Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014"

Transkript

1

2

3 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på den här helgen med glädje och stolthet. Det är alltid något speciellt med en stämma i MUF Stockholm. Spänningen i luften, debatterna med högt i tak och så många människor som samlas under en helg för att utbyta idéer om hur Sverige och Stockholm kan bli bättre gör det till en fantastisk upplevelse. I år är heller inget undantag. Nu toppar vi alla tidigare år när vi tillsammans markerar starten för ett år som från början till slut präglas av valrörelse. MUF Stockholm är en frihetsrörelse starkare och tydligare än någon annan. Tron på ett bättre samhälle, på att människor kan och på frihetens värde förenar oss allihop. MUF Stockholm är samtidigt ingenting utan sina medlemmar och därför är det så viktigt att just du är här. Den politik som idag bedrivs av regering, kommuner och landsting har många gånger sitt ursprung i Moderata Ungdomsförbundet och inte sällan i MUF Stockholm. Det är här som friskt vågade idéer kläcks och utan att veta om det, på en stämma som den vi inleder här och nu, skapar vi framtidens politik. Den rollen som idéspruta och framtidsformare ska MUF Stockholm alltid fortsätta att ha. I år är ett alldeles särskilt år med två stundande viktiga val, först till Europaparlamentet och sen till riksdag, kommun och landsting. Låt oss gemensamt visa att MUF Stockholm har den bästa politiken för ett Stockholm och Sverige som ger plats åt alla och möjlighet för alla att lyckas. Stämman blir det startskott som leder oss in i en intensiv valrörelse. Under vår helg tillsammans lägger vi grunden för valseger. Jessica Rosencrantz, distriktsordförande 3

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 4! Förslag till föredragningslista... 6! Förslag till procedurregler... 7! Bra att veta... 8! Verksamhetsberättelse MUF Stockholm ! Deltagande i länsförbundens verksamhet... 11! Antal medlemmar... 11! Utbildningsverksamhet... 11! Föreningsverksamhet... 12! Kampanj... 14! Retorik... 14! Återvärvning... 14! Organisationsutveckling... 15! Politisk produktion... 15! Sociala medier... 16! Moderata Studenter... 18! MSU Stockholm... 20! MUF ! Verksamhetsrevision... 27! Årsbokslut för räkenskapsåret ! Ekonomisk revisionsberättelse... 28! Propositioner... 29! Proposition 1: Medlemsavgifter ! Proposition 2: Arbetsmarknad... 31! Proposition 3: En modern kunskapsskola... 37! Proposition 4: Högre Utbildning för fler i arbete... 42! Proposition 5: Vision Stockholm... 48! Proposition 6: EU utan gränser... 52! Motioner... 60! Lag och rätt... 61! Motion 1. Angående Kassettbandsavgiften - Privatkopieringsavgiften på datorer och kringutrustning ! Motion 2. Angående rätten till positiv faderskapstalan... 66! Motion 3. Angående allmän rösträtt fr.o.m. födelseår... 69! Välfärd... 71! Motion 4. Angående framtidskontrakt... 72! Motion 5. Angående införandet av läkarsekreterare... 75! Motion 6. Angående förslag för en bättre välfärd... 78! Arbetsmarknad, skatter och migration... 89! Motion 7. Angående synliggörandet av dolda skatter... 90! Motion 8. Angående slopad arbetsgivaravgift för unga mellan år under sommarmånaderna... 92! Motion 9. Angående om införandet av en enhetlig moms... 94! Motion 10. Angående Fri migration för allas skull... 98! Motion 11. Angående en moderat migrations- och integrationspolitik ! Motion 12. Angående medborgarskapskrav ! Motion 13. Angående För ett rättvisare lagfartssystem, utan fräcka stämpelskatter! ! Utbildning ! 4

5 Motion 14. Angående kunskapskrav istället för närvarokrav i skolan ! Motion 15. Angående Fler idrottstimmar i grundskolan ! Motion 16. Angående Mer idrott i skolan ! Motion 17. Angående Skolan behöver ett nytt modernt språk kod ! Motion 18. Angående utbildning över EU:s gränser ! Motion 19. Angående nytt obligatoriskt ämne i grundskolan ! Motion 20. Angående angående trygghet i skolan ! Motion 21. Angående elitutbildningar ! Motion 22. Angående en differentierad och nationell skolpeng ! Motion 23. Angående ett decentraliserat antagningssystem ! Motion 24. Angående ett likvärdigt betygssystem ! Motion 25. Angående fokus på resultat istället för detaljstyrning inom skolan ! Motion 26. Angående minimikrav i skolan ! Motion 27. Angående ombildning av kommunala skolor ! Motion 28. Angående transaktioner ! Trafik och miljö ! Motion 29. Angående cykelstrada ! Motion 30. Angående cykling mot enkelriktat ! Motion 31. Angående blåa idéer för ett grönare Sverige ! Övrigt ! Motion 32. Angående alkoholmonopolet: ! Motion 33. Angående principer före pragmatism ! Motion 34. Angående avskaffandet av nämnden för hemslöjdsfrågor ! Valberedningens förslag ! Distriktsstyrelsen ! MSU- kommittén ! Ombud till Moderata ungdomsförbundets förbundsstämma ! Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens ! Verksamhetsrevisorer ! Ekonomisk revisor ! 5

6 Förslag till föredragningslista 1 Distriktsstämmans öppnande! 2 Val av ordförande och vice ordföranden att leda stämmans förhandlingar! 3 Val av en sekreterare och en vice sekreterare att föra stämmans protokoll! 4 Val av två justerare tillika rösträknare! 5 Fastställande av röstlängd! 6 Godkännande av procedurregler! 7 Godkännande av föredragningslistan! 8 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning! 9 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse! 10 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 11 Revisorernas berättelse 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen! 13 Behandling av propositioner 14!Behandling av motioner! 15 Val av distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 16 Val av 1:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 17 Val av 2:e vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 18 Val av sju ledamöter i distriktsstyrelsen för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 19 Val av MSU-kommittéordförande tillika MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 20 Val av vice MSU-kommittéordförande tillika vice MSU-rådsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 21 Fastställande av antal ledamöter i MSU-kommittén (två till fyra)! 22 Val av ledamöter i MSU-kommittén för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 23 Val av ombud till 2014 års förbundsstämma samt ersättare för dessa.! 24 Val av ombud till 2014 års rikskonferens samt ersättare för dessa.! 25 Val av ekonomisk revisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 26 Val av verksamhetsrevisor samt ers. för denna för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma 27 Val av valberedning om fem personer varav en sammankallande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma! 28 Val av ledamot i valberedningen företrädande MSU samt en ersättare för denna! 29 Övriga frågor! 30 Distriktsstämmans avslutande 6

7 Förslag till procedurregler 1. Yttranderätt:! Tillkommer alla medlemmar i MUF Stockholm samt av distriktsstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet: Skall ske skriftligen direkt till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 3. Yrkanderätt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 4. Rösträtt:! Tillkommer samtliga av MUF Stockholms medlemmar som anmält sig till stämman inom föreskriven tid i enlighet med kallelsen. 5. Yrkande:! Förslag som inte finns nämnt i motionen/propositionen skall snarast lämnas skriftligen till stämmopresidiet på för ändamålet avsedd lapp. 6. DS yrkande: Är huvudförslag, därför är distriktsstyrelsen alltid föredragande. Det måste finnas andra yrkanden för att distriktsstyrelsens förslag inte automatiskt skall gå igenom. 7. Talarordning: Talare tas upp på lista i den ordning de begärt ordet. Vid motionsoch propositionsbehandling tillkommer dock yttranderätt först distriktsstyrelsens föredragande, därefter motionären. 8. Kontraproposition: Föreligger flera skilda förslag tar stämman i votering först ställning till vilket som ska gälla som kontraproposition till distriktsstyrelsens yrkande. 9. Votering: Begärd votering/försöksvotering sker i första hand genom acklamation, i andra hand försöksvotering med röstkort. Om så begärs kan sedan rösträkning genomföras. Votering som gäller personval sker med slutna valsedlar. På valsedel skall uppföras exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras valsedel ogiltig. 10. Tidsbegränsning: Talartiden är begränsad till 3 minuter. Replik kan beviljas av mötesordföranden och är begränsad till 1 minut. 11. Ordningsfråga: Stämmoordförande har rätt att bryta talarordning för begärd ordningsfråga. 12. Reservation: Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut måste inlämnas skriftligen till stämmopresidiet senast före stämmans avslutande. 7

8 Bra att veta Acklamation: Ja-rop vid omröstningar. Ajournera: Avbryta förhandlingarna under en viss beslutad tid. Apostroferad: Ens namn är nämnt och man har rätt till replik. Avslag: Att avslå ett förslag betyder att man röstar nej till förslaget. Bifalla: Att bifalla ett förslag betyder att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga: Att lämna en fråga för att ta upp det vid ett senare tillfälle. DS: Förkortning på distriktsstyrelsen - inte distriktsstämman. Motion: Ett förslag som en medlem lägger fram, motioner behandlas per att-sats. Plenum: Ombuden samlade i stämmosalen. Procedurregler: Regler för hur debatterna skall gå till, bland annat vilka som får delta och hur länge man får prata. Proposition: Ett förslag som distriktsstyrelsen lägger fram, propositioner behandlas i sin helhet. Tid: Något det brukar vara ont om, var därför kort och koncis. Yrkande: Är ett förslag som stämmoombud lägger. Kan vara att föreslå stämman att rösta för ett förslag. Kan även vara att ändra ett förslag. 8

9 Verksamhetsberättelse MUF Stockholm 2013 Distriktsstyrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014. Distriktsstämma års distriktsstämma ägde rum 8-9 februari i Landstingssalen. Distriktsstyrelse Vid 2013 års stämma valdes följande styrelse att leda distriktets arbete för tiden fram till nästa distriktsstämma: Distriktsordförande: Jessica Rosencrantz 1:e vice ordförande: Sofia Fölster 2:e vice ordförande: Filip Solsjö Ledamöter: Arin Karapet! Sarah Roos Delmon Haffo Christopher Hamrén Erik Ottoson Helena Walentowicz Sofia Kacim Representanter från Moderat Skolungdom i distriktsstyrelsen: Ordförande i MSU-Kommittén: Felix Andersson Vice ordförande i MSU-Kommittén: Axel Krottler Vid distriktsstämman valdes följande revisorer: Ekonomiska revisorer PWC (tidigare Öhrlings Pricewaterhouse Cooper) Verksamhetsrevisorer Ordinarie: Arba Kokalari 9

10 Ersättare: Petter Krönmark Valberedning Vid distriktsstämman valdes följande valberedning: Ordförande: Tina Ghasemi Ledamöter i valberedningen: Jennyfer Valgelata Pär Holmbäck Edward Dahlbäck Aylin Farid Ledamot i valberedningen från Moderat Skolungdom samt ersättare för denna Ordinarie: Gustel Wärnberg Ersättare: Carolina Starkhammar Distriktsstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har haft ansvar för ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Ordförande: Jessica Rosencrantz Ledamöter: Sofia Fölster och Filip Solsjö Sammanträden Distriktsstyrelsen har haft 12 protokollförda möten under verksamhetsåret Den 10 februari, Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan mars Moderaternas hus, Stora Nygatan april Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 2 juni Robert Almströmsgatan 2 21 augusti Moderaternas hus, Stora Nygatan 30 5 september Robert Almströmsgatan 2 7 oktober Robert Almströmsgatan 2 10 december Robert Almströmsgatan 2 10

11 15 december Moderaternas hus, Stora Nygatan december Moderaternas hus, Stora Nygatan Ytterligare att möte är planerat för januari månad Personal Under verksamhetsåret har MUF Stockholm haft Magdalena Schröder och Fritz Lennaárd som ombudsmän. Deltagande i länsförbundens verksamhet Representanter i länsförbundsstyrelserna: Stockholms Stad Jessica Rosencrantz, ledamot Filip Solsjö, ersättare Stockholms Län Sofia Fölster, ledamot Delmon Haffo, ersättare Antal medlemmar MUF Stockholm hade vid utgången av medlemmar, vilket motsvarar 98,73 procent av föregående års medlemsantal. Utbildningsverksamhet MUF Stockholm har varje år som målsättning att anordna utbildningar som fyller flera mål. De ska vara intressanta, de ska möta medlemmars intressen, de ska hålla hög kvalitet och de ska vara breda och tillgängliga för nya så väl som äldre medlemmar. Under året som gått har distriktet anordnat tre utbildningar som fyllt samtliga mål. Det som har varit särskilt utmärkande för samtliga utbildningar är känslan av samhörighet och gemensamhet som de har skapat. Vårutbildningen Vårutbildningen var årets största endagsutbildning. Till skillnad från tidigare år anordnades utbildningen på Juristernas Hus vid Stockholms universitet. Lokalen är ljus och öppen och skapar utrymme för andra typer av pass än de som brukar anordnas. Därför hade dagen ett tydligt fokus på interaktivitet. Detta innebar att under ett av de första passen fick 11

12 medlemmarna inspiration och en kort utbildning för hur de ska använda sociala medier, särskilt Twitter. Därefter delades samtliga deltagare in i grupper och under resten av dagen tävlade de mot varande om vem som kunde få störst genomslag för sina egna bestämda politiska frågor på Twitter. Inslaget var mycket uppskattat och förhoppningsvis återkommer det i kommande utbildningar. Dagens avslutades med en debatt mellan representanter för de politiska partiernas ungdomsförbund i Stockholm. Summercamp Summercamp är ett återkommande inslag i MUF Stockholms verksamhet och en av hela förbundets största sommaraktiviteter. I år samlades över hundra medlemmar för att lyssna på intressanta talare samt umgås i den fina miljön vid Fiskeboda. Vi hade väldigt tur med vädret - det var fint och varmt under hela helgen. Utbildningen var anpassad för nya så väl som mer erfarna medlemmar, därför varvades gemensamma pass med valbara pass. Det fanns tre nivåer, Ny, Veteran och Spets. Samtliga medlemmar fick bland annat lyssna på Ulf Kristersson, Anna Kinberg Batra, Elisabeth Svantesson och Gunnar Hökmark. Under de två kvällarna anordnades middag och gemensamma aktiviteter. Under lördag eftermiddag och kväll ansvarade Andrea Ström för en väldigt uppskattad och rolig femkamp som så gott som alla deltagare var med på. Det samlade intrycket från helgen var att distriktet har en mycket god stämning och såväl nya som gamla medlemmar verkade känna sig välkomna och uppskattade. Höstutbildningen Årets sista och samtidigt största utbildning är Höstutbildningen. Denna anordnas av tradition på Nacka Quality Hotel. Höstutbildningen som anordnas innan valår är vanligtvis den inofficiella inledningen på valrörelsen. Detta var fallet även i år. Fokus för samtliga pass var förberedelser inför supervalåret Jessica Rosencrantz inledde helgen med att hälsa alla välkomna. Därefter talade Christopher Fjellner om EU-valet och hans jobb som EUparlamentariker. Under lördagen talade även Nya moderaternas opinions- och kommunikationsansvarige Per Nilsson om opinionsläget och utgångspunkterna för valrörelsen. Även Anna König Jerlmyr och Catharina Elmsäter-Svärd talade under eftermiddagen. Lördagkvällen avslutades med en fin och trevlig bankett med bra och underhållande tal. Föreningsverksamhet 2013 har varit ett bra år för föreningsverksamheten. Distriktets huvudsakliga uppgift är att stödja föreningarna i deras arbete och möjliggöra att de växer samt att se till så att det finns en aktiv förening i varje kommun och stadsdel. Därför har träffar för föreningsordförandena skett regelbundet på vilka viktiga frågor för distriktet och föreningarna har diskuterats. Dessa träffar har även syftat till att möjliggöra utbyte mellan föreningar i idéer och strategier. Distriktet har en stor uppgift i att stötta varje ordförande i sin roll varför det varit viktigt att alltid stå till förfogande för frågor, hjälp med formalia och stöd i den dagliga verksamheten. 12

13 Våra ombudsmän har gjort ett sedvanligt fantastiskt arbete i såväl att stötta föreningarna när de ber om det som att hjälpa till med det praktiska i det dagliga arbetet kring distriktsstyrelsens föreningsverksamhet. Ordförandehelg Under året har vi haft en ordförandehelg och tre övriga träffar för ordförandena. På ordförandehelgen var även respektive förenings vice ordförande välkommen att följa med så väl som distriktsstyrelsen. På våren åkte vi ut till en stuga på Värmdö och spenderade en helg med fokus på ledarskap och kampanj. Vi hade många givande diskussioner och lyssnade på intressanta talare som bland annat Ulrica Schenström som gav oss en tillbakablick till där Nya Moderaterna började sin resa. För att förstå vårt politiska landskap måste vi känna till vår historia och risken är att vår generation som levt stora delar av eller hela våra politiska liv i Nya Moderaterna inte har perspektivet som gör oss till fullfjädrade politiker. Ordförandeforum Utöver ordförandehelgen har det hållits två ordförandeforum/möten där alla föreningsordförande, och i förekommande fall även vice ordförande, har haft möjlighet att träffas, få information, föra fram idéer och önskemål samt utbyta erfarenheter med varandra. Dessa har uppfattats som givande och stimulerande för deltagarna. En huvudsaklig anledning har varit att skapa en gemenskap inom ordförandegruppen där man via nya kontakter och vänskaper har haft möjlighet att umgås och diskutera med personer i samma position som en själv. Ofta upplevs ett ordförandeskap som ensamt och utsatt varför distriktet har en viktig uppgift att stötta varje ordförande i sin roll. Det kan ibland vara skönt att möta någon som är eller har varit i samma roll och där tips kan utbytas på ett förtroligt och givande sätt. Dagligt stöd Med ett så stort län som Stockholm finns det många duktiga och drivande själar som driver olika föreningar framåt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Varje förening har ett unikt utgångsläge och har därför också unika behov. Det är något som vi måste tillvarata och utveckla samtidigt som det också måste spegla sig i det stöd som distriktet ger till föreningarna. Distriktsordförande, föreningsansvarig och ombudsmännen har som alltid haft en open-phone-policy vilket inneburit att man alltid är välkommen att ringa om man behöver hjälp med något. På samma sätt har man från distriktsstyrelsen också haft en önskan om att ha regelbunden kontakt med samtliga föreningar. Det är en utmaning att ha regelbundna kontakter med 30 föreningar varför styrelsen beslutat att inrätta ett fadderskapsprogram där varje ledamot i distriktsstyrelsen har ansvar för en mindre grupp föreningar. På så sätt är förhoppningen att lyckats sprida ansvaret och föra styrelsen närmare föreningsverksamheten. 13

14 Kampanj Utöver den vardagliga kampanjverksamheten som MSU bedriver har MUF Stockholm i år haft som mål att särskilt kampanja, synas och värva på skolor där majoriteten av eleverna inte sympatiserar med Moderaterna eller känner till vår politik. Med hjälp av kampanjerna har vi ökat vårt stöd och gjort fler ungdomar medvetna om vår politik på bland annat 20 skolor där vi haft dålig publicitet, få anhängare och låg medvetenhet om partiets ideologi, vision och arbete. Under både vårterminen och höstterminen hade MUF Stockholm en föreningsvalrörelse där i snitt 15 föreningar per vecka hade allt från morgonkampanjer, skolkampanjer till kvällskampanjer och talarkvällar. Tiotals medlemmar värvades och engagemanget i hela distriktet ökade markant. Under sommaren besökte MUF Stockholm olika konserter och festivaler som RIX FM festivalen, Summerburst och Ung 08. Sammanlagt växte MUF Stockholm med ungefär 150 medlemmar under den perioden. Retorik Val vinner man genom att vinna människors förtroende, och vinna förtroende görs genom att tala med människor om de behov och problem som de möter i vardagen. För att kunna möta väljarna och berätta om vår politik på bästa sätt anser MUF Stockholm att konsten att behärska retorik är grundläggande. MUF Stockholm har under 2013 gjort en extra satsning för att erbjuda sina medlemmar utbildning i retorik. Detta har varit en viktig del i förberedelserna inför supervalåret Satsningen har gjorts dels för att det visat sig finnas en stor efterfrågan på retorikutbildningar, men också för att det finns ett behov av att förnya sitt sätt att kommunicera med väljare. Under året har det erbjudits fyra olika workshops med fokus på konsten att tala, våga tala och debatteknik. Samtliga workshops har varit mycket uppskattade bland de medlemmar som deltagit. MUF Stockholm ordnade för första gången även en mer omfattande retorikutbildning som varade i två dagar. Utbildningen hölls i Nacka med 17 deltagare från hela länet och staden. Återvärvning MUF Stockholm har under det gångna verksamhetsåret fortsatt satsa stort på återvärvning med telemarketing som metod, med syfte att få fler medlemmar från föregående år att förnya sitt medlemskap för det nästkommande. Återvärvningen är en allt naturligare del av organisationen och en viktig del i arbetet för att bibehålla så många medlemmar som möjligt i organisationen. 14

15 MUF Stockholm har anordnat telemarketing-veckor med fokus på återvärvning på central nivå såväl som på föreningsnivå för att bredda verksamhetsområdet samt bygga på ett gott samarbete mellan distriktet och föreningarna. Satsningen på telemarketing under det gångna året har i slutändan gett ett gott resultat, trots att många medlemmar inte kunnat förnya sitt medlemskap per sms på grund av nya krav om WyWallet. Då det i början av året inträdde nya regler för hur man får göra sms-betalning, har inte alla medlemmar haft tillgång till tjänsten WyWallet för att genomföra betalningen. Huvuddelen av våra medlemmar som återvärvas gör i vanliga fall sin betalning via sms så WyWallets införande har varit en kraftigt försvårande faktor. Trots dessa utmaningar nådde MUF Stockholm nästan målet med återvärvningen. Organisationsutveckling I början av föregående år beslutade distriktsstyrelsen att tillsätta en intern utredning för att kartlägga MUF Stockholm som organisation och vilka aspekter av distriktet som inom ramen för dess arbete och ansvarsområde skulle kunna utvecklas till det bättre. Utredningen fick även till uppdrag att föreslå konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Som ansvarig för utredningen utsågs Christopher Hamrén, som tillsatte en arbetsgrupp bestående av ett representativt antal medlemmar att bistå honom i arbetet. Gruppen har utifrån vissa givna frågeställningar arbetet i enlighet med direktiv antagna av distriktsstyrelsen. Distriktets medlemmar har även fått möjlighet att inkomma med synpunkter på gruppens arbete under processens gång. Utredningen presenterade sin slutrapport Vägen framåt 32 åtgärder för ett bättre MUF Stockholm för distriktsstyrelsen i slutet på september. Distriktsstyrelsen beslutade att överlåta ansvaret för implementering av åtgärderna som framförs av utredningen åt distriktsstyrelsens presidium. Arbetet kommer att genomföras fortlöpande under 2014 och framåt. Viktigt att poängtera är att organisationsutveckling är ett ständigt pågående arbete. Politisk produktion MUF Stockholm har under året gjort extra satsningar på politisk produktion i syfte att öka intresset för politikutveckling bland distriktets medlemmar och att bli bättre på opinionsbildning. Distriktsstyrelsen har det gångna året prövat ett nytt arbetssätt för att arbeta med opinionsbildning i form av att AU haft veckovisa mediemöten för att planera veckans utspel. Detta arbetssätt har fungerat bra och vi har fått större genomslag i media. Ett exempel är #vadkommerhärnäst kampanjen i början av året som kritiserade att den så kallade TVlicensen skulle komma att omfatta även smartphones. Under våren anordnades två Idéverkstäder. Idéverkstad är ett nytt koncept i MUF Stockholm som innebär att en kväll vigs åt att ta fram nya politiska förslag inom ett sakpolitiskt område. Den 29 april hölls en Idéverkstad på temat stadsbyggnad och den 28 maj hölls en Idéverkstad på temat trafik. 15

16 MUF Stockholm har även anordnat en spetsutbildning i politisk produktion som hölls i samband med Summercamp. Efter att ha blivit antagna till spetsutbildningen arbetade deltagarna intensivt under tre dagars tid med att ta fram vassa politiska förslag. I slutet av utbildningen presenterades förslagen för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Under hösten tillsatte vi fyra arbetsgrupper som arbetat med att ta fram innovativa förslag som kan drivas i en valrörelse. De fyra arbetsgrupperna har arbetat inom följande områden: arbetsmarknad, utbildning, EU och lokalpolitik. Grupperna presenterade sina förslag på MUF Stockholm julglögg i december. Utöver ovanstående aktiviteter har även ett antal föreningar besökts som velat ha särskild stöttning i sitt arbete med lokal politisk produktion. Sociala medier Sociala medier spelar en allt viktigare roll inom politiken. Detta innebär att MUF Stockholm måste hänga med i utvecklingen, närvara och synas i både traditionell media men också på sociala medier så som Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. I år har MUF Stockholm prioriterat detta extra har varit ett uppladdningsår inför supervalåret Organisationen måste vara redo att anta den stora utmaning som åligger MUF Stockholm, nämligen att vinna de unga väljarna i valet till såväl Europaparlamentet som kommun-, landstings- och riksdagsvalet. Under året har MUF Stockholms närvaro på sociala medier ökat. Det officiella twitterkontot MUF Stockholm har fått fler följare, snart uppe i 1200 följare, samtidigt som fler av MUF Stockholms medlemmar skaffat just Twitter. Årets vårutbildning hade ett särskilt fokus på just sociala medier. Flertalet närvarande fick då möjligheten att med tips och råd från experter så som Moderaternas chefsstrateg i Stockholm och andra erfarna twittrare, testa på att twittra och på så sätt komma igång. Under året har också ett twitternätverk startats. Ett nätverk som står redo att göra utspel, sprida information och balansera debatten till MUF:s och Moderaternas fördel när så behövs. Kontinuerligt skickas det ut påminnelser om större aktiviteter så som partiledardebatt och liknande tillsammans med förslag på bra tweets vars budskap behöver spridas. På så sätt har deltagarna koll på när saker händer, MUF Stockholms budskap sprids mer effektivt och den borgerliga sidan inom sociala medier växer. Twitternätverket har varit under uppbyggnad under året, för att till nästkommande år fungera mer effektivt. Tack vare MUF Stockholms twitternätverk, har Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms läns landsting, men också Moderaterna i Europaparlamentet bett MUF Stockholms twitternätverk om hjälp för spridning av olika artiklar och andra utspel. Blå Tåget Under verksamhetsåret har ett skribentnätverk under namnet Blå Tåget startats. Blå Tåget har varit intresserade och duktiga skribenter som dels vill utvecklas i skrivande och kommunikation samt ett sätt att producera olika typer av artiklar så som insändare och 16

17 debattartiklar. Blå Tåget är ett nygammalt projekt, återstartat i år, och tanken har varit att arbeta långsiktigt med just skribentnätverk likt detta. Genom att låta medlemmarna i nätverket ge varandra feedback, synpunkter och kommentarer på varandras texter har varje medlem i Blå Tåget både lärt sig något nytt, men också fått inspiration till att skriva och nya idéer att skriva om. Inför valåret måste MUF Stockholm synas överallt. På skolor och torg, på Twitter och på Facebook, men naturligtvis också i Stockholms alla lokaltidningar. MUF Stockholm har nu tagit första steget för att ha ett fullbordat skribentnätverk. Skribentnätverket Blå Tåget har år 2013 bestått av: Delmon Haffo Ludvig Uhmeier Jean-Robert Nino Layton Patrik Ohlsson Carl Baker Marie Dahlén Fredrik Hultman Amanda Broberg 17

18 Moderata Studenter Moderata Studenter Stockholm har haft ett bra verksamhetsår och växt både medlemsmässigt och med ytterligare en aktiv förening. Närvaron på Stockholms universitet och högskolor har stärkts under året och tack vare regelbundna kampanjer hos samtliga föreningar hade vi vid årets slut 749 medlemmar vilket gör oss till Sveriges största MSTdistrikt. För att stärka och utveckla kampanjerna har en del föreningar tagit fram eget kampanjmaterial med riktade budskap, vi har införskaffat två roll-ups som föreningarna delar på och en kampanjutbildning genomfördes tillsammans med MSU under augusti. Under året har vi fördjupat samarbetet mellan våra sex föreningar och genomfört gemensamma planeringsmöten med föreningsordförandena och DS-ansvarig ungefär en gång i månaden. Vidare har vi gemensamt anordnat två tacokvällar och en sittning för att locka nya medlemmar att engagera sig i Moderata Studenter och öka gemenskapen mellan föreningarna. Tillsammans har vi fortsatt att driva föreläsningsserien Idémod som främst riktat sig till MUF Stockholms studenter och de äldre medlemmarna. Kvällarna inleds med dryck och tilltugg samt mingel och har sedan behandlat ett aktuellt politiskt ämne eller en ideologisk diskussion med debatt. Under våren genomfördes tre Idémodskvällar, under hösten fyra och i januari 2014 ytterligare en. Föreningarna har även tagit egna initiativ till samarbeten och genomfört aktiviteter tillsammans. Utöver att stärka gemenskapen inom Stockholm har vi haft representanter på samtliga nationella tillställningar och utbildningar för att skapa en relation med studentföreningarna i landet. Vi har också haft representanter i politiska arbetsgrupper och skribentnätverk, vilket bland annat resulterat i två politiska rapporter. Under året har föreningarna genomfört enskilda aktiviteter på respektive högskola och universitet. För att nämna ett urval har Moderata Studenter på Handelshögskolan haft Anders Borg som talare med över 100 besökare, Moderata Studenter på Stockholms Universitet har haft Fredrik Reinfeldt med nära 300 besökare och Moderata Studenter på Södertörns Högskola har tillsammans med skolans övriga politiska studentförbund anordnat en välbesökt debatt i studentpuben. Föreningarna har också bedrivit en medial debatt och tagit plats både på debattsidorna och redaktionellt på sina kårtidningar och Försvarshögskolans ordförande skrev under hösten en artikel tillsammans med 1:e vice riksordförande på SVT Debatt. Under hösten startades den nya föreningen Moderata Studenter på Försvarshögskolan vilket har bemöts med positiv respons både från studenter på skolan, medlemmar i MUF och försvarsdepartementet. Föreningen har snabbt stigit i medlemsantal och anordnat kampanjer, studiebesök, hållit i en Idémodskväll och snabbt blivit en integrerad och välkommen del i Moderata Studenter Stockholm. Under året har Moderata Studenter arbetat för att bli en än mer integrerad del av sina högskolor eller universitet. Detta har skett genom sociala aktiviteter eller föreläsningar och debatter på skolorna, kampanjer samt kårval. Moderata Studenter på Stockholms Universitet bedrev en intensiv valrörelse under sitt kårval vilket resulterade i nya medlemmar och att de 18

19 behöll sina fem mandat i kårvalet. Efter två intensiva valrörelser lyckades Moderata Studenter Södertörn dubblera sina mandat i kårfullmäktige. Även den nya föreningen på Försvarshögskolan har under hösten arbetat intensivt för att bli en etablerad del på skolan och har som målsättning att vara representerade i kåren under kommande verksamhetsår. Efter ett intensivt 2013 lägger Moderata Studenter Stockholm ännu ett verksamhetsår till handlingarna med hopp och tro om att 2014 kommer bli ännu bättre. 19

20 MSU Stockholm Kommittén Vid 2013 års distriktsstämma valdes följande personer att leda MSU Stockholm intill nästkommande ordinarie distriktsstämma. Ordförande: Felix Andersson Vice Ordförande: Axel Krottler Ledamöter: Nils Annink Isabella Croon Emma Jogić Carl Nordblom Kampanj I början av verksamhetsåret satte MSU-Kommittén upp två olika mål för nyvärvning. Ett minimum på 1000 nya medlemmar och ett övre mål på Det är högt uppsatta mål vilket har krävt stort fokus från MSU-Kommitténs sida på just kampanj och värvning. Med höga mål krävs ambitiösa strategier och åtgärder för att nå dem. Under året har MSU- Kommittén jobbat mycket med att besöka många skolor och att göra det ofta. De flesta skolorna runt om i staden och länet, där vi varit välkomna, har fått besök minst en gång och många även fler gånger. Det har resulterat i att den geografiska spridningen på våra medlemmar har fortsatt varit stor och möjligheten att möta nya elever från nya skolor har ökat. Att engagera medlemmar på kampanjer är centralt för att nå de höga målen. Till det har olika medel för incitament använts. Under intensiva kampanjdagar och kampanjveckor har olika priser legat till grund för att öka incitamenten för de duktigaste och mest ambitiösa medlemmarna. Bland annat delades biobiljetter ut till alla medlemmar som värvade ett visst antal medlemmar och presentkort delades ut till topp tre kampanjare under perioderna för kampanjerna. Under hösten inrättades dessutom priset att de som lyckades värva över 20 medlemmar fick en biljett till discjockeyn Aviciis konsert under våren Alla dessa incitament resulterade i att medlemmarna blev mer sporrade till att värva nya medlemmar. Kampanjerna har varit relativt regelbundna under året. Det har varit minst en kampanj varje vecka, med några få undantag, och vid olika tillfällen har det varit ännu fler. Till det har det anordnats flera nationella kampanjdagar och distriktskampanjdagar där det har varit ungefär fem kampanjer per dag. Dessa dagar har det värvats i snitt omkring 70 medlemmar. Två 20

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer