Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier"

Transkript

1 Koncernkontoret Enheten för Miljöstrategier Område Samhällsplanering Oddvar Fiskesjö Enhetschef BILAGA Verksamhetsinformation Datum (10) 1. s Miljövårdsfond sid 1 2. Stiftelsen Skånska landskap 2a tertial 2014 sid 4 1. s Miljövårdsfond Nedan redovisas, till s Miljövårdsfond, inkomna slutrapporter under andra halvan av 2014 till och med oktober månad Några detaljredovisas nedan, övriga återfinns i lista. Texten är projektägarnas egen. Samtliga rapporter finns tillgängliga hos Bo Fransman, Område Samhällsplanering, enheten för miljöstrategier. Projekt M 097 Framtidsveckan Projektägare: Kristianstads FN-förening Initiativet till projektet Framtidsveckan kom från Kristianstads FN-förening där medlemmar inspirerats av den svenska Omställningsrörelsen, i kommuner norrut genomförda Framtidsdagar och av filmen In Transition 2.0 som visats för olika målgrupper. I styrgruppen återfanns FN-föreningen (sammankallande), Naturskyddsföreningen, Röda Korset, ABF, Studiefrämjandet, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening och Agenda 21. Inledningsvis delade vi upp planerade aktiviteter inom områdena: Hållbar konsumtion hållbar tillväxt Miljö/klimat Social inkludering, social rättvisa Demokrati/delaktighet Resultatet blev att vi under Framtidsveckan kunde erbjuda över 50 programpunkter i form av föreläsningar, utflykter, politikerutfrågning, samtal, studiebesök, försäljning, musik mm. Några höjdpunkter under veckan: Invigningen 26 augusti kl 11 med fd landshövdingen, numera ordföranden i tankesmedjan Global utmaning Kristina Persson Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (10) Politikerutfrågning inför valet 28 augusti kl på Rådhus Skåne kring Kristianstad som den mest hållbara kommunen i Skåne Föredrag om tillståndet för miljön och klimatpåverkan i Skåne och Kristianstad Temakväll om hållbar tillväxt och konsumtion Stort lufttält 27 augusti på Stora Torg med föreläsningar, försäljning, förevisningar, lunchservering, jazzkonsert och närproducerad musik med lokala band hela dagen Diskussion om mediasituationen i nordöstra Skåne med Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad, cykelseminarium på temat Kristianstad den bästa cykelkommunen i Skåne, samtal om medborgardemokrati Föreläsning av Tapio Salonen om I vilken grad har det svenska välfärdssystemet övergivits? Föreläsningar om bin och om fjärilar och dess betydelse i ekosystemet Det är vi som förändrar klimatet! med klimatologen Markku Rummukainen Social inklusion för ett hållbart samhälle diskussion kring ett socialt hållbart Kristianstad Har vi bostäder för alla i vår kommun? Samtal och diskussion Kristianstad och Sverige: hur bidrar vi till en mer hållbar värld? Stefan Edman, författare och debattör (Arkelstorp 31 augusti) OCH MYCKET ANNAT som Kom och prata cykel på Cykelcentralen, ekovaror på Ica i Arkelstorp, Framtidens avfallslösning, besök på kolonin på Gamlegården, cykeltur till Furuboda mm Budget och medfinansiering: Kristianstads kommun, jubiléumsanslaget, kronor (miljövårdsfonden kronor Sparbanken Skåne kronor SUMMA intäkter kronor SUMMA kostnader kronor Projekt M 093 Bioraffinaderi Projektägare: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) Detta projekt har varit en pilotstudie för att undersöka bioraffinaderimöjligheter med potential för hållbar tillväxt i regionen. Detta har lett till en rad intressanta diskussioner med, små och stora lokala företag, Lunds universitet, SLU och klusterorganisationer som Biogas syd, Sustainable business hub och Krinova och sått flera idéer till nya projekt. Projektet kan ligga till grund för framtida applikationsprojekt. I projektet har mängd och användning av biomassa kartlagts och analyserats med ett skånskt fokus. Forskarna ger förslag på hur nya biobaserade produkter kan tas ut ur befintliga processer för optimal resursanvändning i ett bioraffinaderikoncept. Exempel på möjliga produkter som kan utvinnas ur ett bioraffinaderi med råvaror producerade i Skåne är högvärdiga kemikalier och/eller biodrivmedel från mikroalger, bioplaster från glukosrika jordbruksgrödor och proteinprodukter från industriella restströmmar. I Skåne kan den existerande biogasinfrastrukturen och livsmedelsindustrin integreras genom industriell symbios och på så sätt utgöra basen för ett bioraffinaderi där livsmedel, kemikalier, drivmedel och andra energibärare produceras samtidigt. Ytterligare ett

3 3 (10) möjligt koncept är ett kvarnbaserat bioraffinaderi där kli potentiellt kan förädlas till nya produkter. BIDRAG SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SIK Institutet för livsmedel och bioteknik JTI Jordbrukstekniska institutet Envirum AB, Lund Lista över övriga slutrapporter hösten 2014: Nr Projektnamn Projektägare M 875 Havsnätverket i Skåne M 055 Jämförelser av fjärilsförekomster M 902 Informationsprojekt om vatten, för förbättrad vattenkvalitet i Segeån M 954 Nivi-Navi wildlife (hjälp till synskadade att utforska närmiljön) M 713 Kronviltprojektet Naturskyddsföreningen i Skåne Sven Jensén Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Magnus Wallón, Do-Fi (Dofilicious Ek. För) Anders Jarnemo, Grimsö forskningsstation M 839 Blåmusselodling förstudie SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö M 861 Havets dag M 025 Biologisk mångfald i Skåne 2013 SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö Naturskyddsföreningen i Skåne M 872 Nya grödor M 005 Kretsloppspedagogik M publika dagar på Hörjel Stiftelsen Holma, Höör Johan Ljungquist Mikael Olenmark Hörjelgårdens Vänner Kontaktperson Bo Fransman, tel

4 4 (10) 2. Stiftelsen Skånska landskap Tertialrapport 2 Maj - Augusti 2014 Nedanstående text beskriver verksamhetens omfattning under andra tertialen Texten är Stiftelsens egen. REKREATION, FRILUFTSLIV, SKOG OCH NATURVÅRD Årets andra tertial är högsäsong för utomhuspedagogiska verksamheter och för alla utomhusaktiviteter. Den löpande verksamheten faktureras i efterskott, varför den ekonomiska rapporten inte omfattar all verksamhet som beskrivs här. Rekreation och friluftsliv En stor del av strövområdenas löpande skötsel och underhåll sker under majaugusti. Detta gäller t.ex. oljning av skyltställ och bord, röjning av stigar, byte av trasiga spänger, tömning av sopor, vattenprovtagning m.m. Färdigställande av nya strövområden I Bockeboda går EU- projektet in i sitt slutskede. Nya skyltställ har placerats ut och en natur- och kulturstig har märkts upp. Infrastrukturen med parkeringar och toaletter vid Järavallens badsjö har gått ut på bygglovsförfarande. Uppseendeväckande händelser I Järavallens strövområde hade vi en stor grupp campare som stannade längre än tillåtet. Polis, Länsstyrelsen och Kronofogden kontaktades för att avhysa dem. Infrastruktur Landskapslabbet i Snogeholms strövområde har fått en nyanlagd informationsslinga, med illustrerade skyltar, som visar på de olika trädslagsförsöken i området. Stigen finansieras med stöd av EU. I Djurholmen har den ca 500 m långa spången över Djurholmamossen lagts ny, med virke från egna skogar. Den tillgänglighetsanpassade promenaden från Frisebodas norra parkering ut till havet har lagts om, och utsiktsplattformen nere vid stranden gjorts ny. I anslutning till denna har EU-projektet SandLife satt upp ett utemuseum, vilket kan nås tillgängligt från vår spång. Runt Barsjön i Vedema har grillplatser rustats upp och balanslek för barn reparerats. Vid Kronoskogens södra parkering, Sibirien, har de gamla grill- och sittplatserna renoverats. Tjörnedala strövområde har fått nya skyltställ med skyltar som syns för besökande som kommer längs Skåneleden. Möllerödssjö har fått en ny bro över ån i områdets norra del, som är entrén mot samhället Bjärnum. Järavallens nya entréer i områdets östra och norra del har fått nya skyltställ. Tanken är att dessa entréer ska vara en närmare ingång för besökare som väljer att komma med buss. Fulltofta Naturcentrum Fokus under perioden har varit att på olika sätt förbereda för att ta över Fulltofta Naturcentrum i egen regi. Fyra nya medarbetare har bland annat anställts på deltid som receptionister/cafébiträden. En av dessa var anställd av Edskog Natur tidigare, med erfarenhet av verksamheten på just Fulltofta Naturcentrum. Den 16 augusti tog Stiftelsen Skånska Landskap formellt över nycklarna och tackade av Edskog Natur och Margareta Edlund som drivit café, konferens och utställning i fem år. Därefter

5 5 (10) hölls naturcentrat stängt under tre dagar för att få allt praktiskt på plats. Utvecklingen av Fulltofta Naturcentrum fortsätter nu i egen regi. Först och främst förändras caféet succesivt. I juni firades midsommar med familjer från Rosengård i Malmö för sjunde året i rad dagen före själva midsommarafton. Midsommarfirandet arrangerades av Drömmarnas Hus i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap. Besökarantalet under högsommaren har varit relativt lågt, högst troligt på grund av den extremt varma och soliga sommaren då många besökare istället valt att sola och bada. Utomhuspedagogik Flygande Gladan Projekt Flygande Gladan, vår uppsökande utomhuspedagogiska verksamhet fortsatte även efter sommaren. Denna termin gick erbjudandet till Burlövs kommun. Det populära paketet med 1 dags utomhuspedagogik vid skolans närområde följt av 1 dags pedagogik i ett närliggande strövområde genererar alltid stort intresse. På höstterminen har vi kunnat erbjuda fyra dagar och noterat att intresset och behovet är långt mycket större. Under år 2014 har det hittills varit 504 elever totalt som deltagit i Flygande Gladan. Naturdagar Naturdagarna har en lång och ganska fast och traditionsbunden struktur i sitt upplägg. Dagarna bygger på ett samarbete med olika yrkesinriktade organisationer kopplade till skog och natur. Redan under våren framkom dock önskemål från en av våra samarbetspartners om att de måste arbeta med tydligare inriktning mot fortbildning/inspiration för lärare/pedagoger. Deras egen insats av tid får inte enbart nyttjas till förmån för elever. Detta startade nya tankar om att kanske göra vissa förändringar redan denna höst. I ett större samarbete med Sätoftaskolan vid Orups strövområde påbörjades en dialog om att delta i en fortbildnings- och inspirationssatsning kopplat till ett större projekt om träd, skog och avverkning precis vid skolans närområde. Under juni och augusti har planering och infomöte genomförts med alla skolans pedagoger för att förankra hela den pedagogiska satsningen vid Orups skog. Några traditionella Naturdagar har genomförts för Malmö kommuns skolor i Arrie strövområde. Orups skog När Stiftelsen Skånska Landskap tagit beslutet att den granskog som finns precis bredvid Sätoftaskolan i Höör skulle avverkas till förmån för nyplantering av ädellövskog så uppstod ett samtal om att använda denna händelse som en pedagogisk möjlighet i ett arbete tillsammans med skolan. Ett projektpaket har vuxit fram där såväl lärare, fritidspedagoger och elever får kunskap om skog, naturvård och att se skogen som en framtida möjlig arbetsplats. Vi ser det även som en möjlighet att introducera och fördjupa tankar om att använda utomhusmiljön som ett förlängt klassrum för lärande. Uppstart i september.

6 6 (10) Vuxengrupper- SFI och PTSD-center Under maj månad genomfördes tre naturutflykter tillsammans med Komvux Södervärn i Malmö. Utflykterna är mycket uppskattade av SFI-eleverna. Utflykterna med dess naturupplevelse används i ett språkutvecklande arbete för eleverna både före och efter utflykten. Det finns dokumenterat arbete där en kvinnlig analfabet skriver sina första svenska meningar utifrån hennes upplevelse under denna dag. Betydelsen av detta arbete kan inte nog understrykas! Vi söker gemensamt framkomliga vägar för att finna en mer permanent ekonomisk lösning till det fortsatta arbetet tillsammans. Under augusti genomfördes även den första utflykten av totalt två för PTSD-center i Malmö. Även här framförs betydelsen av dessa utflykter och ett möte med den skånska naturen. En dag på Skåneleden En dag på Skåneleden är ett vandringsprojekt för elever i årskurs fem som går av stapeln för femtonde året i rad under höstterminen. Vandringarna sker i naturskön miljö utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde, Snogeholms strövområde eller Klåveröds strövområde. Vandringarna samordnas och genomförs av Skogssällskapet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjuder i samarbete med Sparbanken Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap in femteklassare i f.d. Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde att vandra en dag på Skåneleden. Elever i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Simrishamn och Ystad kommuner får chansen att vandra en heldag med alla omkostnader betalda. Längs vägen engagerar de medföljande naturvägledarna elever och lärare i ämnen som natur, allemansrätt, hälsa och kulturhistoria. Eleverna får också vara med om en skattjakt med GPS. Just nu är det 3547 elever och 107 lärare anmälda. Projektet pågår mellan september och november månad. Naturskolan Gladan Naturskolan Gladans verksamhet löper på. En tendens verkar vara att på höstterminen anmäler sig fler högstadieklasser. Lite intressant eftersom den målgruppen är svårare att fånga in i aktiviteter i övrigt. Blandad spridning på önskemål kring aktivitet. Just nu har vi nått ut till 1074 elever, och 5441 elevtimmar. Vi har även tagit fram två nya produktblad med aktiviteter att erbjuda utifrån Gladan konceptet. Dessa är: Ekosystem och biologisk mångfald samt Friluftsteknik och hitta vilse. Samarbete och ansökan med föreningen ARNA i Fågelriket Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar för att skapa sammanhang mellan natur, kulturarv och framtidens landskap. Deras mål är att inspirera människor till kreativitet och delaktighet i en hållbar utveckling.de vill levandegöra sambanden mellan människa, natur och kulturarv Föreningen driver ett Art and nature - artistin-residence projekt där kulturarbetare från hela världen ansöker om arbetsvistelse under några vår/sommar månader varje år. Arbetet är lokalt placerat och förankrat i hembygden Fågelriket vid Vombsänkan. I ett samarbete med kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo vill de, i Vombsjösänkan, satsa på att bli ett UNESCO biosfärområde. Föreningen vill även samarbeta med Stiftelsen Skånska Landskap för att arbeta fram en framgångsrik metod i ett arbete

7 7 (10) mellan kulturarbetare, utomhuspedagogik i skolan i ett möte med det närliggande natur- och kulturlandskapet. En ansökan är inskickad till Kulturbryggan. Naturskoleträff Syd Detta år är Stiftelsen Skånska Landskap och Naturskolan Gladan värdar för årets Naturskoleförening Syds träff. Träffen kommer hållas i november i Snogeholms strövområde och temat för träffen är eld. Förutom inspiration om eld blir det utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap. Samt ett kollegialt utbyte där nya projektidéer och samarbete kan födas. Inbjudan till träffen är utskickad. Skåneleden Utveckling Skåneleden befinner sig i en stark utvecklingsfas med målet att bli exportmoget till år Inom Stiftelsens uppdrag har vi under denna period: Invigt en ny Skåneled runt Falsterbohalvön. Delar av Team Skåneleden fanns på plats för att informera allmänheten i samband med själva invigningen under hamnfestivalen i Skanör. Helsingborgs kommun driver på i frågan om ledförbindelse utmed Råådalen för att binda ihop Söderåsen med Öresunds kusten. En fältträff har därför genomförts där Team Skåneleden bidragit med stöd och erfarenhet för att underlätta processen. I övrigt har även en ny papperskarta för Skåneleden 3 färdigställts. Delledsmöten för SL1 och SL3 har genomförts. Tre styrgruppsmöten har ägt rum varav ett varit en längre framtidsverkstad med input även från Östgötaleden. Arbetet med en översyn av delledsstrukturen har påbörjats liksom framtagandet av en kvalitetsstandard för Skåneleden. Statusinventeringen för SL5 har genomförts och levererats. Uppföljningsträff i fält har genomförts tillsammans med Vellinge kommun. I ett möte med Sjöbo kommun har bl.a. bristande skötsel ventilerats. Ansvarig för s ungdomsprojekt har bl.a. fått en genomgång av senaste inventeringsresultatet per kommun. En tyskspråkig webbplats har publicerats och kartor/gis-underlag har uppdaterats med de senaste ledkorrigeringarna även på webben. En radiointervju i SR P4 har haft Skåneleden i fokus liksom flera mindre tidningsartiklar. I övrigt löpande arbete med tyngdpunkt på kommunsamtal och dialog med besökarna på webbplatsen/infomailen. Skåneledsträff Det har beslutats att årets Skåneledsträff hamnar i Helsingborg. Den kommer att genomföras som en tvådagars vandringsträff den november i samarbete med Kullaleden och Eurorando Planering, möten och dialog är genomförda under perioden. Inbjudan är ännu inte utskickad. Vandringsledsträff 2015 Team Skåneleden har tagit på sig ett värdskap för Låglandsledsvandringsträffen år Idéutveckling på gång. Samverkan med entreprenörer Planeringen inför renoveringen av Arrie Fabrik tog ny fart under sensommaren. En överenskommelse med Regionservice om projektledning möjliggjorde detta. Ett

8 8 (10) antal konsulter förberedde för att ta fram ett upphandlingsunderlag för annonsering i september. De hade också i uppgift att uppskatta kostnaden för sitt delområde. I augusti presenterades en kostnadsuppskattning för renoveringen. Den visade en total kostnad om milj. kr, beroende på vad VA-kostnaden för kommunal anslutning är blir efter förhandling med Vellinge kommun. Det är i stort sett dubbelt så mycket som en tidigare uppskattning och dubbelt så mycket som investeringsbeslutet. Samma dag meddelade entreprenören att samarbetspartnern dragit sig ur och att det är osäkert om det kan bli ett hyreskontrakt. Därmed har projektet stannat av. Beslut om nästa åtgärd kommer under hösten. Egen personal på Fulltofta Naturcentrum öppnar för nya möjligheter till fler samarbeten med entreprenörer främst i området runt Ringsjön. Kommunikation och marknadsföring Webb och sociala medier Webbplatsen skanskalandskap.se är navet i vår kommunikation. Vi har aktivt jobbat med att hålla webben uppdaterad och löpande publicerat nyheter. Trafiken har ökat under perioden jämfört med föregående år. Skanskalandskap.se hade unika besökare under perioden jämfört med i fjol, d v s en ökning med närmare 33 procent. Antal besökare (inte unika) var under perioden drygt , vilket visar på stor andel återkommande besökare. Bild nedan: antal besökare under samma period 2013 (orange) och 2014 (blått). 47 procent av besökarna kom från mobil enhet (mobil eller surfplatta), motsvarande siffra var 35 procent Vi ser alltså en trend mot alltmer surfande från mobil och surfplatta. Efter övertagandet av Fulltofta Naturcentrum lanserade vi en facebooksida (facebook.com/fulltofta) och en blogg (fulltoftanaturcentrum.se) för att berätta om arbetet med att utveckla naturcentrat. Vi har fokuserat på två målgrupper - både de som redan besöker Fulltofta (både skeptikern som känner oro inför förändringen och entusiasten som ser fram emot att något nytt händer), och de som inte känner till Fulltofta alls sedan tidigare, men som kan tänka sig ett nytt utflyktsmål om det är tillräckligt intressant. Vi har marknadsfört facebooksidan, samt marknadsfört fyra av inläggen. Det har resulterat i många s.k. likes och inlägg som delats. Knappt 500 personer har börjat följa sidan under perioden. Vi ser att inlägg med länk till skanskalandskap.se kraftigt ökat trafiken till webben. På webben är sidorna om Fulltofta Naturcentrum och Fulltofta strövområden också mest besökta under perioden.

9 9 (10) Event Under sommaren har förberedelser gjorts inför vårt deltagande vid Bokskogens dag i Torups rekreationsområde den 7 september. Det är Malmö stad som arrangerar dagen tillsammans med olika aktörer, och i år var vi med för första gången. Eventet brukar ha besökare (beroende på väder), främst barnfamiljer. Vi har bland annat tagit fram färgpaletter för barn, 8 nyanser av skog, förberett aktiviteter och tagit fram priser och informationsmaterial. Mer om vårt deltagande: Trycksaker och skyltar Spridningen av vår nya huvudbroschyr Ut i Skåne din guide till 19 strövområden har varit större än förväntat. Den har bland annat delats ut på Söderåsens Nationalpark, Kristianstad Vattenrike, Naturum Skrylle, Fulltofta Naturcentrum, Snogeholms områdeskontor, Klåveröds vandrarhem, Sofiero slott samt på flera turistbyråer. Privatpersoner har också kunna beställa den via vår webb. Det betyder att vi fick göra ett nytryck redan i juni eftersom efterfrågan var så stor. I augusti fick vi också besked om att Ut i Skåne nominerats till Svenska Publishingpriset för bästa besöksguide (vinnare meddelas i oktober). För alla våra strövområden finns en folder med detaljerad karta, praktisk information samt fakta om områdets natur och kultur. Dessa uppdateras löpande i takt med att de tar slut i lager eller har blivit inaktuella. Folder för Klåveröd och Snogeholm fick tryckas om i augusti eftersom de tagit slut i lager. I augusti flyttade vi vårt lager till ISY Informationssystem och delar nu webbshop med Skåneleden och Tourism in Skåne, där man kan beställa alla våra trycksaker tillsammans med Skåneledens kartor och andra turistbroschyrer. Till den nya webbshopen: Nya skyltar med bättre information har tagits fram för Finstorp, Djurholmen, Vedby och Vedema och satts upp innan sommaren vid parkeringarna. Utvärdering Fulltofta strövområde och Fulltofta Naturcentrum I maj avslutade vi den utvärdering av Fulltofta Naturcentrum som pågått sedan oktober personer har svarat på pappersenkäten, via webben eller vid längre intervjuer ute i strövområdet. Resultatet sammanställdes under juni, och ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av naturcentrat och närområdet. Utvärderingen, inklusive intervjuer och sammanställning, har gjorts av en studentmedarbetare. Rapporten i sin helhet: Naturvård Regional natur- och kulturmiljövård Under sommaren har skötsel av våra slåtter- och kulturmarker utförts enligt det program vi har för att lyfta dessa objekt. Vi har röjt bort ört- och buskvegetation från fornminnen och kulturlämningar samt slåttrat både traditionella slåttermarker och besöksplatser på fastigheterna Klåveröd, Fulltofta, Snogeholm, Finstorp och Tockarp.

10 10 (10) Inom Ullstorps naturreservat har en arborist beskurit lönn och ask i allén upp mot Ullstorpsgården. Vi har även tagit bort stöd för tidigare planterade alléträd och kompletterat med nya träd för att få kontinuitet i skötseln. Flera av dammarna på Fulltofta har denna sommar behövt underhåll med bl. a. byte av material i munkarna. I Kronoskogen har vi röjt bort plantuppslag av främmande trädslag, mest sitkagran i anslutning till de restaureringsåtgärder av områdets sandmarker som pågår inom projektet SandLife. Ett arbetslag från Skogsstyrelsen har genom Länsstyrelsens försorg ryckt bort uppkommande björk- och tallplantor inom ett tidigare restaurerat sandområde norr om Lasarettslinjen. Övriga åtgärder inom SandLife har under sommaren legat på sparlåga så när som på möte i samrådsgruppen på Vitemölla för att planera kommande vinters åtgärder inom naturreservatet. Nya styrdokument Handlingsplan för vårt miljöarbete För att ersätta Mångbruksplanen som gällde fram till år 2010 har vi börjat ta fram en ny handlingsplan för vårt miljöarbete och vår markanvändning. Denna kallas just nu Miljön i fokus En handlingsplan för Stiftelsen Skånska Landskaps miljöarbete. Handlingsplanen behandlar varje verksamhetsområde men inkluderar även energi, klimat och samarbeten. För varje avsnitt definieras ett brett mål samt ett mer konkret miljömål för 2020 och Utöver detta finns även en mer detaljerad åtgärdsplan för hur vi tar oss dit. Ett viktigt underlag till handlingsplanen har varit den miljökartläggning som gjordes under Den tidigare Mångbruksplanen har också utgjort ett underlag och inspiration till planen. För varje avsnitt har vi under den här perioden hållit gruppvisa diskussioner och/eller diskussioner med alla tjänstemän för att skapa ett genomarbetat helhetstänk. Vi har även rådgjort med vissa samarbetspartners där det varit relevant. Personalpolicy Arbetet med att ta fram en personalpolicy fortgår. Under andra tertial har vi tagit fram ett utkast som innehåller ett förslag till personalidé men som även beskriver ansvar och uppföljning i personalfrågor. Underlag till denna har varit andra offentliga aktörers personalpolicy som anpassats till vår specifika organisation och våra behov. Nästa tertial kommer denna att diskuteras internt.

Framtidsveckan Kristianstad 2014

Framtidsveckan Kristianstad 2014 2014-10-25 Framtidsveckan Kristianstad 2014 Slutrapport från veckan 26-31 augusti Den första Framtidsveckan för hållbar utveckling och omställning 26-31 augusti i Kristianstads kommun är genomförd. Bakgrund

Läs mer

Undervisning under bar himmel

Undervisning under bar himmel FOTO: PETER HARTMAN FOTO: SVEN PERSSON 6 Naturskolan Gladan i Snogeholms strövområde 8 Naturdagar med yrkeskunniga 10 Vandring på Skåneleden med naturvägledare 12 Sagoäventyr i Fulltofta strövområde 14

Läs mer

Bakgrund. VI BEHÖVER STÄLLA OM FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING ekonomi, miljö/klimat, socialt, demokrati

Bakgrund. VI BEHÖVER STÄLLA OM FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING ekonomi, miljö/klimat, socialt, demokrati Bakgrund Vi lever och konsumerar som om vi bodde på tre planeter En entydig klimatforskning: mindre CO2-utsläpp Peak Oil oljan blir allt dyrare Ekosystemen är hotade Många i utanförskap Få deltar i politiken

Läs mer

Årsberättelse / 2014

Årsberättelse / 2014 Årsberättelse /2014 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

Årsberättelse / 2013

Årsberättelse / 2013 Årsberättelse /2013 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

Årsberättelse / 2015

Årsberättelse / 2015 Årsberättelse /2015 Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap (SSL)

ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap (SSL) Förslag på utökat utvecklingsarbete för Skåneleden 2016 ÅTGÄRDSPLAN SKÅNELEDEN 2016-2020 Region Skåne (RS), Tourism in Skåne (TIS), Event in Skåne (EiS), Stiftelsen Skånska Landskap () Tjänster Utvecklare

Läs mer

Varför en Framtidsvecka?

Varför en Framtidsvecka? Varför en Framtidsvecka? Vi lever och konsumerar som om vi bodde på tre planeter En entydig klimatforskning: mindre CO2-utsläpp uppvärmningen måste stoppas Peak Oil oljan blir allt dyrare Ekosystemen är

Läs mer

Årsberättelse / 2012

Årsberättelse / 2012 Årsberättelse /2012 Foto: Johan Hammar Vårt uppdrag Natur att må bra i Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också ett

Läs mer

Invigning. Framtidsveckan 2014. Tisdag 26 augusti. Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen

Invigning. Framtidsveckan 2014. Tisdag 26 augusti. Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen Invigning Tisdag 26 augusti Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen Peter Rosengren, ordförande för Ledningsgruppen för Agenda 21 Kristina Persson, Tankesmedjan Global utmaning En Vätgasbil Tältet på

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Bo Fransman Miljöhandläggare 044-309 32 69 Bo.Fransman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1501205 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden s Miljövårdsfond - ansökningar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning. Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne

Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning. Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne Skyddad natur i Skåne Skötsel och förvaltning Jörgen Nilsson Karl Johan Pålsson Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne 9.00 Välkomst med fika. 9.30 Presentation mm Paul Eric Jönsson Lst 9.45 Skötsel av

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda Regionstaben Centrum för folkhälsa och miljö Avdelning för miljöstrategier Eerika Olausson Utveckling av natur- och rekreationsområden 042-17 61 12, 0768-93 01 96 eerika.olausson@skane.se MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

HÖRBY KULTURKALAS. En kärleksförklaring till bygden! Ett samarbete för bygdsutveckling, framtidstro och tillväxt

HÖRBY KULTURKALAS. En kärleksförklaring till bygden! Ett samarbete för bygdsutveckling, framtidstro och tillväxt 25 april 2013 Över 4500 besökare samlas i maj varje år för att uppleva det sprakande Hörby Kulturkalas som under de senaste 10 åren har vuxit till en mötesplats som sjuder av entreprenörsskap, bygdegemenskap

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2015-02-12 1 (12) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-02-24 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen

Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Norrtälje 140101 Rapportering till Roslagens Sparbanks Stiftelser för projekt Färsna Naturcentrums naturdagar 2013- ett läromedel för alla elever i Roslagen Biologi i fält- elever får under olika naturdagar

Läs mer

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser

Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser Lång väntan för funktionshindrade med behov av insatser, sociala funktionen Skåne i utveckling 2003:43 Kerstin Jonsson och Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Förord Länsstyrelsen i Skåne redovisar i denna rapport

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

M149 Region Skånes Miljövårdsfond

M149 Region Skånes Miljövårdsfond 25 M149 s Miljövårdsfond Inkommen ansökan från Ängelholms kommun, Höganäs kommun för projektet M149 MM strategi för mindre städer avslås. Beskrivning och motivering Projektet består i att ta fram en mobility

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Årsberättelse / 2011

Årsberättelse / 2011 Årsberättelse /2011 Natur att vara stolt över Det skånska landskapet är unikt. Det finns få platser där det går att uppleva så varierad natur på en så liten yta. Det är en fantastisk tillgång som vi skåningar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelningen för samhällsplanering Avdelningen för samhällsplanering Enheten för miljöstrategier Oddvar Fiskesjö Enhetschef 044-309 34 32 oddvar.fiskesjo@skane.se Datum 2013-05-02 Dnr 1300432 1 (8) Regionala tillväxtnämnden Uppföljning

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Miljöförvaltningen 205 80 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Har er förskole/skolgård brist på gröna och inspirerande miljöer? Behöver ni en mera inspirerande utomhusmiljö

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer