Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r»"

Transkript

1 Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r» skriv ut» C SS - gr unde r Infor mation om C S S CS S i exter n mall eller i dokumentet? A nvända classer som selektor er Mer om enheter : % - em - px Teckensnitt och teckenfär g Rubr iker B akgr undsfär g B akgr undsbild A HR EF - länkar ( pseudo- classes) L änkar - ta bor t under str ykning L änkar - egen fär g L änkar - O nmouseo ver Radavstånd Juster ing av text L istor - punktlistor och numr er ade listor Textbakgr undsfär g eller bakgr undsbild K antlinjer i tabeller mm S kuggor med bakgr undsbild S idbr ytning CS S för utskr ift ( media="pr int") ---> Fär g på bläddr ingslist - scr ollbar ---> V a d ä r C S S o c h v a r f ö r s k a d u a n v ä n d a d e t? Innehåll och struktur CSS - (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En enda CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra formateringen genom att det bara i CSS-mallen. CSS har tagit HTML ett steg längre och 1 av :56

2 möjliggjort formateringar och effekter som inte fanns i HTML standarden. En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde inbördes så att en "huvudmall" med de övergripande formateringarna kan ersättas på en lägre nivå av en "lokal mall" som då gäller före huvudmallen. CSS är liksom XML/XHTML ett steg mot att separera innehåll och struktur i dokument. All formatering bör ske i externa mallar vilket gör att mängden kod i själva dokumentet minskar avsevärt och gör att sidorna laddas snabbare i webbläsaren. Då samma mall används för varje dokument behöver inte webbläsaren läsa in formateringsanvisningar på nytt varje gång en ny sida anropas. Tillgänglighet En målsättning med CSS är att läsaren ska kunna påverka utseendet av dokumentet när sidorna läses i webbläsaren vilket inte alltid har varit populärt bland författarna av dokumenten då förändringar kan påverka webbplatsens layout. Detta har i praktiken inneburit att vissa grupper har utestängts från att använda många platser på Internet. Syn- och hörselskadade och andra har haft svårigheter att ta del av innehåll på sidorna trots att det finns programvaror för tolkning av innehåll på webbsidor. Tillgänglighet är ett av ledorden när framtidens webbplatser ska utformas och då gäller detta inte bara de som har svårt att läsa dokumenten på en PC. Ett av målen för W3C är att göra webbaserat innehåll tillgängligt på fler plattformar än PC. Det kan vara för PDA (handdator), mobiltelefoner, enheter för talsyntes och punktskrift (Braille). Genom att strukturera dokumenten på rätt sätt ska alltså både synskadade och hörselskadade kunna ta del av innehållet. Det innebär att många webbplatser som byggts med layout som första prioritet inte fungerar om de använder tex Frames, Iframes, Imagemaps, java, javascript, nästlade tabeller, bilder utan ALT-text, GIF-animationer, Flash, Shockwave, PDF-dokument osv. Många funktioner som används idag går då alltså bort helt... (läs mer om W3C och webstandards») CSS levels CSS finns specificerat i olika "nivåer" där CSS1 (1996) innehåller information om relativt enkel formatering som bakgrundsfärger, bakgrundsbilder, teckensnitt och justering av text. CSS2 (1998) går ett steg längre och ger möjlighet att formge hela dokument med positionerade rektangulära områden (boxar) som tidigare bara varit möjligt med tabeller (tables). CSS2 har förbättrats och finns i version CSS21 men kommer att ersättas av CSS3 som idag inte är helt färdig. Håll dig uppdaterad om alla specifikationer i CSS genom att besöka W3C för mer information: CSS1» - CSS2» - CSS3» TIPS! CSS har begränsat stöd i framförallt äldre webbläsare men även i IE6. Den webbläsare som bäst följer specifikationerna från W3C är Firefox - detta gäller framförallt CSS2- positionering». Använd i första hand Firefox när du testar dina CSS-layoter för att se det korrekta resultatet och anpassa sedan koden till IE vid behov. Läs mer om Firefox och andra webbläsare här» Läs mer om: CSS-effekter» - CSS-positionering» - CSS-menyer» - CSS-layout» C S S i e x t e r n m a l l e l l e r i d o k u m e n t e t? När du använder CSS för att formatera en sida kan du infoga CSS-formateringen på tre sätt: Extern CSS-mall en extern CSS-mall som kopplas till dokumentet I dokumentet i dokumentets huvud <HEAD> 2 av :56

3 3. Direkt i element) i elementet där CSS-formateringen ska utföras 1. C S S i ex t er n m a l l Det här är den vanligaste användningen av CSS där ett externt dokument som innehåller formateringen kopplas till alla de sidor som ska tillämpa formatet. Namnet på CSS-mallen måste ha filtilläget.css och namnet på mallen i exemplet nedan är "mall.css". Den här metoden är mest effektiv, om formateringen ska ändras behöver du bara göra det i ett enda mall-dokument. Här uppfylls målet med att separera innehåll och struktur i dokumenten. Så här kan koden för sidorna som kopplas till mallen se ut: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <title>sidan namn</title> <link href="mall.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <h1>rubrik</h1> </body> </html> CSS-mallen "mall.css" innehåller formateringen av rubriken <H1>: h1 { font-size: 24px; }... och när rubriken <H1> används i sidan formateras den enligt den externa CSS-mallen: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <title>sidan namn</title> <link href="mall.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <h1>rubrik</h1> 3 av :56

4 </body> </html> Du kan koppla flera externa CSS-mallar till samma dokument. Om samma selektorer förekommer i båda mallarna men med olika formatering gäller den mall som angivits senast i radvis ordning. I exemplet nedan gäller alltså "mall2.css" före "mall.css": <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <title>sidan namn</title> <link href="mall.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="mall2.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <h1>rubrik</h1> </body> </html> 2. C S S i d o k u m en t et CSS-formatering angiven direkt i dokumentet kan användas när vissa sidor ska avvika från huvudmallens formatering. Den här metoden är inte lika effektiv som att använda en extern CSS-mall. Om formateringen ska ändras måste det utföras i varje dokument som använder formateringen. Här formateras rubriken <H1> direkt i dokumentet: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <title>sidan namn</title> <style type="text/css"> <!-- h1 { font-size: 24px; } --> </style> </head> <body> <h1>rubrik</h1> </body> </html> 3. D i r ek t i el e m en t et s o m s k a fo r m a t er a s Den här metoden är minst effektiv och här uppfylls inte målet med att separera innehåll och struktur i 4 av :56

5 dokumenten. CSS-formateringen anges i anslutning till de elementsom ska formateras. När formatet ska användas i ett nytt elememnt måste CSS-koden anges på nytt och det innebär att sidorna innehåller mycket kod och tar längre tid att laddas i webbläsaren. Så här kan koden se ut när rubriken <H1> formateras direkt i elementet: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <title>sidan namn</title> </head> <body> <h1 style="font-size: 24px;">Rubrik</h1> </body> </html> VIKTIGT! För all CSS-formatering gäller att all tidigare HTML-formatering måste tas bort innan CSS-formateringen fungerar. Prioriteringsordningen av formateringen är följande: HTML-formatering CSS-kod i element eller avsnitt där formateringen ska tillämpas CSS-kod i dokumentet CSS i extern mall Detta innebär att du kan börja formateringen i en extern CSS-mall som du kopplar till dina dokument. Vill du sedan ange avvikande format lokalt i ett dokument formaterar du CSS direkt i dokumentet (gäller då före den externa CSS-mallen). Om någon del av dokumentet ska avvika från övrig CSS-formatering anger du detta direkt i avsnittet/objektet (gäller då före både CSS i dokumentets <HEAD> och CSS i en extern CSS-mall) A n v ä n d a c l a s s e r s o m s e l e k t o r e r CLASS kan användas som attribut till alla element och det ger dig möjlighet att använda olika format på samma typ av element. Om du vill tilldela elementet <P> olika format kan du alltså lägga till attributet CLASS och det class-namn som ska användas: <p class="textformat1">text här...</p> <p class="textformat2">annan text här...</p> Här tillämpas formateringen med CLASS som attribut till <P>: <body> <h1>text 1</h1> <p class="textformat1">för att din webbplats ska vara tillgänglig för besökare måste den ha en unik 5 av :56

6 adress och finnas på en dator som alltid är ansluten till Internet. Du kan använda din egen dator om du har en fast uppkoppling mot Internet med en egen IP-adress. Risken är dock stor att din dator utsätts för virus eller andra intrång och du bör ha en sk "brandvägg" (Firewall) och antivirusprogram. En enklare lösning är att istället anlita ett webbhotell som erbjuder utrymme för dina webbsidor. </p> <h1>text2</h1> <p class="textformat2">ett seriöst webbhotell ansvarar för brandvägg och virusskydd. Dessutom är det viktigt att de gör regelbundna backuper av din webbplats och att din webbplats finns på fler än en webserver så att den alltid är tillgänglig även om en webserver krånglar... Adressen till din webbplats får du genom att registrera ett eget domännamn som är lätt att komma ihåg för dina besökare. Dessutom får du samtidigt epost-adresser med samma namn.</p> </body> Här är classerna angivna i CSS-mallen. Notera den inledande punkten i classnamnet som är viktig och måste finnas med: body { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; } h1 { font-size: 24px; font-weight: normal; letter-spacing: 2px; }.textformat1 { color: #336699; }.textformat2 { color: #990000; }... här är resultatet i webbläsaren: Du kan ha flera mallar med de namn du själv anger som som tex:.teckensnitt2.textcolor.bakgrundsfarg.kantlinje.kantlinje2 6 av :56

7 CLASS kan också användas på angivet område i ett element sk inline element. Om du bara vill formatera några ord inom <P> kan du omluta området som ska formateras med <SPAN>: <p>här är <span class="textformat2">några ord</span> formaterade...</p> Här används <SPAN> för att omsluta de delar av texten som ska formateras: <body> <h1>text 1</h1> <p>för att <span class="textformat12">din webbplats</span> ska vara <span class="textformat2">tillgänglig</span> för besökare måste den ha en unik <span class="textformat2">adress</span> och finnas på en dator som alltid är ansluten till Internet. Du kan använda din<span class="textformat2"> egen dator</span> om du har en fast uppkoppling mot Internet med en egen IP-adress. Risken är dock stor att din dator utsätts för virus eller andra intrång och du bör ha en sk "brandvägg" (Firewall) och antivirusprogram. En enklare lösning är att istället anlita ett webbhotell som erbjuder utrymme för dina webbsidor. </p> </body>... här är resultatet i webbläsaren: M e r o m e n h e t e r : % - e m - p x Storlekar på framförallt text men även boxar (områden) kan anges med olika enheter och den vanligaste enheten för text i HTML var tidigare "size" som utgick ifrån en standardstorlek (default) och angav storlek i 7 steg (läs mer om font size i HTML grunder»). CSS ger möjlighet att skala text obegränsat och olika enheter för att ange storleken. En vanlig enhet är pixlar som även används för att ange storlek på bildskärmar och därför erbjuder bra kontroll över hur resultatet blir på en bildskärm. Problemet med pixlar är att IE och vissa andra webbläsare inte kan förstora dem om användaren vill se texten i större storlek. Den här guiden har textstorlek angiven i em och kan förstoras i både Firefox och i Internet Explorer och med tanke på framtida tillgänglighet är det en fördel - se informationen i början av guiden» 7 av :56

8 TIPS! Prova att förstora eller förminska texten i denna guide. Snabbkommandot i Firefox och Internet Explorer är CTRL+plus eller CTRL+minus (återställ till standard med CTRL+0). Snabbkommandon finns inte i IE6 men du kan välja menyn "Visa/Textstorlek" där du har fem olika storlekar att välja på ("mellan" är standardvärdet). Klicka här för provsida med olika enheter» Textstorlekar kan anges i enheterna: px - pixlar (pixels) - samma enhet som bildskärmars upplösning pt - Punkter (point) - 1 pt är lika med 1/72 inch in - tum (inch) cm - centimeter mm - millimeter p - picas - 1 pc är lika med 12 punkter em - em - relativ till andra element ex - exs - en ex är x-höjden på ett tecken % - Procent - relativ till andra element Enheterna "pt", "pica" och "ems" har traditionellt använts i typografin och trycksaker och det är förmodligen "punkter" (pt) som är mest allmänt använt i tex ordbehandling. Enheten em är ursprungligen ett horisontellt mått som utgår från bredden på bokstaven "M". Två bindestreck ihop (--) kallas för "em-dash" och har samma bredd som bokstaven "M". Endast ett bindestreck (-) kallas "en-dash". Begreppet "em" har inte samma betydelse i CSS som i typografin då bokstaven "M" inte finns i alla länders teckenuppsättningar. Alla teckenuppsättningar har däremot en höjd på tecknen och "em" används i CSS som en enhet för höjd på tecken. Enheten em är betydelsefull i CCS för att skapa skalbara dokument som fungerar på flera enheter och du bör alltså använda "em" som enhet för både text och områden (boxar). Em är relativ till andra element och utgår alltså från tidigare formatering. Om du anger textstorlek för "brödtexten" <P> till "10 pixlar" så kan du formatera radhöjd, teckenmellanrum, rubriker, storlek på boxar mm relativt till texten genom att ange "em" som enhet på dessa element. Klicka här för att se exempel på användning av "em" i text» TIPS! Fler exempel och information om enheter finns i guiden CSS-positionering» T i l l ä m pa C SS- f o r m a t e r i nge n Tillämpa CSS-formateringen i en extern mall eller direkt i dokumentet. OBS! Ta bort all eventuell tidigare HTML-formatering för att CSS-formateringen ska gälla. Läs mer i avsnittet ovan: CSS med olika metoder» 8 av :56

9 T e c k e n s n i t t o c h t e c k e n f ä r g För att använda samma teckensnitt och storlek på all text i ett dokument kan innehållet i CSS-mallen "textmall.css" se ut så här: body {font-family: Verdana; font-size: 11px;} p {font-family: Verdana; font-size: 11px;} td {font-family: Verdana; font-size: 11px;} li {font-family: Verdana; font-size: 11px;} Klicka här för att se exemplet» Notera att formateringen anges för flera märken för att även texten som finns i tabellceller <TD>, stycketext <P> och listor <LI> ska formateras. Det kan fungera att bara ange textstorleken inom <BODY> men vissa webbläsare använder då inte formateringen i tabellceller eller listor. Att ange samma formatering för de element du använder på din sida är en metod att säkerställa att formateringen verkligen fungerar i de flesta webbläsare. Textfärg på all text i hela dokumentet <BODY> kan du ange så här: body {color: #003366;}...formatering av både teckensnitt och textfärg kan se ut så här:: body {font-family: Verdana; font-size: 11px; color: #003366;} p {font-family: Verdana; font-size: 11px;} td {font-family: Verdana; font-size: 11px;} li {font-family: Verdana; font-size: 11px;} Tillämpa CSS-formateringen endast på de märken (taggar) och objekt du använder i ditt dokument. Om du inte använder tabeller <TABLE> kan du alltså hoppa över formateringen av <TD>. R u b r i k e r < H > Ett effektivt sätt att enkelt kunna byta formatering av Rubrikerna i dokument är att koppla dem till de vanliga märkena för "heading" H1-H6. Då kan du formatera "brödtexten" enligt avsnittet om teckensnitt ovan men ha olika storlekar på rubrikerna genom att tilldela märkena <H1> till <H6> egna storlekar och teckensnitt. Då kan innehållet i CSS-mallen "textmall.css" (eller inom <HEAD> på aktuell sida) se ut så här: h1 { font-family: Verdana; font-size: 24px; font-weight: normal; letter-spacing: 2px; } h2 { font-family: Verdana; font-size: 20px; font-weight: normal; letter-spacing: 1px; } h3 { font-family: Verdana; font-size: 16px } body {font-family: Verdana; font-size: 11px;} 9 av :56

10 p {font-family: Verdana; font-size: 11px;} td {font-family: Verdana; font-size: 11px;} li {font-family: Verdana; font-size: 11px;} Klicka här för att se exemplet» B a k g r u n d s f ä r g Även bakgrundsfärgen kan du ange i din CSS-mall vilket gör det enkelt att byta färg på alla sidor. Både teckensnitt och bakgrundsfärg för hela sidan anges i märket <BODY>. Då kan innehållet i CSS-mallen "textmall.css" (eller inom <HEAD> på aktuell sida) se ut så här: body {background-color: #CCCC99;} Bakgrundsfärg, teckensnitt och teckenfärg för hela sidan kan du ange inom <BODY>: body { background-color: #CCCC99; font-family: Verdana; font-size: 11px; color: #666633} Klicka här för att se exemplet» B a k g r u n d s b i l d För att ange vilken bakgrundsbild som skall användas gör du på samma sätt som med bakgrundsfärg. I exemplet nedan används både en bakgrundsbild och en bakgrundsfärg i samma nyans (bakgrundsfärgen syns ju i webbläsaren den tid det eventuellt tar för bakgrundsbilden att laddas ner): body { background-image: url(bakgrundsbild.jpg);} Klicka här för att se exemplet» 10 av :56

11 Här anges bakgrundsbild tillsammans med bakgrundsfärg och teckensnitt: body { background-image: url(bakgrundsbild.jpg); background-color: #6699FF; font-family: Verdana; font-size: 11px; } CSS ger fler möjligheter att bestämma bakgrundsbildens position, egenskaper och upprepning. B a k g r u n d s b i l d s o m i n t e u p p r ep a s body { background-image: url(bakgrundsbild.gif); background-repeat: no-repeat } Klicka här för att se exemplet» 11 av :56

12 B a k g r u n d s b i l d s o m ä r fi x er a d o c h en d a s t u p p r ep a s å t h ö g er (ej n ed å t ): body { background-image: url(bakgrundsbild.gif); background-repeat: repeat-x; backgroundattachment: fixed } Klicka här för att se exemplet» 12 av :56

13 B a k g r u n d s b i l d s o m ä r fi x er a d o c h i n t e u p p r ep a s. D es s u t o m ä r b i l d en c en t r er a d b å d e h o r i s o n t el l t o c h v er t i k a l t : body { background-image: url(bakgrundsbild.gif); background-repeat: no-repeat; backgroundposition: center center; background-attachment: fixed } Klicka här för att se exemplet» 13 av :56

14 B a k g r u n d s b i l d s o m b a r a u p p r ep a s n ed å t (ej å t h ö g er ): body { background-image: url(bakgrundsbild.gif); background-repeat: repeat-y} Klicka här för att se exemplet» 14 av :56

15 A H R E F - l ä n k a r ( p s e u d o - c l a s s e s ) Pseudo-classes är en benämning på information som kan användas i CSS selektorer men inte finns som HTML-kod. Det är egentligen en form av "fiktiva taggar" som gör det möjligt att tex ange egenskaper för länkar. HTML använder elementet <A HREF> men det finns inga andra attribut till märket som anger om en länk har använts (besökts). Däremot finns det funktioner i webbläsaren som som tilldelar länkarna egenskaper om de besökts eller ej. Genom att använda pseudo-classes till <A HREF> kan du själv bestämma egenskaperna med CSS. Selektorerna som används för länkar <A HREF> är: a:link = länk a:visited = länk som användaren klickat på a:active = länk som välj (klickas på) av användaren a:hover = länk som muspekaren förs över (hovras över) OBS!! Pseudo-class för A:ACTIVE (aktiv länk) fungerar olika beroende på vilken webbläsare som används. Internet Explorer visar egenskapen när sidan som länken leder till är aktiv och visas. Firefox 15 av :56

16 visar bara egenskapen när musknappen hålls intryckt. CSS-koden nedan använder alla selektorerna tilldelade olika format: a:link { color: #FF0000; } a:visited { color: #999933; } a:active { letter-spacing: 5px; } a:hover { background-color: #FFFF00; }... här är resultatet i webbläsaren: Klicka här för att se exemplet» T a b o r t u n d e r s t r y k n i n g i l ä n k Att ta bort understrykningen i länkar är något som används i menyer där man ju kan förstå att alla menyval är länkade. Om du vill ta bort understrykningen på länkar i övrigt bör du se till att de har en färg eller annat kännetecken som gör att dina besökare förstår att det är klickbara länkar. Koden nedan tar bort understrykning på länkar, besökta länkar och aktiva länkar: a:link { text-decoration: none} a:visited { text-decoration: none} a:active { text-decoration: none} L ä n k a r - e g e n f ä r g OBS! Tänk på att dina besökare kanske letar efter det typiska länkutseendet (blå och understruken) och kan missa dina länkar om de inte är utmärkande på något annat sätt. Genom att ta bort understrykning och ändra färg på länkarna kan du få dina menyer mm att passa in bättre i din övriga layout. 16 av :56

17 Koden nedan ändrar färg på länkar och besökta länkar och ger bakgrundsfärg vid hovring: a:link { color: #006699; } a:visited { color: #666666; } a:hover { background-color: #cccccc; } L ä n k a r - O n M o u s e O v e r OnMouseOver (rollover, hover) är läget när du för muspekaren över en länkad text. Med CSS kan du tilldela text och bildlänkar olika OnMouseOver-effekter. Exemplet nedan tar bort understrykningen av länkar men visar understrykning vid OnMouseOver. Koden kan se ut så här: a:link { text-decoration: none; color: #CC3333} a:visited { text-decoration: none; color: #CC3333} a:active { text-decoration: none; color: #CC3333} a:hover { text-decoration: underline} OBS! Selektorn a:hover måste placeras efter a:link och a:visited. Om du använder bakgrundsfärg som hover-effekt kommer den annars inte att synas. Det finns flera andra rollover-effekter och du ser några exempel nedan. a:hover { color: #CC6600} a:hover { background-color: #99CCFF} a:hover { text-decoration: underline overline} a:hover { font-style: italic} a:hover { background-image: url(egen_bild.gif)} a:hover { letter-spacing: 5px} a:hover { cursor: help} a:hover { cursor: e-resize} a:hover { color: #FFFFFF; background-color: #006699} Klicka här för att se alla exemplen ovan» 17 av :56

18 R a d a v s t å n d Du kan styra radavståndet i hela din text eller i vissa stycken genom att använda CSS-kod. Det är ju oftast bättre att ha luft i texten och ha ett normalstort teckensnitt än att förstora teckensnittet för att fylla upp en sida. När du använder avståndsangivelser i CSS så kan du använda olika måttenheter för att ange avstånden. Vanliga mått är: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). Class-namnet i exemplet nedan är.linespacing och koden kan se ut så här:.linespacing {line-height: 20px}...tillämpa classen på ett stycke <P> eller tabellcell <TD> <body> <p class="linespacing">texten i ett stycke...</p> </body> Om du bara vill formatera några ord inom <P> kan du omluta området som ska formateras med <SPAN>. Exemplet nedan formaterar endast den text som omsluts av <span>: <body> <p>texten i ett stycke men bara ett <span class="linespacing">par tre textrader som formaterats med CSS-mallen för radavståndet</span> och de andra raderna är oformaterade...</p> </body> normalt radavstånd 20 pixlar.linespacing {line-height: 20px} Du kan styra radavståndet i hela din text eller i vissa stycken genom att använda CSS-kod. Det är ju oftast bättre att ha luft i texten och ha ett normalstort teckensnitt än att förstora teckensnittet för att fylla upp en sida. När du använder avståndsangivelser i CSS så kan du använda olika måttenheter för att ange avstånden. Vanliga mått är: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). Du kan styra radavståndet i hela din text eller i vissa stycken genom att använda CSS-kod. Det är ju oftast bättre att ha luft i texten och ha ett normalstort teckensnitt än att förstora teckensnittet för att fylla upp en sida. När du använder avståndsangivelser i CSS så kan du använda olika måttenheter för att ange avstånden. Vanliga mått är: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). 200 % 20 punkter.linespacing {line-height: 200%}.linespacing {line-height: 20pt} Du kan styra radavståndet i hela din text eller i Du kan styra radavståndet i hela din text eller i 18 av :56

19 vissa stycken genom att använda CSS-kod. Det är ju oftast bättre att ha luft i texten och ha ett normalstort teckensnitt än att förstora teckensnittet för att fylla upp en sida. När du använder avståndsangivelser i CSS så kan du använda olika måttenheter för att ange avstånden. Vanliga mått är: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). vissa stycken genom att använda CSS-kod. Det är ju oftast bättre att ha luft i texten och ha ett normalstort teckensnitt än att förstora teckensnittet för att fylla upp en sida. När du använder avståndsangivelser i CSS så kan du använda olika måttenheter för att ange avstånden. Vanliga mått är: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). J u s t e r i n g a v t e x t Justering av text höger, vänster, centrerad eller marginaljustering. Du kan även ange avstånd mellan orden eller bokstäverna. Class-namnet i exemplet nedan är.justering och koden kan se ut så här:.justering {text-align: justify;} (För tillämpning av formateringen se ovan» ) full justering (marginaljustering) första radens indrag.justering {text-align: justify;}.justering {text-indent: 20px;} Full justering av texten används ofta i tidningsartiklar eller ordbehandling i kolumner och kallas i CSS för "justify". För bästa resultat ska egentligen vissa ord avstavas men ännu finns ingen bra metod för detta varken i HTML eller i CSS. Naturligtvis kan du också ange vänsterjustering (left), högerjustering (right), och centrering (center) på samma sätt som i HTML men fördelen är ju att du kan ändra all justering i en extern CSS-mall. Första radens indrag i en text är också en formatering som används i tidningsartiklar och ordbehandling. Varje nytt stycke börjar då med indragen text och det passar bra att samtidigt formatera avståndet mellan stycken <P> och radavstånd för att få full kontroll över textflödet. Här är formateringen tillämpad på stycken <P> och varje nytt stycke inleds med det angivna indraget. avstånd mellan ord avstånd mellan bokstäver.justering {word-spacing: 10px;}.justering {letter-spacing: 3px;} 19 av :56

20 Avstånd mellan ord är (liksom avstånd mellan bokstäver) kanske inte är den mest använda formateringen men du kanske har användning av den ändå? Avstånden mellan orden kan anges med olika mått som tex: points (pt), pixels (px), inch (in), centimeter (cm), millimeter (mm), pica (pc), procent (%). A v s t å n d m e l l a n b o k s t ä v e r ä r ( l i k s o m a v s t å n d m e l l a n o r d ) k a n s k e i n t e ä r d e n m e s t a n v ä n d a f o r m a t e r i n g e n m e n d u k a n s k e h a r a n v ä n d n i n g a v d e n ä n d å? A v s t å n d e n m e l l a n b o k s t ä v e r n a k a n a n g e s m e d o l i k a m å t t s o m t e x : p o i n t s ( p t ), p i x e l s ( p x ), i n c h ( i n ), c e n t i m e t e r ( c m ), m i l l i m e t e r ( m m ), p i c a ( p c ), p r o c e n t ( % ). L i s t o r - p u n k t l i s t o r o c h n u m r e r a d e l i s t o r Punktlistor <UL> eller numrerade listor <OL> kan formateras med CSS. Förutom att formatera hela listan han du formatera varje listelement <LI>. CSS-kod till punktlista med cirkel som symbol: (ul { list-style-type: circle})... formaterar alla punktlistor <UL> i dokumentet: Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 CSS-kod till punktlista med punkt som symbol: (ul { list-style-type: disc})... formaterar alla punktlistor <UL> i dokumentet: Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 CSS-kod till punktlista med rektangel som symbol: (ul { list-style-type: square}) 20 av :56

21 ... formaterar alla punktlistor <UL> i dokumentet: Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 För att få olika format punktlistor i samma dokument använder du en class som selektor:.punktlista {list-style-type: circle}...tillämpa classen på de listområden <UL> som ska ha formateringen: <ul class="punktlista"> <li>punkt 1</li> <li>punkt 2</li> <li>punkt 3</li> E g n a b i l d er i p u n k t l i s t a Egna bilder kan användas som symbol i punktlistorna: Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 CSS-kod till punktlista med bild som symbol: ul {list-style-image: url(dinegenbild.gif)} 21 av :56

22 För att få olika format punktlistor i samma dokument använder du en class som selektor:.bildpunktlista {list-style-image: url(dinegenbild.gif)}...tillämpa classen på de listområden <UL> som ska ha formateringen: <ul class="bildpunktlista"> <li>punkt 1</li> <li>punkt 2</li> <li>punkt 3</li> N u m r er a d l i s t a Numrerade listor <OL> formateras enligt samma pricip som punktlistorna ovan. De olika egenskaper du kan använda ser du i exemplen nedan: ol { list-style-type: lower-roman} i. ii. iii. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ol { list-style-type: upper-roman} I. II. III. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ol { list-style-type: lower-alpha} a. b. c. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ol { list-style-type: upper-alpha} A. B. C. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ol { list-style-type: decimal} Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 T e x t b a k g r u n d s f ä r g Med hjälp av CSS kan du få en färgad bakgrund på bokstäver, ord eller hela rader. 22 av :56

Inför prov 1 i webbdesign

Inför prov 1 i webbdesign Inför prov 1 i webbdesign Skapa ett grundläggande HTML-dokument sidtitel övriga instruktioner Grundläggande märken, samt hur de används startmärke

Läs mer

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P ORDLISTA WEBBDESIGN 100P HTML- TAGGAR M.M. (DE BLÅFÄRGADE ORDEN ÄR OLIKA ATTRIBUT SOM HÖR TILL DE OLIKA TAGGARNA.) HTML Står för Hyper Text Markup Language och är en uppsättning markeringskoder.

Läs mer

12/9/2010 REGLER WEBBPRODUKTION WEBBDESIGN CASCADING STYLE SHEETS CSS LOKALA STILMALLAR GLOBALA STILMALLAR. Selektor. Deklaration

12/9/2010 REGLER WEBBPRODUKTION WEBBDESIGN CASCADING STYLE SHEETS CSS LOKALA STILMALLAR GLOBALA STILMALLAR. Selektor. Deklaration REGLER Selektor Deklaration Body { font-family:verdana WEBBPRODUKTION WEBBDESIGN CASCADING STYLE SHEETS CSS Ulrik Söderström Ulrik.soderstrom@tfe.umu.se h1,h2 { font-color:red; font-size:10pt; Egenskap

Läs mer

Internet och WWW Laboration 3 VT10 Högskolan Dalarna Hans Rosendahl. Laboration 3 CSS del 2. 1 av 20

Internet och WWW Laboration 3 VT10 Högskolan Dalarna Hans Rosendahl. Laboration 3 CSS del 2. 1 av 20 Laboration 3 CSS del 2 1 av 20 Vad kommer jag att lära mig på laboration 3? 1. Skriva en stilmall Boxegenskaper o border o margin o padding o width o float o clear Färger och bakgrundsbilder Positionering

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

CSS-övningar. 1. Grunder

CSS-övningar. 1. Grunder CSS-övningar 1. Grunder CSS Testa stilmallar Klasser Elementen div och span Ärvda egenskaper Mer om typsnitt, marginaler och mått Textdekor Fristående CSS -fil Attributet style Prioritetsordning hos stilelement

Läs mer

21/01/2016. Stilmallar. styra utseendet av webbplatsen DEL 1. Karin Fahlquist. index.html. recept.html frukt.html grönsaker.html

21/01/2016. Stilmallar. styra utseendet av webbplatsen DEL 1. Karin Fahlquist. index.html. recept.html frukt.html grönsaker.html Stilmallar styra utseendet av webbplatsen DEL 1 Karin Fahlquist index.html recept.html frukt.html grönsaker.html 1 Samma kod olika utseende Olika exempel om layout: http://www.csszengarden.com/ Stilmallar

Läs mer

Internet & WWW Laboration 2 VT10 Högskolan Dalarna Hans Rosendahl. Laboration 2 CSS del 1. 1 av 8

Internet & WWW Laboration 2 VT10 Högskolan Dalarna Hans Rosendahl. Laboration 2 CSS del 1. 1 av 8 Laboration 2 CSS del 1 1 av 8 Vad kommer jag att lära mig på laboration 2? Skriva en stilmall: o Skriva extern CSS-mall och länka den till XHTML-dokument o Skriva inbäddad CSS-mall i XHTML-dokument o Skriva

Läs mer

CSS-WORKSHOP. Nätverksträff för it-bibliotekarier, 7 mars 2013 Sara Britta Jadelius Trollhättans Stadsbibliotek

CSS-WORKSHOP. Nätverksträff för it-bibliotekarier, 7 mars 2013 Sara Britta Jadelius Trollhättans Stadsbibliotek CSS-WORKSHOP Nätverksträff för it-bibliotekarier, 7 mars 2013 Sara Britta Jadelius Trollhättans Stadsbibliotek sarabritta.jadelius@trollhattan.se 0520-49 76 65 HTML strukturerar innehåll det här är

Läs mer

Lektion 2 - CSS. CSS - Fortsätt så här

Lektion 2 - CSS. CSS - Fortsätt så här Lektion 2 - CSS I den här lektionen behandlas HTML och CSS. Det förutsätts att lektion 1 är gjord, eller att du har tillräckliga kunskaper i grundläggande HTML för att klara den här lektionen. CSS - Fortsätt

Läs mer

Förkunskaper: Tim Berners Lees vision webbläsarkriget W3C strukturtagg

layout-tagg

Förkunskaper: Tim Berners Lees vision webbläsarkriget W3C strukturtagg <h1> layout-tagg <font size=6> CSS { } Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns Högskola Förkunskaper: Tim Berners Lees vision webbläsarkriget W3C strukturtagg layout-tagg Kurslitteratur: Niederst Robbins, Learning

Läs mer

Copyright Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 2014. Copyright Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 2014 NÅGRA EXEMPEL WWW.CSSZENGARDEN.

Copyright Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 2014. Copyright Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 2014 NÅGRA EXEMPEL WWW.CSSZENGARDEN. CSS CASCADING STYLE SHEETS GRUNDKURS Introduktion till stilmallar, CSS CSS står för Cascading Style Sheets CSS är ett språk som används för att få bättre kontroll över utseendet (formatering och layout)

Läs mer

Övning 1 Vi börjar med en vanlig html-fil där html används för både innehåll och utseende:

Övning 1 Vi börjar med en vanlig html-fil där html används för både innehåll och utseende: Uppsala universitet Institutionen för utbildning, kultur och medier IKT A HT 2009 Monica Langerth Zetterman 2009-09-23 Testa stilmallar Övning 1 Vi börjar med en vanlig html-fil där html används för både

Läs mer

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben Föreläsning 4 CSS Stilmallar för webben Innehåll 1. CSS, vad är det? 2. Repetition av HTML-element 3. CSS, hur, var, när? 4. CSS & arv? CSS Cascading Style Sheet Same, same, but different Samma innehåll

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

F07 Stilmallar Dagens agenda

F07 Stilmallar Dagens agenda F07 Stilmallar Dagens agenda CSS, Stilmallar Lokala, interna, externa Selektorer - Taggselektorer - Klasselektorer - ID-selektorer Egenskapsarv Pseudo-klasser och element Kombinatorer Specificitet Stilmallar

Läs mer

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1 En introduktion till Stilmallar eller Cascading Style Sheets (CSS) 1 Stilmallar en introduktion... 4 Vad är stilmallar?...4 Vad behöver du för att lära dig stilmallar?...4 Hur stilmallar integreras i en

Läs mer

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er

Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er Labora&on 4 CSS och validering övningar/uppgi9er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument och skapa en mapp för U2 Till övningarna i denna

Läs mer

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011)

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Laboration 1: Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet

Läs mer

/*formatering för html och body elementen - elementens höjd sträcker sig över hela webbläsarfönstrets höjd*/ html, body { height: 100%; }

/*formatering för html och body elementen - elementens höjd sträcker sig över hela webbläsarfönstrets höjd*/ html, body { height: 100%; } /*CSS document*/ /* nollställer margin för alla element*/ * { margin: 0; /*formatering för html och body elementen - elementens höjd sträcker sig över hela webbläsarfönstrets höjd*/ html, body { height:

Läs mer

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1 Internet A HTML Grunder 1 HTML Tags (Speciella markeringar) < Instruktion> De flesta instruktioner avslutas också med en 2 untitled Min

Läs mer

Laboration 2: Xhtml och CSS.

Laboration 2: Xhtml och CSS. Laboration 2: Xhtml och CSS. Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet kommer att bli en webbplats med layout, bakgrundsbilder, minst en meny och

Läs mer

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil.

Tabeller. Lektion 7. en tabellrubrikcell som centrerad och i fetstil. Lektion 7 Tabeller Under denna lektion kommer du att få lära dig hur man bygger upp tabeller med HTML och hur man styr layout och utseende på en webbsida som innehåller tabeller. Enkla tabeller Av tradition

Läs mer

07/12/2015. Stilmallar. - styra utseendet av webbplatsen DEL 1. Karin Fahlquist. index.html. iecept.html frukt.html grönsaker.html

07/12/2015. Stilmallar. - styra utseendet av webbplatsen DEL 1. Karin Fahlquist. index.html. iecept.html frukt.html grönsaker.html Stilmallar - styra utseendet av webbplatsen DEL 1 Karin Fahlquist index.html iecept.html frukt.html grönsaker.html 1 Samma kod olika utseende Olika exempel om layout: http://www.csszengarden.com/ Utseende

Läs mer

Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink m.fl. Laboration 2: HTML och CSS.

Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink m.fl. Laboration 2: HTML och CSS. Laboration 2: HTML och CSS. Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet kommer att bli en enkel webbplats med layout, bakgrundsbilder, minst en meny

Läs mer

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften

Att styla webbsidor. Nivå. Uppgiften Nivå 2 Att styla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Läs mer

HTML och CSS. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap. 18 augusti 2015

HTML och CSS. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap. 18 augusti 2015 . HTML och CSS Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 18 augusti 2015 Översikt 2/17 Introduktion HTML Syntax Vanliga element CSS Syntax Selektorer Kombinera HTML och CSS Webserver Introduktion 3/17

Läs mer

Webbdesign vt. 2010. Innehållsförteckning

Webbdesign vt. 2010. Innehållsförteckning Webbdesign vt. 2010 mångar: Kl. 8:30 12:00 Innehållsförteckning 2. FTP-hur gör man? 3. Grundtaggar 5. Tabeller 6. Infoga bilder 7. Rubriker och fonter 8. Övning 1 9. Installera HTML-edit 11. Startsidans

Läs mer

Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er

Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er Labora&on 6 CSS och responsiv webbdesign övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on

Läs mer

Introducerande övningar i HTML

Introducerande övningar i HTML Introducerande övningar i HTML En webbsida består av en textfil som innehåller sidans text och koder i språket HTML, för att formatera innehållet. Har man bilder på sidan, så finns de som separata filer

Läs mer

För att skriva CSS-kod använder man sig av olika kommandon. Ett exempel på hur man kan skriva kod för att ändra textfärg kan vara:

För att skriva CSS-kod använder man sig av olika kommandon. Ett exempel på hur man kan skriva kod för att ändra textfärg kan vara: Hemsida CSS Introduktion till Cascading Style Sheets (CSS) Detta är en mycket kort genomgång av CSS med exempel på hur sådan kod ska läsas och hur den kan användas på IdrottOnline-sidor. Är man ute efter

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Vägen till en lyckad responsiv webbdesign.

Vägen till en lyckad responsiv webbdesign. Vägen till en lyckad responsiv webbdesign. Tänk mobilt först! Utgå ALLTID från den mista skärmen och jobba dig uppåt. Man brukar räkna med att 320px är i minsta laget idag. Korrekt ViewPort är mycket viktig,

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Webbdesign vt. 2009. Innehållsförteckning

Webbdesign vt. 2009. Innehållsförteckning Webbdesign vt. 2009 Fysiska träffar onsdagkvällar: Kl. 18:00 21:00 28/1 11/2 11/3 25/3 1/4 22/4 6/5 Innehållsförteckning 2. FTP-hur gör man? 3. Vad ska jag göra? 4. Grundtaggar 6. Tabeller 7. Infoga bilder

Läs mer

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida Framsida 2005-08-24 14.34 Sida 1 av 99 Innehållsförteckning Framsida...1 Vad kommer HTML ifrån?...3 SGML... 3 XML...5 Struktur...6 HTML...7 Får vi börja skriva webbsidor nu?... 9 HTML 4.01...9 Introduktion

Läs mer

Integrerad i egen cup-portal Sid 1

Integrerad i egen cup-portal Sid 1 Integrerad i egen cup-portal Sid 1 Skillnader mellan fristående och integrerad cup-portal En liten viktig synpunkt innan ni går vidare: Det går snabbt och enkelt att växla mellan den fristående och integrerade

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

WEBBUTVECKLING CSS. Formatmallar - CSS

WEBBUTVECKLING CSS. Formatmallar - CSS betyder Cascading Style Sheets, vilket i svensk översättning blir ungefär formatmallar (inte riktigt, men nästan...). Anledningen till att man använder är att det är ett lätt sätt att skilja utseende och

Läs mer

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13 Jag önskar göra det lä0are för användarna genom a0 markera vissa delar med en annan färg? HTML är bra, men det är inte så snyggt? TDDD52 - CSS CSS regler och selectors gör a0 jag kan styla min HTML precis

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

- - - W e b d e s i g n s k o l a n - - - B i l d e r

- - - W e b d e s i g n s k o l a n - - - B i l d e r skriv ut» B i l d e r Att använda bilder kan vara ett sätt att lyfta fram ett skrivet budskap eller helt enkelt för att göra webplatsen mer attraktiv och lättnavigerad. Bilder skapar du själv i ett bildbehandlingsprogram

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Styla och formatera text

Styla och formatera text Nivå 2 Styla och formatera text All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Repetition. Hypertext. Internet HTTP. Server och klient Text försedd med länkar till andra texter. Många sammankopplade nät

Repetition. Hypertext. Internet HTTP. Server och klient Text försedd med länkar till andra texter. Många sammankopplade nät Repetition Internet Hypertext Server och klient Föreläsning 2 HTTP HTML Internet Hypertext Många sammankopplade nät Text försedd med länkar till andra texter Gemensamma adresser T ex 10.10.0.1 Gemensamma

Läs mer

HTML. Laborationskompendium i konstruktion av webbsidor. Detta exemplar tillhör: VT 2005. Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00

HTML. Laborationskompendium i konstruktion av webbsidor. Detta exemplar tillhör: VT 2005. Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 HTML Laborationskompendium i konstruktion av webbsidor Detta exemplar tillhör: VT 2005 Mittuniversitetet, ITM Telefon 063-16 53 00 Laborationskompendium för konstruktion

Läs mer

P O R T A L S Y S T E M

P O R T A L S Y S T E M P O R T A L S Y S T E M MODULER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER: Publisher o Administrationsmeny o Ny sida o Ändra sida o Nytt/ändra stycke o Min publisher o Publisherns verktyg Kalender < Språkmodulen Korsholm Mustasaari

Läs mer

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som

Läs mer

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Av Julia Klingvall i samarbete med webbservern.se. Version 1.1, januari 2005. I denna guide kommer du att lära dig de viktigaste

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

En stiligare portal Laboration 3

En stiligare portal Laboration 3 Laborationsanvisning En stiligare portal Laboration 3 Författare: Johan Leitet Version: 1 Datum: 2011-09-09 Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Kommunikation. Dator med webbläsare Förfrågan: Webserver. Returnerar HTML-kod

Kommunikation. Dator med webbläsare Förfrågan:  Webserver. Returnerar HTML-kod html och css Kommunikation Dator med webbläsare Förfrågan: http://www.umu.se Webserver Returnerar HTML-kod Webbläsare Chrome Firefox Internet Explorer Safari Opera Källa : http://www.w3schools.com/browsers/

Läs mer

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet Guide Till Bättre Nyhetsbrev För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet För dig som har, eller ska börja skicka nyhetsbrev Introduktion Skicka HTML brev Många som är nya på området

Läs mer

Sidan kommer inte läggas upp någonstans utan du redovisar den för mig på något handledningstillfälle.

Sidan kommer inte läggas upp någonstans utan du redovisar den för mig på något handledningstillfälle. Lab1 - CV-sidan Du ska bygga en variant av en CV-sida i HTML och CSS. Sidan ska åtminstone innehålla en bild på dig, en klassisk tabell med utbildningar/erfarenheter, ditt favoritcitat, en eller flera

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

E07 "Greased Lightning"

E07 Greased Lightning E07 "Greased Lightning" Föreläsning 7, HT2014 CSS och Event Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E07 Greased Lightning Dagens agenda CSS-egenskaper Händelsestyrd programmering Händelsehanterare Typer

Läs mer

Struktur & Layout med CSS

Struktur & Layout med CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 5 Struktur & Layout med CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 40 Läsanvisningar Exemplet Gretas Blommor GarreKs

Läs mer

<header> </header> <footer> </footer> Tidigare har man använt taggen för att märka delar av dokument. I HTML5 har man lagt till stöd för de nya taggarna för att det inte ska bli så många -taggar. I exemplet nedan använder

Läs mer

1 Se till att dokumentet C:\Webbkurs\html\pronto\index4.html är öppet i Anteckningar.

1 Se till att dokumentet C:\Webbkurs\html\pronto\index4.html är öppet i Anteckningar. Grundläggande HTML 9 Listor Listor kan komma väl till pass när kortfattad information ska presenteras på ett lättöverskådligt sätt. I HTML kan du skapa flera olika typer av listor; numrerade listor och

Läs mer

Labbrapport: HTML och CSS

Labbrapport: HTML och CSS Labbrapport: HTML och CSS Utförd av: Natalie Olmosse Mailadress: natalie.olmosse@gmail.com Datum: 2015 12 18 Kursansvarig: Karin Fahlquist Övriga lärare: Ulrik Söderström Första inlämningen Resultat (Godkänd/Retur):

Läs mer

Webbkurs för distriktsansvariga. Stockholm den 7 och 13 september 2011

Webbkurs för distriktsansvariga. Stockholm den 7 och 13 september 2011 Webbkurs för distriktsansvariga Stockholm den 7 och 13 september 2011 Klistra in text från Word Klistra in: all formateringskod från Word kommer med och är den som styr det webbläsaren visar, även om man

Läs mer

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ...

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener <scenes>... 3 Typsnitt <fonts>... 3 Övergångar <transitions>... Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ... 4 Mall för slide ... 5 , ...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Bilder och optimering 1. Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi eller 96

Läs mer

Nätet. Uppgiften. Nivå

Nätet. Uppgiften. Nivå Nivå 1 Nätet All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Uppgiften Har

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Webbteknik för ingenjörer

Webbteknik för ingenjörer Institutionen för 2015-01-22 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbteknik för ingenjörer HTML5 & CSS laboration Målsättning Att skapa en webbplats utifrån en Lo-fi prototyp och implementera

Läs mer

Visa och dölja element med JavaScript

Visa och dölja element med JavaScript Föreläsning i webbdesign Visa och dölja element med JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Visa och dölja element Förändra elementets sdl för display eller visibility

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

JavaScript. JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI

JavaScript. JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI JavaScript JavaScript Ramverk (Bibliotek) jquery + jquery UI Allmänt ramverk/bibliotek Importera JavaScript-kod Plattformsoberoende JavaScript Prototype + script.aculo.us jquery + jquery UI Återanvända

Läs mer

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er

Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er Labora&on 2 HTML och validering övningar/uppgi:er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2016 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 4 Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 39 UppgiI U2 = L4+L5+L6 UppgiI U3 Allmänna

Läs mer

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Utseende 4 1.1 Allmänt............................................ 4 1.2 Teckensnitt.......................................... 4 1.3 Stilmallar...........................................

Läs mer

Innehållsförteckning. Dreamweaver 3.0

Innehållsförteckning. Dreamweaver 3.0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till Dreamweaver... 1 Vad är Dreamweaver?... 11 Öppna Dreamweaver... 11 Hur du arbetar med Dreamweaver... 11 Arbetsområdet i Dreamweaver... 12 Vanliga komponenter i Dreamweaver...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

WEBDESIGN A - DTR 1210

WEBDESIGN A - DTR 1210 Lektion 9: Tips tricks och diverse Bakgrundsbilder Bakgrundsfärg och textfärg är några sätt att ge sin hemsida ett visst utseende. Ett annat sätt är att använda bakgrundsbilder. Man behöver en bild: HTML-koden

Läs mer

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3.

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Institutionen för 2015-11-30 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Målsättning Att skapa en webbplats genom att först skapa en Lo-fi prototyp och sedan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Välkommen till Dreamweaver Skapa en lokal webbplats...23

Innehållsförteckning. 1 Välkommen till Dreamweaver Skapa en lokal webbplats...23 Innehållsförteckning 1 Välkommen till Dreamweaver... 11 Vad är Dreamweaver? 11 Öppna Dreamweaver 11 Hur du arbetar med Dreamweaver 11 Arbetsområdet i Dreamweaver 12 Vanliga komponenter i Dreamweaver 13

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

03/12/2015. Logga in på: b.socrative.com eller ladda ner appen

03/12/2015. Logga in på: b.socrative.com eller ladda ner appen Logga in på: b.socrative.com eller ladda ner appen Använder Har skapat använt skrivit internet i webbsidor. CSS html. (stilmall). (nästan ) dagligen. 1 Dator med webbläsare Interne t Webserver Smartphon

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

En bortsprungen katt

En bortsprungen katt Nivå 1 All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. En bortsprungen katt

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Innehållsförteckning. Adobe GoLive CS

Innehållsförteckning. Adobe GoLive CS Innehållsförteckning 1 Om GoLive CS... 1 Mappar och filstruktur...1 Vad är en webbsida?...1 Vad är speciellt för en webbsida?...2 Vad är en webbplats?...3 Vanliga fallgropar med webbdesign...3 Överföra

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer