SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun"

Transkript

1 SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun Plan och miljönämnden Antagen:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s.3 Bakgrund Skyltarnas syfte Målet med riktlinjerna Vad gäller s.4 Bygglovplikt eller lovfritt Plan- och bygglagen Former av skyltning s.5 Fasadskyltar Fristående skyltar Övriga skyltar Belysta och lysande skyltar Generella utgångspunkter s.8 Helhet Tydlighet Anpassning Design Riktlinjer för stadsdelar s.9 Bostadsområden Trafikmiljöer Centrum Motala och Borensberg Kulturområden Köpcentrum och industrier Vid ansökan s.12 Handlingar Ansvar Tillstånd Goda exempel s.13 Sida 2 Framtagen av Plan och miljöförvaltningens bygglovenhet genom: Jens Knutsson, bygglovhandläggare

3 INLEDNING Bakgrund Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser, både på marken samt på omgivande byggnader. Men för att mångfald inte ska övergå i kaos, bli störande och inkräkta på framkomlighet eller överskådlighet behöver olika inslag balanseras. Skyltning är ett av dessa. I Motala kommun behandlar plan- och miljönämnden årligen ett relativt stort antal ärenden som berör skyltar. Kommunens intention är att se skyltning i sin helhet; där alla ska ha rätt att synas men inte någon verksamhets skyltning ska tillåtas överta ett kvarters karaktär. Skyltarnas syfte Skyltens främsta syfte är att ge upplysning om butiker eller andra verksamheter. För detta behöver skyltar vara synliga och lätta att uppfatta. Samtidigt ska de inte vara dominerande utan ska utformas så att de underordnar sig byggnadens arkitektur och anpassas till omgivningen gällande placering, storlek, form och färg. Målet med riktlinjerna Genom riktlinjer för skyltning vill kommunen medverka till att förena det legitima behovet för verksamheter att annonsera sin tillvaro, med att låta staden och dess byggnader synas. Skyltars egenskaper och placeringar ska inte leda till en försämrad bebyggd miljö. Den offentliga miljön tillhör alla och skyltarrangemang som är till fördel för vissa får inte vara till för stor nackdel för andra. Riktlinjerna ska verka vägledande för dig som ska söka bygglov för en skylt, vare sig du är butiksägare, fastighetsägare eller skyltdesigner och bör beaktas redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna ska också vara vägledande för kommunen vid bygglovprövning då de redovisar kommunens tolkning av plan- och bygglagens krav. Sida 3

4 VAD GÄLLER Bygglovplikt eller lovfritt Trots att en skylt inte kan uppfattas som en byggnad så krävs det, med få undantag, bygglov enligt plan- och byggförordningen (PBF) för att sätta upp och/eller väsentligt ändra skyltar inom ett område med detaljplan (PBF 6 kap 3 ). Utanför detaljplanlagt område är således skyltning bygglovfritt. Kommunen får dock genom områdesbestämmelser införa bygglovplikt för ovannämnt inom definierade områden med specifika motiv (PBF 6 kap 4 ). Bygglov för skyltar prövas i Motala av plan- och miljönämnden mot planoch bygglagen (PBL) samt PBF:s bestämmelser. Lagen ger ingen exakt anvisning om vad som ska betraktas som lovpliktig skylt. Inom kommunen behandlas nedanstående situationer och skyltar som lovfria åtgärder: Vägmärken, gatuskyltar och byggskyltar (under begränsad period). Valaffischer under kampanjtid (SFS 1998:814). Text, symboler och dylikt som klistras upp i ett fönster. Skyltar mindre än 0,2m² under följande förutsättningar: sitter på bottenplanet, inte skymmer viktiga detaljer på byggnaden, är max 10 cm tjock och inte belyst så det stör omgivningen. Tillfälligt uppsatta skyltar, dvs. skyltar som endast är uppsatta eller uppställda under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår (SFS 1998:814). Tillstånd krävs från fastighetsägare vid fasadskyltning och vid skyltning på offentlig plats krävs polistillstånd. Lösa affischställ under förutsättning att de förekommer i måttlig skala, inte hindrar framkomligheten och inte utgör annan fara för synskadade och rörelsehindrade. Kräver polistillstånd. Plan och bygglagen Skyltar ska enligt PBL placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen (PBL 2 kap 6 ). Därtill får placering och utformning av skyltar inte ske så det kan medföra fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt (PBL 2 kap 9 ) Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 ). Varsamhetskravet enligt PBL 8 kap 17 tar vidare upp anpassning till byggnadens karaktär. Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Skyltar som inte följer PBL eller framtagna riktlinjerna kan i somliga fall beviljas tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov ges för en bestämd period där sökande åtar sig att ta bort skylten och återställa platsen när lovtiden gått ut. Observera att för både bygglovpliktiga och lovfria skyltar kan som framförts andra tillstånd fodras eller andra restriktioner vara gällande (se sida 12). Sida 4

5 FORMER AV SKYLTNING Fasadskyltar Fasadskyltar är skyltar som monteras i fasadliv. Fasadskylten kan utformas i många varianter men ska alltid anpassas till byggnaden de sitter på. Något som ger ett elegant intryck och framförallt är fint vid detaljerade och bearbetade fasader är att på gammaldags vis måla direkt på fasaden alternativt sätta upp friliggande bokstäver. Vanligt förekommande fasadskyltar idag är plåtskyltar och skyltlådor. Skyltar av plåt eller annat material kan skäras i olika former och anpassas på ett prydligt sätt till fasadens olika strukturer. Skyltlådor ger många möjligheter att göra en speciell skylt. Symbolskylten är annars det i särklass snabbaste sättet att synas på då bilder är direktverkande. Välkända symboler kräver ingen aktiv läsning de fungerar självständigt utan text och är ofta lättplacerade. Skyltar som sitter i 90 graders vinkel mot fasaden kallas vinkelskyltar. De täcker ej fasaden vilket gör dem skonsamma mot arkitekturen. Vinkelskyltar syns mycket väl längs med gatan och kan med enkla medel ges en tilltalande utformning. Placering Fasadskylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheterna, i första hand vid entréer eller ovan fönster i bottenvåningen. Utformning och placering av fasadskyltar ska underordnas och anpassa sig till byggnaden, eventuella ytterligare skyltar samt den omgivande miljöns formspråk och volym. Åverkan på fasaderna ska minimeras. Fasadmaterial på byggnaden har en avgörande betydelse för val av upphängning och det förutsätts att installationer utförs fackmannamässigt. Vid behov för att minimera fasadens åverkan och framhäva byggnadens arkitektur krävs ibland samordnad skyltning. Vinkelskyltar ska placeras så att nederkant av skylt är minst 2,5 meter ovanför gångbanan. De ska inte sticka ut mer än 1,2 meter och inte hänga närmare körbanekant än 0,5 meter. Sida 5

6 FORMER AV SKYLTNING Fristående skyltar En fristående skylt är en skylt på stolpe eller flera ben, direkt monterad i marken. Fristående skyltars placering har nödvändigtvis ingen förknippning med platsen likt fasadskyltar men kan såklart i vissa fall även användas på sådant vis. Ofta används då olika typer av stolpskyltar. Andra vanliga skyltar inom denna kategori är affischtavlor/affischpelare, vilka mestadels används för reklam, men ibland också som anslagstavlor. Generellt råder stor restriktivitet mot dessa med hänsyn till deras störande intryck på miljön. Se mer i kommunens regler kring nyttjande av mark. Byggskyltar tillåts under byggtiden och ingår enligt praxis i bygglovet för byggprojektet, om de placeras inom byggområdet och inte påverkar omgivningen eller trafiksäkerheten. Byggskyltar som placeras avsides och utan kontakt med arbetsområdet kräver separat bygglov. Byggskyltar kan såklart även förekomma som fasadskylt. Placering Bör placeras på kvartersmark. Vid placering inom eller nära inpå väg tas särskild hänsyn till lämplighet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Placeras skylt på offentlig plats krävs polistillstånd. Markförvaltare ombeds i dessa fall att yttra sig och innehar vetorätt. Verksamheter som använder sig av stolpskylt ska placera dessa i direkt anslutning till verksamheten. Vid placering av fristående skyltar ska högsta tillåtna byggnadshöjd enligt gällande detaljplan beaktas. Placera fristående skyltar så de inte förfular området eller negativt påverkar området karaktär. Fristående skylt som hänvisar till annan plats ska samordnas mellan intressenterna för att undvika utspridd skyltning. Mer om policy för hänvisningsskyltning finns på sidan 9 om trafikmiljöer. Sida 6

7 FORMER AV SKYLTNING Övriga skyltar Tidigare beskrivna typer av fasadskyltar och fristående skyltar är ett axplock av de vanligast förekommande. Exempel på några andra typer av skyltar är nedanstående: Banderoller och vepor: Kan vara av olika kvalité samt utformning. Bygglov alternativt tidsbegränsat bygglov bestäms därefter. För permanent lov ska banderoller och vepor utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden. Om så ej är fallet kan i somliga fall tidsbegränsade lov beviljas. Takskyltar: Passar liksom banderoller och vepor bäst i storskaliga miljöer. Fördelaktigt bör fristående bokstäver användas, så att tak eller landskap syns däremellan. Elektroniska skyltar och bildväxlare: Förekommer som fasad och fristående skylt. Passar inte in i innerstads- eller bostadsmiljöer, då de kan vara störande för närboende. Även i trafiken kan dessa skyltar verka distraherande och bör därför inte placeras så de stör synfältet eller konkurrerar med trafiksignaler. Belysta och lysande skyltar Belysta skyltar och lysande skyltar ger helt olika uttryck. I stadskärnan är ofta belysta skyltar lika effektiva som de lysande. Belysta skyltar kräver omsorgsfull utformning och placering av belysningsarmaturen. Spotlightbelysning ska riktas endast mot skylten och ljusstyrkan ska anpassas till omgivningen så att ljusflödet inte dominerar över skyltfönster och allmänbelysning. Om lysande skyltar ska användas är separata lysande bokstäver i de allra flesta fall att föredra framför en hel lysande skyltlåda. Belysning av skylt ska anordnas så att den inte bländar gående eller andra trafikanter. Den får heller inte störa boende. Blinkande och bildväxlande skyltar bör därför undvikas. Sida 7

8 GENERELLA UTGÅNGSPUNKTER Helhet Motala kommun strävar efter att skyltar och andra inslag ska samordnas för en vacker och genomtänkt stads- och landskapsmiljö. När skyltning ses som en helhet istället för individuell marknadsföring kan skyltar bli ett positivt avtryck i kommunens miljö. Vid prövning ska därför den enskildes intresse att synas ställas mot andras intresse av att synas och allmänna intressen, som exempelvis stads- och landskapsbilden samt trafiksäkerheten. Tydlighet Varje skylt bör utformas med omsorg. Det är inte alltid en stor och färgglad skylt syns mest och påverkar bäst. När skyltningen är återhållsam är den lättläst och en skylt som innehåller minimalt med information är ofta den effektivaste. Dock är tydligheten en definitionsfråga beroende på hur människor rör sig på platsen och vilken platsen är. Längs gågator där människor promenerar syns skyltarna även om de är små men vid en trafikled rör sig folk fortare och skyltarna måste därför vara stora. Anpassning Skyltar ska alltid anpassas till områdets karaktär. Fasadskyltning måste underordna sig husen och fristående skyltar anpassas till omgivande miljö. Exempelvis ska en skylt vid en smal gata med låga hus vara mindre än en vid en bred gata med höga hus. Vid större köpcentrum och industrimiljöer kan större skyltar accepteras. Särskild stor hänsyn ska visas byggnader med kulturhistoriskt intresse. Design En genomtänkt skyltdesign förmedlar inte bara verksamhetens vision utan framför även den kvalitet som erbjuds. Typsnittet (stilen på bokstaven), teckengraden (storleken) och spärrningen (avståndet mellan bokstäverna) är typografiska redskap för att layouta texten. I detta hänseende går en väldesignad skylt hand i hand med skyltens tydlighet. Men en väldesignad skylt är mer än tydlig, den berikar också miljön och bidrar i en del fall till en positivt estetiskt upplevelse. Sida 8

9 RIKTLINJER FÖR STADSDELAR Bostadsområden De flesta vill ha lugn och ro i och omkring sin egen bostad. Resultatet blir att områden med bostäder är extra störningskänsliga (både ljudmässigt och visuellt) Att göra stora ingrepp i boendemiljön ska därför undvikas. Således är skyltning som tillåts i dessa områden begränsad. Policy Mindre skyltar på fasad i anslutning till verksamhet rekommenderas. Inom vissa områden kan mindre varianter av stolpskyltning vara att föredra. Det rekommenderas att vara överens med berörda grannar i närområdet om både placering och utformning innan ansökan görs då deras åsikt kan vara av betydelse vid bedömning. Trafikmiljöer Människan har en begränsad kapacitet för uppmärksamhet. Skyltar i trafikmiljöer påverkar uppmärksamhetskraven och om maximala kapacitet överskrids påverkas trafiksäkerheten. Kommunen bygglovprövar skyltar inom vägområden som omfattas av detaljplan. Utanför detaljplanelagt område vid trafikmiljöer gäller väglagen, se sida 12 om tillstånd. Policy Skyltar tillåts inte där trafiksäkerheten på något sätt kan äventyras. Längs med mindre komplicerade trafikmiljöer kan skyltar tillåtas. Exempelvis på långa raksträckor utan vägvisning eller annat som fordonsförare måste uppfatta. Hänvisningsskyltar tillåts i regel endast i form av vägskyltning eller med fåtal undantagsfall som gemensamma infarts- och orienteringsskyltar för större områden med olika verksamheter. Sida 9

10 RIKTLINJER FÖR STADSDELAR Centrum Motala och Borensberg I Motala och Borensberg centrum är det tätt mellan butikerna och önskemålen att skylta är många. Samtidigt är det särskilt viktigt att värna om en god stadsmiljö för att långsikt gynna handelns utveckling. De generella riktlinjerna tillämpas därav extra nogsamt i dessa miljöer. För Motala centrum arbetar kommunen med ett stadsmiljöprogram som kommer att innehålla preciserade riktlinjer för skyltning. Policy I Motala centrum ska vid bygglovprövning de generella reglerna i kompletteras med de precisa riktlinjerna stadsmiljöprogrammet. För Borensbergs centrum tillämpas enbart de generella riktlinjerna framtagna i denna handling vid beslutsfattande. Kulturområden I kulturhistoriskt intressanta områden ställs särskilt höga krav på anpassning till byggnadsmiljöns tidsperiod. I vissa hänseenden är skyltning inte önskvärd. Motala har flera spännande kulturmiljöer, byggnadsminnen och byggnader där skyltning ska vara väldigt restriktiv. Policy Vid skyltning i kulturmiljöer eller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska en dialog med kommunen föras för att uppnå bästa anpassning till den tidstypiska miljön och arkitekturen. Beroende på byggnadens fasad och dess kulturhistoriska värde kan det vara olämpligt att sätta upp fasadskyltar. Stolpskyltar är ett möjligt alternativ så länge betydelsefulla siktlinjer inte bryts. Vid behov ska äldre typer av skyltarrangemang användas för att bevara den tidstypiska framtoningen. Sida 10

11 RIKTLINJER FÖR STADSDELAR Köpcentrum och industrier Handelscentrum och industriområden karaktäriseras av storskalighet samt grå och steril stadsmiljö. Av den anledningen är de emellertid inte mindre betydelsefulla för stadens karaktär utan uppehåller fortfarande ett estetiskt värde. Skyltning behöver därför regleras även här. Industriområden och handelscentrum kan lida av att de är svårorienterade. Motala kommun uppmuntrar därför extra tydlig skyltning i dessa områden, om det utförs på ett smakfullt sätt. Med hänsyns till storskalighet och den speciella miljön kan skyltning som inte är acceptabel i andra områden vara riktig här. Näringsidkare ska likväl vara medvetna om att ingen frizon när det gäller skyltning råder. Policy Skyltar kan i undantagsfall placeras på byggnadens tak. Takskyltning ska anpassas till byggnadens karaktär och de rekommendationerna som finns på sida 7. I kombination med skyltning kan begränsad varumärkesskyltning få förekomma. Detta gäller endast för fasadskyltning Storskalig skyltning på fasader är tillåtet om fasaden är lämplig och det inte stör stads- eller landskapsbilden. Vid om-, till- eller nybyggnation av industri- eller handelslokal bör utformning och placering av skyltar beaktas i projekteringsstadiet. Större etablering bör föregås av ett gemensamt skyltprogram. Om flera verksamheter finns inom samma byggnad är det oftast en bra lösning att skylta detta med en gemensam friliggande skylt eller samordnad skylt på vägg om utrymme finns. Inom industriområden ska företagsspecifika hänvisningsskyltar samordnas, till exempel i form av informationstavlor. Sida 11

12 VID ANSÖKAN Handlingar Ta gärna en tidig kontakt för att höra vad som gäller i just ditt fall. I lovansökan ska blankett för ansökan om bygglov för skylt/ljusanordning m.m. lämnas in i två exemplar. För fasadskyltar krävs också fasadritning samt fotomontage medan det för fristående skyltar krävs situationsplan samt fotomontage. Dessa bilagor ska tydligt visa skyltens placering, storlek och utseende. Tänk på att tydliga och väl utförda handlingar underlättar handläggningen och förkortar därmed handläggningstiden av ärendet. Ansvar Fastighetsägaren ansvarar gentemot kommunen för att skyltar har bygglov. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad som händer inom fastigheten. Även om någon annan, t.ex. en hyresgäst, sätter upp en skylt utan bygglov är fastighetsägaren ansvarig. Sanktionsavgift får oftast fastighetsägaren betala. Det krävs följaktligen alltid fastighetsägarens tillstånd att sätta upp eller anordna en skylt, även om sökanden är någon annan. Tillstånd Länsstyrelsens tillstånd: Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för allmän väg erfordras länsstyrelsens tillstånd för uppsättning av skyltar och liknande anordningar (46 Väglagen). Bestämmelsen gäller inte inom detaljplanlagt område utan där ska en bygglovansökan prövas av kommun. Kommunens tillstånd: Tillstånd från ansvarig markförvaltare inom kommun erfordras då skyltar placeras på mark som tillhör kommunen, så som trottoar, torg, park eller liknande. Det kan vara en fördel att ta tidig kontakt med förvaltare innan bygglov söks. Polistillstånd: Offentlig plats inom detaljeplanlagt område får ej användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för utan tillstånd av polismyndigheten (3 kap 1 Ordningslagen). Bra läsning inför ansökan motala.se Detaljplan och Översiktsplan Plan och bygglagen Plan och byggförordningen Väglagen Ordningslagen Stadsmiljöprogram Motala centrum Kulturhistorisk inventering av Motala centrum Regler kring nyttjande av mark Sida 12

13 GODA EXEMPEL Sida 13

14 E tt spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser, både på marken samt på omgivande byggnader. Men för att mångfald inte ska övergå i kaos, bli störande och inkräkta på framkomlighet eller överskådlighet behöver olika inslag balanseras. Skyltning är ett av dessa. P lan- och miljönämnden behandlar årligen ett relativt stort antal ärenden som berör skyltar. Kommunens intention är att se skyltning i sin helhet; där alla ska ha rätt att synas men inte någon verksamhets skyltning ska tillåtas överta ett kvarters karaktär. R iktlinjerna ska verka vägledande för dig som ska söka bygglov för en skylt, vare sig du är butiksägare, fastighetsägare eller skyltdesigner och bör beaktas redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna ska också vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och redovisar kommunens tolkning av plan- och bygglagens krav.

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Handläggning och remissförfarande för bygglov gällande fasadändring vid konstnärlig utsmyckning på byggnader Innehåll Inledning 3 Förutsättningar 4 Plan-

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls.

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh

Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Bygglov Sara Lundgren & Natalia Bielak Arenskogh Trafikverket region syd Sara Lundgren, tel: 010-124 27 43 sara.lundgren@trafikverket.se Natalia Bielak Arenskogh, tel: 010-123 59 71 natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Regler kring nyttjande av mark

Regler kring nyttjande av mark Regler kring nyttjande av mark Innehållsförteckning 1 Lagar och bestämmelser...2 2 Byggplatsetableringar, byggnadsställningar...2 3 Containrar...3 4 Byggskyltar...3 5 Reklam, reklamanordningar...3 6 Försäljning

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för skyltning Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för skyltning Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden En god SKYLTNING Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2014-08-21 4 Innehållsförteckning INLEDNING... - 2 - LAGARNA SOM STYR... -

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer