ICAlc Retail Management Training

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICAlc Retail Management Training"

Transkript

1 Sidan 1 av 24 ICAlc Retail Management Training är ett datorbaserat simuleringsprogram i spelformat, byggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet är utvecklat i Sverige och kan närmast beskrivas som ett företagsekonomiskt laboratorium. Det har fått skepnaden av ett företagsspel som hämtat sin miljö från ett område alla känner igen, nämligen dagligvaruhandeln och ICA Detaljhandel. ICAlc återspeglar marknadens reaktioner på sex ICA-butikers beslut när dessa konkurrerar om kunderna på en starkt begränsad marknad under en begränsad tid av två år. Deltagarna ikläder sig rollen som sex företagsledningar med en, två eller högst tre deltagare i varje lag. Lagens uppgift är att, via var sin ICA-butik under två fiktiva år, bedriva verksamhet i aktiebolagsform i syfte att uppnå ett i förväg uppsatt mål enligt en tidigare formulerad målbeskrivning. I företagsspelet är de två åren uppdelade i åtta kvartal. Båda åren avslutas med årsbokslut, vilket innebär att antalet ekonomilaborationer i en spelomgång uppgår till tio. Spelet går till så att den licensierade spelledaren/kursledaren/läraren först fastställer svårighetsnivå samt spelomgångens marknadsförutsättningar och sedan låter de sex ICA-butikerna (de deltagande lagen) driva sin verksamhet på exakt samma sätt under första kvartalet År1. Detta får till följd att alla butikerna efter första kvartalet har precis lika många kunder på grund av identiska varusortiment, lika stor personal med precis samma utbildning och likadana löner, lika stor satsning på marknadsföring och annan sales promotion m.m., m.m., vilket resulterar i identiska resultat- och balansräkningar. De deltagande lagen skall nu, fr.o.m. andra kvartalet År1, vart och ett på sitt sätt, eventuellt med hjälp av innehållet i inspelade ekonomiföreläsningar och stödjande instruktioner, driva sina virtuella företag vidare under de resterande sju kvartalen. De skall sträva efter att trygga verksamheten med ett så tillfredsställande resultat som möjligt genom att med givna marknadsförutsättningar fatta taktiska och strategiska beslut rörande den operativa verksamheten. Företagsspelet startar i butiksmiljö. Under spelets gång kommer deltagarna att eventuellt få möjlighet att också ägna sig åt cateringverksamhet och i separata dotterföretag kanske starta hotellverksamhet och därmed skapa ett koncernförhållande.

2 Sidan 2 av 24 ICAlc som plattform för intern kursverksamhet, alternativt för distansutbildning Programmet är framtaget för dig som siktar på en karriär inom dagligvaruhandeln. Den passar dig som har, eller strävar mot, en ledande eller assisterande roll inom detaljhandeln och som vill förstå sambanden inom företagsekonomin samt önskar träna på att styra ett företags verksamhet mot ekonomiska mål för att därefter tillämpa dessa kunskaper i fortsatta studier eller i den egna karriären. Det är en fördel, men inte ett krav, om du har beprövad erfarenhet från tidigare arbete inom branschen, alt. har grundläggande ekonomiska kunskaper från gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Under kursen kommer du ensam, eller tillsammans med en eller två deltagare, att ansvara för ett eget (fiktivt) företag i inom dagligvaruhandeln. Under de två virtuella åren som spelet omfattar, kommer du att fatta beslut i ett antal frågor som speglar den vardag du känner igen från tidigare eventuella anställningar eller från ditt eget företag. Kursen genomförs som ett datorbaserat företagsspel, vilket gör att du måste ha tillgång till en internetuppkopplad PC och ha viss datorvana. Det går också att under vissa förutsättningar använda en Mac-dator. Utbildningen genomförs ofta på distans och du får då räkna med att lägga ner viss tid på självstudier och ha studiedisciplin för distansstudier. Kursen behandlar bl.a. o o o o o o o Ekonomiska termer och grundbegrepp Resultat- och balansräkning Prissättning och kalkylering Finansiella och operativa nyckeltal Säkerhetsmarginal Långsiktig lönsamhetsplanering Bokslut och skatteplanering ICAlc Retail Management Training är en vidareutveckling av motsvarande utbildningsprogram för besöksnäringen, HotCalc Hotel- & Restaurant Management Training, vilket sedan 1996 används för kompetensutveckling inom besöksnäringen och samtidigt är ett verktyg för poänggivande företagsekonomiska laborationer på olika högskolor och universitet i Skandinavien.

3 Sidan 3 av 24 Berättelsen om ICAhandlarna i Älvsala Bakgrund Sex köpmän, Stig, Ulf, Cindy, Sebastian, Jerry och Arne, har under några år som butiksföreståndare ansvarat för var sin livsmedelsbutik i centrala Älvsala. Butikerna, samtliga aktiebolag med ett aktiekapital om vardera 315 kkr., har alla sedan starten varit medlemmar av en franchisekedja med den uttalade policyn att alla kedjans butiker skall vara enhetligt inredda, ha samma exteriör, erbjuda samma sortiment, ha lika många anställda med samma kompetens, använda sig av gemensam marknadsföring m.m, m.m. Kunderna har upplevt de sex butikerna som fullständigt identiska och därför fördelat sina inköp av dagligvaror på ett sådant sätt att butikerna, som ett resultat därav, uppvisar lika stor försäljning, har exakt samma likviditet, soliditet och lönsamhet m.m., m.m., något som resulterat i att deras försäljningsstatistik, liksom deras resultat- och balansräkningar, visar exakt samma innehåll. Efter en längre period av fallande resultatutveckling har de sex köpmännen bestämt sig för att överta aktierna i de sex butikerna för att som egenföretagare och ICA-handlare, var och en i sin affär, utveckla inte bara verksamheten, utan också sig själva och inte minst sina medarbetare enligt ICA-konceptet. Efter att ha anslutit sig till ICA-rörelsen och deltagit i några av ICA Skolans grundläggande utbildningar i Butiksekonomi för butik och Butiksekonomi för tjänstemän, står de nu beredda att var och en profilera sin verksamhet och arbeta mot långsiktigt hållbara mål. Under utbildningstiden på ICA Skolan har de varit kurskamrater och då kommit överens om att under de närmaste två åren, i stark och ärlig konkurrens, tävla om att bli den mest framgångrika livsmedelsbutiken i Älvsala. Deras framgångar (och motgångar) under de två åren framgår av demomodulen av simuleringsprogrammet ICAlc Retail Management Training.

4 Sidan 4 av 24 En diskussion har uppstått om hur de bäst skall mäta framgångarna. Någon föreslog högst omsättning, någon annan flest kunder, en tredje föreslog att man skulle mäta storleken av det egna kapitalet efter två år. Förslag framfördes att högsta soliditeten var ett bra mått på framgång medan ytterligare en ansåg att ett mått på likviditeten borde vara utslagsgivande. Efter många och långa diskussioner beslöt man att, efter fortsatt kompetensutveckling genom utbildning på ICA Skolan, återkomma om hur framgångarna skulle mätas. Dock bestämde man sig för följande tävlingsregler: Beslut om verksamhetsinriktning fattas av respektive butik inför varje ny säsong, i praktiken inför varje nytt kvartal. Kunderna skall erbjudas ett sortiment bestående av två huvudgrupper; Livsmedel och Drycker. Sortimentet inom gruppen Livsmedel får omfatta följande sex varuslag, nämligen Fisk, Kött, Deli, Färdiglagat, Frukt/Grönt samt Non food, medan sortimentet inom drycker skulle omfatta de fem varuslagen Mejeri, Öl/Läsk, Juice, Sportdrycker och Alkoholfritt. Ett varuslag skall samtidigt kunna erbjudas som en-, två- resp. trestjärnig kvalitet, dvs. i tre olika, men inte fler. Syftet med dessa restriktioner är att träna på intäktsoptimering, eng. revenue management, ett område Bild nr 1 Butikens prisnivå fastställs inför varje ny säsong genom att kalkylera priserna med utgångspunkt från önskad bruttomarginal. inom säljträningen på ICA Skolan, som väckt särskilt stort intresse hos deltagarna; vilka varor efterfrågas mest (volymstrategi) resp. vilka varor ger de flesta bruttovinstkronorna (marginalstrategi) eller kanske en kombination av dessa två strategier? Vad beträffar marknadsföring, var man överens om att drycker skulle undantas från reklam/marknadsföring.

5 Sidan 5 av 24 Beslut inför Y1Q2 I samband med planering inför en ny säsong etablerade man en förkortning för de olika kvartalen; det aktuella året förkortades Y1 och första kvartalet detta år betecknades som Q1, alltså Y1Q1. Eftersom de nyblivna ICA-handlarna tagit över verksamheten först inför Y1Q2, var det nu dags att som nyblivna ICAhandlare fatta beslut inför den kommande säsongen, våren År1, dvs. Y1Q2. Den första åtgärden att ta beslut om, var vilket namn butiken skulle ha. Stig, som tidigare drev Butik 1, döpte sin butik till Ulf, som tidigare drev Butik 2, döpte sin butik till Cindy, som tidigare drev Butik 3, döpte sin butik till Sebastian, som tidigare drev Butik 4, döpte sin butik till Jerry, som tidigare drev Butik 5, döpte sin butik till Arne, som tidigare drev Butik 6, döpte sin butik till ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär För att personalen i butikerna snabbt och enkelt skulle kunna ta till sig viktig ICAkunskap redan från starten, uppmuntrades alla anställda att logga in sig på ICA:s Intranät/ICA Skolan/Webb och där välja ut någon eller några av de 30- talet webbutbildningar, alla kortare än en timma, som utan kostnad tillhandahålls ICA-handlare och deras personal. Inför den kommande säsongen har ICAhandlarna tagit beslut om vilket sortiment som man vill erbjuda sina kunder. Vidare har man i sin veckoannonsering med exempel visat vilka priser butiken erbjuder med utgångspunkt från önkad bruttomarginal. Bild nr 2 Butikens sortiment är uppdelat i elva varugrupper som var och en kan exponeras i tre skilda kvaliter

6 Sidan 6 av 24 Två av Ica-handlarna, som var väl medvetna om den priskänslighet som man registrerat redan som butiksföreståndare i sina gamla butiker, beslöt att utöver namnbyte och kompetensutveckling av personalen, i ena fallet (ICA Oasen) försiktigt testa marknadsreaktionen genom att generellt höja sina priser med + 2,0 %, respektive (ICA Kronan) sänka alla varor i sortimentet med -1,0 % för att få större volymer. ICA Mera satsade på större personaltäthet (+ 3 anställda) för att öka sin servicegrad, medan de återstående ICAhandlarna satsade på Bild nr 3 Resultatet för Y1Q1 avser tiden för verksamheten som franchisebutiker medan Y1Q2 visar resultatet efter ombildning till ICAbutiker en marknadsföringskampanj via sina resp. annonsbyråer med en kvartalsbudget på mellan kkr. Resultatet för våren (Y1Q2) blev, i jämförelse med utfallet för kvartalet (Y1Q1), positivt för alla sex ICA-butikerna, delvis som ett resultat av det nyhetsvärde som ICA-etableringen i Älvsala innebar (se ovan, Bild nr 3). Beslut inför Y1Q3 ICA Mera, som satsat på ökad kundservice, har bestämt sig för att inför sommaren År1 (Y1Q3) inrikta sig mera på fisk och har därför, utöver sin redan saluförda tvåstjärniga fisk, lagt till både en enstjärnig och en trestjärnig fisk i sitt sortiment. Med hänsyn till den överenskomna regeln att inte saluföra fler än elva varugrupper i sortimentet, valde man bort Deli resp. Sportdrycker. Genom att i sin priskalkylering hålla fast vid sin tidigare marginal på tvåstjärnig fisk, har nya priser räknats fram på de nya ICA varorna. Medvetna om sommarens svaga tillströmning av turister i industristaden Älvsala och lokalbefolkningens vana att resa bort på sin semester, har ICA-handlarna

7 Sidan 7 av 24 varit förutseende och inte bara minskat personalstyrkan utan också passat på att ersätta semesterlediga medarbetare med studielediga studenter, vars anspråk på lön inte är densamma som för branschvana medarbetare. Under sommarens något lägre kundtillströmning har ICA-handlarna passat på att ge sin personal ytterligare kompetensutveckling via ICA Skolans talrika kurser i diverse säljutbildningar. Några av butikerna passade på att under den relativa lågsäsongen bygga ut lokalerna för att få större säljyta. Efter ytterligare beslut om såväl generella prisförändringar, satsningar på Bild nr 4 Rörelseresultat för perioden Y1Q2. Lägg märke att skalan på Y- axeln startar på 200 kkr. stämningsskapande åtgärder i butiken, omlokalisering av marknadssatsningar från reklambyrån till den lokala tidningen Älvsala-Posten samt omstruktureringar i varusortimentet, utvisar sommarsäsongen ett tillfredsställande resultat (se ovan, Bild nr 4). Beslut inför Y1Q4 Som ett första beslut inför Y1Q4, för de fyra butiker som ännu inte utökat sin säljyta, bestämde sig Stig, Cindy, Sebastian och Jerry att följa Ulfs och Arnes idé att bygga ut lokalerna för större säljyta i sina resp. butiker, då man i en efterkalkyl kunde konstatera att utbyggnaden hade positiva effekter på försäljningen. Inspirerade av de goda resultaten och medarbetarnas entusiasm efter en välbehövlig semester och stimulerande kompetensutveckling, har alla sex ICAhandlarna i Älvsala bestämt sig för att inför hösten till ICA Skolan anmäla sitt intresse för fortsatt personlig utveckling för att ytterligare utveckla sitt ledarskap.

8 Sidan 8 av 24 Alla sex har därför anmält sig till kursen Butiksledarutbildning, BLU. Som kurslitteratur har man valt Mikael Hernants & Margareta Boströms bok Lönsamhet i butik, som också skall användas för fortsättningskursen Företagsledarutbildning, FLU, till våren nästa år. Bild nr 5 Exempel på en typ av rqapporter som under studietiden i BLU- och FLU-kurserna utvecklats för uppföljning av butikens produktivitet med möjlighet till benchmarking via knappar symboliserande Butik Nr 1-6 Efter ytterligare ett antal strategiska beslut inför årets sista kvartal kunde de sex ICA-handlarna summera årets framgångar i ett benchmarkning-program som initierats från ICA centralt (se ovanstående exempel på Produktivitets-modellen, Bild nr 5). Innehållet i kurslitteraturen hade tydligt lagt grunden till medveten uppföljning av det ekonomiska resultatet i butikerna. Ett progam för studium av det scenario, som skapas av de sex butikernas positionering på marknaden i Älvsala, visar hur konkurrensen mellan aktörerna inbördes placerar ICA-butikerna i en s.k. Bostonmatris (Bild nr 6 på nästa sida):

9 Sidan 9 av 24 Bild nr 6 Positioneringsdiagram för studium av deltagarnas inbördes placering vad gäller försäljning av livsmedel, drycker resp. pris/kvalitet samt GMROI/GMROS Inför bokslutet År1 Efter studium av utfallet för både Y1Q4 och helåret i en benchmarking enligt ovanstående rapporter har Årets skattekostnad minimerats genom beslut om maximal avsättning till Periodiseringsfonden. ICA-butikernas resultat och ställning redovisas dels i internredovisningens resultat- och balansräkning, dels i rapporten Butiksanalys (se sidorna 14-17). Se vidare exempel på grafisk presentation av den interna resultat- och balansräkningen för en av butikerna på nästa sida.

10 Sidan 10 av 24 Inför det nya året Y2 Normalt skall en resultatbudget, och kanske också en balansbudget, med påföljande beräkning av målvärden (nyckeltal) för det nya året budgeteras. Eftersom butikledarutbildningen (BLU) och företagsledarutbildningen (FLU) båda behandlar budgetarbete och är klara först under våren, får den ekonomiska planeringen i en budget för det kommande året anstå till År3. Som planeringsverktyg har man därför beslutat att för den kortfristiga planeringen t.v. använda den under kursen presenterade DuPont-modellen (se nästa sida, Bild nr 7). Beslut inför Y2Q1 Efter att ha studerat DuPont-modellens beskrivning av butikens lönsamhet, uttryckt som Avkastning på Totalt Kapital, och även använt modellen för simulering av olika scenarior som ett översiktligt alternativ till den framskjutna budgeten, har kortsiktigt strategiska beslut tagits inför det nya årets första tre månader vad gäller olika områden inom såväl varusortiment, verksamhetsinriktning, finansiering som marknadsföring. DuPont-modellen har även använts som underlag för diskussioner med personalen om hur lönsamheten kan förbättras inom resp. enhet i butiken. DuPont-modellen kommer under året att vara plattform för uppföljning av de beslut som tagits vid de gemensamma planeringsträffarna.

11 Sidan 11 av 24 Bild nr 7 Med DuPont-modellen är det lätt att visa vilken strategi som är mest lämplig att använda för att öka lönsamheten i butiken; antingen ökar man vinstmarginalen genom att höja priserna eller att sänka kostnaderna, eller så ökar man kapitalets omsättningshastighet genom att t.ex. amortera av på lån eller betala ut vinstmedel till ägarna eller, ännu hellre, en kombination av förbättrat resultat och sänkt värde på bolagets tillgångar. När besluten inför Y2Q1 är tagna och kvartalets resultat kan avläsas i Resultatoch Balansräkningar, Butiksanalys, Produktivitetsmodellen och andra rapporter, finns möjligheter, precis som vid tidigare periodbokslut, att använda rapporten Nyckeltal butik (se nästa sida, Bild nr 8) för att simulera vilka steg som behöver tas för förbättra driftresultatet/driftsmarginalen genom t.ex. ökning av omsättningen (försäljningen) alternativt minskning av kostnaderna för varuanskaffning eller några av butikens kostnader. Frågor man ställer sig är: Vad händer med nyckeltalen Pris/post, Poster per kund och/eller Snittköp per kund om något eller några av variablerna i modellen ändras? Modellen kan

12 Sidan 12 av 24 användas som diskussionsunderlag i anslutning till personalgenomgångarna efter varje genomförd period eller aktivitet för beslut inför kommande period. Bild nr 8 Modellen används för att simulera utfallet av minskade kostnader eller ökade intäkter. Vanliga nyckeltal är Försäljning per anläggningstillgång (FPAT), Svinn/omsättning, Resultat/omsättning, Marginal/omsättning, Försäljning totalt. Beslut inför Y2Q2, Y2Q3 och Y2Q4 samt bokslut för År2 Stärkta av det interaktiva arbetet i diverse modeller med simulering av verksamhetens intäkter och kostnader, finansiella ställning och nyckeltal som t.ex. lönsamhet, soliditet och likviditet, GMROI och GMROS, arbetar ledningen vidare med att försöka förbättra och förädla verksamheten, både för sin butik, sina medarbetare och inte minst för sina kunder. Deras verktyg heter Interna rapporter, Produktivitetsmodellen, Boston-matrisen, DuPont-modellen och Nyckeltal butik. Genom att aktivt arbeta med dessa och regelbundet följa upp sitt resultat, gärna genom jämförelse med strategiska

13 Sidan 13 av 24 nyckeltal hos konkurrenterna, finns härigenom en arsenal av verktyg som kan användas för att bli ortens mest framgångsrika ICA-handlare med ortens mest motiverade medarbetare och ortens mest tillfredsställda kunder. Så här kan det komma att se ut efter avslutad simulering Bild nr 9 Resultatet av butikernas strävan att uppnå tillfredsställande lager-resp. yteffektivitet framgår av produktivitetsmodellens grafik , // EB

14 Sidan 14 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär FYSISKA OCH PERSONELLA EGENSKAPER Antalet öppetdagar Säljyta; antal kvadratmeter Ordinarie antal anställda 9,3 10,3 9,8 8,8 8,3 8,5 Extra personal Livsmedelsavd. 1,5 1,5 1,5 2,0 1,8 1,5 Extra personal Drycker 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 Faktiskt personalbehov (exkl. adm.) 9,3 10,3 10,0 10,3 9,3 8,3 Antal arbetstimmar Lön per anställd och månad inkl. ev. extrapersonal Profil (image) vid start 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Uppnådd profil (image) 1,91 2,01 2,04 2,19 1,73 2,16 FÖRSÄLJNINGSVOLYMER Marknadsandel, Livsmedel % 16,8 17,3 17,2 16,9 16,5 15,2 Marknadsandel, Drycker % 15,9 18,0 17,6 18,5 16,6 13,3 Sålda enh. Livsmedel Sålda enh. Drycker Sålda enheter TOTALT Säkerhetsmarginal Snittintäkt - Livsmedel 175,03 152,98 151,42 162,79 153,25 142,92 Snittintäkt - Drycker 13,10 12,17 12,67 10,44 14,79 14,46 Snittintäkt - TOTALT 70,45 58,87 59,18 59,33 61,73 62,23 Omsättning per kvadratmeter Omsättning per kvadratmeter och dag Omsättning per kvadratmeter och timma Omsättning (1 000) /anställd Adactor AB, Sverige Sida 1

15 Sidan 15 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär TILLGÅNGAR (KKR.) Genomsnittligt sysselsatt kapital (summan av nedanst. två poster) Genomsnittligt varulager Genomsnittligt värde på anläggningstillgångar (Bokfört värde) LÖNSAMHET Avkastning på sysselsatt kapital (%) 19,1 14,5 40,6 19,8 44,2 6,5 Vinstmarginal (%) 1,8 1,4 3,6 1,8 4,0 0,7 Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 10,8 10,3 11,2 10,8 11,1 9,0 Omsättningshastighet i varulager 24,1 24,0 29,4 26,0 30,1 22,4 Omsättningshastighet i anläggningstillgångar 19,5 18,2 18,1 18,4 17,6 15,1 RESULTATRÄKNING (KKR.) Försäljning exkl. moms Varukostnader Bruttovinst Personalkostnad Lokalkostnader Reklamkostnad Administrationskostnad Andra driftkostnader Totala kostnader Driftsresultat Kapitalkostnader Nettoresultat före skatt RESULTATRÄKNING (% AV FÖRSÄLJNINGEN EXKL. MOMS) Försäljning exkl. moms % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Varukostnader % -68,26-65,94-64,82-65,80-64,76-65, Adactor AB, Sverige Sida 2

16 Sidan 16 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär Bruttomarginal % 31,74 34,06 35,18 34,20 35,24 34,93 Personalkostnad % -17,64-20,48-19,49-19,94-18,96-20,70 Lokalkostnader % -6,54-6,61-6,61-6,61-6,67-6,79 Reklamkostnad % -2,27-2,05-2,14-2,27-2,29-2,99 Administrationskostnad % -1,30-1,30-1,30-1,30-1,30-1,30 Andra driftkostnader % -0,99-0,86-0,69-0,92-0,72-0,79 Totala kostnader % -28,73-31,30-30,23-31,04-29,94-32,58 Driftsmarginal % 3,01 2,76 4,95 3,17 5,30 2,35 Kapitalkostnader % -1,24-1,36-1,32-1,33-1,32-1,63 Nettomarginal % 1,77 1,40 3,62 1,84 3,99 0,72 PRODUKTIVITETSMÅTT (KR.) Försäljning per kvadratmeter , , , , , ,33 Bruttovinst per kvadratmeter (GMROS Gross Margin on Selling area) , , , , , ,63 Driftsresultat per kvadratmeter 1 606, , , , ,50 991,79 Nettovinst per kvadratmeter (NMROS) 942,46 695, ,99 913, ,24 303,46 Försäljning per lagerkrona 24,11 23,96 29,44 26,04 30,05 22,43 Varukostnad per lagerkrona -16,46-15,80-19,08-17,13-19,46-14,60 Bruttovinst per lagerkrona (GMROI Gross Margin on Inventory) 7,65 8,16 10,36 8,91 10,59 7,84 Driftsresultat per lagerkrona 0,73 0,66 1,46 0,82 1,59 0,53 Nettovinst per lagerkrona (NMROI) 0,43 0,34 1,07 0,48 1,20 0,16 Försäljning per arbetstimme 2 088, , , , , ,42 Bruttovinst per arbetstimme (GMROL Gross Margin on Labor) 662,86 591,51 644,55 625,42 676,95 590,79 Driftsresultat per arbetstimme 62,85 48,00 90,64 57,89 101,84 39,78 Nettovinst per arbetstimme (NMROL) 36,87 24,35 66,38 33,60 76,54 12,17 KONKURRENSMEDELS-INTENSITETER (KR.) Reklamkostnad per kvadratmeter , , , , , ,02 Reklamkostnader per lagerkrona -0,55-0,49-0,63-0,59-0,69-0,67 Reklamkostnader per arbetstimme -47,35-35,54-39,29-41,47-44,03-50, Adactor AB, Sverige Sida 3

17 Sidan 17 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär Lokalkostnad per kvadratmeter , , , , , ,39 Varulager per kvadratmeter (säljtryck; "merchandise intensity") 2 213, , , , , ,80 Anläggningstillgångar per kvadratmeter 2 732, , , , , ,49 Arbetstimmar per kvadratmeter (serviceintensitet) 25,56 28,56 28,41 27,19 24,68 24,93 FINANSIELLA NYCKELTAL Aktuell bolagsskatt % 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Kassalikviditet % 72,61 79,55 102,38 91,12 134,19 77,02 Balanslikviditet % 118,24 124,16 128,78 127,21 160,04 120,97 Soliditet % 29,36 38,62 40,18 38,96 49,64 42,06 Eget kapital (1 000) Justerat eget kapital Avkastning Eget kapital % 41,49 27,31 70,16 35,23 63,82 12,40 Balansomslutning (1 000) Avkastning Totalt kapital % 12,18 9,48 23,22 12,00 24,12 4, Adactor AB, Sverige Sida 4

18 Sidan 18 av 24 Blå text = rekommenderade avsnitt i Mikael Carlsson och Jonas Bernhadssons bok: Ekonomi för chefer. Blå text = rekommenderade avsnitt i Mikael Carlsson: Ekonomi för icke-ekonomer Efter: Y1Q1 Kap. 1 Uppdrag: lönsamhet Efter: Y1Q1 Inför: Y1Q2 Kap. 2 Att läsa ekonomiska rapporter Inför: Y1Q2 sid om ekonomisk rapportering Inför: Y1Q3 Kap. 7 Använd kostnadsanalys för rätt produkt- och prisbeslut Inför: Y1Q3 sid om kalkylering Inför: Y1Q4 Kap. 8 Fatta rätt beslut om investeringar Inför: Y1Q4 sid om investeringskalkylering Inför: Y1Year Kap. 3 Analysera företaget med rätt nyckeltal Inför: Y1Year sid om företagsanalys, samt Inför: Y2Q1 Kap. 9 Styr med budgeten, samt... Inför: Y2Q1 sid om budgetering Kap. 4 Se sambanden bakom lönsamheten sid om balans- och likviditetsbudget Inför: Y2Q2 Kap. 5 Det viktiga kassaflödet Inför: Y2Q2 sid om kassaflöde Inför: Y2Q3 Kap. 6 Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde Inför: Y2Q3 sid om kapitalbehov/finansiering Inför: Y2Q4 Öva på beräkningen av de finansiella nyckeltalen i HotCalc Inför: Y2Q4 Öva på beräkningen av de finansiella nyckeltalen i HotCalc Inför: Y2Year Studera årsredovisningar under Kursmaterial i Fronter Inför: Y2Year Studera årsredovisningar under Kursmaterial i Fronter Innehåll i inspelade föreläsningar inför Y1Q1 Affärsidé och mål Effektivitet och lönsamhet Företag, krav, vinst, bokföring Räkenskapsår, bokslut Enskild firma, handelsbolag Kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening In- / utbetalning Inkomst / utgift Intäkt / kostnad Y1Q2 Y1Q3 Y1Q4 Resultaträkning balansräkning Värdering av tillgångar Anläggnings- omsättnings-tillgångar Eget kapital och Skulder Kostnads- intäktsanalys Fasta rörliga kostnader, noll-punkt Säkerhetsmarginal Täckningsbidrag Täckningsgrad Prissänkning prishöjning Prissättning och kalkylering Självkostnadskalkyl Påläggsmetoden Ledig kapacitet Bidragskalkylering Begränsad kapacitet Investeringskalkylering Investeringssituation Beslutsunderlag Grundinvestering Årliga konsekvenser Ekonomisk livslängd Restvärde Kalkylränta Nuvärde Slutvärde Annuitet Pay-back metoden Nuvärdemetoden Finansiering Y1Year Y2Q1 Y2Q2 Y2Q3 Räkenskapsanalys Nyckeltal Resultat per anställd, Lön per anställd Vinstmarginal Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad Likviditet Koncernbidrag Bokslutsdispositioner, obeskattade reserver Bokslut Fördelar med budget Nackdelar med budget Målformulering Strategisk planering Kontoplan Kodsträng Budgetmetoder Resultatbudget Kostnadsställebudget Likviditetsbudget Utfall prognos Budgetavvikelser Revidera budget Balansbudget Kassaflöde, Tillförda medel Kassaflöde, Använda medel Förändring av likvida medel Den viktiga uppföljningen Genomsnittlig skuldränta Hävstångsformeln Kapitalets omsättningshastighet DuPont-modellen Y2Q4 Y2Year Varningstecken Stopptecken Årsredovisningen Lagstiftning Krav på innehåll Redovisningsprinciper Funktionsindelad resultat-räkning Kostnadsslagsindelad resultat-räkning Tillgångar Eget Kapital och Skulder Förvaltningsberättelse Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

19 Sidan 19 av 24 Olika sätt att köra Windows programmet HotCalc på Mac A) Om du redan har Windows installerat på din Mac: Installera HotCalc på din dator. B) Om du inte har Windows installerat på din Mac och bara vill komma åt att tillfälligt köra HotCalc: Du kan då använda dig av programmodulen Anslutning till fjärrskrivbord som ingår i Microsoft Office for Mac 2004 eller senare. Gå till och klicka på HotCalc i molnet. Följ informationen på skärmen och klicka därefter på HotCalc Air, vilket startar programmodulen Anslutning till fjärrskrivbord. Ange Användarnamn och Lösenord enligt tilldelade koder och starta därefter aktuell HotCalc modul. Om du inte har Microsoft Office for Mac kan du gå till Mac App Store på din dator och kostnadsfritt ladda ner en separat applikation som stöder Remote Desktop, t.ex. 2X Client RDP: Ladda ner den kostnadsfria 2X Client RDP från App Store på Macen. Starta 2X Client RDP Välj New connection på File menyn Välj Standard RDP Under Primary Connection, ange IP adressen: hotcalc2.cloudapp.net Under Port anger du Ange under Logon Username: HotPlayer (eller tilldelat användarnamn) Ange under Logon Password: Guest_1 (eller tilldelat lösenord) Tryck OK. För att ansluta, dubbelklicka på den nyss skapade anslutningen som du har under RDP Connections i 2X Klienten (hotcalc2.cloudapp.net). Se exempel på nästa sida. Det är speciellt viktigt att du efter arbetet i molnet loggar ut dig från HotCalcservern genom att högerklicka på Windowsflaggan nere i vänster hörne på skärmen och välja Stäng av eller logga ut/logga ut (Shut down or sign out/sign out). Osäkra Mac användare rekommenderas vända sig till någon Apple Store eller Macforum för rådgivning, alternativt för komplettering med Windows och/eller Parallels Desktop / / / / // EB

20 Sidan 20 av 24 Exempel på inloggning till HotCalc i molnet. OBSERVERA att du skall ange User namn resp. Password enligt personligen tilldelade koder

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo Arbetsplan HotPlayer Spelledarinstruktion HotLeader Question Editor-instruktion

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: SP71 Antal uppgifter: 10 st Antal sidor: 11 st Max poäng: 50 poäng varav 27 p för 3a, 34 p för 4a och 43 p för 5a

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer