9 av 10 skolor följer inte rökförbudet. Kartläggning av rökning på 75 skolgårdar i länet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 av 10 skolor följer inte rökförbudet. Kartläggning av rökning på 75 skolgårdar i länet"

Transkript

1 9 av 10 skolor följer inte rökförbudet Kartläggning av rökning på 75 skolgårdar i länet

2 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: 9 av 10 skolor följer inte rökförbudet Länsstyrelsen Skåne Elin Saarikari Länsstyrelsen Skåne Enheten för social hållbarhet Malmö Telefon Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:20 Layout: Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen Skåne, 50 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild Mats Runvall

3 Förord En av de viktigaste insatserna för att förebygga ungdomars rökning är att se till att den miljö de vistas i är rökfri. Rökning har sedan 1994 varit förbjuden på skolgårdar, ett förbud som även omfattar skolpersonal och andra vuxna. Trots lagen kan vi konstatera att rökning förekommer på de flesta skolgårdar och i deras omedelbara närhet. Att aktivt arbeta med tobaksprevention är ett viktigt arbete, som behöver engagera många aktörer. Rektorerna har ansvar för att lagen om rökfria skolgårdar följs. Kommunen kan och bör fungera som stöd, men är även tillsynsmyndighet för flera bestämmelser i tobakslagstiftningen. Exempelvis ansvarar kommunen för tillsyn när det gäller rökfria miljöer såsom skolgårdar. Länsstyrelsen i sin tur utövar tillsyn över kommunerna. Arbetet mot tobakens skadeverkningar måste bedrivas brett och på flera olika arenor, det är inte bara skolans uppgift. Dock ska inte heller skolans roll förminskas skolan är en viktig plats som barn och ungdomar vistas i under en lång period. Skolan tillsammans med respektive kommun kan göra mer och framförallt följa tobakslagen bättre än vad som görs idag. Årligen dör ca personer och ca personer vårdas i Sverige till följd av sjukdom orsakat av tobaksbruk. Nio av tio dagligrökare börjar röka innan de fyllt arton år. En tobaksfri skoltid bidrar till att fler barn aldrig kommer börja röka eller att de skjuter upp sin eventuella debut. Gunvor Landqvist Enhetschef, enheten för social hållbarhet

4 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 5 BAKGRUND... 6 Varför är frågan om rökfria skolgårdar viktig?... 6 Skolans lokaler och skolgården utgör elevernas arbetsmiljö... 7 Tobakslagen... 8 Bestämmelser och strategier... 9 Skolans roll Kommunens tillsynsansvar Länsstyrelsens roll Länsstyrelsens tillsyn Länsstyrelsens råd och stöd samt förebyggande arbete Tidigare kartläggningar av rökfria skolgårdar SYFTE METOD RESULTAT Förekomst av rökning Vilseledande faktorer som kan göra rökförbudet otydligt Information om gällande rökförbud Slutsats och uppföljning REFERENSER BILAGA BILAGA

5 Sammanfattning Enligt tobakslagen (1993:581), ska sedan 1994 alla skolgårdar vara rökfria. Under våren 2015 har Länsstyrelsen Skåne genomfört en omfattande kartläggning av länets skolgårdar för att få en uppfattning om i vilken utsträckning gällande rökförbud följs. Resultatet av de 75 skolgårdar som observerats, presenteras i den här rapporten. Urvalet består av 42 högstadieskolor och 33 gymnasieskolor, där både kommunala och fristående skolor inkluderats. För att ge en helhetsbild är länets samtliga 33 kommuner representerade i kartläggningen. Sammanställningen av observationerna visar att rökning eller spår av rökning kunde hittas i alla kommuner utom en. På 83 % av högstadieskolorna (35 av 42) och 94 % (31 av 33) av gymnasieskolorna fanns tydliga tecken på att rökning förekommer antingen på skolgårdarna eller i direkt anslutning till dessa. Totalt har över 200 personer setts röka på skolgårdarna. Majoriteten utgörs av elever men vid vissa tillfällen har även skolpersonal observerats röka tillsammans med elever. Att skolgårdar är rökfria är en ledningsfråga och ansvaret för att lagen följs ligger på skolledningen. Skolans rektor bör därför skapa förutsättningar för att stödja ett kontinuerligt tobaksförebyggande arbete, där även lärare och övrig skolpersonal är viktiga förebilder för eleverna. Kommunen har tillsynsansvar för att lagen efterlevs. Att arbeta för att barn och ungdomar inte börjar använda tobaksprodukter bör vara en central del av kommunernas folkhälsoarbete.

6 Bakgrund Varför är frågan om rökfria skolgårdar viktig? Enligt Socialstyrelsen dör ca personer varje år i Sverige på grund av tobaksbruk. Utöver dessa vårdas ca personer till följd av sjukdom orsakat av rökning. Bland sjukdomarna finns över 50 som verifierat rökrelaterade, bland annat de fyra stora folkhälsosjukdomarna: lungcancer, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Den ökade risken för sjukdom och dödlighet hos rökare förefaller vara densamma var än i världen sjukligheten studeras. Det finns en tydlig indikator om att en tidig rökdebut ökar riskerna markant, inte minst för att dö i förtid (Socialstyrelsen, 2014). Unga rökare är mer känsliga än vuxna för tobakens effekter och riskerar dessutom att på kort sikt drabbas av problem såsom minskad lungfunktion med astma, hosta och andnöd som följd. Det finns även starkt forskningsstöd för att all passiv rökning, som innebär att personer som inte röker utsätts för de luftföroreningar som bildas av tobaksröken, är skadlig. Precis som för den som röker mer regelbundet, ger passiv rökning samma sjukdomar, om än i mindre utsträckning (Statens folkhälsoinstitut, 2013a). Enligt barnkonventionens artikel 3 har barn och ungdomar dessutom rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för dess välfärd. 6

7 Skolans lokaler och skolgården utgör elevernas arbetsmiljö Trots framgångar i det svenska tobaksförebyggande arbetet är det fortfarande en stor andel unga som röker. I folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 uppges att 17 % av pojkarna och 19 % av flickorna i årskurs nio röker (varje dag eller nästan varje dag eller när de är på fest eller ibland), med en ungefärlig debutålder på fjorton år. I gymnasiets årskurs två svarar en tredjedel av eleverna att de röker (Region Skåne, 2012). En av de viktigaste insatserna för att förebygga ungdomars rökning är att se till att den miljö där de befinner sig är rökfri. Därför spelar miljön i och omkring skolan en stor roll då barn och unga vistas en lång period av sitt liv där. Vi vet även att rökning smittar bland ungdomar, röks det öppet på skolgården och i närheten vet vi att fler kommer att börja röka (Ramfalk, 2011). Enligt tobakslagens tillägg från 1994 får rökning inte förekomma på skolgårdar, vilket innebär att skolpersonal och andra vuxna inte heller får röka inom skolans område. Om tobakslagen (1993:581) efterföljs innebär det en bättre arbetsmiljö, bättre skolklimat och bättre hälsa för alla som vistas inom skolans område. I en bra arbetsmiljö med gott skolklimat kan barn och unga lättare fokusera och lyckas med sina studier. En viktig effekt som tobaksfri skoltid kan ge är att fler barn aldrig börjar röka eller att de skjuter upp sin eventuella tobaksdebut (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Region Skåne 2012: Andelen flickor och pojkar i respektive åldersklass som uppgett att de röker (varje dag eller nästan varje dag eller när de är på fest eller ibland). 7

8 Tobakslagen Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Tobakslagen (1993:581) 2 p.1 År 1994 skärptes tobakslagen (1994:98), som kommit till stånd ett år tidigare, med ett rökförbud som även gäller skolgårdar. Syftet med tobakslagen är att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning och gäller därför även de tider då skolverksamhet inte bedrivs. Enligt 2 får rökning inte förekomma på skolgårdar eller sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar. Lagen ger inte möjlighet till undantag från rökförbudet i utomhusmiljöer för barn- och ungdomsverksamhet exempelvis genom att inrätta rökrutor eller anvisa till något annat utomhusområde. Med barnomsorg avses verksamhet som förskola, fritidshem och motsvarande. Med skolverksamhet avses grund- och gymnasieskola. Annan verksamhet kan exempelvis innebära verksamhet vid ungdoms- och fritidsgårdar, lägerskola och motsvarande. 8

9 Bestämmelser och strategier År 2005 skrev Sverige under tobakskonventionen, som Världshälsoorganisationen (WHO) antagit två år tidigare. Genom att ratificera konventionen har Sverige förbundit sig till att genomföra den. Målet med konventionen är att minska den tobaksrelaterade sjukligheten och dödligheten men också tobakens påverkan på samhälle och miljö (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Artikel 3 beskriver ramkonventionens mål om tobakskontroll: Målet för denna konvention och dess protokoll är att skydda nuvarande och framtida generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök, genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponering för tobaksrök. År 2011 antog riksdagen den nationella ANDT-strategin: en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin anger mål och inriktning för hur insatserna från samhället ska fördelas, genomföras och följas upp för åren ANDT-strategin (se Bilaga 1) består av sju långsiktliga mål, där det övergripande är ett samhälle fritt från dopning och narkotika, ett minskat tobaksbruk och minskade sociala och medicinska skador orsakade av alkohol och tobak. De sju långsiktiga målen inkluderar både barn, unga och vuxna och handlar om allt från främjande och förebyggande arbete till behandling. De inbegriper såväl tillgångsbegränsning som efterfrågebegränsning samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt arbete (Regeringen, 2010). 9

10 Skolans roll Att skolgårdar hålls rökfria är en ledningsfråga. Enligt tobakslagens (1993:581) 7 ligger ansvaret för att rökförbudet följs på den som äger eller disponerar lokalerna, det vill säga skolledningen. Skolans rektor bör därför skapa förutsättningar för att stödja ett kontinuerligt tobaksförebyggande arbete i hela organisationen. Även lärare och övrig skolpersonal är viktiga förebilder för eleverna. Både i skollagen (2010:800) 2 kap. 25 och i läroplanen understryks vikten av barn och ungas hälsa, där elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande. I läroplanen betonas att det är skolans ansvar att varje elev har kunskaper om förutsättningar för en god hälsa och att det ska arbetas med frågor kring alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Eftersom eleverna vistas under lång tid i skolan, finns många möjligheter att arbeta långsiktigt. Ett sätt är att utforma en tobakspolicy tillsammans med elever, föräldrar, skolledning och skolpersonal där syftet med policyn framgår, vem den gäller samt konsekvenser man kan förvänta sig i fall av överträdelse (Skolverket, 2011). Kommunens tillsynsansvar Kommunen är tillsynsmyndighet för flera bestämmelser i tobakslagstiftningen. Exempelvis ansvarar kommunen för tillsyn när det gäller rökfria miljöer, där skolgårdar inkluderas (Tobakslagen, 1993: ). Tillsynen bör fungera dels förebyggande genom att öka medvetenhet och kunskap bland personal och elever ute på skolorna och dels som en yttre inspektion för att se om lagen efterföljs. Enligt tobakslagens 20 kan kommunen besluta om föreläggande, med eller utan vite. Kommunens roll är viktig i arbetet med efterlevnaden av lagen, men även i funktionen att driva utvecklingen vidare inom ramen för folkhälsoarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). 10

11 Länsstyrelsens roll Länsstyrelsen är enligt tobakslagen (1993:581) tillsynsmyndighet över kommunernas tillsyn av rökfria miljöer, däribland skolgårdar. En annan del av uppdraget utgörs av att biträda kommunerna med råd och stöd. Länsstyrelsen agerar utöver detta som en regional aktör i regeringens samlade strategi för politiken mot skadeverkningar av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT). Uppdraget består av en samordningsfunktion där länsstyrelserna bland annat ska ha en stödjande roll i genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet samt sprida kunskap och stimulera utvecklingen av tvärsektoriella insatser (Statens folkhälsoinstitut, 2013b). Samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete 11

12 Länsstyrelsens tillsyn Länsstyrelsen Skåne utövar enligt tobakslagens (1993:581) 19a tillsyn i länet, för att kontrollera att kommunerna utövar tillsyn över rökförbudet på skolgårdar. Under perioden har Länsstyrelsen Skåne hittills gjort verksamhetstillsyn i 28 kommuners nämnder, vilka ansvarar för att tobakslagens krav på rökfria miljöer efterlevs. Ansvaret om tillsyn ligger i de flesta fall under miljönämnden. Av dessa kommuner har Länsstyrelsen funnit brister i 23 kommuner, varav 11 kommuner fått kritik för bristande tillsyn. Endast fem kommuner saknade brister vid Länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsens råd och stöd samt förebyggande arbete Länsstyrelsen har under perioden gjort riktade insatser för att stödja kommunerna i deras arbete för att uppnå rökfria skolgårdar. Två seminarier har genomförts under temat Rökfria skolgårdar där målgruppen varit kommunernas drogförebyggande samordnare och tillsynshandläggare för rökfria miljöer. Vidare har en konferens under temat Tobaksfri skoltid arrangerats vilken vände sig till skolchefer, rektorer, annan skolpersonal och förtroendevalda. Utöver detta har frågan om arbetet med att få skolorna rökfria tagits upp på nätverksträffar med kommunala handläggare och drogförebyggare. 12

13 Tidigare kartläggningar av rökfria skolgårdar Under hösten 2012 genomförde Länsstyrelsen Skåne en mindre kartläggning av skolgårdar för att få en uppfattning om i vilken utsträckning gällande rökförbud följs. På de tio gymnasieskolor som besöktes, observerades elever röka på samtliga skolgårdar (Länsstyrelsen Skåne, 2012). Som uppföljning till studien beslutade Länsstyrelsen Skåne att under 2015 genomföra en mer omfattande kartläggning av länets skolgårdar, där resultatet presenteras i den här rapporten. Flera andra länsstyrelser har under de senaste åren genomfört likvärdiga kartläggningar. De rapporter som studerats visar att rökning sker i stor utsträckning på skolgårdarna, framförallt på gymnasieskolorna. Många elever utsätts för passiv rök såväl på som i anslutning till skolområdet. Länsstyrelsen Södermanland (2013) rapporterar att de observerade rökande elever på samtliga skolor som ingick i kartläggningen. I flertalet av fallen rökte även vuxna, ibland tillsammans med eleverna. Kartläggningen som Länsstyrelsen Västra Götaland (2014) gjort, visar att det finns tydliga tecken, exempelvis i form av fimpar, att rökning förekommer på 98 % av gymnasieskolorna och 78 % av högstadieskolorna. På flera av skolorna fanns askkoppar uppsatta innanför skolområdet, ibland med motsägelsefulla skyltar om att rökning är förbjuden. Exemplen från rapporterna visar på en samstämmighet om att rökförbudet inte efterlevs på skolgårdarna. Syfte Syftet med kartläggningen är att skapa en uppfattning om i vilken utsträckning rökförbudet på skolgårdar i Skåne län efterlevs och, i förekommande fall, ge en bild av hur rökning på skolgårdar kan se ut. Resultaten ska ge Länsstyrelsen Skåne ett underlag för att kunna fortsätta stödja kommuner med det tobaksförebyggande arbetet för rökfria skolmiljöer. 13

14 Metod Under perioden februari-mars 2015, genomförde Länsstyrelsen Skåne en kartläggning över rökfria skolgårdar i länet. Länets samtliga 33 kommuner har ingått i kartläggningen, med ett urval av 33 gymnasieskolor och 42 högstadieskolor, där totalt 75 skolgårdar besökts. I största möjliga mån representeras minst en högstadieskola och en gymnasieskola per kommun. De kommuner som inte har någon gymnasieskola, har då det varit möjligt, istället fått två högstadieskolor observerade. I de större kommunerna som Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund och Malmö har urvalet bestått av 3-5 skolor. För att få en så bra överblick som möjligt har både kommunala, 68 stycken, och fristående skolor, 7 stycken, kartlagts. Vid besöken användes ett observationsprotokoll, där Folkhälsomyndighetens (2015) tillsynsprotokoll för rökfria skolgårdar fungerat som grundmall men reviderats för att uppfylla den här kartläggningens ändamål och syfte. Protokollet inbegriper frågor som berör om rökning förekommer på skolgården, i anslutning till skolgården, vilka som ses röka, om det finns information om gällande rökförbud samt eventuella vilseledande uppgifter angående rökförbud (se Bilaga 2). Observationerna dokumenterades genom protokoll och foto, där varje kommun och skola redovisas var för sig. Fotona skildrar inga personer, utan visar hur skolor informerar om gällande rökförbud, tecken på om rökning förekommer på skolgården/i dess närområde eller andra intressanta iakttagelser. Protokollen har jämförts och sammanställts och utgör grunden för den statistik som presenteras i resultatdelen. Kartläggningen har genomförts med oanmälda besök, utan återkoppling till skolorna. Observationerna gjordes under vardagar mellan klockan 9:00 15:00. Den första skolan besöktes 6 februari och sista besöket skedde den 26 mars Besöken varade i maximalt 30 minuter. Vädret har vid de flesta tillfällena varit likvärdigt. En och samma person har genomfört samtliga observationer. 14

15 Resultat Förekomst av rökning Under observationerna iakttogs om personer rökte på skolgården eller i anslutning till skolgården. Eftersom observationerna inte alltid sammanfallit med raster och det därför inte varit personer ute som rökt, har fokus under observationerna även varit att kartlägga om det finns tecken i form av fimpar eller tomma cigarettpaket på skolgården. 66 av skolorna anses ha en tydligt avgränsad skolgård och 9 av skolorna en något mer otydlig gräns. I protokollen som förts vid observationerna, beskrivs det var rökning eller tecken på att rökning förekommer. På 88 % av skolorna fanns tydliga tecken på att rökning förekommer antingen på skolgårdarna eller i deras direkta anslutning (83 % av högstadieskolorna och 91 % av gymnasieskolorna). De två gymnasieskolorna där inga tecken på rökning kunde hittas, var fristående. Fimpar och tomma cigarettpaket som hittades låg ofta samlade på marken inom ett visst område på skolgårdarna. För att räknas som tecken på att rökning förekommer har antalet fimpar varit av betydande mängd. På 39 % av samtliga skolgårdar sågs personer röka (24 % av högstadiskolorna och 56 % av gymnasieskolorna). Antalet rökande varierade mellan 2-20 personer, med en total summa på över 200 personer. Av de skolor där personer sågs röka under observationstillfället var majoriteten gymnasieskolor. Antalet elever som rökte tillsammans/på samma plats var fler på gymnasieskolorna, i jämförelse med oftast enstaka elever på högstadieskolorna. På en del av de skolor som är centralt belägna har det varit svårare att avgöra om det är elever, skolpersonal eller andra som passerat som röker. Dessa har inte räknats in i kartläggningen. I några fall rökte skolpersonal tillsammans med eleverna. Vid ett tillfälle påpekade skolpersonal för elever att det var förbjudet att röka på skolans område, vilket resulterade att eleverna gick ett par meter utanför skolgården och fortsatte röka där. Kartläggningen har inte inneburit någon kontakt med skolledning eller elever. På några skolor har elever frågat vad observationspersonen gör och har då påpekat att de tycker att rökförbudet även borde gälla personalen/de vuxna. På en skola berättade eleverna att rektorn hänvisat dem att röka vid bänkar, placerade på skolgården strax utanför huvudentrén. 15

16 Antal observerade skolgårdar Högstadieskolor Gymnasieskolor Kommunala skolor Fristående skolor 200 Personer som observerats röka Antal personer Elever totalt Elever, gymnasieskolor Skolpersonal, högstadieskolor Övriga, totalt Övriga, gymnasieskolor 1 Elever, högstadieskolor Skolpersonal, totalt Skolpersonal, gymnasieskolor Övriga, högstadieskolor 16

17 Vilseledande faktorer som kan göra rökförbudet otydligt På 15 % av skolgårdarna hittades objekt som anses vara vilseledande (2 % av högstadieskolorna och 30 % av gymnasieskolorna). Tre gymnasieskolor hade tydliga väderoch/eller vindskydd som fungerade som rökplatser. Alla tre platserna hade bänkar och på två ställen fungerade cementrör som askkopp. Andra exempel på vilseledande förhållande är då förbudsskylt varit placerad tillsammans med askkopp, askkoppar inne på skolgården eller cementrör som uppenbarligen används som askkopp. Samtliga elva skolor som hade vilseledande information var kommunala, varav en högstadieskola och tio gymnasieskolor. Väderskydd med cementrör som askkopp 17

18 Väderskydd som används som rökplats Förbudsskylt tillsammans med askkopp 18

19 Information om gällande rökförbud Totalt informerade 59 % av skolorna på något sätt om gällande rökförbud (45 % av högstadieskolorna och 85 % av gymnasieskolorna). Informationen varierade mellan skyltar, dekaler och/eller skrivna lappar. En del var mycket bra och tydliga, medan andra skyltar och dekaler satt undanskymda, var solblekta, avrivna, förtäckta eller nerklottrade. Två av skolorna som inte hade en naturlig gräns hade markerat på marken med linjer och texten Rökfri zon. Enstaka skolor hade skyltar om tobaksfri skoltid, där både cigaretter och snus var förkryssat på skyltarna. En skola deklarerade att användning av tobak på skolans område resulterar i omedelbar avstängning. Placeringen av skyltar och dekaler varierade. En del skolor hade satt upp skyltar vid skolgårdens början, på översiktskarta, entrédörrar, fönster, vid luftintag och/eller vid askkoppar. Det finns dock inget tydligt samband med att det röks mindre på de skolor som har förbudsskyltar. 120% Skolor som informerar om gällande rökförbud 100% 80% 60% 40% Ingen information om gällande rökförbud Har skyltar/dekaler om gällande rökförbud 20% 0% Högstadieskolor Gymnasieskolor 19

20 Slutsats och uppföljning Sammanställningen av observationerna visar att de skånska skolorna har ett stort arbete framför sig för att leva upp till tobakslagens krav om rökfria skolgårdar. Länsstyrelsen Skåne kommer sprida resultatet av kartläggningen under hösten Genom tre regionala nätverksträffar kommer nyckelpersoner i de skånska kommunerna att bjudas in för att ta del av informationen samt diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att rökförbudet ska efterlevas. För att lyckas med det förebyggande arbetet behöver skolor och kommuner arbeta med många parallella åtgärder tillsammans, även om skolledningen i sig har det största ansvaret genom att tydligt visa att rökning inte accepteras samt att det tobakspreventiva arbetet ska prioriteras. Tobakslagen är först och främst en skyddslag som finns till för att vi vill skydda barn och ungdomar, inte en fråga om ordningsregler som bestämmer var det är tillåtet/otillåtet att röka. Bild: Folkhälsomyndigheten 20

21 Referenser Folkhälsomyndigheten, (2015). Tillsynsprotokoll för rökfria skolgårdar. (Elektronisk) Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig: ( ). Länsstyrelsen Skåne, (2012). Rökfria skolgårdar En studie av rökning på tio gymnasieskolors skolgårdar. Länsstyrelsen Skåne, Malmö. Länsstyrelsen Södermanland, (2013). Rökfri skoltid Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3. Länsstyrelsen Västra Götaland, (2014). Rökfria skolgårdar finns det? Kartläggning av rökning på skolgårdar i Västra Götaland. Rapport 2014:04. Ramfalk, Elin (2011). Skolgårdar en smittohärd eller en skyddande miljö. (Elektronisk) A non smoking generation. Tillgänglig: ( ) Regeringen, (2010). Regeringen proposition 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Region Skåne, (2012). Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne, Malmö. Skolverket, (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, Stockholm. Socialstyrelsen, (2014). Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Rapport:

22 Statens Folkhälsoinstitut, (2009). Tobakskonventionen världens första folkhälsokonvention och hur det kan stimulera det tobaksförebyggande arbetet i Sverige. Rapport 2009:04. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund. Statens Folkhälsoinstitut, (2010a). Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund. Statens Folkhälsoinstitut, (2010b). Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund Statens Folkhälsoinstitut, (2013a). Barn och unga 2013 utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder. Rapport 2013:02. Statens folkhälsoinstitut, Östersund. Statens Folkhälsoinstitut, (2013b). Länsrapport Länsstyrelsernas och kommunernas förebyggande arbete inom ANDT och tillsyn enligt alkohollagen respektive tobakslagn. Statens folkhälsoinstitut, Östersund. 22

23 Protokoll Sida 1(3) Observationsprotokoll Rökfria skolgårdar Vår 2015 Tidpunkt för besöket Datum Veckodag Tid från till Väderförhållanden: Tillsynsobjekt Namn Adress Kommun / stadsdel Verksamhet som bedrivs Högstadieskola Gymnasieskola Förekommer det även annan skolverksamhet i lokalerna? Ja, beskriv Nej Skolgården Finns det en tydligt avgränsad skolgård? Ja Nej, beskriv Postadress Besöksadress Kristianstad Ö Boulevarden 62A Telefon (vxl) Webbadress:

24 Protokoll Sida 2(3) Rökning på skolgården Förekommer det rökning på skolgården? Ja Nej Om ja, vilka röker på skolgården? Elever Skolpersonal Andra Förekommer det rökning i anslutning till skolgården? Beskriv: Ja Nej Förekommer det i övrigt uppgifter om att rökning förekommer på området? Ja, beskriv Nej Förebyggande åtgärder Förekommer det sådant som kan vilseleda om gällande rökförbud? Ja Nej Om ja, vad förekommer? Rökruta Askkoppar Väderskydd för rökare Annat, beskriv Informerar skolan om gällande rökförbud på plats? Ja Nej Om ja, på vilket sätt? Skyltar Dekaler Annat, beskriv

25 Protokoll Sida 3(3) Observationerna gjordes av Namn Underskrift Bifogas foton? Ja Namn Underskrift Nej

26

27

28 För mer information 24

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning Rökfria skolgårdar Innehå llsfö rteckning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Lagstiftning... 2 Tidigare undersökningar... 2 Skolgårdsbesök... 3 Rökning på skolgårdar... 3 Förbudsskyltar och dekaler... 4

Läs mer

Rökfria skolgårdar November 2013

Rökfria skolgårdar November 2013 November 2013 stockholm.se November 2013 Dnr:2013-7670 Utgivare: Miljöförvaltningen, Hälsoskyddsavdelningen Kontaktperson: Anna-Lena Albin 3 (13) Förord Idag är det känt att tobaksanvändning är skadligt

Läs mer

Förord. Peter Huotila Samhällsutvecklingsdirektör Chef samhällsutvecklingsenheten

Förord. Peter Huotila Samhällsutvecklingsdirektör Chef samhällsutvecklingsenheten Förord Tobaksförebyggande arbete är ständigt aktuellt. Skadeverkningarna till följd av tobaksanvändning är välkända. För att nå de nationella målen om minskat tobaksbruk och minskade skador till följd

Läs mer

Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar - 2014

Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar - 2014 Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar - 2014 2(6) Bakgrund Tobakslagens syfte är bland annat att motverka att barn och unga kommer i kontakt med tobak. Tobakslagen reglerar bland

Läs mer

Rökfria skolgårdar. En kartläggning av hur vanligt det är med rökning på skolgårdar i Gävleborgs län. Rapport 2012:14

Rökfria skolgårdar. En kartläggning av hur vanligt det är med rökning på skolgårdar i Gävleborgs län. Rapport 2012:14 Rökfria skolgårdar En kartläggning av hur vanligt det är med rökning på skolgårdar i Gävleborgs län Rapport 2012:14 Rökfria skolgårdar En kartläggning av hur vanligt det är med rökning på skolgårdar i

Läs mer

Rökning på skolgårdar

Rökning på skolgårdar Diarienummer 2012 M0748 Rökning på skolgårdar Tillsyn vid Älmhults kommuns skolgårdar 2013 Johanna Hindelang 2013-03-18 Denna rapport är en sammanfattning av projektet Tobakstillsyn, vilket har varit en

Läs mer

Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar

Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar Miljökontorets tillsyn av tobakslagens rökförbud vid skolgårdar - 2015 2(6) Bakgrund Tobakslagens syfte är bland annat att motverka att barn och unga kommer i kontakt med tobak. Tobakslagen reglerar bland

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Checklista för tillsyn av rökfria miljöer barn- och ungdomsverksamhet 2 1 p. och 19 a 2.a) tobakslagen (1993:581)

Checklista för tillsyn av rökfria miljöer barn- och ungdomsverksamhet 2 1 p. och 19 a 2.a) tobakslagen (1993:581) 1(5) Checklista för tillsyn av rökfria miljöer barn- och ungdomsverksamhet 2 1 p. och 19 a 2.a) tobakslagen (1993:581) Diarienummer: 1. Inledande uppgifter Tillsynsbesöket sker: Oanmält Föranmält Besöket

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Rökfria skolgårdar. Tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012

Rökfria skolgårdar. Tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012 Rökfria skolgårdar Tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012 1 Rökfria skolgårdar tillsyn vid 30 skolgårdar i Kronobergs län september 2012 Text: Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Meddelande nr 2014:10. Rökfria skolgårdar? Kartläggning av ett antal högstadieoch gymnasieskolor i Jönköpings län

Meddelande nr 2014:10. Rökfria skolgårdar? Kartläggning av ett antal högstadieoch gymnasieskolor i Jönköpings län Meddelande nr 2014:10 Rökfria skolgårdar? Kartläggning av ett antal högstadieoch gymnasieskolor i Jönköpings län 2 Rökfria skolgårdar? En kartläggning av ett antal högstadie- och gymnasieskolor i Jönköpings

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Skolans vision Att kunna erbjuda en rökfri skoltid för alla, såsom elever, personal och besökare på/ till Anders Ljungstedts Gymnasium.

Läs mer

Rapport: 2015:1. Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

Rapport: 2015:1. Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län Rapport: 215:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län 2 Rapport: 215:1 Rapportnamn: Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

RÖKFRIA SKOLGÅRDAR FINNS DET?

RÖKFRIA SKOLGÅRDAR FINNS DET? RÖKFRIA SKOLGÅRDAR FINNS DET? Kartläggning av rökning på skolgårdar i Västra Götaland Rapportnr: 2014:04 Rapportnr: 2014:04 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Ulrika Ankargren och Miia Vuolama Foto: Christoffer

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Är skolgårdarna i Blekinge rökfria?

Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? Rapport: 2016:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län Reviderad version Reviderad version Rapport: 2016:1 Rapportnamn: Är skolgårdarna

Läs mer

Ingen ska behöva hålla andan. - en kartläggning av rökning på skolgårdar i Östergötland

Ingen ska behöva hålla andan. - en kartläggning av rökning på skolgårdar i Östergötland Ingen ska behöva hålla andan - en kartläggning av rökning på skolgårdar i Östergötland LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 705-5038-2015 Förord Mer än tjugo år efter rökförbudet är skolgårdar i Östergötland

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak Välkommen till Mimers Hus en tobaksfri gymnasieskola Riktlinjer mot tobak http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/ http://www.kungalv.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/alla-styrdokument/

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

ÄR SKOLAN FRI FRÅN TOBAKSRÖK? En kartläggning av Hallands gymnasieskolor

ÄR SKOLAN FRI FRÅN TOBAKSRÖK? En kartläggning av Hallands gymnasieskolor ÄR SKOLAN FRI FRÅN TOBAKSRÖK? En kartläggning av Hallands gymnasieskolor Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande: 2013:15 ISSN: 1101-1084 ISRN: LSTY-N-M--2013/15 SE Författare: Jessica Persson Bild: Jessica

Läs mer

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.1-576/2017 Sida 1 (6) 2017-10-11 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-11-14

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobak.

Policy och handlingsplan för tobak. 1 Policy och handlingsplan för tobak. Policyns riktlinjer Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Rökning är förbjudet för alla ungdomar och alla vuxna på skolområdet. Personalen

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015

Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Plan för tobaksfri skoltid För högstadieskolor i Nyköping 2015 Uppdaterad 2015-07-03 2 Vision Att alla elever på högstadiet i Nyköping är tobaksfria. Att erbjuda en tobaksfri skolgård och skoltid för elever,

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentation Örebro läns arbete för rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentera stödmaterialet Jesper Hellberg Elin Löfwenhamn Arbetet i Örebro län

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun.

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Handlingsplan För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever. Upprättad

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3 Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar Rapport 2013:3 Titel: Rökfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Länsrapport Tobak och Folköl

Länsrapport Tobak och Folköl Länsrapport Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Kronobergs läns kommuner under 2009 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2010-08-27 Länsrapport tobak och folköl Sid. 1 Länsrapport

Läs mer

Rökfria miljöer. Jenny Hansson Enheten för Hälsofrämjande levnadsvanor

Rökfria miljöer. Jenny Hansson Enheten för Hälsofrämjande levnadsvanor Rökfria miljöer Jenny Hansson Enheten för Hälsofrämjande levnadsvanor jenny.hansson@folkhalsomyndigheten.se Sid. Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus I syfte att skydda allmänheten

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015,

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Lindvall TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 27 1 (3) HSN 1509-1090 Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD),

Läs mer

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare

Tobaksförebyggande Fritidsgård. En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård En handledning till dig som fritidsledare Tobaksförebyggande Fritidsgård Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Föreläggande att vidta åtgärder mot rökning på skolgård vid Väsby Nya Gymnasium

Föreläggande att vidta åtgärder mot rökning på skolgård vid Väsby Nya Gymnasium Tjänsteutlåtande Miljöinspektör 2017-01-18 Caroline Erhardt 08-59097480 Dnr caroline.erhardt@upplandsvasby.se MN/2017:9 Miljönämnden Föreläggande att vidta åtgärder mot rökning på skolgård vid Väsby Nya

Läs mer

Rökning på skolgårdar. en granskning av några gymnasier

Rökning på skolgårdar. en granskning av några gymnasier Rapport 2001:01 2011:33 Rökning på skolgårdar en granskning av några gymnasier Författare: Suzanne Bengtsson Olle Sjögren Rapport 2011:33 Rökning på skolgårdar en granskning av några gymnasier Samtliga

Läs mer

Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025

Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-05-19 Dnr: RUN 2015-572 Regionutvecklingsnämnden Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025 Bakgrund Regionutvecklingsnämnden

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Projektinriktad kontroll 2012 Rökfria miljöer - skolgårdar

Projektinriktad kontroll 2012 Rökfria miljöer - skolgårdar Projektinriktad kontroll 2012 Rökfria miljöer - skolgårdar En rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåkers kommun September 2012 Inledning Tobakslagen är en skyddslagstiftning som bland annat

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet.

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handlingsplan För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever.

Läs mer

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Sammanfattning Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Är skolgårdarna i Blekinge rökfria?

Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? Rapport: 2017:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län 2 Rapport: 2017:1 Rapportnamn: Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025

Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn Ärende 6 Region Östergötlands ställningstagande till Tobacco endgame Rökfritt Sverige 2025 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t Region Östergötland

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) Föräldrar med substansmissbruk och det väntade barnets behov av skydd Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 206: RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING FAKTA Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens

Läs mer

Rökfria utomhus miljöer

Rökfria utomhus miljöer Rökfria utomhus miljöer RU om - passiv rökning på allmänna platser Karin Molander Gregory 2012-11-27 Sid 1 Lagstiftningsprocess rökfria miljöer 1993: Rökfri barn & skolomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamma

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14

Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-23 Miljönämnden Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14 Dnr: 2016-1606 Sammanfattning av ärendet I slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

KARTLÄGGNING AV RÖKFRIA SKOLGÅRDAR I VÄRMLAND 2014

KARTLÄGGNING AV RÖKFRIA SKOLGÅRDAR I VÄRMLAND 2014 KARTLÄGGNING AV RÖKFRIA SKOLGÅRDAR I VÄRMLAND 2014 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:02 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-01 Publ nr 2016:02 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Jenny Stake, Regional utveckling

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep Aktuellt inom ANDT-området Aktualitetskonferens 14 sep Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 Uppdaterad nationell ANDT-strategi Revidering regionala ANDT-strategi Pågående projekt Aktuella utbildningsinsatser

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

TOBAK. 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan

TOBAK. 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan TOBAK 12 000 onödiga dödsfall varje år ditt nej kan göra skillnad En samtal med föräldrar med barn i skolan Samtal om Andel unga som brukar tobak Varför och vilka brukar tobak? Varför bör unga inte bruka

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger MINNESANTECKNINGAR 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Gunvor Landqvist 040/044-25 23 53 Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

S ANDT-strategi Strategier

S ANDT-strategi Strategier www.hassleholm.se S ANDT-strategi Strategier Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 4 Definitioner... 4 Lokala ståndpunkter... 5 Övergripande målområden... 5 Relaterade dokument...

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Riktlinjer mot droger

Riktlinjer mot droger Riktlinjer mot droger Riktlinjer för skola/fritidsgård i Centrum stadsdelsförvaltning Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i

Läs mer

RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1]

RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1] 2017:1 KOMPISARS PÅVERKAN RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING [1] FAKTA Novus-undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer