Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014"

Transkript

1

2

3 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på den här helgen med glädje och stolthet. Det är alltid något speciellt med en stämma i MUF Stockholm. Spänningen i luften, debatterna med högt i tak och så många människor som samlas under en helg för att utbyta idéer om hur Sverige och Stockholm kan bli bättre gör det till en fantastisk upplevelse. I år är heller inget undantag. Nu toppar vi alla tidigare år när vi tillsammans markerar starten för ett år som från början till slut präglas av valrörelse. MUF Stockholm är en frihetsrörelse starkare och tydligare än någon annan. Tron på ett bättre samhälle, på att människor kan och på frihetens värde förenar oss allihop. MUF Stockholm är samtidigt ingenting utan sina medlemmar och därför är det så viktigt att just du är här. Den politik som idag bedrivs av regering, kommuner och landsting har många gånger sitt ursprung i Moderata Ungdomsförbundet och inte sällan i MUF Stockholm. Det är här som friskt vågade idéer kläcks och utan att veta om det, på en stämma som den vi inleder här och nu, skapar vi framtidens politik. Den rollen som idéspruta och framtidsformare ska MUF Stockholm alltid fortsätta att ha. I år är ett alldeles särskilt år med två stundande viktiga val, först till Europaparlamentet och sen till riksdag, kommun och landsting. Låt oss gemensamt visa att MUF Stockholm har den bästa politiken för ett Stockholm och Sverige som ger plats åt alla och möjlighet för alla att lyckas. Stämman blir det startskott som leder oss in i en intensiv valrörelse. Under vår helg tillsammans lägger vi grunden för valseger. Jessica Rosencrantz, distriktsordförande 3

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 4! Förslag till föredragningslista... 6! Förslag till procedurregler... 7! Bra att veta... 8! Verksamhetsberättelse MUF Stockholm ! Deltagande i länsförbundens verksamhet... 11! Antal medlemmar... 11! Utbildningsverksamhet... 11! Föreningsverksamhet... 12! Kampanj... 14! Retorik... 14! Återvärvning... 14! Organisationsutveckling... 15! Politisk produktion... 15! Sociala medier... 16! Moderata Studenter... 18! MSU Stockholm... 20! MUF ! Verksamhetsrevision... 27! Årsbokslut för räkenskapsåret ! Ekonomisk revisionsberättelse... 28! Propositioner... 29! Proposition 1: Medlemsavgifter ! Proposition 2: Arbetsmarknad... 31! Proposition 3: En modern kunskapsskola... 37! Proposition 4: Högre Utbildning för fler i arbete... 42! Proposition 5: Vision Stockholm... 48! Proposition 6: EU utan gränser... 52! Motioner... 60! Lag och rätt... 61! Motion 1. Angående Kassettbandsavgiften - Privatkopieringsavgiften på datorer och kringutrustning ! Motion 2. Angående rätten till positiv faderskapstalan... 66! Motion 3. Angående allmän rösträtt fr.o.m. födelseår... 69! Välfärd... 71! Motion 4. Angående framtidskontrakt... 72! Motion 5. Angående införandet av läkarsekreterare... 75! Motion 6. Angående förslag för en bättre välfärd... 78! Arbetsmarknad, skatter och migration... 89! Motion 7. Angående synliggörandet av dolda skatter... 90! Motion 8. Angående slopad arbetsgivaravgift för unga mellan år under sommarmånaderna... 92! Motion 9. Angående om införandet av en enhetlig moms... 94! Motion 10. Angående Fri migration för allas skull... 98! Motion 11. Angående en moderat migrations- och integrationspolitik ! Motion 12. Angående medborgarskapskrav ! Motion 13. Angående För ett rättvisare lagfartssystem, utan fräcka stämpelskatter! ! Utbildning ! 4

5 Motion 14. Angående kunskapskrav istället för närvarokrav i skolan ! Motion 15. Angående Fler idrottstimmar i grundskolan ! Motion 16. Angående Mer idrott i skolan ! Motion 17. Angående Skolan behöver ett nytt modernt språk kod ! Motion 18. Angående utbildning över EU:s gränser ! Motion 19. Angående nytt obligatoriskt ämne i grundskolan ! Motion 20. Angående angående trygghet i skolan ! Motion 21. Angående elitutbildningar ! Motion 22. Angående en differentierad och nationell skolpeng ! Motion 23. Angående ett decentraliserat antagningssystem ! Motion 24. Angående ett likvärdigt betygssystem ! Motion 25. Angående fokus på resultat istället för detaljstyrning inom skolan ! Motion 26. Angående minimikrav i skolan ! Motion 27. Angående ombildning av kommunala skolor ! Motion 28. Angående transaktioner ! Trafik och miljö ! Motion 29. Angående cykelstrada ! Motion 30. Angående cykling mot enkelriktat ! Motion 31. Angående blåa idéer för ett grönare Sverige ! Övrigt ! Motion 32. Angående alkoholmonopolet: ! Motion 33. Angående principer före pragmatism ! Motion 34. Angående avskaffandet av nämnden för hemslöjdsfrågor ! Valberedningens förslag ! Distriktsstyrelsen ! MSU- kommittén ! Ombud till Moderata ungdomsförbundets förbundsstämma ! Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens ! Verksamhetsrevisorer ! Ekonomisk revisor ! 5

6 Förslag till föredragningslista 1 Distriktsstämmans öppnande! 2 Val av ordförande och vice ordföranden att leda stämmans förhandlingar! 3 Val av en sekreterare och en vice sekreterare att föra stämmans protokoll! 4 Val av två justerare tillika rösträknare! 5 Fastställande av röstlängd! 6 Godkännande av procedurregler! 7 Godkännande av föredragningslistan! 8 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning! 9 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse! 10 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 11 Revisorernas berättelse 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen! 13 Behandling av propositioner 14!Behandling av motioner! 15 Val av distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 16 Val av 1:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 17 Val av 2:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 18 Val av sju ledamöter i distriktsstyrelsen för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 19 Val av MSU-kommittéordförande tillika MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 20 Val av vice MSU-kommittéordförande tillika vice MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 21 Fastställande av antal ledamöter i MSU-kommittén (två till fyra)! 22 Val av ledamöter i MSU-kommittén för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 23 Val av ombud till 2014 års förbundsstämma samt ersättare för dessa.! 24 Val av ombud till 2014 års rikskonferens samt ersättare för dessa.! 25 Val av ekonomisk revisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 26 Val av verksamhetsrevisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 27 Val av valberedning om fem personer varav en sammankallande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 28 Val av ledamot i valberedningen företrädande MSU samt en ersättare för denna! 29 Övriga frågor! 30 Distriktsstämmans avslutande 6

7 Förslag till procedurregler 1. Yttranderätt:! Tillkommer alla medlemmar i MUF Stockholm samt av distriktsstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet: Skall ske skriftligen direkt till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 3. Yrkanderätt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 4. Rösträtt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 5. Yrkande:! Förslag som inte finns nämnt i motionen/propositionen skall snarast lämnas skriftligen till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 6. DS yrkande: Är huvudförslag, därför är distriktsstyrelsen alltid föredragande. Det måste finnas andra yrkanden för att distriktsstyrelsens förslag inte automatiskt skall gå igenom. 7. Talarordning: Talare tas upp på lista i den ordning de begärt ordet. Vid motionsoch propositionsbehandling tillkommer dock yttranderätt först distriktsstyrelsens föredragande, därefter motionären. 8. Kontraproposition: Föreligger flera skilda förslag tar stämman i votering först ställning till vilket som ska gälla som kontraproposition till distriktsstyrelsens yrkande. 9. Votering: Begärd votering/försöksvotering sker i första hand genom acklamation, i andra hand försöksvotering med röstkort. Om så begärs kan sedan rösträkning genomföras. Votering som gäller personval sker med slutna valsedlar. På valsedel skall uppföras exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras valsedel ogiltig. 10. Tidsbegränsning: Talartiden är begränsad till 3 minuter. Replik kan beviljas av mötesordföranden och är begränsad till 1 minut. 11. Ordningsfråga: Stämmoordförande har rätt att bryta talarordning för begärd ordningsfråga. 12. Reservation: Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut måste inlämnas skriftligen till stämmopresidiet senast före stämmans avslutande. 7

8 Bra att veta Acklamation: Ja-rop vid omröstningar. Ajournera: Avbryta förhandlingarna under en viss beslutad tid. Apostroferad: Ens namn är nämnt och man har rätt till replik. Avslag: Att avslå ett förslag betyder att man röstar nej till förslaget. Bifalla: Att bifalla ett förslag betyder att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga: Att lämna en fråga för att ta upp det vid ett senare tillfälle. DS: Förkortning på distriktsstyrelsen - inte distriktsstämman. Motion: Ett förslag som en medlem lägger fram, motioner behandlas per att-sats. Plenum: Ombuden samlade i stämmosalen. Procedurregler: Regler för hur debatterna skall gå till, bland annat vilka som får delta och hur länge man får prata. Proposition: Ett förslag som distriktsstyrelsen lägger fram, propositioner behandlas i sin helhet. Tid: Något det brukar vara ont om, var därför kort och koncis. Yrkande: Är ett förslag som stämmoombud lägger. Kan vara att föreslå stämman att rösta för ett förslag. Kan även vara att ändra ett förslag. 8

9 Verksamhetsberättelse MUF Stockholm 2013 Distriktsstyrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014. Distriktsstämma års distriktsstämma ägde rum 8-9 februari i Landstingssalen. Distriktsstyrelse Vid 2013 års stämma valdes följande styrelse att leda distriktets arbete för tiden fram till nästa distriktsstämma: Distriktsordförande: Jessica Rosencrantz 1:e vice ordförande: Sofia Fölster 2:e vice ordförande: Filip Solsjö Ledamöter: Arin Karapet! Sarah Roos Delmon Haffo Christopher Hamrén Erik Ottoson Helena Walentowicz Sofia Kacim Representanter från Moderat Skolungdom i distriktsstyrelsen: Ordförande i MSU-Kommittén: Felix Andersson Vice ordförande i MSU-Kommittén: Axel Krottler Vid distriktsstämman valdes följande revisorer: Ekonomiska revisorer PWC (tidigare Öhrlings Pricewaterhouse Cooper) Verksamhetsrevisorer Ordinarie: Arba Kokalari 9

10 Ersättare: Petter Krönmark Valberedning Vid distriktsstämman valdes följande valberedning: Ordförande: Tina Ghasemi Ledamöter i valberedningen: Jennyfer Valgelata Pär Holmbäck Edward Dahlbäck Aylin Farid Ledamot i valberedningen från Moderat Skolungdom samt ersättare för denna Ordinarie: Gustel Wärnberg Ersättare: Carolina Starkhammar Distriktsstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har haft ansvar för ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Ordförande: Jessica Rosencrantz Ledamöter: Sofia Fölster och Filip Solsjö Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 12 protokollförda möten under verksamhetsåret Den 10 februari, Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan april Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 2 juni Robert Almströmsgatan 2 21 augusti Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 5 september Robert Almströmsgatan 2 7 oktober Robert Almströmsgatan 2 10 december Robert Almströmsgatan 2 10

11 15 december Moderaternas hus, Stora Nygatan december Moderaternas hus, Stora Nygatan Ytterligare att möte är planerat för januari månad Personal Under verksamhetsåret har MUF Stockholm haft Magdalena Schröder och Fritz Lennaárd som ombudsmän. Deltagande i länsförbundens verksamhet Representanter i länsförbundsstyrelserna: Stockholms Stad Jessica Rosencrantz, ledamot Filip Solsjö, ersättare Stockholms Län Sofia Fölster, ledamot Delmon Haffo, ersättare Antal medlemmar MUF Stockholm hade vid utgången av medlemmar, vilket motsvarar 98,73 procent av föregående års medlemsantal. Utbildningsverksamhet MUF Stockholm har varje år som målsättning att anordna utbildningar som fyller flera mål. De ska vara intressanta, de ska möta medlemmars intressen, de ska hålla hög kvalitet och de ska vara breda och tillgängliga för nya så väl som äldre medlemmar. Under året som gått har distriktet anordnat tre utbildningar som fyllt samtliga mål. Det som har varit särskilt utmärkande för samtliga utbildningar är känslan av samhörighet och gemensamhet som de har skapat. Vårutbildningen Vårutbildningen var årets största endagsutbildning. Till skillnad från tidigare år anordnades utbildningen på Juristernas Hus vid Stockholms universitet. Lokalen är ljus och öppen och skapar utrymme för andra typer av pass än de som brukar anordnas. Därför hade dagen ett tydligt fokus på interaktivitet. Detta innebar att under ett av de första passen fick 11

12 medlemmarna inspiration och en kort utbildning för hur de ska använda sociala medier, särskilt Twitter. Därefter delades samtliga deltagare in i grupper och under resten av dagen tävlade de mot varande om vem som kunde få störst genomslag för sina egna bestämda politiska frågor på Twitter. Inslaget var mycket uppskattat och förhoppningsvis återkommer det i kommande utbildningar. Dagens avslutades med en debatt mellan representanter för de politiska partiernas ungdomsförbund i Stockholm. Summercamp Summercamp är ett återkommande inslag i MUF Stockholms verksamhet och en av hela förbundets största sommaraktiviteter. I år samlades över hundra medlemmar för att lyssna på intressanta talare samt umgås i den fina miljön vid Fiskeboda. Vi hade väldigt tur med vädret - det var fint och varmt under hela helgen. Utbildningen var anpassad för nya så väl som mer erfarna medlemmar, därför varvades gemensamma pass med valbara pass. Det fanns tre nivåer, Ny, Veteran och Spets. Samtliga medlemmar fick bland annat lyssna på Ulf Kristersson, Anna Kinberg Batra, Elisabeth Svantesson och Gunnar Hökmark. Under de två kvällarna anordnades middag och gemensamma aktiviteter. Under lördag eftermiddag och kväll ansvarade Andrea Ström för en väldigt uppskattad och rolig femkamp som så gott som alla deltagare var med på. Det samlade intrycket från helgen var att distriktet har en mycket god stämning och såväl nya som gamla medlemmar verkade känna sig välkomna och uppskattade. Höstutbildningen Årets sista och samtidigt största utbildning är Höstutbildningen. Denna anordnas av tradition på Nacka Quality Hotel. Höstutbildningen som anordnas innan valår är vanligtvis den inofficiella inledningen på valrörelsen. Detta var fallet även i år. Fokus för samtliga pass var förberedelser inför supervalåret Jessica Rosencrantz inledde helgen med att hälsa alla välkomna. Därefter talade Christopher Fjellner om EU-valet och hans jobb som EUparlamentariker. Under lördagen talade även Nya moderaternas opinions- och kommunikationsansvarige Per Nilsson om opinionsläget och utgångspunkterna för valrörelsen. Även Anna König Jerlmyr och Catharina Elmsäter-Svärd talade under eftermiddagen. Lördagkvällen avslutades med en fin och trevlig bankett med bra och underhållande tal. Föreningsverksamhet 2013 har varit ett bra år för föreningsverksamheten. Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja föreningarna i deras arbete och möjliggöra att de växer samt att se till så att det finns en aktiv förening i varje kommun och stadsdel. Därför har träffar för föreningsordförandena skett regelbundet på vilka viktiga frågor för distriktet och föreningarna har diskuterats. Dessa träffar har även syftat till att möjliggöra utbyte mellan föreningar i idéer och strategier. Distriktet har en stor uppgift i att stötta varje ordförande i sin roll varför det varit viktigt att alltid stå till förfogande för frågor, hjälp med formalia och stöd i den dagliga verksamheten. 12

13 Våra ombudsmän har gjort ett sedvanligt fantastiskt arbete i såväl att stötta föreningarna när de ber om det som att hjälpa till med det praktiska i det dagliga arbetet kring distriktsstyrelsens föreningsverksamhet. Ordförandehelg Under året har vi haft en ordförandehelg och tre övriga träffar för ordförandena. På ordförandehelgen var även respektive förenings vice ordförande välkommen att följa med så väl som distriktsstyrelsen. På våren åkte vi ut till en stuga på Värmdö och spenderade en helg med fokus på ledarskap och kampanj. Vi hade många givande diskussioner och lyssnade på intressanta talare som bland annat Ulrica Schenström som gav oss en tillbakablick till där Nya Moderaterna började sin resa. För att förstå vårt politiska landskap måste vi känna till vår historia och risken är att vår generation som levt stora delar av eller hela våra politiska liv i Nya Moderaterna inte har perspektivet som gör oss till fullfjädrade politiker. Ordförandeforum Utöver ordförandehelgen har det hållits två ordförandeforum/möten där alla föreningsordförande, och i förekommande fall även vice ordförande, har haft möjlighet att träffas, få information, föra fram idéer och önskemål samt utbyta erfarenheter med varandra. Dessa har uppfattats som givande och stimulerande för deltagarna. En huvudsaklig anledning har varit att skapa en gemenskap inom ordförandegruppen där man via nya kontakter och vänskaper har haft möjlighet att umgås och diskutera med personer i samma position som en själv. Ofta upplevs ett ordförandeskap som ensamt och utsatt varför distriktet har en viktig uppgift att stötta varje ordförande i sin roll. Det kan ibland vara skönt att möta någon som är eller har varit i samma roll och där tips kan utbytas på ett förtroligt och givande sätt. Dagligt stöd Med ett så stort län som Stockholm finns det många duktiga och drivande själar som driver olika föreningar framåt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Varje förening har ett unikt utgångsläge och har därför också unika behov. Det är något som vi måste tillvarata och utveckla samtidigt som det också måste spegla sig i det stöd som distriktet ger till föreningarna. Distriktsordförande, föreningsansvarig och ombudsmännen har som alltid haft en open-phone-policy vilket inneburit att man alltid är välkommen att ringa om man behöver hjälp med något. På samma sätt har man från distriktsstyrelsen också haft en önskan om att ha regelbunden kontakt med samtliga föreningar. Det är en utmaning att ha regelbundna kontakter med 30 föreningar varför styrelsen beslutat att inrätta ett fadderskapsprogram där varje ledamot i distriktsstyrelsen har ansvar för en mindre grupp föreningar. På så sätt är förhoppningen att lyckats sprida ansvaret och föra styrelsen närmare föreningsverksamheten. 13

14 Kampanj Utöver den vardagliga kampanjverksamheten som MSU bedriver har MUF Stockholm i år haft som mål att särskilt kampanja, synas och värva på skolor där majoriteten av eleverna inte sympatiserar med Moderaterna eller känner till vår politik. Med hjälp av kampanjerna har vi ökat vårt stöd och gjort fler ungdomar medvetna om vår politik på bland annat 20 skolor där vi haft dålig publicitet, få anhängare och låg medvetenhet om partiets ideologi, vision och arbete. Under både vårterminen och höstterminen hade MUF Stockholm en föreningsvalrörelse där i snitt 15 föreningar per vecka hade allt från morgonkampanjer, skolkampanjer till kvällskampanjer och talarkvällar. Tiotals medlemmar värvades och engagemanget i hela distriktet ökade markant. Under sommaren besökte MUF Stockholm olika konserter och festivaler som RIX FM festivalen, Summerburst och Ung 08. Sammanlagt växte MUF Stockholm med ungefär 150 medlemmar under den perioden. Retorik Val vinner man genom att vinna människors förtroende, och vinna förtroende görs genom att tala med människor om de behov och problem som de möter i vardagen. För att kunna möta väljarna och berätta om vår politik på bästa sätt anser MUF Stockholm att konsten att behärska retorik är grundläggande. MUF Stockholm har under 2013 gjort en extra satsning för att erbjuda sina medlemmar utbildning i retorik. Detta har varit en viktig del i förberedelserna inför supervalåret Satsningen har gjorts dels för att det visat sig finnas en stor efterfrågan på retorikutbildningar, men också för att det finns ett behov av att förnya sitt sätt att kommunicera med väljare. Under året har det erbjudits fyra olika workshops med fokus på konsten att tala, våga tala och debatteknik. Samtliga workshops har varit mycket uppskattade bland de medlemmar som deltagit. MUF Stockholm ordnade för första gången även en mer omfattande retorikutbildning som varade i två dagar. Utbildningen hölls i Nacka med 17 deltagare från hela länet och staden. Återvärvning MUF Stockholm har under det gångna verksamhetsåret fortsatt satsa stort på återvärvning med telemarketing som metod, med syfte att få fler medlemmar från föregående år att förnya sitt medlemskap för det nästkommande. Återvärvningen är en allt naturligare del av organisationen och en viktig del i arbetet för att bibehålla så många medlemmar som möjligt i organisationen. 14

15 MUF Stockholm har anordnat telemarketing-veckor med fokus på återvärvning på central nivå såväl som på föreningsnivå för att bredda verksamhetsområdet samt bygga på ett gott samarbete mellan distriktet och föreningarna. Satsningen på telemarketing under det gångna året har i slutändan gett ett gott resultat, trots att många medlemmar inte kunnat förnya sitt medlemskap per sms på grund av nya krav om WyWallet. Då det i början av året inträdde nya regler för hur man får göra sms-betalning, har inte alla medlemmar haft tillgång till tjänsten WyWallet för att genomföra betalningen. Huvuddelen av våra medlemmar som återvärvas gör i vanliga fall sin betalning via sms så WyWallets införande har varit en kraftigt försvårande faktor. Trots dessa utmaningar nådde MUF Stockholm nästan målet med återvärvningen. Organisationsutveckling I början av föregående år beslutade distriktsstyrelsen att tillsätta en intern utredning för att kartlägga MUF Stockholm som organisation och vilka aspekter av distriktet som inom ramen för dess arbete och ansvarsområde skulle kunna utvecklas till det bättre. Utredningen fick även till uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Som ansvarig för utredningen utsågs Christopher Hamrén, som tillsatte en arbetsgrupp bestående av ett representativt antal medlemmar att bistå honom i arbetet. Gruppen har utifrån vissa givna frågeställningar arbetet i enlighet med direktiv antagna av distriktsstyrelsen. Distriktets medlemmar har även fått möjlighet att inkomma med synpunkter på gruppens arbete under processens gång. Utredningen presenterade sin slutrapport Vägen framåt 32 åtgärder för ett bättre MUF Stockholm för distriktsstyrelsen i slutet på september. Distriktsstyrelsen beslutade att överlåta ansvaret för implementering av åtgärderna som framförs av utredningen åt distriktsstyrelsens presidium. Arbetet kommer att genomföras fortlöpande under 2014 och framåt. Viktigt att poängtera är att organisationsutveckling är ett ständigt pågående arbete. Politisk produktion MUF Stockholm har under året gjort extra satsningar på politisk produktion i syfte att öka intresset för politikutveckling bland distriktets medlemmar och att bli bättre på opinionsbildning. Distriktsstyrelsen har det gångna året prövat ett nytt arbetssätt för att arbeta med opinionsbildning i form av att AU haft veckovisa mediemöten för att planera veckans utspel. Detta arbetssätt har fungerat bra och vi har fått större genomslag i media. Ett exempel är #vadkommerhärnäst kampanjen i början av året som kritiserade att den så kallade TVlicensen skulle komma att omfatta även smartphones. Under våren anordnades två Idéverkstäder. Idéverkstad är ett nytt koncept i MUF Stockholm som innebär att en kväll vigs åt att ta fram nya politiska förslag inom ett sakpolitiskt område. Den 29 april hölls en Idéverkstad på temat stadsbyggnad och den 28 maj hölls en Idéverkstad på temat trafik. 15

16 MUF Stockholm har även anordnat en spetsutbildning i politisk produktion som hölls i samband med Summercamp. Efter att ha blivit antagna till spetsutbildningen arbetade deltagarna intensivt under tre dagars tid med att ta fram vassa politiska förslag. I slutet av utbildningen presenterades förslagen för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Under hösten tillsatte vi fyra arbetsgrupper som arbetat med att ta fram innovativa förslag som kan drivas i en valrörelse. De fyra arbetsgrupperna har arbetat inom följande områden: arbetsmarknad, utbildning, EU och lokalpolitik. Grupperna presenterade sina förslag på MUF Stockholm julglögg i december. Utöver ovanstående aktiviteter har även ett antal föreningar besökts som velat ha särskild stöttning i sitt arbete med lokal politisk produktion. Sociala medier Sociala medier spelar en allt viktigare roll inom politiken. Detta innebär att MUF Stockholm måste hänga med i utvecklingen, närvara och synas i både traditionell media men också på sociala medier så som Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. I år har MUF Stockholm prioriterat detta extra har varit ett uppladdningsår inför supervalåret Organisationen måste vara redo att anta den stora utmaning som åligger MUF Stockholm, nämligen att vinna de unga väljarna i valet till såväl Europaparlamentet som kommun-, landstings- och riksdagsvalet. Under året har MUF Stockholms närvaro på sociala medier ökat. Det officiella twitterkontot MUF Stockholm har fått fler följare, snart uppe i 1200 följare, samtidigt som fler av MUF Stockholms medlemmar skaffat just Twitter. Årets vårutbildning hade ett särskilt fokus på just sociala medier. Flertalet närvarande fick då möjligheten att med tips och råd från experter så som Moderaternas chefsstrateg i Stockholm och andra erfarna twittrare, testa på att twittra och på så sätt komma igång. Under året har också ett twitternätverk startats. Ett nätverk som står redo att göra utspel, sprida information och balansera debatten till MUF:s och Moderaternas fördel när så behövs. Kontinuerligt skickas det ut påminnelser om större aktiviteter så som partiledardebatt och liknande tillsammans med förslag på bra tweets vars budskap behöver spridas. På så sätt har deltagarna koll på när saker händer, MUF Stockholms budskap sprids mer effektivt och den borgerliga sidan inom sociala medier växer. Twitternätverket har varit under uppbyggnad under året, för att till nästkommande år fungera mer effektivt. Tack vare MUF Stockholms twitternätverk, har Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms läns landsting, men också Moderaterna i Europaparlamentet bett MUF Stockholms twitternätverk om hjälp för spridning av olika artiklar och andra utspel. Blå Tåget Under verksamhetsåret har ett skribentnätverk under namnet Blå Tåget startats. Blå Tåget har varit intresserade och duktiga skribenter som dels vill utvecklas i skrivande och kommunikation samt ett sätt att producera olika typer av artiklar så som insändare och 16

17 debattartiklar. Blå Tåget är ett nygammalt projekt, återstartat i år, och tanken har varit att arbeta långsiktigt med just skribentnätverk likt detta. Genom att låta medlemmarna i nätverket ge varandra feedback, synpunkter och kommentarer på varandras texter har varje medlem i Blå Tåget både lärt sig något nytt, men också fått inspiration till att skriva och nya idéer att skriva om. Inför valåret måste MUF Stockholm synas överallt. På skolor och torg, på Twitter och på Facebook, men naturligtvis också i Stockholms alla lokaltidningar. MUF Stockholm har nu tagit första steget för att ha ett fullbordat skribentnätverk. Skribentnätverket Blå Tåget har år 2013 bestått av: Delmon Haffo Ludvig Uhmeier Jean-Robert Nino Layton Patrik Ohlsson Carl Baker Marie Dahlén Fredrik Hultman Amanda Broberg 17

18 Moderata Studenter Moderata Studenter Stockholm har haft ett bra verksamhetsår och växt både medlemsmässigt och med ytterligare en aktiv förening. Närvaron på Stockholms universitet och högskolor har stärkts under året och tack vare regelbundna kampanjer hos samtliga föreningar hade vi vid årets slut 749 medlemmar vilket gör oss till Sveriges största MSTdistrikt. För att stärka och utveckla kampanjerna har en del föreningar tagit fram eget kampanjmaterial med riktade budskap, vi har införskaffat två roll-ups som föreningarna delar på och en kampanjutbildning genomfördes tillsammans med MSU under augusti. Under året har vi fördjupat samarbetet mellan våra sex föreningar och genomfört gemensamma planeringsmöten med föreningsordförandena och DS-ansvarig ungefär en gång i månaden. Vidare har vi gemensamt anordnat två tacokvällar och en sittning för att locka nya medlemmar att engagera sig i Moderata Studenter och öka gemenskapen mellan föreningarna. Tillsammans har vi fortsatt att driva föreläsningsserien Idémod som främst riktat sig till MUF Stockholms studenter och de äldre medlemmarna. Kvällarna inleds med dryck och tilltugg samt mingel och har sedan behandlat ett aktuellt politiskt ämne eller en ideologisk diskussion med debatt. Under våren genomfördes tre Idémodskvällar, under hösten fyra och i januari 2014 ytterligare en. Föreningarna har även tagit egna initiativ till samarbeten och genomfört aktiviteter tillsammans. Utöver att stärka gemenskapen inom Stockholm har vi haft representanter på samtliga nationella tillställningar och utbildningar för att skapa en relation med studentföreningarna i landet. Vi har också haft representanter i politiska arbetsgrupper och skribentnätverk, vilket bland annat resulterat i två politiska rapporter. Under året har föreningarna genomfört enskilda aktiviteter på respektive högskola och universitet. För att nämna ett urval har Moderata Studenter på Handelshögskolan haft Anders Borg som talare med över 100 besökare, Moderata Studenter på Stockholms Universitet har haft Fredrik Reinfeldt med nära 300 besökare och Moderata Studenter på Södertörns Högskola har tillsammans med skolans övriga politiska studentförbund anordnat en välbesökt debatt i studentpuben. Föreningarna har också bedrivit en medial debatt och tagit plats både på debattsidorna och redaktionellt på sina kårtidningar och Försvarshögskolans ordförande skrev under hösten en artikel tillsammans med 1:e vice riksordförande på SVT Debatt. Under hösten startades den nya föreningen Moderata Studenter på Försvarshögskolan vilket har bemöts med positiv respons både från studenter på skolan, medlemmar i MUF och försvarsdepartementet. Föreningen har snabbt stigit i medlemsantal och anordnat kampanjer, studiebesök, hållit i en Idémodskväll och snabbt blivit en integrerad och välkommen del i Moderata Studenter Stockholm. Under året har Moderata Studenter arbetat för att bli en än mer integrerad del av sina högskolor eller universitet. Detta har skett genom sociala aktiviteter eller föreläsningar och debatter på skolorna, kampanjer samt kårval. Moderata Studenter på Stockholms Universitet bedrev en intensiv valrörelse under sitt kårval vilket resulterade i nya medlemmar och att de 18

19 behöll sina fem mandat i kårvalet. Efter två intensiva valrörelser lyckades Moderata Studenter Södertörn dubblera sina mandat i kårfullmäktige. Även den nya föreningen på Försvarshögskolan har under hösten arbetat intensivt för att bli en etablerad del på skolan och har som målsättning att vara representerade i kåren under kommande verksamhetsår. Efter ett intensivt 2013 lägger Moderata Studenter Stockholm ännu ett verksamhetsår till handlingarna med hopp och tro om att 2014 kommer bli ännu bättre. 19

20 MSU Stockholm Kommittén Vid 2013 års distriktsstämma valdes följande personer att leda MSU Stockholm intill nästkommande ordinarie distriktsstämma. Ordförande: Felix Andersson Vice Ordförande: Axel Krottler Ledamöter: Nils Annink Isabella Croon Emma Jogić Carl Nordblom Kampanj I början av verksamhetsåret satte MSU-Kommittén upp två olika mål för nyvärvning. Ett minimum på 1000 nya medlemmar och ett övre mål på Det är högt uppsatta mål vilket har krävt stort fokus från MSU-Kommitténs sida på just kampanj och värvning. Med höga mål krävs ambitiösa strategier och åtgärder för att nå dem. Under året har MSU- Kommittén jobbat mycket med att besöka många skolor och att göra det ofta. De flesta skolorna runt om i staden och länet, där vi varit välkomna, har fått besök minst en gång och många även fler gånger. Det har resulterat i att den geografiska spridningen på våra medlemmar har fortsatt varit stor och möjligheten att möta nya elever från nya skolor har ökat. Att engagera medlemmar på kampanjer är centralt för att nå de höga målen. Till det har olika medel för incitament använts. Under intensiva kampanjdagar och kampanjveckor har olika priser legat till grund för att öka incitamenten för de duktigaste och mest ambitiösa medlemmarna. Bland annat delades biobiljetter ut till alla medlemmar som värvade ett visst antal medlemmar och presentkort delades ut till topp tre kampanjare under perioderna för kampanjerna. Under hösten inrättades dessutom priset att de som lyckades värva över 20 medlemmar fick en biljett till discjockeyn Aviciis konsert under våren Alla dessa incitament resulterade i att medlemmarna blev mer sporrade till att värva nya medlemmar. Kampanjerna har varit relativt regelbundna under året. Det har varit minst en kampanj varje vecka, med några få undantag, och vid olika tillfällen har det varit ännu fler. Till det har det anordnats flera nationella kampanjdagar och distriktskampanjdagar där det har varit ungefär fem kampanjer per dag. Dessa dagar har det värvats i snitt omkring 70 medlemmar. Två 20

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer