Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn."

Transkript

1 j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari samt pens.-kassa, vara en central- [ Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare af scenisk om sin ekonomiska verksamhet, konst. Medlemsantalet ar 765. Se sjonskassa som g%r ut p& en spar-, sjuk- f. ö. under [3098]. I begrafn:slqälps- o understödsfond - IX. svonska publicisternas pen. nnderstödsförening (1901) kr. )846, Siirsk. styrelse, se [ Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 1883) Il1 1924kr. 1,901,761:71. Att %t Qvidings donationsfond (v. Pre- [, 1delig:s hustrur o. döttrar ber:a sid. i Kammarkoll. B C Viiding 1ifr:a vid viss %Ider. dock ei före I o. hanshustru Johanna Wilhelmina Se ' Civilstatens inke- och pupillkassa (förutvarande Oivilstatens pensionsinrättning) 1924 kr. 37,681,385: 33. (Offentl. inrättn. 1826, omorganiserad iil 1908.) Pensioner %t civ. ämbets-och tjänstemäns ankor och barn. Pensioneringen frin kassan, diri inbegripen jamval förutvarande Civilstatens en. skilda anke- och pupillfond, uppgick %r 1923 till kr. 1,153,376: 91 och uppehalles, förutom genom afkast. ningen af kapitalet, genom bidrag af deligarne. Fr%n kassan bestridas därjämte pensionsutgifterna % Civilstatens allmänna Enke- och pupillfond samt % Civilstatens pensionsinrättnings tjänstemannafond (se nedan). Civilstatens allmänna änke- och pupillfond. (Offentl. inrättn. 1798). Pens:r it civ. ambets- och tjanste mäns i fattigdom efterl. ankor o. oarn; ansökningar till nya pens:r emottagas icke. Civilstatens pensionsinrlttnings tjinatemannafond. (Offentl. inrättri. 1826). Pens:r %t civ. ämbetso. tjänstemän vid fyllda 60 (55)%r. Under civilstatens Pnke- och pu. pillkassas förvaltning äro stallda nedannamnda fonder m. m. von Beskows pensionsfond (Ofv:kam:junk. frih. B v Beskow o. hans hustru M v -Beskow, f af Wihlberg, 1864) IIl 1924 kr. 6,901:80. 2:ne pens:r f. ämbetsm%ns ankor eller oförsörjda döttrar. Bonnedal-Wallmarkska fonden (f. d. Kammarradet J M Bonnedal o. hans hustru Hilda Carolina Antonia Bonnedal, f Wallmark, 1867 och 1876) kr. 24,624: 12. Tre pens:r till lika belopp att företridesvis tillfalla Inkor och barn efter i mindre goda ekonamiska omstindigheter aflidne %a- bets- och tjänsteman ikungl. Kammarkollegium. Juris doktor H Cavallis donationsfond (Jur. D:r H Cavalli 1918) 'II 1924 kr : 92. Till understöd %t fattig; änkor och barn ef. ter aflidna i statens tjänst anstillda civila ambets- eller tjänsteman med företriide för personer, födda i Kronobergs eller Malmöhus' lan. Civilstatens kapital- och lif. ränteförsäkringsanstalt (Civilsta- 40 %r. FrAn och med 1900 irs ing. kunna nya deligare ej vinna intrade i anstalten. Ells pensionsfond (Kamrer. Carl Gust. E111889) Iil 1924kr : 88. Till pension. it behöfvanie ankor och barn efter tjanstemän i K. Generalpo8tst:n o. Sthlms postkontor tillhör. 4 6 och 6 pens:% klasse&a i pens:iim%ttn:s regl. el motsvar. klasser i blifvande regl. Elstedtska pensionsfonden(stift af en ämbetsman, hvilken anh. f% vara okänd) IIl 1924 kr : 79. Afkastn:~ användes till Guderst. %t civ. ämbets- o. tjiinstemans behöfvande ankor, med företräde för dem, som äga flera miuderhriga barn äfvensom föraldralösa ofiirsörjda barn af samma samhi8lls- klass. FilBensita donationsfonderna (Kommerser. PFiléenl822) IIl 1924 kr. 214,685: 92. Pens:r och gratifik:r itfattiga civ. ambets-o.tj%nsteman, äfvensom it deras efterl. änkor och barn; pröfn:sratt tillk. E. Maj:t. aifia af en gammal tjänste- man (en gammal tjansteman 1830) IIl 1924 kr. 367,609: 12. Försörjn:s- jarnv. änke- o. pupillkassa, se hus för civ. ambets- o.tj%nstemäna [2948], underst. till i behof varande i fattigdom efterl. änkor och min- i Stockholm mantalsskrifna änkor der%riga bm. och oförsörjda döttrar efter aflidna Kgl. söts hofrätts pensions- deligare i stat. jarnv. anke- o. fond (K. Maj:t och Göta hofratt pupillkassa. 1831) 1924 kr. 16,826: 16. Pen$:r Friinckelska donationsfonden %t i fattigdom efterl. ankor o. barn (Maskindir. E Fränckel 1873) kr. efter ämbets- och tjänsteman inom 2,000. Dir. for Statens jarnva. Göta hofratt. gars änke- och pupillkassa. se Haakaka donationen (v. Presid. [29481; underst. till 2:e ur Statens M Haak 1831) IIl 1923 kr. 43,803: 75. järnvägars änke- och pupillkassa Pens:r %t civ. ämbets- och tjäwte- pens. änkor. mans änkor och barn. Disponeras Sandbergs fond (Ingenjör och för Civilstatens anke- o. pupill- fru C P Sandberg 1886) kr. 2,000. Dir. for Stat. jarnv. anke- o. pn- kassas behof. Isbergs pensionsfond (Presid. i Svea hofr. C E Isberg 1854) 1924 kr. 51,262: 86. Pens:r %t änkor el. oförsörjda döttrar samt till uppfastringshjalp %t söner efter ledamöter i Högsta domstolen eller Svea ho*ätt. Langs pensionsfond (M:ll S E Lang 1840 o. 1843) Ill 1924 kr : 77. Pens:r %t 4 ogifta fruntimmer el. ankor i torftiga omstandiglieter. Linds donationsfond (Postmast. HansLind 1889) Ill 1924kr. 6,208: 08. Till pens:sunderst. %t 4, högst 6 behöfvande änkor och barn efter Westman 1838) IIl 1924 kr : 15. hl. gratifikation %t änka eker civ. ämbetsman af tromans värdighet, som aldrig tjänat inom krigsst%n. det. af ~nnelds donationsfond(statskomm. CE af Tuneld 1861) IIi 1924 kr. 70,464: 50. Disp. förcivilstatens Inke- o. pupillkassas behof. Törnqvists donationsfond(kamrern i Kammarkoll. C Törnqvist 1861) kr. 37,577: 06. Disp. för Civilstatens änke- o. pupillkassas behof. Genom n%d. bref rlls 1866 är bestamdt, att sistnamnda tvi fonder skola utgöra grundfond för Civilstatens kapital- o. lifförsäkrings. anstalt [se ofvan]. - [ Statens järnvägars änke- o. pupillkassa (Staten 1872); vid 1923 &rs slut b. 46,570,872: 79. Pensionering af afl:e delägares ankor o. barn. Oscar orh lari.a Wiklanders understodsfond. (Ofverkontrollör O W Wiklander 1913) kr. 111,709: 91 vid 1923 irs slut. Dir. för stat. I pillkassa se [2948]; understöd till banbetjiining med stor familj. Bondenför tillfilligaunderstöd kr. 5,606: 11. Dir. för Stat. jarnv. änke- o. pupillkassa se [ ; underst. 'till behöfvande järnvägsmän och deras familjer. Elworthska fonden (Fru Sofia Elworth 1893) kr. 1,000. Dir. för Stat. järnv. änke- o. pupillkassa se [ ; tillf. underst. %G behiifvande banvakter vid statens järnv. Sehuniburgs minnesfond (vice konsuln m. m. R H Schumburg 1896) kr. 3873: 20. Dir. för Stat. jarnv. änke- o. pupillkassa se pensionstagare vid statens jarnv. MASTERSAMUELSGATAN 22

2 G. Fromma stiielsers, pensionskassors m. fl. fonder. [

3 [ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. mindeririga barn obemedl. barn so& gnm sjukdom %ro urstandsatta att signödtorfte ligen försö~ja, och ogifta döttrar efter uppn%dda 56 %r. Den 1 maj 1924 utgjorde behalln. kr.15,441,510: 37. hvaraf urundfonden kr. 9.fifi3.260: aldre ogifta der. vid pens:r &%n sistu:e fond '-i senare hälften af febr. minad so& bestar af delagares efter lön - bör för pensionär årl. under beräkn.afgifter tages hansyn8fven prsta hälften af föreg. nov. måaad till delagares ' senast innehafda anmälan ske medels afxamn:e af lön. Pens:a utga ej med ngt p8 f. pens:s beviljandenödigahandl:r, förhand bestamdt belopp, utan de- i landsorten hos vederb. pastor o. ran storlek ar beroende n% den be. i Sthlm i kassans lokal. Master-.-,g'& filiikoltsjonden kr. s-i;ii~ól rakn.r<,;k;nintil f"; i&jc<ii if. äa&iiii Pcnsion:iir, Honi gnm 38. Friii t'iirainärnndx fohd, korn rcuuom p6 autalet peus:nlottcr. egeu fgrsummclae blifvit rid pennwöres af allm. uicdel ocli iukonist Pension~rBtt intriider ntir 1Gnein- s:sberáh. utcsliiten, fölslorar sin " afied'iga prastsysslor, ~tg%~ens:rlkoms~ af den afl:e del&g:s syssla pens sratt for det %r, berakn:n aftill alla berattigade efter lika grun- Wntrades. För utbek. af pens. l sett.: " X. Fonder för understöd åt militärer samt deras ankor och barn. [48041 Arrnkns pensions- och under1öjtn:r. (218 pens:r 150 cerare 1851, samt arl. afgifter af kr. f. underofficerare med vederlikar) kr. kassa. se 411. Konungens enskilda fond. Pens:r : 94. Sarsk. direktion se Arméns änke- och pnpillkassa at änkor och barn efter afl. mili- F29 bo]. Pens. till afskedadt udder- (Krigsbefäletl817). Pens:r%tankor tarpersoner; &t af framl. H. M:t befal och manskap. e. barn efter armáns ämbets- o. kon. Oskar II och hans företradare Prins Oskarshospitalinrättning tjlnstemän; kapital o. förbindelser utsedda pensionarer. 80 under- vid Hgl. Lifgardet till hist (Gaföfvertagna af Arméns nya anke- o. stödstagare f. n. Nya sökande a vor och tillskott af officerare 1816) pupillkassa. fonden mottagas ej. Armens nya hke- och pupill. XilitårHnke-pensionsstaten,All. kassa (Krigsbefilet 1883) kr. minna. Pens:r &t militäre ambetso. tjänstemans i fattigdom efter1:e 28,846,859: 41. Pens:r %t arméns lmbets- och tjänstemäns ankor o: barn; statsbidrag: kr. 144,010: - for räkenskapsaret / Antal pensionstagande stäzbhus d. sole 1924: 1,552. För rakenskapshet /s 1924 utdelades pupilltillagg dels A 100 kr. (off:sbarn), och dels 40 kr. (und.- off:sbaru), tills. kr. 45,300. Arméns pensionskassa (Krigsbefalet 1756) kr. 3,747,794: 38. Pens:r Pt armens ämbets- och tjansteman; statsanslag till fyllnads- pens:r m. m., för räkenskaps%ret 'I ! (förslagsanslag) kr. 3,675,000 samt till pensionsforbsttring(förslagsaus1agj kr. 965,000. Juris Doktor Cavallis dona- tionafond. Genom testamente af den 8 september 1913 har framlidne juris doktor Per Axel Hen. rik Cavalii donerat 100,000 kr. till bildande af en särskild fond benämnd Juris Doktor Cavallis donationsfond att ställas under förvaltning af Arméns nya Dnke- och pupillkassa. Bondens andarn&l &r att.edan kapitalet uppg%tt till 125 (i00 kr. bereda pension %t fattig; änkor eller barn efter aflidna officerare i svenska armén, med visst före. träde för efterlefvande till den som i lifstiden tillhört Kronoberg: regemente. Kapital kr. 127,599: pens:r utg% f. n. Kapten O W Dahlgrens fond (testamente den 16 december 1908). Räntan anvandes till pensioner %t fattiga ankor och oförsörjda barn efter officerare och underofficerare vid Svenska armhn. Kapital kr : pens:r *. n. blrefvinnan Horns stiftelse (Qrefv:an A S Horn f Blomstedt 1868) kr. 808,173: 08. Pens:r at milil täre ambets- och tjänstemäns i fat. tigdom efterl. änkor och barn; före. ankor och barn; peus:rätten grundar sig p& mannens eller faderns beställn. bouppteckn. samt sökandes fod. behof. Förbidelserna öfvertagna af Arméns nya änkeoch pupillkassa. Stiftelsen Carl och Amelie Ahl- grens ålderdomshem, Granna. (Ofverstinnan A S Ahlgrén 1910.) Fri bostad i Ahlgrénska g%rden i Granna %t pens:e officerare med företrlde för dem som tjanat vid 3C)NKOPIMGS JURIDISKA BYRÅ 18 HAMNGATAN 15 - kr. 51,023: 84. Samma direktion. Pens. och underst. %t afskedadt underbefal o. manskap, dess ankor och barn. Rosenbergska fonden (GPfva fr%n starbhuset efter afl. Under- 1öjtn.Rosenberg) h. 1,351: 29. Reg.. tets pens:kassas direktion. Rantan utgir till pens. %t änka efter i tjiinst afl. underofficer vidregem:t. linderlöjtnant Claes Erik Peyrons pensions- och gratifikationsfond (g%fva fran namnde underlöjtn. Peyrons stirbhua) kr. 3,901: -. Samma direktion. Rantanutbetalas %rl. 5 juli med z/a som pati- SmAlands grenadj:k%r qch Sm%l:s fikation &t afskedad underofficer husarrem eller ock ankor och af- och il8 som pens. %t änka efhr koml. %ter shdana officerare. Af- underofficer vid regem:t. ven lifrintor till af testahisen Volontaren blrefve Gustaf Nils nämnda personer. Conrad von Rosens pensions- Och Svenska härens officerares osh gratifikationsfond (g%fva af starbunderofficerares minnesfond. (Bil- huset efter nämnde volontar) kr. dad 1906) med ändam%l att utdela 2,081:62. Samma direktion. Ari. tillfilliga understöd %t ankor samt rantan utg%r med il2 som stindig, fader- och moderlösa barn, hvilkas tillökn. i pens. el. tillfallig gratiman eller fader tillhört svenska fikation till pensionerad underharen. Behgllning 30j kr. officer fr%n regem:t el. ock som 33,643: 28. pens. el. gratifikation till anka efter sidan underofficer och andra [4fr~~~ingf~; 'la lika med ofvan el. till änka ~ ~ ~ t & l efter on i tjänst afl. underofficer iel. f till ~ uppfostringshjalp ~, d ~ %t ngt el. n%gm fattiga barn till dylik underofficer vid regem:t. Skolfonden, kr. 13,406:53. Bildad %rl82lgnmsubskriptionförarfvode till en rikollararebefattning, hvilken numera ej tillsattes, sedan folkskola blifvit narbelagen. Af 1805 af en ~ManniskovanD) kr. C:& Direktion se [ mntan anvandes tili &l. Pen5:r Och Understöd at afskedadt underbefal 0. manskap af Svea lifg. [48071: ~ronprinsessan~osephinaspen. räntan utg%r en del som julgbfvor 1 klader ni. sionsinrgttn. vid K. (iöta lif. m. %t skolbarn inom garde (stiftad af officersk&ren regemts församl., efter sekundtill hagkomst af K~~~~~~~~~~~ för- chefens bestämmande. inalning) kr sarsk direk. tio,, se [29831.' en si on er in^ at [ Kgl. Svea artilleriunderofficerare och manskap inom regementes pensions- och,egem,tet. understödskassor. Hygrells stipendiefond (Generala&jutant Hygrel, och hans hustru 1843). Prem. %t fatt. skolbarn [48 Og] Kungl. Lifgardet till hast. trädesvis %t fattiga ankor och dött- Lifgardets till häst pensionsrar efter rgttmast., kapt:r, lojtn:r kasas (g5fvor och tillskott af offi- inom Hgl. Svea art.-reg.; kapitalet ingir i soldat-barnhuskassan.

4 G. Fromma stiftelsers, pensionspnassorhi m. fl. fhder laroklinska fonden (Ankef. C E Fröken S. P. A. Halmherps MarcklinlR51) Underst. atofficers- fond. (Broken Kalmberg 1913.) änkor el. döttrar. Mnaikkårens enskilda kassa (Musikpersonalen vid Svea art.. rerae 1875). Begrafn hjalp till delagames starbhus samt tillftllligt underst. %t delagare och pensioner till afskedade delagare. Cnderstödaföreniitgen Kungl. Svea art. reg:tes officerskiks pensionsförening (Officersk%ren vid Svea art Teg. 1850) Pensionering af f. d officerare vid Svea art.-reg Pensions- och gratialkassan för nnderofflcerare och manskap (Offi cersk%ren vid Svea art -reg. 1850) Utdeln af pensioner och underst at afskedade underofficerare, konstaplar trumpetare o. artillerister ltndiheckska stiftelsen (Ofver. ste Rudebeck samt battericheferna vid Svea art -reg:te 1860). Pens. %t Bnkor och barn efter underoffice rare vid regem t. Soldatbarnhuskassan (Officerskaren vid Svea artillerireg.). Fat- tiga soldatbarns bekliän. och underhall Gustaf Edelstams minnesfond (Vol G. Edelstams moder, fm A. Edelstam, f Hierta, o. hans syskon 1907). Beframjande af idrotten bland regementets manskap. Jnlins dstergrens donations. fond. (Underlb~tnanten i armén Julius Ostergren 1911). Understbd %t underofficerare vid regementet. Understod %t fattiga inom Kungl. Svea art -reg tes forsamling. BataljonsprediliantenJ.Vfkan. ders och hans hustru Anna Sofla Katarina \ ikanders, född von Matern, fond. (Bat.-predikant J Vikander 1318.) Understod %t be hofvande, inom Svea art.reg'tes forsamling. [ Konungens militärhospitals-och medsufonder Milittlrhospitalsfon den utgbres af: 1) efter 1813 och 1814 %rens h g af ensk personer i riket gjorda shmmanskott, 2) af davarande kronprins Karl Jehan skankta större belopp, 3) af kom merser%det P. FilBen donerade me. b) andra fatt>iga lfita och lemlbsa,,t, blifvit ej wnat del Medaljfonden stift af ko fattighus utdelades omnung Karl XN ~olan. Bada fon kring 17,'000 kr. till lingefar 500 derna hafva gemensam direktion se [30701 Fr&n Militarhospitals. och Medaljfondema hafva under 1923 pens:r el. grat1fik:r till omkr kr. utgatt till i fattigdom stadda Bnkor o. oforsöqda dottrar efter befal underbefal och siv. tjansteman7 vid armén och fiottan Nya pens.rum komma hadanefter icke att tillsattas, utan skola, i man af hittills varande pension5rers afgang alla underst. fran fonden utga &der form af gratifikationer. Medaljfonden Er afsedd att bereda underofficerare ooh gemenskap i arm811 och flottsn. hvllks deltagit i Sveriges senaste kng och erhhllit medau for tapperhet i filt en irlig pension, men di ingin innehafvare af ssdm medal^ numera GnneS l lifvet, utgar större delen af fondens r8nteaf kastn. sasom underst. fr%n Militir. hospitalsfonden. [ Konungens hospital (Sthlm8 stads borgerskap o. 1796) kr, sarsk. direktlon se [307~], ' pens:r &t afskedad& skap vid armén: a) efter vissa&rs tjknst el. de som biifvit &=dade; [ Hanthoisternas nndersttödskas- r sa (stift. den 28 nov för i arm6ns och flottans tjanst varan. de eller darstades förut anstalld musiker af underofficers grad) kr. 15,606: 41. SBrsk. styrelse, se [ Utbetalar t. Y. begrafn:sh.lblp vid deltlgares dbdsfall Och tillfalligt understöd till delagare el dess anka. XI. Fonder för undervisning och understöd åt läkare och veterinärer. samt deras änkor och barn.

5

6 rantan anvandea till pensioner %t behöfvande ankor eller oförsörjda barn efter afiidna svenska läkare. C. Häggströms fond (qrc Haggström 1909) kr. 61,fi54: 61. &l. rantan användes tiil pensioner %t behöfvande ankor eller oförsörjda barn efter aflidna svenska lakare. Kamratfonden 1902) kr. 100,000:75. Ar afsedd till understöd %t nödstallda svenska Idkare. llagnar och Helena Bruzelins' nnderstödnfond (Ankefru Profes. sorskan Lotty Bruzelius 1902) kr : 01 har till %ndam%l att be. reda undlrstöd %t behöfvandeankor eller oförsörjda barn efter af. lidna svenska lakare. Th. Hnass' fond. (Doktor Th. Hwass 1912) kr. 54,010: 08. RLnteafkastningen användes ai&som är föreskrifvet för R. och H. Bmelius' understödsfond. Tor och Agnes Lambergs nnderstodafond (Dr T och fru Agnes Lamberg) kr. 65,851: 14, har till uppgift att'bispringa nödstsllda svenska rikare afvensom behöfvande äukor och oförsörjda barn efter svenska lakare. Carl och Anna Flen~burgs penslonsfood (Dr C. och fru. Anna Flensburg) kr. 10,000: -. Arliga afkastningen skall utbetalas till rakare eller Idkareankor i beh9fvande omstandigheter. G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder Septemberfonden (Dr F. Lön- vande sadan efter svensk militarborg) kr. 33,625: -. Ariiga afkast- lakare. ningen skall utbetalas till behöf- Otto och Agnes Wetterst,rands vande ankor och oförsörjda barn fond (öfverlämnad 1923) kr. efter svenska Iakare. 16,199: 49. Arliga rantan skall an- ~ j fonden ~ (insamlad ~ af vandaa ~ till understöd ~ %t ~ ankor. k Dr Diemer bland svenska bad. efter aflidna legitimerade svenska gaster i ~~~h~~ öfverramnad till rakare. lakare Svenska ~akare&llska~et 1903) kr. [1,10j: 43. Afsedd till understöd at personer af svensk nationalitet för genomg&ende af brunnskurer i ~ ~ ~ h ~ ~. C. Bjriqa fonder. Qroths liroboksfond (af 1897) kr : 62 ar afsedd att bekosta nya ;pplagor af nlarobok för barnmorskorn. Harald NanckhoPPK Pond (öfver- Sociala fonden (af 1891) kr. lomnad 1921) kr. 5,429: 63. Arliga 4 490: 83. Dess andamal ar att arnuad bekostande fkmja det kamratliga samlifvet af en Persons vid i,~om Sdllskapet.. Carl Rnnborgs fond (öfverläm. Riblioteksfonden (öfverl%mnad nad 1920) kr : 86. Arliga 1921) kr. 10,948: 12. Rantea&ast, rantan användes till understöd %t Dingen är.afsedd till inköp af tidbehöfvande inkor efter svenska Ii- skrifter till Svenska Lakares%llskakare. pets bibliotek. Hjalmar Hackzells nnderstödsfonil (Dr Hj. Hackzell 1922) kr. [ :iG 902: 47. Arliga räntan skall an. Jacohiskatestamentsfonden(Veväddas tiu understöd %t nödstallda terinarläk. A Jacobi 1869) kr. 13,900. svenska lakare afvensom %t be- Direkt. afver veterinärhögskolan höfvande ankor eller oförsörjda genom dess rektor. Se [2218]. Rebarn efter afiidna svenska rikare. sestip. utdelas hvart 3:e eller 4:e Regementsliikaren C. J. Lrmb- %r till en ung veterins;rlikare. kes nnderstö~fafond (Dr C. J. Lembke 1922) kr. 10,028: 94. fu?liga [48261 räntan skall anvandss till under- Svensks sjnksköterskornas allstöd %t behöfvande anka eller männa pensionsförening (1896) kr. dotter efter svensk legitimerad 3,000,000. Sarsk. styrelse, se [3050]. läkare med företräde för behöf- i Lifranta vid fyllda %r. XII. [48271 Fonder för diverse ändamål, Riddarhusets fonder, m. fl. Ari. utdelas 200 kronor antingen fessor H. Pleijel, Försakr.-dir. Earl ~ ~ ~ ~ ~ ~ stiftelsen i ~ ~ ar t?%som i f belön. t ~ %t l svensk ~ ~ sjökapten ~. Thorngren Ordf.: Professpr H. Pleijel; v. grundad af den amerikanske mil. liardören Andrew carnegie, hvil. ken drnerat ett kapital af 210,000 dollars (i vkdepapper), som för. valtas af statskontoret, ~~~d~~~ afkastning anvandes till utmar. kelser at som raddat andras lif med risk af eget, och sarskilat till understöd ht anhö. riga till dem, somomkommit under utförande af sadana fredliga hjaltebragder. Stiftelsen förvaltasenligt af Kungl. M%j:t den 6 okt ISIL faststillda stadgar och företrades af en styrelse, hvars ordförande ooh vice ordförande utses af Eungl. Maj:t. Styrelsen sammantrader B. John F. och Svea Anderssons minst 8 ganger irligen (febr., juni Stiftelse. Stiftelsen afser att beoch okt.) och bestar af: Konter- fordra undersökningar ofver atmoamiral Arvid Lindman, ordf.; Ame- sferiska elektriska urladdningar rikanske ministern; f. Bevisions- samt fenomen, som st% i samband sekreteraren Carl Berg,: v. ordf. med desamma. och stiftelsen om- Disponenten fil. dr Hjalmar Lund- fattar dels en Professur vid Lrppbohm. f. Generaldirektören F V sala univevsitet i elektricitets- H~egglow; Fröken Ebba Wedberg; 1Lra med sarskild hänsyn till at- Sjöikapten R V Edlind; Yrkesin- mosferiska elektriska urladdninspektrisen fröken Kerstin Hessel. garo till hvilkrnsuppriittandemegren. och Redaktören Erik Bo- del biifvit donerade dels den seström; Sekr. o. kamrer: Jur. kand. dan 1902 existprande Askledare. Q. Undén, adr. A.-B. Svenska Han-, delsbanken. [ Hobins, Emile, belöning (Bransmannen Emile Robin 1886)kr. 5,310. THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG d 1 langre fart som under föreg. %ret fr%n öfverhingande fara räddat skeppsbesattn. afhvilkensomhelst nationalitet, el.,om tillfalle till den n" användning ej gifves, s%som underst. %t ankor efter svenska sjöm" el. fiskare, som under utöfn af sitt yrke funnit döden och ef. terl. oförsörjda barn. Uppg. i %m. net insandas af K. Maj:ts vederbö- före juli till Kommerskollegium, se [15941, Sedermera utdelar beloppet. [ Kontroll-Anstalten, hvilka b%da institutioner samarbeta för lösandet af har förenämnda fragor. Stiftelsen företrädes af; Professor Manne Siegbahn, Professor Thoc Engströmer, Prod Ordf: Ingenjör B. John.B. Andersson; Sekr.: Ombudsm. poststyrelsen Claes Breitholtz. [48301 *'lrnanna Och pupillkassan i Sverige. Se [ Allmänna änke- och pnpillksssan i Sverige (Stift regl fonder c:a 14,1300,000 G.) har tili andamal att at svenskaunders%tar, som icke uppn%tt 60 %r samt med afseende % hdlsotillst%nd pröfvas till försakr. antagl., lsmna tiilfalle att antingen mot viss afgift p% en g%ng el. mot %rl. prem:r vinna försakr. för beredande af pensioner iiels till efterlefvande ankor Och barn dels ock till annan person oberoendp af skyldskapsförh%l. lande. Vinst tillfaller de försakrade i form af %rlig tillvaxt af pensionen. Bohmanska testamentsfonden (Grossh. F O Bohman 1767) kr. 238,847: -. Understöd %t sjuka barn af delagare i Allm. %&e- och pupillkassan i Sverige...(.risbackska tcsta.mentsfonden (Ankefru S M Mannerheim f Grisback, 1777) kr. 6,977. Und&stöd &t behöfvande ankor eller fader- och moderlösa barn. Prernieåterbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor.

7 JONHOPINGS JURIDISKA BYRA - 16 HAMNGATAN 16

8 G. Fromma Uddenbergs fond (Konsul A Uddenberg och hans systrar 1919) 1923 kr. 53,388: 96. Pensionen För nhrvarande till belopp af 240ah00 kr. Wikströms fond (1874), Fröken Anna Helena Wikstrom, kr: 15,000. Af fonden utg% 10 pensioner B 75 kr., samma villkor som för Nqdhjblpskassan. Nödl&ilpskf&SscLiis i Stockkolm AllmLni~a fond (Prosten P Norman i Osmo o. kyrkoh. Joh Ahman m. fl. 1760) kr. 526, vid 1924 %i-s ing%ng. Utdelande af underst. till i Sthlm boende frimtimmer tillh. Paurres honteux; 1924 ut- 1 delades kr. 9,180 till 118 personer [4835] Riddarhusetseonder. Se [4051]., AdeInu Disknssionaklnbbs Vad. ntenaatiftrfond kr. 7, pens. 100 kr. m. fl. fonder. [ Carlesonska familjfonden (1896) FrÖknarnsvonHansswolfP% fond kr. 78,671 Lifstidsräntor. (v Hausswolff~ka fondenlkr 46,744. Carlesonska stipendiefonden 9 pens:r a 225 kr. o. l pens a 66 kr. (1896) kr stip il kr Heijkenskjöldska fonden N:O 2 ronh ht elds af Flosta fond (1913) (1919) kr pens. o. 1 fitip. kr. 93,454 4 ekiperingsbidrag a Heijkenhkjöldska testam. och 1,000 kr. gifvofonden (1912). Kr. 882, Magnus BeorgDanekwardtspen Lifstidsrintor. sionsfond, kr. 4, pensioner OfverstinnanHeljkensköldsfond 8, 60 kr. (1919) kr 93,873. Lifstidsrantor. de Bergs, B E och Bi S dona- Carl Johan Hiertas fond (1879) tionsfond kr. 17,527. Lifstidsränta kr 15,724 1 pens a 150 kr.; %te~st. (1897) kr Lifstidsranta. Adelsköld8 Claes fond (1908) Lotta;; %on ~iibens fond (1907) kr. 19,635. ~fkastn. :kall t. v. kg- kr. 5,887 2 pens & 100 kr. gas till kapitalet. von Duben-Tersmeden-Laller. Adliga kadettskolefonden kr stedtska fonden (1909) kr. 32, Stip r % olika belopp och 3 pens:r % 400 för'dera hndamil Diiekerska fonden (Grefve C F Friherre Oscar Alströmers fond Ducker 1885) kr. 168, pens'r (f. d. StatsrBdet fnh. Oscar Alstrb- rl 280 kr. mer 1884) kr 19,925. Stipendium Edelstamska slaktfonden (1919) Hofrnarskalken J F Aminoffs kr Lifstidsranta och dess Fra A C Aminoffs dona. Ehrenberg-~eiherska donatiotionsfond, kr. 17, pen8.r % 155 kr.. Berg von Linde-fonden (Brkn rhntsafkastning Iagges till kapitalet, som en1 gifvobrefvet bbrokas till kr. ~årdskafonden(ankef. JCHPrd af Thorestorp 1888) kr. 19, pens:r h 300 kr. I lrika Christina Högmarks $0- stamentsfond (1869 o. 1874) kr. 12,034 4 pens:r a 100 kr. Klingspors, lathilde, Qrefvin nm, Pond (1912). Kr. 1C,916. Lifs. tidsrinta von Kothen-Ribbingsks fonden (Änkef v. Kothen, f. Ribbing, 1888) kr En pens. af rintnn. Frhke; Jnliana Charlotta La- ' gercrantz' donationsfond (Lagercrantzskafonden)kr. 8,651.lpens:n a 75 kr ~~fié~gka fonden, kr. 25, pens.r B 200 kr. Leljonflychtskafonden,kr.l2, ens:r a. 188 kr 8refvinnan A Leweihanpts f. Sparre fond (1899) kr. 11,162 2 pen. s:~~~$~nska fonden,kr.82, pens a 750 kr o 2opens:ra150kr. Liljenstolpska fonden (1897) kr. 61,227 Lifstidsrinta. Friherrinnan Henriette Lillie-. crentl3 minnrafond (1920)kr.6, llfstidsrantor. Lilliecronska fonden (P"röhs 20,945 6 penw a 150 kr. Henriette Berg v Linde o. Assss- idyllenbergska fonden (Godsag. som August Berg v Linde) bfverl. E J Gyllenberg 1877) kr kr pens:r%50kr 30 gratif:r a 120 kr., 2 stiph' a ~ergekstie&ska fonden, kr 500 kr l stip. 800 b. m. m. ) tip:r och pens:r. ~~lldnborgskafonden,kr.58,420 derchmanska fonden, kr. 36, gratifik r B 75 kr S M o. M C L~~~~~~~~~~ 1869) b, förutom kr. 250,000 i fastighet. 2 liyllenbååtaka fonden, kr. 4,714 stip:r och 4 pens:r. 13f)&h3cp~~i~& ",:f C:;fP ' von Beskowska fonden, kr. 7,827 :liken '%Sie ~~liencrentz""f0~d (Bru Lind af Hageby 1 2 pens:r a 110 kr fond (1895) kr. 1, pens. 1894) kr. 24, Pens. o 1 stip. Bethunska fonden, kit 26,842 af rant A och C I Linds af Hageby 23 pens r a 60 kr. Fröken Byllencrentz3 testamentsfond (1907) kr 23,710. Bildtska fonden (1914) kr. 12,567 fond \:o 2 (1903) kr 3,030 l pens Lifstidsranta. Fröken Kerstin Byllencrrutz' W. o. A. v. Björnniaroks fond fond (1906) kr. 27, pens r donationsfond (Ofverstelbjtn, G, (19231 kr lifstidsrhnta. L h. h. O J1 Björn- ~~n~~f'"~~p:~o1) kr. 135,155 Llnnerhjelmska fonden, kr. stjernas fond kr. 255,864. Stipendier och pensioner von Blockrika fonden, kr. 22,306 3 pens:r a 60 kr. o 5 pens:r a 25 kr Boijeska fonden(ly13) kr ~ ~, P af ~ K iintebergs & ~ ~ & ~ 31f~he~~kf~~;~ fgdzna, kr. 549,547. stlp. a Hagermanska fonden (1883) kr. 6,000kr. Stip. o. Brligt understbd for ett &r: 36,528 Pens:r till gifvarens nar- Thnrow Qnstaf Boltensterns 0c$$28~~~~k~y"6~d~>8$$, understod inom 'lakten* kr. 35,735. familjefond (1901) kr. 217,300. Afkastn. utbetalas till släktforen. Bondeska fonden (Grefve Gustaf Trolle-Bonde 1885) kr. 32,449. Afkastn. skall t. v. riggas till kapi. talet. Boyska fonden (l919 kr. 23,G64. 1 pens. och 1 stip. C. A. Brauns och J. Brnnna fond (1916) kr. 11, pens. B 100 kr. 1 stip i% S00 kr. Bungencronska fonden, kr. 34,726 F. n. l2 gratifik:r a l80 kr. för 1 &r VIKING SRQRR#M stiftelsers, pensionskassors de Bergs, Q P och M S nrstirkningsfond kr. 8,735. Afkastn skall t v. lbggas till kapitalet. OfverkammarherreCelsiogsfond (1923) kr 251,767 Lifstidsrantor. De la Bardieska fonden,1901) forutom vad som % Nodhjalps- kr. 49,798 4 pens. B 575 kronor. kassans öfriga fonder utdelades. Den hemlösas pensioiisfond. 2 pensioner Dn Rietz', Q. A., pensionsfond (1919) kr lifrantor. ~riherrarne Dnwalls fond (1913) kr. 14,844. Pens:r till stiftsjung. frur. Friherre A G von Diibens fond nen (1899) kr pens.?. En on5mnd välrörares fond, kr Qyllenhammarn sliktfond (1921) kr Rantan lbggos t. v. till kapithet. S L L Glyllearams fond (1882) kr. 36,073. Pens r till gifvarinnans närmaste anhbnga maste anhong& Hamiltonska ' slbktfonden (bildad 1891) kr. 126,186. PenB:r inom slikten. Henning och Maria Hamiltons Stlp. 400 minnesfond (1931) kr. 5,337 l lik- Brefve J A iiiörners fond (1902) tidsrinta kr pens. Hammarskjöldska sl8ktfonden örne er ska fonden (Änkef. J C (1911) kr. 22,650. Understöd inom Mbrner 1869 O. 1872) kr slakten pens a 140 kr. o. 2 8, 70 d. August von HartmansdortFe ~ti. Bankokommissarien Wilhelm pendiefond, kr. 131,135. Akedem.. Xetherwoods testamentlifond, kr. stip r ia 1000 kr pens:r a 250 kr. kon Nolekenska fonden (1896) kr. 15, pen~r B 60 In<. Frn iit ta E' von Hansswolfi~, fond, kr. 89, pens:r a 200 kr, " ~ t ~. k,3h1393t n ~ ~ ~ ~ INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G O R K B R O

9

10 Riddarhusets samtl. fonder uppg& till ett bokfördt belopp af kr. 13,996,787: 96. [ ,otteii IVennbergs fond för hjhlpbehöfvaiide (1864) kapital e:a kr. Sarsk. direktion, se [35881; fonden är afsedd till: 1) inlösen och underh&ll af 1 el. 2 varnlösa döfstumma el. blinda barn i därför Iimplig anstalt el. barnhem; 2) underst. %t s%dane fattige valfrejd. personer som genom sjukdom el. annan odörv(il1ad olycka %ro i behof af en tillfallig el. ögonblicklig hjälp. [ I'auliska do'!ation?eaden!fefru Ch. 1789) Jamte a:0'24svartmang. tax kr. Fonden förvaltas af Dir. f' Norra friv. arbetshuset, se [35171; pens:r kr. jämte tile$%spen- G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [ \",y5hth',t1"ka9"$bn :'!t:* varit företradesvis el, borgare, samt a 25 till 74 fader. och-moderlösa flickor under 16 &r samt af akta bord. Fondens redo görare: Ja~lsson, Herm., 12 Kammakareg. 1 tr..~ny;öp;fgi~~~~:y~;;;i lararintior, f. n. 8 pensionsrum a 200 kr Sällskapet De nödlidandes vänner. Se [37071 Allmiiona m. A. egna fonder spr&lmiastaren Louis Pa. ban, konung Carl XIV Johan m. fl. Stadgar stadfistade af K. Maj:t den 3 april kr. 184,000. Un- derstöd. % 80 kr. till 14, % 60 kr. till 91 och % 40 kr. till 8 pauvres honteux. Anrepska fdnden (Beata Maria Anrep, f. Hierta, 1881) kr. 18, pensioner (i 100 kr. nit Bldriga, valkinda, behöfvande ankor eller ogifta döttrar efter civila och mi- litara tjanstemand afvensom Dat och orke*lösa fattiga fruntimmer samt företradesvis skilda hustrur med eller utan barn^. A. $ Q. B:s fond (protokollssekr. Arvid Bergendahl och h. h. Ulla B. f Rosencrantz, 189.5) kr. 1,000. Rantan utdelas arligen till inrattningen limnar årligen 6 96 dirå till sallskapets verksamhet. Hebbes giifva (bruksp Anders Hebbe & Adö 1825) kr. 15,000. Rintan till silllakapets valgörande andam%l och företritdesvis ntill fattiga sangliggande sjuka och husvilla manniskor s. Knigges gåfia (inkefru Anna Maria von Balthazar Enigge, f. Thorson, 1821) kr. 1,500. Understöd % 16 kr. utbetalas i septemb. till fem pauvres honteux inom Adolf Fredriks förs., efter förslag af kyrkoherden. Carl och Sofle Lnndströms fond (brukspatron Carl Lundström 1917) kr. 5,000. Af rantan utg&r t. v. lifranta. Abraham Rehns legat (ankefru Eva ~ehn. f. Smedberg, 1922) kr , Riintan till sällskapets valgörande verksamhet, oframst till d$ti81,"9.a fonden (Catharina Sofiaoch AntoinettaSusmnaStröm 1876) kr. 20, pensioner % 100 kr. %t nmedellösa ogifta döttrar efter afl. civile amb. o. tjanste- Afgastn. anvandes till sm& pens:r &t aldre fattiga fruntimmer. C48481 Föreningen tili minne af koanng Oskar l och drottning Jose- Rna (efter inbjudn.,, stift:s föreni. gnm subskription. Ankedrottning Joseha skankte 30,000 kr. 1873); sarskild styrelse, se [36 371; att till v%rd emottaga gossar emellan 10 och 15 %rs Blder, hvilka begatt brottstiga handlingare~er&dagalagt gröfre vanart, samt att dem uppfostra till gudsfruktan och ar- betsduglighet; akerbrukskoloni Hall inom Ostertalje sooken af Sthlms lan v&rdas omkring 200 gossar. [ IIammsrskiÖld-&iaellsehöldska stipendiifonden (1842) kr. 70,000. Sarsk. styrelse, se [3559;; &rl. uthetaln. af stipendier, att fördelas mellan Artilleri- och Ingenjörhögskolans samt Krigshögskolans ele. ver. l48501 Drottningens skyddshem nume- m:f&odellska fonden (handl, Lars Johan Warodel118öa)kr~2,000, ra Druttning Sophias Skyddshem. Pension (i 100 kr. till fattig (Hertiginnan Sofia af Ostergötland. 1860) kr : 90; sarsk. direk- ~ ~ ~ ~ ~ tion se ~ 135 hl ; mottagir s ~ dels och l ~ i fgrsta hand fr&n fingelset fri-? gifna kvinnor, dels äldre barnav%rdsfall och dels afven andra unga kvinnor som äro i behof af skydd och fosltran. I Hemmet vistas omkring 12 kvinnor. [4843] Diakonissanstaltens styrelse. Sie [Z Sjnkhnsets frisängsfonder kr. 252,586:70' Sjnkhemmetsfridngsfonderkr : 05. [4844] Almgrens pensionsfond (Advokatfiskal J P Almgren 1811) kr Kommerskollegium se [1564]; rantan anvandes thl underst. %t torftiga änkor efter afi. skickl. am. betsman (i bergsstaten. [ Björckska stipendiefonden (Grossh:n S Björck 1803) kr 200. Samf. Pro Fide & Christianismo, se [3573]; 8tip:r till skollirare. i48 46B Brudgafvefonden (Stift' af konung Oskar' Lovisas ~~~f"~,",strstbth,, prim,, De. [ Josephinahemmet (Änkedrottning Josephina 1872) kr. 278,000. Sarsk. styrelse, se [3509]; hemmet bestimdt för fattiga af katolska [ ~ ~ i penilionsinrattnin. p ~ ~ ~ k ~ gen ( ~ ~ k C ~ f, f, wittfoth 1780) kr : -. sarsk. direk: tion, se [3065] undirst. (it fattiga o. %Iderstigna ogifta fruntimmer företrädesvis dem afborgerl. st&nd; 1923 utdelades kr. 8,225: - till85 personer. Underst. utdelas gnm kamreraren i Allm. Snke- och pupillkassan i Sverige. [ K. Kommerskollegii armbössemedel (kgl. bref s91io 1680) kr : 14. Afkastn. anvandes, p% föeslag af vederb. bergmast., till underst. at fattiga o. i arbete puteaad för stadens fattigv..styrelend~~~de,"~k~f8nden Brudgaiba af 160 kr. (it 6 dyg. majorskan Anna Helena Diman- l?ga T' Och arbara brudpar, 'Om sk$:d~,"mi$,bde,""~&s grnftassa der, f, Nyman, 1876) kr, 4,500, 2 Igen l9 Juni i Storkyrkan samman- (kg ) ~ ~ kr. 401: 36. Utpens:r 100 kr. till nvalkancla delas samtidigt med armbössemedhandlande= eller fabriksidkares V'gas' len till alderstigna ochfattiga grufinom Jakobs eller Joh:s förs. bo- [4847] arbetare eller deras ankor, i tkiimende ankor eller döttrar, hvilka Drakeska testamentsfonden sta rummet sadana, som tillhöra atnjutit v%rdad uppfostran, men (Linkramaren Jonas Drake 1783) c:a Södermanlands lin. genom olycka rikat i fattigdom, kr. Af styrelsen: Klides- Klbbe fattigkassa (kgl. bref 4/11 Företrade för slakting till donator h&ndl:e L Eug. Westin, Handels- 1892) kr. 6,'161: 03. Underst. &t fatel. hennes man. l bokh. G W:son Munthe och Bage- tiga grufarbetare fr%n företrades- Bagerbergs donation (sadelma- riidkaren Carl G Schröder öfver vis Alseda, Skede och Okna, Hvet. karalderman Jacob Fagerbergl8BQ) limnad till Föreningen tör Vil- landa samt SFrö, Lemnhults o$ kr. 3,000. Fagerbergska pensions- görenhetens Ordnande (F. V. O.). Nye socknar i Jönköping8 lan..-- THULE SKANDINAVIENS STORSTA - w- - p LIPFORSAKRINGSBOLAG Summa premieåterbäring och vinst till de försäkrade: öfver 27,200,000 kronor. 81 Adresskalende~n 1926.

11 [ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. Lerbäcks Bergslags Malmöres kassa (kgl. bref isis 1891) kr. 10,696: 18. Underst. it Blderstigne och fattige grufarbetare. Sorn Bergslags Malmöres kassa (kgl. bref 1891) kr : 39. Afkastn. användes till underst. &t Blderstigne o. fattige grufarbetare. Karlssons CarlJohan ochhans aflifvande af smärre husdjur (se hnhtrn lda' Charlotta 'donation Häggs ansq?lt). (GBrdsäg. Kalmar 1916) kr. 4,852 Johan Hagga donationsfond kr. ~indbeh. C., dontlt,ion (Fröken, 85,399: 12. Ofoerrevisor : Zethelius, Karlstad 1920) kr Otto major. Lindbergs E A dsnation (Stry- ~ohanna Häggs djoraflifnings. kerska, sala: 190;) kr. 1,731. fond kr : -. Lindbergs Henri ka donation ~ignenln,' Hulda, fru, donation ifrkn. ~trii~enäs 1885)'kr kr för saridande %f diur- JONKORINGS JURHQBSKA BYRA 15 HAMNGATAN l 5

12 r48631 Timmermansordens hem Nya zriksberg (f. d. Timmem~ns.Or dens hospital inrattaat ) Sarskild direktion se a6151 De a hemmet intagni G. Fromma stiftelsers; pensionskassors m. fl. fonder. [ b] erhdlla bo. stad (ensgildt rum) den för an damaletunder gen upp. forda stenhusbyggnaden a ordens deras efterlimnade narmaste an egendom ~ ~ in:o k 1 NOG. ~ höriga. b ~ Den ~ ~ skrskilda pensionskeby. pensionarerna erhalla dess. fonden, som ar i stigande, lamnar, utom fri kost, syatsel, tvätt, vame, efter gangbar ranta, arliga penelektr. belysning, bad, lakarevird sioner % hvart 10,000-tal af fond af hemmets likare, medikamenter kapitalet. Tillfalliga pensioner o. samt dessutom ett m&natligt pen. gratifikationer utdelas dessutom ningebidrag och en del olika gra. vid ~ultiden hvar~e %r till ett betifikationer. A hemmet finnes plats lopp af 10-hll,OOOBr. Kostnaderna för 50 pensionkrer och dar intagas per Or hemmet aldre ordensleda- mera att belo~a Omkring kr. 75,000 kr. foretrldesvis mbter, men dessutom afven andra personer i synnerhet enl. Ordens statufer,'s%dana, som i krig eller under byggande blifvit skadade. Orden bestrider begrafningskostnaderna för dem som % hemmet aflida men, i olikhet med hvad eljest'är brukligt, gör icke ansprak P% hvad de ailidne vid dödsfallet efterlamna, hvarforutom pensio ner och gratifikationer tilldelas i behof stadda ordensledamöter eller [4864 a] Roilerothska stiftelsen (Ulrika Math. Nolleroth Köpenhamn 16 nov ) FöAaltn. se [3&8]. Stiftelsen 15mnartillsvidare sedan inskrifxsafgift af 800 kr. erlagts, underst %t i Sverige Norge el. Danmark infödda kvidor s% linge de, enl. fbretedt intyg a! tjansteman, %ro valfrejd. och lefva ogifta gnm utdelande af pens:r och, intill dess pens. tilltrades, utbetalande af 314 af den ranta, som till inskrifnsfonden inflyter för den erlagda inskrifxsafgiften. F. n. 45 pens -rum. Fonder vid 1923 %rs slut 231,332. [4864 b] - Svenskarnes i Karlsbad Pond Ett stip., som fr. BKonung Oskars stiftelsen hl. tilldelas 1 el. 2 behöfvande svenskar, hvilka i Karla. bad m%ste söka hälsans %tervin. nande. VIKING SKOKRAM INDUSTRISAKTIEBOL. VIKING ORXBRO

13 h Axel h Mathilda Register öfver fonder, fromma stiftelser m. m. Register öfver fonder, fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter n. m. O b s.! Förteckning h hufvrdafdszmiqarma, se före [ Abelinska stipendiefonden a Almkvists, Johan stipendie- Asplunds fond 4628 a, b, C 482i l fond testamentsfond 4697 Abenius Allan stipendiefond b Al.mquists, S., stip.-fond Asylen för pauvres honteux Abrahamsons lifrllntefond Alströmers fond.. - för fattiga barnaföderskor - gifvofond Althainz' Fredrik G. testa- och deras barn Abramsons stipendium mente A. & U. B:s fond Acrelska stipendiefonden , AltinsL. M. dr stipendiefond uréns fond Axel & Eugenia Adelns Diskuss:klubbs Wad- ~lvarenga do ~ianh~s~risfond Axelsons, ~iika, fond b stenastifts fond Aminoffs donationsfond.. Axners,Therese o. Jenny,fond Adelskölds, Claes fond Amorteriugsfoudernas pen- Claes donation % sionsfond Backertska fonden 4621 a, 4621 b - ~laes: stipendiefond Andals fond Backmanska stiftelsen C Adelsköldska fonden Andersons fond Bagges fond O?, ars kolerafond August och Josefina dona- Balkenhauseus understöds ars gafvofond tionsfoud fond ars fond a 4615 Anderson, Axel N., donations- Bankostatens anke- o. pupill ars studenters stipendie- fond.. kassa fond......,:, N., donationsmedel 46 i6 Bankska legatet ars studenters stipen Anderssons, Axel N., testa. abarnavannernas diefond... mentsfond... Barnbördshuset, Allmanna ars studenters stipendie Andersons, C., fond fond a, b, c ga"8"u$e;8ib;i8f';n'i:::::... 4;:; Anderssons' B. F. Adlerska fonden.a 47 Svea stiftelse.. Barnhjalpsfonden 4613 Adliga Kadettskolefonden g fond , Barnhusinrattu., Allmanna Adolf Fredriks församlings fonden kyrkorid... - Johan, understödsfond a fond... a för skolrad... 4G31a Barnkrubbas, Ladugards- - fattigvardsstyrelse... Thér.ne b, Knut fond a lands, fond a, b, C Adolfssons minnesfond... - Thérese o, % Therese minnesfond Barnkrubbefonden % b.0...a Ahlgrens, Alfr., minne... 4(i 07 A~~~~~ donators fond Barnmorskefonden e Ahllöfska testamentsfonden.. 2;;: Anonym gifvares &ipendie. Barnmorskornas i Sthlm Un- Ahlstrands testamentsfond... Ahlströms fond a, b, c - stip.fond Ablströmska testamentsfond Akademiens för de fria konsterna Pensionskassa reseunderstöd... 4% 7; ~~~~~~k~ fonden...e Baumgardts H. G., testam *,,tells donation...a 4733 I Bay's, lind, fru, fond Autonie Long Ctedichtnis. Bayards fond 4632 a, b, c 2 ställen Stiftnng Becker-Silberhochzeits fond 4638 Apelgrens fond Beethuns fond a Apotekarkarens hvilohems- Behrens... Behöfvande donation sömmerskors fond b fond ~ ~ ~ t ~......a.. k ~ 47 ~ Beijers ~ fond ~ ~ i ~ t 4607 ~ Apotekarsocietetenp kassa Beijerska donationen studiestip " Beklidnadsfonden för fattige Arbetshemmet för blinda nattvardsbarn , 4619 ~ ~ f donationen ~ ~ 4602 d - skolbarn ~... ~ ~ 4628 ~ a, b, C, ~ Ambössemedel, - aomrners c, 4632a,b, C f. d döfstummeinstitutets kollegii don.-medel Bemedlingskommi~sionen Bendix', Emanuel, Stipendie- - m. fl. egna fonder 4842 ArmBns pensionskassa... fond stipendiefond... - sarsk. understödsfond Alexanderssons, Carl, fond 46 13, 4R33 Allmänna barnbördshuset ; - barnhuset... - donationsfonden a - inst. för döfstumma militaränkepens.-staten premie- o. stipendiefond nya dito E., fond 4660, 4753 Arnbergs donation W. A., fond anke- och pupillkassan 4830 Arrhenii fond , y. A. stipendiefond Alméns, Sanna, bespisnings- Artisternas o. litteratörernas Ankefru Emma, stip.-fond fond pensionsfören.. Almgrens fond testamentsfoud a, 4621 b Artisternas,Dramat.o.ml~sik., Benedickska asylerna - pensionsfond pensionsförening Berendts fond Alms, fru, donation De sceniska, understöds- S., understödsfond fond fond - stiftelse konsul, fond Arwidssons, N., donation 4856a BergK J.,Till minne af fram- Asklings fond lidne Presidenten testamente fond derstödsfören änke- O. pupillkassa Benedicks fond MASTERSAMUELSGATAN 22

14 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Bergs. Hanna. minnesfond Bjorkvalls. C. o. Maria dona Brates Erik fond Ivar. fond / tion : 4620 B 2 st. ratts: A. d. fond c - John. fond.r vmbjörnmarcks. W o A. fond Sigrid. donation a. fond Björns. Karl Bredr.. donation Brauns. C. A. o. J. fond Berg von,uh... 4, 5 j a von Brauns. Justine. donation 48 56s Bereendahls. A. a [J.. fond K. B. fond I Brefbärares. Sthlms. änkes er gen st je riska fonden Björnstjernas. O. M.. general- o. pupillkassa BergenstrPhles fond / 4638 I major fond a Bremen legat...l... Bergers fond 4771 ~jörnstiernska donationen Broatiders. Frithiof o. Wilna.. Ida. legat Blancks fond. stipendium fond Blanck. generalkonsul. stift- Brobegs fond Bergerska donationen ung pensionsfond Berggrens. M.. fond Blaire.Bruoe8 W.. donation Brogrens fond a. b. c B1indasfören:ssjukkassefond 4768 Bromanska quk- o. begrafn. - Makarne. understödsfond vil. Fören for 4766 kassan Blind-institutet von Blookska fonden Blomqvists. Julie. minne a Blomstedt8 fond Boberghs. Therese och C. G.. fond Boberghska donationen Bohman E:sons fond a b+ 462i a. b. o Bohmans. Knut. donation Lotten fond testamente Bohmanska test:tsfonden Boijeska fonden Rob o. Eleonore.don..fond 4602 Bromma skolfond R. C. grossh. test.fond Brostrbms fond gerghmlnska fonden e Bruces understödsfond Bergianska stiftelsen Brudg%fvefonden Berglunds. C. W.. donation 48 56a Brnzelii R. fond - M. C. C.. donation a - R o( H.. pens..fond Bergman-Millerska fonden f. d Bergmans gifvofond.... Bryggarehmbetets i Sthlm pensionskassa - Ellen. stipendium Broderna D s stipendiefond 4604 Bergmanssonska fonden BrbllopsgPfvefonden Bergqvists fond c 4609 Bungencronska fonden Bergs fond Burohard. Adolf. stiftung - testamente Burmans. Axel o.nannie.fond 4621a Bergska fonden Bylundska fonden Bergsingenjor F. O. Carlins Bok.0. Musikhandl. pens..fbr Byzantinska resestipendiet fond Bolanders Oscar. stip.fond Bergstedts fond Bhngs 4615 Bolins fond Erik. donationsfond.... Gustaf. donation J A. o U. L.. donation Bollins fond Erik. skolfond c fond a b 4742 Boltensterns. Th. Or. fam. - testamente -Lars. fond fond - Th.. stip..fond Bäckstrbms fond Bomans fond Bergstenska fonden stipendiefond Bomanska donationen Badrnhieims fond a. b. c. Bergströms.Anna. stipendium 4749 Boman. se äfven Bohman - donationsfond.... Bottigers fond Bondeska fonden Berliner Liedertafels stipen- Bonnedals. J M. fond diefond e Cabanis fond Bonnedal-Wallmarkska fond Cadiers'. R.. minne Berlitz'. D. o. Sara. donation 4658 Bonniers. Alb.. fond Berneeaus fond Alb. stinendiefond f6r - Kristina. fond ~erns&äms J. stipendiefond svenika rohattare r Caminska testamentsfonden van Booms stipendiefond ' Carlboms donation Beronii doiiation Booströmska fonden I fond Calwagens.KristinaLovi8a. fond4622 l Carléns Berzelianum. stip Borgarestindets donation Carlesonska familjfonden Borgerskapets bemedlings- Berzelius-fonden % BersBns. C. D.. fond... '4602 Berwalds. H.. don Beskowska donationen fonden stipendiefonden Beskows testamente B.. o. h. h:s donat..fond stipendiefond pensionsfond von Beskowska fonden Besparade rantors fond 4631 %.b. c Bespisningsfonder &.b. c Bethunska fonden Bexelius'. Dorotea. änkefru. kommission enskildafond gubbhus ankchus b... Borgmästarinnan Beate U1- richs fond - G.. donationsfond st. Borgrättsfonderna. Förvalt- - Gösta. fond von Beskows donation 4770 ningenaf 4796 Carlstroms donation Borgströms understödsfond 4710 Carnegiestiftelsen Boströms don:fond c Casparsonska fonden Bostader %t vissa judar i Casparssons pensionsinrättu Botins &ler Schönborgs fond 4015 Bouckiska fonden Boyska fonden Braconierska fonden b Brandels. Folke. minnesgpfva Sthlm Stiftelse för 4640 Csssellis fond 4749 fond Bibelfonden Biblioteksfonden donation... 46i Bildtska fonden Billbergs fond fond... 4fi07. 4fi8R Celsinns. Ofverkamrnarherre premiefond... fond l......y Billings.Julius. stipendiefond stipendiefond 4750 Civilstatens änke- o. pupill- Billmans. A. W.. ghfva Brandelska donationen a. 4604~ b. c fonder fonden anke- o pupillkassa Biologistipendiet Bjurholms, A., fond 46 19, 4620, 4622, Björckskri stipendiefonden Bjbrklunds, Gustaf o. hans hustrus Maria donation a Bjbrkmans, Alf, major, fond samkvämsfonden Branders donation Ansvarssamma c:a kmnor.. - stipendiefonden Carlgrens fond Carlins. F. 0.. fond Carl Johans donat.. Konung 4833 Carlqvists. C. J. W.. fond a Carlsons. C. A.. fond Castelins fond Cavallis. H.. jur. dr.. donationsfond Cederbloms stipendiefond 4750 Cedergrens. H. T.. fond Ceders Gust&f donationsfond forsbkringpanstalt pensionsinrittnmgs tjänstemannafond Collianders pensionsfond Collijns fond Cramérs, Fraberg., U., fond 4751 fond , mamsell, fond iond a, 4621 b Brandstodsmedlen donation a Brandts fond - Makarnesfond a - J , 4833 Cronhielms af Flosta fond P., grosshandl, minne 4605 Cronstedts donation THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPF~RSAKRINGSBOLAG. 7

15 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Edströms. Adele. donations- Falks. Wilhelm o. Fredrika. fond a donationsfond Eggertz'. V., stipendiefond Falkmans. Carl. donation : Ehlerts testamente E. J.. stip..fond EhrenborgReiherska fonden Fattiga barns vanner Ehrenp%hls stipendiefond a Fattiga lararinnors fond Ehrenp%les fond 4632 Fattigv%rdsstyre?ser: Ekdahls fond la Adolf Fredriks a Eks. Oarolina. donation a - Engelbrekts Bb Ekebergs. Nils Wilh.. fond Gustaf Vasa b Ekholms testamentsfond Hedvig Eleonora a Eklunds fond Jakobs och Johannes' J. L. Fabrikör. fond y b. c Katarina a Klara Kungsholms Cronstrands. Baltzar. fond Cub& fond Dahls fond Dahlgrens donation C. W.. fröken. understöds- fond O. W.. Kapt.. fond Dahlins. F.. f. Littke. fru. fond e Dahlqvists fond Dahlströms fond b Danckwardts pensionsfond Uanelius. B. A.. fonder st Danielssons. J.. fond e Danielsons. Joh.. stip..fond 4760 Davidsons. Ernst. fond Davidsons. M.. fonder 4628 a. b. c de Bergs. G. M. o. M. S.. donationsfond förstarkningsfond De blindas förenings sjukkassefond De Ohamps fond...i De döfstummas allm. sjuk- o. begrafningskassi (1903) DDe fattiges vänner» De 5 brödernas fond De Geers donation donationsfond a 3 stillen De la Gardieska fonden DDe nödlidandes vanneri, de Lavals. G.. stipendiefond Patrik. stipendium Den hemlösas pensionsfond 4835 Dentalbolagets biblioteksfond 4821 Derliens. Herm. & Hilda. donation Diakonissanataltens styrelse Didrikssons fond Didringska fonden c Diedriehsonska donationerna 4838 Diemerska fonden Dimanders donation Dimanderska fonden Div. fonder Nosaiska firs:s Djurbergs Hildur stipendium 4749 Djurskyddsfören.. Sv. allm a do Pianhys prisfond Drakeska testamentsfonden Drottningens hospital Drottn. Soflas skyddshem Drottninghuset Duboiska fonden DU Rietz Stipendiefond G. A. pensionsfond Duwalls. Friherrarne fond v. Dubens. A. G.. fond Lotten. fond Lotten. donationsfond v. Duben-Tersmeden- Lallerstedtska fonden Duckerska fonden Dyks fond Döfstumföreningen i Sthlm 4766a Döfstuminstitiitet Döfstumlir:spensionsanstait 4756 Döllings. Karolina. fru. donation Maria Nikolai Oskars...% c S:t Matteus c - Storkyrko Fehrs. Fr.. doktor. minne fond Fellenius. W.. Professor. fond 4750 Femte Mars-fonden Femöreföreningen... 46fi7 Ferms. Lnkefru. fond b Ferrnerska belöningen Filbens fond a. b. c Filéenska donationsfonderna testamentsfonden FiBchers testamente Flachsiia fonden Fleusburgs. Carlo. Anna.pe n. sionsfond Flickskolans slöjdafdelnings fond a. b. o Flobergs fonder b f3 ~lodber~s-testamente Flodinska stipendieinr Flormanska belöningen Fogmans. Ernst. donationsfond Folckers o. Bareks fond...'46 26b Folius fond Folkskolansl%rareper~al Folkskoll&rarnas pensionsinrättning. se Stat. anstalt fór pensionering af folkskol- lar. m. fl. Fond för tillfkllig njalp för Katar. skollofskolonier till barnkrubba till biblar At nattv..barn till klader %t fil ny. barnkrubba till pens. %t f. d. sjökaptener Fonden för Katarina barnkrubba författiga skolbarns bespis Erikssons fond a b c - P stipendiefond ~rssbns Bonden ankahelena för fysisk fostran b enr riks dotters> donation a - för Konsul O. Ekmans pro- Eurenii donation fessur fond för P. H. Malmstens pro- understödsfond a fessur Ludv. fonder för reseunderstöd P L donation 4866 a - för tillfall. underst Ebersteinska Schottaska och ~ulmanska' donationerna Fabriksfattigkassan Fagerbergs donation pensionsinrättn 4722 Edbergs lifräntefond Otto. stipendiefond Edelstams. Gustaf. minnesfond Edelstamska sliktfonden Edgrens S. fond a. b. c ~dlundski donationen iSNKaiPHNGS ~kmanl. Oscar. professurs fond Ekstrands donation a - fond Ekströms donationsfond fond Ekströmska fonden Eldkvarnsfonden Elementariistipendiet Elementarlirames anke- och pupillkassa Elfvings. Anna Gunborg. donation a Elgs. DrathiIda. donationsfond S. J. F. fond G7 e ~liassouskk understödsfond Elliots Ernst fond Ells p~nsionsiond Elmbladska fonden Elmlunds. Axel. pensionsfond 4774 Elmquists Gustaf stipendiefond b Elstedtska pensionsfonden Elworths donation Enanderska donationen 4630a 4631 b BR Enanders. S.. donationsfond e - donation Enbergs fond... ; 4626 a Eneroth8 fond En gammal redogörares donation Eneelbrekts församlings fattigv%rdsstyrelse b v. Eneeströms stiftelse Enestedts fond...: Enke- se Änke.. En g~mmal reaogörares do- nation En lirjunges donatim b En okands donation En onämnd valgörares fond En sjuttioirings donation En arlig mans fond Ericsson Amalis. Fru s Joha stipendiefond ~rhtsons.'~. R.. fond % 2 stallen..... Eurdns minnesfond Extra provinsialltikarnes pensionskassa testamente Falcks testamente Falks fond a b c 463ia. b. c JURIDISKA - för vetenskaplig forskning till medalj för vetenskap1. arbeten till minne af Hugo Bhhrseus till minne af Presidenten K. J. Berg Forsbergs Bengt minnesfond ~orsgréns; C. R fond Ida fond e Forss&ans fond BYRA - 15 HAMNOATAN I6 L C

16 Forssners. Gunnar. fond % Fraenckels Louis. donation 4638 Fraenckelska donationen Franckeska fonderna Frans Gustafs stipendium Bredenholms fond Mebels. Carolina. fru. dona-' tionsfond a Friebergs. F. A.. stip.-fond Friedlinders. Herman. stipendium Friedlanderska fonden Fries. S. A. Psalmboksfond c - S. A minnesfond c v.~riesins. Carl. stipendiefond Otto. premiefond Frimurarebarnhuset Frodells. L E. testamente 4668 Register öfver fonder. fromma stiftelser ~uillaudes Frodins dokt. Stipendium Frn ~a&a B: fond Fruntimmerssiillsk.. Valgör Fryklunds J. C. donat.fond 4694 Frbnckelska donktionsfonden Frbgrens understodsfond Frbknarna Malanders fond Fuhrmanns fond b a. b. c. 465)8 % 3 8taiien Fyra bröder Heijkenskjölds fond Byra Bröders stipendiefond 4741 Föreningen fbrbist%nd%tlytta o. vanf b - för blindas väl för sinnesslöa barns v%rd4663 a - fbr sjukv%rd i fattiga hem 4690 Gyllenb%%tska Föreningen till minne af Oskar I och Josefina Fbrmyndarkammaren Fbrsta stipendiefonden Ba~msdonation Gamla realstudenters stipendiefond Gravens donation Gebers. Hugo. stipendium Gedachtnis.Stiftung. Antonie Lory Oeijers fond..., Gemensamma reservfonden Beorgiska fonden Gerles 0.G.o.C.F. donation c ~ibsoi-~ron~tedti stip..fond 47b0 Gilljams donat.fond. Fru Belena G. F rektor. stipendiefond Gjörckes donationsfond ejbthmans fond odlunds testamentsfond Godlundska bek1adn:sfonden Godus fond a b.'4624. '4628 a. b. c a. b. - testamentsfond Godu'ska pensionsfonde n Gondretska fonden Gothers fond Govenii fond Goveniua' fond Graans testamente Granholms. A fond Gravallii fond'.' Grefliga iitten v. Rosens släktfönd Grimscholds fond erisbackska test:tsfonden Groenska fattigförsbrjn..fond Grosshandelssocietetensensk. medel Grosshmdelssocietetens pensionskassa Grosnh. Carl Seinhold Lun. dins minne Grossh. J. P. Brandts minne 4605 Groths testamente Groths 18roboks fond Grundbergs o. Asplunds fond Grundéns fond(kammarr8ttsr8det Grundbn) b Grundströms. C.. Prof.. sti- pendiefond Grhbergs Collega Scholae. Gubbhus Borgerskapets Hassells donation fond von Hauswolffs Bru fond 4835 Gullntrands. Allvar. fond Frbknarna. ;ond.. Gumszliiis' Sofia fond... : a Hautboist. uuderstbdskassa 4817 Gustaf V& fbks fattig- Hebbes donation v%rdsstyrelse b g%fva kommunalförenings fond b legat - kyrkorad b pensionsfond Gustafssons. J. Th.. fond stipendiefond a - testamente Outenbergska stiftelsen % 4 stillen 4711 Heckschers fond Guthermuthska fonden fond Edv. o. Fru Giihlstorffs testamente ' 30 a b a. b. Giinthers. Julius o Claesons. Eugénie. stipendiefond Giyldenstolpes donationsfond 4613 Gyllenbergska fonden Gyllenborgs fond Gyllenborgska fonden fonden Gyllencreutz' fond 4835 % 2 sthllen - Kerstin. fond Gyllenhammars sliktfond Gyllenrams fond Gafva af en gammal tjänsteman Giderins fond a b Goranssons. Anders Henrik. fond Gösches fond $2 stallen Gibta hofriitts pensionsfond lifgarde. Pensionsinr. vid 4807 Göthes. Adrian. premium CiOtiska förbundets donation 4733 Haakska donationen Hackzells. Hj.. understödsfond Hagboms testamente Hagbomska stift. för Pauvres honteux Hagermanska fonden Haglinds fond Hagmans fond Hahns donation C. testarn Eahrs rninnesg%fva Haijs fond a. b. c Hallanders. C. J. M. donation48 56 a Hallengrenska fonden Halléuska donationsfonden Hallgrens fond % 2 stallen - M. S.. fond v. Hallwyls. Wilhelmina donation re 3 st. - fond Hamelmannska fonden Hamiltonska slaktfonden Hamiltons. Henning o. Maria. minnesfond Hammmns stipendiefond m. m. [4865 Hammarsgjöldskasliktfonden 4835 Hammarstrands fond Hammarntroms. F. A.. fond 4620 Handelsbokh%ll. pens..fören Handelsflottans pens.*anstalt 4728 f. d. Handelsföreningens öfverskottsfond Handtverkskolans o. Hebbes fond Hanes fond Hanna Bs fond. Fru Hanssons fond Johan. fond donatign Harmoniska sillskapets fond stipendium a Hartmansdorffska stipendiet 4744 Grönstedts. J. D donation 4658 v. Hartmansdorffs stip..fond 4835 Brimans fond...i 4634 Grbnvalls. aria:> donation 4856 a Hartmans fond 4630 a. b. c 4617 c Heckscherska donationen Hedbergs fond Eederhielms testamentsfond Hedings fond Hedréns fond Hedströms fond u - pensionsfond Hedströms testamente Hedvig Eleonora fbrsamlings fattigvarcisstyrelse s kyrkorbd skolr%d r a HeQkensQblds. fyra bröder. fond bfverstinna fond ~ebkenskjblddka testam. o. gifvofonden fonden Helins donationsfond Hellmans fond a. b. C Hellstens. Axel. fond a Helmfeldtskastipendiefgnden 4695 Hemmets. Tyska. byggn:sfor~d 4638 Hemslöjdsfonden Eennings F C testamente 4638 ~ernlunds. H.. "~ektor. premiefond Hernmarckska stipendiet Hertzers. Fatima. fond Resselgrens. Fr.. stipendiefond Hksslers P. H. fond ~eurlins: ~oiiiie. fond a. b. c a. b. c. 4856~ Heiimans. Elis Daniel. minnesfond a Hiertas. Carl Johan. fond Lars. minne H. O. A. stipendiefond W.. stipendiefond..., Hillbergs stipendiefond Hindersons Axel testamente Hirschs. Elin. minne Isaak donation a d 1saak: donationsfond Isaak. fond c - Oscar fond Hammarskibld-Risellschöld- ajertbergska donationen 4733 ska stipendiefonden 849 Hochschilds pensionsfond 4696

17 [4%65] Register 6fver fonder. fromma stiftelser Hoffmans. A., donationsfond 4607 Jbkobsons och Mattsons fond 4696 fond... i 4670 akobs realskola stipendiefond Jakobs o. Johannes' försam- - stipendiefonden Kistners understödsfond Hoffmanska Aug.. stipendiefond fonden lings kyrkorkd fattigvkrdsstyrelse Kjellbergs Adolf stip..fond 4821 Hofkapellets pensionsinrattn Janssons Tage. stip. fond Carl, siipendiifond Hofstatens gratialkassa W. O; ' donation a Hoggrens, J. W., donation 4866 a Hol1. tysk. reform. kyrkans donation Holms fond la - legat Holmbergs, Fredrik o. Laura. donation a - Xils, donation fond 4605, , b, a, b c a,b, i - J. P., Byggm., fond Holmgrens fond a - Israel, fond Holmströmska fonden Holtsska fonden Hoppenstedts. Sofie. fond Horns donationsfond stiftelse testamentsfond Hornemans, H.. fond e Huldts, Kristoffer, stipendiefond Hults fond Hultgrens fond b Hultqvists donation Humbleska testamentsfonden 4759 Huss'. Magnus. stipendiefond 4821 Ewass, Th., stiftelse T., donation Hiibnerska stipendiefonden Hiilphers fond Hygrells stipendiefond Hkhls J. Fr., minne, Pastor prim H%kanssons, John och Johanua, donation , 4750 Hkkansons, Nanna, fonder Hirdska fonden Higgs, Johan, donation c - Johanna, donation c - Victorine, don á6 a. c, Häggmanska fonden Raggströms C, fond Carl, dr, stipendiefond Hindelska stip..fonden Höglunds, John G., revisor, minne Höglundska fonden Högmarks testamentsfond Högre allm. larov. h Ostermalm b - % Södermalm latinlarov. % Norrmalm lararinneseminarium reallaroverket Höijers fond Johan Leonard, fond stipendium Höpners legat Hööks, C. E. o. J., fond a Höökska fonden Ida Bergers legat Institutet för blinda för döfstumma, Allm Invigningsfonden Isbergs donationsfond fond pensionsfond Israelitiska ynglingafören Jacobiska testamentsfonden Jacobsons stipendium Jenny ds stip..fond , 4771 Jernbergska donationen 4630 a, b, c Jetonfonden Ja. G:s fond Jochnick Maria donation 4856 a Johan ~knssons'fond Johannes församl:~ kyrkorid 4614 Johansons fond, Adolf.K'illa r. mast Johanssons fond Victor, fonder... a Johnsons fond 46 09, a o b Johnsonska don. fonden Johnssons Christer fond ~ohnssons: Helge, 'donation 4734 Josephinahemmet Josefinas, Kronprinsess., pensionsinr. vid Göta lifgarde 4807 dubelfeststipendiet Jubileumsfond ~Jultomtarnen Jungblads testamente 4833 Jungbladska fonden Justelii fond Jarnkontorets tjänstemäns anke- och plipillkassa Jönssons. Vifve. fond 4628 a. b, c - Nils. donation.., % Kadettskolefonden, Adliga Kaisers, Pastor. fond Kalls pensionsfond LO Kalmbergs, S. P. A., fond Kamratfonden för nödstallda sv. likare Kamratutipendiefond, Tekn. högskolans Kanslir%det Hj. af Petersens fond Kwells fond Karlqvists, C.J.W., fond 4619, 2146 a Karlssons, Carl Johan, och hans hustru Ida Charlottas donation a - Augusta donation a Karl ~ohads donat. Konung 4833 Karolinska inst. reservfond institutetspediatriskafond 4821 Karströmska fonden Kastmans. Johannes och Augusta, fond a b c 4767 e , understödsfand 4638 Katarina arbetsförenings fond arbetsstugors fond 4620 % 2 st. - barnkrubba, fonden för 4619 %2st. - församlings fattigvhrdsstyrelse kyrkorid kyrkorids donation a realskola a realskolas skolresefond 4746 a - sjukvkrdsförening s'kollofskolonier. fond för 4620 Kellners testamente Kerfstedts understödsfond.. i Kibbe fattigkassa Kiellman.Göransons fond Kihlbergska fonden Kihlströms testamentsfond 4613 Kinbergs. Carl, fond Eindevalls fond Kinmansons fond Kirchringslegat i_ A.-B. SVENSKA METALLVERKEN m.. m. Kirurgiska klinikens biblioteksfond John E., stip.fond Kjermans fond Kiaraförsamlingsfattigvirdsstyrelse kyrkokassa Klefbacka fond a Kleiasorgs testamente Klemmingska fonden 4750 Klerckska fonden Klingspors, Mathilda, fond af Klintebergs donation Knigges donationer gafva Kniggeska fonden , 4740 Kniperska pensionsinrlttn 4853 Knochs donation Knut Bernh. Beronii fond Kolerafond, 1853 ars f. d. Kolerafonden Kollektmedelkassan för fattiga nattvardsbarn '2 Kommerskollegii armbösse- medel Konservatorieelevernas graffond Konsistorium, Sthlms stads 4601 Konstakademien Konstförvandtskapets kassa Konsul Perssons stipendiefond Konung Karl Johans donat Oscar 1:s Minne Konungens enskilda fond hospital militirhospitals- och medaljfonder Koschells, O V, fond v. Kothen-Ribbingska fonden Kraftska ssllskapets stipendiefond donationsfond Kroks donation stipendium Kreijs testamente Kronprinsessan Josefinas pensionsinr. vid Göta lifgarde Lovisas vkrdanstalt för sjuka barn Kruhs, D. A., fond Krutmeijers fond B 2 ställen f. d. Krgddkramhandelssocietetens pensionskassa Suhlaus stipendiefond Kuhlauska arfv:s stipendiefond Kullgrens understödsfond Kumlings fond Kungl. Svea lifgarde Kungsholms församlings fattigv%rdsstyrelse kyrkorad Gilles fond Kuhls Ang:a Änkefru fond 4621 a ~yrkofattigka&a. ~ikoiai Kyrkoherde Killanders fond Byrkorad: Adolf Fredriks a Engelbrekts b Gustaf Vasa b HedvigEleonora a Jakobs Johannes' Katarina Klara MASTERSAMUELSGATAN 22 annons

18 L Register öfver fonder. fromma stiftelser Kyrkorid: Liljenstolpaska fonden - Kungsholms Lilla Johns premium. Maria stipendiefonden 4615 Mattens Lilliecreutz' minnesfond 4836 Lundblads donation 4630 c Nikolai Lilliecronska fonden fond Lindahls. Ester. stipendie- Lundgrens fond Oscars c fond - Skeppsholms a. b. o Egron. prismedel Linds af Hngeby E fru fond 4669 Lundholms fond Eabergs fond a. b. c A o C.M.. g%fv6fond Gurli K. Uh.. fond Kallanders. kyrkoherde. fond 4626 a Ebhlers premiefond testamentsfond 4835 Lundins. Mathias. fond Linds donationsfond Körners fond Carl Reinhold. grossh Gustaf. stipendiefond minne Jenny. stip..fond Lundmans. Jul.. stip..f Ladous fond...i Lindbergs donation Lagercrantz' donationsfond.., e - fond 4836 C. donation Lagermans testamentsfond c Lundmarks donation 4623 Lagerqvists fond (Hand1. Cf E A. donation 4866 a Lundqvists. Carl Fredrik. fond 4774 H.. donation..... J 4856 a Lundstedts. Maria Lovisa. R. Lagerqvist) 4630 a b. - Johanna. fond c donation b Lagerströms donation a Lindblads testamentsfond Lundströms. Carl o. Sofie. fond A. understödsfond fond Lundvalls. L. M. E.. fond stipendiefond b - Flory. understödsfond 4626a - Maria Elisabeth. fond 4745 Lindbomska belöningen Lagus fond C 4734 Lundwalls. Axel. fond Lindegren3. Johan. minne Lambergs. Tor o Lunns testamente Agnes. an- Lindencronas-af Iilintebergs Lyckes fond deratbdsfond donationsfond c Lovisa Elisab.. fröken. Lamms. Galathée. fond Linderoths. G. W.. minnes- fond 4628 b o a fond Jaques. understbdsfond Lykttandarnes sjuk- oah be! John G.. donation grafn..kassa Landquists. Axel. 76 Ars f6- '~indfeldts. Aurora. fond delsedags fond Lhkare.nödqjalpsfonden 4619 Lindgrens donation Landtbruksakademien Likaresallskapet. Svenska s donationsfond... - fond R % 3 stallen Lingmanska donationsfonden Lindgrenska fonden Langs pensionsfond a. b. c Lararinnornas pens..anstf%lt Lindholms fond a. b. c - pensionsförening Larssons. Carl. stipendiefond 4770 J. A.. fond.... Svenske a. b. c Llirarnas vid elementdiro- Lasarettslikarnas pensions- - Olga o. Melcher fond kassa b verken anke- o. pupillkassa Lindmanssons. J. A W.. bygg- Läroverk: Högre latinlarover- Lefflerska stipendiet 4746 a nadsfond Lefrénska fonden ket % Norrmalm donation Lehmans stipendiefond... i8 56 a - i Södermalm J A W. fond Leijonflychtska fonden Högrerealliroverket~Norr J. A. W testamente malm Leuonhufvuds fond 4632 a. b & 2 -J. A. ~..;nderstödsfond Jakob? realskola 4745 stsllen c Lindquists. C4. IV Ratannarealskola Lejas valgörenhetsstiftelse Lindsténs stip -fond a 4746b - Nya elementar-skolan Lembkes. C J. reg..lak.. un- Lindstrands. O. o A.. fond 4626 Löfgrenska fonden derstödsfond Lennanderska forelssnings- fonden Lennbergs fond Lennmalms. Frithiof. fond 4823 Lennmarks. Clary. donationsfond Lerblcks Bergslags Malmöres kassa Letterstedts fond i 3 stallen - fond till pris för öfverattningar Letterstedtska fonden till förmin för Vallerstads förs föreningens fonder inrikes resestipendiet utnkes resestipendiet sliktstipendiet Lettströms fond a Lewenhaupts fond Iievertins. Jacob. donationsfond Levins donation Ludvig. fond J. P.. fond Lieberdts o. h. h. donationsf fond a. b.c Lieberts. J. F.. testamente 4668 Liedbergska fonden von Liewenska fonden Lifgardets till hlstpens.kassa 4808 Lifgardet till hast. Prins Oskarshospitalsinrattningvid 4800 Libebergs fond Gustaf Erik och Tielena Catharina. fond C. 0.. fond a. b. c Fredrik. stipendiefond virdsstyrelse - Oscar understo tsfond c kyrkorid - V. o& L....~ fond... THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPPORSAKRINGSBOLAO Premieåterbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver kronor. glk Ad!-esskalendern a. b. c Lindströms. Anna. fond minnesfond stipendiefond P. F.. fond...i Linnerhjelmska fonden Litteratörernas pensionsför- Magistraten i Sthlm 4695 ening. Artisternas och 4776 Magnussons. A o. J. dona- Litterära fonden tionsfond Ljungbergs. Beda. fond Makarna v. Rothsteins donation Nils Jonas stipendiefond Ljungerantz' testamente Ljungcrantz'ska test.-fonden 4659 L~unglöfs. C M.. donation a - Knut. fond a Ljungmans minne Lohes legat testamente Ad.. testamente Joh:a ~omell-~oli& Lory. Antonie. Gedichtnis- atipendium Stiftung Loubatska donationen Lovéns. Christian fond H.. fond John. grossh. o. fru. fond Sven. minnesfond Lundals testamente Lundbecks donat..fond Lundbergs donationer 4611 o testamentsfond m. m. [48651 Lundbermkavonden Lbfstroms. Anders. donation 4658 Lbfvenskiöldska fonden Lonnerbergska fonden Lbthströms fond c Löwens fond Tammelins minnesfond C - Westsrlunds fond st. Malanders. Fröknarna. fond 4619 J. C o. E A.. fond e A. o. J. C.. Froknarna. testamente Malmqvistska barnuppfostr.. anstalten Nalmstens. P. H. fond P. H.. profess&s fond Malmstroms donation Mamsell Branders fond Manilla dbfstumskola Mankells stipendiefond Maakellska stipendiefonden Maria f6rs:s fattigv:styr kyrkorid skolrid Yarii testamente Marcklinska fonden Maskinistföreningen Mathias Lundins fond Yatteus församlings fattig- 4823>ttnons fond. Jakobsbns o 4696 b

19 Register öfver fonder. romma stiftelser m. m. MazBrs fond Neumiillers E.. fond till skol- I Nvströms testamente fond I Nikolai förs:s fattim%rdsstv- 1 männä fond Meyerska donat..fond b relse Metzgers testamente kyrkofattigkassa Menniers fond kyrkor%& el Meyers. Cust.. fond..... D:s julg%fva kyrkofatti g. Odelstiernas. Professor. sti b kassas styrelse pendiefond Jenny. fond skolrbd o. skollofskoloni- Odontologiskafiireningenssti- M. F. W:s fond styrelse Michaelsons. Joh.. donation peudiefoud Nilsson Aschanianum Stip Michaelssons fond föreuingons stipendiefond Nilsson. Carl Fredrik & Au- af %r 1919 Dlichaelssonska donationen 4602 gusta. donationsfond Okand a MilitLränkepensionsstaten. Nilssons fond Allmänna a b c C. E Militirhospitalsfonden.... o. Augusta. fond 4617 Okänd gifvkres fdnd...'46'02: Christine. Fonden ~OkAnd. som med egen hand Militirsallsk. i Sthlm krigs- Fritz. fond skolestip..fond a plöjer sin jordn 4755 Millerska fonden a Oscar. fond 4621% Okinda gifvares fond a 4746a - understödsf. d Olivecreutzska fonden Mindreteaternspens..fond 4774 Nissens. Henriette. stip..fond Olssons-fond b Minnesfonden. Therese An %rs premiefond derssons b Onamnä välgörares fdnd. En Nobels. C. A.. fond Minne af J. E. FBron o Operabalettens ensk. kassa hans - C. A., reservfond t% 2 st Operakörens enskilda kassa hustru Bobelstifto!sen Minuthandlarefören. pens R Ornamentsbildhuggaren Carl von Nolckenska fonden kassa. understödsfören Petter Söderströms fond 4626 c 4701 Nollerothska stiftelsen Misdorfs. Hejm.. fond a Oxengii fond 4697 Nonnens fond Mobergska fonden a b 4735 Oscars församlings fattig Nora Bergs1:sMalmöres kassa 4854 ~Brdsstyrelse c Modersv%rd. Sillsk. för upp- Norreus. P. C.. donationsfond församl. skyddsfören ~ muntran af Norbergs fond Molins fond van der Ostenska fonden 4602 Nordenfalks J. minne fi Otterska fonden Sophie Louise. testamente 4658 ~ordenskjöidsk; understöds- von Otter-Printzensköldska Molls. Tom. lektor. stipendie. fendeu fond fonden Nordenstolpes fond a. b. o Omens. Samuel Montelius'. Oscar. donation 4733 Nordfors' fond.... stip.. fond Oxehufvuds. C. G. o. S. fond 4835 Morbergska fonden a. b. c - testamente 4896 Oxehnfvudska fonden Mosaiska församl:~ fonder......l Oxelqvistska gifvofonden Oxenstiernas.. Hilde. don a Mosanders stipendiefond Mosabergs pension fond Munktells. Helena. fond 4626 c Helena. minnesfond Helena. donation a Murbecks inrättning för fattiga flickors uppfostran Murray8 donat..fond stipendiefond Musikaliska akademien, Kg s stip..fond Musikens vänners. Sallsk Göteborg. stipendiefond Mnsikk%rens ensk. kassa Musikstipendiet. Sang- och Mullers testamente M'srtas jnlghfva c i... Nordlanders testamente % Nordqvists. Conrad. fond C. Olivia. donation a... Nordströms fond c - testamente 4609 Pallins. Regina. minne Noréns donation Palmérs fond Noréens fond pensionsfond... ghfvomedel donationsfond Noréenska fonden a Palmgrenska fonden - testamentsfonden Palmstjernska fonden Norgrens fond 4632 a. b. c... Norlunds. Elisabeth. fond Norlunds. Fru Lotten. fond ; 4626 a: b. 4630a. b. h a Norlundska fonden Hilda. fond Pasteurs-fpnden Pastor Kaiser-fond Pastor Prim. J. W. H%hls minne PatersBns testamente 4667 Patriotiska sällskapet. Kg Yaulis testamente Pauliska donationsfonden Möllers fond f3 olika) Normans. Maria Gustafva. Pauliska fastiehetsfonden stioendiefond.l testambnte fonden fi 99 v. Mt?ilers donation testam,entsfö=d lösörefonden s Mörners fond Norra latinlaroverket I~suvres honteux, Asylet för 4656 H. S., grefve. o. hans Norrlands apotekareförenings hyresfond makas stipendiefond c donationsfond Hagbomska stiftelsen för 4833 J A.. grefve fond 4835 Norstedts fond B? st Paykulls. Lincoln. minne Mörnerska fonden / 4835 Norströmska stioendiefonden 4744 Pediatriska klinikens biblio- - sl'iktfonden Nya elemeutars~olan teksfond elementarskolans rarares PensionsEd f. fattiga sjökapt understodsfond Nachmansonska fonden Pensions- o. gratialkassan tör s allm. premiefond underofficerare o. manskap Nachmansons. Abraham. -s kamraistipendiefond minne Perssons. Konsul. stipendig Nybergs. Erika. fond Nattvardsbarn. Beklädnadsfondrii fur fdttiga... I a. b. c. fond fi28 a. b. c d P-s donationsfond... 4fi Nybergs fond af Petersens. HJ.:fond b. Kollektmedelkansanförfattiga... Nauckhoffs H fond... Nelssons. ~rded. sparfond... letherwoods fond... stipendiefond ~yniahriö ~eit~.. testamentsfond ~~rnsrkska h'eukami~iersi?mina. o Svens- Nybergska fonden c -. HJ. Kansliridet. fond Nyblreus' stipendiefond Petreli fond Nyblifna stiidenters stipen- Petrejiska fonden diefond b l Petriuiska fonden Nverenskastioendiefonden Petterssons fond fond ~. 18iii1 (fru ~arolin~tw~lhclfoiiden... 4;42 mina Pettersson, b Xystriims foiid a h l'ettt.r?soiis. II. S.. donation 4866 a sons. Johanna. fond Carl. fond P. L.. fond HAMNGATAN 16

20 Register öfver fonder. fromma stiftelser m. m. Petterssona P. fond c Rabeska fonden Rossanders. C. J.. donations- - S. M f&.' Ragnar Bruzelius' stip.fond 4821 fond Peyron< Alfred donation Rambacks donation Jenny o. Ahda donation pensions- och gratibka- Ramsayska-Pinelloskafonden 4835 Rothoffs fond tionsfond Ramstedts. Victor. donation 4657 v. Rothstirns. makarna, dona- Pfeffer: Bredbergs donations- Redings pensionsfond tian fond Redogorarens gifvofond Rubens. Ludvig o. Amanda Pfeils testamente Regnells. A.F.. dr. klinikfond 4821 fond Philipsenska test..fonden donation Rubenska stipendiet Philipsons. Carl David. don 4866a gifvomedel Rubensons fond i 2 stallen - Harriet. stiftelse prisfond Ruckmans donation v. Philps. H. W.. Lektor. sti- - D:r A. F.. stipendiefond Oa a pendiefond Rehns. Abraham. legat Rudbecks donation Piehls fond. Carl Fredrik och Rehnbergska fonden Rudbeckska stipendiefonden 4857 Carolina Christina a. c Reinhold-Becker donation Rudebeckska stiftelsen Piehlska fonden 4626 b Reinholde. August. minnes- Runborgs. Carl. fond Pihlgrens fond fonder Rundqvists. Hans Oskar och Pihlmanska el. Ostermanska - Ferdinand. donation s Amalia. fond testamentsfonaen fond a a. b 4752 Piltz'. Auguata. fru, dona- - testamente Rutbs testamente tian ",;",4 ~ ~ i ~ donationsfond ~ t ~ d Rydstrbms. Erik. fond s t ~ 4613 Pinckhardts fond Rymans fond.m. Rektor C 4628 a. b. Pipers donation.... Lundbergs stipendiefond Rinlunds. Regina. fond 4619, 4622 V. Platens. Ldv.. don s Rennenkamph. C - Baltzar. stip..fond.... F.. testam Renstrbmska fonden ~ ~ t stipendiefond ~ i i...e Sabbatsbergs brunnslasarett &Iderdomshem v. Platenska slaktfonden Platinska testamentsfonden Pohls. Axel. insamlingsfond c Poignants.Greta. minnesgifva 46 27c polispersonal:^ i Sthlm ensk. begrafnings. o. understbaskassa en.k. ank.. o. pupillkas, 47 Pommeresches. Paul Daniel, testamente ~ ~ t ~ ~ ~ fond i d ~...e. ~ ' 4823 Sagers. Allan Edvard. fond 4744 Reuterskiolds. J.A.,pensionsf. 48:; Emy. fond - Louise. fond Parats. H. M. o. E. G.. dona Thomasine fond... tionsfond... Reuterskjblds.2 C.G.. pensionsf Portrkttfonden e Posses. Erik. donationsfond H. F.. Pens..fond... Possiethska fonden Rhodins. Elisabet. minnes Postbetj&ntes enskilda begraf- fond ningskassa a 4785 Ribbing8 donation Postmannaforbundets. Sven- - S. A.. frbken. fond ska. sjuk- o begrafnings- Ribbingska stip..fonden kassa Riohters. C. H.. fond Postmannaförcuing.. Svenska 4784 f. d. Riddarholmsförsamlin- Potts Pauline. fru. donation gena ensk. pensionskassa 4602 i 2'st Riddarhusets fonder Preis' testamentsfond Riddarhustorgsfonden Premie o. fattigkassan v. N:a Ridderborgs Mathilda, frö- Latinläroverket ken. slhkt(ond Premie- och stipendiefonden. Riksbankens afdelningskont Allmanna Prins Karls uppfostr. inrättn. fbr varnlöwa barn Prins Oskars hospitalsinr. vid Lifgardet till hhst Printzskolds. Oscar o. Erik, donationsfond Probsts donation 4630 a. b. c Professor Carl J. Rossanders donationsfond E Odmanssons fond J. Almqvists fond Odelstiernas ~tipendiefond 4760 Pro Patria Prasterskapets änke- och pupillkassa Psilandersköldsica fonderna Publicist. pensionsfören.. Sv Pukes fond Qucckfeldt-Rosencrantzska fonden Roséns. Frbknarna. fond Queckfeldtska pens.fonden 4835 Rosenadlerska pensionerna stip..fonden Rosenbergska fonden Qveckfeldts fond..., % v Qvidings donationsfond.... Rosens pens.. o. gratifika tionsfond...: fond a. b- Reuckn&s 4605 at : 4617 Reutcrskiöld-Nordenfalkska fonden anke- och pupillkassa Riksgiildskontorets hnke- och pupillkassa Ringqvists fond s, 4621 b Ritters. Byggm fond Robhers. C.. testamente Robins belöning Rogstadii testanlente Rohtliebs donation Romans. A. J.. fond Roos. Axel. understödsfond 4627 c ROOS' fond b 4624 Roos' af Iijelmsater d&.-fond' Axel. stipendiefond C.. donation Carl. fond H.. donationsfond H.. testamentsfond Hanna. fond e Roospiggs testamente Roselii fond s. b. c Rosellska fonden a slaktfond VIKING SKORRAM Sahlbergs fond Sahlstedtska fonden Salomonit. H., stipendiefond :n$:g ~~~~n.~:"l'::'::: :i donation.'."""""' 47 - testamentsfond understbdsfond af Sandebergska fonden Sandells. Aug.&. fond a Sasska fonden Schahs Alma. understödsfond Scharps J. H fond gifvgmedei' J H.. gifva testamentsfond Scharpska donationen fonden Sehaumkellska understöds! fonden Scheelefonden von Scheeles. Char1. o. H.. fond Scheffers fond Schefferska stiftningen v. Schewens testamente v. Schewenska stipendieinr Schewes testamente testamentsfond Sehillbergs tipendiefond Schinkels testamente Schlachters.Vilhelm. stiftelse 4638 Schlotthauers legat Sohmidts legat Hugo stip. o. premiefond 4744 l Scholtz' kestahcnte 4638 i 2 stallen. Sohotteska m. m. don Schrays. G.. donation e Schröders testamente Schultzbergs fond Sohuleers testamentsfond v. Schulzers donationsfond Schurnachers fond Schumburgs. Aug.. donationer inom tyska förs Aug.. minnesfond & 4 stallen - R.. donation minnesfond Schiirer v. Waldheima fond Schutz' testamente INDUSTRIsAKTllIBOL. VIKING ORBBRO - I '

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20.

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. 4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. u(visande KINA INLAND r.{issiq1iens ST.UIO:NEB. ~!L.--.i~ll INNEHÅLL: Redovisning. - Frisk olja. - Missionslöften. ling, Hugo LiI;lcler, T smkar från missionsfältet.

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2010 Årg 12 Anna Charlotta (Hägg) Monson På sin 100 årsdag Tillsammans med sonen Ernest Monson och dottern Dora Monson Dahl 1 Styrelsen år

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015 Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 1 2015 Nya Fristadstorget Eskilstuna, med den omtalade pinnen. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation... 2 Ordförandespalten...

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Birger Johansson Magda Nilsson Blädinge.

Läs mer

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på N:R 41 (980) TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER 1905 lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på nationsbalerna. Filosofie kandidat

Läs mer

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet ~ ~ En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Hagendalsvägen 8, Kumla - Tel. 019}75490, 75491, 75492, 75493 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre.

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. «r - i FRITZ VON DARDEL minnen III. 1866-1870. STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. FRITZ VON DARDEL MINNEN TREDJE DELEN 1866 1870 STOCKHOLM P. A. NORSTEDT

Läs mer

MINNESNUMMER OLIVEBLADET. Half sekelsfest. Den 1-3 Juni, 1913. XARG. XIII PAXTON, ILLINOIS, JIM, T9I3 No. a sy~~

MINNESNUMMER OLIVEBLADET. Half sekelsfest. Den 1-3 Juni, 1913. XARG. XIII PAXTON, ILLINOIS, JIM, T9I3 No. a sy~~ MINNESNUMMER OLIVEBLADET \t Half sekelsfest Den 1-3 Juni, 1913 XARG. XIII PAXTON, ILLINOIS, JIM, T9I3 No. a sy~~ ILLINOIS H1ST031CAI SURVEY T. N. HASSELQUIST de i s t o x x k *ym* 10 är sedan i dessa

Läs mer