HSB Brf Stranden i Ekerö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Brf Stranden i Ekerö"

Transkript

1 R {'? *':7-=o -if HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: Årsredovisning För räkenskapsåret 2009

2 HSB Brf Stranden Org,nr: sid 2is Styrelsen för bostadsrättsftireningen Stranden lämnar härmed redovisning för ft)reningens verksamhet under räkenskapsäret I/l lll Fö rvaltningsberättelse Bostadsrättsftireningen bildades den25 november 1983 och registrerades hos Liinsstyrelsen den l2l Föreningen överlämnades av HSB Stockholm ftir egen forvaltning vid årsstämman den Fastighetsuppgifter per I 2-3 I Föreningen äger och ftirvaltar fastigheten Tappsund 1:65 i Ekerö kommun, Stockholms län. Fastigheten har adressen Pråmvägen2-6, Ekerö. Föreningen består av 102 st lägenheter som har en bruksareapä7518 m2. Föreningens lokaler (2 st) har en brurksarea på 123,5 m2. Föreningens totala bruksarea är, enligt den åkonomiska planen,7642 m'. Medlemmar Föreningen består av ll7 medlemmar (inkl. delägande medlemmar). Dessutom tu HSB Stockholm medlem och har styrelserepresentation enligt stadgarna. Styrelse Styrelsen hade från ftregående ordinarie årsstiimma följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Ordftirande Sekreterare Suppleanter: HSB:s ledamot i styrelsen: HSB:s suppleant i styrelsen: Anita Hanson Kjell Lindqvist Hans Timan Gunnar Olsson Björn Bredin Anna Ekström Maria Gardsäter Lennart Svedberg Örjan Edwall Ralf Örvi Firmatecknare Firman har därefter tecknats, ftjrutom av hela styrelsen, av Anita Hanson, Kjell Lindqvist, Hans Timan och Gunnar Olsson, två i ftirening. l4h'"

3 HSB Brf Stranden Org,nr: sid 3/5 Attestordning Föreningens fakturor attesteras på HSBs styrelsewebb. Fakturorna har attesterats av två personer i ftirening. Attesträtt har Hans Timan, Björn Bredin, Anita Hanson, Gunnar Ohlsson och Kjell Lindqvist haft. Revisorer Revisorer, valda av f<ireningen, har varit Stefan Lindström och med Gunilla Jerlinger som suppleant. Extern revisor har varit en revisor hos BoRevision AB utsedd av HSBs Riksftirbund. Valberedning I valberedningen har Lisbeth Karlsson (sammankallande), Maria Lindberg samt Gunnel Östlund ingått. Sammantrciden Ordinarie ftireningsstämma hölls den 27 maj Styrelsen har under året hållit 12 st. protokoll ftirda sammanträden. Ekonomi Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.. Amorteringen på loreningens lån har under året uppgått till ca kr.. Styrelsen har bundit alla lånen, ftirutom ett som ligger på tre månader, på olika långa bindningstider. Amorteringarna (ca I0oÄ av låneskulden) ligger på de lån som har högsta räntan.. EMMA, extra kapitaltillskott, har lagts på is då den enskilda medlemmens vinst blir så liten nu när det är så låga räntor. Overlåtelser m.m. Efterfrågan på föreningens lägenheter är god. Samtliga bostadsrätter och lokaler är uthyrda. Under verksamhetsåret har 8 överlåtelser skett. Försäljningspriset for lägenheterna har under året, i snitt, legat pä 12895?*lmz boyta. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av 985 kr av säljaren. t/v i

4 HSB Brf Stranden Org,nr: sid 4/5 Fas tighetsforvaltning o ch s köt s el En underhållsplan f,rnns. Den gäller 20 är framät fr.o.m Under året har ftiljande underhållsarbete utftirts:. Föreningens låneräntor har omftirhandlats, se långfristiga skulder till kreditinstitut. Samtliga vattenkranar i soprummen har omplacerats så de inte sitter i vägen vid tömning av sopbehållarna.. Strandens energianvändning har kartlagts och en energideklaration fastställd av Boverket har anslagits i varje port.. Taket på 6 D har reparerats p.g.a. en vattenläcka.. Myndighetema har bestämt att ett nytt lägenhetsregister ska införas. Styrelsen beslutade att anlita HSB ftir att få hjälp med registrets inforande. Ärendet är inte avslutat då vi väntar på ett ftirslag till nya adresser från kommunen.. En kompostkvarn för trädgårdsavfall har inflorskaffats.. Nya P-tillstånd har tagits fram och distribuerats till medlemmarna. De gamla tillstanden var lätta att kopiera och blev därför missbrukade.. En elmätare har installerats hos Hälsokällan så att hyresgästen kan ha ett eget abonnemang.. Portarna och dörrarna till soprummen har gåtts igenom och nödviindiga reparationer har gjorts.. Under sommaren har ett flertal medlemmar varit aktiva med att olja, sköta rabatter mm. Timpenning har utgått när styrelsen/två medlemmar i styrelsen i förväg godkåint arbetet.. Styrelsen har undersökt möjligheten med individuell värmemätning i våra lägenheter. Tyvärr passar inte vårt system för det.. Vi har sänkt våra huvudsäkringar från 160 A till 100 A. Före bytet gjordes en uppmätning av ft)rbrukningen under årets kallaste tid. Vinsten beräknas till ca l<rlär.. Ett tvåårigt avtal med fast elpris har tecknats. Samfcilligheten Tappströms samftillighetsftirening, Smf, är den {änvärmecentral som forser foreningen och Ekerö Centrum med värme. Föreningens andel i Smf är 23,89 Yo. 1"lN

5 HSB Brf Stranden Org,nr: sid 5/s Medlemsinformation, tomt m.m.. Medlemsinformationen Strandbladet har utkommit med 4 nummer. 13 personer har valt att fä Strandbladet via e-post.. Föreningens hemsida nås på adressen: Under verksamhetsåret har två städdagar (vårlhöst) genomftirts.ett20-tal medlemmar deltog i arbetet att städa och snygga upp vårt tomtområde. Efter städningen bjöd ft)reningen på korv och några medlemmar stod med kaffe och kaffebröd.. Container ftir medlemmarnas grovsopor har varit uppställd på parkeringen enligt plan. Framtid. Två värmeväxlare med tillbehör kommer, enligt underhållsplanen, att bytas ut i vår undercentral. Beräknad kostnad är ca kr. Bytet har skjutits upp till våren 2010 då värmen kan stängas av utan alltför stort omak lor de boende. Priset kommer inte att ändras. Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen fiireslår ftiljande disposition: I Uttag ur yttre fond Överftiring till Fond ftir yttre underhåll Balanserat resultat s

6 Org Nr; Resultaträkning Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastig hetsskatt och kommu na I fasti g hetsavg ift Avskrivningar Summa fastig hetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster RänteintäKer och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa fi nansiella poster Ärets resultat r Notl Not 2-3 t s Not Not Not s s I Ft"tt

7 Org Nr: Balansräkning 2009-L2-3t Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella a n lä gg n ingstillgå nga r Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Inventarier Fina nsiella a n lägg n ingstillgå nga r Långfristigt vä rdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Not 6 Not 7 Not 8 8s s s s t Not Omsättningstillgångar Ko rtfri st i g a fo rd ri n g a r Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkn ingskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 Not 11 t t8t s r Kortfristiga placeringar Not Summa omsättni ngstillgångar Summa tillgångar r.y.l\r

8 Org Nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Ärets resultat Not tl s t ' n4nL Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäker Summa skulder Not Not Not r t L t Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar stä llda för skulder till krediti nstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga rd

9 Org Nr: Kassaflödesanalys 2009-o1-o L2-3t Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster L Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet t t4 814 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i maskiner/inventa rier Kassaflöde från investeringsverksamhet t to Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minsknins (-) av långfristiga skulder Kassafl öde frå n fi nansieri ngwerksamhet Ärets kassaflöde Likvida medel vid årets början n A Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen t'"n

10 Org Nr: Redovisningsprinciper m. m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 70-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning på 30 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsåttning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr, en minskning med kr jämfört med föregående år. övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anståillda under året. Aruoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden föftroendevalda Sociala kostnader Övrigt Revisorer Föreningsvald övriga föftroendevalda/anståillda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpl iktelser Totalt Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drifr t4l re s L4-3T65ö',- \ t4/nl

11 Org Nr: Noter Not 1 Nettoomsättning Not 2 Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Drift s 996 8zo6l-gl -t Effi t 578 s''d'3ö Personalkostnader Fastig hetsskötsel och lokalvå rd Reparationer EI Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-W Övriga avgifter Förualtningsarvoden Övriga driftskostnader t4 62 LT t s s t t33 r 0t7 7r0 L t4t t75 12L728 Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier 2t L r , Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter RänteintäKer avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Specialinlåning Övriga ränteintäker ti& t34940 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder s r^j

12 Org Nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningwärden Ingående ackumulerade avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokföft värde Taxeringsvärde ffio E s 90s -s r Byggnader Mark sl 97s s 000 Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden s83 00ö" 4 s Not 8 Bokfört värde Inventarier 4Effiöö'' 483 ooo-'- Ingående anskaffningsvärde Ärets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden re re Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokföft värde re m t34 ---m- Not 9 AKier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not 10 övriga kortfrastiga fordringar Skattekonto Ovriga fordringar ffi L s-705

13 Org Nr: Noter Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäker Förutbetalda kostnader HSB Stockholm HSB Försäkring Fjärrvärme KabelW Närlunda vägförening Övrigt Upplupna intäker L I94 4tr L4843 Not 12 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm Not 13 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid årets slut Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Ärets resultat L r a2lt taa Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek 2t5824 Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek ,14o/o ,20o/o ,85o/o 20L ,20o/o ,30o/o ,600/o 2QI Stadshypotek ,30olo Not 15 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till övriga kortfristiga skulder Upplupna skatter/arbetsgivaravgifter Moms Ej inlöst avi Depositioner BB t e8e ----r

14 Org Nr: Noter IIot 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intiikfter r Upplupna räntekostnader Green quality ståid Fridhems entreprenad Ekerö energi BoRevision Revisorsaruode Arbetsgivaravgifter Styrelsearvode Fora Förutbetalda hyror och avgifter Stockholm, den 7,r") 2,1 c ".---.t L 18 78s s s '-t/ Vår revisionsberättelse hartnv l2 Hmnats beträffande denna årsredovisning =fu:h ' Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund utsedd revisor

15 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och boköringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Brf Stranden för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förualtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen, Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utföfts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förva ltn ingsberättelsen ä r fören I ig med årsredovisn ingens övriga delar. Vi tillstyrker atl föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter a nsva rsfrihet för rä kenskapså ret. Stockholm aen I? J5 -?or o tt-*'. tr'fro-rtt\_---- -flt/r,n L) v, zk /rr-,^ \ Av föreningen vald revisor Yr, Av HSB Riksförbund utsedd revisor

16 Totala kostnader Drift Avskrivningar Räntekostnader Skatt r o/o 4o/o 44o/o 2o/o Fördelning driftskostnader Personalkostnader Fastighetsskötsel Reparationer EI Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förualtningsarvoden Är s L33 r 017 7ro t L4L s L2L728 År I t4 62 lt6 2L o/o 2lo/o 5o/o I5o/o 34o/o 60/o 5o/o 2o/o 2o/o 4o/o

17 Org Nr: Ekerö Totqlp kostnader Drift 4VÄ ".n*"'-'""j."o*'".'""" ".t"1"""."-" 1..."t Avskrivningar 4o/o Fördelni ng driftkostnader 't Ar2009 4r

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer