Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan också anses vara den gatubeläggning som passar bäst i Norrmalm, förutsatt att man kan hålla den i gott skick, utan gropar. På sluttande gatuavsnitt ställer regnvattnet till med problem, eftersom det lätt spolar bort ytmaterial där det strömmar fram. Asfaltering kan anses onödig redan p.g.a. de små mängderna trafik. Dessutom skulle asfalterade gator inte passa vare sig till stilen eller till gatubilden i en gammal stadsdel. Trottoarerna avskiljs från gatan med kantstenar, som har hackats så att de är lite ojämna men ser levande ut. Det skulle vara fel att använda släta material i Norrmalm. Trottoarerna i sig är ganska smala och på vintern täckta av snö, så de används inte så mycket. Gatuvyer i Norrmalm: uppe till vänster hörnet av Norrmalmsgatan och Biskopsgatan, i mitten Tavastgatan mot söder, längst ner en del av Biskopsgatan. Uppe till höger Norrmalmsgatan.

5 BELYSNING OCH 1.2 TEKNISKA ANORDNINGAR Gatuvyer i Norrmalm: övre bilden Tavastgatan mot norr, nedre bilden samma gata mot söder. Att byta ut elledningarna, som går kors och tvärs i Norrmalm, mot jordkablar skulle avlägsna en delfaktor som stör gatubilden men som samtidigt ger den liv. Elstolparna på trottoarerna skulle försvinna. Gatlamporna kunde placeras på husväggarna, men det skulle vara skäl att välja armaturmodellerna med omsorg. De nuvarande lamporna är nog stämningsfulla, men de lyser ganska svagt. Å andra sidan skulle en klar, stark belysning verka hård och opassande i ett gammalt område.

6 PLACERING AV BYGGNADER 2.1 Bostadsbyggnader ska byggas fast i tomtgränsen mot gatan. På hörntomter ska bostadsbyggnaderna byggas fast i tomtgränsen mot bägge gator, om inte byggnadsnämnden av särskilt skäl går med på annat. Genom att placera huvudbyggnaden på gränsen mot gatan och ekonomibyggnaden inne på gården får man en klar skillnad mellan det offentliga gaturummet och den privata gårdsplanen. Gården blir rofylld och skyddad på alla sidor: huvudbyggnaden och planket utgör gräns mot gatan, ekonomibyggnaden och planket mot grannarna. Huvudbyggnaden har av gammalt placerats längs gatan, uthusen igen har placerats på inre delen av tomten. Den här placeringen tillsammans med plank längs de obebyggda tomtgränserna har skapat förutsättningar för att gårdsplanerna ska kunna fungera som rofyllda uteplatser och trädgårdar av privat karaktär. Den enhetliga placeringen av byggnaderna har betydelse för gatubilden. Gaturummen får klara väggar och hörn. Att bygga på gränsen mot gatan är en gammal tradition och en faktor som har stor betydelse för hur Norrmalm ser ut. Att avvika från den här placeringen skulle vara ett svårt miljöbrott. Möjligheten till privatliv inne i byggnaden eller bostaden garanteras bättre med byggnadstekniska medel, t.ex. genom placeringen och utformningen av fönstren, än genom att placera byggnaderna långt ifrån varandra. Om fönstren placeras tillräckligt högt, minskar insynen från gatan.

7 PLANK, PORTAR 2.2 Obebyggda tomtgränser mot gatan bör förses med minst 160 cm höga, heltäckande träplank. Öppningarna bör förses med lika höga, kompakta träportar. I allt byggande bör användas sådant bygg- och taktäckningsmaterial samt sådana färger som passar in i den speciella miljön i Norrmalm. Byggnader och konstruktioner bör behandlas med heltäckande färg. (se 4.23 Färgsättning) Gammalt plank med port på Hamngatan. Plank och portar har i Norrmalm alltid intagit en underordnad ställning i förhållande till arkitekturen, de fungerar som ackompanjatörer. Plank och portar har alltid gjorts enklare, mindre utsmyckade än byggnaderna. Byggnadens fasad är utgångspunkten när man planerar planket. I planket kan man använda samma sorts bräder som i husets väggar. Det är lättare att göra ett plank med stående bräder, men det är skäl att skydda brädernas övre ändar med en snedställd, liggande list. Ett plank med liggande bräder ska helst göras av spontade bräder, fjällpanel bör undvikas. Planket kan indelas och utsmyckas med lister. Porten kan antingen fullständigt smälta in med planket, så att ingången inte betonas, eller skilja sig från planket och likna en dörr. Man kan också markera ingången med hjälp av portstolpar. Stolpar, som är fyrkantiga i genomskärning och som är lite högre än planket och porten, passar bäst. När man bygger plank längs tomtgränserna inom kvarteret kan man följa samma principer som för planken mot gatan, även om planken inom kvarteret har mindre betydelse för gatubilden - de fungerar närmast som skydd mot insyn och grannarna kan sinsemellan komma överens om dem. Plank och port med liggande brädfodring mot Alholmsgatan. En kombinerad dörrliknande gångport och inkörsport mot Amerikagatan. I sluttande terräng borde plankets övre kant följa terrängens form. Ett plank som höjer sig stegvis är oroligt och passar inte in i stadsbilden.

8 GÅRDSARRANGEMANG, 3.1 a PLANTERINGAR OCH TRÄDGÅRDAR Bostadshusen ska byggas fast i tomtgränsen mot gatan, på hörntomterna fast i båda tomtgränserna mot gatan, om inte byggnadsnämnden av särskild orsak går med på annat. Av särskilda skäl kan bostadsutrymmen likväl byggas på de inre delarna av tomten under förutsättning att minst ¾ av den tillåtna bostadsvåningsytan finns i byggnaden som gränsar mot gatan. Gårdarna är inhägnade av plank och vänder ryggen mot gatan. Grenar av lövträd, som sträcker sig över planket, ger en antydan om trädgårdarna innanför. Den traditionella finländska trästaden sluter sig mot gatan: byggnaderna och planken avgränsar tydligt gårdsplanen från gatan. Det privata utrymmet är klart avskilt från det offentliga gaturummet, samtidigt som det privata utrymmet är i aktiv användning. Husen har huvudingången mot gården, gårdsplanen är mittpunkten i det dagliga livet, för de som bor i huset är tvungna att gå över gården för att uträtta olika ärenden. På moderna småhusområden kan det vara precis tvärtom: husen står på öppna tomter, framför byggnaden finns en oanvänd förgård, skillnaden mellan det offentliga och det privata rummet är otydligare, och man går ut på bakgården i akt och mening att vistas där, annars blir den inte använd. Tomterna i Norrmalm är indelade så, att längs gatan finns bostadshuset med ingång mot gården och nödvändiga ekonomibyggnader finns på de inre sidorna av tomten. Den här indelningen bör fortsättningsvis bevaras, för den är ändamålsenligast för tät småhusbebyggelse i staden. Verksamheten på tomten bör inte vändas upp och ner, t.ex. genom att flytta huvudingången mot gatan, och gårdarna bör bevaras levande. I ekonomibyggnaderna längs sidorna av gården kan man fortfarande placera hjälputrymmen för bostaden, fastän man inte längre behöver några vagnslider, vedlider och utedass.

9 Gårdarna i Norrmalm har för det mesta karaktären av trädgårdar, de är trivsamma och grönskande. De är oftast naturliga, ser ut som om de hade uppstått av sig själva: stigarna har bildats där människor gått och planteringarna växer fritt. De skyddade gårdsplanerna skapar förutsättningar för trevliga uteplatser och små grönsaksland. Ett särdrag för Norrmalm är de stora träden, som ofta sträcker ut sina grenar över gatan, och som bidrar till att göra området attraktivt och gårdarna trivsamma. De här träden bör man sträva till att bevara, och man bör plantera nya så att de inte dör ut på naturlig väg. Speciell uppmärksamhet kräver en del botaniskt betydande träd, som en väldig ask eller granar som annars växt sig stora. Det ytmaterial som är naturligast på gårdarnas gångar är grus. Ytan på uteplatserna kan göras slitstarkare med olika slags plattor (tegel, betong, impregnerat trä). Vägen som leder till garaget på baksidan av gården kan bestå av två plattbelagda ränder - i övrigt kan vägen vara gräsbeklädd. GÅRDSARRANGEMANG, 3.1 b PLANTERINGAR OCH TRÄDGÅRDAR

10 UTHUS 3.2 Bostadshusen ska byggas fast i tomtgränsen mot gatan, på hörntomterna fast i båda tomtgränserna mot gatan, om inte byggnadsnämnden av särskild orsak går med på annat. Av särskilda skäl kan bostadsutrymmen likväl byggas på de inre delarna av tomten under förutsättning att minst ¾ av den tillåtna bostadsvåningsytan finns i byggnaden som gränsar mot gatan. Bostadsrummens huvudfönster måste placeras minst 8 meter från gränsen till granntomten. Det är ovanligare med bostäder på gården. Om någon har bott på de inre delarna av tomten, har bostaden i fråga ursprungligen varit av sekundär art, t.ex. en bastukammare. För att Norrmalms speciella karaktär ska bevaras skulle det vara viktigt att det stora antalet byggnader på området bevarades. Uthusen borde hållas i skick, och man borde hitta nya användningsändamål för dem. En gårdsbyggnad kan innehålla t.ex. ett garage, ett förråd, ett hobbyrum, ett arbetsrum, ett lekrum eller gemensamma utrymmen för flera bostäder, t.ex. en tvättstuga. När man planerar en grundläggande renovering bör man observera att det ofta är behändigast att placera bastu och tvättrum i en gårdsbyggnad, för då behöver man inte spjälka upp de egentliga bostadsrummen för att få hjälputrymmen. Också tekniska utrymmen, som en värmecentral, går bra att placera i en gårdsbyggnad. Möjligheten att bygga en sidobostad innebär att man kan ordna egna utrymmen åt familjens åldringar eller åt uppväxande ungdomar. Karaktäristiskt för Norrmalm är det stora antalet byggnader av olika slag, för på samma tomt finns för det mesta två eller flere byggnader. Till varje bostad hör vanligtvis ett eller flere uthus. Sedan gammalt har man placerat ekonomibyggnaderna på de inre delarna av tomten. Dessa byggnader har använts som lider, utedass eller djurstall. Byggandet av bastur har tidigare begränsats av de bestämmelser som fanns i de gamla byggnadsordningarna om byggnader som orsakar brandfara. Att bygga nära gränsen mot grannen medför likväl vissa begränsningar i fråga om byggnadssätt. Man kan inte ha fönster som vetter mot grannens tomt, vilket har långtgående konsekvenser när det gäller t.ex. planlösningen för en gårdsbostad. I det här fallet kan man placera hjälputrymmen, som inte behöver dagsljus, längs väggen mot grannen och de egentliga bostadsrummen mot den egna gården. Väggarna i byggnader som står nära varandra måste också uppfylla vissa krav på brandsäkerhet.

11 BYGGNADERNAS FORM OCH STORLEK 4.1 Byggnadens fasad mot gatan får vara maximalt 25 meter lång. På den sida av tomten som vetter mot gatan ska likväl ett avsnitt på minst 5 meter lämnas obebyggt. När man planerar en byggnad eller en utvidgning av en gammal byggnad bör man fästa stor uppmärksamhet vid vilka proportioner byggnaden får och hur stor den ser ut att vara. Exteriören på nya byggnader får inte avvika alltför mycket från de gamla. Det är karaktäristiskt för byggnaderna i Norrmalm att ju bredare de är, desto högre är de också. Ett hus, som i genomskärning är lågt och brett, är därför inte lämpligt på området. Man kan likväl påverka byggnadens proportioner genom en riktig planering av detaljer, såsom tak och gavlar. Höjden till takutskiftet på en byggnad bör alltid vara minst hälften av byggnadens bredd. Gamla byggnader är likväl oftast högre än så. När det gäller nybyggen bör takytan inte dominera fasaden, utan väggen bör vara byggnadens viktigaste och synligaste del. Takytan får inte hänga för långt ner, den utskjutande delen av takskägget bör vara måttlig och ovanför fönstren bör finnas tillräckligt med hel vägg. Om takskägget kommer för långt ner hindrar det dagsljuset från att komma in och huset har skärmen nerdragen över ögonen. Husen i Norrmalm i genomskärning, ritade så att de utgår från samma punkt

12 FASADER 4.2 På fasaden mot gatan får nybyggnader ha en fönsteryta som är högst 15 % av fasadens yta. Nedre kanten av fönstren i bostadsrum som vetter mot gatan bör vara minst 160 cm ovanför marken. Byggnaderna bör ha träfasad. Byggnader och konstruktioner bör behandlas med täckande målfärg. I allt byggande bör användas sådant bygg- och taktäckningsmaterial samt sådana färger, som passar in i den speciella miljön i Norrmalm. När man renoverar och ändrar fasaden på gamla byggnader, bör man utgå ifrån att byggnadens utseende inte ska förändras så att det stör. Kännetecknet på ett välgjort renoveringsarbete är att det enda som märks, när det är färdigt, är att byggnaden ser bättre ut; huset ser bara ut att ha tvättat sig i ansiktet. Tilläggsisolering och nya fönster får inte ändra husets utseende. Om man lägger isoleringen på utsidan av huset, får fönstren inte hamna djupt in i väggarna och takskäggen får inte bli kortare. Fasaderna på tillbyggnader borde i princip göras likadana som på den gamla byggnaden. En mycket stor tillbyggnad kan avvika från den gamla delen på samma sätt som en separat byggnad. Nya byggnader bör planeras så att de passar in i miljön. Det här lyckas bäst om man följer samma principer, som de gamla fasaderna är byggda efter. Fasaderna på gamla byggnader har man i allmänhet försökt göra symmetriska. Asymmetriska byggnader består också av symmetriska delar, t. ex. när det gäller gaveln och den bredvidliggande långsidan på hörnhus. Fasaderna består av fönsteröppningar och mellanliggande väggytor, förhållandet mellan dem bestämmer hur fasaden ser ut. En byggnad kan se sluten eller öppen ut beroende på antalet fönster och placeringen av dem. Byggnaderna i Norrmalm har en relativt liten fönsteryta. Fönstren är alltid placerade så att de är omgivna av en hel väggyta. Det här gör det lättare att möblera rummen och får fasaden att se hel ut. Hörnfönster lämpar sig inte i fasaden mot gatan.

13 BRÄDFODRING DETALJER 4.21 Byggnaderna ska ha träfasad. I allt byggande bör användas sådant byggoch taktäckningsmaterial samt sådana färger som passar in i den speciella miljön i Norrmalm. Bilden till höger visar hur starkt ljuset framhäver väggens ytstruktur. Utseendet ändrar med ljusförhållandena. De vanligaste typerna av brädfodring i Norrmalm är locklistpanel samt delvis liggande, delvis stående fodring med spontade bräder. Liggande fodring med mycket breda bräder förekommer endast på några av de äldre husen. Lockpanel har i allmänhet använts på uthusen. I samband med reparationsarbeten bör man inte förstöra byggnadernas detaljer. En gammal brädfodring och gammalt listverk som är i bra skick är värda att bevara. Om bara en del är förstörd, kan man nöja sig med att byta ut den mot en ny, helst likadan. Det är relativt lätt att ersätta delar som inte längre kan användas med nya, och det är inte någon betydande kostnad att låta hyvla ett bräde enligt gammal modell för att ersätta ett ruttet. Det är inte alls likgiltigt om detaljerna på en byggnad är välgjorda, för de blir alltid betraktade på nära håll av förbipasserande. Därför är det skäl att fästa speciell uppmärksamhet vid detaljerna också på nya hus. Ett hus som är slarvigt byggt, skiljer sig alltid från de andra på ett störande sätt. När man väljer panelbräder borde man hålla sig till de typer som också förr har använts i Norrmalm. Locklistpanel är fortfarande användbar som brädfodring. Bland de spontade bräderna igen kan s.k. fjällpanel inte anses vara lämplig för området. Gamla hus har alltid knutbräder. På långa fasader har man också kunnat avskilja de mellersta delarna med stående lister. När man planerar nya byggnader, bör man inte glömma att man kan få till stånd variation på det här sättet, särskilt då den yta som uppstår med nya panelbräder ofta ger ett mekaniskt och livlöst intryck. Typer av brädfodring som förekommer i Norrmalm: t.v. stående brädfodring, överst den äldsta typen av locklistpanel, längst ner fodring med hyvlade, spontade bräder. T.h. två liggande brädfodringar.

14 FÖNSTER 4.22 a På nya byggnader får fasaden mot gatan ha en fönsteryta på högst 15 % av fasadens yta. Fönstret är husets öga : placeringen av och formen på fönstret avgör hur huset ser ut, dvs. om huset är sömnigt eller piggt, välvilligt eller strängt, utåtriktat eller likgiltigt. I Norrmalm är fönstren oftast ganska små och höga, vilket bidrar till att byggnaderna och gatubilden ger ett lite slutet intryck, som är karaktäristiskt för stadsdelen. Ett sådant här fönster ger likväl mer ljus i den inre delen av rummet än ett lika stort, vågrätt fönster. Fönstren i Norrmalm är indelade i minst tre rutor. Den vanligaste typen av fönster verkar vara ett tredelat s.k. T-fönster, som förekommer i olika varianter. Också nya fönster borde indelas med mittposter och spröjs, likväl i högst 0,7 m2 stora rutor. Det är ändå skäl att lägga märke till att fönster med sex rutor passar bara på de äldsta husen, och de romantiska smårutorna är en modern trend som känns främmande här. En speciell fönsterindelning och alldeles små rutor är på sin plats i farstukvistar, där de förekommit av gammalt. Fönstertyper som förekommer i Norrmalm.

15 FÖNSTER 4.22 b Vid fönsterrenoveringar har man ofta bytt ut bågarna helt och hållet. Det skulle likväl vara skäl att överväga om det här är nödvändigt, för på så vis ändrar man lätt fönstrets och hela byggnadens utseende. Till all lycka har man endast sällan bytt fönstrets rutindelning mot en helt odelad fönsteröppning. Många gånger skulle det räcka att enbart ersätta ruttna trädelar med nya, och då skulle fönstret se ut som förr. Fönstrets värmeisoleringsförmåga kan förbättras genom noggrann tätning och genom att lägga till ett separat tredje glas i den inre fönsterbågen eller direkt i karmen. De bästa egenskaperna hos fönster av äldre modell är att de går att öppna och att huset på så vis kan leva med årstiderna. Gamla fönster öppnas ofta inåt-utåt. Sådana här fönster är hållbarare än sådana som öppnas inåt, för de har en enklare konstruktion utan springor, som samlar vatten, och karmen är bättre skyddad. Fönster som öppnas inåt är närmast avsedda för höghus, där man bör kunna tvätta fönstren helt och hållet inifrån huset. Till särdragen på byggnaderna i Norrmalm hör på olika sätt utsmyckade fönsterfoder, som utformats enligt byggarens skicklighet och smak samt beroende på tidpunkten när huset byggdes. De mest fantasifullt utsmyckade fodren finns på byggnader som domineras av snickarglädje, där ingår fönsterfodret som en del i den listutsmyckning som täcker hela väggen. De enklaste fönsterfodren finns på de äldsta husen, där fönsterfodrets övre del endast utgörs av en profilerad list. När man ändrar fönster och fasad lönar det sig att bevara gamla utsmyckningsdetaljer, för de är viktiga för husets utseende. På nya byggnader är det också skäl att inrama fönstren tydligt, då passar byggnaden lättare in i den gamla miljön. Åtminstone skiljer den sig inte från miljön på samma sätt som ett oinramat fönster, som lätt kan ge ett intryck av kyla och hårdhet. Fönstrets utseende präglas också tydligt av dess avstånd från den släta väggytan. När man tilläggsisolerar hus, ska man akta sig för att lämna fönstret alltför djupt inne i väggen, då förändras byggnadens proportioner helt. Också fönstren i nya byggnader bör ligga i nivå med ytterväggen.

16 FÄRGSÄTTNING 4.23 I allt byggande bör användas sådant bygg- och taktäckningsmaterial samt sådana färger, som passar in i den karaktäristiska miljön i Norrmalm. Byggnader och konstruktioner bör behandlas med täckande målfärg. På byggnaderna i Norrmalm kan man tydligt se vilka färger som har använts under olika tidsperioder, olika färgsättningar har å ena sidan överlappat varandra, å andra sidan existerat sida vid sida. De äldsta byggnaderna i Norrmalm är små hus som behandlats med röd- eller gulmylla och som eventuellt har vita knutar och vitt runt fönstren. Oljefärg började användas i större utsträckning i slutet av 1800-talet, då man började brädfodra väggarna med släthyvlade bräder. Då målades väggen vanligtvis gulaktig eller grå med mörka lister. På 1900-talet ändrades färgsättningen och blev genomgående ljus. stora hörnhus, har dessutom en särställning och färgnyansen på dem borde undersökas noggrant. En tung färgsättning - rödmylla på ett litet, lågt hus - betonar byggnadens samhörighet med marken och tynger ner den, medan en lätt färgsättning däremot passar på en byggnad som är prydd med lister och strävar uppåt. Av tekniska skäl är det viktigt att man använder samma typ av målfärg som tidigare använts på huset. Om byggnaden är behandlad med rödmylla, bör samma färg användas när man målar om. Rödmylla kan man, precis som gulmylla, framställa själv. På 1970-talet var det vanligt att man Detaljerade anvisningar får man ur facklitteratur och från Jakobstads föredrog å ena sidan granna, å andra museum, som har ett eget recept på sidan mörka färgnyanser. Mycket stor frihet vid färgvalet kan ifrågasättas, rödmylla. Också ytor som är målade med eftersom det är en stor och synlig yta olje- eller latexfärg bör målas om med samma typ av färg. Det finns att köpa som ska målas och som ska bestå oljefärger, som har utvecklats åtminstone tio år framåt. Om man väljer en alltför mörk nyans på väggen speciellt för renovering. De här färgerna har en sammansättning som och en ännu mörkare på listerna och motsvarar gamla oljefärger och deras fönstren, ger huset ett tungt och färgskala har anpassats till gamla dystert intryck. byggnader. När man väljer färgnyans på huset måste man veta hurudant intryck man vill skapa och att färgnyansen passar Färgade rötskyddsmedel passar inte in ihop med byggnadens yttre och med den i miljön i Norrmalm. historiska stilen. Synliga byggnader på viktiga platser, t.ex.

17 STENFÖTTER 4.24 De flesta byggnader i Norrmalm är, liksom trähus i staden i allmänhet, byggda på en hög stenfot. Stenfoten är en viktig faktor med tanke på byggnadens proportioner. Då byggnaderna ligger alldeles utmed gatan, lyfter sockeln bostadens golvnivå och fönster högre upp, vilket minskar insynen i bostaden och ökar det fysiska avståndet mellan gatan och bostaden. Man bör sträva till att planera nya byggnader enligt samma principer, för låga byggnader passar bäst på rymliga tomter, indragna en bit från gatan. Stenfoten på trähus i staden är gjord av grå granit. Stenfotens översida är på samma nivå på alla sidor av huset oberoende av hur marken lutar, för stockstommen bör vila på ett jämnt underlag. Att grunden rör sig lite inverkar inte menligt på en stockbyggnad, som lätt formar sig efter rörelserna. Byggnaden håller ihop också om den stöds endast i hörnen, så inte ens om sockeln rasar ihop mellan stödpunkterna är hela byggnaden dömd till undergång, även om det kan se illa ut. Skador i grunden på hus som byggts på spirverk är farligare och kräver ofta snabba åtgärder. Timrade byggnader har vanligtvis ett bärande bottenbjälklag och under det ett s.k. kryputrymme för ventilation av bjälklaget och för granskning av konstruktionerna. Vädringsöppningarna i sockeln garanterar en tillräcklig ventilation av bjälklaget. På så vis kommer inte fukten - från marken och inifrån huset - och med fukten rötsvamparna åt att göra skada på träkonstruktionerna i byggnadens botten och väggar. När man reparerar huset får man därför inte minska ventilationen av bjälklaget alltför mycket. När man ersätter byggnadens gamla bjälklag med en betongplatta som vilar på marken eller när man utvidgar byggnaden med en del som vilar på marken, bör man fästa speciell uppmärksamhet vid att förebygga fuktskador i de gamla träkonstruktionerna. Genom att använda fel teknik vid renoveringen har många skapat idealiska förhållanden för golvsvampen att sprida sig. Sockeln på en ny byggnad behöver inte vara ful, även om den är hög. Det betongarbete som förblir synligt bör göras noggrannare än vanligt, och ingenting hindrar att man använder sig av speciallösningar, som att göra mönster på sockeln med hjälp av gjutformen, använda en betongyta med frilagt stenmaterial eller mekanisk efterbehandling. Resultatet måste likväl passa in i atmosfären i Norrmalm.

18 TAK TAKUTSKIFTEN 4.25 Byggnaderna ska ha åstak. Vattentakets huvudsakliga lutning bör vara minst 27 grader, men likväl högst 35 grader. I allt byggande bör användas sådant bygg- och taktäckningsmaterial samt sådana färger, som passar in i den karaktäristiska miljön i Norrmalm. Byggnaderna i Norrmalm har i allmänhet åstak. Det finns några undantag, närmast brutna tak. Taken har olika lutning, men de är sällan branta. När man bygger nytt, och om man ändrar takets form på en gammal byggnad, t. ex. för att få bostadsrum på vinden, bör man ge taket en form som passar in i omgivningen. En enkel form ger ett lugnt intryck och är lättast att göra, men för att få in ljus på övre våningen är det ofta på sin plats med tvärgavlar och daglyktor, som det ofta finns på gamla hus. Formen och bredden på takutskiftet har större betydelse för byggnadens utseende och för gatubilden än takets lutning. Byggnaden bör ha ett tydligt takutskifte, men det får inte överdrivas. Man får lättast ett bra resultat med ett enkelt, öppet takutskifte som inte är brädbeklätt underifrån. Vackra, igenbrädade takutskiften finns på empirehusen från 1800-talet, men de modeller som används nuförtiden ser alltför tunga ut i Norrmalm. Ett takutskifte som är igenbyggt bör ges en stilfull profil. Hängbrädet bör vara ganska smalt och gärna enkelt. Att dekorera takutskiftet med figursågade bräder kan ifrågasättas rent stilmässigt, men det är också slöseri med arbete, för takutskiftet är utsatt för väder och fukt, och det hör därför till de trädelar som snabbast förstörs på en byggnad. Takfilt och slät plåt som behandlats så, att den är mörk, är de lämpligaste takmaterialen. Tegeltak är i viss mån ett främmande element i Norrmalm, även om det nog har använts på vissa hus. Tegelimitationer av betong och asbestcement kan inte heller anses vara lämpliga.

19 RENOVERING AV INTERIÖRER 4.31 a Med renovering av interiörer avses förbättrande av bostadens utrustningsnivå, ändring av rummens användningsändamål och andra omorganiseringar samt att göra huset mer beboeligt t.ex. genom att förbättra värmeisoleringen. Renovering av interiörer handlar om att ändra byggnaden så, att den motsvarar de behov som byggherren har just då. När man renoverar en byggnad bör man likväl utgå från husets förmåga att omforma sig så att det svarar på de nya behoven. Utgångspunkten bör vara byggnadens egna förutsättningar, och byggherren får eventuellt anpassa sina egna behov efter i vilken mån byggnaden kan omformas, det krävs m. a.o. ofta att byggherren kommer emot. Det värsta felet man kan göra, när man renoverar en byggnad, är att bygga ett helt nytt hus inuti det gamla, dvs. att omarbeta byggnaden så, att det inte blir just någonting kvar av det gamla. Behovet av renovering börjar ofta med att man vill sätta hygienutrymmen och kök i ändamålsenligt skick; i många hus saknas de här utrymmena helt och hållet. Gamla byggnader har i allmänhet en enkel planritning. Att ordna moderna, små hjälputrymmen kan därför vara besvärligt. Störande ingrepp i bostadens rumsindelning bör undvikas: våtutrymmen kan man t.ex. ofta behändigt ordna i anslutning till förstukvisten utan att spjälka upp de gamla rummen, och bastun är det oftast lättast att placera i en gårdsbyggnad. En bastuhytt av höghustyp i huvudbyggnaden är en främmande lösning för Norrmalm och för finländskt boende överlag. De funktionella egenskaperna i en gammal, enkel byggnad ska man inte förstöra med en dyr renovering som kräver alltför stora ändringar. Mellanväggar ska inte i onödan tas bort eller läggas till. I vårt nuvarande sätt att bo föredrar vi stora, öppna utrymmen utan mellanväggar mellan möbelgrupperna. Det här har ibland lett till att man i stor skala tagit bort mellanväggar mellan olika utrymmen där man vistas, närmast av estetiska skäl. Man skulle likväl uppnå ett bättre resultat genom att skapa en serie rum som hör ihop men har olika användning, t.ex. vardagsrum - bibliotek - arbetsrum - matsal osv. Det här förutsätter att man har flera rum till sitt förfogande.

20 RENOVERING RENOVERING AV AV INTERIÖRER INTERIÖRER ba I samband med renoveringar förnyar man ofta alla ytor inomhus, i synnerhet om man sätter tilläggsisolering på insidan av ytterväggarna. Slutresultatet borde likväl vara förenligt med andan i ett gammalt hus. Gamla byggnader har inte väggarna i rät vinkel, inte helt jämna golv eller släta ytor. När man väljer ytmaterial bör man beakta att byggnaden eventuellt lever. Ur den synvinkeln är det bättre att sätta tapet på väggarna än att måla slätspacklade skivor, vilket också stilmässigt är lite betänkligt i en gammal byggnad. På ställen som är utsatta för slitage, t.ex. i köket och i tamburen, kan man använda träpanel. Taket ska helst ha en ljus yta. Gamla lister och paneler borde man försöka bevara. Ett gammalt brädgolv ska man inte automatiskt förkasta, även om det är lite nött och har springor. Moderna städredskap och dammsugare klarar också ojämna golvytor. Om utrymmet under bottenbjälklaget tillåter, lönar det sig att tilläggsisolera golvet underifrån. Ifall golvet förnyas, rekommenderas att man i första hand använder bräder, helst målade. Andra alternativ är linoleum eller motsvarande plastmatta. I allmänhet är det i någon mån ett stilbrott att välja alltför fina ytmaterial (parkett, heltäckande matta, stormönstrade tapeter) i en gammal, enkel byggnad. Stämningen i en gammal sal eller kammare återskapas bäst genom att tapetsera alla väggar. Fondtapet på en vägg känns främmande i ett gammalt hus. Man borde undvika de allra grällaste tapetmodellerna. Halvpanel på nedre delen av väggen är lämplig i tamburer och kök. Övre delen av väggen kan ändå tapetseras.

21 TILLBYGGNADER 4.32 Man kan bygga till bostadshus antingen på ett obemärkt sätt eller med en synlig del som avviker från den ursprungliga byggnaden. Om tillbyggnaden är stor till ytan i förhållande till den ursprungliga byggnaden, kan man göra den så att den ser ut som en separat byggnad. Det enklaste sättet att bygga till är att ta i bruk vinden, om där finns tillräckligt med utrymme, och om det går lätt att bygga en trappa. Kupolfönster och takfönster borde inte byggas, åtminstone inte på den sida av byggnaden som vetter mot gatan. Det är bättre att ta in dagsljus i vindens mittparti med hjälp av en tvärgavel eller en daglykta. Sådana passar likväl inte i de äldsta husen i Norrmalm, utan i stora hus med mer invecklad form. I vissa fall kan man höja husen så att man kan bygga en övervåning. Då måste man likväl se till att husets proportioner inte blir helt befängda. Det är inte lämpligt att höja ett hus som ursprungligen var mycket lågt. En byggnad kan förlängas eller byggas till i rät vinkel mot stommen. Det är skäl att göra en tillbyggnad på längden likadan som den gamla byggnaden utan skarp gräns emellan, ifall det inte leder till att byggnaden börjar se alltför lång ut. Om huset byggs ut på tvären, får byggnaden inte ge intryck av att vara större än förr. Det här förutsätter att husets synliga bredd förblir oförändrad, dvs. att gaveln inte ändras. En stor tillbyggnad kan byggas ihop med den gamla byggnaden med hjälp av en förbindelsedel som ser annorlunda ut. Tillbyggnaden kan se ut som en separat byggnad eller den kan anpassas till planket, om utrymmenas karaktär (hjälputrymmen) tillåter detta. Olika tillbyggnadsalternativ BDR R K 1R + K MH K VR 2R + K + BDR Små byggnader är lämpliga som bostäder för små hushåll. Exemplet visar en möjlig tillbyggnad: badrummet kan byggas i förstukvisten och huset kan förlängas med ett rum. Den nedre bilden visar en tillbyggnad i form av en förstukvist med fönster: huset får då ett rum till på sommaren. Det skulle vara skäl att bevara förstukvistarna. Den andra bilden visar en modern version av samma tanke: ett halvvarmt utrymme vid sidan av byggnaden. Glasrummet kan fungera både som vinterträdgård och som sommarrum, i likhet med en gammal förstukvist.

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs)

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) 50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) Presentation Trivsam och charmig 50-talsvilla i ett plan med hel källarvåning, stor gård och välskött trädgård, har

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostaden är de öppna ytorna, den öppna spisen och den vackra Japaninspirerade

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES På Öhbergsvägen 37 finner vi detta mysiga bostadshus uppfört 1954, senare tillbyggt 1967 och 2000. Husets ljuvliga trädgård är väl insynsskyddad

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

kvarteret Banvallen, Kullavik

kvarteret Banvallen, Kullavik Råd och riktlinjer för gestaltning kvarteret Banvallen, Kullavik Fastigheten Kyvik 2:110 Antagen i BN 2008 06 04 209 1 Råd och Riktlinjer för kvarteret Banvallen 2007 BAKGRUND 2 Nu blir huset ert eget

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

GardinGuiden. Så väljer du solavskärmning rum för rum. www.luxaflex.se

GardinGuiden. Så väljer du solavskärmning rum för rum. www.luxaflex.se GardinGuiden Så väljer du solavskärmning rum för rum www.luxaflex.se Rullgardin Den perfekta kombinationen mellan form och funktion När du väljer solavskärmning till ditt hem är det naturligtvis viktigt

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött och väldigt praktiskt hus där jag bott i över 15 år.

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå.

Hur man målar blå och. GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Hur man målar blå och GRÅ VACKRA HUS så att de blir behagligt blå och grå. Många hus var fram till slutet på 1800-talet grå, eftersom de ofta var omålade stugor där timret blekts av väder och vind. För

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508

BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508 BORGÅ Detaljplan 394 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 5.3.2009 47 LJUSA BYN BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508 TRÄDGÅRDSSTADSDELEN Borgå stad stadsplaneringsavdelningen 2009

Läs mer

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler Santex Vinterträdgård Design Njut av utekänslan inomhus året runt och höj värdet på såväl ditt hus som livskvalité. Santex Design är en ny exklusiv serie vinterträdgårdar. Rummen bjuder på unika konstruktionslösningar,

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ekonomiskt och energisnålt boende. Välplanerat och väl

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse.

Björkå 135. Trevlig villa för familjen! Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2. enligt överenskommelse. Björkå 135 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Sollefteå Storlek 108 m2 Område Gatuadress Björkå 135 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Trevlig villa för familjen! Välkomna till denna trevliga familjevilla

Läs mer

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax, maria@lyyski.ax Strandfastighet med exklusivt BOSTADSHUS i två våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström Presentation Exklusivt arkitektritat

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn Tidigare bostadshus som renoverats och bildat två separata lägenheter på Klinten i Mariehamn. Lägenhet A omfattar hela det nedre våningsplanet och är

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer