Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn."

Transkript

1 j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari samt pens.-kassa, vara en central- [ Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare af scenisk om sin ekonomiska verksamhet, konst. Medlemsantalet ar 765. Se sjonskassa som g%r ut p& en spar-, sjuk- f. ö. under [3098]. I begrafn:slqälps- o understödsfond - IX. svonska publicisternas pen. nnderstödsförening (1901) kr. )846, Siirsk. styrelse, se [ Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 1883) Il1 1924kr. 1,901,761:71. Att %t Qvidings donationsfond (v. Pre- [, 1delig:s hustrur o. döttrar ber:a sid. i Kammarkoll. B C Viiding 1ifr:a vid viss %Ider. dock ei före I o. hanshustru Johanna Wilhelmina Se ' Civilstatens inke- och pupillkassa (förutvarande Oivilstatens pensionsinrättning) 1924 kr. 37,681,385: 33. (Offentl. inrättn. 1826, omorganiserad iil 1908.) Pensioner %t civ. ämbets-och tjänstemäns ankor och barn. Pensioneringen frin kassan, diri inbegripen jamval förutvarande Civilstatens en. skilda anke- och pupillfond, uppgick %r 1923 till kr. 1,153,376: 91 och uppehalles, förutom genom afkast. ningen af kapitalet, genom bidrag af deligarne. Fr%n kassan bestridas därjämte pensionsutgifterna % Civilstatens allmänna Enke- och pupillfond samt % Civilstatens pensionsinrättnings tjänstemannafond (se nedan). Civilstatens allmänna änke- och pupillfond. (Offentl. inrättn. 1798). Pens:r it civ. ambets- och tjanste mäns i fattigdom efterl. ankor o. oarn; ansökningar till nya pens:r emottagas icke. Civilstatens pensionsinrlttnings tjinatemannafond. (Offentl. inrättri. 1826). Pens:r %t civ. ämbetso. tjänstemän vid fyllda 60 (55)%r. Under civilstatens Pnke- och pu. pillkassas förvaltning äro stallda nedannamnda fonder m. m. von Beskows pensionsfond (Ofv:kam:junk. frih. B v Beskow o. hans hustru M v -Beskow, f af Wihlberg, 1864) IIl 1924 kr. 6,901:80. 2:ne pens:r f. ämbetsm%ns ankor eller oförsörjda döttrar. Bonnedal-Wallmarkska fonden (f. d. Kammarradet J M Bonnedal o. hans hustru Hilda Carolina Antonia Bonnedal, f Wallmark, 1867 och 1876) kr. 24,624: 12. Tre pens:r till lika belopp att företridesvis tillfalla Inkor och barn efter i mindre goda ekonamiska omstindigheter aflidne %a- bets- och tjänsteman ikungl. Kammarkollegium. Juris doktor H Cavallis donationsfond (Jur. D:r H Cavalli 1918) 'II 1924 kr : 92. Till understöd %t fattig; änkor och barn ef. ter aflidna i statens tjänst anstillda civila ambets- eller tjänsteman med företriide för personer, födda i Kronobergs eller Malmöhus' lan. Civilstatens kapital- och lif. ränteförsäkringsanstalt (Civilsta- 40 %r. FrAn och med 1900 irs ing. kunna nya deligare ej vinna intrade i anstalten. Ells pensionsfond (Kamrer. Carl Gust. E111889) Iil 1924kr : 88. Till pension. it behöfvanie ankor och barn efter tjanstemän i K. Generalpo8tst:n o. Sthlms postkontor tillhör. 4 6 och 6 pens:% klasse&a i pens:iim%ttn:s regl. el motsvar. klasser i blifvande regl. Elstedtska pensionsfonden(stift af en ämbetsman, hvilken anh. f% vara okänd) IIl 1924 kr : 79. Afkastn:~ användes till Guderst. %t civ. ämbets- o. tjiinstemans behöfvande ankor, med företräde för dem, som äga flera miuderhriga barn äfvensom föraldralösa ofiirsörjda barn af samma samhi8lls- klass. FilBensita donationsfonderna (Kommerser. PFiléenl822) IIl 1924 kr. 214,685: 92. Pens:r och gratifik:r itfattiga civ. ambets-o.tj%nsteman, äfvensom it deras efterl. änkor och barn; pröfn:sratt tillk. E. Maj:t. aifia af en gammal tjänste- man (en gammal tjansteman 1830) IIl 1924 kr. 367,609: 12. Försörjn:s- jarnv. änke- o. pupillkassa, se hus för civ. ambets- o.tj%nstemäna [2948], underst. till i behof varande i fattigdom efterl. änkor och min- i Stockholm mantalsskrifna änkor der%riga bm. och oförsörjda döttrar efter aflidna Kgl. söts hofrätts pensions- deligare i stat. jarnv. anke- o. fond (K. Maj:t och Göta hofratt pupillkassa. 1831) 1924 kr. 16,826: 16. Pen$:r Friinckelska donationsfonden %t i fattigdom efterl. ankor o. barn (Maskindir. E Fränckel 1873) kr. efter ämbets- och tjänsteman inom 2,000. Dir. for Statens jarnva. Göta hofratt. gars änke- och pupillkassa. se Haakaka donationen (v. Presid. [29481; underst. till 2:e ur Statens M Haak 1831) IIl 1923 kr. 43,803: 75. järnvägars änke- och pupillkassa Pens:r %t civ. ämbets- och tjäwte- pens. änkor. mans änkor och barn. Disponeras Sandbergs fond (Ingenjör och för Civilstatens anke- o. pupill- fru C P Sandberg 1886) kr. 2,000. Dir. for Stat. jarnv. anke- o. pn- kassas behof. Isbergs pensionsfond (Presid. i Svea hofr. C E Isberg 1854) 1924 kr. 51,262: 86. Pens:r %t änkor el. oförsörjda döttrar samt till uppfastringshjalp %t söner efter ledamöter i Högsta domstolen eller Svea ho*ätt. Langs pensionsfond (M:ll S E Lang 1840 o. 1843) Ill 1924 kr : 77. Pens:r %t 4 ogifta fruntimmer el. ankor i torftiga omstandiglieter. Linds donationsfond (Postmast. HansLind 1889) Ill 1924kr. 6,208: 08. Till pens:sunderst. %t 4, högst 6 behöfvande änkor och barn efter Westman 1838) IIl 1924 kr : 15. hl. gratifikation %t änka eker civ. ämbetsman af tromans värdighet, som aldrig tjänat inom krigsst%n. det. af ~nnelds donationsfond(statskomm. CE af Tuneld 1861) IIi 1924 kr. 70,464: 50. Disp. förcivilstatens Inke- o. pupillkassas behof. Törnqvists donationsfond(kamrern i Kammarkoll. C Törnqvist 1861) kr. 37,577: 06. Disp. för Civilstatens änke- o. pupillkassas behof. Genom n%d. bref rlls 1866 är bestamdt, att sistnamnda tvi fonder skola utgöra grundfond för Civilstatens kapital- o. lifförsäkrings. anstalt [se ofvan]. - [ Statens järnvägars änke- o. pupillkassa (Staten 1872); vid 1923 &rs slut b. 46,570,872: 79. Pensionering af afl:e delägares ankor o. barn. Oscar orh lari.a Wiklanders understodsfond. (Ofverkontrollör O W Wiklander 1913) kr. 111,709: 91 vid 1923 irs slut. Dir. för stat. I pillkassa se [2948]; understöd till banbetjiining med stor familj. Bondenför tillfilligaunderstöd kr. 5,606: 11. Dir. för Stat. jarnv. änke- o. pupillkassa se [ ; underst. 'till behöfvande järnvägsmän och deras familjer. Elworthska fonden (Fru Sofia Elworth 1893) kr. 1,000. Dir. för Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se [ ; tillf. underst. %G behiifvande banvakter vid statens järnv. Sehuniburgs minnesfond (vice konsuln m. m. R H Schumburg 1896) kr. 3873: 20. Dir. för Stat. jarnv. änke- o. pupillkassa se pensionstagare vid statens jarnv. MASTERSAMUELSGATAN 22

2 G. Fromma stiielsers, pensionskassors m. fl. fonder. [

3 [ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. mindeririga barn obemedl. barn so& gnm sjukdom %ro urstandsatta att signödtorfte ligen försö~ja, och ogifta döttrar efter uppn%dda 56 %r. Den 1 maj 1924 utgjorde behalln. kr.15,441,510: 37. hvaraf urundfonden kr. 9.fifi3.260: aldre ogifta der. vid pens:r &%n sistu:e fond '-i senare hälften af febr. minad so& bestar af delagares efter lön - bör för pensionär årl. under beräkn.afgifter tages hansyn8fven prsta hälften af föreg. nov. måaad till delagares ' senast innehafda anmälan ske medels afxamn:e af lön. Pens:a utga ej med ngt p8 f. pens:s beviljandenödigahandl:r, förhand bestamdt belopp, utan de- i landsorten hos vederb. pastor o. ran storlek ar beroende n% den be. i Sthlm i kassans lokal. Master-.-,g'& filiikoltsjonden kr. s-i;ii~ól rakn.r<,;k;nintil f"; i&jc<ii if. äa&iiii Pcnsion:iir, Honi gnm 38. Friii t'iirainärnndx fohd, korn rcuuom p6 autalet peus:nlottcr. egeu fgrsummclae blifvit rid pennwöres af allm. uicdel ocli iukonist Pension~rBtt intriider ntir 1Gnein- s:sberáh. utcsliiten, fölslorar sin " afied'iga prastsysslor, ~tg%~ens:rlkoms~ af den afl:e del&g:s syssla pens sratt for det %r, berakn:n aftill alla berattigade efter lika grun- Wntrades. För utbek. af pens. l sett.: " X. Fonder för understöd åt militärer samt deras ankor och barn. [48041 Arrnkns pensions- och under1öjtn:r. (218 pens:r 150 cerare 1851, samt arl. afgifter af kr. f. underofficerare med vederlikar) kr. kassa. se 411. Konungens enskilda fond. Pens:r : 94. Sarsk. direktion se Arméns änke- och pnpillkassa at änkor och barn efter afl. mili- F29 bo]. Pens. till afskedadt udder- (Krigsbefäletl817). Pens:r%tankor tarpersoner; &t af framl. H. M:t befal och manskap. e. barn efter armáns ämbets- o. kon. Oskar II och hans företradare Prins Oskarshospitalinrättning tjlnstemän; kapital o. förbindelser utsedda pensionarer. 80 under- vid Hgl. Lifgardet till hist (Gaföfvertagna af Arméns nya anke- o. stödstagare f. n. Nya sökande a vor och tillskott af officerare 1816) pupillkassa. fonden mottagas ej. Armens nya hke- och pupill. XilitårHnke-pensionsstaten,All. kassa (Krigsbefilet 1883) kr. minna. Pens:r &t militäre ambetso. tjänstemans i fattigdom efter1:e 28,846,859: 41. Pens:r %t arméns lmbets- och tjänstemäns ankor o: barn; statsbidrag: kr. 144,010: - for räkenskapsaret / Antal pensionstagande stäzbhus d. sole 1924: 1,552. För rakenskapshet /s 1924 utdelades pupilltillagg dels A 100 kr. (off:sbarn), och dels 40 kr. (und.- off:sbaru), tills. kr. 45,300. Arméns pensionskassa (Krigsbefalet 1756) kr. 3,747,794: 38. Pens:r Pt armens ämbets- och tjansteman; statsanslag till fyllnads- pens:r m. m., för räkenskaps%ret 'I ! (förslagsanslag) kr. 3,675,000 samt till pensionsforbsttring(förslagsaus1agj kr. 965,000. Juris Doktor Cavallis dona- tionafond. Genom testamente af den 8 september 1913 har framlidne juris doktor Per Axel Hen. rik Cavalii donerat 100,000 kr. till bildande af en särskild fond benämnd Juris Doktor Cavallis donationsfond att ställas under förvaltning af Arméns nya Dnke- och pupillkassa. Bondens andarn&l &r att.edan kapitalet uppg%tt till 125 (i00 kr. bereda pension %t fattig; änkor eller barn efter aflidna officerare i svenska armén, med visst före. träde för efterlefvande till den som i lifstiden tillhört Kronoberg: regemente. Kapital kr. 127,599: pens:r utg% f. n. Kapten O W Dahlgrens fond (testamente den 16 december 1908). Räntan anvandes till pensioner %t fattiga ankor och oförsörjda barn efter officerare och underofficerare vid Svenska armhn. Kapital kr : pens:r *. n. blrefvinnan Horns stiftelse (Qrefv:an A S Horn f Blomstedt 1868) kr. 808,173: 08. Pens:r at milil täre ambets- och tjänstemäns i fat. tigdom efterl. änkor och barn; före. ankor och barn; peus:rätten grundar sig p& mannens eller faderns beställn. bouppteckn. samt sökandes fod. behof. Förbidelserna öfvertagna af Arméns nya änkeoch pupillkassa. Stiftelsen Carl och Amelie Ahl- grens ålderdomshem, Granna. (Ofverstinnan A S Ahlgrén 1910.) Fri bostad i Ahlgrénska g%rden i Granna %t pens:e officerare med företrlde för dem som tjanat vid 3C)NKOPIMGS JURIDISKA BYRÅ 18 HAMNGATAN 15 - kr. 51,023: 84. Samma direktion. Pens. och underst. %t afskedadt underbefal o. manskap, dess ankor och barn. Rosenbergska fonden (GPfva fr%n starbhuset efter afl. Under- 1öjtn.Rosenberg) h. 1,351: 29. Reg.. tets pens:kassas direktion. Rantan utgir till pens. %t änka efter i tjiinst afl. underofficer vidregem:t. linderlöjtnant Claes Erik Peyrons pensions- och gratifikationsfond (g%fva fran namnde underlöjtn. Peyrons stirbhua) kr. 3,901: -. Samma direktion. Rantanutbetalas %rl. 5 juli med z/a som pati- SmAlands grenadj:k%r qch Sm%l:s fikation &t afskedad underofficer husarrem eller ock ankor och af- och il8 som pens. %t änka efhr koml. %ter shdana officerare. Af- underofficer vid regem:t. ven lifrintor till af testahisen Volontaren blrefve Gustaf Nils nämnda personer. Conrad von Rosens pensions- Och Svenska härens officerares osh gratifikationsfond (g%fva af starbunderofficerares minnesfond. (Bil- huset efter nämnde volontar) kr. dad 1906) med ändam%l att utdela 2,081:62. Samma direktion. Ari. tillfilliga understöd %t ankor samt rantan utg%r med il2 som stindig, fader- och moderlösa barn, hvilkas tillökn. i pens. el. tillfallig gratiman eller fader tillhört svenska fikation till pensionerad underharen. Behgllning 30j kr. officer fr%n regem:t el. ock som 33,643: 28. pens. el. gratifikation till anka efter sidan underofficer och andra [4fr~~~ingf~; 'la lika med ofvan el. till änka ~ ~ ~ t & l efter on i tjänst afl. underofficer iel. f till ~ uppfostringshjalp ~, d ~ %t ngt el. n%gm fattiga barn till dylik underofficer vid regem:t. Skolfonden, kr. 13,406:53. Bildad %rl82lgnmsubskriptionförarfvode till en rikollararebefattning, hvilken numera ej tillsattes, sedan folkskola blifvit narbelagen. Af 1805 af en ~ManniskovanD) kr. C:& Direktion se [ mntan anvandes tili &l. Pen5:r Och Understöd at afskedadt underbefal 0. manskap af Svea lifg. [48071: ~ronprinsessan~osephinaspen. räntan utg%r en del som julgbfvor 1 klader ni. sionsinrgttn. vid K. (iöta lif. m. %t skolbarn inom garde (stiftad af officersk&ren regemts församl., efter sekundtill hagkomst af K~~~~~~~~~~~ för- chefens bestämmande. inalning) kr sarsk direk. tio,, se [29831.' en si on er in^ at [ Kgl. Svea artilleriunderofficerare och manskap inom regementes pensions- och,egem,tet. understödskassor. Hygrells stipendiefond (Generala&jutant Hygrel, och hans hustru 1843). Prem. %t fatt. skolbarn [48 Og] Kungl. Lifgardet till hast. trädesvis %t fattiga ankor och dött- Lifgardets till häst pensionsrar efter rgttmast., kapt:r, lojtn:r kasas (g5fvor och tillskott af offi- inom Hgl. Svea art.-reg.; kapitalet ingir i soldat-barnhuskassan.

4 G. Fromma stiftelsers, pensionspnassorhi m. fl. fhder laroklinska fonden (Ankef. C E Fröken S. P. A. Halmherps MarcklinlR51) Underst. atofficers- fond. (Broken Kalmberg 1913.) änkor el. döttrar. Mnaikkårens enskilda kassa (Musikpersonalen vid Svea art.. rerae 1875). Begrafn hjalp till delagames starbhus samt tillftllligt underst. %t delagare och pensioner till afskedade delagare. Cnderstödaföreniitgen Kungl. Svea art. reg:tes officerskiks pensionsförening (Officersk%ren vid Svea art Teg. 1850) Pensionering af f. d officerare vid Svea art.-reg Pensions- och gratialkassan för nnderofflcerare och manskap (Offi cersk%ren vid Svea art -reg. 1850) Utdeln af pensioner och underst at afskedade underofficerare, konstaplar trumpetare o. artillerister ltndiheckska stiftelsen (Ofver. ste Rudebeck samt battericheferna vid Svea art -reg:te 1860). Pens. %t Bnkor och barn efter underoffice rare vid regem t. Soldatbarnhuskassan (Officerskaren vid Svea artillerireg.). Fat- tiga soldatbarns bekliän. och underhall Gustaf Edelstams minnesfond (Vol G. Edelstams moder, fm A. Edelstam, f Hierta, o. hans syskon 1907). Beframjande af idrotten bland regementets manskap. Jnlins dstergrens donations. fond. (Underlb~tnanten i armén Julius Ostergren 1911). Understbd %t underofficerare vid regementet. Understod %t fattiga inom Kungl. Svea art -reg tes forsamling. BataljonsprediliantenJ.Vfkan. ders och hans hustru Anna Sofla Katarina \ ikanders, född von Matern, fond. (Bat.-predikant J Vikander 1318.) Understod %t be hofvande, inom Svea art.reg'tes forsamling. [ Konungens militärhospitals-och medsufonder Milittlrhospitalsfon den utgbres af: 1) efter 1813 och 1814 %rens h g af ensk personer i riket gjorda shmmanskott, 2) af davarande kronprins Karl Jehan skankta större belopp, 3) af kom merser%det P. FilBen donerade me. b) andra fatt>iga lfita och lemlbsa,,t, blifvit ej wnat del Medaljfonden stift af ko fattighus utdelades omnung Karl XN ~olan. Bada fon kring 17,'000 kr. till lingefar 500 derna hafva gemensam direktion se [30701 Fr&n Militarhospitals. och Medaljfondema hafva under 1923 pens:r el. grat1fik:r till omkr kr. utgatt till i fattigdom stadda Bnkor o. oforsöqda dottrar efter befal underbefal och siv. tjansteman7 vid armén och fiottan Nya pens.rum komma hadanefter icke att tillsattas, utan skola, i man af hittills varande pension5rers afgang alla underst. fran fonden utga &der form af gratifikationer. Medaljfonden Er afsedd att bereda underofficerare ooh gemenskap i arm811 och flottsn. hvllks deltagit i Sveriges senaste kng och erhhllit medau for tapperhet i filt en irlig pension, men di ingin innehafvare af ssdm medal^ numera GnneS l lifvet, utgar större delen af fondens r8nteaf kastn. sasom underst. fr%n Militir. hospitalsfonden. [ Konungens hospital (Sthlm8 stads borgerskap o. 1796) kr, sarsk. direktlon se [307~], ' pens:r &t afskedad& skap vid armén: a) efter vissa&rs tjknst el. de som biifvit &=dade; [ Hanthoisternas nndersttödskas- r sa (stift. den 28 nov för i arm6ns och flottans tjanst varan. de eller darstades förut anstalld musiker af underofficers grad) kr. 15,606: 41. SBrsk. styrelse, se [ Utbetalar t. Y. begrafn:sh.lblp vid deltlgares dbdsfall Och tillfalligt understöd till delagare el dess anka. XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer. samt deras änkor och barn.

5

6 rantan anvandea till pensioner %t behöfvande ankor eller oförsörjda barn efter afiidna svenska läkare. C. Häggströms fond (qrc Haggström 1909) kr. 61,fi54: 61. &l. rantan användes tiil pensioner %t behöfvande ankor eller oförsörjda barn efter aflidna svenska lakare. Kamratfonden 1902) kr. 100,000:75. Ar afsedd till understöd %t nödstallda svenska Idkare. llagnar och Helena Bruzelins' nnderstödnfond (Ankefru Profes. sorskan Lotty Bruzelius 1902) kr : 01 har till %ndam%l att be. reda undlrstöd %t behöfvandeankor eller oförsörjda barn efter af. lidna svenska lakare. Th. Hnass' fond. (Doktor Th. Hwass 1912) kr. 54,010: 08. RLnteafkastningen användes ai&som är föreskrifvet för R. och H. Bmelius' understödsfond. Tor och Agnes Lambergs nnderstodafond (Dr T och fru Agnes Lamberg) kr. 65,851: 14, har till uppgift att'bispringa nödstsllda svenska rikare afvensom behöfvande äukor och oförsörjda barn efter svenska lakare. Carl och Anna Flen~burgs penslonsfood (Dr C. och fru. Anna Flensburg) kr. 10,000: -. Arliga afkastningen skall utbetalas till rakare eller Idkareankor i beh9fvande omstandigheter. G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder Septemberfonden (Dr F. Lön- vande sadan efter svensk militarborg) kr. 33,625: -. Ariiga afkast- lakare. ningen skall utbetalas till behöf- Otto och Agnes Wetterst,rands vande ankor och oförsörjda barn fond (öfverlämnad 1923) kr. efter svenska Iakare. 16,199: 49. Arliga rantan skall an- ~ j fonden ~ (insamlad ~ af vandaa ~ till understöd ~ %t ~ ankor. k Dr Diemer bland svenska bad. efter aflidna legitimerade svenska gaster i ~~~h~~ öfverramnad till rakare. lakare Svenska ~akare&llska~et 1903) kr. [1,10j: 43. Afsedd till understöd at personer af svensk nationalitet för genomg&ende af brunnskurer i ~ ~ ~ h ~ ~. C. Bjriqa fonder. Qroths liroboksfond (af 1897) kr : 62 ar afsedd att bekosta nya ;pplagor af nlarobok för barnmorskorn. Harald NanckhoPPK Pond (öfver- Sociala fonden (af 1891) kr. lomnad 1921) kr. 5,429: 63. Arliga 4 490: 83. Dess andamal ar att arnuad bekostande fkmja det kamratliga samlifvet af en Persons vid i,~om Sdllskapet.. Carl Rnnborgs fond (öfverläm. Riblioteksfonden (öfverl%mnad nad 1920) kr : 86. Arliga 1921) kr. 10,948: 12. Rantea&ast, rantan användes till understöd %t Dingen är.afsedd till inköp af tidbehöfvande inkor efter svenska Ii- skrifter till Svenska Lakares%llskakare. pets bibliotek. Hjalmar Hackzells nnderstödsfonil (Dr Hj. Hackzell 1922) kr. [ :iG 902: 47. Arliga räntan skall an. Jacohiskatestamentsfonden(Veväddas tiu understöd %t nödstallda terinarläk. A Jacobi 1869) kr. 13,900. svenska lakare afvensom %t be- Direkt. afver veterinärhögskolan höfvande ankor eller oförsörjda genom dess rektor. Se [2218]. Rebarn efter afiidna svenska rikare. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e Regementsliikaren C. J. Lrmb- %r till en ung veterins;rlikare. kes nnderstö~fafond (Dr C. J. Lembke 1922) kr. 10,028: 94. fu?liga [48261 räntan skall anvandss till under- Svensks sjnksköterskornas allstöd %t behöfvande anka eller männa pensionsförening (1896) kr. dotter efter svensk legitimerad 3,000,000. Sarsk. styrelse, se [3050]. läkare med företräde för behöf- i Lifranta vid fyllda %r. XII. [48271 Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. Ari. utdelas 200 kronor antingen fessor H. Pleijel, Försakr.-dir. Earl ~ ~ ~ ~ ~ ~ stiftelsen i ~ ~ ar t?%som i f belön. t ~ %t l svensk ~ ~ sjökapten ~. Thorngren Ordf.: Professpr H. Pleijel; v. grundad af den amerikanske mil. liardören Andrew carnegie, hvil. ken drnerat ett kapital af 210,000 dollars (i vkdepapper), som för. valtas af statskontoret, ~~~d~~~ afkastning anvandes till utmar. kelser at som raddat andras lif med risk af eget, och sarskilat till understöd ht anhö. riga till dem, somomkommit under utförande af sadana fredliga hjaltebragder. Stiftelsen förvaltasenligt af Kungl. M%j:t den 6 okt ISIL faststillda stadgar och företrades af en styrelse, hvars ordförande ooh vice ordförande utses af Eungl. Maj:t. Styrelsen sammantrader B. John F. och Svea Anderssons minst 8 ganger irligen (febr., juni Stiftelse. Stiftelsen afser att beoch okt.) och bestar af: Konter- fordra undersökningar ofver atmoamiral Arvid Lindman, ordf.; Ame- sferiska elektriska urladdningar rikanske ministern; f. Bevisions- samt fenomen, som st% i samband sekreteraren Carl Berg,: v. ordf. med desamma. och stiftelsen om- Disponenten fil. dr Hjalmar Lund- fattar dels en Professur vid Lrppbohm. f. Generaldirektören F V sala univevsitet i elektricitets- H~egglow; Fröken Ebba Wedberg; 1Lra med sarskild hänsyn till at- Sjöikapten R V Edlind; Yrkesin- mosferiska elektriska urladdninspektrisen fröken Kerstin Hessel. garo till hvilkrnsuppriittandemegren. och Redaktören Erik Bo- del biifvit donerade dels den seström; Sekr. o. kamrer: Jur. kand. dan 1902 existprande Askledare. Q. Undén, adr. A.-B. Svenska Han-, delsbanken. [ Hobins, Emile, belöning (Bransmannen Emile Robin 1886)kr. 5,310. THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG d 1 langre fart som under föreg. %ret fr%n öfverhingande fara räddat skeppsbesattn. afhvilkensomhelst nationalitet, el.,om tillfalle till den n" användning ej gifves, s%som underst. %t ankor efter svenska sjöm" el. fiskare, som under utöfn af sitt yrke funnit döden och ef. terl. oförsörjda barn. Uppg. i %m. net insandas af K. Maj:ts vederbö- före juli till Kommerskollegium, se [15941, Sedermera utdelar beloppet. [ Kontroll-Anstalten, hvilka b%da institutioner samarbeta för lösandet af har förenämnda fragor. Stiftelsen företrädes af; Professor Manne Siegbahn, Professor Thoc Engströmer, Prod Ordf: Ingenjör B. John.B. Andersson; Sekr.: Ombudsm. poststyrelsen Claes Breitholtz. [48301 *'lrnanna Och pupillkassan i Sverige. Se [ Allmänna änke- och pnpillksssan i Sverige (Stift regl fonder c:a 14,1300,000 G.) har tili andamal att at svenskaunders%tar, som icke uppn%tt 60 %r samt med afseende % hdlsotillst%nd pröfvas till försakr. antagl., lsmna tiilfalle att antingen mot viss afgift p% en g%ng el. mot %rl. prem:r vinna försakr. för beredande af pensioner iiels till efterlefvande ankor Och barn dels ock till annan person oberoendp af skyldskapsförh%l. lande. Vinst tillfaller de försakrade i form af %rlig tillvaxt af pensionen. Bohmanska testamentsfonden (Grossh. F O Bohman 1767) kr. 238,847: -. Understöd %t sjuka barn af delagare i Allm. %&e- och pupillkassan i Sverige...(.risbackska tcsta.mentsfonden (Ankefru S M Mannerheim f Grisback, 1777) kr. 6,977. Und&stöd &t behöfvande ankor eller fader- och moderlösa barn. Prernieåterbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor.

7 JONHOPINGS JURIDISKA BYRA - 16 HAMNGATAN 16

8 G. Fromma Uddenbergs fond (Konsul A Uddenberg och hans systrar 1919) 1923 kr. 53,388: 96. Pensionen För nhrvarande till belopp af 240ah00 kr. Wikströms fond (1874), Fröken Anna Helena Wikstrom, kr: 15,000. Af fonden utg% 10 pensioner B 75 kr., samma villkor som för Nqdhjblpskassan. Nödl&ilpskf&SscLiis i Stockkolm AllmLni~a fond (Prosten P Norman i Osmo o. kyrkoh. Joh Ahman m. fl. 1760) kr. 526, vid 1924 %i-s ing%ng. Utdelande af underst. till i Sthlm boende frimtimmer tillh. Paurres honteux; 1924 ut- 1 delades kr. 9,180 till 118 personer [4835] Riddarhusetseonder. Se [4051]., AdeInu Disknssionaklnbbs Vad. ntenaatiftrfond kr. 7, pens. 100 kr. m. fl. fonder. [ Carlesonska familjfonden (1896) FrÖknarnsvonHansswolfP% fond kr. 78,671 Lifstidsräntor. (v Hausswolff~ka fondenlkr 46,744. Carlesonska stipendiefonden 9 pens:r a 225 kr. o. l pens a 66 kr. (1896) kr stip il kr Heijkenskjöldska fonden N:O 2 ronh ht elds af Flosta fond (1913) (1919) kr pens. o. 1 fitip. kr. 93,454 4 ekiperingsbidrag a Heijkenhkjöldska testam. och 1,000 kr. gifvofonden (1912). Kr. 882, Magnus BeorgDanekwardtspen Lifstidsrintor. sionsfond, kr. 4, pensioner OfverstinnanHeljkensköldsfond 8, 60 kr. (1919) kr 93,873. Lifstidsrantor. de Bergs, B E och Bi S dona- Carl Johan Hiertas fond (1879) tionsfond kr. 17,527. Lifstidsränta kr 15,724 1 pens a 150 kr.; %te~st. (1897) kr Lifstidsranta. Adelsköld8 Claes fond (1908) Lotta;; %on ~iibens fond (1907) kr. 19,635. ~fkastn. :kall t. v. kg- kr. 5,887 2 pens & 100 kr. gas till kapitalet. von Duben-Tersmeden-Laller. Adliga kadettskolefonden kr stedtska fonden (1909) kr. 32, Stip r % olika belopp och 3 pens:r % 400 för'dera hndamil Diiekerska fonden (Grefve C F Friherre Oscar Alströmers fond Ducker 1885) kr. 168, pens'r (f. d. StatsrBdet fnh. Oscar Alstrb- rl 280 kr. mer 1884) kr 19,925. Stipendium Edelstamska slaktfonden (1919) Hofrnarskalken J F Aminoffs kr Lifstidsranta och dess Fra A C Aminoffs dona. Ehrenberg-~eiherska donatiotionsfond, kr. 17, pen8.r % 155 kr.. Berg von Linde-fonden (Brkn rhntsafkastning Iagges till kapitalet, som en1 gifvobrefvet bbrokas till kr. ~årdskafonden(ankef. JCHPrd af Thorestorp 1888) kr. 19, pens:r h 300 kr. I lrika Christina Högmarks $0- stamentsfond (1869 o. 1874) kr. 12,034 4 pens:r a 100 kr. Klingspors, lathilde, Qrefvin nm, Pond (1912). Kr. 1C,916. Lifs. tidsrinta von Kothen-Ribbingsks fonden (Änkef v. Kothen, f. Ribbing, 1888) kr En pens. af rintnn. Frhke; Jnliana Charlotta La- ' gercrantz' donationsfond (Lagercrantzskafonden)kr. 8,651.lpens:n a 75 kr ~~fié~gka fonden, kr. 25, pens.r B 200 kr. Leljonflychtskafonden,kr.l2, ens:r a. 188 kr 8refvinnan A Leweihanpts f. Sparre fond (1899) kr. 11,162 2 pen. s:~~~$~nska fonden,kr.82, pens a 750 kr o 2opens:ra150kr. Liljenstolpska fonden (1897) kr. 61,227 Lifstidsrinta. Friherrinnan Henriette Lillie-. crentl3 minnrafond (1920)kr.6, llfstidsrantor. Lilliecronska fonden (P"röhs 20,945 6 penw a 150 kr. Henriette Berg v Linde o. Assss- idyllenbergska fonden (Godsag. som August Berg v Linde) bfverl. E J Gyllenberg 1877) kr kr pens:r%50kr 30 gratif:r a 120 kr., 2 stiph' a ~ergekstie&ska fonden, kr 500 kr l stip. 800 b. m. m. ) tip:r och pens:r. ~~lldnborgskafonden,kr.58,420 derchmanska fonden, kr. 36, gratifik r B 75 kr S M o. M C L~~~~~~~~~~ 1869) b, förutom kr. 250,000 i fastighet. 2 liyllenbååtaka fonden, kr. 4,714 stip:r och 4 pens:r. 13f)&h3cp~~i~& ",:f C:;fP ' von Beskowska fonden, kr. 7,827 :liken '%Sie ~~liencrentz""f0~d (Bru Lind af Hageby 1 2 pens:r a 110 kr fond (1895) kr. 1, pens. 1894) kr. 24, Pens. o 1 stip. Bethunska fonden, kit 26,842 af rant A och C I Linds af Hageby 23 pens r a 60 kr. Fröken Byllencrentz3 testamentsfond (1907) kr 23,710. Bildtska fonden (1914) kr. 12,567 fond \:o 2 (1903) kr 3,030 l pens Lifstidsranta. Fröken Kerstin Byllencrrutz' W. o. A. v. Björnniaroks fond fond (1906) kr. 27, pens r donationsfond (Ofverstelbjtn, G, (19231 kr lifstidsrhnta. L h. h. O J1 Björn- ~~n~~f'"~~p:~o1) kr. 135,155 Llnnerhjelmska fonden, kr. stjernas fond kr. 255,864. Stipendier och pensioner von Blockrika fonden, kr. 22,306 3 pens:r a 60 kr. o 5 pens:r a 25 kr Boijeska fonden(ly13) kr ~ ~, P af ~ K iintebergs & ~ ~ & ~ 31f~he~~kf~~;~ fgdzna, kr. 549,547. stlp. a Hagermanska fonden (1883) kr. 6,000kr. Stip. o. Brligt understbd for ett &r: 36,528 Pens:r till gifvarens nar- Thnrow Qnstaf Boltensterns 0c$$28~~~~k~y"6~d~>8$$, understod inom 'lakten* kr. 35,735. familjefond (1901) kr. 217,300. Afkastn. utbetalas till släktforen. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle-Bonde 1885) kr. 32,449. Afkastn. skall t. v. riggas till kapi. talet. Boyska fonden (l919 kr. 23,G64. 1 pens. och 1 stip. C. A. Brauns och J. Brnnna fond (1916) kr. 11, pens. B 100 kr. 1 stip i% S00 kr. Bungencronska fonden, kr. 34,726 F. n. l2 gratifik:r a l80 kr. för 1 &r VIKING SRQRR#M stiftelsers, pensionskassors de Bergs, Q P och M S nrstirkningsfond kr. 8,735. Afkastn skall t v. lbggas till kapitalet. OfverkammarherreCelsiogsfond (1923) kr 251,767 Lifstidsrantor. De la Bardieska fonden,1901) forutom vad som % Nodhjalps- kr. 49,798 4 pens. B 575 kronor. kassans öfriga fonder utdelades. Den hemlösas pensioiisfond. 2 pensioner Dn Rietz', Q. A., pensionsfond (1919) kr lifrantor. ~riherrarne Dnwalls fond (1913) kr. 14,844. Pens:r till stiftsjung. frur. Friherre A G von Diibens fond nen (1899) kr pens.?. En on5mnd välrörares fond, kr Qyllenhammarn sliktfond (1921) kr Rantan lbggos t. v. till kapithet. S L L Glyllearams fond (1882) kr. 36,073. Pens r till gifvarinnans närmaste anhbnga maste anhong& Hamiltonska ' slbktfonden (bildad 1891) kr. 126,186. PenB:r inom slikten. Henning och Maria Hamiltons Stlp. 400 minnesfond (1931) kr. 5,337 l lik- Brefve J A iiiörners fond (1902) tidsrinta kr pens. Hammarskjöldska sl8ktfonden örne er ska fonden (Änkef. J C (1911) kr. 22,650. Understöd inom Mbrner 1869 O. 1872) kr slakten pens a 140 kr. o. 2 8, 70 d. August von HartmansdortFe ~ti. Bankokommissarien Wilhelm pendiefond, kr. 131,135. Akedem.. Xetherwoods testamentlifond, kr. stip r ia 1000 kr pens:r a 250 kr. kon Nolekenska fonden (1896) kr. 15, pen~r B 60 In<. Frn iit ta E' von Hansswolfi~, fond, kr. 89, pens:r a 200 kr, " ~ t ~. k,3h1393t n ~ ~ ~ ~ INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G O R K B R O

9

10 Riddarhusets samtl. fonder uppg& till ett bokfördt belopp af kr. 13,996,787: 96. [ ,otteii IVennbergs fond för hjhlpbehöfvaiide (1864) kapital e:a kr. Sarsk. direktion, se [35881; fonden är afsedd till: 1) inlösen och underh&ll af 1 el. 2 varnlösa döfstumma el. blinda barn i därför Iimplig anstalt el. barnhem; 2) underst. %t s%dane fattige valfrejd. personer som genom sjukdom el. annan odörv(il1ad olycka %ro i behof af en tillfallig el. ögonblicklig hjälp. [ I'auliska do'!ation?eaden!fefru Ch. 1789) Jamte a:0'24svartmang. tax kr. Fonden förvaltas af Dir. f' Norra friv. arbetshuset, se [35171; pens:r kr. jämte tile$%spen- G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [ \",y5hth',t1"ka9"$bn :'!t:* varit företradesvis el, borgare, samt a 25 till 74 fader. och-moderlösa flickor under 16 &r samt af akta bord. Fondens redo görare: Ja~lsson, Herm., 12 Kammakareg. 1 tr..~ny;öp;fgi~~~~:y~;;;i lararintior, f. n. 8 pensionsrum a 200 kr Sällskapet De nödlidandes vänner. Se [37071 Allmiiona m. A. egna fonder spr&lmiastaren Louis Pa. ban, konung Carl XIV Johan m. fl. Stadgar stadfistade af K. Maj:t den 3 april kr. 184,000. Un- derstöd. % 80 kr. till 14, % 60 kr. till 91 och % 40 kr. till 8 pauvres honteux. Anrepska fdnden (Beata Maria Anrep, f. Hierta, 1881) kr. 18, pensioner (i 100 kr. nit Bldriga, valkinda, behöfvande ankor eller ogifta döttrar efter civila och mi- litara tjanstemand afvensom Dat och orke*lösa fattiga fruntimmer samt företradesvis skilda hustrur med eller utan barn^. A. $ Q. B:s fond (protokollssekr. Arvid Bergendahl och h. h. Ulla B. f Rosencrantz, 189.5) kr. 1,000. Rantan utdelas arligen till inrattningen limnar årligen 6 96 dirå till sallskapets verksamhet. Hebbes giifva (bruksp Anders Hebbe & Adö 1825) kr. 15,000. Rintan till silllakapets valgörande andam%l och företritdesvis ntill fattiga sangliggande sjuka och husvilla manniskor s. Knigges gåfia (inkefru Anna Maria von Balthazar Enigge, f. Thorson, 1821) kr. 1,500. Understöd % 16 kr. utbetalas i septemb. till fem pauvres honteux inom Adolf Fredriks förs., efter förslag af kyrkoherden. Carl och Sofle Lnndströms fond (brukspatron Carl Lundström 1917) kr. 5,000. Af rantan utg&r t. v. lifranta. Abraham Rehns legat (ankefru Eva ~ehn. f. Smedberg, 1922) kr , Riintan till sällskapets valgörande verksamhet, oframst till d$ti81,"9.a fonden (Catharina Sofiaoch AntoinettaSusmnaStröm 1876) kr. 20, pensioner % 100 kr. %t nmedellösa ogifta döttrar efter afl. civile amb. o. tjanste- Afgastn. anvandes till sm& pens:r &t aldre fattiga fruntimmer. C48481 Föreningen tili minne af koanng Oskar l och drottning Jose- Rna (efter inbjudn.,, stift:s föreni. gnm subskription. Ankedrottning Joseha skankte 30,000 kr. 1873); sarskild styrelse, se [36 371; att till v%rd emottaga gossar emellan 10 och 15 %rs Blder, hvilka begatt brottstiga handlingare~er&dagalagt gröfre vanart, samt att dem uppfostra till gudsfruktan och ar- betsduglighet; akerbrukskoloni Hall inom Ostertalje sooken af Sthlms lan v&rdas omkring 200 gossar. [ IIammsrskiÖld-&iaellsehöldska stipendiifonden (1842) kr. 70,000. Sarsk. styrelse, se [3559;; &rl. uthetaln. af stipendier, att fördelas mellan Artilleri- och Ingenjörhögskolans samt Krigshögskolans ele. ver. l48501 Drottningens skyddshem nume- m:f&odellska fonden (handl, Lars Johan Warodel118öa)kr~2,000, ra Druttning Sophias Skyddshem. Pension (i 100 kr. till fattig (Hertiginnan Sofia af Ostergötland. 1860) kr : 90; sarsk. direk- ~ ~ ~ ~ ~ tion se ~ 135 hl ; mottagir s ~ dels och l ~ i fgrsta hand fr&n fingelset fri-? gifna kvinnor, dels äldre barnav%rdsfall och dels afven andra unga kvinnor som äro i behof af skydd och fosltran. I Hemmet vistas omkring 12 kvinnor. [4843] Diakonissanstaltens styrelse. Sie [Z Sjnkhnsets frisängsfonder kr. 252,586:70' Sjnkhemmetsfridngsfonderkr : 05. [4844] Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J P Almgren 1811) kr Kommerskollegium se [1564]; rantan anvandes thl underst. %t torftiga änkor efter afi. skickl. am. betsman (i bergsstaten. [ Björckska stipendiefonden (Grossh:n S Björck 1803) kr 200. Samf. Pro Fide & Christianismo, se [3573]; 8tip:r till skollirare. i48 46B Brudgafvefonden (Stift' af konung Oskar' Lovisas ~~~f"~,",strstbth,, prim,, De. [ Josephinahemmet (Änkedrottning Josephina 1872) kr. 278,000. Sarsk. styrelse, se [3509]; hemmet bestimdt för fattiga af katolska [ ~ ~ i penilionsinrattnin. p ~ ~ ~ k ~ gen ( ~ ~ k C ~ f, f, wittfoth 1780) kr : -. sarsk. direk: tion, se [3065] undirst. (it fattiga o. %Iderstigna ogifta fruntimmer företrädesvis dem afborgerl. st&nd; 1923 utdelades kr. 8,225: - till85 personer. Underst. utdelas gnm kamreraren i Allm. Snke- och pupillkassan i Sverige. [ K. Kommerskollegii armbössemedel (kgl. bref s91io 1680) kr : 14. Afkastn. anvandes, p% föeslag af vederb. bergmast., till underst. at fattiga o. i arbete puteaad för stadens fattigv..styrelend~~~de,"~k~f8nden Brudgaiba af 160 kr. (it 6 dyg. majorskan Anna Helena Diman- l?ga T' Och arbara brudpar, 'Om sk$:d~,"mi$,bde,""~&s grnftassa der, f, Nyman, 1876) kr, 4,500, 2 Igen l9 Juni i Storkyrkan samman- (kg ) ~ ~ kr. 401: 36. Utpens:r 100 kr. till nvalkancla delas samtidigt med armbössemedhandlande= eller fabriksidkares V'gas' len till alderstigna ochfattiga grufinom Jakobs eller Joh:s förs. bo- [4847] arbetare eller deras ankor, i tkiimende ankor eller döttrar, hvilka Drakeska testamentsfonden sta rummet sadana, som tillhöra atnjutit v%rdad uppfostran, men (Linkramaren Jonas Drake 1783) c:a Södermanlands lin. genom olycka rikat i fattigdom, kr. Af styrelsen: Klides- Klbbe fattigkassa (kgl. bref 4/11 Företrade för slakting till donator h&ndl:e L Eug. Westin, Handels- 1892) kr. 6,'161: 03. Underst. &t fatel. hennes man. l bokh. G W:son Munthe och Bage- tiga grufarbetare fr%n företrades- Bagerbergs donation (sadelma- riidkaren Carl G Schröder öfver vis Alseda, Skede och Okna, Hvet. karalderman Jacob Fagerbergl8BQ) limnad till Föreningen tör Vil- landa samt SFrö, Lemnhults o$ kr. 3,000. Fagerbergska pensions- görenhetens Ordnande (F. V. O.). Nye socknar i Jönköping8 lan..-- THULE SKANDINAVIENS STORSTA - w- - p LIPFORSAKRINGSBOLAG Summa premieåterbäring och vinst till de försäkrade: öfver 27,200,000 kronor. 81 Adresskalende~n 1926.

11 [ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. Lerbäcks Bergslags Malmöres kassa (kgl. bref isis 1891) kr. 10,696: 18. Underst. it Blderstigne och fattige grufarbetare. Sorn Bergslags Malmöres kassa (kgl. bref 1891) kr : 39. Afkastn. användes till underst. &t Blderstigne o. fattige grufarbetare. Karlssons CarlJohan ochhans aflifvande af smärre husdjur (se hnhtrn lda' Charlotta 'donation Häggs ansq?lt). (GBrdsäg. Kalmar 1916) kr. 4,852 Johan Hagga donationsfond kr. ~indbeh. C., dontlt,ion (Fröken, 85,399: 12. Ofoerrevisor : Zethelius, Karlstad 1920) kr Otto major. Lindbergs E A dsnation (Stry- ~ohanna Häggs djoraflifnings. kerska, sala: 190;) kr. 1,731. fond kr : -. Lindbergs Henri ka donation ~ignenln,' Hulda, fru, donation ifrkn. ~trii~enäs 1885)'kr kr för saridande %f diur- JONKORINGS JURHQBSKA BYRA 15 HAMNGATAN l 5

12 r48631 Timmermansordens hem Nya zriksberg (f. d. Timmem~ns.Or dens hospital inrattaat ) Sarskild direktion se a6151 De a hemmet intagni G. Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder. [ b] erhdlla bo. stad (ensgildt rum) den för an damaletunder gen upp. forda stenhusbyggnaden a ordens deras efterlimnade narmaste an egendom ~ ~ in:o k 1 NOG. ~ höriga. b ~ Den ~ ~ skrskilda pensionskeby. pensionarerna erhalla dess. fonden, som ar i stigande, lamnar, utom fri kost, syatsel, tvätt, vame, efter gangbar ranta, arliga penelektr. belysning, bad, lakarevird sioner % hvart 10,000-tal af fond af hemmets likare, medikamenter kapitalet. Tillfalliga pensioner o. samt dessutom ett m&natligt pen. gratifikationer utdelas dessutom ningebidrag och en del olika gra. vid ~ultiden hvar~e %r till ett betifikationer. A hemmet finnes plats lopp af 10-hll,OOOBr. Kostnaderna för 50 pensionkrer och dar intagas per Or hemmet aldre ordensleda- mera att belo~a Omkring kr. 75,000 kr. foretrldesvis mbter, men dessutom afven andra personer i synnerhet enl. Ordens statufer,'s%dana, som i krig eller under byggande blifvit skadade. Orden bestrider begrafningskostnaderna för dem som % hemmet aflida men, i olikhet med hvad eljest'är brukligt, gör icke ansprak P% hvad de ailidne vid dödsfallet efterlamna, hvarforutom pensio ner och gratifikationer tilldelas i behof stadda ordensledamöter eller [4864 a] Roilerothska stiftelsen (Ulrika Math. Nolleroth Köpenhamn 16 nov ) FöAaltn. se [3&8]. Stiftelsen 15mnartillsvidare sedan inskrifxsafgift af 800 kr. erlagts, underst %t i Sverige Norge el. Danmark infödda kvidor s% linge de, enl. fbretedt intyg a! tjansteman, %ro valfrejd. och lefva ogifta gnm utdelande af pens:r och, intill dess pens. tilltrades, utbetalande af 314 af den ranta, som till inskrifnsfonden inflyter för den erlagda inskrifxsafgiften. F. n. 45 pens -rum. Fonder vid 1923 %rs slut 231,332. [4864 b] - Svenskarnes i Karlsbad Pond Ett stip., som fr. BKonung Oskars stiftelsen hl. tilldelas 1 el. 2 behöfvande svenskar, hvilka i Karla. bad m%ste söka hälsans %tervin. nande. VIKING SKOKRAM INDUSTRISAKTIEBOL. VIKING ORXBRO

13 h Axel h Mathilda Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. Register öfver fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter n. m. O b s.! Förteckning h hufvrdafdszmiqarma, se före [ Abelinska stipendiefonden a Almkvists, Johan stipendie- Asplunds fond 4628 a, b, C 482i l fond testamentsfond 4697 Abenius Allan stipendiefond b Al.mquists, S., stip.-fond Asylen för pauvres honteux Abrahamsons lifrllntefond Alströmers fond.. - för fattiga barnaföderskor - gifvofond Althainz' Fredrik G. testa- och deras barn Abramsons stipendium mente A. & U. B:s fond Acrelska stipendiefonden , AltinsL. M. dr stipendiefond uréns fond Axel & Eugenia Adelns Diskuss:klubbs Wad- ~lvarenga do ~ianh~s~risfond Axelsons, ~iika, fond b stenastifts fond Aminoffs donationsfond.. Axners,Therese o. Jenny,fond Adelskölds, Claes fond Amorteriugsfoudernas pen- Claes donation % sionsfond Backertska fonden 4621 a, 4621 b - ~laes: stipendiefond Andals fond Backmanska stiftelsen C Adelsköldska fonden Andersons fond Bagges fond O?, ars kolerafond August och Josefina dona- Balkenhauseus understöds ars gafvofond tionsfoud fond ars fond a 4615 Anderson, Axel N., donations- Bankostatens anke- o. pupill ars studenters stipendie- fond.. kassa fond......,:, N., donationsmedel 46 i6 Bankska legatet ars studenters stipen Anderssons, Axel N., testa. abarnavannernas diefond... mentsfond... Barnbördshuset, Allmanna ars studenters stipendie Andersons, C., fond fond a, b, c ga"8"u$e;8ib;i8f';n'i:::::... 4;:; Anderssons' B. F. Adlerska fonden.a 47 Svea stiftelse.. Barnhjalpsfonden 4613 Adliga Kadettskolefonden g fond , Barnhusinrattu., Allmanna Adolf Fredriks församlings fonden kyrkorid... - Johan, understödsfond a fond... a för skolrad... 4G31a Barnkrubbas, Ladugards- - fattigvardsstyrelse... Thér.ne b, Knut fond a lands, fond a, b, C Adolfssons minnesfond... - Thérese o, % Therese minnesfond Barnkrubbefonden % b.0...a Ahlgrens, Alfr., minne... 4(i 07 A~~~~~ donators fond Barnmorskefonden e Ahllöfska testamentsfonden.. 2;;: Anonym gifvares &ipendie. Barnmorskornas i Sthlm Un- Ahlstrands testamentsfond... Ahlströms fond a, b, c - stip.fond Ablströmska testamentsfond Akademiens för de fria konsterna Pensionskassa reseunderstöd... 4% 7; ~~~~~~k~ fonden...e Baumgardts H. G., testam *,,tells donation...a 4733 I Bay's, lind, fru, fond Autonie Long Ctedichtnis. Bayards fond 4632 a, b, c 2 ställen Stiftnng Becker-Silberhochzeits fond 4638 Apelgrens fond Beethuns fond a Apotekarkarens hvilohems- Behrens... Behöfvande donation sömmerskors fond b fond ~ ~ ~ t ~......a.. k ~ 47 ~ Beijers ~ fond ~ ~ i ~ t 4607 ~ Apotekarsocietetenp kassa Beijerska donationen studiestip " Beklidnadsfonden för fattige Arbetshemmet för blinda nattvardsbarn , 4619 ~ ~ f donationen ~ ~ 4602 d - skolbarn ~... ~ ~ 4628 ~ a, b, C, ~ Ambössemedel, - aomrners c, 4632a,b, C f. d döfstummeinstitutets kollegii don.-medel Bemedlingskommi~sionen Bendix', Emanuel, Stipendie- - m. fl. egna fonder 4842 ArmBns pensionskassa... fond stipendiefond... - sarsk. understödsfond Alexanderssons, Carl, fond 46 13, 4R33 Allmänna barnbördshuset ; - barnhuset... - donationsfonden a - inst. för döfstumma militaränkepens.-staten premie- o. stipendiefond nya dito E., fond 4660, 4753 Arnbergs donation W. A., fond anke- och pupillkassan 4830 Arrhenii fond , y. A. stipendiefond Alméns, Sanna, bespisnings- Artisternas o. litteratörernas Ankefru Emma, stip.-fond fond pensionsfören.. Almgrens fond testamentsfoud a, 4621 b Artisternas,Dramat.o.ml~sik., Benedickska asylerna - pensionsfond pensionsförening Berendts fond Alms, fru, donation De sceniska, understöds- S., understödsfond fond fond - stiftelse konsul, fond Arwidssons, N., donation 4856a BergK J.,Till minne af fram- Asklings fond lidne Presidenten testamente fond derstödsfören änke- O. pupillkassa Benedicks fond MASTERSAMUELSGATAN 22

14 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Bergs. Hanna. minnesfond Bjorkvalls. C. o. Maria dona Brates Erik fond Ivar. fond / tion : 4620 B 2 st. ratts: A. d. fond c - John. fond.r vmbjörnmarcks. W o A. fond Sigrid. donation a. fond Björns. Karl Bredr.. donation Brauns. C. A. o. J. fond Berg von,uh... 4, 5 j a von Brauns. Justine. donation 48 56s Bereendahls. A. a [J.. fond K. B. fond I Brefbärares. Sthlms. änkes er gen st je riska fonden Björnstjernas. O. M.. general- o. pupillkassa BergenstrPhles fond / 4638 I major fond a Bremen legat...l... Bergers fond 4771 ~jörnstiernska donationen Broatiders. Frithiof o. Wilna.. Ida. legat Blancks fond. stipendium fond Blanck. generalkonsul. stift- Brobegs fond Bergerska donationen ung pensionsfond Berggrens. M.. fond Blaire.Bruoe8 W.. donation Brogrens fond a. b. c B1indasfören:ssjukkassefond 4768 Bromanska quk- o. begrafn. - Makarne. understödsfond vil. Fören for 4766 kassan Blind-institutet von Blookska fonden Blomqvists. Julie. minne a Blomstedt8 fond Boberghs. Therese och C. G.. fond Boberghska donationen Bohman E:sons fond a b+ 462i a. b. o Bohmans. Knut. donation Lotten fond testamente Bohmanska test:tsfonden Boijeska fonden Rob o. Eleonore.don..fond 4602 Bromma skolfond R. C. grossh. test.fond Brostrbms fond gerghmlnska fonden e Bruces understödsfond Bergianska stiftelsen Brudg%fvefonden Berglunds. C. W.. donation 48 56a Brnzelii R. fond - M. C. C.. donation a - R o( H.. pens..fond Bergman-Millerska fonden f. d Bergmans gifvofond.... Bryggarehmbetets i Sthlm pensionskassa - Ellen. stipendium Broderna D s stipendiefond 4604 Bergmanssonska fonden BrbllopsgPfvefonden Bergqvists fond c 4609 Bungencronska fonden Bergs fond Burohard. Adolf. stiftung - testamente Burmans. Axel o.nannie.fond 4621a Bergska fonden Bylundska fonden Bergsingenjor F. O. Carlins Bok.0. Musikhandl. pens..fbr Byzantinska resestipendiet fond Bolanders Oscar. stip.fond Bergstedts fond Bhngs 4615 Bolins fond Erik. donationsfond.... Gustaf. donation J A. o U. L.. donation Bollins fond Erik. skolfond c fond a b 4742 Boltensterns. Th. Or. fam. - testamente -Lars. fond fond - Th.. stip..fond Bäckstrbms fond Bomans fond Bergstenska fonden stipendiefond Bomanska donationen Badrnhieims fond a. b. c. Bergströms.Anna. stipendium 4749 Boman. se äfven Bohman - donationsfond.... Bottigers fond Bondeska fonden Berliner Liedertafels stipen- Bonnedals. J M. fond diefond e Cabanis fond Bonnedal-Wallmarkska fond Cadiers'. R.. minne Berlitz'. D. o. Sara. donation 4658 Bonniers. Alb.. fond Berneeaus fond Alb. stinendiefond f6r - Kristina. fond ~erns&äms J. stipendiefond svenika rohattare r Caminska testamentsfonden van Booms stipendiefond ' Carlboms donation Beronii doiiation Booströmska fonden I fond Calwagens.KristinaLovi8a. fond4622 l Carléns Berzelianum. stip Borgarestindets donation Carlesonska familjfonden Borgerskapets bemedlings- Berzelius-fonden % BersBns. C. D.. fond... '4602 Berwalds. H.. don Beskowska donationen fonden stipendiefonden Beskows testamente B.. o. h. h:s donat..fond stipendiefond pensionsfond von Beskowska fonden Besparade rantors fond 4631 %.b. c Bespisningsfonder &.b. c Bethunska fonden Bexelius'. Dorotea. änkefru. kommission enskildafond gubbhus ankchus b... Borgmästarinnan Beate U1- richs fond - G.. donationsfond st. Borgrättsfonderna. Förvalt- - Gösta. fond von Beskows donation 4770 ningenaf 4796 Carlstroms donation Borgströms understödsfond 4710 Carnegiestiftelsen Boströms don:fond c Casparsonska fonden Bostader %t vissa judar i Casparssons pensionsinrättu Botins &ler Schönborgs fond 4015 Bouckiska fonden Boyska fonden Braconierska fonden b Brandels. Folke. minnesgpfva Sthlm Stiftelse för 4640 Csssellis fond 4749 fond Bibelfonden Biblioteksfonden donation... 46i Bildtska fonden Billbergs fond fond... 4fi07. 4fi8R Celsinns. Ofverkamrnarherre premiefond... fond l......y Billings.Julius. stipendiefond stipendiefond 4750 Civilstatens änke- o. pupill- Billmans. A. W.. ghfva Brandelska donationen a. 4604~ b. c fonder fonden anke- o pupillkassa Biologistipendiet Bjurholms, A., fond 46 19, 4620, 4622, Björckskri stipendiefonden Bjbrklunds, Gustaf o. hans hustrus Maria donation a Bjbrkmans, Alf, major, fond samkvämsfonden Branders donation Ansvarssamma c:a kmnor.. - stipendiefonden Carlgrens fond Carlins. F. 0.. fond Carl Johans donat.. Konung 4833 Carlqvists. C. J. W.. fond a Carlsons. C. A.. fond Castelins fond Cavallis. H.. jur. dr.. donationsfond Cederbloms stipendiefond 4750 Cedergrens. H. T.. fond Ceders Gust&f donationsfond forsbkringpanstalt pensionsinrittnmgs tjänstemannafond Collianders pensionsfond Collijns fond Cramérs, Fraberg., U., fond 4751 fond , mamsell, fond iond a, 4621 b Brandstodsmedlen donation a Brandts fond - Makarnesfond a - J , 4833 Cronhielms af Flosta fond P., grosshandl, minne 4605 Cronstedts donation THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPF~RSAKRINGSBOLAG. 7

15 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Edströms. Adele. donations- Falks. Wilhelm o. Fredrika. fond a donationsfond Eggertz'. V., stipendiefond Falkmans. Carl. donation : Ehlerts testamente E. J.. stip..fond EhrenborgReiherska fonden Fattiga barns vanner Ehrenp%hls stipendiefond a Fattiga lararinnors fond Ehrenp%les fond 4632 Fattigv%rdsstyre?ser: Ekdahls fond la Adolf Fredriks a Eks. Oarolina. donation a - Engelbrekts Bb Ekebergs. Nils Wilh.. fond Gustaf Vasa b Ekholms testamentsfond Hedvig Eleonora a Eklunds fond Jakobs och Johannes' J. L. Fabrikör. fond y b. c Katarina a Klara Kungsholms Cronstrands. Baltzar. fond Cub& fond Dahls fond Dahlgrens donation C. W.. fröken. understöds- fond O. W.. Kapt.. fond Dahlins. F.. f. Littke. fru. fond e Dahlqvists fond Dahlströms fond b Danckwardts pensionsfond Uanelius. B. A.. fonder st Danielssons. J.. fond e Danielsons. Joh.. stip..fond 4760 Davidsons. Ernst. fond Davidsons. M.. fonder 4628 a. b. c de Bergs. G. M. o. M. S.. donationsfond förstarkningsfond De blindas förenings sjukkassefond De Ohamps fond...i De döfstummas allm. sjuk- o. begrafningskassi (1903) DDe fattiges vänner» De 5 brödernas fond De Geers donation donationsfond a 3 stillen De la Gardieska fonden DDe nödlidandes vanneri, de Lavals. G.. stipendiefond Patrik. stipendium Den hemlösas pensionsfond 4835 Dentalbolagets biblioteksfond 4821 Derliens. Herm. & Hilda. donation Diakonissanataltens styrelse Didrikssons fond Didringska fonden c Diedriehsonska donationerna 4838 Diemerska fonden Dimanders donation Dimanderska fonden Div. fonder Nosaiska firs:s Djurbergs Hildur stipendium 4749 Djurskyddsfören.. Sv. allm a do Pianhys prisfond Drakeska testamentsfonden Drottningens hospital Drottn. Soflas skyddshem Drottninghuset Duboiska fonden DU Rietz Stipendiefond G. A. pensionsfond Duwalls. Friherrarne fond v. Dubens. A. G.. fond Lotten. fond Lotten. donationsfond v. Duben-Tersmeden- Lallerstedtska fonden Duckerska fonden Dyks fond Döfstumföreningen i Sthlm 4766a Döfstuminstitiitet Döfstumlir:spensionsanstait 4756 Döllings. Karolina. fru. donation Maria Nikolai Oskars...% c S:t Matteus c - Storkyrko Fehrs. Fr.. doktor. minne fond Fellenius. W.. Professor. fond 4750 Femte Mars-fonden Femöreföreningen... 46fi7 Ferms. Lnkefru. fond b Ferrnerska belöningen Filbens fond a. b. c Filéenska donationsfonderna testamentsfonden FiBchers testamente Flachsiia fonden Fleusburgs. Carlo. Anna.pe n. sionsfond Flickskolans slöjdafdelnings fond a. b. o Flobergs fonder b f3 ~lodber~s-testamente Flodinska stipendieinr Flormanska belöningen Fogmans. Ernst. donationsfond Folckers o. Bareks fond...'46 26b Folius fond Folkskolansl%rareper~al Folkskoll&rarnas pensionsinrättning. se Stat. anstalt fór pensionering af folkskol- lar. m. fl. Fond för tillfkllig njalp för Katar. skollofskolonier till barnkrubba till biblar At nattv..barn till klader %t fil ny. barnkrubba till pens. %t f. d. sjökaptener Fonden för Katarina barnkrubba författiga skolbarns bespis Erikssons fond a b c - P stipendiefond ~rssbns Bonden ankahelena för fysisk fostran b enr riks dotters> donation a - för Konsul O. Ekmans pro- Eurenii donation fessur fond för P. H. Malmstens pro- understödsfond a fessur Ludv. fonder för reseunderstöd P L donation 4866 a - för tillfall. underst Ebersteinska Schottaska och ~ulmanska' donationerna Fabriksfattigkassan Fagerbergs donation pensionsinrättn 4722 Edbergs lifräntefond Otto. stipendiefond Edelstams. Gustaf. minnesfond Edelstamska sliktfonden Edgrens S. fond a. b. c ~dlundski donationen iSNKaiPHNGS ~kmanl. Oscar. professurs fond Ekstrands donation a - fond Ekströms donationsfond fond Ekströmska fonden Eldkvarnsfonden Elementariistipendiet Elementarlirames anke- och pupillkassa Elfvings. Anna Gunborg. donation a Elgs. DrathiIda. donationsfond S. J. F. fond G7 e ~liassouskk understödsfond Elliots Ernst fond Ells p~nsionsiond Elmbladska fonden Elmlunds. Axel. pensionsfond 4774 Elmquists Gustaf stipendiefond b Elstedtska pensionsfonden Elworths donation Enanderska donationen 4630a 4631 b BR Enanders. S.. donationsfond e - donation Enbergs fond... ; 4626 a Eneroth8 fond En gammal redogörares donation Eneelbrekts församlings fattigv%rdsstyrelse b v. Eneeströms stiftelse Enestedts fond...: Enke- se Änke.. En g~mmal reaogörares do- nation En lirjunges donatim b En okands donation En onämnd valgörares fond En sjuttioirings donation En arlig mans fond Ericsson Amalis. Fru s Joha stipendiefond ~rhtsons.'~. R.. fond % 2 stallen..... Eurdns minnesfond Extra provinsialltikarnes pensionskassa testamente Falcks testamente Falks fond a b c 463ia. b. c JURIDISKA - för vetenskaplig forskning till medalj för vetenskap1. arbeten till minne af Hugo Bhhrseus till minne af Presidenten K. J. Berg Forsbergs Bengt minnesfond ~orsgréns; C. R fond Ida fond e Forss&ans fond BYRA - 15 HAMNOATAN I6 L C

16 Forssners. Gunnar. fond % Fraenckels Louis. donation 4638 Fraenckelska donationen Franckeska fonderna Frans Gustafs stipendium Bredenholms fond Mebels. Carolina. fru. dona-' tionsfond a Friebergs. F. A.. stip.-fond Friedlinders. Herman. stipendium Friedlanderska fonden Fries. S. A. Psalmboksfond c - S. A minnesfond c v.~riesins. Carl. stipendiefond Otto. premiefond Frimurarebarnhuset Frodells. L E. testamente 4668 Register öfver fonder. fromma stiftelser ~uillaudes Frodins dokt. Stipendium Frn ~a&a B: fond Fruntimmerssiillsk.. Valgör Fryklunds J. C. donat.fond 4694 Frbnckelska donktionsfonden Frbgrens understodsfond Frbknarna Malanders fond Fuhrmanns fond b a. b. c. 465)8 % 3 8taiien Fyra bröder Heijkenskjölds fond Byra Bröders stipendiefond 4741 Föreningen fbrbist%nd%tlytta o. vanf b - för blindas väl för sinnesslöa barns v%rd4663 a - fbr sjukv%rd i fattiga hem 4690 Gyllenb%%tska Föreningen till minne af Oskar I och Josefina Fbrmyndarkammaren Fbrsta stipendiefonden Ba~msdonation Gamla realstudenters stipendiefond Gravens donation Gebers. Hugo. stipendium Gedachtnis.Stiftung. Antonie Lory Oeijers fond..., Gemensamma reservfonden Beorgiska fonden Gerles 0.G.o.C.F. donation c ~ibsoi-~ron~tedti stip..fond 47b0 Gilljams donat.fond. Fru Belena G. F rektor. stipendiefond Gjörckes donationsfond ejbthmans fond odlunds testamentsfond Godlundska bek1adn:sfonden Godus fond a b.'4624. '4628 a. b. c a. b. - testamentsfond Godu'ska pensionsfonde n Gondretska fonden Gothers fond Govenii fond Goveniua' fond Graans testamente Granholms. A fond Gravallii fond'.' Grefliga iitten v. Rosens släktfönd Grimscholds fond erisbackska test:tsfonden Groenska fattigförsbrjn..fond Grosshandelssocietetensensk. medel Grosshmdelssocietetens pensionskassa Grosnh. Carl Seinhold Lun. dins minne Grossh. J. P. Brandts minne 4605 Groths testamente Groths 18roboks fond Grundbergs o. Asplunds fond Grundéns fond(kammarr8ttsr8det Grundbn) b Grundströms. C.. Prof.. sti- pendiefond Grhbergs Collega Scholae. Gubbhus Borgerskapets Hassells donation fond von Hauswolffs Bru fond 4835 Gullntrands. Allvar. fond Frbknarna. ;ond.. Gumszliiis' Sofia fond... : a Hautboist. uuderstbdskassa 4817 Gustaf V& fbks fattig- Hebbes donation v%rdsstyrelse b g%fva kommunalförenings fond b legat - kyrkorad b pensionsfond Gustafssons. J. Th.. fond stipendiefond a - testamente Outenbergska stiftelsen % 4 stillen 4711 Heckschers fond Guthermuthska fonden fond Edv. o. Fru Giihlstorffs testamente ' 30 a b a. b. Giinthers. Julius o Claesons. Eugénie. stipendiefond Giyldenstolpes donationsfond 4613 Gyllenbergska fonden Gyllenborgs fond Gyllenborgska fonden fonden Gyllencreutz' fond 4835 % 2 sthllen - Kerstin. fond Gyllenhammars sliktfond Gyllenrams fond Gafva af en gammal tjänsteman Giderins fond a b Goranssons. Anders Henrik. fond Gösches fond $2 stallen Gibta hofriitts pensionsfond lifgarde. Pensionsinr. vid 4807 Göthes. Adrian. premium CiOtiska förbundets donation 4733 Haakska donationen Hackzells. Hj.. understödsfond Hagboms testamente Hagbomska stift. för Pauvres honteux Hagermanska fonden Haglinds fond Hagmans fond Hahns donation C. testarn Eahrs rninnesg%fva Haijs fond a. b. c Hallanders. C. J. M. donation48 56 a Hallengrenska fonden Halléuska donationsfonden Hallgrens fond % 2 stallen - M. S.. fond v. Hallwyls. Wilhelmina donation re 3 st. - fond Hamelmannska fonden Hamiltonska slaktfonden Hamiltons. Henning o. Maria. minnesfond Hammmns stipendiefond m. m. [4865 Hammarsgjöldskasliktfonden 4835 Hammarstrands fond Hammarntroms. F. A.. fond 4620 Handelsbokh%ll. pens..fören Handelsflottans pens.*anstalt 4728 f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond Handtverkskolans o. Hebbes fond Hanes fond Hanna Bs fond. Fru Hanssons fond Johan. fond donatign Harmoniska sillskapets fond stipendium a Hartmansdorffska stipendiet 4744 Grönstedts. J. D donation 4658 v. Hartmansdorffs stip..fond 4835 Brimans fond...i 4634 Grbnvalls. aria:> donation 4856 a Hartmans fond 4630 a. b. c 4617 c Heckscherska donationen Hedbergs fond Eederhielms testamentsfond Hedings fond Hedréns fond Hedströms fond u - pensionsfond Hedströms testamente Hedvig Eleonora fbrsamlings fattigvarcisstyrelse s kyrkorbd skolr%d r a HeQkensQblds. fyra bröder. fond bfverstinna fond ~ebkenskjblddka testam. o. gifvofonden fonden Helins donationsfond Hellmans fond a. b. C Hellstens. Axel. fond a Helmfeldtskastipendiefgnden 4695 Hemmets. Tyska. byggn:sfor~d 4638 Hemslöjdsfonden Eennings F C testamente 4638 ~ernlunds. H.. "~ektor. premiefond Hernmarckska stipendiet Hertzers. Fatima. fond Resselgrens. Fr.. stipendiefond Hksslers P. H. fond ~eurlins: ~oiiiie. fond a. b. c a. b. c. 4856~ Heiimans. Elis Daniel. minnesfond a Hiertas. Carl Johan. fond Lars. minne H. O. A. stipendiefond W.. stipendiefond..., Hillbergs stipendiefond Hindersons Axel testamente Hirschs. Elin. minne Isaak donation a d 1saak: donationsfond Isaak. fond c - Oscar fond Hammarskibld-Risellschöld- ajertbergska donationen 4733 ska stipendiefonden 849 Hochschilds pensionsfond 4696

17 [4%65] Register 6fver fonder. fromma stiftelser Hoffmans. A., donationsfond 4607 Jbkobsons och Mattsons fond 4696 fond... i 4670 akobs realskola stipendiefond Jakobs o. Johannes' försam- - stipendiefonden Kistners understödsfond Hoffmanska Aug.. stipendiefond fonden lings kyrkorkd fattigvkrdsstyrelse Kjellbergs Adolf stip..fond 4821 Hofkapellets pensionsinrattn Janssons Tage. stip. fond Carl, siipendiifond Hofstatens gratialkassa W. O; ' donation a Hoggrens, J. W., donation 4866 a Hol1. tysk. reform. kyrkans donation Holms fond la - legat Holmbergs, Fredrik o. Laura. donation a - Xils, donation fond 4605, , b, a, b c a,b, i - J. P., Byggm., fond Holmgrens fond a - Israel, fond Holmströmska fonden Holtsska fonden Hoppenstedts. Sofie. fond Horns donationsfond stiftelse testamentsfond Hornemans, H.. fond e Huldts, Kristoffer, stipendiefond Hults fond Hultgrens fond b Hultqvists donation Humbleska testamentsfonden 4759 Huss'. Magnus. stipendiefond 4821 Ewass, Th., stiftelse T., donation Hiibnerska stipendiefonden Hiilphers fond Hygrells stipendiefond Hkhls J. Fr., minne, Pastor prim H%kanssons, John och Johanua, donation , 4750 Hkkansons, Nanna, fonder Hirdska fonden Higgs, Johan, donation c - Johanna, donation c - Victorine, don á6 a. c, Häggmanska fonden Raggströms C, fond Carl, dr, stipendiefond Hindelska stip..fonden Höglunds, John G., revisor, minne Höglundska fonden Högmarks testamentsfond Högre allm. larov. h Ostermalm b - % Södermalm latinlarov. % Norrmalm lararinneseminarium reallaroverket Höijers fond Johan Leonard, fond stipendium Höpners legat Hööks, C. E. o. J., fond a Höökska fonden Ida Bergers legat Institutet för blinda för döfstumma, Allm Invigningsfonden Isbergs donationsfond fond pensionsfond Israelitiska ynglingafören Jacobiska testamentsfonden Jacobsons stipendium Jenny ds stip..fond , 4771 Jernbergska donationen 4630 a, b, c Jetonfonden Ja. G:s fond Jochnick Maria donation 4856 a Johan ~knssons'fond Johannes församl:~ kyrkorid 4614 Johansons fond, Adolf.K'illa r. mast Johanssons fond Victor, fonder... a Johnsons fond 46 09, a o b Johnsonska don. fonden Johnssons Christer fond ~ohnssons: Helge, 'donation 4734 Josephinahemmet Josefinas, Kronprinsess., pensionsinr. vid Göta lifgarde 4807 dubelfeststipendiet Jubileumsfond ~Jultomtarnen Jungblads testamente 4833 Jungbladska fonden Justelii fond Jarnkontorets tjänstemäns anke- och plipillkassa Jönssons. Vifve. fond 4628 a. b, c - Nils. donation.., % Kadettskolefonden, Adliga Kaisers, Pastor. fond Kalls pensionsfond LO Kalmbergs, S. P. A., fond Kamratfonden för nödstallda sv. likare Kamratutipendiefond, Tekn. högskolans Kanslir%det Hj. af Petersens fond Kwells fond Karlqvists, C.J.W., fond 4619, 2146 a Karlssons, Carl Johan, och hans hustru Ida Charlottas donation a - Augusta donation a Karl ~ohads donat. Konung 4833 Karolinska inst. reservfond institutetspediatriskafond 4821 Karströmska fonden Kastmans. Johannes och Augusta, fond a b c 4767 e , understödsfand 4638 Katarina arbetsförenings fond arbetsstugors fond 4620 % 2 st. - barnkrubba, fonden för 4619 %2st. - församlings fattigvhrdsstyrelse kyrkorid kyrkorids donation a realskola a realskolas skolresefond 4746 a - sjukvkrdsförening s'kollofskolonier. fond för 4620 Kellners testamente Kerfstedts understödsfond.. i Kibbe fattigkassa Kiellman.Göransons fond Kihlbergska fonden Kihlströms testamentsfond 4613 Kinbergs. Carl, fond Eindevalls fond Kinmansons fond Kirchringslegat i_ A.-B. SVENSKA METALLVERKEN m.. m. Kirurgiska klinikens biblioteksfond John E., stip.fond Kjermans fond Kiaraförsamlingsfattigvirdsstyrelse kyrkokassa Klefbacka fond a Kleiasorgs testamente Klemmingska fonden 4750 Klerckska fonden Klingspors, Mathilda, fond af Klintebergs donation Knigges donationer gafva Kniggeska fonden , 4740 Kniperska pensionsinrlttn 4853 Knochs donation Knut Bernh. Beronii fond Kolerafond, 1853 ars f. d. Kolerafonden Kollektmedelkassan för fattiga nattvardsbarn '2 Kommerskollegii armbösse- medel Konservatorieelevernas graffond Konsistorium, Sthlms stads 4601 Konstakademien Konstförvandtskapets kassa Konsul Perssons stipendiefond Konung Karl Johans donat Oscar 1:s Minne Konungens enskilda fond hospital militirhospitals- och medaljfonder Koschells, O V, fond v. Kothen-Ribbingska fonden Kraftska ssllskapets stipendiefond donationsfond Kroks donation stipendium Kreijs testamente Kronprinsessan Josefinas pensionsinr. vid Göta lifgarde Lovisas vkrdanstalt för sjuka barn Kruhs, D. A., fond Krutmeijers fond B 2 ställen f. d. Krgddkramhandelssocietetens pensionskassa Suhlaus stipendiefond Kuhlauska arfv:s stipendiefond Kullgrens understödsfond Kumlings fond Kungl. Svea lifgarde Kungsholms församlings fattigv%rdsstyrelse kyrkorad Gilles fond Kuhls Ang:a Änkefru fond 4621 a ~yrkofattigka&a. ~ikoiai Kyrkoherde Killanders fond Byrkorad: Adolf Fredriks a Engelbrekts b Gustaf Vasa b HedvigEleonora a Jakobs Johannes' Katarina Klara MASTERSAMUELSGATAN 22 annons

18 L Register öfver fonder. fromma stiftelser Kyrkorid: Liljenstolpaska fonden - Kungsholms Lilla Johns premium. Maria stipendiefonden 4615 Mattens Lilliecreutz' minnesfond 4836 Lundblads donation 4630 c Nikolai Lilliecronska fonden fond Lindahls. Ester. stipendie- Lundgrens fond Oscars c fond - Skeppsholms a. b. o Egron. prismedel Linds af Hngeby E fru fond 4669 Lundholms fond Eabergs fond a. b. c A o C.M.. g%fv6fond Gurli K. Uh.. fond Kallanders. kyrkoherde. fond 4626 a Ebhlers premiefond testamentsfond 4835 Lundins. Mathias. fond Linds donationsfond Körners fond Carl Reinhold. grossh Gustaf. stipendiefond minne Jenny. stip..fond Lundmans. Jul.. stip..f Ladous fond...i Lindbergs donation Lagercrantz' donationsfond.., e - fond 4836 C. donation Lagermans testamentsfond c Lundmarks donation 4623 Lagerqvists fond (Hand1. Cf E A. donation 4866 a Lundqvists. Carl Fredrik. fond 4774 H.. donation..... J 4856 a Lundstedts. Maria Lovisa. R. Lagerqvist) 4630 a b. - Johanna. fond c donation b Lagerströms donation a Lindblads testamentsfond Lundströms. Carl o. Sofie. fond A. understödsfond fond Lundvalls. L. M. E.. fond stipendiefond b - Flory. understödsfond 4626a - Maria Elisabeth. fond 4745 Lindbomska belöningen Lagus fond C 4734 Lundwalls. Axel. fond Lindegren3. Johan. minne Lambergs. Tor o Lunns testamente Agnes. an- Lindencronas-af Iilintebergs Lyckes fond deratbdsfond donationsfond c Lovisa Elisab.. fröken. Lamms. Galathée. fond Linderoths. G. W.. minnes- fond 4628 b o a fond Jaques. understbdsfond Lykttandarnes sjuk- oah be! John G.. donation grafn..kassa Landquists. Axel. 76 Ars f6- '~indfeldts. Aurora. fond delsedags fond Lhkare.nödqjalpsfonden 4619 Lindgrens donation Landtbruksakademien Likaresallskapet. Svenska s donationsfond... - fond R % 3 stallen Lingmanska donationsfonden Lindgrenska fonden Langs pensionsfond a. b. c Lararinnornas pens..anstf%lt Lindholms fond a. b. c - pensionsförening Larssons. Carl. stipendiefond 4770 J. A.. fond.... Svenske a. b. c Llirarnas vid elementdiro- Lasarettslikarnas pensions- - Olga o. Melcher fond kassa b verken anke- o. pupillkassa Lindmanssons. J. A W.. bygg- Läroverk: Högre latinlarover- Lefflerska stipendiet 4746 a nadsfond Lefrénska fonden ket % Norrmalm donation Lehmans stipendiefond... i8 56 a - i Södermalm J A W. fond Leijonflychtska fonden Högrerealliroverket~Norr J. A. W testamente malm Leuonhufvuds fond 4632 a. b & 2 -J. A. ~..;nderstödsfond Jakob? realskola 4745 stsllen c Lindquists. C4. IV Ratannarealskola Lejas valgörenhetsstiftelse Lindsténs stip -fond a 4746b - Nya elementar-skolan Lembkes. C J. reg..lak.. un- Lindstrands. O. o A.. fond 4626 Löfgrenska fonden derstödsfond Lennanderska forelssnings- fonden Lennbergs fond Lennmalms. Frithiof. fond 4823 Lennmarks. Clary. donationsfond Lerblcks Bergslags Malmöres kassa Letterstedts fond i 3 stallen - fond till pris för öfverattningar Letterstedtska fonden till förmin för Vallerstads förs föreningens fonder inrikes resestipendiet utnkes resestipendiet sliktstipendiet Lettströms fond a Lewenhaupts fond Iievertins. Jacob. donationsfond Levins donation Ludvig. fond J. P.. fond Lieberdts o. h. h. donationsf fond a. b.c Lieberts. J. F.. testamente 4668 Liedbergska fonden von Liewenska fonden Lifgardets till hlstpens.kassa 4808 Lifgardet till hast. Prins Oskarshospitalsinrattningvid 4800 Libebergs fond Gustaf Erik och Tielena Catharina. fond C. 0.. fond a. b. c Fredrik. stipendiefond virdsstyrelse - Oscar understo tsfond c kyrkorid - V. o& L....~ fond... THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPPORSAKRINGSBOLAO Premieåterbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver kronor. glk Ad!-esskalendern a. b. c Lindströms. Anna. fond minnesfond stipendiefond P. F.. fond...i Linnerhjelmska fonden Litteratörernas pensionsför- Magistraten i Sthlm 4695 ening. Artisternas och 4776 Magnussons. A o. J. dona- Litterära fonden tionsfond Ljungbergs. Beda. fond Makarna v. Rothsteins donation Nils Jonas stipendiefond Ljungerantz' testamente Ljungcrantz'ska test.-fonden 4659 L~unglöfs. C M.. donation a - Knut. fond a Ljungmans minne Lohes legat testamente Ad.. testamente Joh:a ~omell-~oli& Lory. Antonie. Gedichtnis- atipendium Stiftung Loubatska donationen Lovéns. Christian fond H.. fond John. grossh. o. fru. fond Sven. minnesfond Lundals testamente Lundbecks donat..fond Lundbergs donationer 4611 o testamentsfond m. m. [48651 Lundbermkavonden Lbfstroms. Anders. donation 4658 Lbfvenskiöldska fonden Lonnerbergska fonden Lbthströms fond c Löwens fond Tammelins minnesfond C - Westsrlunds fond st. Malanders. Fröknarna. fond 4619 J. C o. E A.. fond e A. o. J. C.. Froknarna. testamente Malmqvistska barnuppfostr.. anstalten Nalmstens. P. H. fond P. H.. profess&s fond Malmstroms donation Mamsell Branders fond Manilla dbfstumskola Mankells stipendiefond Maakellska stipendiefonden Maria f6rs:s fattigv:styr kyrkorid skolrid Yarii testamente Marcklinska fonden Maskinistföreningen Mathias Lundins fond Yatteus församlings fattig- 4823>ttnons fond. Jakobsbns o 4696 b

19 Register öfver fonder. romma stiftelser m. m. MazBrs fond Neumiillers E.. fond till skol- I Nvströms testamente fond I Nikolai förs:s fattim%rdsstv- 1 männä fond Meyerska donat..fond b relse Metzgers testamente kyrkofattigkassa Menniers fond kyrkor%& el Meyers. Cust.. fond..... D:s julg%fva kyrkofatti g. Odelstiernas. Professor. sti b kassas styrelse pendiefond Jenny. fond skolrbd o. skollofskoloni- Odontologiskafiireningenssti- M. F. W:s fond styrelse Michaelsons. Joh.. donation peudiefoud Nilsson Aschanianum Stip Michaelssons fond föreuingons stipendiefond Nilsson. Carl Fredrik & Au- af %r 1919 Dlichaelssonska donationen 4602 gusta. donationsfond Okand a MilitLränkepensionsstaten. Nilssons fond Allmänna a b c C. E Militirhospitalsfonden.... o. Augusta. fond 4617 Okänd gifvkres fdnd...'46'02: Christine. Fonden ~OkAnd. som med egen hand Militirsallsk. i Sthlm krigs- Fritz. fond skolestip..fond a plöjer sin jordn 4755 Millerska fonden a Oscar. fond 4621% Okinda gifvares fond a 4746a - understödsf. d Olivecreutzska fonden Mindreteaternspens..fond 4774 Nissens. Henriette. stip..fond Olssons-fond b Minnesfonden. Therese An %rs premiefond derssons b Onamnä välgörares fdnd. En Nobels. C. A.. fond Minne af J. E. FBron o Operabalettens ensk. kassa hans - C. A., reservfond t% 2 st Operakörens enskilda kassa hustru Bobelstifto!sen Minuthandlarefören. pens R Ornamentsbildhuggaren Carl von Nolckenska fonden kassa. understödsfören Petter Söderströms fond 4626 c 4701 Nollerothska stiftelsen Misdorfs. Hejm.. fond a Oxengii fond 4697 Nonnens fond Mobergska fonden a b 4735 Oscars församlings fattig Nora Bergs1:sMalmöres kassa 4854 ~Brdsstyrelse c Modersv%rd. Sillsk. för upp- Norreus. P. C.. donationsfond församl. skyddsfören ~ muntran af Norbergs fond Molins fond van der Ostenska fonden 4602 Nordenfalks J. minne fi Otterska fonden Sophie Louise. testamente 4658 ~ordenskjöidsk; understöds- von Otter-Printzensköldska Molls. Tom. lektor. stipendie. fendeu fond fonden Nordenstolpes fond a. b. o Omens. Samuel Montelius'. Oscar. donation 4733 Nordfors' fond.... stip.. fond Oxehufvuds. C. G. o. S. fond 4835 Morbergska fonden a. b. c - testamente 4896 Oxehnfvudska fonden Mosaiska församl:~ fonder......l Oxelqvistska gifvofonden Oxenstiernas.. Hilde. don a Mosanders stipendiefond Mosabergs pension fond Munktells. Helena. fond 4626 c Helena. minnesfond Helena. donation a Murbecks inrättning för fattiga flickors uppfostran Murray8 donat..fond stipendiefond Musikaliska akademien, Kg s stip..fond Musikens vänners. Sallsk Göteborg. stipendiefond Mnsikk%rens ensk. kassa Musikstipendiet. Sang- och Mullers testamente M'srtas jnlghfva c i... Nordlanders testamente % Nordqvists. Conrad. fond C. Olivia. donation a... Nordströms fond c - testamente 4609 Pallins. Regina. minne Noréns donation Palmérs fond Noréens fond pensionsfond... ghfvomedel donationsfond Noréenska fonden a Palmgrenska fonden - testamentsfonden Palmstjernska fonden Norgrens fond 4632 a. b. c... Norlunds. Elisabeth. fond Norlunds. Fru Lotten. fond ; 4626 a: b. 4630a. b. h a Norlundska fonden Hilda. fond Pasteurs-fpnden Pastor Kaiser-fond Pastor Prim. J. W. H%hls minne PatersBns testamente 4667 Patriotiska sällskapet. Kg Yaulis testamente Pauliska donationsfonden Möllers fond f3 olika) Normans. Maria Gustafva. Pauliska fastiehetsfonden stioendiefond.l testambnte fonden fi 99 v. Mt?ilers donation testam,entsfö=d lösörefonden s Mörners fond Norra latinlaroverket I~suvres honteux, Asylet för 4656 H. S., grefve. o. hans Norrlands apotekareförenings hyresfond makas stipendiefond c donationsfond Hagbomska stiftelsen för 4833 J A.. grefve fond 4835 Norstedts fond B? st Paykulls. Lincoln. minne Mörnerska fonden / 4835 Norströmska stioendiefonden 4744 Pediatriska klinikens biblio- - sl'iktfonden Nya elemeutars~olan teksfond elementarskolans rarares PensionsEd f. fattiga sjökapt understodsfond Nachmansonska fonden Pensions- o. gratialkassan tör s allm. premiefond underofficerare o. manskap Nachmansons. Abraham. -s kamraistipendiefond minne Perssons. Konsul. stipendig Nybergs. Erika. fond Nattvardsbarn. Beklädnadsfondrii fur fdttiga... I a. b. c. fond fi28 a. b. c d P-s donationsfond... 4fi Nybergs fond af Petersens. HJ.:fond b. Kollektmedelkansanförfattiga... Nauckhoffs H fond... Nelssons. ~rded. sparfond... letherwoods fond... stipendiefond ~yniahriö ~eit~.. testamentsfond ~~rnsrkska h'eukami~iersi?mina. o Svens- Nybergska fonden c -. HJ. Kansliridet. fond Nyblreus' stipendiefond Petreli fond Nyblifna stiidenters stipen- Petrejiska fonden diefond b l Petriuiska fonden Nverenskastioendiefonden Petterssons fond fond ~. 18iii1 (fru ~arolin~tw~lhclfoiiden... 4;42 mina Pettersson, b Xystriims foiid a h l'ettt.r?soiis. II. S.. donation 4866 a sons. Johanna. fond Carl. fond P. L.. fond HAMNGATAN 16

20 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Petterssona P. fond c Rabeska fonden Rossanders. C. J.. donations- - S. M f&.' Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821 fond Peyron< Alfred donation Rambacks donation Jenny o. Ahda donation pensions- och gratibka- Ramsayska-Pinelloskafonden 4835 Rothoffs fond tionsfond Ramstedts. Victor. donation 4657 v. Rothstirns. makarna, dona- Pfeffer: Bredbergs donations- Redings pensionsfond tian fond Redogorarens gifvofond Rubens. Ludvig o. Amanda Pfeils testamente Regnells. A.F.. dr. klinikfond 4821 fond Philipsenska test..fonden donation Rubenska stipendiet Philipsons. Carl David. don 4866a gifvomedel Rubensons fond i 2 stallen - Harriet. stiftelse prisfond Ruckmans donation v. Philps. H. W.. Lektor. sti- - D:r A. F.. stipendiefond Oa a pendiefond Rehns. Abraham. legat Rudbecks donation Piehls fond. Carl Fredrik och Rehnbergska fonden Rudbeckska stipendiefonden 4857 Carolina Christina a. c Reinhold-Becker donation Rudebeckska stiftelsen Piehlska fonden 4626 b Reinholde. August. minnes- Runborgs. Carl. fond Pihlgrens fond fonder Rundqvists. Hans Oskar och Pihlmanska el. Ostermanska - Ferdinand. donation s Amalia. fond testamentsfonaen fond a a. b 4752 Piltz'. Auguata. fru, dona- - testamente Rutbs testamente tian ",;",4 ~ ~ i ~ donationsfond ~ t ~ d Rydstrbms. Erik. fond s t ~ 4613 Pinckhardts fond Rymans fond.m. Rektor C 4628 a. b. Pipers donation.... Lundbergs stipendiefond Rinlunds. Regina. fond 4619, 4622 V. Platens. Ldv.. don s Rennenkamph. C - Baltzar. stip..fond.... F.. testam Renstrbmska fonden ~ ~ t stipendiefond ~ i i...e Sabbatsbergs brunnslasarett &Iderdomshem v. Platenska slaktfonden Platinska testamentsfonden Pohls. Axel. insamlingsfond c Poignants.Greta. minnesgifva 46 27c polispersonal:^ i Sthlm ensk. begrafnings. o. understbaskassa en.k. ank.. o. pupillkas, 47 Pommeresches. Paul Daniel, testamente ~ ~ t ~ ~ ~ fond i d ~...e. ~ ' 4823 Sagers. Allan Edvard. fond 4744 Reuterskiolds. J.A.,pensionsf. 48:; Emy. fond - Louise. fond Parats. H. M. o. E. G.. dona Thomasine fond... tionsfond... Reuterskjblds.2 C.G.. pensionsf Portrkttfonden e Posses. Erik. donationsfond H. F.. Pens..fond... Possiethska fonden Rhodins. Elisabet. minnes Postbetj&ntes enskilda begraf- fond ningskassa a 4785 Ribbing8 donation Postmannaforbundets. Sven- - S. A.. frbken. fond ska. sjuk- o begrafnings- Ribbingska stip..fonden kassa Riohters. C. H.. fond Postmannaförcuing.. Svenska 4784 f. d. Riddarholmsförsamlin- Potts Pauline. fru. donation gena ensk. pensionskassa 4602 i 2'st Riddarhusets fonder Preis' testamentsfond Riddarhustorgsfonden Premie o. fattigkassan v. N:a Ridderborgs Mathilda, frö- Latinläroverket ken. slhkt(ond Premie- och stipendiefonden. Riksbankens afdelningskont Allmanna Prins Karls uppfostr. inrättn. fbr varnlöwa barn Prins Oskars hospitalsinr. vid Lifgardet till hhst Printzskolds. Oscar o. Erik, donationsfond Probsts donation 4630 a. b. c Professor Carl J. Rossanders donationsfond E Odmanssons fond J. Almqvists fond Odelstiernas ~tipendiefond 4760 Pro Patria Prasterskapets änke- och pupillkassa Psilandersköldsica fonderna Publicist. pensionsfören.. Sv Pukes fond Qucckfeldt-Rosencrantzska fonden Roséns. Frbknarna. fond Queckfeldtska pens.fonden 4835 Rosenadlerska pensionerna stip..fonden Rosenbergska fonden Qveckfeldts fond..., % v Qvidings donationsfond.... Rosens pens.. o. gratifika tionsfond...: fond a. b- Reuckn&s 4605 at : 4617 Reutcrskiöld-Nordenfalkska fonden anke- och pupillkassa Riksgiildskontorets hnke- och pupillkassa Ringqvists fond s, 4621 b Ritters. Byggm fond Robhers. C.. testamente Robins belöning Rogstadii testanlente Rohtliebs donation Romans. A. J.. fond Roos. Axel. understödsfond 4627 c ROOS' fond b 4624 Roos' af Iijelmsater d&.-fond' Axel. stipendiefond C.. donation Carl. fond H.. donationsfond H.. testamentsfond Hanna. fond e Roospiggs testamente Roselii fond s. b. c Rosellska fonden a slaktfond VIKING SKORRAM Sahlbergs fond Sahlstedtska fonden Salomonit. H., stipendiefond :n$:g ~~~~n.~:"l'::'::: :i donation.'."""""' 47 - testamentsfond understbdsfond af Sandebergska fonden Sandells. Aug.&. fond a Sasska fonden Schahs Alma. understödsfond Scharps J. H fond gifvgmedei' J H.. gifva testamentsfond Scharpska donationen fonden Sehaumkellska understöds! fonden Scheelefonden von Scheeles. Char1. o. H.. fond Scheffers fond Schefferska stiftningen v. Schewens testamente v. Schewenska stipendieinr Schewes testamente testamentsfond Sehillbergs tipendiefond Schinkels testamente Schlachters.Vilhelm. stiftelse 4638 Schlotthauers legat Sohmidts legat Hugo stip. o. premiefond 4744 l Scholtz' kestahcnte 4638 i 2 stallen. Sohotteska m. m. don Schrays. G.. donation e Schröders testamente Schultzbergs fond Sohuleers testamentsfond v. Schulzers donationsfond Schurnachers fond Schumburgs. Aug.. donationer inom tyska förs Aug.. minnesfond & 4 stallen - R.. donation minnesfond Schiirer v. Waldheima fond Schutz' testamente INDUSTRIsAKTllIBOL. VIKING ORBBRO - I '

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. stiftclu1i8 n.aansi, stifturcn, stiftelscn: årtal, rård., ändmnål. 1I,tilelni1t!/. Abrahamssons gåfvofond

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn, stiftaren: stiftelsens årtal, rård, iindamål, utdelning. Abrahamssons gåfvofond (Grosshandlaren

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder.

G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. [4601-4602] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. G. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. Stiftelsens namn och f1h'valtning, stiftaren,

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti

sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti 2 sjukkassor oclr dermed jemförliga inrättningar.'.713 iill'tett pris "f6r.-,utmärkteoförfattare och vig- vigtiga upptäckter uti kemiska.ellerrfysiska,tigli'upptäekter. vetenskaperna., ',' ;;,letterstedts..fond

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan

X. Fonder för understöd åt militärer. &t militire embets- och tjensternins i fattigdoni. (Friherrirlnan Slij Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, Hebbes pensionsfond (Brultspatroil A. Webbe 1824) kr. 15,000. Direktionen öfver Strandbergska lältareinrättningen (se sicl. 780). d4ffintanutgååriigen9pensionerå100kr.

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer

Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Riddarhusets kungörelser angående lediga stipendier, understöd och gratifikationer Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2015. Observera att stiftelsernas statuter av utrymmesskäl återges i korthet och

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar.

'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. 699 'Fromma stiftelser, stipendiefonder, penslonsanstalter. sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och föl'valtning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning.

Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. ']68 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförliga inrättningar. Stiftelsens namn och förvaltning, stiftaren, stiftelsens årtal, ändamål; utdelning. Fördelade

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2601-2602) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jämförliga inrättningars fonder. Stiftelsens namn och föl'valming, stiftaren,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

-. 15 HAMNGATAN 15. C46 Föreningen för sjukvård i fattigs hem (stiftad 1888). Styrelse,

-. 15 HAMNGATAN 15. C46 Föreningen för sjukvård i fattigs hem (stiftad 1888). Styrelse, [46 88-46 961 G. Fromma stiftelsers, peiisionskassors m. fl. fonder. BefiBmj. af sbllsks barmhartig. hets6titt:r. Ileiiric Westman8 fond (Kapteneu H J L Westman 1916, 181R, 1920 och 1821) kr. 20,000. [46

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Attestplan 2015. Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna:

Attestplan 2015. Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna: 1 (5) Attestplan 2015 Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna: 1. Mottagningsattest 2. Granskningsattest/momsattest 3. Beslutsattest 1. Person

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer