FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem Org.nr Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING Upphandlande enhet / myndighet Upphandlingsobjekt KRAVSPECIFIKATION Inledning Kundfakturor Leverantörsfakturor Kontoplan (Ekonomimodell) Anläggningsregister Budget Rapporter Övrigt Tekniska krav KOMMERSIELLA VILLKOR Upphandlingskontrakt Avtalstid Förlängning Ansvarsförsäkring Betalningsvillkor Dröjsmålsränta Tvist Hävning Överlåtelse Handlingarnas inbördes ordning UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsform och omfattning Förfrågningsunderlag Upplysningar Anbudets form och innehåll Uppställning av anbudet Märkning av anbudet Anbudsadress Anbudstidens utgång Anbudets giltighet Anbudsprövning Uteslutningsprövning Kontroll av registrering Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet Anbudsgivarens ekonomiska ställning Tilldelningskriterier Ikraftträdande Aktivitets- och tidplan Sekretess... 6 Bilaga

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING 1.1 Upphandlande enhet / myndighet Kommunalförbundet Norrvatten och Käppalaförbundet är två oberoende kommunalförbund som samverkar inom VA-området. Förbunden ägs av ett antal ägarkommuner i norra Stockholms län. Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner medan Käppalaförbundet renar avloppsvattnet från 11 kommuner. I nedanstående sammanställning redovisas några uppgifter från respektive verksamhet: Norrvatten Käppalaförbundet Årsomsättning 2009 (tkr) 140 Mkr 215 Mkr Resultat 2009 (tkr) 0,6 Mkr 22 Mkr Antal anställda Verksamhetsställen 3 1 Ägarkommuner Kostnadsställen (idag) Summarum (Repab) Movex (Lawson) Användare (Ekonomipersonal) 5 5 Användare (Budgetansvariga) Hemsida För ytterligare upplysningar hänvisas till respektive organisations hemsida. 1.2 Upphandlingsobjekt Upphandlingen avser köp av ekonomisystem för både Norrvatten och Käppalaförbundet eftersom den administrativa verksamheten samordnas mellan förbunden. IT-drift och hårdvara för gemensamma IT-system ägs i dagsläget gemensamt av förbunden och en rad andra administrativa stödtjänster delas mellan organisationerna. Bägge förbunden ska, för att nå samordningsfördelar, använda samma ekonomisystem och kunna arbeta med gemensam personal i bägge förbunden. Förslagsvis löses detta enklast genom att Norrvatten, formellt sett, äger ekonomisystemet och Käppalaförbundet köper systemförvaltningen av Norrvatten och använder systemet med delvis egen personal (byrålösning). Bytet aktualiseras av flera faktorer där den tekniska utvecklingen av systemlösningar som möjliggör rationellare arbetssätt är det viktigaste. Ett nytt system förväntas innebära en bättre information inom bägge organisationerna. Bättre rapporter och bredare sökfunktioner förväntas ge en bättre planerings- och uppföljningsinformation för användarna. 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 4 (18) Ett ekonomisystem ska hanteras av ca fem administratörer och ca personer i den dagliga produktionen inom respektive organisation. Samtlig personal ska ha tillgång till den övergripande ekonomiska uppföljningen via t ex ett webbgränssnitt. Vi ställer höga krav på användarvänligheten i systemet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget för bägge organisationerna. I anbudet ska även kostnader för konvertering och utbildning finnas med. Även den bedömda omfattningen av utbildningen ska finnas i anbudet. Samtliga delar i anbudet ska idag vara framtagna och i drift hos flera kunder. 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5 (18) 2 KRAVSPECIFIKATION 2.1 Inledning Norrvatten och Käppalaförbundet avser att upphandla nytt ekonomisystem. I denna kravspecifikation har förslag på innehåll sammanställts. I sammanställningen tas endast upp de funktioner som vi vill trycka extra på. Vi har inte tagit upp de grundläggande funktionerna då vi anser att dessa ska finnas i ett modernt ekonomisystem. Vi förutsätter att systemet stödjer alla de grundläggande redovisningsprinciper som finns framtagna via FAR, BFN etc. Vi tar vidare för givet att ett nytt system idag på ett enkelt sätt hanterar exempelvis överföring av lönefiler, post- och bankgirofiler etc och annan liknande överföring, samt SIE-filer för revision. Vidare ska systemet kunna hantera olika behörighetsnivåer. Samtliga delar i systemet ska finnas i drift hos era referenskunder vid anbudstidpunkten. Systemet ska ha hög användarvänlighet genom att det ska vara lätt att förstå hur det är uppbyggt och vara likt normal Windows teknik. Sökfunktioner bör likna de som Internetanvändare normalt använder sig av. 2.2 Kundfakturor Norrvatten och Käppalaförbundet hanterar inga större mängder kundfakturor då vi enbart fakturerar delägarkommunerna samt några mindre fakturor avseende uthyrningar av antennplatser. Laboratoriet på Norrvatten fakturerar analystjänster i viss omfattning från ett separat system (Labreda). Totalt har vi Norrvatten idag ca 900 kundfakturor per år och Käppalaförbundet 250. Kundreskontran ska kunna hantera avstämningslistor för periodbokslut, statistik fördelat per kund och möjlighet till kundgruppshantering. Vi bedömer särskilt möjligheterna att använda mallar för repetitiv fakturering, möjligheter för integrering av andra försystem, användarvänlighet mm. Möjlighet till påminnelsehantering, räntefakturering etc bedöms också. 2.3 Leverantörsfakturor Norrvatten och Käppalaförbundet hanterar ca leverantörsfakturor vardera av varierande slag per år. Idag används skanningsfunktion (Readsoft - invoices) som försystem till leverantörsreskontran och för attestfunktionen och ett nytt system ska därför hantera skanning och attest via dator fullt ut för samtliga med attesträtt. Viktigt är även att systemet ska kunna periodisera fakturor och bokföringsordrar över tiden med olika periodiseringsnycklar. Systemet ska även klara att vända interrimskonto vid periodbokslut med automatik. Leverantörsreskontran ska kunna hantera avstämningslistor för periodbokslut, statistik fördelat per leverantör och möjlighet till leverantörsgruppshantering. Systemet ska kunna använda postgiro- eller bankgironummer som identifikation för leverantör. För betalningsfunktion ska GiroLink filöverföring kunna användas. 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6 (18) Eftersom denna funktion är speciellt viktig för sällananvändarna kommer stor vikt att läggas på bedömning av användarvänlighet, enkelhet och konsekvens just för dessa grupper. Möjlighet att visuellt se den behandlade fakturan samtidigt som kontering flervalsmöjligheter utförs ska medges. Attestfunktionen ska medge olika attestnivåer. Möjlighet till remissförfarande samt enkel vikarieförändring bör ingå i systemet liksom historikuppgifter avseende kontering av samma leverantör t ex de senaste 5 konteringarna. 2.4 Kontoplan (Ekonomimodell) Vi har för avsikt att förändra nuvarande kontoplan. Ett nytt ekonomisystem ska kunna hantera kontoplan med minst 6-8 olika grupper. Idag ska följande funktioner stödjas: Koddel Antal Kommentar positioner Baskonto 4 Vi tillämpar idag olika baskontoplaner men avser att samordna den Kostnadsställe 2 Vi sammanställer 1 5 olika kostnadsställen i olika avdelningar. För att nå enkla rapporter ska därför kostnadsställe dolt kunna automatkonteras mot avdelning. Objekt/projekt 6-8 Idag bokförs investeringar direkt mot ett investeringskonto 118x (pågående investeringar) och ges ett projektnummer samt ett aktivitetsnummer som är kopplat mot projektbudgeten. Här är vi öppna för andra förslag. Systemet bör kunna gruppera både projekt och objekt så att t ex delprojekt kan ingå i ett större sammanhållet projekt. Objekt anser vi vara anläggningsdelar eller driftprojekt som vi vill kunna följa upp. Resultaträkning per objekt vore därför bra att kunna få fram. Aktivitet 6 Fördelar våra investeringsprojekt efter investeringsbudgeten för snabb uppföljning per investeringsprojekt. Kvantitet 4 En grupp vi ännu inte använt men där vi vill kunna ange t ex ton, kwh, timmar etc på bulkvaror/tjänster vi köper för korsvisa uppföljningar. Fälten bör vara numeriska. Kontoplanen kan komma att förändras med ändrade förutsättningar för ekonomiuppföljningen t ex nya organisationer eller nya krav på uppföljning. 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7 (18) 2.5 Anläggningsregister et bör också hantera anläggnings- och inventarieregister och det ska redan vid registrering av leverantörsfaktura gå att bokföra denna som anläggningstillgång. I övrigt ska anläggningsregistret klara de bokföringsregler som finns inom området. I dagsläget hanteras ca 600 anläggningar på Käppalaförbundet och 500 på Norrvatten. Anläggningsregistret bör kunna hantera uppdelningar av investeringar i undergrupper och komponentvis avskrivning. Avstämning mot huvudbok ska vara logisk och enkel. Avskrivningar ska kunna genereras per kostnadsställe. Simulering av framtida avskrivningar ska enkelt kunna utföras på valda framtida tidsperioder. 2.6 Budget Systemet ska kunna hantera budget. Detta bör minst kunna ske genom manuell registrering alternativt även genom en uppräkning av föregående års budget eller resultat. Budget ska genereras per kostnadsställe, avdelning och totalt. Årsbudget ska kunna fördelas efter olika nycklar månadsvis och ackumuleras. Speciell fördel vid utvärderingen är om det finns funktioner för budgetsimulering inom systemet så att t ex avdelningschefer kan budgetera direkt i systemet och ändringar fortlöpande genomföras tills slutlig version fastställs. Överföring till och/eller från systemet till exceltilllämpningar premieras. 2.7 Rapporter Det är viktigt att ett ekonomisystem är lätt att hantera avseende rapportfunktion. Egna rapporter ska vara lätta att skapa utan en större arbetsinsats både för budget och verkligt utfall. Överföring till Excel och Word ska fungera och de tal som förs över till Excel ska kunna hanteras vidare i Excel i form av summeringar eller liknande. Vid sökning på en verifikation ska sökningen kunna ske ner till inskannad faktura (Drill downfunktion). Som grundfunktion ska följande rapporter vara färdigställda och möjliga att generera: Rapport Innehåll Resultaträkning Periodens resultat, ackumulerat resultat, periodens budget, ackumulerad Totalt, per avdelning, per kostnads- per valt tidsintervall budget, föregående års utfall och föregående års ackumulerade budget ställe, per objekt/projekt Balansräkning IB, förändring, UB för vald period Totalt Saldobalans IB, förändring, UB för samtliga konton för vald period Investeringar Samtliga transaktioner per objekt/projekt summering per aktivitet, totalt mm för vald tidsperiod Saldolista investeringar Saldo IB, förändring, UB per Objekt/projekt för vald tidsperiod Månadsuppföljning Speciell lista med Resultaträkning per kostnadsställe summerad till av- 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8 (18) Huvudbok Anläggningar Avstämningar delning enligt ovan och saldolista investeringar Med samtliga transaktioner per baskonto, kostnadsställe, objekt/projekt Anskaffningsvärde, periodens avskrivningar, ackumulerade avskrivningar, bokfört värde vid vald period Diverse avstämningsrapporter mellan huvudbok och reskontror vid valt tillfälle. - Momsrapport per vald period - Kundreskontra för vald period och per datum - Leverantörsreskontra per period och per datum - Budgetrapport per period - Huvudbok per konto och period (saldo och transaktioner) Systemet ska gå att nå för sällananvändare på ett enkelt sätt via t ex Webgränssnitt där delar av rapportgeneratorn och/eller attest/konteringsförfarandet ingår. Vid bedömningen av systemets användarvänlighet läggs speciellt stor vikt vid gränssnitten mot sällananvändarna d v s den begränsade rapportgeneratorn med drill downfunktion och gränssnittet för attest av leverantörsfaktura. 2.8 Övrigt Systemet ska kunna klara av att hoppa mellan bilder var man än står just då. Exempelvis ska systemet klara att vid pågående registrering av faktura ska det samtidigt gå att lägga upp en ny leverantör i registret och därefter återgå till fakturaregistreringsbilden och allt ska då vara uppdaterat. Systemet ska kunna hantera sökning på flera år samtidigt utan att behöva byta år och söka om igen. Systemet ska ha drill down - funktion i alla bilder ner till inskannad faktura. Flera användare ska samtidigt kunna vara inne och arbeta i systemet. Systemet bör kunna hantera likviditetsberäkningar. Om systemet har en integrerad lånereskontra bör detta anges i anbudssvaret med separat prisuppgift. En önskan finns även att systemet har olika signalsystem som kan kopplas till för bevakning av viktiga förfallodatum och liknande. En koppling till underhålls- och/eller inköpssystems inköpsordrar mot leverantörsfakturor är önskvärt. Eventuellt ska förkontering och mottagningsattest kunna hämtas från inköpsordersystemet för vissa fakturor. Inköpsordernummer utgör identifikation. 8

9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 9 (18) Kopplingar mot tidsredovisningssystem, projektredovisningssystem, personal- och lönesystem bör ingå och kan offereras separat. 2.9 Tekniska krav Krav: 1. Databashanterare ska vara MS SQL och kunna köras på en windows server Det bör kunna köras över en Terminal Server. 3. Alla nuvarande register och bokföringsprogram bör kunna konverteras till nya systemet i vissa delar (i alla fall uppsummerat per konto). 4. Det nya systemet ska installeras och köras parallellt med det befintliga systemet i en pilot under en övergångs tid. Under denna tid ska Norrvatten/Käppala kunna testa alla funktioner, så som de avser att jobba med systemet, innan piloten övergår i drift och det tidigare systemet kan avvecklas. 5. Om systemet är Webbaserat ska det kunna köras på Internet Explorer 6. Eventuell klientinstallation ska fungera på Windows 7 Frågor: 1. Vilka krav ställer det nya systemet på RAM, Mhz och CPU? Virtuell miljö?, Databaser? 3 KOMMERSIELLA VILLKOR 3.1 Upphandlingskontrakt Förfrågningsunderlaget ligger till grund för avtal mellan beställare och leverantör. I anbudet ska det framgå att anbudsgivaren accepterar samtliga villkor Avtalstid Avtalsperioden är fem år med start Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 3.3 Förlängning Avtalet kan förlängas med ett år med oförändrade villkor om båda parter är överens. Därefter upphör avtalet att gälla. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. 3.4 Ansvarsförsäkring Vid avtalsteckning ska leverantören ha tecknat och vidmakthålla för verksamheten sedvanlig försäkring. 9

10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10 (18) 3.5 Betalningsvillkor Betalning 30 dagar netto efter ankommen korrekt faktura. Inga fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. 3.6 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta regleras i 6 räntelagen. Eventuella räntefakturor under femtio (50) SEK kommer ej att betalas. 3.7 Tvist Tvist med anledning av ingånget avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 3.8 Hävning I händelse av att leverantören inte uppfyller angivna krav på sitt genomförande av uppdragen och/eller eventuella angivna brister ej åtgärdas på ett godtagbart sätt kan avtal sägas upp i förtid. Om bristerna är väsentliga, kan avtal sägas upp med omedelbar verkan. I händelse av sådan hävning ska beställaren erhålla skälig ersättning av antagen anbudsgivare för den olägenhet eller merkostnad detta kan orsaka. Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom verksamheterna som ändrar avtalets omfattning med minst 10 % ska möjliggöra för beställaren att säga upp hela eller delar av avtalet. Uppsägningstiden ska då vara tre månader Överlåtelse Avtalet får inte överlåtas utan motpartens skriftliga tillstånd därtill Handlingarnas inbördes ordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något hänseende gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar till kontraktet 2. Kontrakt med tillhörande bilagor 3. Detta förfrågningsunderlag 4. Antaget anbud med bilagor. 4 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4.1 Upphandlingsform och omfattning Denna upphandling genomförs enligt bestämmelserna om förenklat förfarande i 15 kap. lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)., 2007:

11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11 (18) 4.2 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är Norrvatten/Käppalas underlag för anbudsinfordran. Den avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget. I förfrågningsunderlaget anges de krav som Norrvatten /Käppala ställer på leverantören. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till den upphandlade enheten eller av någon annan anledning, lämnas komplettering genom att denna anslås på förbundets hemsida se. Det är av största vikt att potentiella anbudsgivare fortlöpande kontrollerar om tillägg sker. 4.3 Upplysningar Alla eventuella frågor kring upphandlingen bör vara inkomna med e-post till nedanstående kontaktperson senast tio dagar före anbudstidens utgång. Frågor och svar kommer att publiceras på Norrvattens hemsida. Sista dag för publicering av dessa uppgifter är åtta dagar före anbudstidens utgång. Föreslagen kontaktväg vid frågeställningar är via e-post. Alternativ kontaktväg är per fax eller adress enligt nedan. Kontaktperson för denna upphandling: Administrativ chef Tord Andersson Kommunalförbundet Norrvatten Box Solna tel: fax: e-post: 4.4 Anbudets form och innehåll Anbud ska vara skriftligt, avfattat på svenska, samt vara egenhändigt undertecknat av behörig hos anbudsgivaren. Eventuell fullmakt ska bifogas. Komplett anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Årsredovisning, eventuellt informationsmaterial och liknande behöver endast bifogas originalanbudet. 11

12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 12 (18) Anbud ska även lämnas i digital form, på CD, USB-minne eller liknande media. Filformatet ska vara Microsoft Word och/eller Excel, alternativt PDF. Anbudsgivaren ansvarar för att innehållet på digitala media är korrekt och att det inte skiljer sig från det skriftliga anbudet. Ofullständigt anbud kan innebära att anbudsgivaren utesluts från upphandlingen. 4.5 Uppställning av anbudet För att underlätta hanteringen och värderingen av anbuden bör anbudsgivaren dela in anbudet enligt följande: Anbudsgivarens namn och adress samt kontaktperson Eventuell allmän presentation av anbudsgivaren Svar/uppgifter/intyg enligt kapitel 4. Upphandlingens genomförande Svar/ uppgifter enligt kapitel 2. Kravspecifikation Eventuella bilagor 4.6 Märkning av anbudet Anbud och förslutet ytterkuvert märks tydligt med ANBUD Norrvatten Anbudsadress Anbud som skickas som brev sänds till postadress: Kommunalförbundet Norrvatten Att. Tord Andersson Box Solna För anbud som lämnas under kontorstid genom bud eller paket gäller följande adress: Kommunalförbundet Norrvatten Att: Tord Andersson Skogsbacken 6 Sundbyberg 4.8 Anbudstidens utgång Anbud ska vara Norrvatten tillhanda senast kl Anbud som kommit in för sent prövas inte av Norrvatten. 4.9 Anbudets giltighet Anbudet ska vara bindande sex (6) månader efter anbudstidens utgång. 12

13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 13 (18) 4.10 Anbudsprövning Anbudsprövning sker i två steg. Först sker en kvalificeringsfas i enlighet med punkt Därefter sker en prövning/ utvärdering gentemot uppställda bedömningskriterier i enlighet med punkt Anbud som inte uppfyller samtliga ställda ska-krav kommer inte att behandlas Uteslutningsprövning En upphandlande enhet ska enligt 10 kap. 1 LUF utesluta en leverantör från deltagande i upphandlingen om enheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Är leverantören en juridisk person ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Enligt 10 kap. 2 LUF får en leverantör uteslutas från deltagande i en upphandling om leverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackordeller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som lämnats med stöd av denna bestämmelse. Anbudsgivaren intygar, genom att anbud undertecknas av behörig, att förhållanden under denna punkt inte föreligger vid anbudslämnandet Kontroll av registrering Norrvatten kommer att kontrollera om anbudsgivaren är: registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter och fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. 13

14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 14 (18) 4.13 Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet I anbudet ska redovisas anbudsgivarens erfarenhet av leverans och support av systemet. Även garantiåtaganden ska redovisas. Referenser ska lämnas på minst fyra liknande uppdrag som utförts under den senaste 2- årsperioden. Referenserna ska namnges med kontaktperson och vara möjliga att besöka. Anbudsgivare ska även beskriva företagets serviceorganisation och framförallt då hur frågeställningar från kund hanteras hos supporten Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren ska i sitt anbud: styrka sina ekonomiska förutsättningar genom att balans- och resultaträkning bifogas anbudet redovisa total omsättning och omsättning av sådana produkter och tjänster som avses med upphandlingen för de senaste två räkenskapsåren. Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska ha en stabil ekonomisk bas. Norrvatten ska ha möjlighet att kontrollera anbudsgivarens uppgifter. Kontroll kan innebära att det aktuella bolagets/ ens revisorer och/ eller bank kontaktas och att en kassaflödesanalys genomförs eller att kreditupplysningar införskaffas genom UC Tilldelningskriterier Norrvatten kommer att anta det anbud som uppfyller ställda krav och som bedöms vara det mest fördelaktiga med hänsyn till följande rangordnade omständigheter: Lösning enligt kravspecifikation 40% Support/ garanti/ referenser 30% Pris 30% Anbud kan komma att antas helt eller delvis. I bilaga 1 2 anges och exemplifieras bedömningskriterierna 4.16 Ikraftträdande Kommande ramavtal träder ikraft först sedan det undertecknats av behörig representant för respektive parter Aktivitets- och tidplan Anbud inlämnas senast Anbudsöppning Visningar och kompletteringar vecka 4-9 Beräknad dag för beslut Avtal beräknas klart

15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 15 (18) Leverans påbörjas Anbudsgivaren ska beakta denna preliminära aktivitets- och tidplan och bör vara tillgänglig för eventuella förtydliganden. Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per post, e-post eller fax snarast möjligt, såväl till den vars anbud antagits som övriga anbudsgivare, om beslutet. Anbudsgivare ska i anbudet ange vilken e-post adress alternativt faxnummer tilldelningsbesked ska skickas ut till Sekretess Under upphandlingen gäller sekretess s.k. absolut sekretess enligt 19 kap.3 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att inga uppgifter som rör anbud får lämnas ut, även om ett utlämnande inte skulle medföra någon skada. För tiden efter avslutat upphandlingsförfarande gäller följande: Om någon begär att få ut anbudshandlingar måste Norrvatten göra en prövning om ett utlämnande kan ske i förhållande till olika sekretessregler. Norrvatten kan inte i förväg garantera att viss uppgift förblir sekretessbelagd, men för att underlätta sekretessprövningen uppmanas anbudsgivare som önskar sekretess för uppgift i sitt anbud, rörande den egna affärs- och driftförhållanden, att tydligt ange detta tillsammans med skälen för en sådan begäran. 15

16 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 16 (18) Bilaga 1 Utvärdering av inkomna anbud Följande bedömningskriterier ska tillämpas Lösning enligt kravspecifikation samt användarvänlighet Support, Garanti och referenser Pris Vid utvärderingen ska Norrvatten följa de kriterier som beskrivs i punkt 8 i förfrågningsunderlaget samt hur användarvänligt personalen tycker systemet är. En användargrupp kommer att få bedöma systemen utifrån en bedömningsskala. Vid ovanstående kriterium ska poäng tillämpas på en skala mellan 1-5. För att få komma och visa sitt system måste företagen uppfylla de skakrav som angetts. Exempel på hur utvärderingen kan se ut: Lösning enligt krav spec, samt användarvänlighet Support, Service och Garanti Pris Summa poäng System System ,92 System ,8 System ,55 System System System ,8 System ,64 System System Kriterium 1. Lösning enligt kravspecifikation samt användarvänlighet. Poäng Motivering 5 Alla ska- och börkrav ska vara uppfyllda och leverantören ska ha gett lösningar till problemställningar beskrivna i anbudet. Systemet som offereras ska finnas i drift hos användare idag. Användarvänligheten i systemet ska uppfattas som mycket tilltalande av användarna på Norrvatten/Käppalaförbundet. 4 Systemet ska tillgodose alla ska- och börkrav. Systemet ska finnas i drift hos användare idag. Systemet ska vara utformat så att Norrvattens/Käppalaförbundets användare finner det användarvänligt. 3 Alla skakraven ska vara uppfyllda. Börkraven ska till viss del vara uppfyllda. Systemet bör också ha en användarvänlig layout som passar oss. Systemet ska finnas i drift hos befintliga användare 2 Alla skakraven ska var uppfyllda och systemet ska finnas i drift hos befintliga användare. 1 Alla skakrav ska vara uppfyllda. 16

17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 17 (18) Kriterium 2. Support garanti och referenser Poäng Motivering 3 Leverantören har presenterat en attraktiv supportslösning för Norrvatten/Käppalaförbundet. Tiderna för telefonsupporten är till belåtenhet samt att leverantören har möjlighet att ge på platsen service inom rimlig tid. Företaget har också lämnat ut referenser i den utsträckning som Norrvatten/Käppalaförbundet begärt. Dessa referenser har vid kontakt visat stor kundnöjdhet till systemet. 2 Företaget levererar en support som är tillfredställande enligt Norrvatten/Käppalaförbundet, både vad gäller telefonservice och på platsen service. De referenser som givits ska också ha gett en övergripande positiv bild av systemet. 1 Företaget ska kunna ge god support o service via telefon så väl som på plats. Kriterium 3. Pris Poäng Motivering 3 Det initiala priset ska möta våra förväntningar på systemet vad gäller användning enligt kravspecifikation och användarvänlighet. Underhållskostnaderna ska också motsvara de tjänster som erbjuds under kriterium 2. 2 Det initiala priset ska vara relevant till det innehåll som offereras. Underhålls- och supportkostnader ska ha substans och vara relevanta i förhållande till det företagen levererar. 1 Det offererade priset är inte i paritet med det upplevda innehållet i systemet Uträkning Vid uträkningen av varje leverantörs poäng ska det angivna poängtalet multiplicerats med procentsatsen och sen delats med den maximala summan i det kriteriet. Exempel Kriterium 1 (40%) Kriterium 2 (30%) Kriterium 3 (30%) 2 poäng 3 poäng 5 poäng (2 * 0,40)/5 = 0,16 (3 * 0,30)/3 = 0,30 (3 * 0,30)/3 = 0,30 Summa: 0, ,30= 0,76 17

18 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 18 (18) Exempel på prissammanställning: Anbud 1 Anbud 2 Anbud 4 Anbud 6 Anbud 7 Anbud 8 Engångskostnader Licenskostnader Utbildning Konvertering Konsultinsatser/Projektledning Integration Driftsättning/Installation Köp av Programvara/system Övrigt Summa engångskostnader Leasing Underhållsavgift Underhåll teknisk utrustning Supportavtal Övrigt Programserviceavtal, nyttjanderätt Licenser Summa årliga kostnader Årliga kostnader x 5 år Total kostnad per anbud 5 år

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Upphandlingsansvarig Thomas Ekh Projektnamn Värdskap i Valdemarsvik Upphandling Upphandling av utbildning i affärsmannaskap samt analys av utbildningsbehov m.m. i Valdemarsviks kommun. Sista anbudsdag:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Utvärdering för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN. Diarienummer KPL 2012.1

Förfrågningsunderlag. Utvärdering för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN. Diarienummer KPL 2012.1 Förfrågningsunderlag Utvärdering för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad upphandling enligt Lag

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0

ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 ANBUDSINBJUDAN HJÄRT OCH LUNGRÄDDNINGSKURS FÖR ESF PROJEKTET KUL 3.0 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 1.1 Upphandlande organisation PÅ Limhamns Ekonomiska förening. Bakgrund På Limhamn är ett samarbete mellan Malmö

Läs mer

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg Servicecentrum Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Förfrågningsunderlag Dnr B49-10-174 I underlaget ingående handlingar: Administrativa föreskrifter Uppdragsspecifikation

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer