Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00"

Transkript

1 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl Myndighetsnämnden för teknik och miljö Görvälnverket Norrvatten Besöksadress: Vattenverksv. 20, JÄRFÄLLA obs! Platsen Torsdagen den 29 oktober 2009 kl Kallade tjänstemän Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Vallentuna den 30 september 2009 Lars Filipoff Ordförande Aila Delopoulos Nämndsekreterare Justerande:... 1 (19)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Yttrande över överklagan angående Kull 1: Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet, Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna Tertialuppföljning nr 2 för myndighetsnämnden för teknik och miljö Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Avslag på ansökan om anlägga enskilt avlopp för fyra fastigheter Garns-Ekskogen 1: Yttrande över förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus Garns-Ekskogen 1: Anmälningslista...19 Sid 2 (19)

3 Yttrande över överklagan angående Kull 1:3 AU 35 Dnr MTM Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö vidhåller sitt tidigare beslut och yttrar sig enligt nedanstående förslag Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt överklagan av myndighetsnämnden för teknik och miljös beslut, gällande avslag på ansökan om anläggande av enskilt avlopp på fastigheten Kull 1:3 i Vallentuna kommun, för yttrande. Bakgrund Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 9 juni 2009, 30 att avslå ansökan om anläggning av enskilt avlopp för två hushåll på fastigheten Kull 1:3. Beslutet överklagades av sökanden. Sökanden, genom konsult, har inkommit med en skrivelse till länsstyrelsen som nu skickats över till nämnden för yttrande, se bilaga. Förvaltningens synpunkter I överklagan framgår att det idag finns en stenkista för bad-, disk- och tvättvatten på fastigheten och klaganden hävdar att den föreslagna avloppslösningen (minireningsverk) kommer att halvera nuvarande värden avseende närsalter jämfört med stenkistan. Vid förvaltningens besiktning har konstaterats att fritidshuset inte har indraget vatten och att det finns en mycket enkel avloppsledning från köket till en stenkista. Förvaltningen anser att mängden vatten till denna stenkista på intet sätt är jämförbar med mängden vatten från ett minireningsverk avsett för två permanenthushåll. Till minireningsverket kommer också wc-vatten att anslutas. Idag anser förvaltningen att fastigheten Kull 1:3 inte bidrar till några nämnvärda utsläpp av närsalter, förvaltningen uppskattar att mängden BDT-vatten uppgår till maximalt 20 l/dygn. Eftersom mängden avloppsvatten idag är så liten kan det renade vattnet från den nuvarande stenkistan infiltrera direkt på fastigheten Kull 1:3. Det föreslagna reningsverket Topas 15 har en dimensionerande kapacitet på 2200 l/dygn. Det renade vattnet från minireningsverket kan enligt ansökan inte infiltreras på fastigheten eller i dess närhet, utan ska ledas till Helgöån. Helgöån hör till ett vattensystem som i vattenmyndighetens klassning klassats som att uppnå god ekologisk status. För tillsynsmyndigheten 3 (19)

4 gäller då att genom sina beslut inte försämra statusen utan att behålla klassningen. Att då tillföra avloppsvatten, även om det är renat, innebär ändå att risken för att tillföra närsalter till Helgöån har ökat markant och då kan den goda ekologiska statusen i vattendraget riskeras att påverkas negativt. Vallentuna kommun har idag cirka 2500 enskilda avloppsanläggningar och en ambition att bedriva tillsyn och kräva åtgärder på anläggningar för att förbättra framförallt ytvattenkvaliteten, där så behövs, och vidmakthålla god vattenkvalitet, där sådan råder. Avloppslösningar som innebär att vattnet efter rening leds till ytvatten som är skyddsvärda anser förvaltningen inte vara förenligt med de samhälleliga intresset att skydda våra vatten. Handlingar i ärendet 1. Överklagan 4 (19)

5 2. Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet, Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö, respektive Samhällsbyggnadsnämnden har inget erinra mot att tillstånd ges till fortsatt täktverksamhet av torv och sand på Söderhall 5:1 enligt ansökan under förutsättning att villkoren under punkten 1.8 i ansökan följs. Sammanfattning Myndighetsnämnden för teknik och miljö i Vallentuna kommun avger med detta beslut yttrande till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län i ärende angående ansökan från Åkersberga Lastbilscentral om tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Söderhall 5:1 i Vallentuna; Slätmossens sand- och torväkt. Ärendet Åkersberga Lastbilscentral AB (ÅLBC) har inkommit till länsstyrelsen med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt täktverksamhet gällande Slätmossens sand- och torvtäkt. ÅLBC driver sedan 1999 täkt av tor och sand samt tillverkning av anläggningsjord inom fastigheten 5:1 i Vallentuna kommun. Verksamheten är belägen intill E18 med in- och utfart mot väg 280 ca 20 km norr om Åkersberga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dels medverkat vid samråd samt fått ansökan för s.k. kompletteringsremiss i mars Bakgrund I miljökonsekvensbedömning och ansökan finns verksamhetens miljöpåverkan beskriven på följande sätt Landskap och naturmiljö Påverkan på landskapsbilden finns bara i täktens närhet, men är där relativt påtaglig. På de ytor där brytningsverksamhet förekommer motverkas eller hindras tillfälligtvis utövning av friluftsliv. Möjligheten att använda omgivande landskapet utom synhåll från täkten påverkas inte av brytningsverksamheten. Den tid då allmänheten främst vistas i området, under helger pågår ingen verksamhet. Efter avslutad verksamhet förväntas den skapade viltsjön bli lättare tillgänglig än såväl den ursprungliga mossen som dagens produktionslandskap. I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar hur efterbehandling i samråd med tillsynsmyndigheten ska utföras så att ett viltvatten skapas. 5 (19)

6 Påverkan på yt- och grundvatten Ursprungligen har grundvattennivån i mossen legat strax under den dåvarande mossens yta. I nuläget har vattennivån sänkts ca 1,5 meter. Vattennivån kommer efter avslutad verksamhet att återställas genom att dräneringsdiken igenfylls. Hantering av kemikalier och avfall I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar hantering av petroleumprodukter och kemikalier för att hindra utsläpp till mark och vatten. Trafikstörningar och buller Täktverksamheten ger upphov till buller från transporter samt från schaktmaskiner och sorteringsverk. Transporter beräknas pågå dagtid vardagar mellan kl Antalet transporter till- och från täkten beräknas bli i genomsnitt 2 lastbilar med släp per arbetsdag, och maximalt 4-5 transporter per dag under maj-juni. Personbilstransporter för de anställda tillkommer. Täkten ligger relativt lågt i landskapet och omges av skog vilket minskar bullerspridningen. De närmast boende finns 1,2 km från täkten vid utfarten till väg 280, gamla Norrtäljevägen, bedöms inte påverkas av buller från själva täkten. I ansökan anges förslag till villkor för verksamheten som bl.a. reglerar buller som sammanfaller med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Inom ramen för kommande kontrollprogram föreslås uppföljning av bullersituationen genom mätning av den ekvivalenta ljudnivån vid någon eller några bostäder runt mossen. Luftföroreningar och dammspridning Utsläpp till luft uppkommer från entreprenadmaskiner, transportfordon samt från sorteringsanläggningen. Damning bedöms inte ske från torvbrytning en, men kan förekomma från sandbrytning genom det sker över grundvattenytan. Villkor att damning från verksamheten ska åtgärdas (vattenbegjutning) vid behov föreslås. Bolaget har redovisat naturvärdesbedömning upprättad av WSP som bilaga 4 till ansökan. Sammanfattningsvis bedöms fortsatt täktverksamhet vid Slätmossen inte innebära några betydande konsekvenser för naturvärden. Alla befintliga naturvärden i området kommer att utplånas av täktverksamheten, påverkan är därmed stor. Efter avslutad verksamhet genomförs återställningsåtgärder och ny fågelsjö/viltvatten skapas. Konsekvensen av förlusten av naturvärden bedöms dock som liten p.g.a. de ringa naturvärdena, att området är dikat, att det finns gott om liknande biotoper med högre naturvärden i närområdet samt att Slätmossens betydelse som spridnings- och bedöms som liten. 6 (19)

7 Förvaltningens synpunkter I svar på kompletteringsremissen har samhällsbyggnadsförvaltningen påpekat att det i ansökan saknas uppgift om sökanden gjort någon egen bedömning av om fortsatt verksamhet enligt ansökan kräver tillståndsprövning för vattenverksamhet. Handlingar i ärendet 1. Slätmossens sand- och torvtäkt, Söderhall 5:1, Vallentuna kommun, Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt täktverksamhet (19)

8 3. Tertialuppföljning nr 2 för myndighetsnämnden för teknik och miljö Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner förvaltningens tertialuppföljning Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen visar att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter exklusive resultatenheter kan bedrivas enligt budget. Resultatenheten TunaFastigheter visar på ett överskott på? tkr. För verksamheten/resultatenheten Avfallshantering beräknas ett överskott på tkr. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter Avfallshantering +-0 tkr +-0 tkr tkr tkr Resultatprognos för året: Prognosen för verksamheten förvaltningsgemensam administration ger ett underskott på ca 750 tkr. En post i budget där det kan bli svårt att nå uppsatta mål är fördelning av tid och därmed överföring av timkostnader till investerings- och exploateringsprojekt. Tillstor del beror detta på att handläggare saknas då det fortfarande är svårrekryterat inom vissa yrkeskategorier, och att ny personal inte kan debitera timmar på projekt i den utsträckning som upptagits i budget. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget på grund av vakanser. Överlag så har förvaltningen tilltagit försiktighetsåtgärder för administrativa inköp och konferenser m m för att få budget i balans. Inom verksamheten Väghållning så beräknas vägdriften att överstiga budget med ca 350 tkr. Detta på grund av det väglag som rådde det två första månaderna av året då genomfördes en stor mängd saltning och sandning. För att verksamheten totalt skall kunna bedrivas enligt budget kommer beläggningsarbeten inte kunna uföras enligt plan. Resulatprognos för året för resultatenheterna: Resultatprognosen för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på tkr. Orsaken är främst lägre eloch oljepriser samt lägre förbrukningar som resultat av genomförda energibesparingsåtgärder i vissa fastigheter. Detta tillsammans ger ett överskott på ca 900 tkr. Kostnaderna för fastighetsförsäkring och 8 (19)

9 försäkringsskador visar hittills också på lägre kostnader än budgeterat. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskott från tidigare år, totalt tkr. Cirka 100 tkr av överskottet beräknas tas i anspråk under Det beror på ökade kostnader för upprustning av nya befintliga miljöstationer för farligt avfall, kundförluster samt en högre informationskostnad då en ny avfallsbroschyr håller på att tas fram. Entreprenörspriserna har indexuppräknats med ca 3%. Intäkterna beräknas inte bli högre då renhållningstaxan hålls oförändrad. Uppdrag från kommunfullmäktige: Enligt kommunfullmäktiges beslut om att ge nämnderna i uppdrag att under andra halvåret 2009 leverera överskott motsvarande 2% mot helårsbudget och 1% mot delårsbudget så beräknas samhällsbyggnadsnämndens verksamheter inklusive resultatenhet TunaFastigheter att uppnå sparkravet dvs leverera ett öveskott på minst 378 tkr. Som tidigare nämnt ovan i resultatprognosen för året så finns det en känslig post i budget som får svårt att nå uppsatta mål. Det är utfördelning av timkostnader på investerings- och exploateringsprojekt. Tillstor del beror det på att handläggare saknas då det fortfarande är svår rekryterat inom vissa yrkeskategorier. Personalkostnaderna beräknas dock att bli lägre än budget på grund av vakanser. För att få budget i balans så har förvaltningen vidtagit försiktighetsåtgärder gällande konferenser och andra administrativa inköp. En annan post i budget som beräknas överstiga budget är vägdriften, detta på grund av det vinterväglag som rådde det två första månaderna av året. För att verksamheten ska kunna bedrivas enligt budget kommer beläggningsarbeten inte kunna utföras enligt plan. Sparåtgärder specifiserat nedan: Administrativa kostnader Överföring av kostnader på projekt -750 Minskade lönekostnader 500 Indragning av konferenser och 250 andra administrativa kostnader Totalt 0 Väghållning Överskridande av vägdrift -350 Indragning av beläggningsarbeten 350 Totalt 0 Fastighetsskötsel och underhåll Energibesparningsåtgärder som ger effekt lägre förbrukning 900 Avhjälpande underhåll och lägre bevakningsoch försäkringskostnader 245 Totalt överskott (19)

10 Totalt beräknas samhällsbyggnadsnämndens verksamheter inklusive resultatenhet TunaFastigheter leverera ett överskott på tkr, vilket är ca 3% mot helårsbudget. Internkontroll Rutiner som följs upp i årets plan för internkontroll är: Personalkostnader: Anställningsavtal, ledighetsansökningar, tidrapporter, sjukförsäkran och försäkran vid vård av barn, ändringsuppgifter Kommentar: Som ett led i målsättningen att införa centraliserad lönehantering har personal inom bygg- och driftgrupp börjat använda Rapportera ett program för rapportering av lönehändelser. Planering pågår för att finna lämpliga former för direktrapportering av städpersonalens löner. Vid centralisering av lönehantering är en förutsättning att digital rapportering sker via Rapportera. Vid centralisering av lönerapportering kvarstår rapporteringar kring anställningar och gränsen mellan löne- och annan personalrapportering är inte helt lätt att fastställa. Rehabilitering Kommentar: Kontroll sker av att rehabiliteringsutredning påbörjas i tid och att uppföljning av åtgärder sker. I aktuella rehabiliteringsärenden har samverkan vid hantering skett med kommunens centrala personalenhet. Registrering, diarium, hantering av handlingar Kommentar: Införande av ärendehanteringssystemet Platina pågår och under året har handläggar- och administratörsutbildningar genomförts. Inom förvaltningen finns flera diarier och ett integreringsarbete mellan systemen ska göra alla ärenden tillgängliga i Platina som är kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Handlingar i ärendet: 1. Tjänsteskrivelse daterad Bilagor: Sid 1-4 Övergripandemål och nämndernasmål SBN.MTM Sid 5 Styrkort SBN, Sammanställning av sid 6-10 Sid 6-10 Styrkkort per verksamhet, SBN Sid Uppföljning driftekonomi per verksamhet Sid 14 Personalredovisning Sid Investeringsbeskrivning Sid 17 Investeringsredovisning Sid Styrkort MTM Sid 20 Prognos graddagskorrigerad värmeförbrukning 2009 Sid 21 Prognos verklig värmeförbrukning (19)

11 Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel AU 37 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar att översända föreslagen taxa till Kommunfullmäktige för fastställande samt föreslå Kommunfullmäktige att överlåta till myndighetsnämnden för teknik och miljö att fastställa revideringar i tillämpningsanvisningarna Ärendet Sedan 2006 tillämpas i Sverige EUs regelverk gällande livsmedelskontroll. Inför ändringen i regelverket behöll man till viss del tidigare regelverk gällande godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar. Från den 1 december ändras nuvarande regelverk så att enbart verksamheter med animalie-anläggningar (slakterier, mejerier o dyl.) ska godkännandeprövas. Övriga verksamheter som idag kräver godkännande ska då enbart registereras hos kontrollmyndigheten. De ovanstående förändringarna innebär att regeringen gjort förändringar i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Dessa förändringar innebär att taxan för offentlig kontroll av livsmedel måste revideras. Det finns även ett visst behov av revideringar i tillämpningen av Livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell. Bakgrund Sedan 2006 tillämpas EUs regelverk gällande livsmedelskontroll i Sverige. I samband med bytet av regelverk ändrades också till viss del genomförandet av kontrollen i landet. Bland annat övergick kontrollen till att bli mer uttalat riskbaserad och ett krav på att kontrollen skulle ha full kostnadstäckning genom avgifter. Nya regler kring avgifter och riskklassificering kom hösten 2006 och började gälla den 1 januari Registering i förhållande till godkännandeprövning Livsmedelsverket har haft ett uppdrag att se över de administrativa bördorna för företagen. En del som man då sett är att prövningen av ny verksamheter borde ha möjligheter att förenklas. Man har då valt att ta bort prövningsförfarandet för de verksamheter där EUs regelverk inte har krav på prövning. Registrering innebär ingen egentlig prövning vid påbörjandet av en verksamhet. Krav på verksamheten för att uppfylla lagstiftningen kommer istället vid den offentliga kontrollen. 11 (19)

12 Avgifter Förändringarna i taxan handlar framförallt om vilket avgiftsuttag som kan ske i samband med registrering. Tidigare, när i stort sett samtliga verksamheter godkännandeprövades fick kontrollmyndigheten inte ta ut någon årlig kontrollavgift det år godkännandeprövningen skedde. Den nya taxan innebär att från den 1 januari 2010 när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift. Avgiften för registrering motsvarar, liksom tidigare, en timmes handläggning f.n. 870 kr per timme. Om en verksamhet startar sent under året har myndighetsnämnden för teknik och miljö möjlighet att sätta ner den årliga avgiften, eftersom avgiften ska avse den faktiska kontrolltid som kan bli aktuell. Den nya taxan innebär inga förändringar i jämförelse med nuvarande taxa avseende de årliga kontrollavgifterna. Tillämpningsanvisning Vallentuna kommun samarbetar inom SNO-kommunerna kring livsmedelskontrollen. Inom samarbetet har en tillämpningsanvisning kring tolkningen av livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering tagits fram. Denna tillämpningsanvisning innebär mer lokala anpassningar till vägledningen. Tillämpningsanvisningen innebär idag att ett antal verksamheter på ett mer systematiskt sätt fått en annan riskklassificering än enligt livsmedelsverkets vägledning. Förändringen har genomgående inneburit mindre tillsynstid och lägre avgifter för verksamhetsutövarna. För att formalisera tillämpningen bör tillämpningsanvisningen ligga med som en bilaga till taxan, men myndighetsnämnden bör ges rätt att revidera anvisningen om behov uppstår. 12 (19)

13 Förvaltningens synpunkter Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förändringarna i taxan för offentlig kontroll av livsmedel avseende avgifter för registrering och årlig kontrollavgift måste genomföras för att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen. För att kunna ha de lokala anpassningarna till riskklassificeringen är det angeläget att tillämpningsanvisningen också tas, men att det ges möjlighet för myndighetsnämden att revidera anvisningarna om behov föreligger. Handlingar i ärendet 1. Förslag till taxa 2. SKL cirkulär 09:53 3. Nuvarande tillämpningsanvisning 13 (19)

14 Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp AU 34 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö antar framtaget förslag till riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp. Ärendet Miljö- och bygglovenheten har i uppdrag att bedriva tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i kommunen i enlighet med framtagna mål i verksamhetsplan. Tillsynen innebär att krav på förbättringsåtgärder kommer att ställas på anläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening. Innan tillsynsarbetet påbörjas bör riktlinjer för tillsynsarbetet tas fram. Riktlinjerna syftar till att handläggningen av avloppsärenden så långt som möjligt ska följa enhetliga principer och vara vägledande för nämndbeslut och i det delegerade beslutsfattandet. Riktlinjerna ska dels säkerställa enhetlighet i bedömning och handläggning, till gagn för såväl fastighetsägare och entreprenörer som handläggande tjänstemän. dels tillse att enskilda avlopp, så långt det är möjligt, för både befintliga och tillkommande, uppfyller höga men rimliga krav på miljöskydd, smittskydd, resurshushållning samt säker funktion och användarvänlighet. Kommunala mål Nämnden ska bedriva en aktiv tillsyn för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar i kommunens grundvatten, sjöar och vattendrag genom tillsyn av verksamhetsutövare och enskilda avlopp. Tillsyn ska göras på 10 % av äldre befintliga avlopp per år. Vattenkvaliteten i Vallentunasjön ska förbättras så att siktdjupet överstiger 1,0 meter år (19)

15 Riktlinjer för tillsyn Följande riktlinjer ska gälla för tillsynen av enskilda avlopp: Vid inventering av nya områden med hög skyddsnivå kontrolleras anläggningar som enligt nämndens arkiv är äldre än 5 år. Vid inventering i områden med normal skyddsnivå kontrolleras bara anläggningar som är äldre än 10 år. Ej acceptabla avloppsanläggningar ska åtgärdas inom 2 år från det att nämnden har meddelat ägaren att anläggningen inte uppfyller gällande krav. Om det finns särskilda skäl t.ex. störning av det orenade avloppsvattnet ges istället ett år eller mindre tid. Undantag från krav att åtgärda avloppsanläggningen kan medges om belastningen på anläggningen är låg. Undantag medges tills fastigheten byter ägare eller om belastningen på avloppsanläggningen ökar. Anslutning till det allmänna nätet för vatten och avlopp eller väl fungerande gemensamhetsanläggning för avlopp ska eftersträvas där det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Nya enskilda avloppsanläggningar bör i möjligaste mån vara kretsloppsanpassade och på alla sätt belasta miljön så lite som möjligt. Avloppsfraktioner bör omhändertas så nära fastigheten som möjligt och transporter minimeras. För att anlägga avlopp med wc anslutet ska även BDT-vattnet genomgå rening som uppfyller gällande krav. Hög skyddsnivå bör gälla nära kommunens vattendrag och i områden med skyddsvärt grundvatten. Vid bedömningen om vilken skyddsnivå som ska gälla för en viss fastighet ska beaktas förhållandena både i det enskilda fallet och i det aktuella området. Utbyggnad av boyta som medför förändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning avstyrks om avloppsanläggningen inte uppfyller krav för minst 5 personer och åretruntbruk. Avgift för tillsyn tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Handlingar i ärendet 1. PM (19)

16 Avslag på ansökan om anlägga enskilt avlopp för fyra fastigheter Garns- Ekskogen 1:212 AU 38 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutar med stöd av 2 kap 9 (1998:808) Miljöbalken avslå Ecohus i Vallentuna AB, Box 6016, Täby ansökan om anläggande av enskilt avlopp för fyra fastigheter på fastigheten Garns-Ekskogen 1:212. Skäl för beslutet är att det inte finns några särskilda skäl att tillåta någon ökad belastning av avloppsvatten i Långsjön. Ärendet Ecohus i Vallentuna AB, Box 6016, Täby har inför ansökan om förhandsbesked avseende styckning och bygglov på fastigheten Garns-Ekskogen 1:212 undersökt möjligheten att lösa avloppsfrågan på den nya fastigheten. Förslaget på lösning innebär att den befintliga anläggningen som redan idag betjänar tre hushåll kompletteras med ett biologisktkemiskt reningsverk, som sedan kopplas på slamavskiljaren och infiltrationsbädden. Bakgrund Enligt myndighetsnämnden för teknik och miljös beslut ska restriktivitet råda vid etablering av ytterligare avloppsanläggningar runt Långsjön. Detta eftersom sjön är påtagligt påverkad av närsalter, framför allt fosfor, som har sitt ursprung ibland annat avloppsvatten. Nu föreslagen lösning innebär också att man väljer att fortsätta nyttja den befintliga infiltrationen. Av ansökan framgår att man valt att placera det tänkta bostadshuset nedströms infiltrationen, i utströmningsområdet. 16 (19)

17 Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Enligt 2 kap 3 Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) ska hög skyddsnivå gälla i områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor. Förvaltningen bedömer att dessa förutsättningar råder runt Långsjön, vilket även redovisas i WSPs utredning. Av ansökan framgår att man samtidigt som man vill lösa avloppsfrågan för ett tillkommande bostadshus vill man också gradera upp nuvarande avloppsanläggning så att hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar uppfylls. Förvaltningen anser att kraven på hög skyddsnivå ändå kan ställas på verksamhetsutövare i samband med tillsyn av avloppsanläggningar. Enligt 2 kap 9 Miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse, även om skyddsåtgärder vidtas, inte tillåtas om inte regeringen finner särskilda skäl. Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl till att tillåta en ökning av mängden avloppsvatten som belastar Långsjön från tillkommande fastighet och anser därför att ansökan ska avslås. Handlingar i ärendet 1. Ansökan 2. Principbeslut angående Långsjön inkl yttrande i VA-fråga 17 (19)

18 Yttrande över förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus Garns- Ekskogen 1:212 AU 39 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö avstyrker ansökan om förhandsbesked gällande uppförande av enbostadshus. Skäl för beslutet är att myndighetsnämnden för teknik och miljö inte anser att avloppslösningen uppfyller kraven enligt miljöbalken. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat ärendet till myndighetsnämnden för teknik och miljö för yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tilltänkt avstyckning från fastigheten Garns-Ekskogen 1:212. Myndighetsnämden för teknik och miljö komner även behandla en ansökan om tillstånd till enskilt avlopp på fastigheten dnr Nämndens beslut och tjänsteskrivelse i det ärendet kommer att bifogas till yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden. Handlingar i ärendet 3. Beslut i ärende (19)

19 4. Anmälningslista 19 (19)

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

DOM 2012-10-29 Stockholm

DOM 2012-10-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-29 Stockholm Mål nr P 3764-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-30 i mål nr P 6470-11,

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Aila Delopoulos, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2009-09-03 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008

BYGG- OCH MILJÖENHETEN. Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 BYGG- OCH MILJÖENHETEN Sammanställning från inventering av enskilda avloppsanläggningar i Salems Kommun 2006-2008 Rapport nr 1 År 2008 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 VAD ÄR EN ENSKILD

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer