KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet"

Transkript

1 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter Anna Vilborg (med rösträtt) Anna Aminoff 1-8, 10 Omar El-Mestikawy 1-8, 10 Övriga Lena Eklund, Utbildningshandläggare

2 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Utseende av justeringsperson Anna Aminoff 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som åker på utbytesresa. 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm - Naturvetarförbundets informationsbroschyr Naturvetaren Special har kommit utdelas på mötet. - Minnesanteckningar från US-PD-möten i december och januari utskickat via e-post Lärarbarometern skickas ut till alla lärare i höst. Svårt att definiera vilka som är lärare, studierektorerna på respektive institution avgör vilka som ska anses som lärare. Lärare är de som finns omnämnda på schema eller annan kurslista. - En arbetsgrupp ska sättas samman för att utarbeta ett PM för examensarbete på magisternivå med hänsyn till behovet av etikprövning. L-AH tillfrågad och kommer att medverka i gruppen. - Nästa US-PD-möte kommer att handla om Bolognaprocessen och Regeringens pågående examensöversyn.

3 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas i preliminär form, bil.1 Protokollet ännu inte färdigjusterat. LE och DG går igenom BIONK-punkten efter dagens möte. 5 Diskussion och beslut Detaljplanering av kursledarmöte vt 04 Föredragande: Tomas Cronholm Punkter att ta upp på mötet och namn på ansvarig för punkten: - Utvärdering och enkäter EE Generella kursutvärderingar för kurserna i Block II finns på kursexpeditionen på MBB. För Block I och Block III har inte utvärderingarna kommit in. L-AH har god kontakt med kursledare och studenter inom Block III och får på det sättet in synpunkter på kurserna. - Det nya programmet TCr - Arbetsgrupper L-AH Dataarbetsgruppen, Examensarbetsgruppen. - BIONK DG - Ny programwebb/kurswebbar LE - Studievägledning Laila Werner Kontakten mellan studievägledning/kurator och kursledare. - Förkunskapskrav/Blockgränser L-AH och Laila Werner. - Programekonomi och Lokalhyror TCr - Djurlabbar och obduktioner TCr - Framtidsvisioner för det egna ämnet TCr - Webbaserade seminarier TCr Studentrepresentanter från PN, SSK, BIONK och Blockkommittéerna kallas till kursledarmötet.

4 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér Studenterna på termin 5 har informerats om möjligheten att söka utbytesplats, 9 februari är sista ansökningsdag. Anna Dahlerus kommer även att skicka ut information till studenterna via e-post. om möjligheten att söka utbytesplats i Leiden kommer att skickas till studenterna på termin 2. en till studenterna bör innehålla utförliga instruktioner om hur studenterna ska göra för att söka utbytesplats. 7 Rapport från grupp som planerar för pedagogiskt pris Föredragande: Ewa Ehrenborg Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte utsänt via e-post Arbetsgruppen föreslår ett namnbyte till Utbildningspris istället för Pedagogiskt pris. - En grupp av lärare/handledare ska kunna nomineras. En delning av priset i ett handledarpris och ett lärarpris diskuterades men avslogs. Bedömningskriterierna ska fungera som hjälp för BUS när pristagarkandidat ska utses, punkterna som tas upp i bedömningskriterierna ska ses som förslag. Beslut: För att minimera risken för jäv utser BUS pristagarkandidat, beslut fattas sedan av PN. Om PN inte kan godkänna BUS förslag på kandidat tas frågan upp på nytt i BUS. Frågan överlämnas till BUS. Förhoppningen är att hinna dela ut det första priset i vår. Beslut om pristagare kan tas på PN 18/5.

5 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Diskussion och beslut Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm TCr och LE har huvudansvaret för planeringen kring det nationella biomedicinmötet. Förslag till punkter att ta upp är: - Presentation av de högskolor som medverkar, är det något nytt som hänt, utbildningsplaner etc. - Ska Skövde och Örebro bjudas in till samarbetet? - Hur går det med koordineringen av valbara kurser? Internationellt och Nationellt utbyte. Ansvariga för punkten är: L-AH, EE och AV. - Bolognaprocessen och Internationalisering. Ansvarig för punkten är: DG - Hur går det med utredningen av specialistutbildning för kliniska laboratorier? TCr tar kontakt med den som utsågs till sammankallande vid det senaste nationella mötet. - Presentation av Alumnienkäten. En fråga skickas till övriga högskolor om det har någon alumnienkät som de vill presentera. - Lärarbarometern, om den blir klar i tid vilket är tveksamt. - Examensarbeten, hur ser det ut på de olika högskolorna? Ansvarig för punkten är: L-AH. - Ev bjuda in någon extern föreläsare. - Nya pedagogiska grepp - KIs nya rektor Budget: :- TCr och LE ansvarar för bokning av lokal och förtäring. Förslag på lokaler är: medicinhistoriska Museet, Nobel Forum. Lunch bokas redan nu på Svarta Räfven. Antal medverkande: ca 40 personer. 9 Kursplaner för Neurovetenskap och Laboratoriemedicin Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 2, 3 Beslutade genom ordförandebeslut: Neurovetenskap: Laboratoriemedicin:

6 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg Punkten tas upp före 9 eftersom två av studentrepresentanterna behöver gå tidigare. - Förslaget om ledarskapsutbildning mottogs positivt. Ledarskaputbildningen finns redan på läkarutbildningen. TCr arbetar vidare på frågan som tas upp igen på nästa PN-möte Finns det någon möjlighet till fortsättning av arbetet med utbildningscontroller? Det är svårt att få finasiering till liknande tjänst. PN tar på sig uppgiften att stödja BUS så att arbetet kan fortsätta. Eventuellt kan studenter anställas för att arbeta med mindre projekt. Kostnader för seminarier och Pep-kvällar tas upp i PN, BUS ansvarar för att arbetet utförs. Cecilia Johansson arbetar vidare med alumniarbetet. - Möjligheten för läkarstudenter att välja Onkologi och Patologi-kursen som valbar kurs mottogs inte positivt på BUS. PN anser att det är bra om läkarstudenter och biomedicinstudenter ges möjlighet till samarbete redan inom grundutbildningen, detta är ett sätt för att uppnå det. PN tillstyrker detta försök som även ska utvärderas. 11 Rapport rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér Arbetsgruppen har träffats och en ny version av artikeln är utskickad via e-post. Arbetsgruppen träffas igen för ett lunchmöte. 12 Diskussion, beslut Bidrag till KIs budgetunderlag för Föredragande: Tomas Cronholm Bilaga 4 Frågor från US: 1. Kan ditt program rekrytera studenter i tillräcklig omfattning så att takbeloppet uppnås? Om inte vilka åtgärder anser du behöver vidtas? Svar: Biomedicinprogrammet har inget problem att rekrytera studenter till utbildningen, men studenterna avviker under utbildningens gång för

7 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE att istället fortsätta sina studier vid något annat program. Åtgärder i form av information om utbildningens innehåll till presumtiva studenter hjälper till att rekrytera rätt studenter. Aktiviteter av typen pepkvällar under utbildningens gång motiverar studenterna att fortsätta sina studier. 2. Kan ditt program/område ta emot fler helårsstudenter än nuvarande antal? Hur stor ökning beräknar du i så fall är möjligt? Svar: Inom Biomedicnprogrammet är en ökning med 10 studenter (till totalt 60 studenter) möjligt med nuvarande resurser. Enbart baserat på studenttillgången är en fördubbling av antalet studenter möjligt, det kräver dock kraftiga resurshöjningar. Vid en fördubbling av antalet studenter är det klokt att öka antalet långsamt så att studenterna inte känner en rädsla för att möjligheten till arbete efter studierna försvinner. 3. Ser du några hinder för en fortsatt uppbyggnad och i så fall vilka? Svar: Det är viktigt att inte ta in studenter som kanske inte kommer att klara av studierna. Det är också viktigt att inte ta in så många studenter att det blir ett problem för dem att få arbete efter studierna. 4. Ser du några nya områden som är angelägna för KI att lyfta fram? Svar: Förläng utbildningen med 1 år så att den blir internationellt gångbar. Kombinationsutbildningar, t ex Biomedicin och lärare ger en gymnasielärarkompetens med naturvetarfördjupning. Profilerade magisterutbildningar, Biomedicin och t ex toxikologi, pedagogik, juridik, journalistik/media, ekonomi. Ökat samarbete mellan universiteten inom Stockholmsområdet, basutbildningen på ett universitet och sedan påbyggnadsutbildning vid ett annat t ex Biomedicin på KI och ekonomi på Handelshögskolan. TCr sammanställer PNs svar på US fråga och skicka till UA.

8 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén Bilaga 5 Protokoll utsänt via e-post. - Frågan om studenter som inte dyker upp till obligatoriska moment tas upp på kursledarmötet. - Det är bra om studenterna förstår nyttan med klinik tidigt i utbildningen, mer information om detta behövs under de första kurserna. - Kontakt studievägledare/kurator och kursledare studievägledare/kurator vill inte ha någon kontakt med kursledare i individfrågor, men kan vara ett stöd i generella frågor. 14 Beslut Delegering till SSK Föredragande: Tomas Cronholm Arbete med en delegationsordning under PN pågår. UA vill därför ha in uppgifter om vilka beslut som fattas av PNs olika underorgan. Inom Biomedicinprogrammet fattar SSK beslut som rör enskild student. BIONK fattar beslut om vilka studenter som ska erbjudas utbytesplats samt, i den utsträckning PN har rätt att besluta, beslut om avtal med utbytesuniversitet och kontakt med besökande universitet. Övriga beslut fattas av PN. 15 Rapport från blockkommitté 2 (bordlagd) Föredragande: Ewa Ehrenborg Protokoll från möte i sep utskickat till PN Nästa möte äger rum Studentrepresentanter i BK2 är: Kristoffer Sahlholm T4 Malin Ericsson T6 Sofia Wahlqvist T8 När det gäller BK3 efterfrågar studenterna en utvärdering av Bioinformatikkursen. L-AH tar upp frågan med Jan-Olov Höög.

9 PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE Övriga frågor a) Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs. b) Idrottsdag i höst c) Kurstider vem beslutar? d) Länk på hemsidan till forskningsförberedande program e) Info om SSES-kurser f) Ekonomisk ersättning till programmet för studenter som får TG vid studentutbyte. a) Ett förslag är att bara godkänna TG på 4p för sommarforskarskolan. TCr undersöker om detta är möjligt rent juridiskt och enligt CSNs regler. PN godkänner förslaget, förutsatt att det är godkänt av KI. b) TCr föreslår att höstens idrottsdag läggs den men stämmer av datumet med Anders Hjerpe. c) PN godkänner att PD fattar beslut om kurstider. d) TCr skickar ut information om detta till samtliga kursledare. e) L-AH och EE har träffat kursledarna för de två SSES-kurserna och gett sina synpunkter. Det är inte aktuellt för PN att göra något mer med dessa kurser just nu. Frågan tas upp igen när det åter blir aktuell. f) Det är viktigt att kolla upp vilken ersättning programmet får för studenter som reser iväg, respektive kommer till oss, på utbytesresa. DG tar upp frågan med Anna Dahlerus. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Anna Aminoff

10 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Anna Aminoff (AA) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) Carin Ahnmé, Budgethandläggare, Utbildningsavdelningen, Universitetsförvaltningen (CA) 11-21

11 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Omar El-Mestikawy 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under punkten Övrigt: a) Ändring av mötestid för Programnämnden 18/5 b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete i biomedicin 3 från ordföranden Föredragande: Tomas Cronholm Senaste US/PD-mötet (Utbildningsavdelningen/Programdirektorer) handlade om Bolognaprocessen. Minnesanteckningar från mötet kommer senare. 4 Anmälan om ordförandebeslut 2004:2 Fastställande av datum för idrottsdag :3 Revidering av kursplan, B4FAGI :4 Revidering av kursplan B6MOLU :5 Revidering av kursplan B4FYGI Ad Acta 5 Protokoll från programnämnden Protokoll Bifogas, bil.2 Ad Acta

12 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /3 6 från studentrepresentanterna Föredragande: Anna Vilborg : Arbetet med Biomedicinprogrammets pedagogiska pris pågår och BUS har listat ett antal förslag på nomineringskriterier: - Kompetens, - Förmåga att förmedla kunskap - Nyskapande undervisning - Förmåga att initiera diskussion och kritiskt tänkande - Lyhördhet - Kvalitet på utdelat material - Stimulera till intresse för ämne Presentation av föreslagen pristagande planeras till Programnämndsmötet den 18/5. Prisutdelningen sker på en studentpub, BUS diskuterar när denna skulle kunna äga rum. om priset och nomineringsförfarande sprids muntligt till studenterna under pågående kurser. Ett informationsbrev ska tas fram, detta diskuteras på nästa Programnämndsmöte och distribueras därefter till samtliga studenter via befintliga e-postlistor. : Studenterna rapporterar brister inom Bioinformatikkursen. En väldigt tunn utvärderingsenkät har skickats ut till studenterna, som uppfattar att denna kom väldigt sent efter kursens slut. Studenternas omdöme är att kursen behöver utvecklas och upplevde att föreläsningarna inte var riktade till Biomedicinstudenter. Övningsuppgifterna var bra men dåligt förberedda vilket gjorde det svårt att klara uppgifterna även om de inte var så svåra i sig. L- AH tar upp frågan med kursledaren. Programnämnden avvaktar resultatet från kursutvärderingen och tar upp frågan på nytt vid nästa möte. Det finns ett förslag på samundervisning med programmet för Medicinsk Informatik och kanske införa mer interaktiva föreläsningar. : Studenterna fick resultatet från Molekylärbiologitentamen alldeles för sent. Förseningen berodde på att en

13 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /4 kursledare var bortrest. Genom att göra den ekonomiska ersättningen som institutionerna får för kursledare mer synlig för både institutionerna och kursledarna kan kanske bidra till att vissa kursledare tar ett större ansvar för sina kurser. TCr tar upp frågan med kursledaren. : Göteborgs Universitet verkar har lagt ner sin Biomedicinutbildning. På Örebro Universitet samläser Biomedicinstudenterna med Biomedicinska Analytiker-studenterna, men tydlig information om detta saknas. Det är viktigt med kvalitetskriterier för Biomedicin, får vem som helst kalla sig för Biomedicinare? TCr undersöker frågan, både vad säger högskoleförordningen och genom kontakt med Örebro Universitet, till det nationella Biomedicinarmötet 10 maj. 7 Diskussion och beslut Tillgodoräknande av institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar kurs Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Förslaget om att bara godkänna 4p för tillgodoräknande av Institutionsbunden forskningsförberedande kurs som valbar fördjupningskurs godkändes inte av studenterna. Studenterna föreslår att följande uppfylls för att kunna tillgodoräkna 5p som valbar fördjupningskurs. - För att få tillgodoräkna sig institutionsbunden forskningsförberedande kurs ska man innan kursen påbörjas ha 60p godkända kurser inom programmet, eller ha gått grundkursen inom programmet. - En projektplan som beskriver det planerade arbetet ska upprättas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En rapport över uppnådda resultat ska sammanställas och lämnas in i samband med ansökan om tillgodoräknande. - En muntlig redovisning av arbetet för projektgruppen på den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen. Intyg om detta lämnas i samband med ansökan och tillgodoräknande. - En utvärdering av den Institutionsbundna forskningsförberedande kursen ska genomföras.

14 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /5 Vem är examinator på dessa kurser - Prefekten eller handledaren? Det är viktigt att öppna upp möjligheten för alla KIs institutioner att kunna erbjuda Institutionsbundna forskningsförberedande kurser. Beslut: Under en prövoperiod beslutar Programnämnden att 5p av Institutionsbunden Forskningsförberedande kurser ska kunna tillgodoräknas som valbara fördjupningskurser inom Biomedicinprogrammet. De kriterier som studenterna föreslagit är bra, TCr får i uppdrag att formulera dem så att de blir formellt korrekta. TCr kan sedan fatta ett ordförandebeslut om att godkänna denna typ av tillgodoräknande. Förutom studenternas föreslagna kriterier gäller även dessa kriterier. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen måste vara en fördjupningskurs som bygger på tidigare kunskaper förvärvade inom utbildningsprogrammet. - Den institutionsbundna forskningsförberedande kursen får inte innehålla något som kommer att läsas senare inom programmet.

15 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /6 8 Rapport från informationsmöte med Biomedicin-informatörer Föredragande: Ewa Ehrenborg : smötet låg samtidigt i tid som en studentpub som anordnades av BUS, detta gjorde att ett fåtal studenter kom till informationsmötet. Ytterligare ett par studenter har anmält sitt intresse av att arbeta som studentinformatörer efter informationsmötet. Totalt är de nu 7 biomedicininformatörer. Det finns nu biomedicininformatörer från Biomedicinprogrammets samtliga årskurser. Under mars månad kommer dessa att gå ut till följande gymnasier: - Tensta gymnasium - Saltsjöbadens samskola - Hersby Gymnasium - Thorildsplans gymnasium LE ta fram info om Forskarskolan som vänder sig till gymnasieelever och ger till biomedicinstudenterna. : Tidigare år har Biomedicinaffischen skickats ut till studievägledare på gymnasieskolorna med ett bra resultat. Beslut: Affischen skickas ut till gymnasieskolorna igen. TCr lämnar den tidigare adresslistan till LE som ombesörjer utskicket. : Laila Werner är, som studievägledare, ansvarig för Biomedicinprogrammets information under KIs Öppet Hus. 9 Rapport från BIONK Föredragande: Dan Grandér : Den senaste perioden för ansökning om utbytesstudier har precis avslutats. Resultatet är så här långt att alla som beviljas utbytesresa får plats på det universitet som de sökt, eventuella restplatser utlyses igen under hösten.

16 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /7 : De studenter som nyss kommit hem från sina utbytesresor rapporterar att de har haft det bra och är nöjda med sin resa. De utbytesstudenter som just nu är här verkar också trivas bra. : Nya avtal: Arbetet med ett utbytesavtal med Princeton University pågår. Ett problem är den försäkring som staten erbjuder, eventuellt måste vi tvinga studenterna att betala för en amerikansk försäkring. Edinburgh University är måttligt intresserade av ett avtal, men de säger inte nej. Ett avtal med The University of Iowa är klart. Eventuellt tillkommer en administrativ avgift som studenterna måste betala. Kan programnämnden tänka sig att bidra till denna avgift? : Planerade besök på utländska universitet: Två besök är planerade, det ena på University of Marburgh i Tyskland. Det andra planerade besöket är på National University of Singapore där vi sedan tidigare har ett bra samarbete. Universitetet har nu bytt ledning och ett besök planeras dit för att knyta kontakter med den nya ledningen. : En utlysning om Erasmus World har nu utlyst. Erasmus world är ett utbytesprogram som ger möjlighet för studenter utanför EU att komma som utbytesstudenter. : Försöket med lärarutbyte med Universiteit Leiden har inte givit något lyckat resultat. Lärarna har haft svårt att veta vilken plats de ska ta i ett eventuellt utbyte, och vad de besökande lärarna ska göra när de kommer till KI. : Ett par studenter från Finska Tampere har hört av sig och

17 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /8 är intresserade av att läsa enskilda kurser på Biomedicinprogrammet. Tampere har en utbildning som liknar Biomedicinprogrammet. Programnämden godkänner att dessa studenter tas in som extrastudenter på kurserna i mån av plats. Hur gör vi med extrastudenter som kommer från t ex Finland och vill läsa enstaka kurser på Biomedicinprogrammet? Anna-Lena Pålsson undersöker frågan och lämnar förslag till Programnämnden. Diskussion: Har studenter som varit på utbytesresa till Universiteit Leiden under de tidiga terminerna samma möjligheter att beviljas utbytesresa inom Europa på de senare terminerna som de studenter som inte varit på utbytesresa? Dessa studenter kan inte erbjudas BIONKstipendium för den andra resan. Programnämden tycker att dessa utbytesresor är så viktiga att programnämnden kan dela ut stipendium till två fall. Tyvärr finns inte medel avsatta i programnämndens budget för 2004 så detta år kan inget stipendium delas ut utan det får vänta till nästa budgetår. Diskussion: Måste ansökningsperioden ligga så lång tid innan den aktuella utbytesresan? Restplatser utlyses i en extra omgång nästkommande termin, utbytesresor till Universiteit Leiden går nästan regelmässigt ut även denna reservomgång eftersom det nästan alltid finns restplatser kvar. Studenterna tycker att det är bra att ansökningsperioden ligger så lånt tid innan utbytesresan. De hinner då ordna med bostad och eventuellt visum. 10 Planering av nationellt biomedicinmöte Föredragande: Tomas Cronholm : Planeringen av det nationella Biomedicinmötet pågår. Mötet kommer att äga rum på Medicinhistoriska Museet, och lunch på Svarta Räfven. En inbjudan är utskickat till de övriga universiteten/högskolorna inom samarbetet och svar har kommit från Umeå och Uppsala.

18 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /9 11 Rapport från Kursledarmötet Föredragande: Tomas Cronholm : Minnesanteckningarna utsändes så snart de är klara. 12 Diskussion och Beslut Kursplaner i det nya programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Studenterna efterfrågar ett individuellt projektarbete någon gång under utbildningen. Den frivilliga grupptentamen i examinationen på kurs B6MOLM kan göras antingen i grupp eller individuellt. Kursledningen förespråkar att den görs i grupp då det ger mer i studenternas utbildning. Den nya kursplanen för Molekylär Medicin är på remiss bland kursledarna. Immunologen har en fråga om var transfusionsmedicin ligger i utbildningen. Detta måste undersökas. Programnämnden får den slutliga versionen av kursplanen vid ett senare tillfälle. Kursplanen för Vävnadsbiologi ska justeras och tas vid ett kommande programnämndsmöte. Beslut: TCr fattar ett ordförandebeslut på revideringen av kursplanen för B6MOLM när den är klar.

19 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /10 13 Diskussion och Beslut SSES-kurser Föredragande Lars-Arne Haldosén : Beslut om godkännande av kursplan tas av kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning. Beslut om att kursen ska ingå som en valbarfördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet tas av programnämnden för biomedicinprogrammet. Diskussion: Kursen Science Based Companies är godkänd av Kommittén för Fristående kurser, programöverskridande kurser och Uppdragsutbildning. Beslut: Programnämnden tycker att kursen ser ok ut och beslutar att godkänna kursen som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. Diskussion: vill ha förtydliganden av litteraturlistan innan de beslutar om kursen Syllabus for Concepts in Biotechnology From Science to Business ska godkännas som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. L-AH tar upp frågan med kursens kursledare. Beslut: Programnämnden beslutar att kursen Syllabus för Social Innovations and Entrepreneurship in Context inte godkänns som valbar fördjupningskurs inom Biomedicinprogrammet. 14 Datautbildningen Föredragande: Lars-Arne Haldosén : En skrivelse om en framtagande av en moduluppbyggd datautbildning för KIs utbildningsprogram har skickats till Styrelsen för Utbildning. Det finns önskemål om Datorstugor för studenterna dit de kan gå för att få handfast datorhjälp vid skapandet av t ex diagram, presentationer och rapporter.

20 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /11 15 Rapport från SSK Föredragande: Lars-Arne Haldosén : Inget att rapportera. 16 Diskussion och Beslut Examen Föredragande: Tomas Cronholm Diskussion: Ska vi anordna en examenslunch för de studenter som examineras i vår? Det finns utrymme för detta inom budgeten. Beslut: Programnämnden beslutar att examenslunchen för de studenter som examineras anordnas traditionsenligt på Stallmästargården. 17 Diskussion och Beslut Äskande till Introduktionsinternat Föredragande: Anna Vilborg Diskussion: Planeringsgruppen för Introduktionsinternatet har inkommit med ett äskande på :- till introduktionsinternatet Beslut: Programnämnden beslutar att bevilja :- till Introduktionsinternatet Rörande debattartikel om internationellt gångbar magisterexamen Föredragande: Dan Grandér : Dagens Nyheter tog inte in artikeln, ett försök att få in den i Svenska Dagbladet görs istället. Om ingen tidning vill ta in artikeln planerar författarna att istället skicka den till någon riksdagsgrupp t ex utbildningsutskottet, eller till övriga universitet i Sverige. Det är viktigt att påpeka att denna artikel inte skickas från Programnämnden för Biomedicin utan sker på eget initiativ från arbetsgruppen. Författarna skriver under artikeln med sina egna namn.

21 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /12 19 Specialistutbildning för Kliniska laboratorier Föredragande: Tomas Cronholm : Biomedicinarna ska utbildas till att bli attraktiva för anställning i kliniska laboratorier. En skrivelse (Dnr:??) kring detta har skickats till Socialdepartementet. Skrivelsen har undertecknats av representanter för Biomedicinutbildningen vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Det är viktigt att förankra frågar ytterligare hos bland annat de läkare som arbetar på laboratorierna. Frågan diskuteras vidare på det Nationella Biomedicinarmötet den 10 maj.

22 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /13 20 Arbetsgång vid Tillgodoräknanden Föredragande: Tomas Cronholm : TCr och LE har arbetat fram en process för hantering av tillgodoräknandeärenden: 1. Ansökningen lämnas in till utbildningshandläggaren. 2. Utbildningshandläggaren går igenom ansökan och ser så att alla handlingar och uppgifter finns i ansökan. Ärendet förs in i utbildningshandläggarens TG-ärendelogg. 3. Ärendet skickas vidare till berörd blockkommittéordförande för bedömning. 4. Blockkommittéordförande gör, tillsammans med berörd kursledare, en bedömning av ärendet. 5. Ärendet skickas, tillsammans med bedömning till programnämndens ordförande för beslut. 6. Programnämndens ordförande lämnar det färdiga beslutet till kurssekreteraren på MBB för registrering i LADOK. 7. Kurssekreteraren på MBB meddelar utbildningshandläggaren att registreringen gjorts. 8. Utbildningshandläggaren meddelar beslutet till berörd student. 9. Ärendet avslutas i ärendeloggen, alla handlingar bevaras hos kurssekreteraren på MBB till dess att studenten avslutar sin utbildning inom Biomedicinprogrammet.

23 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /14 21 Diskussion och Beslut Självvärdering av programmet Föredragande: Ewa Ehrenborg Diskussion: Den senaste programvärderingen av Biomedicinprogrammet genomfördes för 2½ år sedan. Biomedicinprogrammet ska lämna in en ny självvärderingsrapport den 1 maj Alla kursledare har uppmanats att lämna in en kursvärdering senast den 1 april Kursledarna påminns om detta av respektive blockkommittéordförande. CA förser programmet med den statistik som behövs för rapporten. EE är utvärderingsansvarig och sammanställer rapporten. Efter självvärderingen följer ett dialogmöte, och sedan hearing. Biomedicinprogrammet har en sociokulturell snedrekrytering, väldigt många studenter kommer från en akademisk bakgrund.

24 PROTOKOLL 2004:02 SAMMANTRÄDE /15 22 Övriga frågor a) Ändring av mötestid för Programnämndsmötet den 18/ b) Extraundervisning i statistik c) Naturvetarförbundets pris för bästa doktorsavhandling och examensarbete a) Mötestiden ändras till kl istället för 13.00, samma datum 18 maj b) Många studenter har svårt att klara av statistikkursen och efterfrågar stödundervisning. Detta är en konsekvens av att man har lagt om programmets kurser. Det kan finnas utrymme för stödundervisning inom biomedicinprogrammets budget. En fråga om intresse av en extrakurs skickas till studenterna, tillsammans med en förfrågan om när denna extraundervisning ska ligga. Förslaget är att lägga den precis efter terminsslutet i juni, eller före terminsstart i augusti. c) Varje institution kan skicka in bidrag till dessa pris. Vid protokollet Justerat Justerat Lena Eklund Tomas Cronholm, ordf Omar El-Mestikawy

25 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Tomas Cronholm, professor, ordf (TCr) Ewa Ehrenborg, docent (EE) Lars-Arne Haldosén, lektor (L-AH) Dan Grandér, docent (DG) Omar El-Mestikawy (OEM) Anna Vilborg (AV) Lena Eklund, Utbildningshandläggare, sekr (LE) FÖRHINDRADE Studentrepresentanter (med rösträtt) Anna Aminoff (AA)

26 PROTOKOLL 2004:03 SAMMANTRÄDE /2 1 Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Anna Vilborg 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns 3 från ordföranden : sbroschyr om rättsgenetik/rättskemi från Linköpings universitetssjukhus delades ut. Det finns ett intresse bland biomedicinprogrammets studenter att läsa rättsmedicinkursen som ges för läkarprogrammet. Laila undersöker om detta går att genomföra. : Programmet har fått en förfrågan om tvärprofessionell samverkan mellan programmen. Det svar som TCr skickade delades ut. De program som programnämnden anser det vara mest intressant att samarbeta med är Programmet för Medicinsk Informatik, Toxikologiprogrammet samt Läkarprogrammet. En workshop kring detta är planerad till den 11/5, ännu har ingen inbjudan med möjlighet att anmäla sig skickats till programnämnden. : Kursen i Onkologi och Tumörbiologi har fått godkänt som valbar kurs inom Läkarprogrammet. Studenterna påpekat att det fortfarande finns en risk att kursen blir inriktad mot läkarstudenterna och vill uppmärksamma kursledningen på detta så att de kan förebygga detta. Många studenter upplever redan nu kursen som väldigt klinisk och det kan då lätt uppfattas som en anpassning för läkarstudenterna. : L-AH informerade från mötet mellan Styrelsen för Utbildning och Programdirektorerna. Studentkårerna medverkade vid mötet och informerade om sin verksamhet. Kårerna vill lyfta fram goda lärare och påpekar att den pedagogiska utbildningen vid KI är väldigt kort.

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap

Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén 2014 11 10 för Arbetsterapi och Ms Medicinsk Vetenskap Närvarande Ragnhild Cederlund Carina Tjörnstrand Karin

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Reglemente för Läkarsektionen (LS)

Reglemente för Läkarsektionen (LS) Reglemente för Läkarsektionen (LS) Antaget: 2007-02-07 Ändrat: 2015-02-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Läkarsektionen (LS) är en sektion inom Medicinska Föreningen (MF) i Stockholm. Sektionen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer