Därför ska kärnkraften bort 1(16) DÄRFÖR SKA KARNKRAFTEN BORT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därför ska kärnkraften bort 1(16) 2009-05-30 DÄRFÖR SKA KARNKRAFTEN BORT!"

Transkript

1 Därför ska kärnkraften bort 1(16) DÄRFÖR SKA KARNKRAFTEN BORT! Argumentsamling för dig som vill bli av med kärnkraften, från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

2 Därför ska kärnkraften bort 2(16) Innehållsförteckning 1. Miljöförstöringen...3 Uranbrytning...3 Upparbetning Kärnkraft och kärnvapen hör alltid ihop...3 DU Utarmat uran...4 Elproduktion...4 Kärnkraften skadar klimatet...5 Upparbetning...5 Högaktivt avfall...6 Låg- och medelaktivt avfall...6 Försurning, klimatproblem...7 Hur tager vi hand om det utbrända kärnbränslet? Kärnkraft och kärnvapen hör alltid ihop Kärnkraft och demokrati Kärnkraftens ekonomi Hur går det när vi stänger av?...15 Hur mycket energi ska vi ha?...15 Förkortningar...16 Bästa läsare! Häftet du nu håller i handen är ett försök att göra en samlad beskrivning av de olika fakta som talar för att vi inte ska använda oss av kärnkraft. Vi föreställer oss att du kan ha nytta av det i skolundervisningen eller som studiecirkelmaterial, i diskussioner med arbetskamrater, grannar och vänner, när du ska skriva ett debattinlägg eller en insändare - eller när du själv funderar över något. Det finns i texten vissa ord som är kursiverade - dem kan du finna längst bak i en ordlista med förklaringar. Litteraturhänvisningarna är inlagda med siffror i texten, och de uppgifterna finner du på sid 16. Eftersom ämnet är så stort, så räcker förstås sexton sidor inte långt. Därför hoppas vi att du ska använda dig av referenslistan när du vill veta mer. Vid en del böcker, artiklar osv står att de kan beställas via Folkkampanjen. Men även andra titlar kan vi säkert hjälpa till med - om du bara hör av dig och frågar! Vi som har jobbat med det här häftet blir glada om du ringer eller skriver och berättar vad du tycker, vad du saknar, vad du inte förstår.vi hoppas nämligen kunna göra en ännu bättre upplaga så småningom. Vi vill rikta ett varmt tack till framför allt Mats Tömqvist som skrivit grundmanus och räknat fram de flesta siffrorna i faktarutoma. När det saknas annan hänvisning, så är det (om vi inte gjort någon miss) Mats som står för uppgiften. Beträffande siffrorna är de oftast uträknade på ett genomsnitt och får därför inte uppfattas som exakta uppgifter för varje enskilt fall. Vi vill också tacka Sif Johansson som illustrerat och många andra som hjälpt oss med synpunkter, fakta och idéer. Stockholm i mars 2009 Eva Bergström, Eva Spcingberg, Gudrun Utas

3 Därför ska kärnkraften bort 3(16) Miljöförstöringen Uranbrytning Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Eftersom uranbrytning är så miljöförstörande, bryter vi inte uran i Sverige. Istället importerar vi från andra länder, där det oftast är ursprungsbefolkningar som blir lidande - aboriginens i Australien, indianer i USA och Kanada, afrikaner i Niger och Gabon. Av ett ton malm får man mellan 200 g och 2 kg natururan genom att krossa malmen och mala krosset med svavelsyra. Svavelsyran drar ut uranet ur malmen, sedan tippas ca 3 ton svavelhaltig sandvälling ut i naturen, där kan man verkligen tala om försurning! 90 % av radioaktiviteten och en mängd tungmetaller följer med samma väg. Stora landarealer ödeläggs varje år på grund av uranbrytningen och människorna drabbas av lungcancer (1) och deras traditionella levnadsmönster, ofta jakt och fiske, bryts sönder (2). I Rössinggruvan i Namibia gör man av med omkring 10 miljoner ton koncentrerad svavelsyra varje år (3). I Kanada är miltals av floder och sjösystem så försurade och förgiftade av utsläppen från urangruvorna, att de blivit helt sterila (4). I områden där man på senare tid börjat kalka vattnen som en motåtgärd mot försurningen, blir det fråga om så stora mängder kalk att fiskarnas gälar slammar igen! Enbart Sveriges 12 reaktorer orsakar ca 4 miljoner ton sådant giftigt och radioaktivt avfall i andra länder varje år. Det motsvarar vad som kan lastas på ett godståg med en längd av ca 150 mil (sträckan Stockholm-Kiruna)! Även i Sverige finns det uran på många ställen. Halten uran är på de flesta ställen så låg att det inte har varit lönsamt att bryta den. Försök har gjorts bl a i Kvarnsveden i Närke och i Ranstad i Västergötland. Just nu pågår provborrningar på många ställen i vårt land (5) Upparbetning Nästa länk i kärnkraftsskedjan är upparbetningen. I Sverige används inte längre denna metod. Men i länder som Japan, England och Frankrike upparbetas allt högaktivt avfall. I upparbetningsanläggningar i exempelvis La Hague i Frankrike och Sellafield (f d Windscale) i England skiljer man ut plutonium och uran ur det utbrända bränslet. Sådana anläggningar är oerhört miljöfarliga. Upparbetningen i andra länder är av betydelse också för oss som en del i den kärnbränslekedja som alltför ofta slutar med kärnvapenproduktion. Upparbetningsanläggningarna samlar på sig stora mängder klyvbart material. Det finns då en klar risk för att det någonstans ska uppstå en s k kritisk massa, dvs en kärnexplosion. En sådan skulle kunna få lika oerhörda följder som en exploderande atombomb. 2. Kärnkraft och kärnvapen hör alltid ihop Det finns idag fortfarande människor som lever i föreställningen att kärnkraft och kärnvapen är två från varandra helt skilda fenomen. Detta trots att FN redan för mer än trettio år sedan grundade atomenergiorganet IAEA, vars uppgift bl a skulle vara just att förhindra att "fredlig" kärnkraft utnyttjades för atombombstillverkning. De anläggningar som används för framställning av vapenplutonium är konstruerade på samma sätt som de som används för elproduktion. Varje kärnkraftverk i drift producerar utbränt bränsle innehållande plutonium, dvs en råvara för atomvapentillverkning (19). Avståndet mellan kärnkraft och kärnvapen bestäms således enbart av kontrollmöjligheterna (20). Det är viktigt att minnas, att överallt i världen där man utvecklat kärnteknik har man gjort det i militärt syfte och inte i första hand för att producera elektricitet - så också i Sverige, där vi ända in på sjuttiotalet fortsatte att planera för en svensk atombomb.* Detta förklarar också USA:s rädsla inför Irans kärnvapenprogram. Och även om vi nu driver våra kärnkraftverk med den uttalade föresatsen att det förbrukade bränslet inte ska användas för kärnvapentillverkning, kan vi inte komma ifrån att vi hela tiden producerar bombråvara som kommer att finnas kvar i hundratusentals år efter oss. Vem garanterar att materialet inte om tio, hundra eller tusen år utnyttjas till kärnvapentillverkning? Stöld, smuggling och kommers med begärliga produkter har aldrig i historien kunnat förhindras ens med de mest rigorösa kontroll- och säkerhetssystem eller med hot om de mest djävulska straff. Det må ha gällt försvarshemligheter, sprit, narkotika, vapen, silkesmaskar, guld eller diamanter. Begärets förslagenhet

4 Därför ska kärnkraften bort 4(16) känner inga gränser, och atomenergins värld utgör i det fallet inget undantag. För varje dag ökar mängden plutonium i vår värld och därmed också risken för kärnvapenspridning. Det existerar bara en säker metod att reducera den risken, nämligen att avstå från att producera plutonium. DU Utarmat uran Du står för depleted uranium, på svenska kallas det ofta för utarmat uran. Detta uran är en restprodukt från kärnbränsletillverkningen. Att det kallas utarmat beror på att det har mycket små mängder kvar av de isotoper som används i bränslet. Men det är fortfarande radioaktivt och det är fortfarande rent uran. Länge visste inte kärnkraftindustrin vad man skulle göra av de oerhörda mängderna av DU. Men krigsindustrin kom på råd. Första användningsområdet blev patronhylsor. Eftersom uranet använt på detta sätt är pansarbrytande kom det snart att brukas även i bomber. Det är när bomberna exploderar som radioaktiviteten sprids och förgiftar luft och vatten. DU-vapen har använts i många krig, bl a i kriget på Balkan. mentet an slå ut siffrorna på samma reaktors årliga produktion av 6,5 terawattimmar (TWh) och får då - hör och häpna! - ett precis lika stort försurande utsläpp per kilowattimme (KWh) kärnkraftsel som en kilowattimme producerad med kolkondens skulle ge (den senare elenergin tänks då vara producerad med modern teknik och god rening (7). Till och med i konkurrens med kolkraft är således kärnkraften minst lika smutsig. Det är bara det att den synliga skiten hamnar i andra länder! Korta fakta om uranbrytning och bränsleframställning För att framställa en kuts uranbränsle, vilken är ca 10 mm i diame ter, 20 mm hög och väger ungefär 15 gram, behövs det 78 g nate ran, och det ger upphov till 15g = 0,000015ton Till hela det svenska kärnkraftsprogrammet fram till år 2010 krävs (enl. SKB: Kämavfall 1988) totalt ton natururan eller ton anrikat uran per år ton natururan eller 250 ton anrikat uran per TWh, 21 ton natururan eller 4 ton anrikat uran Totalt producerad elenergi TWhe, Producerad elenerig TWhoi Gruvavfall/ton natururan /ton anrikat uran /TWh ei /KWh, Avfallsaktivitet/kg gruvavfall ca ton ca ton ca ton ca 64 gram Bq Elproduktion Ny version Göran skriver

5 Därför ska kärnkraften bort 5(16) Kärnkraften skadar klimatet Många makthavare påstår att kärnkraften är bra för klimatet. Det är helt fel av flera skäl, nämligen a) svensk kärnkraft orsakar CO2-utsläpp på 6-9 Miljoner ton/år b) Kylvattenutsläppen på 130 miljarder kwh/år skadar också klimatet c) Uranet tar snart slut A) Livscykelanalyser av kärnkraftsingenjören van Leeuven resulterar i att utsläppen från kärnkraften uppgår till mellan 90 och 140 g/kwh, vilket är betydligt mer än från vindkraft och solceller. Då har van Leeuven räknat in uranbrytning, urananrikning, byggande av kärnkraftsverk samt avfallsförvaring. I det senare fallet är uppskattningen osäker eftersom det inte finns någon fungerande metod. Om kravet på återtagbarhet av det högaktiva avfallet förverkligas så blir energiförbrukningen för avfallsförvaringen helt säkert större. B) Kylvattenutsläppen från de svenska kärnkraftverken var ifjol ca 130 miljarder kwh och kommer att öka om de planerade effekthöjningarna genomförs, vilket tyvärr mycket tyder på. Dessa utsläpp värmer upp havsytan över stora områden vilket satellitfotografier visar. Ringhals utsläpp når således ända till Danmark. En ökad yttemperatur i Östersjön och Kattegatt förvärrar algblomningen. Dessutom finns mycket som tyder på att det inte bara är koldioxiden som bidrar till klimatförändringarna. Även den s k termiska nedsmutsningen spelar stor roll, dvs. all omvandling av icke-förnybar energi, däribland kärnkraften. Det framgår bl a av en artikel av professor Bo Nordell i maj-numret av tidningen Energi & Miljö. Nr 5, sid Kärnkraften med sin dåliga verkningsgrad, %, bidrar per kwh mer än kolkraftverk till den termiska nedsmutsningen, dvs. värmeutsläpp från icke-förnybara energikällor. Mycket tyder på att det allt varmare vattnet i Nordsjön är det som smälter isen i Arktis, inte atmosfärens värme. Vatten smälter is mycket snabbare än vad luft gör. Kärnkraften värmer upp ca 350 miljarder kubikmeter vatten tio grader varje år enl. Stefan Thorsell i AB, 8/ inte minst i Golfströmmen. C) I boken The lean guide to nuclear power framhåller David Fleming att ur energisynpunkt lönar det sig inte att bryta uran i gruvor med lägre uranhalt än ca 0,1 % uran, då blir energikostnaderna för höga. Gränsen ligger säkert högre om man istället jämför med vindkraftskostnaden. Flemings slutsats är att det brytvärda uranet snart tar slut. Efter år 2025 bedömer han att den då återstående lönsamma kärnkraften helt går åt till att kyla och ta hand om avfallet från kärnkraften. Kärnkraften är således en kortsiktig åtgärd som på intet sätt löser några långsiktiga klimatproblem. Det finns f.ö. anledning att misstänka att även utsläppen av joniserande gaser från kärnkraftverkens skorstenar påverkar klimatet, vilket bl a tyska forskare i Bremen oroar sig för. Det handlar om betydande utsläpp som ökar lufthavets elektriska ledningsförmåga påtagligt och som kan föranleda häftigare åskväder m.m. Slutsatsen är att de som oroar sig för klimatet bör förorda förnybar energi. Sol, vind och vatten påverkar klimatet endast mycket marginellt och finns i så rikliga mängder och så billigt att Sverige år 2020 inte behöver använda någon icke-förnybar energi för sin elförsörjning. Sverige kan också effektivisera elanvändningen så mycket att vi kan spara in mer än en tredjedel av nuvarande förbrukning. Till detta ska läggas risken för ett haveri. Efter Harrisburg och Tjernobyl vet vi att sådana katastrofer kan inträffa.. Korta fakta Förbränningen av en kuts uran i kärnreaktorn ger en uppvärmning av havsvattnet motsvarande orsakar ett genomsnittligt utsläpp till miljön på ger upphov till ca ger upphov till därav ca ca 3000 KWh elenergi och ca 6000 KWh, samt 110 miljoner becquerel (Bq) 1 kg låg- och medelaktivt avfall 15 g högaktivt avfall 0,15 g plutonium Upparbetning Nästa länk i kärnkraftsskedjan är upparbetningen. I upparbetningsanläggningar i exempelvis La Hague i Frankrike och Sellafield (f d Windscale) i England skiljer man ut plutonium och uran ur det utbrända bränslet. Sådana anläggningar är oerhört miljöfarliga. Irländska sjön är sålunda starkt radioaktivt förorenad, och en onormalt stor förekomst av leukemi och Downs syndrom (förr kallat mongolism) har konstaterats i anläggningarnas omgivningar (8,9). De årliga radioaktiva utsläppen från en upparbetningsanläggning motsvarar ungefär utsläppen från hundra kärnreaktorer i normaldrift. En anläggning med en upparbetningskapacitet av 350 ton förbrukat bränsle/år, dvs något mer än den svenska årsproduktionen, släpper ut mer än 40 ton ozon och något 100-tal ton kväveoxider. Enligt riksdagsbeslut ska vi visserligen inte längre upparbeta vårt svenska avfall utan istället

6 Därför ska kärnkraften bort 6(16) "direktförvara" det i berggrunden (se sid 6). Ändå är upparbetningen i andra länder av betydelse också för oss som en del i den kärnbränslekedja som alltför ofta slutar med kärnvapenproduktion. Exempelvis har svenskt avfall skickats till såväl La Hague som Sellafield - innan strategin för vår avfallshantering ändrades. Den gången var avtalen ett led i ansträngningarna att komma -- förbi villkorslagen och få ladda fler reaktorer. Idag idkar regeringen byteshandel med det svenska plutoniet - således har 450 kg hamnat i Västtyskland och vi har istället fått ta emot 24 ton utbränt s k MOXbränsle (MOX = mixed oxide fuel, ett bränsle tillverkat av plutonium-och uranoxid) som är ännu farligare att handskas med än det från våra egna reaktorer! Detta västtyska avfall ska alltså slutförvaras i Sverige (10). Upparbetningsanläggningarna samlar på sig stora mängder klyvbart material. Det finns då en klar risk för att det någonstans ska uppstå en s k kritisk massa. En kärnexplosion i en sådan anläggning skulle kunna få lika oerhörda följder som en exploderande atombomb! Högaktivt avfall En 1 grams urankuts innehåller en total radioaktivitet av Bq. När den sedan förbrukats i reaktorn är aktiviteten 750 miljarder Bq. Bränslet är därmed efter användningen mer än 3 miljoner gånger så radioaktivt som tidigare. Det tar flera hundra miljoner år innan radioaktiviteten i kutsen sjunkit till den ursprungliga nivån. Den svenska kärnkraften producerar ungefär 20 miljoner sådana högradioaktiva avfallskutsar varje år. Det betyder ca stycken varje dygn. Och ännu vet ingen hur vi ska kunna oskadliggöra dem. Då hjälper det inte att kalla avfallet för kärnämne, som man gör i nya strålskyddslagen från Det blir ändå ingenting annat än ett livsfarligt avfall som kärnkraftsindustrin genom politiskt fattade beslut ålagts ta hand om på ett sådant sätt att det blir oskadliggjort för all framtid. Kruxet är att man ännu inte någonstans i världen funnit någon lösning på detta slutförvaringsproblem. Den svenska s k KBS3-metoden har på ett hänsynslöst sätt saluförts runt om i världen av kraftindustrins företag Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Den har i flera länder, som Finland, Schweiz och Argentina, tagits till intäkt för att "säker" avfallsförvaring är möjlig. Men KBS3 är ingenting annat än en politisk skrivbordslösning! Meningen är att man någonstans i ett lämpligt berg på 500 meters djup ska deponera kopparkapslar med det utbrända, icke upparbetade avfallet, för att sedan lagret är fyllt täppa igen hålen och lämna dem åt sitt öde. Metoden har kritiserats på så gott som samtliga tänkbara punkter (11,12), men egentligen räcker det med att konstatera att det inte finns något sådant "lämpligt berg", där en säker förvaring kan garanteras för de tidsrymder som det här är fråga om, nämligen flera hundratusen år. Också i vårt svenska urberg förekommer rörelser, och ibland mycket kraftiga sådana, påpekar exempelvis geologen Nils-Axel Mömer (13). Han är i gott sällskap av professor Nils Hast, internationellt erkänd svensk expert på spänningar i berg och prof Markus Båth, f d chef för seismologiska institutionen vid Uppsala universitet. Ingen kan garantera vad som händer nere i berget genom flera istider! Så har heller hittills ingen "expert" (svensk eller annan) kunnat peka på något specifikt berg som skulle hålla måttet. Fakta om det svenska kärnkraftsprogrammet Totalt producerad mängd högaktivt avfall på 25 år Totalt producerad mängd plutonium på 25 år Producerad mängd plutonium per år Producerad mängd plutonium per dygn P lutoniu mproduktio n/twhei Bildad plutoniumaktivitet/twh Bildad plutoniumaktivitet/kwh ton 77 ton kg 7 kg 40 kg GBq Bq Låg- och medelaktivt avfall Förutom det högaktiva utbrända bränslet uppstår överallt inom kärnkraftsindustrin avfall med lägre koncentration av radioaktivitet. Eftersom koncentrationen är lägre är också strålningsnivån lägre, för övrigt är det ingen skillnad. Flera tusen kubikmeter sådant avfall produceras varje år vid våra kärnkraftverk, och inte heller för detta avfall finns någon deponeringsmetod som i verklig mening gör det ofarligt för framtida generationer. SKB och Statens Strålskyddsinstitut (SSI) talar med förkärlek om det låg- och medelaktiva avfallet

7 Därför ska kärnkraften bort 7(16) (även kallat drift- eller reaktoravfall) som skoskydd och arbetskläder men informerar inte gärna om att en väsentlig del av avfallet består av kärnkraftsverkens vattenreningsfilter. Det är filtermassor med så hög aktivitet att en person som uppehåller sig invid dem under ett par minuter kan få hela den årsdos som tillåts för personal i radiologiskt arbete! (14). Istället fortsätter man att i all information till allmänheten omhulda myten att radioaktiviteten i avfallet klingar av så snabbt att det är fullständigt ofarligt om något eller några hundratal år. Men de radioaktiva ämnena i kärnkraftsavfallet är desamma oavsett om avfallet är högaktivt eller lågaktivt, och ämnenas halveringstider påverkas inte av en eventuell uppblandning med skoskydd. Om det förhöll sig med driftavfallet som kärnkraftsindustrin säger, då vore ju problemet med det högaktiva avfallet också löst Då kunde man bara finfördela det och blanda upp det med tillräckliga kvantiteter andra sopor för att göra det totalt ofarligt! Runt om i världen gräver man nu ned driftavfallet i marken eller deponerar det på soptippar eller i gamla gruvhål. I Sverige har man valt att lägga det i ett gigantiskt bergrum under havet utanför Forsmark. Det har begåvats med namnet SFR1. När lagret så småningom är fyllt, någon gång efter år 2010, är avsikten den att man ska fylla igen infarten och stänga av pumparna så att grundvattnet får strömma in. Då kommer också radioaktiviteten sakta men säkert att läcka ut i grundvattnet och i Östersjön (15). Försurning, klimatproblem Ny text Hur tager vi hand om det utbrända kärnbränslet? En kärnreaktor laddas med ca 100 ton uran. Denna laddning räcker i tre år. Detta uran är därefter fortfarande mycket aktivt och måste därför kylas ner under vad man uppskattar 40 år. Detta sker i ett så kallat Mellanlager. Uranstavarna förvaras i stora vatten bassänger för att inte börja smälta av egen värmeproduktion. Här är en ännu obesvarad fråga om uranstavarna avger radioaktiva gaser under denna vattenförvaring? Efter ca 40 år börjar det definitiva slutförvaret och planerna är att det skall ske djupt nere i säkert urberg. Här är det fortfarande oklart om var denna förvaring skall ske och till vilket djup. Man tänker sig ett djup av meter ner i urberget men man undersöker även möjlighet att förvaring kan ske på två till fyra kilometers djup. Slutförvar skall ske med bästa möjliga teknik eller som man sade tidigare bästa tillgängliga teknik. Redan här kan man i formuleringarna spåra viss osäkerhet i fråga om framtida risker. Bränslekutsarna - storlek ca 1x 2.5 centimeter, vikt ca 17 gram styck - placeras i 8 parallella stråk i en fyra meter lång stomme av järn så kallat segjärn. Denna placeras sedan i ett omslutande rör av koppar. Locken i båda ändar av detta rör svetsas igen enligt en metod som benämns Friction Stir Welding.

8 Därför ska kärnkraften bort 8(16) Uppgift på vikten på denna kapsel har inte gått att få fram men om vi räknar med att den är 50% av det inlagda uranets vikt vad säger det oss om hur stora volymer aktivt avfall som skall arkiveras i minst år. Under den planerade drifttiden för nuvarande kärnkraftverk innebär det att vi får ca ton högaktivt avfall att slutförvara. Uran specifik vikt Hur stora volymer handlar det om som skall arkiveras för all framtid? Inkapslat uran med vikten av inkapslingen ca 50% av uranets vikt ger en uppskattad vikt av ton för de kopparcylindrar som skall på ett säkert sätt arkiveras i över år.volymen på detta material uppskattas till / 10 = 1500 kubikmeter uranfyllda kopparcylindrar. Detta material skall sedan slutförvaras på botten av sprängda tunnlar i säkert berg. Cirkelformade transporttunnlar skall göras med sådan storlek och branthet att stora lastfordon kan köra ner i berget med de uranfyllda kapslarna. Kapslarna placeras sedan hål i bottenplanets kilometerlånga tunnlars golv. Dessa tunnlar fylls med bentonitlera och plomberas för all framtid. Denna lera lär skydda mot inträngande grundvatten. Risker med denna typ av långtidsförvaring av aktivt uran. Man uppskattat att då allt stabiliserar sig kommer kopparkapslarna hålla en yttertemperatur av ca grader Celsius. Antagas kan att detta är mycket svårt att fastställa då det helt beror på bland annat omgivningens värmeavledande förmåga. Det råder mycket stor osäkerhet om hur kopparkapslarnas värmeavgivning framöver inverkar på det naturliga grundvattnets naturliga rörelse samt framtida kontakt med på mindre djup liggande områden, Man har gjort det antagande att neutralt grundvatten kommer trycka på de igenfyllda tunnlarna. Den lera som tunnlarna fylls med har den förmågan att svälla om den utsätts för vatten. Detta skulle garantera att vattnet inte når fram till kopparkapslarna. Idag riktas det mycket kritik från bland andra KTH-forskarna Gunnar Hultqvist och Peter Szakálos. De menar att om grundvattnet kommer i kontakt med kopparcylindrarna kan svaga elektriska spänningar uppkomma som medverkar till att sönderdela vattnet i väte och syre. Vätgasen kan på sikt ha en frätande inverkan på kopparcylindrarna och med tiden få kontakt med det inneslutna uranet. Här kan även den avgivna värmen från uranet inverka så att nedbrytningen av höljet går fortare. Det är mycket allvarligt att man stort satsar och vill satsa på användningen av kärnenergi då man ännu inte har löst hur slutförvaringen skall ske av de utbrända uranstavarna. Ett stort antal teoretiskt diskuterande publikationer har utgivits: a.. Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål Maj 2006 nytryck Nov b.. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 Statens offentliga utredningar SOU 2007:38 c.. Tid för slutförvaring av kärnavfall samhälle,teknik och natur. d.. Rapport 2007:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor e.. Slutförvar för kärnbränsleavfall i Forsmark Regionförbundet Uppsala län 2008 f.. Slutförvarsprojektet: Etableringascenario Forsmark EuroFutures AB g.. Slutförvaring av kärnavfall Körnavfallsrådet Statens Offentliga Utredningar SOU h.. Kärnavfall ett ansvar över generationsgränser Östhammars kommun 2008 Korta globala fakta Kärnkraften i världen bidrar idag med endast 3 % av den totala energin och med 16 % av elförsörjningen.

9 Därför ska kärnkraften bort 9(16) Om kärnkraft skulle bli ett trovärdigt alternativ för världens energiförsörjning skulle det behövas ggr fler kärnreaktorer än idag och då skulle inte urantillgångarna räcka längre än 5-10 år för dagens typ av reaktorer (18).

10 Därför ska kärnkraften bort 10(16) Kärnkraft och kärnvapen hör alltid ihop Det finns idag fortfarande människor som lever i föreställningen att kärnkraft och kärnvapen är två från varandra helt skilda fenomen. Detta trots att FN redan för mer än trettio år sedan grundade atomenergiorganet IAEA, vars uppgift bl a skulle vara just att förhindra att "fredlig" kärnkraft utnyttjades för atombombstillverkning. De anläggningar som används för framställning av vapenplutonium är konstruerade på samma sätt som de som används för elproduktion. Varje kärnkraftverk i drift producerar utbränt bränsle innehållande plutonium, dvs en råvara för atomvapentillverkning (19). Med modern laserteknik går det dessutom lättare att skilja ut vapenplutonium av s k god vapenkvalitet även ur civilt avfall. Avståndet mellan kärnkraft och kärnvapen bestäms således enbart av kontrollmöjligheterna (20). Det är viktigt att minnas, att överallt i världen där man utvecklat kärnteknik har man gjort det i militärt syfte och inte i första hand för att producera elektricitet - så också i Sverige, där vi ända in på sjuttiotalet fortsatte att planera för en svensk atombomb.* Och även om vi nu driver våra kärnkraftverk med den uttalade föresatsen att det förbrukade bränslet inte ska användas för kärnvapentillverkning, kan vi inte komma ifrån att vi hela tiden producerar bombråvara som kommer att finnas kvar i hundratusentals år efter oss. Vem garanterar att materialet inte om tio, hundra eller tusen år utnyttjas till kärnvapentillverkning? Den sk fredliga kärnenergin har i de flesta fall varit inkörsporten till kärnvapentillverkning för de länder som vid sidan av USA, Sovjet, Frankrike, England och Kina idag har eller misstänks ha kärnvapen. Den internationella kontrollen fungerar helt enkelt inte. Så sent som i början av 1988 uppgav man i en rapport från IAEA att man tappat bort inte mindre än 188 transporter av klyvbart material under det senaste året. Transnuklear-skandalen i Västtyskland under , med avslöjanden om smuggling och falskdeklarering av kärnavfall, visar också hur naiv föreställningen om ett perfekt fungerande kontrollsystem faktiskt är (21). Stöld, smuggling och kommers med begärliga produkter har aldrig i historien kunnat förhindras ens med de mest rigorösa kontroll- och säkerhetssystem eller med hot om de mest djävulska straff. Det må ha gällt försvarshemligheter, sprit, narkotika, vapen, silkesmaskar, guld eller diamanter. Begärets förslagenhet känner inga gränser, och atomenergins värld utgör i det fallet inget undantag. Allt fler samstämmiga uppgifter tyder istället på att det redan i dag existerar en svart handel med plutonium och anrikat uran, där materialet kommer från den civila kärnkraftsverksamheten i Europa. För varje dag ökar mängden plutonium i vår värld och därmed också risken för kärnvapenspridning. Det existerar bara en säker metod att reducera den risken, nämligen att avstå från att producera plutonium. * Det utesluter inte att vissa länder, som exempelvis Japan, kan ha köpt färdig kärnteknologi på en rent kommersiell marknad utan att för den skull ha haft avsikten att skaffa sig atomvapen.

11 Därför ska kärnkraften bort 11(16) Kärnkraftens sårbarhet Driften av de svenska kärnkraftverken förutsätter att vi har tillgång till anrikat uran. Det anrikade uranet måste importeras och vi är således beroende av utländsk råvara för ungefär hälften av vår totala el- försörjning. En internationell kris som drabbar uranimporten skulle med andra ord, om den drog ut på tiden, medföra att kärnkraftverken fick ställas av. 1 händelse av krig är varje kärnkraftverk en omedelbar katastrofrisk En enda välriktad konventionell bot kan orsaka en reaktorkatastrof med oöverskådliga följder. Varje laddad kärnreaktor förvandlas således i en krigssituation till ett akut hot. För att i möjligaste mån avvärja ett sådant hot måste kärnkraftverken ställas av vid krigsfara och reaktorbränslet avlägsnas och föras till någon bombsäker förvaringsplats. Med mycket kort varsel kan man således tvingas till en drastisk nedskärning av elkonsumtionen, i Sveriges fall upp till hälften, sam- tidigt som avspärrningar och blockader kanske helt omöjliggör införsel av andra energiråvaror som olja, kol, gas etc. Även efter en avställning av kärnkraftverken kommer de under lång tid att utgöra en mycket stor fara för den omkringboende befolkningen vid eventuella bombningar, eftersom det bränsle som tagits ur reaktor inte kan föras i säkerhet innan det fått "svalna" under ca 1 år. Den ökade sårbarhet som kärnkraften innebär vid ett eventuellt krigsutbrott medför givetvis att ansvariga politiker i det längsta måste eftersträva att en väpnad konflikt inte bryter ut. För ett litet land som Sverige innebär detta att man måste vara beredd till större efter- gifter vid politiska påtryckningar från nationer som kan vara benägna att gå till väpnade aktioner.

12 Därför ska kärnkraften bort 12(16) Kärnkraft och demokrati Ett samhälle som grundar sig på demokratiskt beslutsfattande måste i möjligaste mån sörja för att allmänheten får en riktig bild av verkligheten. Får vi felaktiga uppgifter kommer vi au ta felaktiga beslut i avgörande framtidsfrågor. Öppenhet, offentlig insyn och aktiv kunskapsförmedling är det enda pålitliga medlet att undvika ödesdigra misstag. Kämenergihanteringen är av olika skäl ett område där möjligheterna till verklig insyn är starkt beskurna. Historiskt hänger detta samman med den militära anknytningen. Andra anledningar till slutenheten är råmaterialets stöldbegärlighet, de oerhörda konsekvenserna av eventuella sabotage, strålningsriskema i samband med driften och avfallets enorma farlighet för människa och miljö. Anläggningarna är därför omgärdade av höga stängsel och dygnetruntbevakande av särskilt vaktmanskap. Området omfattas av rent militära restriktioner, som tillträdes- och fotograferingsförbud, och avfallstransporter kräver specialfordon omgärdade av specialbestämmelser. I andra länder där avfallet inte som här transporteras sjövägen utan på landsväg körs det av beväpnade chaufförer och under beväpnad eskort. När det trots allt inträffar olyckor visar det sig att de ansvariga ofta försöker förtiga fakta. Här verkar Öst och Väst vara lika goda kålsupare: inte bara i Sovjet mörkläggs atomkraftolyckor, som den i Ural på femtiotalet. Nyligen, trettio år efteråt, avslöjades en brand som ägt rum 1957 i en reaktor i Windscale (numera Sellafield) i England. Efter hårda påtryckningar tillstår nu den brittiska regeringen, att det radioaktiva utsläppet i själva verket var oerhört stort: ungefär tusen gånger större än det som rapporterades från olyckan i Harrisburg! I Sverige vet vi efter Tjemobyl att ansvariga myndigheter, SSI och SKI, är mycket återhållsamma när det gäller att sprida information till en bredare allmänhet. De är också påtagligt ovilliga att öppet korrigera felaktiga och vilseledande uppgifter från kärnkraftsindustrin. Dessutom är praktiskt taget alla forskare och andra specialister inom kämteknikområdet på ett eller annat sätt beroende av kärnkraftsindustrin. Som kronan på verket har vi så en politisk administration som merendels är kämkraftsvänlig eller åtminstone ytterst försiktig när det gäller at gå emot kärkraftsindustrin. (Hur skulle annars exempelvis myglet

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Utbyggnad i Finland Mikko Kara, vice VD för Finlands tekniska forskningscentrum VTT talade om bakgrunden till att Finland nu

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14.

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14. Lagerbladet O S K A R S H A M N 1 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Udda städuppdrag på mellanlagret sid 12 14 Varför är berget varmt? sid 5 9 På

Läs mer

at :: KärnKraft :: Klimat :: Kär im n l K K r : : a f t t f : a K : r K n l r m i ä K : : t a 1

at :: KärnKraft :: Klimat :: Kär im n l K K r : : a f t t f : a K : r K n l r m i ä K : : t a 1 nytryck 2012 :: Kärnkraft :: Klimat :: Kärnkraft :: Klimat :: Kärnkraft :: Klimat 1 Förord Sverige är ett land rikt på ytor som ger oss sol, vind och vattenkraft. Vi har enorma arealer skog som varje år

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energi och Miljöteknik

Energi och Miljöteknik Energi och Miljöteknik Sammanfattande kompendium över kursinnehållet i kursen Energi och Miljöteknik vid Uppsala Universitet vårterminen 2011 Författare: Andreas Meisingseth Jakob Sahlström Förord Vi har

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

R-06-119. Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner

R-06-119. Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner R-06-119 Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner Per Johansson, Ebba Lisberg Jensen Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer