file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm. f örhinder) Carina Attheden (anm. förhinder) Yvonne Fransson (anm. f örhinder) Karin Carell-Wessman (anm. förhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anm. förhinder) Helena Hellström (adj. bokföring) Anki Kvist (adj. valpförmedlare, anm. f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Christina Perman (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och öppnade därefter detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Mona Bengtsson. Beslöts att Annica Hellman för protokoll för dagens möte. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte i N ässjö samt Linköping gicks igenom och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Tackbrev från Helene Nylander för deltagande på uppfödarm öte Bekräftelse på rasmonter G öteborg 6-9jan Förfrågan om ny logo i SDHK 6 Utgående skrivelser UT Victoria Eade ang. uppf ödarlistan UT SDHK om närvaro på CCC:s årsmöte UT SKK:s avelskommite ang. tandförluster 7 AU-ärenden Inga AU-ärenden fanns att rapportera. 8 Ekonomisk rapport Kassören har ombetts om en ekonomisk rapport hela hösten och har ej inkommit med någon. 9 Kommittéer och arbetsgrupper Rapporterades från kommittéer och arbetsgrupper att arbetet fortg år. Beslöts att Regina Adelsgård blir region ombud f ör Skåne-Blekinge, Ingrid Lindgren och Katherine Salmio för Österg ötland. Ottar Wang avtackar sej uppdraget som regionombud för Norge.

2 Sida 2 av 13 Beslöts att Ingrid B.skall köpa in material till två kompletta rasmonter uppsättningar. Styrelsen diskuterade stamboken. 10 Inköp CCC marknaden; inkomna offerter Beslöts att lägga en pack och portokostnad p å CCC-marknaden på 15:- from KP1/00. Beslöts att beställa in nya muggar, tr öjor, bildekaler och pins samt begära in kostnadsförslag på tidsskrifts samlare 11 Specialen 6/2-00 Arbetet fortlöper med vinterspecialen. Beslöts att fotografier på hundar från specialerna from Linköping skall gå att köpa för 50:-/st. 12 Årsmötet -00 Styrelsen detaljplanerar årsmötet. Beslöt att godkänna förslaget på verksamhetsberättelse-99 och verksamhetsplan för -00, samt budget förslaget samt framlägga desamma för årsmötet Övriga frågor Ingrid kontrollerar ev. polisanm älan och tar reda på hur klubbens försäkring via SKK fungerar, ang. stölden av klubbmaterial i Stockholm. Beslöts att publicera Helene Nylanders tackbrev i KP. 14 Mötet avslutas Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Annica Hellman, T.f Sekreterare Mona Bengtsson, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Carina Attheden Annica Hellman Bo Stende Karin Larsson Karin Carell-Wessman Distribution N ärvarande Gunilla Agronius (anm. Förhinder) Mona Bengtsson (anm. förhinder) Yvonne Fransson (anm. f örhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anm. förhinder) Helena Hellström (adj. bokföring) Anki Kvist (adj. valpförmedlare, anm. f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Christina Perman (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och Öppnade därefter detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Bo Stende, beslöts att Annica Hellman f ör protokoll för dagens möte

3 Sida 3 av 13 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte i G öteborg gicks igenom och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Eva Thoree har tackat ja till ringsekreterar inbjudan special Monica Dahlberg har tackat ja till ringsekreterar inbjudan special Inbjudan till SDHK fullm äktige Förslag till nya stadgar f ör CCC från SDHK SKK har bett om presentation av klubbens info i avelsarbete. 6 Utgående skrivelser UT Ringsekreterar inbjudan till Eva Thorre UT Ringsekreterar inbjudan till Monica Dahlberg UT Tackbrev till Niklas Eriksson, Lisbeth Erlin och Ann-Sofie Stende UT Påminnelse om VP till Sussi Anger-Holmbäck UT Påminnelse om VP till Mona Bengtsson UT Påminnelse om VP till Helena Hellström UT Påminnelse om VP till Tove & Lasse Hellström UT Påminnelse om VP till Ingrid Broqvist UT Påminnelse om VP till Gunilla Agronius UT PM till specialen Linköping UT Kallelse till styrelsemöte Linköping UT Protokoll från styrelsemöte i G öteborg AU-ärenden CCC:s annons i Hundsport är utökad 8 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport inkommen från kassören 9 Kommittéer och arbetsgrupper Rapporterades från kommittéer och arbetsgrupper att arbetet fortg år. Utställningskommitéens arbete pågår, checklista för utställning till alla i utst ällningskommitéen. Av rapport från PR kommitéen från rasmonter i Göteborg. Tröjor, pins och muggar har beställts, avvaktar med beställning av bildekaler. Annica Hellman kontaktar hon med kopplen p å CCC:s marknad om att dom kommer att plockas bort. Stambokskommittéen har helsides annons i KP 1 & Årsmötet -00 Yvonne Fransson har bokat lokal i Stockholm. Karin Larsson ombesörjer att det finns fika. SDHK kommer att ha med en representant. Beslöts att avtacka avgående styrelse medlemmar. 11 Övriga frågor Poängräkning på specialerna kommer att ske på samma s ätt som för annan officiell utställning. Beslöts att utse årets bästa veteran och årets bästa junior from M ötets avslutande Ordförande tackade närvarande och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Annica Hellman, Tf Sekreterare Bo Stende, Justerare PROTOKOLL FÖRT VID CHINESE CRESTED CLUB:S ORDINARIE ÅRSM ÖTE , I STOCKHOLM

4 Sida 4 av 13 Ordförande Ingrid Broqvist inledde med att h älsa de närvarande välkomna. Efter en summering av det gångna verksamhetsåret tackade ordförande medlemmarna för det stöd som givits rasklubben under året. Ett tack riktades också till SSD för hjälp och stöd under de gågna åren samt en förhoppning om ett konstruktivt samarbete i framtiden med SDHK, den nya specialklubben för Chinese Crested Club. Ordförande förklarade d ärefter mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades. Vid mötet var 13 personer n ärvarande, varav 12 röstberättigade. Se bilaga 1. 3 Val av mötesordförande Som m ötesordförande valdes Helene Nylander (SDHK). 4 Anmälan av protokollförare Anmäldes Yvonne Fransson som protokollförare. 5 Val av justerare tillika rösträknare Valdes Karin Carell Wessman och Albinette Drago att j ämte mötesordf örande justera protokollet samt tjänstgöra som r östräknare. 6 Anmälan om närvaro- och yttranderätt Anmäldes att Helene Nylander från SDHK om vilka stadgas i 7, mom 4, var n ärvarande vid mötet. 7 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade Befanns medlemmarna vara stadegeenligt kallade genom kallelse i KinesPosten nr 1/00. 8 Fastställande av dagordning Efter tillägg av 19B, stadgeändring, fastställdes dagordningen 9 Verksamhetsberättelse -98 samt verksamhetsplan -99 Verksamhetsberättelsen för 1999 godkändes. Förslag till verksamhetsplan 2000 antogs och beslutades. 10 Styrelsens årsredovisning samt revisorns berättelse Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse godkändes 11 Balans- och resultaträkning samt uppkommen vinst eller förlust. Balans och resultaträkning fastställdes samt beslöts att föra över uppkommen förlust till Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen Redovisades att de motioner som bifölls på årsmötet -99 är åtgärdade. Rapporten godkändes. 13 Beslut om ansvarsfrihet Beslöts enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, föredragning av budgetplan och beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 1. Beslöts i enlighet med styrelsens f örslag till verksamhetsplan. 2. Föredragning av styrelsens budgetplan, vilken godkändes. 3. Beslöts att avgifterna för verksamhetsåret 2000 ska vara oförändrade. 15 Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter och suppleanternas tjänstg öringsordning. Valberedningens förslag till ordförande på 2 år:ingrid Broqvist Till ordf örande valdes Ingrid Broqvist Valberedningens förslag på ordinarie ledam öter på 2 år: Gunilla Agronius (omval) Bo Stende (omval) Karin Larsson (nyval) Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes, Gunilla Agronius, Bo Stende och Karin Larsson. Valberedningens förslag till suppleanter 1 resp 2 år: Sandra Jonsson 1 år (fyllnadsval) Madeleine Beckeman 2 år.

5 Sida 5 av 13 Till suppleant på 1 år valdes Sandra Jonsson och till suppleant på 2 år valdes Madeleine Beckeman. 16 Val av tv å revisorer och två revisorsuppleanter Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter: Roland Wessman, revisor 2 år (nyval) Krister Lindgren, revisor 1 år (nyval) Thomas Nylund, revisorsuppleant 2 år (omval) Helena Hellström, revisorsuppleant 1 år (nyval) Till revisorer valdes Roland Wessman, 2 år och Krister Lindgren, 1 år. Thomas Nylund valdes till revisorsuppleant, 2 år och Helena Hellström, 1 år. 17 Val av SDHK-fullmäktige samt personliga suppleanter Överlät m ötet åt styrelsen att utse delegater och personliga suppleanter till SDHk-fullmäktige. 18 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande På mötet föreslogs och valdes: Albinette Drago, sammankallande, 2 år Karin Carell-Wessman, 1 år Katherine Salmio, 2 år 19 Behandling av ärenden som senast två veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet. Inga ärenden fanns att behandla. 19B Stadgeändring Beslöts att anta de rasklubbsstadgar som SDHK framlagt from för Chinese Crested Club. 20 Övriga frågor Frågan om regionombuden kunde ha information på klubbens hemsida togs upp. 21 Utdelning av utmärkelser Diplom, samt kokard till vinnaren av, årets kineser (10 st), årets uppfödare, årets avelshanar, och årets avelstikar (10 av vardera) samt till årets agilityhund. Kennel Beddi s samt kennel Lionhearts vandringspriser till vinnande hundar utdelades. Susanne Rytterson Lindéns vandringspris utdelades 20 M ötets avslutande Ingrid Broqvist tackade för förtroendet att få leda CCC:s arbete i ytterligare två år och hoppades att samarbetet med den nya specialklubben SDHK skulle bli fruktbart d ärefter förklarades mötet för avslutat. Helene Nylander, årsmötesordf örande Yvonne Fransson, sekreterare Albionette Drago, justerare Karin Carell-Wessman, justerare PROTOKOLL, KONSTITUERANDE, STYRELSEMÖTE I STOCKHOLM Närvarande Ingrid Broqvist Gunilla Agronius Yvonne Fransson Karin Larsson Sandra Jonsson Madeleine Beckeman Distribution N ärvarande Bo Stende Carina Attheden

6 Sida 6 av 13 Annica Hellman Gunnel Samuelsson (adj. kassör) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör) Anki Kvist (adj. valpförmedlare) Albinette Drago (sk valberedning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ingrid h älsade närvarande välkomna och öppnade mötet. 2 Val av justerare Utsågs Madeleine Beckeman till att justera protokollet. 3 Konstituerande av styrelsen Till vice ordförande utsågs Gunilla Agronius Som sekreterare tillsattes Carina Attheden Till kassör valdes Gunnel Samuelsson, ej ledamot i styrelsen I egenskap av kassör besl öts att adjungera Gunnel Samuelsson till styrelsen 4 Tecknande av klubbens konton Beslöts att Ingrid Broqvist och Gunnel Samuelsson har rätt att teckna klubbens konto var för sig. Paragrafen f örklarades omedelbart justerad. 5 Arbetsutskott I arbetsutskottet ingår ordförande, vice ordf örande och sekreterare, som kan besluta om max kronor. 6 Datum och plats för kommande styrelsemöten Beslöts att nästa styrelsemöte blir söndagen den 2 april i Linköping, klockan Övriga frågor ORDFÖRANDEKONFERENS OCH FULLMÄKTIGE I SDHK Beslöts att Ingrid Broqvist deltar i SDHK:s ordförandekonferens samt att Ingrid och Yvonne Fransson deltar på SDHK:s Fullmäktige den mars -00. BILDEKALER Beslöts att utlysa en tävling i KinesPosten om bästa slogan att användas till bl a en "streamer" samt andra trycksaker. INKÖP Beslöts att ordförande och sekreterare för klubbens r äkning tar med pengar till Cruft s för att kunna göra inköp till CCC-marknaden. REGIONOMBUD I FINLAND Anmäldes att det finns en intresserad att fungera som regionombud i Finland. 8 Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Ingrid Broqvist, ordförande Yvonne Fransson, tf. sekreterare Madeleine Beckeman, justerare

7 Sida 7 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Bo Stende Karin Larsson Annica Hellman Carina Attheden Gunilla Agronius Sandra Jonsson Gunnel Samuelsson (adj. kassör) Närvarande vid ekonomisk redovisning Distribution N ärvarande Yvonne Fransson Madeleine Beckeman (anmält f örhinder) Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, anmält förhinder) Ann-Christine Kvist (adj. valpförmedlare, anm ält f örhinder) Albinette Drago (sk valberdning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till det första styrelsemötet efter årsmötet. Därefter öppnades detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Sandra Jonsson. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Linköping samt det konstituerande styrelsemötet avrapporterades och godkändes. 5 Inkomna skrivelser Mera Produktion ang. T-shirts och pins SDHK Ordförandekonf. och fullmäktige SDHK Ramregler för inoff.utst Kennel Lionheart Ins ändare Ingrid Lindgren Bedömningsgång på specialer Madeleine Beckeman Tillst. att lämna uppg. på hemsidan Victoria Eade Tillst. att lämna uppg. på hemsidan Ulla Thedin Information om rasdata SKK:s Tävlingsavd. Rättelse i tävlingsbestämmelser Åsa Lagerstam Annons Red. S-O Ramsell Åsa Lagerstams annons Red. S-O Ramsell Kennel Lionhearts insändare Vibeke Beenfeldt Medlemskap Red. S-O Ramsell Insändare 6 Utgående skrivelser UT SDHK Kritiker, kataloger, resultatlistor UT Utmärkelser från årsmötet till: Lionheart, Proud Pony, Beddi s, Suanho s, Trollmyrens, TLC, Maldinis, Mocci s, Hibacka s, Elisabeth Akke UT SDHK Till Maj -Lis Duvheden,uppg. ang. Ljungbyutställningen UT Svar på inf. om rasdata UT Svar till Red. Ang. Åsas annons. (Finns under ink ) 7 AU-ärenden AU har beslutat om ytterligare portoavgift på ÅB :- Beslutades att godkännas. 8 Ekonomisk rapport Rapport från Gunnel Samuelsson med uppgifter om 2000 års utgifter och intäkter. Konstaterades att årets resultat för närvarande är c:a kronor. Årets första utställning gav ca kronor i vinst. Rapporten godk ändes.

8 Sida 8 av 13 9 Kommitteérna Utställnings Kommitén Carina Attheden (ansvarig), Bo Stende och Madeleine Beckeman Medlemsregistret Elisabeth Leidstedt Stambok 2000 Ingrid Broqvist och Gunilla Agronius Redaktions Kommité Helen Nilsson Bilder: Karin Carell-Wessman Annonser: Madeleine Beckeman och Albinette Drago CCC-marknad Annica Hellman PR och Inf. Bo Stende (ansvarig), Sandra Jonsson och Karin Larsson Valpförm. Ann-Christine Kvist (ansvarig) och Pernilla Ritheim Avelskommit é Yvonne Fransson, Gunilla Agronius sekreterare och "Genetika Lathunden": Ingrid Broqvist Valp"morska" Bibi Stäveby Poängräkn. utst. Susie Anger-Holmbäck Webmaster Jimmy Kvist och Sandra Jonsson REGIONERNA Ansvarig för regionombuden Bo Stende. Regionombud Skåne-Blekinge: Regina Adelsgård Halland: Vakant Småland-Öland: Yvonne Kinberg Gotland: Vakant Österg ötland: Kathrine Salmio och Ingrid Lindgren Uppland: Vakant Sörmland: Ann-Louise Hagelin Stockholm stad: Vakant Västergötland: Helene Nilsson Göteborg stad: Christina Treros Bohuslän-Dalsland: Vakant Närke -Västmanland: Maria McDermit Värmland: Vakant Dalarna: Anneli Ramsell Hälsingland -Gästrikland: Kerstin & Yvette Persberger Medelpad-Härjedalen Jämtland: Susanne Sundqvist Övre Norrland: Katja Nielsen 10 Information till uppfödare utanför klubben Uppfödare utanf ör klubben ska tillskrivas och informeras om klubbens avelspolicy. 11 Information till uppf ödare ang. gåvomedlemskap Ingen åtgärd. 12 Uppfödareenkäten Diskuterade vad man ska göra för att h öja svarsfrekvensen. Beslöt att avvakta med åtgärd. Vi utvärderar f örst. 13 Verksamhetsåret 2000 Styrelsemöten:

9 Sida 9 av 13 Lördagen 17 Juni i samband med specialen i Avesta. 28 el. 29 Oktober i samband med uppfödarm öte, prel. i Linköping. Lördagen 20 Januari -01 Årsmöte : S öndagen den 4 Februari, prel. i Stockholmstrakten. 14 Regionombuden Diskuterade vad vi kan göra för att f örb ättra verksamheten. Beslöt att regionombuden ska finnas med p å klubbens hemsida. 15 Sammanställning av vinterspecialen Redovisning av enkätsvar Kinesposten 2/ Inofficiell utställning Ingen inoff. utställning planeras under Rapport från SDHK-fullmäktige Ingrid rapporterar att det har varit ett par givande dagar med bra och konstruktiva diskussioner. 18 Övriga frågor Beslöt att inf öra ett diskussionsforum på klubbens hemsida. Beslöt även att lägga ut protokollen p å hemsidan. En blankett ska tas fram till domare som d ömer våra specialer där specifika saker finns med t.e.x rörelser, hud, päls, tänder, mentalitet, storlek. Beslöt att annonsera på TV-4 v.14, v. 24, v samt v.5-01 Beslöt att skriva till Janne T örnblom och Joakim Olsson ang. statut till skänkt VP. Beslöt att klubben ej ska bekosta annons inför Ljungby utställningen i Hundsport. Beslöt även att tacka nej till att stå som arrangörer i Ljungby -01. Beslöt att kompensera Åsa Lagerstam f ör utebliven annons. Namnetiketter från SDHK till nya kinesägare skickas till Elisabeth Leidstedt, som skickar v älkommen till din rasklubb + inb.kort till dem som inte är medlemmar i klubben. SKK/AK har till dagens styrelsemötet sänt ett tack för arbetet med rasen. SKK/AK skickade en mycket god tårta som styrelsen avslutade mötet med att tillsammans avnjuta. Beslöts att skicka tack till SKK/AK samt bifoga de fotografier som togs i samband med avslutandet av mötet. Beslöts att införa någon bild från tillfället i KP 2/00 samt skriva om SKK/AK uppskattning av rasarbetet. 19 M ötet avslutas Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därmed styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Sandra Jonsson, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I AVESTA Närvarande Ingrid Broqvist Gunilla Agronius Sandra Johnsson Madeleine Beckeman Carina Attheden Veronika Berglund Distribution N ärvarande Bo Stende (amnält förhinder) Annica Hellman (anm ält förhinder) Karin Larsson (avsaknad av kallelse) Yvonne Fransson (ej avhörd)

10 Sida 10 av 13 Sven -Olof Ramsell (adj. redaktör, amnält förhinder) Ann-Christine Kvist (adj. valpförmedlare, amnält f örhinder) Gunnel Samuelsson (kassör) Albinette Drago (sk valberdning) Roland Wessman (revisor) Christer Lindgren SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade styrelsem ötet i Avesta. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Madeleine Beckeman. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Linköping godkändes med tillägg under punkt 9, även Annica Hellman är ansvarig för regionombuden. 5 Inkomna skrivelser B Sandra Jonsson ang. Tillstånd till publicering Yvonne Kinberg Tillstånd till publicering SDHK F ör kännedom SDHK Ordförandekonferens SDHK Fullmäktigeprotokoll SDHK-möte SKK Omröstn. i KF, exteri ör-domare SKK Länsklubbarnas utst Anna Carlsbaum Ringsekr. Specialen i Avesta Dalarnas läns KK Avtal Annelie Ramsell Tillst ånd till publicering Ulrika Lundberg Tillstånd till publicering Servera Pet Food Sponsring Elisabeth Blomberg Försäljning Albinette Drago Tillstånd till publicering Katherine Salmio Avg år som regionombud SDHK Inf om officiell utställning Ingrid Lindgren Avg år som regionombud Veronika Berglund Tillstånd till publicering Sussie Anger-Holmbäck Kinestoppen 6 Utgående skrivelser LJT Elisabeth Akke VP UT Sverre, Dalarnas läns KK Specialen UT Jan Tömblom, Joakim Ohlsson Statut till VP UT SDHK Ansökan om avelsråd UT Enl. Distributionslista Kallelse UT Nutro -Petra Junehall Ang. sponsring UT SKK:s avelskommitté Tack för tårtan UT Åsa Lagerstam Annons UT SDHK Avelsråd UT Åsa Lagerstam Ersättningsannons UT SKK: s Föreningskommitté Klubbmaterial UT Enl. Distributionslista Kallelse till styrelsemöte 7 AU-ärenden AU har beslutat att tillsätta följande nya regionombud Albinette Drago - Stockholms stad, Ulrika Lundgren - Övre Norrland, Susanne Arnfridsson - Medelpad, Härjedalen, Jämtland. Styrelsen godkände i enlighet med AU de nya ombuden. 8 Ekonomisk rapport Styrelsen fick en mycket detaljrik ekonomisk rapport från Gunnel. Vi har verkligen fått en kassör som är guld värd! Årets resultat :- 9 Kommitteérna; rapporter.

11 Sida 11 av 13 Utställningskommittén Gunilla har hittat en lokal till specialen. Hon jobbar vidare på detta. Till nästa styrelsemöte funderar vi alla på om vi ska/har möjligheter att arrangera 2 specialer per år.vårt stora problem är att f ör få vill hjälpa till. Avelskommittén. Förslag från Gunilla Agronius och Helena Hellstr öm om att bl a öka svarsfrekvensen på enkäter. Förslaget bifogas som bilaga till detta protokoll. PR och Informationskommitt én Sandra har gjort hemsidan snyggare och uppdaterar den ofta. Stambokskommittén Förlängt manusstop till stamboken. Manusstoppet utg år 15 augusti. 10 Uppfödarmöte i Linköping Färggenetik med Irene Berglund. Irene kommer även att samla in kort för att visa ex. på olika färger. Ulla Thedin, rasdataansvarig i SDHK ger inf om "Genetica Lathunden". Hundar av båda varianter får gärna tas med så vi kan färgbestämma dessa. 11 Sammanfattning av dagens special. Be inbjudna domare att tacka nej till att döma rasen p å annan utst. 1/2 år före en special. Vi m åste bli fler som känner ansvar och delaktighet i klubbens arrangemang. Vi kan inte arrangera specialer o dyl. med två personer som gör allt. 12 Byte av redaktör Veronika Berglund tillsätts som ny redakt ör för Kines-Posten och adjungeras till styrelsen. Stort tack framfördes till Sven-Olof Ramsell f ör hans arbete med v år klubbtidning. Daniela Hassenstein tillfrågas om hon kan försöka arbeta med att värva annonsörer och att göra annonser åt andra. Sandra tillfrågan henne. 13 Uppfödarbilaga Beslutade att en uppfödarbilaga ska göras till KP3/00. Ansvariga för bilagan är avelsrådet. 14 Rasmonter 4 x Summer Dog Show i Ronneby Rapport från det pågående arbetet. 15 Utställning i Ljungby CCC ansvarar f ör SDHK:s utställning i Ljungby tillsammans med BBHC. Vi har haft en träff med BBHC och arbetet har fördelats klubbarna emellan. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor diskuterades. 17 Mötet avslutades Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för en trevlig och givande dag och önskade Veronika lycka till med sitt arbete som ny redaktör. Därefter avslutades styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Madeleine Beckeman, Justerare PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I LINKÖPING Närvarande Ingrid Broqvist Sandra Jonsson Gunilla Agronius

12 Sida 12 av 13 Bo Stende Carina Attheden Distribution N ärvarande Annica Hellman (anm ält förhinder) Madeleine Beckeman (anmält f örhinder) Veronika Berglund (adj. Redaktör, anmält förhinder) Ann- Christine Kvist (adj. Valpf örmedlare, anm ält f örhinder) Albinette Drago (sk valberedning) Roland Wessman (revisor) Krister Lindgren (revisor) SDHK Ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet. Därefter öppnades detsamma. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändesmed tillägg av: Fel datum i kallelsen ska vara 28/10 inte 27/10. Att det i föreg ående protokoll ej kommit med att vi ska anordna en Jubiléumsmiddag i samband med specialen. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Bo Stende. 4 Föregående m ötesprotokoll Protokoll från styrelsemötet i Avesta avrapporterades och godkändes. Tillägg, se 2. 5 Inkomna skrivelser SDHK Protokoll SDHK Information Susanne Arnfridsson Tillstånd till publ Rose-Marie Rosenblad H älsoblankett Katherine Salmio Jubiléet Kungl. Biblioteket CCC:s årsböcker Hanna Scharf Frågor om rasen Camilla Sundén Allergi Helen Haglund Om utställningar Ulrika Lundberg Diverse fr ågor Maria Hallnér SDHK annons Pia Lundmark Uppgifter och tillstånd för publ Posten Faktureringsavtal SKK:s Föreningskomm. Svar på fr åga från CCC SKK Rasklubbstorget Yvonne Fransson Entledigad fr ån uppdrag. 6 Utgående skrivelser SKK:s Avelskomm. Svar på frågematerial SDHK SDHK utst. Ljungby Katherine Salmio Svar på fr åga om jubiléet Hanna Scharf Svar på frågor om rasen Camilla Sundén Svar på fr åga om allergi Helen Haglund Svar på frågor om utställningar Ulrika Lundberg Svar på diverse frågor Maria Hallnér Svar på SDHK annons Kungl. Biblioteket Svar på fr åga om publikationer SDHK Kataloger, resultatlistor och kritiker från Specialen i Avesta Posten Ans ökan om faktureringsavtal Deltagare på uppf. möte Program SDHK Uppgifter ang. medlemsantal mm 7 AU-ärenden AU har beslutat att teckna ett faktureringsavtal f ör att f å ner kostnaderna på utskick av KinesPosten. AU har beslutat att CCC inte kommer att vara medarrangörer på SDHK:s Ljungbyutställning 2001 p.g.a. f ör få aktiva medlemmar. Styrelsen beslutade i enlighet med AU. 8 Ekonomisk rapport Årets resultat +14,601 kronor. Rapporten godkändes. Bosse önskar att en ekonomisk rapport skickas ut med kallelsen till styrelsemöten.

13 Sida 13 av 13 9 Kommittéerna; Rapporterar Utställningskommittén rapporterade om Ljungbyutställningen. Styrelsen beslutade enhälligt att ansöka om en officiell utställning 2003 i samband med SDHK s utställning i Skogås. Beslutades att boka utställningsplatsen 2003 i Gnesta. Avelskommittén: Ev. blir det avelskonferens /28 anordnad av SDHK. Beslutade att skicka avelsrådet. Beslutade att Maya Cronhammar blir regionombud på Jylland. Sandra gör om hemsidan. Diskussionsforumet hålls stängt tills vidare. Diskussionen som förts på sidan har inte gett rasen n ågon positiv reklam. CCC s hemsida är i första hand en plats för information om rasen. 10 Sammanfattning av dagens uppfödarm öte Bordläggs till nästa m öte. 11 Att arbeta i styrelse, policy, arbetssätt, CCC i arbete Beslutade att skicka några ex av CCC i arbete till valberedningen, för att nya eventuella kandidater till en styrelsepost skall veta vad uppdraget innebär innan man antar det. Styrelsearbetet är ett teamwork. Allt arbete är lika viktigt även det mindre glamorösa. 12 Rasmonter på Stora Stockholm Tackat ja till monter. Ingrid Broqvist ansvarar. 13 Vinterspecialen Grovplanerade och drog upp riktlinjer. Beslutade om domargåva. 14 Jubileumsmiddag Domaren inbjuds till middagen. 15 Årsmöte Söndagen den 4 februari 2001 i Björnlunda. Beslöts enhälligt att motionera till årsmötet om att koppling av besvaringen av valpkullsenkäten knyts till valpf örmedlingen. 16 Övriga frågor Sloganförslag: Kines i alla v äder - med eller utan "kläder" insänt av Malin S samt Pälsad eller naken - alltid pigg och vaken!!! insänt av Gunnar Wennergren. Var de förslag styrelsen fastnade f ör. Stort tack riktades till medlemmarna som skickat så många bra bidrag. Ytterligare förslag kommer att användas i andra sammanhang framöver. Beslutades att 2 olika bildekaler med slogan skall tas fram. TV 4 annonsen som skulle varit införd v.40 införs strax före Stora Stockholm. Synpunkter på inaktiva regionombud ska ske skriftligt. För att någon ska avsättas ska skälet vara att de strider mot klubbens stadgar eller SKK:s grundregler. 17 M ötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed styrelsemötet. Ingrid Broqvist, Ordf örande Carina Attheden, Sekreterare Bo Stende, Justerare C.C.Club

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer