762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-"

Transkript

1 P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354: 77. Sirskild direktion (se sid. FolkskoIelärarnes p e n O n i n g '718) iippfostran af ciöfstumme barn. Insti- ~ilj:t och Riksdagen; Kgl. regleriiente clen tutet eger dessutom institutsbyggiiader a 30 Nov. 1866) kr. 7,888,243: 31. Pensione- Djurgården. -. rande af ordinarie lirare vid folksltolorna i förbindelse till dela,ktighet åligger Kongl. Institutet för blinda kr. 249,696: 63. kvarje skolom&de i riket för Ilrar och en Institutet eger dessutom fast,ighet..af dess lararetjenster vid höge folkskola, samt hvarje skoldistrikt för dess ordinarie iararetjenster vid egentlig folkskola. Folkskolelärarnec enke- och pupillkassa ' ~ 1 hiaj:t,, ocli Rilrsdawen Kgl. reglemente den 1; Okt. 187;) kr,b2,e13,x79; 50, Pen. sionerande af enkor och barn efter ordinarie folkskolelärare; skyldighet att vara delegare i kassaii åligger hvarje folkskolelirare, som,efter reglementets utfgrdande blifrit ordi- Föreningen för Blindes väl (stiftad 1885). narie innehafl~are af tjenst med delaktigliet Sirskilcl direktion ; tillgångar circa 65,000 kr. i Folkskollirarnes peiirions~nr~ttning, I~ar till (ilidaiiil1 att bispringa arbetsföra Småskole[ärares m. fl. Alderdomsunder-iblinda och dela ut böcker %t dylika. stödsanstalt (Kgl. &j:t och R,ilcsclagen; Kgl. reglemente &eli 22 Juni 1892). Behallning Döfstumföreningen (1868) kr. 43,882: 28. förvaltad af Statskoiitoret. Understöd ;t 1%- Särskild styrelse (se sid. 719); att bereda arrare och l$rarinlior ~-i~l smhskolor och mindre betsförtjenst M döfstumina ledamöter samt folkskolor; s]cyldighet till delaktighet i an- medelst lån eller gåfvor understödja dem, r;talteli åligger sltol&istril<t för h77arje lärare- som äro sjuka eller åldriga eller annars be- *jelist, rör hrilken lönetillslrott af allmänna höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek medel erhålles. till utlåning åt leclai~löteri~e eller genom före- Söderströmska fonden (Grosshandlaren drag verka upplysande. F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Pension Dessutom eger döfstumföreningen en nggt "reglementariskt pensions- bildad begrafningskassa, hvars tillgåiigar utsökande follcskolelirare". göra 1,097 kr. S öre. Svenska lärarinnornas pensionsförening 1855) kr : 70. Särskild styrelse (se sid. 696); lifränta vid 5-1 års ålder. Beskowska skolans fond (1853) grundplåt.2,0?0 kr. Till pensioiisbi,lrag åt skolans Iiaarinnor. Lindgrenska Trasskolan (Skolföreståndaren J. O. Lindgren 1870) kr. 30,(100. Särskild styrelse (se sid. 723); att vanartiga gossar om 8 a. 16 år tillhörande,stockholins samhälle. Philipsénska testamentsfonden (Grossh. H. S. Philipsén och hans hustru, född Moll 1811). Sarskild direl<tion (se sid, 654);.skol. inrättning; eger fastigheten n:r 5 i qv. Bo sendal större i 3Iaria fiirsaml., Hornsgatan 31, vi& Adolf Fredriks torg. VII' för och derstöd åt döfstumma och blinda. Allmänna institutet för döfsfumma (Proto- Bollssekreter. P. A. Borg, under beskydd af - Arbetshemmet för blinda i Stockholm (f. d. Direktor O. E. Borg 1868) kr. 82,131: 29. Särskild styrelse (se sid. 719); att inom faderneslandet verka för blindas arbetsförtjenst m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- Iljelp. -- Fonder för blindes C. R. C. C. och S. M. Backman 1861) kr. 1,000. (Drottning.Josefina 1873) kr. 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kr (Enkefru L. Nyhrman 18;s) kr. 1,000. (Okand 1880) kr. 3,000. Possessionaten G. E. Witte 1880) kr. 10,000. (Okind 1880) kr. 10. (Bokbindaren H. F. Schwartz 1880) kr. 49. (Besparade rantor 1880) kr. 1,723. Kuiigl. Blindinstitutets direktion (se sid. 719); fondeils tillgångar utgöra kr. 126,597: 59; utgående elevers understödjande med materialier, verkt,yg m. m.; lifranta utgår tills vidare af Backmanska fonden. VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn. VIII A. Kongl. Akademien för de fria ko n st er na. (Se sid. 6-13,) Akademiens pensionskassa (uppkommen genom influtna espositionsme&l Kungl, reglem 1531) kr 103,000. Pension till skademiens professorer, lärare och tjensteman samt deras enkor och barn. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 -p-. sjukkassor och dermed jemfirliga inrittningar. 763 Akademiens särskilda understödsfond Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham- :Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr. marin, f. Casparson 1872) kr. 20,000. För 100,000. Rese- och studiestipendier, belönin- understöd åt konservatoriets elever; f. n. gar å högtidsdagen. lifränta. Von Beskows donation (Ofverstekammar- Hebhes stipendiefond (K. sekreteraren J. iunkaren friherre B. von Beskom 1864) kr. Ph. Hebbe 1852) kr Till befrimiande 10,000. Sill stipendium åt konstnär. af organistbildningen.' Boberghska donationen (Godsegaren och Händels donation (Professorn J. A. JO- Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till seplison 1871) kr För primavista sång pris eller uppmuntran for elever. och harmonisk kunskap. Gahms donation (Ritlararen P. J. Gahm Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond 1826) kr. 3,OCiO. Sill belöningar å högtids- (Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fadagen. lenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För Ki n mansons fond (Kainmarrittsrådet C. violinspelning. L. Kinrnanson 187q kr 34,527. ~ti~endierl Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. till malare och bildhnpeare. T,. Kiihlaii 1860) kr För uiano- Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. 70,246. Resestipendium, understbd får ei utgå forr In %rkga rantan uppgått till 3,000 ronor or. Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna genom inkomsten för utstillning af Egron Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,306. Guldmedalj åt aqvarellmålare. Meijers donation (Ofverdirekt. G. Meijer 1775) kr. 120,000 (fastighet). Sill akademiens inrattning och behof. Pipers donation (Ilofintendenten T.. M. Piper 1820) kr. 15,259. Till användande af akademien. Ribbings donation (Kanslirådet G. %b- bing 1809) kr. 6,000. elever vid laroverket. Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar högtidsdagen. Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- man 1880) kr. 4,722. lifrinta kr. 90. 'stipendium. Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violinoch violoncellspelning. Mazérs fond (Grosshandlanden J. Mazér 1846) kr. 7,000. Sill uppehållande af ett qvartettsallskap. Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. R.Iichaelsson 1871) kr. 3,000. Till uppehållande af ett qvartettsallskap. Metherwoods stipendiefond (Bankokominissarien V. Netherwood 1867) kr För Till stipendier &t violin- ocli violoncellspelning. Stipendier åt elever; VIII B. Kungl. Musikaliska A kademien. (Se sid 643.) Abrahamssons gsfvofond (Grosshandlaren Aug. Abrahamsson 1869) kr. 23,000. Gnderstöd åt en sangare. Akademiens stipendiefond (Musikaliska altadenlien 1856) kr. 11,147: 75. För flit och framsteg, Bergmans gafvofond (Lärarinnan Ellen Bergman 1880) kr. 5,200. För sing; rantan lagd till kapitalet. Bergs stipendiefond (Organisten P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af organistbildningen. Beskows stipendiefond (Ofverstekainmarjunkaren Friherre B. von Beskow ociimalin von Beskow 1864) kr. 22,257: 33. Resestipendium. van Booms stipendiefond (Musikus J. van Boom 1861) kr. 1,000. För pianospelning.! Henriette Nissen's stipendiefond (Fru Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000. För understöd åt en konservatorieelev. Tamms stipendiefond ch Widegrens stipendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865 och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,000. Flöjtblasning; rantan reserverad. p.---- VIII C. Kgl. Hofkapellets pensionsinrättning (H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) ki : 02. Sarskild direktion (se Sid.~69ij; idsioner till hofkapellister, deras enkor och barn. Operakörens enskilda kassa (Kapellmastaren C. Nordqvist 1876) kr. 1,500. Sarskild styrelse (se sid. 696); begrafningshjelp, nöd-, hjelp- och Eneinrittning. Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 564,793. Särskild direktion (se sid. 696); pensioner. Kgl. Teaterns arbetares och betjentes s,juk- och begrafningskassa (Friherre G. F. hkerliielm 1823) kr. 81,845. Kgl. Teaterns pensionskassas direktion ; sjuk- och begrafningshjelp samt understöd åt kgl. teaterns arbetare och betjente. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

3 ;('.A Froiiima stiftelser, etipendiefoiider. pensionsanstalter, operabalettens enskilda kassa (Siegfried fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsan- Salonian och -1. ~ltillinan 1883) kr. ti,275. slag af 74,271 ltr. Särskild styrelse (se sid. 696); afsedd till Elis pensionsfond (I(ai1iererarenCnrlGnstaf iiiiderst,öd framdeles. El1 1889) lir : 30. Till pensioiiering I åt behöfl ande enltor och barn efter tieilsteinkn i Kgl. Generalpoststyrelsen och"stoc1r- Artisternas och LiteratBrernas pensionsförening (,lrtister och 1S4C) kr. holiiis postkontor, tillhörailde 4, 5 ocli 6 pen- 198,Ci46: direktioil (se sid, sionsklasserria i pensiousinrattningei~s regle- pension till Bldrige artister och literatörer aaii~t deras enkor och barn. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening iseaterdirektörei~ P. 3. Delalid 18;;). 21ie egna fastigheter för?rde af t,ills. 330:000 Ix. Särskilda till års slut 14,811 kr, Särskild direktion (se sid. 6'36); att; s2 långt föreiiingelis tillgångur nleclgifva, utdela pensioner,:i 300 ltr. %rligen. Svenska Publicisternas understödsförening (1881) kr. ö21ijc+2: 10. Siirskilcl styrelse (se aicl. 60i). IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjensteman samt dermed I jemförliga personer samt deras enkor och barn. IS -1. C i v i l s t a t e n s p e n s i o n s i n r a t t - n i n g. (Se sid. 693.) :.O11 Beskows pensionsfond (öfversteliallliiiarjiinkareii friherre B. von Beskov och hans liustrii >f. von Beskon-, f. Tliåhlberg 1864) kr. J,820: 54. 2:ne pensioner för embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar. Civiistatens allmänna enke- och pupillfond (Offentlig inrattning 1798). Pensioner åt civile embets- och tjensteinäns i fattigdom efterleilinade enkor och barn; åtnjuter årligt statsanslag af 45,000 kr.; pröfningsritt tillkoniiner Iiungl. Vaj:t. Civilstatens enskilda enke- och pupill-'4 fond (Ofientlig iilrattning 18'26). Peiisioner.ix ciiile embets- och tjenstemäns eiikor och barii. Civilstatens kapital- och Iifränteförsakringsanstalt (Civilstatelis fullmkktige rned af Iigl. 3Iaj:t faststaldt nådigt reglemente 1866, forn~aclt deii 28 September 1883) kr. 1,704,599: 89. Att antingen åt delegarnes söner sainla kapital till utdelning p% en gång efter vissa p% förliancl bestamda tider, eller ock åt cleras linstriir och döttrar bereda lifrint,a vid viss ålder. dock ej fire 40 år. Civilstatens pensionsinrattning (Offentlig mente eller motsvarande ltlasser i blifvande reglenient,e, Elstedtska pensionsfonden (stiftad 1857 af en embetsman, hvillreii anhållit få vara &and) l<r, ;,p2: 58, *fiastningen skall anvandas till understöcl at civila elnbets- och tjenstenlans behöfvalide enkor, med företrade för ega lnånga ''les oförsörjda barn. FilBenska pensionsfonderna (Kommerse- P, 18.22) 1s0,460: 21, pensioner och gratifikationer åt fattige civile: embets- ocli tjenstemän, kfvensom åt deras efterlemnade enkor och barn; pröfnillge3ratk tillkommer Ii, Alaj:t, Gåfva af en gammal tjensteman (eii grainiiial tjensteman 1830) kr. '4,736: 65..Försörjningslliis för civile embets- och tjei-iste- illins i fattigdom efterlemnade enkor och barn, Kgl. GBta Hofratts pensionsfond (Egl. i\iaj:t 0 ~ ~öt.8 1 ~ Hofriitt 1831) kr : 55. Peiisioner åt i fattigdoiu efterlemnade enkor och barn efter embets- och tjenstemin inom G ; ~ ~, ~ f ~ prafningsratt ~ t t ; tillkoelmer Kungl. Xaj:t. Haakska donationen (vice Presidenten M. Raalt 181) kr, 43,803: /a. Pensioner åt civilc embets- och tjenstem$lls enkor och barn* isbergs pensionsfond (Presidenteil tjsvea ~ ~ f ~ C, ä E, t t ~~b~~~ 1856) lir, 42,2n,: 22. Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar, sarilt till uppfostringshjelp åt. söner efter ledamöter af högsta clo~i.istolen eller )Svea, hofratt. Langs pensionsfond (Nariisel1 S. E. Ilang I le40 och 1843) kr. 11,439: 56. Pensioner åt ogifta fruntimmer eller enkor i torlftiga onistiricligheter. Linds donationsfond (Postmistaren Hans Lind 1891) kr. 5,290: 53. Till pensioasunderstöd Bt 4, li8gst 6 behöfvande enkor och barn efter posttjeristem%n, att utdelas flelst till olika for lirarje år. Qvidings donationsfond (vice Presidenten i Kanlmarkollegjuili R. C. Qviding 1838) kr. 5,958: 55. Arlig gratifikation åt enks efter civil embetsrnail af tromans rirdighet, som aldrig tjenat inom krigsstandet. af Tunelds donationsfond (Statskommissarien C. E. af Tuiield 1861) kr. 53,44.5: 24. Disponeras för civilstatens ensltilda enke- iiirmt.ning 1826) kr ,iOö: 5:. Peiisioner åt cirile enibets- och tjensteinän vidlocli pupillfonds behof. Brand- och Lifförsakrings-AktieboIagei SVEA. i3 Drottninggatan.

4 - P--- P-- P P sjukkassor och dermed jernf'örliga inrättningar Törnqvists donationsfond (Kamereraren 1748) kr. 802,725. Sirskild styrelse (se sid. b Kamrnarltollegiuin C. Törnyvist 1861) kr. 693); pension at riksbankens tjenstemän och 28,501: 10. Disponeras for Civilstatens en- vaktbetjentes enkor ocli minderåriga. barn, skilda enke- och pupillfonds behof; genom samt ogifta döttrar efter fyllda 50 år. - --P nådigt bref x ', 1866 bestämde att utgöra grniidfond för civilstatens kapital- och lif- Enke- och pupillkassan vid riksbankens f0rsakringsanstalt. afdelningskontor och pappersbruk (Rikets IXB. Franckelska understödsfonden (Naskindirekrör E. Franckel 1873) kr. 2,000. Dir. för stat,ens jernvägstrafiks pensioilsinrättning (se sid. 694); understöd till 2:ne ur statens jernl-iigstrafilcs enke- och pupilllrassa pensionerade enkor. Statens Jernvägstrafiks enke- Och pupillkassa (Staten 1872) J-id 1892 års slut lir. 5,325,392: 80. Pensionering af aflidne clelegares enltor och barn. StatensJernvagstrafiks pensionsinrattning (Stateii 187'2) ~id1892lrslutlcr.6,3i4,~90:6.5. Pensionering af ordinarie tjenstepersona! rid / Ständer 11351) kr Styrelse: Hrr fullmäktige i riksbanken (se sid. 687); pensioner åt enkar och barn, dels efter tjensteman och betjente vid f. d. bankodiskontverket och dels efter sådana vid afdeluingskontoren och Tumba bruk. Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa (bildad vid års riksdag) kronor ' 116,900. 3:e kassaförvaltare, (se sid. 695) : pensioner at enkor och barn efter tjenstenian och T-aktmastare vid Riksgäldskontoret ocli f. d. geileral-assisteiis-koiit.oïet. statens jernvägstrafik. I Godus fond (Segelsönimareenlia~n L. Godu: kr. 9,164. Borgiiiistaren i Stockholm; rantan Telegrafverkets pensionsinrattning samt anviindes till peiisioner åt 4 enkor efter enke- och pupillkassa (senaste Kungl. Regle- embets- och tjenstemiin inom Stockholms menten den 17 December 1886). Geniensam inagistrat 111. fl. -- direktion (se sid. 1394); a) pen sion sinr attningen (började d. l,, 1875) för trlegrafpersonalens pensionering kr. 2,688,745, Stats. IS För!'al?n i n g en af de under f- bidrag 70,833 lironor; b) enke- och pupill- d. kg1. Ofre Borgrattens vård Jiassan (började d. 1'; 1875) afser pensioner stalda medel. (Se sid %t telegrafverkets tjcnstengins och vaktbe- Bergska fonden (Eofbetjenten Halvard ijentes enltor och inindergriga, barn kronor Berg 1709) kr. 2,805. Understöd at enkor $45.142: statsbidrag kr. krlieen. och barn efter betjente vid Strömsholms slott d, " I och stiit~ri Bromanska sjuk- och begrafningskassan Guthermuthska fonden (Elsa Gutherniuth, ;Postdirektören S. A. Broi-llail 186%. Sjuk- f. Willamsberg, enka efter C. F. Guthermuth och begïafningshielr, till brefbarare nost. 1708) kr Understöd åt ringare hofvaktbetjente Sto&liolm ; forvaltas af ;tern l behentes fzttiga barn. Gelf~a. Humbleska testamentsfonden (Eva Hunlb- P I,le, f Holleiiius 1787) kr Understod Svenska postmannaföreningen -(18$7), kr, " enkor och barn 'efter betjente vid Kgl. 13,500. Särskild styrelse (se sicl. 697); sjuk- hofvet och vid Ulriltsdals slott. iljelp åt posttjensteinan samt begrafnings- Platinska testamentsfonden (Fru A. II. l~jelp åt anhöriga. Platin, f. Forberg 1819) Br. 13,534. Under-.. st6d till s, ht fattiga inom liofförsainlingen, Tullstatens enskilda pensionsinrattning n till ett stipendium i 200 kr. %t studerande (Kgl. Maj:ts bref 1805) vid 1892 ars slut kr. af Smålands nation i Upsala. Ansökningar : 82. Särskild direktion ':se sid. 6!)4); ingifïes till fiirvaltningens sekreterare. penkoner åt enltor och barii efter tull-\-erltets eiiibets- och tjenst,em%n samt betjente. p. Jernkontorets tjenstemans och betjenings enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjensteman 1813) kr. 228,178. Styrelse af tre tjeusteman; pensioner åt Jernliontorets tjenstemans o. betjeiltes enltor och barn. IX D. Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hofpredikanterne J. G. Flodin och C. W. Strang 1788) kr. 72,347. Sarskild direktion (se sid. 694); riiånacltliga understöd till vid dödsfallet i Iiofvets tjenst rarande betjentes enkor och barn under 18 års ålder; årlig gafva af Konungen 525 kr. ; kollekt i slottsltapellet i cirka 260 kr. Bankostatesrsenke-ochpupilikassa(BanBo- nämnda belopp ingår af Enkefru H. C ' iuilmbktige och ko~~:inissaricrne i riksbanken J. likerströni testamenterad fond kr..

5 P- 466 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, hvaraf rantan i tre pensioner k 129 kr., der; vid pensioner från sistnämnda fond, som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter som best,år af delegares efter lön beräknade vid kgl. hofvet anstälde personer. afgifter. tages hinsyn afven till clelegares senast innehafda löil. Pensionerna utgå ej Enke- och pupillkassan vid Stockholms med något på förhand bestamdt belopp, stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr. utan deras storlek ar beroende på den be- 579,762: 87. Särskild direktion (se sid. G95); räknade inkomsten för hvarje år af$-ensoiii på att bereda pensioner åt delegares enkor och antalet pensiorislotter. Pensionsrätt intraoförsörjda barn. der nar löneinkomsterna af den aflidne del Polispersonalens i ockh ho lm pensionsinrättning (K. X:t på Ofverståthållareembetets hemställan 1854) kr. 1,112,281: 40. Sarskild direktion (se sid. 696); pensioner åt polispersonalen. Polispersonalens i Stockholm enke- och pupillkassa. Kr. 8,188: 93. Ramma styrelse soni niistföregående. Stockholms Po!ispersonals enskilda enkeoch pupillkassa (stiftad 9 Xaj 1883) kr. 66,000. Särskild direktion (se sid. 696). Understöd åt aflidne polismans enkor och barn. P- Hebbes pensionsfond (Brukspatron A. Hebbe 1824) kr. 13,000. Direktionen öfver Strandbergska läkareinrattningen (se sid. 720). Af rantan utgå Lrligen 9 pensioner å 100 kr. till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar efter ofrälse civile embets- och tjenstemän, IX E. F ö r v a l t n i n g e n f ö r G r O e n s k a fattigförsörjningsfonden och W i l l e b r a n d s k a u n d e r S t ö dsfon d e n. (Se sid. 694.) Groenska fattigförsörjningsfonden (Bergs- rådet i\. H. Groen 1839) lzr. 159,662: 01. Af rantan utdelas pensioner å kr. l50 - till vederbörligen bevisade medellösa och verkligt fattiga, livaraf hälften s. k. Pauvres Iloiiteux. von Willebrands understödsfond (Friherrinnan Ulla von Willebrand 1860) kr. 93,110: Af rantan utdelas pensioner å kr. 200: -till fattiga, företridesvis ga,inla sjuka eller sjukliga fruntimmer. IX F. Presterskapets enke- och pupillkassa. Stiftad 1874, enligt Kongl. reglenientet den 6 November samnia år, för beredande af pension åt delegares enlior och minderilrige barn, äldre ogifte obemedlade barn, som genoin sjukdom äro urståndsatta att sig nödtorfteligen försörja, och ogifta döttrar efter uppnkdda 55 år. Den 1 Maj 1893 utgjorde behkllninoeii 8,027,407 kr., hvaraf grtc~adji~nde~~ 5\356:327 kr. och tillskntt.:funde~c 2,670,880 kr. FrLn förstnamnda foiid, som utgöres af allmanna medel, utgi pensioner till alla berattigade efter lika grun- Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget egareiis syssla frånträdes. För utbekommande af pension - i Februari månad - bor för pensionär rli-liqen under första halften af föregaende Sovember månad anmälan ske iiiedelst aflemnande af for pensionens beviljande nödige handlingar i landsorten hos vederbörande pastor och i Stockholm i kassans lokal, 34 Norrlandsgatan. Pensioilär, som genom egen försurniiielse blifvit vid pensionsberälzningen utesluten, förlorar sin ~iensionsrätt för det år,berakningenafsett. X. Fonder för understöd åt militärer samtderas enkor och barn. X A' A r m n s p e n s i n s k a s s a' (Se sid. 693.) Arméns enke- och pupillkassa (Krigsbefalet 1817) kr. 353,161. Pensioner åt enkor och barn efter arméns enibets- o. tjenstemiin. ArmBns nya enke- och pupillkassa (Krigsbefilet 1883) kr. Pensioner åt armens embets- och tjenstemans enkor ocli barn ; statsbidrag: 67,708 kr. årligen. ArmBns pensionskassa (Krigsbefälet 1756; kr. 3,i47,794: 38. Pensioner &t arméns embetsoch tjenstenian; statsanslag till fyllnadspensioner m. in., för 6r 1894 (förslagsanslag) kr. l,5-10,000. Horns stiftelse (Grefvinnan 8. S. Horn f. Blomstedt kr : 06. Pensioner %t militäre eiiibet,s- och tjensternans i fattigdom efterlemnade enkor och barn; företradesvis åt fattiga enkor och döttrar efter ryttmästare? Itaptener, löjtnanter och iinder- I löjtnanter. Konungens enskilda fond (1817) kr. (årlig ranta). Pensioner at enkor och barn efter aflidna militarpersoner; pensionarerna utses af Eiingl. 3Iaj:t. Militärenkepensionsstaten,Allmanna. Pensioner åt militire embets- och tjenstemans i fattigdom efterleninade enkor ocli barn: pensionerna tilldelas af Kgl. b1aj:t efter direktionens förslag; pensionsratten grundar sig pk maiiiiens eller fadrens beställning, bouppteckningen samt sökandes fortfarande behof. S B. Drottningens hospital (grundlagdt &r 1805 af en L'&!ienniskovän'L) kr. 83,141: 70.. SVEA. 13 ilrotininggatan. --

6 sjukkassor och dermed jeniförliga inrättningar. 767 Direktion (se sid. 720). Rantan användes med ofvan eller till enka efter en i tjenst t,ill årliga pensioner åt afskedadt underbefäl afliden underofficer eller till uppfostringsocli manskap af Svea Lifgarde. hjelp åt något eller några fattiga barn till Möllersvards fond (Generalmajoreil C. H. dylik underofficer vid regementet. Nöllersvärd 1862) kr. 4,139: 60. Samma direk- Skolfonden (gåf~~a och årliga bidrag af tion som föreg. Rantan användes till niide- officerscorpsen) lir. 8,486. Regementspastorns gsfvor åt medellöse, från Svea Lifgarde af- disposition. Rantaii utgår till fattiga skol- sliedacle gardister. Ibarns beliladnad m. m. inom regementens -. församling, -. Svea Lifgardes barnhuskassa (Statsbidrag, kollektmedel samt ranta i grefve Strömfelts X D. K g l. I :st a S ve a Art i l l e r i r e g e- donation. 36 kr.) kr Särskild dir. (se m e n tes p ensi o ns kassa. (Se sid. 636.) sid. 632). Bekladnacl af manslrapets barn Hygrells stipendiefond (Generaladjutantet samt uppfostringshjelp för dem. I~~grell och hans hustru 1833). Premier åt Kal. Svea Lifgardes Fattigkassa. Samma fattiga skolbarn inom Svea art.-ren.: kapidirektion. Gravallius' testamente (Fältpr. C. O. Gravallius) ltr. 2,250. Direktionen öfver Svea Lifgardes fattigkassa. Kronprins. Josefinas Pensionsinrattning vid Konungens 2:dra Lifgarde (stiftad l823 af officerskåren till hågkoinst af Kronprinsens förmälning) kr. 110,000. Särskild direktion (se sid. 720). Pensionering åt underofficerare och manskap inom regementet. taletuingår i soldat-barnhu3kassan. Marklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin 1851) kr. 4,900. Understöd åt officersenlto~ eller döttrar. Musikpersonalens enskilda kassa (Musikpersonalen rid Svea art.-reg:te 1875) kr. 13:151. Begrafninpqhjelp till clelegarnes sterbhus sarnt till?;lligt understöd åt delegare, som från regementet afgir. Officerskårens pensionsförenings kassa (Officerskaren vid Svea art.-reg. 1550) kr. 88,440. Pensionering af f. d. officerare vid S C. Konungens Lifgarde till hast. Svea art.-reg. Lifgardets till hast pensionskassa (gåfvor Pensions- och gratialkassan för underoch tillskott af officerare 1851, samt arliga officerare och manskap (Officerskåren vid afgifter af underofficerare med vederlikar) Svea art.-reg. 1800) lir. 23;695. Utdelning ltr. 101,215. Särskild direktion (se sid. 636). af understöd åt afskedade underofficerare, Pension tillafskedadtunderbefälochmauskap. konstaplar, trumpetare och artillerister. Prins Oscars hospitalinrattning vid Kgl. Rudebeckska stiftelsen(0fverste Budebeck Lifgardet till hast (Gåfvor,och tillskott af samt Rattericheferne vid Svea Art.-Reg:te officerare 1816) kr. 37,013. Samnia direktion. 1860) kr. 7,675. Pension åt enlior och barn Pension och understöd åt afskedadt under- efter underofficerare vid regementet. Sefil och rnanskap, dess enkor och barn. Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid Rosenbergska fonden (Oåfva från sterb- S~eartilleri) kr. 25,521. Dels fattiga solhuset efter aflidne Rosenberg) kr. 1,2.56, datbarns bekliidiiad och underhåll, dels pen- Regementets pensionskassas direktion. Ran- sioner åt afskedadt manskap. tail utgår till pension %t enka efter itjenst Underofficerarnes vid Svea Art.-Reg:s afiiden underofficer vid regementet. pensionskassa (Underofficerskaren vid Svea Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen- art.-reg:te 1875) kr. 16,429. Pensionering af sions- och gratifikationsfond (gåfva från underofficerare vid regementet. nämnda underlöjt,nant Peyrons sterbhus) kr. 5,377. Samma direktion. Räntan utbetalas X E. Konungens Militarhospitals- och Meårlicen den 5 Juli med "n såsom sratifika- dalifonder imilitirhosuitalsfonden utgöres tio; åt afskedad underofficer och f', såsom pension åt enka eft,er underofficer vid regementet. Volontären Grefve Gustaf Nils Conrad von Rosens pensions- och gratifikationsfond (gåfva af sterbhuset efter nan~lda volontär) kr. 2,137. Samma direktion. Arliga rantan utgår med ''2 såsom ständig tillökning i pension eller tillfällig gratifikation till pensionerad underofficer från regementet eller ock såsom pension eller gratifikation till enlta efter siida,n iiilderofficer, och andra lika af:'l) efter 3813 och 1314 årens krig af enskilda personer i riket gjorda sammanskott, 2) af dåvarande kronpriils Karl Johan skankte större belopp, 3) af kommerserådet P.Filén donerade medel; Medaljfonden, stiftad af konung Karl XIV Johan). Båda fonderna hafva gemensam direktion (se sid. 720). Frgn &Iilitarhospitalsfonden utgå pensioner till sammanlagt belopp af 9,000 kr. årligen och gratifikationer till ungefiirligen samma belopp. afvenledes årligen till i fattigdom. stadda enkor ocb oförsörjda barn efter befal, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. -

7 ~ 768 Froniina stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, aiiderbefal och civile tjenstemän vid arinéen och flottan. IIedaljfonden är afsedd att derifrån bereda underofficerare och gemenskap i armken och flottan, hvilka erhållit znedalj för tapperhet i falt, en årlig pension, men, d% nu mera enclast en inneliafrare af tapperhetsmedaljen finnes i lifret, y%r större delen af fondens riiiteafltastninó. tills ïidare itil1 understöd frall,\~ilit~rll~spitals 1"onden. kr. 5,191. Stipendier åt studerande vid Karolinska institutet. Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1579) kr. 10,280. Stipendier åt studerande vid Karolinska iiistitutet. Altins fond (Stadslakaren II. L. Altin 1877) kr. 6,320. Stipendier åt vid Karol. inst. studerande med. kandidater. ~ ~ ~ stipendiefond ~ d i (Kammarherren ~ k ~ W. A. Benediclts 1861) kr. 30,486. Sill vid Konungens Hospital (Stockholins stads Karolinska institutet studerande medicine borgerskap ocli magistrat li9b) kr. 312,000. kandidater, Särskild direktion :se sid. 720). Pensioner ~ ~ l testamenfsfonden ~ ~ d ~ (Apoteliaren k ~ Bt afskedadt manskap vid arméen: a) efter E. ~ ~ 1818) l Itr, 2,788. ~ ~ Till underhåll ~ d visya ars tjenqt eller de, som blifvit skadade; och förökande af samlingarne och biblioteket b) andra fattiga, lytta och ~~mlösa, som vid Karolinska institutet,. utan eget förvållande blifvit vailföra samt Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. ooh \ej kunnat intagas p% fattighus; år 1892 ut- A, ~ i 1873) ~ kr, 15,245. ~ t Stipendier ~ åt delades 11,419 kr. till 404 personer. qvinnor, som studera medicin. 1 ~- -- ~ a ~ n hhuss7 s stipendiefond (Professor Svenska föreningen Rada korset (Konung M, H,lss~ forne lärjungar 1863) kr, Oscar II m. fl. 1865) kr. 72,770: 13. Verkstallande utskott (se sicl. 718). Att hos svenska Stipendier - åt vid liarol, inst, stu8erande folket väcka deltagande för varden af sårade sjuko i pilt inedelst insamling ocli f'orvaltiiinff af frivilliga understöd verka f.r denna sjniivards ordnailde och utvidyning; utdelning ar gjord till foreriiligens sjulisltöterslior. Samaritföreningen (började sin i Januari ise4) kr, 27, Dess uppgift att genom inrättande af sainaritundervisningskurser blalld allmänheten Itännedom om den hjelp, som plötsliga olycksfall i hand erfordras; åliggande föreilingens aktivaledamöter, haillta genomgått sådan kurs, att intraean,je olycksfall, innan lakarel,jelp hunnit erhållas, utan gift,a det som erfordras och af dem kan lemnas, rlnmalningar röraiide bada dessa föreningar kunna inlemnas till Regementsintendenten Axel von Heijne, adr. Ostermalinsgatan 2B. Hautboisternas Understödskassa (stiftad,den 28 November 1869 för i arméens och flottans tjenst vararide eller derstädes förut anstäld musiker af underofficers grad) lir. 9,735: 97. Särskild sid. 696). Utbetalar t. v. begrafningshjelp vid delegares dödsfall och tillfälligt understöd till delegare eller dess enlia. X!. Fonder fijr undervisninq och understöd et läkare och veterinärer Oci,oif Hjelmsaters stipendiefond (Kamsamt deras enkor och barn. marherre il. Roos af Hjelmsiter 1862) kr. X1 A. K a r o l i n ska I n s t i t u t et Stinendier åt studerande vid Iiaro- (Se sid. 641.) linska institutet. Abelins fond (Profesror Ej. Abelin 1882)1 Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A. Brand- och LifBBrsaZrrings-AktieboIage't SVEA. l3 airottninggafan. mecliciiie Iranciidater. F.Ka~olinska Institutets A. 12egnell 1883) kr. 25,825. Räntan skall användas till befriimjande af den medicinska forskningen och dess tillgodogörande så val för undervisningen som for literaturen. Kirurgiska stipendiefonden (Donation af okänd, pseudonyinen "Amicus" genom Prof. C. J. Rossander 1875) kr. 10,382. Stipendier åt en eller två unge män, som vid institutet idka eller nyligen derstades afslutat sina mecl. studier och ådagalagt synnerlig flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi O" Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professorsenkan 'I'l~rese Kjellberg 1884) kr. 10,955. Stipendium till medicine Itandidat eller licentiat, som studerar T-id institutet. Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. J. Ljungberg 1866) kr. 44,894. ResestiPendium for Med. Doktorer. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malmsten 1876) kr. 5,173. Stipendier åtvidinstitutet nyblifile med. licentiater. Carolina, Andriette Nobels fond (il. Ko- bel 1890) Itr Understöd för experi- ~nentel nledicinsk forskning. Anders Retzii stipendiefond (Svenska lälzaresiillskapet 1864) kr. 34,796. Stipendier till studerande vid Karolinslta institutet samt till unclerstöd for vetenskapliga forskningar

8 sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 769 Samson 1888) kr. 10,826. Stipendier åt medicine premier vinna försäkring för beredande afpenkandidater, som studera vicl institutet. sion åt efterlefvande hustru och barn. Sadan -.p ftksiikring ineddelas dels åt man för here- Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus dande af pension till hans hustru, dels åt fa- Wener 1813) kr. 5,305. Bledicinalstyrelsen der eller moder för beredande af pension till (se sid. 670). Till gratifikationer åt Karolin- visst nppgifvet barn och dels åt man fiir hereska institutets elever m. m. dande af pension till hans hustru och deras barn gemensamt. X1 B. Svenska Lä karesä Ils kap et. FJohmanska testamentsfonden (Grosshand- (Se sid. 708.) laren F. O. Bohman 1767) kr. 159,662: 37. Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif- Understöd åt sjulia barn af delegare i allm. pdikus Viilcent Lundberg 1886) kr. 30,000. Enke- och pupillkassail. Arliga räntan auvindes till pensioner L 300 Grisbackska testamentsfonden (Enkefru kr. &t medellösa enkor och oförsörjda barn S. ht. Mannerström, f. Grisback 1777) kr. efter legitimerade svenslta läkare. 6,750. Understöd åt behöfvande enltor eller Lakare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven- fader- och moderlösa barn. ske läkare 1855) kr. 22,333: 62. Understöd åt Sehmanska pensionsfonden(m:llernaangei behof varailde svenske läkare, deras enkor lilla och Ida Sehman 18.2) lir. 7,464: 80. Penoch barn; fonden uppkom genom upplösning sioner åt fattiga fruntimmer, soin iclte äro af en pensionsinrittning for svenska läkare, eller varit gifta. hvarvid af någon delegare förbehall gjordes Svaans testamente (Enkefru A. BI. Svaaii om förmånsrätt för deras efterlef~rande. f. Volckamer 1763j kr. 18,000. Rantan ar Schaumkellska understöds+.onden ( A ~ anslagen ~ ~ ~ till - pensioner åt fattiga enkor af E, Schaumkell 1833) 94,736, frejd, hvilltas man mrit allstalda j htens bereda understöd åt fattiga, i verltligt behof tjenst. utan afseende på stånd eller vistelsetarande enkor eller oförsörjda barn efter ort; och ega slagtingar till gifvarinnan eller aflidne ledtimeracle lahare; foiiden l hennes afiidne man fiireträdesritt. har ökats genom ~ ~ ~ ~ P. E, i Thernbergska ~ ~ i testamentsfonden ~ ~ l (Handels- ~ k ~ Stagnells testamente 1865 och genoin H, Stoltz7 testamente 1880; vid 1893 ars slut voro 8,800 kr. annu ej rä,ntebarande. Jacobiska testamentsfonden (yeterinarläkaren L. Jacobi 1869) kr. 13,774. Direkt. ofver veterinarinstitutet genom dess före. ståndare. R,esestipendium &t en ung veterinäïlä,kare. XII. ~~~d~~ för diverse andamål. X11 A. Robins, Emile, belöning (Fransmannen Emile Robin 1886) kr. 5,210. Kgl. dessa belöningar man Kominerskollegium (se sid. 6.55). Att tillde- so, qvinnor, i stader och a landet(' förutom las svenska sjökaptener, hvilka från öf>-erhan- till 6 exemplar i silfver af svenska ~ ; ~ d gande fara räddat ~lteppsbesattning~r eller i föreningens till förening, brist derpå utdelas %t enkor efter svenska Brandstodsmedlen (C. R. Berch J. sjöman eller fiskare, som under utöfning af von ~ ~ lknigge t h och ~ hans ~ hustru ~ 1793 ~ sitt yrke funnit döden och efterlemnadt oförsörjda barn. X11 B- A 1 I m arma Enke- och P u P illkassan i Sverige. (Se sid. 693.) Allmanna Enke- och pupillkassan i Sverige (Stiftad 1784; regl. 1886, fonder c:a 11,000,000 kr.) har till andaniil att åt svenslta undersåtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med afseende å helsotillstånd profvas till forsikriiig antagliga, leinna tilifalle att antingen kassören J. Thernberg 1821) ltr. 5,400. Understöd åt behöfvande enkor, företrädesvis sådana, som af enlie- och pupillkassan åtnjuta små pensioner och hafva flera oförsörjda barn; för närvarande utgå 3 pensioner a 90 ltr. - X11 C. K g l. P a t r i o t i s k a S a l l s k a p e t. (Se sid. 715.) Branders donation (Kamreraren H. A. Brander 1869) kr. 5,000. Rantan användes till utdelning af sällskapets medaljer till industriidkare, "såsom niastare, geriller eller arbetare, hvilka visat utmärkt skicklighet i sitt arbete, förenadt med låilgvarig trogen m, fl.) kr, 10,000, Räntall skall anvindas till understöd åt torpare och andra fattiga personer på landet, som hemsökts af eldsvåda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd. Ebersteinska, Schotteska och Kulmanska donationerna (Frnarna C1. A. C. Ebersteiu och M. C. Schot,te in. fl. 1799,1807 och 1817) ltr Räntan utdelas årlieen till hemgift åt 2:ne fattiga och dygdyga flickor af den arbetande ltlassen. Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten mot viss afgift p% er1 girig eller ]not årliga i Xonimersltollegium E. Carleson 1772) kr. Brand- och Liffidrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. Adresskalendern t

9 Fromina stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, i70 115,214: SO vid 1892 års slut efter afdrag af särskilda fonderna. Att befrämjanaringarnes uppkomst och genoin belöningar för berömliga gerningar och förslag m. m. uppmuntra nationalidoghet,ens Rudbecks donation (Ofverstekammarjunkaren 9. Rudbeck 1802) kr. 1,500. Till stipendier åt skicklig jordbrukare inom Skaraborgs lan. Thurgrens pensionsfond Namsell Charlotta Collander) kr. 3,000. Till understöd åt åldriga och fattiga tjenare. -- SIID. Direktionen öfver Nödhjelpskassan. (Se sid. 721.) Bomans testamente (Viktualiehandlanden E, E : 1827) ~ kr. ~ 5,000. ~ ~f räntan skola utgå 2 pensiol,er a 75 kr, och återstoden användas efter direktionens godtfinnande, Brukspatronen J. A. ~å~~~ och dess Fru U. L. ~ å född ~ ~ ~ ~ t donation h, ~ å, 10,000 kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt donationsbref af den 22 December 1881 med anledning af ett tjugufemarigt lyckligt äktenskap. Pensioner, ii 75 kr. hvarje pension, till sådana inom Stockholiils stad bosatte behöf~~ande personer, utan afseende på samhällsltlass, hvilka genom obotlig sjukdom, olyckshändelse eller alderd?mssvaghet äro nrståndsatte att sig försörja och icke iiro eller kunna anses vara föremål för den egentliga fattigvården. Dahlgrens donation (Bankokommiss?rien C. P. Dalllg-en 1891) kr. 40,000: Pensloiler p% samiua \-ilkor som fran Wodhjelpskassan. Diedrichsonska donationerna (Direktören G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.,kf rantan utdelas pensioller å 30, 48 och 54 lcronor. Falcks testamente,(&iaasell B. Ch. Falck 1815) kr. 6,198. Ranfan till 2,. l Stockholn~ boende fattiga, valfrejdade, oforsörjda juveleraredöttrar eller, om sådana ej finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar. Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 1822) kr. 1,500. Graans testamente (Eryddkrainhandlaren C, D. Graan 1836) kr, 22,169, räntan utgår Il pensioner. t e ~ ~ ~ h, ~ ~ ; Isbergsdonationsfond, Frök. Mariachart. kr. 41,700. Pensioner för pauvres honteux. Jungbiads testamente (Prosten B. Jungblad 1832 och 185.1) kr. 3,000. 2:ne pensioner a 75 kr. utdelas årligen. Knigges donationer (Enkefru A. &f. B. &igge) kr, 12,986. Konung Karl Johans donation (1815) kr. 7,500. Räntan utgår med pensioner a minst af 30 kr. år åt behöfvailc'e, 'Om en för biittre uppfostran blifvit.urståndsatte attgig med gröfre arbete försöqa eller att i fattighus kunna intagas' Levins donation (vice Presidenten C. A. Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af' räntemedlen utgå 3:ne pensioner a 75 kr., och ega testators slagtingar dertill företrädesratt. Lundals testamente (&fanlsell C. J. Lundal 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller oförsör~da döttrak efter aflidna prester i Stockholm. Nordlanders testamente (Stadsmajoren E- Nordlander 184'2) kr. 75,000. Pensioner h. 150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter borgare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk. Nödhjelpskassan i Stockholm (Prosten P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman m. fl. 1768) kr. 436,628. Utdelande af understöd till i Stockholm boende fruntimmer tillhörande Pauvres Honteux; år 1893 utdelades 17,769 kr. till 317 personer. Preis' testamentsfond (Friherrinnan k. 11. Preis 1810) kr. 6,000. RiintZil fördelas i 4 pensioner j 75 kr,, 2 till enkor af frälse och 2 ofrälse stånd, R~~~~~~~~ testamente pnkefru C. 11. Roospigg 1839) kr. 16,250. Pellsioner till fattiga enltor eller ogifta fruntimmer. ~uths testamente (Eilkefru B. C. Ruth 1803 kr 2,136. Pensioner företrädesvis åt fattiga prestenkor, Sohms testamente (Bankokommissarieenkan U, Sohm 1842). Af fonden utlemna,s årligen 20 pensioner a 40 kr. U' 1831) kr. 6,000. Rantan användes till 4 pensioner a 75 kr., af hvilka tvenne skola till- delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den ena efter civil eller militär tjensteman och ~ ~ t ~ ~ _ den andra \ & ~ ~ & Räntan efter borgersman i Stockholm". åt ofärdiga eller sjuka ocli beliöfvande fruntimmer med Törneboms testamente (Assessorn ocb bättre uppfostran. Stämpelmästaren E, 1831) kr., (Fabriköre,l C, 1' Pensioner till enkor och barn efter civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- :8Ki&er1!0;; ~ a :i relses ~ juridiska ~ verk samt ~ pensioner ~ till oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid fabriksidkares enkor och barn i Stockholm. Stockholms iuridiska verk. Brand- och kifförsakrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 sjukkassor ocli dermed jemförliga inrättningar. 771 HArdska fonden (Enkefru J. C. Hård af Thorestorp 1888) 16,483. Lifstidsrantor. Ulrika Christina Högmarkstestamentsfond (1869 och 1874) kr. 7, pensioner a 50 kr. von Kothen Ribbingska fonden (Enkefru Von Kotben, född Ribbing, 1888) kr. 2,215. En ~jnsion af rintan. Froken Juliana Charlotta Lagercrantz1 donationsfond (Lagercrantzka fonden) kr. SI1 E. Riddarhusets fonder. (Se sid. 705.) Adliga Kadettskolefonden kr. 169,964. Stipendier å olika belopp och för flera ändamål. Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Statsrådet Friherre Oscar Alströmer 1884) kr. 19,767. Lifstidsranta. Hofrnarskalken J. F. Aminoffs och dess Fru A.C. Aminoffs donationsfond, kr. 12, pensioner a 170 kr. Bergenstjernska fonden, kr. 88,728. Stipendier och pensioner. Berghmanska fonden? kr kr. 71,908 i fastigheter och frilseranta. stipendier och 5 pensioner. von Beskowska fonden, kr. 5, pensioner a 110 kr. Bethunska fonden, kr. 17, pensioner a 60 kr. von Blockska fonden kr sioner a kr. och a 25 kr. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle Bonde 1885) kr. 8,473. Afkastningen skall tills vidare laggas till kapitalet. Bungencronska fonden, kr. 25,413. För närvarande 14 gratifikationer a 80 kr. för ett år. Magnus Georg Danckwardts pensionsfond, kr 3,120. Lifstidsranta. Duckerska fonden (Grefve C. F. Ducker 1885) kr. 111, pensioner a 200 kr. En onämnd välgörares fond, kr. 15, pensioner a 110 kl. Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. Gyllenberg 1877) kr. 212, gratifikationer a 100 kr. och 2 stipendier a 500 kr. Gyllenborgska fonden, kr. 29, gratifikationer a 75 kr. Gyllenbååtska fonden, kr. 3, pension a l60 kr. Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr. 35,637. Pensioner till gifvarinnans narmaste anhbriga. Hagermanska fonden (1883) kr. 35,829. Pensioner till gifvarens närmaste anhbriga. Hamiltonska slägtfonden (bildad 1891) kr. 20,946. Pensioner inom slägten. August von Hartmandorffs stipendiefond, kr. 77, akademiskastipendier a 500 kr. Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr. 24, pensioner a 200 kr. Fröknarna von Hauswolffs fond (von Hauswolffska fonden) kr. 38, pensioner a 225 kr. och l pension a 36 kr. Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 6, pension a 150 kr.; återstående ranteafkastningen lägges till kapitalet, som enligt gåfvobrefvet bbr okas till 25,000 kr. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget 3,~~ir6~s~~~~~d~~,/r~",$~s77 Lifstidsränta. si,o:fl~&h:ka fonden, Irr. pen- von Liewenska fonden, kr. 66,192. l pension a 650 kr. och 15 pensioner & 150 kr. Lilliecronska fonden (Fröknarna S. M. och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12, pensioner omkring 200 kr. Livnerhjelmska fonden, kr. 25, a 110 kr, Löfvenskjöldska fonderna, penkr. 273, utrikes stipendium a 3,000 kr. och 2 undervisningsstipendier a 1,800 kr. ~ ö ~ ~ ~ ~ fonden (&kefru J. C. wirner 1869 och 1872) kr. 6, pension a 90 kr. och 4 & 45 kr. Bankokommissarien Wilhelm Nethertestamentsfond, kr. 6, pensioner & 150 kr. Palmstjernska fonden (Frbknarna Selma och Osta Palmstjerna 1888) kr. 4,259. Lifstidsranta. von Piatenska siägtfonden (bildad 1893) kr. 20,000. Pensiorler inom slagten. Majoren Nils Georg Psilanderskölds donationsfond för adliga fruntimmer (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. 20,580. Lifstidsränta och pensioner till af gifvaren nämnde personer. Majoren Nils Georg Psilanderskölds pensionsfond för adelsman (Kammarherren J. F. Psilanderskold 1878) kr. 18,485. Lifstidsranta och pensioner till af gifvarennamndapersoner. Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,239. Pensioner till af gifvaren nämnde personer. Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammarherren J. F. Psilanderskbld 1885) kr. 6,133. Pensioner till af gifvaren nämnde personer. Psilandersköldska fonden N:o 5. (Enlrefru Psilanderskold född Isberg 1890) kr. 10,034. Lifstidsränta. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr. 61, stipendier a 200 kr., 8 pensioner a 200 kr. och 3 handpenningar a 120 kr. Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrättsrådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 11,570. Rantan lägges till kapitalet till dess 20 år förflutit från fondens emottagande. Queckfeldtska pensionsfonden (Hofratts- SVEA. i3 Drottninggatan.

11 772 Fromma stiftelser, radet C. S. Qneckfeldt 1875) kr. 12,735. Rantan lägges till kapita,let till dess 20 år förflutit från fondens emottagande. Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts fond (1841) lrr. 17, pensioner k 200 ltr. Rehnbergska fonden (Xajoren C. G. Eehnberg 1887) kr. 7,864. Från fonden utgå 3 pensioner, hvardera å 100 kr. Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds pensionsfond (1870) kr. 63, lifstidspensioner h kr. och 1 stipendium a 500 kr. " Hofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) ltr. 61,781; lifrailtor, 1 pension a 300 och 2 n 150 ltr. Carl Ulrik ROOS af Hjelmsäter donationsfond, kr. 36,541; s pensioner?i 300 kr. Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter donationsfond (1880) ltr. 21,109; en pensionär ar utsedd af gifvarinrian. Kammarherren Carl ROOS af Hjelmsäter fond (1890) kr. 101,387. Lifsticlsrinta. Sasska fonden (lrajoren J. F. Sass och hans hustru G. ii. Kisbeth 1866) lir. 27,651; lifsticlsrinta och 1 pension a 100 lir. Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 48,231; 14 pensioner B 130 lrr. Scheffers, C., kapten, fond kr. 13,7~18; lifstidsrä,nta. von Schewenska stipendieinrättningen (Agenten G. R. von Schewen m. fi. li21) kr. 26,945; 2 stipendier A 500 kr. Hofröken nationsfond Carolina von Schulzers do- (von Schulzerska fonden lrr. 3,818; 2 pensioner ii SO kr. Fröken Schurer von Waldheims fond, ännu icke reglerad. de Silentzska fonden, kr. 7,424; 4 pensioner i 75 kr. och 1 a 30 kr. Silfverbergska fonden, kr. 31,680; 14pensioner a 90 ltr. Stjerncreutzska fonden, kr. 44,533; 24 gratifikationer ii 80 kr., o vilka f% uppbäras under 6 år. Stjerncronska fonden, kr. 28,185; 3 pensioner :d 415 kr. Stjerngranatska fonden, kr. 13,345. Lifstidsriinta. Stråleska fonden, kr. 313,100; 22 pensioner i 75 kr. Thamiska donationen (Rommerser%det S. Tham 1527) kr. 6,441; räntan i 6 proc. öfverlemnas till Vetenslrapsakademicn. Tersmedenska fonden, kr. 16,952; 2pensioner. Wadstena adliga jungfrustift, kr. 344,250; 60 pensioner h 100 kr.; 1'75 pensioner B 50 kr. och l1 pensioner till olika belopp. von Vegesackska fonden (Fru Carolina Brand hifforsäkrings-aktieboiaget stipendiefonder, pensionsanstalter, von Vegesack 1885) kr. 5,267; lifstidsränta. Wulfcronska fonden, kr. 15,846; l5 pensio:er a 35 kr. och 12 pensioner a 20 kr. Akerhielmska fonden (Frölten Ulla Bkerhielm 1883) kr. 9,487 ; lifstidsräntor till af gifvarinnan nämnda personer. Riddarhusets samtliga fonder uppgå till ett bokfördt belopp af 3,453,354 kronor..- - X11 F. Wennberg, ''~otten Wennbergs fond för hjelpbehöfvande" (1864) kr. 40,408. Särskild direlction (se sid. 721); fonden är afsedd till: 1) inlösen och underhåll af ett v$,riilöst, döfstuint eller blindt, barn å någon af hufvudstadens skolinrättningar eller barnhem; 2) understöd åt sådane fattige och välfrejdade personer, som genom sjukdom eller annan oförvållad olycka iro.i behof af en tillfiillig eller ögonblicklig hjelp. G. Fosterländska Fiireningen. (Se sid. 697). Dah!grenska donationsfonden (Apotekaren J, A. Dahlgrell 1876) kr, 11,856. Premie till lifränteinsstser %t spada barn; utdelningen skall börja år Fosterländska föreningen (gå inbjudning af Generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr. 42,364. BIinskande af fattigdomens tillväxt ; år 1892 utdelades 1,474 ltr. i premier och förvaltningsafgifter. Prinsessan Lovisas~minnesfond (Flera personer 1869) kr. 6,000. Premier till lifränteinsatser åt späda baril. - ~ Pauiiska donationsfonden I'Enlrefru Ch. Pauli 1789) jernte egencl. n:o 24 Svartmangatan kr. 300,000. Fonden förvaltas :tf Jakobs och Johannes' försairil. frivilliga arbetshus (se sid. 722); pensioner i 50 kr. utdelas till 144 enkor, som fyllt 38 år, och ilvilkas man varit prester eller borgare, samt h 25 kr. till 74 fader- och nlodcrlösa flickor under 16 år samt af akta börd. - - Aktiebolaget Praktiska Hushållsskolan för flickor (subskribenter 1870). Särskild direktion (se sid. 723); att uppfostra fattiga 16 års flickor fran St~~lih~liiis församlingar till tj enarinnor. Sällskapet "De Nodlidandes vänner" (af Eongl. Maj:t 1816 faststillda stadgar) kr. 210,143: 44. Särskild direktion (se sid. 720); räntan % Itapitalet jemte de årliga afgifterna af sällskapets ledamöter användes under %r 1893 silunda: dels i pensioner till 21 personer i kr. 100 och till l59 i kr. 40, dels tillfälliga bidrag till 5 pensioner h 15 lir. SVEA. 13 rattn ni ng gatan.

12 ~ P- sjukkassor och dermed och till l1 personer?t kr. 25 eller tillsammans 8,810 kr. utdelade. X11 H. Di a koniss-sällskapets förval t n i ngsu ts ko tt. (Se sid. 718). K. E. Beronii donationsfond kr. 26,221: 57. Casparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar- son) kr. 1,000. Fru Eldes fond kr. 4,000. Majorskan Geijerstams fond kr. 1,000. C. Ljunglöfs fond kr. 10,000. Vivekafonden kr. 5,000. Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J. P. Alingren 1811) kr Koniinerskollegiuin; rantan anvindes till gratial at viss af testator bestämd person. X11 J. Björckska stipendiefonden (Gross- Josefinahemmet (Enkedrottning Josefina handlaren S. Björck 1802) kr Sam- 1872) kr. 277,863. Särskild styrelse (se sid. fundet Pro Fide & Christianismo (se sid. 725); hemmet bestamdt för fattiga af katol- 697); stipendier till skollärare. ska bekinnelsen. Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas förmälning 1850) Ofverståthållaren, Pastor primarius, Deputerad för stadens fattigvårdsstyrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga och ärbara brudpar, som årligen den 19 Juni i Storkyrkan sammanvigas. Drakeska testamentsfonden (Linkrimaren Jonas Drake 1783) c:a 40,000 kr., som redorisas för Förmyndarekamnyaren. Styrelse: Klideshandlarne R. W. Ramsteat, L. E. Westin o. C. Wiberg. Afkastningen anvandes till små pensioner åt gainla, orkeslösa, gudfruktiga qvinnor. Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josefina (efter inbjudning stiftades föreningen genom subskription. Enkedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 1873); kr. 322,298. Sarskild styrelse (se sid, 723); att i förbättringsanstalt och vårda vanartade gossar hvilka af polis- eller kommunalmyndighetlhos föreningen anmälas eller på grund af domstols förordnande skola i allmän uppfostringsanstalt insättas samt att bereda skydd &t frigifna % föreningens åkerbrukskoloni Hall inom ostertelje socken af Stockholms län vårdades under år i medeltal 159 gossar, af hvilka för de flesta erhölls en årsafgift af 150 kr.; omkostnaden för hvarje gosse uppgick år till 344 kr. 77 öre.. Hammarskiöld-Risellschöldska stipendiefonden (1842) kr. 56,000. Sarskild styrelse (se sid. 705): årlig utbetalning 1,500-1, jeinförliga inrättningar. 773 kr. att fördelas mellan Artilleri- och Ingeniörhögskolan samt Krigshögskolans elever..- Hemmet f6r frigifna qvinnor. Benämnes numera afven "Drottnjngens Skyddshem". (Hertiginnan Sofia af Ostergötland 1860) kr. 93,447: 60, hvaraf till "Hemmets utvidgningsfondll afsatts 2,290 kr. Sarskild direktion ](se sid. 723); att uppritta från fängelset frigifna qvinnor; i hemmet vistas högst 12 qvinnor. Fru W. Hiertas stipendiefond för tandläkarinnor (stiftad af L. Hiertas ininnesfond) kr. 12,079. &ledicinalstyrelsen (se sid. 670); utdelas till obemedlade qvinnor, som egna sig M tandläkareyrket. Kniperska pensionsinrattningen (Enkefru C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 104,365, sarskild direktion (se. sid. 72'); understöd åt fattiga och ålderstigna ogift+ fruntimme:, företrädesvis dem af borgerligt stand; ar 1892 utdelades 4,890 kr. till 92 personer. Understöd utdelas fortfarande genom kamereraren i Allmänna Enke- och Pupillkassan. K. Kommerskollegii armbössemedel (st. 1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen använcles till understöd åt ej i arbete varande eller sjuke grufarbetare på förslag af vederbörande bergmastare. Ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller kyrkoh. L:s barn. Rosellska fonden kr. 2,330. Allmänna djurskyddsföreningen (se sid. 699); belöning for visad ömhet mot husdjur tilldelas tjenare med tjenctetid af minst 10 år. Ofriga donationer till Sv. Allin. Djurskyddsföreningen kro: Fröknarne H. Sjöbergs och H. Lindbergs, hvardeïa 1,000 kr., Kronofogden i Upsala C. W. Berglunds 4,000 kr., Frbken Björkmans i Malmö 5,000 kr. och från H. E. 1,000 kr., tillsaminans 12,000 kr. Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Öfverste A. Rudbeck,1802) kr Samfundet Pro Fide & Christianisino; (se sid. 697); stipendier till skollärare. Stockholms allmänna Skyddsförening, kr. 51,486. Särskild direktion (se sid. 721); in- Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

13 774 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, komsterna, som bestä af rantor och årliga bidrag, utdelas åt beliöfvande.. Stockholms Skyddsförening för frigifna (stiftad på initiativ af Stockholms arbetareförening 1879) kr. 4,345: 65. Sirskild styrelse (se sid. 723); att från återfall i brott söka bevara frigifne, företrädesvis yngre för l:a gången straffade, värnlösa fangar, som under fangelsetiden ingifvit förhoppningar om framtida valförhållande samt att mildra den allmänna fördomen och oviljan hos arbetsgifvare och arbetare gent emot straffade personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af. GngFardsmedel. ~. -- Stiftelsen för gamla tjenarinnor. Biirjade sin verksamhet Särskild direlition (se sid. 722); tillgångarne fördelade i 2:efoncler, ~BostadsfonclenochPensionsfonden utg. tills. 374,981: 79. Fria hiisruin med vedbrand el le^ årliga pensioner till gamla tjenarinnor. I heminet intagna, tjenarinnor 70 st. och utdelas pensioner till 85 sådana. Sällskapet till dygdigt och troget tjenstefolks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1829) kr. 98,000. Särskild direktion (se sid 716): belöningar och pensioner åt ålderstigna tjenare från åtskilliga fonder, hvaribland Casparsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson, född Hamberg) å 15,000 kr. ar den största. De öfriga fonderna iiro å 2,000, 1,500 och 1,000 kr. P- Sällskapet "Till arbetsflitens befrämjande'' kr. 10,000. Särskild direktion (se sid. 716); ränternedlen jemte årsafgifter användas till anskaffande af arbete åt obemedlade fruntimmer.. Timmermans-Ordens Hospital(l796). Sarskild direktion (se sid. 720) kr. 200,000; att med husrum, ved, ljus, 10 kr. i månad~n, 12 kr. årligen till beklädnad samt tillfälliga obestämda bidrag fiirse fattiga. Brand- och LiffiSrsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

14 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Anm. Denna afdelning har, för att ~nderl~tta igenfinnande af stiftelser och fonder, som har förekomma, blifvit under de sarskilda hufvudafdelningarna indelad i underafdelningar, betecknade med stora alfabetet. O b s.! Förteckning å i~trfc~tdufo'elni~gu~n~a~ och hänvisning till de sidor, hvarå deras rubriker förekomma, aterfinnes å sid Abelins fond... I Z. X1 A. Abrahamsons lifräntefond... I N. Abrahamssons gåfvofond... VIII B. Adliga Kadettskolefondein... X11 E års gåfvofond... VI J års fond... I L. Ahllöfska testamentsfonden... V B. Ahlströmska,,... V B. Akademiens (för de fria konst.) pensionskassa..... VIII,4. - (for de fria konst.) sarsk. understödsfond... - (Landtbruks-)... VI C (Nusikaliska) stipendiefond VIII B. (Vetenskaps-) reseunderstöd... VI B. - (Vitterhets-).... VI A. Akrelslia fonden... X1 A. Aktiebolaget Praktiska hnshållsskolan för flickor... X11 G. Allmänna barnbördshuset... IV B. - barnhusinrättningen i Stockholm... II E. - enke- och pupillkassan i Sverige X11 B. institutet för döfstumma..... VII. - militar-enkepensionsstaten... X A. - premie- och stipendiefonden... VI J. Almgrens fond... I Q. - pensionsfond... X11 H. Alms, fru, donation... I H. fond... I J. stiftelse III. - testamente... I J. Alströmers fond... X11 E. Altins,,... X1 A. Aminoffs donationsfond... X11 E. Anndals fond... I E. Apelgrens fond... I L. Apotekaresocieteten... V G. Arbetshemmet för blinda i Stockholm... VII. Arbetsstugor för barn... II A. Arfvedsons testamente... I B. Arhenii donation... I B. Arméns enke- och pupillkassa... X A. - nya enke- och pilpillkassa... X A. - pensionskassa... X 8. Artisternas ochlitteratörernas pensionsförening... VIII c. Bsklings testanlente... I A. Asplunds fond... I TT. - testamentsfond... V D. Asylet för paurres honteux... II B. VIII A.. Bagges fond... I F. Bankostatens enke- och pupillkassa IX B. Bankska legatet... VI B. Barkerska sefolckerskatestamentet. Barnbördshuset Pro Patria... IV C. Barnhjelpsfonden... I K. Barnmorslcefonden... V H. Barnmorskornas i Stockholm pensionsförening... V H. Bayards fond... 1 Z.?i 2 stallen. Behrens donation... I H. Beklidnadsfonden för fattiga nattvardsbarn... 1 S. Beklädnadsfonden för fattiga skol- barn... 1 V. 5. Benedicks donation... 1 O. - fond... III. - stipendiefond... I 6. X1 A. - testamentsfond... 1 E. - understödsfond Benedickska asylerna... IV B. Berendts, S., understödsfond... V A. Rergenstjernska fonden... X11 E. Bergers stipendium... V D.... Berggrens fond... I G. Z. Berghmanska fonden... X11 E. Bergianska stiftelsen... VI B. Bergmans gåfvofond... VIII B Bergerska donationen VI -4. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

15 576 Register öfver Fromma stiftelser stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Bergmans, Ellen, stipendium... VI N. Bergman-&lullerska fonden... VI F. Hergqvists fond... I G. Bergs stipendiefond... VIII B. - testamente... II C. Bergska fonden... IX C. Bergstedts fond... I S. Bergstedts, Thorsten, stipendiefond VI O. Bergstenska fonden... I A. Bernegaus fond... 1 B. Beronii donationer... 1 B. Burens fond... I C. - donationsfond... SI1 El. von Beskon-s donation... VIII A. - pensionsfond.... IX A. von Beskomslia fonden... X11 E. Beskon-s stipendiefond... VIII B. - testamente... I A. Beskon-ska donationen... TT1 A. fonden... VI F. - stipendiefonden... VI B. B~~~~~~,,...=.e... I Z, Boman, se Bohiilan... Romans fond... 1 R. Bomans testamente... X11 D. Bondeska fonden... X11 E. van Booins stipendiefond... VIII R. Booströrilska fonden... VI F. Borgareståndets donation... VI O. Borgerskapets Bemedlingskommission... V D. egen disposition ad pios usus V D. - enkhus... II C. - gubbhus... II D. Bostäder åt vissa judar i Stockliolm, Stiftelsen for.... I Ö, Botins eller Schönborgs fond... I L. Brandels donation... I H. - fond... I T. Brandelska fonden... II B. Branders donation... X11 C. - fond... V C. Brandes fond... I Q. Brandstodsinedlen... X11 C. Brenners legat... I A. Hrobergs fond... I G. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Brobergs pensionsfond... V E- Brobergska testamentsfonden... I D. Brogrens testamente... I C. Bromanska sjuk- och begrafningskassan... IX B, Broströms fond... I Q. Brndgåfvefonden... X11 J. f. d. Bryggaïeembetets i Stockholm pensionskassa... V F. Bungencronska fonden... X11 E. Bylunds,,... I C. Byiundslta testamentsfonden... X1 b. Byzantinska resestipendiet... VI B. Bangs donation... X11 D. - fond... I Q. 5 2 ställ?.. - testamente... I A. Baärenhielms fond... I Y. Beskoujska skolans fond... Cabanis fond B.... I L.. Besparade medelfonden... Caminska testamentsfoiiden... I F. I N. Reethuns fond... Carlboms donation. I T.... I H. Bethunsla fonden... XI: 1: ygg:,'...e*... I " Billbergs testamente X11 H. B~~~~~~~~~ stipendiefonden... XII Casparsons pensionsinrättning... V F. J, fonden.".' Casparsoiiska fonden... X11 J., Blomstedts testamente... Castelins fond... I A. V D. Boberghska donationen... VIII A. Cedeïschiölds fond... I F. BohmanE.sonsfond.. p...*... 1Q.V. Civilstatens enke- och Bobnianska testamentsfonden... X1 B: pupillfond... IX9, Roijeska fonden... enskilda och Bok- och 3lnsikhandlariles pensions- fond... IX 9. förening... Civilstatens kapit,al- och lifrante- V F. Bolins fond... I F. G. försiilcringsanstalt... IX X. - pensionsinrattning... IX -k- Collianders fond... V G. Dahls testamente... I 8- Ilahlgrens donation... X11 D, Dahlgrenska donationsfonden... X11 i-f. Dalqvists fond... I L. Danckwardts pensionsfond... X11 E- Davidsons donationsfond... I O- De 5 brödernas fond... VI J. de Lax-als, Patrik, stipendiuni... VI G. Diakoniss-sällskapets förvaltningsutskott... X11 H- Didrikssons fond... I L- Diedrichsonska donationerna... XII D, Drakeska testamentsfonden... X11 J. Dramat. och musik.artist. pensions- föreniiig... VIII C- Drottningens hospital... X B- - skyddshem... X11 J. Drottninghuset... II B. Duboiska fonden... VI O. Duckerska,,... X11 E- Dyks fond... V C- Döfstumfireningen... VII. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Register öfver Fromnia stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 777 Ebersteii~sk~, Schotteska och Kul- Folkskolelararnes enke- och pupill. rnanska donationerna... X11 C. kassa... VI Q.. Edberg... I E. - pensionsinrattning... T1 Q,.. Edlundska donationen... VI B. Fond fir barnhusbarn afqvinnokönet II E- Eggertz', V., stipendiefond... VI O. Fond för pensioner åt f. d. sjö- Ehlerts testamente... I A. kaptener... V E, EhrenpBhls stipendiefond... VI L. Fonder för blindes sjelfverksamhet VII. Elcholms testamentsfond... I K. Forssmans fond... I G, Ekebergs, Nils TT7ilh., fond... I B. Fosterl. föreningen... X11 G;. Eklunds fond... II F. Frimans testamente... I A. Ekströnis fond... I F. Frimurarebarnhncet å Kristineberg II G, Eldes, fru, fond... XII H. Fru Hanna B:s fond... IV C. Elementariestipendiet... VI G. Frinckelska iinderstödsfonden ::... IX B. Eliassons, Levy, minnesfond... I 8. - understödsfond... I O. Eliassonska understödsfonden... V H. Ells pensionsfond... IX A. Elmbladska fonden... VI J. Elstedtska pensionsfonden... IX 4. v. Engeströms stiftelse... I 0. Engsteclts fond... I E. Enke- och pupillkassan vid Riksbankens afdelningskontor... IX B. - vid Stockholmsstadsembetsverk IX D. En onämnd välgörares fond... X11 E. En iirlig mans fond... I G. Eriksons, E. R., fond... I P. å 2 stallen. Erikssons r,... I V. Fabriksfattigkassan... V F. Fagerbergs pensionsinrittning... V H. Falcks testaniente... X11 D. Falks fond... I E. F. V. 8. Falks testamente... I A. Falkmans, Erik Jolian,stipendiefond VI H. Fattiga barns vänner... III. Fattigvårdsstyrelser: Ad. Fredrik.. I Z. Hedvig Eleonora... I T. - Jakobs och Johannes'... I E. Katarina... I Q. Klara... I G. - Iiungsholms... I S. Maria... I N. - Nicolai... I E. Femte Mars-fonden... I L. Femörefiireningen... II G. Ferms fond... I T. Fernerska belöningen... VI B. Férons testamente... I C. Filéens fond... I Z. Filéenska pensionsfonderna... IX A. - testamentsfonden... VI P. Fischers testamente... I A. Flobergs fond... I D. I Q. V C. X11 D. - testamente... V D. Flodinska stipendieinrattningen... V B. Flormanska belöningen... VI B. Folckerska och Barkerska testa- mentet... I T. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Fuhrmans fond I G. K. N. Q. V. A. å 3 stallen, Föreningen för blindas val... VIP. - för sinnesslöa barns vård... II G. - för sjukvård i fattiga hem... IV D- - till minne af Oscar I och Josefina X11 J. Förmyndarekaminaren i Stockholm... V. C. Första st,ipendiefonden... VI J. Gahins donation... VIII A.. Garvens,,... I A. de Geers,,... I H- - donationsfond... I K. å 3 stallen.. Geijers fond... I E. Geijerstams fond... XII H, Georgiska fonden... I A. Gjörckes donationsfond... I P. Gjöthmans fond... I P. Godlunds testamentsfond... I H. Godus fond... I E. G. N. O. Q. å 2 stallen.. S. V. Z. G;. IX B. - testamentsfond,... I K.. Godu'ska pensionsfonden... V H. Gotheïs fond... I F. Graans,,... I C. - testamente... X11 D- Gravallius' testamente... X B. Grewesmiihlska friskolan... I J. Grillska donationen... VI B. Grisbackska testamentsfonden... X11 B. Groenska fa.ttigförsörjningsfonden.. IX E- Grosshandelssocietetens pensionskassa... V E'. - och skeppsred. deput. pensionskassa... V E.. Groths testamente... 1 A. Grundbergs fond... I N- Gråbergs stipendium... VI L. Guillaumes fond... VI C. Guthermuthska fonden... IX C- Guhlstorffs testamente... I -4. Gyldenstolpes donationsfond... I K- Gyllenbergska fonden... XII E. Gyllenborgs fond... IV C. Gyllenborgska fonden... X11 E. Gyllenbiåtska,,... X11 E. Gyllenrams fond... X11 E. SVEA. 13 Dro~nlnggatan.

17 778 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Gymnastisk-ortoped. institutets fat- Hoflrapellets pensionsinrattning..... VIII C. tigfond... IV A. Hofstatens gratialkassa... IX L). Gafva af en gammal tjensteman... IX A. Holms legat... I A. Gaderins fond... I Q. Holmbergs fond... I C. E. G. K. N. P. Q. Qösches,,... I N. A. å 2 stallen. S. V. Z. Hoppenstedts, Sofie, fond... I G. Horns stiftelse X A. Göta Hofratts pensionsfond... IX A. Oötiska förbundets donation... VI A testamentsfond... I K. Hults fond... I L. Hultgrens fond... I V. Haakska donationen... IX A. Hagboms testamente... V E. Hagbomska stiftelsen for Pauvres Hnltqvists donation... VI O. Honteux... X11 D. Hiimbleska testamentsfonden... IX C. Ha,germanska fonden... X11 E. Haglinds fond... I N. Hallengrenska fonden... V G. Hallgrens fond... I F. å 2 ställen L. R. FIamelmannska fonden... VI O. Hamiltonska slagtfonden... X11 E. Hammarins stipendiefond... VIII B. Hammarskiöld-Risellschöldska sti- Höglundska fonden... VI F. pendiefonden... X11 J. Höginarks testamentsfond... X11 E. Handelsbokh. pensionsförening... V F. Handelsflottans pensionsanstalt... V H. f. d. handels fören:^ öfverskottsfond V D. Hanssons fond... V C. Institutet för blinda... VII. Hartmans,,... I X. Isbergs donationsfond... X11 D. von Hartmandorffs stipendiefond... X11 E. - fond... I G. Hartmansdorffska stipendiet... VI G. - pensionsfond... IX A. Ton Hansmolffs fond, fru... X11 E. Israelit. -ynglingaföreningen I O. - Fröknarna... X11 E. Hantboisternas understödskassa.... Jacobiska testamentsfonden X E.... XI B. Jacobsons och Mattsons fond Hars fond V C. I V. Hebbes donation... I B. Jaltobsons testamente... V C. - legat... I Jernkont. tjenstemans enke- och A. pupillkassa - pensionsfond IX B. IX D. stipendiefond... f. d. Jernkramh.-societetenspensions- VIII B. och begrafningskassa - testamente... I A.... II D. ä 2 stallen, Josefinahemmet H. E:s fond... X11 J.... XII J. Jubelfeststipendiet Hederhielms testamentsfond VI G. 1 K. Jungblads testamente Hedings fond X11 D. V C. 1 Justelii fond Hedréns,,... I... V G. H. Jönssons fond Hedströms,, I P. I V. Q,. pensionsfond... V C. Karells fond... I J. - testamente... V D. X11 D. Karolinska institutets reservfond... X1 A. Huss, &!tagniis, stipendiefond... X1 A. Hubnerska stipendiefonden... VI K. Hulphers fond... I G. Hygrells stipendiefond... X D. Hårclska fonden... X11 E. Haggmanska fonden... I A. Handels donation... ITIII B. Högre lararinneseminarium... VI 8. Höpfners legat... I il. Helins donationsfond... I K. Katarina församlings kyrkoråds do- Hellmans fond..... I V. nation... VI L. Helmfeldtska stipendiefonden... V B. Kellners testamente... I A. Hemmet förfrigifnaqrinnor= Drott- Kihlströms testamentsfond... I K. ningens Slryclclshem... X11 J. Kinmansons fond... VIII A. Hemslöjdsfonden... V H. Kirchrings legat... I A. Hernmarkska stipendiet... VI G. Kirurg. stipendiefonden... X1 A. Hertzers, Fatima, fond... I B. Kjellbergs, Ad., stipendiefond... X1 A. Hiertas, Carl Johan, fond... X11 E. Klara församl. kyrkokassa... I F. Lars, minne... VI E. Kleinsorgs testamente... I A. - stipendiefond... X1 A. Klerckska fonden... I R. Hiertas, W., stipendiefond för tand- Kiercks testamente... I B. lakarinnor... X11 J. Knigges donationer... X11 D. Hillbergs stipendiefond... I H. Kniggeska fonden... II B. VI F. Hjertbergska donationen... VI A. Kniperska pensionsinrattningen... X11 J. Fiochschilds pensionsfond... V C. Hnochs donation... I d..brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. "

18 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 779 Kolerafond, 1553 års... I L. f. d. Kolerafonden... I G. Kollektmedelkassan för fattiga nattvardsbarn... I B. Kommerskollegii armbössemedel... XII J. Konsistorium, Stockholms stads... I A. Honstforvandtskapets kassa... V H. Konung Karl Johans donation... X11 D. - Oskar 1:s minne... II B. Konungens eiisk. fond... X A. - hospital... X E. - mi1itarhosp.- och medaljfonder.. X E. v. Kotlien, Ribbingska fondeil... X11 E. Krafftiska skolan... I D. Kreijs testamente... I B. 1Tronprinsessaii Josefinas pensionsinrittning vid Kgl. 2:dra Lifg. X B. - Lovisas vårdanstalt for sjuka barn... IV A. Krutmeijers fond... I F. å 2 stallen. f. d. Kryddkramh.-societetens pensionskassa... V D. Kuhlaus stipendiefond... VIII B. Buhlauska arfvingars stipendiefond... VIII B. Kulmanska don. se Ebersteinska Kumlings fond... I E. Ryrkofattigliassan, Nicolai... I C. Kyrkoråd: Adolf Fredrik... I X. - Hedvig Eleonora... I T. - Jakobs och Johannis... I H. - Katarina... I O. Klara I F. - Kungsholms... I R. Maria... I L. - Sicolai... I B. - Skeppsholms... I A. Tabergs fond... I V. Körners fond... I L. Ladous fond...:... V C. Lagercrantz' donationsfond... X11 E. Lagermans testamente... I B. - testamentsfond... I R. Lagus fond... I A. Langs pensionsfond... IX A. LeElerska stipendiet... VI L. Lefrénska fonden... X11 E. Leijonflychtska fonden... X11 E. Leijonhufvuds fond... I Z. å 2 stallen. Lejas valgörenhetsstiftelse... I J. Lennbeïgs fond... II F. Letterstedts fond... VI B. å 3 stallen. Letterstedtska fonden till förmån för Vallerstads församling... VI B. föreningens fonder... V1 B. resestipendiet... VI B. - sligtstipendiet... VI B. Lettströms fond... I Q. Levins donation... XII D. Lerins fond... I g. - stipendiefond... I O. Lieberts fond... I G. Z. A. II B. C. F. von Liewenska fonden... X11 E. Lifgardets till hast pensionskassa.. X C. Liljebergs fond... I H. Lilla Johns premium... VI.J. Lilliecronska fonden... X11 E. Linds donationsfond... IX A. Linds, Jenny, stipendiefond... VIII A. B. Lindbergs fond... I X. Lindblads testamentsfond... I R. Lindbomska belöningen... VI B. Lindgrens donation... I J. - fond... I G. å 3 stallen. Lindgrenska fonden... I G. Lindgrenska Trasskolan... VI Q,. Lindstens stipendiefond... I T. Lindströms stipendiefond... VIII B. Linnerhjelmska fonden... X11 E. Ljungbergs stipendiefond... X1 h. Ljungcrantz testamente..:... V D. Ljungcrailtzska testamentsfonden... II E. Ljunglöfs, C., fond... X11 H. Ljungmans minne... X11 J. Lohes legat... & - testamente... I A. Loubatska donationen... VI d. Lundals testamecte... X11 D. Lundbergs, Vincent och Lovisa, fond... X1 B. Lundbergska fonden... VI F. - stipendiefonden... VI K. Lundblads donation... I H. - fond... I G. Lundells testamente... I C. Lundgrens fond... I Z. - Egron, prismedel... VIII A. Lunns testamente... TT D. Lykttandarnessjuk- ochbegrafningskassa... V H. Läkare-nödhjelpsfonden... X1 B. Langmans donationsfond... VI P. Lirarnes rid Elementarläroverken enke- och pupillkassa... VI M. Laroverk; Hiigre Latinlarorerket å Xorrmalm... TVI H. - Högre Latinläroverket L Södermalm... VI J. Jakobs allmänna... VI K. - Katarina,,... VI L. - Nya Elementarskolan... VI G. Löfvenskjöldska fonderna... VI C. X11 E. Löwens fond... I F. Magistraten i Stockholm... V B. Dlalmqvistslia barnuppfostringsanstalten... II G. Dfalrnstens, P. H., fond... X1 A. Mankellska stipendiefonden... VI K. Brand- och Lifförsakrinas-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

19 580 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefoncler, pensionsaiistalter m. m. 'iianns testamente... I C. Nyströms fond... I C. Q. - testamentsfond testamente... V D. Narii testamente... V C. Nödhjelpsfonden... IV B. Narklinska fonden... X D. Xödhiel~skassan " i Stockholm... XII D. Jfaskinistföreningeii... H' Officerskårens pensionsförenings- Blattsons se Jacobsons och Ifattkassa... X D. sons fond. Okand BIazérs fond... VIII B.... I G. R. W. 3. P. Q. R. S. Z. TT n v U- Meijers donation... VIII A. Meijerbergs fond I Y. Okand gifvares testainente I B. Operabalettens enskilda kassa Xetzgers testamente... I... VIII C. B, Meuniers foncl Operakörens,,... VIII C. 3Ieyerssons pensionsfond... i Os~engii fond I Q. van der Ostenska fonden JIichaëlsons, Joh., donation... T'I O.... V F, 11ichaelssoiis donation... I Ö. Otterska... I B- Oaens, Samuel, stipendiefond - fond... VIII B.... VI O. testamente... I B. Pallins, Regina, minne... VI N. JIilitRrenliepeilsionsstaten, Allm... X A. Palnig~nska fonden... TTI C. Jlilitirhosaitalsfonden... X E. Palnistiernska fonden... XII E. 3Iillerska 'fonden... VI L. paters& fond... II C. iii ii ut handlare förening ens pensions- Patriotislta sallska,pet, Kgl.... X11 C. kassa... V F. Paulis fond... I C. Moritz Rubens donationsfoncl... I Q. - testamente... II C. Mosaislra försainlingen.... I O. Pauliska donationsfonden... X11 G. Mur becks inrattn. för fattiga flickors - fonden... V F. uppfostran... II G. Pensions- o. gratialkassan för under- Dlusikpersonalens ensk. kassa... X D. officerare och manskap... X D, Mullers testamente... I A. P-s donationsfond... I K, Möllers fond... I L. S. å 2 stalleii. Petrejiska fonden... V E. VI F. - stipendiefond... V C. Petrejus fond... I M. N* Möllersvards fond... X B. Petterssons,,... I N. U. 'ilörners,,... I F. Pfeils testarnente... I B. AIörnerska fonden... X11 E. Philipsénska testainentsfonden... VI Q. Nathans fond... I 6. Net,hermoods fond... I M. Nethermoods stipendiefond... VIII B. - testamentsfond... X11 E. Xilsson Sschanium stipendium... VI C. Nissen's, Henriette, stipendiefond.. VIII B. Nobels, C. d., fond... SI A. '\Tonnens fond... VI C. Korbergs fond... I L. Nordenstolpes fond... I Z. Nordfors,,... I F. - testamente... V C. Nordlanders testamente... XII D. Nordströms fond... I Z. - testamente... I G. Noréns clonation... I H. Xoréens fond... I S. -- pensionsfoncl... I E. Noreenska fonden... V C. - testamentsfonden... VI P. Xormans testameiitsfond... I K. Pihlgrens fond.... I G. Pihlmanslia testamentsfonden... I L- Pinchards fond... I D. Pipers clonation... VIII A. ron Platenska slagtfonden... X11 E. Platinska testamelitsfoilden... IX C. Polispersonalens i Stockholm enkeoch pupillkassa... IX D. - i Stockholm enskilda enke- och pupillkassa... IX D, - i Stoelrholm pensionsinrattning IX D. Possiethska fonden... I A. Praktiska Hush%llsskolan för flickor, Aktiebolaget... X11 G. Preis' testamentsfond... XII D- Premiefonden för skogsplantering VI C. Premiekassan... VI L- Premie- och fattigkassan vid Norra latinlaroverket... VI H. Prestersliapets enlre-och pupillkassa IX F- Prins Carls uppfostringsinrattning för viirnlösa barn... II G. Norstedts fond... IH C. E. - Oscars hospita1sinr.vidlifgardet Yya Eleine~itarslrolan... VI G. till hast,... X C. Sybergs, Erika, fond... I Y'. Prinsessan Lovisas ininnesfond... X11 G, Sybergs fond... I V, Probsts donation... I X- Nvmarkslta fonden... VI J. Psilanderskölds donationsfond... XII E- Brand- och Lifförsakrings-Aktieholaget SVEA. i3 Drottninggatan.

20 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 781 Psilanderslcölds pensionsfond... X11 E. Rudebeckska stiftelsen... X D. Psilaildersköldska fonden N:o 3... X11 E. Ruths testamente... X11 D. fonden N:o 4... X11 E. Rynians fond... I TT. - fonden N:o 5... X11 E. Pukes fond... I F. Sabbatsbergs brunnslasarett... IV A. Sabbatsbergs fattighus... II F. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden.. X11 E. Sahlbergs fond... I K. Qveckfeldts fond... XII E. Sahlstedtska fonden... I A. Queckfeldtska pensionsfonden... X11 E. Samsons stipendiefond... X1 A. - stipendiefonden... X11 E. Sandahls fond... I K. Qvidings donationsfond... IX A. Sandbergs testamentsfond... I Ii. - fond... I G. V. Sasska fonden... X11 E. Scharps donation... I R. Rabeska fonden... VI H. Scharps gafva... V D. Rambachs donatio11... I F. A. I Schaumkellska understödsfonden... X1 B. Redingska fonden... V C,. Scheffers fond... XII E. Regnells donation... VS B. Scheferska stiftningen... X11 E. - gåfvomedel... VI B. å 2 stallen. Schewens testament,e... I A. Rehnbergska fonden le87... X11 E. v. Schewenska stipendieinrättningen X11 E. Reinholds fond... I Z. Sche~~es testamente... I B. - testarnente... I A. - testan~entsfond... I 5- Reinstedts donationsfond... I R. Schinkels testamente... I A Flenströmska fonden... I A. Bchlotthauers legat... I 4. Retzii stipendiefond... X1 4. Eeuchners foncl... I N. Reuckners,,... I ]B. i 2 stallen F:. Reuterskiölds pensionsfond... X11 E. Eeuterskjölds,,... X11 E. Ribbings donation... VIII A. Ribbingska stipendiefonden... TTI H. nichters, C. H., fond... I P. å 2 stillen. f. d.riddarholmsför:s ensk. pensionskassa... I B, Riddarhusets fonder... X11 E. Itiesholnis fond... I 1'. Riksbankens enke- och pupillkassa IX R. Eiksgaldskontorets enlie- och pupillkassa... IX B. Bingqists fond... I Q,. Rinmanska fonden... I R. Robins belöning... X11 A. 12ogstadii testamente... I B. Rohtliebs donation... I A. Roos' fond... I F. Q. S. Boos' af Hjelinsater, C. IJ., dona- tionsfond... X11 E. - Carl, fond... X11 E. - H., donationsfond... X11 E. - stipendiefond... X1 h. Roospiggs testamente... X11 D. Roselii fond... I T-. Roselius',,... I C. Rosellska foilclen... XIS J. Rosenadlerslta pensionerna... VI E. Eosenbergska fonden... X C. Rotlloffs fond... I N. Schmidts,, Sciioltz testamente... I A. å 2 stallen. Scliotteska se Ebersteinska donationerna. Schröders testamente... II C. Schultzes testamentsfond... I I<. von Schiilzers donationsfond... XLI E. Schuinburgs, Robert, donation... I A. Schurer von Waldheims fond... X11 E. Scliiitz' testamente... I 11. Schwartz' stiftelse... I Y. - Reniy, stipendiefond... VI O. Schwartzers testamentsfond... I K. a. Schweders fond... I K. Schönborgs se Rotins foncl. Sebaldts donation I H. - testamente... T C. Seder2iolmska testaiilcntsfonden... IV A. Segercronas fond... I F. Sehiilanska pensionsfonden... X11 B. Selenii testamente... I T. Peligmanns stipendium... I O. Seminarieeleverrias hjelpfoncl... PI S. Semisekiilarfoi~den... VI J. Septeliiberfonden, 20:de... VI J. Perafiinerlasarettets direktion... IT A. Settciströms fond... I G. f. d. Sideil- och E1adeskramh.-societetens pensionskassa... V D. Sifverbergska fonden... X11 E. de Silentzska fonden... X11 E. Sjökaptens-societeten istoclrholm... V H. ~jömannaföreningen i,,... V H. Rubens, IIoritz, donationsfond... I O. Pjömannafören:s Nödhjelpskassa... V R. Ituckmans donation... I X. Y. Sjöstedts fond... I T. Rudbecks,... X11 C. - testamente... IV A. 1t.udbeckska stipendiefoncleil... X11.i. - testa!!!entsfoncl... I R. Brand- och Libförsakrings-AkfieaioIaget SVEA. i3 Drottninggatan.

724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter,

724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, 724 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, -IX. Fonder I för understöd åt civile 1 Haakska donationen (vice Presidenten M. embets- och tjenstemän samt dermed Haak 1831) kr. 43,8~~. Pensioner

Läs mer

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan Slij Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, Hebbes pensionsfond (Brultspatroil A. Webbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver Strandbergska lältareinrättningen (se sicl. 780). d4ffintanutgååriigen9pensionerå100kr.

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti 2 sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti kemiska.ellerrfysiska,tigli'upptäekter. vetenskaperna., ',' ;;,letterstedts..fond

Läs mer

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Förteckning: 1. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden 2. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden II 3. Stiftelsen Rudolf Hamiltons

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 699 'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och föl'valtning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. ']68 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed jemförliga inrättningars fonder,

Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed jemförliga inrättningars fonder, [2601-2602] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och dermed jemförliga inrättningars fonder, Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren,

Läs mer

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder... sid. 692.

I. Af kyrkliga och församlingarnas styrelser förvaltade, för olika ändamål afsedda fonder... sid. 692. 693 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade efter:

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

FJNSPONGS METALLVERKS A.-S

FJNSPONGS METALLVERKS A.-S [4781-4782J G; 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tl. fonder. IX. Fonder fö,!' pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. '

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER Stiftelsen Arcada förvaltar för närvarande följande fonder: 1.1. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I 1.2. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II 1.3.

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 1887 58 59 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 Maskinutställning Carl Jacobsen & Co Stockholm Stockholm (A) Vad är detta? Någon som vet? Bild: gunnarl. Källa:

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. derst. åt orkeslösa sjömän; år 1901 räntan användes som prem:r åt. sjökapt.

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. derst. åt orkeslösa sjömän; år 1901 räntan användes som prem:r åt. sjökapt. [2719-2734J Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. minst 10 år, för befriandet af årsafg. till fören. och dess sjukfond. Sjökaptenssocieteten I Stock- [2724] Stockholms nationalkassa (Bkeppsred.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG NILS ERDMANN CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG INNEHÅLL. Carl Michael Hallman. Jakob Wallenherg. Inledning af Nils Erdmann 5 Carl Michael Bellman: Ur Frednians Epistlar:

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. [2758-2770] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fi. fonder. [2758]. till utlåning åt ledamöterne eller genom före Beskowska skolans fond (1883) grundplåt drag verka upplysande. 2,000 kr. Till pensionsbidrag

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2015. Observera att stiftelsernas statuter av utrymmesskäl återges i korthet och

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter.

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter. Sida 1 av 8 Nordisk familjebok sid 437-438 / Utgifen 1858-1864 Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334. Förmenas hafva gemensamt ursprung med adel. ätterna Clerck, N:ris 433, 442

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917.

INLEDNING TILL. Kungl. Pensionsstyrelsen. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz, 1915-1919. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914-1917. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Avlönings- och pensionsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse avgiven... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1882-1915.

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2725-2734]

Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2725-2734] Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [2725-2734] Sjömannaföreningens nöd- manshus direktion, se [1195J. Un- ven samt, utan att hafva begått bjälpskassa, c:a kr. 16,000. Sjö- derst. åt orkeslösa

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år År 1749. Om NYDALA församlings innevånares tillväxt uti Växjö Stift, genom hälsosamma inrättningar, eller avtagande genom sjukdomar, hunger och vanskötsel samt brist på nyttiga näringsfång, befunnen efter

Läs mer

ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL 1885-1901

ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL 1885-1901 ENÅKERS SOCKENS KOMMUNALSTÄMMO PROTOKOLL 1885-1901 Ett samarbete inom Heby kommun 2007 Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Monica Lundquist (inskrivning av text). Inledning och förklaring.

Läs mer

S_0407 Per Olsson Harring

S_0407 Per Olsson Harring S_0407 Per Olsson Harring P er föddes i Lilla Harrie 1833.Han tog studenten vid Lunds katedralskola 1855. Studentbetyg 1855 Inkallelse till militärtjänst 1856 Per tog teoretisk teologisk examen i Lund

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer