Lokalutvecklingsstrategi: utkast Sammanfattning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning."

Transkript

1 Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och kultur ges landsbygdsborna ökat innehåll i sitt liv genom kontakter i de nätverk som aktiviteterna skapar. Detta är en viktig del i främst ungdomars livskvalité. Om den upplevda livskvalitén ökar bland landsbygdsborna skulle sannolikt flera välja att stanna kvar, och flera välja att bosätta sig på landsbygden. Därför prioriterar Folkungaland satsningar för ökad trivsel. Folkungaland vill ge ungdomar möjlighet till personlig utveckling inom området företagande på landsbygden i syfte att på sikt öka företagandet. Föreningar och organisationer är en viktig del av det sociala livet på landsbygden och därmed en avgörande förutsättning för att livet på landsbygden upplevs som gott. Folkungaland vill därför stödja föreningslivet och inte minst verka för utbyte mellan etniska föreningar och föreningar på landsbygden. Genom kompetensutveckling mellan stad och land ges stadsbor med låg kunskap om landsbygden ökade kunskaper om denna. Liksom att landsbygdsbor ges ökade kunskaper om andra kulturer. I nästa steg finns möjlighet att driftiga entreprenörer att etablerar verksamheter som ett resultat av kompetensutvecklingen. Folkungaland vill dra lärdomar från andra områdens och länders landsbygdsutveckling i syfte att kunna utveckla vårt eget arbete. 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan (fylls i efter det att strategin blivit godkänd.) Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete Partnerskap och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys

3 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategin för Leader Folkungaland under programperioden är en viktig del i att uppnå Folkungalands vision. Strategin ska fungera som det viktigaste styrdokumentet för LAG samt ge stöd vid urval och stöttning av projekt. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satt i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 3. Strategins framtagning Folkungalands strategi har skrivits av en skrivargrupp bestående av Folkungalands ordförande och VL samt en inhyrd konsult. Skrivargruppen har med hjälp av kommunernas landsbygdsutvecklare anordnat 13 st. lokala möten som genomförts enligt open space metoden. Medverkande vid dessa möten har varit hembygdsföreningar, byalag, småföretagare, LRF, kyrkan, utvecklingsgrupper, idrottsföreningar, HS, Region Östergötland, kommunpolitiker, Vretagymnasiet, Civilförsvaret, Linköpings Universitet. mm. Underlaget från dessa möten, omvärldsanalys och SWOT-analys har legat till grund för strategiskrivningen. Dessutom har Folkungaland på sin hemsida haft en särskild flik där intresserade kunnat lämna idéer och synpunkter. Skrivargruppen har fortlöpande förankrat arbetet hos Folkungaland LAG. Slutligen har strategin presenterats vid ett stormöte den 16 nov där alla medverkande bjudits in. Vissa kommuner har en fastställd landsbygdsstrategi som delvis legat till grund för strategin. Andra kommuner kommer via kommunernas landsbygdsutvecklare att arbeta in strategin i kommunernas utvecklingsplaner. 4. Utvecklingsområdet Kommuner som omfattas av strategin: Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, del av Norrköping, Åtvidaberg och Vadstena 3

4 Landskapstyper och landmärken: Norra Götalands slättbygder är historiskt sammanlänkade genom de naturliga gränser som i väster utgörs av Vättern och i övriga väderstreck av vidsträckta skogsområden. Detta område domineras av de stora och expansiva städerna Linköping och Norrköping som kommunikationsmässigt knyts samman av Östra stambanan och europaväg 4. Centralt domineras Folkungaland av Östgöta slätten som i norr slutar vid en förkastningsbrant där Motala ström och Göta kanal har sin sträckning. Norr om förkastningsbranten finns vidsträckta skogsbygder upp mot Finspång och Grytgöl. I Sydost övergår slätten i mellanbygder som snabbt övergår i skogsbygd i höjd med Åtvidaberg och Västra Harg. Hela Folkungaland är rikt på sjöar och vattendrag. Stora sjösystem binds samman av Göta kanal och Kinda kanal. Större tätorter och utvecklingscentra. Större städer som bara ingår i strategin för socialfonden, på grund av invånarantal över personer är: Linköping, Norrköping och Motala. Större tätorter med mindre än invånare är: Finspång, Mjölby, Vadstena och Åtvidaberg. Mindre tätorter är: Mantorp, Ljungsbro, Skärblacka, Vikingstad, Borensberg, Skänninge och Väderstad Områdesbeskrivning Området kännetecknas av att en betydande andel av det lokala näringslivet på Östgötaslätten utgörs av rationella lantbruksföretag med traditionell inriktning mot animalie- och växtproduktion. I de mellan- och skogsbygder som ingår i området kombineras lantbruket med skogsbruk. Bördiga jordar lämpar sig för grönsaks-, bär-, och rotfruktsproduktion. Jordbruksföretagen med en rationell växt- och animalieproduktion inom området utgör en bas för småskalig livsmedels-produktion/förädling. Området har små företag med differentierad verksamhet. Även företag med inriktning mot hästnäringen förekommer. Vissa lantbruksföretag har gjort satsningar inom besöksnäringen främst vad avser övernattning i form av bo på lantgård. Vissa av dessa satsningar har utvecklats till mindre konferensanläggningar. Enstaka turistanläggningar har utvecklats som kombinerar aktiviteter, övernattning och mat. Området kännetecknas även av närheten till den fjärde storstadsregionen som erbjuder en stark närmarknad samt goda bosättningsförhållanden för de som vill bo på landet men där endast städerna kan erbjuda konkurrenskraftiga arbeten. Norrköpings och Linköpings expansion har inneburit en överhettad bostadsmarknad i dessa städer vilket gjort att människor som har arbeten i städerna söker sig ut till den omgivande landsbygden för sitt boende. I Folkungaland arbetspendlar relativt många människor. 4

5 Föreningslivet varierar i styrka och kan med fördel stärkas där det är svagt. Utbyggnaden av vindkraft har varit kraftig på grund av goda vindförhållanden öster om Vättern. På senare tid har emellertid Försvarsmaktens stoppområde omkring Malmslätt och vikande lönsamhet gjort att utbyggnaden avstannat. Stoppområdet omfattar en cirkel med radien 40 km med Malmslätt i mitten. Folkungalands naturmiljöer men Eklandskapet och skogsområden med intressant brukshistoria innehåller stora och innehållsrika rekreationsområden. Folkungalands urgamla historia men många minnesmärken och sevärdheter av riksintresse liksom områdets specifika kultur med bruksorter med gamla traditioner, ger en rik mångfald av sevärdheter för besökare. Området, inklusive städerna, har stort utbud av arbetstillfällen, boendemöjligheter, kultur, sport och fritidsaktiviteter vilket ger Folkungaland attraktionskraft. Europaväg4, Östra stambanan, väg 36 mot Motala, väg 35 och järnvägen mot Åtvidaberg, väg 51 och 215 mot Finspång samt väg 50 från Mjölby mot Bergslagen ger Folkungaland utmärkta kommunikationer. I Folkungaland finns även komplett infrastruktur med storhamn, flygplatser, järnvägar och vägknutar för nationella och internationella transporter Behov och utvecklingsmöjligheter Folkungaland har stor produktionsareal för jordbruksprodukter, energi och skogsråvara samt möjligheter för vindkraftsproduktion. Jordbruksföretagen har över lag en rationell växt- och animalieproduktion och utgör en bas för småskalig livsmedelsproduktion/förädling. Folkungaland har möjligheter att ytterligare utveckla företag för produktion, förädling, försäljning och distribution av lokalt producerade livsmedel. Stor tillgång till lättillgänglig skogsråvara ger förutsättningar för såväl småskalig som storskalig produktion av träprodukter och träbaserad energi. Folkungaland har möjligheter att ytterligare utveckla företag för avverkning, förädling, försäljning och distribution träprodukter, samt att lokala entreprenörer tillgodoser mindre orters energibehov. Folkungalands naturmiljöer erbjuder innehållsrika rekreationsområden för både nationell och internationell besöksnäring. Folkungalands urgamla historia med många minnesmärken och sevärdheter av riksintresse, liksom områdets specifika kultur med bruksorter med gamla traditioner ger en mångfald av sevärdheter för besökare. Folkungaland har möjligheter att ytterligare utveckla företag inom besöksnäring. Området, inklusive städerna, har stort utbud av arbetstillfällen, boendemöjligheter, kultur, sport och fritidsaktiviteter vilket ger Folkungaland attraktionskraft. Folkungaland har tillgång till komplett infrastruktur med storhamn, flygplatser, järnvägar och vägknutar för nationella och internationella transporter. Inom Folkungaland finns möjligheter för etablering av logistikföretag. 5

6 Europaväg4, Östra stambanan, väg 36 mot Motala, väg 35 och järnvägen mot Åtvidaberg, väg 51 och 215 mot Finspång samt väg 50 från Mjölby mot Bergslagen ger Folkungaland utmärkta kommunikationer. På många platser råder bristfälliga telekommunikationer, vilket ger Folkungaland sämre konkurrenskraft vid etablering av företag samt begränsar möjligheterna för arbete från hemmet. Folkungaland har behov av insatser inom infrastruktur och kompetens inom ITK-området. Ojämn organisationsstruktur inom området med bra fungerande ideella organisationer på vissa orter och med få eller inga ideella organisationer på andra orter samt svårigheter att engagera människor ideellt begränsar utvecklingsmöjligheterna. De lokala föreningarna behöver utvecklas. Befolkningstäthet på vissa orter ger svagt underlag för lokal, offentlig och privat service. Folkungaland behöver ITK-baserade nyutvecklade servicesystem för att balansera det sviktande befolkningsunderlaget. Folkungaland har en demografisk skevhet med underskott av ungdomar och överskott av äldre. Området har behov av ökad inflyttning av yngre. I syfte att skapa större intresse för skolan bland såväl landsbygdsbarn som stadsbarn skulle landsbygdens förutsättningar för en alternativ skolgång skulle kunna tas till vara. Kommunala planer för markanvändning tar inte alltid hänsyn till dagens behov av mark för närvärmecentraler, vindkraftsverk, bostäder, kommunikationer och industrimark. Internationellt kännetecknas omvärlden av ökade motsättningar som leder till flera konflikter. Detta har lett till omfattande folkvandringar som i hög grad berör Sverige och Folkungaland. I Folkungalands finns behov av kunna dra fördel av de ökade mänskliga resurser som tillförs området. Folkungaland har låg andel nya svenskar men stor andel i en del av Linköpings, Motalas stadsdelar. Linköping och Motala tätorter ingår dock inte i strategin eftersom dessa tätorter har mera än invånare. Även Finspång har stadsdelar med hög andel nya svenskar men Finspångs kommun ingår som helhet i Folkungaland. Detta ger Folkungaland möjlighet att tillföras kompetens. Det finns också ett behov av att informera och utbilda nya svenskar i de möjligheter och tillgångar som landsbygden ger i syfte att öka integrationen i samhället. Inflyttning av nya Svenskar till landsbygden är en möjlighet för Folkungaland. Den ekonomiska utvecklingen är ojämn i Europa, men det finns en stor medelklass som gärna reser och besöker nya resmål. Inom Folkungaland finns stora möjligheter att attrahera denna turistpotential inom besöksnäringen. Världens miljö står alltmera i fokus. Kraftfulla åtgärder behövs inom vitt skilda områden såsom koldioxidutsläpp och föroreningar av jord, vatten och luft för att Jorden på sikt skall förbli en bra plats för människor att bo och leva på. Inom Folkungaland finns möjligheter att utnyttja denna växande insikt för satsningar inom miljöområdet. Sveriges och Europas energiförsörjning står inför omställningar när nuvarande kärnkraft tas ur drift. Inom Folkungaland finns möjligheter att utveckla småskalig energiförsörjning inom, sol-, vind- och bioenergi. Kommunerna inom Folkungaland behöver i en del fall uppdatera sina lokala översiktsplaner. 6

7 5. På vilket sätt är strategin innovativ? En innovation kan definieras som en ny idé, till exempel en produkt eller en tjänst, som visar sig fungera men som också har en efterfrågan. Något som enbart är nytt men som inte fyller en funktion och som således inte efterfrågas, kan inte sägas vara innovativt. Men en innovation kan även vara en gammal och beprövad lösning som används på ett nytt sätt eller på en ny marknad. Innovation handlar alltså om nya och/eller bättre sätt att skapa värden för företag, samhälle eller individ. En vanlig begreppsbild av innovation definieras i Oslo-manualen från OECD (1997). Manualen skiljer mellan process-, produkt- och organisationsinnovationer. Processinnovationer uppstår då en produkt (vara eller tjänst) kan produceras med mindre resurser än tidigare. Produktinnovation innebär utveckling av en ny produkt eller en förbättring av en existerande produkt (vara eller tjänst). Produktinnovationer i en organisation leder ofta till processinnovationer i en annan. Organisationsinnovationer är nya former av organisationer. Eftersom innovation handlar om att testa nya lösningar och nya produkter är innovativa projekt även högriskprojekt. De tänkta lösningarna kan tänka sig misslyckas, eller den framtagna produkten kan visa sig sakna en marknad. En viktig del i att främja innovationer är därför att skapa utrymme för en kreativ miljö en miljö som tillåter misslyckanden. Innovation handlar om att våga testa nya lösningar och då måste möjligheten till både succé och misslyckande vara en del av projektberäkningen. I Folkungaland ser vi brett på begreppet innovation. Innovativt för en by/ort kan vara gamla nyheter för en annan. Här är det viktigt att ta hänsyn till lokala variationer. En annan del är vikten av att tillåta misslyckande och att våga testa. Produkter/tjänster som redan på förhand kan avgöras vara lyckade är sällan en innovation. Folkungaland kommer även att arbeta för att skapa ett innovativt projektklimat. Detta innebär att kontoret kommer att försöka stötta innovativa projektidéer. Innovationer och nytänkande kommer att väga tungt när LAG väljer ut vilka projekt som beviljas vilket framgår av 7.4 Urvalsprocess där innovativa projekt ges höga poäng. 7

8 6. Vision Folkungaland vill skapa det goda livet för människor på landet och göra det tillgängligt för alla. Förtydliggande av vision I Folkungalands vision skapas det goda livet genom ett starkt föreningsliv som innebär kontaktskapande och aktiviteter för både ung och vuxen. I det goda livet finns service inom rimliga avstånd och goda kommunikationer både gällande vägar, kollektivtrafik och bredband. I Folkungaland ska du kunna både bo och jobba på landet därför är företagande viktigt, men man ska även ha reella möjligheter att pendla till ett jobb i någon av områdets tätorter. Bra boende i den vackra folkungalandsmiljön på en levande landsbygd är ett gott liv! 7. Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området. Obs! De målvärden som finns angivna nedan kommer att justeras när de ekonomiska resurserna klarlagts. Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Skapa 20 st nya arbetstillfällen (årsarbetskrafter) skapas i nya eller gamla företag eller organisationer. Skapa 5 nya företag. 10 st nya föreningar eller organisationer startas. 5 st gamla föreningar eller organisationer utvecklas. 10 projekt om kompetensutveckling mellan stad och land stöds. Genom satsningar för ökad trivsel, flera fritidsaktiviteter och kulturprojekt minskas utflyttningen från landsbygden. Mål 7 Mål 8 Under perioden skall 20 stipendier för kompetensutveckling inom landsbygdsföretagande delas ut till ungdomar under 30 år. Under perioden genomförs 5 nationella/internationella erfarenhetsutbyten. 8

9 Text till övergripande mål för området Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Föreningar och organisationer är en viktig del av det sociala livet på landsbygden och därmed en avgörande förutsättning för att livet på landsbygden upplevs som gott. Folkungaland vill därför stödja föreningslivet. Genom kompetensutveckling mellan stad och land ges stadsbor med låg kunskap om landsbygden ökade kunskaper om denna. Liksom att landsbygdsbor ges ökade kunskaper om andra kulturer. I nästa steg finns möjlighet att driftiga entreprenörer etablerar verksamheter på landsbygden som ett resultat av kompetensutvecklingen. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och kultur ges landsbygdsborna ökat innehåll i sitt liv genom kontakter i de nätverk som aktiviteterna skapar. Detta är en viktig del i främst ungdomars livskvalité. Om den upplevda livskvalitén ökar bland landsbygdsborna skulle sannolikt flera välja att stanna kvar, och flera välja att bosätta sig på landsbygden. Därför prioriterar Folkungaland satsningar för ökad trivsel. Folkungaland vill ge yngre entreprenörer möjlighet till personlig utveckling inom området företagande på landsbygden i syfte att på sikt öka företagandet. Folkungaland vill dra lärdomar från andra områdens och länders landsbygdsutveckling i syfte att kunna utveckla vårt eget arbete. Övergripande horisontella mål för hela strategin Mål 1 Jämställdhet Mål 2 Ungdomsinflytande Mål 3 Samverkan Mål 4 Hållbar utveckling Folkungaland har fyra horisontella mål och prioriterar där jämställdhet högst. Projekten kommer därför att värderas utefter hur väl de svara på att ge kvinnor och män samma möjligheter och bidrar till en jämn fördelning av makt och inflytande, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande och arbete, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger. Barn och unga är en viktig resurs i samhället, samtidigt som de ofta har svårare än vuxna att få sina röster hörda. Projekt inom Folkungaland som arbetar med att inkludera ungdomar och som verkar för ett ökat inflytande för unga kommer därför att ges företräde. Särskilt viktiga är projekt som utförs av och med unga snarare än för unga. Landsbygdens människor har en tradition av att gå samman och göra saker gemensamt. I såväl med- som motgång har man sökt samverkan för att lösa problem eller glädjas över framgångar. Detta samarbetsklimat vill Folkungaland nyttja och vidareutveckla. Samverkan ska uppmuntras och vara ett viktigt kriterium i projekten. Vi ser positivt på projekt och samverkan som samtidigt berör den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Vi vill också uppmuntra nätverkande i alla former samt samverkan i branschvisa kluster eller samverkan över intressegränser. 9

10 En hållbar utveckling och ett hållbart brukande av naturens resurser är en förutsättning för framtiden. Projekt med ett tydligt hållbarhetstänk samt projekt som avser miljöförbättrande åtgärder är därför viktiga för Folkungaland under den kommande perioden Insatsområden Insatsområde 1 Företagande/arbetstillfällen Folkungaland prioriterar företagande och arbetstillfällen främst bland de faktorer som främjar landsbygdens utveckling. Där märks särskilt företagande inom besöksnäring, småskalig livsmedels-produktion/förädling och småskalig energiproduktion. Kompetensutveckling inom områdena är viktig. Visst företagsstöd skall också kunna ges under uppstarten av företag. Internationell- nationell- och lokal besöksnäring och turism växer snabbt Sverige. Folkungaland vill dra nytta av denna trend för att skapa nya arbetstillfällen, utveckla gamla och skapa nya företag inom besöksnäringen. Många förslag om att utveckla respektive bygders sevärdheter och kunna visa på bygdens historia har framkommit under förankringsarbetet med denna strategi. Allt från upprustning av smalspårig järnväg till bevarande och restaurering av gamla byggnader till inrättande av hembygdsmuseum har förekommit. Sådana insatser påverkar bygdens attraktionskraft och kan skapar arbetstillfällen. Folkungaland har genom sina goda produktionsmöjligheter för livsmedel, möjligheter att utveckla befintliga företag och utveckla nya inom sektorn småskalig livsmedelsindustri. Stora tätorter ger en stor närmarknad som efterfrågar lokalt producerade livsmedel. Vid försäljning är det viktigt att kunna erbjuda så brett sortiment som möjligt. Folkungaland kan stödja utvecklingen av nätverk av företag så att företagen vid försäljning, genom att erbjuda varandras produkter, kan erbjuda ett bredare sortiment. Marknadsföringsprojekt kan här också bli betydelsefulla. Småskalig energiproduktion är aktuell inom hela Folkungalands område. I skogs och mellanbygder kan energibasen vara träbaserad men även gasproduktion från gödsel kan vara aktuellt. För slättbygden tillkommer stora mängder halm som energibas. Dessa energibaser kan användas för uppvärmning av allt från hus och gårdar till drift av panncentraler för uppvärmning av mindre hussamlingar eller tätorter. Kompetensutveckling och planering av anläggningar inom energiområdet har möjlighet att i ett senare steg skapa flera arbetstillfällen inom området småskalig energiproduktion. Områdets goda förutsättningar för vindkraftproduktion är svåra att utnyttja beroende på Försvarsmaktens stoppområde. Småskalig produktion av solenergi kan under slutet av perioden bli intressant. Arbetskooperativ i olika former kan vara en väg att både skapa flera arbetstillfällen och bereda arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Linköpings Universitet är en viktig samarbetspartner när det handlar om kompetensutveckling, produktutveckling samt företagsutveckling i ett bredare perspektiv. 10

11 Insatsområde 2 Livskvalité och attraktivitet. Trivsel och upplevd livskvalité är viktiga urvalsfaktorer för att människor och inte minst ungdomar skall välja att bo (kvar) på landsbygden. Att kunna skapa sig ett fungerande vardagsliv med utrymme och möjlighet att utöva sina och sin familjs intressen är en viktig del i ett gott liv. Under Folkungalands förankringsarbete för denna strategi har projektförslag avseende fritidsaktiviteter förekommit i stor utsträckning. Dessa förslag omfattar allt från vandringsleder, sporthallar, motionsanläggningar till förenings-/samlingslokaler. Detta visar på den stora vikt och betydelse som den typen av insatser har i folks vardag. Ofta saknar denna typ av aktiviteter möjlighet till annan finansiering. Föreningsaktiviteten varierar mycket inom Folkungalands område. Aktiva föreningar är viktiga för att ha demokratiska kanaler som ger landsbygden en röst samt att ha kanaler att nå ut med arbetet med landsbygdsutveckling Starka föreningar ger även bättre förutsättningar att nå fram till kommuner och myndigheter med önskemål och förfrågningar. Folkungaland vill därför stärka föreningslivet i de bygder där det är svagt och ser detta som en viktig del i landsbygdsutvecklingsarbetet. Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Aktiva föreningar bidrar till såväl friskvård, kulturutbud som social samvaro. Bra skolor är betydelsefullt för ett attraktivt boende på landsbygden. Samtidigt är många landsbygdsskolor nedläggningshotade. Folkungaland stödja nytänkande inom skolområdet. Insatsområde 3 Miljöförbättringar. Folkungaland vill genom stöd till kompetensutveckling öka kunskapen inom miljöområdet. Miljöförbättringar för att uppnå ett renare yt- och grundvatten är aktuellt inom området på grund av implementeringen av EU-vattendirektiv. Kretsloppstänkande och energibesparing är andra intressanta områden. Insatsområde 4 Kommunikationer Under Folkungalands förankringsarbete för denna strategi har projektförslag avseende kommunikationer förekommit i stor utsträckning. Brister i telekommunikationer har särskilt påtalats. Detta mot en bakgrund till Telias demontering av kopparnätet dålig mobiltäckning och ett samhälle som alltmer förutsätter att alla medborgare använder datorer. Här är en fortsatt utbyggnad av fibernätet av stor betydelse. Folkungaland torde här främst inrikta sitt projektstöd till uppbyggandet av smarta lösningar för att effektivare kunna utnyttja de transporter som faktiskt redan finns samt att kompetensutveckla inom IT-området. Även bristen i fysisk kommunikation i form av tåg som inte stannar och glesa bussförbindelser har påtalats. Ett problem med fysiska kommunikationer är att kommunikationsföretag, men även offentliga utförare, har administrativa gränser. Det upplevs svårt att resa mellan orter som inte ligger inom samma kommunikationsområde. Svårigheterna består i att tidtabeller inte hänger ihop och att gränsöverskridande innebär byta av kommunikationsmedel. Folkungaland vill verka för en harmonisering av de fysiska kommunikationerna. 11

12 Insatsområde 5 Integration En stor del av Sveriges totala befolkningsökning består av utrikesfödda. Många fler kommuner skulle uppleva en befolkningsminskning om man räknar bort de som migrerat till Sverige. I många landsbygdsområden är befolkningsminskning ett problem. När befolkningen minskar, minskar även underlaget för service, skola och kollektivtrafik. Många av de som flyttar till Sverige väljer dock att bosätta sig i tätorterna istället för på landsbygden. Detta har många olika orsaker så som t.ex. en kunskapsbrist om hur det ser ut och vilka möjligheter som finns, bristen på hyresrätter på landsbygden samt att familjer ofta måste ha (eller har uppfattningen att man måste ha) tillgång till en bil för att bosätta sig på landet. I Folkungaland återfinns många utrikes födda i olika stadsdelar i Motalas och Linköpings tätorter. I vissa områden har befolkningen stigit så pass mycket att trångboddhet troligtvis är ett faktum. Folkungaland ser här en möjlighet att arbeta för att locka fler utrikes födda att testa att bosätta sig och verka på landsbygden. Folkungaland bedömer att det går att skapa möjligheter för arbetstillfällen där det kan vara en fördel att ha en annan bakgrund och kompetens tex. gällande språk. Folkungaland tror att det finns mycket att vinna på att arbeta för en mindre homogen landsbygd. Även många inrikes födda svenskar har låg kunskap om landsbygden. Folkungaland vill därför även kunna arbeta för ökade kunskaper om landsbygden särskilt bland yngre stadsbor oavsett etniskt ursprung Handlingsplan Insatsområde 1 Företagande/arbetstillfällen Folkungaland prioriterar företagande och arbetstillfällen främst bland de faktorer som främjar landsbygdens utveckling. Där märks särskilt företagande inom besöksnäring, småskalig livsmedels-produktion/förädling och småskalig energiproduktion där Folkungaland vill använda landsbygdsfonden. För att åstadkomma flera arbetstillfällen inom befintliga företag och skapa flera företag behöver företagen samarbeta mera för att kunna skapa komplexa och kompletta produkter. Företagsoch föreningsstöd skall därför i första hand ske till nya eller gamla företag/föreningar som fyller en lucka i ett produktsortiment på en ort. Det kan gälla någon eller några livsmedelsprodukter, eller en upplevelseprodukt, sevärdhet eller en ny övernattningsmöjlighet inom besöksnäringen. Folkungaland vill använda Landsbygdsfonden för detta insatsområde och arbeta med kompetensutveckling och företagsstöd. Folkungaland vill använda regionalfonden för byggande av nätverk inom området enligt ovan. Marknadsföringsprojekt och uppsättande av informations- och orienteringstavlor skall kunna stödjas med landsbygdsfonden. Utredningar och förstudier för att klarlägga förutsättningar för småskalig energiproduktion skall kunna stödjas med landsbygdsfonden. 12

13 För att öka kompetensen inom insatsområdet vill Folkungaland stödja nationellt och internationellt utbyte av erfarenheter med landsbygdsfonden. Folkungaland vill med socialfonden stödja kooperativt företagande. Insatsområde 2 Livskvalité och attraktivitet. Folkungaland vill med landsbygdsfonden stödja projekt för att möjliggöra ett aktivt och rörligt liv på landsbygden. Exempel på sådana projekt kan vara iordningställande av vandrings- och motionsleder och boulebanor. Iordningställande och byggande av mindre gemensamhetsanläggningar av typen badplatser, bastur och samlingslokaler. Stöd till planering och projektering av idrottsanläggningar och samlingslokaler skall vara möjligt med hjälp av landsbygdsfonden. Stöd till projekt som syftar till att påverka kommuner tillsatsningar på idrottsanläggningar på landsbygden skall vara möjligt med hjälp av landsbygdsfonden. Övrigt stöd till övriga gemensamhetsanläggningar som syftar till att öka livskvalitén på landsbygden skall ges med regionalfonden. Folkungaland vill med landsbygdsfonden stödja nytänkande inom skolområdet med syfte säkra landsbygdsskolors överlevnad. Insatsområde 3 Miljöförbättringar Folkungaland vill med landsbygdsfonden stödja projekt som ökar kompetensen inom miljöområdet. Exempelvis renare yt- och grundvatten, kretsloppstänkande och energibesparing. Stöd till projekt som prövar ny teknik inom miljöförbättringar kan stödjas med regionalfonden. Insatsområde 4 Kommunikationer Folkungaland vill med landsbygdsfonden stödja projekt som effektiviserar de transporter som faktiskt redan genomförs så att dessa även kan utnyttjas av andra resande. Projekt för smarta lösningar med IT-stöd för samåkning stöds med landsbygdsfonden. Projekt som syftar till skapandet av bilpooler skall stödjas med landsbygdsfonden. Projekt som syftar till att öka landsbygdsbefolkningen IT-kunskaper skall stödjas med regionalfonden. Projekt som syftar till att bilda påtryckargrupper för bättre kollektivtrafik där administrativa gränser inte hindrar trafiken, kan stödjas med landsbygdsfonden. Insatsområde 5 Integration. Folkungaland vill med socialfonden stödja projekt som knyter samman föreningar i städer och föreningar på landsbygden. Genom mentorskap kan föreningar på landsbygden öka kunskapen hos etiska föreningar i städer om svenska sociala koder och svenska föreningars demokratiska uppbyggnad och verksamhet. Målet är att skapa kontakter och nätverk mellan nya svenskar och landsbygdsbor samt att utveckla föreningsverksamheten i städerna. Folkungaland vill med landsbygdsfonden stödja projekt som tar till vara nya svenskars kunskaper och kompetens till fördel för det svenska samhället och landsbygden. Ett exempel på detta kan vara att nya svenskar ges praktiska möjligheter att utöva sina kunskaper inom de gröna näringarna eller att nya svenskars språkkunskaper tas tillvara inom besöksnäringen. 13

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer