Business Attraction Management (BAM) för nordiska städer och regioner. Ett nordiskt samarbetsprojekt för framtidens etableringsfrämjande.

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Attraction Management (BAM) för nordiska städer och regioner. Ett nordiskt samarbetsprojekt för framtidens etableringsfrämjande."

Transkript

1 Business Attraction Management (BAM) för nordiska städer och regioner Ett nordiskt samarbetsprojekt för framtidens etableringsfrämjande.

2 Vad är problemet? Norden ses idag som en attraktiv plats för investeringar och etableringar bland internationella investerare och i affärspressen. Samtidigt har konkurrensen mellan platser och regioner hårdnat under det senaste årtiondet. Det har också skett en glidning från ett fokus på traditionell affärsutveckling och framhållande av hårda fakta mot mer komplexa för att inte säga mjuka attraktionsfaktorer som innefattar främjande av innovations- och entreprenörssystem, talangjakt och ett allmänt främjande av näringslivsklimatet. I detta nya landskap söker många nordiska kommuner, städer och regioner nya strategier och metoder, för att locka till sig investeringar, nya etableringar och entreprenörer, som möter dagens och morgondagens affärsmodeller och tekniska utveckling. Vem kan idag räkna med stor industriell etablering som skapar hundratals jobb från ingenstans? I vissa nordiska länder har det också skapats väl fungerande nationella och regionala organisationer för investeringsfrämjande, men som inte alltid är tillräckligt tätt kopplade till investeringsfrämjandet på lokal nivå, där de konkreta affärsmöjligheterna finns. Mot den här bakgrunden; Vad kan nordiska platser göra för att framhäva sina fördelar för nya investeringar och i förlängningen skapa arbetstillfällen och tillväxt? Det är dags att lyfta den här komplexa frågan för att stärka lokal och regional konkurrenskraft i de nordiska länderna. Business Attraction Management (BAM) Ett mer proaktivt investeringsfrämjande på både lokal och regional nivå kommer att behövas i framtiden och helt eller delvis nya angreppssätt och metoder. Platsledare och investeringsfrämjare måste idag kunna locka till sig en bred portfölj av investeringar, från green field- och brown field- etableringar (som forsknings- & utvecklingsanläggningar eller servicecenters) till start- ups och enskilda entreprenörer. Samtidigt så behövs ett inflöde av en kombination av smart kapital, ny teknologi, talanger och nya företag för att stärka konkurrenskraften, tillväxten och internationaliseringen i det lokala näringslivet. Traditionellt investeringsfrämjande är mindre verksamt i det allt mer kunskaps- och innovationsdrivna näringslivet. Därför behöver nya, effektiva angreppssätt och verktyg utvecklas, och ofta måste många lokala och regional aktörer bidra för att öka en plats attraktionsförmåga för nya investeringar och partnerskap mellan offentlig sektor, näringsliv, entreprenörer och även det civila samhället kommer att öka i betydelse. Det behövs ett nytt, modernt angreppssätt för platsbaserat investeringsfrämjande som bygger på dagens och morgondagens affärsvillkor. Vi kallar detta Business Attraction Management (BAM). Business Attraction Management bygger på den unika kombinationen av kompetens, resurser och nätverk på platsen och måste fungera i samklang med åtminstone fyra närliggande lokala och regionala processer: innovation, smart specialisering, företagsklimat och talangattraktion. Även betydelsen av ett mer uttalat platsledarskap, som kännetecknas av lokal och regional tydlighet kring det man vill satsa på i framtiden, bör genomsyra arbetet. Nya intressenter måste 1

3 engageras och nya koncept utvecklas för att klara av omställningen och där kan ledarskapets betydelse inte underskattas. Ett nordiskt samarbetsprojekt i framkant För att utveckla kunskapen kring Business Attraction Management (BAM) föreslås följande steg; 1. Lära av de bästa: En genomgång av metoder och angreppssätt som de mest framgångsrika investerings- och etableringsfrämjande aktörerna i de nordiska länderna och Europa tillämpar. 2. Utveckling av nya innovativa angreppssätt: En kreativ process som syftar till att utveckla nya, innovativa metoder för investeringsfrämjande som är anpassade för nordiska städer och regioner. Därför bjuds nu nordiska städer och regioner in att delta i ett ettårigt projekt för att skapa ett nytt angreppssätt till investerings- och etableringsfrämjande; Business Attraction Management. De deltagande städerna och regionerna kommer att ges insikt i de framgångsrika praktikfall som undersöks i projektet. Syftet är dessutom att identifiera konkreta marknadstrender som är kritiska för investeringsfrämjande i framtiden. Deltagarna kommer också att få tillfälle att lära av varandra och utbyta erfarenheter i en serie stimulerande sammankomster under året, där det nordiska deltagandet ger nya synsätt och ett bredare perspektiv på ämnet. En Toolbox for Business Attraction Management tas fram som ger deltagarna nya metoder och arbetssätt. Träningstillfällen erbjuds de investerarfrämjaraktörer som deltar i projektet i respektive region, med fokus på att höja kompetensen kring de nya metoderna och få varje stad/region att komma igång med arbetet att förbättra förmågan att attrahera nya företag och entreprenörer. Projektet planeras starta 1 april, Projektbeskrivning Syftet med projektet är att förse nordiska städer och regioner med nya metoder och angreppssätt för att kunna organisera och utöva resultatdriven Business Attraction Management, nu och inför framtiden. Genom att bygga vidare på vedertagen praxis och metoder kommer vi att genomföra en jämförande studie av framgångsrika investeringscase för att identifiera framgångsfaktorer och effektiva metoder för investeringsfrämjande på lokal och regional nivå. Vi kommer att utforska framgångrika, best practice- initiativ på nationell, regional och lokal nivå, i de nordiska länderna och Europa, ev. kompletterat med andra platser i världen. Fallstudierna syftar till att besvara ett antal viktiga frågeställningar; 1. Vilka verktyg, metoder och strategier har fungerat bra för att utveckla en plats attraktivitet för investerings- och etableringsfrämjande? 2. Hur kan verktygen utvecklas vidare på ett innovativt sätt för att möta framtida behov inom 2

4 investeringsfrämjande? 3. Vilka marknadstrender kommer att påverka investeringsfrämjande i framtiden? Hur kan dessa trender vändas till nya möjligheter? 4. Vilka aspekter av platsattraktivitet behöver investeringsfrämjare kunna hantera nu och i framtiden? 5. Hur kan aktörer inom offentlig sektor bygga och hantera partnerskap med näringsliv och akademi för ett organiserat investeringsfrämjande? 6. Vilka organisationsstrukturer och - modeller och platsledarskapsstilar är möjliga och effektiva för investeringsfrämjande nu och i framtiden? 7. Vilken kompetens är viktig för investeringsfrämjare i framtiden? Hur kan rollen som etableringsfrämjare utvecklas och professionaliseras? 8. Hur kan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå samverka för att attrahera nya företag och entreprenörer? Frågorna kommer att diskuteras och slutliga inriktningen bestäms i dialog med projektdeltagarna. Vad får man ut som deltagare? En viktig del av, och fördel med projektet är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna från alla fem nordiska länder, och att de kommer att ta exklusiv del av projektets resultat. Deltagande partners erbjuds: Möjlighet att påverka projektets inriktning. Deltagande för upp till 3 personer i de tre benchmarking- och dialogseminarier som genomförs under projektet. Seminarierna kommer att hållas på olika platser i norden som är lätta att nå för deltagarna. Deltagande för upp till 5 personer (föreslagningsvis andra individer än som deltagit under projektet) från varje plats i avslutande träningstillfällena. Löpande erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna via en digital projektplattform som Nordic Place Academy sätter upp. Tillgång till en konkret och användbar verktygslåda för Business Attraction Management. Alla resultat och leveranser blir tillgängliga och praktiskt tillämpbara för projektdeltagarna. Presentationsstöd kommer att ges, så att deltagarna under projektperioden kan informera om projektets slutsatser i sitt eget nätverk. 3

5 Tidsplan och projektkomponenter Projektet startar i april 2015 och löper fram till december Nedan finns en preliminär struktur för projektet med tidplan, aktiviteter och milstolpar. 1. Uppstartsmöte: april 2015 Det första mötet tar upp deltagarnas utmaningar och förväntningar, projektets syfte, metod och inriktning. Föreslagna fall att studera närmare kommer att diskuteras och olika metoder för investerings- och etableringsfrämjande och Business Attraction Management kommer att presenteras. Vid Uppstartsmötet kommer slutlig tidsplan för projektet bestämmas och möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna ges. 2. Informationsinsamling och analys: april- september 2015 Under denna projektfas kommer vi att identifiera och kartlägga framgångsrika fall (i visa fall också risker/misslyckade projekt) av investerings- och etableringsfrämjande och börja definiera verktyg, strategier och tillvägagångssätt för Business Attraction Management. 3. Andra projektmötet: september 2015 Vid det här mötet kommer vi presentera och diskutera resultaten och slutsatserna från projektet hittills och redovisa resultaten så här långt. Erfarenhetsutbyte är en viktig del även av detta möte och vi kommer att organisera workshops och arbetsgrupper som främjar detta. Slutsatserna av diskussionerna kommer att vara input till analysen och till projektresultaten. Vi kommer att presentera och diskutera en möjlig struktur för slutresultatet, verktygslådan för Business Attraction Management. 4. Konceptutvecklingsfas: september- december 2015 I den här fasen kommer vi att sammanställa alla resultat hittills i projektet och bestämma innehållet i verktygslådan. Viktigast är att göra verktygslådan praktiskt användbar genom att identifiera och konceptutveckla konkreta och innovativa strategier, metoder och verktyg för bättre Business Attraction Management. 5. Tredje och sista projektmötet Kunskapsforum: december 2015 Tillfälle att presentera verktygslådan för Business Attraction Management, och att organisera ett kunskapsforum kring ämnet. Erfarenhetsutbyte är en viktig del även av detta projektmöte. 6. Träning för deltagarna i projektet: tidigt 2016 Den sista leveransen i projektet är ett träningstillfälle där projektdeltagarna får tillgång till samtliga projektresultat och möjlighet att börja tillämpa verktygslådan för Business Attraction Management. De deltagande organisationerna får möjlighet att bjuda in deltagare bland sina intressenter till ett träningstillfälle för att säkra en effektiv kunskapsöverföring och i förlängningen implementering av projektets resultat. Träningstillfällena kommer sannolikt att hållas på flera platser i respektive nordiskt land, alternativt som en större konferens på en plats som är lätt för alla att resa till. Slutsatserna i projektet kommer löpande att kommuniceras och spridas till projektdeltagarna genom den digitala plattformen som Nordic Place Academy sätter upp. 4

6 Projektfinansiering och deltagande Under vintern 2014/15 erbjuda nationella, regional och lokala aktörer i Norden att delta i projektet som partner och finansiärer. Projektdeltagare från kommuner, städer och regioner, investerings- och etableringsfrämjande organisationer, men också statliga aktörer som jobbar med etableringar eller regional utveckling, liksom science park- eller klusterorganisationer som söker nya företag och investeringar, kommer att bjudas in. Inbjudna deltagare från alla nordiska länder är välkomna att delta. Totalt kommer organisationer ingå i projektet. De deltagande organisationerna kommer betala en avgift för att delta som är baserad på nivå och storlek: Statliga organisationer eller myndigheter Kommun/regionala organisationer (fler än invånare) Kommun/regionala organisationer (mellan invånare) Kommun/regionala organisationer (mindre än invånare) (f.n SEK) (f.n SEK) (f.n SEK) (f.n SEK) Om Nordic Place Academy Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till platsledare om vad som utvecklar platsers attraktivitet och hur sådant arbete kan bedrivas (s.k. platsledarskap). Målet är att skapa fler kreativa kontakter och lärande möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna. Nordic Place Academy är ett unikt koncept som samlar ett brett utbud av praktiska seminarier, konferenser, träningstillfällen och utvecklingsprojekt för aktörer som representerar platser i Norden, med fokus på praktiska metoder och verkliga fall. Nordic Place Academy har tagits fram av Tendensor och Place Consulting två företag som jobbar inom Norden med frågor som påverkar kommuner, regioner och andra områden kring platsers attraktivitet, innovation och ledarskap. 5

7 Tidigare Nordiska samarbetsprojekt Business Attraction Management (BAM) projektet bygger på erfarenheter och beprövade upplägg från flera tidigare nordiska samarbetsprojekt som genomförts av Tendensor och Place Consulting: Talent Attraction Management in Nordic Cities and Regions (TAM) genomfördes 2013/14 av Tendensor och Place Consulting. 17 nordiska regioner och kommuner ingick för att stärka sin förmåga att långsiktigt attrahera och behålla talanger. Bland deltagarna fanns Köpenhamn, Stockholm, Reykjavik, Bergen, Tampere, Aalborg, Skåne and Uppsala. Under projektet analyserades mer än 10 detaljerade fallstudier från framgångsrika internationella regioner och städer som utmärkt sig i sitt arbete med Talent Attraction. TAM- projektet utmynnade i en unik och praktisk handbok som fungerar som en verktygslåda för att kunna locka och behålla talanger, samt träningstillfällen för nyckelpersoner från de deltagande platserna. Projektresultaten har rönt uppmärksamhet på flera håll runt om i världen. Cluster Marketing and Branding in the Nordic Countries (CMB) genomfördes 2012/13. Projektet genomfördes tillsammans med 11 deltagande klusterorganisationer och regionala och nationella investerings- och etableringsfrämjande organisationer från de nordiska länderna (bl a VINNOVA, Innovation Norway, Greater Helsinki Promotion, Business Region Göteborg and Medicon Valley Alliance). Syftet med projektet var att undersöka hur klusterorganisationer och deras intressenter kan använda varumärkesbyggande och strategisk marknadsföring. Resultaten innefattade träning, erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna och en handbok om Cluster Brand Management. I projektet BAM kommer vi också att hämta inspiration ur boken Place Management new roles for place managers in rebuilding European wealth. Författaren Christer Asplund - är en av grundarna till Place Consulting och boken lyfter fram rollen för platsledarskap och hur platser kan höja sin attraktivitet genom samverkan mellan olika lokala och regionala intressenter, och därmed också bli mer intressant för investeringar och etableringar. Boken har fått internationell uppmärksamhet för sitt nydanande sätt att beskriva platsledarskap och de tankegångar som ligger till grund för otaliga seminarier och träningsmöten på olika ställen i Norden. 6

8 Kontaktpersoner Per Ekman, Tendensor Tel: Marcus Andersson, Tendensor Tel: Mats Segerström, Place Consulting Tel: Magnus Fransson, Place Consulting Tel:

Placemaking in the Nordics

Placemaking in the Nordics #NordicPlacemaking Placemaking in the Nordics Ett co-creation-projekt om hur man skapar trygga och attraktiva platser med stark identitet och stort värde PLACEMAKING IN THE NORDICS Ett co-creation-projekt

Läs mer

PLACEMAKING IN THE NORDICS

PLACEMAKING IN THE NORDICS Bradford, UK Science Park, Uppsala PLACEMAKING IN THE NORDICS ett samverkansprojekt om trygghet, attraktivitet, värde och identitet Aker Brygge, Oslo PLACEMAKING IN THE NORDICS Ett co-creation-projekt

Läs mer

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista Under våren 2017 har Gislaveds kommun genom intervjuer och en workshop genomfört en dialog med näringslivet. Syftet har varit att hitta

Läs mer

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken Högskolan Kristianstad Uppdrag AB NY HET MBA i praktiken MBA i praktiken Ett utvecklingsprogram i framkant som utvecklar dig och din organisation på riktigt! Programmet genomförs under sju månader i internatform

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket: IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vi tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. iqs.se

Vi tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. iqs.se Vi tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. iqs.se Det finns många skäl att satsa på forskning och innovation (FoI). För organisationer och företag kan det vara ett sätt att utveckla

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Verksamhetsplan Business Region Ska ne AB 2017

Verksamhetsplan Business Region Ska ne AB 2017 Verksamhetsplan Business Region Ska ne AB 2017 Denna plan ska ha som syfte att beskriva de insatser som görs inom BRS AB alternativt som samordnas av BRS AB under verksamhetsåret 2017 och reflekteras i

Läs mer

Handlingsplan. Strategi för ökad internationalisering

Handlingsplan. Strategi för ökad internationalisering Handlingsplan genomförande Strategi för ökad internationalisering Skara kommun 2017-01-23 Inledning Skara kommuns strategi för ökad internationalisering uttrycker kommunens ambition och vilja till att

Läs mer

Business Region Göteborg. Regionen, uppdraget och visionerna Eva-Lena Albihn & Patrik Andersson

Business Region Göteborg. Regionen, uppdraget och visionerna Eva-Lena Albihn & Patrik Andersson Business Region Göteborg Regionen, uppdraget och visionerna Eva-Lena Albihn & Patrik Andersson Business Region Göteborg arbetar för ett starkt näringsliv och en hållbar tillväxt som skapar arbetstillfällen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumentnamn: Internationellt program Dokumentansvarig: Tillväxt/Näringslivsservice Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: [1.0] Dokumentdatum: 2018-03-26 KS-2017/00536-15

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Finansiering av innovationsmiljöer

Finansiering av innovationsmiljöer 1 (5) Finansiering av innovationsmiljöer Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder SEK på forskning och innovation, varav ca 160 miljoner SEK går till att stötta kommersialisering av ändamålsenliga

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE VERKSAMHETSPLAN TECHTANK 2017 TECHTANK.SE 1 INLEDNING...4 VERKSAMHET 2017...4 KLUSTERUTVECKLING & MARKNADSFÖRING...5 AFFÄRSUTVECKLING & TILLVÄXT...6 TEKNIKUTVECKLING & INNOVATION...7 KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Om Science Park Gotland Uppdrag Science Park Gotlands uppdrag är att bidra till hållbar* tillväxt på Gotland genom att vara en katalysator för tillväxtorienterat

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 Jämförelse

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Strategi för digitalisering

Strategi för digitalisering Strategi för digitalisering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:666 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Framgångsrika projekt för tillväxt

Framgångsrika projekt för tillväxt Framgångsrika projekt för tillväxt Seminarieserie med syfte att inspirera till nya framtida samarbeten kring projekt 2013-10-01 Vad är det som är så unikt med oss? Seminarie 1 Anneli Danielsson och Tommie

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Regeringens strategi för sociala företag ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

Regeringens strategi för sociala företag ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation Regeringens strategi för sociala företag ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation Produktion: Näringsdepartementet Omslagsbild: Maskot/Folio Artikelnummer: N2018.04 Innehållsförteckning

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Nordisk vä rldsutstä llning Nu börjar vi arbetet med en världsutställning av Nordic City Network:s medlemsstäder!

Nordisk vä rldsutstä llning Nu börjar vi arbetet med en världsutställning av Nordic City Network:s medlemsstäder! Nordisk vä rldsutstä llning 2020 Nu börjar vi arbetet med en världsutställning av Nordic City Network:s medlemsstäder! Introduktion Nordic City Network har under flera år arbetat med att utforska den nordiska

Läs mer

Tillväxt och innovation? Avancerade material

Tillväxt och innovation? Avancerade material Tillväxt och innovation? Avancerade material Peter Region Larsson Östergötland Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet Principer för prioriteringar: - Utveckling och förnyelse - Koppling till forskning

Läs mer

1. Vilken är din/ditt företags verksamhet? Fler alternativ är möjliga.

1. Vilken är din/ditt företags verksamhet? Fler alternativ är möjliga. 1. Vilken är din/ditt företags verksamhet? Fler alternativ är möjliga. 43,9% 19,5% 24,4% 29,3% 12,2% Butik Boendeanläggning Restaurang/café Aktivitet/upplevelse/kultur Kommun, stiftelse, förädling 1. Vilken

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Välkommen! Regional casting labb

Välkommen! Regional casting labb Välkommen! Regional casting labb Helena Gidlöf, SKL Göran Hallin, Kontigo Peter Kempinsky Regionernas roll Rapport/kartläggning/analys Strategiska roller i det regionala utvecklingsarbetet Hur regionerna

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun 2019-01-14 KS 2018.327 1.4.5.3 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 11 Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/Ekonomiavdelningen

Läs mer

INNOVATIONSKRAFT KALMAR LÄN HANDLINGSPROGRAM FÖR ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA I KALMAR LÄN

INNOVATIONSKRAFT KALMAR LÄN HANDLINGSPROGRAM FÖR ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA I KALMAR LÄN INNOVATIONSKRAFT KALMAR LÄN HANDLINGSPROGRAM FÖR ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA I KALMAR LÄN INNOVATIONSAGENDAN BAKGRUNDEN UPPDRAGET EN UTFLYKT I UNDERJORDEN RESULTAT VAD HÄNDER HÄRNÄST? JOHAN CARLSTEDT IVA ULF

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Näringslivsprogram

Näringslivsprogram Sid 1 (6) Näringslivsprogram 2018 2020 Med Gävle menas Gävle Kommun Näringslivsprogrammet baseras på att Gävle Kommun i grunden tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna?

Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna? WHITE PAPER OM DIGITALISERING Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna? Hur driver man framgångsrika Digitala Transformationsprojekt och hur undviker man fallgropar och felsteg? B3

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun

Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun Förklaringsdokument till reviderad näringslivsstrategi för Lerums kommun. Beredningen för näringsliv och turism genomförde under 2011 en rad

Läs mer

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN YSTADS KOMMUNS VISION Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid

Läs mer

Vår integritetspolicy och GDPR

Vår integritetspolicy och GDPR 1 2 Vår integritetspolicy och GDPR Integritetspolicy för Future Place Leadership AB INTRODUKTION INTEGRITET OCH TRANSPARENS I CENTRUM Future Place Leadership utför all behandling av personuppgifter i enlighet

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Att leda och organisera innovation på strategisk nivå i kommuner blod, svett och tårar

Att leda och organisera innovation på strategisk nivå i kommuner blod, svett och tårar Att leda och organisera innovation på strategisk nivå i kommuner blod, svett och tårar Vinnovas Innovationsdag 26 januari 2017 Jessica Algehed, Kommunforskning i Väst Ann-Louise Hohlfält, Innovationsplattformen

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

INNOVATION INOM OMNI-CHANNEL-RETAILING - LOKAL HANDELSPLATTFORM SOM SYR IHOP FYSISK OCH DIGITAL HANDEL FÖR MINDRE BUTIKER

INNOVATION INOM OMNI-CHANNEL-RETAILING - LOKAL HANDELSPLATTFORM SOM SYR IHOP FYSISK OCH DIGITAL HANDEL FÖR MINDRE BUTIKER INNOVATION INOM OMNI-CHANNEL-RETAILING - LOKAL HANDELSPLATTFORM SOM SYR IHOP FYSISK OCH DIGITAL HANDEL FÖR MINDRE BUTIKER Baserat på undersökningar och analyser från ett masterarbete i produktionsekonomi

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Catalyser. Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt Medtech West och Astra Zeneca Bioventure Hub

Catalyser. Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt Medtech West och Astra Zeneca Bioventure Hub Catalyser Sahlgrenska Science Park driver Catalyser i samverkan med Business Region Göteborg Catalyser finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Hur skapar vi attraktiva mötesplatser utifrån ett samverkansperspektiv. Marlene Hassel Stockholm

Hur skapar vi attraktiva mötesplatser utifrån ett samverkansperspektiv. Marlene Hassel Stockholm Hur skapar vi attraktiva mötesplatser utifrån ett samverkansperspektiv Marlene Hassel Stockholm 2019-04-02 1 Möjligheter & utmaningar Hur möter vi framtiden? Hur kan vi stärka våra platser och skapa tillväxt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet UTLYSNING Bengt-Ove Boström 2005-01-21 Dnr G 213 212/05 Rektorsråd Fakultetsnämnder Benchmarkingprojekt: Forskarutbildningen från antagning till doktor Inledning Kvalitetsrådet

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer