Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg"

Transkript

1 Skyltprogram Skyltprogram för stadsrum i Göteborg

2 Innehåll Inledning 3 Skyltar i stadsrummet 4 Att synas väl 4 Att vara en del av det hela 5 Olika miljöer olika krav 6 Bygglovpliktig skyltning 6 Fasadskyltar 7 Dubbelsidiga skyltar 7 Enkelsidiga skyltar 8 Ljuset och staden 10 Lysande skyltar 11 Belysta skyltar 12 Annan skyltning 13 Huvudprinciper 14 Bestämmelser 15 Plan- och bygglagen 15 Plan- och byggförordningen 16 Övriga lagar 17 Att ansöka om bygglov 18 Tänk igenom 18 Olovlig skyltning 18 Ansökan 18 Kontaktuppgifter 19 Flaggskylt som skyltlåda Flaggskylt som skyltlåda Lösa bokstäver

3 Denna skrift behandlar riktlinjer för fasadskyltning i Göteborgs stadsrum, huvudsakligen av den typ vi finner vid butiker, restauranger samt andra verksamheter i innerstaden. Vi hoppas att denna skrift ska kunna inspirera och vägleda i valet av skyltning, så att vi tillsammans kan skapa ett vackert och inbjudande gaturum. En attraktiv stadsmiljö är viktig för oss alla, för centrumhandeln så väl som för gatuliv och utomhusarrangemang. En bra verksamhetsfasad ska både sälja och vara vacker. Det gäller att välja den riktiga lösningen både för verksamheten, byggnaden och gatan; skyltningen blir då ett tillskott till den visuella miljön utan att ta makten från byggnaden. På många gatusträckningar i centrum behöver skyltlandskapet ses över, främst när det gäller skyltarnas storlek men även antalet. Med överdriven skyltning riskerar de enskilda verksamheterna att försvinna i mängden. Det blir lätt en upptrappning av skyltstorleken i konkurrensen om att synas. Det kan då sluta i ett visuellt kaos där enskilda skyltar blir svåra att urskilja. Gatan ger till slut ett oroligt och skräpigt intryck och förlorar i attraktivitet och status. Med en tillbakahållen och genomtänkt skyltning kommer de enskilda verksamheterna att synas väl så bra och byggnaden och gatubilden blir mycket vackrare. Riktlinjer bidrar till en enhetlig och rättvis bedömning av skyltärenden. Vi hoppas att alla som önskar ändra sin verksamhets fasad ser det som en spännande utmaning att göra den till en vacker del av stadens ansikte. Pendelskyltar Lösa bokstäver med neonrör Flaggskylt Lösa bokstäver med koronaeffekt på skyltyta

4 Skyltar i stadsrummet Att synas väl Reklam och skyltar är en del av storstaden liv, en del av dess puls och intensitet. Skyltarna speglar koncentrationen av aktivitet och verksamheter. Vi orienterar oss efter skyltar och informeras om verksamheter som bedrivs husens innehåll. Skyltar ska synas och vara lätta att uppfatta. Samtidigt vill vi att skylten skall smälta in i miljön, som en självklar och naturlig del av denna. En skylts läsbarhet är beroende av från vilket avstånd den betraktas och i vilken hastighet de passerande rör sig. I gaturum där människor rör sig till fots eller färdas i låg hastighet är även små skyltar och mindre textstorlekar läsbara. Skyltens placering, storlek och detaljeringsgrad ska då anpassas till gående de ska tålas att titta på och bidra till gatans trivsamma karaktär. Ett stadsrum med högre trafikintensitet där man rör sig med bil, buss, eller spårvagn, kan med sina förutsättningar motivera en större skyltstorlek. En tumregel säger att en enkel och väl proportionerad skrift kan läsas på ett avstånd av upp till 300 gånger skriftens höjd. Det innebär till exempel att en 10 cm hög skrift kan läsas på 30 meters avstånd. För en god läsbarhet behöver skyltningen luft omkring sig och en tydlig layout. En mindre informationsmängd är lättare att tillgodogöra sig. I många fall kan en tydlig symbol vara en utmärkt lösning, den uppfattas snabbt och är lätt att minnas. Något som avviker drar ofta till sig blicken, en mycket liten skylt bland de stora, en spännande form eller färgsammanställning. Det slentrianmässiga förbiser vi ofta. Pendelskylt Flaggskylt som ljuslåda

5 Att vara en del av det hela Det bör vara de enskilda husen som tillsammans tecknar gatubilden. Verksamheternas skyltning skall underordna sig helheten. Det är viktigt att fasader och skyltar betonar gatornas karaktär och därigenom medverkar till att utveckla stadens kvaliteter och olika miljöer. Utformningen måste anpassas, en lösning som är funktionell och vacker i en miljö kan vara förödande i ett annat sammanhang. Byggnaders gatuvåning har ofta en publik, kommersiell karaktär och tål betydligt mer visuell brokighet än vad våningarna högre upp klarar. Det ställs högre krav på en skylts anpassning till byggnadens och gatans särart ju högre upp på byggnaden den sitter. Skyltning på byggnaders tak påverkar hela gaturummet och även andra platser som den kan ses ifrån. Rikstäckande och internationella affärskedjor använder ofta en enhetlig skyltning vilken kan vara en utmaning att anpassa till känsliga miljöer. Exempel finns dock där dessa logotyper anpassats i sitt utförande med ett gott resultat. Byggnader som inrymmer lokaler för många olika verksamheter bör fastighetsägaren ta fram ett särskilt skyltprogram, för byggnaden, som styr och samordnar skyltningen. Olika verksamhetsskyltar kan till exempel samlas i en gemensam skyltning. Om skyltning sker på flera ställen på fasaden bör skyltprogrammet samordna skyltarnas placering, storlek och form.

6 Olika miljöer olika krav Stadens innehåll och användning förändras med tiden. Staden skall leva, men samtidigt måste vi ta hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär och ursprung. Stadsdelarna Inom Vallgraven, Vasastaden och Lorensberg är några av de kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom centrala staden där höga krav ställs på utformning och placering av skyltar. Antalet skyltar bör också begränsas längs kajer och broar och längs stadens vattenrum, så att deras karaktär bibehålls. Extra känsliga är också kanalrummen, som stora hamnkanalen och vallgraven, där skyltningen måste samspela med det historiska stadsrummet. Paradgatorna Kungsportsavenyen, Vasagatan och Linnégatan har utvecklats från bostadsgator till kommersiella huvudstråk och kräver en skyltning värdig sin monumentala karaktär. Enstaka byggnader i centrum är klassade som byggnadsminnen vilket innebär att särskilda hänsyn krävs till dem. Ibland börjar en plats i staden fungera som en slags skyltnod. Kungsportsplatsen är den tydligaste i det slaget. I samspel med den historiska miljön finns här större utrymme att pröva extraordinär skyltning som kanske inte hade tillåtits på annan plats i centrum. Nattlivets skyltar träder här fram och tecknar storstadens speciella stämning. Gångfartsgator/gårdsgator är gator där alla trafikanter möts på lika villkor och hastigheten i förflyttningarna sjunker avsevärt. Det finns studier som visar att de gator i en stadskärna som människor föredrar att färdas eller vistas på är de där färdtempot är lågt. Det gör att mängden människor vid varje given tidpunkt uppfattas som större och trivsamheten ökar. Göteborg har i ett flertal år arbetat med att skapa sådana miljöer med hjälp av trafikstyrning, gångfartsgator, markbehandling, belysning, gatumöblering och så vidare. Dessa miljöer kräver också en hög kvalitet på skyltningen. Skyltningen behöver anpassas efter de gåendes villkor och tempo. Skyltar ska här sitta lågt för att hamna i gåendes blickfång, vara modesta i sin storlek för att skapa intim atmosfär och hålla en hög detaljeringsgrad helt enkelt tålas att titta på. Då bidrar skyltningen till det samspel som ger hela gaturummet en trivsam karaktär. Normalt ska en skylt sitta högre än 2,5 m över gångbana och högre än 4,6 m över körbana. Det faktum att det inte finns någon trottoar på gångfartsgatan gör ibland att transportbilar kan köra nära fasaden. Att sätta alla skyltar högre än 4,6 m för att hindra påkörning av transportfordon, motverkar den intima karaktär gångfartsgatan eftersträvar. För att motverka detta kan en smal pendelskyltning på lägre höjd vara att föredra. En möjlighet är också att, med upplåtelse från trafikkontoret, få ställa växter eller möbler i direkt anslutning till entrén och på så vis försköna stadsrummet och skydda skyltningen. Ibland finns en tendens till att tvärgator till populära stråk i staden börjar få allt storskaligare skyltning för att nå människor på det mer tätbefolkade stråket. De lyckas då inte med att skapa den intima, mera långsamma, karaktär som faktiskt lockar människor till sig. Bygglovpliktig skyltning Generellt sett måste skyltning kunna hänföras till 6 kap. 3, plan- och byggförordningen, och ligga inom detaljplanerat område för att bli bygglovpliktig. Det kan då vara en skyltanordning men kan också vara en fasadförändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglovet gäller alltså skyltanordningen eller fasadförändringen, inte budskapet som sådant.

7 Fasadskyltar Dubbelsidiga skyltar Att flagg- och pendelskyltar har använts i århundraden är lätt att förstå, då en skylt vinkelrätt mot gaturiktningen syns mycket väl. Dessa skylttyper kan med enkla medel ges en vacker och intressant utformning, även av modernt snitt. Problemet med dessa skylttyper är dock att de skymmer varandra om de placeras för tätt. Det gäller att utnyttja platsen väl, samt att tänka på att en enkel och tydlig symbol är att föredra framför långa texter. En för högt placerad hängande skylt syns mindre bra eftersom vår naturliga synriktning inte är uppåtriktad. Flaggskyltar är benämningen på skyltar som är infästa i över- och underkant. De bör till sin karaktär vara lätta och graciösa, gärna med stående proportioner. De är som regel placerade i anslutning till verksamhetens entré. Om det finns flera flaggskyltar, på fasaden eller gatusträckningen, bör dessa placeras på samma höjd. Flaggskyltar som sitter för tätt, eller på olika höjd, skymmer varandra och ger ett stökigt intryck. De skall inte fästas i ornament eller i dekorationer i fasaden. Flaggskylt som skyltlådor, är en utmaning att anpassa till gatumiljön. För att fungera behöver skyltlådan placeras väl, vara tunn och ha god design vad gäller material och detaljering. Skyltlådans kanter bör anpassas till skyltbakgrundens kulör. Pendelskyltar hänger ned från en stång eller ett undertak i till exempel en arkad. Liksom flaggskyltar finner man dem vanligtvis vid entréer och de bör placeras på en enhetlig höjd. Ofta ser man dessa skyltar utformade på ett lite gammaldags och dekorativt sätt, de kan dock enkelt ges en lika vacker modern form. Pendelskyltens lätthet gör att den som regel smälter väl in i de flesta miljöer. En förutsättning för detta är att de inte görs för stora. Plogskyltar och andra volymbildande skyltar på fasad, samt skyltar som bildar till exempel tak över entréer, är synliga från sidan. Denna typ av skyltar lägger till ett nytt formelement till byggnaden och kräver därför noggranna studier för att pröva om det är möjligt att få dem att samspela med byggnaden. Flaggskylt som skyltlåda Flaggskylt som skyltlåda Pendelskylt Pendelskylt Pendelskylt som skyltlåda Pendelskylt som skyltlåda

8 Enkelsidiga skyltar Målade bokstäver direkt på fasaden ger en enkel och vackert genuin skyltning. Skylten bör utformas så att den harmonierar med huset och gatumiljön. Med rätt storlek och utformning är även läsbarheten god. Lösa bokstäver uppsatta direkt på fasaden är ofta elegant och låter sig väl anpassas till fasaden. Byggnadens egen karaktär kvarstår samtidigt som skylten blir ett karaktäristiskt tillägg som samspelar bra både i dagsljus och när det är mörkt. Om bokstäverna är belysta bakifrån så att de får en koronaeffekt gör de att både skylten och byggnaden syns på kvällen. På bearbetade fasader, med reliefverkan och detaljer, är lösa bokstäver oftast den absolut bästa lösningen. Fasadens detaljering förblir då synlig mellan bokstäverna. Skyltlådor är bara undantagsvis lämpliga som skyltning i innerstadsmiljö. De döljer ofta byggnaden och tillför sällan några skönhetsvärden i gatumiljön. För att fungera behöver skyltlådan vara tunn och ha god design vad gäller material och detaljering. Skyltlådans kanter bör anpassas till fasadens eller skyltbakgrundens kulör. Skylt på skyltfönster kan vara en fördelaktig placering då de sitter i en lämplig synhöjd. Fönsterskyltning griper inte in i husets grundelement. En målad, tryckt eller klistrad fönsterskylt kan vara en både diskret och elegant form av skyltning. Det är viktigt att skyltningen inte görs för stor så att fönstrets genomsiktlighet påverkas. Om fönstret täcks till mer än ca 30 procent ska ansökan om bygglov för fasadändring göras. Skyltning som sitter på fönstrets insida är inte bygglovpliktig. Lösa bokstäver på skyltyta är när bokstäver monterats på distans från en skyltyta. Skyltytan måste då samspela med fasadens geometri och oftast är det i direkt anslutning till skyltfönster som det kan vara aktuellt. Hela skyltplattor kan vara svåra att infoga i fasaden eftersom de lätt får en verkan som beklädnad och gör byggnadens struktur mindre läsbar. De kan dock fungera väl om de är av begränsad storlek och till sin form och färg är anpassade till byggnaden. För avancerade logotyper som inte låter sig göras som lösa bokstäver kan en platt skylt med samma bakgrundskulör som byggnaden fungera. Det är viktigt att de placeras där fasaden naturligt ger plats för skyltning. Platta skyltar kan även med fördel profileras något och utformas med lätt reliefverkan. Lösa bokstäver Neonskylt är en vacker lösning som ofta låter sig väl anpassas i fasaden. Tekniken medger en stor frihet i utformandet av text och symboler. Lösa bokstäver Exempel på byggnad med eget skyltprogram

9 Skylt på skyltfönster Målade bokstäver Lösa bokstäver Urfrästa och målade bokstäver Målade bokstäver Lösa bokstäver Neonskylt Lösa bokstäver samt flaggskylt

10 Ljuset och staden När skymningen faller sker en förvandling av staden. Husen drar sig tillbaka in i mörkret. Nattlivets ljus och skyltar träder fram och tecknar gatans bild. Mycket av storstaden speciella stämning ligger i dess ljus. Ljusskyltar tål dock inte så mycket konkurrens. En liten lysande skylt på en mörk gata kan med en nästan magnetisk kraft dra blicken till sig. Motsvarande skylt kan försvinna helt i mängden på en mera upplyst gata. Det är därför viktigt att ljusstyrkan harmonierar med gatans generella ljusnivå och omgivande skyltning. En obelyst skylt kan fungera bra om allmänbelysningen runt omkring den är god. Med en särpräglad och tydlig utformning syns den bra ändå. I de fall man vill ha upplysta eller lysande skyltar skall man tänka på att dessa skall vara utformade så att de inte bländar eller stör kringliggande bostäder. Klagomål på störande skyltning gäller främst ljusstyrka eller snabba växlingar (som till exempel vissa neonskyltar eller bildväxlande skyltar). Man bör även vara noggrann i valet av kulör. Kalla färgtoner i exempelvis. blått är svåra att uppfatta i mörker och kan upplevas som obehagliga. Skyltar på tak kan sägas vara ett av storstadens attribut. De kräver ett långt betraktningsavstånd och tillåts endast i undantagsfall, och i särskilda sammanhang, i centrala staden. Undvik stora täta skyltar som ger ett kompakt intryck. Genombrutna bokstäver på en diskret ställning ger en lätt karaktär och lämnar taket synligt. Skylten bör inte skjuta upp över takets silhuett eller ut över takfoten. Neonskylt Neonskylt på tak Skyltning koncentrerad till första våningen Neonskylt 10

11 Lysande skyltar Neonskyltar kan vara en mycket fin och diskret skyltning med vackert ljus och spännande former. Tekniken medger en stor frihet i utformningen vilket gör bokstäver och symboler möjliga att anpassa till de flesta fasader. Neonljuset är som gjort för intressanta natteffekter. Ju högre upp på byggnaden neonskylten sitter desto viktigare är det att den följer byggnadens formspråk. Lösa bokstäver som är uppsatta direkt på fasaden och belyses bakifrån ger en koronaeffekt. De lyser upp byggnadens yta samtidigt som de gör bokstäverna läsbara vilket gör att skylten och byggnaden samspelar på kvällen. På bearbetade fasader, med reliefverkan och detaljer, blir detta ofta en mycket lyckad lösning. Fasadens detaljering förblir då synlig mellan bokstäverna. Resultatet blir ofta vackert och det finns många goda exempel att inspireras av. Skyltlådor kräver noggrann anpassning till fasaden för att inte bli dominerande. De kan även vara svåra att läsa. Skyltlådor med genomlyst bakgrund i ljusa färger bör undvikas då de är mycket svåra att få att samverka i gaturummet. I mörker kan skyltlådan tendera att lösgöra sig från fasaden och samspelet med byggnaden uteblir. Lösa bokstäver på skyltyta är ett bättre alternativ än skyltlåda. Det är ogenomskinliga bokstäver som monterats på distans från skyltytan med ljus i mellanrummet mellan bakgrund och text. Skylttexten samspelar då bättre med gaturummet även om samspelet med byggnaden blir litet. Bildväxlande skyltar av olika typer är svåra att anpassa till kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta byggnader och miljöer. De är av trafiksäkerhetsskäl oftast inte lämpliga i trafikintensiva miljöer. Boende kan bli störda av denna typ av skylt eftersom det är just ljusstyrka och ljusväxling som uppfattas som mest störande. Bildväxlande skyltar innehåller oftast allmän kampanjinformation och varureklam som oftast inte har anknytning till verksamhet på platsen. Därför bör endast platser avsedda för allmän reklam komma i fråga. På dessa platser ställs det dock mycket höga krav på skyltarnas utformning. Bildväxlande skyltar ska därför utformas med stor hänsyn till omgivningen. En bildväxlande skylt på allmän plats eller som vänder sig mot allmän plats behöver både bygglov och tillstånd från polisen. Lösa bokstäver med neonrör Lösa bokstäver Lösa bokstäver med koronaeffekt Lösa bokstäver med neonrör Skyltlåda 11

12 Belysta skyltar Spotlight på stänger används ofta för att belysa skyltar och fasadpartier. De har den fördelen att skyltningen ser nästan likadan ut dag som natt och att sammanhanget med byggnaden betonas. Det är viktigt att skylten får en jämn belysning, hellre fler små ljuskällor än få stora. Detta begränsar även problemet med bländning för grannar och förbipasserande. En svårighet är att armaturer med stänger ofta blir alltför framträdande i dagsljus. Det är viktigt att de är smäckra och utförda i material och färg som är neutrala i förhållande till fasaden. Flagg- och pendelskyltar ser man även belysta i överkant med ett dolt lysrör. Armaturen blir ofta dominerande i förhållande till dessa lätta skylttyper. Om belysningen integreras i skyltens infattning och ges nätta dimensioner kan däremot resultatet bli mycket elegant. Fasadbelysning, även utan skylt, är bygglovpliktig inom detaljplanerat område. Pendelskylt Lösa bokstäver Lösa bokstäver på skyltyta 12

13 Annan skyltning Flaggstänger och tygflaggor är inte bygglovspliktiga. Flaggan ska ha sin fästpunkt över 2,2 m över marken och ha hela sin flaggyta högre än 2,5 m över gångbana och högre än 4,6 m över körbana. Flaggor bör placeras och utformas med samma hänsyn till stadsbild och skala samt trafik och boende som annan skyltning. Flaggstång från fasad bör helst inte nå ut mer än 1/6 av gatans bredd och placeringen bör samspela med fasadens formspråk. Markiser som är uppfällbara behöver i de allra flesta fall inget bygglov. Om fasadförändringen blir avsevärd krävs bygglov. Färg och form bör stämma med byggnaden och dess särdrag. De får inte förvanska byggnaden. Samråd gärna med stadsbyggnadskontoret för att hitta bästa lösningen. Markiser som är fasta kräver bygglov för fasadförändring och ska anpassas till byggnadens utseende. De bör följa fasadindelning och fönsterform samt inte göras bredare än det enskilda fönstret. De får inte förvanska byggnaden. Hänvisningsskyltar/orienteringsskyltar (informationstavlor som visar vägen till verksamheter längre bort) kräver bygglov. De bör inte användas på fasader eftersom de starkt bidrar till en rörig övermängd av skyltar. Försök hitta en annan plats för dem. Vippskyltar och andra lösa skyltar på gatan (allmän plats) kräver inte bygglov men tillstånd av polismyndighet. Dessa skyltar ska användas sparsamt. De ger ett rörigt intryck, de begränsar framkomligheten och utgör en fara för personer med nedsatt syn. Byggskyltar får uppföras utan särkilt lov, om de placeras vid byggarbeten för vilka bygglov lämnats tidigare. Sammanlagd area får vara högst 15 kvadratmeter för bygglovbefriade byggskyltar. Byggskylt ska placeras inom den berörda fastigheten eller det arbetsområde som angetts på situationsplanen i bygglovet och ska tas bort när arbetena är färdigställda. Jalusier, stöldskydd och liknande kan i sig själva vara bygglovpliktiga i de fall där det blir en avsevärd fasadändring genom att dessa sätts upp, främst på kulturhistoriskt intressanta byggnader. Tillkommer omfattande reklambudskap på dessa blir de bygglovpliktiga också som fasadförändring. Ägaruppmärkning av byggnader., det vill säga skyltning med avsikt att visa fastighetsägarens namn bör underordnas verksamhetsskyltning och inte storleksmässigt konkurrera med denna. Ofta räcker en skylt på ca 0,3 x 0,3 m. Vepor och annan skyltning i storformat kan nästan aldrig uppfylla utformningskraven i plan- och bygglagen och kan därför sällan få annat än tidsbegränsade bygglov. Dessa behandlas separat i Policy för tillfälliga reklamanordningar i storformat. Skyltning i bostadsområden bör utformas mycket diskret. I områden med enbart bostäder är kommersiell skyltning generellt sett inte lämplig. Ljudbudskap, som riktar sig till personer på allmän plats får enligt lokala ordningsstadgan (15 ) inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polisen. 13

14 Huvudprinciper Skyltar ska anpassas så att de blir en del av helheten och inte dominerar andra delar av gatubilden. Se på hela fasaden, din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens kvaliteter. Skyltars storlek ska anpassas till husets karaktär och de ska placeras så att de tillsammans med andra eventuella skyltar på huset skapar en god balans i det samlade fasaduttrycket. Skyltar ska inte bryta mot en byggnads horisontala och vertikala huvuduppdelning. Fasadskyltar får inte täcka hela fasaden eller hela byggnadsdelar. Tillräckligt med luft ska lämnas runt skylten så att det syns att den sitter på en byggnadsdel och att huset har kontakt med marken. Skyltar ska placeras med ett fritt mått till intilliggande fönster. Skyltar bör inte täcka dörrar, fönster eller byggnadsdetaljer som konsoler, gesimser, ornamentik, pilastrar med mera. Byggnadens gatuvåning är i allmänhet mer tålig för skyltning än de övre våningarna. Skylt ska därför i första hand placeras vid skyltfönster eller entré i gatuvåningen och bara i undantagsfall placeras högre upp. Den övre delen av fasaden kan behöva fredas för att behålla sin kulturhistoriska läsbarhet. Gaturummet har generellt sin ljusmässiga koncentration i gatans nivå. Detta innebär att även lysande skyltar är lämpligast där. Fasadskylten ska upplysa om vilken affär eller rörelse man finner där. Undvik produkt- och varumärkesreklam. Tänk på att en stor textmängd försämrar läsbarheten. Skyltar bör inte skjuta ut mer än 1,2 m från fasaden. På smala gator är ett mindre mått ofta lämpligt. På flagg- och pendelskyltar räcker 0,6 0,8 m oftast bra. Eventuella befintliga olämpliga skyltar bör inte tas som föredöme för nya skyltar. Om till exempel platser och byggnader rustas upp bör nya skyltars utseende anpassas till den ändrade stadsbilden. Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet. Skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken ska inte störa boende eller trafikanter. Om byggnaden innehåller många olika företag som byts ut då och då kanske det är dags att ta fram ett skyltprogram för byggnaden. Det är mindre lämpligt att sprida skyltar över fasaden. Ett bättre sätt är att gruppera skyltarna så att de samverkar och skapar balans i fasaduttrycket. Illustration av en fasades horisontala och vertikala huvudriktningar. 14

15 Bestämmelser Plan- och bygglagen, och plan- och byggförordningen, reglerar skyltar inom detaljplanerat område. Det krävs bygglov för att göra en fasadförändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Skylt. Rättspraxis har visat att skylt är en fast monterad anordning. Det innebär att i bygglov för skylt är det själva skyltprodukten som är bygglovpliktig. Fasadändring. När det gäller markiser, jalusier eller andra större budskap på en byggnad är det fasadförändringen som är bygglovpliktig. Bygglovet gäller skyltanordningen eller fasadförändringen, inte budskapet som sådant. Om endast textinnehållet ändras på en skylt som tidigare fått bygglov behövs inget nytt bygglov. Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 6 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser Byggnadsverks utformning 1 En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 ska det som 1. enligt 1 och 2 gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och 2. enligt 1 gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. 9 kap. Bygglov 2 Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. 15

16 Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap. Krav på byggnadsverk... Föreskrifter om byggnadsverk, tomter och allmänna platser m.m. 2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 ska tillämpas också på en annan anläggning än en byggnad, 2. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 2 ska tillämpas också på skyltar och ljusanordningar,... 6 kap. Bygglov för andra anläggningar än byggnader... Bygglov för skyltar och ljusanordningar 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar. 4 Kommunen får i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att 1. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar inom ett område som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, eller 2. sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö. 9 kap. Byggsanktionsavgifter 91 En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 2 Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. 3 Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter på nytt gör sig skyldig till en överträdelse av samma slag, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer av detta kapitel, dock högst 50 prisbasbelopp. Första stycket gäller endast överträdelser som begås inom två år från det tidigare beslutet om byggsanktionsavgift Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en sådan ändring av en byggnads yttre utseende som kräver lov enligt 9 kap. 2 första stycket 3 c eller 8 första stycket 2 a eller c plan- och bygglagen (2010:900) är 0,5 prisbasbelopp. Bygglov för skyltar och ljusanordningar 13 Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en skylt trots att det krävs lov enligt 6 kap. 3 eller 4 är 1. 0,125 prisbasbelopp för en skylt med en yta på maximalt 5 kvadratmeter, 2. 0,5 prisbasbelopp för en skylt med en yta på över 5 och maximalt 20 kvadratmeter, och 3. 0,75 prisbasbelopp för en skylt med en yta på över 20 kvadratmeter. Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en ljusanordning trots att det krävs lov enligt 6 kap. 3 eller 4 är 0,25 prisbasbelopp. 16

17 Övriga lagar Förutom Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen finns det andra lagar som styr skyltning. En skyltfråga kan beröra flera lagar samtidigt. Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun Reglerar att reklamanordningar mot allmän plats behöver tillstånd från polisen. Det gäller inte för näringsidkares skylt på byggnad där rörelsen finns. Polistillstånd gäller även för ljud mot allmän plats. Reglerar även att utstickande anordningar inte får fästas på lägre höjd över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger ner över en gångbana får inte ha lägre höjd än 2,50 meter, och den del som hänger över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter. Enligt Lokala ordningsstadgan för Göteborgs kommun gäller följande mått vid placering av skyltning: Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över marken än 2,20 meter (fästpunkten). Den del av anordningen som hänger ner över en gångbana får inte ha lägre höjd än 2,50 meter. Den del av anordningen som hänger ner över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter. Lag om gaturenhållning och skyltning. Reglerar skyltning i områden utom detaljplan samt områden med betydelse för frilutftslivet. Skyltar ska informera om verksamheter på platsen och inte vara uppenbart vanprydande. Ordningslag Reglerar skyltning som riktar sig mot allmänhet på offentlig/allmän plats. Bländande eller vilseledande ljus som äventyrar säkerheten är förbjudet. Väglag Reglerar skyltning inom vägområde samt 50 m utanför vägområdet. Avsikten med tillståndsprövningen är att i trafiksäkerhetens och naturvårdens intresse begränsa förekomsten av skyltar. Så här kan en lämplig skyltplacering vara i förhållande till fasadliv, markplan och körbanans kant. 17

18 Att ansöka om bygglov Tänk igenom Samråd med din fastighetsägare. Du behöver fastighetsägarens tillstånd för att få sätta upp en skylt. Det kanske finns ett skyltprogram för fastigheten eller så har fastighetsägaren har en tanke om hur skyltningen på byggnaden ska se ut. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad som händer på fastigheten. Även om någon annan, till exempel en hyresgäst, sätter upp en skylt utan bygglov är det fastighetsägaren som är ansvarig. Använd de riktlinjer som finns i detta skyltprogram. Reducera, tänk igenom ditt budskap och renodla det. Då framhävs det bättre. Undvik onödiga upprepningar. Välj inte standardlösningar. Det finns många olika sätt att utforma en bra skyltning som passar verksamheten, huset och gatan. Den bästa lösningen kan även vara den billigaste. Vänd dig till en kvalificerad skylttillverkare. Rådfråga gärna stadsbyggnadskontoret. En bildväxlande skylt eller reklamskyltar på offentlig plats (eller som riktar sig mot offentlig plats) behöver i allmänhet både fastighetsägarens tillstånd, bygglov samt tillstånd från polisen. Olovlig skyltning För en olovlig skylt tas en byggsanktionsavgift ut (Plan- och byggförordningen kap 9). Föreläggande att avlägsna skylten kan utfärdas av byggnadsnämnden. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Ansökan Blankett för ansökan om bygglov finner du på Din ansökan måste innehålla tillräckliga beskrivningar samt bilder eller ritningar för att möjliggöra en korrekt bedömning av hur skyltningen kommer att se ut. Följande bör du ha med: Fastighetsbeteckning och adress. Fasadritning, med mått, som visar skyltens placering i fasaden. En ritning, samt gärna en bild, som visar skyltens utformning, material, yta, tjocklek, kulör och mått. Kontaktuppgifter Om ansökan gäller en fristående skylt behövs en enkel nybyggnadskarta där skyltläget är markerat. Kostnad för bygglov Kostanden för ett bygglov anges i stadsbyggnadskontorets taxa. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar den på Om en skylt innehåller en nyttighet sker endast prövning av, och tas ut avgift för, nyttigheten. Exempel på nyttighet kan vara toalett, telefonkiosk med reklamvitrin, informationstavla och väderskydd. Om flera skyltar prövas samtidigt på en byggnad tas en avgift för första skylten och sedan lägre avgift för de följande skyltarna. För skyltar som överensstämmer med en byggnads skyltprogram tas en lägre avgift ut. 18

19 Kontaktuppgifter Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, Göteborg Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: Infodisk norr: Infodisk söder: E-post: Webbplats: 19

20 Skyltprogram 20 Adress: Box 2554, Göteborg. Besöksadress: Köpmansgatan 20. Telefon V

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Skyltprogram Brf. Kungsklippan

Skyltprogram Brf. Kungsklippan 2015 Skyltprogram Brf. Kungsklippan Merja Krank Zenit Arkitekter AB 2015 11 11 Rev. 160107 1 Allmänt om lokala skyltprogram Fastighetsägare, som vill ha en sammanhållen skyltning, kan upprätta ett lokalt

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden En god SKYLTNING Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2014-08-21 4 Innehållsförteckning INLEDNING... - 2 - LAGARNA SOM STYR... -

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden MYN 182 Dnr Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats Ärendebeskrivning Den 24 september 2015 tog myndighetsnämnden beslut MYN 155 angående

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

Skyltpolicy Juni 2013

Skyltpolicy Juni 2013 Skyltpolicy Juni 2013 Policyn har godkänts i kommunfullmäktige 2013-05-17 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Organisation Fotografier: Omslagsbilder: Tryckt: Stockholm 2013 Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-21 56 Revidering antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xx Medverkande i revidering av Skyltprogrammet 2015 har varit

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Råd och riktlinjer för Skylta Skyltar i Sundsvalls stenstad vackert SUNDSVALL S KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 skylta så här... 1. Diskret, vacker logga

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer