Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier"

Transkript

1 Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef BILAGA Verksamhetsinformation Datum (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1 2. Stiftelsen Skånska landskap 2a tertial 2014 sid 4 1. s Miljövårdsfond Nedan redovisas, till s Miljövårdsfond, inkomna slutrapporter under andra halvan av 2014 till och med oktober månad Några detaljredovisas nedan, övriga återfinns i lista. Texten är projektägarnas egen. Samtliga rapporter finns tillgängliga hos Bo Fransman, Område Samhällsplanering, enheten för miljöstrategier. Projekt M 097 Framtidsveckan Projektägare: Kristianstads FN-förening Initiativet till projektet Framtidsveckan kom från Kristianstads FN-förening där medlemmar inspirerats av den svenska Omställningsrörelsen, i kommuner norrut genomförda Framtidsdagar och av filmen In Transition 2.0 som visats för olika målgrupper. I styrgruppen återfanns FN-föreningen (sammankallande), Naturskyddsföreningen, Röda Korset, ABF, Studiefrämjandet, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening och Agenda 21. Inledningsvis delade vi upp planerade aktiviteter inom områdena: Hållbar konsumtion hållbar tillväxt Miljö/klimat Social inkludering, social rättvisa Demokrati/delaktighet Resultatet blev att vi under Framtidsveckan kunde erbjuda över 50 programpunkter i form av föreläsningar, utflykter, politikerutfrågning, samtal, studiebesök, försäljning, musik mm. Några höjdpunkter under veckan: Invigningen 26 augusti kl 11 med fd landshövdingen, numera ordföranden i tankesmedjan Global utmaning Kristina Persson Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (10) Politikerutfrågning inför valet 28 augusti kl på Rådhus Skåne kring Kristianstad som den mest hållbara kommunen i Skåne Föredrag om tillståndet för miljön och klimatpåverkan i Skåne och Kristianstad Temakväll om hållbar tillväxt och konsumtion Stort lufttält 27 augusti på Stora Torg med föreläsningar, försäljning, förevisningar, lunchservering, jazzkonsert och närproducerad musik med lokala band hela dagen Diskussion om mediasituationen i nordöstra Skåne med Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad, cykelseminarium på temat Kristianstad den bästa cykelkommunen i Skåne, samtal om medborgardemokrati Föreläsning av Tapio Salonen om I vilken grad har det svenska välfärdssystemet övergivits? Föreläsningar om bin och om fjärilar och dess betydelse i ekosystemet Det är vi som förändrar klimatet! med klimatologen Markku Rummukainen Social inklusion för ett hållbart samhälle diskussion kring ett socialt hållbart Kristianstad Har vi bostäder för alla i vår kommun? Samtal och diskussion Kristianstad och Sverige: hur bidrar vi till en mer hållbar värld? Stefan Edman, författare och debattör (Arkelstorp 31 augusti) OCH MYCKET ANNAT som Kom och prata cykel på Cykelcentralen, ekovaror på Ica i Arkelstorp, Framtidens avfallslösning, besök på kolonin på Gamlegården, cykeltur till Furuboda mm Budget och medfinansiering: Kristianstads kommun, jubiléumsanslaget, kronor (miljövårdsfonden kronor Sparbanken Skåne kronor SUMMA intäkter kronor SUMMA kostnader kronor Projekt M 093 Bioraffinaderi Projektägare: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) Detta projekt har varit en pilotstudie för att undersöka bioraffinaderimöjligheter med potential för hållbar tillväxt i regionen. Detta har lett till en rad intressanta diskussioner med, små och stora lokala företag, Lunds universitet, SLU och klusterorganisationer som Biogas syd, Sustainable business hub och Krinova och sått flera idéer till nya projekt. Projektet kan ligga till grund för framtida applikationsprojekt. I projektet har mängd och användning av biomassa kartlagts och analyserats med ett skånskt fokus. Forskarna ger förslag på hur nya biobaserade produkter kan tas ut ur befintliga processer för optimal resursanvändning i ett bioraffinaderikoncept. Exempel på möjliga produkter som kan utvinnas ur ett bioraffinaderi med råvaror producerade i Skåne är högvärdiga kemikalier och/eller biodrivmedel från mikroalger, bioplaster från glukosrika jordbruksgrödor och proteinprodukter från industriella restströmmar. I Skåne kan den existerande biogasinfrastrukturen och livsmedelsindustrin integreras genom industriell symbios och på så sätt utgöra basen för ett bioraffinaderi där livsmedel, kemikalier, drivmedel och andra energibärare produceras samtidigt. Ytterligare ett

3 3 (10) möjligt koncept är ett kvarnbaserat bioraffinaderi där kli potentiellt kan förädlas till nya produkter. BIDRAG SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SIK Institutet för livsmedel och bioteknik JTI Jordbrukstekniska institutet Envirum AB, Lund Lista över övriga slutrapporter hösten 2014: Nr Projektnamn Projektägare M 875 Havsnätverket i Skåne M 055 Jämförelser av fjärilsförekomster M 902 Informationsprojekt om vatten, för förbättrad vattenkvalitet i Segeån M 954 Nivi-Navi wildlife (hjälp till synskadade att utforska närmiljön) M 713 Kronviltprojektet Naturskyddsföreningen i Skåne Sven Jensén Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Magnus Wallón, Do-Fi (Dofilicious Ek. För) Anders Jarnemo, Grimsö forskningsstation M 839 Blåmusselodling förstudie SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö M 861 Havets dag M 025 Biologisk mångfald i Skåne 2013 SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö Naturskyddsföreningen i Skåne M 872 Nya grödor M 005 Kretsloppspedagogik M publika dagar på Hörjel Stiftelsen Holma, Höör Johan Ljungquist Mikael Olenmark Hörjelgårdens Vänner Kontaktperson Bo Fransman, tel

4 4 (10) 2. Stiftelsen Skånska landskap Tertialrapport 2 Maj - Augusti 2014 Nedanstående text beskriver verksamhetens omfattning under andra tertialen Texten är Stiftelsens egen. REKREATION, FRILUFTSLIV, SKOG OCH NATURVÅRD Årets andra tertial är högsäsong för utomhuspedagogiska verksamheter och för alla utomhusaktiviteter. Den löpande verksamheten faktureras i efterskott, varför den ekonomiska rapporten inte omfattar all verksamhet som beskrivs här. Rekreation och friluftsliv En stor del av strövområdenas löpande skötsel och underhåll sker under majaugusti. Detta gäller t.ex. oljning av skyltställ och bord, röjning av stigar, byte av trasiga spänger, tömning av sopor, vattenprovtagning m.m. Färdigställande av nya strövområden I Bockeboda går EU- projektet in i sitt slutskede. Nya skyltställ har placerats ut och en natur- och kulturstig har märkts upp. Infrastrukturen med parkeringar och toaletter vid Järavallens badsjö har gått ut på bygglovsförfarande. Uppseendeväckande händelser I Järavallens strövområde hade vi en stor grupp campare som stannade längre än tillåtet. Polis, Länsstyrelsen och Kronofogden kontaktades för att avhysa dem. Infrastruktur Landskapslabbet i Snogeholms strövområde har fått en nyanlagd informationsslinga, med illustrerade skyltar, som visar på de olika trädslagsförsöken i området. Stigen finansieras med stöd av EU. I Djurholmen har den ca 500 m långa spången över Djurholmamossen lagts ny, med virke från egna skogar. Den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet har lagts om, och utsiktsplattformen nere vid stranden gjorts ny. I anslutning till denna har EU-projektet SandLife satt upp ett utemuseum, vilket kan nås tillgängligt från vår spång. Runt Barsjön i Vedema har grillplatser rustats upp och balanslek för barn reparerats. Vid Kronoskogens södra parkering, Sibirien, har de gamla grill- och sittplatserna renoverats. Tjörnedala strövområde har fått nya skyltställ med skyltar som syns för besökande som kommer längs Skåneleden. Möllerödssjö har fått en ny bro över ån i områdets norra del, som är entrén mot samhället Bjärnum. Järavallens nya entréer i områdets östra och norra del har fått nya skyltställ. Tanken är att dessa entréer ska vara en närmare ingång för besökare som väljer att komma med buss. Fulltofta Naturcentrum Fokus under perioden har varit att på olika sätt förbereda för att ta över Fulltofta Naturcentrum i egen regi. Fyra nya medarbetare har bland annat anställts på deltid som receptionister/cafébiträden. En av dessa var anställd av Edskog Natur tidigare, med erfarenhet av verksamheten på just Fulltofta Naturcentrum. Den 16 augusti tog Stiftelsen Skånska Landskap formellt över nycklarna och tackade av Edskog Natur och Margareta Edlund som drivit café, konferens och utställning i fem år. Därefter

5 5 (10) hölls naturcentrat stängt under tre dagar för att få allt praktiskt på plats. Utvecklingen av Fulltofta Naturcentrum fortsätter nu i egen regi. Först och främst förändras caféet succesivt. I juni firades midsommar med familjer från Rosengård i Malmö för sjunde året i rad dagen före själva midsommarafton. Midsommarfirandet arrangerades av Drömmarnas Hus i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap. Besökarantalet under högsommaren har varit relativt lågt, högst troligt på grund av den extremt varma och soliga sommaren då många besökare istället valt att sola och bada. Utomhuspedagogik Flygande Gladan Projekt Flygande Gladan, vår uppsökande utomhuspedagogiska verksamhet fortsatte även efter sommaren. Denna termin gick erbjudandet till Burlövs kommun. Det populära paketet med 1 dags utomhuspedagogik vid skolans närområde följt av 1 dags pedagogik i ett närliggande strövområde genererar alltid stort intresse. På höstterminen har vi kunnat erbjuda fyra dagar och noterat att intresset och behovet är långt mycket större. Under år 2014 har det hittills varit 504 elever totalt som deltagit i Flygande Gladan. Naturdagar Naturdagarna har en lång och ganska fast och traditionsbunden struktur i sitt upplägg. Dagarna bygger på ett samarbete med olika yrkesinriktade organisationer kopplade till skog och natur. Redan under våren framkom dock önskemål från en av våra samarbetspartners om att de måste arbeta med tydligare inriktning mot fortbildning/inspiration för lärare/pedagoger. Deras egen insats av tid får inte enbart nyttjas till förmån för elever. Detta startade nya tankar om att kanske göra vissa förändringar redan denna höst. I ett större samarbete med Sätoftaskolan vid Orups strövområde påbörjades en dialog om att delta i en fortbildnings- och inspirationssatsning kopplat till ett större projekt om träd, skog och avverkning precis vid skolans närområde. Under juni och augusti har planering och infomöte genomförts med alla skolans pedagoger för att förankra hela den pedagogiska satsningen vid Orups skog. Några traditionella Naturdagar har genomförts för Malmö kommuns skolor i Arrie strövområde. Orups skog När Stiftelsen Skånska Landskap tagit beslutet att den granskog som finns precis bredvid Sätoftaskolan i Höör skulle avverkas till förmån för nyplantering av ädellövskog så uppstod ett samtal om att använda denna händelse som en pedagogisk möjlighet i ett arbete tillsammans med skolan. Ett projektpaket har vuxit fram där såväl lärare, fritidspedagoger och elever får kunskap om skog, naturvård och att se skogen som en framtida möjlig arbetsplats. Vi ser det även som en möjlighet att introducera och fördjupa tankar om att använda utomhusmiljön som ett förlängt klassrum för lärande. Uppstart i september.

6 6 (10) Vuxengrupper- SFI och PTSD-center Under maj månad genomfördes tre naturutflykter tillsammans med Komvux Södervärn i Malmö. Utflykterna är mycket uppskattade av SFI-eleverna. Utflykterna med dess naturupplevelse används i ett språkutvecklande arbete för eleverna både före och efter utflykten. Det finns dokumenterat arbete där en kvinnlig analfabet skriver sina första svenska meningar utifrån hennes upplevelse under denna dag. Betydelsen av detta arbete kan inte nog understrykas! Vi söker gemensamt framkomliga vägar för att finna en mer permanent ekonomisk lösning till det fortsatta arbetet tillsammans. Under augusti genomfördes även den första utflykten av totalt två för PTSD-center i Malmö. Även här framförs betydelsen av dessa utflykter och ett möte med den skånska naturen. En dag på Skåneleden En dag på Skåneleden är ett vandringsprojekt för elever i årskurs fem som går av stapeln för femtonde året i rad under höstterminen. Vandringarna sker i naturskön miljö utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde, Snogeholms strövområde eller Klåveröds strövområde. Vandringarna samordnas och genomförs av Skogssällskapet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjuder i samarbete med Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap in femteklassare i f.d. Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde att vandra en dag på Skåneleden. Elever i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Simrishamn och Ystad kommuner får chansen att vandra en heldag med alla omkostnader betalda. Längs vägen engagerar de medföljande naturvägledarna elever och lärare i ämnen som natur, allemansrätt, hälsa och kulturhistoria. Eleverna får också vara med om en skattjakt med GPS. Just nu är det 3547 elever och 107 lärare anmälda. Projektet pågår mellan september och november månad. Naturskolan Gladan Naturskolan Gladans verksamhet löper på. En tendens verkar vara att på höstterminen anmäler sig fler högstadieklasser. Lite intressant eftersom den målgruppen är svårare att fånga in i aktiviteter i övrigt. Blandad spridning på önskemål kring aktivitet. Just nu har vi nått ut till 1074 elever, och 5441 elevtimmar. Vi har även tagit fram två nya produktblad med aktiviteter att erbjuda utifrån Gladan konceptet. Dessa är: Ekosystem och biologisk mångfald samt Friluftsteknik och hitta vilse. Samarbete och ansökan med föreningen ARNA i Fågelriket Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar för att skapa sammanhang mellan natur, kulturarv och framtidens landskap. Deras mål är att inspirera människor till kreativitet och delaktighet i en hållbar utveckling.de vill levandegöra sambanden mellan människa, natur och kulturarv Föreningen driver ett Art and nature - artistin-residence projekt där kulturarbetare från hela världen ansöker om arbetsvistelse under några vår/sommar månader varje år. Arbetet är lokalt placerat och förankrat i hembygden Fågelriket vid Vombsänkan. I ett samarbete med kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo vill de, i Vombsjösänkan, satsa på att bli ett UNESCO biosfärområde. Föreningen vill även samarbeta med Stiftelsen Skånska Landskap för att arbeta fram en framgångsrik metod i ett arbete

7 7 (10) mellan kulturarbetare, utomhuspedagogik i skolan i ett möte med det närliggande natur- och kulturlandskapet. En ansökan är inskickad till Kulturbryggan. Naturskoleträff Syd Detta år är Stiftelsen Skånska Landskap och Naturskolan Gladan värdar för årets Naturskoleförening Syds träff. Träffen kommer hållas i november i Snogeholms strövområde och temat för träffen är eld. Förutom inspiration om eld blir det utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap. Samt ett kollegialt utbyte där nya projektidéer och samarbete kan födas. Inbjudan till träffen är utskickad. Skåneleden Utveckling Skåneleden befinner sig i en stark utvecklingsfas med målet att bli exportmoget till år Inom Stiftelsens uppdrag har vi under denna period: Invigt en ny Skåneled runt Falsterbohalvön. Delar av Team Skåneleden fanns på plats för att informera allmänheten i samband med själva invigningen under hamnfestivalen i Skanör. Helsingborgs kommun driver på i frågan om ledförbindelse utmed Råådalen för att binda ihop Söderåsen med Öresunds kusten. En fältträff har därför genomförts där Team Skåneleden bidragit med stöd och erfarenhet för att underlätta processen. I övrigt har även en ny papperskarta för Skåneleden 3 färdigställts. Delledsmöten för SL1 och SL3 har genomförts. Tre styrgruppsmöten har ägt rum varav ett varit en längre framtidsverkstad med input även från Östgötaleden. Arbetet med en översyn av delledsstrukturen har påbörjats liksom framtagandet av en kvalitetsstandard för Skåneleden. Statusinventeringen för SL5 har genomförts och levererats. Uppföljningsträff i fält har genomförts tillsammans med Vellinge kommun. I ett möte med Sjöbo kommun har bl.a. bristande skötsel ventilerats. Ansvarig för s ungdomsprojekt har bl.a. fått en genomgång av senaste inventeringsresultatet per kommun. En tyskspråkig webbplats har publicerats och kartor/gis-underlag har uppdaterats med de senaste ledkorrigeringarna även på webben. En radiointervju i SR P4 har haft Skåneleden i fokus liksom flera mindre tidningsartiklar. I övrigt löpande arbete med tyngdpunkt på kommunsamtal och dialog med besökarna på webbplatsen/infomailen. Skåneledsträff Det har beslutats att årets Skåneledsträff hamnar i Helsingborg. Den kommer att genomföras som en tvådagars vandringsträff den november i samarbete med Kullaleden och Eurorando Planering, möten och dialog är genomförda under perioden. Inbjudan är ännu inte utskickad. Vandringsledsträff 2015 Team Skåneleden har tagit på sig ett värdskap för Låglandsledsvandringsträffen år Idéutveckling på gång. Samverkan med entreprenörer Planeringen inför renoveringen av Arrie Fabrik tog ny fart under sensommaren. En överenskommelse med Regionservice om projektledning möjliggjorde detta. Ett

8 8 (10) antal konsulter förberedde för att ta fram ett upphandlingsunderlag för annonsering i september. De hade också i uppgift att uppskatta kostnaden för sitt delområde. I augusti presenterades en kostnadsuppskattning för renoveringen. Den visade en total kostnad om milj. kr, beroende på vad VA-kostnaden för kommunal anslutning är blir efter förhandling med Vellinge kommun. Det är i stort sett dubbelt så mycket som en tidigare uppskattning och dubbelt så mycket som investeringsbeslutet. Samma dag meddelade entreprenören att samarbetspartnern dragit sig ur och att det är osäkert om det kan bli ett hyreskontrakt. Därmed har projektet stannat av. Beslut om nästa åtgärd kommer under hösten. Egen personal på Fulltofta Naturcentrum öppnar för nya möjligheter till fler samarbeten med entreprenörer främst i området runt Ringsjön. Kommunikation och marknadsföring Webb och sociala medier Webbplatsen skanskalandskap.se är navet i vår kommunikation. Vi har aktivt jobbat med att hålla webben uppdaterad och löpande publicerat nyheter. Trafiken har ökat under perioden jämfört med föregående år. Skanskalandskap.se hade unika besökare under perioden jämfört med i fjol, d v s en ökning med närmare 33 procent. Antal besökare (inte unika) var under perioden drygt , vilket visar på stor andel återkommande besökare. Bild nedan: antal besökare under samma period 2013 (orange) och 2014 (blått). 47 procent av besökarna kom från mobil enhet (mobil eller surfplatta), motsvarande siffra var 35 procent Vi ser alltså en trend mot alltmer surfande från mobil och surfplatta. Efter övertagandet av Fulltofta Naturcentrum lanserade vi en facebooksida (facebook.com/fulltofta) och en blogg (fulltoftanaturcentrum.se) för att berätta om arbetet med att utveckla naturcentrat. Vi har fokuserat på två målgrupper - både de som redan besöker Fulltofta (både skeptikern som känner oro inför förändringen och entusiasten som ser fram emot att något nytt händer), och de som inte känner till Fulltofta alls sedan tidigare, men som kan tänka sig ett nytt utflyktsmål om det är tillräckligt intressant. Vi har marknadsfört facebooksidan, samt marknadsfört fyra av inläggen. Det har resulterat i många s.k. likes och inlägg som delats. Knappt 500 personer har börjat följa sidan under perioden. Vi ser att inlägg med länk till skanskalandskap.se kraftigt ökat trafiken till webben. På webben är sidorna om Fulltofta Naturcentrum och Fulltofta strövområden också mest besökta under perioden.

9 9 (10) Event Under sommaren har förberedelser gjorts inför vårt deltagande vid Bokskogens dag i Torups rekreationsområde den 7 september. Det är Malmö stad som arrangerar dagen tillsammans med olika aktörer, och i år var vi med för första gången. Eventet brukar ha besökare (beroende på väder), främst barnfamiljer. Vi har bland annat tagit fram färgpaletter för barn, 8 nyanser av skog, förberett aktiviteter och tagit fram priser och informationsmaterial. Mer om vårt deltagande: Trycksaker och skyltar Spridningen av vår nya huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden har varit större än förväntat. Den har bland annat delats ut på Söderåsens Nationalpark, Kristianstad Vattenrike, Naturum Skrylle, Fulltofta Naturcentrum, Snogeholms områdeskontor, Klåveröds vandrarhem, Sofiero slott samt på flera turistbyråer. Privatpersoner har också kunna beställa den via vår webb. Det betyder att vi fick göra ett nytryck redan i juni eftersom efterfrågan var så stor. I augusti fick vi också besked om att Ut i Skåne nominerats till Svenska Publishingpriset för bästa besöksguide (vinnare meddelas i oktober). För alla våra strövområden finns en folder med detaljerad karta, praktisk information samt fakta om områdets natur och kultur. Dessa uppdateras löpande i takt med att de tar slut i lager eller har blivit inaktuella. Folder för Klåveröd och Snogeholm fick tryckas om i augusti eftersom de tagit slut i lager. I augusti flyttade vi vårt lager till ISY Informationssystem och delar nu webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där man kan beställa alla våra trycksaker tillsammans med Skåneledens kartor och andra turistbroschyrer. Till den nya webbshopen: Nya skyltar med bättre information har tagits fram för Finstorp, Djurholmen, Vedby och Vedema och satts upp innan sommaren vid parkeringarna. Utvärdering Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum I maj avslutade vi den utvärdering av Fulltofta Naturcentrum som pågått sedan oktober personer har svarat på pappersenkäten, via webben eller vid längre intervjuer ute i strövområdet. Resultatet sammanställdes under juni, och ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av naturcentrat och närområdet. Utvärderingen, inklusive intervjuer och sammanställning, har gjorts av en studentmedarbetare. Rapporten i sin helhet: Naturvård Regional natur- och kulturmiljövård Under sommaren har skötsel av våra slåtter- och kulturmarker utförts enligt det program vi har för att lyfta dessa objekt. Vi har röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar samt slåttrat både traditionella slåttermarker och besöksplatser på fastigheterna Klåveröd, Fulltofta, Snogeholm, Finstorp och Tockarp.

10 10 (10) Inom Ullstorps naturreservat har en arborist beskurit lönn och ask i allén upp mot Ullstorpsgården. Vi har även tagit bort stöd för tidigare planterade alléträd och kompletterat med nya träd för att få kontinuitet i skötseln. Flera av dammarna på Fulltofta har denna sommar behövt underhåll med bl. a. byte av material i munkarna. I Kronoskogen har vi röjt bort plantuppslag av främmande trädslag, mest sitkagran i anslutning till de restaureringsåtgärder av områdets sandmarker som pågår inom projektet SandLife. Ett arbetslag från Skogsstyrelsen har genom Länsstyrelsens försorg ryckt bort uppkommande björk- och tallplantor inom ett tidigare restaurerat sandområde norr om Lasarettslinjen. Övriga åtgärder inom SandLife har under sommaren legat på sparlåga så när som på möte i samrådsgruppen på Vitemölla för att planera kommande vinters åtgärder inom naturreservatet. Nya styrdokument Handlingsplan för vårt miljöarbete För att ersätta Mångbruksplanen som gällde fram till år 2010 har vi börjat ta fram en ny handlingsplan för vårt miljöarbete och vår markanvändning. Denna kallas just nu Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete. Handlingsplanen behandlar varje verksamhetsområde men inkluderar även energi, klimat och samarbeten. För varje avsnitt definieras ett brett mål samt ett mer konkret miljömål för 2020 och Utöver detta finns även en mer detaljerad åtgärdsplan för hur vi tar oss dit. Ett viktigt underlag till handlingsplanen har varit den miljökartläggning som gjordes under Den tidigare Mångbruksplanen har också utgjort ett underlag och inspiration till planen. För varje avsnitt har vi under den här perioden hållit gruppvisa diskussioner och/eller diskussioner med alla tjänstemän för att skapa ett genomarbetat helhetstänk. Vi har även rådgjort med vissa samarbetspartners där det varit relevant. Personalpolicy Arbetet med att ta fram en personalpolicy fortgår. Under andra tertial har vi tagit fram ett utkast som innehåller ett förslag till personalidé men som även beskriver ansvar och uppföljning i personalfrågor. Underlag till denna har varit andra offentliga aktörers personalpolicy som anpassats till vår specifika organisation och våra behov. Nästa tertial kommer denna att diskuteras internt.

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer