SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN"

Transkript

1 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax

2 Innehåll 1. Inledning Vad är en skylt? När behövs tillstånd? Olika typer av skyltar Exempel Vägvisning Allmänna riktlinjer Särskilda riktlinjer Placering av skylt Bygglov och andra tillstånd Tillsyn Taxa Lagstiftning

3 1. Inledning I denna skyltanvisning beskrivs de lagar och regler som gäller vid uppsättning av skyltar inom Nykvarns kommun. Den fungerar också som ett vägledande dokument som ger stöd till näringsidkare, fastighetsägare och andra intressenter, men även för att underlätta och ge stöd till bygglovhandläggaren vid ett eventuellt bygglov för skylt. Skyltar och reklam är en naturlig del av bebyggelsemiljön. Det är viktigt för näringsidkare att få synas och göra reklam för sin verksamhet, men även för privatpersoner som kanske vill sätta upp tillfälliga skyltar. Skyltar fungerar inte bara som reklam för verksamheter utan ger också nyttig information till kommunens invånare och besökare som vill orientera sig i kommunen. Skyltar är bland det första intrycket besökare får, därmed är skyltarnas helhetsintryck mycket viktigt. En väl utformad skylt framhäver gaturummet i miljön och kan även betraktas som ett konstärligt inslag. För många färger, former och intryck gör det svårt för åskådaren att urskilja budskapet av en enskild skylt. Utformning och placering av skyltar och reklam är därmed avgörande för hur skyltens budskap upplevs. Samordnad skyltning kan många gånger vara ett bra sätt skapa ett lugnt, inbjudande och positivt intryck. Det är viktigt att skylten samspelar med byggnaden och inte döljer viktiga fasaddetaljer. Hänsyn måste tas till husets utformning och kulturhistoriska värde. En skylt kan dessutom ha ett eget konstnärligt värde, därför bör man vara noga med utformning, mått och placering. Att hitta en bra placering för att skapa en bra balans mellan gaturummet och byggnadens fasad är inte alltid lätt. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen hjälper gärna till när det gäller frågor om utformning och vilka regler som gäller för just ditt område när du vill sätta upp en skylt. 3

4 2. Vad är en skylt? En skylt är en anordning som förmedlar ett budskap, oftast för verksamhet, vägvisning eller information. Skyltar kan indelas i två huvudgrupper: vägmärken och reklamskyltar eller andra skyltanordningar. Det är ytterst rättstillämpningen som avgör vad som är att betrakta som en skylt. Nedan följer exempel på vad som inte har betraktats som skyltar som kräver bygglov: Vägmärken enligt vägmärkesförordningen Valaffischer under kampanjtid Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion etc. som står uppställda under kortvarig tid Text och symboler som klistras upp i mindre del av ett fönster 3. När behövs tillstånd? Inom områden med detaljplan krävs bygglov för uppsättande av skylt. Det krävs även bygglov för att ändra befintlig skylt. Utanför område med detaljplan krävs inget bygglov, men där kan istället andra tillstånd krävas t ex enligt väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Lösa affischställ samt affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar etc. kräver inte bygglov, men fordrar tillstånd från polis och markägare. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad som händer på fastigheten. För det fall någon annan än fastighetsägaren sätter upp en skylt utan bygglov, är det dock fastighetsägaren ändå som är ansvarig för en eventuell påföljd. Du måste därför alltid ha fastighetsägarens tillstånd att sätta upp eller anordna en skylt. På offentlig plats krävs alltid tillstånd från polisen, även för skyltar som inte kräver bygglov. Du är alltid välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen om du är osäker på vilka regler som gäller när du vill sätta upp en skylt! 4

5 4. Olika typer av skyltar Fasadskyltar Dessa typer av skyltar monteras direkt på fasaden. Fasadskyltar finns även med ljuslådor vilka till exempel kan varieras med att endast utskurna bokstäver lyser. Fristående bokstäver ger en bra helhet, och är att föredra i kulturhistoriska miljöer då de inte inkräktar på byggnadens grundform. Uthängande skyltar Uthängande skyltar är vinkelräta mot fasaden och läsbar från två håll. Skonsam mot fasaden. En fördel är att fästet inte behöver bytas ut när nytt budskap önskas. Symbolskyltar Skyltar som med en symbol visar ett budskap exempelvis en kringla för ett konditori eller en sko för en skomakare. Dessa skyltar har ofta en lång tradition. Dessa skyltar är enkla och effektiva. Kommer ursprungligen från att handlaren tog sin vara och hängde upp utanför sin butik. Samordnade skyltar Byggnader med fler verksamheter kan och bör samordna sina skyltar. De bör tillsammans ges samma storlek och placeras på en strategisk plats på fasaden. Bildväxlande skyltar Skyltar som ändrar utseende t ex. bildskärmar, rörliga diodskyltar, växlande bilder direkt på fasad och löpande text etc. Enligt trafikverket kan rörliga bilder och skyltar utgöra en trafikfara och bör därför undvikas. De är även svåra att anpassa till kulturhistoriska miljöer och byggnader som har arkitektoniska värden och är därför olämpliga. Skyltar med skiftande ljusstyrka kan ge störande ljus in i bostäder. Skyltfönster Skyltfönster är en utmärkt plats att sätta en skylt på utan att påverka fasaden, detta gäller speciellt på äldre byggnader. Foliedekaler på skyltfönster bör inte överstiga 20 % av fönstrets yta. Foliedekaler kräver inte bygglov, under förutsättning att inte 5

6 en större del av fönstret täcks. Det kan då komma att betraktas som en skylt som kräver bygglov. Flaggor Flaggor och flaggstänger kräver vanligtvis inte bygglov. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen kan dock besluta om att flaggor ska tas bort om de inte passar in i miljön. Små flaggor vid butiksentré ska placeras minst 2,1 meter från marken till flaggans underkant. Större flaggor kan kräva bygglov beroende på placering. Ska flaggan placeras intill väg ska den placeras utan fara för trafiksäkerheten. Pylonskyltar, Skyltmaster Pyloner och skyltmaster är fristående, har hög synlighet på långt avstånd och lämpar sig väl för företag som behöver vara synliga på långa avstånd. Ett exempel kan vara bensinstationer. Vid placering intill väg ska skylten placeras utan fara för trafiksäkerheten. Affischer Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar etc. kräver inte bygglov men fordrar tillstånd från polis och markägare. Trottoarpratare/Gatupratare Butiksägare har ofta en önskan om att få skylta med sina varor på gatan. Denna typ av skyltning är inte bygglovpliktig men kräver tillstånd från polis och kommun. Fristående skylt på mark får inte hindra framkomligheten eller utgöra fara. Detta med särskild hänsyn till synskadade. Varje ansökan prövas därför individuellt om intrånget i framkomlighet för fotgängare i allmänhet och synskadade i synnerhet samt framkomlighet för renhållnings- och räddningsfordon kan accepteras. Ur tillgänglighetssynpunkt skall skyltar (trottoarpratare) som ställs på mark avgränsas av en kant som går att känna med känselkäpp. Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ gentemot synskadade. 6

7 Byggplatsskyltar Tidsbegränsat bygglov krävs normalt inom detaljplanerat område. Om skylten ska placeras utanför fastighetsgränsen krävs även tillstånd från fastighetsägaren. Skylten får innehålla information om pågående byggarbete samt namn på inblandande aktörer, men ingen reklam av typen uthyres. Affischtavlor Stora affischtavlor bör endast tillåtas inom storskaliga miljöer som t ex. industriområden då de på andra ställen kan vara svårplacerade. Affischtavlan ska placeras så den inte dominerar bebyggelsemiljön, upplevs som ett hinder eller skymmer viktiga siktlinjer. Vepor, banderoller Vepor och banderoller kräver bygglov. Budskapet på dessa typer av skyltar är ofta av kampanjkaraktär då skylten är tänkt att väcka uppmärksamhet och intresse genom intensiv exponering. Dessa sitter vanligtvis endast uppe tillfälligt och under begränsad tid då de innebär en väsentlig förändring av byggnadens fasad. De är stora och iögonfallande och har därmed stor påverkan på bebyggelsemiljön. Vägmärken Vägmärken är till för att informera trafikanter under färd på olika sätt. Det är därför mycket viktigt att vägmärkena inte utsätts för störande konkurrens av t.ex. reklamskyltar. Reklam i begränsad omfattning kan i viss mån medges, men måste då innehålla relevant information för trafikanten. I trafikmiljöer med mycket trafik och högt tempo måste dock stor restriktivitet mot reklam tillämpas. Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen. 7

8 5. Exempel Fasadskylt Uthängande skylt Foto: Strömstads kommun Symbolskylt Samordnade skyltar Bildväxlande skylt Skyltfönster med foliedekaler Foto: Strömstads kommun Flagga Foto: Strömstads kommun Pylonskylt, Skyltmast Affisch 8

9 Foto: Strömstads kommun Trottoarpratare/Gatupratare Byggplatsskylt Foto: Strömstads kommun Större affischtavla Vepa/banderoll Samordnade skyltar Flagga 9

10 6. Vägvisning Vägvisningen ska hjälpa trafikanter att hitta rätt. Det är ett komplement till kartor och informationsmaterial. I första hand visas vägen till geografiska platser och i andra hand till företag, serviceanläggningar etc. Vägvisning tillåts normalt endast från närmast större väg. Skyltar för vägvisning är inte bygglovpliktiga. Men det krävs dock en ansökan hos kommunen om man vill ha vägvisning uppsatt vid kommunal väg. Det kostar ingenting att ansöka, det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av vägmärket. Undantag görs om kommunen ändå skulle ha satt upp vägmärket. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på märkets storlek, typ samt typen av väg som märket skall sättas upp vid. Vägvisare ska vara entydiga och lätta för trafikanterna att läsa. Egendesignade skyltar godkänns inte. Alla märken skall vara utformade enligt vägmärkesförordningen. Textstorlek varierar beroende på typ av väg och miljö runtomkring. Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte. Vägvisningen skall beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Enbart när det finns risk för förväxling med liknande verksamhet vid samma väg som namnet på företaget kan skrivas på vägmärket. Bild: Trafikverket 10

11 7. Allmänna riktlinjer Lättläst budskap! Täck inte över dekorationsdetaljer! Respektera byggnadens huvudform Undvik skyltar med bildväxlande innehåll Belysning ska inte vara dominerande eller störa gående och trafikanter Ta hänsyn till stadsbild och byggnadens utformning och ålder Samordna om möjligt! Placera skylt på eller i anslutning till den egna byggnaden och inte på allmän platsmark Ta hänsyn till omgivande skala och miljö Undvik kommersiell skyltning i kulturmiljöer och naturlandskap Anpassa skylt till gaturummets och byggnads mått, fasaddetaljer, material och färgsättning 11

12 8. Särskilda riktlinjer Vägmiljöer Kommunen skall vara restriktiv när det gäller skyltning i vägmiljöer med undantag för nödvändiga vägmärken. Detta gäller speciellt för vägområden, men även fastighetsmark i anslutning till vägen. Vägmärken måste finnas av trafiksäkerhetsskäl och det är därför viktigt att dessa skyltar inte får mindre uppmärksamhet på grund av andra skyltar som inte hör dit. Riktlinjer för placering Skylt skall placeras så att den inte utgör en påkörningsrisk eller skymmer sikten för trafikanterna. Skylten skall vidare placeras så att den inte stör bevarandevärda utblickar och vyer eller verkar förfulande i natur- och kulturlandskapet. Riktlinjer för utformning Glasfronter eller annat material som kan orsaka bländning skall undvikas. Bildväxlande skyltar och skyltar med rullande text tillåts normalt inte. Flaggor och flaggspel skall anpassas till omgivningen samt lokaliseras och utformas på ett sätt att de inte medför fara för trafikanterna. Trafikanter skall inte distraheras eller tappa fokus på trafiken. Industri- och verksamhetsområden (t.ex. Mörby) Industriområden ligger oftast vid sidan av större genomfartsvägar. Dessa typer av områden är storskaliga och det rör sig mycket bilar som rör sig här. Skyltarna blir oftast större för att de ska synas när man kör förbi och det är mycket viktigt att trafiksäkerheten beaktas vid val och placering av skylt. För dessa typer av områden rekommenderas att ett särskilt skyltprogram tas fram. Riktlinjer för placering Skyltning ute på huvudväg ska vara generell och visa vägen in till hela området. Skyltning till enskilda företag ska finnas först när man kört av huvudvägen och befinner sig i entrén till området. Skyltningen ska vara läsbar för bilburna. En gemensam skyltpelare för området är en bra lösning. Besökaren hittar då enhetlig information på ett ställe och det ser prydligt ut. Här finns namn, adress och eventuell orienteringskarta för att man ska hitta företaget inom området. I anslutning till en orienteringskarta ska det finnas en parkeringsficka med möjlighet för bilar att stanna på ett säkert sätt. 12

13 Riktlinjer för utformning Utformning och placering av skyltar och andra informations- och reklamanordningar ska underordna och anpassa sig till byggnadens och den omgivande miljöns formspråk och volym. Centrumområdet Här finns både kommunal service och företag som måste få synas. Det är viktigt att dessa samordnas så att det inte blir en djungel av skyltar. Vid byggnation av Nykvarns nya centrum rekommenderas att ett särskilt skyltprogram tas fram. Riktlinjer för placering Skyltning i anslutning till gång- och cykelvägar, busshållsplatser och besöksparkeringar tillåts endast om det verkligen behövs. Skyltning till enskilda företag eller kommunservice bör i första hand placeras på fasader eller på den egna fastighetens mark. Riktlinjer för utformning Skyltning skall underordna sig byggnader och stadsrum i storlek. Det är viktigt att hitta ett samlat formspråk där skyltar stämmer väl in med såväl stadsbilden som byggnadens egen karaktär. Natur- och kulturmiljöer (t.ex. uppräknade områden i Nykvarns bevarandeprogram) Kommersiell skyltning hör ej hemma i naturlandskap och kulturmiljöer. Riktlinjer för placering Vägvisningsskyltar för enskilda företag och verksamheter ska undvikas. Skyltning i känslig miljö bör ske restriktivt och med omtanke. En bra placering beror på hur den specifika platsen ser ut. Skyltning ska ske med respekt för den kulturhistoriska miljön. Riktlinjer för utformning Skyltar skall underordna och anpassa sig till byggnaderna och den omgivande miljöns formspråk och volym. Extra stor varsamhet bör iakttas för att inte påverka negativt på områdets karaktär. Skylt ska harmoniera med områdets stil och skalan i området, det vill säga underordna sig byggnader och landskapsrum i skalan. Skyltar ska utformas så att den kulturhistoriska miljön kommer till sin rätt. Skylten får inte sticka ut eller dominera över den kulturhistoriska miljön eller att skylten påverkar upplevelsen av platsen. Man bör till exempel undvika skyltar som sitter på fasaden. 13

14 9. Placering av skylt Skyltar skall placeras så de inte är till hinder för fordon eller fotgängare. För att placeringen skall bli så bra som möjligt tillämpas därför riktlinjer. Undantag kan i vissa fall göras från dessa riktlinjer till exempel för att uppnå lämplig placering i förhållande till byggnadens arkitektur. Skyltar, flaggor och markiser får inte sättas upp så de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Illustration: Strömstads kommun 14

15 Skyltmast intill allmän väg Mastspels placering måste lokaliseras och utformas så att de inte lockar bilisternas uppmärksamhet från trafiken. Deras stora påverkan på stads- och landskapsbilden ställer krav på stor noggrannhet av utformning och placering. Skyltmast ska i normalfallet inte uppföras inom område som behövs för vägändamål. Masten bör heller inte placeras på mark som kan behövas för om- och tillbyggnad av väg t.ex. ombyggd trafikplats och pendelparkering. Nya master som placeras inom vägområde eller område som omfattas av arbetsplan kräver tillstånd enligt 43, 45 och/eller 48 väglagen. Mastens placering måste med hänsyn till landskapet och ur trafiksynpunkt anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Master kan utgöra en fara för trafiksäkerheten om de placeras alltför nära en väg. För att minimera riskerna bör master: I normalfall placeras på minst en masthöjds avstånd från vägen. I speciella fall placeras på minst 2/3 masthöjds avstånd då fallriktningen samtidigt inte är vinkelrät mot vägen. Masten bör vara diskret utformad för att inte ta trafikanternas uppmärksamhet i anspråk. Reklamskyltar på mast eller teknikbod ska inte förekomma. 15

16 10. Bygglov och andra tillstånd Det krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyltning inom område med detaljplan. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden. Form och färg ska vara lämpliga för skylten samt ge en god helhetsverkan. Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet. Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet. Vägmärken som vanligtvis uppsätts av en väghållare, ska följa vägmärkesförordningen och kräver inte bygglov. Normala gatubelysningsanordningar kräver inte bygglov, medan ljusanordningar av strålkastarkaraktär med stark ljusspridning fordrar lov. Exempel på sådana ljusanordningar är belysning på idrottsplatser, parkeringar, hamnområden eller en anordning för fasadbelysning. Belysning av motionsspår anses däremot inte kräva bygglov. Tillfälliga skyltar och affischer mot allmän plats kräver tillstånd från polismyndigheten som i sin tur begär remiss från kommunen. Polisen rådgör med kommunens miljö- och trafikenhet. Polisen kan återkalla tillståndet om reglerna inte följs. Markägaren bestämmer vad som får förekomma på och ovanför den ägda marken. Fastigheten begränsas inte enbart till ytan på marken utan sträcker sig uppåt i utrymmet rakt ovanför markytan. Utanför detaljplanelagt område gäller andra lagar och förordningar än PBL. I dessa områden är det länsstyrelsen och trafikverket som beslutar om skyltning. Den övergripande regeln är att skylten inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden. Åtgärder bedöms med hänsyn till trafiksäkerhet och kulturmiljö. Inom 50 meter från allmän väg krävs tillstånd när skylten inte kräver bygglov. Från väghållaren krävs också tillstånd. Trafikverket ska höras vid placering av skyltar längs de vägar där de är väghållare. Trafikverket vill inte ha skyltar placerade inom 12 16

17 meter från vägbana. Ej heller i slänt mot dike vid vägbana. Vid större vägar kan avståndet genom särskilt beslut utökas till meter. Illustration: Byggnadsfritt område, vägområde i sektion. Ur Underlagsmaterial för samhällsplanering Vägverket region Skåne Vägvisning Om man vill ha vägvisning till sitt företag, serviceanläggning eller dylikt ska tillstånd sökas hos kommunen om kommunen är väghållare. Vägvisare ska vara entydiga och lätta att läsa. Textstorlek varierar beroende på typ av väg och miljö. Vägvisning är ej till för att användas i reklamsyfte. 17

18 Illustration bygglov inom- och utanför detaljplanelagt område: Inom detaljplan Utanför detaljplan Bygglov 8 kap. 3 1 st. p.2 PBL Ej bygglov. Inom 50 m från vägområde Mer än 50 m från vägområde Tillstånd krävs från länsstyrelsen enligt 46 väglagen i samråd med trafikverket och polisen och och 5-10 lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (om mer än tillfälligt). Tillstånd krävs från länsstyrelsen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Andra tillstånd Skylt i område för värdefull bebyggelsemiljö kan kräva tillstånd enligt 22 naturvårdslagen. Trafikverket skall höras vid placering av skylt längs vägar där trafikverket är väghållare. De vill ej ha skyltar placerade 7-10 meter från vägbana eller i slänt mot diken vid vägbana. Tillfälliga skyltar mot allmän plats kräver tillstånd från polis och markägare. 18

19 Ansöka om bygglov Din ansökan om bygglov ska innehålla följande: Ansökningsblankett med fastighetsbeteckning och adress Situationsplan som visar skyltens placering skalenligt markerad Fasadritning med skyltens placering skalenligt markerad Bild eller ritning som visar skyltens budskap, utformning, färg och material samt teknisk uppbyggnad. Om skylten har belysning ska detta redovisas. Frihängande skylt ska måttsättas från mark till underkant. Komplettera gärna ansökan med foto eller fotomontage Illustration: Underlagsmaterial för samhällsplanering Vägverket region Skåne Ansöka om vägvisning Din ansökan om vägvisning ska innehålla följande: Ansökningsblankett med namn och adress till anläggning/inrättning samt fastighetsbeteckning Information om anläggningen/inrättningen (antal besökare, P-platser, öppethållande etc.) Önskad text på vägvisare samt från vilken väg Beskrivning av verksamheten samt motiv till önskad vägvisning Ansökan skickas till: Nykvarns kommun Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Centrumvägen NYKVARN 19

20 11. Tillsyn Kommunen ansvarar för tillsyn av skyltar. Byggnadssanktionsavgift kan tas ut för olovliga skyltar. Avgift kan tas ut även om bygglov beviljas i efterhand. Kommunen kan förelägga om att olagliga skyltar tas bort inom viss tid. Om tidsgränsen passeras kan vite krävas. Detta kan upprepas tills skylten tas bort. Kommunen kan även begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att ta bort skylten på ägarens bekostnad. Fastighetsägaren är juridiskt ansvarig för skyltning och är den som först kontaktas vid överträdelser. Utanför detaljplanerat område kontaktas Länsstyrelsen som driver ärendet vidare. 20

21 12. Taxa Bygglov Avgift tas ut enligt Plan- och bygglovtaxa för Sveriges kommuner och landsting fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Avgift = HF (handläggningsfaktor) X mpbb (milliprisbasbelopp- 44,4 år 2014) Exempel: Vepa mindre än 20 kvm: 44,4 x 80=3.352 kr Åtgärd HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden Vepa 20 m Stor vepa 20 m2-200 Skyltprogramgranskning 20 m Prövning mot skyltprogram Placering, utformning, miljö- och omgivningspåverkan Därutöver per skylt Prövning utan gällande skyltprogram Därutöver per skylt Skylt, stadspelare, 10m skyltpelare Skylt, stadspelare, skyltpelare Ljusramp Ny/ny front HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden 21

22 Nykvarns kommuns avgifter för upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Nykvarns kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan är indelad i område A (inom tätorten) och område B (utom tätorten). 22

23 Upplåtelsens ändamål Tidsperiod Avgift Övrigt Reklamplats Affischpelare/ tavlor/stortavlor År Fast avgift kr 900 kr/kvm A,B Momspliktigt Innerbelysta affischpelare/tavlor och stolptavlor År Fast avgift kr 900 kr/kvm A,B Elanslutning och elförbrukning debiteras tillståndshavaren av elleverentören. Tillfällig reklam eller affischering Momspliktigt Vecka 350 kr A,B 23

24 13. Lagstiftning Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) Miljöbalken (1998:808). Ordningslag (1993:1617) Plan- och bygglag (PBL 2010:900) Plan- och byggförordning (PBF 2011:338) Trafikförordning (1998:1276) Väglag (1971:948) Vägmärkesförordning (2007:90) 24

25 25

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden En god SKYLTNING Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2014-08-21 4 Innehållsförteckning INLEDNING... - 2 - LAGARNA SOM STYR... -

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande

Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande Vår referens: 845/005.3525 Information gällande ansökan om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna institutioner, turistmål och liknande Innan du söker: Allmänna riktlinjer: Landskrona

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun

Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun 1 (5) Riktlinjer för vägvisare i Burlövs kommun 1 Vägar för vilka Burlövs kommun svarar Väghållaren ansvarar för anvisningar för trafik och utmärkning på väg enligt Vägmärkesförordningen. Burlövs kommun

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Skyltprogram. för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Skyltprogram. för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Skyltprogram för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Antagen av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 20 maj 2014, Dnr: 2014-S111.. Peter Grönlund Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för skyltning Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för skyltning Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning

Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Tjänsteskrivelse Dnr TN 2009/596 Datum 2009-11-26 1 (7) Tekniska nämnden Taxa och regelverk för upplåtelse av offentlig plats och annan kommunal mark för reklamanordning Förslag till beslut Tekniska nämnden

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Skyltprogram. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skyltprogram. Samhällsbyggnadsförvaltningen Skyltprogram Samhällsbyggnadsförvaltningen Tyresö kommun / 2011-02-10 2 (23) Innehållsförteckning 1 Vad är ett skyltprogram?... 3 2 Tillstånd, regler och huvudprinciper... 4 2.1 Huvudprinciper... 5 3 Skyltar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2009:2 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Tidaholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Trafikverket region syd Sara Lundgren, tel: 010-124 27 43 sara.lundgren@trafikverket.se Natalia Bielak Arenskogh, tel: 010-123 59 71 natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se

Läs mer

Tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas.

Tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas. Villkor för utplacering av trottoarpratare i Sundsvalls centrum Tillstånd för utplacering av trottoarpratare på offentlig plats som tillhör butiker i centrum utfärdas av polismyndigheten som anger villkor

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun Plan och miljönämnden Antagen: 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s.3 Bakgrund Skyltarnas syfte Målet med riktlinjerna Vad gäller s.4 Bygglovplikt eller lovfritt

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN INLEDNING Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

Skyltpolicy Juni 2013

Skyltpolicy Juni 2013 Skyltpolicy Juni 2013 Policyn har godkänts i kommunfullmäktige 2013-05-17 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Organisation Fotografier: Omslagsbilder: Tryckt: Stockholm 2013 Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens

Läs mer

Skyltpolicy. Policy. Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, Erik Liedner

Skyltpolicy. Policy. Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, Erik Liedner Skyltpolicy Policy Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS2016/1778 Planchef Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, 2017-02-02 2019-12-31 Erik

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Innehåll Inledning...2 Solna stads policy för skyltar Lagar och regler...2 Inom detaljplanelagt område Utanför detaljplanelagt område

Läs mer

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef

Grästorps kommun. Grästorps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige , 91, uppdateras före Dokumentansvarig: Kommunchef Grästorps kommun Styrdokument Allmänna lokala ordningsföreskrifter Dnr 354/2017 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-27, 91, uppdateras före

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer