file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm. f örhinder) Carina Attheden (anm. förhinder) Yvonne Fransson (anm. f örhinder) Karin Carell-Wessman (anm. förhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anm. förhinder) Helena Hellström (adj. bokföring) Anki Kvist (adj. valpförmedlare, anm. f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Christina Perman (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och öppnade därefter detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Mona Bengtsson. Beslöts att Annica Hellman för protokoll för dagens möte. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte i N ässjö samt Linköping gicks igenom och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Tackbrev från Helene Nylander för deltagande på uppfödarm öte Bekräftelse på rasmonter G öteborg 6-9jan Förfrågan om ny logo i SDHK 6 Utgående skrivelser UT Victoria Eade ang. uppf ödarlistan UT SDHK om närvaro på CCC:s årsmöte UT SKK:s avelskommite ang. tandförluster 7 AU-ärenden Inga AU-ärenden fanns att rapportera. 8 Ekonomisk rapport Kassören har ombetts om en ekonomisk rapport hela hösten och har ej inkommit med någon. 9 Kommittéer och arbetsgrupper Rapporterades från kommittéer och arbetsgrupper att arbetet fortg år. Beslöts att Regina Adelsgård blir region ombud f ör Skåne-Blekinge, Ingrid Lindgren och Katherine Salmio för Österg ötland. Ottar Wang avtackar sej uppdraget som regionombud för Norge.

2 Sida 2 av 13 Beslöts att Ingrid B.skall köpa in material till två kompletta rasmonter uppsättningar. Styrelsen diskuterade stamboken. 10 Inköp CCC marknaden; inkomna offerter Beslöts att lägga en pack och portokostnad p å CCC-marknaden på 15:- from KP1/00. Beslöts att beställa in nya muggar, tr öjor, bildekaler och pins samt begära in kostnadsförslag på tidsskrifts samlare 11 Specialen 6/2-00 Arbetet fortlöper med vinterspecialen. Beslöts att fotografier på hundar från specialerna from Linköping skall gå att köpa för 50:-/st. 12 Årsmötet -00 Styrelsen detaljplanerar årsmötet. Beslöt att godkänna förslaget på verksamhetsberättelse-99 och verksamhetsplan för -00, samt budget förslaget samt framlägga desamma för årsmötet Övriga frågor Ingrid kontrollerar ev. polisanm älan och tar reda på hur klubbens försäkring via SKK fungerar, ang. stölden av klubbmaterial i Stockholm. Beslöts att publicera Helene Nylanders tackbrev i KP. 14 Mötet avslutas Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Annica Hellman, T.f Sekreterare Mona Bengtsson, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Carina Attheden Annica Hellman Bo Stende Karin Larsson Karin Carell-Wessman Distribution N ärvarande Gunilla Agronius (anm. Förhinder) Mona Bengtsson (anm. förhinder) Yvonne Fransson (anm. f örhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anm. förhinder) Helena Hellström (adj. bokföring) Anki Kvist (adj. valpförmedlare, anm. f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Christina Perman (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och Öppnade därefter detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Bo Stende, beslöts att Annica Hellman f ör protokoll för dagens möte

3 Sida 3 av 13 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte i G öteborg gicks igenom och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Eva Thoree har tackat ja till ringsekreterar inbjudan special Monica Dahlberg har tackat ja till ringsekreterar inbjudan special Inbjudan till SDHK fullm äktige Förslag till nya stadgar f ör CCC från SDHK SKK har bett om presentation av klubbens info i avelsarbete. 6 Utgående skrivelser UT Ringsekreterar inbjudan till Eva Thorre UT Ringsekreterar inbjudan till Monica Dahlberg UT Tackbrev till Niklas Eriksson, Lisbeth Erlin och Ann-Sofie Stende UT Påminnelse om VP till Sussi Anger-Holmbäck UT Påminnelse om VP till Mona Bengtsson UT Påminnelse om VP till Helena Hellström UT Påminnelse om VP till Tove & Lasse Hellström UT Påminnelse om VP till Ingrid Broqvist UT Påminnelse om VP till Gunilla Agronius UT PM till specialen Linköping UT Kallelse till styrelsemöte Linköping UT Protokoll från styrelsemöte i G öteborg AU-ärenden CCC:s annons i Hundsport är utökad 8 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport inkommen från kassören 9 Kommittéer och arbetsgrupper Rapporterades från kommittéer och arbetsgrupper att arbetet fortg år. Utställningskommitéens arbete pågår, checklista för utställning till alla i utst ällningskommitéen. Av rapport från PR kommitéen från rasmonter i Göteborg. Tröjor, pins och muggar har beställts, avvaktar med beställning av bildekaler. Annica Hellman kontaktar hon med kopplen p å CCC:s marknad om att dom kommer att plockas bort. Stambokskommittéen har helsides annons i KP 1 & Årsmötet -00 Yvonne Fransson har bokat lokal i Stockholm. Karin Larsson ombesörjer att det finns fika. SDHK kommer att ha med en representant. Beslöts att avtacka avgående styrelse medlemmar. 11 Övriga frågor Poängräkning på specialerna kommer att ske på samma s ätt som för annan officiell utställning. Beslöts att utse årets bästa veteran och årets bästa junior from M ötets avslutande Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Annica Hellman, Tf Sekreterare Bo Stende, Justerare PROTOKOLL FÖRT VID CHINESE CRESTED CLUB:S ORDINARIE ÅRSM ÖTE , I STOCKHOLM

4 Sida 4 av 13 Ordförande Ingrid Broqvist inledde med att h älsa de närvarande välkomna. Efter en summering av det gångna verksamhetsåret tackade ordförande medlemmarna för det stöd som givits rasklubben under året. Ett tack riktades också till SSD för hjälp och stöd under de gågna åren samt en förhoppning om ett konstruktivt samarbete i framtiden med SDHK, den nya specialklubben för Chinese Crested Club. Ordförande förklarade d ärefter mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades. Vid mötet var 13 personer n ärvarande, varav 12 röstberättigade. Se bilaga 1. 3 Val av mötesordförande Som m ötesordförande valdes Helene Nylander (SDHK). 4 Anmälan av protokollförare Anmäldes Yvonne Fransson som protokollförare. 5 Val av justerare tillika rösträknare Valdes Karin Carell Wessman och Albinette Drago att j ämte mötesordf örande justera protokollet samt tjänstgöra som r östräknare. 6 Anmälan om närvaro- och yttranderätt Anmäldes att Helene Nylander från SDHK om vilka stadgas i 7, mom 4, var n ärvarande vid mötet. 7 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade Befanns medlemmarna vara stadegeenligt kallade genom kallelse i KinesPosten nr 1/00. 8 Fastställande av dagordning Efter tillägg av 19B, stadgeändring, fastställdes dagordningen 9 Verksamhetsberättelse -98 samt verksamhetsplan -99 Verksamhetsberättelsen för 1999 godkändes. Förslag till verksamhetsplan 2000 antogs och beslutades. 10 Styrelsens årsredovisning samt revisorns berättelse Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse godkändes 11 Balans- och resultaträkning samt uppkommen vinst eller förlust. Balans och resultaträkning fastställdes samt beslöts att föra över uppkommen förlust till Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen Redovisades att de motioner som bifölls på årsmötet -99 är åtgärdade. Rapporten godkändes. 13 Beslut om ansvarsfrihet Beslöts enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, föredragning av budgetplan och beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 1. Beslöts i enlighet med styrelsens f örslag till verksamhetsplan. 2. Föredragning av styrelsens budgetplan, vilken godkändes. 3. Beslöts att avgifterna för verksamhetsåret 2000 ska vara oförändrade. 15 Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter och suppleanternas tjänstg öringsordning. Valberedningens förslag till ordförande på 2 år:ingrid Broqvist Till ordf örande valdes Ingrid Broqvist Valberedningens förslag på ordinarie ledam öter på 2 år: Gunilla Agronius (omval) Bo Stende (omval) Karin Larsson (nyval) Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes, Gunilla Agronius, Bo Stende och Karin Larsson. Valberedningens förslag till suppleanter 1 resp 2 år: Sandra Jonsson 1 år (fyllnadsval) Madeleine Beckeman 2 år.

5 Sida 5 av 13 Till suppleant på 1 år valdes Sandra Jonsson och till suppleant på 2 år valdes Madeleine Beckeman. 16 Val av tv å revisorer och två revisorsuppleanter Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter: Roland Wessman, revisor 2 år (nyval) Krister Lindgren, revisor 1 år (nyval) Thomas Nylund, revisorsuppleant 2 år (omval) Helena Hellström, revisorsuppleant 1 år (nyval) Till revisorer valdes Roland Wessman, 2 år och Krister Lindgren, 1 år. Thomas Nylund valdes till revisorsuppleant, 2 år och Helena Hellström, 1 år. 17 Val av SDHK-fullmäktige samt personliga suppleanter Överlät m ötet åt styrelsen att utse delegater och personliga suppleanter till SDHk-fullmäktige. 18 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande På mötet föreslogs och valdes: Albinette Drago, sammankallande, 2 år Karin Carell-Wessman, 1 år Katherine Salmio, 2 år 19 Behandling av ärenden som senast två veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet. Inga ärenden fanns att behandla. 19B Stadgeändring Beslöts att anta de rasklubbsstadgar som SDHK framlagt from för Chinese Crested Club. 20 Övriga frågor Frågan om regionombuden kunde ha information på klubbens hemsida togs upp. 21 Utdelning av utmärkelser Diplom, samt kokard till vinnaren av, årets kineser (10 st), årets uppfödare, årets avelshanar, och årets avelstikar (10 av vardera) samt till årets agilityhund. Kennel Beddi s samt kennel Lionhearts vandringspriser till vinnande hundar utdelades. Susanne Rytterson Lindéns vandringspris utdelades 20 M ötets avslutande Ingrid Broqvist tackade för förtroendet att få leda CCC:s arbete i ytterligare två år och hoppades att samarbetet med den nya specialklubben SDHK skulle bli fruktbart d ärefter förklarades mötet för avslutat. Helene Nylander, årsmötesordf örande Yvonne Fransson, sekreterare Albionette Drago, justerare Karin Carell-Wessman, justerare PROTOKOLL, KONSTITUERANDE, STYRELSEMÖTE I STOCKHOLM Närvarande Ingrid Broqvist Gunilla Agronius Yvonne Fransson Karin Larsson Sandra Jonsson Madeleine Beckeman Distribution N ärvarande Bo Stende Carina Attheden

6 Sida 6 av 13 Annica Hellman Gunnel Samuelsson (adj. kassör) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör) Anki Kvist (adj. valpförmedlare) Albinette Drago (sk valberedning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ingrid h älsade närvarande välkomna och öppnade mötet. 2 Val av justerare Utsågs Madeleine Beckeman till att justera protokollet. 3 Konstituerande av styrelsen Till vice ordförande utsågs Gunilla Agronius Som sekreterare tillsattes Carina Attheden Till kassör valdes Gunnel Samuelsson, ej ledamot i styrelsen I egenskap av kassör besl öts att adjungera Gunnel Samuelsson till styrelsen 4 Tecknande av klubbens konton Beslöts att Ingrid Broqvist och Gunnel Samuelsson har rätt att teckna klubbens konto var för sig. Paragrafen f örklarades omedelbart justerad. 5 Arbetsutskott I arbetsutskottet ingår ordförande, vice ordf örande och sekreterare, som kan besluta om max kronor. 6 Datum och plats för kommande styrelsemöten Beslöts att nästa styrelsemöte blir söndagen den 2 april i Linköping, klockan Övriga frågor ORDFÖRANDEKONFERENS OCH FULLMÄKTIGE I SDHK Beslöts att Ingrid Broqvist deltar i SDHK:s ordförandekonferens samt att Ingrid och Yvonne Fransson deltar på SDHK:s Fullmäktige den mars -00. BILDEKALER Beslöts att utlysa en tävling i KinesPosten om bästa slogan att användas till bl a en "streamer" samt andra trycksaker. INKÖP Beslöts att ordförande och sekreterare för klubbens r äkning tar med pengar till Cruft s för att kunna göra inköp till CCC-marknaden. REGIONOMBUD I FINLAND Anmäldes att det finns en intresserad att fungera som regionombud i Finland. 8 Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, ordförande Yvonne Fransson, tf. sekreterare Madeleine Beckeman, justerare

7 Sida 7 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Bo Stende Karin Larsson Annica Hellman Carina Attheden Gunilla Agronius Sandra Jonsson Gunnel Samuelsson (adj. kassör) Närvarande vid ekonomisk redovisning Distribution N ärvarande Yvonne Fransson Madeleine Beckeman (anmält f örhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anmält förhinder) Ann-Christine Kvist (adj. valpförmedlare, anm ält f örhinder) Albinette Drago (sk valberdning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till det första styrelsemötet efter årsmötet. Därefter öppnades detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Sandra Jonsson. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Linköping samt det konstituerande styrelsemötet avrapporterades och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Mera Produktion ang. T-shirts och pins SDHK Ordförandekonf. och fullmäktige SDHK Ramregler för inoff.utst Kennel Lionheart Ins ändare Ingrid Lindgren Bedömningsgång på specialer Madeleine Beckeman Tillst. att lämna uppg. på hemsidan Victoria Eade Tillst. att lämna uppg. på hemsidan Ulla Thedin Information om rasdata SKK:s Tävlingsavd. Rättelse i tävlingsbestämmelser Åsa Lagerstam Annons Red. S-O Ramsell Åsa Lagerstams annons Red. S-O Ramsell Kennel Lionhearts insändare Vibeke Beenfeldt Medlemskap Red. S-O Ramsell Insändare 6 Utgående skrivelser UT SDHK Kritiker, kataloger, resultatlistor UT Utmärkelser från årsmötet till: Lionheart, Proud Pony, Beddi s, Suanho s, Trollmyrens, TLC, Maldinis, Mocci s, Hibacka s, Elisabeth Akke UT SDHK Till Maj -Lis Duvheden,uppg. ang. Ljungbyutställningen UT Svar på inf. om rasdata UT Svar till Red. Ang. Åsas annons. (Finns under ink ) 7 AU-ärenden AU har beslutat om ytterligare portoavgift på ÅB :- Beslutades att godkännas. 8 Ekonomisk rapport Rapport från Gunnel Samuelsson med uppgifter om 2000 års utgifter och intäkter. Konstaterades att årets resultat för närvarande är c:a kronor. Årets första utställning gav ca kronor i vinst. Rapporten godk ändes.

8 Sida 8 av 13 9 Kommitteérna Utställnings Kommitén Carina Attheden (ansvarig), Bo Stende och Madeleine Beckeman Medlemsregistret Elisabeth Leidstedt Stambok 2000 Ingrid Broqvist och Gunilla Agronius Redaktions Kommité Helen Nilsson Bilder: Karin Carell-Wessman Annonser: Madeleine Beckeman och Albinette Drago CCC-marknad Annica Hellman PR och Inf. Bo Stende (ansvarig), Sandra Jonsson och Karin Larsson Valpförm. Ann-Christine Kvist (ansvarig) och Pernilla Ritheim Avelskommit é Yvonne Fransson, Gunilla Agronius sekreterare och "Genetika Lathunden": Ingrid Broqvist Valp"morska" Bibi Stäveby Poängräkn. utst. Susie Anger-Holmbäck Webmaster Jimmy Kvist och Sandra Jonsson REGIONERNA Ansvarig för regionombuden Bo Stende. Regionombud Skåne-Blekinge: Regina Adelsgård Halland: Vakant Småland-Öland: Yvonne Kinberg Gotland: Vakant Österg ötland: Kathrine Salmio och Ingrid Lindgren Uppland: Vakant Sörmland: Ann-Louise Hagelin Stockholm stad: Vakant Västergötland: Helene Nilsson Göteborg stad: Christina Treros Bohuslän-Dalsland: Vakant Närke -Västmanland: Maria McDermit Värmland: Vakant Dalarna: Anneli Ramsell Hälsingland -Gästrikland: Kerstin & Yvette Persberger Medelpad-Härjedalen Jämtland: Susanne Sundqvist Övre Norrland: Katja Nielsen 10 Information till uppfödare utanför klubben Uppfödare utanf ör klubben ska tillskrivas och informeras om klubbens avelspolicy. 11 Information till uppf ödare ang. gåvomedlemskap Ingen åtgärd. 12 Uppfödareenkäten Diskuterade vad man ska göra för att h öja svarsfrekvensen. Beslöt att avvakta med åtgärd. Vi utvärderar f örst. 13 Verksamhetsåret 2000 Styrelsemöten:

9 Sida 9 av 13 Lördagen 17 Juni i samband med specialen i Avesta. 28 el. 29 Oktober i samband med uppfödarm öte, prel. i Linköping. Lördagen 20 Januari -01 Årsmöte : S öndagen den 4 Februari, prel. i Stockholmstrakten. 14 Regionombuden Diskuterade vad vi kan göra för att f örb ättra verksamheten. Beslöt att regionombuden ska finnas med p å klubbens hemsida. 15 Sammanställning av vinterspecialen Redovisning av enkätsvar Kinesposten 2/ Inofficiell utställning Ingen inoff. utställning planeras under Rapport från SDHK-fullmäktige Ingrid rapporterar att det har varit ett par givande dagar med bra och konstruktiva diskussioner. 18 Övriga frågor Beslöt att inf öra ett diskussionsforum på klubbens hemsida. Beslöt även att lägga ut protokollen p å hemsidan. En blankett ska tas fram till domare som d ömer våra specialer där specifika saker finns med t.e.x rörelser, hud, päls, tänder, mentalitet, storlek. Beslöt att annonsera på TV-4 v.14, v. 24, v samt v.5-01 Beslöt att skriva till Janne T örnblom och Joakim Olsson ang. statut till skänkt VP. Beslöt att klubben ej ska bekosta annons inför Ljungby utställningen i Hundsport. Beslöt även att tacka nej till att stå som arrangörer i Ljungby -01. Beslöt att kompensera Åsa Lagerstam f ör utebliven annons. Namnetiketter från SDHK till nya kinesägare skickas till Elisabeth Leidstedt, som skickar v älkommen till din rasklubb + inb.kort till dem som inte är medlemmar i klubben. SKK/AK har till dagens styrelsemötet sänt ett tack för arbetet med rasen. SKK/AK skickade en mycket god tårta som styrelsen avslutade mötet med att tillsammans avnjuta. Beslöts att skicka tack till SKK/AK samt bifoga de fotografier som togs i samband med avslutandet av mötet. Beslöts att införa någon bild från tillfället i KP 2/00 samt skriva om SKK/AK uppskattning av rasarbetet. 19 M ötet avslutas Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därmed styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Sandra Jonsson, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I AVESTA Närvarande Ingrid Broqvist Gunilla Agronius Sandra Johnsson Madeleine Beckeman Carina Attheden Veronika Berglund Distribution N ärvarande Bo Stende (amnält förhinder) Annica Hellman (anm ält förhinder) Karin Larsson (avsaknad av kallelse) Yvonne Fransson (ej avhörd)

10 Sida 10 av 13 Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, amnält förhinder) Ann-Christine Kvist (adj. valpförmedlare, amnält f örhinder) Gunnel Samuelsson (kassör) Albinette Drago (sk valberdning) Roland Wessman (revisor) Christer Lindgren SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade styrelsem ötet i Avesta. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Madeleine Beckeman. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Linköping godkändes med tillägg under punkt 9, även Annica Hellman är ansvarig för regionombuden. 5 Inkomna skrivelser B Sandra Jonsson ang. Tillstånd till publicering Yvonne Kinberg Tillstånd till publicering SDHK F ör kännedom SDHK Ordförandekonferens SDHK Fullmäktigeprotokoll SDHK-möte SKK Omröstn. i KF, exteri ör-domare SKK Länsklubbarnas utst Anna Carlsbaum Ringsekr. Specialen i Avesta Dalarnas läns KK Avtal Annelie Ramsell Tillst ånd till publicering Ulrika Lundberg Tillstånd till publicering Servera Pet Food Sponsring Elisabeth Blomberg Försäljning Albinette Drago Tillstånd till publicering Katherine Salmio Avg år som regionombud SDHK Inf om officiell utställning Ingrid Lindgren Avg år som regionombud Veronika Berglund Tillstånd till publicering Sussie Anger-Holmbäck Kinestoppen 6 Utgående skrivelser LJT Elisabeth Akke VP UT Sverre, Dalarnas läns KK Specialen UT Jan Tömblom, Joakim Ohlsson Statut till VP UT SDHK Ansökan om avelsråd UT Enl. Distributionslista Kallelse UT Nutro -Petra Junehall Ang. sponsring UT SKK:s avelskommitté Tack för tårtan UT Åsa Lagerstam Annons UT SDHK Avelsråd UT Åsa Lagerstam Ersättningsannons UT SKK: s Föreningskommitté Klubbmaterial UT Enl. Distributionslista Kallelse till styrelsemöte 7 AU-ärenden AU har beslutat att tillsätta följande nya regionombud Albinette Drago - Stockholms stad, Ulrika Lundgren - Övre Norrland, Susanne Arnfridsson - Medelpad, Härjedalen, Jämtland. Styrelsen godkände i enlighet med AU de nya ombuden. 8 Ekonomisk rapport Styrelsen fick en mycket detaljrik ekonomisk rapport från Gunnel. Vi har verkligen fått en kassör som är guld värd! Årets resultat :- 9 Kommitteérna; rapporter.

11 Sida 11 av 13 Utställningskommittén Gunilla har hittat en lokal till specialen. Hon jobbar vidare på detta. Till nästa styrelsemöte funderar vi alla på om vi ska/har möjligheter att arrangera 2 specialer per år.vårt stora problem är att f ör få vill hjälpa till. Avelskommittén. Förslag från Gunilla Agronius och Helena Hellstr öm om att bl a öka svarsfrekvensen på enkäter. Förslaget bifogas som bilaga till detta protokoll. PR och Informationskommitt én Sandra har gjort hemsidan snyggare och uppdaterar den ofta. Stambokskommittén Förlängt manusstop till stamboken. Manusstoppet utg år 15 augusti. 10 Uppfödarmöte i Linköping Färggenetik med Irene Berglund. Irene kommer även att samla in kort för att visa ex. på olika färger. Ulla Thedin, rasdataansvarig i SDHK ger inf om "Genetica Lathunden". Hundar av båda varianter får gärna tas med så vi kan färgbestämma dessa. 11 Sammanfattning av dagens special. Be inbjudna domare att tacka nej till att döma rasen p å annan utst. 1/2 år före en special. Vi m åste bli fler som känner ansvar och delaktighet i klubbens arrangemang. Vi kan inte arrangera specialer o dyl. med två personer som gör allt. 12 Byte av redaktör Veronika Berglund tillsätts som ny redakt ör för Kines-Posten och adjungeras till styrelsen. Stort tack framfördes till Sven-Olof Ramsell f ör hans arbete med v år klubbtidning. Daniela Hassenstein tillfrågas om hon kan försöka arbeta med att värva annonsörer och att göra annonser åt andra. Sandra tillfrågan henne. 13 Uppfödarbilaga Beslutade att en uppfödarbilaga ska göras till KP3/00. Ansvariga för bilagan är avelsrådet. 14 Rasmonter 4 x Summer Dog Show i Ronneby Rapport från det pågående arbetet. 15 Utställning i Ljungby CCC ansvarar f ör SDHK:s utställning i Ljungby tillsammans med BBHC. Vi har haft en träff med BBHC och arbetet har fördelats klubbarna emellan. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor diskuterades. 17 Mötet avslutades Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för en trevlig och givande dag och önskade Veronika lycka till med sitt arbete som ny redaktör. Därefter avslutades styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Madeleine Beckeman, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Sandra Jonsson Gunilla Agronius

12 Sida 12 av 13 Bo Stende Carina Attheden Distribution N ärvarande Annica Hellman (anm ält förhinder) Madeleine Beckeman (anmält f örhinder) Veronika Berglund (adj. Redaktör, anmält förhinder) Ann- Christine Kvist (adj. Valpf örmedlare, anm ält f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet. Därefter öppnades detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändesmed tillägg av: Fel datum i kallelsen ska vara 28/10 inte 27/10. Att det i föreg ående protokoll ej kommit med att vi ska anordna en Jubiléumsmiddag i samband med specialen. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Bo Stende. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Avesta avrapporterades och godkändes. Tillägg, se 2. 5 Inkomna skrivelser SDHK Protokoll SDHK Information Susanne Arnfridsson Tillstånd till publ Rose-Marie Rosenblad H älsoblankett Katherine Salmio Jubiléet Kungl. Biblioteket CCC:s årsböcker Hanna Scharf Frågor om rasen Camilla Sundén Allergi Helen Haglund Om utställningar Ulrika Lundberg Diverse fr ågor Maria Hallnér SDHK annons Pia Lundmark Uppgifter och tillstånd för publ Posten Faktureringsavtal SKK:s Föreningskomm. Svar på fr åga från CCC SKK Rasklubbstorget Yvonne Fransson Entledigad fr ån uppdrag. 6 Utgående skrivelser SKK:s Avelskomm. Svar på frågematerial SDHK SDHK utst. Ljungby Katherine Salmio Svar på fr åga om jubiléet Hanna Scharf Svar på frågor om rasen Camilla Sundén Svar på fr åga om allergi Helen Haglund Svar på frågor om utställningar Ulrika Lundberg Svar på diverse frågor Maria Hallnér Svar på SDHK annons Kungl. Biblioteket Svar på fr åga om publikationer SDHK Kataloger, resultatlistor och kritiker från Specialen i Avesta Posten Ans ökan om faktureringsavtal Deltagare på uppf. möte Program SDHK Uppgifter ang. medlemsantal mm 7 AU-ärenden AU har beslutat att teckna ett faktureringsavtal f ör att f å ner kostnaderna på utskick av KinesPosten. AU har beslutat att CCC inte kommer att vara medarrangörer på SDHK:s Ljungbyutställning 2001 p.g.a. f ör få aktiva medlemmar. Styrelsen beslutade i enlighet med AU. 8 Ekonomisk rapport Årets resultat +14,601 kronor. Rapporten godkändes. Bosse önskar att en ekonomisk rapport skickas ut med kallelsen till styrelsemöten.

13 Sida 13 av 13 9 Kommittéerna; Rapporterar Utställningskommittén rapporterade om Ljungbyutställningen. Styrelsen beslutade enhälligt att ansöka om en officiell utställning 2003 i samband med SDHK s utställning i Skogås. Beslutades att boka utställningsplatsen 2003 i Gnesta. Avelskommittén: Ev. blir det avelskonferens /28 anordnad av SDHK. Beslutade att skicka avelsrådet. Beslutade att Maya Cronhammar blir regionombud på Jylland. Sandra gör om hemsidan. Diskussionsforumet hålls stängt tills vidare. Diskussionen som förts på sidan har inte gett rasen n ågon positiv reklam. CCC s hemsida är i första hand en plats för information om rasen. 10 Sammanfattning av dagens uppfödarm öte Bordläggs till nästa m öte. 11 Att arbeta i styrelse, policy, arbetssätt, CCC i arbete Beslutade att skicka några ex av CCC i arbete till valberedningen, för att nya eventuella kandidater till en styrelsepost skall veta vad uppdraget innebär innan man antar det. Styrelsearbetet är ett teamwork. Allt arbete är lika viktigt även det mindre glamorösa. 12 Rasmonter på Stora Stockholm Tackat ja till monter. Ingrid Broqvist ansvarar. 13 Vinterspecialen Grovplanerade och drog upp riktlinjer. Beslutade om domargåva. 14 Jubileumsmiddag Domaren inbjuds till middagen. 15 Årsmöte Söndagen den 4 februari 2001 i Björnlunda. Beslöts enhälligt att motionera till årsmötet om att koppling av besvaringen av valpkullsenkäten knyts till valpf örmedlingen. 16 Övriga frågor Sloganförslag: Kines i alla v äder - med eller utan "kläder" insänt av Malin S samt Pälsad eller naken - alltid pigg och vaken!!! insänt av Gunnar Wennergren. Var de förslag styrelsen fastnade f ör. Stort tack riktades till medlemmarna som skickat så många bra bidrag. Ytterligare förslag kommer att användas i andra sammanhang framöver. Beslutades att 2 olika bildekaler med slogan skall tas fram. TV 4 annonsen som skulle varit införd v.40 införs strax före Stora Stockholm. Synpunkter på inaktiva regionombud ska ske skriftligt. För att någon ska avsättas ska skälet vara att de strider mot klubbens stadgar eller SKK:s grundregler. 17 M ötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Bo Stende, Justerare C.C.Club

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer