmedelsindustrin integreras genom industriell symbios och på så sätt utgöra basen för ett bioraffinaderi där livsmedel, kemikalier, drivmedel och andra energibärare produceras samtidigt. Ytterligare ett

3 3 (10) möjligt koncept är ett kvarnbaserat bioraffinaderi där kli potentiellt kan förädlas till nya produkter. BIDRAG SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SIK Institutet för livsmedel och bioteknik JTI Jordbrukstekniska institutet Envirum AB, Lund Lista över övriga slutrapporter hösten 2014: Nr Projektnamn Projektägare M 875 Havsnätverket i Skåne M 055 Jämförelser av fjärilsförekomster M 902 Informationsprojekt om vatten, för förbättrad vattenkvalitet i Segeån M 954 Nivi-Navi wildlife (hjälp till synskadade att utforska närmiljön) M 713 Kronviltprojektet Naturskyddsföreningen i Skåne Sven Jensén Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Magnus Wallón, Do-Fi (Dofilicious Ek. För) Anders Jarnemo, Grimsö forskningsstation M 839 Blåmusselodling förstudie SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö M 861 Havets dag M 025 Biologisk mångfald i Skåne 2013 SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö Naturskyddsföreningen i Skåne M 872 Nya grödor M 005 Kretsloppspedagogik M publika dagar på Hörjel Stiftelsen Holma, Höör Johan Ljungquist Mikael Olenmark Hörjelgårdens Vänner Kontaktperson Bo Fransman, tel

4 4 (10) 2. Stiftelsen Skånska landskap Tertialrapport 2 Maj - Augusti 2014 Nedanstående text beskriver verksamhetens omfattning under andra tertialen Texten är Stiftelsens egen. REKREATION, FRILUFTSLIV, SKOG OCH NATURVÅRD Årets andra tertial är högsäsong för utomhuspedagogiska verksamheter och för alla utomhusaktiviteter. Den löpande verksamheten faktureras i efterskott, varför den ekonomiska rapporten inte omfattar all verksamhet som beskrivs här. Rekreation och friluftsliv En stor del av strövområdenas löpande skötsel och underhåll sker under majaugusti. Detta gäller t.ex. oljning av skyltställ och bord, röjning av stigar, byte av trasiga spänger, tömning av sopor, vattenprovtagning m.m. Färdigställande av nya strövområden I Bockeboda går EU- projektet in i sitt slutskede. Nya skyltställ har placerats ut och en natur- och kulturstig har märkts upp. Infrastrukturen med parkeringar och toaletter vid Järavallens badsjö har gått ut på bygglovsförfarande. Uppseendeväckande händelser I Järavallens strövområde hade vi en stor grupp campare som stannade längre än tillåtet. Polis, Länsstyrelsen och Kronofogden kontaktades för att avhysa dem. Infrastruktur Landskapslabbet i Snogeholms strövområde har fått en nyanlagd informationsslinga, med illustrerade skyltar, som visar på de olika trädslagsförsöken i området. Stigen finansieras med stöd av EU. I Djurholmen har den ca 500 m långa spången över Djurholmamossen lagts ny, med virke från egna skogar. Den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet har lagts om, och utsiktsplattformen nere vid stranden gjorts ny. I anslutning till denna har EU-projektet SandLife satt upp ett utemuseum, vilket kan nås tillgängligt från vår spång. Runt Barsjön i Vedema har grillplatser rustats upp och balanslek för barn reparerats. Vid Kronoskogens södra parkering, Sibirien, har de gamla grill- och sittplatserna renoverats. Tjörnedala strövområde har fått nya skyltställ med skyltar som syns för besökande som kommer längs Skåneleden. Möllerödssjö har fått en ny bro över ån i områdets norra del, som är entrén mot samhället Bjärnum. Järavallens nya entréer i områdets östra och norra del har fått nya skyltställ. Tanken är att dessa entréer ska vara en närmare ingång för besökare som väljer att komma med buss. Fulltofta Naturcentrum Fokus under perioden har varit att på olika sätt förbereda för att ta över Fulltofta Naturcentrum i egen regi. Fyra nya medarbetare har bland annat anställts på deltid som receptionister/cafébiträden. En av dessa var anställd av Edskog Natur tidigare, med erfarenhet av verksamheten på just Fulltofta Naturcentrum. Den 16 augusti tog Stiftelsen Skånska Landskap formellt över nycklarna och tackade av Edskog Natur och Margareta Edlund som drivit café, konferens och utställning i fem år. Därefter

5 5 (10) hölls naturcentrat stängt under tre dagar för att få allt praktiskt på plats. Utvecklingen av Fulltofta Naturcentrum fortsätter nu i egen regi. Först och främst förändras caféet succesivt. I juni firades midsommar med familjer från Rosengård i Malmö för sjunde året i rad dagen före själva midsommarafton. Midsommarfirandet arrangerades av Drömmarnas Hus i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap. Besökarantalet under högsommaren har varit relativt lågt, högst troligt på grund av den extremt varma och soliga sommaren då många besökare istället valt att sola och bada. Utomhuspedagogik Flygande Gladan Projekt Flygande Gladan, vår uppsökande utomhuspedagogiska verksamhet fortsatte även efter sommaren. Denna termin gick erbjudandet till Burlövs kommun. Det populära paketet med 1 dags utomhuspedagogik vid skolans närområde följt av 1 dags pedagogik i ett närliggande strövområde genererar alltid stort intresse. På höstterminen har vi kunnat erbjuda fyra dagar och noterat att intresset och behovet är långt mycket större. Under år 2014 har det hittills varit 504 elever totalt som deltagit i Flygande Gladan. Naturdagar Naturdagarna har en lång och ganska fast och traditionsbunden struktur i sitt upplägg. Dagarna bygger på ett samarbete med olika yrkesinriktade organisationer kopplade till skog och natur. Redan under våren framkom dock önskemål från en av våra samarbetspartners om att de måste arbeta med tydligare inriktning mot fortbildning/inspiration för lärare/pedagoger. Deras egen insats av tid får inte enbart nyttjas till förmån för elever. Detta startade nya tankar om att kanske göra vissa förändringar redan denna höst. I ett större samarbete med Sätoftaskolan vid Orups strövområde påbörjades en dialog om att delta i en fortbildnings- och inspirationssatsning kopplat till ett större projekt om träd, skog och avverkning precis vid skolans närområde. Under juni och augusti har planering och infomöte genomförts med alla skolans pedagoger för att förankra hela den pedagogiska satsningen vid Orups skog. Några traditionella Naturdagar har genomförts för Malmö kommuns skolor i Arrie strövområde. Orups skog När Stiftelsen Skånska Landskap tagit beslutet att den granskog som finns precis bredvid Sätoftaskolan i Höör skulle avverkas till förmån för nyplantering av ädellövskog så uppstod ett samtal om att använda denna händelse som en pedagogisk möjlighet i ett arbete tillsammans med skolan. Ett projektpaket har vuxit fram där såväl lärare, fritidspedagoger och elever får kunskap om skog, naturvård och att se skogen som en framtida möjlig arbetsplats. Vi ser det även som en möjlighet att introducera och fördjupa tankar om att använda utomhusmiljön som ett förlängt klassrum för lärande. Uppstart i september.

6 6 (10) Vuxengrupper- SFI och PTSD-center Under maj månad genomfördes tre naturutflykter tillsammans med Komvux Södervärn i Malmö. Utflykterna är mycket uppskattade av SFI-eleverna. Utflykterna med dess naturupplevelse används i ett språkutvecklande arbete för eleverna både före och efter utflykten. Det finns dokumenterat arbete där en kvinnlig analfabet skriver sina första svenska meningar utifrån hennes upplevelse under denna dag. Betydelsen av detta arbete kan inte nog understrykas! Vi söker gemensamt framkomliga vägar för att finna en mer permanent ekonomisk lösning till det fortsatta arbetet tillsammans. Under augusti genomfördes även den första utflykten av totalt två för PTSD-center i Malmö. Även här framförs betydelsen av dessa utflykter och ett möte med den skånska naturen. En dag på Skåneleden En dag på Skåneleden är ett vandringsprojekt för elever i årskurs fem som går av stapeln för femtonde året i rad under höstterminen. Vandringarna sker i naturskön miljö utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde, Snogeholms strövområde eller Klåveröds strövområde. Vandringarna samordnas och genomförs av Skogssällskapet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjuder i samarbete med Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap in femteklassare i f.d. Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde att vandra en dag på Skåneleden. Elever i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Simrishamn och Ystad kommuner får chansen att vandra en heldag med alla omkostnader betalda. Längs vägen engagerar de medföljande naturvägledarna elever och lärare i ämnen som natur, allemansrätt, hälsa och kulturhistoria. Eleverna får också vara med om en skattjakt med GPS. Just nu är det 3547 elever och 107 lärare anmälda. Projektet pågår mellan september och november månad. Naturskolan Gladan Naturskolan Gladans verksamhet löper på. En tendens verkar vara att på höstterminen anmäler sig fler högstadieklasser. Lite intressant eftersom den målgruppen är svårare att fånga in i aktiviteter i övrigt. Blandad spridning på önskemål kring aktivitet. Just nu har vi nått ut till 1074 elever, och 5441 elevtimmar. Vi har även tagit fram två nya produktblad med aktiviteter att erbjuda utifrån Gladan konceptet. Dessa är: Ekosystem och biologisk mångfald samt Friluftsteknik och hitta vilse. Samarbete och ansökan med föreningen ARNA i Fågelriket Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar för att skapa sammanhang mellan natur, kulturarv och framtidens landskap. Deras mål är att inspirera människor till kreativitet och delaktighet i en hållbar utveckling.de vill levandegöra sambanden mellan människa, natur och kulturarv Föreningen driver ett Art and nature - artistin-residence projekt där kulturarbetare från hela världen ansöker om arbetsvistelse under några vår/sommar månader varje år. Arbetet är lokalt placerat och förankrat i hembygden Fågelriket vid Vombsänkan. I ett samarbete med kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo vill de, i Vombsjösänkan, satsa på att bli ett UNESCO biosfärområde. Föreningen vill även samarbeta med Stiftelsen Skånska Landskap för att arbeta fram en framgångsrik metod i ett arbete

7 7 (10) mellan kulturarbetare, utomhuspedagogik i skolan i ett möte med det närliggande natur- och kulturlandskapet. En ansökan är inskickad till Kulturbryggan. Naturskoleträff Syd Detta år är Stiftelsen Skånska Landskap och Naturskolan Gladan värdar för årets Naturskoleförening Syds träff. Träffen kommer hållas i november i Snogeholms strövområde och temat för träffen är eld. Förutom inspiration om eld blir det utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap. Samt ett kollegialt utbyte där nya projektidéer och samarbete kan födas. Inbjudan till träffen är utskickad. Skåneleden Utveckling Skåneleden befinner sig i en stark utvecklingsfas med målet att bli exportmoget till år Inom Stiftelsens uppdrag har vi under denna period: Invigt en ny Skåneled runt Falsterbohalvön. Delar av Team Skåneleden fanns på plats för att informera allmänheten i samband med själva invigningen under hamnfestivalen i Skanör. Helsingborgs kommun driver på i frågan om ledförbindelse utmed Råådalen för att binda ihop Söderåsen med Öresunds kusten. En fältträff har därför genomförts där Team Skåneleden bidragit med stöd och erfarenhet för att underlätta processen. I övrigt har även en ny papperskarta för Skåneleden 3 färdigställts. Delledsmöten för SL1 och SL3 har genomförts. Tre styrgruppsmöten har ägt rum varav ett varit en längre framtidsverkstad med input även från Östgötaleden. Arbetet med en översyn av delledsstrukturen har påbörjats liksom framtagandet av en kvalitetsstandard för Skåneleden. Statusinventeringen för SL5 har genomförts och levererats. Uppföljningsträff i fält har genomförts tillsammans med Vellinge kommun. I ett möte med Sjöbo kommun har bl.a. bristande skötsel ventilerats. Ansvarig för s ungdomsprojekt har bl.a. fått en genomgång av senaste inventeringsresultatet per kommun. En tyskspråkig webbplats har publicerats och kartor/gis-underlag har uppdaterats med de senaste ledkorrigeringarna även på webben. En radiointervju i SR P4 har haft Skåneleden i fokus liksom flera mindre tidningsartiklar. I övrigt löpande arbete med tyngdpunkt på kommunsamtal och dialog med besökarna på webbplatsen/infomailen. Skåneledsträff Det har beslutats att årets Skåneledsträff hamnar i Helsingborg. Den kommer att genomföras som en tvådagars vandringsträff den november i samarbete med Kullaleden och Eurorando Planering, möten och dialog är genomförda under perioden. Inbjudan är ännu inte utskickad. Vandringsledsträff 2015 Team Skåneleden har tagit på sig ett värdskap för Låglandsledsvandringsträffen år Idéutveckling på gång. Samverkan med entreprenörer Planeringen inför renoveringen av Arrie Fabrik tog ny fart under sensommaren. En överenskommelse med Regionservice om projektledning möjliggjorde detta. Ett

8 8 (10) antal konsulter förberedde för att ta fram ett upphandlingsunderlag för annonsering i september. De hade också i uppgift att uppskatta kostnaden för sitt delområde. I augusti presenterades en kostnadsuppskattning för renoveringen. Den visade en total kostnad om milj. kr, beroende på vad VA-kostnaden för kommunal anslutning är blir efter förhandling med Vellinge kommun. Det är i stort sett dubbelt så mycket som en tidigare uppskattning och dubbelt så mycket som investeringsbeslutet. Samma dag meddelade entreprenören att samarbetspartnern dragit sig ur och att det är osäkert om det kan bli ett hyreskontrakt. Därmed har projektet stannat av. Beslut om nästa åtgärd kommer under hösten. Egen personal på Fulltofta Naturcentrum öppnar för nya möjligheter till fler samarbeten med entreprenörer främst i området runt Ringsjön. Kommunikation och marknadsföring Webb och sociala medier Webbplatsen skanskalandskap.se är navet i vår kommunikation. Vi har aktivt jobbat med att hålla webben uppdaterad och löpande publicerat nyheter. Trafiken har ökat under perioden jämfört med föregående år. Skanskalandskap.se hade unika besökare under perioden jämfört med i fjol, d v s en ökning med närmare 33 procent. Antal besökare (inte unika) var under perioden drygt , vilket visar på stor andel återkommande besökare. Bild nedan: antal besökare under samma period 2013 (orange) och 2014 (blått). 47 procent av besökarna kom från mobil enhet (mobil eller surfplatta), motsvarande siffra var 35 procent Vi ser alltså en trend mot alltmer surfande från mobil och surfplatta. Efter övertagandet av Fulltofta Naturcentrum lanserade vi en facebooksida (facebook.com/fulltofta) och en blogg (fulltoftanaturcentrum.se) för att berätta om arbetet med att utveckla naturcentrat. Vi har fokuserat på två målgrupper - både de som redan besöker Fulltofta (både skeptikern som känner oro inför förändringen och entusiasten som ser fram emot att något nytt händer), och de som inte känner till Fulltofta alls sedan tidigare, men som kan tänka sig ett nytt utflyktsmål om det är tillräckligt intressant. Vi har marknadsfört facebooksidan, samt marknadsfört fyra av inläggen. Det har resulterat i många s.k. likes och inlägg som delats. Knappt 500 personer har börjat följa sidan under perioden. Vi ser att inlägg med länk till skanskalandskap.se kraftigt ökat trafiken till webben. På webben är sidorna om Fulltofta Naturcentrum och Fulltofta strövområden också mest besökta under perioden.

9 9 (10) Event Under sommaren har förberedelser gjorts inför vårt deltagande vid Bokskogens dag i Torups rekreationsområde den 7 september. Det är Malmö stad som arrangerar dagen tillsammans med olika aktörer, och i år var vi med för första gången. Eventet brukar ha besökare (beroende på väder), främst barnfamiljer. Vi har bland annat tagit fram färgpaletter för barn, 8 nyanser av skog, förberett aktiviteter och tagit fram priser och informationsmaterial. Mer om vårt deltagande: Trycksaker och skyltar Spridningen av vår nya huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden har varit större än förväntat. Den har bland annat delats ut på Söderåsens Nationalpark, Kristianstad Vattenrike, Naturum Skrylle, Fulltofta Naturcentrum, Snogeholms områdeskontor, Klåveröds vandrarhem, Sofiero slott samt på flera turistbyråer. Privatpersoner har också kunna beställa den via vår webb. Det betyder att vi fick göra ett nytryck redan i juni eftersom efterfrågan var så stor. I augusti fick vi också besked om att Ut i Skåne nominerats till Svenska Publishingpriset för bästa besöksguide (vinnare meddelas i oktober). För alla våra strövområden finns en folder med detaljerad karta, praktisk information samt fakta om områdets natur och kultur. Dessa uppdateras löpande i takt med att de tar slut i lager eller har blivit inaktuella. Folder för Klåveröd och Snogeholm fick tryckas om i augusti eftersom de tagit slut i lager. I augusti flyttade vi vårt lager till ISY Informationssystem och delar nu webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där man kan beställa alla våra trycksaker tillsammans med Skåneledens kartor och andra turistbroschyrer. Till den nya webbshopen: Nya skyltar med bättre information har tagits fram för Finstorp, Djurholmen, Vedby och Vedema och satts upp innan sommaren vid parkeringarna. Utvärdering Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum I maj avslutade vi den utvärdering av Fulltofta Naturcentrum som pågått sedan oktober personer har svarat på pappersenkäten, via webben eller vid längre intervjuer ute i strövområdet. Resultatet sammanställdes under juni, och ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av naturcentrat och närområdet. Utvärderingen, inklusive intervjuer och sammanställning, har gjorts av en studentmedarbetare. Rapporten i sin helhet: Naturvård Regional natur- och kulturmiljövård Under sommaren har skötsel av våra slåtter- och kulturmarker utförts enligt det program vi har för att lyfta dessa objekt. Vi har röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar samt slåttrat både traditionella slåttermarker och besöksplatser på fastigheterna Klåveröd, Fulltofta, Snogeholm, Finstorp och Tockarp.

10 10 (10) Inom Ullstorps naturreservat har en arborist beskurit lönn och ask i allén upp mot Ullstorpsgården. Vi har även tagit bort stöd för tidigare planterade alléträd och kompletterat med nya träd för att få kontinuitet i skötseln. Flera av dammarna på Fulltofta har denna sommar behövt underhåll med bl. a. byte av material i munkarna. I Kronoskogen har vi röjt bort plantuppslag av främmande trädslag, mest sitkagran i anslutning till de restaureringsåtgärder av områdets sandmarker som pågår inom projektet SandLife. Ett arbetslag från Skogsstyrelsen har genom Länsstyrelsens försorg ryckt bort uppkommande björk- och tallplantor inom ett tidigare restaurerat sandområde norr om Lasarettslinjen. Övriga åtgärder inom SandLife har under sommaren legat på sparlåga så när som på möte i samrådsgruppen på Vitemölla för att planera kommande vinters åtgärder inom naturreservatet. Nya styrdokument Handlingsplan för vårt miljöarbete För att ersätta Mångbruksplanen som gällde fram till år 2010 har vi börjat ta fram en ny handlingsplan för vårt miljöarbete och vår markanvändning. Denna kallas just nu Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete. Handlingsplanen behandlar varje verksamhetsområde men inkluderar även energi, klimat och samarbeten. För varje avsnitt definieras ett brett mål samt ett mer konkret miljömål för 2020 och Utöver detta finns även en mer detaljerad åtgärdsplan för hur vi tar oss dit. Ett viktigt underlag till handlingsplanen har varit den miljökartläggning som gjordes under Den tidigare Mångbruksplanen har också utgjort ett underlag och inspiration till planen. För varje avsnitt har vi under den här perioden hållit gruppvisa diskussioner och/eller diskussioner med alla tjänstemän för att skapa ett genomarbetat helhetstänk. Vi har även rådgjort med vissa samarbetspartners där det varit relevant. Personalpolicy Arbetet med att ta fram en personalpolicy fortgår. Under andra tertial har vi tagit fram ett utkast som innehåller ett förslag till personalidé men som även beskriver ansvar och uppföljning i personalfrågor. Underlag till denna har varit andra offentliga aktörers personalpolicy som anpassats till vår specifika organisation och våra behov. Nästa tertial kommer denna att diskuteras internt.

Årsberättelse / 2014

Årsberättelse / 2014 Årsberättelse /2014 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

Årsberättelse / 2012

Årsberättelse / 2012 Årsberättelse /2012 Foto: Johan Hammar Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också ett

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering Avdelningen för samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Oddvar Fiskesjö Enhetschef 044-309 34 32 oddvar.fiskesjo@skane.se Datum 2013-05-02 Dnr 1300432 1 (8) Regionala tillväxtnämnden Uppföljning

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ Studiefrämjandet, Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, Region Skåne, Högskolan Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna.

Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512. Välkomna. Öppet styrelsemöte 12 maj 2015 ÖPPET STYRELSEMÖTE 20150512 Välkomna. 1. Individuell presentation. Max 2-3 minuter per person. Bakgrund, egna tankar kring styrelsearbetet och Skånes roll. 2. Introduktion

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009

Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009 Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009 Projektansvariga: Malmö Naturskola/Pedagogiska centralen, Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Kontaktperson: Josefine Gustafsson

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Din Fritid Sommaren 2015

Din Fritid Sommaren 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Sommaren 2015 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehållsförteckning Information

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer