Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkerbergska huset - fönsterrenovering"

Transkript

1 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2

3 Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Höganäs socken, 1266 Höganäs kommun Skåne län Helena Nilsson

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:52 ISSN Omslagsfoto: Utsikten genom ett av fönstren på Åkerbergska huset Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 ÅKERBERGSKA HUSET - FÖNSTERRENOVERING Innehåll Sammanfattning av utförda åtgärder 5 Administrativa uppgifter 5 Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 Utförda åtgärder 7 Arbetsmetod 7 Snickerier 8 Glas 8 Beslag 8 Färgsättning 9 Avvikelser från arbetshandlingarna 9 Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 9 Övriga handlingar med relevans för ärendet 10 Fotobilaga 11

6 Höganäs med Åkerbergska huset markerat. Skånekartan med Höganäs kommun markerad.

7 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Sammanfattning av utförda åtgärder Fönsterbågarna på Åkerbergska huset har renoverats och målats med linoljefärg i vit kulör. Administrativa uppgifter Objekt Åkerbergska huset Socken Höganäs Kommun Höganäs Arbetshandlingar Fönster - Hantverk Vindöga Länsstyrelsens beslut (dnr ) Regionmuseets dnr L , 1266 Byggherre/beställare Fredrika Ramsay Nelson Entreprenör Anders Bengtsson, Fönster Hantverk Vindöga Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Helena Nilsson Byggnadstid maj - okt 2007 Slutbesiktning

8 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Åkerbergska huset 1941, ritning gällande bygglov för uppförande av veranda. Verandan finns inte kvar idag. Byggnadshistorik med relevans för ärendet Åkerbergska huset uppfördes under mitten av 1800-talet som bostadshus för Höganäsbolaget i anslutning till gruvschaktet Besväret. Huset är ett av de sista bostadshusen som byggdes i korsvirkesteknik i Höganäs, innan man helt gick över till murade hus. Huset har varit rivningshotat sedan slutet av 1950-talet och har under många år använts av kommunens socialtjänst. Efter en brand 2005 sålde kommunen huset till nuvarande fastighetsägaren Kullabygdens byggnadsvård som nu bedriver byggnadsvårdsbutik i huset. Under 2006 lades delar av taket om med gamla handslagna Höganästakpannor, de mest skadade partierna av gavelröstena ilagades med breda ramsågade plank med profilerad lockläckt. Av husets 18 ursprungliga fönsterbågar förstördes tre i branden när brandkåren var tvungna att såga upp de för att ta sig in. Dessa har nytillverkats med de gamla bågarna som mall och trasigt glas har ersatts med återvunnet blåst glas. Innevarande år har fastighetsägaren sökt bidrag för att åtgärda resterande fönsterbågar som var i dåligt skick p g a eftersatt underhåll. 6

9 Åkerbergska huset - fönsterrenovering T.v. Fönsterhantverkare Anders Bengtsson skrapar bort färg med varmluftspistol och färgskrapa. T.h. En av fönsterbågarna efter borttagning av färg. Notera rötskadan i bågens nedre hörn. Utförda åtgärder Arbetsmetod Demontering av gångjärn, hörnjärn m.m. Rengöring av användbara metalldetaljer, komplettering av det som saknades eller inte kunde återanvändas Rostskyddsbehandling av gångjärn, hörnjärn m.m. utfördes med tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxilim, fabrikat NM Lim 623 Demontering av glas med kittlampa Rengöring av glaskanter från gamla färg- och kittrester Färgborttagning utfördes med värmepistol och färgskrapa på samtliga ytor Slipning av fönsterbågar och karmar Ilagningar utfördes på samtliga fönsterbågar Inprovning och justering av oglasade fönsterbågar Pluggning av rostiga skruvhål med träplugg Impregnering med rå linolja Spärrskikt på kvistar och i kittfalsar med schellack Glasning med befintliga glas med linoljekitt, fabrikat Åffa linoljekitt, utbyte av trasiga glas har utförts med valsade glas Grundmålning med äkta linoljefärg, fri från lösningsmedel, fabrikat Ottossons Färgmakeri AB Spackling med linoljespackel och mellanslipning Målning av fönsterbågar med äkta linoljefärg, fabrikat Ottossons Färgmakeri AB, till full täckning, två strykningar Montering 7

10 Åkerbergska huset - fönsterrenovering T.v. Fönsterbågarnas kondition innan åtgärd med flagnande färg och rostiga hörnjärn. T.h. Två av de femton fönsterbågarna efter borttagning av färg, ilagningar, impregnering, glasning och kittning samt rostskyddsbehandling av hörn- och gångjärn. Snickerier Fönsterbågarna var främst rötskadade i bottenstyckena i anslutning till rostiga hörnjärn. Lagningar har gjorts på i stort sett alla bågar och utförts så som halvsulningar. Äldre lagningar har lämnats då de var i gott skick. Rostiga skruvhål har borrats upp och pluggats igen med träplugg satta i trälim. Samtliga fönsterbågar har återmonterats på ursprunglig plats. Glas Fönsterbågarna har en blandning av blåst, valsat och plant glas. Vid byte av trasiga glas har strävan varit att behålla denna blandning av olika glastyper, dels utifrån ett antikvariskt ställningstagande men framförallt utifrån ägarens önskemål, i pedagogiskt syfte relaterat till verksamheten som bedrivs i byggnaden. Beslag Fyra olika typer av gång- och hörnjärn finns representerade på fönsterbågarna. Vinkelgångjärn smidda i ett stycke samt nitade vinkelgångjärn med tillhörande stubbhakar och hörnjärn från tiden före sekelskiftet 1900 samt gångjärn med tillhörande smidda och formpressade hörnjärn av sekelskiftestyp. De beslag som var i gott skick har återanvänts. Komplettering har skett med begagnade i lika utförande samt nya från Eskilstuna Kulturbeslag. Fönsterbeslagen har monterats med spårskruv, vars skruvhuvud har spacklats över med linoljespackel och därefter slipats och rostskyddsbehandlats innan målning. 8

11 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Vid skrapning av färg på fönsterbågarna framkom äldre färglager bl a spår av en blågrå och en kromoxidgrön kulör samt det understa lagret, vilket uppvisade en brun kulör. Färgsättning Vid bortskrapning av färg på fönsterbågarna synliggjordes äldre färglager. Strax under det befintliga vita färgskiktet fanns en blågrå kulör därunder en grön (kromoxidgrön) kulör och slutligen en ljust brun kulör underst. Fönstren har åter målats vita med linoljefärg i kulör kittvitt (Ottossons Färgmakeri AB). Ägaren skall själv ombesörja att karmar och foder målas i lika kulör. Vid slutbesiktningen var detta ej gjort p g a tidsbrist men det skall utföras under våren 2008, så fort väderleken tillåter. Avvikelser från arbetshandlingarna - Rostskyddsbehandling av järndetaljer utfördes ej med järnmönja, vilken anvisats entreprenören av antikvarisk kontrollant. Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder Arbetena har utförts med god omsorg om byggnadens kulturhistoriska värden och i enlighet med godkända handlingar samt länsstyrelsens beslut. 9

12 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Övriga handlingar med relevans för ärendet Höganäs kommun genom stadsantikvarie Henrik Ranby: Intyg om kulturhistoriskt värde Fönster Hantverk Vindöga: Offert Länsstyrelsen: Remiss angående bidragsansökan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: Yttrande Länsstyrelsen: Beslut angående bidrag Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: Intyg över utfört arbete Kristianstad Helena Nilsson 10

13 Fotobilaga Överst: Exempel på fönsterbåge med vinkelgångjärn smitt i ett stycke, typisk för tiden före 1850 med tillhörande upphängningsanordning i form av stubbhake samt hörnjärn. Nederst: Exempel på fönsterbåge med nitat vinkelgångjärn, typisk för tiden efter 1850 och fram till sekelskiftet

14 Två olika varianter av hörnjärn i kombination med gångjärn från tiden runt sekelskiftet 1900 på samma fönster. De nedre hörnjärnen är formpressade och de övre är handsmidda. Fönsterbeslagen är återmonterade på ursprunglig plats. Notera 12

15 Regionmuseets rapportserie 2007 Kulturmiljö 1. Hässleholms filfabrik, AK, Henrik Borg, Barsebäck kyrka, Barsebäcks sn, FU, Lars Salminen, Hovdala slott hus E, L329-förstärkningsåtgärder, Brönnestads sn, AK, Kristina Nilén 2006/ Tånga kvarn, Välinge sn, AK och DK, Henrik Borg, Tegelgolv i Bäckaskogs kyrka, Kiaby sn, AK & FU, Jan Kockum, 2004& Kävlinge gamla kyrka, 8 ½ sekler av hemligheter, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, Tåstarps kyrka, Tåstarps sn, AK, Lotta Eriksson, Sankt Ibb gamla kyrka, BAD & FU, Cecilia Pantzar & Lars Salminen, Vä kyrkogård gammal och ny, Vä sn, FU, Tony Björk, Härlövs industriområde boplats och grav, N Åsum och Kristianstad, AU&FU&UN, Helén Lilja, Heliga Trefaldighetskyrkan restaurering av fönster, AK, Helena Nilsson, Gånggriften i Odarslöv, Odarslöv sn, UN, Anders Edring, Källna kyrka, Källna sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, En kongemoseboplats i Yngsjö, AU & FU, Anders Edring, Börringe kyrkogård ett verkligt fridens rum i skuggan av lummiga trädkronor., Börringe sn, Svedala kommun, DK, Helena Nilsson, Lotta Eriksson, Cissela Olsson och Åsa Jakobsson, Östra Ljungby kyrka, Östra Ljungby sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, Södervidinge kyrkogård, Södervidinge sn, DK, Lotta Eriksson, Sankt Mikaels kapell i Helsingborg, UN, Lars Salminen, Skånska ruinvårdsprojektet, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Virke kyrkogård, Virke sn, DK, Lotta Eriksson, Några arkeologiska undersökningar i Åhus, Åhus sn, FU & AK, Jan Kockum, Kulturreservat i Skåne -en översiktlig utredning, Paul Hansson, S:t Jörgen i Åhus. Åhus 30:5. Åhus sn, FU, Jan Kockum, Bronsåldersbrunnar i Näsby, Kristianstad, UN, Tony Björk, Stora Harrie kyrkogård, Stora Harrie sn, DK, Lotta Eriksson, Österslöv gamla prästgård, Österslövs sn, AK, taktäckning, Jimmy Juhlin Alftberg, Månstorps gavlar- säkringsarbeten, V Ingelstad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg & Henrik Borg, Skarhults slott - vårdplan, Skarhults sn, PJ, Kristina Nilén, Tjörnarps kyrka, Tjörnarps sn, AK, Lars-Göran Strömbom, Mia Jungskär & Lotta Eriksson, Universitetet 2, f.d. Anatomen, Värdebeskrivning 2007, BD, Henrik Borg Bäckaskog slott L356 renovering av västra längans fasad och tak, samt nytillverkning av grindar, AK, Kristina Nilén, Korsbackakyrkans kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, Kust och historia i Skåne En förstudie med naturperspektiv, PJ, Åsa Jakobsson, Sporrakulla gård tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Rivning på gång, norra kyrkogården i Lund, AK& BD, Petter Jansson, Röddinge kyrka utvändig renovering, Röddinge sn, AK, Petter Jansson Flädie kyrka utvändig renovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson Hallamölla, Eljaröds sn, AK, Emelie Petersson, Kävlinge gamla kyrkas kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, Magnaröds stenvalvsbro, Östraby socken, AK, Jimmy Juhlin Alftberg Stora Herrestad säteri - antikvarisk förundersökning, huvudbyggnaden, Stora herrestads sn, AF, Kristina Nilén, Arilds missionshus - fönsterrenovering, AK, Helena Nilsson, Öllsjö by - Fastigheten Öllsjö 33:2, Skepparslöv sn, FU, Jan Kockum, Ausås församlingshem, Ausås sn, AK, Emelie Petersson, Nämndemansgården, Sankt Ibbs sn, AK, Emelie Petersson, Lilla Harrie kyrkogård, Lilla Harrie sn, DK, Lotta Eriksson & Katarina Olsson, Öllsjö 67:1, Skepparslöv sn, UN, Catherine Svensson, Stiby kyrka läktarunderbyggnad, Stiby sn, AK, Helena Nilsson, Glimmebodagården, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2007 Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

16 50. Hustoftagården, Väsby sn, AK, Emelie Petersson, Östra Vemmerlövs kyrka, Östra Vemmerlöv sn, AK, Helena Nilsson, Åkerbergska huset - fönsterrenovering, Höganäs sn, AK, Helena Nilsson, 2007 Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

17

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas.

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. RENT MJOLI PASEN Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. TEXT CAROLINE RA.NBY I FOTO CAROLiNE'OCH HENRIK RANBY \

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret samt Bergholmen, Torsholmen, Myrholmen, Lill-Ängsholmen, Stor-Ängsholmen och Risholmen. Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088

Läs mer

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne Måla och vårda utan lösningsmedel På alla underlag ute och inne Inspirerande referenser Holkham Estate, Norfolk, England. Charlotte Berlins Museum, Ystad. Fönsterhantverkare Malin Allbäck Andersson. Sentry

Läs mer

Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer

Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer RevisionsPM Utbyggnad av kompletta återvinningsstationer Mattias Haraldsson, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Kristianstads kommun Sammanfattande bedömning Kommunstyrelsen fattade 2009-12-16

Läs mer

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:14 Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort KULTURHISTORISK ÖVERSIKT, DELOMRÅDE 1 Antagen i kommunfullmäktige 2013-xx-xx 2014-02-26 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2013 www.regionmuseet.se Dnr:

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Då Fastighetsverket 1995 beslutade att putsa om Linköpings slotts slitna fasader, som stått orörda sedan 1930-talet, gavs möjlighet att göra en noggrann

Läs mer

Kristallen i Bruzaholm

Kristallen i Bruzaholm Antikvarisk förstudie Kristallen i Bruzaholm Del av åtgärdsprogram för restaurering av Kristallen, Kållstorp 2:28, Bruzaholm Ingatorps socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer