ICAlc Retail Management Training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICAlc Retail Management Training"

Transkript

1 Sidan 1 av 24 ICAlc Retail Management Training är ett datorbaserat simuleringsprogram i spelformat, byggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet är utvecklat i Sverige och kan närmast beskrivas som ett företagsekonomiskt laboratorium. Det har fått skepnaden av ett företagsspel som hämtat sin miljö från ett område alla känner igen, nämligen dagligvaruhandeln och ICA Detaljhandel. ICAlc återspeglar marknadens reaktioner på sex ICA-butikers beslut när dessa konkurrerar om kunderna på en starkt begränsad marknad under en begränsad tid av två år. Deltagarna ikläder sig rollen som sex företagsledningar med en, två eller högst tre deltagare i varje lag. Lagens uppgift är att, via var sin ICA-butik under två fiktiva år, bedriva verksamhet i aktiebolagsform i syfte att uppnå ett i förväg uppsatt mål enligt en tidigare formulerad målbeskrivning. I företagsspelet är de två åren uppdelade i åtta kvartal. Båda åren avslutas med årsbokslut, vilket innebär att antalet ekonomilaborationer i en spelomgång uppgår till tio. Spelet går till så att den licensierade spelledaren/kursledaren/läraren först fastställer svårighetsnivå samt spelomgångens marknadsförutsättningar och sedan låter de sex ICA-butikerna (de deltagande lagen) driva sin verksamhet på exakt samma sätt under första kvartalet År1. Detta får till följd att alla butikerna efter första kvartalet har precis lika många kunder på grund av identiska varusortiment, lika stor personal med precis samma utbildning och likadana löner, lika stor satsning på marknadsföring och annan sales promotion m.m., m.m., vilket resulterar i identiska resultat- och balansräkningar. De deltagande lagen skall nu, fr.o.m. andra kvartalet År1, vart och ett på sitt sätt, eventuellt med hjälp av innehållet i inspelade ekonomiföreläsningar och stödjande instruktioner, driva sina virtuella företag vidare under de resterande sju kvartalen. De skall sträva efter att trygga verksamheten med ett så tillfredsställande resultat som möjligt genom att med givna marknadsförutsättningar fatta taktiska och strategiska beslut rörande den operativa verksamheten. Företagsspelet startar i butiksmiljö. Under spelets gång kommer deltagarna att eventuellt få möjlighet att också ägna sig åt cateringverksamhet och i separata dotterföretag kanske starta hotellverksamhet och därmed skapa ett koncernförhållande.

2 Sidan 2 av 24 ICAlc som plattform för intern kursverksamhet, alternativt för distansutbildning Programmet är framtaget för dig som siktar på en karriär inom dagligvaruhandeln. Den passar dig som har, eller strävar mot, en ledande eller assisterande roll inom detaljhandeln och som vill förstå sambanden inom företagsekonomin samt önskar träna på att styra ett företags verksamhet mot ekonomiska mål för att därefter tillämpa dessa kunskaper i fortsatta studier eller i den egna karriären. Det är en fördel, men inte ett krav, om du har beprövad erfarenhet från tidigare arbete inom branschen, alt. har grundläggande ekonomiska kunskaper från gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Under kursen kommer du ensam, eller tillsammans med en eller två deltagare, att ansvara för ett eget (fiktivt) företag i inom dagligvaruhandeln. Under de två virtuella åren som spelet omfattar, kommer du att fatta beslut i ett antal frågor som speglar den vardag du känner igen från tidigare eventuella anställningar eller från ditt eget företag. Kursen genomförs som ett datorbaserat företagsspel, vilket gör att du måste ha tillgång till en internetuppkopplad PC och ha viss datorvana. Det går också att under vissa förutsättningar använda en Mac-dator. Utbildningen genomförs ofta på distans och du får då räkna med att lägga ner viss tid på självstudier och ha studiedisciplin för distansstudier. Kursen behandlar bl.a. o o o o o o o Ekonomiska termer och grundbegrepp Resultat- och balansräkning Prissättning och kalkylering Finansiella och operativa nyckeltal Säkerhetsmarginal Långsiktig lönsamhetsplanering Bokslut och skatteplanering ICAlc Retail Management Training är en vidareutveckling av motsvarande utbildningsprogram för besöksnäringen, HotCalc Hotel- & Restaurant Management Training, vilket sedan 1996 används för kompetensutveckling inom besöksnäringen och samtidigt är ett verktyg för poänggivande företagsekonomiska laborationer på olika högskolor och universitet i Skandinavien.

3 Sidan 3 av 24 Berättelsen om ICAhandlarna i Älvsala Bakgrund Sex köpmän, Stig, Ulf, Cindy, Sebastian, Jerry och Arne, har under några år som butiksföreståndare ansvarat för var sin livsmedelsbutik i centrala Älvsala. Butikerna, samtliga aktiebolag med ett aktiekapital om vardera 315 kkr., har alla sedan starten varit medlemmar av en franchisekedja med den uttalade policyn att alla kedjans butiker skall vara enhetligt inredda, ha samma exteriör, erbjuda samma sortiment, ha lika många anställda med samma kompetens, använda sig av gemensam marknadsföring m.m, m.m. Kunderna har upplevt de sex butikerna som fullständigt identiska och därför fördelat sina inköp av dagligvaror på ett sådant sätt att butikerna, som ett resultat därav, uppvisar lika stor försäljning, har exakt samma likviditet, soliditet och lönsamhet m.m., m.m., något som resulterat i att deras försäljningsstatistik, liksom deras resultat- och balansräkningar, visar exakt samma innehåll. Efter en längre period av fallande resultatutveckling har de sex köpmännen bestämt sig för att överta aktierna i de sex butikerna för att som egenföretagare och ICA-handlare, var och en i sin affär, utveckla inte bara verksamheten, utan också sig själva och inte minst sina medarbetare enligt ICA-konceptet. Efter att ha anslutit sig till ICA-rörelsen och deltagit i några av ICA Skolans grundläggande utbildningar i Butiksekonomi för butik och Butiksekonomi för tjänstemän, står de nu beredda att var och en profilera sin verksamhet och arbeta mot långsiktigt hållbara mål. Under utbildningstiden på ICA Skolan har de varit kurskamrater och då kommit överens om att under de närmaste två åren, i stark och ärlig konkurrens, tävla om att bli den mest framgångrika livsmedelsbutiken i Älvsala. Deras framgångar (och motgångar) under de två åren framgår av demomodulen av simuleringsprogrammet ICAlc Retail Management Training.

4 Sidan 4 av 24 En diskussion har uppstått om hur de bäst skall mäta framgångarna. Någon föreslog högst omsättning, någon annan flest kunder, en tredje föreslog att man skulle mäta storleken av det egna kapitalet efter två år. Förslag framfördes att högsta soliditeten var ett bra mått på framgång medan ytterligare en ansåg att ett mått på likviditeten borde vara utslagsgivande. Efter många och långa diskussioner beslöt man att, efter fortsatt kompetensutveckling genom utbildning på ICA Skolan, återkomma om hur framgångarna skulle mätas. Dock bestämde man sig för följande tävlingsregler: Beslut om verksamhetsinriktning fattas av respektive butik inför varje ny säsong, i praktiken inför varje nytt kvartal. Kunderna skall erbjudas ett sortiment bestående av två huvudgrupper; Livsmedel och Drycker. Sortimentet inom gruppen Livsmedel får omfatta följande sex varuslag, nämligen Fisk, Kött, Deli, Färdiglagat, Frukt/Grönt samt Non food, medan sortimentet inom drycker skulle omfatta de fem varuslagen Mejeri, Öl/Läsk, Juice, Sportdrycker och Alkoholfritt. Ett varuslag skall samtidigt kunna erbjudas som en-, två- resp. trestjärnig kvalitet, dvs. i tre olika, men inte fler. Syftet med dessa restriktioner är att träna på intäktsoptimering, eng. revenue management, ett område Bild nr 1 Butikens prisnivå fastställs inför varje ny säsong genom att kalkylera priserna med utgångspunkt från önskad bruttomarginal. inom säljträningen på ICA Skolan, som väckt särskilt stort intresse hos deltagarna; vilka varor efterfrågas mest (volymstrategi) resp. vilka varor ger de flesta bruttovinstkronorna (marginalstrategi) eller kanske en kombination av dessa två strategier? Vad beträffar marknadsföring, var man överens om att drycker skulle undantas från reklam/marknadsföring.

5 Sidan 5 av 24 Beslut inför Y1Q2 I samband med planering inför en ny säsong etablerade man en förkortning för de olika kvartalen; det aktuella året förkortades Y1 och första kvartalet detta år betecknades som Q1, alltså Y1Q1. Eftersom de nyblivna ICA-handlarna tagit över verksamheten först inför Y1Q2, var det nu dags att som nyblivna ICAhandlare fatta beslut inför den kommande säsongen, våren År1, dvs. Y1Q2. Den första åtgärden att ta beslut om, var vilket namn butiken skulle ha. Stig, som tidigare drev Butik 1, döpte sin butik till Ulf, som tidigare drev Butik 2, döpte sin butik till Cindy, som tidigare drev Butik 3, döpte sin butik till Sebastian, som tidigare drev Butik 4, döpte sin butik till Jerry, som tidigare drev Butik 5, döpte sin butik till Arne, som tidigare drev Butik 6, döpte sin butik till ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär För att personalen i butikerna snabbt och enkelt skulle kunna ta till sig viktig ICAkunskap redan från starten, uppmuntrades alla anställda att logga in sig på ICA:s Intranät/ICA Skolan/Webb och där välja ut någon eller några av de 30- talet webbutbildningar, alla kortare än en timma, som utan kostnad tillhandahålls ICA-handlare och deras personal. Inför den kommande säsongen har ICAhandlarna tagit beslut om vilket sortiment som man vill erbjuda sina kunder. Vidare har man i sin veckoannonsering med exempel visat vilka priser butiken erbjuder med utgångspunkt från önkad bruttomarginal. Bild nr 2 Butikens sortiment är uppdelat i elva varugrupper som var och en kan exponeras i tre skilda kvaliter

6 Sidan 6 av 24 Två av Ica-handlarna, som var väl medvetna om den priskänslighet som man registrerat redan som butiksföreståndare i sina gamla butiker, beslöt att utöver namnbyte och kompetensutveckling av personalen, i ena fallet (ICA Oasen) försiktigt testa marknadsreaktionen genom att generellt höja sina priser med + 2,0 %, respektive (ICA Kronan) sänka alla varor i sortimentet med -1,0 % för att få större volymer. ICA Mera satsade på större personaltäthet (+ 3 anställda) för att öka sin servicegrad, medan de återstående ICAhandlarna satsade på Bild nr 3 Resultatet för Y1Q1 avser tiden för verksamheten som franchisebutiker medan Y1Q2 visar resultatet efter ombildning till ICAbutiker en marknadsföringskampanj via sina resp. annonsbyråer med en kvartalsbudget på mellan kkr. Resultatet för våren (Y1Q2) blev, i jämförelse med utfallet för kvartalet (Y1Q1), positivt för alla sex ICA-butikerna, delvis som ett resultat av det nyhetsvärde som ICA-etableringen i Älvsala innebar (se ovan, Bild nr 3). Beslut inför Y1Q3 ICA Mera, som satsat på ökad kundservice, har bestämt sig för att inför sommaren År1 (Y1Q3) inrikta sig mera på fisk och har därför, utöver sin redan saluförda tvåstjärniga fisk, lagt till både en enstjärnig och en trestjärnig fisk i sitt sortiment. Med hänsyn till den överenskomna regeln att inte saluföra fler än elva varugrupper i sortimentet, valde man bort Deli resp. Sportdrycker. Genom att i sin priskalkylering hålla fast vid sin tidigare marginal på tvåstjärnig fisk, har nya priser räknats fram på de nya ICA varorna. Medvetna om sommarens svaga tillströmning av turister i industristaden Älvsala och lokalbefolkningens vana att resa bort på sin semester, har ICA-handlarna

7 Sidan 7 av 24 varit förutseende och inte bara minskat personalstyrkan utan också passat på att ersätta semesterlediga medarbetare med studielediga studenter, vars anspråk på lön inte är densamma som för branschvana medarbetare. Under sommarens något lägre kundtillströmning har ICA-handlarna passat på att ge sin personal ytterligare kompetensutveckling via ICA Skolans talrika kurser i diverse säljutbildningar. Några av butikerna passade på att under den relativa lågsäsongen bygga ut lokalerna för att få större säljyta. Efter ytterligare beslut om såväl generella prisförändringar, satsningar på Bild nr 4 Rörelseresultat för perioden Y1Q2. Lägg märke att skalan på Y- axeln startar på 200 kkr. stämningsskapande åtgärder i butiken, omlokalisering av marknadssatsningar från reklambyrån till den lokala tidningen Älvsala-Posten samt omstruktureringar i varusortimentet, utvisar sommarsäsongen ett tillfredsställande resultat (se ovan, Bild nr 4). Beslut inför Y1Q4 Som ett första beslut inför Y1Q4, för de fyra butiker som ännu inte utökat sin säljyta, bestämde sig Stig, Cindy, Sebastian och Jerry att följa Ulfs och Arnes idé att bygga ut lokalerna för större säljyta i sina resp. butiker, då man i en efterkalkyl kunde konstatera att utbyggnaden hade positiva effekter på försäljningen. Inspirerade av de goda resultaten och medarbetarnas entusiasm efter en välbehövlig semester och stimulerande kompetensutveckling, har alla sex ICAhandlarna i Älvsala bestämt sig för att inför hösten till ICA Skolan anmäla sitt intresse för fortsatt personlig utveckling för att ytterligare utveckla sitt ledarskap.

8 Sidan 8 av 24 Alla sex har därför anmält sig till kursen Butiksledarutbildning, BLU. Som kurslitteratur har man valt Mikael Hernants & Margareta Boströms bok Lönsamhet i butik, som också skall användas för fortsättningskursen Företagsledarutbildning, FLU, till våren nästa år. Bild nr 5 Exempel på en typ av rqapporter som under studietiden i BLU- och FLU-kurserna utvecklats för uppföljning av butikens produktivitet med möjlighet till benchmarking via knappar symboliserande Butik Nr 1-6 Efter ytterligare ett antal strategiska beslut inför årets sista kvartal kunde de sex ICA-handlarna summera årets framgångar i ett benchmarkning-program som initierats från ICA centralt (se ovanstående exempel på Produktivitets-modellen, Bild nr 5). Innehållet i kurslitteraturen hade tydligt lagt grunden till medveten uppföljning av det ekonomiska resultatet i butikerna. Ett progam för studium av det scenario, som skapas av de sex butikernas positionering på marknaden i Älvsala, visar hur konkurrensen mellan aktörerna inbördes placerar ICA-butikerna i en s.k. Bostonmatris (Bild nr 6 på nästa sida):

9 Sidan 9 av 24 Bild nr 6 Positioneringsdiagram för studium av deltagarnas inbördes placering vad gäller försäljning av livsmedel, drycker resp. pris/kvalitet samt GMROI/GMROS Inför bokslutet År1 Efter studium av utfallet för både Y1Q4 och helåret i en benchmarking enligt ovanstående rapporter har Årets skattekostnad minimerats genom beslut om maximal avsättning till Periodiseringsfonden. ICA-butikernas resultat och ställning redovisas dels i internredovisningens resultat- och balansräkning, dels i rapporten Butiksanalys (se sidorna 14-17). Se vidare exempel på grafisk presentation av den interna resultat- och balansräkningen för en av butikerna på nästa sida.

10 Sidan 10 av 24 Inför det nya året Y2 Normalt skall en resultatbudget, och kanske också en balansbudget, med påföljande beräkning av målvärden (nyckeltal) för det nya året budgeteras. Eftersom butikledarutbildningen (BLU) och företagsledarutbildningen (FLU) båda behandlar budgetarbete och är klara först under våren, får den ekonomiska planeringen i en budget för det kommande året anstå till År3. Som planeringsverktyg har man därför beslutat att för den kortfristiga planeringen t.v. använda den under kursen presenterade DuPont-modellen (se nästa sida, Bild nr 7). Beslut inför Y2Q1 Efter att ha studerat DuPont-modellens beskrivning av butikens lönsamhet, uttryckt som Avkastning på Totalt Kapital, och även använt modellen för simulering av olika scenarior som ett översiktligt alternativ till den framskjutna budgeten, har kortsiktigt strategiska beslut tagits inför det nya årets första tre månader vad gäller olika områden inom såväl varusortiment, verksamhetsinriktning, finansiering som marknadsföring. DuPont-modellen har även använts som underlag för diskussioner med personalen om hur lönsamheten kan förbättras inom resp. enhet i butiken. DuPont-modellen kommer under året att vara plattform för uppföljning av de beslut som tagits vid de gemensamma planeringsträffarna.

11 Sidan 11 av 24 Bild nr 7 Med DuPont-modellen är det lätt att visa vilken strategi som är mest lämplig att använda för att öka lönsamheten i butiken; antingen ökar man vinstmarginalen genom att höja priserna eller att sänka kostnaderna, eller så ökar man kapitalets omsättningshastighet genom att t.ex. amortera av på lån eller betala ut vinstmedel till ägarna eller, ännu hellre, en kombination av förbättrat resultat och sänkt värde på bolagets tillgångar. När besluten inför Y2Q1 är tagna och kvartalets resultat kan avläsas i Resultatoch Balansräkningar, Butiksanalys, Produktivitetsmodellen och andra rapporter, finns möjligheter, precis som vid tidigare periodbokslut, att använda rapporten Nyckeltal butik (se nästa sida, Bild nr 8) för att simulera vilka steg som behöver tas för förbättra driftresultatet/driftsmarginalen genom t.ex. ökning av omsättningen (försäljningen) alternativt minskning av kostnaderna för varuanskaffning eller några av butikens kostnader. Frågor man ställer sig är: Vad händer med nyckeltalen Pris/post, Poster per kund och/eller Snittköp per kund om något eller några av variablerna i modellen ändras? Modellen kan

12 Sidan 12 av 24 användas som diskussionsunderlag i anslutning till personalgenomgångarna efter varje genomförd period eller aktivitet för beslut inför kommande period. Bild nr 8 Modellen används för att simulera utfallet av minskade kostnader eller ökade intäkter. Vanliga nyckeltal är Försäljning per anläggningstillgång (FPAT), Svinn/omsättning, Resultat/omsättning, Marginal/omsättning, Försäljning totalt. Beslut inför Y2Q2, Y2Q3 och Y2Q4 samt bokslut för År2 Stärkta av det interaktiva arbetet i diverse modeller med simulering av verksamhetens intäkter och kostnader, finansiella ställning och nyckeltal som t.ex. lönsamhet, soliditet och likviditet, GMROI och GMROS, arbetar ledningen vidare med att försöka förbättra och förädla verksamheten, både för sin butik, sina medarbetare och inte minst för sina kunder. Deras verktyg heter Interna rapporter, Produktivitetsmodellen, Boston-matrisen, DuPont-modellen och Nyckeltal butik. Genom att aktivt arbeta med dessa och regelbundet följa upp sitt resultat, gärna genom jämförelse med strategiska

13 Sidan 13 av 24 nyckeltal hos konkurrenterna, finns härigenom en arsenal av verktyg som kan användas för att bli ortens mest framgångsrika ICA-handlare med ortens mest motiverade medarbetare och ortens mest tillfredsställda kunder. Så här kan det komma att se ut efter avslutad simulering Bild nr 9 Resultatet av butikernas strävan att uppnå tillfredsställande lager-resp. yteffektivitet framgår av produktivitetsmodellens grafik , // EB

14 Sidan 14 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär FYSISKA OCH PERSONELLA EGENSKAPER Antalet öppetdagar Säljyta; antal kvadratmeter Ordinarie antal anställda 9,3 10,3 9,8 8,8 8,3 8,5 Extra personal Livsmedelsavd. 1,5 1,5 1,5 2,0 1,8 1,5 Extra personal Drycker 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 Faktiskt personalbehov (exkl. adm.) 9,3 10,3 10,0 10,3 9,3 8,3 Antal arbetstimmar Lön per anställd och månad inkl. ev. extrapersonal Profil (image) vid start 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Uppnådd profil (image) 1,91 2,01 2,04 2,19 1,73 2,16 FÖRSÄLJNINGSVOLYMER Marknadsandel, Livsmedel % 16,8 17,3 17,2 16,9 16,5 15,2 Marknadsandel, Drycker % 15,9 18,0 17,6 18,5 16,6 13,3 Sålda enh. Livsmedel Sålda enh. Drycker Sålda enheter TOTALT Säkerhetsmarginal Snittintäkt - Livsmedel 175,03 152,98 151,42 162,79 153,25 142,92 Snittintäkt - Drycker 13,10 12,17 12,67 10,44 14,79 14,46 Snittintäkt - TOTALT 70,45 58,87 59,18 59,33 61,73 62,23 Omsättning per kvadratmeter Omsättning per kvadratmeter och dag Omsättning per kvadratmeter och timma Omsättning (1 000) /anställd Adactor AB, Sverige Sida 1

15 Sidan 15 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär TILLGÅNGAR (KKR.) Genomsnittligt sysselsatt kapital (summan av nedanst. två poster) Genomsnittligt varulager Genomsnittligt värde på anläggningstillgångar (Bokfört värde) LÖNSAMHET Avkastning på sysselsatt kapital (%) 19,1 14,5 40,6 19,8 44,2 6,5 Vinstmarginal (%) 1,8 1,4 3,6 1,8 4,0 0,7 Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 10,8 10,3 11,2 10,8 11,1 9,0 Omsättningshastighet i varulager 24,1 24,0 29,4 26,0 30,1 22,4 Omsättningshastighet i anläggningstillgångar 19,5 18,2 18,1 18,4 17,6 15,1 RESULTATRÄKNING (KKR.) Försäljning exkl. moms Varukostnader Bruttovinst Personalkostnad Lokalkostnader Reklamkostnad Administrationskostnad Andra driftkostnader Totala kostnader Driftsresultat Kapitalkostnader Nettoresultat före skatt RESULTATRÄKNING (% AV FÖRSÄLJNINGEN EXKL. MOMS) Försäljning exkl. moms % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Varukostnader % -68,26-65,94-64,82-65,80-64,76-65, Adactor AB, Sverige Sida 2

16 Sidan 16 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär Bruttomarginal % 31,74 34,06 35,18 34,20 35,24 34,93 Personalkostnad % -17,64-20,48-19,49-19,94-18,96-20,70 Lokalkostnader % -6,54-6,61-6,61-6,61-6,67-6,79 Reklamkostnad % -2,27-2,05-2,14-2,27-2,29-2,99 Administrationskostnad % -1,30-1,30-1,30-1,30-1,30-1,30 Andra driftkostnader % -0,99-0,86-0,69-0,92-0,72-0,79 Totala kostnader % -28,73-31,30-30,23-31,04-29,94-32,58 Driftsmarginal % 3,01 2,76 4,95 3,17 5,30 2,35 Kapitalkostnader % -1,24-1,36-1,32-1,33-1,32-1,63 Nettomarginal % 1,77 1,40 3,62 1,84 3,99 0,72 PRODUKTIVITETSMÅTT (KR.) Försäljning per kvadratmeter , , , , , ,33 Bruttovinst per kvadratmeter (GMROS Gross Margin on Selling area) , , , , , ,63 Driftsresultat per kvadratmeter 1 606, , , , ,50 991,79 Nettovinst per kvadratmeter (NMROS) 942,46 695, ,99 913, ,24 303,46 Försäljning per lagerkrona 24,11 23,96 29,44 26,04 30,05 22,43 Varukostnad per lagerkrona -16,46-15,80-19,08-17,13-19,46-14,60 Bruttovinst per lagerkrona (GMROI Gross Margin on Inventory) 7,65 8,16 10,36 8,91 10,59 7,84 Driftsresultat per lagerkrona 0,73 0,66 1,46 0,82 1,59 0,53 Nettovinst per lagerkrona (NMROI) 0,43 0,34 1,07 0,48 1,20 0,16 Försäljning per arbetstimme 2 088, , , , , ,42 Bruttovinst per arbetstimme (GMROL Gross Margin on Labor) 662,86 591,51 644,55 625,42 676,95 590,79 Driftsresultat per arbetstimme 62,85 48,00 90,64 57,89 101,84 39,78 Nettovinst per arbetstimme (NMROL) 36,87 24,35 66,38 33,60 76,54 12,17 KONKURRENSMEDELS-INTENSITETER (KR.) Reklamkostnad per kvadratmeter , , , , , ,02 Reklamkostnader per lagerkrona -0,55-0,49-0,63-0,59-0,69-0,67 Reklamkostnader per arbetstimme -47,35-35,54-39,29-41,47-44,03-50, Adactor AB, Sverige Sida 3

17 Sidan 17 av 24 Butiksanalys - ICA Oasen - Y1 Benämning ICA Oasen ICA Kronan ICA Mera ICA Linden ICA Svanen ICA Gottskär Lokalkostnad per kvadratmeter , , , , , ,39 Varulager per kvadratmeter (säljtryck; "merchandise intensity") 2 213, , , , , ,80 Anläggningstillgångar per kvadratmeter 2 732, , , , , ,49 Arbetstimmar per kvadratmeter (serviceintensitet) 25,56 28,56 28,41 27,19 24,68 24,93 FINANSIELLA NYCKELTAL Aktuell bolagsskatt % 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Kassalikviditet % 72,61 79,55 102,38 91,12 134,19 77,02 Balanslikviditet % 118,24 124,16 128,78 127,21 160,04 120,97 Soliditet % 29,36 38,62 40,18 38,96 49,64 42,06 Eget kapital (1 000) Justerat eget kapital Avkastning Eget kapital % 41,49 27,31 70,16 35,23 63,82 12,40 Balansomslutning (1 000) Avkastning Totalt kapital % 12,18 9,48 23,22 12,00 24,12 4, Adactor AB, Sverige Sida 4

18 Sidan 18 av 24 Blå text = rekommenderade avsnitt i Mikael Carlsson och Jonas Bernhadssons bok: Ekonomi för chefer. Blå text = rekommenderade avsnitt i Mikael Carlsson: Ekonomi för icke-ekonomer Efter: Y1Q1 Kap. 1 Uppdrag: lönsamhet Efter: Y1Q1 Inför: Y1Q2 Kap. 2 Att läsa ekonomiska rapporter Inför: Y1Q2 sid om ekonomisk rapportering Inför: Y1Q3 Kap. 7 Använd kostnadsanalys för rätt produkt- och prisbeslut Inför: Y1Q3 sid om kalkylering Inför: Y1Q4 Kap. 8 Fatta rätt beslut om investeringar Inför: Y1Q4 sid om investeringskalkylering Inför: Y1Year Kap. 3 Analysera företaget med rätt nyckeltal Inför: Y1Year sid om företagsanalys, samt Inför: Y2Q1 Kap. 9 Styr med budgeten, samt... Inför: Y2Q1 sid om budgetering Kap. 4 Se sambanden bakom lönsamheten sid om balans- och likviditetsbudget Inför: Y2Q2 Kap. 5 Det viktiga kassaflödet Inför: Y2Q2 sid om kassaflöde Inför: Y2Q3 Kap. 6 Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde Inför: Y2Q3 sid om kapitalbehov/finansiering Inför: Y2Q4 Öva på beräkningen av de finansiella nyckeltalen i HotCalc Inför: Y2Q4 Öva på beräkningen av de finansiella nyckeltalen i HotCalc Inför: Y2Year Studera årsredovisningar under Kursmaterial i Fronter Inför: Y2Year Studera årsredovisningar under Kursmaterial i Fronter Innehåll i inspelade föreläsningar inför Y1Q1 Affärsidé och mål Effektivitet och lönsamhet Företag, krav, vinst, bokföring Räkenskapsår, bokslut Enskild firma, handelsbolag Kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening In- / utbetalning Inkomst / utgift Intäkt / kostnad Y1Q2 Y1Q3 Y1Q4 Resultaträkning balansräkning Värdering av tillgångar Anläggnings- omsättnings-tillgångar Eget kapital och Skulder Kostnads- intäktsanalys Fasta rörliga kostnader, noll-punkt Säkerhetsmarginal Täckningsbidrag Täckningsgrad Prissänkning prishöjning Prissättning och kalkylering Självkostnadskalkyl Påläggsmetoden Ledig kapacitet Bidragskalkylering Begränsad kapacitet Investeringskalkylering Investeringssituation Beslutsunderlag Grundinvestering Årliga konsekvenser Ekonomisk livslängd Restvärde Kalkylränta Nuvärde Slutvärde Annuitet Pay-back metoden Nuvärdemetoden Finansiering Y1Year Y2Q1 Y2Q2 Y2Q3 Räkenskapsanalys Nyckeltal Resultat per anställd, Lön per anställd Vinstmarginal Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Soliditet Skuldsättningsgrad Likviditet Koncernbidrag Bokslutsdispositioner, obeskattade reserver Bokslut Fördelar med budget Nackdelar med budget Målformulering Strategisk planering Kontoplan Kodsträng Budgetmetoder Resultatbudget Kostnadsställebudget Likviditetsbudget Utfall prognos Budgetavvikelser Revidera budget Balansbudget Kassaflöde, Tillförda medel Kassaflöde, Använda medel Förändring av likvida medel Den viktiga uppföljningen Genomsnittlig skuldränta Hävstångsformeln Kapitalets omsättningshastighet DuPont-modellen Y2Q4 Y2Year Varningstecken Stopptecken Årsredovisningen Lagstiftning Krav på innehåll Redovisningsprinciper Funktionsindelad resultat-räkning Kostnadsslagsindelad resultat-räkning Tillgångar Eget Kapital och Skulder Förvaltningsberättelse Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

19 Sidan 19 av 24 Olika sätt att köra Windows programmet HotCalc på Mac A) Om du redan har Windows installerat på din Mac: Installera HotCalc på din dator. B) Om du inte har Windows installerat på din Mac och bara vill komma åt att tillfälligt köra HotCalc: Du kan då använda dig av programmodulen Anslutning till fjärrskrivbord som ingår i Microsoft Office for Mac 2004 eller senare. Gå till och klicka på HotCalc i molnet. Följ informationen på skärmen och klicka därefter på HotCalc Air, vilket startar programmodulen Anslutning till fjärrskrivbord. Ange Användarnamn och Lösenord enligt tilldelade koder och starta därefter aktuell HotCalc modul. Om du inte har Microsoft Office for Mac kan du gå till Mac App Store på din dator och kostnadsfritt ladda ner en separat applikation som stöder Remote Desktop, t.ex. 2X Client RDP: Ladda ner den kostnadsfria 2X Client RDP från App Store på Macen. Starta 2X Client RDP Välj New connection på File menyn Välj Standard RDP Under Primary Connection, ange IP adressen: hotcalc2.cloudapp.net Under Port anger du Ange under Logon Username: HotPlayer (eller tilldelat användarnamn) Ange under Logon Password: Guest_1 (eller tilldelat lösenord) Tryck OK. För att ansluta, dubbelklicka på den nyss skapade anslutningen som du har under RDP Connections i 2X Klienten (hotcalc2.cloudapp.net). Se exempel på nästa sida. Det är speciellt viktigt att du efter arbetet i molnet loggar ut dig från HotCalcservern genom att högerklicka på Windowsflaggan nere i vänster hörne på skärmen och välja Stäng av eller logga ut/logga ut (Shut down or sign out/sign out). Osäkra Mac användare rekommenderas vända sig till någon Apple Store eller Macforum för rådgivning, alternativt för komplettering med Windows och/eller Parallels Desktop / / / / // EB

20 Sidan 20 av 24 Exempel på inloggning till HotCalc i molnet. OBSERVERA att du skall ange User namn resp. Password enligt personligen tilldelade koder

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo

HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo Arbetsplan HotPlayer Spelledarinstruktion HotLeader Question Editor-instruktion

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Räkneövningar kap 21-23

Räkneövningar kap 21-23 Räkneövningar kap 21-23 1. Det nystartade handelsföretaget M&M Ab har sammanställt kostnaderna för sålda varor till 7 200 000 euro för år 2011. Nu finns det ett intresse att för Herremannen M, tankesmeden

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 För textilstudenter på Textil produktutveckling, Butikschef, Textilingenjör, Designtekniker

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Frågor till Redovisning i ett nötskal

Frågor till Redovisning i ett nötskal Frågor till Redovisning i ett nötskal FAKTAFRÅGOR Nedan följer 16 flervalsfrågor (fördelade på fyra områden med fyra frågor i vardera). För varje fråga kan antingen ett, två eller tre svarsalternativ vara

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C Övningsuppgifter, sid 1 [10] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamenskod: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 Textil produktutveckling och Butikschefsprogrammet antagna 2015, Textilingenjörer

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår.

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår. SVECASA Mindre simulerat prov 2 Företagsekonomi Henri (Hema) Virkkunen Alla frågor är flervalsfrågor. Endast ett alternativ är rätt. Har man rätt får man ett (1) poäng, har man fel förlorar man ett halvt

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

SE2 Räkenskapsanalys Förberedelse och inträdesbiljett

SE2 Räkenskapsanalys Förberedelse och inträdesbiljett SE2 Räkenskapsanalys Syftet med SE2 Räkenskapsanalys är att förstå hur man med hjälp av en ekonomisk analys kan dra slutsatser om hur starkt ett företag är samt vilka nyckeltal som är intressanta i olika

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer