KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet"

Transkript

1 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter Anna Vilborg (med rösträtt) Anna Aminoff 1-8, 10 Omar El-Mestikawy 1-8, 10 Övriga Lena Eklund, Utbildningshandläggare

2 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Utseende av justeringsperson Anna Aminoff 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som åker på utbytesresa. 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm - Naturvetarförbundets informationsbroschyr Naturvetaren Special har kommit utdelas på mötet. - Minnesanteckningar från US-PD-möten i december och januari utskickat via e-post Lärarbarometern skickas ut till alla lärare i höst. Svårt att definiera vilka som är lärare, studierektorerna på respektive institution avgör vilka som ska anses som lärare. Lärare är de som finns omnämnda på schema eller annan kurslista. - En arbetsgrupp ska sättas samman för att utarbeta ett PM för examensarbete på magisternivå med hänsyn till behovet av etikprövning. L-AH tillfrågad och kommer att medverka i gruppen. - Nästa US-PD-möte kommer att handla om Bolognaprocessen och Regeringens pågående examensöversyn.

3 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas i preliminär form, bil.1 Protokollet ännu inte färdigjusterat. LE och DG går igenom BIONK-punkten efter dagens möte. 5 Diskussion och beslut Detaljplanering av kursledarmöte vt 04 Föredragande: Tomas Cronholm Punkter att ta upp på mötet och namn på ansvarig för punkten: - Utvärdering och enkäter EE Generella kursutvärderingar för kurserna i Block II finns på kursexpeditionen på MBB. För Block I och Block III har inte utvärderingarna kommit in. L-AH har god kontakt med kursledare och studenter inom Block III och får på det sättet in synpunkter på kurserna. - Det nya programmet TCr - Arbetsgrupper L-AH Dataarbetsgruppen, Examensarbetsgruppen. - BIONK DG - Ny programwebb/kurswebbar LE - Studievägledning Laila Werner Kontakten mellan studievägledning/kurator och kursledare. - Förkunskapskrav/Blockgränser L-AH och Laila Werner. - Programekonomi och Lokalhyror TCr - Djurlabbar och obduktioner TCr - Framtidsvisioner för det egna ämnet TCr - Webbaserade seminarier TCr Studentrepresentanter från PN, SSK, BIONK och Blockkommittéerna kallas till kursledarmötet.

4 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér Studenterna på termin 5 har informerats om möjligheten att söka utbytesplats, 9 februari är sista ansökningsdag. Anna Dahlerus kommer även att skicka ut information till studenterna via e-post. om möjligheten att söka utbytesplats i Leiden kommer att skickas till studenterna på termin 2. en till studenterna bör innehålla utförliga instruktioner om hur studenterna ska göra för att söka utbytesplats. 7 Rapport från grupp som planerar för pedagogiskt pris Föredragande: Ewa Ehrenborg Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte utsänt via e-post Arbetsgruppen föreslår ett namnbyte till Utbildningspris istället för Pedagogiskt pris. - En grupp av lärare/handledare ska kunna nomineras. En delning av priset i ett handledarpris och ett lärarpris diskuterades men avslogs. Bedömningskriterierna ska fungera som hjälp för BUS när pristagarkandidat ska utses, punkterna som tas upp i bedömningskriterierna ska ses som förslag. Beslut: För att minimera risken för jäv utser BUS pristagarkandidat, beslut fattas sedan av PN. Om PN inte kan godkänna BUS förslag på kandidat tas frågan upp på nytt i BUS. Frågan överlämnas till BUS. Förhoppningen är att hinna dela ut det första priset i vår. Beslut om pristagare kan tas på PN 18/5.

5 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Diskussion och beslut Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm TCr och LE har huvudansvaret för planeringen kring det nationella biomedicinmötet. Förslag till punkter att ta upp är: - Presentation av de högskolor som medverkar, är det något nytt som hänt, utbildningsplaner etc. - Ska Skövde och Örebro bjudas in till samarbetet? - Hur går det med koordineringen av valbara kurser? Internationellt och Nationellt utbyte. Ansvariga för punkten är: L-AH, EE och AV. - Bolognaprocessen och Internationalisering. Ansvarig för punkten är: DG - Hur går det med utredningen av specialistutbildning för kliniska laboratorier? TCr tar kontakt med den som utsågs till sammankallande vid det senaste nationella mötet. - Presentation av Alumnienkäten. En fråga skickas till övriga högskolor om det har någon alumnienkät som de vill presentera. - Lärarbarometern, om den blir klar i tid vilket är tveksamt. - Examensarbeten, hur ser det ut på de olika högskolorna? Ansvarig för punkten är: L-AH. - Ev bjuda in någon extern föreläsare. - Nya pedagogiska grepp - KIs nya rektor Budget: :- TCr och LE ansvarar för bokning av lokal och förtäring. Förslag på lokaler är: medicinhistoriska Museet, Nobel Forum. Lunch bokas redan nu på Svarta Räfven. Antal medverkande: ca 40 personer. 9 Kursplaner för Neurovetenskap och Laboratoriemedicin Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 2, 3 Beslutade genom ordförandebeslut: Neurovetenskap: Laboratoriemedicin:

6 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg Punkten tas upp före 9 eftersom två av studentrepresentanterna behöver gå tidigare. - Förslaget om ledarskapsutbildning mottogs positivt. Ledarskaputbildningen finns redan på läkarutbildningen. TCr arbetar vidare på frågan som tas upp igen på nästa PN-möte Finns det någon möjlighet till fortsättning av arbetet med utbildningscontroller? Det är svårt att få finasiering till liknande tjänst. PN tar på sig uppgiften att stödja BUS så att arbetet kan fortsätta. Eventuellt kan studenter anställas för att arbeta med mindre projekt. Kostnader för seminarier och Pep-kvällar tas upp i PN, BUS ansvarar för att arbetet utförs. Cecilia Johansson arbetar vidare med alumniarbetet. - Möjligheten för läkarstudenter att välja Onkologi och Patologi-kursen som valbar kurs mottogs inte positivt på BUS. PN anser att det är bra om läkarstudenter och biomedicinstudenter ges möjlighet till samarbete redan inom grundutbildningen, detta är ett sätt för att uppnå det. PN tillstyrker detta försök som även ska utvärderas. 11 Rapport rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér Arbetsgruppen har träffats och en ny version av artikeln är utskickad via e-post. Arbetsgruppen träffas igen för ett lunchmöte. 12 Diskussion, beslut Bidrag till KIs budgetunderlag för Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 4 Frågor från US: 1. Kan ditt program rekrytera studenter i tillräcklig omfattning så att takbeloppet uppnås? Om inte vilka åtgärder anser du behöver vidtas? Svar: Biomedicinprogrammet har inget problem att rekrytera studenter till utbildningen, men studenterna avviker under utbildningens gång för

7 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE att istället fortsätta sina studier vid något annat program. Åtgärder i form av information om utbildningens innehåll till presumtiva studenter hjälper till att rekrytera rätt studenter. Aktiviteter av typen pepkvällar under utbildningens gång motiverar studenterna att fortsätta sina studier. 2. Kan ditt program/område ta emot fler helårsstudenter än nuvarande antal? Hur stor ökning beräknar du i så fall är möjligt? Svar: Inom Biomedicnprogrammet är en ökning med 10 studenter (till totalt 60 studenter) möjligt med nuvarande resurser. Enbart baserat på studenttillgången är en fördubbling av antalet studenter möjligt, det kräver dock kraftiga resurshöjningar. Vid en fördubbling av antalet studenter är det klokt att öka antalet långsamt så att studenterna inte känner en rädsla för att möjligheten till arbete efter studierna försvinner. 3. Ser du några hinder för en fortsatt uppbyggnad och i så fall vilka? Svar: Det är viktigt att inte ta in studenter som kanske inte kommer att klara av studierna. Det är också viktigt att inte ta in så många studenter att det blir ett problem för dem att få arbete efter studierna. 4. Ser du några nya områden som är angelägna för KI att lyfta fram? Svar: Förläng utbildningen med 1 år så att den blir internationellt gångbar. Kombinationsutbildningar, t ex Biomedicin och lärare ger en gymnasielärarkompetens med naturvetarfördjupning. Profilerade magisterutbildningar, Biomedicin och t ex toxikologi, pedagogik, juridik, journalistik/media, ekonomi. Ökat samarbete mellan universiteten inom Stockholmsområdet, basutbildningen på ett universitet och sedan påbyggnadsutbildning vid ett annat t ex Biomedicin på KI och ekonomi på Handelshögskolan. TCr sammanställer PNs svar på US fråga och skicka till UA.

8 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén Bilaga 5 Protokoll utsänt via e-post. - Frågan om studenter som inte dyker upp till obligatoriska moment tas upp på kursledarmötet. - Det är bra om studenterna förstår nyttan med klinik tidigt i utbildningen, mer information om detta behövs under de första kurserna. - Kontakt studievägledare/kurator och kursledare studievägledare/kurator vill inte ha någon kontakt med kursledare i individfrågor, men kan vara ett stöd i generella frågor. 14 Beslut Delegering till SSK Föredragande: Tomas Cronholm Arbete med en delegationsordning under PN pågår. UA vill därför ha in uppgifter om vilka beslut som fattas av PNs olika underorgan. Inom Biomedicinprogrammet fattar SSK beslut som rör enskild student. BIONK fattar beslut om vilka studenter som ska erbjudas utbytesplats samt, i den utsträckning PN har rätt att besluta, beslut om avtal med utbytesuniversitet och kontakt med besökande universitet. Övriga beslut fattas av PN. 15 Rapport från blockkommitté 2 (bordlagd) Föredragande: Ewa Ehrenborg Protokoll från möte i sep utskickat till PN Nästa möte äger rum Studentrepresentanter i BK2 är: Kristoffer Sahlholm T4 Malin Ericsson T6 Sofia Wahlqvist T8 När det gäller BK3 efterfrågar studenterna en utvärdering av Bioinformatikkursen. L-AH tar upp frågan med Jan-Olov Höög.

9 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Övriga frågor a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som får TG vid studentutbyte. a) Ett förslag är att bara godkänna TG på 4p för sommarforskarskolan. TCr undersöker om detta är möjligt rent juridiskt och enligt CSNs regler. PN godkänner förslaget, förutsatt att det är godkänt av KI. b) TCr föreslår att höstens idrottsdag läggs den men stämmer av datumet med Anders Hjerpe. c) PN godkänner att PD fattar beslut om kurstider. d) TCr skickar ut information om detta till samtliga kursledare. e) L-AH och EE har träffat kursledarna för de två SSES-kurserna och gett sina synpunkter. Det är inte aktuellt för PN att göra något mer med dessa kurser just nu. Frågan tas upp igen när det åter blir aktuell. f) Det är viktigt att kolla upp vilken ersättning programmet får för studenter som reser iväg, respektive kommer till oss, på utbytesresa. DG tar upp frågan med Anna Dahlerus. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Anna Aminoff

10 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Anna Aminoff (AA) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) Carin Ahnmé, Budgethandläggare, Utbildningsavdelningen, Universitetsförvaltningen (CA) 11-21

11 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Omar El-Mestikawy 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Ändring av mötestid för Programnämnden 18/5 b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete i biomedicin 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm Senaste US/PD-mötet (Utbildningsavdelningen/Programdirektorer) handlade om Bolognaprocessen. Minnesanteckningar från mötet kommer senare. 4 Anmälan om ordförandebeslut 2004:2 Fastställande av datum för idrottsdag :3 Revidering av kursplan, B4FAGI :4 Revidering av kursplan B6MOLU :5 Revidering av kursplan B4FYGI Ad Acta 5 Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas, bil.2 Ad Acta

12 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /3 6 från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg : Arbetet med Biomedicinprogrammets pedagogiska pris pågår och BUS har listat ett antal förslag på nomineringskriterier: - Kompetens, - Förmåga att förmedla kunskap - Nyskapande undervisning - Förmåga att initiera diskussion och kritiskt tänkande - Lyhördhet - Kvalitet på utdelat material - Stimulera till intresse för ämne Presentation av föreslagen pristagande planeras till Programnämndsmötet den 18/5. Prisutdelningen sker på en studentpub, BUS diskuterar när denna skulle kunna äga rum. om priset och nomineringsförfarande sprids muntligt till studenterna under pågående kurser. Ett informationsbrev ska tas fram, detta diskuteras på nästa Programnämndsmöte och distribueras därefter till samtliga studenter via befintliga e-postlistor. : Studenterna rapporterar brister inom Bioinformatikkursen. En väldigt tunn utvärderingsenkät har skickats ut till studenterna, som uppfattar att denna kom väldigt sent efter kursens slut. Studenternas omdöme är att kursen behöver utvecklas och upplevde att föreläsningarna inte var riktade till Biomedicinstudenter. Övningsuppgifterna var bra men dåligt förberedda vilket gjorde det svårt att klara uppgifterna även om de inte var så svåra i sig. L- AH tar upp frågan med kursledaren. Programnämnden avvaktar resultatet från kursutvärderingen och tar upp frågan på nytt vid nästa möte. Det finns ett förslag på samundervisning med programmet för Medicinsk Informatik och kanske införa mer interaktiva föreläsningar. : Studenterna fick resultatet från Molekylärbiologitentamen alldeles för sent. Förseningen berodde på att en

13 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /4 kursledare var bortrest. Genom att göra den ekonomiska ersättningen som institutionerna får för kursledare mer synlig för både institutionerna och kursledarna kan kanske bidra till att vissa kursledare tar ett större ansvar för sina kurser. TCr tar upp frågan med kursledaren. : Göteborgs Universitet verkar har lagt ner sin Biomedicinutbildning. På Örebro Universitet samläser Biomedicinstudenterna med Biomedicinska Analytiker-studenterna, men tydlig information om detta saknas. Det är viktigt med kvalitetskriterier för Biomedicin, får vem som helst kalla sig för Biomedicinare? TCr undersöker frågan, både vad säger högskoleförordningen och genom kontakt med Örebro Universitet, till det nationella Biomedicinarmötet 10 maj. 7 Diskussion och beslut Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Förslaget om att bara godkänna 4p för tillgodoräknande av Institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar fördjupningskurs godkändes inte av studenterna. Studenterna föreslår att följande uppfylls för att kunna tillgodoräkna 5p som valbar fördjupningskurs. - För att få tillgodoräkna sig institutionsbunden forskningsförberedande kurs ska man innan kursen påbörjas ha 60p godkända kurser inom programmet, eller ha gått grundkursen inom programmet. - En projektplan som beskriver det planerade arbetet ska upprättas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En rapport över uppnådda resultat ska sammanställas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En muntlig redovisning av arbetet för projektgruppen på den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen. Intyg om detta lämnas i samband med ansökan och tillgodoräknande. - En utvärdering av den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen ska genomföras.

14 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /5 Vem är examinator på dessa kurser - Prefekten eller handledaren? Det är viktigt att öppna upp möjligheten för alla KIs institutioner att kunna erbjuda Institutionsbundna forskningsförberedande kurser. Beslut: Under en prövoperiod beslutar Programnämnden att 5p av Institutionsbunden Forskningsförberedande kurser ska kunna tillgodoräknas som valbara fördjupningskurser inom Biomedicinprogrammet. De kriterier som studenterna föreslagit är bra, TCr får i uppdrag att formulera dem så att de blir formellt korrekta. TCr kan sedan fatta ett ordförandebeslut om att godkänna denna typ av tillgodoräknande. Förutom studenternas föreslagna kriterier gäller även dessa kriterier. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen måste vara en fördjupningskurs som bygger på tidigare kunskaper förvärvade inom utbildningsprogrammet. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen får inte innehålla något som kommer att läsas senare inom programmet.

15 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /6 8 Rapport från informationsmöte med Biomedicin-informatörer Föredragande: Ewa Ehrenborg : smötet låg samtidigt i tid som en studentpub som anordnades av BUS, detta gjorde att ett fåtal studenter kom till informationsmötet. Ytterligare ett par studenter har anmält sitt intresse av att arbeta som studentinformatörer efter informationsmötet. Totalt är de nu 7 biomedicininformatörer. Det finns nu biomedicininformatörer från Biomedicinprogrammets samtliga årskurser. Under mars månad kommer dessa att gå ut till följande gymnasier: - Tensta gymnasium - Saltsjöbadens samskola - Hersby Gymnasium - Thorildsplans gymnasium LE ta fram info om Forskarskolan som vänder sig till gymnasieelever och ger till biomedicinstudenterna. : Tidigare år har Biomedicinaffischen skickats ut till studievägledare på gymnasieskolorna med ett bra resultat. Beslut: Affischen skickas ut till gymnasieskolorna igen. TCr lämnar den tidigare adresslistan till LE som ombesörjer utskicket. : Laila Werner är, som studievägledare, ansvarig för Biomedicinprogrammets information under KIs Öppet Hus. 9 Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér : Den senaste perioden för ansökning om utbytesstudier har precis avslutats. Resultatet är så här långt att alla som beviljas utbytesresa får plats på det universitet som de sökt, eventuella restplatser utlyses igen under hösten.

16 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /7 : De studenter som nyss kommit hem från sina utbytesresor rapporterar att de har haft det bra och är nöjda med sin resa. De utbytesstudenter som just nu är här verkar också trivas bra. : Nya avtal: Arbetet med ett utbytesavtal med Princeton University pågår. Ett problem är den försäkring som staten erbjuder, eventuellt måste vi tvinga studenterna att betala för en amerikansk försäkring. Edinburgh University är måttligt intresserade av ett avtal, men de säger inte nej. Ett avtal med The University of Iowa är klart. Eventuellt tillkommer en administrativ avgift som studenterna måste betala. Kan programnämnden tänka sig att bidra till denna avgift? : Planerade besök på utländska universitet: Två besök är planerade, det ena på University of Marburgh i Tyskland. Det andra planerade besöket är på National University of Singapore där vi sedan tidigare har ett bra samarbete. Universitetet har nu bytt ledning och ett besök planeras dit för att knyta kontakter med den nya ledningen. : En utlysning om Erasmus World har nu utlyst. Erasmus world är ett utbytesprogram som ger möjlighet för studenter utanför EU att komma som utbytesstudenter. : Försöket med lärarutbyte med Universiteit Leiden har inte givit något lyckat resultat. Lärarna har haft svårt att veta vilken plats de ska ta i ett eventuellt utbyte, och vad de besökande lärarna ska göra när de kommer till KI. : Ett par studenter från Finska Tampere har hört av sig och

17 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /8 är intresserade av att läsa enskilda kurser på Biomedicinprogrammet. Tampere har en utbildning som liknar Biomedicinprogrammet. Programnämden godkänner att dessa studenter tas in som extrastudenter på kurserna i mån av plats. Hur gör vi med extrastudenter som kommer från t ex Finland och vill läsa enstaka kurser på Biomedicinprogrammet? Anna-Lena Pålsson undersöker frågan och lämnar förslag till Programnämnden. Diskussion: Har studenter som varit på utbytesresa till Universiteit Leiden under de tidiga terminerna samma möjligheter att beviljas utbytesresa inom Europa på de senare terminerna som de studenter som inte varit på utbytesresa? Dessa studenter kan inte erbjudas BIONKstipendium för den andra resan. Programnämden tycker att dessa utbytesresor är så viktiga att programnämnden kan dela ut stipendium till två fall. Tyvärr finns inte medel avsatta i programnämndens budget för 2004 så detta år kan inget stipendium delas ut utan det får vänta till nästa budgetår. Diskussion: Måste ansökningsperioden ligga så lång tid innan den aktuella utbytesresan? Restplatser utlyses i en extra omgång nästkommande termin, utbytesresor till Universiteit Leiden går nästan regelmässigt ut även denna reservomgång eftersom det nästan alltid finns restplatser kvar. Studenterna tycker att det är bra att ansökningsperioden ligger så lånt tid innan utbytesresan. De hinner då ordna med bostad och eventuellt visum. 10 Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm : Planeringen av det nationella Biomedicinmötet pågår. Mötet kommer att äga rum på Medicinhistoriska Museet, och lunch på Svarta Räfven. En inbjudan är utskickat till de övriga universiteten/högskolorna inom samarbetet och svar har kommit från Umeå och Uppsala.

18 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /9 11 Rapport från Kursledarmötet Föredragande: Tomas Cronholm : Minnesanteckningarna utsändes så snart de är klara. 12 Diskussion och Beslut Kursplaner i det nya programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Studenterna efterfrågar ett individuellt projektarbete någon gång under utbildningen. Den frivilliga grupptentamen i examinationen på kurs B6MOLM kan göras antingen i grupp eller individuellt. Kursledningen förespråkar att den görs i grupp då det ger mer i studenternas utbildning. Den nya kursplanen för Molekylär Medicin är på remiss bland kursledarna. Immunologen har en fråga om var transfusionsmedicin ligger i utbildningen. Detta måste undersökas. Programnämnden får den slutliga versionen av kursplanen vid ett senare tillfälle. Kursplanen för Vävnadsbiologi ska justeras och tas vid ett kommande programnämndsmöte. Beslut: TCr fattar ett ordförandebeslut på revideringen av kursplanen för B6MOLM när den är klar.

19 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /10 13 Diskussion och Beslut SSES-kurser Föredragande Lars-Arne Haldosén : Beslut om godkännande av kursplan tas av kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning. Beslut om att kursen ska ingå som en valbarfördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet tas av programnämnden för biomedicinprogrammet. Diskussion: Kursen Science Based Companies är godkänd av Kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och Uppdragsutbildning. Beslut: Programnämnden tycker att kursen ser ok ut och beslutar att godkänna kursen som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. Diskussion: vill ha förtydliganden av litteraturlistan innan de beslutar om kursen Syllabus for Concepts in Biotechnology From Science to Business ska godkännas som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. L-AH tar upp frågan med kursens kursledare. Beslut: Programnämnden beslutar att kursen Syllabus för Social Innovations and Entrepreneurship in Context inte godkänns som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. 14 Datautbildningen Föredragande: Lars-Arne Haldosén : En skrivelse om en framtagande av en moduluppbyggd datautbildning för KIs utbildningsprogram har skickats till Styrelsen för Utbildning. Det finns önskemål om Datorstugor för studenterna dit de kan gå för att få handfast datorhjälp vid skapandet av t ex diagram, presentationer och rapporter.

20 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /11 15 Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén : Inget att rapportera. 16 Diskussion och Beslut Examen Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Ska vi anordna en examenslunch för de studenter som examineras i vår? Det finns utrymme för detta inom budgeten. Beslut: Programnämnden beslutar att examenslunchen för de studenter som examineras anordnas traditionsenligt på Stallmästargården. 17 Diskussion och Beslut Äskande till Introduktionsinternat Föredragande: Anna Vilborg Diskussion: Planeringsgruppen för Introduktionsinternatet har inkommit med ett äskande på :- till introduktionsinternatet Beslut: Programnämnden beslutar att bevilja :- till Introduktionsinternatet Rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér : Dagens Nyheter tog inte in artikeln, ett försök att få in den i Svenska Dagbladet görs istället. Om ingen tidning vill ta in artikeln planerar författarna att istället skicka den till någon riksdagsgrupp t ex utbildningsutskottet, eller till övriga universitet i Sverige. Det är viktigt att påpeka att denna artikel inte skickas från Programnämnden för Biomedicin utan sker på eget initiativ från arbetsgruppen. Författarna skriver under artikeln med sina egna namn.

21 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /12 19 Specialistutbildning för Kliniska laboratorier Föredragande: Tomas Cronholm : Biomedicinarna ska utbildas till att bli attraktiva för anställning i kliniska laboratorier. En skrivelse (Dnr:??) kring detta har skickats till Socialdepartementet. Skrivelsen har undertecknats av representanter för Biomedicinutbildningen vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Det är viktigt att förankra frågar ytterligare hos bland annat de läkare som arbetar på laboratorierna. Frågan diskuteras vidare på det Nationella Biomedicinarmötet den 10 maj.

22 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /13 20 Arbetsgång vid Tillgodoräknanden Föredragande: Tomas Cronholm : TCr och LE har arbetat fram en process för hantering av tillgodoräknandeärenden: 1. Ansökningen lämnas in till utbildningshandläggaren. 2. Utbildningshandläggaren går igenom ansökan och ser så att alla handlingar och uppgifter finns i ansökan. Ärendet förs in i utbildningshandläggarens TG-ärendelogg. 3. Ärendet skickas vidare till berörd blockkommittéordförande för bedömning. 4. Blockkommittéordförande gör, tillsammans med berörd kursledare, en bedömning av ärendet. 5. Ärendet skickas, tillsammans med bedömning till programnämndens ordförande för beslut. 6. Programnämndens ordförande lämnar det färdiga beslutet till kurssekreteraren på MBB för registrering i LADOK. 7. Kurssekreteraren på MBB meddelar utbildningshandläggaren att registreringen gjorts. 8. Utbildningshandläggaren meddelar beslutet till berörd student. 9. Ärendet avslutas i ärendeloggen, alla handlingar bevaras hos kurssekreteraren på MBB till dess att studenten avslutar sin utbildning inom Biomedicinprogrammet.

23 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /14 21 Diskussion och Beslut Självvärdering av programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Den senaste programvärderingen av Biomedicinprogrammet genomfördes för 2½ år sedan. Biomedicinprogrammet ska lämna in en ny självvärderingsrapport den 1 maj Alla kursledare har uppmanats att lämna in en kursvärdering senast den 1 april Kursledarna påminns om detta av respektive blockkommittéordförande. CA förser programmet med den statistik som behövs för rapporten. EE är utvärderingsansvarig och sammanställer rapporten. Efter självvärderingen följer ett dialogmöte, och sedan hearing. Biomedicinprogrammet har en sociokulturell snedrekrytering, väldigt många studenter kommer från en akademisk bakgrund.

24 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /15 22 Övriga frågor a) Ändring av mötestid för Programnämndsmötet den 18/ b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete a) Mötestiden ändras till kl istället för 13.00, samma datum 18 maj b) Många studenter har svårt att klara av statistikkursen och efterfrågar stödundervisning. Detta är en konsekvens av att man har lagt om programmets kurser. Det kan finnas utrymme för stödundervisning inom biomedicinprogrammets budget. En fråga om intresse av en extrakurs skickas till studenterna, tillsammans med en förfrågan om när denna extraundervisning ska ligga. Förslaget är att lägga den precis efter terminsslutet i juni, eller före terminsstart i augusti. c) Varje institution kan skicka in bidrag till dessa pris. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Omar El-Mestikawy

25 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) FÖRHINDRADE Studentrepresentanter (med rösträtt) Anna Aminoff (AA)

26 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Anna Vilborg 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns 3 från ordföranden : sbroschyr om rättsgenetik/rättskemi från Linköpings universitetssjukhus delades ut. Det finns ett intresse bland biomedicinprogrammets studenter att läsa rättsmedicinkursen som ges för läkarprogrammet. Laila undersöker om detta går att genomföra. : Programmet har fått en förfrågan om tvärprofessionell samverkan mellan programmen. Det svar som TCr skickade delades ut. De program som programnämnden anser det vara mest intressant att samarbeta med är Programmet för Medicinsk Informatik, Toxikologiprogrammet samt Läkarprogrammet. En workshop kring detta är planerad till den 11/5, ännu har ingen inbjudan med möjlighet att anmäla sig skickats till programnämnden. : Kursen i Onkologi och Tumörbiologi har fått godkänt som valbar kurs inom Läkarprogrammet. Studenterna påpekat att det fortfarande finns en risk att kursen blir inriktad mot läkarstudenterna och vill uppmärksamma kursledningen på detta så att de kan förebygga detta. Många studenter upplever redan nu kursen som väldigt klinisk och det kan då lätt uppfattas som en anpassning för läkarstudenterna. : L-AH informerade från mötet mellan Styrelsen för Utbildning och Programdirektorerna. Studentkårerna medverkade vid mötet och informerade om sin verksamhet. Kårerna vill lyfta fram goda lärare och påpekar att den pedagogiska utbildningen vid KI är väldigt kort.

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer