S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N"

Transkript

1 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii minnesstipendium sid. 6 Gunnar Wennerbergs stipendium sid. 7-9 Pontus Wikners stipendium sid. 10 Stipendium för avhandlingstryck sid. 11 Studentkårens stipendium sid. 12 Syskonens Stranenzkys stipendium sid. 13 Ö V R E S L O T T S G A T A N U P P S A L A T E L E F O N : F A X : W W W. U P P S A L A S T U D E N T K A R. N U

2 Reglemente för tillsättande av Adolf Björkanders resestipendium Reglemente för tillsättande av Adolf Björkanders stipendium: Antaget av Uppsala Studentkårs fullmäktige den 11 oktober 1971, med ändringar den 29 september 1997, och med gällande lydelse den 6 oktober Stipendiefonden förvaltas av Uppsala Studentkår i likhet med dess övriga medel. 2. Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. 3. Återstoden av avkastningen skall vart femte år utdelas såsom resestipendium i konsthistoria eller svensk medeltidshistoria till en begåvad, flitig och behövande medlem av Uppsala Studentkår. 4. Stipendiet ledigförklaras genom Uppsala studentkårs stipendiekommittés försorg i början av vårterminen det år detsamma utdelas. Stipendiet utdelas av studentkårens styrelse på förslag från stipendiekommittén, som bereder ansökningarna. Ansökningshandlingarna, ställda till stipendiekommittén, skall vara studentkåren tillhanda senast en månad efter stipendiets utlysande. 5. Ändring i detta reglemente kan ske genom två likalydande beslut fattade med minst 5 månaders mellanrum av studentkårens fullmäktige. < 2 >

3 Reglemente för Arpis premium. Fastställt av studentkårens direktion resp fullmäktige den 25 januari 1895, med ändringar den 10 april 1933 samt 30 april 1972 och med gällande lydelse Arpis premiefond utgörs av de medel, som år 1867 insamlades till "en hedersskänk åt Studentkårens sånganförare Dr. Arpi", dels av de medel, som den 13 oktober 1894 överlämnats till Uppsala Studentkår att läggas till den förut befintliga Arpifonden. Fonden förvaltas av Uppsala Studentkår i enlighet med de allmänna föreskrifter, som gälla för förvaltningen av övriga under Studentkårens vård ställda fonder. 2 Av årliga räntan skall 1/5 läggas till kapitalet. Det återstående beloppet, avrundat nedåt till jämt 10-tal kronor, utdelas årligen under namn av "Arpis premium" utan ansökan till en eller flera förtjänta medlemmar av Allmänna Sången på sätt som nedan sägs. 3 Allmänna Sångens stipendienämnd utser senast två veckor före utdelningstidpunkten innehavare av premier. 4 Detta premium må högst två gånger tilldelas samma person. 5 Ändring av detta reglemente kan efter hörande av Allmänna Sångens styrelse göras av Uppsala Studentkårs fullmäktige, om sammanstämmande beslut därom fattas vid två sammanträden med minst ett års mellanrum. < 3 >

4 Reglemente för tillsättande av Ellen Wedelins bostadsstipendium antaget av fullmäktige , med ändringar den 29 september 1997, och med gällande lydelse den 6 oktober Stipendiet utgörs av den av Ellen Wedelin donerade tvårumslägenheten på Bäverns gränd 2, som förvaltas av Uppsala studentkår, vilken uthyr lägenheten till stipendiaten. 2 Berättigad till innehav av stipendiet är skötsam studerande som är medlem av Uppsala studentkår, är antagen på läkarprogrammet och som klarat av de första 80 poängen på detta program. Dessutom skall sökande vara i behov av billigare lägenhet. Lägenheten får ej uthyras till någon vid namn Gyllenswärd. Om syskon samtidigt studerar i Uppsala står det dem fritt att gemensamt söka lägenheten, dock med det villkoret att en av dem uppfyller kraven i 2, första stycket. 3 Stipendiat äger rätt att bo kvar i lägenheten sex månader efter avslutade studier på läkarprogrammet. Det åligger såväl stipendiaten som Uppsala studentkårs stipendiekommitté att tillse att stipendiet ledigförklaras snarast efter det att stipendiaten avslutat studierna på läkarprogrammet. Stipendiet skall utlysas i studentkårens tidning Ergo. 4 Ansökningshandlingar med konfidentiell självdeklaration ställda till Uppsala studentkårs stipendiekommitté, och skall vara handläggaren tillhanda senast en månad efter stipendiets utlysande. 5 Stipendiat utses av Uppsala studentkårs styrelse, på förslag från stipendiekommittén. Vid utseende av stipendiat skall i första hand hänsyn tagas till sökandes behov av billig bostad. I andra hand skall hänsyn till studiemeriter tagas. 6 Stipendiet tillträdes tidigast den dag tidigare innehavare avflyttat från lägenheten. 7 Ändringar i och tillägg till detta reglemente görs av Uppsala studentkårs fullmäktige vid två sammanträden med minst sex veckors mellanrum. < 4 >

5 Reglemente för tillsättande av Ivar Hallbergs stipendium Fastställt av Uppsala Studentkårs fullmäktige , kammarkollegiet , ändring fastställd av konsistoriet , och med gällande lydelse den 6 oktober Genom testamente av fil dr Ivar Hallberg och hans hustru Malin Wester-Hallberg erhöll Uppsala studentkår 1936 såsom gåva kronor att bilda en fond benämnd Ivar Hallbergs fond. 2 Fonden förvaltas av Uppsala studentkårs förvaltningsutskott. Konsistoriet vid Uppsala universitet skall tillse, att fonden förvaltas så att förluster i möjligaste mån undviks för fonden. Konsistoriet skall äga utse revisor jämte suppleant att jämte kårens revisorer granska förvaltningen. Kostnaderna för förvaltningen får med skäligt belopp bestridas av avkastningen. 3 Intill dess fondens kapital vuxit till kronor skall vartannat år årsavkastningen, dock högst kronor, användas till ett stipendium, som skall utdelas enligt 4, 5 och 6. Överskjutande belopp, samt hela avkastningen de år stipendiet ej utdelas skall läggas till kapitalet. Då fondens kapital vuxit till kronor skall ett belopp motsvarande halva års- avkastningen på kronor läggas till kapitalet årligen. Återstoden av avkastningen skall användas till ett eller flera stipendier, som får utdelas enligt 4, 5 och 6. Flera stipendier får utdelas om varje stipendium ej understiger de s k Rubensonska stipendierna inom Göteborgs Nation. 4 Stipendiet ledigförklaras till ansökan senast den 20 september av Uppsala studentkårs vice ordförande. Tillsättande skall ske senast den 31 oktober. 5 Stipendium utdelas till synnerligen begåvad studerande vid Uppsala universitet utan avseende på studieinriktning. Bland lika meriterade skall företräde ges åt sökande som tillhör Göteborgs Nation. Stipendium kan tilldelas samma person flera gånger. 6 Stipendieinnehavare utses av Uppsala studentkårs styrelse. 7 Ändring i dessa stadgar beslutas av Uppsala studentkårs styrelse, sedan förvaltnings- utskottet beretts tillfälle att yttra sig, och skall för att bliva gällande fastställas av Uppsala universitets konsistorium. < 5 >

6 Reglemente för tillsättande av Jonas Samzelii minnes stipendium antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige den 27 april Stipendiefonden Jonas Samzelii minne utgöres av delar av de medel vilka genom fullmäktigebeslut december 1990 frigjordes genom upplösning av Samzelii rumsfond. 2 Stipendiefonden förvaltas av Uppsala Studentkår i likhet med dess övriga medel. 3 Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. 4 Av återstoden av avkastningen skall årligen utgå ett eller flera stipendier till aktiv studerande vid Uppsala universitet som har gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. 5 Stipendiet ledigförklaras genom studentkårens stipendiekommittés försorg i början av varje vårtermin i Ergo samt på kårens anslagstavlor. Nomineringar i enlighet med utlysningens villkor, skall vara ingivna senast två månader efter stipendiets utlysning. 6 Var medlem av Uppsala studentkår äger rätt att nominera kandidat till stipendiet. Nominering skall inlämnas till studentkårens presidium. 7 Stipendiet tillsätts av Uppsala studentkårs stipendiekommitté, efter förslag från studentkårens presidium förstärkt med Uppsala studentkårs fullmäktiges ordförande. 8 Samma person kan ej tilldelas stipendium två på varandra följande år. 9 Ändring i detta reglemente kan ske genom två likalydande beslut fattade med mellanliggande val av studentkårens fullmäktige. < 6 >

7 Reglemente för tillsättande av Gunnar Wennerbergs resestipendium Fastställt av studentkårens direktion den 7 november 1901 och med ändringar den 25 oktober 1919, 20 september 1929, 19 september 1930, 11 december 1931, 15 februari 1936, 21 april 1936, 9 oktober 1957, 30 april 1972 och med gällande lydelse 28 april De genom subskription bland allmänheten i samband med studenthyllningen för Gunnar Wennerberg i Uppsala den 15 maj 1901 insamlade medlen bilda en fond, som tillhör Uppsala Studentkår och i dess räkenskaper särskilt bokföres under namnet Gunnar Wennerbergs fond. Studentkårens styrelse förvaltar denna fond med samma rättigheter och skyldigheter, som styrelsen har i fråga om kårens övriga fonder och kassor. 2 Av fondens avkastning bildas ett resestipendium, Gunnar Wennerbergs resestipendium, som på sätt i detta reglemente närmare bestämmes, tilldelas medlemmar i Uppsala Studentkår, som a) önska i utlandet idka musikaliska kompo-sitionsstudier eller musikaliska studier av vetenskaplig art, eller som b) önska i utlandet idka konsthistoriska studier. Till stipendiets erhållande kunna för varje gång såväl sökande enligt mom. a) och sökande enligt mom. b) anmäla sig. Stpendiet utdelas omväxlande åt sökande enligt mom. a) och sökande enligt mom. b) på det sätt, att vid utdelningen närmast efter den då en sökande enligt mom. a) erhållit stipendiet, kompetenta sökande enligt mom. b) äga företräde till stipendiets erhållande, och omvänt. Skulle vid något tillfälle kompetent sökande ej finnas inom den kategori, som då har företräde till erhållande av stipendiet, må kompetenta sökande inom den andra kategorin uppföras å förslag till och erhålla stipendiet. Vid stipendiets första utdelande böra kompetenta sökande enligt mom. a) äga företräde. 3 Resestipendiet utdelas med ett belopp av kronor första gången året efter det, då de tre sista årens sammanlagda räntebehållningar å fonden enligt vederbörligen avslutade räkenskaper överstiga kronor. Därefter utgår det tills vidare med ett belopp av kronor vart tredje år. När fonden så stigit att senast avslutade räkenskaper utvisa, att de tre sista årens sammanlagda räntebehållningar belöpa sig till mer än 2.666:66 kronor, skall stipendiet utgå med ett belopp av kronor, och så därefter vart tredje år. Från och med året efter det, då de två senaste årens sammanlagda räntebehållningar uppgå till mer än 2.666:66 kronor, utdelas ett resestipendium på kronor vartannat år. När räntan under ett år stigit till kronor, utdelas under det följande året och sedan vartannat år resestipendiet till så högt belopp, som kan ske, med iakttagande av att 10% av årsräntan alltid skall inbesparas till fondens förökande. När resestipendiet sålunda stigit till av studentkårens styrelse med hänsyn till rådande penningvärde såsom skäligt ansett belopp, påbörjas bildandet av ytterligare resestipendier, alltjämt med inbesparing av en tiondel av räntan. < 7 >

8 Skulle genom förändringar i räntefoten eller eljest hinder uppstå för att utdela stipendiet till det belopp och i den ordning, som ovan sagts, beslute studentkårens styrelsen, vilka förändringar i sättet för stipendiets utdelning, som befinnes nödvändiga, varvid minskning i stpendiebeloppet dock icke må ifrågakomma. Intet år må mer än ett resestipendium utdelas, förrän fonden så stigit, att flera stipendier kunna inom treårsperiod utdelas. 4 Stipendiat är vid äventyr av stipendiets förlust skyldig att före den 1 februari året efter stipendiets erhållande anträda sin resa i överenskommelse med sin godkända resplan och skall vid samma äventyr vistas utomlands minst tre månader, om stipendiet utgår med kronor, och minst fyra månader, om det utgår med kronor eller mera. Stipendiet utbetalas efter utanordning av studentkårens ordförande med hälften vid stipendiatens avresa, med ytterligare en fjärdedel, sedan stipendiaten styrkt sig hava vistats utomlands halva den för resan föreskrivna tiden, och med återstoden vid hemkomsten. 5 Ändringar i reseplanen (t. ex. resans eventuella fördelning på två år) och i de i 4 gjorda bestämmelserna rörande tidpunkt för utresa kunna för enskilt fall av studentkårens styrelse beviljas, dock ej i vidsträcktare mån, än att stipendiat, såvida ej synnerligen starka skäl annat föranleda, måste i huvudsaklig överensstämmelse med den ansökningen bifogade reseplanen vistas utomlands den bestämda minimitiden. Innan fråga om viktigare förändringar i reseplanen föredrages för studentkårens styrelse, skall utlåtande därom inhämtas av director musices vid Uppsala universitet, om frågan rör stipendiat enligt 2 mom. a) eller av professorn i konsthistoria vid samma universitet, om frågan rör stipendiat enligt mom. b). 6 Stipendiet skall av studentkårens ordförande senast den 1 mars det år, då det skall utdelas, genom anslag å studentkårens anslagstavla och meddelande i studentkårens tidning kungöras ledigt till ansökan med tillkännagivande, att sökande skall före kl. 12 middagen den 1 april samma år till ordföranden ingiva sin till studentkårens styrelse ställda ansökan, åtföljd av alla de handlingar, varmed sökanden vill styrka sin kompetens, och av fullständig reseplan ävensom av intyg av akademisk lärare, att sökanden vid Uppsala universitet bedriver studier av den art som i 2 avses. 7 Så fort ske kan efter ansökningstidens utgång, dock alltid före april månads slut, upprättas förslag till stipendiet av en förslagsnämnd, så sammansatt som i nästföljande paragraf stadgas. Nämnden upprättar förslag med iakttagande av bestämmelserna i 2. Förslaget skall upptaga tre sökande eller, om så många kompetenta sökande ej finnas, den eller de kompetenta. Om någon gång ingen kompetent sökande anmält sig, lägges stipendiebeloppet för den gången till fonden. Ingen må två på varandra följande gånger komma i åtnjutande av stipendiet. < 8 >

9 8 Förslagsnämnden består av fem personer, nämligen director musices vid Uppsala universitet, professorn i konsthistoria vid samma universitet, Uppsala Studentkårs ordförande, vice ordförande, vice ordförande, samt en av Allmänna Sångens styrelse utsedd representant. Nämnden sammanträder på kallelse av kårens ordförande, vilken vid sammanträdena för ordet och ansvarar för protokollet. Varje medlem har vid omröstning en röst. Vid lika röstetal avgör lottning. Vid förfall för någon av förslagsnämndens medlemmar beslutar studentkårens styrelse om huru nämnden skall kompletteras. 9 Stipendiat utses inom det av förslagsnämnden upprättade förslaget av Uppsala Studentkårs styrelse. 10 Besvär få icke anföras över vare sig förslagsnämndens eller styrelsens beslut. 11 Ändringar i och tillägg till detta reglemente kunna göras av Uppsala Studentkårs fullmäktige om överensstämmande beslut därom fattas vid två sammanträden med minst ett års mellanrum. Vid sådant sammanträde är studentkårens allmänna sångförenings anförare berättigad att närvara och i besluten deltaga, och skall han till detsamma särskilt kallas. < 9 >

10 Reglemente för tillsättande av Pontus Wikners stipendium Fastställt av studentkårens direktion respektive fullmäktige den 27 maj 1909 och med ändringar den 11 oktober 1938, 14 oktober 1957, 10 november 1965, 8 november 1971, 29 september 1997, och med gällande lydelse den 6 oktober Pontus Wikners stipendiefond utgöres dels av de medel, som i april 1904 överlämnades till Uppsala Studentkårs direktion jämte räntan därå, dels av de medel som jämlikt direktionens beslut den 15 februari 1909 till fonden överlämnades. Fonden är avsedd att bereda verksam hjälp åt en vetenskaplig forskare, med företräde för den, som ägnat sig åt de filosofiska läroämnena. 2 Räntan å denna fond anlitas i första hand för att bestrida underhållet av Pontus Wikners grav samt fondens förvaltningskostnader. Av återstoden må högst tre fjärdedelar, avjämnat nedåt till jämnt hundratal kronor, utdelas såsom stipendium åt någon akademisk medborgare i Uppsala, vilken ägnat sig åt filosofiens studium och vunnit någon större grad av självständighet i sina studier. Stipendiet utgår under tre år till samma innehavare och ledigförklaras senast den 15 oktober terminen innan det för första gången utdelas. Återstoden av avkastningen lägges till kapitalet. 3. Stipendiet sökes hos studentkårens stipendiekommitté, som ledigförklarar detsamma senast den 15 oktober eller den 15 mars. Ansökningshandlingarna skola vara inlämnade senast den 1 november eller 1 april. 4. Stipendiet tillsätts av studentkårens stipendiekommitté, förstärkt med en av humanistiska fakulteten utsedd sakkunnig. 5 Skulle ingen av de sökande hava styrkt vederbörlig kompetens eller ingen sökande anmäla sig, ledigförklaras stipendiet ånyo, och kunna då även de, som ej ägnat sig åt filosofiens studium, komma i åtanke. Nämnden äger i detta fall att med sig adjungera lämpliga personer. 6. Ändringar och tillägg till detta reglemente kan göras av studentkårens fullmäktige genom likalydande beslut, fattade vid två sammanträden med minst sex veckors mellanrum. < 10 >

11 Reglemente för tillsättande av stipendium för avhandlingstryck Fastställt av Uppsala Studentkårs fullmäktige den 4 december 1991, och med gällande lydelse den 6 oktober Stipendiefonden för avhandlingstryck utgöres av de medel vilka genom fullmäktigebeslut den 4 december 1991 frigjordes genom upplösning av Sten Sturefonden. 2 Stipendiefonden förvaltas av Uppsala Studentkår i likhet med dess övriga medel. 3 Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. 4 Av återstoden av avkastningen skall årligen utgå ett eller flera stipendier till doktorand vid Uppsala universitet, som vid avhandlingens framläggande är/var medlem i Uppsala studentkår, och är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Stipendium kan dels utdelas för redan tryckt doktorsavhandling, som tryckts högst ett år före stipendiets utlysning, dels för avhandling som skall tryckas inom högst ett år från utlysningen. Om flera sökande finns, som i lika hög grad uppfyller förenämnda villkor, ges företräde till den eller dem som aktivt verkat för att främja doktorandernas sak i egenskap av förtroendevald inom fakultetsdoktorandråd eller annat organ avsett att verka för doktorandernas intressen. 5 Stipendiet ledigförklaras genom studentkårens stipendiekommittés försorg i början av varje vårtermin. Ansökningshandlingar i enlighet med utlysningens villkor, skall vara ingivna senast två månader efter stipendiets utlysning. 6 Stipendiet tillsätts av Uppsala studentkårs stipendiekommitté, förstärkt med Uppsala studentkårs doktorandnämnds ordförande. 7 Ändring i detta reglemente kan ske genom två likalydande beslut fattade med minst fem månaders mellanrum av studentkårens fullmäktige. < 11 >

12 Reglemente för tillsättande av Studentkårens stipendium antaget av studentkårens fullmäktige den 8 november 1971, med ändringar den 29 september 1997, 28 september 1998 och med gällande lydelse den 3 november Stipendiefonden förvaltas av Uppsala Studentkår i likhet med dess övriga medel. 2. Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. 3. Av återstoden av avkastningen skall årligen utgå ett eller flera stipendier till studerande vid Uppsala universitet, som befinner sig i sådana omständigheter, att även en ringa hjälp kan vara den/dem till verklig nytta. 4. Stipendiet ledigförklaras genom Uppsala studentkårs stipendiekommittés försorg i början av höstterminen det år detsamma skall utdelas. Stipendiet utdelas av studentkårens styrelse på förslag från stipendiekommittén, som bereder ansökningarna. Ansökningshandlingarna, ställda till stipendiekommittén, skall vara studentkåren tillhanda senast en månad efter stipendiets utlysande. 5. Ändringar i detta reglemente kan ske genom två likalydande beslut fattade med mellanliggande val av studentkårens fullmäktige. < 12 >

13 Reglemente för tillsättande av Syskonen Stranenskys stipendium antaget av studentkårens fullmäktige den 11 oktober 1972, med ändringar den 28 september 1997, och med gällande lydelse den 6 oktober Stipendiefonden förvaltas av Uppsala studentkår i likhet med dess övriga medel. 2. Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. 3. Av återstoden av avkastningen skall årligen utgå ett eller flera stipendier till studerande vid Uppsala universitet, som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Om flera sökande finnes, som i lika hög grad uppfyller förenämnda villkor, avgörs företrädet dem emellan av förvärvade kunskaper. 4. Stipendiet ledigförklaras genom Uppsala studentkårs stipendiekommittés försorg i början av varje vårtermin och utdelas av studentkårens styrelse. Stipendiekommittén bereder ansökningarna och lämnar förslag till styrelsen. Ansökningshandlingarna, ställda till stipendiekommittén, skall vara studentkåren tillhanda senast en månad efter stipendiets utlysande. 5. Ändring i detta reglemente kan ske genom två likalydande beslut fattade med minst fem månaders mellanrum av studentkårens fullmäktige. < 13 >

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 STADGAR för Föreningsgården Vikingavallen u.p.a Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 1 1 Föreningens firma är Föreningen Föreningsgården Wikingavallen u.p.a. 2 Föreningens

Läs mer

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN Donationsbrev och stadgar Lydelse i november 2000 Med ändamål av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg, som icke

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFÖRENING

Stadgar STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFÖRENING Stadgar STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFÖRENING STADGAR FÖR STOCKHOLMS KOOPERATIVA BOSTADSFÖRENING, KOOPERATIV HYRESRÄTTSFÖRENING Beslutade av fullmäktige i Stockholms Kooperativa Bostadsförening den 15

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Inledning 1 Odontologiska Föreningen stiftades den 16 april 1959 som sektion inom Umeå studentkår för de Odontologie Studerande vid Odontologiska Fakulteten vid Umeå Universitet.

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 i dess lydelse enligt beslut 3 september 2014 (stadgarna senast ändrade 20 november 2012) Firma och ändamål 1 Föreningen äger och besitter fastigheten

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar för Klinta samfällighetsförening

Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Ver. 100516 Stadgar för Klinta samfällighetsförening 1 Firma Föreningens firma är Klinta samfällighetsförening. 2 Samfälligheten I enlighet med ett laga kraftvunnit förrättningsutlåtande av den 21 juli

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Namn och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Förenings firma är bostadsföreningen Pionen utan personlig ansvarighet 1 Förening har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar i förenings

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

reglemente för älvdalens besparingsskog

reglemente för älvdalens besparingsskog reglemente för älvdalens besparingsskog LAG OM ALLMÄNNINGSSKOGAR I NORRLAND OCH DALARNA reglemente för älvdalens besparingsskog Fastställt av länsstyrelsen i Dalarnas län att gälla från och med den 1 oktober

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts ... ".-.....- STADGAR Sammanträdesdatum 1997 1().14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förva~ning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Valberedningens information Stipendium ansökan Inbjudan till Årsmötet

Valberedningens information Stipendium ansökan Inbjudan till Årsmötet Valberedningens information Stipendium ansökan Inbjudan till Årsmötet 2015 Inför VSF:s årsmöte 2015... VALBEREDNINGEN INFORMERAR Kandidatnominering inför Västergötlands Skidförbunds årsmöte 2015 Västergötlands

Läs mer

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen.

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. FÖRSLAG PÅ STADGEÄNDRINGAR Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. 5 Styrelse säte, sammansättning

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar

Fiskekort 8 Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskekort i enlighet med vad fiskestämman beslutar STADGAR för VALLENTUNASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Namn 1 Föreningens namn är Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Vallentunasjöns fiskevårdsområde i

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Styrelsen i ALM Equity AB (publ), 556549-1650, föreslår att årsstämman den 24 maj 2011 beslutar

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING

TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING TRÄNGREGEMENTETS och 2015-02-26 Sida 1 (6) STADGAR Historik Kamratföreningen leder sitt ursprung till Kungl Göta trängkårs kamratförening som bildades i Skövde den 1. september 1935, i samband med trängtruppernas

Läs mer

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354 STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 556463-9440 BOLAGSORDNING

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 556463-9440 BOLAGSORDNING BOLAGSORDNING 1 FIRMA Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva,

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida l (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-06-15 Sammanträdesledare Åke Uthas Ärende Stadgar för ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om att ändra bolagsordningen varefter den

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Stadgar STADGAR FÖR VOLVOANSTÄLLDAS U-HJÄLPSFÖRENING (VUH) VUH:s IDÉ

Stadgar STADGAR FÖR VOLVOANSTÄLLDAS U-HJÄLPSFÖRENING (VUH) VUH:s IDÉ Stadgar STADGAR FÖR VOLVOANSTÄLLDAS U-HJÄLPSFÖRENING (VUH) VUH:s IDÉ Volvoanställdas U-hjälpsförening bildades 1976 för att bland de Volvo-anställda i Göteborg insamla medel till förmån för människor i

Läs mer

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011 Älvnäs vägförening Stadgar fastställda 2003 Reviderade 2011 2011-02-16 sid 1(4) Stadgar för Älvnäs vägförening Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses.

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. Lundsbäckskolonier i Helsingborg, stadgar av 2010 1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. 2 ÄNDAMÅL

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2015-12-07 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening Stadgar för Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening bildad enligt lagen 1987:667 och förordningen 1987:978 Fastställda 1996-04-07 och ändrade 2000-05-03, 2006-05-22, 2012-05-24, 2013-03-21 l Firma - firmateckning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om statens konstnärsstipedier

Läs mer

Stenlidens samfällighetsförening stadgar

Stenlidens samfällighetsförening stadgar Stenlidens samfällighetsförening stadgar Sammanträdesdatum: 1981-09-02 Uppdaterad: 2015-12-07 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping Namn och ändamål. 1. Föreningen, vars firma är Bostadsföreningen Record u. p. a. har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING STADGAR 2014 STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING Svensk Plastikkirurgisk Förening instiftades under namnet Svensk Plastikkirurgisk Klubb den 24 maj 1947. Namnet ändrades till det nuvarande vid

Läs mer