KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet"

Transkript

1 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter Anna Vilborg (med rösträtt) Anna Aminoff 1-8, 10 Omar El-Mestikawy 1-8, 10 Övriga Lena Eklund, Utbildningshandläggare

2 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Utseende av justeringsperson Anna Aminoff 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som åker på utbytesresa. 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm - Naturvetarförbundets informationsbroschyr Naturvetaren Special har kommit utdelas på mötet. - Minnesanteckningar från US-PD-möten i december och januari utskickat via e-post Lärarbarometern skickas ut till alla lärare i höst. Svårt att definiera vilka som är lärare, studierektorerna på respektive institution avgör vilka som ska anses som lärare. Lärare är de som finns omnämnda på schema eller annan kurslista. - En arbetsgrupp ska sättas samman för att utarbeta ett PM för examensarbete på magisternivå med hänsyn till behovet av etikprövning. L-AH tillfrågad och kommer att medverka i gruppen. - Nästa US-PD-möte kommer att handla om Bolognaprocessen och Regeringens pågående examensöversyn.

3 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas i preliminär form, bil.1 Protokollet ännu inte färdigjusterat. LE och DG går igenom BIONK-punkten efter dagens möte. 5 Diskussion och beslut Detaljplanering av kursledarmöte vt 04 Föredragande: Tomas Cronholm Punkter att ta upp på mötet och namn på ansvarig för punkten: - Utvärdering och enkäter EE Generella kursutvärderingar för kurserna i Block II finns på kursexpeditionen på MBB. För Block I och Block III har inte utvärderingarna kommit in. L-AH har god kontakt med kursledare och studenter inom Block III och får på det sättet in synpunkter på kurserna. - Det nya programmet TCr - Arbetsgrupper L-AH Dataarbetsgruppen, Examensarbetsgruppen. - BIONK DG - Ny programwebb/kurswebbar LE - Studievägledning Laila Werner Kontakten mellan studievägledning/kurator och kursledare. - Förkunskapskrav/Blockgränser L-AH och Laila Werner. - Programekonomi och Lokalhyror TCr - Djurlabbar och obduktioner TCr - Framtidsvisioner för det egna ämnet TCr - Webbaserade seminarier TCr Studentrepresentanter från PN, SSK, BIONK och Blockkommittéerna kallas till kursledarmötet.

4 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér Studenterna på termin 5 har informerats om möjligheten att söka utbytesplats, 9 februari är sista ansökningsdag. Anna Dahlerus kommer även att skicka ut information till studenterna via e-post. om möjligheten att söka utbytesplats i Leiden kommer att skickas till studenterna på termin 2. en till studenterna bör innehålla utförliga instruktioner om hur studenterna ska göra för att söka utbytesplats. 7 Rapport från grupp som planerar för pedagogiskt pris Föredragande: Ewa Ehrenborg Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte utsänt via e-post Arbetsgruppen föreslår ett namnbyte till Utbildningspris istället för Pedagogiskt pris. - En grupp av lärare/handledare ska kunna nomineras. En delning av priset i ett handledarpris och ett lärarpris diskuterades men avslogs. Bedömningskriterierna ska fungera som hjälp för BUS när pristagarkandidat ska utses, punkterna som tas upp i bedömningskriterierna ska ses som förslag. Beslut: För att minimera risken för jäv utser BUS pristagarkandidat, beslut fattas sedan av PN. Om PN inte kan godkänna BUS förslag på kandidat tas frågan upp på nytt i BUS. Frågan överlämnas till BUS. Förhoppningen är att hinna dela ut det första priset i vår. Beslut om pristagare kan tas på PN 18/5.

5 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Diskussion och beslut Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm TCr och LE har huvudansvaret för planeringen kring det nationella biomedicinmötet. Förslag till punkter att ta upp är: - Presentation av de högskolor som medverkar, är det något nytt som hänt, utbildningsplaner etc. - Ska Skövde och Örebro bjudas in till samarbetet? - Hur går det med koordineringen av valbara kurser? Internationellt och Nationellt utbyte. Ansvariga för punkten är: L-AH, EE och AV. - Bolognaprocessen och Internationalisering. Ansvarig för punkten är: DG - Hur går det med utredningen av specialistutbildning för kliniska laboratorier? TCr tar kontakt med den som utsågs till sammankallande vid det senaste nationella mötet. - Presentation av Alumnienkäten. En fråga skickas till övriga högskolor om det har någon alumnienkät som de vill presentera. - Lärarbarometern, om den blir klar i tid vilket är tveksamt. - Examensarbeten, hur ser det ut på de olika högskolorna? Ansvarig för punkten är: L-AH. - Ev bjuda in någon extern föreläsare. - Nya pedagogiska grepp - KIs nya rektor Budget: :- TCr och LE ansvarar för bokning av lokal och förtäring. Förslag på lokaler är: medicinhistoriska Museet, Nobel Forum. Lunch bokas redan nu på Svarta Räfven. Antal medverkande: ca 40 personer. 9 Kursplaner för Neurovetenskap och Laboratoriemedicin Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 2, 3 Beslutade genom ordförandebeslut: Neurovetenskap: Laboratoriemedicin:

6 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg Punkten tas upp före 9 eftersom två av studentrepresentanterna behöver gå tidigare. - Förslaget om ledarskapsutbildning mottogs positivt. Ledarskaputbildningen finns redan på läkarutbildningen. TCr arbetar vidare på frågan som tas upp igen på nästa PN-möte Finns det någon möjlighet till fortsättning av arbetet med utbildningscontroller? Det är svårt att få finasiering till liknande tjänst. PN tar på sig uppgiften att stödja BUS så att arbetet kan fortsätta. Eventuellt kan studenter anställas för att arbeta med mindre projekt. Kostnader för seminarier och Pep-kvällar tas upp i PN, BUS ansvarar för att arbetet utförs. Cecilia Johansson arbetar vidare med alumniarbetet. - Möjligheten för läkarstudenter att välja Onkologi och Patologi-kursen som valbar kurs mottogs inte positivt på BUS. PN anser att det är bra om läkarstudenter och biomedicinstudenter ges möjlighet till samarbete redan inom grundutbildningen, detta är ett sätt för att uppnå det. PN tillstyrker detta försök som även ska utvärderas. 11 Rapport rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér Arbetsgruppen har träffats och en ny version av artikeln är utskickad via e-post. Arbetsgruppen träffas igen för ett lunchmöte. 12 Diskussion, beslut Bidrag till KIs budgetunderlag för Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 4 Frågor från US: 1. Kan ditt program rekrytera studenter i tillräcklig omfattning så att takbeloppet uppnås? Om inte vilka åtgärder anser du behöver vidtas? Svar: Biomedicinprogrammet har inget problem att rekrytera studenter till utbildningen, men studenterna avviker under utbildningens gång för

7 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE att istället fortsätta sina studier vid något annat program. Åtgärder i form av information om utbildningens innehåll till presumtiva studenter hjälper till att rekrytera rätt studenter. Aktiviteter av typen pepkvällar under utbildningens gång motiverar studenterna att fortsätta sina studier. 2. Kan ditt program/område ta emot fler helårsstudenter än nuvarande antal? Hur stor ökning beräknar du i så fall är möjligt? Svar: Inom Biomedicnprogrammet är en ökning med 10 studenter (till totalt 60 studenter) möjligt med nuvarande resurser. Enbart baserat på studenttillgången är en fördubbling av antalet studenter möjligt, det kräver dock kraftiga resurshöjningar. Vid en fördubbling av antalet studenter är det klokt att öka antalet långsamt så att studenterna inte känner en rädsla för att möjligheten till arbete efter studierna försvinner. 3. Ser du några hinder för en fortsatt uppbyggnad och i så fall vilka? Svar: Det är viktigt att inte ta in studenter som kanske inte kommer att klara av studierna. Det är också viktigt att inte ta in så många studenter att det blir ett problem för dem att få arbete efter studierna. 4. Ser du några nya områden som är angelägna för KI att lyfta fram? Svar: Förläng utbildningen med 1 år så att den blir internationellt gångbar. Kombinationsutbildningar, t ex Biomedicin och lärare ger en gymnasielärarkompetens med naturvetarfördjupning. Profilerade magisterutbildningar, Biomedicin och t ex toxikologi, pedagogik, juridik, journalistik/media, ekonomi. Ökat samarbete mellan universiteten inom Stockholmsområdet, basutbildningen på ett universitet och sedan påbyggnadsutbildning vid ett annat t ex Biomedicin på KI och ekonomi på Handelshögskolan. TCr sammanställer PNs svar på US fråga och skicka till UA.

8 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén Bilaga 5 Protokoll utsänt via e-post. - Frågan om studenter som inte dyker upp till obligatoriska moment tas upp på kursledarmötet. - Det är bra om studenterna förstår nyttan med klinik tidigt i utbildningen, mer information om detta behövs under de första kurserna. - Kontakt studievägledare/kurator och kursledare studievägledare/kurator vill inte ha någon kontakt med kursledare i individfrågor, men kan vara ett stöd i generella frågor. 14 Beslut Delegering till SSK Föredragande: Tomas Cronholm Arbete med en delegationsordning under PN pågår. UA vill därför ha in uppgifter om vilka beslut som fattas av PNs olika underorgan. Inom Biomedicinprogrammet fattar SSK beslut som rör enskild student. BIONK fattar beslut om vilka studenter som ska erbjudas utbytesplats samt, i den utsträckning PN har rätt att besluta, beslut om avtal med utbytesuniversitet och kontakt med besökande universitet. Övriga beslut fattas av PN. 15 Rapport från blockkommitté 2 (bordlagd) Föredragande: Ewa Ehrenborg Protokoll från möte i sep utskickat till PN Nästa möte äger rum Studentrepresentanter i BK2 är: Kristoffer Sahlholm T4 Malin Ericsson T6 Sofia Wahlqvist T8 När det gäller BK3 efterfrågar studenterna en utvärdering av Bioinformatikkursen. L-AH tar upp frågan med Jan-Olov Höög.

9 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Övriga frågor a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som får TG vid studentutbyte. a) Ett förslag är att bara godkänna TG på 4p för sommarforskarskolan. TCr undersöker om detta är möjligt rent juridiskt och enligt CSNs regler. PN godkänner förslaget, förutsatt att det är godkänt av KI. b) TCr föreslår att höstens idrottsdag läggs den men stämmer av datumet med Anders Hjerpe. c) PN godkänner att PD fattar beslut om kurstider. d) TCr skickar ut information om detta till samtliga kursledare. e) L-AH och EE har träffat kursledarna för de två SSES-kurserna och gett sina synpunkter. Det är inte aktuellt för PN att göra något mer med dessa kurser just nu. Frågan tas upp igen när det åter blir aktuell. f) Det är viktigt att kolla upp vilken ersättning programmet får för studenter som reser iväg, respektive kommer till oss, på utbytesresa. DG tar upp frågan med Anna Dahlerus. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Anna Aminoff

10 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Anna Aminoff (AA) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) Carin Ahnmé, Budgethandläggare, Utbildningsavdelningen, Universitetsförvaltningen (CA) 11-21

11 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Omar El-Mestikawy 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Ändring av mötestid för Programnämnden 18/5 b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete i biomedicin 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm Senaste US/PD-mötet (Utbildningsavdelningen/Programdirektorer) handlade om Bolognaprocessen. Minnesanteckningar från mötet kommer senare. 4 Anmälan om ordförandebeslut 2004:2 Fastställande av datum för idrottsdag :3 Revidering av kursplan, B4FAGI :4 Revidering av kursplan B6MOLU :5 Revidering av kursplan B4FYGI Ad Acta 5 Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas, bil.2 Ad Acta

12 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /3 6 från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg : Arbetet med Biomedicinprogrammets pedagogiska pris pågår och BUS har listat ett antal förslag på nomineringskriterier: - Kompetens, - Förmåga att förmedla kunskap - Nyskapande undervisning - Förmåga att initiera diskussion och kritiskt tänkande - Lyhördhet - Kvalitet på utdelat material - Stimulera till intresse för ämne Presentation av föreslagen pristagande planeras till Programnämndsmötet den 18/5. Prisutdelningen sker på en studentpub, BUS diskuterar när denna skulle kunna äga rum. om priset och nomineringsförfarande sprids muntligt till studenterna under pågående kurser. Ett informationsbrev ska tas fram, detta diskuteras på nästa Programnämndsmöte och distribueras därefter till samtliga studenter via befintliga e-postlistor. : Studenterna rapporterar brister inom Bioinformatikkursen. En väldigt tunn utvärderingsenkät har skickats ut till studenterna, som uppfattar att denna kom väldigt sent efter kursens slut. Studenternas omdöme är att kursen behöver utvecklas och upplevde att föreläsningarna inte var riktade till Biomedicinstudenter. Övningsuppgifterna var bra men dåligt förberedda vilket gjorde det svårt att klara uppgifterna även om de inte var så svåra i sig. L- AH tar upp frågan med kursledaren. Programnämnden avvaktar resultatet från kursutvärderingen och tar upp frågan på nytt vid nästa möte. Det finns ett förslag på samundervisning med programmet för Medicinsk Informatik och kanske införa mer interaktiva föreläsningar. : Studenterna fick resultatet från Molekylärbiologitentamen alldeles för sent. Förseningen berodde på att en

13 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /4 kursledare var bortrest. Genom att göra den ekonomiska ersättningen som institutionerna får för kursledare mer synlig för både institutionerna och kursledarna kan kanske bidra till att vissa kursledare tar ett större ansvar för sina kurser. TCr tar upp frågan med kursledaren. : Göteborgs Universitet verkar har lagt ner sin Biomedicinutbildning. På Örebro Universitet samläser Biomedicinstudenterna med Biomedicinska Analytiker-studenterna, men tydlig information om detta saknas. Det är viktigt med kvalitetskriterier för Biomedicin, får vem som helst kalla sig för Biomedicinare? TCr undersöker frågan, både vad säger högskoleförordningen och genom kontakt med Örebro Universitet, till det nationella Biomedicinarmötet 10 maj. 7 Diskussion och beslut Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Förslaget om att bara godkänna 4p för tillgodoräknande av Institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar fördjupningskurs godkändes inte av studenterna. Studenterna föreslår att följande uppfylls för att kunna tillgodoräkna 5p som valbar fördjupningskurs. - För att få tillgodoräkna sig institutionsbunden forskningsförberedande kurs ska man innan kursen påbörjas ha 60p godkända kurser inom programmet, eller ha gått grundkursen inom programmet. - En projektplan som beskriver det planerade arbetet ska upprättas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En rapport över uppnådda resultat ska sammanställas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En muntlig redovisning av arbetet för projektgruppen på den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen. Intyg om detta lämnas i samband med ansökan och tillgodoräknande. - En utvärdering av den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen ska genomföras.

14 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /5 Vem är examinator på dessa kurser - Prefekten eller handledaren? Det är viktigt att öppna upp möjligheten för alla KIs institutioner att kunna erbjuda Institutionsbundna forskningsförberedande kurser. Beslut: Under en prövoperiod beslutar Programnämnden att 5p av Institutionsbunden Forskningsförberedande kurser ska kunna tillgodoräknas som valbara fördjupningskurser inom Biomedicinprogrammet. De kriterier som studenterna föreslagit är bra, TCr får i uppdrag att formulera dem så att de blir formellt korrekta. TCr kan sedan fatta ett ordförandebeslut om att godkänna denna typ av tillgodoräknande. Förutom studenternas föreslagna kriterier gäller även dessa kriterier. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen måste vara en fördjupningskurs som bygger på tidigare kunskaper förvärvade inom utbildningsprogrammet. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen får inte innehålla något som kommer att läsas senare inom programmet.

15 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /6 8 Rapport från informationsmöte med Biomedicin-informatörer Föredragande: Ewa Ehrenborg : smötet låg samtidigt i tid som en studentpub som anordnades av BUS, detta gjorde att ett fåtal studenter kom till informationsmötet. Ytterligare ett par studenter har anmält sitt intresse av att arbeta som studentinformatörer efter informationsmötet. Totalt är de nu 7 biomedicininformatörer. Det finns nu biomedicininformatörer från Biomedicinprogrammets samtliga årskurser. Under mars månad kommer dessa att gå ut till följande gymnasier: - Tensta gymnasium - Saltsjöbadens samskola - Hersby Gymnasium - Thorildsplans gymnasium LE ta fram info om Forskarskolan som vänder sig till gymnasieelever och ger till biomedicinstudenterna. : Tidigare år har Biomedicinaffischen skickats ut till studievägledare på gymnasieskolorna med ett bra resultat. Beslut: Affischen skickas ut till gymnasieskolorna igen. TCr lämnar den tidigare adresslistan till LE som ombesörjer utskicket. : Laila Werner är, som studievägledare, ansvarig för Biomedicinprogrammets information under KIs Öppet Hus. 9 Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér : Den senaste perioden för ansökning om utbytesstudier har precis avslutats. Resultatet är så här långt att alla som beviljas utbytesresa får plats på det universitet som de sökt, eventuella restplatser utlyses igen under hösten.

16 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /7 : De studenter som nyss kommit hem från sina utbytesresor rapporterar att de har haft det bra och är nöjda med sin resa. De utbytesstudenter som just nu är här verkar också trivas bra. : Nya avtal: Arbetet med ett utbytesavtal med Princeton University pågår. Ett problem är den försäkring som staten erbjuder, eventuellt måste vi tvinga studenterna att betala för en amerikansk försäkring. Edinburgh University är måttligt intresserade av ett avtal, men de säger inte nej. Ett avtal med The University of Iowa är klart. Eventuellt tillkommer en administrativ avgift som studenterna måste betala. Kan programnämnden tänka sig att bidra till denna avgift? : Planerade besök på utländska universitet: Två besök är planerade, det ena på University of Marburgh i Tyskland. Det andra planerade besöket är på National University of Singapore där vi sedan tidigare har ett bra samarbete. Universitetet har nu bytt ledning och ett besök planeras dit för att knyta kontakter med den nya ledningen. : En utlysning om Erasmus World har nu utlyst. Erasmus world är ett utbytesprogram som ger möjlighet för studenter utanför EU att komma som utbytesstudenter. : Försöket med lärarutbyte med Universiteit Leiden har inte givit något lyckat resultat. Lärarna har haft svårt att veta vilken plats de ska ta i ett eventuellt utbyte, och vad de besökande lärarna ska göra när de kommer till KI. : Ett par studenter från Finska Tampere har hört av sig och

17 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /8 är intresserade av att läsa enskilda kurser på Biomedicinprogrammet. Tampere har en utbildning som liknar Biomedicinprogrammet. Programnämden godkänner att dessa studenter tas in som extrastudenter på kurserna i mån av plats. Hur gör vi med extrastudenter som kommer från t ex Finland och vill läsa enstaka kurser på Biomedicinprogrammet? Anna-Lena Pålsson undersöker frågan och lämnar förslag till Programnämnden. Diskussion: Har studenter som varit på utbytesresa till Universiteit Leiden under de tidiga terminerna samma möjligheter att beviljas utbytesresa inom Europa på de senare terminerna som de studenter som inte varit på utbytesresa? Dessa studenter kan inte erbjudas BIONKstipendium för den andra resan. Programnämden tycker att dessa utbytesresor är så viktiga att programnämnden kan dela ut stipendium till två fall. Tyvärr finns inte medel avsatta i programnämndens budget för 2004 så detta år kan inget stipendium delas ut utan det får vänta till nästa budgetår. Diskussion: Måste ansökningsperioden ligga så lång tid innan den aktuella utbytesresan? Restplatser utlyses i en extra omgång nästkommande termin, utbytesresor till Universiteit Leiden går nästan regelmässigt ut även denna reservomgång eftersom det nästan alltid finns restplatser kvar. Studenterna tycker att det är bra att ansökningsperioden ligger så lånt tid innan utbytesresan. De hinner då ordna med bostad och eventuellt visum. 10 Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm : Planeringen av det nationella Biomedicinmötet pågår. Mötet kommer att äga rum på Medicinhistoriska Museet, och lunch på Svarta Räfven. En inbjudan är utskickat till de övriga universiteten/högskolorna inom samarbetet och svar har kommit från Umeå och Uppsala.

18 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /9 11 Rapport från Kursledarmötet Föredragande: Tomas Cronholm : Minnesanteckningarna utsändes så snart de är klara. 12 Diskussion och Beslut Kursplaner i det nya programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Studenterna efterfrågar ett individuellt projektarbete någon gång under utbildningen. Den frivilliga grupptentamen i examinationen på kurs B6MOLM kan göras antingen i grupp eller individuellt. Kursledningen förespråkar att den görs i grupp då det ger mer i studenternas utbildning. Den nya kursplanen för Molekylär Medicin är på remiss bland kursledarna. Immunologen har en fråga om var transfusionsmedicin ligger i utbildningen. Detta måste undersökas. Programnämnden får den slutliga versionen av kursplanen vid ett senare tillfälle. Kursplanen för Vävnadsbiologi ska justeras och tas vid ett kommande programnämndsmöte. Beslut: TCr fattar ett ordförandebeslut på revideringen av kursplanen för B6MOLM när den är klar.

19 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /10 13 Diskussion och Beslut SSES-kurser Föredragande Lars-Arne Haldosén : Beslut om godkännande av kursplan tas av kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning. Beslut om att kursen ska ingå som en valbarfördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet tas av programnämnden för biomedicinprogrammet. Diskussion: Kursen Science Based Companies är godkänd av Kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och Uppdragsutbildning. Beslut: Programnämnden tycker att kursen ser ok ut och beslutar att godkänna kursen som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. Diskussion: vill ha förtydliganden av litteraturlistan innan de beslutar om kursen Syllabus for Concepts in Biotechnology From Science to Business ska godkännas som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. L-AH tar upp frågan med kursens kursledare. Beslut: Programnämnden beslutar att kursen Syllabus för Social Innovations and Entrepreneurship in Context inte godkänns som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. 14 Datautbildningen Föredragande: Lars-Arne Haldosén : En skrivelse om en framtagande av en moduluppbyggd datautbildning för KIs utbildningsprogram har skickats till Styrelsen för Utbildning. Det finns önskemål om Datorstugor för studenterna dit de kan gå för att få handfast datorhjälp vid skapandet av t ex diagram, presentationer och rapporter.

20 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /11 15 Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén : Inget att rapportera. 16 Diskussion och Beslut Examen Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Ska vi anordna en examenslunch för de studenter som examineras i vår? Det finns utrymme för detta inom budgeten. Beslut: Programnämnden beslutar att examenslunchen för de studenter som examineras anordnas traditionsenligt på Stallmästargården. 17 Diskussion och Beslut Äskande till Introduktionsinternat Föredragande: Anna Vilborg Diskussion: Planeringsgruppen för Introduktionsinternatet har inkommit med ett äskande på :- till introduktionsinternatet Beslut: Programnämnden beslutar att bevilja :- till Introduktionsinternatet Rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér : Dagens Nyheter tog inte in artikeln, ett försök att få in den i Svenska Dagbladet görs istället. Om ingen tidning vill ta in artikeln planerar författarna att istället skicka den till någon riksdagsgrupp t ex utbildningsutskottet, eller till övriga universitet i Sverige. Det är viktigt att påpeka att denna artikel inte skickas från Programnämnden för Biomedicin utan sker på eget initiativ från arbetsgruppen. Författarna skriver under artikeln med sina egna namn.

21 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /12 19 Specialistutbildning för Kliniska laboratorier Föredragande: Tomas Cronholm : Biomedicinarna ska utbildas till att bli attraktiva för anställning i kliniska laboratorier. En skrivelse (Dnr:??) kring detta har skickats till Socialdepartementet. Skrivelsen har undertecknats av representanter för Biomedicinutbildningen vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Det är viktigt att förankra frågar ytterligare hos bland annat de läkare som arbetar på laboratorierna. Frågan diskuteras vidare på det Nationella Biomedicinarmötet den 10 maj.

22 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /13 20 Arbetsgång vid Tillgodoräknanden Föredragande: Tomas Cronholm : TCr och LE har arbetat fram en process för hantering av tillgodoräknandeärenden: 1. Ansökningen lämnas in till utbildningshandläggaren. 2. Utbildningshandläggaren går igenom ansökan och ser så att alla handlingar och uppgifter finns i ansökan. Ärendet förs in i utbildningshandläggarens TG-ärendelogg. 3. Ärendet skickas vidare till berörd blockkommittéordförande för bedömning. 4. Blockkommittéordförande gör, tillsammans med berörd kursledare, en bedömning av ärendet. 5. Ärendet skickas, tillsammans med bedömning till programnämndens ordförande för beslut. 6. Programnämndens ordförande lämnar det färdiga beslutet till kurssekreteraren på MBB för registrering i LADOK. 7. Kurssekreteraren på MBB meddelar utbildningshandläggaren att registreringen gjorts. 8. Utbildningshandläggaren meddelar beslutet till berörd student. 9. Ärendet avslutas i ärendeloggen, alla handlingar bevaras hos kurssekreteraren på MBB till dess att studenten avslutar sin utbildning inom Biomedicinprogrammet.

23 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /14 21 Diskussion och Beslut Självvärdering av programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Den senaste programvärderingen av Biomedicinprogrammet genomfördes för 2½ år sedan. Biomedicinprogrammet ska lämna in en ny självvärderingsrapport den 1 maj Alla kursledare har uppmanats att lämna in en kursvärdering senast den 1 april Kursledarna påminns om detta av respektive blockkommittéordförande. CA förser programmet med den statistik som behövs för rapporten. EE är utvärderingsansvarig och sammanställer rapporten. Efter självvärderingen följer ett dialogmöte, och sedan hearing. Biomedicinprogrammet har en sociokulturell snedrekrytering, väldigt många studenter kommer från en akademisk bakgrund.

24 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /15 22 Övriga frågor a) Ändring av mötestid för Programnämndsmötet den 18/ b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete a) Mötestiden ändras till kl istället för 13.00, samma datum 18 maj b) Många studenter har svårt att klara av statistikkursen och efterfrågar stödundervisning. Detta är en konsekvens av att man har lagt om programmets kurser. Det kan finnas utrymme för stödundervisning inom biomedicinprogrammets budget. En fråga om intresse av en extrakurs skickas till studenterna, tillsammans med en förfrågan om när denna extraundervisning ska ligga. Förslaget är att lägga den precis efter terminsslutet i juni, eller före terminsstart i augusti. c) Varje institution kan skicka in bidrag till dessa pris. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Omar El-Mestikawy

25 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) FÖRHINDRADE Studentrepresentanter (med rösträtt) Anna Aminoff (AA)

26 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Anna Vilborg 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns 3 från ordföranden : sbroschyr om rättsgenetik/rättskemi från Linköpings universitetssjukhus delades ut. Det finns ett intresse bland biomedicinprogrammets studenter att läsa rättsmedicinkursen som ges för läkarprogrammet. Laila undersöker om detta går att genomföra. : Programmet har fått en förfrågan om tvärprofessionell samverkan mellan programmen. Det svar som TCr skickade delades ut. De program som programnämnden anser det vara mest intressant att samarbeta med är Programmet för Medicinsk Informatik, Toxikologiprogrammet samt Läkarprogrammet. En workshop kring detta är planerad till den 11/5, ännu har ingen inbjudan med möjlighet att anmäla sig skickats till programnämnden. : Kursen i Onkologi och Tumörbiologi har fått godkänt som valbar kurs inom Läkarprogrammet. Studenterna påpekat att det fortfarande finns en risk att kursen blir inriktad mot läkarstudenterna och vill uppmärksamma kursledningen på detta så att de kan förebygga detta. Många studenter upplever redan nu kursen som väldigt klinisk och det kan då lätt uppfattas som en anpassning för läkarstudenterna. : L-AH informerade från mötet mellan Styrelsen för Utbildning och Programdirektorerna. Studentkårerna medverkade vid mötet och informerade om sin verksamhet. Kårerna vill lyfta fram goda lärare och påpekar att den pedagogiska utbildningen vid KI är väldigt kort.

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(4) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan 12.00 13:20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Gunnar Tobin, ordförande Michael

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammets Blockkommitté I

KAROLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammets Blockkommitté I Biomedicinprogrammets Blockkommitté I PROTOKOLL 2005:01 SAMMANTRÄDE 2005-02-03 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, Professor, ordf.

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Annika Alström, Utbildningssekreterare PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID Programkommittén för medicinsk utbildning 14 mars 2006 kl 14.30-16.45 Sal: Jörgen Lehmann,

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8)

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8) HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

Susanna Bächle, MF (SB) Annika Hanberg, docent Jan Kehr, Forskare. Wenli Ye, MF

Susanna Bächle, MF (SB) Annika Hanberg, docent Jan Kehr, Forskare. Wenli Ye, MF Protokoll 2009:01 Sammanträde 2009-01-27 NÄRAVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Jonas Sundbäck, Med dr, ordf (JS) Dan Grandér, docent (DG) Studentrepresentanter (med rösträtt) Susanna Bächle, MF

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2010/09/09 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 9 sep 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson (lämnade kl 18.15) Anders Wikberg Sihan

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Gunnar Sandström, Professor, ordf

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Gunnar Sandström, Professor, ordf NÄRVARANDE Lärarrepresentanter SLL-representanter Studentrepresentanter Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Övriga FÖRHINDER SLL-representanter Studentsuppleant Gunnar Sandström, Professor, ordf

Läs mer

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Sid 1 (6) Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Övriga närvarande Agnetha Lundström Sari Korva

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier Sid 1 (7) Närvarande Michael Gruber Anngelica Kristofersson Lars-Erik Janlert Johan Eriksson Ulrich Olsson Kirk Sullivan Jens Jansson Pär Sundström Erica Åström Maria Göransdotter Programkoordinator och

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Huvudprocess - Grundutbildning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process Input 1 Styrande

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Efter Bologna Högskoleförordningen

Efter Bologna Högskoleförordningen Efter Bologna Högskoleförordningen: Utbildningen delas in i 3 nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå 1 poäng blir 1 juli 2007 1,5 högskolepoäng, 1 läsår = 60hp Alla kursplaner, utbildningsplaner och

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Linda Ringhage, utbildningsavdelningen

Linda Ringhage, utbildningsavdelningen Linda Ringhage, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för odontologi 16 maj 2011, klockan 14.30 17.05 Lokal: Sessionssalen, vån 8, Institutionen för odontologi Närvarande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(5) 2015-02-03 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 1. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet. 2. Justeringsperson. Nämnden utser Johanna

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Evalise Wetterberg Johannisson Närvarande ledamöter Kajsa Eklund, ordförande Susanne Rosberg, vice ordförande Lena Mårtensson Christina Finsbäck Annelie

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Läkarprogramkommittén 22 oktober 2014, klockan 15.00 17.10 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1.

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1. Protokoll Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander (SOL) Martin Hellgren (SLUR) Daniel Jaraj (KLUR) Linn Persson (T10)

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Anvisningar för antagning till senare del av program

Anvisningar för antagning till senare del av program STYRANDE DOKUMENT SLU ID.ua 2017.1.1.1-1116 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...

Läs mer

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Uppsala universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Uppsala universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren 1 Tid:17:28 Plats: Stora salen Närvarande: Caroline Alvebratt Ordförande Adam Andrén Vice ordf. Diana Masete Sekreterare Joacim Folkesson A6 Emelie Smedshammar A5-kursrep Johanna Eriksson A8 Gustav Grönberg

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap Närvarande Ragnhild Cederlund Carina Tjörnstrand Karin

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer