Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00"

Transkript

1 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl Myndighetsnämnden för teknik och miljö Görvälnverket Norrvatten Besöksadress: Vattenverksv. 20, JÄRFÄLLA obs! Platsen Torsdagen den 29 oktober 2009 kl Kallade tjänstemän Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Vallentuna den 30 september 2009 Lars Filipoff Ordförande Aila Delopoulos Nämndsekreterare Justerande:... 1 (19)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Yttrande över överklagan angående Kull 1: Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet, Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna Tertialuppföljning nr 2 för myndighetsnämnden för teknik och miljö Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Avslag på ansökan om anlägga enskilt avlopp för fyra fastigheter Garns-Ekskogen 1: Yttrande över förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus Garns-Ekskogen 1: Anmälningslista...19 Sid 2 (19)

3 Yttrande över överklagan angående Kull 1:3 AU 35 Dnr MTM Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö vidhåller sitt tidigare beslut och yttrar sig enligt nedanstående förslag Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt överklagan av myndighetsnämnden för teknik och miljös beslut, gällande avslag på ansökan om anläggande av enskilt avlopp på fastigheten Kull 1:3 i Vallentuna kommun, för yttrande. Bakgrund Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 9 juni 2009, 30 att avslå ansökan om anläggning av enskilt avlopp för två hushåll på fastigheten Kull 1:3. Beslutet överklagades av sökanden. Sökanden, genom konsult, har inkommit med en skrivelse till länsstyrelsen som nu skickats över till nämnden för yttrande, se bilaga. Förvaltningens synpunkter I överklagan framgår att det idag finns en stenkista för bad-, disk- och tvättvatten på fastigheten och klaganden hävdar att den föreslagna avloppslösningen (minireningsverk) kommer att halvera nuvarande värden avseende närsalter jämfört med stenkistan. Vid förvaltningens besiktning har konstaterats att fritidshuset inte har indraget vatten och att det finns en mycket enkel avloppsledning från köket till en stenkista. Förvaltningen anser att mängden vatten till denna stenkista på intet sätt är jämförbar med mängden vatten från ett minireningsverk avsett för två permanenthushåll. Till minireningsverket kommer också wc-vatten att anslutas. Idag anser förvaltningen att fastigheten Kull 1:3 inte bidrar till några nämnvärda utsläpp av närsalter, förvaltningen uppskattar att mängden BDT-vatten uppgår till maximalt 20 l/dygn. Eftersom mängden avloppsvatten idag är så liten kan det renade vattnet från den nuvarande stenkistan infiltrera direkt på fastigheten Kull 1:3. Det föreslagna reningsverket Topas 15 har en dimensionerande kapacitet på 2200 l/dygn. Det renade vattnet från minireningsverket kan enligt ansökan inte infiltreras på fastigheten eller i dess närhet, utan ska ledas till Helgöån. Helgöån hör till ett vattensystem som i vattenmyndighetens klassning klassats som att uppnå god ekologisk status. För tillsynsmyndigheten 3 (19)

4 gäller då att genom sina beslut inte försämra statusen utan att behålla klassningen. Att då tillföra avloppsvatten, även om det är renat, innebär ändå att risken för att tillföra närsalter till Helgöån har ökat markant och då kan den goda ekologiska statusen i vattendraget riskeras att påverkas negativt. Vallentuna kommun har idag cirka 2500 enskilda avloppsanläggningar och en ambition att bedriva tillsyn och kräva åtgärder på anläggningar för att förbättra framförallt ytvattenkvaliteten, där så behövs, och vidmakthålla god vattenkvalitet, där sådan råder. Avloppslösningar som innebär att vattnet efter rening leds till ytvatten som är skyddsvärda anser förvaltningen inte vara förenligt med de samhälleliga intresset att skydda våra vatten. Handlingar i ärendet 1. Överklagan 4 (19)

5 2. Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet, Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö, respektive Samhällsbyggnadsnämnden har inget erinra mot att tillstånd ges till fortsatt täktverksamhet av torv och sand på Söderhall 5:1 enligt ansökan under förutsättning att villkoren under punkten 1.8 i ansökan följs. Sammanfattning Myndighetsnämnden för teknik och miljö i Vallentuna kommun avger med detta beslut yttrande till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län i ärende angående ansökan från Åkersberga Lastbilscentral om tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Söderhall 5:1 i Vallentuna; Slätmossens sand- och torväkt. Ärendet Åkersberga Lastbilscentral AB (ÅLBC) har inkommit till länsstyrelsen med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt täktverksamhet gällande Slätmossens sand- och torvtäkt. ÅLBC driver sedan 1999 täkt av tor och sand samt tillverkning av anläggningsjord inom fastigheten 5:1 i Vallentuna kommun. Verksamheten är belägen intill E18 med in- och utfart mot väg 280 ca 20 km norr om Åkersberga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dels medverkat vid samråd samt fått ansökan för s.k. kompletteringsremiss i mars Bakgrund I miljökonsekvensbedömning och ansökan finns verksamhetens miljöpåverkan beskriven på följande sätt Landskap och naturmiljö Påverkan på landskapsbilden finns bara i täktens närhet, men är där relativt påtaglig. På de ytor där brytningsverksamhet förekommer motverkas eller hindras tillfälligtvis utövning av friluftsliv. Möjligheten att använda omgivande landskapet utom synhåll från täkten påverkas inte av brytningsverksamheten. Den tid då allmänheten främst vistas i området, under helger pågår ingen verksamhet. Efter avslutad verksamhet förväntas den skapade viltsjön bli lättare tillgänglig än såväl den ursprungliga mossen som dagens produktionslandskap. I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar hur efterbehandling i samråd med tillsynsmyndigheten ska utföras så att ett viltvatten skapas. 5 (19)

6 Påverkan på yt- och grundvatten Ursprungligen har grundvattennivån i mossen legat strax under den dåvarande mossens yta. I nuläget har vattennivån sänkts ca 1,5 meter. Vattennivån kommer efter avslutad verksamhet att återställas genom att dräneringsdiken igenfylls. Hantering av kemikalier och avfall I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar hantering av petroleumprodukter och kemikalier för att hindra utsläpp till mark och vatten. Trafikstörningar och buller Täktverksamheten ger upphov till buller från transporter samt från schaktmaskiner och sorteringsverk. Transporter beräknas pågå dagtid vardagar mellan kl Antalet transporter till- och från täkten beräknas bli i genomsnitt 2 lastbilar med släp per arbetsdag, och maximalt 4-5 transporter per dag under maj-juni. Personbilstransporter för de anställda tillkommer. Täkten ligger relativt lågt i landskapet och omges av skog vilket minskar bullerspridningen. De närmast boende finns 1,2 km från täkten vid utfarten till väg 280, gamla Norrtäljevägen, bedöms inte påverkas av buller från själva täkten. I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar buller som sammanfaller med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Inom ramen för kommande kontrollprogram föreslås uppföljning av bullersituationen genom mätning av den ekvivalenta ljudnivån vid någon eller några bostäder runt mossen. Luftföroreningar och dammspridning Utsläpp till luft uppkommer från entreprenadmaskiner, transportfordon samt från sorteringsanläggningen. Damning bedöms inte ske från torvbrytning en, men kan förekomma från sandbrytning genom det sker över grundvattenytan. Villkor att damning från verksamheten ska åtgärdas (vattenbegjutning) vid behov föreslås. Bolaget har redovisat naturvärdesbedömning upprättad av WSP som bilaga 4 till ansökan. Sammanfattningsvis bedöms fortsatt täktverksamhet vid Slätmossen inte innebära några betydande konsekvenser för naturvärden. Alla befintliga naturvärden i området kommer att utplånas av täktverksamheten, påverkan är därmed stor. Efter avslutad verksamhet genomförs återställningsåtgärder och ny fågelsjö/viltvatten skapas. Konsekvensen av förlusten av naturvärden bedöms dock som liten p.g.a. de ringa naturvärdena, att området är dikat, att det finns gott om liknande biotoper med högre naturvärden i närområdet samt att Slätmossens betydelse som spridnings- och bedöms som liten. 6 (19)

7 Förvaltningens synpunkter I svar på kompletteringsremissen har samhällsbyggnadsförvaltningen påpekat att det i ansökan saknas uppgift om sökanden gjort någon egen bedömning av om fortsatt verksamhet enligt ansökan kräver tillståndsprövning för vattenverksamhet. Handlingar i ärendet 1. Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna kommun, Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt täktverksamhet (19)

8 3. Tertialuppföljning nr 2 för myndighetsnämnden för teknik och miljö Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner förvaltningens tertialuppföljning Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen visar att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter exklusive resultatenheter kan bedrivas enligt budget. Resultatenheten TunaFastigheter visar på ett överskott på? tkr. För verksamheten/resultatenheten Avfallshantering beräknas ett överskott på tkr. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter Avfallshantering +-0 tkr +-0 tkr tkr tkr Resultatprognos för året: Prognosen för verksamheten förvaltningsgemensam administration ger ett underskott på ca 750 tkr. En post i budget där det kan bli svårt att nå uppsatta mål är fördelning av tid och därmed överföring av timkostnader till investerings- och exploateringsprojekt. Tillstor del beror detta på att handläggare saknas då det fortfarande är svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier, och att ny personal inte kan debitera timmar på projekt i den utsträckning som upptagits i budget. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget på grund av vakanser. Överlag så har förvaltningen tilltagit försiktighetsåtgärder för administrativa inköp och konferenser m m för att få budget i balans. Inom verksamheten Väghållning så beräknas vägdriften att överstiga budget med ca 350 tkr. Detta på grund av det väglag som rådde det två första månaderna av året då genomfördes en stor mängd saltning och sandning. För att verksamheten totalt skall kunna bedrivas enligt budget kommer beläggningsarbeten inte kunna uföras enligt plan. Resulatprognos för året för resultatenheterna: Resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på tkr. Orsaken är främst lägre eloch oljepriser samt lägre förbrukningar som resultat av genomförda energibesparingsåtgärder i vissa fastigheter. Detta tillsammans ger ett överskott på ca 900 tkr. Kostnaderna för fastighetsförsäkring och 8 (19)

9 försäkringsskador visar hittills också på lägre kostnader än budgeterat. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskott från tidigare år, totalt tkr. Cirka 100 tkr av överskottet beräknas tas i anspråk under Det beror på ökade kostnader för upprustning av nya befintliga miljöstationer för farligt avfall, kundförluster samt en högre informationskostnad då en ny avfallsbroschyr håller på att tas fram. Entreprenörspriserna har indexuppräknats med ca 3%. Intäkterna beräknas inte bli högre då renhållningstaxan hålls oförändrad. Uppdrag från kommunfullmäktige: Enligt kommunfullmäktiges beslut om att ge nämnderna i uppdrag att under andra halvåret 2009 leverera överskott motsvarande 2% mot helårsbudget och 1% mot delårsbudget så beräknas samhällsbyggnadsnämndens verksamheter inklusive resultatenhet TunaFastigheter att uppnå sparkravet dvs leverera ett öveskott på minst 378 tkr. Som tidigare nämnt ovan i resultatprognosen för året så finns det en känslig post i budget som får svårt att nå uppsatta mål. Det är utfördelning av timkostnader på investerings- och exploateringsprojekt. Tillstor del beror det på att handläggare saknas då det fortfarande är svår rekryterat inom vissa yrkeskategorier. Personalkostnaderna beräknas dock att bli lägre än budget på grund av vakanser. För att få budget i balans så har förvaltningen vidtagit försiktighetsåtgärder gällande konferenser och andra administrativa inköp. En annan post i budget som beräknas överstiga budget är vägdriften, detta på grund av det vinterväglag som rådde det två första månaderna av året. För att verksamheten ska kunna bedrivas enligt budget kommer beläggningsarbeten inte kunna utföras enligt plan. Sparåtgärder specifiserat nedan: Administrativa kostnader Överföring av kostnader på projekt -750 Minskade lönekostnader 500 Indragning av konferenser och 250 andra administrativa kostnader Totalt 0 Väghållning Överskridande av vägdrift -350 Indragning av beläggningsarbeten 350 Totalt 0 Fastighetsskötsel och underhåll Energibesparningsåtgärder som ger effekt lägre förbrukning 900 Avhjälpande underhåll och lägre bevakningsoch försäkringskostnader 245 Totalt överskott (19)

10 Totalt beräknas samhällsbyggnadsnämndens verksamheter inklusive resultatenhet TunaFastigheter leverera ett överskott på tkr, vilket är ca 3% mot helårsbudget. Internkontroll Rutiner som följs upp i årets plan för internkontroll är: Personalkostnader: Anställningsavtal, ledighetsansökningar, tidrapporter, sjukförsäkran och försäkran vid vård av barn, ändringsuppgifter Kommentar: Som ett led i målsättningen att införa centraliserad lönehantering har personal inom bygg- och driftgrupp börjat använda Rapportera ett program för rapportering av lönehändelser. Planering pågår för att finna lämpliga former för direktrapportering av städpersonalens löner. Vid centralisering av lönehantering är en förutsättning att digital rapportering sker via Rapportera. Vid centralisering av lönerapportering kvarstår rapporteringar kring anställningar och gränsen mellan löne- och annan personalrapportering är inte helt lätt att fastställa. Rehabilitering Kommentar: Kontroll sker av att rehabiliteringsutredning påbörjas i tid och att uppföljning av åtgärder sker. I aktuella rehabiliteringsärenden har samverkan vid hantering skett med kommunens centrala personalenhet. Registrering, diarium, hantering av handlingar Kommentar: Införande av ärendehanteringssystemet Platina pågår och under året har handläggar- och administratörsutbildningar genomförts. Inom förvaltningen finns flera diarier och ett integreringsarbete mellan systemen ska göra alla ärenden tillgängliga i Platina som är kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Handlingar i ärendet: 1. Tjänsteskrivelse daterad Bilagor: Sid 1-4 Övergripandemål och nämndernasmål SBN.MTM Sid 5 Styrkort SBN, Sammanställning av sid 6-10 Sid 6-10 Styrkkort per verksamhet, SBN Sid Uppföljning driftekonomi per verksamhet Sid 14 Personalredovisning Sid Investeringsbeskrivning Sid 17 Investeringsredovisning Sid Styrkort MTM Sid 20 Prognos graddagskorrigerad värmeförbrukning 2009 Sid 21 Prognos verklig värmeförbrukning (19)

11 Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel AU 37 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att översända föreslagen taxa till Kommunfullmäktige för fastställande samt föreslå Kommunfullmäktige att överlåta till myndighetsnämnden för teknik och miljö att fastställa revideringar i tillämpningsanvisningarna Ärendet Sedan 2006 tillämpas i Sverige EUs regelverk gällande livsmedelskontroll. Inför ändringen i regelverket behöll man till viss del tidigare regelverk gällande godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar. Från den 1 december ändras nuvarande regelverk så att enbart verksamheter med animalie-anläggningar (slakterier, mejerier o dyl.) ska godkännandeprövas. Övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska då enbart registereras hos kontrollmyndigheten. De ovanstående förändringarna innebär att regeringen gjort förändringar i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Dessa förändringar innebär att taxan för offentlig kontroll av livsmedel måste revideras. Det finns även ett visst behov av revideringar i tillämpningen av Livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell. Bakgrund Sedan 2006 tillämpas EUs regelverk gällande livsmedelskontroll i Sverige. I samband med bytet av regelverk ändrades också till viss del genomförandet av kontrollen i landet. Bland annat övergick kontrollen till att bli mer uttalat riskbaserad och ett krav på att kontrollen skulle ha full kostnadstäckning genom avgifter. Nya regler kring avgifter och riskklassificering kom hösten 2006 och började gälla den 1 januari Registering i förhållande till godkännandeprövning Livsmedelsverket har haft ett uppdrag att se över de administrativa bördorna för företagen. En del som man då sett är att prövningen av ny verksamheter borde ha möjligheter att förenklas. Man har då valt att ta bort prövningsförfarandet för de verksamheter där EUs regelverk inte har krav på prövning. Registrering innebär ingen egentlig prövning vid påbörjandet av en verksamhet. Krav på verksamheten för att uppfylla lagstiftningen kommer istället vid den offentliga kontrollen. 11 (19)

12 Avgifter Förändringarna i taxan handlar framförallt om vilket avgiftsuttag som kan ske i samband med registrering. Tidigare, när i stort sett samtliga verksamheter godkännandeprövades fick kontrollmyndigheten inte ta ut någon årlig kontrollavgift det år godkännandeprövningen skedde. Den nya taxan innebär att från den 1 januari 2010 när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift. Avgiften för registrering motsvarar, liksom tidigare, en timmes handläggning f.n. 870 kr per timme. Om en verksamhet startar sent under året har myndighetsnämnden för teknik och miljö möjlighet att sätta ner den årliga avgiften, eftersom avgiften ska avse den faktiska kontrolltid som kan bli aktuell. Den nya taxan innebär inga förändringar i jämförelse med nuvarande taxa avseende de årliga kontrollavgifterna. Tillämpningsanvisning Vallentuna kommun samarbetar inom SNO-kommunerna kring livsmedelskontrollen. Inom samarbetet har en tillämpningsanvisning kring tolkningen av livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering tagits fram. Denna tillämpningsanvisning innebär mer lokala anpassningar till vägledningen. Tillämpningsanvisningen innebär idag att ett antal verksamheter på ett mer systematiskt sätt fått en annan riskklassificering än enligt livsmedelsverkets vägledning. Förändringen har genomgående inneburit mindre tillsynstid och lägre avgifter för verksamhetsutövarna. För att formalisera tillämpningen bör tillämpningsanvisningen ligga med som en bilaga till taxan, men myndighetsnämnden bör ges rätt att revidera anvisningen om behov uppstår. 12 (19)

13 Förvaltningens synpunkter Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förändringarna i taxan för offentlig kontroll av livsmedel avseende avgifter för registrering och årlig kontrollavgift måste genomföras för att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen. För att kunna ha de lokala anpassningarna till riskklassificeringen är det angeläget att tillämpningsanvisningen också tas, men att det ges möjlighet för myndighetsnämden att revidera anvisningarna om behov föreligger. Handlingar i ärendet 1. Förslag till taxa 2. SKL cirkulär 09:53 3. Nuvarande tillämpningsanvisning 13 (19)

14 Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp AU 34 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö antar framtaget förslag till riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp. Ärendet Miljö- och bygglovenheten har i uppdrag att bedriva tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i kommunen i enlighet med framtagna mål i verksamhetsplan. Tillsynen innebär att krav på förbättringsåtgärder kommer att ställas på anläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening. Innan tillsynsarbetet påbörjas bör riktlinjer för tillsynsarbetet tas fram. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt som möjligt ska följa enhetliga principer och vara vägledande för nämndbeslut och i det delegerade beslutsfattandet. Riktlinjerna ska dels säkerställa enhetlighet i bedömning och handläggning, till gagn för såväl fastighetsägare och entreprenörer som handläggande tjänstemän. dels tillse att enskilda avlopp, så långt det är möjligt, för både befintliga och tillkommande, uppfyller höga men rimliga krav på miljöskydd, smittskydd, resurshushållning samt säker funktion och användarvänlighet. Kommunala mål Nämnden ska bedriva en aktiv tillsyn för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar i kommunens grundvatten, sjöar och vattendrag genom tillsyn av verksamhetsutövare och enskilda avlopp. Tillsyn ska göras på 10 % av äldre befintliga avlopp per år. Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras så att siktdjupet överstiger 1,0 meter år (19)

15 Riktlinjer för tillsyn Följande riktlinjer ska gälla för tillsynen av enskilda avlopp: Vid inventering av nya områden med hög skyddsnivå kontrolleras anläggningar som enligt nämndens arkiv är äldre än 5 år. Vid inventering i områden med normal skyddsnivå kontrolleras bara anläggningar som är äldre än 10 år. Ej acceptabla avloppsanläggningar ska åtgärdas inom 2 år från det att nämnden har meddelat ägaren att anläggningen inte uppfyller gällande krav. Om det finns särskilda skäl t.ex. störning av det orenade avloppsvattnet ges istället ett år eller mindre tid. Undantag från krav att åtgärda avloppsanläggningen kan medges om belastningen på anläggningen är låg. Undantag medges tills fastigheten byter ägare eller om belastningen på avloppsanläggningen ökar. Anslutning till det allmänna nätet för vatten och avlopp eller väl fungerande gemensamhetsanläggning för avlopp ska eftersträvas där det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Nya enskilda avloppsanläggningar bör i möjligaste mån vara kretsloppsanpassade och på alla sätt belasta miljön så lite som möjligt. Avloppsfraktioner bör omhändertas så nära fastigheten som möjligt och transporter minimeras. För att anlägga avlopp med wc anslutet ska även BDT-vattnet genomgå rening som uppfyller gällande krav. Hög skyddsnivå bör gälla nära kommunens vattendrag och i områden med skyddsvärt grundvatten. Vid bedömningen om vilken skyddsnivå som ska gälla för en viss fastighet ska beaktas förhållandena både i det enskilda fallet och i det aktuella området. Utbyggnad av boyta som medför förändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning avstyrks om avloppsanläggningen inte uppfyller krav för minst 5 personer och åretruntbruk. Avgift för tillsyn tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Handlingar i ärendet 1. PM (19)

16 Avslag på ansökan om anlägga enskilt avlopp för fyra fastigheter Garns- Ekskogen 1:212 AU 38 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar med stöd av 2 kap 9 (1998:808) Miljöbalken avslå Ecohus i Vallentuna AB, Box 6016, Täby ansökan om anläggande av enskilt avlopp för fyra fastigheter på fastigheten Garns-Ekskogen 1:212. Skäl för beslutet är att det inte finns några särskilda skäl att tillåta någon ökad belastning av avloppsvatten i Långsjön. Ärendet Ecohus i Vallentuna AB, Box 6016, Täby har inför ansökan om förhandsbesked avseende styckning och bygglov på fastigheten Garns-Ekskogen 1:212 undersökt möjligheten att lösa avloppsfrågan på den nya fastigheten. Förslaget på lösning innebär att den befintliga anläggningen som redan idag betjänar tre hushåll kompletteras med ett biologisktkemiskt reningsverk, som sedan kopplas på slamavskiljaren och infiltrationsbädden. Bakgrund Enligt myndighetsnämnden för teknik och miljös beslut ska restriktivitet råda vid etablering av ytterligare avloppsanläggningar runt Långsjön. Detta eftersom sjön är påtagligt påverkad av närsalter, framför allt fosfor, som har sitt ursprung ibland annat avloppsvatten. Nu föreslagen lösning innebär också att man väljer att fortsätta nyttja den befintliga infiltrationen. Av ansökan framgår att man valt att placera det tänkta bostadshuset nedströms infiltrationen, i utströmningsområdet. 16 (19)

17 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Enligt 2 kap 3 Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ska hög skyddsnivå gälla i områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor. Förvaltningen bedömer att dessa förutsättningar råder runt Långsjön, vilket även redovisas i WSPs utredning. Av ansökan framgår att man samtidigt som man vill lösa avloppsfrågan för ett tillkommande bostadshus vill man också gradera upp nuvarande avloppsanläggning så att hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar uppfylls. Förvaltningen anser att kraven på hög skyddsnivå ändå kan ställas på verksamhetsutövare i samband med tillsyn av avloppsanläggningar. Enligt 2 kap 9 Miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse, även om skyddsåtgärder vidtas, inte tillåtas om inte regeringen finner särskilda skäl. Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl till att tillåta en ökning av mängden avloppsvatten som belastar Långsjön från tillkommande fastighet och anser därför att ansökan ska avslås. Handlingar i ärendet 1. Ansökan 2. Principbeslut angående Långsjön inkl yttrande i VA-fråga 17 (19)

18 Yttrande över förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus Garns- Ekskogen 1:212 AU 39 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö avstyrker ansökan om förhandsbesked gällande uppförande av enbostadshus. Skäl för beslutet är att myndighetsnämnden för teknik och miljö inte anser att avloppslösningen uppfyller kraven enligt miljöbalken. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat ärendet till myndighetsnämnden för teknik och miljö för yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tilltänkt avstyckning från fastigheten Garns-Ekskogen 1:212. Myndighetsnämden för teknik och miljö komner även behandla en ansökan om tillstånd till enskilt avlopp på fastigheten dnr Nämndens beslut och tjänsteskrivelse i det ärendet kommer att bifogas till yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden. Handlingar i ärendet 3. Beslut i ärende (19)

19 4. Anmälningslista 19 (19)

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott 2009-10-13

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott 2009-10-13 arbetsutskott 2009-10-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Stefan Nyström, miljöinspektör

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Stefan Nyström, miljöinspektör Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2009-10-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Görvälnverket Norrvatten, Vattenverksv. 20, Järfälla

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006, kl

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006, kl Myndighetsnämnden för teknik och miljö AU Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö torsdagen den 30 oktober 2008 kl Jan-Erik Jansson (c) Åke T Carlestam (mp)

Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö torsdagen den 30 oktober 2008 kl Jan-Erik Jansson (c) Åke T Carlestam (mp) Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-10-30 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-10 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Torsdagen den 10 december 2009 kl. 18.00 Obs! Dag och Klockslag Kallade tjänstemän Olle

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S)

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) 1 Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 09.00-11.00 ande Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) Övriga närvarande Maria Engvall, miljösamordnare, Aila Delopoulos,

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning

Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning VERSIONSNR 2016-06-15 SID 1/5 SKICKA TILL MILJÖAVDELNINGEN Information Det är förbjudet att ändra tillståndspliktiga avloppsanordningar utan att anmäla

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare 1(62) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Sven-Olof Ekström (S) Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare

Sven-Olof Ekström (S) Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2010-05-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet. KUB2001, v2.0, 2013-10-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde 2014-06-26, kl 14:30 i Särörummet. Ärende Sid Beslutsförslag 1 Justering av protokoll Britt Tönnberg (S) onsdag 2 juli kl 17 2 Budget ekonomisk

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Antagen av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2014-08-28 NMH 6 Syftet med strategin är att inte öka belastningen av näringsämnen på Kungsbackas

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer