Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014"

Transkript

1

2

3 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på den här helgen med glädje och stolthet. Det är alltid något speciellt med en stämma i MUF Stockholm. Spänningen i luften, debatterna med högt i tak och så många människor som samlas under en helg för att utbyta idéer om hur Sverige och Stockholm kan bli bättre gör det till en fantastisk upplevelse. I år är heller inget undantag. Nu toppar vi alla tidigare år när vi tillsammans markerar starten för ett år som från början till slut präglas av valrörelse. MUF Stockholm är en frihetsrörelse starkare och tydligare än någon annan. Tron på ett bättre samhälle, på att människor kan och på frihetens värde förenar oss allihop. MUF Stockholm är samtidigt ingenting utan sina medlemmar och därför är det så viktigt att just du är här. Den politik som idag bedrivs av regering, kommuner och landsting har många gånger sitt ursprung i Moderata Ungdomsförbundet och inte sällan i MUF Stockholm. Det är här som friskt vågade idéer kläcks och utan att veta om det, på en stämma som den vi inleder här och nu, skapar vi framtidens politik. Den rollen som idéspruta och framtidsformare ska MUF Stockholm alltid fortsätta att ha. I år är ett alldeles särskilt år med två stundande viktiga val, först till Europaparlamentet och sen till riksdag, kommun och landsting. Låt oss gemensamt visa att MUF Stockholm har den bästa politiken för ett Stockholm och Sverige som ger plats åt alla och möjlighet för alla att lyckas. Stämman blir det startskott som leder oss in i en intensiv valrörelse. Under vår helg tillsammans lägger vi grunden för valseger. Jessica Rosencrantz, distriktsordförande 3

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 4! Förslag till föredragningslista... 6! Förslag till procedurregler... 7! Bra att veta... 8! Verksamhetsberättelse MUF Stockholm ! Deltagande i länsförbundens verksamhet... 11! Antal medlemmar... 11! Utbildningsverksamhet... 11! Föreningsverksamhet... 12! Kampanj... 14! Retorik... 14! Återvärvning... 14! Organisationsutveckling... 15! Politisk produktion... 15! Sociala medier... 16! Moderata Studenter... 18! MSU Stockholm... 20! MUF ! Verksamhetsrevision... 27! Årsbokslut för räkenskapsåret ! Ekonomisk revisionsberättelse... 28! Propositioner... 29! Proposition 1: Medlemsavgifter ! Proposition 2: Arbetsmarknad... 31! Proposition 3: En modern kunskapsskola... 37! Proposition 4: Högre Utbildning för fler i arbete... 42! Proposition 5: Vision Stockholm... 48! Proposition 6: EU utan gränser... 52! Motioner... 60! Lag och rätt... 61! Motion 1. Angående Kassettbandsavgiften - Privatkopieringsavgiften på datorer och kringutrustning ! Motion 2. Angående rätten till positiv faderskapstalan... 66! Motion 3. Angående allmän rösträtt fr.o.m. födelseår... 69! Välfärd... 71! Motion 4. Angående framtidskontrakt... 72! Motion 5. Angående införandet av läkarsekreterare... 75! Motion 6. Angående förslag för en bättre välfärd... 78! Arbetsmarknad, skatter och migration... 89! Motion 7. Angående synliggörandet av dolda skatter... 90! Motion 8. Angående slopad arbetsgivaravgift för unga mellan år under sommarmånaderna... 92! Motion 9. Angående om införandet av en enhetlig moms... 94! Motion 10. Angående Fri migration för allas skull... 98! Motion 11. Angående en moderat migrations- och integrationspolitik ! Motion 12. Angående medborgarskapskrav ! Motion 13. Angående För ett rättvisare lagfartssystem, utan fräcka stämpelskatter! ! Utbildning ! 4

5 Motion 14. Angående kunskapskrav istället för närvarokrav i skolan ! Motion 15. Angående Fler idrottstimmar i grundskolan ! Motion 16. Angående Mer idrott i skolan ! Motion 17. Angående Skolan behöver ett nytt modernt språk kod ! Motion 18. Angående utbildning över EU:s gränser ! Motion 19. Angående nytt obligatoriskt ämne i grundskolan ! Motion 20. Angående angående trygghet i skolan ! Motion 21. Angående elitutbildningar ! Motion 22. Angående en differentierad och nationell skolpeng ! Motion 23. Angående ett decentraliserat antagningssystem ! Motion 24. Angående ett likvärdigt betygssystem ! Motion 25. Angående fokus på resultat istället för detaljstyrning inom skolan ! Motion 26. Angående minimikrav i skolan ! Motion 27. Angående ombildning av kommunala skolor ! Motion 28. Angående transaktioner ! Trafik och miljö ! Motion 29. Angående cykelstrada ! Motion 30. Angående cykling mot enkelriktat ! Motion 31. Angående blåa idéer för ett grönare Sverige ! Övrigt ! Motion 32. Angående alkoholmonopolet: ! Motion 33. Angående principer före pragmatism ! Motion 34. Angående avskaffandet av nämnden för hemslöjdsfrågor ! Valberedningens förslag ! Distriktsstyrelsen ! MSU- kommittén ! Ombud till Moderata ungdomsförbundets förbundsstämma ! Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens ! Verksamhetsrevisorer ! Ekonomisk revisor ! 5

6 Förslag till föredragningslista 1 Distriktsstämmans öppnande! 2 Val av ordförande och vice ordföranden att leda stämmans förhandlingar! 3 Val av en sekreterare och en vice sekreterare att föra stämmans protokoll! 4 Val av två justerare tillika rösträknare! 5 Fastställande av röstlängd! 6 Godkännande av procedurregler! 7 Godkännande av föredragningslistan! 8 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning! 9 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse! 10 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 11 Revisorernas berättelse 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen! 13 Behandling av propositioner 14!Behandling av motioner! 15 Val av distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 16 Val av 1:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 17 Val av 2:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 18 Val av sju ledamöter i distriktsstyrelsen för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 19 Val av MSU-kommittéordförande tillika MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 20 Val av vice MSU-kommittéordförande tillika vice MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 21 Fastställande av antal ledamöter i MSU-kommittén (två till fyra)! 22 Val av ledamöter i MSU-kommittén för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 23 Val av ombud till 2014 års förbundsstämma samt ersättare för dessa.! 24 Val av ombud till 2014 års rikskonferens samt ersättare för dessa.! 25 Val av ekonomisk revisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 26 Val av verksamhetsrevisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 27 Val av valberedning om fem personer varav en sammankallande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 28 Val av ledamot i valberedningen företrädande MSU samt en ersättare för denna! 29 Övriga frågor! 30 Distriktsstämmans avslutande 6

7 Förslag till procedurregler 1. Yttranderätt:! Tillkommer alla medlemmar i MUF Stockholm samt av distriktsstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet: Skall ske skriftligen direkt till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 3. Yrkanderätt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 4. Rösträtt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 5. Yrkande:! Förslag som inte finns nämnt i motionen/propositionen skall snarast lämnas skriftligen till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 6. DS yrkande: Är huvudförslag, därför är distriktsstyrelsen alltid föredragande. Det måste finnas andra yrkanden för att distriktsstyrelsens förslag inte automatiskt skall gå igenom. 7. Talarordning: Talare tas upp på lista i den ordning de begärt ordet. Vid motionsoch propositionsbehandling tillkommer dock yttranderätt först distriktsstyrelsens föredragande, därefter motionären. 8. Kontraproposition: Föreligger flera skilda förslag tar stämman i votering först ställning till vilket som ska gälla som kontraproposition till distriktsstyrelsens yrkande. 9. Votering: Begärd votering/försöksvotering sker i första hand genom acklamation, i andra hand försöksvotering med röstkort. Om så begärs kan sedan rösträkning genomföras. Votering som gäller personval sker med slutna valsedlar. På valsedel skall uppföras exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras valsedel ogiltig. 10. Tidsbegränsning: Talartiden är begränsad till 3 minuter. Replik kan beviljas av mötesordföranden och är begränsad till 1 minut. 11. Ordningsfråga: Stämmoordförande har rätt att bryta talarordning för begärd ordningsfråga. 12. Reservation: Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut måste inlämnas skriftligen till stämmopresidiet senast före stämmans avslutande. 7

8 Bra att veta Acklamation: Ja-rop vid omröstningar. Ajournera: Avbryta förhandlingarna under en viss beslutad tid. Apostroferad: Ens namn är nämnt och man har rätt till replik. Avslag: Att avslå ett förslag betyder att man röstar nej till förslaget. Bifalla: Att bifalla ett förslag betyder att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga: Att lämna en fråga för att ta upp det vid ett senare tillfälle. DS: Förkortning på distriktsstyrelsen - inte distriktsstämman. Motion: Ett förslag som en medlem lägger fram, motioner behandlas per att-sats. Plenum: Ombuden samlade i stämmosalen. Procedurregler: Regler för hur debatterna skall gå till, bland annat vilka som får delta och hur länge man får prata. Proposition: Ett förslag som distriktsstyrelsen lägger fram, propositioner behandlas i sin helhet. Tid: Något det brukar vara ont om, var därför kort och koncis. Yrkande: Är ett förslag som stämmoombud lägger. Kan vara att föreslå stämman att rösta för ett förslag. Kan även vara att ändra ett förslag. 8

9 Verksamhetsberättelse MUF Stockholm 2013 Distriktsstyrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014. Distriktsstämma års distriktsstämma ägde rum 8-9 februari i Landstingssalen. Distriktsstyrelse Vid 2013 års stämma valdes följande styrelse att leda distriktets arbete för tiden fram till nästa distriktsstämma: Distriktsordförande: Jessica Rosencrantz 1:e vice ordförande: Sofia Fölster 2:e vice ordförande: Filip Solsjö Ledamöter: Arin Karapet! Sarah Roos Delmon Haffo Christopher Hamrén Erik Ottoson Helena Walentowicz Sofia Kacim Representanter från Moderat Skolungdom i distriktsstyrelsen: Ordförande i MSU-Kommittén: Felix Andersson Vice ordförande i MSU-Kommittén: Axel Krottler Vid distriktsstämman valdes följande revisorer: Ekonomiska revisorer PWC (tidigare Öhrlings Pricewaterhouse Cooper) Verksamhetsrevisorer Ordinarie: Arba Kokalari 9

10 Ersättare: Petter Krönmark Valberedning Vid distriktsstämman valdes följande valberedning: Ordförande: Tina Ghasemi Ledamöter i valberedningen: Jennyfer Valgelata Pär Holmbäck Edward Dahlbäck Aylin Farid Ledamot i valberedningen från Moderat Skolungdom samt ersättare för denna Ordinarie: Gustel Wärnberg Ersättare: Carolina Starkhammar Distriktsstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har haft ansvar för ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Ordförande: Jessica Rosencrantz Ledamöter: Sofia Fölster och Filip Solsjö Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 12 protokollförda möten under verksamhetsåret Den 10 februari, Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan april Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 2 juni Robert Almströmsgatan 2 21 augusti Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 5 september Robert Almströmsgatan 2 7 oktober Robert Almströmsgatan 2 10 december Robert Almströmsgatan 2 10

11 15 december Moderaternas hus, Stora Nygatan december Moderaternas hus, Stora Nygatan Ytterligare att möte är planerat för januari månad Personal Under verksamhetsåret har MUF Stockholm haft Magdalena Schröder och Fritz Lennaárd som ombudsmän. Deltagande i länsförbundens verksamhet Representanter i länsförbundsstyrelserna: Stockholms Stad Jessica Rosencrantz, ledamot Filip Solsjö, ersättare Stockholms Län Sofia Fölster, ledamot Delmon Haffo, ersättare Antal medlemmar MUF Stockholm hade vid utgången av medlemmar, vilket motsvarar 98,73 procent av föregående års medlemsantal. Utbildningsverksamhet MUF Stockholm har varje år som målsättning att anordna utbildningar som fyller flera mål. De ska vara intressanta, de ska möta medlemmars intressen, de ska hålla hög kvalitet och de ska vara breda och tillgängliga för nya så väl som äldre medlemmar. Under året som gått har distriktet anordnat tre utbildningar som fyllt samtliga mål. Det som har varit särskilt utmärkande för samtliga utbildningar är känslan av samhörighet och gemensamhet som de har skapat. Vårutbildningen Vårutbildningen var årets största endagsutbildning. Till skillnad från tidigare år anordnades utbildningen på Juristernas Hus vid Stockholms universitet. Lokalen är ljus och öppen och skapar utrymme för andra typer av pass än de som brukar anordnas. Därför hade dagen ett tydligt fokus på interaktivitet. Detta innebar att under ett av de första passen fick 11

12 medlemmarna inspiration och en kort utbildning för hur de ska använda sociala medier, särskilt Twitter. Därefter delades samtliga deltagare in i grupper och under resten av dagen tävlade de mot varande om vem som kunde få störst genomslag för sina egna bestämda politiska frågor på Twitter. Inslaget var mycket uppskattat och förhoppningsvis återkommer det i kommande utbildningar. Dagens avslutades med en debatt mellan representanter för de politiska partiernas ungdomsförbund i Stockholm. Summercamp Summercamp är ett återkommande inslag i MUF Stockholms verksamhet och en av hela förbundets största sommaraktiviteter. I år samlades över hundra medlemmar för att lyssna på intressanta talare samt umgås i den fina miljön vid Fiskeboda. Vi hade väldigt tur med vädret - det var fint och varmt under hela helgen. Utbildningen var anpassad för nya så väl som mer erfarna medlemmar, därför varvades gemensamma pass med valbara pass. Det fanns tre nivåer, Ny, Veteran och Spets. Samtliga medlemmar fick bland annat lyssna på Ulf Kristersson, Anna Kinberg Batra, Elisabeth Svantesson och Gunnar Hökmark. Under de två kvällarna anordnades middag och gemensamma aktiviteter. Under lördag eftermiddag och kväll ansvarade Andrea Ström för en väldigt uppskattad och rolig femkamp som så gott som alla deltagare var med på. Det samlade intrycket från helgen var att distriktet har en mycket god stämning och såväl nya som gamla medlemmar verkade känna sig välkomna och uppskattade. Höstutbildningen Årets sista och samtidigt största utbildning är Höstutbildningen. Denna anordnas av tradition på Nacka Quality Hotel. Höstutbildningen som anordnas innan valår är vanligtvis den inofficiella inledningen på valrörelsen. Detta var fallet även i år. Fokus för samtliga pass var förberedelser inför supervalåret Jessica Rosencrantz inledde helgen med att hälsa alla välkomna. Därefter talade Christopher Fjellner om EU-valet och hans jobb som EUparlamentariker. Under lördagen talade även Nya moderaternas opinions- och kommunikationsansvarige Per Nilsson om opinionsläget och utgångspunkterna för valrörelsen. Även Anna König Jerlmyr och Catharina Elmsäter-Svärd talade under eftermiddagen. Lördagkvällen avslutades med en fin och trevlig bankett med bra och underhållande tal. Föreningsverksamhet 2013 har varit ett bra år för föreningsverksamheten. Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja föreningarna i deras arbete och möjliggöra att de växer samt att se till så att det finns en aktiv förening i varje kommun och stadsdel. Därför har träffar för föreningsordförandena skett regelbundet på vilka viktiga frågor för distriktet och föreningarna har diskuterats. Dessa träffar har även syftat till att möjliggöra utbyte mellan föreningar i idéer och strategier. Distriktet har en stor uppgift i att stötta varje ordförande i sin roll varför det varit viktigt att alltid stå till förfogande för frågor, hjälp med formalia och stöd i den dagliga verksamheten. 12

13 Våra ombudsmän har gjort ett sedvanligt fantastiskt arbete i såväl att stötta föreningarna när de ber om det som att hjälpa till med det praktiska i det dagliga arbetet kring distriktsstyrelsens föreningsverksamhet. Ordförandehelg Under året har vi haft en ordförandehelg och tre övriga träffar för ordförandena. På ordförandehelgen var även respektive förenings vice ordförande välkommen att följa med så väl som distriktsstyrelsen. På våren åkte vi ut till en stuga på Värmdö och spenderade en helg med fokus på ledarskap och kampanj. Vi hade många givande diskussioner och lyssnade på intressanta talare som bland annat Ulrica Schenström som gav oss en tillbakablick till där Nya Moderaterna började sin resa. För att förstå vårt politiska landskap måste vi känna till vår historia och risken är att vår generation som levt stora delar av eller hela våra politiska liv i Nya Moderaterna inte har perspektivet som gör oss till fullfjädrade politiker. Ordförandeforum Utöver ordförandehelgen har det hållits två ordförandeforum/möten där alla föreningsordförande, och i förekommande fall även vice ordförande, har haft möjlighet att träffas, få information, föra fram idéer och önskemål samt utbyta erfarenheter med varandra. Dessa har uppfattats som givande och stimulerande för deltagarna. En huvudsaklig anledning har varit att skapa en gemenskap inom ordförandegruppen där man via nya kontakter och vänskaper har haft möjlighet att umgås och diskutera med personer i samma position som en själv. Ofta upplevs ett ordförandeskap som ensamt och utsatt varför distriktet har en viktig uppgift att stötta varje ordförande i sin roll. Det kan ibland vara skönt att möta någon som är eller har varit i samma roll och där tips kan utbytas på ett förtroligt och givande sätt. Dagligt stöd Med ett så stort län som Stockholm finns det många duktiga och drivande själar som driver olika föreningar framåt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Varje förening har ett unikt utgångsläge och har därför också unika behov. Det är något som vi måste tillvarata och utveckla samtidigt som det också måste spegla sig i det stöd som distriktet ger till föreningarna. Distriktsordförande, föreningsansvarig och ombudsmännen har som alltid haft en open-phone-policy vilket inneburit att man alltid är välkommen att ringa om man behöver hjälp med något. På samma sätt har man från distriktsstyrelsen också haft en önskan om att ha regelbunden kontakt med samtliga föreningar. Det är en utmaning att ha regelbundna kontakter med 30 föreningar varför styrelsen beslutat att inrätta ett fadderskapsprogram där varje ledamot i distriktsstyrelsen har ansvar för en mindre grupp föreningar. På så sätt är förhoppningen att lyckats sprida ansvaret och föra styrelsen närmare föreningsverksamheten. 13

14 Kampanj Utöver den vardagliga kampanjverksamheten som MSU bedriver har MUF Stockholm i år haft som mål att särskilt kampanja, synas och värva på skolor där majoriteten av eleverna inte sympatiserar med Moderaterna eller känner till vår politik. Med hjälp av kampanjerna har vi ökat vårt stöd och gjort fler ungdomar medvetna om vår politik på bland annat 20 skolor där vi haft dålig publicitet, få anhängare och låg medvetenhet om partiets ideologi, vision och arbete. Under både vårterminen och höstterminen hade MUF Stockholm en föreningsvalrörelse där i snitt 15 föreningar per vecka hade allt från morgonkampanjer, skolkampanjer till kvällskampanjer och talarkvällar. Tiotals medlemmar värvades och engagemanget i hela distriktet ökade markant. Under sommaren besökte MUF Stockholm olika konserter och festivaler som RIX FM festivalen, Summerburst och Ung 08. Sammanlagt växte MUF Stockholm med ungefär 150 medlemmar under den perioden. Retorik Val vinner man genom att vinna människors förtroende, och vinna förtroende görs genom att tala med människor om de behov och problem som de möter i vardagen. För att kunna möta väljarna och berätta om vår politik på bästa sätt anser MUF Stockholm att konsten att behärska retorik är grundläggande. MUF Stockholm har under 2013 gjort en extra satsning för att erbjuda sina medlemmar utbildning i retorik. Detta har varit en viktig del i förberedelserna inför supervalåret Satsningen har gjorts dels för att det visat sig finnas en stor efterfrågan på retorikutbildningar, men också för att det finns ett behov av att förnya sitt sätt att kommunicera med väljare. Under året har det erbjudits fyra olika workshops med fokus på konsten att tala, våga tala och debatteknik. Samtliga workshops har varit mycket uppskattade bland de medlemmar som deltagit. MUF Stockholm ordnade för första gången även en mer omfattande retorikutbildning som varade i två dagar. Utbildningen hölls i Nacka med 17 deltagare från hela länet och staden. Återvärvning MUF Stockholm har under det gångna verksamhetsåret fortsatt satsa stort på återvärvning med telemarketing som metod, med syfte att få fler medlemmar från föregående år att förnya sitt medlemskap för det nästkommande. Återvärvningen är en allt naturligare del av organisationen och en viktig del i arbetet för att bibehålla så många medlemmar som möjligt i organisationen. 14

15 MUF Stockholm har anordnat telemarketing-veckor med fokus på återvärvning på central nivå såväl som på föreningsnivå för att bredda verksamhetsområdet samt bygga på ett gott samarbete mellan distriktet och föreningarna. Satsningen på telemarketing under det gångna året har i slutändan gett ett gott resultat, trots att många medlemmar inte kunnat förnya sitt medlemskap per sms på grund av nya krav om WyWallet. Då det i början av året inträdde nya regler för hur man får göra sms-betalning, har inte alla medlemmar haft tillgång till tjänsten WyWallet för att genomföra betalningen. Huvuddelen av våra medlemmar som återvärvas gör i vanliga fall sin betalning via sms så WyWallets införande har varit en kraftigt försvårande faktor. Trots dessa utmaningar nådde MUF Stockholm nästan målet med återvärvningen. Organisationsutveckling I början av föregående år beslutade distriktsstyrelsen att tillsätta en intern utredning för att kartlägga MUF Stockholm som organisation och vilka aspekter av distriktet som inom ramen för dess arbete och ansvarsområde skulle kunna utvecklas till det bättre. Utredningen fick även till uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Som ansvarig för utredningen utsågs Christopher Hamrén, som tillsatte en arbetsgrupp bestående av ett representativt antal medlemmar att bistå honom i arbetet. Gruppen har utifrån vissa givna frågeställningar arbetet i enlighet med direktiv antagna av distriktsstyrelsen. Distriktets medlemmar har även fått möjlighet att inkomma med synpunkter på gruppens arbete under processens gång. Utredningen presenterade sin slutrapport Vägen framåt 32 åtgärder för ett bättre MUF Stockholm för distriktsstyrelsen i slutet på september. Distriktsstyrelsen beslutade att överlåta ansvaret för implementering av åtgärderna som framförs av utredningen åt distriktsstyrelsens presidium. Arbetet kommer att genomföras fortlöpande under 2014 och framåt. Viktigt att poängtera är att organisationsutveckling är ett ständigt pågående arbete. Politisk produktion MUF Stockholm har under året gjort extra satsningar på politisk produktion i syfte att öka intresset för politikutveckling bland distriktets medlemmar och att bli bättre på opinionsbildning. Distriktsstyrelsen har det gångna året prövat ett nytt arbetssätt för att arbeta med opinionsbildning i form av att AU haft veckovisa mediemöten för att planera veckans utspel. Detta arbetssätt har fungerat bra och vi har fått större genomslag i media. Ett exempel är #vadkommerhärnäst kampanjen i början av året som kritiserade att den så kallade TVlicensen skulle komma att omfatta även smartphones. Under våren anordnades två Idéverkstäder. Idéverkstad är ett nytt koncept i MUF Stockholm som innebär att en kväll vigs åt att ta fram nya politiska förslag inom ett sakpolitiskt område. Den 29 april hölls en Idéverkstad på temat stadsbyggnad och den 28 maj hölls en Idéverkstad på temat trafik. 15

16 MUF Stockholm har även anordnat en spetsutbildning i politisk produktion som hölls i samband med Summercamp. Efter att ha blivit antagna till spetsutbildningen arbetade deltagarna intensivt under tre dagars tid med att ta fram vassa politiska förslag. I slutet av utbildningen presenterades förslagen för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Under hösten tillsatte vi fyra arbetsgrupper som arbetat med att ta fram innovativa förslag som kan drivas i en valrörelse. De fyra arbetsgrupperna har arbetat inom följande områden: arbetsmarknad, utbildning, EU och lokalpolitik. Grupperna presenterade sina förslag på MUF Stockholm julglögg i december. Utöver ovanstående aktiviteter har även ett antal föreningar besökts som velat ha särskild stöttning i sitt arbete med lokal politisk produktion. Sociala medier Sociala medier spelar en allt viktigare roll inom politiken. Detta innebär att MUF Stockholm måste hänga med i utvecklingen, närvara och synas i både traditionell media men också på sociala medier så som Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. I år har MUF Stockholm prioriterat detta extra har varit ett uppladdningsår inför supervalåret Organisationen måste vara redo att anta den stora utmaning som åligger MUF Stockholm, nämligen att vinna de unga väljarna i valet till såväl Europaparlamentet som kommun-, landstings- och riksdagsvalet. Under året har MUF Stockholms närvaro på sociala medier ökat. Det officiella twitterkontot MUF Stockholm har fått fler följare, snart uppe i 1200 följare, samtidigt som fler av MUF Stockholms medlemmar skaffat just Twitter. Årets vårutbildning hade ett särskilt fokus på just sociala medier. Flertalet närvarande fick då möjligheten att med tips och råd från experter så som Moderaternas chefsstrateg i Stockholm och andra erfarna twittrare, testa på att twittra och på så sätt komma igång. Under året har också ett twitternätverk startats. Ett nätverk som står redo att göra utspel, sprida information och balansera debatten till MUF:s och Moderaternas fördel när så behövs. Kontinuerligt skickas det ut påminnelser om större aktiviteter så som partiledardebatt och liknande tillsammans med förslag på bra tweets vars budskap behöver spridas. På så sätt har deltagarna koll på när saker händer, MUF Stockholms budskap sprids mer effektivt och den borgerliga sidan inom sociala medier växer. Twitternätverket har varit under uppbyggnad under året, för att till nästkommande år fungera mer effektivt. Tack vare MUF Stockholms twitternätverk, har Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms läns landsting, men också Moderaterna i Europaparlamentet bett MUF Stockholms twitternätverk om hjälp för spridning av olika artiklar och andra utspel. Blå Tåget Under verksamhetsåret har ett skribentnätverk under namnet Blå Tåget startats. Blå Tåget har varit intresserade och duktiga skribenter som dels vill utvecklas i skrivande och kommunikation samt ett sätt att producera olika typer av artiklar så som insändare och 16

17 debattartiklar. Blå Tåget är ett nygammalt projekt, återstartat i år, och tanken har varit att arbeta långsiktigt med just skribentnätverk likt detta. Genom att låta medlemmarna i nätverket ge varandra feedback, synpunkter och kommentarer på varandras texter har varje medlem i Blå Tåget både lärt sig något nytt, men också fått inspiration till att skriva och nya idéer att skriva om. Inför valåret måste MUF Stockholm synas överallt. På skolor och torg, på Twitter och på Facebook, men naturligtvis också i Stockholms alla lokaltidningar. MUF Stockholm har nu tagit första steget för att ha ett fullbordat skribentnätverk. Skribentnätverket Blå Tåget har år 2013 bestått av: Delmon Haffo Ludvig Uhmeier Jean-Robert Nino Layton Patrik Ohlsson Carl Baker Marie Dahlén Fredrik Hultman Amanda Broberg 17

18 Moderata Studenter Moderata Studenter Stockholm har haft ett bra verksamhetsår och växt både medlemsmässigt och med ytterligare en aktiv förening. Närvaron på Stockholms universitet och högskolor har stärkts under året och tack vare regelbundna kampanjer hos samtliga föreningar hade vi vid årets slut 749 medlemmar vilket gör oss till Sveriges största MSTdistrikt. För att stärka och utveckla kampanjerna har en del föreningar tagit fram eget kampanjmaterial med riktade budskap, vi har införskaffat två roll-ups som föreningarna delar på och en kampanjutbildning genomfördes tillsammans med MSU under augusti. Under året har vi fördjupat samarbetet mellan våra sex föreningar och genomfört gemensamma planeringsmöten med föreningsordförandena och DS-ansvarig ungefär en gång i månaden. Vidare har vi gemensamt anordnat två tacokvällar och en sittning för att locka nya medlemmar att engagera sig i Moderata Studenter och öka gemenskapen mellan föreningarna. Tillsammans har vi fortsatt att driva föreläsningsserien Idémod som främst riktat sig till MUF Stockholms studenter och de äldre medlemmarna. Kvällarna inleds med dryck och tilltugg samt mingel och har sedan behandlat ett aktuellt politiskt ämne eller en ideologisk diskussion med debatt. Under våren genomfördes tre Idémodskvällar, under hösten fyra och i januari 2014 ytterligare en. Föreningarna har även tagit egna initiativ till samarbeten och genomfört aktiviteter tillsammans. Utöver att stärka gemenskapen inom Stockholm har vi haft representanter på samtliga nationella tillställningar och utbildningar för att skapa en relation med studentföreningarna i landet. Vi har också haft representanter i politiska arbetsgrupper och skribentnätverk, vilket bland annat resulterat i två politiska rapporter. Under året har föreningarna genomfört enskilda aktiviteter på respektive högskola och universitet. För att nämna ett urval har Moderata Studenter på Handelshögskolan haft Anders Borg som talare med över 100 besökare, Moderata Studenter på Stockholms Universitet har haft Fredrik Reinfeldt med nära 300 besökare och Moderata Studenter på Södertörns Högskola har tillsammans med skolans övriga politiska studentförbund anordnat en välbesökt debatt i studentpuben. Föreningarna har också bedrivit en medial debatt och tagit plats både på debattsidorna och redaktionellt på sina kårtidningar och Försvarshögskolans ordförande skrev under hösten en artikel tillsammans med 1:e vice riksordförande på SVT Debatt. Under hösten startades den nya föreningen Moderata Studenter på Försvarshögskolan vilket har bemöts med positiv respons både från studenter på skolan, medlemmar i MUF och försvarsdepartementet. Föreningen har snabbt stigit i medlemsantal och anordnat kampanjer, studiebesök, hållit i en Idémodskväll och snabbt blivit en integrerad och välkommen del i Moderata Studenter Stockholm. Under året har Moderata Studenter arbetat för att bli en än mer integrerad del av sina högskolor eller universitet. Detta har skett genom sociala aktiviteter eller föreläsningar och debatter på skolorna, kampanjer samt kårval. Moderata Studenter på Stockholms Universitet bedrev en intensiv valrörelse under sitt kårval vilket resulterade i nya medlemmar och att de 18

19 behöll sina fem mandat i kårvalet. Efter två intensiva valrörelser lyckades Moderata Studenter Södertörn dubblera sina mandat i kårfullmäktige. Även den nya föreningen på Försvarshögskolan har under hösten arbetat intensivt för att bli en etablerad del på skolan och har som målsättning att vara representerade i kåren under kommande verksamhetsår. Efter ett intensivt 2013 lägger Moderata Studenter Stockholm ännu ett verksamhetsår till handlingarna med hopp och tro om att 2014 kommer bli ännu bättre. 19

20 MSU Stockholm Kommittén Vid 2013 års distriktsstämma valdes följande personer att leda MSU Stockholm intill nästkommande ordinarie distriktsstämma. Ordförande: Felix Andersson Vice Ordförande: Axel Krottler Ledamöter: Nils Annink Isabella Croon Emma Jogić Carl Nordblom Kampanj I början av verksamhetsåret satte MSU-Kommittén upp två olika mål för nyvärvning. Ett minimum på 1000 nya medlemmar och ett övre mål på Det är högt uppsatta mål vilket har krävt stort fokus från MSU-Kommitténs sida på just kampanj och värvning. Med höga mål krävs ambitiösa strategier och åtgärder för att nå dem. Under året har MSU- Kommittén jobbat mycket med att besöka många skolor och att göra det ofta. De flesta skolorna runt om i staden och länet, där vi varit välkomna, har fått besök minst en gång och många även fler gånger. Det har resulterat i att den geografiska spridningen på våra medlemmar har fortsatt varit stor och möjligheten att möta nya elever från nya skolor har ökat. Att engagera medlemmar på kampanjer är centralt för att nå de höga målen. Till det har olika medel för incitament använts. Under intensiva kampanjdagar och kampanjveckor har olika priser legat till grund för att öka incitamenten för de duktigaste och mest ambitiösa medlemmarna. Bland annat delades biobiljetter ut till alla medlemmar som värvade ett visst antal medlemmar och presentkort delades ut till topp tre kampanjare under perioderna för kampanjerna. Under hösten inrättades dessutom priset att de som lyckades värva över 20 medlemmar fick en biljett till discjockeyn Aviciis konsert under våren Alla dessa incitament resulterade i att medlemmarna blev mer sporrade till att värva nya medlemmar. Kampanjerna har varit relativt regelbundna under året. Det har varit minst en kampanj varje vecka, med några få undantag, och vid olika tillfällen har det varit ännu fler. Till det har det anordnats flera nationella kampanjdagar och distriktskampanjdagar där det har varit ungefär fem kampanjer per dag. Dessa dagar har det värvats i snitt omkring 70 medlemmar. Två 20

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer