FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem Org.nr Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1

2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING Upphandlande enhet / myndighet Upphandlingsobjekt KRAVSPECIFIKATION Inledning Kundfakturor Leverantörsfakturor Kontoplan (Ekonomimodell) Anläggningsregister Budget Rapporter Övrigt Tekniska krav KOMMERSIELLA VILLKOR Upphandlingskontrakt Avtalstid Förlängning Ansvarsförsäkring Betalningsvillkor Dröjsmålsränta Tvist Hävning Överlåtelse Handlingarnas inbördes ordning UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsform och omfattning Förfrågningsunderlag Upplysningar Anbudets form och innehåll Uppställning av anbudet Märkning av anbudet Anbudsadress Anbudstidens utgång Anbudets giltighet Anbudsprövning Uteslutningsprövning Kontroll av registrering Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet Anbudsgivarens ekonomiska ställning Tilldelningskriterier Ikraftträdande Aktivitets- och tidplan Sekretess... 6 Bilaga

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING 1.1 Upphandlande enhet / myndighet Kommunalförbundet Norrvatten och Käppalaförbundet är två oberoende kommunalförbund som samverkar inom VA-området. Förbunden ägs av ett antal ägarkommuner i norra Stockholms län. Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner medan Käppalaförbundet renar avloppsvattnet från 11 kommuner. I nedanstående sammanställning redovisas några uppgifter från respektive verksamhet: Norrvatten Käppalaförbundet Årsomsättning 2009 (tkr) 140 Mkr 215 Mkr Resultat 2009 (tkr) 0,6 Mkr 22 Mkr Antal anställda Verksamhetsställen 3 1 Ägarkommuner Kostnadsställen (idag) Summarum (Repab) Movex (Lawson) Användare (Ekonomipersonal) 5 5 Användare (Budgetansvariga) Hemsida För ytterligare upplysningar hänvisas till respektive organisations hemsida. 1.2 Upphandlingsobjekt Upphandlingen avser köp av ekonomisystem för både Norrvatten och Käppalaförbundet eftersom den administrativa verksamheten samordnas mellan förbunden. IT-drift och hårdvara för gemensamma IT-system ägs i dagsläget gemensamt av förbunden och en rad andra administrativa stödtjänster delas mellan organisationerna. Bägge förbunden ska, för att nå samordningsfördelar, använda samma ekonomisystem och kunna arbeta med gemensam personal i bägge förbunden. Förslagsvis löses detta enklast genom att Norrvatten, formellt sett, äger ekonomisystemet och Käppalaförbundet köper systemförvaltningen av Norrvatten och använder systemet med delvis egen personal (byrålösning). Bytet aktualiseras av flera faktorer där den tekniska utvecklingen av systemlösningar som möjliggör rationellare arbetssätt är det viktigaste. Ett nytt system förväntas innebära en bättre information inom bägge organisationerna. Bättre rapporter och bredare sökfunktioner förväntas ge en bättre planerings- och uppföljningsinformation för användarna. 3

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 4 (18) Ett ekonomisystem ska hanteras av ca fem administratörer och ca personer i den dagliga produktionen inom respektive organisation. Samtlig personal ska ha tillgång till den övergripande ekonomiska uppföljningen via t ex ett webbgränssnitt. Vi ställer höga krav på användarvänligheten i systemet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget för bägge organisationerna. I anbudet ska även kostnader för konvertering och utbildning finnas med. Även den bedömda omfattningen av utbildningen ska finnas i anbudet. Samtliga delar i anbudet ska idag vara framtagna och i drift hos flera kunder. 4

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5 (18) 2 KRAVSPECIFIKATION 2.1 Inledning Norrvatten och Käppalaförbundet avser att upphandla nytt ekonomisystem. I denna kravspecifikation har förslag på innehåll sammanställts. I sammanställningen tas endast upp de funktioner som vi vill trycka extra på. Vi har inte tagit upp de grundläggande funktionerna då vi anser att dessa ska finnas i ett modernt ekonomisystem. Vi förutsätter att systemet stödjer alla de grundläggande redovisningsprinciper som finns framtagna via FAR, BFN etc. Vi tar vidare för givet att ett nytt system idag på ett enkelt sätt hanterar exempelvis överföring av lönefiler, post- och bankgirofiler etc och annan liknande överföring, samt SIE-filer för revision. Vidare ska systemet kunna hantera olika behörighetsnivåer. Samtliga delar i systemet ska finnas i drift hos era referenskunder vid anbudstidpunkten. Systemet ska ha hög användarvänlighet genom att det ska vara lätt att förstå hur det är uppbyggt och vara likt normal Windows teknik. Sökfunktioner bör likna de som Internetanvändare normalt använder sig av. 2.2 Kundfakturor Norrvatten och Käppalaförbundet hanterar inga större mängder kundfakturor då vi enbart fakturerar delägarkommunerna samt några mindre fakturor avseende uthyrningar av antennplatser. Laboratoriet på Norrvatten fakturerar analystjänster i viss omfattning från ett separat system (Labreda). Totalt har vi Norrvatten idag ca 900 kundfakturor per år och Käppalaförbundet 250. Kundreskontran ska kunna hantera avstämningslistor för periodbokslut, statistik fördelat per kund och möjlighet till kundgruppshantering. Vi bedömer särskilt möjligheterna att använda mallar för repetitiv fakturering, möjligheter för integrering av andra försystem, användarvänlighet mm. Möjlighet till påminnelsehantering, räntefakturering etc bedöms också. 2.3 Leverantörsfakturor Norrvatten och Käppalaförbundet hanterar ca leverantörsfakturor vardera av varierande slag per år. Idag används skanningsfunktion (Readsoft - invoices) som försystem till leverantörsreskontran och för attestfunktionen och ett nytt system ska därför hantera skanning och attest via dator fullt ut för samtliga med attesträtt. Viktigt är även att systemet ska kunna periodisera fakturor och bokföringsordrar över tiden med olika periodiseringsnycklar. Systemet ska även klara att vända interrimskonto vid periodbokslut med automatik. Leverantörsreskontran ska kunna hantera avstämningslistor för periodbokslut, statistik fördelat per leverantör och möjlighet till leverantörsgruppshantering. Systemet ska kunna använda postgiro- eller bankgironummer som identifikation för leverantör. För betalningsfunktion ska GiroLink filöverföring kunna användas. 5

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6 (18) Eftersom denna funktion är speciellt viktig för sällananvändarna kommer stor vikt att läggas på bedömning av användarvänlighet, enkelhet och konsekvens just för dessa grupper. Möjlighet att visuellt se den behandlade fakturan samtidigt som kontering flervalsmöjligheter utförs ska medges. Attestfunktionen ska medge olika attestnivåer. Möjlighet till remissförfarande samt enkel vikarieförändring bör ingå i systemet liksom historikuppgifter avseende kontering av samma leverantör t ex de senaste 5 konteringarna. 2.4 Kontoplan (Ekonomimodell) Vi har för avsikt att förändra nuvarande kontoplan. Ett nytt ekonomisystem ska kunna hantera kontoplan med minst 6-8 olika grupper. Idag ska följande funktioner stödjas: Koddel Antal Kommentar positioner Baskonto 4 Vi tillämpar idag olika baskontoplaner men avser att samordna den Kostnadsställe 2 Vi sammanställer 1 5 olika kostnadsställen i olika avdelningar. För att nå enkla rapporter ska därför kostnadsställe dolt kunna automatkonteras mot avdelning. Objekt/projekt 6-8 Idag bokförs investeringar direkt mot ett investeringskonto 118x (pågående investeringar) och ges ett projektnummer samt ett aktivitetsnummer som är kopplat mot projektbudgeten. Här är vi öppna för andra förslag. Systemet bör kunna gruppera både projekt och objekt så att t ex delprojekt kan ingå i ett större sammanhållet projekt. Objekt anser vi vara anläggningsdelar eller driftprojekt som vi vill kunna följa upp. Resultaträkning per objekt vore därför bra att kunna få fram. Aktivitet 6 Fördelar våra investeringsprojekt efter investeringsbudgeten för snabb uppföljning per investeringsprojekt. Kvantitet 4 En grupp vi ännu inte använt men där vi vill kunna ange t ex ton, kwh, timmar etc på bulkvaror/tjänster vi köper för korsvisa uppföljningar. Fälten bör vara numeriska. Kontoplanen kan komma att förändras med ändrade förutsättningar för ekonomiuppföljningen t ex nya organisationer eller nya krav på uppföljning. 6

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 7 (18) 2.5 Anläggningsregister et bör också hantera anläggnings- och inventarieregister och det ska redan vid registrering av leverantörsfaktura gå att bokföra denna som anläggningstillgång. I övrigt ska anläggningsregistret klara de bokföringsregler som finns inom området. I dagsläget hanteras ca 600 anläggningar på Käppalaförbundet och 500 på Norrvatten. Anläggningsregistret bör kunna hantera uppdelningar av investeringar i undergrupper och komponentvis avskrivning. Avstämning mot huvudbok ska vara logisk och enkel. Avskrivningar ska kunna genereras per kostnadsställe. Simulering av framtida avskrivningar ska enkelt kunna utföras på valda framtida tidsperioder. 2.6 Budget Systemet ska kunna hantera budget. Detta bör minst kunna ske genom manuell registrering alternativt även genom en uppräkning av föregående års budget eller resultat. Budget ska genereras per kostnadsställe, avdelning och totalt. Årsbudget ska kunna fördelas efter olika nycklar månadsvis och ackumuleras. Speciell fördel vid utvärderingen är om det finns funktioner för budgetsimulering inom systemet så att t ex avdelningschefer kan budgetera direkt i systemet och ändringar fortlöpande genomföras tills slutlig version fastställs. Överföring till och/eller från systemet till exceltilllämpningar premieras. 2.7 Rapporter Det är viktigt att ett ekonomisystem är lätt att hantera avseende rapportfunktion. Egna rapporter ska vara lätta att skapa utan en större arbetsinsats både för budget och verkligt utfall. Överföring till Excel och Word ska fungera och de tal som förs över till Excel ska kunna hanteras vidare i Excel i form av summeringar eller liknande. Vid sökning på en verifikation ska sökningen kunna ske ner till inskannad faktura (Drill downfunktion). Som grundfunktion ska följande rapporter vara färdigställda och möjliga att generera: Rapport Innehåll Resultaträkning Periodens resultat, ackumulerat resultat, periodens budget, ackumulerad Totalt, per avdelning, per kostnads- per valt tidsintervall budget, föregående års utfall och föregående års ackumulerade budget ställe, per objekt/projekt Balansräkning IB, förändring, UB för vald period Totalt Saldobalans IB, förändring, UB för samtliga konton för vald period Investeringar Samtliga transaktioner per objekt/projekt summering per aktivitet, totalt mm för vald tidsperiod Saldolista investeringar Saldo IB, förändring, UB per Objekt/projekt för vald tidsperiod Månadsuppföljning Speciell lista med Resultaträkning per kostnadsställe summerad till av- 7

8 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 8 (18) Huvudbok Anläggningar Avstämningar delning enligt ovan och saldolista investeringar Med samtliga transaktioner per baskonto, kostnadsställe, objekt/projekt Anskaffningsvärde, periodens avskrivningar, ackumulerade avskrivningar, bokfört värde vid vald period Diverse avstämningsrapporter mellan huvudbok och reskontror vid valt tillfälle. - Momsrapport per vald period - Kundreskontra för vald period och per datum - Leverantörsreskontra per period och per datum - Budgetrapport per period - Huvudbok per konto och period (saldo och transaktioner) Systemet ska gå att nå för sällananvändare på ett enkelt sätt via t ex Webgränssnitt där delar av rapportgeneratorn och/eller attest/konteringsförfarandet ingår. Vid bedömningen av systemets användarvänlighet läggs speciellt stor vikt vid gränssnitten mot sällananvändarna d v s den begränsade rapportgeneratorn med drill downfunktion och gränssnittet för attest av leverantörsfaktura. 2.8 Övrigt Systemet ska kunna klara av att hoppa mellan bilder var man än står just då. Exempelvis ska systemet klara att vid pågående registrering av faktura ska det samtidigt gå att lägga upp en ny leverantör i registret och därefter återgå till fakturaregistreringsbilden och allt ska då vara uppdaterat. Systemet ska kunna hantera sökning på flera år samtidigt utan att behöva byta år och söka om igen. Systemet ska ha drill down - funktion i alla bilder ner till inskannad faktura. Flera användare ska samtidigt kunna vara inne och arbeta i systemet. Systemet bör kunna hantera likviditetsberäkningar. Om systemet har en integrerad lånereskontra bör detta anges i anbudssvaret med separat prisuppgift. En önskan finns även att systemet har olika signalsystem som kan kopplas till för bevakning av viktiga förfallodatum och liknande. En koppling till underhålls- och/eller inköpssystems inköpsordrar mot leverantörsfakturor är önskvärt. Eventuellt ska förkontering och mottagningsattest kunna hämtas från inköpsordersystemet för vissa fakturor. Inköpsordernummer utgör identifikation. 8

9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 9 (18) Kopplingar mot tidsredovisningssystem, projektredovisningssystem, personal- och lönesystem bör ingå och kan offereras separat. 2.9 Tekniska krav Krav: 1. Databashanterare ska vara MS SQL och kunna köras på en windows server Det bör kunna köras över en Terminal Server. 3. Alla nuvarande register och bokföringsprogram bör kunna konverteras till nya systemet i vissa delar (i alla fall uppsummerat per konto). 4. Det nya systemet ska installeras och köras parallellt med det befintliga systemet i en pilot under en övergångs tid. Under denna tid ska Norrvatten/Käppala kunna testa alla funktioner, så som de avser att jobba med systemet, innan piloten övergår i drift och det tidigare systemet kan avvecklas. 5. Om systemet är Webbaserat ska det kunna köras på Internet Explorer 6. Eventuell klientinstallation ska fungera på Windows 7 Frågor: 1. Vilka krav ställer det nya systemet på RAM, Mhz och CPU? Virtuell miljö?, Databaser? 3 KOMMERSIELLA VILLKOR 3.1 Upphandlingskontrakt Förfrågningsunderlaget ligger till grund för avtal mellan beställare och leverantör. I anbudet ska det framgå att anbudsgivaren accepterar samtliga villkor Avtalstid Avtalsperioden är fem år med start Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. 3.3 Förlängning Avtalet kan förlängas med ett år med oförändrade villkor om båda parter är överens. Därefter upphör avtalet att gälla. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. 3.4 Ansvarsförsäkring Vid avtalsteckning ska leverantören ha tecknat och vidmakthålla för verksamheten sedvanlig försäkring. 9

10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10 (18) 3.5 Betalningsvillkor Betalning 30 dagar netto efter ankommen korrekt faktura. Inga fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. 3.6 Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta regleras i 6 räntelagen. Eventuella räntefakturor under femtio (50) SEK kommer ej att betalas. 3.7 Tvist Tvist med anledning av ingånget avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 3.8 Hävning I händelse av att leverantören inte uppfyller angivna krav på sitt genomförande av uppdragen och/eller eventuella angivna brister ej åtgärdas på ett godtagbart sätt kan avtal sägas upp i förtid. Om bristerna är väsentliga, kan avtal sägas upp med omedelbar verkan. I händelse av sådan hävning ska beställaren erhålla skälig ersättning av antagen anbudsgivare för den olägenhet eller merkostnad detta kan orsaka. Ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom verksamheterna som ändrar avtalets omfattning med minst 10 % ska möjliggöra för beställaren att säga upp hela eller delar av avtalet. Uppsägningstiden ska då vara tre månader Överlåtelse Avtalet får inte överlåtas utan motpartens skriftliga tillstånd därtill Handlingarnas inbördes ordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något hänseende gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar till kontraktet 2. Kontrakt med tillhörande bilagor 3. Detta förfrågningsunderlag 4. Antaget anbud med bilagor. 4 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4.1 Upphandlingsform och omfattning Denna upphandling genomförs enligt bestämmelserna om förenklat förfarande i 15 kap. lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)., 2007:

11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11 (18) 4.2 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är Norrvatten/Käppalas underlag för anbudsinfordran. Den avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget. I förfrågningsunderlaget anges de krav som Norrvatten /Käppala ställer på leverantören. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till den upphandlade enheten eller av någon annan anledning, lämnas komplettering genom att denna anslås på förbundets hemsida se. Det är av största vikt att potentiella anbudsgivare fortlöpande kontrollerar om tillägg sker. 4.3 Upplysningar Alla eventuella frågor kring upphandlingen bör vara inkomna med e-post till nedanstående kontaktperson senast tio dagar före anbudstidens utgång. Frågor och svar kommer att publiceras på Norrvattens hemsida. Sista dag för publicering av dessa uppgifter är åtta dagar före anbudstidens utgång. Föreslagen kontaktväg vid frågeställningar är via e-post. Alternativ kontaktväg är per fax eller adress enligt nedan. Kontaktperson för denna upphandling: Administrativ chef Tord Andersson Kommunalförbundet Norrvatten Box Solna tel: fax: e-post: 4.4 Anbudets form och innehåll Anbud ska vara skriftligt, avfattat på svenska, samt vara egenhändigt undertecknat av behörig hos anbudsgivaren. Eventuell fullmakt ska bifogas. Komplett anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Årsredovisning, eventuellt informationsmaterial och liknande behöver endast bifogas originalanbudet. 11

12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 12 (18) Anbud ska även lämnas i digital form, på CD, USB-minne eller liknande media. Filformatet ska vara Microsoft Word och/eller Excel, alternativt PDF. Anbudsgivaren ansvarar för att innehållet på digitala media är korrekt och att det inte skiljer sig från det skriftliga anbudet. Ofullständigt anbud kan innebära att anbudsgivaren utesluts från upphandlingen. 4.5 Uppställning av anbudet För att underlätta hanteringen och värderingen av anbuden bör anbudsgivaren dela in anbudet enligt följande: Anbudsgivarens namn och adress samt kontaktperson Eventuell allmän presentation av anbudsgivaren Svar/uppgifter/intyg enligt kapitel 4. Upphandlingens genomförande Svar/ uppgifter enligt kapitel 2. Kravspecifikation Eventuella bilagor 4.6 Märkning av anbudet Anbud och förslutet ytterkuvert märks tydligt med ANBUD Norrvatten Anbudsadress Anbud som skickas som brev sänds till postadress: Kommunalförbundet Norrvatten Att. Tord Andersson Box Solna För anbud som lämnas under kontorstid genom bud eller paket gäller följande adress: Kommunalförbundet Norrvatten Att: Tord Andersson Skogsbacken 6 Sundbyberg 4.8 Anbudstidens utgång Anbud ska vara Norrvatten tillhanda senast kl Anbud som kommit in för sent prövas inte av Norrvatten. 4.9 Anbudets giltighet Anbudet ska vara bindande sex (6) månader efter anbudstidens utgång. 12

13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 13 (18) 4.10 Anbudsprövning Anbudsprövning sker i två steg. Först sker en kvalificeringsfas i enlighet med punkt Därefter sker en prövning/ utvärdering gentemot uppställda bedömningskriterier i enlighet med punkt Anbud som inte uppfyller samtliga ställda ska-krav kommer inte att behandlas Uteslutningsprövning En upphandlande enhet ska enligt 10 kap. 1 LUF utesluta en leverantör från deltagande i upphandlingen om enheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Är leverantören en juridisk person ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Enligt 10 kap. 2 LUF får en leverantör uteslutas från deltagande i en upphandling om leverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackordeller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som lämnats med stöd av denna bestämmelse. Anbudsgivaren intygar, genom att anbud undertecknas av behörig, att förhållanden under denna punkt inte föreligger vid anbudslämnandet Kontroll av registrering Norrvatten kommer att kontrollera om anbudsgivaren är: registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter och fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. 13

14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 14 (18) 4.13 Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet I anbudet ska redovisas anbudsgivarens erfarenhet av leverans och support av systemet. Även garantiåtaganden ska redovisas. Referenser ska lämnas på minst fyra liknande uppdrag som utförts under den senaste 2- årsperioden. Referenserna ska namnges med kontaktperson och vara möjliga att besöka. Anbudsgivare ska även beskriva företagets serviceorganisation och framförallt då hur frågeställningar från kund hanteras hos supporten Anbudsgivarens ekonomiska ställning Anbudsgivaren ska i sitt anbud: styrka sina ekonomiska förutsättningar genom att balans- och resultaträkning bifogas anbudet redovisa total omsättning och omsättning av sådana produkter och tjänster som avses med upphandlingen för de senaste två räkenskapsåren. Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska ha en stabil ekonomisk bas. Norrvatten ska ha möjlighet att kontrollera anbudsgivarens uppgifter. Kontroll kan innebära att det aktuella bolagets/ ens revisorer och/ eller bank kontaktas och att en kassaflödesanalys genomförs eller att kreditupplysningar införskaffas genom UC Tilldelningskriterier Norrvatten kommer att anta det anbud som uppfyller ställda krav och som bedöms vara det mest fördelaktiga med hänsyn till följande rangordnade omständigheter: Lösning enligt kravspecifikation 40% Support/ garanti/ referenser 30% Pris 30% Anbud kan komma att antas helt eller delvis. I bilaga 1 2 anges och exemplifieras bedömningskriterierna 4.16 Ikraftträdande Kommande ramavtal träder ikraft först sedan det undertecknats av behörig representant för respektive parter Aktivitets- och tidplan Anbud inlämnas senast Anbudsöppning Visningar och kompletteringar vecka 4-9 Beräknad dag för beslut Avtal beräknas klart

15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 15 (18) Leverans påbörjas Anbudsgivaren ska beakta denna preliminära aktivitets- och tidplan och bör vara tillgänglig för eventuella förtydliganden. Tilldelningsbesked kommer att skickas ut per post, e-post eller fax snarast möjligt, såväl till den vars anbud antagits som övriga anbudsgivare, om beslutet. Anbudsgivare ska i anbudet ange vilken e-post adress alternativt faxnummer tilldelningsbesked ska skickas ut till Sekretess Under upphandlingen gäller sekretess s.k. absolut sekretess enligt 19 kap.3 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att inga uppgifter som rör anbud får lämnas ut, även om ett utlämnande inte skulle medföra någon skada. För tiden efter avslutat upphandlingsförfarande gäller följande: Om någon begär att få ut anbudshandlingar måste Norrvatten göra en prövning om ett utlämnande kan ske i förhållande till olika sekretessregler. Norrvatten kan inte i förväg garantera att viss uppgift förblir sekretessbelagd, men för att underlätta sekretessprövningen uppmanas anbudsgivare som önskar sekretess för uppgift i sitt anbud, rörande den egna affärs- och driftförhållanden, att tydligt ange detta tillsammans med skälen för en sådan begäran. 15

16 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 16 (18) Bilaga 1 Utvärdering av inkomna anbud Följande bedömningskriterier ska tillämpas Lösning enligt kravspecifikation samt användarvänlighet Support, Garanti och referenser Pris Vid utvärderingen ska Norrvatten följa de kriterier som beskrivs i punkt 8 i förfrågningsunderlaget samt hur användarvänligt personalen tycker systemet är. En användargrupp kommer att få bedöma systemen utifrån en bedömningsskala. Vid ovanstående kriterium ska poäng tillämpas på en skala mellan 1-5. För att få komma och visa sitt system måste företagen uppfylla de skakrav som angetts. Exempel på hur utvärderingen kan se ut: Lösning enligt krav spec, samt användarvänlighet Support, Service och Garanti Pris Summa poäng System System ,92 System ,8 System ,55 System System System ,8 System ,64 System System Kriterium 1. Lösning enligt kravspecifikation samt användarvänlighet. Poäng Motivering 5 Alla ska- och börkrav ska vara uppfyllda och leverantören ska ha gett lösningar till problemställningar beskrivna i anbudet. Systemet som offereras ska finnas i drift hos användare idag. Användarvänligheten i systemet ska uppfattas som mycket tilltalande av användarna på Norrvatten/Käppalaförbundet. 4 Systemet ska tillgodose alla ska- och börkrav. Systemet ska finnas i drift hos användare idag. Systemet ska vara utformat så att Norrvattens/Käppalaförbundets användare finner det användarvänligt. 3 Alla skakraven ska vara uppfyllda. Börkraven ska till viss del vara uppfyllda. Systemet bör också ha en användarvänlig layout som passar oss. Systemet ska finnas i drift hos befintliga användare 2 Alla skakraven ska var uppfyllda och systemet ska finnas i drift hos befintliga användare. 1 Alla skakrav ska vara uppfyllda. 16

17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 17 (18) Kriterium 2. Support garanti och referenser Poäng Motivering 3 Leverantören har presenterat en attraktiv supportslösning för Norrvatten/Käppalaförbundet. Tiderna för telefonsupporten är till belåtenhet samt att leverantören har möjlighet att ge på platsen service inom rimlig tid. Företaget har också lämnat ut referenser i den utsträckning som Norrvatten/Käppalaförbundet begärt. Dessa referenser har vid kontakt visat stor kundnöjdhet till systemet. 2 Företaget levererar en support som är tillfredställande enligt Norrvatten/Käppalaförbundet, både vad gäller telefonservice och på platsen service. De referenser som givits ska också ha gett en övergripande positiv bild av systemet. 1 Företaget ska kunna ge god support o service via telefon så väl som på plats. Kriterium 3. Pris Poäng Motivering 3 Det initiala priset ska möta våra förväntningar på systemet vad gäller användning enligt kravspecifikation och användarvänlighet. Underhållskostnaderna ska också motsvara de tjänster som erbjuds under kriterium 2. 2 Det initiala priset ska vara relevant till det innehåll som offereras. Underhålls- och supportkostnader ska ha substans och vara relevanta i förhållande till det företagen levererar. 1 Det offererade priset är inte i paritet med det upplevda innehållet i systemet Uträkning Vid uträkningen av varje leverantörs poäng ska det angivna poängtalet multiplicerats med procentsatsen och sen delats med den maximala summan i det kriteriet. Exempel Kriterium 1 (40%) Kriterium 2 (30%) Kriterium 3 (30%) 2 poäng 3 poäng 5 poäng (2 * 0,40)/5 = 0,16 (3 * 0,30)/3 = 0,30 (3 * 0,30)/3 = 0,30 Summa: 0, ,30= 0,76 17

18 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 18 (18) Exempel på prissammanställning: Anbud 1 Anbud 2 Anbud 4 Anbud 6 Anbud 7 Anbud 8 Engångskostnader Licenskostnader Utbildning Konvertering Konsultinsatser/Projektledning Integration Driftsättning/Installation Köp av Programvara/system Övrigt Summa engångskostnader Leasing Underhållsavgift Underhåll teknisk utrustning Supportavtal Övrigt Programserviceavtal, nyttjanderätt Licenser Summa årliga kostnader Årliga kostnader x 5 år Total kostnad per anbud 5 år

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer