762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-"

Transkript

1 P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354: 77. Sirskild direktion (se sid. FolkskoIelärarnes p e n O n i n g '718) iippfostran af ciöfstumme barn. Insti- ~ilj:t och Riksdagen; Kgl. regleriiente clen tutet eger dessutom institutsbyggiiader a 30 Nov. 1866) kr. 7,888,243: 31. Pensione- Djurgården. -. rande af ordinarie lirare vid folksltolorna i förbindelse till dela,ktighet åligger Kongl. Institutet för blinda kr. 249,696: 63. kvarje skolom&de i riket för Ilrar och en Institutet eger dessutom fast,ighet..af dess lararetjenster vid höge folkskola, samt hvarje skoldistrikt för dess ordinarie iararetjenster vid egentlig folkskola. Folkskolelärarnec enke- och pupillkassa ' ~ 1 hiaj:t,, ocli Rilrsdawen Kgl. reglemente den 1; Okt. 187;) kr,b2,e13,x79; 50, Pen. sionerande af enkor och barn efter ordinarie folkskolelärare; skyldighet att vara delegare i kassaii åligger hvarje folkskolelirare, som,efter reglementets utfgrdande blifrit ordi- Föreningen för Blindes väl (stiftad 1885). narie innehafl~are af tjenst med delaktigliet Sirskilcl direktion ; tillgångar circa 65,000 kr. i Folkskollirarnes peiirions~nr~ttning, I~ar till (ilidaiiil1 att bispringa arbetsföra Småskole[ärares m. fl. Alderdomsunder-iblinda och dela ut böcker %t dylika. stödsanstalt (Kgl. &j:t och R,ilcsclagen; Kgl. reglemente &eli 22 Juni 1892). Behallning Döfstumföreningen (1868) kr. 43,882: 28. förvaltad af Statskoiitoret. Understöd ;t 1%- Särskild styrelse (se sid. 719); att bereda arrare och l$rarinlior ~-i~l smhskolor och mindre betsförtjenst M döfstumina ledamöter samt folkskolor; s]cyldighet till delaktighet i an- medelst lån eller gåfvor understödja dem, r;talteli åligger sltol&istril<t för h77arje lärare- som äro sjuka eller åldriga eller annars be- *jelist, rör hrilken lönetillslrott af allmänna höfvande, äfvensom att anskaffa bibliotek medel erhålles. till utlåning åt leclai~löteri~e eller genom före- Söderströmska fonden (Grosshandlaren drag verka upplysande. F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Pension Dessutom eger döfstumföreningen en nggt "reglementariskt pensions- bildad begrafningskassa, hvars tillgåiigar utsökande follcskolelirare". göra 1,097 kr. S öre. Svenska lärarinnornas pensionsförening 1855) kr : 70. Särskild styrelse (se sid. 696); lifränta vid 5-1 års ålder. Beskowska skolans fond (1853) grundplåt.2,0?0 kr. Till pensioiisbi,lrag åt skolans Iiaarinnor. Lindgrenska Trasskolan (Skolföreståndaren J. O. Lindgren 1870) kr. 30,(100. Särskild styrelse (se sid. 723); att vanartiga gossar om 8 a. 16 år tillhörande,stockholins samhälle. Philipsénska testamentsfonden (Grossh. H. S. Philipsén och hans hustru, född Moll 1811). Sarskild direl<tion (se sid, 654);.skol. inrättning; eger fastigheten n:r 5 i qv. Bo sendal större i 3Iaria fiirsaml., Hornsgatan 31, vi& Adolf Fredriks torg. VII' för och derstöd åt döfstumma och blinda. Allmänna institutet för döfsfumma (Proto- Bollssekreter. P. A. Borg, under beskydd af - Arbetshemmet för blinda i Stockholm (f. d. Direktor O. E. Borg 1868) kr. 82,131: 29. Särskild styrelse (se sid. 719); att inom faderneslandet verka för blindas arbetsförtjenst m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- Iljelp. -- Fonder för blindes C. R. C. C. och S. M. Backman 1861) kr. 1,000. (Drottning.Josefina 1873) kr. 1,000. (Ingeniör Bolinder 1873) kr (Enkefru L. Nyhrman 18;s) kr. 1,000. (Okand 1880) kr. 3,000. Possessionaten G. E. Witte 1880) kr. 10,000. (Okind 1880) kr. 10. (Bokbindaren H. F. Schwartz 1880) kr. 49. (Besparade rantor 1880) kr. 1,723. Kuiigl. Blindinstitutets direktion (se sid. 719); fondeils tillgångar utgöra kr. 126,597: 59; utgående elevers understödjande med materialier, verkt,yg m. m.; lifranta utgår tills vidare af Backmanska fonden. VIII. Fonder för understöd åt konstidkare samt deras enkor och barn. VIII A. Kongl. Akademien för de fria ko n st er na. (Se sid. 6-13,) Akademiens pensionskassa (uppkommen genom influtna espositionsme&l Kungl, reglem 1531) kr 103,000. Pension till skademiens professorer, lärare och tjensteman samt deras enkor och barn. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 -p-. sjukkassor och dermed jemfirliga inrittningar. 763 Akademiens särskilda understödsfond Hammarins stipendiefond (Fru E. Ham- :Grosshandlaren B. E. Dahlgren 1874) kr. marin, f. Casparson 1872) kr. 20,000. För 100,000. Rese- och studiestipendier, belönin- understöd åt konservatoriets elever; f. n. gar å högtidsdagen. lifränta. Von Beskows donation (Ofverstekammar- Hebhes stipendiefond (K. sekreteraren J. iunkaren friherre B. von Beskom 1864) kr. Ph. Hebbe 1852) kr Till befrimiande 10,000. Sill stipendium åt konstnär. af organistbildningen.' Boberghska donationen (Godsegaren och Händels donation (Professorn J. A. JO- Fru O. G. Bobergh 1880) kr. 10,000. Till seplison 1871) kr För primavista sång pris eller uppmuntran for elever. och harmonisk kunskap. Gahms donation (Ritlararen P. J. Gahm Kuhlauska arfvingarnes stipendiefond 1826) kr. 3,OCiO. Sill belöningar å högtids- (Hedvig och A. Kuhlau samt Evelina Fadagen. lenius, f. Kuhlau 1866) kr. 1,000. För Ki n mansons fond (Kainmarrittsrådet C. violinspelning. L. Kinrnanson 187q kr 34,527. ~ti~endierl Kuhlaus stipendiefond (Grosshandlaren C. till malare och bildhnpeare. T,. Kiihlaii 1860) kr För uiano- Jenny Linds stipendiefond (Fru Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. 70,246. Resestipendium, understbd får ei utgå forr In %rkga rantan uppgått till 3,000 ronor or. Lundgrens, Egron, prismedel (uppkomna genom inkomsten för utstillning af Egron Lundgrens arbeten 1876) kr. 3,306. Guldmedalj åt aqvarellmålare. Meijers donation (Ofverdirekt. G. Meijer 1775) kr. 120,000 (fastighet). Sill akademiens inrattning och behof. Pipers donation (Ilofintendenten T.. M. Piper 1820) kr. 15,259. Till användande af akademien. Ribbings donation (Kanslirådet G. %b- bing 1809) kr. 6,000. elever vid laroverket. Söderbergs donation (Ofverintendenten G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Till belöningar högtidsdagen. Uno Troilis fond (Doktorinnan S. Hell- man 1880) kr. 4,722. lifrinta kr. 90. 'stipendium. Lindströms stipendiefond (Grosshandlaren E. E. Lindström 1864) kr. 1,500. För violinoch violoncellspelning. Mazérs fond (Grosshandlanden J. Mazér 1846) kr. 7,000. Sill uppehållande af ett qvartettsallskap. Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. R.Iichaelsson 1871) kr. 3,000. Till uppehållande af ett qvartettsallskap. Metherwoods stipendiefond (Bankokominissarien V. Netherwood 1867) kr För Till stipendier &t violin- ocli violoncellspelning. Stipendier åt elever; VIII B. Kungl. Musikaliska A kademien. (Se sid 643.) Abrahamssons gsfvofond (Grosshandlaren Aug. Abrahamsson 1869) kr. 23,000. Gnderstöd åt en sangare. Akademiens stipendiefond (Musikaliska altadenlien 1856) kr. 11,147: 75. För flit och framsteg, Bergmans gafvofond (Lärarinnan Ellen Bergman 1880) kr. 5,200. För sing; rantan lagd till kapitalet. Bergs stipendiefond (Organisten P. A. Berg 1863) kr. 1,500. Till befrämjande af organistbildningen. Beskows stipendiefond (Ofverstekainmarjunkaren Friherre B. von Beskow ociimalin von Beskow 1864) kr. 22,257: 33. Resestipendium. van Booms stipendiefond (Musikus J. van Boom 1861) kr. 1,000. För pianospelning.! Henriette Nissen's stipendiefond (Fru Henriette Nissen-Saloman's 1880) kr. 10,000. För understöd åt en konservatorieelev. Tamms stipendiefond ch Widegrens stipendiefond (Brukspatron C. A. Tamm 1865 och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,000. Flöjtblasning; rantan reserverad. p.---- VIII C. Kgl. Hofkapellets pensionsinrättning (H. M. Konungen genom nåd. bref 1816) ki : 02. Sarskild direktion (se Sid.~69ij; idsioner till hofkapellister, deras enkor och barn. Operakörens enskilda kassa (Kapellmastaren C. Nordqvist 1876) kr. 1,500. Sarskild styrelse (se sid. 696); begrafningshjelp, nöd-, hjelp- och Eneinrittning. Kgl. Teaterns pensionskassa kr. 564,793. Särskild direktion (se sid. 696); pensioner. Kgl. Teaterns arbetares och betjentes s,juk- och begrafningskassa (Friherre G. F. hkerliielm 1823) kr. 81,845. Kgl. Teaterns pensionskassas direktion ; sjuk- och begrafningshjelp samt understöd åt kgl. teaterns arbetare och betjente. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

3 ;('.A Froiiima stiftelser, etipendiefoiider. pensionsanstalter, operabalettens enskilda kassa (Siegfried fylda 55 års ålder; åtnjuter årligt statsan- Salonian och -1. ~ltillinan 1883) kr. ti,275. slag af 74,271 ltr. Särskild styrelse (se sid. 696); afsedd till Elis pensionsfond (I(ai1iererarenCnrlGnstaf iiiiderst,öd framdeles. El1 1889) lir : 30. Till pensioiiering I åt behöfl ande enltor och barn efter tieilsteinkn i Kgl. Generalpoststyrelsen och"stoc1r- Artisternas och LiteratBrernas pensionsförening (,lrtister och 1S4C) kr. holiiis postkontor, tillhörailde 4, 5 ocli 6 pen- 198,Ci46: direktioil (se sid, sionsklasserria i pensiousinrattningei~s regle- pension till Bldrige artister och literatörer aaii~t deras enkor och barn. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening iseaterdirektörei~ P. 3. Delalid 18;;). 21ie egna fastigheter för?rde af t,ills. 330:000 Ix. Särskilda till års slut 14,811 kr, Särskild direktion (se sid. 6'36); att; s2 långt föreiiingelis tillgångur nleclgifva, utdela pensioner,:i 300 ltr. %rligen. Svenska Publicisternas understödsförening (1881) kr. ö21ijc+2: 10. Siirskilcl styrelse (se aicl. 60i). IX. Fonder för understöd åt civile embets- och tjensteman samt dermed I jemförliga personer samt deras enkor och barn. IS -1. C i v i l s t a t e n s p e n s i o n s i n r a t t - n i n g. (Se sid. 693.) :.O11 Beskows pensionsfond (öfversteliallliiiarjiinkareii friherre B. von Beskov och hans liustrii >f. von Beskon-, f. Tliåhlberg 1864) kr. J,820: 54. 2:ne pensioner för embetsmäns enkor eller oförsörjda döttrar. Civiistatens allmänna enke- och pupillfond (Offentlig inrattning 1798). Pensioner åt civile embets- och tjensteinäns i fattigdom efterleilinade enkor och barn; åtnjuter årligt statsanslag af 45,000 kr.; pröfningsritt tillkoniiner Iiungl. Vaj:t. Civilstatens enskilda enke- och pupill-'4 fond (Ofientlig iilrattning 18'26). Peiisioner.ix ciiile embets- och tjenstemäns eiikor och barii. Civilstatens kapital- och Iifränteförsakringsanstalt (Civilstatelis fullmkktige rned af Iigl. 3Iaj:t faststaldt nådigt reglemente 1866, forn~aclt deii 28 September 1883) kr. 1,704,599: 89. Att antingen åt delegarnes söner sainla kapital till utdelning p% en gång efter vissa p% förliancl bestamda tider, eller ock åt cleras linstriir och döttrar bereda lifrint,a vid viss ålder. dock ej fire 40 år. Civilstatens pensionsinrattning (Offentlig mente eller motsvarande ltlasser i blifvande reglenient,e, Elstedtska pensionsfonden (stiftad 1857 af en embetsman, hvillreii anhållit få vara &and) l<r, ;,p2: 58, *fiastningen skall anvandas till understöcl at civila elnbets- och tjenstenlans behöfvalide enkor, med företrade för ega lnånga ''les oförsörjda barn. FilBenska pensionsfonderna (Kommerse- P, 18.22) 1s0,460: 21, pensioner och gratifikationer åt fattige civile: embets- ocli tjenstemän, kfvensom åt deras efterlemnade enkor och barn; pröfnillge3ratk tillkommer Ii, Alaj:t, Gåfva af en gammal tjensteman (eii grainiiial tjensteman 1830) kr. '4,736: 65..Försörjningslliis för civile embets- och tjei-iste- illins i fattigdom efterlemnade enkor och barn, Kgl. GBta Hofratts pensionsfond (Egl. i\iaj:t 0 ~ ~öt.8 1 ~ Hofriitt 1831) kr : 55. Peiisioner åt i fattigdoiu efterlemnade enkor och barn efter embets- och tjenstemin inom G ; ~ ~, ~ f ~ prafningsratt ~ t t ; tillkoelmer Kungl. Xaj:t. Haakska donationen (vice Presidenten M. Raalt 181) kr, 43,803: /a. Pensioner åt civilc embets- och tjenstem$lls enkor och barn* isbergs pensionsfond (Presidenteil tjsvea ~ ~ f ~ C, ä E, t t ~~b~~~ 1856) lir, 42,2n,: 22. Pensioner åt enkor eller oförsörjda döttrar, sarilt till uppfostringshjelp åt. söner efter ledamöter af högsta clo~i.istolen eller )Svea, hofratt. Langs pensionsfond (Nariisel1 S. E. Ilang I le40 och 1843) kr. 11,439: 56. Pensioner åt ogifta fruntimmer eller enkor i torlftiga onistiricligheter. Linds donationsfond (Postmistaren Hans Lind 1891) kr. 5,290: 53. Till pensioasunderstöd Bt 4, li8gst 6 behöfvande enkor och barn efter posttjeristem%n, att utdelas flelst till olika for lirarje år. Qvidings donationsfond (vice Presidenten i Kanlmarkollegjuili R. C. Qviding 1838) kr. 5,958: 55. Arlig gratifikation åt enks efter civil embetsrnail af tromans rirdighet, som aldrig tjenat inom krigsstandet. af Tunelds donationsfond (Statskommissarien C. E. af Tuiield 1861) kr. 53,44.5: 24. Disponeras för civilstatens ensltilda enke- iiirmt.ning 1826) kr ,iOö: 5:. Peiisioner åt cirile enibets- och tjensteinän vidlocli pupillfonds behof. Brand- och Lifförsakrings-AktieboIagei SVEA. i3 Drottninggatan.

4 - P--- P-- P P sjukkassor och dermed jernf'örliga inrättningar Törnqvists donationsfond (Kamereraren 1748) kr. 802,725. Sirskild styrelse (se sid. b Kamrnarltollegiuin C. Törnyvist 1861) kr. 693); pension at riksbankens tjenstemän och 28,501: 10. Disponeras for Civilstatens en- vaktbetjentes enkor ocli minderåriga. barn, skilda enke- och pupillfonds behof; genom samt ogifta döttrar efter fyllda 50 år. - --P nådigt bref x ', 1866 bestämde att utgöra grniidfond för civilstatens kapital- och lif- Enke- och pupillkassan vid riksbankens f0rsakringsanstalt. afdelningskontor och pappersbruk (Rikets IXB. Franckelska understödsfonden (Naskindirekrör E. Franckel 1873) kr. 2,000. Dir. för stat,ens jernvägstrafiks pensioilsinrättning (se sid. 694); understöd till 2:ne ur statens jernl-iigstrafilcs enke- och pupilllrassa pensionerade enkor. Statens Jernvägstrafiks enke- Och pupillkassa (Staten 1872) J-id 1892 års slut lir. 5,325,392: 80. Pensionering af aflidne clelegares enltor och barn. StatensJernvagstrafiks pensionsinrattning (Stateii 187'2) ~id1892lrslutlcr.6,3i4,~90:6.5. Pensionering af ordinarie tjenstepersona! rid / Ständer 11351) kr Styrelse: Hrr fullmäktige i riksbanken (se sid. 687); pensioner åt enkar och barn, dels efter tjensteman och betjente vid f. d. bankodiskontverket och dels efter sådana vid afdeluingskontoren och Tumba bruk. Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa (bildad vid års riksdag) kronor ' 116,900. 3:e kassaförvaltare, (se sid. 695) : pensioner at enkor och barn efter tjenstenian och T-aktmastare vid Riksgäldskontoret ocli f. d. geileral-assisteiis-koiit.oïet. statens jernvägstrafik. I Godus fond (Segelsönimareenlia~n L. Godu: kr. 9,164. Borgiiiistaren i Stockholm; rantan Telegrafverkets pensionsinrattning samt anviindes till peiisioner åt 4 enkor efter enke- och pupillkassa (senaste Kungl. Regle- embets- och tjenstemiin inom Stockholms menten den 17 December 1886). Geniensam inagistrat 111. fl. -- direktion (se sid. 1394); a) pen sion sinr attningen (började d. l,, 1875) för trlegrafpersonalens pensionering kr. 2,688,745, Stats. IS För!'al?n i n g en af de under f- bidrag 70,833 lironor; b) enke- och pupill- d. kg1. Ofre Borgrattens vård Jiassan (började d. 1'; 1875) afser pensioner stalda medel. (Se sid %t telegrafverkets tjcnstengins och vaktbe- Bergska fonden (Eofbetjenten Halvard ijentes enltor och inindergriga, barn kronor Berg 1709) kr. 2,805. Understöd at enkor $45.142: statsbidrag kr. krlieen. och barn efter betjente vid Strömsholms slott d, " I och stiit~ri Bromanska sjuk- och begrafningskassan Guthermuthska fonden (Elsa Gutherniuth, ;Postdirektören S. A. Broi-llail 186%. Sjuk- f. Willamsberg, enka efter C. F. Guthermuth och begïafningshielr, till brefbarare nost. 1708) kr Understöd åt ringare hofvaktbetjente Sto&liolm ; forvaltas af ;tern l behentes fzttiga barn. Gelf~a. Humbleska testamentsfonden (Eva Hunlb- P I,le, f Holleiiius 1787) kr Understod Svenska postmannaföreningen -(18$7), kr, " enkor och barn 'efter betjente vid Kgl. 13,500. Särskild styrelse (se sicl. 697); sjuk- hofvet och vid Ulriltsdals slott. iljelp åt posttjensteinan samt begrafnings- Platinska testamentsfonden (Fru A. II. l~jelp åt anhöriga. Platin, f. Forberg 1819) Br. 13,534. Under-.. st6d till s, ht fattiga inom liofförsainlingen, Tullstatens enskilda pensionsinrattning n till ett stipendium i 200 kr. %t studerande (Kgl. Maj:ts bref 1805) vid 1892 ars slut kr. af Smålands nation i Upsala. Ansökningar : 82. Särskild direktion ':se sid. 6!)4); ingifïes till fiirvaltningens sekreterare. penkoner åt enltor och barii efter tull-\-erltets eiiibets- och tjenst,em%n samt betjente. p. Jernkontorets tjenstemans och betjenings enke- och pupillkassa (Jernkontor. tjensteman 1813) kr. 228,178. Styrelse af tre tjeusteman; pensioner åt Jernliontorets tjenstemans o. betjeiltes enltor och barn. IX D. Kgl. Hofstatens gratialkassa (Hofpredikanterne J. G. Flodin och C. W. Strang 1788) kr. 72,347. Sarskild direktion (se sid. 694); riiånacltliga understöd till vid dödsfallet i Iiofvets tjenst rarande betjentes enkor och barn under 18 års ålder; årlig gafva af Konungen 525 kr. ; kollekt i slottsltapellet i cirka 260 kr. Bankostatesrsenke-ochpupilikassa(BanBo- nämnda belopp ingår af Enkefru H. C ' iuilmbktige och ko~~:inissaricrne i riksbanken J. likerströni testamenterad fond kr..

5 P- 466 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, hvaraf rantan i tre pensioner k 129 kr., der; vid pensioner från sistnämnda fond, som tilldelas fattiga enkor och döttrar efter som best,år af delegares efter lön beräknade vid kgl. hofvet anstälde personer. afgifter. tages hinsyn afven till clelegares senast innehafda löil. Pensionerna utgå ej Enke- och pupillkassan vid Stockholms med något på förhand bestamdt belopp, stads embetsverk (Kungl. reglem. 1852) kr. utan deras storlek ar beroende på den be- 579,762: 87. Särskild direktion (se sid. G95); räknade inkomsten för hvarje år af$-ensoiii på att bereda pensioner åt delegares enkor och antalet pensiorislotter. Pensionsrätt intraoförsörjda barn. der nar löneinkomsterna af den aflidne del Polispersonalens i ockh ho lm pensionsinrättning (K. X:t på Ofverståthållareembetets hemställan 1854) kr. 1,112,281: 40. Sarskild direktion (se sid. 696); pensioner åt polispersonalen. Polispersonalens i Stockholm enke- och pupillkassa. Kr. 8,188: 93. Ramma styrelse soni niistföregående. Stockholms Po!ispersonals enskilda enkeoch pupillkassa (stiftad 9 Xaj 1883) kr. 66,000. Särskild direktion (se sid. 696). Understöd åt aflidne polismans enkor och barn. P- Hebbes pensionsfond (Brukspatron A. Hebbe 1824) kr. 13,000. Direktionen öfver Strandbergska läkareinrattningen (se sid. 720). Af rantan utgå Lrligen 9 pensioner å 100 kr. till fattiga enkor eller oförsörjda döttrar efter ofrälse civile embets- och tjenstemän, IX E. F ö r v a l t n i n g e n f ö r G r O e n s k a fattigförsörjningsfonden och W i l l e b r a n d s k a u n d e r S t ö dsfon d e n. (Se sid. 694.) Groenska fattigförsörjningsfonden (Bergs- rådet i\. H. Groen 1839) lzr. 159,662: 01. Af rantan utdelas pensioner å kr. l50 - till vederbörligen bevisade medellösa och verkligt fattiga, livaraf hälften s. k. Pauvres Iloiiteux. von Willebrands understödsfond (Friherrinnan Ulla von Willebrand 1860) kr. 93,110: Af rantan utdelas pensioner å kr. 200: -till fattiga, företridesvis ga,inla sjuka eller sjukliga fruntimmer. IX F. Presterskapets enke- och pupillkassa. Stiftad 1874, enligt Kongl. reglenientet den 6 November samnia år, för beredande af pension åt delegares enlior och minderilrige barn, äldre ogifte obemedlade barn, som genoin sjukdom äro urståndsatta att sig nödtorfteligen försörja, och ogifta döttrar efter uppnkdda 55 år. Den 1 Maj 1893 utgjorde behkllninoeii 8,027,407 kr., hvaraf grtc~adji~nde~~ 5\356:327 kr. och tillskntt.:funde~c 2,670,880 kr. FrLn förstnamnda foiid, som utgöres af allmanna medel, utgi pensioner till alla berattigade efter lika grun- Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget egareiis syssla frånträdes. För utbekommande af pension - i Februari månad - bor för pensionär rli-liqen under första halften af föregaende Sovember månad anmälan ske iiiedelst aflemnande af for pensionens beviljande nödige handlingar i landsorten hos vederbörande pastor och i Stockholm i kassans lokal, 34 Norrlandsgatan. Pensioilär, som genom egen försurniiielse blifvit vid pensionsberälzningen utesluten, förlorar sin ~iensionsrätt för det år,berakningenafsett. X. Fonder för understöd åt militärer samtderas enkor och barn. X A' A r m n s p e n s i n s k a s s a' (Se sid. 693.) Arméns enke- och pupillkassa (Krigsbefalet 1817) kr. 353,161. Pensioner åt enkor och barn efter arméns enibets- o. tjenstemiin. ArmBns nya enke- och pupillkassa (Krigsbefilet 1883) kr. Pensioner åt armens embets- och tjenstemans enkor ocli barn ; statsbidrag: 67,708 kr. årligen. ArmBns pensionskassa (Krigsbefälet 1756; kr. 3,i47,794: 38. Pensioner &t arméns embetsoch tjenstenian; statsanslag till fyllnadspensioner m. in., för 6r 1894 (förslagsanslag) kr. l,5-10,000. Horns stiftelse (Grefvinnan 8. S. Horn f. Blomstedt kr : 06. Pensioner %t militäre eiiibet,s- och tjensternans i fattigdom efterlemnade enkor och barn; företradesvis åt fattiga enkor och döttrar efter ryttmästare? Itaptener, löjtnanter och iinder- I löjtnanter. Konungens enskilda fond (1817) kr. (årlig ranta). Pensioner at enkor och barn efter aflidna militarpersoner; pensionarerna utses af Eiingl. 3Iaj:t. Militärenkepensionsstaten,Allmanna. Pensioner åt militire embets- och tjenstemans i fattigdom efterleninade enkor ocli barn: pensionerna tilldelas af Kgl. b1aj:t efter direktionens förslag; pensionsratten grundar sig pk maiiiiens eller fadrens beställning, bouppteckningen samt sökandes fortfarande behof. S B. Drottningens hospital (grundlagdt &r 1805 af en L'&!ienniskovän'L) kr. 83,141: 70.. SVEA. 13 ilrotininggatan. --

6 sjukkassor och dermed jeniförliga inrättningar. 767 Direktion (se sid. 720). Rantan användes med ofvan eller till enka efter en i tjenst t,ill årliga pensioner åt afskedadt underbefäl afliden underofficer eller till uppfostringsocli manskap af Svea Lifgarde. hjelp åt något eller några fattiga barn till Möllersvards fond (Generalmajoreil C. H. dylik underofficer vid regementet. Nöllersvärd 1862) kr. 4,139: 60. Samma direk- Skolfonden (gåf~~a och årliga bidrag af tion som föreg. Rantan användes till niide- officerscorpsen) lir. 8,486. Regementspastorns gsfvor åt medellöse, från Svea Lifgarde af- disposition. Rantaii utgår till fattiga skol- sliedacle gardister. Ibarns beliladnad m. m. inom regementens -. församling, -. Svea Lifgardes barnhuskassa (Statsbidrag, kollektmedel samt ranta i grefve Strömfelts X D. K g l. I :st a S ve a Art i l l e r i r e g e- donation. 36 kr.) kr Särskild dir. (se m e n tes p ensi o ns kassa. (Se sid. 636.) sid. 632). Bekladnacl af manslrapets barn Hygrells stipendiefond (Generaladjutantet samt uppfostringshjelp för dem. I~~grell och hans hustru 1833). Premier åt Kal. Svea Lifgardes Fattigkassa. Samma fattiga skolbarn inom Svea art.-ren.: kapidirektion. Gravallius' testamente (Fältpr. C. O. Gravallius) ltr. 2,250. Direktionen öfver Svea Lifgardes fattigkassa. Kronprins. Josefinas Pensionsinrattning vid Konungens 2:dra Lifgarde (stiftad l823 af officerskåren till hågkoinst af Kronprinsens förmälning) kr. 110,000. Särskild direktion (se sid. 720). Pensionering åt underofficerare och manskap inom regementet. taletuingår i soldat-barnhu3kassan. Marklinska fonden (Enkefru C. E. Marklin 1851) kr. 4,900. Understöd åt officersenlto~ eller döttrar. Musikpersonalens enskilda kassa (Musikpersonalen rid Svea art.-reg:te 1875) kr. 13:151. Begrafninpqhjelp till clelegarnes sterbhus sarnt till?;lligt understöd åt delegare, som från regementet afgir. Officerskårens pensionsförenings kassa (Officerskaren vid Svea art.-reg. 1550) kr. 88,440. Pensionering af f. d. officerare vid S C. Konungens Lifgarde till hast. Svea art.-reg. Lifgardets till hast pensionskassa (gåfvor Pensions- och gratialkassan för underoch tillskott af officerare 1851, samt arliga officerare och manskap (Officerskåren vid afgifter af underofficerare med vederlikar) Svea art.-reg. 1800) lir. 23;695. Utdelning ltr. 101,215. Särskild direktion (se sid. 636). af understöd åt afskedade underofficerare, Pension tillafskedadtunderbefälochmauskap. konstaplar, trumpetare och artillerister. Prins Oscars hospitalinrattning vid Kgl. Rudebeckska stiftelsen(0fverste Budebeck Lifgardet till hast (Gåfvor,och tillskott af samt Rattericheferne vid Svea Art.-Reg:te officerare 1816) kr. 37,013. Samnia direktion. 1860) kr. 7,675. Pension åt enlior och barn Pension och understöd åt afskedadt under- efter underofficerare vid regementet. Sefil och rnanskap, dess enkor och barn. Soldatbarnhuskassan (Officerskåren vid Rosenbergska fonden (Oåfva från sterb- S~eartilleri) kr. 25,521. Dels fattiga solhuset efter aflidne Rosenberg) kr. 1,2.56, datbarns bekliidiiad och underhåll, dels pen- Regementets pensionskassas direktion. Ran- sioner åt afskedadt manskap. tail utgår till pension %t enka efter itjenst Underofficerarnes vid Svea Art.-Reg:s afiiden underofficer vid regementet. pensionskassa (Underofficerskaren vid Svea Underlöjtnant Claes Erik Peyrons pen- art.-reg:te 1875) kr. 16,429. Pensionering af sions- och gratifikationsfond (gåfva från underofficerare vid regementet. nämnda underlöjt,nant Peyrons sterbhus) kr. 5,377. Samma direktion. Räntan utbetalas X E. Konungens Militarhospitals- och Meårlicen den 5 Juli med "n såsom sratifika- dalifonder imilitirhosuitalsfonden utgöres tio; åt afskedad underofficer och f', såsom pension åt enka eft,er underofficer vid regementet. Volontären Grefve Gustaf Nils Conrad von Rosens pensions- och gratifikationsfond (gåfva af sterbhuset efter nan~lda volontär) kr. 2,137. Samma direktion. Arliga rantan utgår med ''2 såsom ständig tillökning i pension eller tillfällig gratifikation till pensionerad underofficer från regementet eller ock såsom pension eller gratifikation till enlta efter siida,n iiilderofficer, och andra lika af:'l) efter 3813 och 1314 årens krig af enskilda personer i riket gjorda sammanskott, 2) af dåvarande kronpriils Karl Johan skankte större belopp, 3) af kommerserådet P.Filén donerade medel; Medaljfonden, stiftad af konung Karl XIV Johan). Båda fonderna hafva gemensam direktion (se sid. 720). Frgn &Iilitarhospitalsfonden utgå pensioner till sammanlagt belopp af 9,000 kr. årligen och gratifikationer till ungefiirligen samma belopp. afvenledes årligen till i fattigdom. stadda enkor ocb oförsörjda barn efter befal, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. -

7 ~ 768 Froniina stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, aiiderbefal och civile tjenstemän vid arinéen och flottan. IIedaljfonden är afsedd att derifrån bereda underofficerare och gemenskap i armken och flottan, hvilka erhållit znedalj för tapperhet i falt, en årlig pension, men, d% nu mera enclast en inneliafrare af tapperhetsmedaljen finnes i lifret, y%r större delen af fondens riiiteafltastninó. tills ïidare itil1 understöd frall,\~ilit~rll~spitals 1"onden. kr. 5,191. Stipendier åt studerande vid Karolinska institutet. Akrelska fonden (Prof. C. Santesson 1579) kr. 10,280. Stipendier åt studerande vid Karolinska iiistitutet. Altins fond (Stadslakaren II. L. Altin 1877) kr. 6,320. Stipendier åt vid Karol. inst. studerande med. kandidater. ~ ~ ~ stipendiefond ~ d i (Kammarherren ~ k ~ W. A. Benediclts 1861) kr. 30,486. Sill vid Konungens Hospital (Stockholins stads Karolinska institutet studerande medicine borgerskap ocli magistrat li9b) kr. 312,000. kandidater, Särskild direktion :se sid. 720). Pensioner ~ ~ l testamenfsfonden ~ ~ d ~ (Apoteliaren k ~ Bt afskedadt manskap vid arméen: a) efter E. ~ ~ 1818) l Itr, 2,788. ~ ~ Till underhåll ~ d visya ars tjenqt eller de, som blifvit skadade; och förökande af samlingarne och biblioteket b) andra fattiga, lytta och ~~mlösa, som vid Karolinska institutet,. utan eget förvållande blifvit vailföra samt Hiertas stipendiefond (Fröknarna H. ooh \ej kunnat intagas p% fattighus; år 1892 ut- A, ~ i 1873) ~ kr, 15,245. ~ t Stipendier ~ åt delades 11,419 kr. till 404 personer. qvinnor, som studera medicin. 1 ~- -- ~ a ~ n hhuss7 s stipendiefond (Professor Svenska föreningen Rada korset (Konung M, H,lss~ forne lärjungar 1863) kr, Oscar II m. fl. 1865) kr. 72,770: 13. Verkstallande utskott (se sicl. 718). Att hos svenska Stipendier - åt vid liarol, inst, stu8erande folket väcka deltagande för varden af sårade sjuko i pilt inedelst insamling ocli f'orvaltiiinff af frivilliga understöd verka f.r denna sjniivards ordnailde och utvidyning; utdelning ar gjord till foreriiligens sjulisltöterslior. Samaritföreningen (började sin i Januari ise4) kr, 27, Dess uppgift att genom inrättande af sainaritundervisningskurser blalld allmänheten Itännedom om den hjelp, som plötsliga olycksfall i hand erfordras; åliggande föreilingens aktivaledamöter, haillta genomgått sådan kurs, att intraean,je olycksfall, innan lakarel,jelp hunnit erhållas, utan gift,a det som erfordras och af dem kan lemnas, rlnmalningar röraiide bada dessa föreningar kunna inlemnas till Regementsintendenten Axel von Heijne, adr. Ostermalinsgatan 2B. Hautboisternas Understödskassa (stiftad,den 28 November 1869 för i arméens och flottans tjenst vararide eller derstädes förut anstäld musiker af underofficers grad) lir. 9,735: 97. Särskild sid. 696). Utbetalar t. v. begrafningshjelp vid delegares dödsfall och tillfälligt understöd till delegare eller dess enlia. X!. Fonder fijr undervisninq och understöd et läkare och veterinärer Oci,oif Hjelmsaters stipendiefond (Kamsamt deras enkor och barn. marherre il. Roos af Hjelmsiter 1862) kr. X1 A. K a r o l i n ska I n s t i t u t et Stinendier åt studerande vid Iiaro- (Se sid. 641.) linska institutet. Abelins fond (Profesror Ej. Abelin 1882)1 Samsons stipendiefond (Bokhandlaren A. Brand- och LifBBrsaZrrings-AktieboIage't SVEA. l3 airottninggafan. mecliciiie Iranciidater. F.Ka~olinska Institutets A. 12egnell 1883) kr. 25,825. Räntan skall användas till befriimjande af den medicinska forskningen och dess tillgodogörande så val för undervisningen som for literaturen. Kirurgiska stipendiefonden (Donation af okänd, pseudonyinen "Amicus" genom Prof. C. J. Rossander 1875) kr. 10,382. Stipendier åt en eller två unge män, som vid institutet idka eller nyligen derstades afslutat sina mecl. studier och ådagalagt synnerlig flit jemte intresse och fallenhet för kirurgi O" Ad. Kjellbergs stipendiefond (Professorsenkan 'I'l~rese Kjellberg 1884) kr. 10,955. Stipendium till medicine Itandidat eller licentiat, som studerar T-id institutet. Ljungbergs stipendiefond (Fältläkaren N. J. Ljungberg 1866) kr. 44,894. ResestiPendium for Med. Doktorer. P. H. Malmstens fond (Prof. P. H. Malmsten 1876) kr. 5,173. Stipendier åtvidinstitutet nyblifile med. licentiater. Carolina, Andriette Nobels fond (il. Ko- bel 1890) Itr Understöd för experi- ~nentel nledicinsk forskning. Anders Retzii stipendiefond (Svenska lälzaresiillskapet 1864) kr. 34,796. Stipendier till studerande vid Karolinslta institutet samt till unclerstöd for vetenskapliga forskningar

8 sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 769 Samson 1888) kr. 10,826. Stipendier åt medicine premier vinna försäkring för beredande afpenkandidater, som studera vicl institutet. sion åt efterlefvande hustru och barn. Sadan -.p ftksiikring ineddelas dels åt man för here- Wenerska testamentsfonden (Lifmedikus dande af pension till hans hustru, dels åt fa- Wener 1813) kr. 5,305. Bledicinalstyrelsen der eller moder för beredande af pension till (se sid. 670). Till gratifikationer åt Karolin- visst nppgifvet barn och dels åt man fiir hereska institutets elever m. m. dande af pension till hans hustru och deras barn gemensamt. X1 B. Svenska Lä karesä Ils kap et. FJohmanska testamentsfonden (Grosshand- (Se sid. 708.) laren F. O. Bohman 1767) kr. 159,662: 37. Vincent och Lovisa Lundbergs fond (Lif- Understöd åt sjulia barn af delegare i allm. pdikus Viilcent Lundberg 1886) kr. 30,000. Enke- och pupillkassail. Arliga räntan auvindes till pensioner L 300 Grisbackska testamentsfonden (Enkefru kr. &t medellösa enkor och oförsörjda barn S. ht. Mannerström, f. Grisback 1777) kr. efter legitimerade svenslta läkare. 6,750. Understöd åt behöfvande enltor eller Lakare-nödhjelpsfonden (Atskilliga sven- fader- och moderlösa barn. ske läkare 1855) kr. 22,333: 62. Understöd åt Sehmanska pensionsfonden(m:llernaangei behof varailde svenske läkare, deras enkor lilla och Ida Sehman 18.2) lir. 7,464: 80. Penoch barn; fonden uppkom genom upplösning sioner åt fattiga fruntimmer, soin iclte äro af en pensionsinrittning for svenska läkare, eller varit gifta. hvarvid af någon delegare förbehall gjordes Svaans testamente (Enkefru A. BI. Svaaii om förmånsrätt för deras efterlef~rande. f. Volckamer 1763j kr. 18,000. Rantan ar Schaumkellska understöds+.onden ( A ~ anslagen ~ ~ ~ till - pensioner åt fattiga enkor af E, Schaumkell 1833) 94,736, frejd, hvilltas man mrit allstalda j htens bereda understöd åt fattiga, i verltligt behof tjenst. utan afseende på stånd eller vistelsetarande enkor eller oförsörjda barn efter ort; och ega slagtingar till gifvarinnan eller aflidne ledtimeracle lahare; foiiden l hennes afiidne man fiireträdesritt. har ökats genom ~ ~ ~ ~ P. E, i Thernbergska ~ ~ i testamentsfonden ~ ~ l (Handels- ~ k ~ Stagnells testamente 1865 och genoin H, Stoltz7 testamente 1880; vid 1893 ars slut voro 8,800 kr. annu ej rä,ntebarande. Jacobiska testamentsfonden (yeterinarläkaren L. Jacobi 1869) kr. 13,774. Direkt. ofver veterinarinstitutet genom dess före. ståndare. R,esestipendium &t en ung veterinäïlä,kare. XII. ~~~d~~ för diverse andamål. X11 A. Robins, Emile, belöning (Fransmannen Emile Robin 1886) kr. 5,210. Kgl. dessa belöningar man Kominerskollegium (se sid. 6.55). Att tillde- so, qvinnor, i stader och a landet(' förutom las svenska sjökaptener, hvilka från öf>-erhan- till 6 exemplar i silfver af svenska ~ ; ~ d gande fara räddat ~lteppsbesattning~r eller i föreningens till förening, brist derpå utdelas %t enkor efter svenska Brandstodsmedlen (C. R. Berch J. sjöman eller fiskare, som under utöfning af von ~ ~ lknigge t h och ~ hans ~ hustru ~ 1793 ~ sitt yrke funnit döden och efterlemnadt oförsörjda barn. X11 B- A 1 I m arma Enke- och P u P illkassan i Sverige. (Se sid. 693.) Allmanna Enke- och pupillkassan i Sverige (Stiftad 1784; regl. 1886, fonder c:a 11,000,000 kr.) har till andaniil att åt svenslta undersåtar, som icke uppnått 60 års ålder samt med afseende å helsotillstånd profvas till forsikriiig antagliga, leinna tilifalle att antingen kassören J. Thernberg 1821) ltr. 5,400. Understöd åt behöfvande enkor, företrädesvis sådana, som af enlie- och pupillkassan åtnjuta små pensioner och hafva flera oförsörjda barn; för närvarande utgå 3 pensioner a 90 ltr. - X11 C. K g l. P a t r i o t i s k a S a l l s k a p e t. (Se sid. 715.) Branders donation (Kamreraren H. A. Brander 1869) kr. 5,000. Rantan användes till utdelning af sällskapets medaljer till industriidkare, "såsom niastare, geriller eller arbetare, hvilka visat utmärkt skicklighet i sitt arbete, förenadt med låilgvarig trogen m, fl.) kr, 10,000, Räntall skall anvindas till understöd åt torpare och andra fattiga personer på landet, som hemsökts af eldsvåda och ej ega rätt till brandstodsunderstöd. Ebersteinska, Schotteska och Kulmanska donationerna (Frnarna C1. A. C. Ebersteiu och M. C. Schot,te in. fl. 1799,1807 och 1817) ltr Räntan utdelas årlieen till hemgift åt 2:ne fattiga och dygdyga flickor af den arbetande ltlassen. Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presidenten mot viss afgift p% er1 girig eller ]not årliga i Xonimersltollegium E. Carleson 1772) kr. Brand- och Liffidrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. Adresskalendern t

9 Fromina stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, i70 115,214: SO vid 1892 års slut efter afdrag af särskilda fonderna. Att befrämjanaringarnes uppkomst och genoin belöningar för berömliga gerningar och förslag m. m. uppmuntra nationalidoghet,ens Rudbecks donation (Ofverstekammarjunkaren 9. Rudbeck 1802) kr. 1,500. Till stipendier åt skicklig jordbrukare inom Skaraborgs lan. Thurgrens pensionsfond Namsell Charlotta Collander) kr. 3,000. Till understöd åt åldriga och fattiga tjenare. -- SIID. Direktionen öfver Nödhjelpskassan. (Se sid. 721.) Bomans testamente (Viktualiehandlanden E, E : 1827) ~ kr. ~ 5,000. ~ ~f räntan skola utgå 2 pensiol,er a 75 kr, och återstoden användas efter direktionens godtfinnande, Brukspatronen J. A. ~å~~~ och dess Fru U. L. ~ å född ~ ~ ~ ~ t donation h, ~ å, 10,000 kr. till Nödhjelpskassan i Stockholm enligt donationsbref af den 22 December 1881 med anledning af ett tjugufemarigt lyckligt äktenskap. Pensioner, ii 75 kr. hvarje pension, till sådana inom Stockholiils stad bosatte behöf~~ande personer, utan afseende på samhällsltlass, hvilka genom obotlig sjukdom, olyckshändelse eller alderd?mssvaghet äro nrståndsatte att sig försörja och icke iiro eller kunna anses vara föremål för den egentliga fattigvården. Dahlgrens donation (Bankokommiss?rien C. P. Dalllg-en 1891) kr. 40,000: Pensloiler p% samiua \-ilkor som fran Wodhjelpskassan. Diedrichsonska donationerna (Direktören G. F. Diedrichson och hans fru) kr. 55,487.,kf rantan utdelas pensioller å 30, 48 och 54 lcronor. Falcks testamente,(&iaasell B. Ch. Falck 1815) kr. 6,198. Ranfan till 2,. l Stockholn~ boende fattiga, valfrejdade, oforsörjda juveleraredöttrar eller, om sådana ej finnas, till guld- eller silfverarbetares döttrar. Flobergs fond (Guldsmeden S. Floberg 1822) kr. 1,500. Graans testamente (Eryddkrainhandlaren C, D. Graan 1836) kr, 22,169, räntan utgår Il pensioner. t e ~ ~ ~ h, ~ ~ ; Isbergsdonationsfond, Frök. Mariachart. kr. 41,700. Pensioner för pauvres honteux. Jungbiads testamente (Prosten B. Jungblad 1832 och 185.1) kr. 3,000. 2:ne pensioner a 75 kr. utdelas årligen. Knigges donationer (Enkefru A. &f. B. &igge) kr, 12,986. Konung Karl Johans donation (1815) kr. 7,500. Räntan utgår med pensioner a minst af 30 kr. år åt behöfvailc'e, 'Om en för biittre uppfostran blifvit.urståndsatte attgig med gröfre arbete försöqa eller att i fattighus kunna intagas' Levins donation (vice Presidenten C. A. Levin jemte arfvingar 1849) kr. 5,048. Af' räntemedlen utgå 3:ne pensioner a 75 kr., och ega testators slagtingar dertill företrädesratt. Lundals testamente (&fanlsell C. J. Lundal 1824) kr. 1,500. Pensioner åt 2 enkor eller oförsör~da döttrak efter aflidna prester i Stockholm. Nordlanders testamente (Stadsmajoren E- Nordlander 184'2) kr. 75,000. Pensioner h. 150 kr. åt 20 enkor eller döttrar efter borgare i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar efter civile embetsmän vid hufvudstadensverk. Nödhjelpskassan i Stockholm (Prosten P. Norman i Osmo och kyrkoherden Ahman m. fl. 1768) kr. 436,628. Utdelande af understöd till i Stockholm boende fruntimmer tillhörande Pauvres Honteux; år 1893 utdelades 17,769 kr. till 317 personer. Preis' testamentsfond (Friherrinnan k. 11. Preis 1810) kr. 6,000. RiintZil fördelas i 4 pensioner j 75 kr,, 2 till enkor af frälse och 2 ofrälse stånd, R~~~~~~~~ testamente pnkefru C. 11. Roospigg 1839) kr. 16,250. Pellsioner till fattiga enltor eller ogifta fruntimmer. ~uths testamente (Eilkefru B. C. Ruth 1803 kr 2,136. Pensioner företrädesvis åt fattiga prestenkor, Sohms testamente (Bankokommissarieenkan U, Sohm 1842). Af fonden utlemna,s årligen 20 pensioner a 40 kr. U' 1831) kr. 6,000. Rantan användes till 4 pensioner a 75 kr., af hvilka tvenne skola till- delas "öfver 50 år gamla fattiga döttrar, den ena efter civil eller militär tjensteman och ~ ~ t ~ ~ _ den andra \ & ~ ~ & Räntan efter borgersman i Stockholm". åt ofärdiga eller sjuka ocli beliöfvande fruntimmer med Törneboms testamente (Assessorn ocb bättre uppfostran. Stämpelmästaren E, 1831) kr., (Fabriköre,l C, 1' Pensioner till enkor och barn efter civila tjenstemän vid Stockholms stads sty- :8Ki&er1!0;; ~ a :i relses ~ juridiska ~ verk samt ~ pensioner ~ till oförsörjda barn efter civile tjenstemän vid fabriksidkares enkor och barn i Stockholm. Stockholms iuridiska verk. Brand- och kifförsakrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 sjukkassor ocli dermed jemförliga inrättningar. 771 HArdska fonden (Enkefru J. C. Hård af Thorestorp 1888) 16,483. Lifstidsrantor. Ulrika Christina Högmarkstestamentsfond (1869 och 1874) kr. 7, pensioner a 50 kr. von Kothen Ribbingska fonden (Enkefru Von Kotben, född Ribbing, 1888) kr. 2,215. En ~jnsion af rintan. Froken Juliana Charlotta Lagercrantz1 donationsfond (Lagercrantzka fonden) kr. SI1 E. Riddarhusets fonder. (Se sid. 705.) Adliga Kadettskolefonden kr. 169,964. Stipendier å olika belopp och för flera ändamål. Friherre Oscar Alströmers fond (f. d. Statsrådet Friherre Oscar Alströmer 1884) kr. 19,767. Lifstidsranta. Hofrnarskalken J. F. Aminoffs och dess Fru A.C. Aminoffs donationsfond, kr. 12, pensioner a 170 kr. Bergenstjernska fonden, kr. 88,728. Stipendier och pensioner. Berghmanska fonden? kr kr. 71,908 i fastigheter och frilseranta. stipendier och 5 pensioner. von Beskowska fonden, kr. 5, pensioner a 110 kr. Bethunska fonden, kr. 17, pensioner a 60 kr. von Blockska fonden kr sioner a kr. och a 25 kr. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle Bonde 1885) kr. 8,473. Afkastningen skall tills vidare laggas till kapitalet. Bungencronska fonden, kr. 25,413. För närvarande 14 gratifikationer a 80 kr. för ett år. Magnus Georg Danckwardts pensionsfond, kr 3,120. Lifstidsranta. Duckerska fonden (Grefve C. F. Ducker 1885) kr. 111, pensioner a 200 kr. En onämnd välgörares fond, kr. 15, pensioner a 110 kl. Gyllenbergska fonden (Godsegaren E. J. Gyllenberg 1877) kr. 212, gratifikationer a 100 kr. och 2 stipendier a 500 kr. Gyllenborgska fonden, kr. 29, gratifikationer a 75 kr. Gyllenbååtska fonden, kr. 3, pension a l60 kr. Fröken S. L. L. Gyllenrams fond (1882) kr. 35,637. Pensioner till gifvarinnans narmaste anhbriga. Hagermanska fonden (1883) kr. 35,829. Pensioner till gifvarens närmaste anhbriga. Hamiltonska slägtfonden (bildad 1891) kr. 20,946. Pensioner inom slägten. August von Hartmandorffs stipendiefond, kr. 77, akademiskastipendier a 500 kr. Fru Brita M. von Hauswolffs fond, kr. 24, pensioner a 200 kr. Fröknarna von Hauswolffs fond (von Hauswolffska fonden) kr. 38, pensioner a 225 kr. och l pension a 36 kr. Carl Johan Hiertas fond (1879) kr. 6, pension a 150 kr.; återstående ranteafkastningen lägges till kapitalet, som enligt gåfvobrefvet bbr okas till 25,000 kr. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget 3,~~ir6~s~~~~~d~~,/r~",$~s77 Lifstidsränta. si,o:fl~&h:ka fonden, Irr. pen- von Liewenska fonden, kr. 66,192. l pension a 650 kr. och 15 pensioner & 150 kr. Lilliecronska fonden (Fröknarna S. M. och M. C. Lilliecrona 1869) kr. 12, pensioner omkring 200 kr. Livnerhjelmska fonden, kr. 25, a 110 kr, Löfvenskjöldska fonderna, penkr. 273, utrikes stipendium a 3,000 kr. och 2 undervisningsstipendier a 1,800 kr. ~ ö ~ ~ ~ ~ fonden (&kefru J. C. wirner 1869 och 1872) kr. 6, pension a 90 kr. och 4 & 45 kr. Bankokommissarien Wilhelm Nethertestamentsfond, kr. 6, pensioner & 150 kr. Palmstjernska fonden (Frbknarna Selma och Osta Palmstjerna 1888) kr. 4,259. Lifstidsranta. von Piatenska siägtfonden (bildad 1893) kr. 20,000. Pensiorler inom slagten. Majoren Nils Georg Psilanderskölds donationsfond för adliga fruntimmer (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1875) kr. 20,580. Lifstidsränta och pensioner till af gifvaren nämnde personer. Majoren Nils Georg Psilanderskölds pensionsfond för adelsman (Kammarherren J. F. Psilanderskold 1878) kr. 18,485. Lifstidsranta och pensioner till af gifvarennamndapersoner. Psilandersköldska fonden N:o 3 (Kammarherren J. F. Psilandersköld 1884) kr. 8,239. Pensioner till af gifvaren nämnde personer. Psilandersköldska fonden N:o 4 (Kammarherren J. F. Psilanderskbld 1885) kr. 6,133. Pensioner till af gifvaren nämnde personer. Psilandersköldska fonden N:o 5. (Enlrefru Psilanderskold född Isberg 1890) kr. 10,034. Lifstidsränta. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden, kr. 61, stipendier a 200 kr., 8 pensioner a 200 kr. och 3 handpenningar a 120 kr. Queckfeldtska stipendiefonden (Hofrättsrådet C. S. Queckfeldt 1875) kr. 11,570. Rantan lägges till kapitalet till dess 20 år förflutit från fondens emottagande. Queckfeldtska pensionsfonden (Hofratts- SVEA. i3 Drottninggatan.

11 772 Fromma stiftelser, radet C. S. Qneckfeldt 1875) kr. 12,735. Rantan lägges till kapita,let till dess 20 år förflutit från fondens emottagande. Stiftsfröken Maria Charlotta Qveckfeldts fond (1841) lrr. 17, pensioner k 200 ltr. Rehnbergska fonden (Xajoren C. G. Eehnberg 1887) kr. 7,864. Från fonden utgå 3 pensioner, hvardera å 100 kr. Kammarherren Johan Axel Reuterskiölds pensionsfond (1870) kr. 63, lifstidspensioner h kr. och 1 stipendium a 500 kr. " Hofmarskalken Henrik Fabian Reuterskjölds pensionsfond (Reuterskjöldska fonden) ltr. 61,781; lifrailtor, 1 pension a 300 och 2 n 150 ltr. Carl Ulrik ROOS af Hjelmsäter donationsfond, kr. 36,541; s pensioner?i 300 kr. Fröken Hanna Roos' af Hjelmsäter donationsfond (1880) ltr. 21,109; en pensionär ar utsedd af gifvarinrian. Kammarherren Carl ROOS af Hjelmsäter fond (1890) kr. 101,387. Lifsticlsrinta. Sasska fonden (lrajoren J. F. Sass och hans hustru G. ii. Kisbeth 1866) lir. 27,651; lifsticlsrinta och 1 pension a 100 lir. Grefliga Schefferska stiftningen, kr. 48,231; 14 pensioner B 130 lrr. Scheffers, C., kapten, fond kr. 13,7~18; lifstidsrä,nta. von Schewenska stipendieinrättningen (Agenten G. R. von Schewen m. fi. li21) kr. 26,945; 2 stipendier A 500 kr. Hofröken nationsfond Carolina von Schulzers do- (von Schulzerska fonden lrr. 3,818; 2 pensioner ii SO kr. Fröken Schurer von Waldheims fond, ännu icke reglerad. de Silentzska fonden, kr. 7,424; 4 pensioner i 75 kr. och 1 a 30 kr. Silfverbergska fonden, kr. 31,680; 14pensioner a 90 ltr. Stjerncreutzska fonden, kr. 44,533; 24 gratifikationer ii 80 kr., o vilka f% uppbäras under 6 år. Stjerncronska fonden, kr. 28,185; 3 pensioner :d 415 kr. Stjerngranatska fonden, kr. 13,345. Lifstidsriinta. Stråleska fonden, kr. 313,100; 22 pensioner i 75 kr. Thamiska donationen (Rommerser%det S. Tham 1527) kr. 6,441; räntan i 6 proc. öfverlemnas till Vetenslrapsakademicn. Tersmedenska fonden, kr. 16,952; 2pensioner. Wadstena adliga jungfrustift, kr. 344,250; 60 pensioner h 100 kr.; 1'75 pensioner B 50 kr. och l1 pensioner till olika belopp. von Vegesackska fonden (Fru Carolina Brand hifforsäkrings-aktieboiaget stipendiefonder, pensionsanstalter, von Vegesack 1885) kr. 5,267; lifstidsränta. Wulfcronska fonden, kr. 15,846; l5 pensio:er a 35 kr. och 12 pensioner a 20 kr. Akerhielmska fonden (Frölten Ulla Bkerhielm 1883) kr. 9,487 ; lifstidsräntor till af gifvarinnan nämnda personer. Riddarhusets samtliga fonder uppgå till ett bokfördt belopp af 3,453,354 kronor..- - X11 F. Wennberg, ''~otten Wennbergs fond för hjelpbehöfvande" (1864) kr. 40,408. Särskild direlction (se sid. 721); fonden är afsedd till: 1) inlösen och underhåll af ett v$,riilöst, döfstuint eller blindt, barn å någon af hufvudstadens skolinrättningar eller barnhem; 2) understöd åt sådane fattige och välfrejdade personer, som genom sjukdom eller annan oförvållad olycka iro.i behof af en tillfiillig eller ögonblicklig hjelp. G. Fosterländska Fiireningen. (Se sid. 697). Dah!grenska donationsfonden (Apotekaren J, A. Dahlgrell 1876) kr, 11,856. Premie till lifränteinsstser %t spada barn; utdelningen skall börja år Fosterländska föreningen (gå inbjudning af Generaldirektör G. F. Almqvist 1869) kr. 42,364. BIinskande af fattigdomens tillväxt ; år 1892 utdelades 1,474 ltr. i premier och förvaltningsafgifter. Prinsessan Lovisas~minnesfond (Flera personer 1869) kr. 6,000. Premier till lifränteinsatser åt späda baril. - ~ Pauiiska donationsfonden I'Enlrefru Ch. Pauli 1789) jernte egencl. n:o 24 Svartmangatan kr. 300,000. Fonden förvaltas :tf Jakobs och Johannes' försairil. frivilliga arbetshus (se sid. 722); pensioner i 50 kr. utdelas till 144 enkor, som fyllt 38 år, och ilvilkas man varit prester eller borgare, samt h 25 kr. till 74 fader- och nlodcrlösa flickor under 16 år samt af akta börd. - - Aktiebolaget Praktiska Hushållsskolan för flickor (subskribenter 1870). Särskild direktion (se sid. 723); att uppfostra fattiga 16 års flickor fran St~~lih~liiis församlingar till tj enarinnor. Sällskapet "De Nodlidandes vänner" (af Eongl. Maj:t 1816 faststillda stadgar) kr. 210,143: 44. Särskild direktion (se sid. 720); räntan % Itapitalet jemte de årliga afgifterna af sällskapets ledamöter användes under %r 1893 silunda: dels i pensioner till 21 personer i kr. 100 och till l59 i kr. 40, dels tillfälliga bidrag till 5 pensioner h 15 lir. SVEA. 13 rattn ni ng gatan.

12 ~ P- sjukkassor och dermed och till l1 personer?t kr. 25 eller tillsammans 8,810 kr. utdelade. X11 H. Di a koniss-sällskapets förval t n i ngsu ts ko tt. (Se sid. 718). K. E. Beronii donationsfond kr. 26,221: 57. Casparsons fond (Löjtnant S. E. Caspar- son) kr. 1,000. Fru Eldes fond kr. 4,000. Majorskan Geijerstams fond kr. 1,000. C. Ljunglöfs fond kr. 10,000. Vivekafonden kr. 5,000. Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J. P. Alingren 1811) kr Koniinerskollegiuin; rantan anvindes till gratial at viss af testator bestämd person. X11 J. Björckska stipendiefonden (Gross- Josefinahemmet (Enkedrottning Josefina handlaren S. Björck 1802) kr Sam- 1872) kr. 277,863. Särskild styrelse (se sid. fundet Pro Fide & Christianismo (se sid. 725); hemmet bestamdt för fattiga af katol- 697); stipendier till skollärare. ska bekinnelsen. Brudgåfvefonden (Stiftad af konung Oskar I till åminnelse af kronprinsessan Lovisas förmälning 1850) Ofverståthållaren, Pastor primarius, Deputerad för stadens fattigvårdsstyrelse. Brudgåfva af 150 kr. åt 5 dygdiga och ärbara brudpar, som årligen den 19 Juni i Storkyrkan sammanvigas. Drakeska testamentsfonden (Linkrimaren Jonas Drake 1783) c:a 40,000 kr., som redorisas för Förmyndarekamnyaren. Styrelse: Klideshandlarne R. W. Ramsteat, L. E. Westin o. C. Wiberg. Afkastningen anvandes till små pensioner åt gainla, orkeslösa, gudfruktiga qvinnor. Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josefina (efter inbjudning stiftades föreningen genom subskription. Enkedrottning Josefina skänkte 30,000 kr. 1873); kr. 322,298. Sarskild styrelse (se sid, 723); att i förbättringsanstalt och vårda vanartade gossar hvilka af polis- eller kommunalmyndighetlhos föreningen anmälas eller på grund af domstols förordnande skola i allmän uppfostringsanstalt insättas samt att bereda skydd &t frigifna % föreningens åkerbrukskoloni Hall inom ostertelje socken af Stockholms län vårdades under år i medeltal 159 gossar, af hvilka för de flesta erhölls en årsafgift af 150 kr.; omkostnaden för hvarje gosse uppgick år till 344 kr. 77 öre.. Hammarskiöld-Risellschöldska stipendiefonden (1842) kr. 56,000. Sarskild styrelse (se sid. 705): årlig utbetalning 1,500-1, jeinförliga inrättningar. 773 kr. att fördelas mellan Artilleri- och Ingeniörhögskolan samt Krigshögskolans elever..- Hemmet f6r frigifna qvinnor. Benämnes numera afven "Drottnjngens Skyddshem". (Hertiginnan Sofia af Ostergötland 1860) kr. 93,447: 60, hvaraf till "Hemmets utvidgningsfondll afsatts 2,290 kr. Sarskild direktion ](se sid. 723); att uppritta från fängelset frigifna qvinnor; i hemmet vistas högst 12 qvinnor. Fru W. Hiertas stipendiefond för tandläkarinnor (stiftad af L. Hiertas ininnesfond) kr. 12,079. &ledicinalstyrelsen (se sid. 670); utdelas till obemedlade qvinnor, som egna sig M tandläkareyrket. Kniperska pensionsinrattningen (Enkefru C. Kniper, f. Wittfoth 1780) kr. 104,365, sarskild direktion (se. sid. 72'); understöd åt fattiga och ålderstigna ogift+ fruntimme:, företrädesvis dem af borgerligt stand; ar 1892 utdelades 4,890 kr. till 92 personer. Understöd utdelas fortfarande genom kamereraren i Allmänna Enke- och Pupillkassan. K. Kommerskollegii armbössemedel (st. 1686) kr. 13,051: 14. Afkastningen använcles till understöd åt ej i arbete varande eller sjuke grufarbetare på förslag af vederbörande bergmastare. Ljungmans, Carl, minne (f. d. läsbarn till kyrkoh. 1886) Pastor i Klara kr. 1,700. Räntan tillfaller kyrkoh. L:s barn. Rosellska fonden kr. 2,330. Allmänna djurskyddsföreningen (se sid. 699); belöning for visad ömhet mot husdjur tilldelas tjenare med tjenctetid af minst 10 år. Ofriga donationer till Sv. Allin. Djurskyddsföreningen kro: Fröknarne H. Sjöbergs och H. Lindbergs, hvardeïa 1,000 kr., Kronofogden i Upsala C. W. Berglunds 4,000 kr., Frbken Björkmans i Malmö 5,000 kr. och från H. E. 1,000 kr., tillsaminans 12,000 kr. Rudbeckska stipendiefonden (Frih. Öfverste A. Rudbeck,1802) kr Samfundet Pro Fide & Christianisino; (se sid. 697); stipendier till skollärare. Stockholms allmänna Skyddsförening, kr. 51,486. Särskild direktion (se sid. 721); in- Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

13 774 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, komsterna, som bestä af rantor och årliga bidrag, utdelas åt beliöfvande.. Stockholms Skyddsförening för frigifna (stiftad på initiativ af Stockholms arbetareförening 1879) kr. 4,345: 65. Sirskild styrelse (se sid. 723); att från återfall i brott söka bevara frigifne, företrädesvis yngre för l:a gången straffade, värnlösa fangar, som under fangelsetiden ingifvit förhoppningar om framtida valförhållande samt att mildra den allmänna fördomen och oviljan hos arbetsgifvare och arbetare gent emot straffade personer; åtnjuter f. n. 1,000 kr. om året af. GngFardsmedel. ~. -- Stiftelsen för gamla tjenarinnor. Biirjade sin verksamhet Särskild direlition (se sid. 722); tillgångarne fördelade i 2:efoncler, ~BostadsfonclenochPensionsfonden utg. tills. 374,981: 79. Fria hiisruin med vedbrand el le^ årliga pensioner till gamla tjenarinnor. I heminet intagna, tjenarinnor 70 st. och utdelas pensioner till 85 sådana. Sällskapet till dygdigt och troget tjenstefolks belönande (Grefve C. Löwenhjelm 1829) kr. 98,000. Särskild direktion (se sid 716): belöningar och pensioner åt ålderstigna tjenare från åtskilliga fonder, hvaribland Casparsonska fonden (Enkefru A. C. Casparson, född Hamberg) å 15,000 kr. ar den största. De öfriga fonderna iiro å 2,000, 1,500 och 1,000 kr. P- Sällskapet "Till arbetsflitens befrämjande'' kr. 10,000. Särskild direktion (se sid. 716); ränternedlen jemte årsafgifter användas till anskaffande af arbete åt obemedlade fruntimmer.. Timmermans-Ordens Hospital(l796). Sarskild direktion (se sid. 720) kr. 200,000; att med husrum, ved, ljus, 10 kr. i månad~n, 12 kr. årligen till beklädnad samt tillfälliga obestämda bidrag fiirse fattiga. Brand- och LiffiSrsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

14 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Anm. Denna afdelning har, för att ~nderl~tta igenfinnande af stiftelser och fonder, som har förekomma, blifvit under de sarskilda hufvudafdelningarna indelad i underafdelningar, betecknade med stora alfabetet. O b s.! Förteckning å i~trfc~tdufo'elni~gu~n~a~ och hänvisning till de sidor, hvarå deras rubriker förekomma, aterfinnes å sid Abelins fond... I Z. X1 A. Abrahamsons lifräntefond... I N. Abrahamssons gåfvofond... VIII B. Adliga Kadettskolefondein... X11 E års gåfvofond... VI J års fond... I L. Ahllöfska testamentsfonden... V B. Ahlströmska,,... V B. Akademiens (för de fria konst.) pensionskassa..... VIII,4. - (for de fria konst.) sarsk. understödsfond... - (Landtbruks-)... VI C (Nusikaliska) stipendiefond VIII B. (Vetenskaps-) reseunderstöd... VI B. - (Vitterhets-).... VI A. Akrelslia fonden... X1 A. Aktiebolaget Praktiska hnshållsskolan för flickor... X11 G. Allmänna barnbördshuset... IV B. - barnhusinrättningen i Stockholm... II E. - enke- och pupillkassan i Sverige X11 B. institutet för döfstumma..... VII. - militar-enkepensionsstaten... X A. - premie- och stipendiefonden... VI J. Almgrens fond... I Q. - pensionsfond... X11 H. Alms, fru, donation... I H. fond... I J. stiftelse III. - testamente... I J. Alströmers fond... X11 E. Altins,,... X1 A. Aminoffs donationsfond... X11 E. Anndals fond... I E. Apelgrens fond... I L. Apotekaresocieteten... V G. Arbetshemmet för blinda i Stockholm... VII. Arbetsstugor för barn... II A. Arfvedsons testamente... I B. Arhenii donation... I B. Arméns enke- och pupillkassa... X A. - nya enke- och pilpillkassa... X A. - pensionskassa... X 8. Artisternas ochlitteratörernas pensionsförening... VIII c. Bsklings testanlente... I A. Asplunds fond... I TT. - testamentsfond... V D. Asylet för paurres honteux... II B. VIII A.. Bagges fond... I F. Bankostatens enke- och pupillkassa IX B. Bankska legatet... VI B. Barkerska sefolckerskatestamentet. Barnbördshuset Pro Patria... IV C. Barnhjelpsfonden... I K. Barnmorslcefonden... V H. Barnmorskornas i Stockholm pensionsförening... V H. Bayards fond... 1 Z.?i 2 stallen. Behrens donation... I H. Beklidnadsfonden för fattiga nattvardsbarn... 1 S. Beklädnadsfonden för fattiga skol- barn... 1 V. 5. Benedicks donation... 1 O. - fond... III. - stipendiefond... I 6. X1 A. - testamentsfond... 1 E. - understödsfond Benedickska asylerna... IV B. Berendts, S., understödsfond... V A. Rergenstjernska fonden... X11 E. Bergers stipendium... V D.... Berggrens fond... I G. Z. Berghmanska fonden... X11 E. Bergianska stiftelsen... VI B. Bergmans gåfvofond... VIII B Bergerska donationen VI -4. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

15 576 Register öfver Fromma stiftelser stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Bergmans, Ellen, stipendium... VI N. Bergman-&lullerska fonden... VI F. Hergqvists fond... I G. Bergs stipendiefond... VIII B. - testamente... II C. Bergska fonden... IX C. Bergstedts fond... I S. Bergstedts, Thorsten, stipendiefond VI O. Bergstenska fonden... I A. Bernegaus fond... 1 B. Beronii donationer... 1 B. Burens fond... I C. - donationsfond... SI1 El. von Beskon-s donation... VIII A. - pensionsfond.... IX A. von Beskomslia fonden... X11 E. Beskon-s stipendiefond... VIII B. - testamente... I A. Beskon-ska donationen... TT1 A. fonden... VI F. - stipendiefonden... VI B. B~~~~~~,,...=.e... I Z, Boman, se Bohiilan... Romans fond... 1 R. Bomans testamente... X11 D. Bondeska fonden... X11 E. van Booins stipendiefond... VIII R. Booströrilska fonden... VI F. Borgareståndets donation... VI O. Borgerskapets Bemedlingskommission... V D. egen disposition ad pios usus V D. - enkhus... II C. - gubbhus... II D. Bostäder åt vissa judar i Stockliolm, Stiftelsen for.... I Ö, Botins eller Schönborgs fond... I L. Brandels donation... I H. - fond... I T. Brandelska fonden... II B. Branders donation... X11 C. - fond... V C. Brandes fond... I Q. Brandstodsinedlen... X11 C. Brenners legat... I A. Hrobergs fond... I G. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Brobergs pensionsfond... V E- Brobergska testamentsfonden... I D. Brogrens testamente... I C. Bromanska sjuk- och begrafningskassan... IX B, Broströms fond... I Q. Brndgåfvefonden... X11 J. f. d. Bryggaïeembetets i Stockholm pensionskassa... V F. Bungencronska fonden... X11 E. Bylunds,,... I C. Byiundslta testamentsfonden... X1 b. Byzantinska resestipendiet... VI B. Bangs donation... X11 D. - fond... I Q. 5 2 ställ?.. - testamente... I A. Baärenhielms fond... I Y. Beskoujska skolans fond... Cabanis fond B.... I L.. Besparade medelfonden... Caminska testamentsfoiiden... I F. I N. Reethuns fond... Carlboms donation. I T.... I H. Bethunsla fonden... XI: 1: ygg:,'...e*... I " Billbergs testamente X11 H. B~~~~~~~~~ stipendiefonden... XII Casparsons pensionsinrättning... V F. J, fonden.".' Casparsoiiska fonden... X11 J., Blomstedts testamente... Castelins fond... I A. V D. Boberghska donationen... VIII A. Cedeïschiölds fond... I F. BohmanE.sonsfond.. p...*... 1Q.V. Civilstatens enke- och Bobnianska testamentsfonden... X1 B: pupillfond... IX9, Roijeska fonden... enskilda och Bok- och 3lnsikhandlariles pensions- fond... IX 9. förening... Civilstatens kapit,al- och lifrante- V F. Bolins fond... I F. G. försiilcringsanstalt... IX X. - pensionsinrattning... IX -k- Collianders fond... V G. Dahls testamente... I 8- Ilahlgrens donation... X11 D, Dahlgrenska donationsfonden... X11 i-f. Dalqvists fond... I L. Danckwardts pensionsfond... X11 E- Davidsons donationsfond... I O- De 5 brödernas fond... VI J. de Lax-als, Patrik, stipendiuni... VI G. Diakoniss-sällskapets förvaltningsutskott... X11 H- Didrikssons fond... I L- Diedrichsonska donationerna... XII D, Drakeska testamentsfonden... X11 J. Dramat. och musik.artist. pensions- föreniiig... VIII C- Drottningens hospital... X B- - skyddshem... X11 J. Drottninghuset... II B. Duboiska fonden... VI O. Duckerska,,... X11 E- Dyks fond... V C- Döfstumfireningen... VII. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Register öfver Fromnia stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 777 Ebersteii~sk~, Schotteska och Kul- Folkskolelararnes enke- och pupill. rnanska donationerna... X11 C. kassa... VI Q.. Edberg... I E. - pensionsinrattning... T1 Q,.. Edlundska donationen... VI B. Fond fir barnhusbarn afqvinnokönet II E- Eggertz', V., stipendiefond... VI O. Fond för pensioner åt f. d. sjö- Ehlerts testamente... I A. kaptener... V E, EhrenpBhls stipendiefond... VI L. Fonder för blindes sjelfverksamhet VII. Elcholms testamentsfond... I K. Forssmans fond... I G, Ekebergs, Nils TT7ilh., fond... I B. Fosterl. föreningen... X11 G;. Eklunds fond... II F. Frimans testamente... I A. Ekströnis fond... I F. Frimurarebarnhncet å Kristineberg II G, Eldes, fru, fond... XII H. Fru Hanna B:s fond... IV C. Elementariestipendiet... VI G. Frinckelska iinderstödsfonden ::... IX B. Eliassons, Levy, minnesfond... I 8. - understödsfond... I O. Eliassonska understödsfonden... V H. Ells pensionsfond... IX A. Elmbladska fonden... VI J. Elstedtska pensionsfonden... IX 4. v. Engeströms stiftelse... I 0. Engsteclts fond... I E. Enke- och pupillkassan vid Riksbankens afdelningskontor... IX B. - vid Stockholmsstadsembetsverk IX D. En onämnd välgörares fond... X11 E. En iirlig mans fond... I G. Eriksons, E. R., fond... I P. å 2 stallen. Erikssons r,... I V. Fabriksfattigkassan... V F. Fagerbergs pensionsinrittning... V H. Falcks testaniente... X11 D. Falks fond... I E. F. V. 8. Falks testamente... I A. Falkmans, Erik Jolian,stipendiefond VI H. Fattiga barns vänner... III. Fattigvårdsstyrelser: Ad. Fredrik.. I Z. Hedvig Eleonora... I T. - Jakobs och Johannes'... I E. Katarina... I Q. Klara... I G. - Iiungsholms... I S. Maria... I N. - Nicolai... I E. Femte Mars-fonden... I L. Femörefiireningen... II G. Ferms fond... I T. Fernerska belöningen... VI B. Férons testamente... I C. Filéens fond... I Z. Filéenska pensionsfonderna... IX A. - testamentsfonden... VI P. Fischers testamente... I A. Flobergs fond... I D. I Q. V C. X11 D. - testamente... V D. Flodinska stipendieinrattningen... V B. Flormanska belöningen... VI B. Folckerska och Barkerska testa- mentet... I T. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Fuhrmans fond I G. K. N. Q. V. A. å 3 stallen, Föreningen för blindas val... VIP. - för sinnesslöa barns vård... II G. - för sjukvård i fattiga hem... IV D- - till minne af Oscar I och Josefina X11 J. Förmyndarekaminaren i Stockholm... V. C. Första st,ipendiefonden... VI J. Gahins donation... VIII A.. Garvens,,... I A. de Geers,,... I H- - donationsfond... I K. å 3 stallen.. Geijers fond... I E. Geijerstams fond... XII H, Georgiska fonden... I A. Gjörckes donationsfond... I P. Gjöthmans fond... I P. Godlunds testamentsfond... I H. Godus fond... I E. G. N. O. Q. å 2 stallen.. S. V. Z. G;. IX B. - testamentsfond,... I K.. Godu'ska pensionsfonden... V H. Gotheïs fond... I F. Graans,,... I C. - testamente... X11 D- Gravallius' testamente... X B. Grewesmiihlska friskolan... I J. Grillska donationen... VI B. Grisbackska testamentsfonden... X11 B. Groenska fa.ttigförsörjningsfonden.. IX E- Grosshandelssocietetens pensionskassa... V E'. - och skeppsred. deput. pensionskassa... V E.. Groths testamente... 1 A. Grundbergs fond... I N- Gråbergs stipendium... VI L. Guillaumes fond... VI C. Guthermuthska fonden... IX C- Guhlstorffs testamente... I -4. Gyldenstolpes donationsfond... I K- Gyllenbergska fonden... XII E. Gyllenborgs fond... IV C. Gyllenborgska fonden... X11 E. Gyllenbiåtska,,... X11 E. Gyllenrams fond... X11 E. SVEA. 13 Dro~nlnggatan.

17 778 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. Gymnastisk-ortoped. institutets fat- Hoflrapellets pensionsinrattning..... VIII C. tigfond... IV A. Hofstatens gratialkassa... IX L). Gafva af en gammal tjensteman... IX A. Holms legat... I A. Gaderins fond... I Q. Holmbergs fond... I C. E. G. K. N. P. Q. Qösches,,... I N. A. å 2 stallen. S. V. Z. Hoppenstedts, Sofie, fond... I G. Horns stiftelse X A. Göta Hofratts pensionsfond... IX A. Oötiska förbundets donation... VI A testamentsfond... I K. Hults fond... I L. Hultgrens fond... I V. Haakska donationen... IX A. Hagboms testamente... V E. Hagbomska stiftelsen for Pauvres Hnltqvists donation... VI O. Honteux... X11 D. Hiimbleska testamentsfonden... IX C. Ha,germanska fonden... X11 E. Haglinds fond... I N. Hallengrenska fonden... V G. Hallgrens fond... I F. å 2 ställen L. R. FIamelmannska fonden... VI O. Hamiltonska slagtfonden... X11 E. Hammarins stipendiefond... VIII B. Hammarskiöld-Risellschöldska sti- Höglundska fonden... VI F. pendiefonden... X11 J. Höginarks testamentsfond... X11 E. Handelsbokh. pensionsförening... V F. Handelsflottans pensionsanstalt... V H. f. d. handels fören:^ öfverskottsfond V D. Hanssons fond... V C. Institutet för blinda... VII. Hartmans,,... I X. Isbergs donationsfond... X11 D. von Hartmandorffs stipendiefond... X11 E. - fond... I G. Hartmansdorffska stipendiet... VI G. - pensionsfond... IX A. Ton Hansmolffs fond, fru... X11 E. Israelit. -ynglingaföreningen I O. - Fröknarna... X11 E. Hantboisternas understödskassa.... Jacobiska testamentsfonden X E.... XI B. Jacobsons och Mattsons fond Hars fond V C. I V. Hebbes donation... I B. Jaltobsons testamente... V C. - legat... I Jernkont. tjenstemans enke- och A. pupillkassa - pensionsfond IX B. IX D. stipendiefond... f. d. Jernkramh.-societetenspensions- VIII B. och begrafningskassa - testamente... I A.... II D. ä 2 stallen, Josefinahemmet H. E:s fond... X11 J.... XII J. Jubelfeststipendiet Hederhielms testamentsfond VI G. 1 K. Jungblads testamente Hedings fond X11 D. V C. 1 Justelii fond Hedréns,,... I... V G. H. Jönssons fond Hedströms,, I P. I V. Q,. pensionsfond... V C. Karells fond... I J. - testamente... V D. X11 D. Karolinska institutets reservfond... X1 A. Huss, &!tagniis, stipendiefond... X1 A. Hubnerska stipendiefonden... VI K. Hulphers fond... I G. Hygrells stipendiefond... X D. Hårclska fonden... X11 E. Haggmanska fonden... I A. Handels donation... ITIII B. Högre lararinneseminarium... VI 8. Höpfners legat... I il. Helins donationsfond... I K. Katarina församlings kyrkoråds do- Hellmans fond..... I V. nation... VI L. Helmfeldtska stipendiefonden... V B. Kellners testamente... I A. Hemmet förfrigifnaqrinnor= Drott- Kihlströms testamentsfond... I K. ningens Slryclclshem... X11 J. Kinmansons fond... VIII A. Hemslöjdsfonden... V H. Kirchrings legat... I A. Hernmarkska stipendiet... VI G. Kirurg. stipendiefonden... X1 A. Hertzers, Fatima, fond... I B. Kjellbergs, Ad., stipendiefond... X1 A. Hiertas, Carl Johan, fond... X11 E. Klara församl. kyrkokassa... I F. Lars, minne... VI E. Kleinsorgs testamente... I A. - stipendiefond... X1 A. Klerckska fonden... I R. Hiertas, W., stipendiefond för tand- Kiercks testamente... I B. lakarinnor... X11 J. Knigges donationer... X11 D. Hillbergs stipendiefond... I H. Kniggeska fonden... II B. VI F. Hjertbergska donationen... VI A. Kniperska pensionsinrattningen... X11 J. Fiochschilds pensionsfond... V C. Hnochs donation... I d..brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. "

18 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 779 Kolerafond, 1553 års... I L. f. d. Kolerafonden... I G. Kollektmedelkassan för fattiga nattvardsbarn... I B. Kommerskollegii armbössemedel... XII J. Konsistorium, Stockholms stads... I A. Honstforvandtskapets kassa... V H. Konung Karl Johans donation... X11 D. - Oskar 1:s minne... II B. Konungens eiisk. fond... X A. - hospital... X E. - mi1itarhosp.- och medaljfonder.. X E. v. Kotlien, Ribbingska fondeil... X11 E. Krafftiska skolan... I D. Kreijs testamente... I B. 1Tronprinsessaii Josefinas pensionsinrittning vid Kgl. 2:dra Lifg. X B. - Lovisas vårdanstalt for sjuka barn... IV A. Krutmeijers fond... I F. å 2 stallen. f. d. Kryddkramh.-societetens pensionskassa... V D. Kuhlaus stipendiefond... VIII B. Buhlauska arfvingars stipendiefond... VIII B. Kulmanska don. se Ebersteinska Kumlings fond... I E. Ryrkofattigliassan, Nicolai... I C. Kyrkoråd: Adolf Fredrik... I X. - Hedvig Eleonora... I T. - Jakobs och Johannis... I H. - Katarina... I O. Klara I F. - Kungsholms... I R. Maria... I L. - Sicolai... I B. - Skeppsholms... I A. Tabergs fond... I V. Körners fond... I L. Ladous fond...:... V C. Lagercrantz' donationsfond... X11 E. Lagermans testamente... I B. - testamentsfond... I R. Lagus fond... I A. Langs pensionsfond... IX A. LeElerska stipendiet... VI L. Lefrénska fonden... X11 E. Leijonflychtska fonden... X11 E. Leijonhufvuds fond... I Z. å 2 stallen. Lejas valgörenhetsstiftelse... I J. Lennbeïgs fond... II F. Letterstedts fond... VI B. å 3 stallen. Letterstedtska fonden till förmån för Vallerstads församling... VI B. föreningens fonder... V1 B. resestipendiet... VI B. - sligtstipendiet... VI B. Lettströms fond... I Q. Levins donation... XII D. Lerins fond... I g. - stipendiefond... I O. Lieberts fond... I G. Z. A. II B. C. F. von Liewenska fonden... X11 E. Lifgardets till hast pensionskassa.. X C. Liljebergs fond... I H. Lilla Johns premium... VI.J. Lilliecronska fonden... X11 E. Linds donationsfond... IX A. Linds, Jenny, stipendiefond... VIII A. B. Lindbergs fond... I X. Lindblads testamentsfond... I R. Lindbomska belöningen... VI B. Lindgrens donation... I J. - fond... I G. å 3 stallen. Lindgrenska fonden... I G. Lindgrenska Trasskolan... VI Q,. Lindstens stipendiefond... I T. Lindströms stipendiefond... VIII B. Linnerhjelmska fonden... X11 E. Ljungbergs stipendiefond... X1 h. Ljungcrantz testamente..:... V D. Ljungcrailtzska testamentsfonden... II E. Ljunglöfs, C., fond... X11 H. Ljungmans minne... X11 J. Lohes legat... & - testamente... I A. Loubatska donationen... VI d. Lundals testamecte... X11 D. Lundbergs, Vincent och Lovisa, fond... X1 B. Lundbergska fonden... VI F. - stipendiefonden... VI K. Lundblads donation... I H. - fond... I G. Lundells testamente... I C. Lundgrens fond... I Z. - Egron, prismedel... VIII A. Lunns testamente... TT D. Lykttandarnessjuk- ochbegrafningskassa... V H. Läkare-nödhjelpsfonden... X1 B. Langmans donationsfond... VI P. Lirarnes rid Elementarläroverken enke- och pupillkassa... VI M. Laroverk; Hiigre Latinlarorerket å Xorrmalm... TVI H. - Högre Latinläroverket L Södermalm... VI J. Jakobs allmänna... VI K. - Katarina,,... VI L. - Nya Elementarskolan... VI G. Löfvenskjöldska fonderna... VI C. X11 E. Löwens fond... I F. Magistraten i Stockholm... V B. Dlalmqvistslia barnuppfostringsanstalten... II G. Dfalrnstens, P. H., fond... X1 A. Mankellska stipendiefonden... VI K. Brand- och Lifförsakrinas-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

19 580 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefoncler, pensionsaiistalter m. m. 'iianns testamente... I C. Nyströms fond... I C. Q. - testamentsfond testamente... V D. Narii testamente... V C. Nödhjelpsfonden... IV B. Narklinska fonden... X D. Xödhiel~skassan " i Stockholm... XII D. Jfaskinistföreningeii... H' Officerskårens pensionsförenings- Blattsons se Jacobsons och Ifattkassa... X D. sons fond. Okand BIazérs fond... VIII B.... I G. R. W. 3. P. Q. R. S. Z. TT n v U- Meijers donation... VIII A. Meijerbergs fond I Y. Okand gifvares testainente I B. Operabalettens enskilda kassa Xetzgers testamente... I... VIII C. B, Meuniers foncl Operakörens,,... VIII C. 3Ieyerssons pensionsfond... i Os~engii fond I Q. van der Ostenska fonden JIichaëlsons, Joh., donation... T'I O.... V F, 11ichaelssoiis donation... I Ö. Otterska... I B- Oaens, Samuel, stipendiefond - fond... VIII B.... VI O. testamente... I B. Pallins, Regina, minne... VI N. JIilitRrenliepeilsionsstaten, Allm... X A. Palnig~nska fonden... TTI C. Jlilitirhosaitalsfonden... X E. Palnistiernska fonden... XII E. 3Iillerska 'fonden... VI L. paters& fond... II C. iii ii ut handlare förening ens pensions- Patriotislta sallska,pet, Kgl.... X11 C. kassa... V F. Paulis fond... I C. Moritz Rubens donationsfoncl... I Q. - testamente... II C. Mosaislra försainlingen.... I O. Pauliska donationsfonden... X11 G. Mur becks inrattn. för fattiga flickors - fonden... V F. uppfostran... II G. Pensions- o. gratialkassan för under- Dlusikpersonalens ensk. kassa... X D. officerare och manskap... X D, Mullers testamente... I A. P-s donationsfond... I K, Möllers fond... I L. S. å 2 stalleii. Petrejiska fonden... V E. VI F. - stipendiefond... V C. Petrejus fond... I M. N* Möllersvards fond... X B. Petterssons,,... I N. U. 'ilörners,,... I F. Pfeils testarnente... I B. AIörnerska fonden... X11 E. Philipsénska testainentsfonden... VI Q. Nathans fond... I 6. Net,hermoods fond... I M. Nethermoods stipendiefond... VIII B. - testamentsfond... X11 E. Xilsson Sschanium stipendium... VI C. Nissen's, Henriette, stipendiefond.. VIII B. Nobels, C. d., fond... SI A. '\Tonnens fond... VI C. Korbergs fond... I L. Nordenstolpes fond... I Z. Nordfors,,... I F. - testamente... V C. Nordlanders testamente... XII D. Nordströms fond... I Z. - testamente... I G. Noréns clonation... I H. Xoréens fond... I S. -- pensionsfoncl... I E. Noreenska fonden... V C. - testamentsfonden... VI P. Xormans testameiitsfond... I K. Pihlgrens fond.... I G. Pihlmanslia testamentsfonden... I L- Pinchards fond... I D. Pipers clonation... VIII A. ron Platenska slagtfonden... X11 E. Platinska testamelitsfoilden... IX C. Polispersonalens i Stockholm enkeoch pupillkassa... IX D. - i Stockholm enskilda enke- och pupillkassa... IX D, - i Stoelrholm pensionsinrattning IX D. Possiethska fonden... I A. Praktiska Hush%llsskolan för flickor, Aktiebolaget... X11 G. Preis' testamentsfond... XII D- Premiefonden för skogsplantering VI C. Premiekassan... VI L- Premie- och fattigkassan vid Norra latinlaroverket... VI H. Prestersliapets enlre-och pupillkassa IX F- Prins Carls uppfostringsinrattning för viirnlösa barn... II G. Norstedts fond... IH C. E. - Oscars hospita1sinr.vidlifgardet Yya Eleine~itarslrolan... VI G. till hast,... X C. Sybergs, Erika, fond... I Y'. Prinsessan Lovisas ininnesfond... X11 G, Sybergs fond... I V, Probsts donation... I X- Nvmarkslta fonden... VI J. Psilanderskölds donationsfond... XII E- Brand- och Lifförsakrings-Aktieholaget SVEA. i3 Drottninggatan.

20 Register öfver Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter m. m. 781 Psilanderslcölds pensionsfond... X11 E. Rudebeckska stiftelsen... X D. Psilaildersköldska fonden N:o 3... X11 E. Ruths testamente... X11 D. fonden N:o 4... X11 E. Rynians fond... I TT. - fonden N:o 5... X11 E. Pukes fond... I F. Sabbatsbergs brunnslasarett... IV A. Sabbatsbergs fattighus... II F. Queckfeldt-Rosencrantzska fonden.. X11 E. Sahlbergs fond... I K. Qveckfeldts fond... XII E. Sahlstedtska fonden... I A. Queckfeldtska pensionsfonden... X11 E. Samsons stipendiefond... X1 A. - stipendiefonden... X11 E. Sandahls fond... I K. Qvidings donationsfond... IX A. Sandbergs testamentsfond... I Ii. - fond... I G. V. Sasska fonden... X11 E. Scharps donation... I R. Rabeska fonden... VI H. Scharps gafva... V D. Rambachs donatio11... I F. A. I Schaumkellska understödsfonden... X1 B. Redingska fonden... V C,. Scheffers fond... XII E. Regnells donation... VS B. Scheferska stiftningen... X11 E. - gåfvomedel... VI B. å 2 stallen. Schewens testament,e... I A. Rehnbergska fonden le87... X11 E. v. Schewenska stipendieinrättningen X11 E. Reinholds fond... I Z. Sche~~es testamente... I B. - testarnente... I A. - testan~entsfond... I 5- Reinstedts donationsfond... I R. Schinkels testamente... I A Flenströmska fonden... I A. Bchlotthauers legat... I 4. Retzii stipendiefond... X1 4. Eeuchners foncl... I N. Reuckners,,... I ]B. i 2 stallen F:. Reuterskiölds pensionsfond... X11 E. Eeuterskjölds,,... X11 E. Ribbings donation... VIII A. Ribbingska stipendiefonden... TTI H. nichters, C. H., fond... I P. å 2 stillen. f. d.riddarholmsför:s ensk. pensionskassa... I B, Riddarhusets fonder... X11 E. Itiesholnis fond... I 1'. Riksbankens enke- och pupillkassa IX R. Eiksgaldskontorets enlie- och pupillkassa... IX B. Bingqists fond... I Q,. Rinmanska fonden... I R. Robins belöning... X11 A. 12ogstadii testamente... I B. Rohtliebs donation... I A. Roos' fond... I F. Q. S. Boos' af Hjelinsater, C. IJ., dona- tionsfond... X11 E. - Carl, fond... X11 E. - H., donationsfond... X11 E. - stipendiefond... X1 h. Roospiggs testamente... X11 D. Roselii fond... I T-. Roselius',,... I C. Rosellska foilclen... XIS J. Rosenadlerslta pensionerna... VI E. Eosenbergska fonden... X C. Rotlloffs fond... I N. Schmidts,, Sciioltz testamente... I A. å 2 stallen. Scliotteska se Ebersteinska donationerna. Schröders testamente... II C. Schultzes testamentsfond... I I<. von Schiilzers donationsfond... XLI E. Schuinburgs, Robert, donation... I A. Schurer von Waldheims fond... X11 E. Scliiitz' testamente... I 11. Schwartz' stiftelse... I Y. - Reniy, stipendiefond... VI O. Schwartzers testamentsfond... I K. a. Schweders fond... I K. Schönborgs se Rotins foncl. Sebaldts donation I H. - testamente... T C. Seder2iolmska testaiilcntsfonden... IV A. Segercronas fond... I F. Sehiilanska pensionsfonden... X11 B. Selenii testamente... I T. Peligmanns stipendium... I O. Seminarieeleverrias hjelpfoncl... PI S. Semisekiilarfoi~den... VI J. Septeliiberfonden, 20:de... VI J. Perafiinerlasarettets direktion... IT A. Settciströms fond... I G. f. d. Sideil- och E1adeskramh.-societetens pensionskassa... V D. Sifverbergska fonden... X11 E. de Silentzska fonden... X11 E. Sjökaptens-societeten istoclrholm... V H. ~jömannaföreningen i,,... V H. Rubens, IIoritz, donationsfond... I O. Pjömannafören:s Nödhjelpskassa... V R. Ituckmans donation... I X. Y. Sjöstedts fond... I T. Rudbecks,... X11 C. - testamente... IV A. 1t.udbeckska stipendiefoncleil... X11.i. - testa!!!entsfoncl... I R. Brand- och Libförsakrings-AkfieaioIaget SVEA. i3 Drottninggatan.

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan Slij Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, Hebbes pensionsfond (Brultspatroil A. Webbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver Strandbergska lältareinrättningen (se sicl. 780). d4ffintanutgååriigen9pensionerå100kr.

Läs mer

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti 2 sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti kemiska.ellerrfysiska,tigli'upptäekter. vetenskaperna., ',' ;;,letterstedts..fond

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 699 'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och föl'valtning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. ']68 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2015. Observera att stiftelsernas statuter av utrymmesskäl återges i korthet och

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. [4601-4602] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. Stiftelsens namn och f1h'valtning, stiftaren,

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun

Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Fattigvårdsstyrelsens i Vittinge kommun Protokoll 1891-1918 Monica Lundquist Tärnsjö 2008-2009 Anna Tavaststjerna 2009 Protokoll hållet vid fattigvårdsstyrelsens i Vittinge sammanträde den 4 januari 1891..

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2601-2602) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. Stiftelsens namn och föl'valming, stiftaren,

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Brand. och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand. och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. [2756-2770] Foa stiftelses, pensionskassos. fl. fonde. åt "egleentaiskt obeättigade pensions- fitt fö i landsoten boende, fö öfiga ot sökande folkskoleläae". billig povision. Föeningens fonde uppgå [2757]

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer