TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Förslag till beslut Kommunen har inte några invändningar mot att Fullriggaren Malevik Skola AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kommunen har inte för avsikt att hyra ut eller sälja Maleviksskolan. Motivering till beslut Kommunen har som princip att inte sälja väsentliga verksamhetslokaler då dessa är en strategisk resurs för kommunen. Kommunen måste ha en beredskap för områdets elever i fall en privat aktör inte längre kan erbjuda skolverksamhet. Kommunen är beslutat positiv och uppmuntrar till privata skoletableringar men huvudprincipen är att den privata aktören själv får ombesörja sina lokalbehov. Konsekvenserna att hyra ut en lokal och frångå praxis, kräver en stor utredning. Sammanfattning Fullriggaren Malevik skola AB har lämnat in en ansökan om att starta en friskola för årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem hos Skolinspektionen. Totalt som mest omkring 350 elever och 140 elever i fritidshem. Skolinspektionen ger kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan för att Skolinspektionen ska kunna göra en bedömning om etableringen av en ny skola medför påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet. Av yttrandet ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på kort och lång sikt för kommunen. Nämnden för Förskola och Grundskola har inte några invändningar mot att Fullriggaren Malevik Skola AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem under förutsättning att skolan genom avtal med kommunen kan etableras i nuvarande lokaler. Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Fullriggaren Malevik Skola AB har samtidigt i en annan ansökan till kommunen angett önskemål om att i första hand få hyra nuvarande skollokaler där den kommunala skolan Fullriggaren Malevik idag bedrivs, inklusive inventarier, i andra hand förvärva skolan och i tredje hand hyra skolan i tre år för att sedan förvärva. Kommunen har som princip att inte sälja väsentliga verksamhetslokaler då dessa är en strategisk resurs för kommunen. Kommunen måste ha en beredskap för områdets elever i fall en privat aktör inte längre kan erbjuda skolverksamhet. Kommunen är beslutat positiv och uppmuntrar till privata skoletableringar men huvudprincipen är att den privata aktören själv får ombesörja sina lokalbehov. Konsekvenserna att hyra ut en lokal och frångå praxis, kräver en stor utredning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, XX, FG/2015:49 Förfrågan från Fullriggaren Malevik Skola AB om att få hyra alternativt köpa Maleviksskolan, KS/2015:71 Beslutet skickas till Nämnden för Förskola & Grundskola Fullriggaren Malevik Skola AB Beskrivning av ärendet Sven Erik Bergström Verksamhetschef

3 Remissvar Datum Diarienummer FG/2015:49 Kungsbacka Kommunstyrelsen Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem; ansökan nr :878 Beslut Nämnden för Förskola & Grundskola har inte några invändningar mot att Fullriggaren Malevik Skola AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem under förutsättning att skolan genom avtal med kommunen kan etableras i nuvarande lokaler. Sammanfattning Nämnden för Förskola & Grundskola ska i remiss yttra sig till kommunstyrelsen med anledning av ansökan från Fullriggaren Malevik skola AB om att starta fristående skola i Kungsbacka kommun. Skolan ska bestå av förskoleklass till och med årskurs 9 med tillhörande fritidshem i berörda årskurser. Totalt mest omkring 350 elever och 140 elever i fritidshem. Kommunstyrelsens yttrande ska utgöra grund för Skolinspektionens bedömning. I beskrivningen ska det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på kort och lång sikt för kommunen. Ett godkännande av ansökan innebär att den kommunala skolan i Malevik övergår i fristående regi. Det innebär utöver övergående omställningskostnader för den kommunala verksamheten inte några negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet. Beskrivning av ärendet Fullriggaren Malevik skola AB har lämnat in en ansökan om att starta en friskola för årskurserna F-9 med tillhörande fri tidshem hos Skolinspektionen. Skolinspektionen ger kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan för att Skolinspektionen ska kunna göra en bedömning om etableringen av en ny skola medför påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet. Av yttrandet ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på kort och lång sikt för kommunen. Förskola & Grundskola Udo Weis V erksamhetschef Planering (3) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 3 7 Telefon

4 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Fullriggaren Malevik Skola AB har i ansökan angett önskemål om att få hyra nuvarande skollokaler där den kommunala skolan Fullriggaren Malevik idag bedrivs, inklusive inventarier. Frågor kring uthyrning av lokaler faller utanför nämndens reglemente. Inventarierna ägs av Förskola & Grundskola. Förskola & Grundskola kan sälja inventarierna till marknadspris om de inte behövs i den egna kommunala utbildningsverksamheten. Förskola & Grundskola kan inte ta ställning till en försäljning i nuläget eftersom det egna behovet vid den framtida tidpunkten en etablering kan bli aktuell ännu inte är utrett. Ekonomiska konsekvenser Barn- och elevantal i Malevik minskar enligt prognos För att friskolan ska ha ett tillräckligt elevunderlag 2018 kommer friskolan behöva attrahera elever från andra områden. Det kan innebära att de kommunala skolorna främst i Kullavik och Särö kan behöva minska sin verksamhet år 2018 med ca 30 elever med övergående omställningskostnader som följd. I övrigt uppstår inte några ekonomiska konsekvenser av en etablering. Delårsprognos som sträcker sig över längre tid saknas för närvarande, vilket innebär att ännu längre konsekvenser än 2018 inte kan beskrivas i detta ärende. Organisatoriska konsekvenser De kommunala skolornas upptagningsområden måste ändras och bli större om friskolan etableras i Särö-Malevik-Kullavik. Utifrån den webbenkät som gjorts har vårdnadshavare på nuvarande Fullriggaren Malevik angett att de flesta elever kommer att välja friskolan. Resterande elever kan beredas plats i de kommunala skolorna i Särö-Kullavik. De organisatoriska konsekvenserna utifrån ett skolplatsperspektiv bedöms därmed som små. Ett eventuellt godkännande och start av friskola i Malevikskolans nuvarande lokaler kommer att följas av kommunens beslut att avveckla den kommunala skolan och att fördela eleverna i dess upptagningsområde på Särö skola och Kullaviksskolan. I det fall personalen på nuvarande Fullriggaren Malevik inte väljer anställning i nya Fullriggaren Malevik Skola AB uppstår övertalighet med övergående omställningskostnader för kommunen. Sannolikt blir övertaligheten inte stor eftersom huvudmannen anger i ansökan att de flesta bland personalen vill arbeta i friskolan. Pedagogiska konsekvenser Friskolan kommer enligt ansökan inte ha någon särskild inriktning och breddar därför inte det pedagogiska utbudet i kommundelen. Nämnden är i grunden positiv till valfrihet och att det ska finnas flera möjligheter för elever och föräldrar att välja skola. Ett godkännande av ansökan ökar den valmöjligheten. Andra lokalalternativ

5 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) I detta svar utgår nämnden i sina bedömningar från att en etablering kan ske i nuvarande lokaler. Förutsättningar för en etablering i andra lokaler inom Malevikskolans upptagningsområde föreligger knappast, varför detta alternativ inte har beskrivits. Befolkningsprognoser Skolinspektionen har angett att kommunen bör bifoga en befolkningsprognos över aktuella åldersgrupper av elever i kommunen. Progonosen ska sträcka sig minst fem år framåt, men helst tio år. Nämnden har endast tillgång till delområdesprognos som sträcker sig fram till och med 2018, varför kommunstyrelsens förvaltning behöver komplettera sitt yttrande med aktuellt befolkningsunderlag under längre period. Beslutsunderlag Ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB med bilagor Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, FG verksamhetschef planering Anette Liedström Hj orth Förvaltningschef Ordförande beslut enligt delegation (14:5) Anders Ekström Ordförande Nämnden för Förskola & Grundskola Bilagor

6 .. c!,(ulaviksskolan ' I I I cl'jöfkrls skola,)ledeskolan ~ Montessori FS <fngbergsskolan d'"- c)lålabäcksskolan cyullregn5'11<olan '

7 Kungsbacka kommun Delområdesprognos Skolans upptagningsområden Särö Särö Ålder Ålder Summa Summa Bräckan Bräckan Ålder Ålder Summa Summa Gällinge Gällinge Ålder Ålder Summa Summa Frillesås Frillesås Ålder Ålder Summa Summa Furulid Furulid Ålder Ålder

8 Summa Summa Gullregn Gullregn Ålder Ålder Summa Summa Hede Hede Ålder Ålder Summa Summa Kullavik Kullavik Ålder Ålder Summa Summa Kolla Kolla Ålder Ålder Summa Summa Tingberget Tingberget Ålder Ålder Summa Summa Malevik Malevik Ålder Ålder

9 Summa Summa Fjord Fjord Ålder Ålder Summa Summa Iserås Iserås Ålder Ålder Summa Summa Kyrkby Kyrkby Ålder Ålder Summa Summa Presse Presse Ålder Ålder Summa Summa Torås Torås Ålder Ålder Summa Summa

10 Åsaskolan Åsaskolan Ålder Ålder Summa Summa Åsa Gårdskola Åsa Gårdskola Ålder Ålder Summa Summa Älvsåker Älvsåker Ålder Ålder Summa Summa Björkris Björkris Ålder Ålder Summa Summa Rest Rest Ålder Ålder Summa Summa

11 elever per skola och årskurs i Kungsbacka kommun Enhet Förskolekl Åk 0 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Björkris skola F-5 Förskoleklass integrerade 28 Björkris skola F-5 Grundskola Hedeskolan 4-9 Grundskola Hedeskolan 4-9 Särskola integrerade Hedeskolan F-3 Förskoleklass integrerade 50 Hedeskolan F-3 Grundskola Nova montessoriskola Förskoleklass integrerade 30 Nova montessoriskola Grundskola Vittra i Forsgläntan Förskoleklass integrerade 43 Vittra i Forsgläntan Grundskola Gullregnsskolan F-5 Förskoleklass integrerade 40 Gullregnsskolan F-5 Grundskola Hålabäcksskolan 6-9 Grundskola Tingbergsskolan A-C Förskoleklass integrerade 37 Tingbergsskolan A-C Grundskola Tingbergsskolan A-C Särskola integrerade Tingbergsskolan B Förskoleklass integrerade 19 Tingbergsskolan B Grundskola Tingbergsskolan B Särskola integrerade 1 Varlaskolan norra Grundskola Varlaskolan södra Grundskola 31 Varlaskolan södra Särskola integrerade Kollaskolan 3-5 Grundskola Kollaskolan 3-5 Särskola integrerade Kollaskolan 6-9 Grundskola Kollaskolan 6-9 Särskola integrerade Kollaskolan F-2 Förskoleklass integrerade 54 Kollaskolan F-2 Grundskola Kollaskolan F-2 Särskola integrerade 1 Kollaskolan grundsär 1-5 Särskola Kollaskolan grundsär 6-9 Särskola 2 Kullaviks montessoriskola Förskoleklass integrerade 19 Kullaviks montessoriskola Grundskola Kullaviks montessoriskola Särskola Kullaviksskolan 4-6 Grundskola Kullaviksskolan 4-6 Särskola integrerade 1 Kullaviksskolan 7-9 Grundskola

12 Kullaviksskolan 7-9 Särskola integrerade Kullaviksskolan F-3 Förskoleklass integrerade 74 Kullaviksskolan F-3 Grundskola Kullaviksskolan F-3 Särskola integrerade 1 Fullriggaren Malevik 4-9 Grundskola Fullriggaren Malevik F-3 Förskoleklass integrerade 28 Fullriggaren Malevik F-3 Grundskola Särö montessoriskola Förskoleklass integrerade 10 Särö montessoriskola Grundskola Särö montessoriskola Särskola 1 Särö skola 4-9 Grundskola Särö skola F-3 Förskoleklass integrerade 48 Särö skola F-3 Grundskola Särö skola F-3 Särskola integrerade 1 Kullaviksskolan su-grupp Fjärås Bräckaskolan Blå Förskoleklass integrerade 27 Fjärås Bräckaskolan Blå Grundskola Fjärås Bräckaskolan Gul Grundskola 69 Fjärås Bräckaskolan Röd Förskoleklass integrerade 73 Fjärås Bräckaskolan Röd Grundskola Smedingeskolan A Grundskola Smedingeskolan B Grundskola Smedingeskolan B Särskola integrerade Frillesåsskolan 4-9 Grundskola Frillesåsskolan 4-9 Särskola integrerade Frillesåsskolan F-3 Förskoleklass integrerade 54 Frillesåsskolan F-3 Grundskola Gällingeskolan Förskoleklass integrerade 20 Gällingeskolan Grundskola Gällingeskolan Särskola integrerade Åsa Gårds skola 4-9 Grundskola Åsa Gårds skola 4-9 Särskola integrerade Åsa Gårds skola F-3 Förskoleklass integrerade 34 Åsa Gårds skola F-3 Grundskola Åsaskolan 4-9 Grundskola Åsaskolan 4-9 Särskola integrerade 1 Åsaskolan F-3 Förskoleklass integrerade 58 Åsaskolan F-3 Grundskola Fjordskolan Kungen Förskoleklass integrerade 58

13 Fjordskolan Kungen Grundskola Fjordskolan Nidingen Grundskola Iseråsskolan 4-6 Grundskola Iseråsskolan 4-6 Särskola integrerade Iseråsskolan F-3 Förskoleklass integrerade 39 Iseråsskolan F-3 Grundskola Kapareskolan A-D Grundskola Kapareskolan E-H Grundskola Onsala montessoriskola Förskoleklass integrerade 8 Onsala montessoriskola Grundskola Onsala montessoriskola Särskola 1 1 Pontos grundskola Förskoleklass integrerade 16 Pontos grundskola Grundskola Presseskolan 4-6 Grundskola Presseskolan F-3 Förskoleklass integrerade 62 Presseskolan F-3 Grundskola Presseskolan F-3 Särskola integrerade 1 1 Furulidsskolan Förskoleklass integrerade 41 Furulidsskolan Grundskola Toråsskolan 4-9 Grundskola Toråsskolan F-3 Förskoleklass integrerade 66 Toråsskolan F-3 Grundskola Toråsskolan F-3 Särskola integrerade 1 Älvsåkersskolan 4-9 Grundskola Älvsåkersskolan F-3 Förskoleklass integrerade 60 Älvsåkersskolan F-3 Grundskola Har fristående huvudman

14 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 10 Totalt

15

16

17 Från: Malin Jern Skickat: den 16 februari :12 Till: Kungsbacka kommun Kopia: Ämne: ansökan 2015:878 - Remiss från Skolinspektionen Remiss Kungsbacka kommun (1) Dnr :878 Remiss från Skolinspektionen Fullriggaren Malevik Skola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Fullriggaren Malevik i Kungsbacka kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående fritidshem, förskoleklasser och grundskolor i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :878 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Skolinspektionens vägnar file:///g /...om%20huvudman%20för%20fristående%20skola%20-%20fullriggaren%20malevik%20skola%20ab%20( _878).html[ :45:18]

18 Malin Jern Utredare Bilaga Ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB Kopia till Fullriggaren Malevik Skola AB file:///g /...om%20huvudman%20för%20fristående%20skola%20-%20fullriggaren%20malevik%20skola%20ab%20( _878).html[ :45:18]

19 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser Förskoleklass Fritidshem Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta 2016/2017 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun Kungsörs kommun Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Fullriggaren Malevik Skola AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag Aktiebolag Ekonomisk förening Skolenhetens namn Fullriggaren Malevik Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt - Lägg till bilaga

20 1. Sökanden och kontaktperson Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Fullriggaren Malevik Skola AB Organisationsform Aktiebolag Aktiebolag Ekonomisk förening Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress Skogbovägen 25 Postnummer Ort Kållered 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Läs mer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen - orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Läs mer om förenklad delgivning av beslut

21 Kontaktperson Peter Jonsson E-postadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress Skogbovägen 25 Postnummer Ort Kållered 1.5 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2.Elevantal och elevprognos Läs mer 2.1 Årskurser Ange de årskurser ansökan avser: F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk Elevantal Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. Läs mer F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt Läsår Läsår Läsår Fullt utbyggd verksamhet 2.3 elever i fritidshemmet Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

22 elever Årskurser Läsår F-6 Läsår F-6 Läsår F-6 Fullt utbyggd verksamhet 2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. Skolan är fullt utbyggd redan från start läsåret 2016/2017 då samtliga årskurser är igång. Därefter kommer elevantalet att variera något över tid beroende på elevkullarnas storlek och inflyttning. Den prognos som är angiven ovan är baserad på nuvarande antal elever på den kommunala skolan, kommunens egen prognos för kommande år samt utifrån den enkät vi själva har gjort inför etableringen till fristående skola. Med anledning av detta har vi inte angivit några siffror på fullt utbyggd verksamhet under punkt 2.2 och Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: - hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden - hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. Läs mer Intresseundersökningen är genomförd via webbenkät där länk skickades ut via epost till 262 vårdnadshavare med barn i klasserna F-7 på den kommunala skolan Fullriggaren Malevik, samt vårdnadshavare som har barn på Maleviks förskola. Dessa 262 vårdnadshavare har i många fall fler barn på skolan, men kunde svara för alla sina barn via samma länk. I medföljande brev fick de bland annat information om att personalen önskar ombilda enheten till en fristående skola samt varför. Det framgick också vilken bolagsform skolan kommer att drivas som. Enkäten skickades ut tisdag den 21 januari och gensvaret har varit väldigt positivt. Fram till dags datum (150129) har 218 vårdnadshavare svarat, och av dessa har 202 har varit positivt inställda till att sitt/sina barn ska gå på friskolan. et barn som dessa vårdnadshavare har visat intresse för att gå i friskolan motsvarar 378 barn i olika åldrar (då flera vårdnadshavare har flera barn), bifogar sammanställning över svaren. Detta snabba inflöde av svar är ett tecken på att vårdnadshavarna i de allra flesta fall önskar att skolan arbetar vidare för att bli en fristående verksamhet och att de då gärna ser att deras barn går kvar på skolan även fast den övergår till att bli en fristående enhet. Frågorna som ställdes var "JA, jag är intresserad av att mitt/mina barn ska fullfölja sin grundskoleutbildning på Fullriggaren Malevik när den blir en fristående skola" samt "NEJ, jag är inte intresserad av att mitt/mina barn ska fullfölja sin grundskoleutbildning på Fullriggaren

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer